ТестыОтветы

Тести

Дисципліна: Комплексного державного екзамену з інформаційних технологій на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
(назва навчальної дисципліни за навчальним планом; прописними літерами, шрифт 16)

(нормативної / за вибором)
Рівень підготовки: бакалавр
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр / спеціаліст / магістр)
(шифр і повна назва галузі знань)
Напрями: 6.030504 Економіка підприємства
6.030509 Облік і аудит
(шифр і повна назва напряму)Харків – 2016
Тести
можливість вибору тільки одного варіанта відповіді;
( можливість вибору декількох варіантів відповіді. 


1. ТСР/IP це:
інструкції з користування ПЕОМ у локальних і глобальних мережах;
група стандартних протоколів для обміну даними між комп’ютерами в Іnternet;
найпоширеніший протокол передавання відеоданих у локальних мережах.

Відповідь: група стандартних протоколів для обміну даними між комп’ютерами в Іnternet;

2. Що таке сервер Іntеrnеt?
спеціалізована ПЕОМ або програмне забезпечення, призначене тільки для передавання інформаційного пакета до місця призначення в мережі;
комп’ютер і програмне забезпечення на ньому, призначені для обслуговування користувачів Іntеrnеt;
програмне забезпечення яке дає змогу реалізувати на практиці механізм ОLЕ.

Відповідь: комп’ютер і програмне забезпечення на ньому, призначені для обслуговування користувачів Іntеrnеt;

3. В Іnternet використовується URL універсальний засіб ідентифікації ресурсів. Визначте правильний варіант назв складових URL у такому прикладі: http:/ /mуsеrvег.соm/раth/fillе.html.
http: протокол для передавання інформації, mуsеrvег.соm доменне ім’я серверу, раth шлях, fillе.html назва файла;
http: протокол для передавання інформації, mуsеrvег.соm назва файла, раth шлях, fillе.html доменне ім’я серверу;
раth протокол для передавання інформації, mуsеrvег.соm доменне ім’я серверу, http: шлях, fillе.html назва файла.

Відповідь: http: протокол для передавання інформації, mуsеrvег.соm доменне ім’я серверу, раth шлях, fillе.html назва файла;

4. Вкажіть найповніший перелік послуг Іnternet:
Е-mаіl, трансляція новин, редагування повідомлень у текстових редакторах, списки розсилання, FТР;
електронна пошта, система телеконференцій, WWW, FТР, Сhаt тощо;
електронна пошта, списки розсилання, Web, FТР, ІRС, NеtBiоs тощо.
Відповідь: електронна пошта, система телеконференцій, WWW, FТР, Сhаt тощо;

5. Система телеконференцій це:
електронні дискусійні групи в Іnternet, призначені для обміну інформацією між людьми з певної теми; одна з найдавніших форм колективної електронної пошти;
мережеве спілкування людей у режимах реального часу і RеаІVіdео;
зручний засіб передачі текстових і двійкових даних великого обсягу в мережі.

Відповідь: електронні дискусійні групи в Іnternet, призначені для обміну інформацією між людьми з певної теми; одна з найдавніших форм колективної електронної пошти.


6. Електронний бізнес - це:
будь-яка ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків з метою створення прибутку;
вид бізнес-активності, в якій комерційна взаємодія суб’єктів бізнесу здійснюється з допомогою глобальної комп’ютерної мережі Іnternet або будь-якої іншої інформаційної мережі;
найкраща на сучасному етапі система комунікацій, яка дає змогу встановлювати і підтримувати постійний зв’язок з будь-яким абонентом у світі (за умови його підключення до мережі).

Відповідь: будь-яка ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків з метою створення прибутку;


7. Якого напряму електронної комерції не існує?
бізнес бізнес (busіnеss-tо-busіnеss, B2B);
бізнес споживач (busіnеss-tо-соnsumеr, B2C);
провайдер адміністрація (рrоvіdег-tо-соnsumеr, Р2А);
споживач адміністрація (соnsumеr-to-аdmіnіstrаtіоn, С2А);
бізнес адміністрація (busіnеss-tо-аdmіnіstrаtіоn, В2А).

Відповідь: провайдер адміністрація (рrоvіdег-tо-соnsumеr, Р2А);


8. ЕRР-система це:
( система планування ресурсів підприємства;
( система, що зв’язує канали збуту і постачання;
( система правил прийому замовлень і відмов клієнтам.

Відповідь: ( система планування ресурсів підприємства;

9. Що важливо для побудови системи електронної комерції?
( система правил прийому замовлень і відмов клієнтам;
( визначення найбільш вигідного або важливого місця в бізнес-ланцюжку;
( логічна система виробничо-комерційних відносин.

Відповідь: ( визначення найбільш вигідного або важливого місця в бізнес-ланцюжку;

10. Локальна комп’ютерна мережа підприємства за Іntеrnеt-технологією це:
Runet;
Іntrаnеt;
Uаnеt.

Відповідь: Іntrаnеt;

11. Що перешкоджає успішно функціонувати Іntеrnet-мережі установи?
простота і природність Іnternet-технології;
низький ризик і швидка віддача цієї інвестиції;
інтеграційний і «каталітичний» характер технології;
ефективне управління і комунікації в установі;
її застосування разом зі старими формами управління.

Відповідь: її застосування разом зі старими формами управління.

12. Що необхідно для побудови пілотного варіанта інформаційної системи підприємства з використанням Іntеrnet-технології?
( спеціальні знання користувача;
( Wеb-сервер, що виступає як інформаційний концентратор;
( програма перегляду, що розташовується на автоматизованому робочому місці користувачів (браузер);
( стандарти взаємодії між клієнтом і Web-сервером.

Відповідь: ( Wеb-сервер, що виступає як інформаційний концентратор;
( програма перегляду, що розташовується на автоматизованому робочому місці користувачів (браузер);


13. Який чинник не є стримуючим для впровадження Іntеrnet у національних компаніях?
нестабільні умови діяльності і постійний пошук нових форм бізнесу;
більшість існуючих локальних мереж не підтримує базовий протокол Internet ТСР/IP;
якість національного інформаційного простору в Internet недостатня;
існує значний дефіцит знання про досвід світового менеджменту і можливості використання інформаційних систем.
Відповідь: нестабільні умови діяльності і постійний пошук нових форм бізнесу.


14. Ознаки інформаційного суспільства:
( розвиток ринку інформації і знань як чинник виробництва в
доповнення до ринків природних ресурсів, праці й капіталу;
( створення глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей;
( домінування матеріальних продуктів у виробництві та споживанні;
( жорстка організаційна структура більшості підприємств, орієнтовних на стабільний масовий ринок;
( становлення в економіці нових технологічних укладів, що ґрунтуються на масовому використанні інформаційно-комунікаційних технологій.

Відповідь: ( розвиток ринку інформації і знань як чинник виробництва в
доповнення до ринків природних ресурсів, праці й капіталу;

( створення глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей;
( становлення в економіці нових технологічних укладів, що ґрунтуються на масовому використанні інформаційно-комунікаційних технологій.15. Оберіть можливі правильні визначення віртуального підприємства:
( концепція виробництва, цілком зорієнтованого на замовника, на основі інтеграції діяльності підприємств з допомогою нових інформаційних і мережевих технологій;
( мережева, комп’ютерно-опосередкована організаційна структура, що складається з неоднорідних взаємодіючих агентів, розташованих у різноманітних місцях, які працюють над одним або декількома спільними проектами, перебуваючи у партнерських стосунках;
( суто мережеве підприємство, яке не існує як фізична одиниця в реальному житті;
( підприємство з нефіксованою організаційною і територіальною структурою, основа сучасної мережевої економіки.

Відповідь: ( концепція виробництва, цілком зорієнтованого на замовника, на основі інтеграції діяльності підприємств з допомогою нових інформаційних і мережевих технологій;
( мережева, комп’ютерно-опосередкована організаційна структура, що складається з неоднорідних взаємодіючих агентів, розташованих у різноманітних місцях, які працюють над одним або декількома спільними проектами, перебуваючи у партнерських стосунках;

16. Віртуальний продукт це:
модель реального матеріального продукту в графічній формі;
узагальнююча назва послуг, які надаються в Internet;
основний тип продукції в інформаційному суспільстві, може бути виготовлений і адаптований до запитів споживача в найкоротший час, у будь-якому місці й у різноманітній формі.

Відповідь: основний тип продукції в інформаційному суспільстві, може бути виготовлений і адаптований до запитів споживача в найкоротший час, у будь-якому місці й у різноманітній формі.

17. Який із принципів успіху в Internet-комерції передбачає такі дії:
1) підтримку комплексу відносин між бізнес-партнерами, які виходять за межі простих замовлень і розрахунків;
2) динамічне брокерство;
3) створення структури нових динамічних партнерських стосунків з торговельними компаніями;
4) визначення партнерських зв’язків, найправильніших з точки зору загального зниження витрат, і розробку схеми оперативної роботи з цими партнерами?
готовність підприємства до «стискання» бізнес-процесів;
швидкість його реакції на запити клієнтів;
спільна робота компанії з більшою кількістю партнерів, ніж раніше;
гнучкість фірми в підході до бізнесу;
індивідуальне обслуговування клієнтів фірми. 


17. Який принцип успіху в електронній комерції полягає у:
1) швидкості функціонування підприємства;
2) новому розумінні й оцінці своїх позицій у конкурентній боротьбі;
3) використанні бази даних, у якій закладена інформація, здатна впливати на взаємодію споживачів або покупців;
4) розробці технічної архітектури, яка б підтримувала бізнес компанії в онлайновому режимі?
спільна робота компанії з більшою кількістю партнерів, ніж раніше;
індивідуальне обслуговування клієнтів фірми;
готовність підприємства до «стискання» бізнес-процесів;
гнучкість фірми в підході до бізнесу;
швидкість реакції фірми на запити клієнтів.


18. Електронна візитна картка фірми це:
прайс-лист продукції компанії;
декілька Wеb-сторінок з ікформацією про компанію та її діяльність;
інформаційний простір, що дає змогу користувачам працювати з даними фірми в режимі реального часу.

Відповідь: декілька Wеb-сторінок з ікформацією про компанію та її діяльність;

19. Інформаційним простором, що дає змогу зовнішнім і внутрішнім користувачам працювати з даними господарської структури в режимі реального часу, є:
корпоративний сайт;
електронна візитна картка фірми;
електронний ринок певного товару.

Відповідь: корпоративний сайт;


20. Internet-крамниця це:
крамниця, яка представлена в Internet;
локальна комп’ютерна мережа крамниці;
спеціалізований Web-сайт, призначений для просування товарів на ринку, збільшення обсягів продажу фірми, залучення нових покупців.

Відповідь: спеціалізований Web-сайт, призначений для просування товарів на ринку, збільшення обсягів продажу фірми, залучення нових покупців.

21. Під час створення Internet-крамниці необхідно:
( перевести до Web-форми прайс-лист, комору, систему замовлень фірми;
( забезпечити її дієвий зв’язок із внутрішнім життям компанії;
( консультування із професійними фахівцями з Е-комерції.

22. Internet-аукціон це:
аукціон, що проводиться Internet в мережі з допомогою спеціального програмного забезпечення;
аукціон, який проводиться у визначеній установі, а його результати повідомляються учасникам з допомогою мережі Internet.

Відповідь: аукціон, що проводиться Internet в мережі з допомогою спеціального програмного забезпечення;

Ддатково: Особливістю Іntеrnеt-аукціонів, або мережевих аукціонів, є те, що вони проводяться в мережі Internet з допомогою спеціального програмного забезпечення (бази даних), встановленого на сайті організатора торгів. У 1998 p. в американських мережевих аукціонах купівлю здійснили 1,2 млн. осіб. За прогнозами, у 2002 p. це число зросте в п’ять разів до 6,5 млн., що дасть змо-гу мережевим аукціонам стати незалежною сферою роз-дрібної торгівлі. Іntеrnеt -аукціони дають користувачам можливість не тільки реалізувати товари і послуги через Internet, a й здійснювати їх тестові продажі. Значна кількість компаній використовують їх як інструмент маркетингової оцінки, з допомогою якого можна визначити розмір початкового попиту й ринкову ціну для нового продукту.


23. Що надають користувачам он-лайнові аукціони?
( можливість реалізувати товари і послуги;
( можливість проведення тестових продажів товарів і послуг;
( можливість уникнути певних ризиків;
( можливість використання їх як інструменту маркетингової оцінки.

Відповідь: ( можливість реалізувати товари й послуги;
( можливість проведення тестових продажів товарів і послуг;
( можливість використання їх як інструменту маркетингової оцінки.

24. Що таке Internet-банкінг?
можливість здійснювати майже всі стандартні операції, які можуть бути здійснені клієнтом в офісі банку;
організація первинного ринку з продажу акцій через Internet;
модемне з’єднання клієнта, що має спеціальне банківське програмне забезпечення на своєму комп’ютері, з модемним пулом банку.

Відповідь: можливість здійснювати майже всі стандартні операції, які можуть бути здійснені клієнтом в офісі банку;

25. Яка з наведених можливостей не може бути реалізована з допомогою Internet-банкінгу?
надання брокерських послуг;
отримання кредиту безпосередньо через Internet;
проведення операцій зі звичайною готівкою;
забезпечення ролі емісійного платіжного агента або андерайтеру;
доступ до свого банківського рахунка.

Відповідь: проведення операцій зі звичайною готівкою;


26. Які заходи сприяли б вирішенню проблеми неможливості здійснення банками оперативних і дешевих платежів?
( масове використання більшістю банків систем Internet-банкінгу;
( скорочення видатків на оперативну діяльність;
( вдосконалення тарифної політики банків.
Відповідь: ( масове використання більшістю банків систем Internet-банкінгу.
10. Дистанційній освіті притаманні риси:
( стаціонарної освіти;
( заочної освіти;
( самостійної освіти.

Відповідь: ( заочної освіти;
( самостійної освіти.

27. Дистанційне навчання на основі комп’ютерних мереж відбувається у спілкуванні з:
( віртуальними одногрупниками;
( т’ютором;
( віртуальними клієнтами.

Відповідь: ( віртуальними одногрупниками;
( т’ютором;

28. Чи може дистанційне навчання розвиватися окремими комерційними структурами з орієнтацією на підготовку своїх бізнес-кадрів?
так;
ні.

Відповідь: так. 

29. Що сприяє окупності й прибутковості дистанційних освітніх послуг?
розмір первісних вкладень;
кількість віддалених слухачів;
розмір податкових зобов’язань.

Відповідь: кількість віддалених слухачів;

30. Які з перелічених типів програмного забезпечення дистанційного навчання існують реально?
( WеbСТ;
( НМ-Саrd;
( Lotus Lеаrnіng Sрасе;
( ЕRР-система;
( «Прометей».

Відповідь: ( WеbСТ; ( НМ-Саrd; ( Lotus Lеаrnіng Sрасе; ( «Прометей».

31. Платіжна система в Internet це:
система проведення розрахунків міжфінансовими установами, бізнес-організаціями та Internet-користувачами в процесі купівлі-продажу товарів і послуг через Internet;
система з обробки замовлень клієнтів Internet з усіма стандартними атрибутами: вибравши товар або послугу на сайті продавця, покупець може здійснити платіж, не відходячи від комп’ютера;
клірингова система перерахування коштів з рахунка в провайдера на рахунок у провайдера, а не в банку.

Відповідь: система проведення розрахунків міжфінансовими установами, бізнес-організаціями та Internet-користувачами в процесі купівлі-продажу товарів і послуг через Internet;

32. Процес, під час якого вимога на здійснення трансакції схвалюється або відхиляється платіжною системою і який дає змогу визначити наявність коштів у покупця, це:
автентифікація;
конфіденційність;
авторизація.

Відповідь: авторизація.

33. За наявною схемою платежів усі електронні платіжні системи поділяють на:
готівкові й безготівкові;
дебетові й кредитні;
ідентифікаційні й звичайні.

Відповідь: дебетові й кредитні;

34. 3 електронними чеками і цифровою готівкою працюють:
готівкові системи платежів;
дебетові системи платежів;
безготівкові системи платежів;
звичайні системи платежів;
кредитні системи платежів.

Відповідь: дебетові системи платежів;

35. 3 кредитними картками працюють:
готівкові системи платежів;
дебетові системи платежів;
безготівкові системи платежів;
звичайні системи платежів;
кредитні системи платежів.

Відповідь: кредитні системи платежів.

36. До дебетової схеми електронних платежів включені дві незалежні сторони: емітент і користувач. Хто є емітентом у даному випадку?
суб’єкт, який випускає акції Іntеrпеt-компаній;
суб’єкт, який робить платежі в Іпtегnеt;
суб’єкт, який випускає електронні одиниці й керує системою електронних платежів.

Відповідь: суб’єкт, який випускає електронні одиниці й керує системою електронних платежів.

37. Якими способами клієнт може зберігати електронну готівку (залежно від певної платіжної системи)?
( на жорсткому диску комп’ютера;
( на смарт-картках;
( на гнучкому дискові.

Відповідь: ( на жорсткому диску комп’ютера;
( на смарт-картках;

38. Відомо, що невпорядкована схема платежу з допомогою електронних грошей складається з таких етапів:
1) покупець перераховує електронні гроші на сервер продавця за купівлю;
2) у разі справжності електронних купюр рахунок продавця збільшується на суму купівлі, а покупцю відвантажується товар або надається послуга;
3) гроші надаються емітенту, який перевіряє їх справжність;
4) покупець заздалегідь обмінює реальні гроші на електронні. Упорядкуйте їх так, як насправді здійснюються платежі за цією схемою і оберіть правильну відповідь:
г, б, а, в;
г, в, а, б;
г, а, в, б;
а, г, в, б;
в, а, г, б.

Відповідь: г, а, в, б;

38. Банк-еквайєр, який бере участь у проведенні платежів через Іntіегnеt допомогою кредитних карток, це:
банк, у якому знаходиться розрахунковий рахунок покупця;
банк, що обслуговує продавців;
банк, який займається моніторингом кредитних платіжних систем.

Відповідь: банк, що обслуговує продавців;

39. Невпорядкована схема електронного платежу з допомогою кредитних карток містить такі етапи:
1) крамниця одержує результат авторизації;
2) при позитивному результаті авторизації крамниця надає послугу або відвантажує товар, а процесінговий центр передає в розрахунковий банк відомості про здійснену трансакцію (гроші з рахунка покупця перераховуються через розрахунковий банк на рахунок крамниці);
3) покупець отримує результат авторизації через крамницю або безпосередньо від платіжної системи в Іntеrnеt;
4) покупець в електронній крамниці формує кошик товаріві, обирає засіб оплати «кредитна картка»;
5) результат авторизації передається платіжній системі в Іntеrnеt;
6) параметри кредитної картки передаються платіжній системі в Іnternet для подальшої авторизації;
7) якщо банк-емітент підтримує «он-лайнову» базу даних рахунків, то процесінговий центр передає йому запит на авторизацію картки або ж процесінговий центр сам зберігає відомості про стан рахунка власників карток, стоп-аркуші й виконує запити на авторизацію.
Упорядкуйте їх так, як ця схема платежів реалізується в он-лайні, і оберіть правильну

відповідь:
г, в, д, а, б, е, ж;
е, г, а, д, в, б, ж;
г, е, ж, д, а, в, б;
г, д, б, а, в, ж, е.

Відповідь: г, е, ж, д, а, в, б;

40. (найти) Головною проблемою для реалізації вітчизняних електронних платіжних систем є:
( відсутність значних інвестицій;
( їх заплутаність і складність;
( відсутність будь-якого споживача.

Відповідь: 

Проект «Internet-Kapткa». «Приватбанк» впровадив перше в Україні просте, ефективне, доступне для всіх рішення електронної комерції Internet-KapTKa. Це реальна, повноцінна дебетова картка. Відкрити таку картку в «Приватбанку» можна за добу, сплативши 26 доларів, з яких 5 доларів власне послуга, 20 мінімальна сума, яку потрібно покласти на картковий рахунок (її можна витрачати на покупки в Internet) i 1 долар щомісячна плата за обслуговування карт рахунка. До послуг її власника усі можливості повноцінної пластикової картки (але її не можливо потримати в руках). У разі втрати картки всі трансакції по картці банк припиняє. Можна зняти з неї залишок коштів і відкрити нову. Вся процедура займе добу.

41. Яких із перелічених електронних платіжних систем і засобів електронних платежів не існує?
Wеnbmопеу Тrапsfег;
Суbеr Рlаt;
РауСаsh;
Wеbсоnsumег;
Іntегnеt-картки.

Відповідь: Wеbсоnsumег;

42. У юридичному аспекті електронна комерція це:
укладення в електронній формі підприємницьких угод;
найважливіша складова Е-бізнесу;
можливість ведення судових процесів у мережі.

Відповідь: укладення в електронній формі підприємницьких угод;

43. Найважливішими юридичними питаннями, які потребують негайного законодавчого вирішення, є:
( оподаткування мережевих тарифів;
( вимоги до укладення угод;
( захист інформації і використання електронних підписів;
( охорона прав споживачів;
( охорона інтелектуальної власності.

Відповідь: ( оподаткування мережевихтарифів; ( вимоги до укладення угод; ( захист інформації і використання електронних підписів; ( охорона прав споживачів;

44. Що є метою Закону «Про електронний цифровий підпис»? 
( забезпечення юридичного визнання угод, укладених шляхом електронних повідомлень;
( забезпечення гарантії дійсності електронних угод, їх захисту від несанкціонованого доступу;
( охорона прав споживачів у сфері електронної комерції.

Відповідь: ( забезпечення юридичного визнання угод, укладених шляхом електронних повідомлень; ( забезпечення гарантії дійсності електронних угод, їх захисту від несанкціонованого доступу; ( охорона прав споживачів у сфері електронної комерції.

45. Іпtегnеt-реклама це:
( поєднання традиційної реклами і поширення інформації і продажів;
( реклама мережі Іпtегnеt різними можливими засобами і прийомами;
( конвергенція брендінгу, поширення інформації та продажів.

Відповідь: ( поєднання традиційної реклами і поширення інформації і продажів;

46. Від чого залежить плата за Іntегnеt-рекламу?
від кількості хітів (людино-відвідувань) сайтів з рекламою;
від суми коштів, витрачених на її створення (грн. шт.);
від того, що є об’єктом реклами.

Відповідь: від кількості хітів (людино-відвідувань) сайтів з рекламою;

47. Що таке загроза безпеці інформації в Іnternet?
будь-яка дія порушника, що призводить до реалізації загрози безпеці шляхом використання слабких місць обчислювальної системи;
умова, яка може призвести до того, що інформація або джерела оброблення інформації будуть випадково або навмисно втрачені, змінені, стануть незахищеними, недоступними або якимсь іншим шляхом підпадуть під шахрайський вплив, заподіявши шкоду установі чи індивідуальному користувачу;
доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених у певній інформаційній системі правил розмежування доступу.

Відповідь:
доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених у певній інформаційній системі правил розмежування доступу.

48. Яке рішення щодо захисту інформації можна запропонувати за умови, коли дані навмисно перехоплюються, читаються або змінюються в мережі?
встановлення міжмережевих екранів;
автентифікація користувачів;
шифрування даних;
розмежування доступу до окремих інформаційних джерел.

Відповідь: шифрування даних;

49. Який різновид шахрайства щодо комерційної інформації найбільш поширений в Іnternet?
крадіжка ідентифікаційної інформації, коли злодії збирають персональні дані певних користувачів, а після цього замовляють банківські картки під викраденими іменами;
генерація дійсних номерів банківських платіжних карток з допомогою програмного забезпечення і використання їх як справжніх;
навмисне пошкодження програмного інтерфейсу електронних крамниць.

Відповідь: крадіжка ідентифікаційної інформації, коли злодії збирають персональні дані певних користувачів, а після цього замовляють банківські картки під викраденими іменами;

50. Що з наведеного нижче входить у перелік головних вимог до проведення комерційних операцій в Іnternet? 
( збереження таємниці;
( цілісність;
( автентифікація;
( авторизація;
( розмежування доступу;
( шифрування даних.

Відповідь: ( збереження таємниці;
( цілісність;
( автентифікація;
( авторизація;

51. Що таке асиметричне шифрування?
схема шифрування, заснована на концепції ключової пари: дані, зашифровані будь-яким з ключів пари, можуть бути розшифровані тільки іншим ключем з цієї пари;
схема шифрування, за якою відправник і одержувач володіють тим самим ключем, з допомогою якого і той, й інший можуть зашифровувати і розшифровувати інформацію;
механізм кодування даних з обов’язковим створенням відправником і одержувачем дайджестів повідомлення.

Відповідь: схема шифрування, заснована на концепції ключової пари: дані, зашифровані будь-яким з ключів пари, можуть бути розшифровані тільки іншим ключем з цієї пари;

52. Які завдання сертифікаційних центрів?
( проводити перевірку справжності цифрових сертифікатів;
( бути сховищами цифрових сертифікатів;
( надавати користувачам цифрові сертифікати;
( перевіряти особистість користувача для видачі цифрового сертифіката.

Відповідь:
( проводити перевірку справжності цифрових сертифікатів;
( надавати користувачам цифрові сертифікати;
( перевіряти особистість користувача для видачі цифрового сертифіката.

53. Криптографічний алгоритм це:
формула для перетворення повідомлення будь-якої довжини в дайджест повідомлення;
математична функція, яка комбінує відкритий текст або іншу інформацію з ключем для отримання шифрованого тексту;
система ключів при шифруванні з відкритим ключем; кожна половина пари шифрує інформацію, таким чином, що її може розшифрувати тільки інша половина.

Відповідь: математична функція, яка комбінує відкритий текст або іншу інформацію із ключем для отримання шифрованого тексту;

54. Незважаючи на те, що системи шифрування не забезпечують абсолютного захисту інформації в мережі, в чому їх позитивний сенс? 
( гарантують мінімально необхідний час для «зламу» ключів від декількох місяців до декількох років; за цей час інформація, що передається, стає неактуальною;
( гарантують, що вартість «зламу» значно перевищує вартість самої інформації;
( надають можливість використання юридичних норм переслідування за пошкодження інформації.

Відповідь: ( гарантують мінімально необхідний час для «зламу» ключів від декількох місяців до декількох років; за цей час інформація, що передається, стає неактуальною;
( гарантують, що вартість «зламу» значно перевищує вартість самої інформації;

55. Міжмережевий екран це:
програмне забезпечення, розташоване на комп’ютері, що містить певні інформаційні ресурси, або на окремому спеціалізованому комп’ютері чи пристрої з метою захисту цих ресурсів або ресурсів цілої внутрішньої мережі установи від користувачів із зовнішньої мережі чи з інших сегментів внутрішньої мережі;
родина програмних продуктів на основі найстійкіших з існуючих криптографічних алгоритмів, реалізує технологію криптографії з відкритими ключами;
універсальний протокол захисту будь-якого сполучення з використанням будь-якого прикладного протоколу (НТТР, DNS, FТР, ТЕLNЕТ, SМТР тощо) на основі криптографії з відкритим ключем.

Відповідь: програмне забезпечення, розташоване на комп’ютері, що містить певні інформаційні ресурси, або на окремому спеціалізованому комп’ютері чи пристрої з метою захисту цих ресурсів або ресурсів цілої внутрішньої мережі установи від користувачів із зовнішньої мережі чи з інших сегментів внутрішньої мережі;

56. Які функції виконує РGР?
захищає ресурси внутрішньої мережі установи від користувачів із зовнішньої мережі;
дає змогу обмінюватися зашифрованими повідомленнями каналами відкритого зв’язку без наявності захищеного каналу для обміну ключами, а з іншого боку, накладати на повідомлення і файли цифровий підпис. Надає можливість користувачам розповсюджувати свої ключі без посередництва сертифікаційних центрів;
перетворює відкритий текстів схеми-функції для отримання шифрованого тексту.

Відповідь: дає змогу обмінюватися зашифрованими повідомленнями каналами відкритого зв’язку без наявності захищеного каналу для обміну ключами, а з іншого боку, накладати на повідомлення і файли цифровий підпис. Надає можливість користувачам розповсюджувати свої ключі без посередництва сертифікаційних центрів;

57. Що таке віртуальні приватні мережі?
територіально розподілені корпоративні мережі, які використовують для зв’язку між окремими сегментами мережу Іnternet як альтернативу традиційним каналам зв’язку, що орендуються за високу плату;
незв’язані ТСР/IР-мережі, підключені до Іnternet, але оснащені додатковими засобами захисту (Firеwаll або іншими) в межах установи.

Відповідь: територіально розподілені корпоративні мережі, які використовують для зв’язку між окремими сегментами мережу Іnternet як альтернативу традиційним каналам зв’язку, що орендуються за високу плату;

58. Чим відрізняються протоколи SSL і SЕТ?
SЕТ є універсальним протоколом захисту будь-якого сполучення з використанням будь-якого прикладного протоколу (НТТР, DNS, FТР, ТЕLNЕТ, SМТР тощо), а SSL протокол, спрямований на забезпечення автентифікаціїта конфіденційності повідомлень електронної пошти;
SЕТ протокол, прийнятий міжнародними платіжними системами в Іnternet як стандарт для захисту трансакцій електронної комерції, а SSL універсальний протокол захисту будь-якого сполучення з використанням будь-якого прикладного протоколу (НТТР, DNS, FТР, ТЕLNЕТ, SМТР тощо);
SЕТ протокол, спрямований на забезпечення автентифікації та конфіденційності повідомлень електронної пошти, а SSL є універсальним протоколом захисту будь-якого сполучення з використанням будь-якого прикладного протоколу (НТТР, DNS, FТР, ТЕLNЕТ, SМТР тощо).

Відповідь: SЕТ протокол, спрямований на забезпечення автентифікації та конфіденційності повідомлень електронної пошти, а SSL є універсальним протоколом захисту будь-якого сполучення з використанням будь-якого прикладного протоколу (НТТР, DNS, FТР, ТЕLNЕТ, SМТР тощо).

59. Які з названих систем є системами цифрової готівки? 
( DіgіСаsh;
( Моndех;
( NеtСаsh;
( Оdigо;
( WеbМоnеу Тrаnster.

Відповідь: ( DіgіСаsh;
( Моndех;
( NеtСаsh;
( WеbМоnеу Тrаnster.

60. Смарт-картка це:
банківська платіжна картка, яка надає можливість здійснювати операції за дебетом картрахунка в межах визначеного банком-емітентом ліміту кредиту; суми, витрачені покупцем, автоматично відраховуються з його рахунка; для оплати такою карткою необхідний РІN-код;
банківська платіжна картка, яка показує, що її власнику відкритий кредит; це дає змогу робити покупки або отримувати гроші в банкоматі у межах визначеного максимуму;
картка з інтегральною схемою і мікропроцесором, здатним виконувати розрахунки; зберігає електронні гроші.

Відповідь: картка з інтегральною схемою і мікропроцесором, здатним виконувати розрахунки; зберігає електронні гроші.

13PAGE \* MERGEFORMAT141115
15ђ Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 26610124
    Размер файла: 131 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий