Соц. пед. тесты

1. Як співвідносяться такі наукові галузі як соціальна педагогіка і соціальна філософія?
а) вони тотожні;
б) соціальна педагогіка є родовим поняттям по відношенню видового –соціальна філософія;
в) соціальна філософія – методологія соціальної педагогіки;
г) правильної відповіді немає
2. Як співвідносяться поняття «соціальна педагогіка» і «соціальна робота»?
а) вони синонімічні;
б) соціальна педагогіка відокремилась від педагогіки, а соціальна робота – від соціології;
в) соціальна педагогіка пов’язана з педагогічною допомогою, а соціальна робота – з психологічною;
г) правильної відповіді немає
3. Ким із науковців було запропоновано термін «соціальна педагогіка»?
а) А. Дистервегом
б) К. Ушинським
в) А. Макаренком
г) Я. Корчаком
4. В якому із наведених варіантів правильно окреслено об’єкти соціально-педагогічної діяльності за ознакою «вікова група»?
а) немовляти, підліток, молодь, люди зрілого віку;
б) діти, молодь, особи зрілого віку, люди похилого віку;
в) дошкільники, молодші школярі, підлітки, старші підлітки;
г) правильної відповіді немає
5. В якому із наведених варіантів правильно окреслені суб’єкти соціально-педагогічної діяльності?
а) соціальні педагоги, соціальні працівники, волонтери;
б) громадські об’єднання, системи соціальних служб, благодійні фонди;
в) державні організації, недержавні організації, фізичні особи;
г) правильної відповіді немає
6. Як співвідносяться поняття «милосердя» і «альтруїзм»?
а) вони є синонімами;
б) вони є антонімами;
в) близькі, але не тотожні;
г) ці поняття взаємозалежні
7. Хто із видатних просвітителів вперше ввів поняття «благочинність»?
а) М. М. Кармазин
б) Г.С. Сковорода
в) О.В. Духнович
г) правильної відповіді немає
8. В якому із варіантів наведено правильний різновид соціальної реабілітації?
а) медична, психологічна, професійна;
б) психологічна, педагогічна, соціальна;
в) терапевтична, економічна, політична;
г) правильної відповіді немає
9. Як співвідносяться поняття «соціальне обслуговування», «соціальна допомога», «соціальні послуги»?
а) це синоніми;
б) соціальне обслуговування здійснюється у двох формах – соціальна допомога і соціальні послуги;
в) соціальна допомога здійснюється у двох формах – соціальне обслуговування і соціальні послуги;
г) правильної відповіді немає
10. В якому із варіантів представлено правильну відповідь щодо стадій соціалізації
а) дотрудова, трудова, післятрудова;
б) дошкільна, шкільна, трудова;
в) немовляти, шкільна, післяшкільна;
г) правильної відповіді немає
11. В якому із варіантів найбільш повно і точно наведено перелік механізмів соціалізації?
а) адаптація, інтеріоризація, ідентифікація, емпатія, моделювання;
б) інтеріоризація, ідентифікація, імпринтинг, рефлексія, імітація;
в) моделювання, ідентифікація, адаптація, рефлексія, емпатія;
г) правильної відповіді немає
12. В якому із наведених варіантів правильно і повно перераховано принципи соціально-педагогічної діяльності?
а) культуровідповідності, природовідповідності, гуманізма;
б) комплексності, індивідуального підходу, зв'язок із життям;
в) системності, послідовності, народності;
г) правильної відповіді немає
13. В якому із наведених варіантів всебічно представлено фактори соціалізації особистості?
а) сім’я, школа, довкілля, ровесники;
б) макрофактори, мегафактори, мезофактори, мікрофактори;
в) дитячі ясла, дитячий садок, школа, сім’я;
г) правильної відповіді немає
14. Що передбачає професійний вибір?
а) самооцінку власних індивідуально-психологічних якостей та зіставлення власних можливостей з вимогами до професії;
б) обізнаність у світі професій та вибір свого міста в ньому;
в) участь у зовнішньому незалежному тестуванні з урахуванням змісту майбутньої професії;
г) правильної відповіді немає
15. Чи згодні Ви з твердженням, що безробіття буває добровільне і вимушене?
а) так;
б) ні
16. В якому із наведених варіантів правильно і повно представлено рівні соціальної профілактики?
а) індивідуальний, сімейний, соціальний;
б) політичний, економічний, педагогічний;
в) психологічний, соціальний, філософський;
г) правильної відповіді немає
17. Чи згодні Ви з думкою, що існують первинна, вторинна і третинна види соціальної профілактики?
а) так;
б) ні
18. Чи поділяєте Ви думку, що поняття «соціально-педагогічна діяльність» і «соціально-педагогічна робота» є тотожними?
а) так;
б) ні
19. Чи поділяєте Ви думку про те, що різновидами педагогічних послуг є освітні та розвиваючі?
а) так;
б) ні
20. В якому із наведених варіантів правильно і повно представлені складові комплексної реабілітації?
а) індивідуальна, групова, колективна, міжособистісна;
б) соціальна, педагогічна, психологічна, медична;
в) педагогічна, методична, організаційна, особистісно-орієнтовна;
г) правильної відповіді немає
21. В якому з нижче наведених варіантів найбільш повно і точно окреслено основні напрямки роботи соціального педагога в школі?
а) пропедевтика правопорушень, облік асоціальної поведінки, посередництво, волонтерство, доброчинність;
б) охорона дитинства, організація гуманітарних акцій, соціальна паспортизація школи, посередництво, підтримка учнівських ініціатив, соціально-профільна додаткова освіта, соціально-психологічне консультування;
в) правовий захист дітей та їх соціальна паспортизація, профілактично-корекційний вплив на сім’ю, консультативно-пропедевтична робота;
г) правильної відповіді немає
22. Чи входить до обов’язків соціального педагога в школі виявлення характеру проблемності сім’ї учнів?
а) так;
б) ні
23. Чи входить до соціальних завдань сучасної школи виконання Закона про всеобуч?
а) так;
б) ні
24. Чи принципово важлива професійна компетентність соціального педагога у питання молодіжної субкультури?
а) так;
б) ні
25. Уточніть, який варіант містить перелік різновиду соціальної обдарованості дитини?
а) інтелектуальна;
б) лідерська;
в) психомоторна;
г) художня
26. В якому із варіантів правильно представлено за ступенем зростання розвиток творчих здібностей особистості?
а) обдарованість, талант, геніальність;
б) талант, обдарованість, геніальність;
в) геніальність, талант, обдарованість;
г) правильної відповіді немає
27. Як Ви вважаєте, чи варто дітей індиго відносити до категорій тих, що мають «відхилення від норми»?
а) так;
б) ні
28. Як Ви вважаєте, обдарованість – це
а) дар і випробування;
б) дар;
в) випробування;
г) правильної відповіді немає
29. В якому із варіантів представлено різновид соціальних відхилень?
а) порушення слуху, обдарованість;
б) сирітство, обдарованість;
в) порушення емоційно-вольової сфери, відхилення у поведінці;
г) сирітство, відхилення у поведінці
30. Якими є змістові лінії курсу «Культура життєвого самовизначення»?
а) я, вони, молодіжна субкультура, сім’я;
б) ставлення до себе, до інших, до діяльності, до навколишнього;
в) школа, сім’я, громада, засоби масової інформації;
г) правильної відповіді немає
31. В якому із варіантів правильно узгоджено назву теорії соціальної педагогіки та її авторів?
а) теорія научіння (Б. Скінер, А. Маслоу);
б) теорія розвитку (В. Давидов, Дж. Боулбі);
в) теорія соціальної компетентності (І. Звєрєва, Н. Лавриченко);
г) теорія соціального на учіння (Л. Виготський, О. Леонтьєв)
32. В якому із наведених варіантів правильно представлено види соціалізації?
а) стихійна, соціально-контрольована, відносно спрямована;
б) дошкільна, шкільна, після шкільна;
в) міжособистісна, соціальна, стилізована
г) правильної відповіді немає
33. В якому із варіантів структурно правильно представлено мікро середовище як умова соціалізації особистості?
а) навчальний колектив, ЗМІ, соціальні інститути;
б) сім’я, сусіди, референтна група, навчальний колектив;
в) референтна група, економічна система, культура;
г) культура, соціальні інститути, ЗМІ
34. В якому із варіантів правильно представлено форми соціальної адаптації?
а) акомодація, конформізм, асиміляція;
б) включення, взаємодія, конфронтація;
в) пристосування, дезадаптація, підпорядкування;
г) правильної відповіді немає
35. В якому із варіантів правильно представлено перелік функцій соціального виховання?
а) освітня, виховна, розвиваюча, стимулююча;
б) організаційна, спрямовуюча, профілактична;
в) правозахисна, адаптаційна, корекційна, пропедевтична;
г) культурологічна, соцілізаційна, адаптаційна, ціннісноутворююча, інтегративна
36. Яка із наведених відповідей є правильною?
а) видами соціального виховання є освіта, організація соціального досвіду, індивідуальна допомога;
б) видами соціального виховання є патріотичне, громадянське, правове;
в) видами соціального виховання є екологічне, полікультурне, економічне;
г) видами соціального виховання є національне, правове, естетичне
37. В якому із наведених варіантів правильно висвітлено різновид педагогічних соціальних послуг?
а) діагностичні, розвиваючі;
б) освітні, розвиваючі;
в) корекційні, освітні;
г) правильної відповіді немає
38. Коли було прийнято Закон України «Про соціальні послуги»?
а) у 2000 році;
б) у 2001 році;
в) у 2002 році;
г) у 2003 році
39. В якому із нижче наведених варіантів найбільш точно і правильно представлено структуру соціально-педагогічної діяльності?
а) об’єкт, суб’єкт;
б) мета, завдання, зміст, технології, результат;
в) мета, результат;
г) правильної відповіді немає
40. В якому із варіантів правильно представлено державні організації як суб’єкти соціально-педагогічної діяльності?
а) органи виконавчої влади, притулки, благодійні фонди;
б) реабілітаційні центри, волонтери, громадські об’єднання;
в) органи виконавчої влади, соціальні інститути виховання, соціальні служби сім’ї, дітей та молоді;
г) дружні клініки для молоді, соціальні працівники, громадські об’єднання
41. В якому із варіантів правильно представлено недержавні організації як суб’єкти соціально-педагогічної діяльності?
а) заклади соціального обслуговування, притулки, психологи;
б) благодійні фонди, громадські об’єднання, приватні соціальні служби, відділення міжнародних організацій;
в) притулки, реабілітаційні центри, соціальні педагоги;
г) правильної відповіді немає
42. В якому із варіантів правильно представлено фізичні особи як суб’єкти соціально-педагогічної діяльності?
а) соціальні педагоги, волонтери;
б) притулки, соціальні працівники;
в) благодійні фонди, реабілітологи;
г) приватні соціальні служби, психологи
43. Чи згодні Ви з тим, що клієнт – це особа, яка звернулася з проханням про допомогу до відповідної соціальної служби чи спеціаліста і користується їх послугами?
а) так;
б) ні
44. Чи правильно віднесено до особливих принципів соціально-педагогічної діяльності принципу опори на потенційні можливості людини та принципу конфіденційності?
а) так;
б) ні
45. В якому із варіантів правильно представлено функції соціально-педагогічної діяльності?
а) організаторська, розвивальна, стимулююча, виховна, контрольна, освітня;
б) комунікативна, організаторська, прогностична, охоронно-захисна, діагностична, попереджувально-профілактична, корекційно-реабілітаційна, соціально-терапевтична;
в) правова, функція соціалізації, психопедагогічної діагностики;
г) соціально-педагогічного спрямування, адаптації, профілактики, організаторська, контрольна
46. В якому із наведених варіантів правильно представлені суто соціально-педагогічні методи соціально-педагогічної роботи?
а) біографічний метод, навіювання, громадської думки;
б) спостереження, психологічне консультування, гра;
в) змагання, метод «рівний-рівному», самооцінка;
г) аналіз соціуму, метод вуличної роботи, метод «рівний-рівному»
47. Що включають до інформаційних ресурсів соціально-педагогічної діяльності?
а) документи, спеціальну літературу, інформацію у ЗМІ, Інтернет-ресурсу, усну інформацію фахівців і громадян;
б) сім’ю, церкву, грати, приміщення, рекламно-інформаційні технології;
в) інформацію у ЗМІ, обладнання, кошти, громадські організації;
г) Інтернет-ресурси, соціальні служби різного типу, гранти, транспорт
48. В якому із наведених варіантів найбільш повно представлено морально-етичні якості, які мають бути властиві соціальному педагогу?
а) гуманність, спостережливість, стриманість, вміння передбачувати можливий результат роботи, толерантність;
б) гуманність, доброта, терпимість, справедливість, тактовність, емпатійність, скромність, відповідальність;
в) критичність, низька тривожність, уважність, стриманість;
г) наполегливість, доброта, послідовність у діях, емоційна врівноваженість
49. В якому із варіантів правильно визначені параметри сім’ї як соціального інституту?
а) захисно-правовий, соціально-культурний, соціалізуючий, виховний;
б) соціально-економічний, соціально-культурний, техніко-гігієнічний, демографічний;
в) побутовий, психотерапевтичний, захисний, параметр комунікативності;
г) ціннісний, профорієнтаційний, здоров’язберігаючий, демографічний
50. Як класифікують сім’ї за типом главенства у сім’ї?
а) демократична, авторитарна;
б) молода, багатодітна;
в) дистантна, робітнича;
г) сільська, елітарна
51. Як класифікують сім’ї за виконанням основних функцій?
а) позашлюбна, студентська, благополучна;
б) групи ризику, проблемна, кризова;
в) міжнаціональна, віддалена, заможна;
г) неповна, прийомна, молода
52. Оберіть правильну відповідь, яка містить основні принципи діяльності Червоного Хреста «Червоного Півмісяця»:
а) демократизм, гласність, пріоритет загальнолюдських цінностей, спадкоємність, науковість, зв'язок із життям, систематичність;
б) гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність, універсальність;
в) особистісна зорієнтованість, доступність, неперервність, полікультурність, індивідуалізації, врахування вікових особливостей, емоційність;
г) правильної відповіді немає
53. Коли вперше з’явився термін «соціальна захищеність»?
а) у 1925 році;
б) у 1935 році;
в) у 1945 році;
г) у 1955 році
54. Коли вперше у світі святкувався Міжнародний день захисту дітей?
а) у 1950 році;
б) у 1940 році;
в) у 1930 році;
г) у 1920 році
55. Коли було засвоєно ЮНІСЕФ – Міжнародний Дитячий Чрезвичайний Фонд ООН?
а) у 1966 році;
б) у 1956 році;
в) у 1946 році;
г) у 1936 році
56. Головним принципом діяльності ЮНІСЕФ є такий: «Діти важливіші за політику». Це так?
а) так;
б) ні
57. В якому році Конвенція ООН «Про права дитини» для України набула чинності?
а) у 1971 році;
б) у 1981 році;
в) у 1991 році;
г) у 2001 році
58. В якому році був прийнятий Закон України «Про охорону дитинства»?
а) у 2001 році;
б) у 1991 році;
в) у 1981 році;
г) у 1971 році
59. В якому із варіантів представлено державну систему опікування дітей?
а) притулок, будинок дитини, дитячий будинок, школи-інтернати, прийомна сім’я;
б) притулок, «лісні школи», «школи без стін», дитячий садок, дитячі ясла;
в) школа-інтернат, спецшкола для дітей із вадами розвитку, загальноосвітня школа, дошкільний виховний заклад, дитячий будинок сімейного типу;
г) правильної відповіді немає
60. В якому році було затверджено Кабінетом Міністрів України «Положення про дитячий будинок сімейного типу»?
а) у 1977 році;
б) у 1984 році;
в) у 1994 році;
г) у 2004 році
61. В якому із варіантів правильно представлено складники батьківської позиції?
а) науковість, індивідуальний підхід, зв'язок із життям;
б) об’єктивність, емоційна виваженість, активність;
в) виховна спрямованість, толерантність, неупередженість;
г) адекватність, гнучкість, прогностичність
62. В якому із варіантів правильно представлено британську тризіркову шкалу обмежених можливостей дитини?
а) недуга, обмежена дієздатність, недієздатність;
б) мобільність, мала мобільність, мала рухомість;
в) інвалід: з дитинства, по захворюваності, праці;
г) правильної відповіді немає
63. Які існують найбільш визнані у соціально-педагогічній сфері людині соціальної підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями?
а) політико-правова, модель культурного плюралізму, соціальна модель, медична модель;
б) філософська, гуманістична, модель залучення волонтерів, модель допомоги професійному самовизначенню, когнітивна модель;
в) гуманістична, полікультурна, модель «культування толерантного ставлення», «рівний-рівному»;
г) правильної відповіді немає
64. В якому із варіантів правильно представлено представників відповідної теорії девіації?
а) біологічна (З. Фрейд);
б) психологічна і психіатрична (Г. Беккер);
в) теорія клеймення (У. Шелдон);
г) теорія соціального контроля (Е. Дюркгейм)
65. Який зміст вкладається у поняття «віктимність»?
а) суб’єктивна схильність людини стати жертвою несприятливих умов;
б) здатність до виправлення «вад»;
в) інтеграція протягом життя;
г) правильної відповіді немає
66. В якому із варіантів правильно представлені складові здоров’я людини?
а) інтелектуальна, генна, психологічна, суспільна;
б) фізична, психічна, соціальна, духовна;
в) когнітивна, емоційна, вольова, рухова;
г) правильної відповіді немає
67. В якому із наведених варіантів відповіді міститься різновид девіантних форм поведінки щодо спрямованості на себе та інших?
а) тимчасові, постійні, стійкі, нестійкі;
б) сплановані, структуровані, неструктуровані;
в) первинна та вторинна девіації;
г) експансивні, неекспансивні, егоїстичні, альтруїстичні
68. Які із нижче наведених причин девіантної поведінки відносяться до соціально-економічної групи?
а) прагнення бути незалежним від дорослих;
б) наслідки спадковості;
в) безробіття, зниження рівня соціальної безпеки;
г) інфантилізм
69. Які із нижче наведених причин девіантної поведінки відносяться до соціально-педагогічної групи?
а) нестабільна політична ситуація в країні;
б) авторитаризм батьків, низький статус підлітків у класному колективі;
в) наслідки спадковості;
г) бажання виглядати дорослим
70. Які з нижче наведених причин девіантної поведінки відносяться до соціально-культурної групи?
а) зниження життєвого рівня населення, безробіття;
б) негативні риси характеру, бажання виглядати дорослим;
в) авторитаризм батьків, виховання в неповній сім’ї;
г) лібералізація статевої моралі, поширення кримінальної субкультури
71. Які з нижче наведених причин девіантної поведінки відносяться до психологічної групи?
а) низький статус підлітка у класному колективі, авторитаризм батьків;
б) доступність алкоголю та тютюну для неповнолітніх, безробіття;
в) інфантилізм, акцентуації характеру;
г) наслідки спадковості, рівень радіації у природному середовищі
72. Які з нижче наведених причин девіантної поведінки відносяться до біологічних?
а) виховання в неповній сім’ї, авторитаризм батьків;
б) порушення роботи ферментативної та гормональної систем організму, наслідки спадковості;
в) низький рівень емоційно-вольового контролю, інфантилізм;
г) нестабільна політична ситуація в країні, лібералізація статевої моралі
73. Чи згодні ви з твердженням, що делінквентна поведінка є різновидом девіантної поведінки особистості?
а) так;
б) ні
74. Як називають особу, якій властива делінквентна поведінка?
а) деліктом;
б) делінквентом;
в) клієнтом;
г) правильної відповіді немає
75. В якому із наведених варіантів відповіді міститься групи різновидів адиктивної поведінки?
а) делінквентна, девіантна;
б) наркозалежна, психопатологічна;
в) парасуїцид, суїцид;
г) нехімічні адикції, проміжні форми адикції, хімічні адикції
76. Чи згодні ви з твердженням, що патологічну сором’язливість варто відносити до психопатологічного типу девіантної поведінки?
а) так;
б) ні
77. Чи згодні ви з твердженням, що самогубство (суїцид) відноситься до психопатологічного типу девіантної поведінки?
а) так;
б) ні
78. Чи згодні ви з твердженням, що, виходячи з мети, доцільно розрізняти суїцид як справжнє самогубство, як демонстративно-шантажна суїцидальна поведінка, як само травмування?
а) так;
б) ні
79. Кому належить авторство терміну «гендер»?
а) З. Фрейд;
б) Дж. Дьюї;
в) Р. Столлеру;
г) правильної відповіді немає
80. Чи можна вважати тотожними поняття «статево рольові стереотипи» і «гендерні стереотипи»?
а) так;
б) ні
81. Чи згодні ви з твердженням, що доцільно розрізняти такі види субкультури: просоціальна, асоціальна, антисоціальна?
а) так;
б) ні
82. Хто був засновником скаутського руху?
а) Жан Піаже;
б) Еріх Фромм;
в) Карл Густав Юнг;
г) Роберт Баден-Пауел
83. Чи є підстави стверджувати, що «Пласт» є національною скаутською організацією України?
а) так;
б) ні
84. Чи можна стверджувати про тотожність понять «арттерапія» і «терапія мистецтвом»?
а) так;
б) ні
85. Чи є підстави вважати наркоманію – хворобливим психічним станом, зумовленим хронічною інтоксикацією організму?
а) так;
б) ні
86. Чи є підстави вважати, що алкоголізм є хворобою?
а) так;
б) ні
87. Які існують стадії залежності людини від наркотичних та психотропних речовин?
а) початкова, середня, найвища;
б) неусвідомленість загрози, відносно усвідомленість, усвідомлення загрози;
в) соціальна, психологічна, фізична;
г) правильної відповіді немає
88. Чи є підстави стверджувати, що територіальна громада є різновидом соціального середовища?
а) так;
б) ні
89. Чи є підстави вважати територіальну громаду соціальним інститутом?
а) так;
б) ні
90. В якому з наведених варіантів правильно представлено соціалізуючі функції територіальної громади?
а) розвиваюча, виховна, освітня, стимулююча, контролю;
б) діагностична, пропедевтична, прогностична, проектувальна, виховна;
в) ціннісно-орієнтована, культурологічна, нормативно-правова, соціального контролю, інтегративна;
г) правильної відповіді немає
91. В чому полягає функція фандрейзингу соціального педагога у загальноосвітньому закладі?
а) вивчення та оцінювання особливостей діяльності учнів;
б) налагодження взаємодії між соціальними інститутами;
в) пошук додаткових ресурсів для вирішення соціально-педагогічних задач;
г) правильної відповіді немає
92. Чи є підстави вважати складання соціального паспорта класу-методом аналізу соціуму?
а) так;
б) ні
93. Структура соціального паспорта класу передбачає гендерну його характеристику, яка включає:
а) число учнів, що скоїли різні правопорушення;
б) кількість хлопчиків і кількість дівчат;
в) наявність учнів із різними видами адиктивної поведінки;
г) правильної відповіді немає
94. Чи має затверджувати керівник загальноосвітнього навчального закладу графік роботи соціального педагога цього закладу?
а) так;
б) ні
95. Чи є підстави стверджувати, що однією з форм соціально-педагогічної роботи у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є благодійні акції?
а) так;
б) ні
96. Які заклади відносяться до закладів соціального обслуговування?
а) інтернат для дітей з вадами розвитку, сім’я;
б) притулки, дім дитини;
в) соціальний гуртожиток, соціальний центр матері та дитини;
г) правильної відповіді немає
97. Які фахівці центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями складають мультидисциплінарну команду?
а) керівник, завуч, медичний працівник, бібліотекар;
б) соціальний педагог, логопед-дефектолог, психолог, реабілітолог, соціальний працівник;
в) соціальний педагог, учитель-предметник, вихователь, фізрук;
г) правильної відповіді немає
98. Який термін є максимальний для перебування матері з дитиною у соціальному центрі матері та дитини?
а) до трьох місяців;
б) до пів року;
в) до року;
г) до 18 місяців
99. Чи можуть перебувати у соціальному гуртожитку випускники шкіл-інтернатів?
а) так;
б) ні
100. Хто може тимчасово проживати у соціальному гуртожитку?
а) «діти вулиці», віком до 14 років;
б) діти-сироти, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 23 років;
в) діти з багатодітних або неповних сімей віком до 7 років;
г) правильної відповіді немає
101. Алгоритм вивчення сім’ї такий:
а) прізвище, ім’я, по-батькові кожного члена сім’ї; структура сім’ї, житлово-побутові умови, матеріальне забезпечення, виховний потенціал сім’ї, настанова дитини щодо батьків і себе;
б) прізвище, ім’я, по-батькові дорослих членів сім’ї, матеріальне забезпечення, статус сім’ї у соціумі, матеріальне забезпечення;
в) прізвище, ім’я, по-батькові батьків дитини, житлово-побутові умови, структура сім’ї, характер міжособистісних стосунків;
г) правильної відповіді немає
102. У процесі анкетування респонденти мають самостійно заповнити анкету?
а) так;
б) ні
103. Чи правомірно стверджувати, що переважна більшість педагогічно занедбаних дітей – бездоглядні?
а) так;
б) ні
104. За нормативами часу соціальний педагог, який працює на ставку, має 6-годинний робочий день?
а) так;
б) ні
105. Поведінка дитини, що характеризується порівняно несуттєвими відхиленнями від норми, є девіантною?
а) так;
б) ні
106. Поведінка дитини, що характеризується потребою у покараний в кримінальному порядку, називається делінквентною?
а) так;
б) ні
107. Предметом діагностики соціального педагога виступає соціально-педагогічна реальність?
а) так;
б) ні
108. Чи можна вважати метод експертної оцінки методом соціально-педагогічної діагностики?
а) так;
б) ні
109. Чи може соціальний педагог діагностувати соціальні зв’язки дитини методом соціальної терапії?
а) так;
б) ні
110. Чи можна вважати інформативне повідомлення – способом соціально-педагогічного консультування?
а) так;
б) ні
111. Назвіть принципи корекційної роботи соціального педагога:
а) єдність корекції та розвитку, демократизм, гуманізм, дитино центризм;
б) єдність корекції та розвитку, національної спрямованості, полі культурності, систематичності;
в) єдність корекції та розвитку, єдність вікового та індивідуального підходу, єдність діагностики та корекції, діяльнісний принцип;
г) правильної відповіді немає
112. Чи входить до обсягу фахових обов’язків соціального педагога корекція вад етичного розвитку педагогічно занедбаних учнів?
а) так;
б) ні
113. Чи входить до обсягу фахових обов’язків соціального педагога участь в організації виховного середовища учня (класу, школи)?
а) так;
б) ні
114. Чи входить до обсягу фахових обов’язків соціального педагога взаємодія з різноманітними закладами?
а) так;
б) ні
115. Які розділи має Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи як документ-регулятор?
а) основні принципи охорони дитинства, права та свободи дитини, дитина і сім’я;
б) дитина в несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях; етичні обов’язки соціального педагога перед суспільством; право та свободи дитини;
в) етичні обов’язки соціального педагога стосовно клієнтів, етичні норми стосовно своїх колег, етичні обов’язки стосовно керівництва організацій або керівника, етичні обов’язки перед суспільством;
г) заходи-впливи, що застосовуються до неповнолітніх, види державної допомоги сім’ям з дітьми, дитина і праця.
116. Коли було прийнято Декларацію прав дитини?
а) 1939 р.;
б) 1949 р.;
в) 1959 р.;
г) правильної відповіді немає
117. Коли було прийнято Європейську соціальну хартію?
а) 1931 р.;
б) 1941 р.;
в) 1951 р.;
г) 1961 р.
118. Чи передбачено напрямками роботи соціального педагога роботу з обдарованими учнями?
а) так;
б) ні
119. Чи передбачено напрямками роботи соціального педагога роботу із дітьми девіантної поведінки?
а) так;
б) ні
120. Чи передбачено напрямками роботи соціального педагога роботу впровадження комплексних технологій діяльності психологічної служби?
а) так;
б) ні
121. Чи передбачається метою діагностики дітей-інвалідів шкільного віку сформованість навичок спілкування з однолітками та дорослими?
а) так;
б) ні
122. Чи передбачається планом роботи соціального педагога допомога у виборі дітьми «групи ризику» подальшого освітнього напряму?
а) так;
б) ні
123. Чи входить у повноваження органів виконавчої влади з питань охорони дитинства розділення спадщини, належної неповнолітнім, та встановлення опіки над нею?
а) так;
б) ні
124. Чи мають в Україні право на державну соціальну допомогу інваліди з дитинства, яким вже виповнилося 18 років?
а) так;
б) ні
125. В який термін управління праці та соціального захисту населення зобов’язане повідомити батьків дитини-інваліда про право на державну соціальну допомогу, її розмір і порядок надання?
а) не пізніше як за місяць з дня надходження документів у письмовій формі;
б) не пізніше як за 20 днів з дня надходження документів у письмовій формі;
в) не пізніше як за 15 днів з дня надходження документів у письмовій формі;
г) не пізніше як за 10 днів з дня надходження документів у письмовій формі
126. Чи можна вважати загальноосвітню школу соціально-педагогічною системою?
а) так;
б) ні
127. Назвіть провідні ознаки соціально й педагогічно занедбаної дитини:
а) порушення процесу самоусвідомлення, брак досвіду діяльності, підвищена самооцінка;
б) дисгармонія у психічному розвитку, занижена самооцінка, конфлікт із законом;
в) вади провідної діяльності (гра, навчання), відхилення у поведінці, труднощі соціальної адаптації;
г) правильної відповіді немає
128. Основним суб’єктом соціальної реабілітації виступає соціальний педагог?
а) так;
б) ні
129. Чи можна назвати дисфункціональною будь-яку дистантну сім’ю?
а) так;
б) ні
130. Чи можна вважати найтиповішою вадою структури сімей педагогічно занедбаних дітей – відсутність батька?
а) так;
б) ні
131. Чи можна вважати шкільну тривожність дитини станом, який свідчить про наявну для неї соціальну загрозу?
а) так;
б) ні
132. Які типи соціальної реабілітації розрізняють у соціальній педагогіці?
а) соціальна, екологічна, політична, полікультурна;
б) психологічна, фізіологічна, комунікативна, соціальна;
в) педагогічна, психологічна, медична, професійна, економічна, побутова;
г) правильної відповіді немає
133. Соціальна реабілітація є, водночас, і частиною, і умовою нормальної соціальної адаптації особистості?
а) так;
б) ні
134. Чи розрізняється в соціальній педагогіці соціально-рольовий рівень соціальної реабілітації?
а) так;
б) ні
135. Основною метою соціальної терапії виступає:
а) оптимізація факторів соціалізації;
б) оптимізація відносин у системах «людина-людина», «людина-група», «людина-світ»;
в) оптимізація відносин у системах «людина-людина»
г) правильної відповіді немає
136. Чи можна вважати реалізацію надзвичайних заходів із подолання наслідків стихійного лиха й соціальних конфліктів – функцією, яку здійснює соціальний педагог через соціальне обслуговування?
а) так;
б) ні
137. Чи можна вважати, що конфлікти є нормальним компонентом сімейного життя і мають відігравати конструктивно-творчу роль у стабілізації сім’ї?
а) так;
б) ні
138. Які функції виконує соціально-педагогічний патронаж сім’ї?
а) адаптації, профілактики, пропедевтики;
б) просвіти, стимулювання, оцінну;
в) виховну, соціально-правову, соціально-реабілітаційну;
г) правильної відповіді немає
139. Відповідальність за організацію заходів щодо охорони дитинства в школі та соціально-педагогічного патронажу сім’ї покладається на соціального педагога?
а) так;
б) ні
140. Чи можна вважати увагу до потреб сім’ї принципом соціально-педагогічного патронажу сім’ї?
а) так;
б) ні
141. Чи правомірно розрізняти у занедбаності дитини два взаємопов’язані та взаємозумовлені аспекти – суто соціальний і суто педагогічний?
а) так;
б) ні
142. Чи правомірно вважати виявом сімейної (домашньої) жорстокості заборону дитині спілкуватися з друзями чи сусідами?
а) так;
б) ні
143. Чи правомірно вважати дефіцит довіри до дорослих виявом непрямої ознаки жорстокої поведінки в сім’ї з дітьми?
а) так;
б) ні
144. Якими мають бути основні дії соціального педагога, коли виникає підозра на сімейну жорстокість по відношенню до дитини?
а) визначення можливостей «зовнішньої» допомоги дитині, встановлення сімейно-шлюбних настанов та традицій, виявлення фінансових взаємин батьків;
б) виявлення характеру моральної травми дитини, визначення функціональних зв’язків у сім’ї – родини, уточнення тих негараздів сім’ї, які спричиняють конфлікти;
в) первинне діагностування, оцінювання завданої шкоди дитині, перша розмова з клієнтом, перша розмова з батьками;
г) правильної відповіді немає
145. Чи можуть ознаки жорстокості у ставленні до дітей слугувати приводом для клопотання про позбавлення батьків батьківських прав або притягнення до кримінальної відповідальності?
а) так;
б) ні
146. Що передбачає сімейна терапія, коли соціальний педагог має підозру на сімейну жорстокість по відношенню до дитини?
а) вивчення сім’ї, консультування, просвіта;
б) знаходження компромісу у сімейній сфері, корекція наявних стереотипів, набуття навичок неконфліктного спілкування в сім’ї;
в) коментар сімейних конфліктів, уточнення наявної моделі сімейних відносин;
г) правильної відповіді немає
147. Чи правомірно вважати провідною метою роботи соціального педагога з сім’єю – закріплення змін, які сприятимуть бажаній стабілізації сім’ї?
а) так;
б) ні
148. Успішність соціально-педагогічної роботи з молодою сім’єю ґрунтується на врахуванні фахівцем типу сім’ї?
а) так;
б) ні
149. Чи правомірно вважати негативним для успішного сімейного виховання дітей надмірну батьківську любов?
а) так;
б) ні
150. Аналітико-діагностична функція соціального педагога виявляється, зокрема, у взаємодії з органами соціального захисту й допомоги?
а) так;
б) ні

15

Приложенные файлы

  • doc 26609645
    Размер файла: 106 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий