ККР_Теорія мовної комунікації_тест_видп_ж

ТЕОРІЯ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
1. Що таке комунікація?
А Цілеспрямований процес інформаційного обміну між двома й більше учасниками за допомогою певної семіотичної системи.
2. Які типи текстів виокремлюють у межах власне комунікативного напряму аналізу?
Г Тексти, націлені на процес та тексти націлені на результат.
3. Які тексти мають патогенний вплив на адресата?
В Спрямовані на негативний вплив на «споживача», негативний перлокутивний (вплив на свідомість та поведінку адресата) ефект тексту.
4. До чинників зв'язності належать:
А Логіка викладу (динаміку розвитку дії); особлива організація мовних засобів (фонетична, лексична, граматична, стилістична тощо); комунікативна спрямованість відповідність мотивів до мети і умов повідомлення; композиційна структура; смисловий план повідомлення.
5. Комунікативне членування інформації пов
·язане із розмежуванням:
В Теми й реми.
6. Які типи інформації розмежовував І. Р. Гальперін?
А Змістово-фактуальну, змістово-концептуальну, змістово-підтекстову.
7. Особа, яка сприймає повідомлення і відповідно до своїх когнітивних стратегій та контекстних і ситуативних умов інтерпретує його – це:
Б Адресат або реципієнт.
8. Які типи адресатів розрізняє О. Воробйова?
А Реальний, передбачуваний, текстовий.
9. Що таке інтерпретанта?
А Націленість, готовність адресата до сприйняття й розуміння змісту повідомленя.
10. Що містить контекст ситуації спілкування?
Б Релевантні риси учасників комунікації, їхні вербальні та невербальні дії.
11. За кількістю учасників комунікації вона поділяється на:
А внутрішню (спілкування із самим собою), міжособистісну (розмову двох осіб), малих груп (3-5 осіб), публічну (20-100 осіб), організаційну (більше 100 до 1000 осіб), масову (більше 1000).
12. Що таке комунікативний статус?
А Умови, в яких відбувається спілкування.
13. Які типи комунікантів розмежовують за особливостями сприйняття?
Б Візуали, аудіали, кінестики і «комп’ютери».
14. За даними американських учених, ми отримуємо від невербальних знаків приблизно:
В 90 % інформації.
15. У чому полягає комунікативна стратегія?
Б Проведенні й керуванні дискурсом з метою досягнення результату.
16. Що таке комунікативний канал?
Г Спосіб інформаційного обміну та комунікативного впливу.
17. Що таке ретроспекція?
Б Повернення до минулих подій у часі та просторі.
18. У якому рядку подано найприйнятнішу дефініцію дискурсу?
А Дискурс – текст занурений у комунікацію.
19. Що таке семіотичний універсум культури?
В Сукупність усіх знакових продуктів культури.
20. У чому полягає сутність етноцентризму?
Г Вивчення процесів комунікативної діяльності з урахування специфіки культури народу.
21. У якому рядку подано правильну дефініцію мовленнєвого акту експресива.
Г Акт передачі емоційного стану.
22. Яку категорію порушено у висловленні: Остап Вишня палко захоплювався та змальовував на сторінках своїх творів дивовижну українську природу.
Г Зв’язність.
23. Яку категорію порушено у висловленні: Всім зібратися біля директорату.
В Інформативність.
24. Які компоненти, крім комунікантів і повідомлення, наявні в моделі комунікації Р. Якобсона?
Б Контекст, контакт, код.
25. Яка з моделей комунікації належить до інформаційно-технічних?
А Модель К. Шеннона та У. Уівера.
26. Що є об’єктом теорії мовної комунікації?
А Реальні процеси комунікації.
27. Що вивчає семіотичний напрям лінгвістики тексту?
Б Текст розглядається як суперзнак, макрознак, що має певні особливості семіозису.
28 Що вивчає комунікативний напрям лінгвістики тексту?
Г Пояснює текст як посередник комунікативної взаємодії між автором та його адресатом.
29. Що таке задум тексту?
В Вихідна евристична когнітивна структура, яка є підґрунтям внутрішньої програми майбутнього тексту як проміжного етапу фазово-ступеневої моделі породження мовлення.
30. У якому рядку подано правильну дефініцію тексту?
А Цілісна семіотична форма лінгвопсихоментальної діяльності мовця, концептуально та структурно інтегрована, що служить прагматичним посередником комунікації і діалогічно вбудована до семіотичного універсума культури.
31.У якому рядку подано правильну дефініцію прецедентного тексту?
Г Текст, основними ознаками якого є особлива значущість для окремих особистостей і для значної кількості осіб, а також багаторазове звернення до нього в дискурсі цих особистостей.
32. Термін лінгвістика тексту уперше вжив?
А Е. Косеріу.
33. Термін комунікація в перекладі з латинської означає?
Б Спілкування.
34. Інтеграція різних текстових засобів на позначення певного змісту, передачі автором інформації читачеві – це:
А Зв’язність.
35. Що таке референційність повідомлення?
Г Зв’язок з дійсністю.
36. Семантична зв’язність ґрунтується на:
В семантичному узгоджені, єдності сем.
37. Структурна зв’язність, що побудована на основі піраміди Г. Фрайтага, містить:
А 1 – експозицію, 2 – зав’язку, 3 – розвиток дії, 4 – кульмінацію, 5 – спад дії, 6 – розв’язку, 7 – епілог.
38 Конотативна зв’язність висловлення – це:
Г оцінна, емоційна, експресивна компонента інформаційного простору.
39. Оперативна пам'ять індивіда здатна зафіксувати порівняно таку кількість одиниць:
Б 7±2.
40. Структурно-семантична та інформаційно-комунікативна категорія інтегрованості всіх текстових засобів на позначення певного концепту та передачу його адресатові – це:
А Цілісність.
41. Яка текстова категорія опосередковує зв’язок внутрішньої текстової системності із зовнішніми компонентами у складі дискурсу?
В Цілісність.
42. Членування тексту здійснюється на етапі:
А як на етапі породження, так і на етапі сприйняття.
43. Автор підпорядковує власне членування повідомлення:
Г власному задуму.
44. Яка категорія забезпечує вербалізовану організацію знань, їхнє осмислення, передавання та декодування?
В Інформативність.
45. Інформативність орієнтована на:
А слухача в плані комунікативності.
46. Повідомлення у формі роздуму мають таку логічну структуру:
Г Теза, аргументи, приклади, висновок.
47. Підтекстова інформація поділяється на:
А ситуативну – опосередковану фактами, подіями, що були раніше описані, та асоціативну – що виникає унаслідок здатності свідомості людини пов’язувати сприйняте з власним досвідом.
48. Засобами створення підтекстової інформації є:
Б акумуляція конотацій, символи-образи, художню деталь, поєднання різних планів, контраст.
49. Категорія, представленою рухом подій у тексті в часі та просторі, певною послідовністю подій, на якій ґрунтується текстова композиція – це:
А Континуум.
50. Стагнація – це:
Г Уповільнення розвитку подій.
51. Яку категорію порушено у висловленні: Повідомте: хто не прийшли на заняття?
А Зв’язність.
52. Текст: Хрящові риби (Chondrichthyes) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Відомі із середнього [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Довжина від 6 см до 20 м. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], часто затверділий (об[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Тіла [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] є або відсутні. Шкірних кісток немає. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], якщо є, плакоїдна, належить до:
А Опису.
53. Що таке прогресія?
В Безперервний опис ходу подій у висловленні.
54 Континуум пов'язаний з:
А Часом і простором.
55. Яку категорію порушено у висловленні: Роберто Карлос сильно вдарив своєю ногою?
Б Інформативність.
56. Що таке комунікативне табу?
А Мовні, тематичні й контактні заборони в спілкуванні.
57. Текст: До шостої ще хвилин двадцять. Мамка з татком із дому здиміли, а в Катерини ще – справ і справ. Води зігріти, вмитися, запхати у маленький поліетиленовий пакет «Adidas» босоніжки, смугасту хустинку, який не який гребінець із дзеркальцем на ручці ну й книжки із зошитами, якщо увійдуть. А ще ті коси, належить до:
Б Розповіді.
58. Яку тип зв’язності порушено у висловленні: Ви бачите фрагменти найбільш найкращих моментів гри?
В Граматичну.
59. Що таке проспекція?
Г Опис майбутніх подій у висловленні.
60. Функціонально-смисловий тип мовлення, мета якого полягає в зображені цілого ряду ознак, явищ, предметів, подій,, що необхідно уявити водночас – це:
А Опис.
61. Функціонально-смисловий тип мовлення, основним призначенням якого є зображення послідовного ряду подій чи переходу предмета з одного стану до іншого – це:
Б Розповідь.
62. Функціонально-смисловий тип мовлення, в якому представлено думки, міркування з приводу чого-небудь – це:
В Роздум.
63. Показниками континууму є:
А тема минулого, біографія героя, ліричний відступ.
64. У структурі художнього тексту можна виокремити такі антропоцентри:
А автор, читач і персонаж.
65. Якщо повідомлення має два автори, тоді адресант є:
В колективним.
66. У рекламному дискурсі адресант є:
В неактуальним.
67. У прислів
·ях, приказках, казках адресант є:
А узагальненим.
68. Роздум – це:
В Функціонально-смисловий тип мовлення, в якому представлено думки, міркування з приводу чого-небудь.
69. Засобом зв’язку цих речень 1. Лиса гора пролiта схарапудженим птахом. 2. I глухо, як кров ув аортах, надсадно гудуть голуби (Василь Стус) є:
А Сполучник.
70. У якому рядку правильно названо типи адресата-читача?
В Реальний читач; передбачуваний читач; фіктивний читач.
71. Текстова категорія, що містить авторську оцінку висловлювання з позицій реальності / ірреальності це
А Модальність.
72. Засобом зв’язку цих речень 1. Цей роман про кожного з нас, про наші страждання, про нашу землю. 2. Цей роман про воскресіння душ наших, що прагнуть дійти до Єрусалиму (Митрополит Іларіон) є:
В Повтор.
73. Опис – це:
А Функціонально-смисловий тип мовлення, мета якого полягає в зображені цілого ряду ознак, явищ, предметів, подій,, що необхідно уявити водночас.
74. Розповідь – це:
Б Функціонально-смисловий тип мовлення, основним призначенням якого є зображення послідовного ряду подій чи переходу предмета з одного стану до іншого.
75. У чому полягає сутність антропоцентризму?
Б Людина є центром і найвищою метою світобудови.
76. Яка з типів оцінок у висловленні пов’язана з реакцією на дійсність за допомогою операторів прекрасне / потворне
Г Естетична.
77. Яку категорію порушено у висловленні: Напевно ж були люди, що теж хотіли і до дівчат, і до молодиць (Т. Осьмачка)?
В Інформативність.
78. Сенсорна оцінка ґрунтується на:
Б відчуттях людини.
79. Емотивність у повідомленні – це
А емоційне ставлення адресанта, імовірні емоції слухача (читача).
80. Категорія, яка ґрунтується на співвідношенні модельного, породженого авторською свідомістю текстового світу з реальною дійсністю, її подіями, ситуаціями, фактами, предметами й особами – це:
В Референційність.
81. У мовленнєвих жанрах хроніки, репортажу, автобіографії, біографії референційність є:
А максимально наближеною.
82. Перцепція – це:
Г сприйняття мовлення.
83. До засобів інтертекстуальності належать?
Б Цитати, алюзії, центонні тексти як цілі комплекси цитат й алюзій, епіграфи, посилання.
84. Інтертекстуальність найяскравіше представлена в такому творі:
А «Енеїда».
85. Яку категорію порушено у висловленні: Ми знайшли зошит Петренка, що лежав під столом?
В Зв’язність.
86. Через що реалізовується категорія континууму?
Б Хронотоп.
87. Який показник зв’язності домінує у висловленні: Якого кетяга не дістає, то нагинає гілляку. А якої гілляки не нагне, то рогачиком її притягує?
А Повтор.
87. Рема – це:
В компонент актуального членування висловлення, те, про що запитується, нове.
88. Що є темою (відомим) у діалозі:
- Що на столі?
- На столі книга.
А на столі.
89. Що таке психологічний контекст?
А Вказівки на час, історичні умови.
Г Знання про індивідуальні особливості мовця, його характер, манеру поведінки тощо.
90. Що є засобом зв’язку цих речень: 1. Ягоди сяють у сузір'ї, не опадають і мимоволі соком не бризкають. 2. Вони терпкувато пахнуть, і гіркощами од них несе, і вже долоні натерлись калиною, і одяг, і коси просякли також.
А Займенник.
91. У чому полягає сутність максими ясності спілкування?
В Потрібно говорити зрозуміло.
92. Коли розпочалося становлення комунікативної лінгвістики як теорії мовної комунікації? розпочалося
Г У другій половині ХХ ст.
93. У якому рядку подано правильну дефініцію вербальної комунікації?
А Цілеспрямована лінгвопсихоментальна діяльність адресанта й адресата у процесі інформаційного обміну та впливу на співрозмовника (адресата) за допомогою знаків природної мови.
94. Яку інформацію імпліковано в повідомлені: Я виходжу з дому. Насуваються хмари. Треба взяти парасольку.
А Буде дощ.
95. Що таке аутокомунікація?
Г Суб’єкт одночасно є мовцем й адресатом (внутрішній діалог), тобто є об’єктом щодо себе безпосередньо (S).
96. Що є засобом зв’язку цих речень: 1. У половинок тихий крок. 2. Половинчасті вчинки прикрашають плин думок.
Г Повтор.
97. Що таке персональне спілкування?
А Адресатом повідомлення є конкретна (для відправника) особа або група осіб.
98. Що таке монолог?
Б Форма мовлення адресанта, розрахована на пасивне й опосередковане сприйняття, а не на безпосередню мовленнєву реакцію адресата.
99. Між ким відбувається відкрите спілкування?
Г Між друзями.
100. У якому рядку подано правильну дефініцію невербальної комунікації?
В Цілеспрямований процес інформаційного обміну, знаковими системами якого можуть бути біологічно доцільні поведінкові сигнали тварин, що визначають сумісну адаптацію до навколишнього середовища; парамови жестів і мімики, математична й комп’ютерна символіка, мистецтво, гра, телепатичний зв’язок і т. ін.
101. Що таке діаолог?
А Форма комунікації; ситуаційно зумовленим спілкуванням двох або кількох (полілог) осіб, комунікативні ролі яких інверсуються (мовець стає адресатом, а адресат перетворюється на мовця, адресатом якого є перший мовець).
102. Псевдоінформування – це
А інформація, за якою криється обман.
103. Онтологічний (буттєвий) рівень спілкування передовсім пов'язаний з:
В ситуацією спілкування (місцем, часом, оточенням тощо).
104. Який комунікативний статус можна вважати жорстким?
Б Який комунікант ніколи не змінює.
105. Почуттєвий (емоційний) тип комуніканта орієнтований передовсім на:
В минуле, такі особистості практично не змінюють думок про людей, вони оцінюють події насамперед за результатом, здатні переоцінювати те, що залишає яскравий відбиток у пам’яті.
106. Які три ролі підсвідомо виконують комуніканти в будь-яких ситуаціях міжособистісного спілкування (за Е. Берном)?
А Батьків, Дорослих і Дітей.
107. Який комунікативний канал домінує в теледискурсі?
В Візуальний.
108. Який тип спілкування називають ініціативним?
Г Співбесідники мають змогу вибирати один одного, уникати спілкування з неприємними людьми.

109. Експліцитний зміст повідомлення – це:
Б виражена, вербалізована інформація.
110. Що таке комунікативний конфлікт?
А Це зіткнення комунікативних стратегій.
111. Кількість учасників дискурсу на відміну від кількості учасників тексту є:
Б змінною.
112. Який тип спілкування називають вимушеним?
В Людина вступає в нього незалежно від своїх бажань.
113. Тактовність у спілкування – це:
А позитивна ввічливість.
114. Комплімент – це:
Г висловлення спрямоване на ефективність комунікації, що містить невеличке перебільшення.
115. Комунікативний процес може виникати між:
Б людиною – людиною (групою людей - групою людей).
116. Визначенням комунікацій з лінгвістичного підходу є:
А система обміну інформацією з допомогою знаків та символів мови.
117. Етикет – це
А сукупність правил поведінки.
118. Яка з наведених трансакцій веде до конфлікту у ділових стосунках:
А “батько – дитина”.
119. Гарне враження справляє оратор
В який почувається вільно і спокійно.
120. Які з названих деталей свідчать про увагу слухача:
Б нахил слухачів в бік оратора.
121. Основою лінгвістичних досліджень у межах когнітивно-дискурсивної парадигми є:
А дискурс.
122. Мовна толерантність ґрунтується на:
В релігійній, етнонаціональній та ґендерній толерантності.
123. До методів дослідження комунікації НЕ належить:
Б аналіз словникових дефініцій.
124. Причиною міжкультурних непорозумінь може бути:
В розбіжності у культурному досвіді різних культурних спільнот.
125. Як можна визначити поняття "суперечка":
Б Суперечка - це комунікативний процес, де наявне активне ставлення одного з учасників до позиції іншого, що виражається в її критичному оцінюванні.
126. Що таке аргументи:
B Аргументи - це висловлювання, за допомогою яких доводять або спростовують точку зору.
127. Що належить до симптомів патогенного впливу?
Г Зниження морально-психологічного рівня функціонування особистості.
128. Яку інформацію імпліковано в повідомлені: Іван має трьох мужніх синів, що служать в армії.
А Іван є батьком.
129. За формою втілення комунікація поділяється на:
А усну й писемну.
130. Комунікант є складником ...
Б комунікативного акту
131. За мірою спонтанності розрізняють:
В спонтанні та підготовлені повідомлення.
132. Яка основна ознака текстів націлених на процес?
А Не позначаються на стосунках комунікантів і внутрішньому стані адресата.
133. Структура розповіді пов’язана з:
Б Пірамідою Фрайтага.
134. З яким типом інформативності пов’язане індивідуально-авторське розуміння відношень між явищами?
Б Змістово-концептуальною інформацією
135. Імпліцитний (прихований) зміст тексту, що ґрунтується на здатності одиниць мови породжувати асоціативні та конотативні значення – це
В Змістово-підтекстова інформація
136. Інформація, що містить події, факти, процеси, які відбуваються у реальному світі, експліцитні, виражені вербально у предметно-логічних значеннях, на основі досвіду – це .
А Змістово-фактуальна інформація
137. Що таке інтенція?
В Намір мовця.
138. Комуніката, який постійно уживає такі мовні одиниці, як БАЧИТЕ! ПОДИВІТЬСЯ! Можна вважати:
А візуалом
139. Вербальні знаки: Я б на твоєму місці робив це так! Ти вічно все зіпсуєш! Характеризують комунікативну позицію
В Батька
140. Якщо дистанція між комуні кантами сягає 3,5 метра, то комунікація належить до
А публічної
141. Як результат, продукт мовленнєвої діяльності людини визначено таке поняття:
Б текст
142. У якому з рядків міститься поняття, що НЕ є категорією тексту?
А комунікативність, зв’язність
143. Текст, основними ознаками якого є особлива значущість для значної кількості осіб, називають:
А прецедентний
144. Як називається емоційне забарвлення змісту тексту, спрямоване на пробудження в адресата певних почуттів, співпереживання?
Б емотивність
15

Приложенные файлы

  • doc 26609425
    Размер файла: 118 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий