ККР організаційна поведінка тести

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Інститут економіки і управління


Тести для проведення ректорського контролю
з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА»

Галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”
Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Професійне спрямування 6.030601 „Менеджмент організацій”
Варіативна компонента „Менеджмент організацій торгівлі”
Форма навчання деннаДонНУЕТ
Донецьк
2013
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА

1.Мета дисципліни «Організаційна поведінка»
а) організаційна поведінка індивідів, груп та системи в цілому, яка впливає на процеси діяльності і розвитку організації.
б) оволодіння навичками управління поведінкою людей в процесі праці та їх удосконалення
в) пояснення і прогнозування поведінки в організації для ефективного управління нею.
г) розуміння проблем міжособистісних відносин у взаємодії двох індивідів

2.Який фактор не визначає організаційну поведінку
а) повноваження
б) люди
в) організаційні структури
г) зовнішнє середовище

3.Які фактори визначають поведінку залежно від взаємовідносин індивідів чи організації.
а) демографічні
б) біопсихологічні
в) соціально-психологічні
г) культурологічні

4.Вкажіть зайвий рівень аналізу організаційної поведінки
а) держава
б) організація
в) індивід
г) група

5.До якого рівня аналізу організаційної поведінки відносяться наступні елементи: комунікація; ролі; статус;норми;лідерство; влада;групова динаміка
а) держава
б) організація
в) індивід
г) група

6.До якої з підсистем організації відносяться адміністративні правила та рівні підпорядкування
а) неформальна
б) соціотехнічна
в) формальна
г) соціально-психологічна

7.Наука, яка зробила такий внесок в дисципліну «Організаційна поведінка» : навчання, мотивація, особистість, пізнання, лідерська ефективність, задоволеність роботою, оцінка виконання та ін.
а) соціологія
б) психологія
в) економіка
г) політологія

8.Яка модель організаційної поведінки характеризується пасивним співробітництвом в колективі
а) опіка
б) авторитарна
в) підтримки
г) колегіальна

9.Відповідно до якого теоретичного підходу до організаційної поведінки програми організаційної поведінки оцінюються за їх результатами
а) підтримуючий
б) ситуаційний
в) системний
г) орієнтований на результати

10.Згідно з моделлю Мак-Кінсі «7S» розподілені цілі – це
а) план або напрям дій з розміщення обмежених ресурсів підприємства, щоб досягти визначених цілей
б) процедурні звіти і визначені способи дій
в) головні цінності або концепції, які організація втілює серед свого персоналу
г) характеристика побудови організації

11.Головні цінності або концепції, які організація втілює серед свого персоналу
а) розподілені цілі
б) управлінський стиль
в) структура
г) стратегія

12.Джерелами якої ефективності є: здібності, навички, знання, ставлення, мотивація, стрес
а) групова
б) організаційна
в) індивідуальна
г) стратегічна


13.Виберіть джерела організаційної ефективності
а) середовище, технологія, структура, процеси
б) розмір групи, згуртованість, статус, норми
в) здібності, навички, знання, стрес
г) процеси, культура, ролі, норми

14.Яка орієнтація вважає клієнта «знахідкою»
а) збутова
б) соціальна
в) маркетингова
г) кон’юнктурна

15.Для якої орієнтації головне організувати сервіс
а) збутова
б) соціальна
в) маркетингова
г) кон’юнктурна

16.Оберіть невірну орієнтацію
а) стратегічна
б) збутова
в) кон’юнктурна
г) маркетингова

17.При якій моделі організаційної поведінки участь працівника в трудовому процесі мінімальна
а) опіка
б) авторитарна
в) підтримки
г) колегіальна

18.Оберіть базис такої моделі організаційної поведінки як опіка
а) партнерство
б) влада
в) керівництво
г) економічні ресурси

19.Задоволення потреб працівника колегіальної організаційної поведінки полягає
а) у самореалізації
б) у статусі та визнанні
в) у безпеці
г) в існуванні

20.На основі якого теоретичного підходу до організаційної поведінки підтримується становлення та розвиток працівника
а) системний
б) орієнтований на результат
в) підтримуючий
г) ситуаційний


21.До основних теоретичних моделей ОП не належить
а) авторитарна
б) бюрократична
в) опікунська
г) підтримуюча

22.Які передумови являють собою описовий погляд людини на життя та базуються як на дослідженнях поведінкових наук, так і на особистому досвіді людини.
а) матеріальні
б) ціннісні
в) дослідні
г) фактичні

23. Загальноприйняті переконання, що зумовлюють цілі, до реалізації яких людина прагне у своїй діяльності
а) цінності
б) ставлення
в) сприйняття
г) мотивація

24. Сформульовані оцінки (позитивні чи негативні) щодо предметів, людей, явищ
а) цінності
б) ставлення
в) сприйняття
г) мотивація

25.Авторами якої теорії виступають Чарльз Х. Кулі, Джордж Г. Мід, Ерік Еріксон
а) психоаналітичні теорії
б) теорія розвитку пізнання
в) теорія розвитку особистості
г) теорія обміну


26.Відповідно до якої теорії поведінка індивіда базується на принципах “винагорода – покарання”. Люди схильні повторювати такі моделі поведінки, завдяки яким вони у минулому і тій чи іншій формі отримали заохочення
а) теорія обміну
б) теорія поля
в) теорія етнометодології
г) теорія зрілості

27.До якої групи законів, що впливають на поведінку людей в процесі спільної діяльності, відносяться наведені: закон зворотного зв(язку, закон єдності біологічного та соціального, закон ентропії, закон росту варіантності поведінки, закон відносності поведінки та ін.
а) біопсихічні закони поведінки
б) закони інерційності людських систем
в) закони зв(язку з навколишнім середовищем
г) загальні закони поведінки

28.Вкажіть характерну рису поведінки особистості, якщо особливості поведінки такі: людина вважає, що її життя контролюється зовнішніми силами і її доля залежить від удачі та зовнішніх обставин. Вона менш задоволена своєю роботою й більш відчужена від робочого оточення.
а) інтерналізм
б) Макіавеллізм
в) екстерналізм
г) авторитаризм

29. Вкажіть характерну рису поведінки особистості, якщо особливості поведінки такі: людина вірить, що мета виправдовує засоби її досягнення. Така людина є прагматиком. Її поведінка не завжди збігається з етичними нормами бізнесу.
а) інтерналізм
б) макіфвеллізм
в) екстерналізм
г) авторитаризм

30.Основою ідеєю якої теорії особистості є поведінка, яка здається іншим нелогічною, на погляд індивіда є природною, тому що кожна людина вважає себе розумною, гармонійною та цільною особистістю
а) теорія самоузгодженості
б) теорія поля
в) теорія обміну
г) теорія зрілості


31.Сформульовані оцінки (позитивні чи негативні) щодо предметів, людей, явищ
а) цінності
б) ставлення
в) цілі
г) прагнення

32.Особливостями поведінки якої характерної риси особистості є: людина вважає, що її життя контролюється зовнішніми силами і її доля залежить від удачі та зовнішніх обставин. Вона менш задоволена своєю роботою й більш відчужена від робочого оточення. Людина покладається на обставини й розцінює себе як таку, що не може впливати на важливу для неї ситуацію
а) екстерналізм
б) авторитаризм
в) макіавеллізм
г) схильність до ризику

33.Хто є представником теорії розвитку пізнання
а) Джордж Г. Мід
б) Зиґмунд Фрейд
в) Жан Паже
г) І. П. Павлов

34.Згідно з якою теорією особистості здатність людини до мислення розвивається за стадіями, кожна з яких сприяє оволодінню новими пізнавальними навичками
а) теорії розвитку особистості
б) психоаналітичні теорії
в) теорія навчання
г) теорія розвитку пізнання

35.Яка теорія не належить до мікро-соціологічних теорій особистості
а) теорія поля
б) теорія обміну
в) теорія етнометодології
г) менеджмент вражень

36.Згідно з якою теорією особистості поведінка індивіда формується на засадах загальнопоширених правил та понять, які він сприймає на віру
а) теорія поля
б) теорія само узгодженості
в) теорія етнометодології
г) теорія зрілості

37.Який закон не відноситься до соціально-психологічних законів поведінки індивіда
а) закон опору неповазі
б) закон залучення до діяльності
в) закон еталонної групи
г) закон домінанти

38.Оберіть біопсихічні закони поведінки
А )закон економії енергії, закон змагання, закон впливу емоцій
б) закон настанови, закон домінанти
в) закон адаптації, закон Госсена, закон позитивного результату
г) закон опору неповазі, закон еталонної групи

39. Поведінка, яка здається іншим нелогічною, на погляд індивіда є природною, тому що кожна людина вважає себе розумною, гармонійною та цільною особистістю – твердження якої теорії
а) теорія обміну
б) теорія само узгодженості
в) теорія зрілості
г) теорія морального розвитку

40.До якої групи законів належить закон кумулятивного впливу
а) загальні закони поведінки
б) біопсихічні закони поведінки
в) закони інерційності людських систем
г) соціально-психологічні закони

41.Виключіть невірне твердження
а) участь в розробці цілей сприяє контролю за власною поведінкою й допомагає сформувати реалістичне уявлення про те, що саме чекає організація від кожного працівника.
б)у процесі реорганізації праці менеджер має пам(ятати, що люди, які прагнуть досягти професійного зростання, досягнень, самоповаги, визнання позитивно реагують та схильні до збагачення змісту праці.
в) планування та реалізація кар(єри не відіграє важливу роль в організаційному просторі діяльності індивіда.
г) удосконалення управління виконанням роботи потребує від менеджера здатностей до аналізу виробничих операцій та визначення робочих завдань

42.Який чинник не впливає на вибір стратегії проектування праці
а) динаміка працездатності протягом робочого дня, тижня
б) кваліфікація персоналу
в) зміст робочих завдань
г) цілі, спрямовані на виконання роботи

43.Яка стратегія впливає на організаційну поведінку таким чином: виконавець залучається до поєднання процесів та функцій, розширення зон обслуговування. Таким чином він більшою мірою впливає на результати роботи й навколишнє середовище. Підвищується мотивація щодо досягнень
а) стратегія збільшення завдань
б) стратегія спрощення завдань
в) стратегія чергування завдань
г) стратегія збагачення праці

44. Яка стратегія впливає на організаційну поведінку таким чином: індивід виконує потрібні операції, які часто повторюються. Оволодіння навичками в процесі навчання є легким, але виконання одноманітних робіт нівелює почуття задоволеності працею.
а) стратегія збільшення завдань
б) стратегія спрощення завдань
в) стратегія чергування завдань
г) стратегія збагачення праці

45.Який метод передбачає, що цілі організації та підстави для прийняття важливих рішень відомі робітникам, а власні задачі робітника чітко встановлені і пов’язані із досягненням загальних цілей організації.
а) «контролінг»
б) «організація праці»
в) «планування діяльності»
г) «управління цілями»

46.До якої функції самоменеджменту в процесі виконання роботи відноситься визначення пріоритетів та делегування повноважень
а) встановлення цілей
б) планування
в) прийняття рішень
г) комунікація

47. На об(єктивність оцінки виконання роботи індивідом не впливають такі чинники
а) технологічні
б) психологічні
в) соціальні
г) організаційні

48. Інфляція вимог та розбіжність інтересів відносяться до таких чинників, які впливають на об’єктивність оцінки виконання роботи індивідом
а) технологічні
б) психологічні
в) соціальні
г) організаційні

49. Розподіл планів організації або процесів на окремі групи завдань для визначення функціональних обов’язків окремого працівника та забезпечення досягнення цілей організації
а) реалізація роботи
б) проектування роботи
в) виконання планів
г) планування роботи

50.Відрізняється інформованістю виконавця про результативність та ефективність своєї роботи.
а) важливість роботи (у сприйнятті виконавця)
б) виокремлюваність роботи виконавця
в) автономія прийняття рішень у процесі роботи
г) зворотний зв’язок від роботи

51.Оберіть який чинник не впливає на вибір стратегії проектування
а) цілі, спрямовані на виконання роботи
б) організованість виконавців
в) зміст робочих завдань
г) монотонність праці

52.Яка стратегія проектування праці індивіда впливає на організаційну поведінку таким чином: індивід виконує потрібні операції, які часто повторюються. Оволодіння навичками в процесі навчання є легким, але виконання одноманітних робіт нівелює почуття задоволеності працею.
а) чергування завдань
б) збільшення завдань
в) збагачення праці
г) спрощення завдань

53.Знижує негативний вплив контролю на поведінку індивіда;посилює мотивацію ефективної виконавської діяльності;концентрує увагу робітника на досягненні бажаних для організації результатів.
а) значення використання «управління за цілями»
б) рекомендації для впровадження «управління за цілями»
в) особливості «управління за цілями»
г) навички, які використовуються при «управлінні за цілями»

54.Якої стратегії проектування праці індивіда не існує
а) спрощення завдань
б) чергування завдань
в) скорочення завдань
г) збільшення завдань
55.Практика, яку пройшов індивід як на работі, так і за її межами
а) досвід
б) майстерність
в) знання та навички
г) креативність

56.До якої з функцій само менеджменту відноситься розробка планів і альтернативних варіантів виконання роботи
а) контроль
б) планування
в) організація
г)прийняття рішень

57.До якого чинника зовнішньої підтримки індивіда в процесі виконання роботи відносяться: санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, естетичні фактори виробничого середовища, які впливають на здоров(я та працездатність людини
а) матеріальні ресурси
б) організаційна культура
в) підтримка з боку менеджера
г) фізичне середовище

58.До якого з чинників, що впливають на об’єктивність оцінки виконання роботи, відноситься інфляція вимог
а) мотиваційні
б) соціальні
в) організаційні
г) психологічні

59. Розподіл планів організації або процесів на окремі групи завдань для визначення функціональних обов’язків окремого працівника та забезпечення досягнення цілей організації.
а) проектування роботи
б) планування роботи
в) організація роботи
г) реалізація роботи

60.Недоліком якого методу проектування роботи в організації є: не враховується специфіка організації та виконавців, не досягається оптимальність організації праці індивіда
а) «дерево цілей»
б) групування за кваліфікацією
в) за аналогом
г) групування за елементами процесу
61.Процес спонукання індивіда чи групи людей до діяльності та вибору поведінки, спрямованої на досягнення цілей організації
а) мотивація
б) стимулювання
в) організація
г) координація

62. Спонукання до діяльності визначається особистими цілями суб(єкту – потребами, інтересами, цінностями
а) зовнішня мотивація
б) внутрішня мотивація
в) зовнішнє стимулювання
г) внутрішнє стимулювання

63.Яку теорію не відносять до змістовних теорій мотивації
а) теорія справедливості
б) теорія А.Маслоу
в) теорія Д.Мак-Клелланда
г) теорія Ф.Герцберга

64.Відповідно до якої змістовної теорії мотивації поведінку людини визначає найнижча потреба ієрархічної структури, що є незадоволеною
а) теорія Маслоу
б) теорія Д.Мак-Клелланда
в) теорія Ф.Герцберга
г) теорія Клейтона Алдерфера

65.Хто виділив потреби влади, успіху, визнання
а) Маслоу
б) Герцберг
в) Д.Мак-Клелланд
г) Алдерфер

66.Відповідно до якої процесної теорії : рівень задоволеності працею визначається її результативністю, котра є результатом взаємодії зовнішніх та внутрішніх мотиваторів поведінки людини
а) теорія результативної валентності
б) теорія справедливості
в) теорія очікувань
г) модель Портера-Лоулера

67.Які фактори, відповідно до висновків Герцберга, відносять до гігієнічних
а) ступінь безпосереднього контролю за роботою; просування по службі; міжособисті відносини з начальством, колегами, підлеглими
б) політика фірми й адміністрації;умови роботи;заробіток.
в) можливості творчого і ділового зростання; успіх; просування по службі
г) визнання і схвалення результатів роботи; умови роботи; високий ступінь відповідальності

68.Яка теорія базується на тому, , що наявність активної потреби не є єдиною необхідною умовою мотивації людини, вона повинна сподіватися на те, що обраний нею тип поведінки дійсно буде сприяти задоволенню потреби
а) теорія очікування
б) теорія Маслоу
в) теорія справедливості
г) модель Портера-Лоулера

69. Вибіркова стимуляція поведінкових актів. Стійкіше від процесу згасання, бо людина привчається не чекати винагороди за результати роботи
а) згасання
б) позитивне підсилення
в) негативне підсилення
г) проміжне підсилення

70.Засіб навчання та індивідуального розвитку в процесі зіткнення з реальними виробничими проблемами.
а) формування
б) моделювання
в) тренування
г) навчання

71. Спонукання до діяльності визначається цілями, які ставляться ззовні, шляхом примусу, угоди про обмін результату діяльності робітника на блага, психологічного впливу для формування тих же цілей, що і у керівника
а) зовнішня мотивація
б) внутрішня мотивація
в) зовнішнє стимулювання
г) внутрішнє стимулювання

72. Проводив експеримент на текстильній фабриці (прядильний цех) у Філадельфії. Плинність кадрів 250 % (на інших ділянках 5-6 %). вказав, що рішення проблеми плинності кадрів лежить у зміні умов праці, а не в збільшенні винагороди за неї. Як експеримент для прядильника встановили дві перерви по 10 хвилин, результати з'явилися негайно.
а)Адам Сміт
б) Ельтон Мейо
в) Тейлор
г) Маскон

73.Які теорії пояснюють поведінку людини мотивами, основою яких є ті або інші потреби людини
а) процесні
б) організаційні
в) змістові
г) виконавчі

74.Назвіть тип винагороди: виникає не від самої роботи, а дається організацією. Це: зарплатня, просування по службі, символи службового статусу і престижу (особистий кабінет), додаткова відпустка, службовий автомобіль і т.д.
а) раціональна
б) нераціональна
в) внутрішня
г) зовнішня

75.Відповідно до якої теорії поведінку людини в процесі виконання роботи визначають позитивні (мотив успіху сильніший, ніж мотив неуспіху) та негативні цілі (мотив неуспіху сильніший, ніж мотив успіху).
а) теорія Врума
б) теорія Аткінсона
в) теорія Герцберга
г) теорія Маслоу

76.Яка теорія базується на засадах того, що люди, визначаючи співвідношення винагороди до власних зусиль, мають тенденцію порівнювати її з винагородами інших людей, котрі виконують аналогічну роботу
а) теорія справедливості
б) теорія очікування
в) теорія ERG
г)теорія Маслоу

77.Критикою якої теорії є: відсутність у природі чіткої п’ятиступінчатої ієрархічної структури потреб;потреби по-різному виявляються в залежності від ситуаційних факторів (зміст роботи, положення в організації, вік, стать);теорія не враховує індивідуальні відмінності людей;задоволення верхньої групи потреб не обов'язково приводить до їхнього впливу на мотивацію.
а) теорія справедливості
б) теорія очікування
в) теорія ERG
г) теорія Маслоу

78. Процес, який зумовлює виникнення позитивних наслідків в результаті певної поведінки та її відтворення в майбутньому часі (висока оцінка, винагорода, схвалення)
а) позитивне підсилення
б) негативне підсилення
в) проміжне підсилення
г) оперантні реакції

79. Процес виникнення негативних наслідків в результаті певної поведінки та її відтворення в майбутньому часі
а) позитивне підсилення
б) негативне підсилення
в) проміжне підсилення
г) оперантні реакції

80. Вибіркова стимуляція поведінкових актів. Воно стійкіше від процесу згасання, бо людина привчається не чекати винагороди за результати роботи
а) позитивне підсилення
б) негативне підсилення
в) проміжне підсилення
г) оперантні реакції

81.Колектив взаємозалежних у виробничому процесі людей, де кожен, виконує своє завдання для досягнення спільної групової мети – прийняття та реалізації найбільш ефективного рішення
а) група
б) колектив
в) співробітники
г) робітники

82.Виділення поведінки Д виражає основні цінності груп; виділення поведінки Д чітко виражає границі групи; виділення поведінки Д висовує на передній план владу та авторитет групи
а) мета довіанта
б) функції довіанта
в) цілі довіанта
г) напрямки довіанта

83.Яка дія менеджера не відноситься до підвищення групової згуртованості
а) підвищити однорідність членства групи
б) організувати змагання з іншими групами
в) зменшити розмір групи
г) виділяти домінуючих членів групи

84.Яка групова процедура характеризується такими особливостями: кількість ідей помірна, якість ідей помірна, соціальний тиск низький, часові і грошові витрати низькі, цільова орієнтація висока, розвинутість відчуття «МИ» сильна
а) звичайна процедура
б) номінальна процедура
в) мозковий штурм
г) дельфійська процедура

85. Група працівників, які періодично збираються для вирішення проблем пов’язаних з продуктивністю праці, якість відношення “витрати – прибутки”
а) група
б) гуртки якості
в) самокерована команда
г) неформальна група

86.Який з перелічених чинників не є чинником формування груп
а) екологічні потреби
б) потреба в самоактуалізації
в) потреби в безпеці
г) місцерозташування
87.Яка формальна група характеризується такими особливостями: група всередині організації, яка делегує повноваження для виконання якого-небудь завдання або комплексу завдань
а) автономна група
б) командна група
в) цільова група
г) комітет

88.Назвіть причину вступу до групи, яка має таки характеристики: люди часто приєднуються до неформальних груп лише для того, щоб бути ближче до тих, кому вони симпатизують. Відомо, що люди скоріше схильні встановлювати тісніші взаємовідносини з іншими людьми, які перебувають поряд з ними, ніж з тими, хто від них на відстані кількох метрів
а) захист
б) спілкування
в) тісне спілкування і симпатія
г) належність

89.Скільки типів групової згуртованості виділяють
а) 3
б) 2
в) 4
г) 5

90.Яка формальна група характеризується такими особливостями: Складається з керівника і його безпосередніх підлеглих, які, у свою чергу, також можуть бути керівниками.
а) автономна група
б) командна група
в) цільова група
г) комітет

91.Формальний рівень, коли даються узгоджені оцінки ситуацій і приймаються правила поведінки
а) згода
б) осмислення
в) комунікація
г) співпереживання

92.Стан свідомості, в якому між учасниками ділової взаємодії виникає впевненість у тому, що їх дії адекватні
а) згода
б) осмислення
в) комунікація
г) співпереживання

93.Способність враховувати стан співрозмовника
а) згода
б) осмислення
в) комунікація
г) співпереживання

94.Яка інформація направлена на конкретного одержувача
а) спонукаюча
б) констатуюча
в) аксіальна
г) ретиальна

95.Коммунікатівний вплив за результативністю і ефектом буває
а) монолог, діалог, полілог
б) необхідне, бажане, нейтральне, небажане спілкування
в) інтелектуальне, емоційне, образне, асоціативне, комунікативне
г) функціонально-рольове, неформальне

96.Який комунікативний вплив розрізняють за статусом комунікантів
а) монолог, діалог, полілог
б) необхідне, бажане, нейтральне, небажане спілкування
в) інтелектуальне, емоційне, образне, асоціативне, комунікативне
г) функціонально-рольове, неформальне
97.Для якого невербального методу комунікації характерне використання в мові пауз, сміху, емоцій
а) екстралінгвістична знакова система
б) оптико-кінетична система
в) паралінгвістичні способи
г) проксемика

98.До якого невербального методу комунікації належить організація простору і часу спілкування
а) екстралінгвістична знакова система
б) оптико-кінетична система
в) паралінгвістичні способи
г) проксемика

99.Мінусамі якої форми впливу є: одноразовий вплив, невизначеність, свобода дії
а) вплив через участь
б) вплив через винагороду
в) вплив через переконання
г) вплив через страх

100.Мистецтво впливати на людей з метою направити їх дії для досягнення спільної мети
а) лідерство
б) влада
в) стиль керівництва
г) креативність
Заголовок 2 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 26609400
    Размер файла: 133 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий