КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Для підготовки до державного екзамену

Державний екзамен проводиться за такими дисциплінами:
Економіка підприємства
Організація виробництва
Маркетинг
Економічний аналіз
Трудове право
Господарське право
Менеджмент
За першими чотирма дисциплінами крім тестів будуть задачі, ті які розв язувались на заняттях

( Подані тести повторюються, в кожному тесті лише одна правильна відповідь
Окремо будуть надіслані тести з господарського права)

1.Амортизація це:
а) заходи по проведенню капітального ремонту за весь час використання та проведення модернізації обладнання;
б) процес поступового перенесення по мірі зносу, вартості основних виробничих фондів на вартість готової продукції, і утворення амортизаційного фонду;
в) процес повного переносу вартості основних виробничих фондів на вартість готової продукції;
г) гроші, які використовуються на капітальний ремонт та закупівлю нового обладнання.

2. Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах визначається з урахуванням:
а) усіх працівників;
б) усіх працівників, утому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів;
в) усіх працівників, у тому числі працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів;
г) усіх представників, на підставі річної звітності.

3. Підприємницька діяльність може здійснюватися в таких організаційних формах:
а) у формі передбаченій статутом;
б) у будь-яких організаційних формах на вибір підприємця;
в) кооперативне підприємство;
г) державне підприємство.


4. До складу засобів виробництва входить:
а) праця;
б) предмети праці;
в) засоби праці;
г) люди.

5. Управлінське рішення – це:
а) управлінська дія;
б) вибір альтернативи;
в) людська інтуїція;
г)людська логіка.

6. Виробничий процес це:
а) сукупність організованих у певній послідовності дій щодо зміни стану предмета праці;
б) сукупність організованих у певній послідовності дій, що забезпечують безперебійність основних виробничих процесів;
в) сукупність організованих у певній послідовності процесів праці і природних процесів,
в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію;
г) процес виготовлення продукції.

7. Підтримка техніко-технологічної бази включає заміну спрацьованого устаткування, його капітальний ремонт, а також...
а) нове будівництво;
б) технічне доозброєння підприємства;
в) технічне переозброєння.

8. Як називається показник, що характеризує властивість виробу виконувати свої функції в установлених межах протягом відповідного часу?
а) якість продукції;
б) термін служби продукції;
в) надійність продукції

9. Розвиток техніко-технологічної бази здійснюється за рахунок
а) розширення і нового будівництва;
б) реконструкції та технічного переозброєння;
в) модернізації обладнання.

10. Маркетинг – це:
а) соціально-управлінський процес, спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну;
б) організований комерційний обмін товарами і послугами з вигодою для всіх учасників;
в) діяльність з просування товарів і послуг від виробника до споживачів і сприяє досягненню суспільних цілей;
г) усі відповіді вірні.

11. Підприємство випускає телевізори, калорифери, соковижималки. Що можна сказати про товарний асортимент цього підприємства?
а) що він містить три асортиментні групи;
б) що він містить три асортименті позиції;
в) що він містить дві асортименті групи і дві асортиментні позиції;
г) що він містить одну асортиментну групу і дві асортименті позиції.

12. Комплекс маркетингу включає:
а) дослідження ринку; розподіл продукції, ціну продукції.
б) товар, ціну товару, розподіл продукції, просування.
в) ціну товару, паблік рілейшнз, перший рівень товару та рекламу.
г)товар, ціна, просування та прямий маркетинг.

13. Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:
а) монополістичної конкуренції; б) олігополістичної конкуренції;
в) чистої конкуренції; г) на всіх перелічених ринках.

14. До власного капіталу відносяться:
а) кредити банків;
б) кошти в дорозі
в) нерозподілений прибуток;
Г) дебітори.

17. Оберіть правильну відповідь:
а) трудове право України є підгалуззю цивільного та господарського права;
б) трудове право є комплексною галуззю права яка виокремилася з цивільного права;
в) трудове право є самостійною галуззю права, що тісно повязана з іншими галузями права.

18. Основні принципи трудового права:
а) всезагальність праці і рівність трудових прав;
б) вільний вибір місця роботи та охорони праці;
в) розподіл за працею й оплата за трудовою угодою;
г) додержання трудової дисципліни й вибір роду роботи;
д) розподіл за працею та матеріальне забезпечення.

19. З наведених визначень оберіть, яке найбільш повно визначає поняття «трудовий договір»:
а) трудовий договір - це трудові правовідносини, що виникають між працівником та роботодавцем;
б) трудовий договір - це основна правова форма виникнення трудових правовідносин;
в) трудовий договір - це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою працівник приймає на себе зобовязання виконувати роботу визначену цією угодою;
г) трудовий договір - це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою вказані особи приймають на себе зобовязання виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором чи угодою сторін.

20. Правові ознаки щорічної відпустки:
а) надання її всім постійним працівникам;
б) надання в кожному робочому році;
в) збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку;
г) надання її всім працівникам незалежно від трудових звязків;
д) збереження посадового окладу чи тарифної ставки.


24. Рентабельність основної діяльності – це відношення прибутку до:
а) виручки від реалізації;
б) загальної суми постійних і змінних витрат основної діяльності;
в) загальної суми постійних витрат;
г) загальної суми змінних витрат.

25. Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з :
а) з всіма працівниками ;
б) з посадовими особами;
в) з новоприйнятими працівниками.

1. Матеріальною основою виникнення та розвитку підприємництва є:
а) наявність законодавчих актів;
б) відповідний тип мислення;
в) товарне виробництво;
г) приватна власність.

2. Назвіть витрати, що залежать від обсягу виробництва:
а) валові;
б) змінні;
в)граничні;
г) постійні.

4. Особливості оборотних фондів:
а) зберігають свою натуральну форму в процесі виробництва.
б) вартість на продукцію переносять відразу у процесі вживання;
в) зберігають свою натуральну форму в процесі виробництва, переносять свою вартість на продукцію поступово і беруть участь у багатьох технологічних циклах;
г) не зберігають своєї натуральної форми в процесі виробництва, переносять свою вартість на продукцію відразу і беруть участь в одному виробничому циклі.

5. Які ознаки вірно характеризують термін «комунікації»;
а) інформація;
б) обмін інформацією;
в) кодування у знаки і символи;
г) жоден не характеризує.

6. Мотивація – це:
а) процес спонукання себе та інших до діяльності, що забезпечує досягнення цілей організації;
б) розподіл конкретних завдань серед працівників з метою ефективного вирішення завдань серед виробництва;
в) послідовність взаємопов’язаних дій керівника і підлеглих у процесі досягнення намічених цілей;
г) вид діяльності керівника організації, направленої на оптимізацію виконання певної роботи.

7. До основних функцій менеджменту відносяться:
а) методологічна, пізнавальна, практична, прогностична;
б) планування, організація, мотивація, контроль;
в) виробнича, фінансова, маркетингова, кадрова;
г) немає вірної відповіді.

8. Для чого використовують контрольні карти при забезпеченні якості продукції?
а) для контролю виходу на роботу;
б) для аналізу видів і кількості дефектів;
в) для контролю технологічного процесу.

9. Розвиток техніко-технологічної бази здійснюється за рахунок
а) розширення і нового будівництва;
б) реконструкції та технічного переозброєння;
в) модернізації обладнання.

10. Вкажіть типи виробництва:
а) одиничний;
б) партіонний;
в) потоковий;
г) серійний.


11. Назвіть правильну відповідь:
а) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність основних процесів;
б) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність допоміжних процесів;
в) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність основних і допоміжних процесів;
г) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність технічних процесів.

12. Який виробничий процес доцільний при виготовленні окремих виробів широкої номенклатури?
а) одиничний виробничий процес;
б) виробничий процес серійного виробництва;
в) виробничий процес масового виробництва.

13. Додаткова відпустка, пільгова пенсія надається працівникам, які працюють :
а) ручним інструментом;
б) в умовах, що не відповідають нормам безпеки праці;
в) в умовах, що відповідають нормам праці.

14. До етапів маркетингового дослідження належать:
а) дослідження зовнішнього середовища компанії;
б) створення бази математичних та статистичних моделей;
в) визначення цілі та проблеми дослідження;
г) сегментування ринку за стратегічними зонами господарювання.

15. Серед перелічених маркетингових цілей виберіть ту, яка відповідатиме етапу зрілості життєвого циклу товару:
а) зробити товар відомим, добитися перших закупівель;
б) модифікації товару та поглиблення асортименту;
в) пошук нових ринків – територіальних або нових сфер застосування товару;
г) намагання «розширити» наявний ринок та охопити на ньому максимальну частку.

16. Маркетингова інформаційна системи включає, зокрема таку основну підсистему:
а) система внутрішнього маркетинг-аудиту;
б) система маркетингового зовнішнього спостереження;
в) система маркетингового комплексу;
г) система вивчення конкурентів.

17. Основні засоби відносяться до:
а) фінансових інвестицій
б) власного капіталу
в) необоротних активів
г) незавершених капітальних вкладень

18. Від суми витрат на оплату праці здійснюється нарахування внесків:
а) до фонду матеріального стимулювання;
б) до резервного капіталу;
в) до амортизаційного фонду;
г) на соціальне страхування.


20. Правове регулювання трудової дисципліни здійснюється:
а) Конституцією України.
б) Кодексом законів про працю України.
в) правилами внутрішнього трудового розпорядку.
г) окремими законами, статутами, положеннями.

21. Підстави для припинення трудового договору:
а) за угодою сторін трудового договору.
б) з ініціативи самого працівника.
в) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
г) з ініціативи осіб які не стороною трудового договору.

22. До змісту правового статусу суб”єктів трудового права входить:
а) наявність трудової праводієздатності.
б) закріплення субєктивних трудових прав і обовязків.
в) встановлення гарантій прав і обовязків.
г) визначення відповідальності при невиконання трудових обовязків.

23. Визначення поняття трудового права включає;
а) систему правових норм;
б) регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві;
в) поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників;
г) визначення субєктів та їх компетенції.

24. Відношення валового прибутку до середньої вартості основних засобів і матеріальних оборотних активів – це:
а) рентабельність реалізованої продукції;
б) рентабельність власного капіталу;
в) рентабельність основної діяльності;
г) рентабельність виробничого капіталу.

1. Оборотні засоби – це:
а) предмети праці, які приймають участь в одному виробничому циклі, повністю в ньому використовуються, змінюють натуральну форму, переносять свою вартість на готову продукцію одразу;
б) сукупність оборотних фондів і фондів оберту;
в) гроші на розрахунковому рахунку в одному із банків, гроші в касі підприємства, в незакінчених розрахунках за відвантажену продукцію, гроші на освоєння нової техніки;
г) сировина, основні та допоміжні матеріали, купівельні напівфабрикати, паливо всіх видів, тара.

2. Освітлення приміщень має бути :
а) природне і штучне;
б) тільки природне;
в) місцеве.


3. Які дані необхідні для розрахунку місячної заробітної плати робочого-відрядника?
а) годинна тарифна ставка по операції;
б) затрати часу на виконання операції;
в) кількість операцій по виготовленню продукції;
г) кількість виготовленої робочим за місяць продукції.

4. До внутрішнього середовища підприємства не належать:
а) мета дiяльностi;
б) органiзацiйна структура;
в) технологія виготовлення продукції;
г) прийнятi норми i правила поведінки;
е) статут підприємства;
д) економiчнi закони, що регламентують дiяльнiсть підприємства

5. Планування – це:
а) розробка спеціальних документів, що визначають конкретні кроки підприємства щодо здійснення прийнятих рішень;
б) процес прийняття рішень, що дозволяють забезпечити досягнення цілей;
в) розробка офіційного документа, у якому відбиваються прогнози розвитку підприємства;
г) процес вивчення нових шляхів та методів удосконалення дій у процесі управління.

6. За структурою поточні лінії можна класифікувати як:
а) однономенклатурні;
б) багатономенклатурні;
в) рухомопоточні;
г) поточно-стаціонарні.

7. Обсяг продукції, який підприємство може випустити в ідеальних умовах виробництва і при повному використанні виробничих площ-й обладнання, називається...
а) виробничою програмою підприємства;
б) продуктивністю підприємства;
в) виробничою потужністю підприємства.

8. Який знак відповідності ставиться на продукцію підприємств України, якщо вона відповідає всім обов'язковим вимогам до неї?
а) трилисник у колі;
б) трилисник у квадраті;
в) трилисник.

9. Який виробничий процес доцільний при виготовленні великої кількості одноманітної продукції?
а) одиничний виробничий процес
б) неперервний виробничий процес
в) виробничий процес масового виробництва

10. Який виробничий процес доцільний при виготовленні окремих виробів широкої номенклатури?
а) одиничний виробничий процес;
б) виробничий процес серійного виробництва;
в) виробничий процес масового виробництва.

11. Чи можна назвати шляхами підвищення якості продукції наступні:
а) підвищення рівня технічної підготовки виробництва
б) удосконалення техніки і технології
в) збільшення коефіцієнта змінності обладнання
г) підвищення якості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів
д) скорочення чисельності робочих.

12. До складу маркетингової інформаційної системи входять:
а) система обліку фактичних продажів;
б) система маркетингового спостереження;
в) система прогнозування попиту;
г) система розподілу інформації.

13. Що таке маркетингове середовище фірми:
а) це сукупність факторів, які можуть не впливати прямо на операції фірми, проте все ж даються взнаки;
б) це сукупність зовнішніх сил та суб’єктів, які впливають на взаємовідносини фірми та її цільових споживачів;
в) це споживачі, постачальники, посередники та конкуренти;
г) це фактори, що безпосередньо впливають на операції фірми.

14. Забезпечення товару, чітко визначеного бажаного місця на ринку та у свідомості цільових споживачів – це:
а) сегментування;
б) позиціонування;
в) диференціація;
г) модифікація.

18. Довгострокові зобовязання мають термін погашення:
а) до пяти років
б) протягом одного року
в) до трьох років
г) більше одного року

19. Види матеріальної відповідальності:
а) обмежена і повна;
б) обмежена і підвищена;
в) обмежена і кратна;
г) повна і кратна;
д) обмежена, повна і підвищена.

20. Види субєктів трудового права:
а) працівники (робітники та службовці);
б) власник підприємства (адміністрація);
в) трудові колективи;
г) громадські організації;
д) будь-яка юридична особа.

21. Підстави для припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу:
а) закон передбачає загальні та додаткові підстави;
б) залежать від домовленості сторін;
в) закінчення строку договору або в разі ліквідації підприємства;
г) через втрату довіри до окремих працівників.

22. Визначить класифікацію технологічних процесів за видом руху матерії:
а) біохімічні;
б) физико-механічні;
в) хімічні;
г) хіміко-технологічні процеси;
д) електрохімічні;
е) високотемпературні;
ж) каталітичні;
з) біологічні;
и) плазмові.25. Різниця між чистим доходом від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) і виробничою собівартістю реалізованої продукції – це:
а) валовий прибуток;
б) чистий прибуток;
в) збиток від звичайної діяльності;
г) коефіцієнт чистого прибутку.


1. Сукупність постійних працівників з відповідною професійною підготовкою та певним досвідом практичної діяльності називають:
а) трудовим колективом підприємства;
б) персоналом підприємства;
в) трудовими ресурсами;
г) трудовим потенціалом підприємства.

2. Види собівартості:
а) повна;
б) часткова;
в) загальна;
г) відносна.

3. Суб’єктами малого підприємництва (відповідно до законом України “Про державну підтримку малого підприємництва”) є юридичні особи, в яких:
а) середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 100 тис.євро;
б) середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис.євро;
в) середньооблікова чисельність не перевищує 100 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис.євро;
г) середньооблікова чисельність не перевищує 200 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 800 тис.євро.

4. Головна умова прийняття управлінського рішення:
а) застосування спеціальних методів та підходів;
б) наявність декількох варіантів розрахунків;
в) наявність чіткої мети діяльності;
г) наявність ПЕОМ.

5. Що є об’єктом управління:
а) система державного управління;
б) суб’єкти та об’єкти управління;
в) відносини управління;
г) система наукових категорій управління.

6. Вкажіть на психологічні методи управління:
а) резолюції, постанови, накази;
б) контроль за виконанням правил і норм поведінки;
в) гуманізація праці;
г) комплектування малих груп.

7. Ремонтне господарство включає:
а) ремонтно-механічні цехи;
б) основні цехи;
в) ремонтні майстерні;
г) цехові ремонтні бази.

8. Потоковий метод організації виробництва характеризується такими ознаками:
а) прямоточність;
б) паралельне виконання операцій на всіх чи кількох робочих місцях;
в) поділом виробничого процесу на операції;
г) послідовним виконанням операцій.

9. Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом:
а) паралельності;
б) гнучкості;
в) ритмічності;
г) безперервності.

10. Який виробничий процес доцільний при виготовленні великої кількості одноманітної продукції?
а) одиничний виробничий процес;
б) неперервний виробничий процес;
в) виробничий процес масового виробництва.

11. До основних етапів маркетингового дослідження можна, зокрема, віднести:
а) презентацію результатів дослідження;
б) вивчення найбільш ефективних каналів збуту;
в) оцінку еластичності попиту;
г) визначення ефективності рекламної кампанії.

12. Підприємство-виробник планує продавати свій товар через мережу власних магазинів. При цьому він буде використовувати:
а) однорівневий канал;
б) дворівневий канал;
в) трирівневий канал;
г) канал нульового рівня.

14. Переваги марочних товарів полягають в наступному:
а) попит на марочні товари є дуже еластичним за ціною;
б) для споживача при купівлі знайомої марки ризик знижується до мінімуму
в) марочні товари дешевше і тому їх залюбки; купують;
г) посередникам легше диктувати свої умови продажу виробникам марочних товарів.

19.До дисциплінарних стягнень належать:
а) догана і сувора догана;
б) попередження і звільнення;
в) догана і звільнення;
г) переведення на іншу роботу.

20. У разі зміни власника підприємства:
а) трудові відносини, як правило, припиняються;
б) трудовий договір припиняється за скороченням штатів;
в) дія трудового договору працівника продовжується;
г) дія трудового договору переходить у стан тимчасового.

22. Трудові правовідносини можуть виникати:
а) на підприємствах, установах, організаціях;
б) на виробництвах на підставі членства;
в) тільки на державних підприємствах, в установах.

.

24. Аналіз трудових ресурсів підприємства здійснюють шляхом вивчення наступних показників:
а) складу і структури основних засобів підприємства;
б) складу і структури персоналу підприємства;
в) рівня трудових витрат у виробничій собівартості одиниці продукції.;
г) коефіцієнта прибутковості акцій.

1. Спеціалістами вищої кваліфікації називають працівників:
а) із середньою освітою та деяким практичним досвідом;
б) що обіймають певні посади, але не мають спеціальної освіти;
в) що мають наукові ступені та звання;
г) з вищою спеціальною освітою та значним практичним досвідом.

2. Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин і середньооблікової їх чисельності – це показник:
а) части окремих категорій працівників;
б) плинності персоналу;
в) рівня дисципліни;
г) продуктивності праці.

3. До економічного прямого методу заохочення працівників до діяльності відноситься:
а) пільгове харчування;
б) гнучкі робочі графіки;
в) просування по службі;
г) участь у прибутках.

5. Менеджмент це:
а) управлiння;
б) управлiння органiзацiєю;
в) управлiння людьми;
г) керiвництво людьми.

6. Метод управління – це:
а) сукупність способів впливу на економічні інтереси об’єкта управління;
б) спосіб здійснення управлінського впливу суб’єкта управління на об’єкт, яким управляють;
в) процес реалізації мети управління;
г) правила, які визначають порядок дій системи в цілому.

7. Конфліктологія – це:
а) загальні закономірності виникнення, розвитку і завершення конфліктів;
б) один з основних типів конфлікту, суб’єктами якого виступають елементи соціальної спільності;
в) стратегія поведінки опонента в конфлікті, який орієнтується на свої інтереси;
г) методисциплінарна галузь наукових досліджень конфлікту.

8. Відповідальність – це:
а) делеговане, обмежене, притаманне певній посаді право використовувати ресурси організації;
б) реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію;
в) влада людини у групі, надана йому її членами;
г) зобов’язання за їх задовільне вирішення.

9. Назвіть характерні ознаки одиничного типу виробництва:
а) широка номенклатура виробів;
б) періодична повторюваність операцій;
в) висока кваліфікація робітників;
г) устаткування універсальне та спеціальне.

10. Організаційні перерви - це :
а) перерви на обід, відпочинок;
б) перерви між змінами;
в) час на очікування звільнення робочого місця, затримки в постачанні;
г) вихідні і святкові дні.

11. Чи має недоліки вартісний показник визначення виробничої потужності підприємства?
а) ні, тому що вартісний показник - це єдиний спосіб визначення потужності багатопрофільного підприємства;
б) так, тому що вартість грошей може змінюватись у часі;
в) ні, тому що динаміку вартості грошей можна врахувати за допомогою відповідних коефіцієнтів.

12. Інструментальне господарство займається:
а) проектуванням інструменту;
б) виготовленням інструменту для реалізації на сторону;
в) виготовленням інструментів для власних потреб підприємства;
г) зберіганням інструменту.

13. Частина виробничого процесу, що виконується на одному робочому місці над предметом праці без переналагодження обладнання, називається:
а) технологічним процесом;
б) технологічною операцією;
в) технологічним циклом.

14. Які стандарти, що пристосовані до управління якістю й орієнтовані на споживача, мають регламентацію вимог за всіма стадіями життєвого циклу продукції і носять рекомендаційний характер?
а) галузеві стандарти;
б) міжнародні стандарти 150;
в) державні стандарти України.

16. ..- це документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством. Вставте пропущене:
а) система якості;
б) технічні умови(ТУ);
в) сертифікат відповідності;
г) стандарт.


17. У ході розробки плану дослідження необхідно, зокрема, визначити:
а) прийнятну для споживачів ціну товару (оптову, роздрібну);
б) методи збирання даних (спостереження, опитування );
в) носії рекламних звернень (газети, радіо );
г) число модифікацій товару.

19. Встановлення і підтримання зв’язків із пресою належить до такого елемента системи маркетингових комунікацій, як:
а) реклама;
б) персональний продаж;
в) стимулювання збуту;
г) «паблік рілейшнз».

20. Життєвий цикл товару – це:
а) час, витрачений на виробництво товару;
б) час, витрачений на просування товару;
в) час, витрачений на реалізацію товару;
г) час існування товару на ринку.


25. Тривалість робочого часу в Україні встановлюється:
а) власником або уповноваженим ним органом разом з профспілковим комітетом.
б) державою за участю професійних спілок.
в) власником за погодженням з трудовим колективом.
г) в окремих передбачених законом випадках власником за погодженням з працівником.


1. Тарифна ставка характеризує:
а) складність праці;
б) якість праці;
в) розмір оплати праці за одиницю робочого часу;
г) місячний розмір оплати праці.

2. Види зносу основних фондів:
а) амортизація;
б) старіння;
в) відновлення;
г) зношування.


4.. Внутрішньоособисті конфлікти – це:
а) зіткнення між приблизно рівними за силою, але протилежними за напрямами інтересами, потребами однієї людини;
б) зіткнення суперечливих інтересів, потреб, цінностей, ціле між окремою особою і групою людей;
в) конфлікт, який виникає як реакція на перешкоду в досягненні основних цілей трудової діяльності;
г) конфліктуючими сторонами виступають соціальні групи, які переслідують несумісні цілі й перешкоджають один одному на шляху їх здійснення.

5. Функції менеджменту розподіляються на:
а) виробничі, фінансові, маркетингові;
б) загальні та конкретні;
в) планування, організацію, мотивацію, контролю.

6. Розмір виробничої потужності визначають...
а) за найбільшою пропускною здатністю одного з провідних цехів основного
виробництва;
б) за найменшою пропускною здатністю одного з провідних цехів основного
виробництва;
в) за пропускною здатністю цехів основного виробництва з урахуванням заходів щодо ліквідації "вузьких місць" внутрівиробничого кооперування.

7. Партія це:
а) кількість виробів, що запускаються і обробляються одночасно;
б) кількість виробів, що запускаються і обробляються послідовно;
в) кількість виробів, що запускаються і обробляються одночасно або послідовно, але безперервно;
г) кількість конструктивно однакових виробів, що запускаються і обробляються одночасно або послідовно, але безперервно.

8. – це автономне функціонуюча машина; призначена для відтворення деяких рухових і розумових функцій людини під час виконання основних і допоміжних виробничих операцій без безпосередньої участі людини
а) автоматична лінія;
б) промисловий робіт;
в) гнучке автоматизоване виробництво.

9. Невикористанні залишки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, що утворилися при виготовленні продукції і повністю або частково втратили свої споживчі властивості називається:
а) запасами;
б) залишками;
в) відходами.


11. Які процеси виконуються машинами без участі робітника?
а) автоматизовані;
б) апаратні;
в) автоматичні.

13. Виберіть з наведеного списку дворівневий канал розподілу:
а) виробник – оптовик – роздрібний торговець – споживач:
б) виробник – споживач;
в) виробник – дистриб'ютор – споживач;
г) виробник – агент – дистриб'ютор – дилер – споживач.

14. Що таке макросередовище фірми:
а) це сукупність зовнішніх сил та суб’єктів, які впливають на взаємовідносини фірми та її цільових споживачів.
б) це сукупність факторів, які можуть не впливати прямо на операції фірми, проте даються взнаки;
в) це споживачі, постачальники, посередники та конкуренти;
г) це фактори, які безпосередньо впливають на операції фірми.

15. Підприємство випускає телевізори, калорифери, соковижималки. Що можна сказати про товарний асортимент цього підприємства?
а) що він містить три асортиментні групи;
б) що він містить три асортименті позиції;
в) що він містить дві асортименті групи і дві асортиментні позиції;
г) що він містить одну асортиментну групу і дві асортименті позиції.


19. Правове регулювання трудової дисципліни здійснюється:
а) Конституцією України.
б) Кодексом законів про працю України.
в) правилами внутрішнього трудового розпорядку.
г) окремими законами, статутами, положеннями.

20. Надурочні роботи вводяться:
а) за наявності обєктивних умов;
б) з дозволу профспілкового комітету;
в) з дотриманням строків їх проведення;
г) тільки за угодою сторін трудового договору.

21. Оберіть правильну відповідь:
а) трудовий договір укладається як правило в письмовій формі;
б) трудовий договір укладається переважно в усній формі;
г) трудовий договір укладається в залежності від домовленості сторін;
д) трудовий договір укладається в окремих випадках обов»язково в письмовій формі.

22. До функцій трудового права належать:
а) виробнича (економічна) і виховна (ідеологічна).
б) захисна (процесуальна) і заохочувальна.
в) виробнича, виховна, захисна.

23. Собівартість і прибуток знаходяться у:
а) прямій залежності одне від одного;
б) оберненій залежності;
в) не залежать одне від одного;
г) частково залежать одне від одного.1. Для розрахунку витрат на сировину і матеріали потрібно знати:
а) ціни сировини та матеріалів та погодинні тарифні ставки робочих;
б) норми витрат використовуваної сировини , матеріалів та ціні сировини та матеріалів;
в) річну потребу в сировині та матеріалах, обсяг продукції, що випускається;
г) норми витрат сировини, матеріалів та склад сировини та матеріалів для виготовлення виробів.


3. Існуючі форми суспільного виробництва:
а) натуральне виробництво;
б) вільне виробництво;
в) ринкове господарство;
г) товарне виробництво.

4. Основна функція виробничого підприємництва:
а) продаж товару;
б) виробництво товару;
в) споживання товару;
г) розподіл товару.

5. Згідно принципу єдності керівництва:
а) рішення повинен приймати тільки один менеджер;
б) у кожного робітника повинен бути тільки один безпосередній начальник, від якого він одержує розпорядження і перед яким звітується;
в) всі рішення в організації приймає тільки вище керівництво;
г) колектив керівників підприємства повинен бути згуртованим.

6. У відповідності для концепції Файоля, менеджмент можна розглядати як взаємозв’язану сукупність наступних п’яти функцій: планування, _____________, керівництво, координацію і ___________:
а) мотивацію; комунікації;
б) організацію; контроль;
в) бюджетування; делегування;
г) мотивацію; делегування.

7. Конфліктна ситуація – це:
а) приступ сильного і відносно короткочасного емоційного збудження, пов’язаного з різкими змінами важливих для суб’єкта життєвих обставин;
б) почуття обурення, виникаючого в суб’єкта внаслідок дій опонента;
в) один з основних структурних елементів конфлікту, система взаємопов’язаних і взаємозв’язуючих елементів об’єктивного і суб’єктивного рівня;
г) стратегія поведінки опонента в конфлікті, що перебуває в орієнтація на свої інтереси.

8. Головна умова прийняття управлінського рішення:
а) застосування спеціальних методів та підходів;
б) наявність декількох варіантів розрахунків;
в) наявність чіткої мети діяльності;
г) наявність ПЕОМ.

9. Перелічіть методи організації виробництва:
а) операційний;
б) автоматизований;
в) серійний;
г) потоковий.


11. У розрахунок виробничої потужності підприємства включають усе діюче і недіюче внаслідок ремонту чи модернізації обладнання, а також ...
а) устаткування на складі, що планується до введення в плановому періоді;
б) понаднормативне резервне устаткування;
в) понаднормативне устаткування допоміжних цехів, якщо воно аналогічне устаткуванню основних цехів.

12. Залежно від виробничого призначення розрізняють, інструмент:
а) обробний;
б) контрольний;
в) універсальний;
г) вимірювальний.

13.Нещасний випадок, який трапився з працівником на робочому місці розслідується як :
а) на виробництві;
б) невиробничого характеру;
в) в побуті.17. Частина ринку, яку виробники за тих або інших причин занедбають, а споживачі не задовольняють цілком своїх бажань і переваг, називається:
а) ринкова ніша;
б) ринкове вікно;
в) ринковий сегмент;
г) цільова аудиторія.

18. Що таке мікросередовище фірми:
а) це сукупність факторів, які можуть не впливати прямо на операції фірми, проте все ж даються взнаки;
б) це район міста, де розташована фірма;
в) це сукупність зовнішніх сил та суб’єктів, які впливають на взаємовідносини фірми та її цільових споживачів;
г) це споживачі, постачальники, посередники та конкуренти.

19. До основних етапів процесу ціноутворення, зокрема, належить:
а) розробка стратегій ціноутворення;
б) прогнозування кон'юнктури;
в) вибір цільових сегментів;
г) позиціонування товару.

20. Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:
а) монополістичної конкуренції;
б) олігополістичної конкуренції;
в) чистої конкуренції;
г) на всіх перелічених ринках.

24. Комплексність аналізу забезпечується:
а) здійсненням аналізу по підприємству в цілому;
б) одночасним проведенням аналізу в кількох напрямках;
в) встановленням зв’язків між об’єктами аналізу;
г) встановленням впливу окремих факторів.


25. Трудові спори поділяються на такі види:
а) індивідуальні;
б) між учасників трудового договору;
в) колективні;
г) між стракомом і власником;
д) усі названі.
1. У розрахунок виробничої потужності підприємства включають усе діюче і недіюче внаслідок ремонту чи модернізації обладнання, а також ...
а) устаткування на складі, що планується до введення в плановому періоді;
б) понаднормативне резервне устаткування;
в) понаднормативне устаткування допоміжних цехів, якщо воно аналогічне устаткуванню основних цехів.

2. Додаткова заробітна плата визначається у процентах від такого показника:
а) основної заробітної плати;
б) премій;
в) суми основної заробітної плати і премій;
г) цільових витрат.


5. Як співвідносяться виробничий і технологічний цикли процесу виробництва?
а) виробничий цикл дорівнює технологічному, вираженому в календарному часі;
б) виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням суми міжопераційних перерв;
в) виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням міжопераційних перерв і тривалості природних процесів, переведених у календарний час.


6. Виробничий конфлікт – це:
а) зіткнення між рівними за силою, але протилежно направленими інтересами, потребами однієї людини;
б) стратегія поведінки суб’єкта в конфлікті, орієнтована на певні поступки з боку опонента;
в) риса вдачі особистості, що віддзеркалює частоту вступу її в конфлікти;
г) конфлікт, який виникає як реакція на перешкоду в досягненні основних цілей трудової діяльності, особистих цілей у спільній роботі тощо.

7. До факторів внутрішнього середовища належать:
а) працівники вiддiлу збуту;
б) Верховна Рада України;
в) працівники пiдприємства-конкурента;
г) Національний банк України.

8. За місцем використання інструмент поділяють на:
а) обробний;
б) контрольний;
в) вимірюваний;
г) спеціальний.

9. Розкрийте зміст абревіатури СОНП:
а) система оновлення підприємства;
б) система створення й освоєння випуску нової продукції;
в) система оновлення продукції.

12. Одною з передумов для використання посередників (непрямого маркетингу) є:
а) короткий термін придатності товарів, що реалізуються;
б) велика чисельність та географічна розпиленість споживачів;
в) необхідність повного контролю продажів та цін;
г) великий маржинальний прибуток на одиницю продукції.

13. Виберіть вірні твердження:
а) елементи комплексу маркетингових комунікацій - це товар, ціна, збут і просування;
б) у певній мері успішної комунікації сприяє весь комплекс маркетингу фірми;
в) при розшифровці повідомлення одержувач завжди розшифровує саме те, що хотів передати відправник;
г) у міру підвищення однорідності товарів по показниках якості й ціни важливість комунікації зменшується.

14. Споживчий ринок формується з:
а) підприємств, які закуповують товари для їх подальшої реалізації споживачам;
б) осіб, які купують товари для особистого або родинного споживання;
в) осіб, які купують товари для продажу;
г) окремих осіб, які купують товари промислового призначення.

15. Цільовий ринок підприємства – це ринок:
а) усі споживачі, які можуть придбати продукцію підприємства;
б) який підприємство обирає для реалізації своєї продукції;
в) потреби і запити якого відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення;
г) немає правильної відповіді.

19. Правове регулювання трудової дисципліни здійснюється:
а) Конституцією України.
б) Кодексом законів про працю України.
в) правилами внутрішнього трудового розпорядку.
г) окремими законами, статутами, положеннями.

20. Надурочною вважається робота, яка:
а) виконуються понад нормальну тривалість робочого часу;
б) виконується тільки у передбачених законом випадках;
в) оформлена наказом власника підприємства;
г) виконується за згодою сторін трудового договору.
1. Собівартість виробу:
а) виручка від реалізації;
б) прибуток;
в) сума витрат на одиницю продукції;
г) вартість продукції.

2. До елементів тарифної сітки належать:
а) тарифно-кваліфікаційний довідник;
б) розряди і відповідні коефіцієнти;
в) галузеві й районні коефіцієнти;
г) годинна тарифна ставка 1-го розряду.

3. Визначальні риси товарного виробництва:
а) продукти виробляються для власних потреб;
б) продукти виробляються для суспільних потреб;
в) потреби визначаються виробниками;
г) потреби визначаються ринком.

4. За масштабом виробництва на практиці існують підприємства:
а) одноосібні володіння;
б) індивідуальні;
в) приватні;
г) серійні.
5. Вкажіть на дисциплінарні методи управління:
а) розробка правил і норм поведінки;
б) метод гуманізації поведінки;
в) метод винагороди;
г) контроль за виконанням правил.

6. Що позитивного в менеджменті зробив Ф. Тейлор?
а) всі операції розбив на шість груп;
б) обґрунтував необхідність створення організаційної структури управління;
в) сформулював 12 принципів продуктивності;
г) розробив основи наукової організації праці.

7. Міжгруповий конфлікт – це:
а) зіткнення між приблизно рівними за силою, але протилежно направленими інтересами, потребами, захопленнями однієї людини;
б) коли конфліктуючими сторонами виступають соціальні групи, що переслідують несумісні цілі і перешкоджають один одному на шляху їх здійснення;
в) зіткнення суперечливих інтересів, потреб, цінностей між окремою особою і групою людей;
г) два (або більше) члени однієї групи переслідують несумісні цілі й реалізовують суперечливі цінності.

8. Які ознаки вірно характеризують термін «комунікації»;
а) інформація;
б) обмін інформацією;
в) кодування у знаки і символи;
г) жоден не характеризує.

9. Тривалість виробничого циклу найкоротша при руху праці:
а) паралельному;
б) послідовному;
в) паралельно-послідовному;
г) масовому.

11. Як доцільно визначати потужність підприємства, де з одноманітної сировини виготовляють широку номенклатуру продукції?
а) за кількістю вихідної продукції кожного виду в натуральному вигляді;
б) за кількістю переробленої вхідної сировини;
в) за кількістю вихідної продукції в грошовому вимірі.

13. Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати:
а) 2 тижні;
б) 1 місяць;
в) 3 місяці;
г) 6 місяців.

17. Сегмент ринку – це:
а) метод знаходження частин ринку та визначення об’єктів, на які спрямована маркетингова діяльність підприємства;
б) особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, товарів або підприємств, що мають деякі спільні ознаки;
в) показник способу виділення даного сегменту на ринку;
г) показник того, наскільки правильно фірма обрала той чи інший ринок для діяльності.

18. Аналіз собівартості продукції здійснюють за:
а) статтями витрат;
б) рівнем продуктивності праці;
в) табельним фондом робочого часу;
г) рівнем прибутку власників на вкладений капітал.


20. До завдань маркетингу належить:
а) розробка нових товарних пропозицій;
б) розробка заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту;
в) планування та здійснення збуту продукції;
г) всі відповіді вірні.


1. Особливості оборотних фондів:
а) зберігають свою натуральну форму в процесі виробництва.
б) вартість на продукцію переносять відразу у процесі вживання;
в) зберігають свою натуральну форму в процесі виробництва, переносять свою вартість на продукцію поступово і беруть участь у багатьох технологічних циклах;
г) не зберігають своєї натуральної форми в процесі виробництва, переносять свою вартість на продукцію відразу і беруть участь в одному виробничому циклі.


2. До невиробничих входять такі витрати:
а) на рекламу;
б) на тару і упаковку;
в) на утримання дитячих закладів;
г) транспортні.

3. Повна собівартість продукції більша від виробничої на суму:
а) зміни залишків незавершеного виробництва;
б) прибутку;
в) позавиробничих витрат;
г) амортизаційних відрахувань.

4. Основні функції які виконує підприємство:
а) інформаційні;
б) виробничо-технологічні;
в) організаційно-правові;
г) економічні.

5. Влада – це:
а) передача завдань та повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання;
б) зобов’язання виконувати завдання та відповідати за їх задовільне вирішення;
в) обмежене право використовувати ресурси організації та направляти зусилля деяких її співробітників на виконання конкретних завдань;
г) реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію.

6. Конфлікт внутрішньогруповий – це:
а) перший відкритий етап у динаміці конфлікту, що виражається в зовнішній протидії, зіткнення сторін;
б) два (або більше) члени однієї групи переслідують несумісні цілі й реалізовують суперечливі цінності;
в) конфлікт між мікро групами в колективі, особистістю і мікрогрупою, особистістю та усім колективом;
г) стратегія поведінки суб’єкта в конфлікті, орієнтована на певні поступки з боку опонента.

7. Для чого використовується «розробка плану дій на кожний день, рангування їх по важливості»?
а) запобігання стресу;
б) підвищення ефективності використання робочого часу;
в) покращення комунікацій;
г) прийняття рішень.

8. Вкажіть на соціальні методі управління:
а) метод переконання;
б) розробка правил внутрішнього етикету;
в) стимулювання колективів;
г) розробка структури управління.

9. ... - процеси, що виконуються робітником за допомогою машин і механізмів. Вставте пропущене:
а) ручні процеси;
б) механізовані процеси;
в) машинні процеси.
10. Які з нижченаведених науково-дослідницьких робіт фінансуються з
Державного бюджету?
а) пошукові;
б) фундаментальні;
в) прикладні.

11. Визначте із наведених економічно доцільний спосіб виготовлення заготовки в одиничному виробництві:
а) штампування у відкритих штампах;
б) вільне кування;
в) об’ємне штампування в закритих штампах;
г) холодна висадка.

12. Матеріалоємність продукції характеризують:
а) технічний рівень виробництва;
б) економне використання;
в) загальна маса матеріалів на виробництво продукції;
г) норми витрат матеріалів на виробництво продукції;
д) чиста маса машини, агрегату, виробу.

14. Стратегія диференціації -
а) полягає в тому, що фірма виробляє один вид товару і працює в одному вибраному напрямку.
б) полягає в тому, що фірма виробляє різноманітні види товару, які розрізняються своїми споживчими властивостями, якістю, ціною.
в) спрямована на забезпечення конкурентоспроможності за рахунок більш низьких витрат на виробництво товарів.
г) полягає в тому, що фірма виробляє товари, які схожі за своїми споживчими властивостями.

15. Цільовий маркетинг означає, що:
а) продавець обирає одну чи кілька груп споживачів та розробляє для них товари та комплекси маркетингу;
б) один і той самий і комплекс маркетингу пропонується всім споживачам;
в) пропонується кілька варіантів товару з метою забезпечити вибір для споживачів;
г) фірма розробляє комплекс маркетингу з метою максимізації прибутку.

16. Процес сегментування включає, зокрема, такий етап:
а) вибір бізнес-ідеї;
б) анкетування споживачів;
в) вибір цільових сегментів;
г) формування комп’ютерної бази клієнтури.


21. Відпустки поділяються на такі:
а) основні та додаткові;
б) подовжені та мінімальні;
в) основні та тривалі;
г) додаткові, подовжені, мінімальні.

23. Аналіз ефективності використання підприємством засобів праці включає розрахунок наступних показників:
а) коефіцієнта плинності кадрів;
б) коефіцієнта забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами;
в) коефіцієнта оновлення основних засобів;
г) коефіцієнта аритмічності.


1. До оборотних фондів належать:
а) робочі машини та механізми;
б) виробничі споруди та будівлі, господарський інвентар;
в) витрати майбутніх періодів, незавершене виробництво;
г) готова продукція на складі та в шляху, грошові кошти підприємства.

2. Які витрати потрібно додати до виробничої собівартості продукції, щоб отримати повну собівартість:
а) загальнозаводські;
б) на сировину, матеріали, паливо;
в) цехові;
г) поза виробничі.

3. Які витрати належать до умовно-постійних, чи непропорційних:
а) електроенергія на освітлення;
б) амортизаційні відрахування;
в) адміністративно-управлінські витрати;
г) заробітна плата робітників-погодинників.
4. Підприємницька діяльність може здійснюватися в таких організаційних формах:
а) у формі передбаченій статутом;
б) у будь-яких організаційних формах на вибір підприємця;
в) кооперативне підприємство;
г) державне підприємство.


6. Які організаційні структури управління найбільш ефективні у швидко мінливому середовищі?
а) функціональні структури;
б) дивізіон альні структури;
в) адаптивні структури;
г) регіональні структури.


7. Аналіз собівартості продукції здійснюють за:
а) статтями витрат;
б) рівнем продуктивності праці;
в) табельним фондом робочого часу;
г) рівнем прибутку власників на вкладений капітал.


8.Економічні методи управління містять різні елементи, а саме:
а) нормативи, госпрозрахунок, матеріальне стимулювання, інструкції;
б) накази, бригадний підряд, ціноутворення, правила, фінансування і кредитування;
в) госпрозрахунок, правила, матеріальне стимулювання, нормативи;
г) госпрозрахунок, бригадний підряд, ціноутворення, фінансування і кредитування, матеріальне стимулювання.


9. Такт – це проміжок часу між:
а) запуском двох сусідніх окремих виробів;
б) випусками партій виробів;
в) випусками окремих виробів;
г) запусками партій виробів.


11. Які процеси виконуються машинами без участі робітника?
а) автоматизовані;
б) автоматичні;
в) апаратні.


12. Для чого використовують контрольні карти при забезпеченні якості продукції?
а) для контролю виходу на роботу;
б) для аналізу видів і кількості дефектів;
в) для контролю технологічного процесу.


13. Виробничий процес це:
а) сукупність організованих у певній послідовності дій щодо зміни стану предмета праці;
б) сукупність організованих у певній послідовності дій, що забезпечують безперебійність основних виробничих процесів;
в) сукупність організованих у певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію;
г) процес виготовлення продукції.


17. До методів збору інформації в процесі маркетингових досліджень належать:
а) спостереження;
б) опитування;
в) експеримент;
г) всі відповіді вірні.

18. Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:
а) монополістичної конкуренції;
б) олігополістичної конкуренції;
в) чистої конкуренції;
г) на всіх перелічених ринках.

19. Розвиток електронних засобів масової комунікації та інформаційних технологій – це фактор:
а) демографічний;
б) економічний;
в) науково-технічний;
г) культурний.

20. Група товарів, однорідна за особливостями функціонування, групами типових споживачів тощо – це:
а) глибина товарної лінії;
б) насиченість товарної номенклатури цільовий;
в) товарна лінія;
г) сегмент ринку.

21. Оберіть правильну відповідь:
а) трудовий договір укладається як правило в письмовій формі;
б) трудовий договір укладається переважно в усній формі;
г) трудовий договір укладається в залежності від домовленості сторін;
д) трудовий договір укладається в окремих випадках обов»язково в письмовій формі.

25. Види матеріальної відповідальності:
а) обмежена і повна;
б) обмежена і підвищена;
в) обмежена і кратна;
г) повна і кратна;
д) обмежена, повна і підвищена.

2. Від обсягу виробництва не залежать такі витрати:
а) валові;
б) граничні;
в) прямі;
г) постійні.

3. Виробнича потужність це:
а) максимально можливий випуск продукції при не повному завантаженні робочого обладнання;
б) максимальне кількість устаткування, що існує на підприємстві, але задіяна у виробництві не повністю;
в) мінімальний випуск продукції підприємством за певний час;
г) максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час у встановленій номенклатурі та асортименті.

4. Конфлікт конструктивний – це:
а) конфлікт, що позитивно впливає на структуру, динаміку, і результативність соціально – психологічного процесу і служить джерелом самовдосконалення і саморозвитку особистості;
б) конфлікт, що впливає переважно негативно своїм розвитком і результатами на опонентів, їх відношення і соціальне оточення;
в) різновид виробничого конфлікту;
г) конфлікт, що не має об’єктивних основ, який виникає внаслідок помилкових представлень або непорозумінь.


6. Правила – це:
а) конкурентні оперативні короткострокові дії, які сприяють негайному впровадженню в життя перспективних намірів;
б) загальні орієнтири для дій та прийняття рішень;
в) визначені дії, котрі повинні застосовуватись у конкретних випадках;
г) точно вказані дії, які слід робити в даній ситуації.


7. Що використовують для аналізу причин браку на виробництві?
а) "колесо Демінга";
б) "петлю якості";
в) діаграму Парето.

8. Частина виробничого процесу, що виконується на одному робочому місці над предметом праці без переналагодження обладнання, називається ...
а) технологічним процесом;
б) технологічним циклом;
в) технологічною операцією.


10. Виробничий процес складається з таких операцій:
а) основних чи технологічних;
б) природних;
в) обслуговуючих;
г) управлінських.
11. Підприємство випускає телевізори, калорифери, соковижималки. Що можна сказати про товарний асортимент цього підприємства?
а) що він містить три асортиментні групи;
б) що він містить три асортименті позиції;
в) що він містить дві асортименті групи і дві асортиментні позиції;
г) що він містить одну асортиментну групу і дві асортименті позиції.

12. Споживчий ринок формується з:
а) підприємств, які закуповують товари для їх подальшої реалізації споживачам;
б) осіб, які купують товари для особистого або родинного споживання;
в) осіб, які купують товари для продажу;
г) підприємств-виробників готової продукції.

13. Серед перелічених оперативних маркетингових цілей виберіть ту, яка відповідатиме етапу зрілості життєвого циклу товару:
а) зробити товар відомим, добитися перших закупівель;
б) зниження витрат і «збирання вершків»;
в) максимізація ринкової частки;
г) можливо більший прибуток за умов одночасного збереження ринкової частки.

14. Характерною особливістю послуг є:
а) невіддільність від джерела.
б) невідчутність.
в) нездатність до зберігання.
г) всі відповіді вірні.

19. Правове регулювання трудової дисципліни здійснюється:
а) Конституцією України;
б) Кодексом законів про працю України;
в) правилами внутрішнього трудового розпорядку;
г) окремими законами, статутами, положеннями.

20. У разі зміни власника підприємства:
а) трудові відносини, як правило, припиняються;
б) трудовий договір припиняється за скороченням штатів;
в) дія трудового договору працівника продовжується;
г) дія трудового договору переходить у стан тимчасового.

21. З наведених визначень оберіть, яке найбільш повно визначає поняття «трудовий договір»:
а) трудовий договір - це трудові правовідносини, що виникають між працівником та роботодавцем;
б) трудовий договір - це основна правова форма виникнення трудових правовідносин;
в) трудовий договір - це угода між працівником та власником підприємства, установи, організаціїї, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою працівник приймає на себе зобов»язання виконувати роботу визначену цією угодою;
г) трудовий договір - це угода між працівником та власником підприємства, установи, організаціїї, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою вказані особи приймають на себе зобов»язання виплачувати працівникові заробітнку плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором чи угодою сторін.

22. Види субєктів трудового права:
а) працівники (робітники та службовці);
б) власник підприємства (адміністрація);
в) трудові колективи;
г) громадські організації;
д) будь-яка юридична особа.

23. Відношення валового прибутку до середньої вартості основних засобів і матеріальних оборотних активів – це:
а) рентабельність реалізованої продукції;
б) рентабельність власного капіталу;
в) рентабельність основної діяльності;
г) рентабельність виробничого капіталу.

24. Аналіз технічного рівня виробництва не включає:
а) аналіз рівня техніки;
б) аналіз рівня технології виробництва;
в) аналіз ступеня оновлення виробництва;
г) аналіз рівня управління.


1. До категорії “службовець” належать такі представники:
а) які виконують інженерно-технічні та економічні роботи;
б) які готують та оформляють документацію, здійснюють облік та контроль, а також господарське обслуговування;
в) які обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства;
г) які виконують суто розумову роботу.


2. Елементи тарифної системи:
а) розрахунок заробітної плати робітника-відрядника;
б) встановлення розряду;
в) встановлення коефіцієнта;
г) розрахунок заробітної плати погодинникам.

4. Види господарських товариств які існують в Україні:
а) акціонерне товариство;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) товариство з необмеженою відповідальністю;
г) товариство з додатковою відповідальністю.


5. Прийняття яких управлінських рішень пов’язано з певним ризиком:
а) управлінське рішення в певних умовах;
б) управлінське рішення в умовах невизначеності;
в) управлінське рішення в імовірних умовах;
г) управлінське рішення в умовах незбігу інтересів.


6. По якій з наведених нижче причин керівники не бажають делегувати повноваження?
а) боязнь ризику;
б) відсутність інформації;
в) відсутність впевненості в собі;
г) відсутність стимулів.


7. Функція стратегічного планування – це головна функція
а) директора з питань економіки;
б) генерального директора;
в) директора з питань виробництва;
г) директора з питань маркетингу.


8. Тривалість робочого часу в Україні встановлюється:
а) власником або уповноваженим ним органом разом з профспілковим комітетом.
б) державою за участю професійних спілок.
в) власником за погодженням з трудовим колективом.
г) в окремих передбачених законом випадках власником за погодженням з працівником.

9. Норми праці мають бути:
а) незмінними;
б) постійно змінюватися;
в) переглядатися в міру впровадження організаційно-технічних заходів, що сприяють підвищенню продуктивності живої праці.
г) удосконалення методів вимірювання праці.

10. На якому етапі дослідно-конструкторських робіт здійснюються конструкторські розрахунки вузлів і деталей?
а) на етапі ескізного проекту;
б) на етапі технічного проекту;
в) на стадії робочих креслень.


11. Який виробничий процес доцільний при виготовленні окремих виробів широкої номенклатури?
а) одиничний виробничий процес;
б) виробничий процес серійного виробництва;
в) виробничий процес масового виробництва.


12. Який знак відповідності ставиться на продукцію підприємств України, якщо вона відповідає всім обов'язковим вимогам до неї?
а) трилисник у колі;
б) трилисник у квадраті;
в) трилисник.

13. Якими показниками характеризується технічний рівень виробництва?
а) прогресивністю технологій і технічним рівнем обладнання;
б) рівнем механізації та автоматизації виробництва;
в) енергоозброєністю й механоозброєністю праці.

14. Назвіть характерні ознаки одиничного типу виробництва:
а) широка номенклатура виробів;
б) періодична повторюваність операцій;
в) висока кваліфікація робітників;
г) устаткування універсальне та спеціальне.

15. Перехід виробництва на інтенсивний шлях розвитку тісно пов’язаний з ефективним використанням ресурсів відносіться до:
а) інтенсифікації виробництва;
б) ресурсозбереженні.

16. Чи можна назвати шляхами підвищення якості продукції наступні:
а) підвищення рівня технічної підготовки виробництва
б) удосконалення техніки і технології
в) збільшення коефіцієнта змінності обладнання
г) підвищення якості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів
д) скорочення чисельності робочих.

17. Технологічні операції складається з:
а) робочих ходів;
б) установок;
в) допоміжних ходів;
г) технологічних елементів.

18. Яку стратегію просування товару на ринок обрала фірма, якщо вона проводить потужну рекламну кампанію на телебаченні:
а) стратегію «проштовхування»;
б) стратегію «витягування»;
в) стратегію лідера;
г) стратегію «широкого проникнення на ринок».

19. Стимулювання збуту як складова комунікаційного комплексу спрямована насамперед на:
а) інформування потенційних покупців про товар;
б) нагадування споживачам про товар;
в) прискорення і посилення зворотного реагування ринку;
г) зменшення кількості споживачів даного товару.

20. Які рекламні мотиви краще використовувати при рекламуванні електродвигунів у спеціалізованих виданнях:
а) раціональні.
б) емоційні.
в) моральні.
г) всі відповіді вірні.

25. Види субєктів трудового права:
а) працівники (робітники та службовці);
б) власник підприємства (адміністрація);
в) трудові колективи;
г) громадські організації;
д) будь-яка юридична особа.

1. Система організаційних і технічних заходів та засобів, що забезпечують захист людей від дії електричного струму – це :
а) електробезпека;
б) електротравма;
в) електроустановки.

2. Види собівартості:
а) повна;
б) часткова;
в) загальна;
г) відносна.

3. Чисельність працівників, яка включає всіх постійних, тимчасових і сезонних працюючих, прийнятих на роботу на один день і більше незалежно від того, перебувають вони на роботі, у відпустці, відрядженні, звільнені від праці за хворобою чи з інших причин, називається:
а) явочною;
б) обліковою;
в) середньообліковою;
г) середньостатистичною.


4. Влада в системі керівництва – це:
а) залежність однієї людини від іншої;
б) можливість впливати на поведінку інших;
в) зміна діяльності підлеглого під тиском керівника;
г) немає вірної відповіді.


5. Які з наведених характеристик структур управління належать до раціональної бюрократії Макса Вебера?
а) цільова орієнтація;
б) чіткий розподіл праці і наявність висококваліфікованих фахівців на кожній посаді;
в) пристосованість до швидкозмінного зовнішнього середовища;
г) взаємодія по вертикалі та горизонталі, її консультативний характер.


6. Орієнтована на споживача організаційна структура передбачає:
а) групування видів діяльності та працівників у відповідності до основних професій та функцій;
б) підготовку рішень функціональними ланками для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний вплив на виконавця;
в) управління за місцем розташування підрозділів фірми;
г) групування підрозділів навколо певної групи споживачів.


7. Який виробничий процес доцільний при виготовленні великої кількості одноманітної продукції?
а) одиничний виробничий процес;
б) неперервний виробничий процес;
в) виробничий процес масового виробництва.

9. Норми виробітку і обслуговування при перегляді:
а) підвищуються;
б) знижуються;
в) підвищуються або знижуються від конкретної ситуації;
г) вдосконалюються.

11. Термін «комплекс маркетингу» включає:
а) товар, дослідження ринку, збут, просування.
б) дослідження ринку, ціноутворення, товар, розподіл.
в) ціноутворення, методи збуту, стратегічне планування, просування.
г) товар, ціна, методи розподілу та просування.

12. Сукупність усіх асортиментних груп і товарних одиниць, які продукуються підприємством, це:
а) товарна номенклатура;
б) продуктова лінія;
в) товарний асортимент;
г) товарна група.

13. Підприємство-виробник планує продавати свій товар через мережу власних магазинів. При цьому він буде використовувати:
а) однорівневий канал;
б) дворівневий канал;
в) трирівневий канал;
г) канал нульового рівня.

14. Цінова політика високих цін можлива:
а) за еластичного попиту;
б) за нееластичного попиту;
в) за нульового попиту;
г) можлива в будь – якій ситуації.

19.До дисциплінарних стягнень належать:
а) догана і сувора догана;
б) попередження і звільнення;
в) догана і звільнення;
г) переведення на іншу роботу.


20. Підстави для припинення трудового договору:
а) за угодою сторін трудового договору;
б) з ініціативи самого працівника;
в) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;
г) з ініціативи осіб які не стороною трудового договору.


21. Визначте, які із зазначених органів належать до Державної служби зайнятості:
а) державний центр занятості;
б) центр професійної орієнтації;
в) центр трудової орієнтації населення;
г) центри трудової реабілітації населення;
д) навчальні заклади процесійної підготовки незайнятого населення;
ж) професійні спілки.


22. До функцій трудового права належать:
а) виробнича (економічна) і виховна (ідеологічна);
б) захисна (процесуальна) і заохочувальна;
в) виробнича, виховна, захисна.

23 Аналіз ефективності використання підприємством засобів праці включає розрахунок наступних показників:
а) коефіцієнта плинності кадрів;
б) коефіцієнта забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами;
в) коефіцієнта оновлення основних засобів;
г) коефіцієнта аритмічності.

1. Форми розширеного відтворення основних фондів:
а) відновлення виробництва;
б) реконструкція та модернізація засобів;
в) закупівля засобів;
г) проста форма розширеного відтворення.


2. За допомогою тарифної сітки визначається рівень заробітної плати:
а) залежно від кваліфікації;
б) залежно від категорії;
в) залежно від умов праці;
г) залежно від стажу роботи.

5. До зовнішнього середовища підприємства прямого впливу відносяться:
а) покупці та постачальники, органи державного регулювання, конкуренти, інвестори, потенційні учасники, товари – замінники;
б) покупці та постачальники, конкуренти. Технологічні зміни, законодавчий вплив уряду, інфляція, безробіття;
в) покупці та постачальники, інвестори, міжнародні відносини, НТП, стан економіки, конкуренти;
г) вплив соціокультурного середовища, стан економіки та технології, міжнародні події, політичний вплив.


6. Влада – це:
а) делеговане, обмежене, притаманне певній посаді право використовувати ресурси організації;
б) реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію;
в) влада людини у групі, надана йому її членами;
г) зобов’язання за їх задовільне вирішення.

8. Відповідальність – це:
а) делеговане, обмежене, притаманне певній посаді право використовувати ресурси організації;
б) реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію;
в) влада людини у групі, надана йому її членами;
г) зобов’язання за їх задовільне вирішення.

9. Сукупність послідовно організованих дій щодо зміни стану предмета праці називають процесом:
а) основним;
б) допоміжним;
в) обслуговуючим;
г) технічним.
10. ... - це метод системного дослідження об’єкта, спрямований на підвищення ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів при створенні та експлуатації виробів. Вставте пропущене:
а) функціонально-вартісний аналіз;
б) проектний аналіз;
в) техніко-економічний аналіз.


11. Яким показником визначається ефективність використання ресурсів виробництва?
а) обсягом економії, ресурсів;
б) економічним ефектом від економії ресурсів;
в) продуктивністю виробництва.


12. Інструментальне господарство займається:
а) проектуванням інструменту;
б) виготовленням інструменту для реалізації на сторону;
в) виготовленням інструментів для власних потреб підприємства;
г) зберіганням інструменту.


13. Підстави для припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу:
а) закон передбачає загальні та додаткові підстави;
б) залежать від домовленості сторін;
в) закінчення строку договору або в разі ліквідації підприємства;
г) через втрату довіри до окремих працівників.


14. Сукупність послідовно організованих дій щодо зміни стану предмета праці називають процесом:
а) основним;
б) допоміжним;
в) обслуговуючим;
г) технічним.


15. ..- це документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством. Вставте пропущене:
а) система якості;
б) технічні умови(ТУ);
в) сертифікат відповідності;
г) стандарт.


16. Поняття відпочинку включає:
а) звільнення працівника від трудових обовязків;
б) використання відпочинку за розсудом працівника;
в) час використаний на лікування.


17. Життєвий цикл товару – це:
а) час, витрачений на виробництво товару;
б) час, витрачений на просування товару;
в) час, витрачений на реалізацію товару;
г) час існування товару на ринку.

18. Встановлення і підтримання зв’язків із пресою належить до такого елемента системи маркетингових комунікацій, як:
а) реклама;
б) персональний продаж;
в) стимулювання збуту;
г) «паблік рілейшнз».

19. Основні чинники, які діють у макросередовищі підприємства – це:
а) фактори, які безпосередньо не впливають на підприємство.
б) фактори, які безпосередньо стосуються основних конкурентів.
в) фактори, які безпосередньо стосуються підприємства.
г) фактори, які безпосередньо стосуються конкурентів і постачальників.

20. До завдань маркетингу належить:
а) комплексне вивчення ринку;
б) розробка заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту;
в) планування та здійснення збуту продукції;
г) всі відповіді вірні.

25. Трудові спори поділяються на такі види:
а) індивідуальні;
б) між учасників трудового договору;
в) колективні;
г) між стракомом і власником;
д) усі названі.

1. Переваги одноосібного володіння:
а) відносна простота заснування та ліквідації фірми;
б) спеціалізація в менеджменті;
в) повні самостійність, свобода і оперативність;
г) максимум спонукальних мотивів діяльності.


3. Система правових, соціально- економічних, організаційно-технічних, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних заходів спрямованих на збереження здоров’я людини в процесі праці це:
а) охорона праці;
б) техніка безпеки;
в) безпека праці.

4. Менеджмент – це:
а) сукупність принципів, методів і засобів управління виробництвом з метою підвищення його ефективності і збільшення прибутку;
б) сукупність принципів, методів і засобів управління підприємством із розробки нової продукції, збуту товарів, надання послуг і ціноутворення на сонові комплексного обліку процесів, що відбуваються в зовнішньому середовищі організації;
в) цілеспрямований інформаційний вплив однієї системи на іншу з метою зміни її поведінки в певному напрямі;
г) сукупність правли, процесів і дій, що забезпечують форму і порядок поєднання праці й елементів виробництва з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку.

5. Технічний розвиток підприємства передбачає
а) підтримку техніко-технологічної бази;
б) розвиток техніко-технологічної бази;
в) підтримку і розвиток техніко-технологічної бази.

6. Повноваження – це:
а) делеговане, обмежене, притаманне певній посаді право використовувати ресурси організації;
б) реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію;
в) влада людини у групі, надана йому її членами;
г) зобов’язання за їх задовільне вирішення.

7. До соціально – економічних факторів належать:
а) економічні цілі та завдання, що стоять перед підприємством, ступінь розвитку самоуправління, виробнича структура підприємства;
б) кількість робітників, обсяг виробленої продукції, кваліфікація кадрів, рівень спеціалізації;
в) форма власності, економічні цілі та завдання, обсяг виробленої продукції, кількість робітників;
г) форма власності, умови праці, складність технологічного процесу, типи торгівельних одиниць.

8. Відношення обсягу реалізованої продукції до витраченого часу працівників характеризує...
а) продуктивність виробництва;
б) продуктивність праці;
в) трудомісткість продукції.

10. До складу виробничого процесу входять:
а) допоміжні процеси;
б) побічні;
в) основні;
г) обслуговуючі.11. - це автономна функціонуюча машина; призначена для відтворення деяких рухових і розумових функцій людини під час виконання основних і допоміжних виробничих операцій без безпосередньої участі людини:
а) автоматична лінія;
б) промислова робота;
в) гнучке автоматизоване виробництво.


12. Невикористанні залишки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, що утворилися при виготовленні продукції і повністю або частково втратили свої споживчі властивості називається:
а) запасами;
б) залишками;
в) відходами.
14. Основні недоліки первинної маркетингової інформації:
а) можлива наявність застарілих даних.
б) можлива відсутність необхідних даних через нечіткість методології проведеного дослідження.
в) збирання даних може забрати багато часу та коштів.
г) можливість отримання суперечливих даних.

15. Стратегію масового маркетингу при виході на цільовий ринок недоцільно використовувати, якщо:
а) підприємство розглядає весь ринок як цільовий.
б) споживачі на ринку мають різноманітні потреби.
в) споживачі на ринку мають однорідні потреби.
г) підприємство може забезпечити задоволення потреб усіх споживачів на ринку.

16. До стратегій позиціонування, орієнтованих на доведення конкурентної переваги можна віднести такі види:
а) позиціонування за рівнем ціни;
б) позиціонування за зручністю користування, замовлення доставки;
в) позиціонування за можливістю приєднання до бажаної референтної групи;
г) позиціонування з використанням підтримки відомих осіб або експертів.

17. Мале підприємство скоріше обере наступні стратегії спеціалізації:
а) односегментна;
б) ринкова;
в) вибіркову;
г) повне охоплення.

21. Правове регулювання трудової дисципліни здійснюється:
а) Конституцією України.
б) Кодексом законів про працю України.
в) правилами внутрішнього трудового розпорядку.
г) окремими законами, статутами, положеннями.
22. Тимчасове переведення на іншу роботу допускається:
а) для відвернення стихійного лиха;
б) для відвернення виробничої аварії або негайного усунення її наслідків;
в) для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі, псування майна;
д) для проведення поточних робіт.


23. Аналіз ефективності використання підприємством засобів праці включає розрахунок наступних показників:
а) коефіцієнта плинності кадрів;
б) коефіцієнта забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами;
в) коефіцієнта оновлення основних засобів;
г) коефіцієнта аритмічності.

1. Основні фонди це:
а) засоби праці, які здійснюють кругообіг у виробничому процесі, змінюють натуральну форму, багаторазово беруть участь у процесі виробництва та переносять свою вартість на продукцію, що виробляється, поступово;
б) предмети праці, які, здійснюючи кругообіг у виробничому процесі, змінюють свою натуральну форму, беруть участь багато разів у процесі виробництва і переносять свою вартість на вартість продукції одразу і повністю;
в) засоби праці, що не змінюють своєї натуральної форми, багато разів беруть участь у виробничому процесі і переносять свою вартість на вартість продукції, що виробляється, поступово;
г) предмети праці, які здійснюють кругообіг у виробничому процесі, змінюють натуральну форму, переносять свою вартість на вартість продукції, що виробляється, одразу і повністю і беруть участь у процесі виробництва тільки один раз.

3. Існуючі форми суспільного виробництва:
а) натуральне виробництво;
б) вільне виробництво;
в) ринкове господарство;
г) товарне виробництво.

4. Партнерство (товариство) – це:
а) самостійне ведення справ, засноване на власності підприємця;
б) об’єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу прибутку та ризику;
в) незалежна юридична особа, підприємство, засноване на акціонерній власності;
г) злиття капіталу декількох підприємств.


5. Загальні функції управління – це:
а) функції, що виконуються лінійними та функціональними керівниками;
б) функції, виконуються спеціалістами апарата управління;
в) типові функції для будь-якого управлінського процесу, що виконуються органами управління всіх організацій незалежно від їх призначення, форми власності;
г) функції, що виконуються конкретними підрозділами залежно від їх діяльності.


6. Визначте, які особливі характеристики мають відношення до дивізіональних структур управління:
а) множинність підпорядкування;
б) відсутність цільової орієнтації;
в) великі витрати;
г) можливість великій фірмі приділяти стільки ж уваги конкретній продукції як мала фірма, що випускає 1-2 види продукції.


7. Конфліктна ситуація – це:
а) приступ сильного і відносно короткочасного емоційного збудження, пов’язаного з різкими змінами важливих для суб’єкта життєвих обставин;
б) почуття обурення, виникаючого в суб’єкта внаслідок дій опонента;
в) один з основних структурних елементів конфлікту, система взаємопов’язаних і взаємозв’язуючих елементів об’єктивного і суб’єктивного рівня;
г) стратегія поведінки опонента в конфлікті, що перебуває в орієнтація на свої інтереси.

9. До принципів раціональної організації виробництва належать:
а) комплексність;
б) пропорційність;
в) неперервність;
г) паралельність.


10. Які з нижченаведених робіт не входять до складу технологічної підготовки виробництва?
а) розроблення технологічних маршрутів, розроблення операційних процесів, від-лагодження технологічних процесів;
б) технологічне планування, проектування технологічного оснащення, визначення потреби в оснащенні;
в) усе вище перелічене, а також визначення потреби в обладнанні та нормування затрат.


11. Яким чином найбільш доцільно організовувати виробництво в майстернях чи на малих підприємствах?
а) за технологічною спеціалізацією;
б) за предметною спеціалізацією;
в) шляхом створення предметно-замкнутих дільниць.


12. Як називається система, що базується на встановленні й дотриманні наскрізних циклових графіків підготовки замовлень до виробництва та регулювання їх виконання?
а) позамовна система оперативного управління;
б) по комплектна система оперативного управління;
в) по детальна система оперативного управління.

16. До технологічної системи з сильними внутрішньогалузевими зв’язками відносяться:
а) хімічна промисловість;
б) машинобудування;
в) чорна металургія;
г) кольорове металургія.

17. Сукупність можливих фізичних обсягів продажу певного продукту на конкретному ринку, його «місткість» – це:
а) потенціал ринку;
б) потенціал споживання;
в) обсяг ринку;
г) частка ринку.

18. Конкурентоспроможність товару - це:
а) найвищий у світі рівень якості;
б) здатність товару конкурувати на світовому ринку;
в) здатність товару конкурувати з аналогічними видами продукції на світовому ринку;
г) здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку за певний проміжок часу.

19. Частина ринку, яку виробники за тих або інших причин занедбають, а споживачі не задовольняють цілком своїх бажань і переваг, називається:
а) ринкова ніша;
б) ринкове вікно;
в) ринковий сегмент;
г) цільова аудиторія.

Маркетинг – це:
а) вид діяльності, спрямований на задоволення потреб людини за допомогою обміну;
б) організований комерційний обмін товарами і послугами з вигодою для всіх учасників;
в) ефективна і справедлива система, що направляє потік товарів і послуг від виробника до споживачів і сприяє досягненню суспільних цілей;
г) усі відповіді вірні.21. Сировина відноситься до:
а) основних засобів
б) необоротних активів
в) нематеріальних активів
г) виробничих запасів

25. Визначення поняття трудового права включає;
а) систему правових норм;
б) регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві;
в) поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників;
г) визначення субєктів та їх компетенції.


1. Критерій поділу підприємства на малі, середні, великі:
а) за формою власності;
б) за формою організації;
в) за розміром;
г) за сферою діяльності.

4. До активної частини основних виробничих фондів належать:
а) виробничі споруди, будівлі;
б) господарський інвентар;
в) транспортні засоби, робочі машини та механізм;
г) житлові будинки.


5. Планування – це:
а) розробка спеціальних документів, що визначають конкретні кроки підприємства щодо здійснення прийнятих рішень;
б) процес прийняття рішень, що дозволяють забезпечити досягнення цілей;
в) розробка офіційного документа, у якому відбиваються прогнози розвитку підприємства;
г) процес вивчення нових шляхів та методів удосконалення дій у процесі управління.


6. Рішення, яке можна вважати раціональним, базується на:
а) судженнях;
б) інтуїції;
в) багатоваріантних розрахунках;
г) методі статистичних вибірок.

7. Яка основна мета управлінського контролю?
а) стимулювання продуктивності праці співробітників;
б) вирішення завдань, що постали перед підприємством;
в) вимір результатів;
г) оцінка і передача інформації.


8. До яких методів належить прогнозування як спосіб визначення перспективних показників підприємства:
а) економічних методів управління;
б) адміністративних;
в) соціально – психологічних;
г) побічного.


9. На якому принципі базується виробнича система „точно в строк"?
а) на принципі „кожне замовлення виготовити в строк";
б) на принципі „нічого не виготовляти, поки немає необхідності";
в) на принципі „вчасно розпочати та вчасно закінчити".

10. Усунення основних недоліків конструкції нового виробу і технології його виготовлення здійснюють у процесі...
а) виробництва;
б) обговорення технічного проекту на науково-технічній раді;
в) дослідного виробництва.


13. Цільовий ринок підприємства – це ринок:
а) споживачі якого можуть придбати продукцію підприємства;
б) який підприємство обрало для подальшої роботи;
в) потреби і запити якого відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення;
г) немає правильної відповіді.

14. Споживчий ринок формується з:
а) підприємств, які закуповують товари для їх подальшої реалізації споживачам;
б) осіб, які купують товари для особистого або родинного споживання;
в) осіб, які купують товари для продажу;
г) окремих осіб, які купують товари промислового призначення.

15. Джерелами внутрішньої вторинної маркетингової інформації є:
а) результати попередніх досліджень, виконаних фірмою;
б) рахунки клієнтів;
в) дані про прибутки та збитки;
г) всі відповіді вірні.

16. Знайдіть вірне твердження:
а) ціна не впливає на обсяг попиту;
б) ціна може виступати як інструмент позиціонування товару;
в) зміна цін потребує від фірми дуже великих зусиль і витрат;
г) споживачі рідко порівнюють конкуруючі товари за їх цінами.

20. Відпустки поділяються на такі:
а) основні та додаткові;
б) подовжені та мінімальні;
в) основні та тривалі;
г) додаткові, подовжені, мінімальні.


21. Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати:
а) 2 тижні;
б) 1 місяць;
в) 3 місяці;
г) 6 місяців.


22. Індивідуальні трудові спори розглядають:
а) комісії по трудових спорах;
б) районні (міські) суди;
в) вищі в порядку підлеглості органи;
г) примирна комісія;
д) трудовий арбітраж.1. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і практичних навичок, називається:
а) професією;
б) спеціальністю;
в) кваліфікацією;
г) категорією.

2. До елементів тарифної сітки належать:
а) тарифно-кваліфікаційний довідник;
б) розряди і відповідні коефіцієнти;
в) галузеві й районні коефіцієнти;
г) годинна тарифна ставка 1-го розряду.


5. Функціональна організаційна структура передбачає:
а) групування видів діяльності та працівників у відповідності до основних професій та функцій;
б) підготовку рішень функціональними ланками для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний вплив на виконавця;
в) управління за місцем розташування підрозділів фірми;
г) групування підрозділів навколо певної групи споживачів.


6. Не програмовані рішення частіше використовуються при вирішенні проблем:
а) крупномасштабних, неструктурованих, з великою часткою невизначеності;
б) структурованих та неструктурованих;
в) тих, що часто зустрічаються, структурованих;
г) тих, що повторюються, з великою частотою визначеності.

7. Міжгруповий конфлікт – це:
а) зіткнення між приблизно рівними за силою, але протилежно направленими інтересами, потребами, захопленнями однієї людини;
б) коли конфліктуючими сторонами виступають соціальні групи, що переслідують несумісні цілі і перешкоджають один одному на шляху їх здійснення;
в) зіткнення суперечливих інтересів, потреб, цінностей між окремою особою і групою людей;
г) два (або більше) члени однієї групи переслідують несумісні цілі й реалізовують суперечливі цінності.


8. Планування – це:
а) розробка спеціальних документів, що визначають конкретні кроки підприємства щодо здійснення прийнятих рішень;
б) процес прийняття рішень, що дозволяють забезпечити досягнення цілей;
в) розробка офіційного документа, у якому відбиваються прогнози розвитку підприємства;
г) процес вивчення нових шляхів та методів удосконалення дій у процесі управління.

9. Масове виробництво характеризується:
а) низьким рівнем спеціалізації;
б) складною технічною підготовкою;
в) універсальністю обладнання;
г) великою часткою заробітної плати у собівартості.

10. На якому етапі технічної підготовки виробництва розробляється проект організації виробництва?
а) на етапі конструкторської підготовки;
б) на етапі технологічної підготовки;
в) на етапі організаційної підготовки.


11. Як рухаються предмети праці, якщо кожна наступна технологічна операція починається після закінчення оброблення всієї партії предметів праці на попередній операції?
а) послідовно;
б) паралельно-послідовно;
в) паралельно.


12. В енергетичних балансах відображаються:
а) джерела надходження енергоресурсів;
б) централізоване енергопостачання;
в) собівартість виробництва енергії.


13. В якому технологічному процесі сировину подають до обладнання визначеними порціями через певні проміжки часу?
а) у неперервних технологічних процесах;
б) у періодичних (дискретних);
в) у комбінованих технологічних процесах.


14. Технологічні операції складається з:
а) робочих ходів;
б) установок;
в) допоміжних ходів;
г) технологічних елементів.


15. Аналіз собівартості продукції здійснюють за:
а) статтями витрат;
б) рівнем продуктивності праці;
в) табельним фондом робочого часу;
г) рівнем прибутку власників на вкладений капітал.

17. Сукупність можливих фізичних обсягів продажу певного продукту на конкретному ринку, його “місткість” – це:
а) потенціал ринку;
б) потенціал збуту;
в) обсяг ринку;
г) частка ринку.

18. Серед перелічених оперативних маркетингових цілей виберіть ту, яка відповідатиме етапу зрілості життєвого циклу товару:
а) зробити товар відомим, добитися перших закупівель;
б) зниження витрат і "збирання вершків";
в) можлива більша ринкова частка;
г) можливо більший прибуток за умов одночасного збереження ринкової частки.

19. До причин комерційного провалу нових товарів відносять:
а) завищена ціна, дефекти товару;
б) помилкове визначення обсягу попиту, відповідні дії конкурентів;
в) невдало вибраний час для виходу на ринок, недостатня реклама і малі зусилля щодо просування товару;
г) всі відповіді вірні.

20. Сегмент ринку – це:
а) метод знаходження частин ринку та визначення об’єктів, на які спрямована маркетингова діяльність підприємства;
б) особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, товарів або підприємств, що мають деякі спільні ознаки;
в) показник способу виділення даного сегменту на ринку;
г) показник того, наскільки правильно фірма обрала той чи інший ринок для діяльності.

22. Основні засоби відносяться до:
а) зобовязань
б) оборотних активів
в) необоротних активів
г) власного капіталу

2. До складу засобів виробництва входить:
а) праця;
б) предмети праці;
в) засоби праці;
г) люди.


3. Співвідношення чисельності основних робітників і чисельності допоміжних робітників – це показник:
а) частки окремих категорій працівників.
б) плинності персоналу;
в) рівня дисципліни;
г) продуктивності праці.


4. Управлінське рішення – це:
а) управлінська дія;
б) вибір альтернативи;
в) людська інтуїція;
г)людська логіка.


5. Конфлікт внутрішньогруповий – це:
а) перший відкритий етап у динаміці конфлікту, що виражається в зовнішній протидії, зіткнення сторін;
б) два (або більше) члени однієї групи переслідують несумісні цілі й реалізовують суперечливі цінності;
в) конфлікт між мікро групами в колективі, особистістю і мікрогрупою, особистістю та усім колективом;
г) стратегія поведінки суб’єкта в конфлікті, орієнтована на певні поступки з боку опонента.


6. Контроль – це:
а) процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності, оперативного втручання у виробничий процес і прийняття коригуючих дій;
б) діяльність об’єднаних у визначену структур об’єктів контролю;
в) система управління процесом досягнення кінцевої мети підприємства та результатів його діяльності, як система управління прибутком підприємства;
г) системний процес отримання і оцінка об’єктивних даних про економічні дії та процеси, що відбуваються на підприємстві, їх відповідність певному критерію та доведення наслідків перевірки до зацікавлених користувачів.


7. Як рухаються предмети праці, якщо кожна наступна технологічна операція починається після закінчення оброблення всієї партії предметів праці на попередній операції?
а) послідовно;
б) паралельно-послідовно;
в) паралельно.8. Тривалість технологічної частини обробки виробів обчислюється у:
а) годинах;
б) робочих днях;
в) календарних днях;
г) у будь-яких одиницях.

9. Матеріалоємність продукції характеризують:
а) технічний рівень виробництва;
б) економне використання;
в) загальна маса матеріалів на виробництво продукції;
г) норми витрат матеріалів на виробництво продукції;
д) чиста маса машини, агрегату, виробу.


11. Процес вибору з великого числа потенційних покупців такої групи, що за оптимальних комерційних зусиль легше і швидше в порівнянні з іншими групами стане покупцем пропонованої продукції, називається:
а) ранжируванням ринку;
б) оцінкою місткості ринку;
в) сегментацією ринку;
г) вибором цільової аудиторії.

12. Підприємство малого бізнесу в силу своїх особливостей здатне застосувати наступну стратегію охоплення ринку:
а) недиференційований маркетинг;
б) ринкова спеціалізація;
в) диференційований маркетинг;
г) концентрований маркетинг.

13. До етапів маркетингового дослідження належить:
а) дослідження зовнішнього середовища компанії;
б) обробка та аналіз даних;
в) створення бази математичних та статистичних моделей;
г) сегментування ринку за стратегічними зонами господарювання.

14. До недоліків використання первинної інформації належать:
а) складна інтерпретація отриманих результатів;
б) застарілість отриманих даних;
в) висока вартість і трудомісткість;
г) невідомість використаної методології збору.


18. У трудовому праві працівник володіє єдиною правосубєктністю у повному обсязі:
а) з 18 років;
б) з 13 років;
в) з 14 років;
г) з 15 років;
д) з 16 років.

19. Неповний робочий час може встановлюватися для працівників:
а) тільки за суміщенням та сумісництвом;
б) які працюють на будь-якій роботі;
в) тільки для жінок, які мають дітей і пенсіонерів;
г) тільки для жінок, які мають дітей віком до трьох років.

20. Характерні риси дисциплінарної відповідальності.
а) законність і доцільність;
б) справедливість і невідворотність;
в) правові гарантії від безпідставного застосування стягнень;
г) доцільність і громадська думка.


21. Метод трудового права включає:
а) договірний порядок виникнення трудових відносин;
б) поєднання рівності з підлеглістю;
в) нормативне і договірне регулювання умов праці.


22. Собівартість і прибуток знаходяться у:
а) прямій залежності одне від одного;
б) оберненій залежності;
в) не залежать одне від одного;
г) частково залежать одне від одного.


1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні оборотні залежно від такого показника:
а) тривалості кругообігу;
б) способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва;
в) умов оновлення;
г) усі відповіді правильні.

2. До фонду основної заробітної плати входять:
а) доплати за основні й додаткові відпустки;
б) тарифна заробітна плата відрядників і погодинників;
в) доплати за преміальними системами;
г) доплати за керівництво бригадою і роботу в нічний час;

4. Внутрішнє середовище підприємства містить такі складові:
а) цілі, рівні управління, функціональні області, технологію, персонал;
б) цілі, завдання, структуру, технологію, імідж;
в) цілі, структуру, завдання, технологію, імідж;
г) цілі, інформацію, структуру, технологію, персонал.

5. Яка різниця між поняттями «менеджмент» та «управління»?
а) немає ніякої різниці;
б) управління більш широке поняття;
в) управління є частиною менеджменту;
г) нічого з вищеназваного.

6. Конфлікт деструктивний – це:
а) сукупність інтересів, які опоненти відстоюють у конфлікті;
б) конфлікт між мікрогрупами у колективі;
в) конфлікт між особистістю і групою;
г) конфлікт, що впливає переважно негативно своїм розвитком і результатами на опонентів, їх відношення і соціальне оточення.

7. Такт – це проміжок часу між:
а) запуском двох сусідніх окремих виробів;
б) випусками партій виробів;
в) випусками окремих виробів;
г) запусками партій виробів.

8. Як співвідносяться виробничий і технологічний цикли процесу виробництва?
а) виробничий цикл дорівнює технологічному, вираженому в календарному часі;
б) виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням суми міжопераційних перерв;
в) виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням міжопераційних перерв і тривалості природних процесів, переведених у календарний час.

9. Які процеси виконуються машинами без участі робітника?
а) автоматизовані;
б) автоматичні;
в) апараті.

10. Прибуток підприємства визначається як:
а) різниця між виручки та собівартості продукції;
б) сума вартості призведеної продукції;
в) обсягом продукції.

11. Життєвий цикл товару – це:
а) час, витрачений на виробництво товару;
б) час, витрачений на просування товару;
в) час, витрачений на реалізацію товару;
г) час існування товару на ринку.

12. Реклама-це:
а) маркетингова діяльність, яка стимулює купівлю товарів споживачами за допомогою виставок, ярмарків і демонстрацій;
б) неособисте представлення і просування товару або послуги через ЗМІ;
в) діяльність, спрямована на формування і підтримку сприятливого іміджу фірми.

13. Фірма досягає точки максимального прибутку на такій стадії життєвого циклу товару, як:
а) впровадження;
б) зростання;
в) занепаду;
г) зрілості.

14. Підприємство випускає телевізори, калорифери, соковижималки. Що можна сказати про товарний асортимент цього підприємства?
а) що він містить три асортиментні групи;
б) що він містить три асортименті позиції;
в) що він містить дві асортименті групи і дві асортиментні позиції;
г) що він містить одну асортиментну групу і дві асортименті позиції.

18. Визначення поняття трудового права включає;
а) систему правових норм;
б) регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві;
в) поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників;
г) визначення субєктів та їх компетенції.

19. До змісту правового статусу субєктів трудового права входить:
а) наявність трудової праводієздатності.
б) закріплення субєктивних трудових прав і обовязків.
в) встановлення гарантій прав і обовязків.
г) визначення відповідальності при невиконання трудових обовязків.

20. З наведених визначень оберіть, яке найбільш повно визначає поняття «трудовий договір»:
а) трудовий договір - це трудові правовідносини, що виникають між працівником та роботодавцем;
б) трудовий договір - це основна правова форма виникнення трудових правовідносин;
в) трудовий договір - це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою працівник приймає на себе зобовязання виконувати роботу визначену цією угодою;
г) трудовий договір - це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою вказані особи приймають на себе зобовязання виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором чи угодою сторін.

21. Надурочною вважається робота, яка:
а) виконуються понад нормальну тривалість робочого часу;
б) виконується тільки у передбачених законом випадках;
в) оформлена наказом власника підприємства;
г) виконується за згодою сторін трудового договору.

1. Основні функції які притаманні малому підприємництву:
а) формування конкурентного середовища;
б) доцільність масового випуску продукції;
в) надання ринковій економіці необхідної гнучкості;
г) вирішення проблем зайнятості.

2. Вибір постачальників і споживачів виробленої продукції відбувається:
а) залежно від виду діяльності;
б) відповідно до мети діяльності;
в) самостійно;
г) від місця джерел сировини.

3. Назвіть витрати, що залежать від обсягу виробництва:
а) валові;
б) змінні;
в) граничні;
г) постійні.

4. Представники якої школи управління основну увагу приділяли розробці принципів управління:
а) наукового управління;
б) адміністративної;
в) людських стосунків;
г) математичної.

5. Конфлікт – це:
а) відсутність згоди між двома або більше сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами;
б) загальні закономірності виникнення, розвитку і завершення конфліктів;
в) конкретна матеріальна цінність, соціальна або духовна цінність, до володіння або користування якою прагнуть обидва опоненти;
г) ефективні способи розв’язання широкого діапазону проблем, виникаючих в організації.

7. Правила – це:
а) конкурентні оперативні короткострокові дії, які сприяють негайному впровадженню в життя перспективних намірів;
б) загальні орієнтири для дій та прийняття рішень;
в) визначені дії, котрі повинні застосовуватись у конкретних випадках;
г) точно вказані дії, які слід робити в даній ситуації.

8. Частина виробничого процесу, що виконується на одному робочому місці над предметом праці без переналагодження обладнання, називається ...
а) технологічним процесом;
б) технологічним циклом;
в) технологічною операцією.

10. Виробничий процес, протягом якого здійснюється вихід підприємства на проектні потужності з випуску нової продукції, називається...
а) виробничим освоєнням;
б) економічним освоєнням;
в) технічним освоєнням.

11. Поопераційний метод організації широко використовується в таких типах виробництва:
а) крупносерійному;
б) масовому;
в) одиничному;
г) дрібносерійному.

13. Виробничий процес складається з таких операцій:
а) основних чи технологічних;
б) природних;
в) обслуговуючих;
г) управлінських.

14. Яка з перелічених ознак характеризує особливості маркетингу малого бізнесу?
а) розвинена служба збуту, вертикально інтегрована з іншими учасниками каналу розподілу;
б) обов’язкова наявність відділу збуту, організованого за територіальним принципом;
в) широкі можливості у питаннях формування та стимулювання збуту;
г) високий ступінь інновативності.

15. Підприємство-виробник планує продавати свій товар через мережу власних магазинів. При цьому він буде використовувати:
а) однорівневий канал;
б) дворівневий канал;
в) трирівневий канал;
г) канал нульового рівня.

16. До методів збору інформації в процесі маркетингових досліджень належать:
а) спостереження;
б) опитування;
в) експеримент;
г) всі відповіді вірні.

17. Цінова політика високих цін можлива:
а) за еластичного попиту;
б) за нееластичного попиту;
в) за нульового попиту;
г) можлива в будь – якій ситуації.

21. Правове регулювання трудової дисципліни здійснюється:
а) Конституцією України.
б) Кодексом законів про працю України.
в) правилами внутрішнього трудового розпорядку.
г) окремими законами, статутами, положеннями.

22. До обовязкових умов трудового договору відносяться умови:
а) про розмір оплати праці;
б) про тривалість робочого часу;
в) про місце роботи та строк договору;
г) про трудову функцію працівника;
д) про тривалість відпустки.

23. Відношення валового прибутку до середньої вартості основних засобів і матеріальних оборотних активів – це:
а) рентабельність реалізованої продукції;
б) рентабельність власного капіталу;
в) рентабельність основної діяльності;
г) рентабельність виробничого капіталу.

1. Які дані необхідні для розрахунку місячної заробітної плати робочого-відрядника?
а) годинна тарифна ставка по операції;
б) затрати часу на виконання операції;
в) кількість операцій по виготовленню продукції;
г) кількість виготовленої робочим за місяць продукції;

2. Види господарських товариств які не існують в Україні:
а) акціонерне товариство;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) товариство з необмеженою відповідальністю;
г) товариство з додатковою відповідальністю.

3. Прийняття яких управлінських рішень пов’язано з певним ризиком:
а) управлінське рішення в певних умовах;
б) управлінське рішення в умовах невизначеності;
в) управлінське рішення в імовірних умовах;
г) управлінське рішення в умовах незбігу інтересів.


4. Процес делегування повноважень – це:
а) лінійна послідовність команд в організації;
б) передача повноважень виконувачу, який бере а себе відповідальність за них;
в) встановлення лінійних та функціональних повноважень;
г) прийняття та реалізація управлінського рішення.

5. Об’єктом конфлікту є:
а) найгостріший спосіб розв’язання значущих суперечностей, які виникають у процесі соціальної взаємодії;
б) конкретна матеріальна цінність, соціальна або духовна цінність, володіння або користування якою прагнуть обидва опоненти;
в) наявність суперечностей між суб’єктами взаємодії;
г) конфлікти різних рівнів: внутрішньоособисті соціальні та інші конфлікти.

6. Хто був засновником школи наукового управління:
а) М.Вебер;
б) А.Файоль;
в)Ф.Тейлор;
г) Д.Мак-Грегор.

7. До переваг послідовного поєднання операцій належать:
а) скорочення тривалості виробничого циклу;
б) зменшення незавершеного виробництва;
в) спрощення контролю за якістю;
г) скорочення між операційних перерв.

8. При організації якого виробництва найповніше забезпечується використання основних принципів організації виробничих процесів?*
а) при одиничному виробництві різноманітної продукції;
б) при масовому потоково-конвеєрному виробництві одноманітної продукції;
в) при вибірковому виробництві серійної продукції.

9. Який знак відповідності ставиться на продукцію підприємств України, якщо вона відповідає всім обов'язковим вимогам до неї?
а) трилисник у колі;
б) трилисник у квадраті;
в) трилисник.

10. Назвіть характерні ознаки одиничного типу виробництва:
а) широка номенклатура виробів;
б) періодична повторюваність операцій;
в) висока кваліфікація робітників;
г) устаткування універсальне та спеціальне.

12. Чи можна назвати шляхами підвищення якості продукції наступні:
а) підвищення рівня технічної підготовки виробництва;
б) удосконалення техніки і технології;
в) збільшення коефіцієнта змінності обладнання;
г) підвищення якості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів;
д) скорочення чисельності робочих.

13. Документ, що регламентують відносини виробника і споживача, забезпечуючи безпеку споживача та встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст, це:
а) технічні умови;
б) національні стандарти;
в) технічний регламент з підтвердження відповідності;
г) сертифікат.

14. Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:
а) монополістичної конкуренції;
б) олігополістичної конкуренції;
в) чистої конкуренції;
г) на всіх перелічених ринках.

15. Які з перелічених ознак характеризують особливості маркетингу малого бізнесу?
а) спрощена організаційна структура служби маркетингу або повна її відсутність;
б) обов’язкова наявність відділу збуту;
в) широкі можливості у питаннях формування та стимулювання збуту;
г) низький ступінь інновативності.

16. До причин комерційного провалу нових товарів відносять:
а) завищена ціна, дефекти товару;
б) помилкове визначення обсягу попиту, відповідні дії конкурентів;
в) невдало вибраний час для виходу на ринок, недостатня реклама і малі зусилля щодо просування товару;
г) всі відповіді вірні.

19. Характерні риси дисциплінарної відповідальності.
а) законність і доцільність;
б) справедливість і невідворотність;
в) правові гарантії від безпідставного застосування стягнень;
г) доцільність і громадська думка.

20. Оберіть правильну відповідь:
а) трудовий договір укладається як правило в письмовій формі;
б) трудовий договір укладається переважно в усній формі;
г) трудовий договір укладається в залежності від домовленості сторін;
д) трудовий договір укладається в окремих випадках обов»язково в письмовій формі.

21. Трудові спори поділяються на такі види:
а) індивідуальні;
б) між учасників трудового договору;
в) колективні;
г) між стракомом і власником;
д) усі названі.

2. Спеціальність – це:
а) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань;
б) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок;
в) більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;
г) сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

3. Яка з наукових шкіл менеджменту виникла першою:
а) наукового управління;
б) людських стосунків;
в) поведінкових наук;
г) адміністративна.

4. Влада в системі керівництва – це:
а) залежність однієї людини від іншої;
б) можливість впливати на поведінку інших;
в) зміна діяльності підлеглого під тиском керівника;
г) немає вірної відповіді.

5. Засоби впливу на робітників та виробничі колективи в цілому, які забезпечують координацію їх діяльності у процесі досягнення поставленої мети, - це:
а) принципи менеджменту;
б) функції менеджменту;
в) методи менеджменту;
г) види менеджменту.

6. Залежно від напряму управлінської діяльності методи управління поділяються на:
а) економічні, організаційно–розпорядчі та соціально-економічні;
б) одноособові, колегіальні, колективні;
в) прямого та побічного впливу:
г) науково – технічного та економічного прогнозування.


7. Ремонтне господарство не включає:
а) ремонтно-механічні цехи;
б) основні цехи;
в) ремонтні майстерні;
г) цехові ремонтні бази.

8. У яких випадках доцільно визначати виробничу потужність у натуральних показниках?
а) коли підприємство є вузькоспеціалізованим;
б) коли підприємство спеціалізується на серійному випуску різноманітної продукції;
в) коли підприємство випускає широку номенклатуру продукції.

10. Виробничий цикл - це:
а) сукупність послідовно організованих дій щодо зміни стану предмета праці;
б) календарний період з моменту запуску сировини, матеріалів у виробництво до повного виготовлення готової продукції;
в) сукупність послідовно організованих дій, що забезпечують безперебійність основних операцій;
г) найкоротший шлях проходження виробу у межах виробничого процесу.

13. Сукупність засобів поширення реклами, які характеризуються однаковими типом сприйняття цільовою аудиторією і однотипні з погляду передачі інформації:
а) медіа канал;
б) медіа носій;
в) синтетичні засоби маркетингових комунікацій;
г) інтегровані маркетингові комунікації.

14. Інформація, що може бути отримана у процесі кон’юнктурних досліджень:
а) місткість ринку;
б) мотиви поведінки споживачів у процесі купівлі товару;
в) ставлення споживачів до торгових марок;
г) ефективність рекламної діяльності фірми та її конкурентів.

15. Серед перелічених нижче факторами мікросередовища, що впливають на діяльність фірми, є:
а) цінова стратегія конкурентів;
б) банківський відсоток на вклади населення;
в) збільшення питомої ваги осіб похилого віку в загальній структурі населення;
г) підвищення акцизного збору на тютюнові вироби.

19. Визначте види органів, як субєктів трудового права:
а) первинні профспілкові комітети (профкоми);
б) районні комітети профспілок;
в) незалежні галузеві профспілки;
г) міські ради профспілок;
д) федерація профспілок України.

20. У разі зміни власника підприємства:
а) трудові відносини, як правило, припиняються;
б) трудовий договір припиняється за скороченням штатів;
в) дія трудового договору працівника продовжується;
г) дія трудового договору переходить у стан тимчасового.
1. Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин і середньооблікової їх чисельності – це показник:
а) части окремих категорій працівників;
б) плинності персоналу;
в) рівня дисципліни;
г) продуктивності праці.

2. До економічного прямого методу заохочення працівників до діяльності відноситься:
а) пільгове харчування;
б) гнучкі робочі графіки;
в) просування по службі;
г) участь у прибутках.

3. Лінійно - функціональна організаційна структура передбачає:
а) групування видів діяльності та працівників у відповідності до основних професій та функцій;
б) підготовку рішень функціональними ланками для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний вплив на виконавця;
в) управління за місцем розташування підрозділів фірми;
г) групування підрозділів навколо певної групи споживачів.


4. Яка функція управління передбачає розробку цілей та завдань управління:
а) планування;
б) організація;
в) мотивація;
г) контроль.

6. Відповідальність – це:
а) делеговане, обмежене, притаманне певній посаді право використовувати ресурси організації;
б) реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію;
в) влада людини у групі, надана йому її членами;
г) зобов’язання за їх задовільне вирішення.

7. Потокові лінії поділяються на конвеєрні та неконвеєрні за:
а) характером переміщення;
б) місцем виконання операцій;
в) ступенем неперервності виробничого процесу;
г) способом транспортування.

8. При якому методі виконання робіт тривалість циклу визначається як проста сума тривалості окремих етапів і робіт?
а) при послідовному методі;
б) при паралельному методі;
в) при паралельно-послідовному методі.

9. Узгодження процесу виробництва з динамікою попиту на продукцію підприємства здійснюється за рахунок...
а) сукупного планування виробництва;
б) формування виробничої програми підприємства;
в) оперативно-календарного планування виробництва.

10. Інструментальне господарство займається:
а) проектуванням інструменту;
б) виготовленням інструменту для реалізації на сторону;
в) виготовленням інструментів для власних потреб підприємства;
г) зберіганням інструменту.

11. Сукупність послідовно організованих дій щодо зміни стану предмета праці називають процесом:
а) основним;
б) допоміжним;
в) обслуговуючим;
г) технічним.

12. Які стандарти, що пристосовані до управління якістю й орієнтовані на споживача, мають регламентацію вимог за всіма стадіями життєвого циклу продукції і носять рекомендаційний характер?
а) галузеві стандарти;
б) міжнародні стандарти 150;
в) державні стандарти України.

13. Встановлення і підтримання зв’язків із пресою належить до такого елемента системи маркетингових комунікацій, як:
а) реклама;
б) персональний продаж;
в) стимулювання збуту;
г) «паблік рілейшнз».

14. Фактори макросередовища, що впливають на діяльність фірми - :
а) придбання фірмою-конкурентом нової системи рекуперації газоподібних викидів;
б) переваги, що їх віддають споживачі товарам, які є нешкідливими для навколишнього середовища;
в) забруднення навколишнього середовища;
г) акції партії зелених щодо захисту навколишнього середовища.

19. Потреба – це:
а) засіб економічного або неекономічного впливу;
б) те, що людина вважає цінним для себе;
в) схильність, готовність діяти тим чи іншим чином;
г) фізіологічна або психологічна нестача будь-чого.

15. Сегмент ринку – це:
а) метод знаходження частин ринку та визначення об’єктів, на які спрямована маркетингова діяльність підприємства;
б) особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, товарів або підприємств, що мають деякі спільні ознаки;
в) показник способу виділення даного сегменту на ринку;
г) показник того, наскільки правильно фірма обрала той чи інший ринок для діяльності.

19. Дисциплінарне стягнення застосовується у строки не пізніше:
а) одного місяця з дня виявлення проступку;
б) шести місяців з дня вчинення проступку;
в) двох тижнів з дня виявлення проступку;
г) трьох місяців з дня виявлення проступку.

20. Тривалість робочого часу в Україні встановлюється:
а) власником або уповноваженим ним органом разом з профспілковим комітетом.
б) державою за участю професійних спілок.
в) власником за погодженням з трудовим колективом.
г) в окремих передбачених законом випадках власником за погодженням з працівником.

21. Тимчасове переведення на іншу роботу допускається:
а) для відвернення стихійного лиха;
б) для відвернення виробничої аварії або негайного усунення її наслідків;
в) для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі, псування майна;
д) для проведення поточних робіт.

1. Менеджмент – це:
а) сукупність принципів, методів і засобів управління виробництвом з метою підвищення його ефективності і збільшення прибутку;
б) сукупність принципів, методів і засобів управління підприємством із розробки нової продукції, збуту товарів, надання послуг і ціноутворення на сонові комплексного обліку процесів, що відбуваються в зовнішньому середовищі організації;
в) цілеспрямований інформаційний вплив однієї системи на іншу з метою зміни її поведінки в певному напрямі;
г) сукупність правли, процесів і дій, що забезпечують форму і порядок поєднання праці й елементів виробництва з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку.

3. Комунікація – це:
а) зв’язуючи процес, необхідний для управлінської діяльності;
б) цикл обробки і руху документів;
в) процес обробки і передачі на різні рівні управлінської інформації;
г) немає вірної відповіді.

4. Керівники середньої ланки:
а) координують і контролюють роботу молодших начальників;
б) відповідають за прийняття найважливіших рішень для організації;
в) розробляють творчі пропозиції для керівників вищої ланки;
г) здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань.

5. Норма витрат інструменту враховує:
а) стійкість інструменту;
б) кількість інструментів, необхідних для виробництва продукції;
в) кількість часу, необхідного для виготовлення одиниці продукції;
г) усі відповіді правильні.

6. Як називається система, що складається з оперативно-календарного планування та диспетчерування виробництва?
а) система оперативного планування;
б) система оперативного управління;
в) система оперативного контролю.

7.Який вид організаційно-технологічної моделі доцільно використовувати при календарному плануванні реалізації нескладних інноваційних проектів?
а) матричну модель;
б) лінійну модель Ганта;
в) сітьову модель.

8. Наукова організація праці забезпечує:
а) підвищення кваліфікації працівників;
б) краще використання матеріалів, палива, техніки; в) підвищення енергоозброєності;
г) зростання продуктивності праці.

9. - це автономне функціонуюча машина; призначена для відтворення деяких рухових і розумових функцій людини під час виконання основних і допоміжних виробничих операцій без безпосередньої участі людини:
а) автоматична лінія;
б) промисловий робіт;
в) гнучке автоматизоване виробництво.

10. Невикористанні залишки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, що утворилися при виготовленні продукції і повністю або частково втратили свої споживчі властивості називається:
а) запасами;
б) залишками;
в) відходами.

11. До технологічної системи з сильними внутрішньогалузевими зв’язками відносяться:
а) хімічна промисловість;
б) машинобудування;
в) чорна металургія;
г) кольорове металургія.

12. Масове виробництво характеризується:
а) низьким рівнем спеціалізації;
б) складною технічною підготовкою;
в) універсальністю обладнання;
г) великою часткою заробітної плати у собівартості.

13. Процес вибору з великого числа потенційних покупців такої групи, що за оптимальних комерційних зусиллях легше і швидше в порівнянні з іншими групами стане покупцем пропонованої продукції, називається:
а) ранжируванням ринку;
б) оцінкою місткості ринку;
в) сегментацією ринку;
г) вибором цільової аудиторії.

14. До причин комерційного провалу нових товарів відносять:
а) завищена ціна, дефекти товару;
б) помилкове визначення обсягу попиту, відповідні дії конкурентів;
в) невдало вибраний час для виходу на ринок, недостатня реклама і малі зусилля щодо просування товару;
г) всі відповіді вірні.

15. Серед перелічених оперативних маркетингових цілей виберіть ту, яка відповідатиме етапу зрілості життєвого циклу товару:
а) зробити товар відомим, добитися перших закупівель;
б) зниження витрат і «збирання вершків»;
в) максимізація ринкової частки;
г) можливо більший прибуток за умов одночасного збереження ринкової частки.

16. Сукупність можливих фізичних обсягів продажу певного продукту на конкретному ринку, його «місткість» – це:
а) потенціал ринку;
б) потенціал споживання;
в) обсяг ринку;
г) частка ринку.

21. Диференціація джерел трудового права залежить від:
а) галузі виробництва або умов праці;
б) віку і статі працівника;
в) характеру трудового звязку та мети врегулювання трудових відносин.

22. До обовязкових умов трудового договору відносяться умови:
а) про розмір оплати праці;
б) про тривалість робочого часу;
в) про місце роботи та строк договору;
г) про трудову функцію працівника;
д) про тривалість відпустки.

23. Надурочні роботи вводяться:
а) за наявності обєктивних умов;
б) з дозволу профспілкового комітету;
в) з дотриманням строків їх проведення;
г) тільки за угодою сторін трудового договору.

24. Відпустки поділяються на такі:
а) основні та додаткові;
б) подовжені та мінімальні;
в) основні та тривалі;
г) додаткові, подовжені, мінімальні.

1. Заробітна плата це:
а) новостворена кожним робітником вартість у грошовій формі, що виділяється державою для їх особистого споживання;
б) сукупність матеріальних благ і послуг, отриманих із суспільних фондів споживання;
в) абсолютна сума грошових засобів, отриманих працівниками пропорційно до кількості і якості їхньої праці;
г) грошова винагорода, яку за трудовим договором власник виплачує працівникові за виконану ним роботу.

2. Права підприємця це:
а) правові норми (правила), що підлягають виконанню;
б) система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки;
в) правові та етичні відношення підприємців до суспільства, які характеризуються виконанням своїх правових норм (правил);
г) здійснювати свою підприємницьку діяльність.

3. Партнерство (товариство) – це:
а) самостійне ведення справ, засноване на власності підприємця;
б) об’єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу прибутку та ризику;
в) незалежна юридична особа, підприємство, засноване на акціонерній власності;
г) злиття капіталу декількох підприємств.

5. Конфліктна ситуація – це:
а) приступ сильного і відносно короткочасного емоційного збудження, пов’язаного з різкими змінами важливих для суб’єкта життєвих обставин;
б) почуття обурення, виникаючого в суб’єкта внаслідок дій опонента;
в) один з основних структурних елементів конфлікту, система взаємопов’язаних і взаємозв’язуючих елементів об’єктивного і суб’єктивного рівня;
г) стратегія поведінки опонента в конфлікті, що перебуває в орієнтація на свої інтереси.

6. Рішення, яке можна вважати раціональним, базується на:
а) судженнях;
б) інтуїції;
в) багатоваріантних розрахунках;
г) методі статистичних вибірок.

7. Норма часу в умовах масового виробництва формується на основі часу:
а) основного;
в) допоміжного;
г) підготовчо-заключного;
д) часу на відпочинок і особисті потреби.

8. Як називається система, що базується на встановленні й дотриманні наскрізних циклових графіків підготовки замовлень до виробництва та регулювання їх виконання?
а) позамовна система оперативного управління;
б) по комплектна система оперативного управління;
в) по детальна система оперативного управління.

9. Залежно від виробничого призначення розрізняють, інструмент:
а) обробний;
б) контрольний;
в) універсальний;
г) вимірювальний.

11. Встановлення і підтримання зв’язків із пресою належить до такого елемента системи маркетингових комунікацій, як:
а) реклама;
б) персональний продаж;
в) стимулювання збуту;
г) «паблік рілейшнз».

12. Конкурентоспроможність товару - це:
а) найвищий у світі рівень якості;
б) здатність товару конкурувати на світовому ринку;
в) здатність товару конкурувати з аналогічними видами продукції на світовому ринку;
г) здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку за певний проміжок часу.

13. Знайдіть варіант цін, які можуть вважатися дискримінаційними:
а) монопольно високі ціни;
б) психологічні ціни;
в) ціни таємної змови;
г) різні ціни для різних типів споживачів.

14. Частина ринку, яку виробники за тих або інших причин занедбають, а споживачі не задовольняють цілком своїх бажань і переваг, називається:
а) ринкова ніша;
б) ринкове вікно;
в) ринковий сегмент;
г) цільова аудиторія.

17. Неповний робочий час може встановлюватися для працівників:
а) тільки за суміщенням та сумісництвом;
б) які працюють на будь-якій роботі;
в) тільки для жінок, які мають дітей і пенсіонерів;
г) тільки для жінок, які мають дітей віком до трьох років.

18. Підстави для припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу:
а) закон передбачає загальні та додаткові підстави;
б) залежать від домовленості сторін;
в) закінчення строку договору або в разі ліквідації підприємства;
г) через втрату довіри до окремих працівників.

25. У трудовому праві працівник володіє єдиною правосубєктністю у повному обсязі:
а) з 18 років;
б) з 13 років;
в) з 14 років;
г) з 15 років;
д) з 16 років.

1. Критерій поділу підприємства на малі, середні, великі:
а) за формою власності;
б) за формою організації;
в) за розміром;
г) за сферою діяльності.

2. Форми влади, які притаманні автократичному стилю управління:
а) примушення;
б) винагородження;
в) експертна;
г) еталонна.

3. Виробничий конфлікт – це:
а) зіткнення між рівними за силою, але протилежно направленими інтересами, потребами однієї людини;
б) стратегія поведінки суб’єкта в конфлікті, орієнтована на певні поступки з боку опонента;
в) риса вдачі особистості, що віддзеркалює частоту вступу її в конфлікти;
г) конфлікт, який виникає як реакція на перешкоду в досягненні основних цілей трудової діяльності, особистих цілей у спільній роботі тощо.

5. За місцем використання інструмент поділяють на:
а) обробний;
б) контрольний;
в) вимірюваний;
г) спеціальний.

6. На якому принципі базується виробнича система „точно в строк"?
а) на принципі „кожне замовлення виготовити в строк";
б) на принципі „нічого не виготовляти, поки немає необхідності";
в) на принципі „вчасно розпочати та вчасно закінчити".

7. Цільовий ринок підприємства – це ринок:
а) споживачі якого можуть придбати продукцію підприємства;
б) який підприємство обрало для подальшої роботи;
в) потреби і запити якого відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення;
г) немає правильної відповіді.

8. Націнки можуть встановлюватися за:
а) великий обсяг купівлі;
б) виконання особливих вимог покупця;
в) комплексну закупівлю товарів;
г) прискорену оплату.

9. Проводиться закритий конкурс виробників. Замовлення отримує той, хто запропонував найнижчу ціну. Це:
а) агрегатний метод ціноутворення;
б) метод порівняльної аналогії;
в) промисловий тендер;
г) параметричний метод.

13. Оберіть правильну відповідь:
а) трудовий договір укладається як правило в письмовій формі;
б) трудовий договір укладається переважно в усній формі;
г) трудовий договір укладається в залежності від домовленості сторін;
д) трудовий договір укладається в окремих випадках обов»язково в письмовій формі.

14. Надурочні роботи вводяться:
а) за наявності обєктивних умов;
б) з дозволу профспілкового комітету;
в) з дотриманням строків їх проведення;
г) тільки за угодою сторін трудового договору.

15. Правове регулювання трудової дисципліни здійснюється:
а) Конституцією України.
б) Кодексом законів про працю України.
в) правилами внутрішнього трудового розпорядку.
г) окремими законами, статутами, положеннями.

20. Технічний розвиток підприємства передбачає
а) підтримку техніко-технологічної бази;
б) розвиток техніко-технологічної бази;
в) підтримку і розвиток техніко-технологічної бази.

21. До технологічної системи з сильними внутрішньогалузевими зв’язками відносяться:
а) хімічна промисловість;
б) машинобудування;
в) чорна металургія;
г) кольорове металургія.

23. Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві визначається за допомогою показника:
а) фондоозброєність праці;
б) плинність персоналу;
в) прордуктивність праці;
г) рівень дисциплінованості персоналу.

24. Статутом підприємства називається:
а) правовий акт, що регулює господарську діяльність підприємства;
б) внески засновників підприємства у грошовій та майновій формі;
в) розклад робочого дня на підприємстві;
г) виборний орган управління підприємством.

25. Розмежування виробничих фондів підприємства на основні і оборотні здійснюється залежно від:
а) способу перенесення своєї вартості на готову продукцію;
б) тривалості кругообігу;
в) вартості;
г) усі відповіді правильні.1. Яка з вимог управлінського рішення означає обов’язковість його виконання?
а) повно важність;
б) директивність;
в) компетентність;
г) оперативність.

2. До елементів інформаційної системи відносять:
а) канал руху інформації;
б) носія інформації;
в) все вище згадане;
г) немає вірної відповіді.

4. Основною структурною одиницею виробничого процесу є:
а) робочий рух;
б) операція;
в) робочий прийом;
г) перехід.

5. Технічний розвиток підприємства передбачає
а) підтримку техніко-технологічної бази;
б) розвиток техніко-технологічної бази;
в) підтримку і розвиток техніко-технологічної бази.


8. До методів збору інформації в процесі маркетингових досліджень належать:
а) спостереження;
б) опитування;
в) експеримент;
г) всі відповіді вірні.

9. 90% сімей мають DVD-приставки і 10% - Blueray-програвачі. При зниженні цін на Blueray-диски попит виявиться:
а) еластичним, оскільки ціна знизилася відносно замінника (DVD-дисків);
б) нееластичним, оскільки покупці вирішили, що зниження ціни – ознака зниження якості;
в) нееластичним, оскільки у більшості сімей великі витрати на переключення;
г) еластичним, оскільки витрати на Blueray складають основну частку витрат сімей.

10. Джерелами внутрішньої вторинної маркетингової інформації є:
а) результати попередніх досліджень фірми;
б) рахунки клієнтів;
в) дані про прибутки та збитки;
г) всі відповіді вірні.

11. Життєвий цикл товару – це:
а) час, витрачений на виробництво товару;
б) час, витрачений на просування товару;
в) час, витрачений на реалізацію товару;
г) час існування товару на ринку.

15. До дисциплінарних стягнень належать:
а) догана і сувора догана;
б) попередження і звільнення;
в) догана і звільнення;
г) переведення на іншу роботу.

16. Поняття відпочинку включає:
а) звільнення працівника від трудових обовязків;
б) використання відпочинку за розсудом працівника;
в) час використаний на лікування.

17. Тимчасове переведення на іншу роботу допускається:
а) для відвернення стихійного лиха;
б) для відвернення виробничої аварії або негайного усунення її наслідків;
в) для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі, псування майна;
д) для проведення поточних робіт.

2. Управлінське рішення – це:
а) управлінська дія;
б) вибір альтернативи;
в) людська інтуїція;
г)людська логіка.

3. Конфлікт внутрішньогруповий – це:
а) перший відкритий етап у динаміці конфлікту, що виражається в зовнішній протидії, зіткнення сторін;
б) два (або більше) члени однієї групи переслідують несумісні цілі й реалізовують суперечливі цінності;
в) конфлікт між мікро групами в колективі, особистістю і мікрогрупою, особистістю та усім колективом;
г) стратегія поведінки суб’єкта в конфлікті, орієнтована на певні поступки з боку опонента.

4. Контроль – це:
а) процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності, оперативного втручання у виробничий процес і прийняття коригуючих дій;
б) діяльність об’єднаних у визначену структур об’єктів контролю;
в) система управління процесом досягнення кінцевої мети підприємства та результатів його діяльності, як система управління прибутком підприємства;
г) системний процес отримання і оцінка об’єктивних даних про економічні дії та процеси, що відбуваються на підприємстві, їх відповідність певному критерію та доведення наслідків перевірки до зацікавлених користувачів.

5. До якого методу організаційно-розпорядчого впливу відносять штатний розпис:
а) інструктування;
б) регламентування;
в) нормування;
г) приписування.

6. До складу транспортного господарства входять:
а) авто гаражі;
б) вантажі;
в ) транспортні цехи;
г) ремонтні підрозділи.

7. Як називається показник, що характеризує властивість виробу виконувати свої функції в установлених межах протягом відповідного часу?
а) якість продукції;
б) термін служби продукції;
в) надійність продукції.

8. Підтримка техніко-технологічної бази включає заміну спрацьованого устаткування, його капітальний ремонт, а також...
а) нове будівництво;
б) технічне доозброєння підприємства;
в) технічне переозброєння.

9. Найкоротший шлях проходження виробу у межах виробничого процесу забезпечує принцип:
а) паралельності;
б) прямоточності;
в) автоматичності; г) гнучкості.

10. Визначте із наведених економічно доцільний спосіб виготовлення заготовки в одиничному виробництві:
а) штампування у відкритих штампах;
б) вільне кування;
в)об’ємне штампування в закритих штампах;
г) холодна висадка.

11. Метою цінової політики фірми може бути:
а) зниження собівартості продукції;
б) збільшення валового національного продукту;
в) максимізація задоволення споживачів;
г) максимізація прибутку.

12. Які з перерахованих нижче організаційних форм використовуються для побудови відділів маркетингу:
а) квадратно-гніздова;
б) командно-адміністративна;
в) функціональна;
г) бригадна.

13. Споживчий ринок формується з:
а) підприємств, які закуповують товари для їх подальшої реалізації споживачам;
б) осіб, які купують товари для особистого або родинного споживання;
в) осіб, які купують товари для продажу;
г) підприємств-виробників готової продукції

18. Підстави для припинення трудового договору:
а) за угодою сторін трудового договору;
б) з ініціативи самого працівника;
в) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;
г) з ініціативи осіб які не стороною трудового договору.

19. Надурочною вважається робота, яка:
а) виконуються понад нормальну тривалість робочого часу;
б) виконується тільки у передбачених законом випадках;
в) оформлена наказом власника підприємства;
г) виконується за згодою сторін трудового договору.

25. Як співвідносяться виробничий і технологічний цикли процесу виробництва?
а) виробничий цикл дорівнює технологічному, вираженому в календарному часі;
б) виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням суми міжопераційних перерв;
в) виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням міжопераційних перерв і тривалості природних процесів, переведених у календарний час.


5. Виберіть з-поміж наведених регламентуючі методи управління:
а) віддання наказів і розпоряджень;
б) розробка установчих документів, правил;
в) соціальне нормування;
г) критика, покарання.

6. Яка різниця між поняттями «менеджмент» та «управління»?
а) немає ніякої різниці;
б) управління більш широке поняття;
в) управління є частиною менеджменту;
г) нічого з вищеназваного.

7. Економічні методи управління містять різні елементи, а саме:
а) нормативи, госпрозрахунок, матеріальне стимулювання, інструкції;
б) накази, бригадний підряд, ціноутворення, правила, фінансування і кредитування;
в) госпрозрахунок, правила, матеріальне стимулювання, нормативи;
г) госпрозрахунок, бригадний підряд, ціноутворення, фінансування і кредитування, матеріальне стимулювання.

8. Для чого використовують контрольні карти при забезпеченні якості продукції?
а) для контролю виходу на роботу;
б) для аналізу видів і кількості дефектів;
в) для контролю технологічного процесу.

9. Які процеси виконуються машинами без участі робітника?
а) автоматизовані;
б) автоматичні;
в) апаратні.
10. Виробничий процес це:
а) сукупність організованих у певній послідовності дій щодо зміни стану предмета праці;
б) сукупність організованих у певній послідовності дій, що забезпечують безперебійність основних виробничих процесів;
в) сукупність організованих у певній послідовності процесів праці і природних процесів,
в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію;
г) процес виготовлення продукції.

12. Частина ринку, яку виробники за тих або інших причин занедбають, а споживачі не задовольняють цілком своїх бажань і переваг, називається:
а) ринкова ніша;
б) ринкове вікно;
в) ринковий сегмент;
г) цільова аудиторія.

13. Одною з передумов для використання посередників (непрямого маркетингу) є:
а) короткий термін придатності товарів, що реалізуються;
б) велика чисельність та географічна розпиленість споживачів;
в) необхідність повного контролю продажів та цін;
г) великий маржинальний прибуток на одиницю продукції.

14. Оберіть вірні твердження:
а) встановлення знижок, націнок, географічних поправок - це не тактичні, а стратегічні рішення фірми;
б) з географічні поправки – це урахування в ціні відмін у транспортних витратах для різних споживачів;
в) завжди краще сприймаються округлені ціни, а не встановлені з точністю до копійки;
г) цінові знижки та цінові стимули - це одне і те ж саме.

19. Характерні риси дисциплінарної відповідальності.
а) законність і доцільність;
б) справедливість і невідворотність;
в) правові гарантії від безпідставного застосування стягнень;
г) доцільність і громадська думка.

20. Надурочні роботи вводяться:
а) за наявності обєктивних умов;
б) з дозволу профспілкового комітету;
в) з дотриманням строків їх проведення;
г) тільки за угодою сторін трудового договору.

1. Загальнозаводські витрати визначаються у відсотках до таких витрат (статей калькуляції):
а) до основної заробітної плати працюючих;
б) до основної заробітної плати виробничих робочих;
в) до цехових витрат;
г) до основної заробітної плати виробничих робочих та витрат на підготовку та освоєння виробництва.


2. Представники якої школи управління основну увагу приділяли розробці принципів управління:
а) наукового управління;
б) адміністративної;
в) людських стосунків;
г) математичної.
3. Конфлікт – це:
а) відсутність згоди між двома або більше сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами;
б) загальні закономірності виникнення, розвитку і завершення конфліктів;
в) конкретна матеріальна цінність, соціальна або духовна цінність, до володіння або користування якою прагнуть обидва опоненти;
г) ефективні способи розв’язання широкого діапазону проблем, виникаючих в організації.

4. Керівники вищої ланки:
а) координують і контролюють роботу молодших начальників;
б) відповідають за прийняття найважливіших рішень для організації;
в) розробляють творчі пропозиції для керівників вищої ланки;
г) здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань

5. До основних функцій менеджменту відносяться:
а) методологічна, пізнавальна, практична, прогностична;
б) планування, організація, мотивація, контроль;
в) виробнича, фінансова, маркетингова, кадрова;
г) немає вірної відповіді.

6. Частина виробничого процесу, що виконується на одному робочому місці над предметом праці без переналагодження обладнання, називається ...
а) технологічним процесом;
б) технологічним циклом;
в) технологічною операцією.

1. Назвіть параметри потокових ліній:
а) ритм;
б) коефіцієнт змінності;
в) розрахункова кількість робочих місць;
г) довжина конвеєра.
9. Назвіть правильну відповідь:
а) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність основних процесів;
б) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність допоміжних процесів;
в) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність основних і допоміжних процесів;
г) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність технічних процесів.

10. Виробничий процес складається з таких операцій:
а) основних чи технологічних;
б) природних;
в) обслуговуючих;
г) управлінських;


13. Група товарів, однорідна за особливостями функціонування, групами типових споживачів тощо – це:
а) глибина товарної лінії;
б) насиченість товарної номенклатури цільовий;
в) товарна лінія;
г) сегмент ринку.

14. Оберіть вірні твердження:
а) цільовим ринком фірми не можуть бути декілька непов’язаних між собою сегментів;
б) товарна спеціалізація означає, що фірма виробляє та продає найрізноманітніші товари;
в) жодна фірма в сучасних умовах не може дозволити собі повне охоплення ринку;
г) концентрований маркетинг – це концентрація зусиль фірми на одному сегменті.

17. У разі зміни власника підприємства:
а) трудові відносини, як правило, припиняються;
б) трудовий договір припиняється за скороченням штатів;
в) дія трудового договору працівника продовжується;
г) дія трудового договору переходить у стан тимчасового.

18. Правове регулювання трудової дисципліни здійснюється:
а) Конституцією України.
б) Кодексом законів про працю України.
в) правилами внутрішнього трудового розпорядку.
г) окремими законами, статутами, положеннями.


2. У тарифно-кваліфікаційному довіднику відображено:
а) характеристику робіт для кожного розряду;
б) вимоги до знань і вмінь робітників;
в) тарифні коефіцієнти;
г) тарифні ставки.

3. Партнерство (товариство) – це:
а) самостійне ведення справ, засноване на власності підприємця;
б) об’єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу прибутку та ризику;
в) незалежна юридична особа, підприємство, засноване на акціонерній власності;
г) злиття капіталу декількох підприємств.


4. Програмовані рішення частіше використовуються при вирішенні проблем:
а) крупномасштабних, неструктурованих, з великою часткою невизначеності;
б) структурованих та неструктурованих;
в) тих, що часто зустрічаються, структурованих;
г) тих, що повторюються, з великою частотою визначеності.

5. Об’єктом конфлікту є:
а) найгостріший спосіб розв’язання значущих суперечностей, які виникають у процесі соціальної взаємодії;
б) конкретна матеріальна цінність, соціальна або духовна цінність, володіння або користування якою прагнуть обидва опоненти;
в) наявність суперечностей між суб’єктами взаємодії;
г) конфлікти різних рівнів: внутрішньоособисті соціальні та інші конфлікти.

6. Сутність інноваційної моделі розвитку економіки?
а) продукція та послуги;
б) розробка та використання нової техніки;
в) якість виробництва;
г) конкурентноздатні технології;
д) принципово нові високо енергозберігаючих і екологічно безпечні технології.


8. За структурою поточні лінії можна класифікувати як:
а) однономенклатурні;
б) багатономенклатурні;
в) рухомопоточні;
г) поточно-стаціонарні.

9. Обсяг продукції, який підприємство може випустити в ідеальних умовах виробництва і при повному використанні виробничих площ-й обладнання, називається...
а) виробничою програмою підприємства;
б) продуктивністю підприємства;
в) виробничою потужністю підприємства.


10. Який знак відповідності ставиться на продукцію підприємств України, якщо вона відповідає всім обов'язковим вимогам до неї?
а) трилисник у колі;
б) трилисник у квадраті;
в) трилисник.


11. Документ, що регламентують відносини виробника і споживача, забезпечуючи безпеку споживача та встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст, це:
а) технічні умови;
б) національні стандарти;
в) технічний регламент з підтвердження відповідності;
г) сертифікат.

14. Процес вибору з великого числа потенційних покупців такої групи, що за оптимальних комерційних зусиллях легше і швидше в порівнянні з іншими групами стане покупцем пропонованої продукції, називається:
а) ранжируванням ринку;
б) оцінкою місткості ринку;
в) сегментацією ринку;
г) вибором цільової аудиторії.

15. Підприємство випускає телевізори, калорифери, соковижималки. Що можна сказати про товарний асортимент цього підприємства?
а) що він містить три асортиментні групи;
б) що він містить три асортименті позиції;
в) що він містить дві асортименті групи і дві асортиментні позиції;
г) що він містить одну асортиментну групу і дві асортименті позиції.

16. Три рівні товару в маркетингу – це:
а) товар за задумом, товару реальному виконання, товар з підкріпленням;
б) різновиди одного й того самого товар, що пропонуються за низькими, середніми та високими цінами;
в) власне товар, зовнішня упаковка, транспортна упаковка;
г) ідея, задум товару та дослідний зразок.

1. Критерій поділу підприємства на малі, середні, великі:
а) за формою власності;
б) за формою організації;
в) за розміром;
г) за сферою діяльності.

3. Яка з наукових шкіл менеджменту виникла першою:
а) наукового управління;
б) людських стосунків;
в) поведінкових наук;
г) адміністративна.

4. Предметом конфлікту може бути:
а) конкурентний тип соціальної взаємодії;
б) комбінація розвитку організації;
в) об’єктивно існуюча або вигадана проблема, що служить джерелом розбрату між сторонами;
г) створення сприятливих умов для здійснення спроб подолати і розв’язати спірні питання.

5. Що є об’єктом управління:
а) система державного управління;
б) суб’єкти та об’єкти управління;
в) відносини управління;
г) система наукових категорій управління.

6. Вкажіть на психологічні методи управління:
а) резолюції, постанови, накази;
б) контроль за виконанням правил і норм поведінки;
в) гуманізація праці;
г) комплектування малих груп.

7. У яких випадках доцільно визначати виробничу потужність у натуральних показниках?
а) коли підприємство є вузькоспеціалізованим;
б) коли підприємство спеціалізується на серійному випуску різноманітної продукції;
в) коли підприємство випускає широку номенклатуру продукції.

8. Потоковий метод організації виробництва характеризується такими ознаками:
а) прямоточність;
б) паралельне виконання операцій на всіх чи кількох робочих місцях;
в) поділом виробничого процесу на операції;
г) послідовним виконанням операцій.

9. Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом:
а) паралельності;
б) гнучкості;
в) ритмічності;
г) безперервності.

12. Підприємство-виробник планує продавати свій товар через мережу власних магазинів. При цьому він буде використовувати:
а) однорівневий канал;
б) дворівневий канал;
в) трирівневий канал;
г) канал нульового рівня.

13. Джерелами внутрішньої вторинної маркетингової інформації є:
а) результати попередніх досліджень фірми;
б) рахунки клієнтів;
в) дані про прибутки та збитки;
г) всі відповіді вірні.

14. Забезпечення товару, чітко визначеного бажаного місця на ринку та у свідомості цільових споживачів – це:
а) сегментування;
б) позиціонування;
в) диференціація;
г) модифікація.

15. Цільовий маркетинг означає, що:
а) продавець обирає одну чи кілька груп споживачів та розробляє для них товари та комплекси маркетингу;
б) один і той самий і комплекс маркетингу пропонується всім споживачам;
в) пропонується кілька варіантів товару з метою забезпечити вибір для споживачів;
г) фірма розробляє комплекс маркетингу з метою максимізації прибутку.

19. Трудові правовідносини можуть виникати:
а) на підприємствах, установах, організаціях;
б) на виробництвах на підставі членства;
в) тільки на державних підприємствах, в установах.

20. Надурочні роботи вводяться:
а) за наявності обєктивних умов;
б) з дозволу профспілкового комітету;
в) з дотриманням строків їх проведення;
г) тільки за угодою сторін трудового договору.

21. До дисциплінарних стягнень належать:
а) догана і сувора догана;
б) попередження і звільнення;
в) догана і звільнення;
г) переведення на іншу роботу.

22. Фактор, дія якого на працюючого при певних умовах приводить до захворювання - це
а) небезпечний виробничий;
б) шкідливий виробничий
в) відповідає нормі

1. Менеджмент це:
а) управлiння;
б) управлiння органiзацiєю;
в) управлiння людьми;
г) керiвництво людьми.

2. Метод управління – це:
а) сукупність способів впливу на економічні інтереси об’єкта управління;
б) спосіб здійснення управлінського впливу суб’єкта управління на об’єкт, яким управляють;
в) процес реалізації мети управління;
г) правила, які визначають порядок дій системи в цілому.

4. Відповідальність – це:
а) делеговане, обмежене, притаманне певній посаді право використовувати ресурси організації;
б) реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію;
в) влада людини у групі, надана йому її членами;
г) зобов’язання за їх задовільне вирішення.

5. Назвіть характерні ознаки одиничного типу виробництва:
а) широка номенклатура виробів;
б) періодична повторюваність операцій;
в) висока кваліфікація робітників;
г) устаткування універсальне та спеціальне.

7. Яким показником визначається ефективність використання ресурсів виробництва?
а) обсягом економії, ресурсів;
б) економічним ефектом від економії ресурсів;
в) продуктивністю виробництва.

9. Сукупність послідовно організованих дій щодо зміни стану предмета праці називають процесом:
а) основним;
б) допоміжним;
в) обслуговуючим;
г) технічним.

10. Однією зі складових загальноекономічної кон’юнктури є:
а) фірми та домашні господарства;
б) виробничі ресурси;
в) поведінка споживачів;
г) випадкові фактори.

11. До інших подразників у моделі поведінки покупця належать:
а) активні дії конкурентів;
б) надлишкова реклама товару на телебаченні;
в) економічні, політичні, науково-технічні та культурні фактори.

12. Конкурентоспроможність товару - це:
а) найвищий у світі рівень якості;
б) здатність товару конкурувати на світовому ринку;
в) здатність товару конкурувати з аналогічними видами продукції на світовому ринку;
г) здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку за певний проміжок часу.

13. До методів збору інформації в процесі маркетингових досліджень належать:
а) спостереження;
б) опитування;
в) експеримент;
г) всі відповіді вірні.

18. З наведених визначень оберіть, яке найбільш повно визначає поняття «трудовий договір»:
а) трудовий договір - це трудові правовідносини, що виникають між працівником та роботодавцем;
б) трудовий договір - це основна правова форма виникнення трудових правовідносин;
в) трудовий договір - це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою працівник приймає на себе зобовязання виконувати роботу визначену цією угодою;
г) трудовий договір - це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою вказані особи приймають на себе зобовязання виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором чи угодою сторін.

19. Поняття відпочинку включає:
а) звільнення працівника від трудових обовязків;
б) використання відпочинку за розсудом працівника;
в) час використаний на лікування.

20. Дисциплінарне стягнення застосовується у строки не пізніше:
а) одного місяця з дня виявлення проступку;
б) шести місяців з дня вчинення проступку;
в) двох тижнів з дня виявлення проступку;
г) трьох місяців з дня виявлення проступку.

21. Для аналізу руху робітників на підприємстві застосовують наступні показники:
а) табельний фонд робочого часу;
б) календарний фонд робочого часу;
в) коефіцієнт прийому та коефіцієнт вибуття кадрів;
г) коефіцієнт зносу.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни „Економічний аналіз”

Класифікація видів е\а за застосуванням технічних засобів:
а) перспективний;
б) щодекадний;
в) маржинальний;
г) немеханізований.

Абсолютні й відносні показники виражають:
а) в грошових та трудових вимірах;
б) натуральних;
в) в відсотках, коефіцієнтах, індексах;
г) в грошових натуральних і трудових вимірах;
д) правільні відповіді в) і г).

Яка мета порівняння фактичних даних з плановими:
а) виявлення резервів виробництва;
б) визначення тенденції розвитку економічних процесів;
в) встановлення ступеня виконання плану.

Якщо результати аналізу призначені для внутрішньогосподарського використання, то вони оформляються у вигляді:
а) пояснювальної записки;
б) довідки;
в) висновку;
г) безтекстового оформлення результатів.

Аналіз витрат на виробництво здійснює:
а) планово-економічний відділ;
б) бухгалтерія;
в) виробничий відділ;
г) фінансовий відділ.

Питома вага активної частини основних засобів (ОЗ) визначається як:
а) вартість активної частини ОЗ
вартість ОЗ на кінець періоду
б) вартість активної частини ОЗ
первинна вартість ОЗ
в) залишкова вартість активної частини ОЗ
вартість ОЗ на кінець періоду

Аналіз якості продукції виконує:
а) бухгалтерія;
б) відділ постачання;
в) відділ технічного контролю;
г) планово-економічний.

Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається як:
а) вартість активної частини ОЗ
первісну вартість ОЗ
б) вартість ОЗ, що надійшли
первісну вартість ОЗ на кінець періоду
в) сума зносу
первинна вартість ОЗ

Який вид порівняльного аналізу використовується при вивченні відносних темпів зростання та приросту показників за кілька років до рівня базисного:
а) перспективний;
б) горизонтальний;
в) вертикальний;
г) трендовий.

Коефіцієнт вибуття ОЗ розраховується як:
а) вартість ОЗ, що надійшли
вартість ОЗ на початок періоду
б) залишкова вартість ОЗ
суму зносу
в) сума зносу
первинну вартість

Предмет економічного аналізу:
а) оцінка ефективності управлінських рішень у бізнесі;
б) вивчення зовнішнього оточення підприємства, ринків збуту готової продукції, попиту і пропозицій;
в) діяльність конкретних підприємств та її ефективність, що відображається в системі плану, обліку, звітності і даних позаоблікової інформації;
г) оцінка ефективності іноземних і вітчизняних інвестицій в економіку підприємства.

Аналіз технічного стану ОЗ характеризують показники:
а) коефіцієнт зносу;
б) коефіцієнт придатності;
в) фондовіддача;
г) фондомісткість;

До облікових джерел інформації відносяться:
а) документи, що регулюють господарську діяльність підприємства;
б) первинна облікова інформація;
в) накази;
г) кошториси.

Які показники характеризують рух робочої сили:
а) середній тарифний розряд;
б) коефіцієнт зміни випуску продукції;
в) коефіцієнт плинності;
г) коефіцієнт використання робочого часу.

Становлення економічного аналізу як науки відноситься до періоду:
а) до початку ХХ століття;
б) до 20-х років ХХ століття;
в) до 30-х років ХХ століття;
г) до 40-х років ХХ толіття.

Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається розрахунком:
а) грошові кошти
короткострокові пасиви
б) оборотні активи-запаси
короткострокові пасиви
в) оборотні активи
підсумок балансу

Які основні задачі економічного аналізу?
а) оцінка виконання планових розрахункових завдань;
б) горизонтальний і вертикальний аналіз балансу;
в) розрахунок впливу факторів на зміну явища, які не аналізуються;
г) вивчення динаміки показників.

При аналізі собівартості використовуються такі узагальнюючі показники:
а) продуктивність праці;
б) середня заробітна плата;
в) собівартість окремих видів продукції;
г) рентабельність одиниці продукції.

Балансовий спосіб використовується:
а) для розчленування всієї сукупності первинних даних;
б) складані фінансового плану;
в) нарахуванні заробітної плати;
г) розрахунку валового доходу.

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається:
а) запаси
поточні
б) величина власних оборотних коштів
запаси
в) оборотні активи
короткострокові пасиви

Основні принципи економічного аналізу:
а) комплексність та системність;
б) плановість, точність, конкретність;
в) оперативність, ефективність;
г) аналіз попиту і пропозиції.

22. В методі відстані до еталону використовуються розрахункові формули:
а) Rj =
· a2 1j + a2 2j + ... + a2nj;
б) Rj =
· (1-х1j)2 + (1-х2j)2 + ... + (1-хnj) 2 ;
в)
·Ya = Yo
·а % / 100;
г) Ху = а1j : а1j еталон

23 Які відносні показники характеризують динаміку товарної продукції:
а) абсолютний приріст і темпи зростання;
б) відносне відхилення;
в) темпи приросту;
г) середні величини.

24. Як визначається рентабельність реалізованої продукції:
а) чистий прибуток
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
б) середня величина власного капіталу
чистий прибуток
в) прибуток від реалізації продукції
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

25. За способом виявлення резерви можуть бути:
а) поточні та перспективні;
б) екстенсивні й інтенсивні;
в) явні і приховані;
г) галузеві та регіональні.

Тести на державний іспит з дисципліни „ Основи менеджменту”
1. До факторів внутрішнього середовища організації належать:
а) працівники відділу збуту;
б) Верховна Рада України;
в) працівники підприємства-конкурента;
г) Національний банк України.
3. Регулювання-це:
а)ліквідація порушень, виявлених у процесі перевірки;
б) делегування повноважень;
в) оцінка фінансових показників;
г)отримання прибутку та його розподіл.
4. У результаті вертикального поділу праці утворюються:
а) технічний, управлінський, та інституційний рівні управління;
б) виробничі підрозділи;
в) управлінські служби;
г) неформальні групи.
5. Організаційна структура раціональної бюрократії передбачає:
а) формування територіальних відокремлених підрозділів;
б) побудову структури управління за продуктовим принципом;
в) чіткий поділ праці та ієрархічність управління;
г) наявність консультативних штабів.
6. До основних функцій менеджменту відносять:
а) керівництво;
б)планування, організування, мотивування, контроль, регулювання;
в)управління виробничими підрозділами;
г) управління конфліктами
7. Технологія менеджменту базується на :
а) послідовному виконанні функцій менеджменту;
б)побудові рівнів управління;
в) удосконаленні оплати праці;
г) вивченні конкретних ситуацій.
8. Формальні групи виникають в результаті:
а) вертикального та горизонтального поділу праці;
б)аналізу зовнішнього середовища;
в)спільного проведення людьми вільного часу;
г) регулювання діяльності підприємства
9. Неформальні групи виникають:
а) у результаті горизонтального поділу праці;
б)у результаті вертикального поділу праці;
в)спонтанно;
г) за бажанням керівництва організації.
10. Внутрішнє середовище організації формується за рахунок:
а) ресурси: матеріальні, трудові, фінансові;
б) цілі, структура, ресурси, завдання, технологія, люди;
в) постачальники, споживачі, організації-сусіди;
г) робітники, керівники, конкуренти

11. Організація як система охоплює такі підсистеми:
а) соціальну та технічну;
б) інформаційну та енергетичну;
в) керуючу та керовану;
г) транспортну та матеріальну.
12. До організаційних структур управління відносять:
а) продуктові організаційні структури;
б) схематичне зображення процесу планування;
в) організаційну структуру підприємства;
г) органі граму.
13. Знайдіть елемент, що не відноситься до функції контролювання:
а) визначення стандартів та критеріїв;
б)оцінювання економічних показників;
в)встановлення виробничих контактів;
г) вимірювання.
14. До первинних потреб відносять:
а) наявність медичної служби на підприємстві;
б) потребу у самовираженні;
в) потребу поваги;
г) мотивування праці.
16. В організації управління виробничою діяльністю здійснюють:
а) заступник директора з виробництва;
б)відділ економічного аналізу;
в) секретар;
г) референт.
18. Способи і прийоми впливу керуючої системи на керовану:
а) функції менеджменту;
б) управлінські рішення;
в) методи менеджменту;
г) організаційні структури
19. Економічні методи-це:
а) технологічні документи;
б) інструкції з експлуатації обладнання;
в) конструкторські документи;
г) бюджети
20. Управлінське рішення-це:
а) результат формалізації методів менеджменту, на основі якого керуюча система впливає на керовану;
б) способи і прийоми впливу керуючої системи на керовану;
в) здатність за рахунок особистих якостей здійснювати вплив на поведінку окремих осіб;
г) управління виробничими підрозділами.

21. Рішення, що мають в основі науково - обгрунтовані аналітичні процеси:
а) інтуїтивні рішення;
б) організаційно-незапрограмовані рішення;
в) компромісні рішення;
г) раціональні рішення
22. Рішення, які готуються групою фахівців, а приймаються групою менеджерів-це:
а) одноособові рішення;
б) колегіальні рішення;
в) колективні рішення;
г) запрограмовані рішення
23. До економічних методів менеджменту не відносять:
а) планування;
б) матеріальні стимули;
в) бюджети;
г) статут
24. Комунікаційний процес включає такі елементи:
а) кодування та декодування;
б) відправник, повідомлення, канал, отримувач;
в) зародження ідеї та вибір каналу;
г) прийняття управлінських рішень
25. Накази, розпорядження , вказівки- це:
а) методи прямого впливу;
б) методи матеріального впливу;
в) методи непрямого впливу;
г) методи морального впливу
26. Зауваження, догани, звільнення-це:
а) технологічні методи;
б) економічні методи;
в) адміністративні методи;
г) соціально-психологічні методи
27. Влада-це:
а) здатність впливати на працівника за засадах особистих якостей;
б) можливість впливати на працівника на засадах повноважень;
в) поведінка однієї особи, яка змінює поведінку іншої особи;
г) спеціальні знання управлінця
28. Комунікації-це:
а) контроль;
б) метод формування колективу;
в) обмін інформацією;
г) організування
29. Виокремлюють такі системи діловодства:
а) централізовану, децентралізовану, змішану;
б) індивідуальну , типову;
в) довідкову, інформаційну;
г) просту, складну.
30. Ситуаційний підхід у керівництві визначає:
а) залежність стилю керівництва від якостей підлеглих, характеру завдання, впливу середовища;
б) перелік якостей, якими володіють ефективні керівники;
в) манеру поведінки керівника з підлеглими для досягнення максимальних результатів;
г) способи переконання підлеглих та залучення їх до прийняття рішень

31. Опір змінам в організаціях виникає внаслідок:
а) застосування ліберального стилю керівництва;
б) виникнення конфліктних ситуацій;
в) очікування негативних наслідків для себе;
г) неефективної системи планування
32. Повноваження визначають:
а) форму впливу на підлеглих для досягнення цілей організації;
б) право використовувати матеріальні і людські ресурси для виконання виробничих завдань;
в) розмір оплати праці та місце в організації;
г) здатність приймати непопулярні рішення.
34. Конфлікти бувають:
а) функціональні;
б) доброзичливо-демократичні;
в) ліберальні;
г) орієнтовані на виробництво.Приложенные файлы

  • doc 26607029
    Размер файла: 513 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий