укр мов тести 90

Варіант
1. До документів щодо особового складу належать:
а) заява, трудовий договір, доручення;
б) автобіографія, резюме, заява, розписка;
в) автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка.
2. Заява це:
а) документ, в якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення;
б) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації;
в) офіційне повідомлення, в якому викладається певне прохання з коротким його обґрунтуванням.
3. Текст характеристики викладають від:
а) першої особи;
б) третьої особи;
в) другої особи.
4. За місцем виникнення розрізняють такі заяви:
а) службові та особисті;
б) внутрішні й зовнішні;
в) стандартні та індивідуальні.
5. Наказ щодо особового складу це:
а) розпорядчий документ, що регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення, відрядження, відпустки працівників;
б) правовий акт, що приймається вищими й деякими центральними органами колегіального управління та стосується кардинальних проблем;
в) правовий акт, що видається установою, закладом з метою регламентації організаційно-правового статусу працівника, його обов'язків, прав, відповідальності та забезпечення належних умов для його ефективної праці.
6. В автобіографії відомості подаються в:
а) будь-якій послідовності;
б) послідовності, яку визначає сама особа;
в) хронологічній послідовності.
7. Резюме це:
а) опис свого життя;
б) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу;
в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.
8 За походженням характеристика належить до:
а) офіційного документа;
б) особистого документа;
в) типового документа.
9. У складній заяві подаються ще й такі відомості:
а) зазначається повна домашня адреса;
б) перераховуються документи, що додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання.
в) зазначається склад сім'ї.
10. Кожний пункт наказу починається з дієслова:
а) у формі наказового способу;
б) у формі умовного способу;
в) у формі дійсного способу.
11. Характеристика має такі реквізити:
а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;
б) назва підприємства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;
в) назва документа, прізвище, ім'я, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, дата, підпис.
12. Аби досягти успіху, в резюме треба вказати:
а) розмір заробітної плати;
б) досвід роботи й набуті навички;
в) особисті відомості (вік, зріст).
13. Автобіографія це:
а) документ, в якому фіксуються автобіографічні відомості;
б) документ, в якому особа не у хронологічній послідовності описує своє життя;
в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.
14. У тексті резюме зазначають такі відомості:
а) перебування за кордоном, наявність прав водія, прізвище, ім'я, по батькові, мета складання резюме;
б) назва документа, прізвище, ім'я, по батькові, мета, освіта, склад сім'ї, зріст, вік;
в) назва документа, прізвище, ім'я, по батькові, мета, досвід роботи, освіта, знання мов, контактний телефон.


15. У характеристиці треба вживати такі мовні звороти:
а) народився в, закінчив університет, працює викладачем;
б) вивчає наполегливо, має ґрунтовні знання, виявляє інтерес, ввічливий та коректний;
в) просимо надати, вивчити питання, наполегливо вивчає.
16. В автобіографії слід писати:
а) народився в 1956 році 28 серпня;
б) народився 28.08.1956 року;
в) народився 28 серпня 1956 року.
17. Виберіть правильний варіант:
а) зачислити Козлову Катерину Володимирівну на посаду економіста (електрика, програміста, менеджера);
б) призначити Козлову Катерину Володимирівну на посаду економіста (електрика, програміста, менеджера);
в) прийняти Козлову Катерину Володимирівну на посаду економіста (електрика, програміста, менеджера).
18. Перелік документів, що додаються до заяви, можна оформити так:
а) до заяви додаю слідуючі документи;
б) до заяви додаю такі документи;
в) до заяви прикладаються такі документи.
19. Виберіть правильний варіант слововживання:
а) вступив до коледжу;
б) поступив у коледж;
в) вступив у коледж.
20. Мету резюме слід формулювати так:
а) хочу бути менеджером в туристичній фірмі;
б) заміщення вакантної посади менеджером в туристичній фірмі;
в) пошук роботи менеджера в туристичній фірмі .
21. Характеристика це:
а) опис життя працівника;
б) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи особи, яка його складає;
в) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника.
22. Автобіографію слід починати:
а) Я, Олена Володимирівна Гришко;
б) Я, Гришко О. В.;
в) Я, Гришко Олена Володимирівна.

23. Виберіть правильний варіант оформлення адресата в заяві:
а)Директорові Чернівецького індустріального коледжу Харині В.Т.;
б) Директору Чернівецького індустріального коледжу Харині В.Т.;
в) Директор Чернівецького індустріального коледжу Харині В.Т.
24. За формою оголошення бувають:
а) повні, стислі, стенографічні;
б) писані, мальовані; друковані; в газетах, журналах тощо;
в) звичайні, термінові.
25. Протокол загальних зборів підписують:
а) керівник установи і секретар;
б) голова зборів і керівник структурного підрозділу;
в) голова зборів і керівник.
26. Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов'язаних із діяльністю установ та окремих осіб, називається:
а) звіт;
б) довідка;
в) заява.
27. За обсягом фіксованих відомостей протоколи поділяються на:
а) стислі, повні, стенографічні;
б) особисті, службові;
в) прості й складні.
28. Доповідні записки поділяються на:
а) внутрішні та зовнішні;
б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;
в) звичайні й термінові.
29. Адреса одержувача листа оформляється на конверті в такій послідовності:
а) назва міста, вулиці, номер будинку і квартири, прізвище, ім'я та по батькові;
б) Прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва вулиці, номер будинку і квартири, назва міста;
в) Прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва міста, назва вулиці, номер будинку і квартири.
30. Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного, називається:
а) витягом з протоколу;
б) стислим протоколом;
в) коротким протоколом.
31. Ви вирішили повідомити засоби масової інформації про важливу подію із життя вашої установи. Це можна зробити, оформивши:
а) лист-повідомлення;
б) лист-запит;
в) прес-реліз.
32. За кількістю адресатів службові листи поділяються на:
а) секретні й несекретні;
б) колективні, звичайні, циркулярні;
в) внутрішні й зовнішні.
33. Адресат у листі слід оформляти так:
а) Чернівецький індустріальний коледж Василенку П. П.
б) До Чернівецького індустріального коледжу Василенко П. П.
в) Чернівецькому індустріальному коледжу Василенку П. П.
34. Якщо лист написано на бланку установи, то його підписують так:
а) Директор коледжу прізвище, ініціали підпис
б) Директор коледжу ініціали, прізвище підпис
в) Директор коледжу підпис ініціали, прізвище
35. У листах звертання до адресата оформлюють так:
а) Вельмишановний пане директор!
б) Вельмишановний пане директоре!
в) Вельмишановний пан директоре!
36. За надану допомогу, послугу, підтримку висловлюємо подяку так:
а) Щиро дякуємо Вас за привітання з нагоди ювілею коледжу;
б) Щиро дякуємо Вам за привітання з приводу ювілею коледжу;
в) Щиро дякуємо Вам за привітання з нагоди ювілею коледжу.
37. Поширеними вступними фразами у ділових листах є посилання на попередню домовленість, яке оформляють так:
а) У відповідності з нашою домовленістю;
б) Відповідно нашої домовленості;
в) Згідно з нашою домовленістю.
38. Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки, називається:
а) звітом;
б) пояснювальною запискою;
в) доповідною запискою.
39. Відмову слід формулювати так:
а) На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;
б) Ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;
в) Не приймаємо Вашу пропозицію.
40. Перелік документів, що додаються до листа, оформляють так:
а) До листа додається слідуючий документ: Проект реконструкції коледжу: на 2 арк. в 1 прим.;
б) Додатки:1.Проект реконструкції коледжу: на 2 арк. в 1прим.;
в) До листа прикладається такий документ: Проект реконструкції коледжу: на 2 арк. в 1 прим.
41. Виберіть правильний варіант
а) Виписка з протоколу № 8 загальних зборів педколективу від 3 травня 2006 р.
б) Виписка з протоколу № 8 загальних зборів педколективу, що відбулися 3 травня 2006 р.
в) Витяг з протоколу № 8 загальних зборів педколективу від 3 травня 2006 р.
42. Питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:
а) порядок денний;
б) повістку денну;
в) питання протоколу.
43. Якщо лист адресовано установі, поштову адресу вказують:
а) перед назвою установи чи структурного підрозділу;
б) після назви установи чи структурного підрозділу;
в) в будь-якому порядку.
44. Контракт укладається:
а) тільки на певний період;
б) на невизначений термін;
в) на період виконання певної роботи.
45. Список це:
а) перерахування предметів, осіб і об'єктів, на які поширюються певні норми й вимоги;
б) перелік, зведення статистичних відомостей, розташованих у певному порядку й за графами;
в) реєстрація предметів, осіб, документів.
46. За походженням розписки поділяються на:
а) внутрішні й зовнішні;
б) особисті й службові;
в) організаційні й розпорядчі.
47. Трудовий договір це:
а) угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи;
б) договір, за яким підрядник зобов'язується виконати певний обсяг робіт;
в) договір, за яким установа зобов'язується в певні терміни передати іншій установі у власність свою продукцію.
48. Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказують:
а) адресу й місце роботи того, хто їх отримує;
б) адресу, номер і серію паспорта того, хто їх отримує;
в) номер і серію паспорта, освіту того, хто їх отримує.

49. Акт це:
а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;
в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.
50. Контракт може бути змінений:
а) керівником установи;
б) тільки за угодою сторін;
в) особою, що наймається на роботу.
51. Текст акта має дві частини:
а) вступну й основну;
б) вступну й закінчення;
в) вступну й констатуючу.
52. Доручення це:
а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, передавання й отримання доку ментів, грошей, матеріальних цінностей;
в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.
53. Таблиця це:
а) перелік, зведення статистичних відомостей, розташованих у певному порядку й за графами;
б) реєстрація предметів, осіб, документів;
в) угода, що укладається між організаціями.
54. У вступній частині акта вказують:
а) підставу для складання акта, мету й завдання його;
б) підставу для складання акта, перелічують осіб, що склали акт, а також тих, хто був присутній;
в) підставу для складання акта, характер проведеної роботи, перелічують встановлені факти.
55. Трудова угода це:
а) угода між організацією й особою, що наймається на роботу;
б) угода між організацією й особою, яка не працює в цій організації;
в) угода між приватними особами.
56 Найпоширенішими серед списків є:
а) хронологічний список;
б) зворотний;
в) алфавітний.
57. Контракт набуває чинності
а) з моменту його укладання;
б) з моменту його підписання обома сторонами або з дати, обумовленої сторонами у контракті;
в) з дати підписання його керівником.
58. Розписка й доручення за призначенням належать до:
а) обліково-фінансових документів;
б) інформаційних документів;
в) договірних документів.
59. У констатуючій частині акта вказують:
а) документ чи усне розпорядження особи, що стали підставою для його складання;
б) мету й завдання акта та перелічують осіб, які його склали;
в) мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічують встановлені факти.
60. За походженням доручення поділяються на:
а) особисті й офіційні;
б) особисті й загальні;
в) особисті й службові.
61. Реквізити особистого доручення:
а) штамп; номер; дата; назва виду документа; текст; зразок підпису особи, якій видано доручення; підпис керівника установи; печатка;
б) назва документа; текст; дата; підпис особи, яка склала доручення; завірення підпису;
в) назва документа; тематичний заголовок; основна частина.
62. Накладна це:
а) документ, за яким організація чи окрема особа надає право інший особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності;
б) письмове підтвердження певної дії, яка мала місце;
в) документ, що дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей.
63. Обов'язковою умовою правомірності особистого доручення є:
а) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис довірителя;
б) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис особи, яка отримуватиме певні цінності;
в) наявність підпису керівника установи.

64. Контракт це:
а) письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин;
б) форма трудового договору, в якому термін його дії, права й обов'язки та відповідальність сторін встановлюються угодою сторін.
в) договір, що закріплює взаємні права та обов'язки всіх учасників створення асоціації.
65. На здійснення приватною чи службовою особою однотипних дій видаються:
а) разові доручення;
б) загальні доручення;
в) спеціальні доручення.
66. Розписка оформляється:
а) машинописним способом в одному примірнику;
б) від руки в одному примірнику;
в) від руки в двох примірниках.
67. Документ, що оформляється експертною комісією чи уповноваженими особами, яких призначає керівник установи, називається:
а) актом;
б) накладною;
в) відомістю.
68. Договір вважають укладеним тоді, коли:
а) сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово;
б) сторони дійшли згоди усно з усіх пунктів;
в) його затвердила вища інстанція.
69. Мовний етикет це:
а) сукупність речень, об'єднаних у тематичну й структурну цілісність за правилами певної мовної системи;
б) правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців;
в) модель побудови однотипних документів.
70. Висловити власний погляд можна, сказавши:
а) Я рахую, що цю книжку варто придбати;
б) Я вважаю, що цю книжку варто придбати;
в) Я пропоную Вам придбати цю книжку.
71. Відповідь адресата на зауваження може являти собою:
а) вибачення, подяку, співчуття;
б) заперечення, розраду, згоду;
в) вибачення, заперечення, з'ясування.
72. Спілкування це:
а) один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;
б) не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;
в) найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.
73. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:
а) ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я», говорити швидко;
б) ретельно готуватися до неї, бути уважним, тактовним, враховувати точку зору співбесідника;
в) ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.
74. Бесіда це:
а) розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;
б) одна з найістотніших ознак нації;
в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в процесі суспільної комунікації.
75. Вступ доповіді повинен містити:
а) причину й мету виступу, розкривати суть конкретної справи, щоб привернути увагу аудиторії;
б) переконливі цифри, факти, цитати, переконливі міркування;
в) підсумок виступу.
76. Якщо телефонуєте ви, то:
а) насамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;
б) насамперед запитайте прізвище, ім'я, по батькові свого співрозмовника;
в) насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також своє прізвище, ім'я та по батькові.
77. Телефонна розмова це:
а) розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;
б) один із різновидів усного мовлення, що характери зується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами;
в) одна з найпоширеніших форм публічного виступу.
78. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:
а) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;
б) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу:
в) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.
79. Щоб познайомитися безпосередньо, тобто без 3-ї особи, можна скористатися такими словесними формулами:
а) Познайомтесь, будь ласка!; Чому б нам не познайомитися!; Моє ім'я ...;
б) Дозвольте познайомити вас!; Будьмо знайомі; Я...;
в) Будьмо знайомі!; Ви не проти, щоб ми познайомилися?; Моє прізвище ....
80. Під технікою спілкування розуміємо:
а) сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії;
б) сукупність мовних засобів, зумовлених змістом і метою висловлювання;
в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.
81. Телефонна розмова складається з таких етапів:
а) вступ, основна частина, закінчення;
б) момент налагодження контакту, викладення суті справи, закінчення розмови;
в) момент налагодження контакту, прощання.
82. Щоб стати цікавим співрозмовником, необхідно:
а) усміхатися, говорити тільки про себе;
б) говорити про те, що цікавить слухачів, мати всебічні знання;
в) повчати слухачів, вживати якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей.
83. Щоб Ваша розповідь була цікавою, потрібно:
а) підібрати цікаву тему розмови, розповідь має бути стислою й зрозумілою, залучити слухачів до дискусії;
б) підібрати цікаву тему розмови, цікавитись людьми, які присутні, посміхатися;
в) залучити слухачів до дискусії, наводити захоплюючі факти, вітатися першим.
84. Щоб бути приємним співрозмовником, треба:
а) якомога більше говорити, дотримуватися правил спілкування, бути тактовним;
б) вітатися першим, виявляти дружнє ставлення до людей, дотримуватись правил спілкування;
в) вітатися першим, намагатися всіх переговорити, бути тактовним.
85. Найкраща цінність оратора -
а) не тільки сказати те, що потрібно, але й не казати того, чого не треба;
б) не тільки сказати те, що потрібно, але й сказати те, чого не треба;
в) говорити багато.
86. Щоб утримувати увагу слухачів, потрібно:
а) говорити надто голосно;
б) говорити тихо;
в) пристосовувати свій голос до тієї обстановки, де відбувається спілкування.
87. Незалежно від того, хто телефонує, треба:
а) бути доброзичливим, уважно вислуховувати співбесідника, бути стриманим;
б) бути тактовним і стриманим, покласти трубку, коли розмова стала вельми неприємною;
в) бути доброзичливим, тактовним, розмовляти дуже голосно.
88. Якщо до телефону підійшов не той, хто вам потрібен, ви повинні:
а) покласти слухавку й ще раз зателефонувати;
б) з'ясувати причину своєї невдачі;
в) перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину.
89. Ініціатива закінчення розмови зазвичай належить тому:
а) хто телефонує;
б) кому телефонують;
в) будь-кому.
90. Під час виголошення доповіді голос треба підвищувати тоді:
а) коли хочете когось переконати;
б) коли хочете відповісти на запитання;
в) коли ставите запитання, виявляєте здивування чи радість.13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 26606428
    Размер файла: 118 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий