тести_екз_Е_і_Ф

Економічна рентабельність представляє:
Співвідношення прибутку до оподаткування та сплати відсотків за кредит до середнього обсягу активів підприємства.
Співвідношення чистого прибутку до середнього обсягу активів підприємства.
Співвідношення чистого прибутку до середнього обсягу необоротних активів.

Для якого виду банківського кредиту не передбачається встановлення строку кредитування?
Револьверного.
Бланкового
Іпотечного.
Онкольного.

По якому виду кредиту як правило передбачається щомісячна амортизація основної суми боргу?
Контокорентному.
Револьверному.
Ломбардному.
Сезонному.

По якому виду кредиту передбачається періодичний перегляд розміру процентної ставки?
Онкольному.
Револьверному.
Роловерному.
Контокорентному.

Оберіть найбільш точне та коректне визначення терміну “кредитування”
Процедура оформлення кредиту.
Форма фінансового забезпечення діяльності підприємства.
Процес залучення позикового капіталу.

Прямий лізинг характеризує:
Лізингову операцію між лізингодавцем та лізингоотримувачем без посередників.
Лізингову операцію між лізингодавцем та лізингоотримувачем за участю посередників.
Лізингову операцію, при якій лізингові платежі сплачуються виключно в грошовій формі.

Компенсаційний лізинг характеризує:
Лізингову операцію між лізингодавцем та лізингоотримувачем без посередників.
Лізингову операцію між лізингодавцем та лізингоотримувачем за участю посередників.
Лізингову операцію, при якій лізингові платежі сплачуються у формі продукції, що виробляється за допомогою об’єкту лізингу.

Змішаний лізинг характеризує:
Лізингову операцію між лізингодавцем та лізингоотримувачем без посередників.
Лізингову операцію між лізингодавцем та лізингоотримувачем за участю посередників.
Лізингову операцію, при якій лізингові платежі сплачуються частково у формі продукції, що виробляється за допомогою об’єкту лізингу, а частково в грошовій формі.

Повне задоволення підприємства у довгостроковому кредиті характерно для:
Емісії облігацій.
Товарного кредиту.
Фінансового лізингу.
Банківського кредиту.

Універсальною формою кредитування є:
Фінансовий лізинг.
Банківський кредит.
Товарний кредит.

Автоматично згладжувати сезонну потребу в залученні позикових ресурсів дозволяє:
Товарний кредит.
Банківський кредит.
Поточні зобов’язання за розрахунками.

Найбільш маневреною формою фінансування запасів за рахунок позикового капіталу є:
Товарний кредит.
Банківський кредит.
Поточні зобов’язання за розрахунками.

Яка з форм кредитування дозволяє скорочувати довжину фінансового циклу підприємства:
Емісія облігацій.
Банківський кредит.
Товарний кредит.
Поточні зобов’язання за розрахунками.

Яка з форм кредитування характеризується найбільш простим механізмомо оформлення процедури кредитування:
Банківський кредит.
Емісія облігацій.
Фінансовий лізинг.
Товарний кредит.

Яка з форм кредиту має найбільш обмежений у часі характер:
Товарний кредит.
Емісія облігацій.
Банківський кредит.
Фінансовий лізинг.

Який з видів товарного кредиту використовується в господарських відносинах підприємства з його постійними постачальниками при багаторазових поставках заздалегідь погодженої номенклатури:
Товарний кредит з оформленням заборгованості векселем.
Товарний кредит по відкритому рахунку.
Товарний кредит на умовах консигнації.

Який вид товарного кредиту обумовлюється умовами контракту на поставку товарів і не вимагає спеціальних документів для його оформлення:
Товарний кредит з оформленням заборгованості векселем.
Товарний кредит по відкритому рахунку.
Товарний кредит з відстрочкою платежу.

При якому виді банківського кредиту дозволяється як поетапна „вибірка” кредитних ресурсів, так і поетапне часткове або повне погашення зобов'язань по ньому:
Роловерному.
Онкольному.
Контокорентному.
Револьверному.

При якому виді банківського кредиту в кредитному договорі встановлюється максимальне негативне сальдо на поточному рахунку підприємства-позичальника:
Контокорентному.
Роловерному.
Онкольному.
Револьверному.

Який вид банківського кредиту не вимагає забезпечення і є “таким, що самоліквідується”:
Онкольний.
Бланковий.
Револьверний.
Контокорентний.Як називається грошове відображення спожитих виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї діяльності?
Фінансові ресурси.
Інвестиційні ресурси.
Поточні витрати.
Капітал.

Як називаються витрати, які характеризують приріст загальних витрат при збільшенні обсягів виробництва чи реалізації продукції на одиницю?
Маржинальними (граничними).
Постійними.
Середніми.
Мінімальними.

У якій формі фінансової звітності підприємства наводяться дані про обсяг та склад його витрат?
У балансі (форма № 1).
У звіті про фінансові результати (форма № 2).
У звіті про рух грошових коштів (форма № 3).
В усіх зазначених формах фінансової звітності.

Яка ознака передбачає поділ витрат виробництва підприємства на умовно-постійні та умовно-змінні?
За економічним характером витрат.
Залежно від об’єкта калькулювання витрат.
Залежно від реакції на зміну обсягу діяльності.
За характером віднесення на об’єкт калькулювання витрат.

До якої групи витрат відносять загальногосподарські витрати?
Простих.
Прямих.
Змінних.
Комплексних.

Яким терміном можна охарактеризувати сукупність засобів та працездатного населення, за допомогою яких підприємство може досягти поставлених цілей?
Активи.
Економічні ресурси.
Капітал.
Виробничі фонди.

Яка властивість ресурсів пов’язана з неможливістю використання одних видів ресурсів при відсутності певного обсягу інших видів ресурсів?
Взаємозамінність.
Комплексність використання.
Обмеженість.
Взаємодоповнюваність.

Яка властивість ресурсів пов’язана з можливістю досягнення мети при різному співвідношенні окремих видів ресурсів?
Взаємодоповнюваність.
Комплексність використання.
Взаємозамінність.
Обмеженість.

Яка властивість ресурсів характеризується багатоцільовою переробкою, що забезпечує максимальне використання їх споживчих якостей?
Взаємодоповнюваність.
Взаємозамінність.
Комплексність використання.
Обмеженість.
На які елементи поділяється ресурсний потенціал?
Матеріальні та нематеріальні ресурси.
Оборотні та необоротні активи.
Трудові, матеріальні та фінансові ресурси.
Основні засоби та трудові ресурси.

Яке з визначень найбільш повно передає економічну сутність ефективності ресурсного потенціалу підприємства?
Це рентабельність ресурсного потенціалу підприємства.
Це оптимальна кількість ресурсів, яка використовується підприємством за певний період часу.
Немає правильної відповіді.
Це оптимальне використання виробничих ресурсів з метою досягнення максимальних результатів.

Сукупність науково-технологічних, виробничих, фінансово-економічних, соціальних та культурно-освітніх можливостей, необхідних для забезпечення інноваційного розвитку:
Інноваційний проект.
Комерціалізація інновацій.
Моніторинг інновацій.
Інноваційний потенціал.

На які елементи поділяється ресурсний потенціал?
Матеріальні та нематеріальні ресурси.
Інноваційні ресурси та інноваційна культура.
Матеріальні та нематеріальні ресурси.
Інноваційні ресурси та каталізатори.

Що з перерахованого є джерелом трудових ресурсів?
Природа.
Працездатне населення.
Виробнича сфера економіки.
Усе перераховане є джерелом трудових ресурсів.

Що з перерахованого не є джерелом матеріальних ресурсів?
Природа.
Працездатне населення.
Сфера матеріального виробництва.
Усе перераховане не є джерелами матеріальних ресурсів.

Що з перерахованого не береться до уваги при оцінці трудового (кадрового) потенціалу підприємства?
Кваліфікація персоналу підприємства.
Спроможність персоналу реалізувати цілі та завдання підприємства.
Демографічний склад працівників.
Усе перераховане необхідно брати до уваги при оцінці трудового (кадрового) потенціалу підприємства.

Що з перерахованого не є елементом матеріальних ресурсів підприємства?
Основні засоби.
Власний капітал.
Виробничі запаси.
Запаси готової продукції.

Сукупність можливостей підприємства, що дає змогу цілеспрямовано вводити у виробництво нові відносно стабільні матеріальні та соціальні елементи економічного зростання це:
Інноваційна діяльність.
Інноваційні ресурси.
Інноваційний цикл.
Технологічний прорив.

Складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної та соціально-психологічної підготовки особистості та суспільства до сприйняття ідеї розвитку економіки країни та інноваційних засадах:
Інноваційна інфраструктура.
Інноваційна комунікація.
Інноваційна культура.
Інноваційна сфера.

Умови, що забезпечують оптимальне використання інноваційних ресурсів для досягнення стратегічної мети підприємства – це:
Елементи механізму управління.
Інноваційна комунікація.
Каталізатори.
Інноваційна сфера.

У наведеному переліку виберіть показник оцінки інноваційного потенціалу на етапі створення інновацій:
Рентабельність (прибутковість) реалізованої інновації.
Рівень професіоналізму науково-технічного персоналу.
Питома вага витрат на НДДКР у загальній сумі витрат.
Фізичний знос обладнання для здійснення НДДКР.

Який з наведених показників не відноситься до показників оцінки інноваційного потенціалу на етапі освоєння інновацій?
Питома вага нових товарів у річних обсягах продажу у поточному році.
Рівень забезпечення інноваційної діяльності науково-дослідним обладнанням.
Коефіцієнт вибуття обладнання для проведення НДДКР.
Коефіцієнт оновлення обладнання для проведення НДДКР.

Який термін характеризує сукупність грошових коштів, що формуються з метою розвитку підприємства у майбутньому?
Капітал.
Фінансові ресурси.
Нематеріальні ресурси.
Ресурсний потенціал.

Капітал, що вкладається в заходи пов’язані з підвищеним ризиком при розробці та організації виробництва нового продукту або впровадженні нової технології:
Венчурний капітал.
Власний капітал.
Інноваційний капітал.
Оборотний капітал.

Який з перерахованих показників не належить до показників оцінки ефективності використання ресурсів?
Ресурсовіддача.
Рентабельність окремих видів ресурсів.
Темпи зростання обсягів окремих елементів ресурсів.
Можлива (або умовна) економія ресурсів у зв’язку з покращенням ефективності їх використання.

Який показник з одного боку характеризує інтенсивність використання всіх видів ресурсів, а з іншого дозволяє оцінити ефективність інноваційної діяльності в цілому в динаміці?
Темп зростання інноваційного потенціалу.
Річне зростання інноваційних витрат підприємства.
Питома вага нових технологія, освоєних у поточному році в загальній кількості технологічних процесів.
Частка щорічного оновлення продукції у загальному обсязі виробленої товарної продукції.

Ресурсоємність – це:
Співвідношення певного виду ресурсу до вартості відповідного ресурсу.
Співвідношення певного виду ресурсу до загальної їх кількості.
Співвідношення загальної вартості ресурсів до кінцевого результату діяльності підприємства.
Усе перераховане характеризує ресурсоємність.

Ресурсовіддача – це:
Зворотний показник матеріалоємності.
Продуктивність праці, рентабельність, фондовіддача, матеріаловіддача;
Співвідношення кінцевого результату діяльності до загальної вартості ресурсів.
Усе перераховане не характеризує ресурсовіддачу.

Що характеризує показник ресурсовіддачі?
Обсяг залучених ресурсів у розрахунку на 1 грн виробництва (реалізації) продукції.
Суму прибутку у розрахунку на 1 грн залучених ресурсів.
Обсяг виробництва (реалізації) продукції у розрахунку на 1 грн залучених ресурсів.
Обсяг залучених ресурсів у розрахунку на 1 грн прибутку підприємства.

Що не характеризує показник ресурсомісткості?
Це показник, обернений до показника ресурсовіддачі.
Обсяг виробництва (реалізації) продукції у розрахунку на 1 грн використаних ресурсів.
Це співвідношення обсягів залучених ресурсів та обсягів виробництва (реалізації) продукції.
Це показник ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства.

Яку стратегію планування обсягів виробництва доцільно використовувати підприємству з циклічним характером попиту на свою продукцію?
Стратегію постійних обсягів виробництва.
Стратегію змінних обсягів виробництва при незмінних виробничих потужностях.
Стратегію змінних обсягів виробництва при постійній чисельності робітників.
Стратегію сталого обсягу виробництва при змінній чисельності виробників.

Яку стратегію планування загального обсягу виробництва може використовувати підприємство, яке розташоване в районі з надмірною чисельністю некваліфікованої робочої сили?
Стратегію змінного обсягу виробництва при змінній чисельності виробників.
Стратегію змінного обсягу виробництва при сталій чисельності виробників.
Стратегію змінного обсягу виробництва при сталій потужності підприємства.
Стратегію сталого обсягу виробництва при змінній чисельності виробників.

Що слід робити, якщо граничний дохід підприємства зростає більшими темпами ніж граничні витрати?
Зменшувати обсяги виробництва.
Збільшувати обсяги виробництва.
Не змінювати обсяги виробництва, але збільшувати ціну.
Зменшувати обсяги виробництва, але збільшувати ціну.

Оптимізація плану виробництва передбачає:
Знаходження найкращого з можливих варіантів обсягу і номенклатури продукції, виходячи із забезпечення найбільшої ефективності використання виробничих потужностей.
Знаходження найкращого з можливих варіантів обсягу і номенклатури випущеної продукції, виходячи з забезпечення максимального використання виробничих ресурсів.
Знаходження найкращого з можливих варіантів обсягу і номенклатури випуску продукції, виходячи з даного попиту та з умов досягнення економічної ефективності виробництва і максимального використання всіх можливих виробничих ресурсів.
Знаходження найкращого з можливих варіантів обсягу і номенклатури випущеної продукції, виходячи з забезпечення мінімального використання виробничих ресурсів.

Вибір оптимального варіанта виробничої програми підприємства в ринкових умовах не має базуватися:
На мінімізації витрат підприємства по ресурсному забезпеченню виробничої програми.
На максимізації ступеня ресурсного забезпечення виробничої програми.
Оптимізації співвідношення обсягу (ціни) капіталу і рівня цін на різноманітні види ресурсів.
Жодна з наведених відповідей.

Який із нижченаведених критеріїв оптимальності відображає сучасний підхід до оптимізації обсягу виробництва продукції?
Відповідність обсягу випуску продукції обсягу і структурі попиту на неї.
Забезпечення умов для зростання економічної ефективності діяльності підприємства і одержання необхідного обсягу прибутку.
Забезпечення найбільш ефективного використання ресурсів і виробничого потенціалу підприємства.
Всі перераховані критерії.

Які наслідки слід зробити при перевищенні необхідного обсягу реалізації продукції над можливим?
Ресурсний потенціал підприємства не дозволяє виконати виробничу програму.
Таке співвідношення показників є позитивним і свідчить про можливість виконання виробничої програми підприємства.
Підприємство не зможе сформувати за рахунок прибутку достатні фінансові фонди свого розвитку.
Продукція підприємства має достатній рівень конкурентоспроможності на ринку.

Які наслідки слід зробити при перевищенні необхідного обсягу виробництва продукції над можливим?
Підприємство не зможе сформувати за рахунок прибутку достатні фінансові фонди свого розвитку.
Ресурсний потенціал підприємства не дозволяє виконати виробничу програму.
Таке співвідношення показників є позитивним і свідчить про можливість виконання виробничої програми підприємства.
Продукція підприємства не має достатнього рівня конкурентоспроможності на ринку.

Які наслідки слід зробити при перевищенні можливого обсягу виробництва продукції над необхідним?
Підприємство не зможе сформувати за рахунок прибутку достатні фінансові фонди свого розвитку.
Таке співвідношення показників є негативним і свідчить про неможливість виконання виробничої програми підприємства.
Ресурсний потенціал підприємства дозволяє виконати виробничу програму.
Продукція підприємства має достатній рівень конкурентоспроможності на ринку.

Які наслідки слід зробити при перевищенні можливого обсягу реалізації продукції над необхідним?
Ресурсний потенціал підприємства дозволяє виконати виробничу програму.
Підприємство не зможе сформувати за рахунок прибутку достатні фінансові фонди свого розвитку.
Продукція підприємства має достатній рівень конкурентоспроможності на ринку.
Таке співвідношення показників є негативним і свідчить про неможливість виконання виробничої програми підприємства.

Який обсяг матеріальних ресурсів розуміють під нормою їх витрат?
Мінімально допустимий обсяг витрат матеріальних ресурсів.
Середній обсяг витрат матеріальних ресурсів.
Максимально допустимий обсяг витрат матеріальних ресурсів.

За допомогою якого методу здійснюється пов’язання потреби в матеріально-технічних ресурсах з можливостями їх забезпечення?
Економіко-математичного методу.
Розрахунково-аналітичного методу.
Балансового методу.
Нормативного методу.

Формула Уілсона використовується:
Для розрахунків оптимальної партії постачання матеріальних ресурсів.
Для розрахунків норми страхових запасів.
Для розрахунку загальної норми запасів сировини і матеріалів.
Для визначення потреби у матеріальних ресурсах.

Що розуміють під поняттям "оптимальна партія постачання"?
Такий розмір замовлення, що дозволяє забезпечити безперервність процесу виробництва.
Такий розмір замовлення, що дозволяє мінімізувати сукупні витрати з управління запасами.
Такий розмір замовлення, що дозволяє мінімізувати сукупні витрати з управління запасами та забезпечити безперервність процесу виробництва.

Яким чином збільшення однієї партії постачання матеріальних ресурсів впливає на річні витрати на зберігання запасів?
Витрати зменшуються.
Витрати збільшуються.
Характер зміни визначити неможливо.
Зміна партії постачання не впливає на цей вид витрат.

Яким чином збільшення однієї партії постачання впливає на річні витрати на формування партій постачання при незмінній потребі у матеріальних ресурсах?
Витрати зменшуються.
Витрати збільшуються.
Характер зміни визначити неможливо.
Зміна партії постачання не впливає на цей вид витрат.

Яким чином зменшення однієї партії постачання матеріальних ресурсів впливає на річні витрати на зберігання запасів?
Витрати збільшуються.
Витрати зменшуються.
Характер зміни визначити неможливо.
Зміна партії постачання не впливає на цей вид витрат.

Яким чином зменшення однієї партії постачання впливає на річні витрати на формування партій постачання при незмінній потребі у матеріальних ресурсах?
Витрати збільшуються.
Витрати зменшуються.
Характер зміни визначити неможливо.
Зміна партії постачання не впливає на цей вид витрат.

Яким чином збільшення інтервалу між поставками матеріальних ресурсів впливає на річні витрати на зберігання запасів?
Витрати зменшуються.
Витрати збільшуються.
Характер зміни визначити неможливо.
Зміна інтервалу між поставками не впливає на цей вид витрат.

Яким чином збільшення інтервалу між поставками впливає на річні витрати на формування партій постачання при незмінній потребі у матеріальних ресурсах?
Характер зміни визначити неможливо.
Зміна інтервалу між поставками не впливає на цей вид витрат.
Витрати зменшуються.
Витрати збільшуються.

Яким чином зменшення інтервалу між поставками матеріальних ресурсів впливає на річні витрати на зберігання запасів?
Характер зміни визначити неможливо.
Зміна інтервалу між поставками не впливає на цей вид витрат.
Витрати зменшуються.
Витрати збільшуються.

Яким чином зменшення інтервалу між поставками впливає на річні витрати на формування партій постачання при незмінній потребі у матеріальних ресурсах?
Характер зміни визначити неможливо.
Зміна інтервалу між поставками не впливає на цей вид витрат.
Витрати збільшуються.
Витрати зменшуються.

Які витрати включають до витрат на формування партії постачання?
Витрати на контроль за проходженням рахунків, оплату праці вантажників та експедиторів.
Транспортні витрати кожного постачальника, витрати на прийомку продукції.
Витрати на прийомку продукції, її складування, оформлення.
Транспортні витрати кожного постачальника, витрати на прийомку продукції, її складування та оформлення.

За яким методом розраховуються норми витрат матеріалів при освоєнні нової продукції?
Дослідно-лабораторним.
Розрахунково-аналітичним.
Дослідно-статистичним.
Балансовим.


Яким терміном можна охарактеризувати можливості підприємства здійснювати виробничо-господарську діяльність за рахунок використання ресурсів, що є в його розпорядженні?
Потужність.
Активи.
Ресурсний потенціал.
Виробнича програма.

Елементи ресурсного потенціалу обумовлюють:
Обсяг і структуру ресурсів підприємства;
Оптимальність використання ресурсів.
Немає правильної відповіді.
Обсяг виробництва, кількість працюючих, рівень спеціалізації та кооперації.Що з перерахованого не береться до уваги при оцінці фінансового потенціалу підприємства?
Стан активів підприємства.
Ліквідність активів підприємства.
Можливість отримання та обсяг кредитів.
Усе перераховане необхідно брати до уваги при оцінці фінансового потенціалу підприємства.

Що являє собою економічна рентабельність ресурсів?
Усе перераховане.
Співвідношення чистого прибутку до середнього значення ресурсів за певний період часу.
Співвідношення чистого прибутку до всіх видів ресурсів.
Економію ресурсів, що споживаються у процесі виробництва.


Який з перерахованих показників не є частковим показником ефективності використання ресурсного потенціалу?
Рентабельність власного капіталу.
Зарплатовіддача.
Матеріаловіддача.
Продуктивність основних засобів.


З точки зору бухгалтерського обліку активи – це:
Контрольовані підприємством економічні ресурси, які сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу та характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю, спроможністю генерувати дохід, постійний оборот яких пов’язаний з факторами часу, ризику та ліквідності.
Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.
Це сукупність майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності підприємством з метою отримання прибутку.
Сукупність грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, що знаходяться на його рахунках.

З економічної точки зору активи підприємства – це:
Контрольовані ним економічні ресурси, які сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу та характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю, спроможністю генерувати дохід, постійний оборот яких пов’язаний з факторами часу, ризику та ліквідності.
Сукупність грошових коштів підприємства, та їх еквівалентів, що знаходяться на його рахунках.
Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.
Це сукупність майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності підприємством з метою отримання прибутку.

У якій формі фінансової звітності підприємства відображається інформація про вартість усіх видів його активів?
У балансі (форма № 1).
У звіті про фінансові результати (форма № 2).
У звіті про рух грошових коштів (форма № 3).
В усіх зазначених формах фінансової звітності.

Яким терміном визначаються активи, сукупність яких забезпечує введення окремої підприємницької діяльності на постійній основі?
Баланс.
Капітал.
Матеріально-технічна база.
Цілісний майновий комплекс.

До якого виду активів за формою їх функціонування необхідно відносити кредиторську заборгованість (КЗ) підприємства?
Питання є некоректним, оскільки КЗ не відноситься до активів підприємства.
Довгострокову КЗ – до фінансових, а поточну КЗ – до матеріальних.
До фінансових активів.
До нематеріальних активів.

Активи підприємства за характером участі у різних видах діяльності підприємства поділяються на:
Валові та чисті активи.
Операційні та інвестиційні активи.
Нематеріальні, матеріальні та фінінсові ативи.
Оборотні та необоротні.

За формою функціонування активи поділяються на:
Операційні та інвестиційні активи.
Нематеріальні, матеріальні, фінансові.
Валові та чисті активи.
Оборотні та необоротні.

Яка концепція розвитку доцільна при високій динаміці зовнішнього середовища?
Ідеальна або радикальна.
Глобалізаційна.
Санаційна.
Реструктуризаційа.

Яким терміном характеризується процес комплексної зміни складових функціонування підприємства відповідно до змін у зовнішньому оточенні?
Трансформація.
Реінжиніринг.
Реструктуризація.
Рефрейминг.

Який термін характеризує пошук та впровадження радикальних змін у діяльності підприємства для досягнення суттєвих зрушень якості задоволення вимог покупців?
Бенчмаркинг.
Реінжиніринг.
Рефрейминг.
Трансформація.

Який термін характеризує процес перебудови психологічного сприйняття підприємства та його продукції?
Реінжиніринг.
Рефрейминг.
Реформування.
Бенчмаркинг.

Які види трансформацій підприємств передбачені у Господарському кодексі України?
Створення, ліквідація.
Приватизація, корпоратизація.
Реформування, реструктуризація.
Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення.

Визначте характерну ознаку трансформаційних перетворень підприємства?
Зміна у складі юридичних осіб.
Комплексність зміни методів господарювання.
Зміна психологічного сприйняття.
Запровадження найкращого досвіду.

Визначте характерну ознаку розвитку підприємства на засадах бенчмаркингу?
Зміна у складі юридичних осіб.
Комплексність зміни методів господарювання.
Запровадження найкращого досвіду.
Зміна психологічного сприйняття.У відповідності із Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” під банкрутством розуміється:
Визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги дебіторів.
Визнана господарським судом неспроможність боржника відновити платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів.
Визнана господарським судом неспроможність боржника відновити платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги дебіторів.
Немає вірної відповіді.

З економічної точки зору сутність поняття “банкрутство” підприємства трактується як:
Неможливість підприємства забезпечувати розширене відтворення основних виробничих фондів у звітному періоді.
Значне розбалансування економічного організму підприємства з відповідною неможливістю фінансового забезпечення своєї діяльності та неліквідною структурою балансу.
Незначне розбалансування деяких економічних показників підприємства з деякою неможливістю фінансового забезпечення своєї діяльності.
Розбалансування економічного організму підприємства з можливістю фінансового забезпечення своєї діяльності.

Банкрутство підприємства є результатом:
Всі фактори можуть бути причинами банкрутства.
Розвитку кризових явищ (психологічної кризи) в трудовому колективі.
Розвитку кризових явищ в маркетинговій діяльності (маркетингової кризи).
Розвитку кризових явищ в його фінансовій діяльності (фінансової кризи).

Зовнішніми проявами прихованої кризи на підприємстві є:
Періодичний та все більш тривалий дефіцит грошових коштів
Затримка в оплаті поточних платежів.
Виникнення простроченої кредиторської заборгованості та непогашених кредитів.
Зниження ринкової вартості підприємства та його акцій.

Внутрішніми проявами прихованої кризи на підприємстві є:
Зниження ефективності діяльності, погіршення показників прибутковості обороту та капіталу.
Зниження ефективності використання ресурсного потенціалу, зниження рентабельності операційної діяльності..
Отримання збитків по окремих операціях.
Всі відповіді є вірними.

Зовнішніми проявами юридичного банкрутства є:
трьох місяців з моменту настання строку їх погашення..
Зниження ефективності діяльності, погіршення показників прибутковості обороту та капіталу.
Періодичний та все більш тривалий дефіцит грошових коштів.
Неможливість виконання зовнішніх зобов’язань протягом Затримка в оплаті поточних платежів.

Неплатоспроможність суб’єкта підприємницької діяльності це:
Неспроможність виконати після настання встановленого строку їх сплати матеріальні зобов’язання перед дебіторами.
Неспроможність виконати після настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами, а також інші зобов’язання.
Неспроможність виконання зобов’язань перед вкладниками та трудовим колективом.
Вірна відповідь відсутня.

Які з перелічених факторів відносяться до зовнішніх факторів, що сприяють розвитку фінансової кризи на підприємстві?
Втрата клієнтів та покупців готової продукції, втрата клієнтів та покупців готової продукції, низька якість менеджменту.
Спад кон’юнктури в економіці, значний рівень інфляції, нестабільність податкового законодавства.
Недоліки в організаційній структурі, низький рівень кваліфікації персоналу, зменшення кількості замовлень та угод на збут товару.
Нестабільність податкового законодавства, низький рівень маркетингу на підприємстві, зростання вартості кредитних ресурсів.

За якою ознакою активи підприємства розподіляються на матеріальні, нематеріальні та фінансові?
За характером участі в господарському обороті.
За швидкістю обігу.
За формою функціонування.
За ступенем ліквідності.

До якого виду активів, що виділяються залежно від форми їх функціонування, відносяться грошові активи підприємства?
До матеріальних.
До фінансових.
До нематеріальних.
Готівкові кошти – до матеріальних, безготівкові – до нематеріальних, еквіваленти грошових коштів – до фінансових.

Які активи відносяться до фінансових активів підприємства?
Усі зазначені.
Векселі, одержані від покупців товарів.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Дебіторська заборгованість.

Які активи відносяться до матеріальних активів підприємства?
Незавершене будівництво.
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств.
Корисні моделі та промислові зразки.
Дебіторська заборгованість.

Який вид активів має матеріальну (речову) форму?
Гудвіл.
Довгострокові фінансові інвестиції.
Векселі одержані.
Жоден із зазначених.

За характером участі у господарському процесі активи поділяються на:
Нематеріальні, матеріальні, фінансові.
Оборотні та необоротні.
Операційні та інвестиційні активи.
Валові та чисті активи.

За характером фінансових джерел формування активи поділяються на:
Нематеріальні, матеріальні, фінансові.
Операційні та інвестиційні активи.
Оборотні та необоротні.
Валові та чисті активи.

Яким терміном визначається вартісна сукупність майнових цінностей підприємства, сформованих винятково за рахунок його власного капіталу?
Валові активи.
Чисті активи.
Операційні активи.
Поточні активи.

Як співвідносяться між собою чисті активи (ЧА) та валові активи (ВА) підприємства за нормальних умов його функціонування?
ЧА < ВА.
ЧА > ВА.
ЧА = ВА.
Питання є некоректним, оскільки зазначені види активів непорівнянні між собою.

Чи може величина чистих активів підприємства бути від’ємною величиною?
Так, якщо дане підприємство не має зобов’язань.
Так, якщо від’ємним є власний капітал даного підприємства.
Ні, найменше значення величини чистих активів для будь-якого підприємства за будь-яких умов є нуль.
Ні, крім випадку понесення значних втрат від надзвичайних подій.

Як зміниться вартість чистих активів підприємства у випадку проведення операції погашення основної суми боргу за банківським кредитом?
Зросте.
Знизиться.
Залишиться незмінною.
Залежно від форми кредиту може або зрости, або знизитись.
Який метод оцінки конкурентоспроможності підприємства базується на ранжируванні підприємств-конкурентів за окремими показниками?
Метод еталону.
Метод зведення часткових показників до зіставної бази.
Метод рангів.
Метод різниць.Наявність яких властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін?
Плановість, суттєвість, динамічність.
Незворотність, направленість, закономірність.
Взаємопов'язаність, прогресивність, швидкість.

Яке з нижченаведених визначень коректно характеризує розвиток з точки зору економіки?
Незворотні, спрямовані, закономірні зміни матеріальних та ідеальних об'єктів.
Сукупність процесів, результатом яких є закономірні, якісні, незворотні зміни в економічних системах та серед їх учасників.
Рух уперед, удосконалення, зростання.
Усе наведене.

Які складові (сутнісні характеристики) виокремлюються в розвитку підприємства?
Перехід з одного стану в інший, більш високий, досконалий.
Специфічний процес змін.
Цілеспрямований, незворотний, організований та керований процес.
Усе наведене.

Чи синонімічні поняття "розвиток" та "ріст (зростання)"?
Ні, але при певних обставинах вони ідентичні за зовнішнім проявом.
Ні, вони характеризують різні процеси, хоча результатом розвитку може бути зростання.
Так, зростання є наслідком розвитку.
Так, оскільки розвиток обумовлює зростання обсягів продаж та прибутків.

Які цілі розвитку підприємства?
Зростання обсягів продажу, прибутку.
Збільшення потенціалу, підвищення життєздатності.
Збільшення кількості залучених ресурсів.
Усе наведене.

Який процес є антиподом (протилежністю) розвитку підприємства?
Зростання.
Стратегія.
Функціонування.
Життєвий цикл.

Які концепції розвитку підприємства прийнято виокремлювати?
Кількісна, якісна.
Еволюційна, революційна.
Позитивна, негативна.
Керована, закономірна.

Який тип розвитку підприємства характеризується поступовими кількісними та якісними змінами?
Революційний.
Адаптаційний.
Еволюційний.
Лінійний.

Які форми розвитку підприємств виділяються залежно від масштабу змін?
Прогресивний, регресивний.
Еволюційний, революційний.
Циклічний, спіральний.
Загальний (загальнокорпоративний), локальний (внутрішньокорпоративний).

Які форми розвитку підприємств виділяють залежно від сутності змін у соціально-економічний системі?
Прогресивний, регресивний.
Екстенсивний, інтенсивний.
Еволюційний, революційний.
Простий, розширений.


Сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово приймають участь у процесі операційного циклу та переносять частинами свою вартість на вартість виготовленої продукції – це:
Необоротні активи.
Оборотні активи.
Власні активи.
Залишкова вартість активів.

Необоротні активи за характером володіння поділяються на:
Власні необоротні активи та орендовані необоротні активи.
Орендовані необоротні активи, інвестиційні необоротні активи та невиробничі необоротні активи.
Нематеріальні активи, основні засоби та довгострокові фінансові інвестиції.
Нематеріальні, матеріальні та фінансові активи.

За функціональними видами необоротні активи поділяються на:
Нематеріальні активи, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції.
Нематеріальні активи, основні засоби.
Нематеріальні активи, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, незавершене будівництво, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи.
Нематеріальні, матеріальні та фінансові активи.

До якої групи активів відноситься вартість торгової марки підприємства?
Оборотних активів.
Нематеріальних активів.
Запасів.
Власного капіталу.

Згідно чинного законодавства умисне банкрутство - це:
Банкрутство викликане невідповідністю грошових потоків у часі немає синхронності надходження та витрачання грошових коштів.
Умисне вчинення власником дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності.
Завчасно невірне об’явлення підприємством про свою неспроможність з метою неправдивого інформування кредиторів.
Повна нездатність підприємства відновити у майбутньому свою фінансову стійкість та платоспроможність внаслідок значних втрат капіталу.

Основним законодавчим нормативним актом, який регулює умови та порядок визнання підприємства банкрутом є:
Конституція України.
Закон України «Про банкрутство».
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Господарський кодекс України.

Порядок порушення та розгляду справи про банкрутство такий:
Визначення неплатоспроможності, подання заяви про порушення справи про банкрутство підприємства, порушення справи про банкрутство.
Подання заяви про порушення справи про банкрутство, пролонгація кредитної угоди, визначення компетенції господарського суду.
Подання заяви про порушення справи про банкрутство підприємства, прийняття (відмова) заяви судом, порушення справи про банкрутство.
Правильних відповідей немає.

Відмова суду у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство підприємства може бути у випадку:
Боржник є ліквідованим або реорганізованим підприємством.
Якщо вимоги кредиторів, що подали заяву в сумі складають більше 300 мінімальних розмірів заробітних плат.
Боржник включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Всі відповіді є вірними.

Які судові процедури банкрутства можуть застосовуватись до боржника:
Продаж частини майна боржника, закриття нерентабельних виробництв.
Пролонгація кредитної угоди, реорганізація виробництва.
Розпорядження майном боржника, ліквідація, мирова угода, санація боржника.
Усі відповіді є вірними.

Санація - це:
Правильної відповіді немає.
Система заходів по фінансовому оздоровленню підприємства, що спрямовані на упередження визнання підприємства банкрутом та його ліквідації.
Домовленість між боржником і кредитором про відстрочку платежів або припинення (прощення боргів) за угодою сторін.
Припинення діяльності підприємства, визнаного господарським судом банкрутом, та наступним продажем його майна.

Мирова угода як судова процедура банкрутства - це:
Припинення діяльності підприємства, визнаного господарським судом банкрутом, та наступним продажем його майна.
Домовленість між боржником і кредитором про відстрочку платежів або припинення (прощення боргів) за угодою сторін.
Система заходів по фінансовому оздоровленню підприємства, що спрямовані на упередження визнання підприємства банкрутом та його ліквідації.
Здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства.

Ліквідація в процесі провадження справи про банкрутство - це:
Домовленість між боржником і кредитором про відстрочку платежів або припинення (прощення боргів) за угодою сторін.
Система заходів по фінансовому оздоровленню підприємства, що спрямовані на упередження визнання підприємства банкрутом та його ліквідації.
Припинення діяльності підприємства, визнаного господарським судом банкрутом, та наступним продажем його майна.
Передача прав управління господарюючим суб’єктом уповноваженій господарським судом з метою реалізації програми фінансового оздоровлення.

За рахунок коштів від реалізації майна підприємства–банкрута у першу чергу задовольняються такі вимоги:
Вимоги щодо сплати податків і зборів, вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду.
Вимоги щодо сплати податків і зборів, вимоги забезпечені заставою, вимоги із зобов’язань підприємства перед працівниками.
Вимоги забезпечені заставою, виплата вихідної допомоги звільненим працівникам, витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство.
Вимоги споживачів продукції підприємства та органів державної влади, здійснюється плата за компенсацію шкоди нанесеної підприємством зовнішньому середовищу.

Чи може господарський суд призначити керуючим санацією керівника підприємства-боржника?
Ні, якщо підприємство характеризується постійною збитковістю, то керівництво не має здібностей адекватного управлінського впливу.
Ні, оскільки згідно чинного законодавства керуючим санацією не може бути керівник підприємства-боржника.
Так, якщо сума простроченої заборгованості підприємства-боржника не перевищує обсягу 300 мінімальних заробітних плат і від кредиторів отримано письмову згоду.
Так, якщо керівником подана заява до подання її кредиторами, яка супроводжується рішенням відповідного органу боржника, письмовою згодою кредиторів і планом санації, погодженим з кредиторами.

Зацікавленість кредитора в санації підприємства-боржника може виникати лише внаслідок:
Всіх перелічених обставин.
Майбутньої участі в прибутках даного підприємства.
Отримання певного пакету акцій боржника.
Отримання надійного каналу збуту своєї продукції через це підприємство або надійного джерела отримання сировини для свого виробництва.

Санація підприємства, спрямована на його реструктуризацію (реорганізацію) застосовується при:
Невеликих масштабах кризових явищ на підприємстві та пов’язана із зміною статусу юридичної особи підприємства-боржника.
Великих масштабах кризових явищ на підприємстві та не пов’язана із зміною статусу юридичної особи підприємства-боржника.
Великих масштабах кризових явищ на підприємстві та пов’язана із зміною статусу юридичної особи підприємства-боржника.
Правильних відповідей немає.

Санація підприємства, спрямована на його реструктуризацію, може здійснюватись із застосуванням таких основних інструментів:
Переведення боргу на іншу юридичну особу, реструктуризація короткострокових кредитів у довгострокові.
Злиття, поглинання, розділення, перетворення у відкрите акціонерне товариство, передача в оренду.
Випуск облігацій та інших довгострокових цінних паперів під гарантію санатора.
Факторинг, форфейтинг, мирова угода, передача в оренду.

За джерелами мобілізації фінансових ресурсів виділяють такі види санації:
Досудова та судова.
Автономна та гетерономна.
Захисна та наступаюча.
Агресивна та консервативна.

Матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей і використовуються впродовж періоду більше року – це:
Відстрочені податкові активи.
Незавершене будівництво.
Основні засоби.
Фінансові інвестиції.

Процес поступового відновлення вартості основних засобів через механізм амортизаційних відрахувань – це:
Кругообіг основних засобів.
Знос основних засобів.
Цикл відтворення основних засобів.
Норма амортизації основних засобів.

Основні засоби за характером використання поділяються на:
Активні та пасивні основні засоби.
Нерухомі та рухомі основні засоби.
Основні невиробничі та виробничі засоби.
Оборотні та необоротні основні засоби.

За характером володіння основні засоби поділяються на:
Безпосередньо основні засоби та орендовані основні засоби.
Рухомі та нерухомі основні засоби.
Виробничі та невиробничі основні засоби.
Власні основні засоби, орендовані основні засоби.


Яке визначення розкриває сутність поняття «гудвіл»? Умовні позначення: ЦМК – цілісний майновий комплекс; ГА – грошові активи.
Нематеріальний актив – різниця між ринковою вартістю ЦМК підприємства та вартістю його чистих активів.
Безнадійна дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув.
Тимчасово вільні ГА, які використовуються для проведення спекулятивних фінансових операцій з високою дохідністю.
Різновид фінансових інвестицій підприємства, що полягають у придбанні похідних цінних паперів (деривативів).

До якої групи активів підприємства необхідно віднести гудвіл?
До нематеріальних необоротних.
До матеріальних оборотних.
До нематеріальних оборотних.
До фінансових довгострокових або до фінансових поточних інвестицій (залежно від умов його утворення).

Протягом якого строку може проводитись нарахування амортизації нематеріальних активів підприємства?
Протягом усього строку їх корисного використання, який встановлюється самим підприємством, без обмежень.
Протягом 10 років з моменту придбання або створення нематеріального активу.
Протягом строку їх корисного використання, але не більше 20 років.
Питання є некоректним, оскільки нематеріальні активи підприємства не підлягають амортизації.

До нематеріальних активів підприємства відносять:
Гудвіл, права користування природними ресурсами, грошові кошти.
Гудвіл, авторські та суміжні з ними права, грошові кошти.
Гудвіл, авторські та суміжні з ними права, фінансові інвестиції.
Гудвіл, права користування природними ресурсами, авторські та суміжні з ними права.

Активи, які утримує підприємство з метою отримання прибутку за рахунок відсотків, дивідендів, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод – це:
Оборотні активи.
Фінансові інвестиції.
Відстрочені податкові активи.
Основні засоби.

Що таке довгострокові фінансові інвестиції підприємства?
Інвестиції у фінансові інструменти на період більше 1 року та такі, що не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.
Заборгованість фізичних та юридичних осіб перед даним підприємством, строк погашення якої більше, ніж 1 рік.
Інвестиції у будь-які необоротні активи інших підприємств.
Усі види позикових фінансових коштів, що залучені підприємством, із строком повернення більше 1 року.

Які з наведених активів підприємства можливо віднести до фінансових інвестицій?
Виробничі запаси.
Довгострокову дебіторську заборгованість.
Інвестиції у спільну діяльність без створення юридичної особи.
Векселі одержані.

Які активи підприємства можливо віднести до фінансових інвестицій?
Інвестиції у дочірні підприємства.
Усі зазначені.
Інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи.
Інвестиції у спільну діяльність без створення юридичної особи.

Вартість якого різновиду фінансових інвестицій (ФІ) може амортизуватися відповідно до стандартів бухгалтерського обліку?
ФІ, що обліковуються за методом участі в капіталі.
Будь-яких довгострокових ФІ.
ФІ, що утримуються підприємством до моменту їх погашення.
Питання є некоректним, оскільки вартість ФІ не підлягає амортизації у жодному випадку.

Що з наведеного нижче відноситься до складу немонетарних нематеріальних активів?
Дебіторська заборгованість підприємства.
Основні засоби підприємства.
Запаси товарно-матеріальних цінностей.
Гудвіл.

Ліквідність активу характеризує:
Здатність активу швидко трансформуватись в грошову форму за своєю ринковою вартістю.
Кількість разів обороту середньої суми активів підприємства у звітному періоді.
Віддачу на одиницю активів підприємства.
Здатність підприємства розрахуватися за поточними зобов’язаннями.

Активи, які можуть бути конвертованими в грошову форму без значної втрати їх ринкової вартості в термін до 1 місяця, являють собою:
Високоліквідні активи.
Середньоліквідні активи.
Слабколіквідні активи.
Готові засоби платежу.

Активи, які можуть бути конвертовані в грошову форму без значної втрати їх ринкової вартості в термін від 1 до 6 місяців, являють собою:
Неліквідні активи.
Слабколіквідні активи.
Середньоліквідні активи.
Високоліквідні активи.

Які активи підприємства практично не піддаються впливу інфляції і захищені від ризику знецінення у зв’язку з невиконанням партнерами підприємства своїх зобов’язань?
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Фінансові інвестиції.
Нематеріальні активи та основні засоби.
Дебіторська заборгованість.

Які активи підприємства необхідно відносити до групи високоліквідних?
Поточні фінансові інвестиції.
Довгострокову дебіторську заборгованість.
Незавершене виробництво.
Нематеріальні активи.

Які активи можуть бути конвертовані в грошову форму без суттєвих втрат своєї поточної (балансової) вартості лише через тривалий термін часу?
Поточні фінансові інвестиції.
Запаси та поточна дебіторська заборгованість.
Еквіваленти грошових коштів.
Нематеріальні активи та основні засоби.

Який вид активів підприємства відноситься до групи неліквідних активів, які можуть бути реалізовані лише винятково у складі цілісного майнового комплексу?
Безнадійна дебіторська заборгованість.
Витрати майбутніх періодів.
Гудвіл.
Усі зазначені.

Довгострокові фінансові інвестиції – це:
Фінансові інвестиції на період більше одного кварталу, а також інші фінансові інвестиції, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який час.
Фінансові інвестиції на період більше одного місяця, а також інші фінансові інвестиції, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який час.
Фінансові інвестиції на період більше одного року, а також інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який час.
Фінансові інвестиції на період більше одного дня, а також інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який час.

Які показники характеризують стан необоротних активів за ступенем зносу та придатності до використання в господарському процесі?
Показники інтенсивності оновлення необоротних активів.
Показники ефективності використання.
Показники зносу необоротних активів.
Жодної правельної відповіді.

Які показники характеризують рух необоротних активів на підприємстві, рівень та швидкість їх оновлення?
Показники ефективності використання.
Показники зносу необоротних активів.
Показники інтенсивності оновлення необоротних активів.
Усі відповіді вірні.

Які показники характеризують ефективність їх використання в господарському процесі?
Показники зносу необоротних активів.
Показники ефективності використання.
Показники інтенсивності оновлення необоротних активів.
Усі відповіді вірні.

До показників стану необоротних активів підприємства не відносяться:
Коефіцієнт зносу основних засобів.
Коефіцієнт придатності основних засобів.
Коефіцієнт введення в дію необоротних активів.
Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів.

До показників інтенсивності оновлення необоротних активів підприємства не відносяться:
Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів.
Коефіцієнт введення в дію необоротних активів.
Коефіцієнт вибуття необоротних активів
Коефіцієнт оновлення необоротних активів.

До показників ефективності використання необоротних активів підприємства не відносяться:
Коефіцієнт рентабельності необоротних активів.
Коефіцієнт продуктивності необоротних активів.
Коефіцієнт придатності основних засобів.
Коефіцієнт виробничої місткості необоротних активів.

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку оборотні активи – це:
Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом одного операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Сукупність економічних ресурсів підприємства, що знаходяться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму впродовж одного операційного циклу (одного року) та в повному обсязі переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції.
Немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово приймають участь у процесі операційного циклу та переносять частинами свою вартість на вартість виготовленої продукції (реалізованих товарів, робіт, послуг).

Як економічна категорія оборотні активи – це:
Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом одного операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Сукупність економічних ресурсів підприємства, що знаходяться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму впродовж одного операційного циклу (одного року) та в повному обсязі переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції.
Сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово приймають участь у процесі операційного циклу та переносять частинами свою вартість на вартість виготовленої продукції (реалізованих товарів, робіт, послуг).

Активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності – це:
Нематеріальні активи.
Готова продукція.
Запаси.
Товари.

Що з наведеного нижче не входить до складу оборотних активів підприємства?
Запаси сировини та матеріалів.
Грошові кошти на рахунках підприємства.
Довгострокова дебіторська заборгованість.
Короткострокова дебіторська заборгованість.

Процес безперервного руху оборотних активів при здійсненні господарської діяльності, який супроводжується послідовною трансформацією їх видів та зміною вартості – це:
Операційний цикл підприємства.
Виробничий цикл підприємства.
Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) підприємства.
Оборот оборотних активів.

Період повного обороту усієї суми оборотних активів, в процесі якого відбувається зміна окремих їх видів – це:
Виробничий цикл підприємства.
Операційний цикл підприємства.
Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) підприємства.
Оборот оборотних активів.

Період повного обороту обсягу матеріальних оборотних активів – це:
Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) підприємства.
Оборот оборотних активів.
Операційний цикл підприємства.
Виробничий цикл підприємства.

Проміжок часу між початком оплати постачальникам поставленої сировини, матеріалів, напівфабрикатів та початком надходження грошових коштів від покупців за реалізовану продукцію це:
Виробничий цикл підпиємства.
Операційний цикл підприємства.
Оборот оборотніх активів.
Фінансовий цикл підприємства.

Яким чином впливає тривалість операційного циклу підприємства на загальний обсяг необхідного запасу грошових коштів?
Чим коротший операційний цикл, тим більший запас грошей необхідно утримувати підприємству.
Чим довший операційний цикл, тим більший запас грошей необхідно підприємству.
Не здійснює суттєвого впливу.
Питання є некоректним, характер впливу визначити неможливо.

Яким терміном під час оцінки платоспроможності підприємства визначається сукупність грошових коштів та їх еквівалентів, що придатні для проведення негайних (термінових) платежів?
Власні фінансові ресурси.
Оборотний капітал.
Чистий рух грошових коштів.
Готові засоби платежу.

Яким терміном визначається період повного обороту грошових коштів, які інвестовані в оборотні активи підприємства, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за придбану сировину та закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію?
Фінансовий цикл.
Операційний цикл.
Комерційний цикл.
Кругообіг оборотного капіталу.

Які показники прямо характеризують спроможність підприємства генерувати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності і визначають загальну ефективність використання наявних активів?
Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Коефіцієнти оцінки оборотності активів підприємства.
Коефіцієнти оцінки рентабельності.
Усі зазначені показники.

Як вплине на коефіцієнт економічної рентабельності (ЕР) підприємства зростання швидкості обороту його активів (яка вимірюється кількістю оборотів за період) за інших незмінних умов?
Призведе до зниження ЕР.
Не вплине на ЕР.
Призведе до зростання ЕР.
Питання є некоректним, оскільки характер впливу визначити неможливо.

Яких активів, як правило, немає у новоствореного підприємства?
Нематеріальних активів.
Чистих активів.
Дебіторської заборгованості.
Усіх зазначених видів активів.

Якому виду серед наведених оборотних активів підприємства в найменшому ступені властивий ризик втрати своєї вартості внаслідок інфляції?
Поточні фінансові інвестиції.
Дебіторська заборгованість.
Запаси.
Грошові кошти та їх еквіваленти.

Який вид оборотних активів підприємства має властивість генерувати прибуток у ситуації, коли виробничо-комерційний процес на підприємстві тимчасово зупиняється?
Запаси готової продукції, призначені для реалізації.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Поточні фінансові інвестиції.
Питання є некоректним, жоден із видів оборотних активів підприємства даної властивості не має.

Чи можуть амортизуватися оборотні активи підприємства відповідно до стандартів бухгалтерського обліку?
Так, усі види оборотних активів можуть зношуватись, тому амортизуються подібно до необоротних активів.
Так, можуть амортизуватися за рішенням керівництва підприємства, крім грошових коштів та їх еквівалентів.
Ні, за винятком окремих різновидів поточних фінансових інвестицій у частині їх дисконту або премії.
Беззаперечно ні, оскільки це суперечить їх природі.

Як оцінити величину чистих оборотних активів підприємства?
Як різницю між сумою оборотних активів та необоротних активів.
Як різницю між сумою оборотних активів та поточних зобов’язань.
Як різницю між сумою оборотних активів та власного капіталу.
Як різницю між загальною сумою оборотних активів та неліквідних й слаболіквідних оборотних активів.

Який показник підприємства визначається за такою формулою: ВК + ДЗ – НА, де ВК – власний капітал, ДЗ – довгострокові зобов’язання, НА – необоротні активи?
Системна частина оборотних активів.
Постійна частина оборотних активів.
Чисті необоротні активи.
Чисті оборотні активи.

Як зміниться вартість чистих оборотних активів підприємства у випадку проведення ним операції з погашення частки кредиторської заборгованості за реалізовану продукцію, якщо при цьому використовувалась грошова форма розрахунків?
Зросте.
Знизиться.
Питання є некоректним, характер змін оцінити неможливо без надання додаткових даних.
Залишиться незмінною.

Як зміниться вартість чистих оборотних активів підприємства у випадку проведення ним додаткового випуску акцій, якщо їх оплата здійснюється шляхом передачі основних засобів?
Зросте.
Залишиться незмінною.
Знизиться.
Залежно від виду акцій, які випущені, може або зрости, або знизитись.

Які наслідки для підприємства потягне за собою суттєва іммобілізація оборотних активів у зв’язку з формуванням портфеля довгострокових фінансових інвестицій, якщо потреба в оборотних активах на підприємстві не скоротиться?
Зниження рівня платоспроможності й порушення операційного циклу.
Підвищення забезпеченості підприємства ліквідними активами.
Скорочення швидкості обертання оборотних активів.
Зростання обсягу реалізації та доходів від операційної діяльності.

Який показник характеризує ступінь покриття поточних зобов’язань підприємства готовими засобами платежу на певну дату?
Коефіцієнт поточної ліквідності.
Коефіцієнт фінансової автономії.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Коефіцієнт маневреності активів.

При зростанні періоду погашення дебіторської заборгованості на підприємстві буде (за інших рівних умов):
Зростати тривалість виробничого циклу.
Зменшуватись тривалість фінансового циклу.
Зменшуватись потреба підприємства в оборотних коштах.
Зростати тривалість операційного циклу.

Який з наслідків буде мати місце на підприємстві при скороченні періоду обороту кредиторської заборгованості (за інших рівних умов)?
Зросте тривалість фінансового циклу.
Зменшиться тривалість виробничого циклу.
Зросте тривалість операційного циклу.
Зменшиться тривалість фінансового циклу.

Зростання коефіцієнтів обороту та зменшення періодів обороту, що сприяє економії коштів за рахунок їх вивільнення з обороту та підвищує рентабельність оборотних активів є:
Ознакою уповільнення рівня оборотності оборотних активів.
Ознакою прискорення рівня оборотності оборотних активів.
Ознакою прискорення рівня оборотності необоротних активів.
Ознакою уповільнення рівня оборотності необоротних активів.

За участю у процесі виробництва основних засобів класифікують на:
Виробничі та невиробничі.
Активні та пасивні.
Нерухомі та рухомі.
Власні та орендовані.

Що таке систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання?
Відтворення.
Знос.
Амортизація.
Витрати.

Часткова або повна втрата основними засобами їх споживчих властивостей та вартості в процесі використання та утримання називається:
Знецінення основних засобів.
Ліквідація основних засобів.
Амортизація основних засобів.
Знос основних засобів.

Назвіть два основних види зносу, якщо його розглядати залежно від факторів, що його спричиняють?
Фізичний та моральний знос.
Усувний та неусувний знос.
Економічний та політичний знос.
Усі відповіді вірні.

Залежно від рівня втрати функціональних властивостей основних засобів та можливості їх відновлення знос поділяється на:
Усувний та неусувний.
Моральний та психічний.
Фізичний та психічний.
Моральний та фізичний.

Від чого залежить інтенсивність зносу основних засобів?
Усі відповіді вірні.
Від якості виготовлення.
Від характеру та умов експлуатації.
Від їх виду.

Який метод оцінки основних засобів характеризує їх вартість на момент введення в дію або придбання?
За залишковою вартістю.
За первісною вартістю.
За ліквідаційною вартістю.
За середньорічною вартістю.

Як прийнято називати суму коштів, яку підприємство очікує отримати від реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх продажем?
Первісною вартістю.
Залишковою вартістю.
Ліквідаційною вартістю.
Переоціненою вартістю.

Який вид зносу враховує втрату споживчої вартості основних засобів під дією сил природи?
Фізичний знос.
Моральний знос.
Природній знос.
Сили природи не впливають на втрату спожитих властивостей основних засобів.

Вартість якого виду необоротних активів підприємства не підлягає амортизації?
Усіх зазначених видів активів.
Незавершеного будівництва.
Довгострокової дебіторської заборгованості.
Відстрочених податкових активів.

Які активи підприємства можуть зазнавати морального зносу в процесі їх використання або утримання на підприємстві?
Основні засоби.
Нематеріальні активи.
Дебіторська заборгованість.
Нематеріальні активи та основні засоби.

Які активи підприємства можуть зазнавати фізичного зносу в процесі їх використання або утримання на підприємстві?
Нематеріальні активи та основні засоби.
Нематеріальні активи.
Основні засоби.
Незавершене виробництво.

Що розуміється від моральним зносом основних засобів?
Часткову чи повну втрату споживчих якостей основних засобів в процесі їх експлуатації.
Справедливі обидві відповіді.
Зниження їх вартості, обумовлене зниженням відтворення діючих чи створених аналогічних нових основних засобів.
Жодна з наведених відповідей.

Що є причиною фізичного зносу основних засобів?
Вплив природних сил на основні засоби.
Висока інтенсивність використання основних засобів.
Недостатня кваліфікація робітників та неналежна якість ремонтного обслуговування основних засобів.
Усі зазначені причини.

Від чого залежить інтенсивність зносу основних засобів?
Від їх виду.
Від якості виготовлення.
Від характеру та умов експлуатації.
Усі перераховані відповіді.

Яким чином здійснюється відшкодування неусувного фізичного зносу основних засобів підприємства?
Шляхом їх ремонту.
Шляхом їх модернізації.
Усіма зазначеними способами.
Шляхом їх заміни.

Для розрахунку сум амортизаційних відрахувань основних засобів відповідно до П(С)БО7 відносять наступні методи:
Метод прямого розрахунку, економіко-статистичний, нормативний.
Економіко-статистичний, нормативний, метод прискореного зменшення залишкової вартості.
Прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод, виробничий метод.
Метод прямого розрахунку, ритмічний метод розрахунку, виробничий метод.

Нарахування амортизації відповідно до П(С)БО 7 здійснюється:
Щомісячно.
Щоквартально.
Щорічно.
Кожні 5 років.

Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальні активи – це:
Сукупність грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, що знаходяться на його рахунках.
Немонетарні активи, які мають матеріальну форму, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше п’яти років для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Сума коштів, яку підприємство очікує отримати від реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх продажем.

Який вид активів підприємства визначається відповідно до стандартів бухгалтерського обліку як немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством із метою використання протягом періоду більше одного року?
Довгострокові фінансові інвестиції.
Довгострокова дебіторська заборгованість.
Нематеріальні активи.
Необоротні активи.

Який вид активів можливо віднести до групи нематеріальних активів підприємства?
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств.
Незавершене будівництво.
Витрати майбутніх періодів.
Права на знаки для товарів і послуг.

Які активи підприємства не відносяться до нематеріальних?
Гудвіл.
Ноу-хау.
Витрати підприємства на проведення науково-технічних досліджень.
Корисні моделі та промислові зразки.


Матеріальна частина оборотних активів підприємства, яка має детерміновану вартість, використовується в господарській діяльності для забезпечення безперервної операційної діяльності з метою отримання прибутку (з економічної точки зору) – це:
Запаси.
Грошові активи.
Дебіторська заборгованість.
Кредиторська заборгованість.

До запасів підприємства не можна віднести:
Незавершене виробництво.
Готова продукція.
Грошові активи.
Товари.

Які основні види балансової вартості запасів підприємства?
Первісна та вторинна вартість реалізації.
Первісна та чиста вартість реалізації.
Основна та вторинна вартість реалізації.
Чиста та процентна вартість реалізації.

Сума заборгованості юридичних та фізичних осіб (дебіторів) на користь підприємства представляє собою:
Усі відповіді вірні.
Кредиторську заборгованість.
Поточну заборгованість.
Дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість за типом дебіторів поділяється на:
Усі відповіді вірні.
Заборгованість покупців, заборгованість постачальників, заборгованість інших дебіторів.
Заборгованість за розрахунками з бюджетом, заборгованість із внутрішніх розрахунків.
Нормальна дебіторська заборгованість, прострочена дебіторська заборгованість.

За рівнем надійності дебіторська заборгованість поділяється на:
Нормальна дебіторська заборгованість, прострочена дебіторська заборгованість.
Надійна дебіторська заборгованість, сумнівна дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість.
Надійна дебіторська заборгованість, сумнівна дебіторська заборгованість, прострочена дебіторська заборгованість.
Надійна дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість.

До якого виду активів за формою їх функціонування необхідно відносити дебіторську заборгованість (ДЗ) підприємства?
До нематеріальних активів.
До матеріальних активів.
Довгострокову ДЗ – до фінансових, а поточну ДЗ – до матеріальних.
До фінансових активів.

До якого виду активів підприємства, що виділяються за характером участі в господарському обороті та швидкістю обігу, відноситься довгострокова дебіторська заборгованість?
До оборотних.
До неліквідних.
До необоротних.
До довгострокових зобов’язань.

Яка з перелічених статей активів підприємства, що відображаються у його балансі, відноситься до дебіторської заборгованості?
Жодна із зазначених.
Витрати майбутніх періодів.
Векселі одержані.
Поточні фінансові інвестицій.

Яким терміном визначається фінансово-кредитна операція трансформації дебіторської заборгованості покупця на грошові кошти, яка передбачає передачу комерційному банку для врахування переказних векселів дебітора?
Факторинг.
Форфейтинг.
Індосамент.
Хеджування.

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку грошові активи підприємства являють собою:
Грошові кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банку, які можуть бути використані для поточних операцій та еквіваленти грошових коштів.
Тільки грошові кошти в касі.
Тільки грошові кошти на поточних та інших рахунках у банку.
Усі відповіді вірні.

Що являють собою еквіваленти грошових коштів підприємства? Умовні позначення: ГК – грошові кошти.
Цінні папери, які випустило дане підприємство.
ГК в іноземній валюті на рахунках у банках та в касі підприємства.
Грошові документи, які знаходяться в касі підприємства (поштові марки, марки гербового збору тощо).
Високоліквідні поточні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в ГК і мають незначний ризик зміни вартості.

Планова потреба в якому елементі оборотних активів розраховується на основі норм?
Потреба в грошових коштах.
Потреба в товарній дебіторській заборгованості.
Потреба у поточних фінансових інвестиціях.
Потреба в запасах готової продукції.

Який з перелічених факторів впливає на розмір потреби підприємства в оборотних активах під матеріальні запаси?
Рівень поточних витрат підприємства, що здійснюються в грошовій формі.
Чисельність робітників підприємства.
Середньоринкова ставка відсотку за користування кредитами банків.
Швидкість обертання матеріальних запасів.

До факторів, що визначають потребу підприємства в оборотних активах належать:
Усі відповіді вірні.
Вид діяльності підприємства.
Довжина операційного циклу та його окремих складових.
Умови реалізації готової продукції.

До методів планування оборотних активів належать:
Метод прямого розрахунку, економіко-статистичний, нормативний.
Метод прямого розрахунку, економіко-статистичний, метод ЛІФО.
Метод прямого розрахунку, економіко-статистичний, метод ФІФО.
Метод прямого розрахунку, економіко-статистичний, метод ціни продажу.

Який метод передбачає обґрунтування потреби в кожному елементі оборотних активів з урахуванням конкретних умов постачання, технології та організації виробництва, збуту продукції тощо?
Економіко-статистичний.
Нормативний.
Метод прямого розрахунку.
Метод ФІФО.

Планова потреба в якому елементі оборотних активів розраховується на основі норм?
Потреба в грошових коштах.
Потреба в товарній дебіторській заборгованості.
Потреба в запасах готової продукції.
Потреба у поточних фінансових інвестиціях.

Виходячи з планового платіжного обороту підприємства визначається потреба у:
Коштах, що відволікаються в дебіторську заборгованість.
Запасах.
Грошових коштах.
Усі відповіді вірні.

Джерелами фінансування оборотних активів є:
Тільки позиковий капітал.
Тільки власний капітал.
Власний капітал, позиковий капітал.
Усі відповіді вірні.

Плановий документ, в якому узгоджується планова потреба в оборотних активах з можливими джерелами їх фінансування – це:
Баланс оборотних коштів.
Баланс необоротних коштів.
Звіт про фінансові результати.
Звіт про рух грошових коштів.


У якій формі фінансової звітності підприємства наводяться дані про обсяг та склад його капіталу?
У балансі (форма № 1).
У звіті про фінансові результати (форма № 2).
У звіті про рух грошових коштів (форма № 3).
В усіх зазначених формах фінансової звітності.

За метою використання капітал підприємства поділяють на:
Основний та оборотний.
Власний та позиковий.
Виробний, позичковий та спекулятивний.
Капітал у грошовій формі, у виробничій формі та у товарній формі.

Під вартістю капіталу розуміють:
Розмір відсотків, який підприємство сплачує за користування кредитними ресурсами.
Ціну, яку підприємство повинно сплатити за залучення капіталу з різних джерел.
Ціну, яку підприємство сплачує за залучення капіталу із зовнішніх джерел.
Ціну, яку підприємство сплачує за залучення капіталу із внутрішніх джерел.

Вартість акціонерного капіталу, сформованого за рахунок привілейованих акцій розраховується як:
Співвідношення розміру фіксованого дивіденду, що сплачується на одну акцію, та ринкової ціни привілейованої акції.
Співвідношення обсягу чистого прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів, та кількості привілейованих акцій.
Співвідношення розміру дивіденду, що сплачується на одну акцію, та номінальної вартості привілейованої акції.
Співвідношення обсягу чистого прибутку та номінальної вартості привілейованої акції.

Середньозважена вартість капіталу визначається як:
Добуток і-го елементу капіталу на питому вагу і-го елементу в загальному обсязі капіталу.
Відношення рівня позичкового відсотку після оподаткування до рівня витрат по залученню капіталу.
Сума добутків і-го елементу капіталу на питому вагу і-го елементу в загальному обсязі капіталу.
Відношення суми витрат, пов’язаних із залученням капіталу, до загальної суми капіталу.

Що з нижче перерахованого є складовою позикового капіталу підприємства?
Заборгованість по векселях одержаних.
Заборгованість по векселях виданих.
Дебіторська заборгованість за розрахунками.
Неоплачений капітал.

Чи входять до складу позикових ресурсів підприємства кошти, отримані за рахунок випуску акцій?
Так, входять.
Ні, не входять.
Входять лише у розмірі привілейованих акцій.
Це залежить від організаційно-правової форми акціонерного товариства.

Чи входять до складу позикових ресурсів підприємства внутрішні рахунки до нарахування?
Так, входять.
Ні, не входять.
Входять лише у розмірі заборгованості перед бюджетом.
Входять лише у розмірі заборгованості з оплати праці.

Від чого залежить рівень самофінансування підприємства?
Від розміру чистого прибутку, отриманого підприємством.
Від обсягу діяльності підприємства.
Від питомої ваги власних джерел фінансування в загальному обсязі потреб підприємства.
Від ефективності використання фінансових ресурсів.

Яка з наведених характеристик відноситься до негативних властивостей позикового капіталу підприємства (за інших рівних умов)?
Позиковий капітал має нижчу вартість у порівнянні з вартістю власного капіталу.
Підприємство має широкі можливості залучення позикового капіталу ( особливо за наявності гарантій щодо повернення).
Використання позикового капіталу призводить до зниження норми рентабельності активів підприємства.
Використання позикового капіталу збільшує можливості приросту показника фінансової рентабельності.

Чи належать до власних фінансових ресурсів внутрішні рахунки до нарахування?
Так, належать, оскільки ці кошти постійно знаходяться у розпорядженні підприємства і прирівнюються до власних.
Ні, оскільки ці кошти є заборгованістю підприємства.
Ні, оскільки ці кошти є джерелом формування позикових фінансових ресурсів.

Яка характеристика позикового капіталу підприємства є хибною?
Його використання генерує ризик зниження фінансової стійкості та втрати платоспроможності підприємства.
Його вартість суттєво залежить від коливань кон’юнктури фінансового ринку.
Стримує зростання фінансового потенціалу підприємства в умовах розширення обсягів його діяльності.
Процедура його залучення вимагає в ряді випадків надання гарантій забезпеченості.

Що з нижче наведеного відноситься до внутрішніх рахунків до нарахування?
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
Розрахунки з оплати праці.
Кредити банків.
Векселі видані.

Джерелом формування резервного капіталу підприємства є:
Нерозподілений прибуток.
Чистий прибуток.
Валовий прибуток.
Чистий дохід.

Що з перерахованого нижче не входить до складу власного капіталу:
Резервний капітал.
Нерозподілений прибуток.
Забезпечення виплат персоналу.
Все з перерахованого входить до складу власного капіталу підприємства.

Чи знаходять відображення власні фінансові ресурси підприємства в балансі підприємства:
Так, знаходять у повному обсязі.
Не знаходять.
Так, але лише в обсязі, що йде на виробничий розвиток підприємства.

Ефект фінансового левериджу характеризує:
Зміну рентабельності власного капіталу.
Зміну економічної рентабельності.
Зміну рівня фінансової стійкості підприємства.
Зміну структури капіталу.

Що є необхідною умовою позитивного значення ефекту фінансового левериджу:
Перевищення власного капіталу над позиковим.
Ефект фінансового левериджу має позитивне значення за будь-яких умов.
Перевищення економічної рентабельності над середнім відсотком по залученню позикового капіталу.

Якщо підприємство фінансує свою діяльність виключно за рахунок власного капіталу:
Фінансова рентабельність відрізняється від економічної на розмір податкового пресу.
Значення показників фінансової та економічної рентабельності рівні.
Фінансова рентабельність відрізняється від економічної на розмір податкового пресу та диференціалу фінансового важеля.
Фінансова рентабельність відрізняється від економічної на розмір диференціалу фінансового важеля.

Яка ознака передбачає поділ витрат промислового підприємства на прямі та непрямі?
В залежності від ступеню однорідності та реагування та зміну обсягів діяльності
За економічним характером витрат.
Залежно від реакції на зміну обсягу діяльності.
В залежності від способу віднесення витрат на собівартість окремих видів продукції.

У складі яких витрат виділяються прогресивні, пропорційні та дегресивні витрати?
Прямих.
Одноелементних.
Умовно-змінних.
Загальногосподарських.

Як прийнято називати витрати, які змінюються у відносно меншій пропорції до обсягів виробництва чи реалізації?
Прогресивними.
Пропорційними.
Регресивними.
Дегресивними.

Яким чином змінюються умовно-постійні витрати на одиницю продукції при збільшенні обсягів виробництва в короткостроковому періоді?
Не змінюються.
Збільшуються.
Зменшуються.
Зміну в короткостроковому періоді прослідкувати не можливо.

Яке твердження правильне?
Умовно-постійні витрати зростають в довгостроковому періоді.
Умовно-змінні витрати підприємства в короткостроковому періоді не змінюються.
Умовно-постійні витрати підприємства залишаються незмінними в короткостроковому періоді.
Умовно-змінні витрати не змінюються у довгостроковому періоді.

Що із нижченаведеного включається до матеріальних витрат?
Витрати на сертифікацію і збут продукції.
Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів.
Вартість сировини і матеріалів.
Витрати на упакування продукції.

Що із нижченаведеного безумовно належить до умовно-постійних витрат?
Обслуговування кредитів.
Транспортні.
Амортизаційні відрахування.
Жодні з наведених.

Калькуляційні статті витрат відображають
Спожиті ресурси за їх економічним змістом.
Витрати за їх функціональним призначенням.
Формування витрат за напрямами діяльності та місцем виникнення.
Витрати за ступенем їх залежності від обсягів виробництва продукції.

Економічні елементи витрат характеризують
Формування витрат за напрямами діяльності та місцем виникнення.
Витрати за їх функціональним призначенням.
Спожиті ресурси за їх економічним змістом.
Витрати за ступенем їх залежності від обсягів виробництва продукції.

Які фінансові операції підприємства не відносяться до витрат?
Нарахування амортизаційних відрахувань.
Оплата здійсненої роботи, поставлених виробничих запасів.
Попередня (авансова) оплата запасів, робіт,послуг.
Нарахування заробітної плати за поточний місяць.

Якою за характером витрат є стаття калькуляції "витрати на збут"?
Комплексною, непрямою.
Комплексною, прямою.
Простою, непрямою.
Простою, прямою.

З якою метою здійснюється групування витрат на виробництво по калькуляційним статтям?
Визначення достовірної величини витрат на одиницю продукції.
Контроль рентабельності виробництва окремих видів продукції.
Забезпечення співставлення калькуляцій продукції для порівняльного аналізу.
Всі наведенні відповіді.

Що таке калькулювання?
Процес визначення собівартості одиниці окремих виробів (робіт, послуг) за статтями витрат.
Процес визначення обсягу поточних витрат на виробництво не залежно від того, чи включаються вони у собівартість у звітному періоді чи ні.
Процес розробки кошторису витрат.
Жодна з наведених відповідей.

Що відображає повна собівартість?
Витрати виробничого цеху, а також загальнозаводські витрати по організації управління виробництвом.
Витрати виробничого цеху чи ланки по виготовленню продукції.
Витрати на виробництво та реалізацію продукції всіма ланками підприємства.
Витрати на виробництво основної продукції підприємства.

Як називається сума виробничих витрат цеху та загальнозаводських витрат з організації управління виробництвом?
Виробнича собівартість.
Повна собівартість.
Цехова собівартість.
Загальнозаводську собівартість.

Чи відноситься до витрат погашення одержаної позики?
Відноситься лише у частині виплати процентів та комісій банківській установі
Відноситься у випадку порушення термінів погашення позики.
Ні, не відноситься.
Не відноситься ні у частині загального обсягу позики, ні у частині виплати процентів.

Чи регламентується діючим законодавством в даний час склад витрат, що включаються до собівартості продукції.
Ні.
Частково.
Так.
Так, але лише для окремих підприємств галузі.

Які витрати не відносяться до собівартості продукції?
Витрати від порушення договорів з іншими підприємствами.
Відсотки по фінансовому кредиту.
Витрати на реєстрацію підприємства.
Витрати на підготовку та перекваліфікацію кадрів.

Які з нижченаведених факторів, що впливають на величину та рівень собівартості, можна віднести до групи внутрішніх виробничих факторів?
Зміни обсягу і структури продукції.
Зменшення матеріаломісткості одиниці продукції.
Зменшення накладних видатків.
Всі відповіді вірні.

Чи відносяться до витрат преміальні виплати та дивіденди по результатах роботи підприємства за рік?
Витрати, що зменшують власний капітал відносяться до поточних витрат.
Преміальні виплати по результатах фінансового року відносяться на витрати.
Ні, не відносяться
Дивіденди відносяться на капітальні витрати діяльності.

Коефіцієнт витрато місткості діяльності підприємства характеризує
Суму витрат, що припадає на одну грошову одиницю обсягу реалізації продукції.
Частку витрат у вартості реалізованої продукції.
Співвідношення поточних витрат та обсягів реалізації продукції.
Всі відповіді вірні.

Що з перерахованого відрізняє традиційну систему обліку собівартості та систему "директ-костінг"?
За всіма переліченими ознаками.
За повнотою витрат, що враховуються.
За оперативністю обліку витрат.
За формою зв’язку управлінської і фінансової бухгалтерії.

Що приймається за базу для розрахунку відрахувань в Пенсійний фонд?
Фонд споживання.
Фонд оплати праці.
Обсяг реалізації.
Середньо облікова чисельність працівників.

Що з перерахованого є джерелом фінансування поточних витрат на підприємстві?
Виручка від реалізації.
Прибуток підприємства.
Фонди економічного стимулювання.
Нерозподілений прибуток.

В основі якого методу лежить розрахунок планової собівартості продукції на основі базового перед планового рівня собівартості продукції з урахуванням факторів, що впливають на зміну обсягу та рівня витрат у плановому періоді?
Методу техніко-економічних розрахунків.
Логіко-математичного методу.
Факторно-аналітичного методу.
Методів економічного моделювання.

Який з перелічених методів може використовуватись при розробці норм витрат (використання) ресурсів?
Статистичний метод.
Метод прямого розрахунку.
Методі, що базується на фактичних питомих витратах ресурсів.
Всі наведені відповіді.

Яким методом краще планувати адміністративні витрати підприємства, якщо немає інформації про їх склад та фактори, що обумовлюють їх зміну?
Методом еластичності від зміни обсягів діяльності.
Факторно-аналітичним методом.
Економіко-статистичними методами.
Методом техніко-економічних розрахунків.

До якої групи витрат за функціональним призначенням відноситься собівартість реалізованих необоротних активів?
До фінансових витрат.
До операційних витрат.
До інвестиційних витрат.
До адміністративних витрат.

До якої групи витрат за функціональним призначенням відноситься собівартість реалізованих фінансових інвестицій?
До фінансових витрат.
До операційних витрат.
До адміністративних витрат.
До інвестиційних витрат.

До якої групи витрат за функціональним призначенням відноситься доходи за фінансовою орендою?
До інвестиційних витрат.
До операційних витрат.
До фінансових витрат.
До адміністративних витрат.

Що розуміють під поняттям калькуляційні статті витрат?
Поділ витрат за економічним змістом спожитих ресурсів.
Поділ витрат за рівнем реагування на зміну обсягів діяльності.
Поділ витрат за напрямами діяльності та місцем виникнення.
За значенням у процесі формування прибутку.

Яким чином розраховується коефіцієнт витратомісткості діяльності?
Як відношення обсягів діяльності до поточних витрат.
Як добуток поточних витрат на одиницю продукції до обсягів діяльності.
Як відношення поточних витрат до обсягів діяльності.
Як відношення поточних витрат до прибутку.

Яким чином розраховується коефіцієнт (рівень) витратовіддачі ?
Як відношення поточних витрат до обсягів діяльності.
Як добуток поточних витрат на одиницю продукції до обсягів діяльності.
Як відношення обсягів діяльності до поточних витрат
Як відношення поточних витрат до прибутку.

Яким чином розраховується коефіцієнт (рівень) рентабельності витрат?
Як відношення поточних витрат до чистого прибутку.
Як відношення обсягів діяльності до поточних витрат.
Як добуток поточних витрат на одиницю продукції до обсягів діяльності.
Як відношення поточних витрат до обсягів діяльності.

Що характеризує коефіцієнт витратовіддачі ?
Обсяг виробленої(реалізованої) продукції, що генерує поточні витрати.
Обсяг поточних витрат, що припадає на одиницю сформованого прибутку.
Обсяг поточних витрат, що припадає на одиницю виробленої(реалізованої) продукції.
Обсяг поточних витрат, що формує підприємство в одиницю часу.

Що розуміють під поняттям кошторис витрат ?
Документ в якому визначені планові показники по доходах та витратах на реалізацію певного проекту.
Калькуляція виробництва нового продукту з визначенням обов’язкового рівня його рентабельності.
Документ встановленої форми, в якому відображаються планові чи фактичні витрати на реалізацію певного проекту.
Перелік планових калькуляційних статей певного підрозділу підприємства.


Тема 12. Доходи та цінова політика підприємства

Яким терміном визначається збільшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження ресурсів, контрольованих ним, або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання його власного капіталу?
Активи підприємства.
Чистий прибуток підприємства.
Доходи підприємства.
Чистий грошовий потік підприємства.

У якій формі фінансової звітності підприємства наводяться дані про обсяг та склад його доходів?
У балансі (форма № 1).
У звіті про фінансові результати (форма № 2).
У звіті про рух грошових коштів (форма № 3).
В усіх зазначених формах фінансової звітності.

Обсяг грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства за певний проміжок часу в результаті продажу виготовленої продукції з використанням грошової форми розрахунку для компенсації вартості об’єкта продажу – це:
Дохід (виручка) від реалізації продукції.
Операційні витрати підприємства.
Прибуток підприємства.
Валові доходи підприємства.

Сума оплати покупцями продукції (товарів, робіт, послуг) за умови передачі їм ризиків і вигод, що пов’язані з правом власності на об’єкт купівлі-продажу – це:
Операційні витрати підприємства.
Прибуток підприємства.
Дохід (виручка) від реалізації продукції.
Валові доходи підприємства.

Дохід від операційної оренди активів, дохід від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій); дохід від списання кредиторської заборгованості – це складові такого виду доходів підприємства:
Фінансових доходів підприємства.
Надзвичайних доходів підприємства.
Інших операційних доходів підприємства.
Виручки від реалізації продукції підприємства.

Дохід від участі в капіталі формується з таких складових:
Дохід від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.
Дохід від продажу продукції дочірньому підприємству.
Дохід від реалізації фінансових інвестицій.
Дохід від операційної оренди активів.

Додаткові грошові надходження на підприємство в результаті прийняття до реалізації більш оптимальних варіантів рішень - це характеристика такого виду доходів:
Бухгалтерських.
Неявних.
Операційних.
Фінансових.

Який підхід до характеристики доходу підприємства передбачає врахування в загальному його обсязі неявних доходів?
Економічний.
Бухгалтерський.
Податковий.
Всі відповіді вірні.

Що забезпечують доходи підприємства як джерело розвитку його діяльності?
Формування прибутку.
Фінансування поточних витрат.
Сплату податкових платежів.
Усі відповіді правильні.

Якщо при плануванні доходів підприємства виявилося, що плановий необхідний дохід перевищує плановий можливий дохід, які заходи слід зробити для їх збалансування?
Зменшити потребу у цільовому прибутку, знайти невикористані резерви зниження витрат.
Таке співвідношення між можливим та необхідним доходами є нормальним, тому не слід вживати ніяких заходів.
Таке співвідношення між можливим та необхідним доходами є аномальним і свідчить про помилки у розрахунках.
Збільшити потребу у цільовому прибутку.

У чому полягає різниця між номінальним та реальним доходом підприємства?
Реальний дохід являє собою номінальний дохід, зменшений на суму неявних витрат підприємства.
Реальний дохід являє собою номінальний дохід, зменшений на суму витрат за відповідний період.
Реальний дохід являє собою номінальний дохід з урахуванням прихованих доходів.
Реальний дохід являє собою номінальний дохід, скорегований на темп інфляції у відповідному періоді.

Який термін характеризує дохід, який дозволяє підприємству фінансувати всі заплановані поточні витрати, обов’язкові платежі та отримати цільовий прибуток?
Можливий дохід.
Необхідний дохід.
Чистий дохід.
Валовий дохід.

Який термін характеризує дохід, що може отримати підприємство при наявних виробничих потужностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон’юнктурі ринку?
Чистий дохід.
Валовий дохід.
Можливий дохід.
Необхідний дохід.

Який термін характеризує дохід підприємства від продажу додаткової одиниці продукції?
Загальний дохід.
Граничний дохід.
Середній дохід.
Мінімальний дохід.

Як пов’язані між собою показники фінансової звітності підприємства: "дохід (виручка) від реалізації продукції" (позначення – Д) та "чистий дохід (виручка) від реалізації продукції " (умовне позначення – ЧД)?
ЧД визначається шляхом вирахування з Д податків із продажу (ПДВ, акцизу), наданих знижок та повернення товарів.
Ніяк не пов’язані, оскільки виражають доходи від різних видів діяльності підприємства.
Значення даних показників між собою рівні.
ЧД визначається шляхом вирахування з Д собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Доходи від реалізації фінансових інвестицій за стандартами бухгалтерського обліку відносяться до:
Фінансових доходів підприємства.
Операційних доходів підприємства.
Інших доходів підприємства.
Інших операційних доходів підприємства.

Обсяг виручки від реалізації продукції, який забезпечує покриття постійних та змінних витрат підприємства без отримання прибутку – це характеристика:
Обсягу реалізації продукції в точці мінімального рівня рентабельності.
Обсягу реалізації продукції в точці ліквідації.
Обсягу реалізації продукції в точці беззбитковості.
Фактичного обсягу реалізації продукції.

Обсяг виробництва та реалізації продукції, який забезпечує покриття витрат та отримання мінімального прибутку – це характеристика обсягу діяльності підприємства в:
Точці беззбитковості.
Точці ліквідації.
Точці мінімального рівня рентабельності.
Зоні прибутковості.

Мінімальний прибуток підприємства для розрахунку точки мінімального рівня рентабельності розраховується як:
Добуток власного капіталу підприємства та коефіцієнта мінімального рівня рентабельності, який коригується на коефіцієнт оподаткування податком на прибуток.
Сума потреб, які передбачається профінансувати за рахунок чистого прибутку в плановому періоді.
Різницю між фактичним обсягом реалізації продукції та точкою беззбитковості.
Суму умовно-постійних та умовно-змінних витрат підприємства.

Різниця між фактичним обсягом реалізації продукції та обсягом реалізації в точці беззбитковості – це:
Точка мінімального рівня рентабельності.
Сума умовно-постійних витрат.
Запас фінансової міцності.
Граничний доход підприємства.

Запас фінансової міцності підприємства характеризує:
Усі відповіді вірні.
Абсолютне чи відносне перевищення фактичним обсягом діяльності підприємства точки беззбитковості.
Спроможність підприємства формувати прибуток.
Спроможність підприємства «протистояти» негативному впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Обсяг виробництва та реалізації продукції в точці ліквідації дорівнює:
Обсягу умовно-змінних витрат.
Обсягу виробничих витрат.
Обсягу витрат на збут продукції.
Обсягу умовно-постійних витрат.

Співвідношення між критичними точками діяльності підприємства за інших рівних умов є таким (Рф – обсяг реалізації продукції фактичний, Тб – точка беззбитковості, Тмрр – точка мінімального рівня рентабельності, Тл – точка ліквідації):
Тмрр>Рф>Тб>Тл.
Тб>Рф>Тмрр> Тл.
Рф>Тмрр>Тб>Тл.
Рф= Тмрр=Тб+Тл

Як зміниться обсяг виробництва підприємства в точці мінімальної рентабельності, якщо капітал підприємства зросте (за умови незмінності інших факторів)?
Збільшиться.
Зменшиться.
Не зміниться.
Характер зміни визначити неможливо.

Як зміниться обсяг виробництва підприємства в точці мінімальної рентабельності, якщо є можливість збільшити ціну реалізації товарів (за умови незмінності інших факторів)?
Збільшиться.
Зменшиться.
Не зміниться.
Характер зміни визначити неможливо.

Як зміниться обсяг виробництва підприємства в точці беззбитковості при зростанні середніх змінних витрат?
Зменшиться.
Збільшиться.
Не зміниться.
Характер зміни визначити неможливо.

Як зміниться обсяг виробництва підприємства в точці мінімальної рентабельності при зростанні ставки податку на прибуток?
Збільшиться.
Зменшиться.
Не зміниться.
Характер зміни визначити неможливо.

Яким чином зміниться обсяг діяльності підприємства в точці беззбитковості при зменшенні постійних витрат?
Збільшиться.
Зменшиться.
Не зміниться.
Характер зміни визначити неможливо.

Сукупність принципів та методів обґрунтування цін на продукцію (товари, роботи, послуги) підприємства – це характеристика:
Усі відповіді вірні.
Планування доходів підприємства.
Політики надання знижок покупцям продукції.
Цінової політки підприємства.

Цілями цінової політики підприємства є:
Усі відповіді вірні.
Забезпечення життєздатності підприємства.
Максимізація прибутку.
Лідерство підприємства за показником «частка ринку».

Вихідним економічним принципом ціноутворення є:
Покриття виробничих витрат.
Покриття витрат на збут.
Покриття витрат та отримання цільового прибутку.
Покриття надзвичайних витрат та отримання прибутку від надзвичайної діяльності.

Основними функціями ціни є:
Оціночна,стимулююча, коригуючи.
Оціночна, планова, регулююча.
Оціночна, перерозподільча, стимулююча, регулююча.
Маркетингова, стимулююча, перерозподільча.

Основними принципами ціноутворення є:
Максимізації прибутку.
Максимізації доходів.
Орієнтація на внутрішні фактори, орієнтація на зовнішні фактори, комбінування.
Покриття витрат.

Принцип орієнтації ціноутворення на внутрішні фактори передбачає:
Ціна визначається кон’юнктурою ринку та споживчими властивостями продукції.
Ціна визначається ринком.
Забезпечення ціною покриття витрат, отримання необхідного прибутку та ефективності використання ресурсів.
Ціна визначається ринком та обсягами виробничих витрат підприємства.

Реалізація принципу комбінування в процесі ціноутворення передбачає:
Ціна визначається ринком.
Ціна визначається виробничими витратами та нормативним рівнем рентабельності продукції.
Внутрішні фактори підприємства визначають криву пропозиції, зовнішні - криву попиту.
Ціна визначається споживчими властивостями продукції.

Нижньою межею ціни підприємства є :
Ціна конкурентів.
Повна собівартість продукції.
Середньоринкова ціна на продукцію.
Сума виробничих витрат та мінімального прибутку підприємства.

Основними методами ціноутворення є:
Усі відповіді вірні.
Нормативні та параметричні.
Витратний та агрегатний.
Експертних оцінок та комбіновані.

Для прогнозування ціни використовується:
Метод експертних оцінок.
Нормативний метод.
Витратний метод.
Метод питомих показників.

Диференціація цін залежить від:
Місця та часу реалізації продукції.
Характеру споживачів.
Умов оплати.
Усі відповіді вірні.

Умовами застосування методу екстраполяції динамічних рядів для планування обсягу доходу підприємства є:
Наявність чітко виражених тенденцій зміни обсягу доходів підприємства та збереження умов формування доходів в наступному періоді.
Забезпеченість виробничими потужностями.
Відповідність виявлених тенденцій зміни доходів тенденціям зміни місткості ринку.
Усі відповіді вірні.

Базовою формулою для обґрунтування цільового обсягу доходу від реалізації продукції підприємства є:
Добуток ціни на кількість реалізованої продукції.
Добуток ціни на кількість реалізованої продукції, який зменшується на суму знижок покупцям продукції.
Формула для розрахунку обсягу реалізації продукції в точці мінімального рівня рентабельності.
Лінія тренду, яка віддзеркалює залежність доходу підприємства від часу.

В основу застосування факторно-аналітичного методу планування доходів підприємства покладено:
Коригування результатів його планування економіко-статистичним методом на вплив ключових факторів, зміна яких передбачається в плановому періоді.
Обґрунтування норм витрат та рентабельності продукції підприємства.
Обґрунтування цільового прибутку підприємства.
Обґрунтування норм доходності капітальних інвестицій.


Тема 13.Фінансові результати діяльності підприємства

Прибуток – це:
Джерело розвитку підприємства.
Частина виручки, що залишається після відшкодування усіх поточних витрат.
Результативний показник, який використовується для розрахунку показників ефективності діяльності підприємства.
Усі відповіді правильні.

У якій формі фінансової звітності підприємства наводяться дані про обсяг його прибутку?
У балансі (форма № 1).
У звіті про фінансові результати (форма № 2).
У звіті про рух грошових коштів (форма № 3).
В усіх зазначених формах фінансової звітності.

Основними функціями прибутку підприємства є:
Контрольна, регулююча, коригуюча.
Контрольна, розподільча, стимулююча.
Оціночна, розподільча, стимулююча.
Оціночна, контрольна, розподільча.

Основною умовою одержання підприємством прибутку є:
Здійснення господарської діяльності у встановленому обсязі.
Перевищення доходів над витратами.
Виробництво товарів, що користуються попитом.
Максимальне задоволення потреб споживачів.

Сукупний прибуток характеризує:
Прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності до оподаткування.
Виручку від реалізації, зменшену на податки, що входять до складу ціни та собівартості реалізованої продукції.
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування.
Прибуток від операційної діяльності, збільшений на прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності та іншої звичайної діяльності.

Прибуток від операційної діяльності визначається як:
Валовий прибуток за мінусом адміністративних витрат та витрат на збут.
Доходи від реалізації продукції за мінусом податків, що входять до складу ціни та собівартості продукції.
Валовий прибуток за мінусом поточних витрат підприємства.
Сума сукупного прибутку та постійних витрат підприємства.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування характеризує:
Доходи від реалізації продукції за мінусом податків, що входять до складу ціни та собівартості продукції.
Валовий прибуток за мінусом адміністративних витрат та витрат на збут.
Прибуток від операційної діяльності, збільшений на прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності та іншої звичайної діяльності.
Валовий прибуток за мінусом поточних витрат підприємства.

Можливий прибуток підприємства характеризує:
Обсяг прибутку, достатній для фінансування запланованих інвестиційних проектів власними коштами.
Плановий прибуток, який є умовою самофінансування підприємства.
Плановий прибуток, який досягається при повному використанні наявних ресурсів, нормативній собівартості продукції, запланованих обсягах реалізації.
Розмір прибутку, який відповідає середньогалузевій прибутковості діяльності.

Який з наведених показників використовується для розрахунку цільового прибутку?
Прогнозний приріст витрат підприємства.
Планова потреба в фінансуванні приросту обсягу діяльності підприємства за рахунок чистого прибутку.
Плановий обсяг виробництва продукції.
Плановий обсяг реалізації продукції.

Яке співвідношення між операційним прибутком та чистим прибутком підприємства?
Чистий прибуток завжди більший за операційний.
Операційний прибуток завжди більший за чистий.
Співвідношення між цими видами прибутку залежить від доходів та витрат від фінансової та надзвичайної діяльності.
Операційний та чистий прибуток є рівними за обсягом.

Горизонтальний аналіз прибутку передбачає:
Визначення його структури за видами.
Визначення тенденції його зміни у часі.
Визначення впливу факторів на його обсяг.
Усе зазначене є складовими горизонтального аналізу прибутку.

Факторний аналіз прибутку передбачає:
Усе зазначене є складовими горизонтального аналізу прибутку.
Визначення впливу факторів на його обсяг.
Визначення тенденції його зміни у часі.
Визначення його структури за видами.

Вертикальний аналіз прибутку передбачає:
Аналіз структури прибутку за окремими видами діяльності.
Аналіз структури прибутку за окремими видами продукції.
Аналіз структури розподілу прибутку.
Усе зазначене є складовими вертикального аналізу прибутку.

Коефіцієнтний аналіз прибутку передбачає:
Усе зазначене є складовими коефіцієнтного аналізу прибутку.
Визначення співвідношення окремих абсолютних показників, одним з яких є прибуток (або окрема його складова).
Визначення його структури за видами.
Співставлення значень окремих груп аналогічних показників прибутку між собою.

Чи покращується ефективність діяльності підприємства, якщо за ряд років спостерігається стійка тенденція збільшення суми його прибутку?
Так, якщо темпи зростання спожитих ресурсів є меншими за темпи зростання прибутку.
Так, якщо темпи зростання спожитих ресурсів є більшими за темпи зростання прибутку.
Безумовно, так.
Ні, оскільки прибуток не характеризує ефективність діяльності підприємства.

Який загальний підхід покладено в основу розрахунку показників рентабельності підприємства? Умовні позначення: П – прибуток; В – витрати на формування прибутку або ресурси, що використовувались підприємством для його формування:
В / П.
П – В.
П / В.
(П – В) / В.

Рентабельність виробництва продукції визначається як :
Співвідношенні прибутку та власного капіталу підприємства.
Співвідношення прибутку та валової чи товарної продукції.
Співвідношення прибутку та обсягу використаних ресурсів.

Які з перерахованих методів використовуються при плануванні можливого прибутку?
Прямого розрахунку, факторного моделювання, метод "CVP", нормативний.
Екстраполяції, балансовий, цільового формування, метод "CVP".
Екстраполяції, факторного моделювання, балансовий, нормативний.
Прямого розрахунку, цільового формування, факторного моделювання, нормативний.

Який метод планування прибутку передбачає перенесення тенденції його зміни у попередніх періодах на плановий період?
Метод прямого розрахунку.
Метод цільового формування.
Метод екстраполяції.
Нормативний метод.

Який метод планування прибутку передбачає попереднє визначення основних показників, що його формують (доходів та витрат) у плановому періоді?
Метод екстраполяції.
Метод цільового формування.
Нормативний метод.
Метод прямого розрахунку.

Який метод планування прибутку передбачає визначення його складових за напрямами використання у плановому періоді?
Метод цільового формування.
Метод екстраполяції.
Метод прямого розрахунку.
Нормативний метод.

Який метод планування прибутку передбачає використання нормативів рентабельності виробництва чи використання окремих ресурсів?
Метод екстраполяції.
Метод прямого розрахунку.
Метод цільового формування.
Нормативний метод.

Який метод планування прибутку передбачає коригування його суми у звітному періоді на вплив окремих факторів, дія яких очікується у плановому періоді?
Метод факторного моделювання.
Метод прямого розрахунку.
Метод цільового формування.
Нормативний метод.

Яку частину чистого прибутку підприємства прийнято визначати терміном "капіталізований прибуток"?
Що спрямовується на виплати власникам підприємства.
Що спрямовується на виплати персоналу підприємства.
Що спрямовується на соціальні програми підприємства, благодійні цілі тощо.
Що спрямовується на фінансування приросту активів підприємства.

Яку частину чистого прибутку підприємства прийнято визначати терміном "прибуток, що споживається"?
Що спрямовується на фінансування приросту необоротних активів підприємства.
Що спрямовується на фінансування приросту оборотних активів підприємства.
Що залишається нерозподіленою за підсумками фінансового року.
Що спрямовується на виплати власникам, працівникам та використовується для фінансування соціальних програм.

Який напрям розподілу чистого прибутку не відноситься до його капіталізації?
Формування власного оборотного капіталу.
Виплата дивідендів.
Фінансування приросту необоротних активів.
Придбання акцій інших підприємств.

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства залежить від
Галузі, до якої належить підприємство.
Рівня конкурентоспроможності його складових елементів.
Масштабів діяльності підприємства.
Місця розташування.

Які складові визначають конкурентопридатність товару?
Усіма перерахованими складовими.
Якість та ціна.
Витрати на експлуатацію та якість сервісу.
Немає вірної відповіді.

Чи відноситься характер динаміки підприємства до конкурентних переваг?
Ні.
Так.
В деяких випадках.
Немає вірної відповіді.

Які види конкурентоспроможності виділяють?
Конкурентоспроможність фірми, конкурентоспроможність галузі.
Конкурентоспроможність фірми, галузі, економіки, країни (регіону).
Конкурентоспроможність економіки, конкурентоспроможність країни чи регіону.
Немає вірної відповіді.

Які економічні методи відведені до програми управління якістю?
Всі наведені варіанти вірні.
Державне регулювання ринку через досконалість системи оподаткування й інші фінансові важелі; сприяння розвитку конкуренції.
Втілення в життя положень законодавства про антимонопольну діяльність.
Створення ефективного механізму правового захисту національних споживачів.

До оцінки конкурентоспроможності продукції відносять
Немає вірної відповіді.
Конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність виконання, конкурентоспроможність відповідності.
Конкурентоспроможність продукції.
Конкурентоспроможність виконання.

Конкурентоспроможність продукції –
Відображає той ступінь, в якому товари фактично задовольняють потреби клієнтів.
Відображає ту міру, якою продукція чи послуги, що надаються фірмою, відповідають внутрішнім специфікаціям.
Відображає рівень якості самої продукції.
Немає вірної відповіді.

Конкурентоспроможність виконання -
Всі відповіді вірні.
Відображає рівень якості самої продукції.
Відображає той ступінь, в якому товари фактично задовольняють потреби клієнтів.
Відображає ту міру, якою продукція чи послуги, що надаються фірмою, відповідають внутрішнім специфікаціям.

Конкурентоспроможність відповідності -
Відображає той ступінь, в якому товари фактично задовольняють потреби клієнтів.
Відображає рівень якості самої продукції.
Відображає ту міру, якою продукція чи послуги, що надаються фірмою, відповідають внутрішнім специфікаціям.
Немає вірної відповіді.

До базових принципів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства відносять:
Всі перераховані відповіді.
Комплексність, системність.
Динамічність, безперервність.
Оптимальність, об’єктивність.

У чому полягає графічний метод?
Дає змогу дослідити розвиток процесів конкуренції в динаміці .
Являє собою варіацію матричного методу.
Являє собою табличний метод.
Оцінки конкурентоспроможності базується на побудові так званої “Багатокутника” конкурентоспроможності”.

В чому полягає табличний метод оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства?
Дає змогу дослідити розвиток процесів конкуренції в динаміці.
Являє собою варіацію матричного методу.
Дозволяє забезпечити високу репрезентативність оцінки.
Немає вірної відповіді.

Які матричні методи можуть бути використаними для оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, крім БКГ?
Матриця “Привабливість ринку/конкурентоспроможність”.
Матриця “Стадія розвитку ринку/конкурентна позиція”.
Матриця “Стадія життєвого циклу продукції/конкурентна позиція”.
Всі відповіді вірні.

На які методи поділяються розрахункові?
Всі відповіді вірні.
Специфічні, комплексні та групові.
Специфічні та комплексні.
Немає вірної відповіді.

Що таке специфічні методи?
Методи, що базуються на комплексному підході до оцінки конкурентоспроможності підприємства.
Методи, є результатом екстраполяції тенденцій у динаміці її реалізованого рівня.
Методи, що дозволяють оцінити конкурентоспроможність підприємства по окремих аспектах його діяльності.
Немає вірної відповіді.

Серед комплексних методів оцінки конкурентоспроможності визначальне місце посідають
Всі перераховані методи.
Метод, що базується на аналізі порівняльних переваг підприємств-конкурентів; метод, що ґрунтується на основі теорії ефективної конкуренції.
Інтегральний метод та метод самооцінки.
Метод, що використовує в якості головного підходу оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства.


Який напрям розподілу чистого прибутку не відноситься до його споживання?
Заохочення трудового колективу до покращення ефективності діяльності.
Придбання акцій інших підприємств.
Виплата дивідендів власникам підприємства.
Внески у благодійні фонди.

Що характеризує прибуток як цільова функція діяльності підприємства?
Це частина доходу підприємства, що залишається у підприємства після сплати усіх непрямих податків.
Це приріст грошових коштів на рахунках підприємства.
Це частина виручки, що залишається у підприємства після відшкодування усіх витрат на виробничу, комерційну та інші види діяльності.
Усе перераховане характеризує прибуток як цільову функцію діяльності підприємства.

Який вид прибутку є цільовою функцією діяльності підприємства у короткостроковому періоді?
Мінімально необхідний.
Максимальний.
Мінімальний.
Чистий.

Що характеризує мінімальний прибуток підприємства?
Плановий прибуток, який досягається при повному використанні наявних ресурсів, нормативній собівартості продукції, запланованих обсягах реалізації.
Обсяг прибутку, достатній для фінансування запланованих інвестиційних проектів власними коштами.
Розмір прибутку, який забезпечує мінімальний рівень рентабельності на вкладений власниками капітал.
Розмір прибутку, який відповідає середньогалузевій прибутковості діяльності.

Що розуміють під мінімально необхідним прибутком?
Розмір прибутку, який забезпечує мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал.
Розмір прибутку, який забезпечує більший прибуток, ніж у конкурентів.
Розмір прибутку, який відповідає потребам підприємства у формуванні цільових фондів фінансових ресурсів.
Розмір прибутку, який відповідає середньогалузевій прибутковості діяльності.

За якої умови підприємство може досягти максимального прибутку?
Тотожності середніх витрат та граничних витрат.
Тотожності граничних доходів та середніх витрат.
Тотожності граничних доходів та граничних витрат.
Якщо граничні доходи перевищують граничні витрати.

Чи може підприємство бути прибутковим за умови збитковості виробничої діяльності?
Ні.
Так, якщо ним отримується прибуток від іншої операційної та фінансової діяльності, який за обсягами перевищує збитки від виробничої діяльності.
Так.
Ні, оскільки прибуток від виробничої діяльності є основною складовою сукупного прибутку підприємства.

За яких умов зростання обсягу прибутку буде сприяти підвищенню рентабельності його діяльності?
За умови рівності темпів росту доходів та витрат підприємства.
За умови зростання прибутку нижчим темпом ніж виручка від реалізації продукції.
За умови зростання прибутку вищим темпом ніж доходи та витрати підприємства.
За будь-яких умов.

Зростання обсягу адміністративних витрат, за інших рівних умов, матиме такий вплив на обсяг прибутку підприємства:
Сприятиме зростанню його обсягу.
Сприятиме підвищенню рентабельності витрат.
Призведе до його скорочення.
Ніяк не позначиться на обсязі прибутку підприємства.

Підвищення ефекту операційного левериджу при нарощенні обсягів виробництва та за інших рівних умов матиме такий вплив на прибуток підприємства:
Вірна відповідь відсутня.
Сприятиме зростанню його обсягу.
Призведе до його скорочення.
Негативно позначиться на рівні рентабельності виробництва.

Зростання ціни реалізації продукції за інших рівних умов сприятиме:
Скороченню витрат на збут.
Зростанню якості продукції.
Зростанню частки ринку підприємства.
Зростанню обсягу прибутку підприємства.

При капіталізації прибутку підприємства відбувається:
Зростання обсягу власного капіталу підприємства.
Скорочення обсягу чистого прибутку.
Зростання обсягу виплачених дивідендів.
Скорочення обсягу власного капіталу підприємства.

Отримання підприємством збитків призводить до:
Скорочення обсягу власного капіталу.
Зростання обсягу позикового капіталу.
Зростання витрат підприємства.
Всі відповіді вірні.

Зростання обсягу амортизаційних відрахувань призведе до:
Зростання обсягу операційного прибутку підприємства.
Скорочення витрат підприємства.
Вірна відповідь відсутня.
Скорочення обсягу прибутку підприємства на таку ж величину.У чому полягає ефект від діяльності підприємства?
Це співвідношення результату до витрат ресурсів, які забезпечили його отримання.
Це якісне управління діяльністю підприємства.
Це якісне поєднання трудових та фінансових ресурсів.
Це результат діяльності, отриманий підприємством у вигляді певної грошової суми.

Як визначається ефективність господарської діяльності підприємства?
Як загальна сума доходу, що отримує підприємство від усіх видів діяльності у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах.
Як співвідношення різноманітних показників прибутку та вкладеного капіталу, обсягу продаж, здійснених витрат.
Як співвідношення отриманих результатів, що відображають досягнення цілей розвитку, і обсягів сукупних ресурсів, що застосовані та використані для досягнення цих результатів.
Як різниця між доходами та витратами від усіх видів діяльності.

Як співвідносяться між собою показники ефективності та результативності виробництва?
Показники ефективності виробництва є складовою показників результативності виробництва.
Показники результативності виробництва є складовою показників ефективності виробництва.
Вони доповнюють один одного.
Вони тотожні один одному.

Які з перерахованих характеристик розкривають сутність ефективності діяльності підприємства?
Співвідношення ефекту і витрат на його отримання.
Це досягнення певних результатів із найменшими витратами.
Співвідношення результатів і сукупних витрат.
Усі відповіді правильні.

Які види ефективності виділяються за ступенем збільшення ефекту?
Абсолютна, порівняльна.
Економічна, соціальна.
Локальна, дифузійна, резонансна.
Первісна, мультиплікативна.

Специфічними формами якої ефективності є дифузійна та резонансна ефективність?
Порівняльної.
Економічної.
Мультиплікативної.
Первісної.

Як називається конкретний результат господарської діяльності даного підприємства, внаслідок якої воно має певний зиск?
Абсолютний ефект.
Мультиплікативний ефект.
Локальний ефект.
Ефект акселерації.

Як називається конкретний результат впровадження на підприємстві окремого нововведення?
Первісний ефект.
Абсолютний ефект.
Мультиплікативний ефект.
Дифузійний ефект.

Як називається результат від примноження початкового ефекту завдяки багаторазовому та (або) багатонапрямковому використанню нововведень в різних сферах діяльності?
Резонансний ефект.
Дифузійний ефект.
Мультиплікативний ефект.
Ефект акселерації.

Який ефект має місце в ситуації, коли окреме нововведення дозволяє отримати не тільки позитивний результат, а й прискорити темпи його подальшого розповсюдження та застосування?
Дифузійний ефект.
Локальний ефект.
Ефект акселерації.
Резонансний ефект.

Що характеризує дифузійний ефект?
Конкретний результат господарської діяльності даного підприємства, внаслідок якої воно має певний зиск.
Результат від активізації появи нових нововведень внаслідок реалізації іншого нововведення.
Результат поширення окремого нововведення на різні види діяльності.
Позитивний результат реалізації нововведення, що супроводжується прискоренням темпів його подальшого розповсюдження.

Що характеризує резонансний ефект?
Результат від активізації появи нових нововведень внаслідок реалізації іншого нововведення.
Результат поширення окремого нововведення на різні види діяльності.
Конкретний результат господарської діяльності даного підприємства, внаслідок якої воно має певний зиск.
Позитивний результат реалізації нововведення, що супроводжується прискоренням темпів його подальшого розповсюдження.

Що характеризує локальний ефект?
Результат від активізації появи нових нововведень внаслідок реалізації іншого нововведення.
Результат поширення окремого нововведення на різні види діяльності.
Конкретний результат господарської діяльності даного підприємства, внаслідок якої воно має певний зиск.
Позитивний результат реалізації нововведення, що супроводжується прискоренням темпів його подальшого розповсюдження.

Що характеризує ефект акселерації?
Позитивний результат реалізації нововведення, що супроводжується прискоренням темпів його подальшого розповсюдження.
Конкретний результат господарської діяльності даного підприємства, внаслідок якої воно має певний зиск.
Результат від активізації появи нових нововведень внаслідок реалізації іншого нововведення.
Результат поширення окремого нововведення на різні види діяльності.

Як називається ефективність діяльності, яка відображається через різні вартісні показники, що характеризують кінцеві та проміжні результати діяльності підприємства?
Соціальна.
Абсолютна.
Економічна.
Порівняльна.

Як називається ефективність діяльності, суть якої полягає в скороченні тривалості робочого тижня, збільшенні кількості робочих місць, поліпшенні умов праці та побуту?
Соціальна.
Економічна.
Абсолютна.
Локальна.

Що є джерелом підвищення ефективності?
Зниження фондомісткості, матеріаломісткості продукції.
Зростання продуктивності праці.
Раціональне використання природних ресурсів.
Усі перераховані відповіді.

Ефективність діяльності підприємства утворюється:
Під впливом внутрішніх чинників, що діють на підприємстві.
Під впливом зовнішніх чинників (економічних, соціальних, правових).
Під впливом і внутрішніх, і зовнішніх чинників.
Немає правильної відповіді.

Що відносять до внутрішніх чинників підвищення ефективності діяльності підприємства?
Устаткування, інфраструктура.
Технологія, устаткування, методи роботи, стиль управління.
Працівники, структурні зміни в суспільстві.
Політична стабільність в країні.

Що відносять до зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності підприємства?
Технологія, устаткування, методи роботи, стиль управління.
Устаткування, інфраструктура.
Державна економічна політика, структурні зміни у суспільстві, інфраструктура.
Структура виробництва, методи організації діяльності, науково-технічний прогрес, конкурентоспроможність продукції.

Які показники відносять до показників ефективності діяльності підприємства?
Рентабельність.
Продуктивність.
Матеріало-, трудо-, фондомісткість.
Усі перераховані показники.

Які із перелічених критеріїв можуть бути використані для оцінки ефективності?
Усі перераховані критерії можуть бути використані для оцінки ефективності.
Досягнення екстремальних (мінімальних чи максимальних) показників ефективності.
Задовільний рівень досягнення мети.
Фіксування певного результату, який має отримати підприємство.

Основними критеріями оцінки господарської діяльності підприємства є:
Прибуток і продуктивність праці.
Рентабельність і ресурсний потенціал.
Прибуток і рентабельність.
Продуктивність праці і ресурсний потенціал.

Як співвідносяться між собою показники ефективності та рентабельності виробництва?
Показники ефективності виробництва є складовою показників рентабельності виробництва.
Вони доповнюють один одного.
Показники рентабельності виробництва є складовою показників ефективності виробництва.
Вони тотожні один одному.

Як співвідносяться між собою показники продуктивності та рентабельності виробництва?
Показники рентабельності виробництва є складовою показників продуктивності.
Показники продуктивності є складовою показників рентабельності виробництва.
Вони доповнюють один одного.
Вони тотожні один одному.

Який з перерахованих показників є узагальнюючим показником ефективності діяльності підприємства?
Витрати на одиницю товарної продукції.
Фондовіддача.
Трудомісткість одиниці продукції.
Обсяг товарної продукції.

Який кінцевий показник характеризує ефективність діяльності підприємства в цілому?
Рівень валового доходу.
Рівень прибутку від збуту товарів.
Рівень чистого прибутку від усіх видів діяльності підприємств.
Сума чистого прибутку.

Що з перерахованого характеризує рентабельність виробництва?
Виробництво чистої продукції на одиницю витрат.
Витрати на одиницю товарної продукції.
Витрати часу на виробництво одиниці продукції.
Прибуток віднесений до обсягу виробництва продукції.

Що з перерахованого не характеризує ефективність використання окремих видів ресурсів?
Фондовіддача.
Продуктивність праці.
Період обороту виробничих запасів.
Сума прибутку на одиницю загальних витрат.

Який з перерахованих показників не є показником оцінки ефективності інвестиційної діяльності?
Чистий приведений дохід.
Витратомісткість.
Внутрішня норма доходності.
Рентабельність.

До якої групи показників оцінки ефективності діяльності підприємства можна віднести коефіцієнт інтенсивності використання обладнання?
Показники оцінки ефективності використання основних засобів.
Показники оцінки ефективності використання трудових ресурсів.
Показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності.
Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів.

До якої групи показників оцінки ефективності діяльності підприємства можна віднести період обороту запасів?
Показники оцінки ефективності використання основних засобів.
Показники оцінки ефективності використання трудових ресурсів.
Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів.
Показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності.

До якої групи показників оцінки ефективності діяльності підприємства можна віднести трудомісткість виробництва продукції?
Показники оцінки ефективності використання основних засобів.
Показники оцінки ефективності використання трудових ресурсів.
Узагальнюючі показники оцінки ефективності діяльності.
Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів.

До якої групи показників оцінки ефективності діяльності підприємства можна віднести внутрішню норму доходності?
Показники оцінки ефективності використання основних засобів.
Узагальнюючі показники оцінки ефективності діяльності.
Показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності.
Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів.

До якої групи показників оцінки ефективності діяльності підприємства можна тривалість виробничого циклу?
Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів.
Показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності.
Показники оцінки ефективності використання основних засобів.
Показники оцінки ефективності використання трудових ресурсів.

До якої групи показників оцінки ефективності діяльності підприємства можна віднести продуктивність основних засобів?
Показники оцінки ефективності використання необоротних активів.
Показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності.
Показники оцінки ефективності використання трудових ресурсів.
Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів.

До якої групи показників оцінки ефективності діяльності підприємства можна віднести чистий приведений дохід?
Показники оцінки ефективності використання основних засобів.
Показники оцінки ефективності використання трудових ресурсів.
Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів.
Показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності.

До якої групи показників оцінки ефективності діяльності підприємства можна віднести рентабельність виробництва?
Узагальнюючі показники оцінки ефективності діяльності.
Показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності.
Показники оцінки ефективності використання основних засобів.
Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів.

До якої групи показників оцінки ефективності діяльності підприємства можна віднести коефіцієнт ефективності капітальних вкладень?
Показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності.
Узагальнюючі показники оцінки ефективності діяльності.
Показники оцінки ефективності використання основних засобів.
Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів.

При оцінці ефективності якого виду діяльності підприємства бажано враховувати фактор часу?
Фінансової діяльності.
Інвестиційної діяльності.
Операційної діяльності.
Звичайної діяльності.Фінансовий стан підприємства
Характеризується показниками, що відображають наявність, ефективність використання матеріальних ресурсів.
Комплексне поняття, яке характеризується показниками, що відображають ефективність використання трудових ресурсів.
Комплексне поняття, яке характеризується показниками, що відображають ефективність господарської діяльності.
Характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і ефективність використання фінансових ресурсів.

Елементами, що визначають фінансово-майновий стан підприємства є
Показники фінансової стійкості, показники ліквідності, показники ділової активності, показники прибутковості.
Показники ефективності використання основних фондів, показники якості дебіторської заборгованості.
Показники платоспроможності, показник ефекту фінансового леверіджу, показники рентабельності.
Показники стану, руху трудових та матеріальних ресурсів.

Як співвідносяться між собою показники фінансової стійкості та фінансово-майнового стану?
Показники фінансово-майнового стану є складовими показників фінансової стійкості підприємства.
Показники фінансової стійкості є складовими показників фінансово-майнового стану підприємства.
Вони доповнюють один одного при аналізі результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Вони тотожні один одному.

Як співвідносяться між собою показники ефективності виробництва та фінансово-майнового стану?
Вони доповнюють один одного при аналізі результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Показники ефективності виробництва є складовими показників фінансово-майнового стану підприємства.
Показники фінансово-майнового стану є складовими показників ефективності виробництва підприємства.
Вони тотожні один одному.

Як називається аналіз фінансово-майнового стану, який характеризує систему регулярної його оцінки за даними фінансової звітності із застосуванням стандартних алгоритмів розрахунків?
Інтегральний аналіз.
Комплексний аналіз.
Експрес-аналіз.
Бізнес-аналіз.

Яка мета проведення експрес-аналізу фінансово-майнового стану підприємства?
Прогнозування розвитку окремих факторів, що генерують небезпеку розвитку підприємства.
Визначення можливостей виходу з кризи розвитку за рахунок внутрішнього фінансового потенціалу.
Завчасне виявлення ознак кризового розвитку підприємства.
Усе перераховане.

Що з перерахованого розкриває зміст горизонтального аналізу фінансово-майнового стану?
Ґрунтується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі.
Заснований на вивченні впливу питомої ваги окремої складової фінансових показників на результат в цілому.
Являє собою розрахунок співвідношень між конкретними показниками, визначає взаємозв’язок цих показників.
Полягає в оцінці впливу окремих факторів на результативний показник.

Що з перерахованого розкриває зміст вертикального аналізу фінансово-майнового стану?
Заснований на вивченні впливу питомої ваги окремої складової фінансових показників на результат в цілому.
Ґрунтується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі.
Являє собою розрахунок співвідношень між конкретними показниками, визначає взаємозв’язок цих показників.
Полягає в оцінці впливу окремих факторів на результативний показник.

Що з перерахованого розкриває зміст коефіцієнтного аналізу фінансово-майнового стану?
Заснований на вивченні впливу питомої ваги окремої складової фінансових показників на результат в цілому.
Ґрунтується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі.
Являє собою розрахунок співвідношень між конкретними показниками, визначає взаємозв’язок цих показників.
Полягає в оцінці впливу окремих факторів на результативний показник.

Що з перерахованого розкриває зміст факторного аналізу фінансово-майнового стану?
Заснований на вивченні впливу питомої ваги окремої складової фінансових показників на результат в цілому.
Ґрунтується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі.
Полягає в оцінці впливу окремих факторів на результативний показник.
Являє собою розрахунок співвідношень між конкретними показниками, визначає взаємозв’язок цих показників.

Що з перерахованого розкриває зміст порівняльного аналізу фінансово-майнового стану?
Заснований на вивченні впливу питомої ваги окремої складової фінансових показників на результат в цілому.
Ґрунтується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі.
Передбачає співставлення значень окремих груп аналогічних показників між собою.
Являє собою розрахунок співвідношень між конкретними показниками, визначає взаємозв’язок цих показників.

Яка система аналізу фінансово-майнового стану використовується при оцінці відповідності окремих його показників рекомендованим (нормативним) значенням?
Вертикальний аналіз.
Горизонтальний аналіз.
Коефіцієнтний аналіз.
Порівняльний аналіз.

Для оцінки якої складової фінансово-майнового стану підприємства використовується вертикальний аналіз його капіталу?
Платоспроможності.
Фінансової стійкості.
Ділової активності.
Рентабельності діяльності.

До зовнішніх факторів, що сприяють покращенню фінансового стану підприємства, можна віднести такі:
Економічна та політична нестабільність в державі, скорочення обсягів промислового виробництва .
Висока кредитоздатність, фінансова стійкість підприємства, висока прибутковість діяльності, зниження витратомісткості виробництва.
Сприятлива кон’юнктура товарного і фінансового ринків, зниження темпів інфляції.
Скорочення обсягів промислового виробництва, фінансова стійкість підприємства.

До внутрішніх факторів, що сприяють покращенню фінансового стану підприємства, слід віднести такі:
Висока кредитоздатність, фінансова стійкість підприємства, висока прибутковість діяльності, зниження витратомісткості виробництва.
Сприятлива кон’юнктура товарного і фінансового ринків, зниження темпів інфляції.
Економічна та політична стабільність в державі, зростання обсягів промислового виробництва ( за інших рівних умов).
Скорочення обсягів промислового виробництва, фінансова стійкість підприємства.

Принцип взаємозв’язку оцінки поточної та майбутньої середньозваженої вартості капіталу забезпечується використанням показника:
Граничної ефективності капіталу.
Граничної вартості капіталу.
Коефіцієнту фінансового левериджу.
Диференціалу фінансового левериджу.

Зростання коефіцієнта загального покриття при зменшенні періоду погашення кредиторської заборгованості свідчить про:
Зростання довжини фінансового циклу підприємства.
Падіння рівня ділової активності підприємства.
Збільшення частки власних оборотних коштів у фінансуванні оборотних активів.
Зростання рентабельності поточної діяльності.

Для оцінки результатів оптимізації співвідношення оборотних та необоротних активів використовується показник:
Коефіцієнт рентабельності активів.
Коефіцієнт оборотності активів.
Коефіцієнт маневреності активів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Зростання коефіцієнта загального покриття при одночасному зменшенні коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить про:
Зростання рівня інфляційної захищеності оборотних активів.
Падіння рівня ліквідності оборотних активів.
Зростання рівня інфляційної захищеності та падіння рівня ліквідності оборотних активів.
Погіршення структури оборотних активів.

Критеріальним показником ефективності додаткового залучення капіталу виступає:
Середньозважена вартість капіталу.
Ефект фінансового левериджу.
Гранична вартість капіталу.
Гранична ефективність капіталу.

Зростання коефіцієнта загального покриття при одночасному збільшенні обсягу кредиторської заборгованості та коефіцієнта проміжного покриття і падінні норми грошових резервів свідчить про:
Швидкі темпи зростання дебіторської заборгованості, підвищення ризику виникнення прострочених платежів та зменшення рівня абсолютної ліквідності.
Зменшення обсягів дебіторської заборгованості, підвищення ризику виникнення прострочених платежів та підвищення рівня абсолютної ліквідності.
Зростання рівня інфляційної захищеності та падіння рівня ліквідності оборотних активів.
Погіршення платоспроможності, збільшення тривалості фінансового циклу та зростання рівня інфляційної захищеності активів.

Яку оцінку слід дати ситуації, за якої загальний коефіцієнт покриття зростає, а коефіцієнт швидкої ліквідності зменшується?
Безумовно, позитивна тенденція.
Негативна тенденція з точки зору інфляційної захищеності активів.
Негативна тенденція з точки зору прибутковості підприємства.
Негативна тенденція з точки зору ліквідності підприємства.

Якщо стратегічною метою підприємства визнано підвищення доходності активів, то які зміни в структурі оборотних активів підприємства сприятимуть її реалізації?
Підвищення питомої ваги запасів готової продукції, темп зростання цін на яку перевищує темп інфляції.
Підвищення питомої ваги грошових коштів на розрахунковому рахунку.
Зниження питомої ваги поточних фінансових інвестицій підприємства.
Зниження питомої ваги дебіторської заборгованості.

Який з перелічених коефіцієнтів ліквідності підприємства характеризує наявність грошових коштів підприємства для розрахунку за поточними зобов’язаннями?
Проміжний коефіцієнт покриття.
Загальний коефіцієнт покриття.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Коефіцієнт рівномірності грошових коштів.

Які висновки слід зробити фінансовому менеджеру, якщо коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів підприємства зростає?
Посилюється залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
Зростає ефективність використання позикових ресурсів.
Підприємство не використовує довгострокові позикові кошти.
Підприємство неефективно управляє власними фінансовими ресурсами.

Які висновки слід зробити фінансовому менеджеру при зростанні коефіцієнта фінансової автономії?
Підвищилася вартість капіталу підприємства.
Знижується залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
Знижується частка активів підприємства, що фінансується за рахунок власних коштів.
Зменшується платоспроможність підприємства.

Як впливає на рентабельність активів підприємства швидкість обороту активів?
Обернено пропорційно.
Не впливає.
Характер впливу визначити неможливо.
Прямо пропорційно .

Який показник характеризує структуру капіталу підприємства з позицій забезпеченості фінансової стабільності його розвитку?
Коефіцієнт економічної рентабельності.
Коефіцієнт автономії.
Коефіцієнт оборотності капіталу.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

До коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства прийнято відносити:
Коефіцієнт фінансової автономії, фінансової заборгованості, покриття боргу, фінансової стійкості, довгострокового залучення капіталу, структури залученого капіталу.
Коефіцієнт фінансової автономії, прибутковості фінансової діяльності, фінансової стійкості, довгострокового залучення капіталу, структури капіталу.
Коефіцієнт фінансової заборгованості, оновлення основних фондів, довгострокового залучення капіталу, структури залученого капіталу, тривалість фінансового циклу.
Період обороту активів, коефіцієнт фінансового важеля, фінансової стійкості, рентабельності оборотних активів.

До показників ділової активності підприємства прийнято відносити:
Коефіцієнт фінансової автономії, фінансової заборгованості, покриття боргу, фінансової стійкості, довгострокового залучення капіталу, структури залученого капіталу.
Періоди обороту та коефіцієнти оборотності загальної суми та складових оборотних активів, прибутковість активів та основних фондів.
Періоди обороту та коефіцієнти оборотності загальної суми та складових оборотних активів, тривалість операційного та фінансового циклів.
Періоди обороту та коефіцієнти оборотності загальної суми та складових оборотних активів, період обороту кредиторської заборгованості та короткострокових кредитів банків, прибутковість оборотних активів.

Показники прибутковості діяльності підприємства характеризують:
Незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування та можливість розширеного відтворення.
Ефективність використання фінансових ресурсів підприємства та здатність залучати кредитні ресурси для подальшого фінансування своєї діяльності.
Здатність підприємства генерувати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності та визначають загальну ефективність використання активів та вкладеного капіталу.
Здатність підприємства у найкоротші строки розраховуватися за своїми поточними зобов’язаннями.

Прибутковість активів підприємства згідно моделі Дюпон-каскад розраховується на основі:
Добутку прибутковості реалізації та коефіцієнта оборотності активів підприємства.
Частки прибутковості реалізації та коефіцієнта оборотності активів підприємства.
Різниці прибутковості реалізації та коефіцієнта оборотності активів підприємства.
Суми прибутковості реалізації та коефіцієнта оборотності активів підприємства.

Як зміниться тривалість фінансового циклу підприємства при збільшення періоду обороту кредиторської заборгованості (за інших рівних умов)?
Збільшиться.
Зменшиться.
Залишиться незмінною.
Характер зміни передбачити неможливо.

Яким чином можна охарактеризувати ситуацію на підприємстві, коли тривалість його фінансового циклу є від’ємним значенням?
Негативне явище, оскільки свідчить про підвищення рівня залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування та зменшення прибутковості його діяльності.
Негативне явище, так як призводить до неможливості підприємства розрахуватися за своїми зобов’язаннями .
Позитивне явище, оскільки підприємство підвищує рівень своєї платоспроможності та фінансової стійкості.
Позитивне явище, оскільки свідчить про те, що підприємство “живе” за рахунок позикових коштів.

Яким чином вплине на платоспроможність підприємства збільшення суми довгострокового позикового капіталу?
Ніяк не вплине.
Платоспроможність погіршиться.
Платоспроможність покращиться.
Характер зміни передбачити неможливо.

Яким чином зміниться вартість товарного кредиту підприємства при зростанні цінової знижки підприємству (за інших рівних умов) при достроковій оплаті продукції, робіт, послуг?
Зменшиться.
Збільшиться.
Залишиться без змін.
Характер зміни передбачити неможливо.

Внутрішній фінансовий аналіз:
Проводиться зовнішнім аудитором, результати аналізу не є комерційною таємницею.
Здійснюється працівниками податкових органів з метою вивчення правильності відображення результатів фінансової діяльності підприємства.
Проводиться фінансовими менеджерами підприємства та його власниками, а результати такого аналізу, як правило, являють комерційну таємницю.
Проводиться акціонерами та працівниками підприємства .

Особливістю зовнішнього фінансового аналізу є:
Проведення на основі внутрішньої бухгалтерської та управлінської інформації.
Різноманітність перспектив, що відкриваються в процесі проведення аналізу перед управлінським персоналом.
Здійснюється працівниками податкових органів з метою вивчення правильності відображення результатів фінансової діяльності підприємства.
Множинність суб’єктів–користувачів інформації про діяльність підприємства та максимальна відкритість результатів аналізу них.


Тема 16. Конкурентоспроможність підприємства

Що таке конкурентоспроможність підприємства?
Це здатність підприємств, які мають спільні конкурентні цілі, створювати і реалізовувати конкурентні переваги над суперниками.
Максимально можлива сукупність активних і пасивних, явних і прихованих можливостей якісного розвитку підприємства у певному середовищі господарювання з урахуванням ресурсних, структурно-функціональних, часових, соціокультурних та інших обмежень.
Комплекс потенційних властивостей товару задовольняти потреби споживачів у порівнянні з товарами-конкурентами.
Це неможливість підприємства створювати конкуренцію суперникам.


Як розраховується досягнута (КД) конкурентоспроможність?
Розраховується на основі фактичних даних про діяльність підприємства та його конкурентів за певний ретроспективний період.
Необхідно визначити систему показників ефективності.
Немає вірної відповіді.
Всі відповіді вірні.

Сутність методу ранжування.
Немає вірної відповіді.
Необхідно визначити систему показників ефективності, отримати їхні кількісні параметри для конкретного кола підприємств-конкурентів і розрахувати узагальнюючий ранг.
Визначає послідовність розташування підприємств за рівнем ефективності.
Здійснюється за формулою динамічного інтегрального коефіцієнта.

Сутність методу зваженого врахування показників ефективності ресурсів та витрат.
Всі відповіді вірні.
Визначають послідовність розташування підприємств за рівнем ефективності та отримують кількісні характеристики їхніх відхилень, що забезпечує більшу диференціацію кінцевих результатів.
Необхідно визначити систему показників ефективності.
Здійснюється за формулою динамічного інтегрального коефіцієнта.

Формула кількісної оцінки динамічної конкурентоспроможності.
13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED Equation.3 1415.
Немає вірної формули.

Метод бенчмаркинга - один з нових і сучасних підходів, в чому він полягає?
Всі відповіді вірні.
Прикладна орієнтація на досягнення конкурентних переваг.
Загальносистемний характер.
Чітка спрямованість на досягнення кращого рівня.

Етапи методу бенчмаркинга.
Всі відповіді вірні.
Визначення об’єкту, вибір компанії для порівняння.
Пошук еталонних підприємств.
Аналіз, впровадження.

В чому полягає етап аналізу методу бенчмаркинга?
Розробка плану впровадження, процедури контролю.
Встановлюються потреби підприємства в змінах, покращенні.
Проводиться збір інформації про власну організацію та конкурентів.
Проводиться оцінка ефективності його діяльності.

В чому полягає етап визначення об’єкту методу бенчмаркинга?
Розробка плану впровадження, процедури контролю.
Встановлюються потреби підприємства в змінах та покращенні.
Проводиться оцінка й аналіз процесу впровадження.
Припускає порівняння якості роботи даної компанії з її конкурентами на ринку.

Сутність оцінки конкурентоспроможності на основі норми споживчої вартості.
Припускає оцінку не продукту або послуги, а економічної технології компанії.
Розрахунок проводиться на основі алгоритму оцінки конкурентоспроможності економічних технологій.
Обидва варіанти вірні.
Немає вірної відповіді.

Етапи оцінки конкурентоспроможності на основі норми споживчої вартості.
Вивчення товару.
Немає вірної відповіді.
Зміна якості товару.
Боротьба з конкурентами.

Що з перерахованого характеризує конкурентоспроможність підприємства?
Його позиція або результативність діяльності на ринку.
Його здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях.
Його спроможність виробляти продукцію, що відповідає вимогам ринку.
Усі відповіді правильні.

Що з перерахованого характеризує конкурентоспроможність підприємства?
Можливість виживання підприємств в умовах постійної конкурентної боротьби.
Здатність підприємства до ефективної господарської діяльності та забезпечення прибутковості за умов конкурентного ринку.
Здатність підприємства забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції.
Усі відповіді правильні.

Які з перерахованих методів є методами оцінки конкурентоспроможності підприємства?
Факторно-аналітичний метод.
Метод різниць і метод рангів.
Метод прямого розрахунку.
Балансовий метод.

Що стимулює розвиток науково-технічного прогресу на підприємствах?
Ціни.
Якість товарів.
Конкуренція.
Якість обслуговування.

Конкурентоспроможність підприємства є показником:
Стабільним.
Відносним.
Порівняльним.
Абсолютним.

Що з перерахованого розкриває сутність конкурентоспроможності товару?
Це здатність підприємства виробляти продукцію при найбільш ефективному використанні фінансового та трудового потенціалу.
Це сукупність характеристик товару за величиною, складом, ціною та зовнішнім виглядом.
Це сукупність якісних та вартісних характеристик, яка забезпечує задоволення конкретної потреби споживача і вигідно відрізняє цей товар від товарів-конкурентів.

Як співвідносяться між собою конкурентоспроможність товару та підприємства?
Конкурентоспроможність підприємства є складовою конкурентоспроможності товару.
Конкурентоспроможність товару є складовою конкурентоспроможності підприємства.
Ці поняття тотожні.
Взаємозв’язок між цими поняттями відсутній.

Який метод дозволяє оцінити конкурентоспроможність підприємства тільки у порівнянні з одним підприємством?
Метод рангів.
Метод балів.
Метод еталону.
Метод різниць.

Який метод оцінки конкурентоспроможності підприємства базується на використанні темпів зростання окремих показників діяльності підприємств-конкурентів?
Метод різниць.
Метод рангів.
Інтегральний метод.
Метод еталону.

Який метод оцінки конкурентоспроможності підприємства дозволяє врахувати діапазон коливань між значеннями окремих показників діяльності підприємств-конкурентів?
Метод рангів.
Метод різниць.
Метод еталону.
Інтегральний метод.

Які форми розвитку підприємств виокремлюють залежно від відношення до зовнішнього середовища?
Керований, спонтанний.
Інтенсивний, екстенсивний.
Революційний, еволюційний.
Адаптивний, випереджаючий.

Які форми розвитку підприємств виокремлюють залежно від об’єкту змін у соціально-економічній системі підприємства?
Організаційний, корпоративний.
Техніко-технологічний.
Кадровий, соціальний.
Усе наведене.

Які стадії розвитку підприємства виокремлює модель А. Дауна "Рухомі сили зростання"?
Автономізація, стрімке зростання, уповільнення.
Народження, юність, зрілість.
"Шоу одної людини", бюрократизація управління, складні управлінські структури.
Прості системи, стійка стадія організації, розробка структур.

Яка основна ідея моделі розвитку І. Адізесіса "Теорія життєвих циклів організації"
Розвиток підприємства підпорядковується завданням формуванням та розвитку організованого колективу людей.
Розвиток підприємства є результатом (наслідком) подолання певних хвороб росту (кризових ситуацій).
Розвиток ідентифікується завданнями стадії життєвого циклу на якій знаходиться підприємство.
Розвиток є результатом (наслідком) розв’язання функціональних проблем, які є актуальними для підприємства.

Яка основна ідея моделі розвитку Торберта "Ментальність членів організації"
Розвиток підприємства підпорядковується завданням формуванням та розвитку організованого колективу людей.
Розвиток підприємства є результатом (наслідком) подолання певних хвороб росту (кризових ситуацій).
Розвиток ідентифікується завданнями стадії життєвого циклу на якій знаходиться підприємство.
Розвиток є результатом (наслідком) розв’язання функціональних проблем, які є актуальними для підприємства.

Яка основна ідея моделі розвитку Торберта "Ментальність членів організації"?
Розвиток підприємства є результатом (наслідком) подолання певних хвороб росту (кризових ситуацій).
Розвиток ідентифікується завданнями стадії життєвого циклу на якій знаходиться підприємство.
Розвиток є результатом (наслідком) розв’язання функціональних проблем, які є актуальними для підприємства.
Розвиток підприємства підпорядковується завданням формуванням та розвитку організованого колективу людей.

Яка основна ідея моделі розвитку Г.Літгіта та І.Шмідта "Управлінської участі"?
Розвиток підприємства є результатом (наслідком) подолання певних хвороб росту (кризових ситуацій).
Розвиток ідентифікується завданнями стадії життєвого циклу на якій знаходиться підприємство.
Розвиток ідентифікується завданнями стадії життєвого циклу на якій знаходиться підприємство.
Розвиток є результатом (наслідком) розв’язання функціональних проблем, які є актуальними для підприємства.

Які стадії розвитку виокремлює модель Г. Ліпітта та У. Шмідта "Управлінської участі"?
Автономізація, стрімке зростання, уповільнення..
"Шоу одної людини", бюрократизація управління, складні управлінські структури.
Прості системи, стійка стадія організації, розробка структур.
Народження, юність, зрілість.

Які стадії розвитку виокремлює модель Б. Скотта "Стратегія і структура"?
Автономізація, стрімке зростання, уповільнення.
Народження, юність, зрілість..
"Шоу одної людини", бюрократизація управління, складні управлінські структури.
Прості системи, стійка стадія організації, розробка структур.

В якій моделі стимуляторами розвитку визначаються кризові ситуації?
І. Адізесіса "Теорія життєвих циклів організації.
Дж.Кімберлі "Зовнішній соціальний контроль".
Л. Грейнера "Проблеми лідерства на стадіях еволюції та революції.
В усіх наведених.

Як пов’язані між собою поняття "розвиток підприємства" та "життєвий цикл підприємства"?
Розвиток підприємства відбувається на кожній стадії життєвого циклу підприємства.
Це тотожні поняття.
Життєвий цикл підприємства є проявом процесів розвитку, які притаманні підприємству.
Це некоректне питання.

За допомогою яких критеріїв ідентифікують процеси розвитку підприємства Д. Міллер та П. Фрізен?
Усе наведене.
Вік.
Темпи росту обсягів продаж та прибутків.
Характер управління.

Які чинники ідентифікують тип розвитку підприємства в матриці ADL/LS (Life-Cycle)?
Темпи росту продаж та стан конкуренції.
Стадія життєвого циклу та конкурентна позиція.
Стадія життєвого циклу та обсяги прибутку (збитку).
Усе наведене.

Які підходи до управління розвитком підприємств розглядаються в сучасній економічній літературі?
Реструктуризація.
Організаційне проектування.
Поведінковий підхід.
Усе наведене.

На чому базується стратегічний підхід до управління розвитком підприємств?
Проведення трансформацій.
Формування стратегії як перспективного плану розвитку підприємства.
Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства.
Вивчення та запровадження найкращої практики (бенчмаркінг).

На чому базується інтеграційний підхід до управління розвитком підприємств?
Формування стратегії як перспективного плану розвитку підприємства.
Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства.
Проведення трансформацій
Вивчення та запровадження найкращої практики (бенчмаркінг).

На чому базується радикальний підхід до управління розвитком підприємств?
Проведення трансформацій
Формування стратегії як перспективного плану розвитку підприємства.
Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства.
Вивчення та запровадження найкращої практики (бенчмаркінг).

На чому базується підхід контрольних порівнянь до управління розвитком підприємств?
Вивчення та запровадження найкращої практики (бенчмаркінг).
Проведення трансформацій.
Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства.
Формування стратегії як перспективного плану розвитку підприємства.

Чи є існуючі підходи до управління розвитком підприємства альтернативними?
Питання некоректне.
Ні, вони є доповнюючими.
Ні, але доцільно використовувати один підхід.
Так, вони антагоністичні.

Яку послідовність дій передбачає концептуальна модель управління розвитком підприємства?
Аналіз – концепція – стратегічні пріоритети – модель трансформації – плани дій – реалізація.
Аналіз – план розвитку – реалізація .
Стратегія розвитку – тактика розвитку – плани дій - реалізація.

На базі яких досліджень розробляється концепція розвитку підприємства?
Проведення SWOT-аналізу.
Ідентифікація майбутнього типу та стану підприємства.
Діагностика проблем існуючого типу та стану підприємства.
Визначення можливих до реалізації дій та заходів.

В якому стані може знаходитися підприємства в процесі розвитку?
Модернізація.
Адаптація.
Еволюція.
Усе наведене.

Як оцінюється стан розвитку підприємства якщо прирісту потенціалу та змін якості задоволення потреб споживачів немає, динаміка зовнішнього середовища - низька ?
Адаптація.
Прогрес.
Еволюція.
Стабільність.

Як називається стан розвитку підприємства, якщо приросту потенціалу немає, наявні зміни в задоволенні потреб споживачів при високій динаміці зовнішнього середовища?
Стабільність.
Адаптація.
Прогрес.
Еволюція.

Як називається стан розвитку підприємства, якщо мають місце приріст потенціалу та зміна якості задоволення потреб споживачів, але динаміка зовнішнього середовища низька, завдання розвитку не формалізовані?
Модернізація.
Зростання.
Прогрес.
Еволюція.

Як називається стан розвитку підприємства, якщо приріст потенціалу не призводить до зміни якості задоволення потреб споживачів, динаміка зовнішнього середовища висока?
Еволюція
Прогрес.
Гнучкість.
Модернізація.

Яка модель трансформації підприємства в процесі його розвитку є доцільною в наступних умовах: адаптація до зовнішнього середовища оперативна, приріст потенціалу та мотивація персоналу - відсутні ?
Регенерація.
Реструктуризація.
Санація.
Реформування.


В яких умовах доцільна модель трансформації "рефрейминг"?
Висока мотивація персоналу, оперативний тип адаптації до зовнішнього середовища, відсутність приросту потенціалу.
Низька мотивація персоналу, приріст потенціалу, стратегічний тип адаптації.
Низька мотивація персоналу, відсутність приросту потенціалу, стратегічний тип адаптації, висока формалізація.
Стратегічний тип адаптації, висока формалізація та мотивація персоналу, відсутність приросту потенціалу.

В яких умовах доцільна модель трансформації "Реінжиніринг"?
Висока мотивація персоналу, оперативний тип адаптації до зовнішнього середовища, відсутність приросту потенціалу.
Низька мотивація персоналу, відсутність приросту потенціалу, стратегічний тип адаптації, висока формалізація.
Стратегічний тип адаптації, висока формалізація та мотивація персоналу, відсутність приросту потенціалу.
Низька мотивація персоналу, приріст потенціалу, стратегічний тип адаптації.

В яких умовах доцільна модель трансформації "Реструктуризація"?
Висока мотивація персоналу, оперативний тип адаптації до зовнішнього середовища, відсутність приросту потенціалу.
Низька мотивація персоналу, приріст потенціалу, стратегічний тип адаптації.
Стратегічний тип адаптації, висока формалізація та мотивація персоналу, відсутність приросту потенціалу.
Низька мотивація персоналу, відсутність приросту потенціалу, стратегічний тип адаптації, висока формалізація.

В яких умовах доцільна модель трансформації "Реформування"?
Висока мотивація персоналу, оперативний тип адаптації до зовнішнього середовища, відсутність приросту потенціалу.
Низька мотивація персоналу, приріст потенціалу, стратегічний тип адаптації.
Стратегічний тип адаптації, висока формалізація та мотивація персоналу, відсутність приросту потенціалу.
Низька мотивація персоналу, відсутність приросту потенціалу, стратегічний тип адаптації, висока формалізація.

Які дії підприємств в процесі їх трансформації відносяться до зовнішніх?
Злиття.
Лібералізація.
Диверсифікація.
Реорганізація.

Які дії підприємств в процесі їх трансформації відносяться до внутрішніх?
Відсікання.
Приєднання.
Диверсифікація.
Укрупнення.

Які процеси мають місце в перебігу зовнішніх трансформацій підприємства?
Локалізація.
Гетерогенезація.
Комбінування.
Роз'єднання.

Від яких чинників залежить вибір зовнішніх дій в процесі трансформації підприємства?
Особливості технологічного циклу та кінцевої продукції.
Від процесу домінування одного підприємства над іншим.
Сутність централізації функцій управління та склад власників підприємства.
Рівень конкуренції.

Від яких чинників залежить вибір внутрішніх дій підприємств в процесі їх трансформації?
Від процесу, домінування одного підприємства над іншим.
Сутність централізації функцій управління та склад власників підприємства.
Рівень конкуренції.
Особливості технологічного циклу та кінцевої продукції.

Яка концепція розвитку доцільна при низькій динаміці зовнішнього середовища?
Превентивна або консервативна.
Ідеальна або радикальна.
Превентивна або радикальна.
Кооперативна або координаційна.

Які з перелічених факторів відносяться до внутрішніх факторів, що сприяють розвитку фінансової кризи на підприємстві?
Нестабільність фінансового та валютного ринків, посилення конкуренції в галузі, зменшення купівельної спроможності населення.
Сезонні коливання, посилення монополізму на ринку, дискримінація підприємства органами влади та управління.
Недоліки в організаційній структурі, низький рівень кваліфікації персоналу, зменшення кількості замовлень та угод на збут товару.
Всі відповіді є вірними.

Основними передумовами (симптомами) виникнення ситуації банкрутства є:
Зниження прибутковості, довготривала неплатоспроможність підприємства, порушення фінансової стійкості підприємства.
Зниження обсягів діяльності, порушення фінансової стійкості підприємства, зростання чисельності працівників підприємства.
Зниження розміру витрат підприємства, значне накопичення зносу основних засобів.
Усі відповіді є вірними.

Реальне банкрутство це:
Повна нездатність підприємства відновити у майбутньому свою фінансову стійкість та платоспроможність внаслідок значних втрат капіталу.
Банкрутство викликане невідповідністю грошових потоків у часі: немає синхронності надходження та витрачання грошових коштів.
Штучне створення керівником (власником) підприємства ситуації неплатоспроможності, спричинення економічних збитків.
Завчасно невірне об’явлення підприємством про свою неспроможність з метою неправдивого інформування кредиторів.

Фіктивне банкрутство це:
Штучне створення керівником (власником) підприємства ситуації неплатоспроможності, спричинення економічних збитків.
Завідомо неправдива офіційна заява керівництва чи власника про неспроможність підприємства з метою неправдивого інформування кредиторів.
Повна нездатність підприємства відновити у майбутньому свою фінансову стійкість та платоспроможність внаслідок значних втрат капіталу.
Банкрутство викликане невідповідністю грошових потоків у часі: відсутністю синхронності надходження та витрачання грошових коштів.

Технічне банкрутства це:
Завчасно невірне об’явлення підприємством про свою неспроможність з метою неправдивого інформування кредиторів.
Повна нездатність підприємства відновити у майбутньому свою фінансову стійкість та платоспроможність внаслідок значних втрат капіталу.
Банкрутство викликане невідповідністю грошових потоків у часі: відсутністю синхронності надходження та витрачання грошових коштів.
Штучне створення керівником (власником) підприємства ситуації неплатоспроможності, спричинення економічних збитків.


В залежності від обраної стратегії виділяють такі види санації:
Автономна та гетерономна.
Досудова та судова.
Захисна та наступаюча.
„Скорочення” чи „зняття вершків”.

Злиття як інструмент санації здійснюється шляхом :
Об’єднання підприємства-боржника з іншим підприємством при збереженні першим статусу юридичної особи.
Об’єднання підприємства-боржника з санатором, яким є колектив орендарів, на умові прийняття боргів першого останнім.
Об’єднання підприємства-боржника з фінансово стійким підприємством із втратою першим свого юридичного статусу.
Об’єднання підприємства боржника з визначеним господарським судом провідним підприємством, що належить до однієї з боржником сфери підприємницької діяльності.

Поглинання як інструмент санації здійснюється шляхом:
Придбання підприємства-боржника санатором при втраті першим самостійного статусу, але збереженням юридичної особи.
Придбання підприємства-боржника фінансово-стійким підприємством із втратою юридичної особи останнім.
Придбання підприємства-боржника санатором на умовах фінансового лізингу.
Придбання підприємства-боржника сенатором, яким може бути лише банк чи консалтингова компанія.

Поділ (розукрупнення) як інструмент санації це:
Виокремлення структурної одиниці підприємства з метою придбання її сенатором.
Виокремлення підприємств із отриманням статусу юридичної особи і переходом майнових прав і обов’язків на основі розподільчого балансу.
Виокремлення прибуткового підрозділу підприємства з метою поглинання його підприємством суміжної галузі.
Виокремлення збиткових підрозділів підприємства з метою переведення на них всіх зобов’язань підприємства з метою подальшої їх санації.

Примусовий поділ як форма санації не застосовується у випадку:
Неможливості організаційного відокремлення підприємств, структурних підрозділів або одиниць.
Неможливості територіального відокремлення підприємств, структурних підрозділів або одиниць.
Існування тісного технологічного зв’язку підприємств.
Всі відповіді вірні.

Ефективність санації визначається як співвідношення:
Загального обсягу фінансових ресурсів на проведення санації до прогнозного додаткового прибутку.
Загального обсягу прогнозного доходу від фінансової діяльності підприємства до обсягу витрат на проведення санації.
Прогнозного додаткового прибутку до загального обсягу фінансових ресурсів на проведення санації.
Прогнозної суми чистого доходу від операційної діяльності до обсягу фінансових ресурсів на проведення санації.

Конгломератне злиття підприємств передбачає:
Об’єднання підприємств однієї галузі.
Об’єднання підприємства-боржника з кредиторами.
Об’єднання підприємств суміжних галузей.
Об’єднання підприємств які не пов’язані між собою ні галузевими, ні технологічними особливостями.

Фінансово-економічними наслідками виникнення ситуації банкрутства підприємства для його кредиторів є:
Погіршення рівноваги між попитом та пропозицією, зростання роздрібних цін.
Імовірність недостатності ліквідаційної маси майна для задоволення усіх вимог, отримання збитків за операціями з підприємством-банкрутом.
Розрив господарських зв’язків та технологічних ланок, зменшення надходжень до бюджетів різних рівнів.
Неотримання необхідних товарів (послуг), втрата робочих місць та, відповідно, заробітної плати.

Основні умови проведення санації підприємства можна згрупувати таким чином:
Умови, що визначають зацікавленість кредиторів у проведені санації; умови, що визначають зацікавленість держави у проведені санації.
Умови, що визначають зацікавленість керівництва підприємства у проведені санації; умови, що визначають зацікавленість трудового колективу у проведені санації.
Умови, що визначають доцільність проведення санації; умови, що визначають можливість здійснення санації.
Повна відповідь відсутня.

Формами проведення санації підприємства є:
Санація спрямована на створення конгломератного об єднання; санація спрямована на укладання мирової угоди.
Санація спрямована на збереження робочих місць, санація спрямована на збереження виробничого профілю підприємства.
Санація спрямована на рефінансування боргу підприємства, санація спрямована на реструктуризацію (реорганізацію) підприємства.
Досудова і судова санація.

Вимоги кредиторів підприємства-боржника, що не задоволені за недостатністю ліквідаційної маси майна вважаються:
Відстроченими.
Погашеними.
Ліквідованими.
Такими, що очікують повторного розгляду.

Видами ліквідації підприємства за юридичними підставами можуть бути:
Примусова, відстрочена.
Термінова, почергова.
Добровільна, примусова.
Розподільча, почергова.

Визначте вірне визначення поняття "економічна безпека підприємства?
Стан, який характеризує захищеність потенціалу підприємства від негативних зовнішніх та внутрішніх загроз та небезпек.
Стан підприємства, при якому незважаючи на існуючі ризики забезпечується зростання прибутку.
Стан, при якому банкрутство підприємства малоймовірне.
Стан, при якому забезпечується максимально ефективне використання наявних ресурсів.

На якому рівні може досліджуватися стан економічної безпеки?
На рівні держави.
На рівні регіону.
На усіх перелічених.
На рівні підприємства.

Які підходи до тлумачення змісту економічної безпеки існують в сучасній літературі?
Аналітичний, прогматичний.
Сценарний, імітаційний.
Фінансовий, інформаційний, силовий, ресурсний, ситуаційний та інше.
Операційний, фінансовий, інвестиційний.

Що є спільним в різних підходах до тлумачення змісту економічної безпеки?
Задоволення інтересів підприємства та його власників.
Прагнення до максимізації прибутку.
Захист від загроз та небезпек.
Ефективне використання ресурсів.

За допомогою яких підходів може оцінюватися рівень економічної безпеки підприємства?
Експертний.
Інвестиційний.
Порівняльний.
Усе зазначене.

Який з нижченаведених показників характеризує рівень економічної безпеки підприємства?
Рівень доходності, середня заробітна плата.
Точка беззбитковості, коефіцієнт операційного лівериджу.
Темпи росту виручки, рівень прибутковості.
Вірна відповідь відсутня.

Який з нижченаведених показників може використовуватися для оцінки рівня економічної безпеки підприємства?
Точка беззбитковості, коефіцієнт операційного лівериджу.
Рівень доходності, середня заробітна плата.
Темпи росту виручки, рівень прибутковості.
Всі зазначені.

Які складові економічної безпеки оцінюються в процесі трьохмірної діагностики?
Операційна, інвестиційна, фінансова.
Поточна, тактична, стратегічна.
Маркетингова, фінансова, кадрова.

Яким чином в процесі трьохмірної діагностики здійснюється оцінка рівня економічної безпеки за окремими складовими?
Як сума коефіцієнтів, співвідношення між фактичним та нормативним значеннями показників - індикаторів.
Шляхом порівняння фактичного значення показників-індикаторів з їх рекомендованими (нормативним) значенням, з подальшим агрегуванням та врахуванням значущості окремих показників.
Як добуток коефіцієнтів, співвідношення між фактичним та нормативним значеннями показників - індикаторів.
Як сума оцінок за окремими складовими.

В чому полягає перевага методики трьохмірної діагностики економічної безпеки над іншими методичними прийомами оцінки?
Простота використання.
Врахування специфіки діяльності конкретного підприємства.
Отримання інтегральної об’єктивної оцінки з врахуванням великої кількості показників-індикаторів.
Усе зазначене.

В чому полягає основний недолік методики трьохмірної діагностики економічної безпеки?
Усе зазначене.
Відсутність обґрунтованих нормативних значень показників-індикаторів економічної безпеки.
Висока трудомісткість оціночної процедури.
Некоректне визначення складових економічної безпеки (в розрізі окремих рівнів).

Що є метою розробки системи забезпечення економічної безпеки підприємства?
Створення спеціалізованої служби безпеки.
Недопущення силового тиску на підприємство.
Практична реалізація сукупності заходів по забезпеченню захисту підприємства від загроз та небезпек.
Оцінка рівня економічної безпеки.

На яких засадах повинна формуватися система забезпечення економічної безпеки підприємства?
Усе зазначене.
Плановість, законність.
Своєчасність, безперервність.
Поєднання гласності та конфіденційності.

Які з нижченаведених заходів дозволяє підвищити рівень фінансової складової економічної безпеки?
Виявлення, попередження противоправних дій персоналу підприємства.
Спрямування фінансових ресурсів на розробку нових технологій, отримання патентів, розробку нових продуктів.
Фінансування заходів по забезпеченню комерційної таємниці.
Відмова від співпраці з контрагентами, рівень загрози банкрутства яких оцінюється як високий.

Які з нижченаведених заходів дозволяє підвищити рівень кадрової складової економічної безпеки?
Відмова від співпраці з контрагентами, рівень загрози банкрутства яких оцінюється як високий.
Спрямування фінансових ресурсів на розробку нових технологій, отримання патентів, розробку нових продуктів.
Фінансування заходів по забезпеченню комерційної таємниці.
Виявлення, попередження противоправних дій персоналу підприємства.

Які з нижченаведених заходів дозволяє підвищити рівень технологічної складової економічної безпеки?
Відмова від співпраці з контрагентами, рівень загрози банкрутства яких оцінюється як високий.
Спрямування фінансових ресурсів на розробку нових технологій, отримання патентів, розробку нових продуктів.
Виявлення, попередження противоправних дій персоналу підприємства.
Фінансування заходів по забезпеченню комерційної таємниці.

Які з нижченаведених заходів дозволяє підвищити рівень інформаційної складової економічної безпеки?
Фінансування заходів по забезпеченню комерційної таємниці.
Відмова від співпраці з контрагентами, рівень загрози банкрутства яких оцінюється як високий.
Виявлення, попередження противоправних дій персоналу підприємства.
Спрямування фінансових ресурсів на розробку нових технологій, отримання патентів, розробку нових продуктів.

Чи є коректним таке визначення – економічна безпека підприємства на 100% залежить від дієвості роботи служби охорони?
Ні, це дуже спрощений підхід.
Так, це цілком вірний підхід.
Відповідь залежить від специфіки діяльності підприємства.

Чи входить до проблематики забезпечення економічної безпеки протидія рейдирству?
Ні.
Залежно від специфіки підприємства.
Так.

Як вплине на рівень економічної безпеки підприємства зростання питомої ваги власного капіталу?
Знизиться.
Підвищиться.
Не вплине.

Як вплине на рівень економічної безпеки підприємства запровадження практики економічної поведінки щодо конкурентів та контрагентів?
Підвищиться.
Знизиться.
Не вплине.

Як вплине на рівень економічної безпеки підприємства впровадження сучасних інформаційних технологій?
Знизиться.
Не зміниться.
Підвищиться через зростання технологічної складової.
Підвищиться через зростання рівня інформаційної складової.

Як вплине на рівень економічної безпеки підприємства впровадження системи внутрішніх фінансових нормативів?
Підвищиться за рахунок кадрової складової.
Підвищиться за рахунок технологічної складової.
Підвищиться за рахунок технологічної складової.
Підвищиться за рахунок фінансової складової.

Як зміниться рівень економічної безпеки підприємства внаслідок укладання договору з спеціалізованими охоронними структурами?
Підвищиться за рахунок силової складової.
Знизиться у зв’язку з поширенням негативної інформації.
Залишиться без змін.
Знизиться у зв’язку із збільшенням витрат підприємства.

Які наслідки для підприємства має зниження рівня економічної безпеки?
Скорочення прибутку.
Зростання ризику банкрутства.
Погіршення структури капіталу.
Втрата конкурентоспроможності.

13 PAGE \* MERGEFORMAT 148015Приложенные файлы

  • doc 26606064
    Размер файла: 508 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий