Тест до іспиту з міжнародного менеджменту


Тести до іспиту з «Міжнародного менеджменту»
1. Міжнародний бізнес – це:
а) це самостійний вид професійної діяльності, направлений на досягнення визначених цілей шляхом раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів
б ) сукупність ділових операцій, пов'язаних з перетинанням національних кордонів і рухом товарів, послуг, капіталів, працівників; трансфером технологій, інформації і даних
в) сукупності політичних, економічних, соціальних, дипломатичних, правових, військових та гуманітарних зв'язків та відносин між основними суб'єктами світового співтовариства
г) діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами
2.Що із зазначеного не відносять до рис міжнародного бізнесу:
а ) вбирає найкращі національні зразки, все найкраще у світовій практиці.
б) Отримання прибутку міжнародними корпораціями, використовуючи переваги виходу за межі виключно національних кордонів
в) Врахування в бізнесі культурного фактора, тобто сукупності вимог і обмежень, що накладаються культурою даної країни на тих, хто веде в ній бізнес.
г) раціональна оцінка ситуації і систематичний відбір цілей і завдань, послідовну розробку стратегії для вирішення різних завдань, упорядкування необхідних ресурсів
3. Найвідоміша концепція періодизації розвитку міжнародного бізнесу була запропонована:
а) Річардом Паскаль
б) Фредеріком Тейлором
в) Річардом Робінсономг) Ельтоном Мейо4. Період дії Комерційної ери :
а) 1500—1850 рр.
б) 1850—1914 рр.
в) 1914 — 1945 рр.
г) 1945—1970 рр.
5. Глобалізація – це :
а) процес адаптації продукту, такого як програмне, або апаратне забезпечення, до мовних і культурних особливостей регіону
б) об'єктивний соціальний процес, змістом якого є зростаючий взаємозв'язок та взаємозалежність національних економік
в) вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, промислових і транспортних підприємств або цілих галузей народного господарства
г) системи відносин взаємозалежності та взаємозв’язку національних господарств, виражена у міжнародних економічних відносинах
6.У яких напрямах корпорації не ведуть конкурентну боротьбу ?
а) з місцевим конкурентом даної країни;
б) з державними установами
в) з іноземним конкурентом у даній країні
г) з іноземними конкурентами на зарубіжних ринках
7.До складу «пакета розвитку», за ідеєю С. Ронена входять :
а) капітал, технології, інформація, кваліфікація і компетенція персоналу, рекламна і консалтингова підтримка, збутова мережа
б)міжнародна торгівля, контракти з іноземними партнерами , капітал
в) розширена клієнтська база, високі податки
г) експорт, імпорт продукції, купівля науково – технічних розробок
8. експорт з материнської країни або з третіх країн до країни-господаря комплектуючих деталей чи вузлів з подальшим складанням у місці на власному або орендованому підприємстві готової продукції з наступними продажами як у приймаючій країні, так і третіх країнах - це :
а) локальне складування і продаж
б) локальне складання і продаж означає
в) управлінські контракти
г) ліцензування
9. Модель ЕРRG, розробив :
а) Пітер Бакліб) Ненсі Адлер
в) Говард Перлмуттерг) Марк Кассон10. Зосередження повноважень і комунікацій на регіональному рівні, який включає групу приймаючих країн-сусідів – це :
а) геоцентризм
б) поліцентризм
в) регіоцентризмг) геоцентризм
11.В якій фазі інтерналізації бізнесу за Н.Адлером, міжнародні фірми спрямовують свої зусилля на експансію зовнішніх ринків ?
а) І
б) II
в) І І Іг) IV
12. Взаємодія відділень міжнародної корпорації, за якої виготовлення і реалізація певної продукції на міжнародних ринки закріплюється за відповідними відділеннями з урахуванням усіх витрат – це :
а) вертикальна інтеграція
б) горизонтальна інтеграція
в) перехресна інтеграція
г) перпендикулярна інтеграція
13. Особливий вид менеджменту, головними цілями якого є формування, розвиток і використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу в різних країнах і відповідного використання економічних, соціальних, демографічних, культурних та інших особливостей цих країн і міждержавної взаємодії – це :
а) адміністративний менеджмент
б) міжрегіональний менеджмент
в) міжнародний менеджмент
г) регіональний менеджмент
14. Методологічною основою міжнародного менеджменту є :
а) спеціальний менеджмент
б) порівняльний менеджмент
в) загальний менеджмент
г) всі відповіді вірні
15. До основних форм міжнародного бізнесу можна віднести:
а) патентування
б) ліцензування;
в)форвардні контракти
г)ф’ючерсні контракти
16. Методологічною основою міжнародного менеджменту є:
а) загальний менеджмент
б) первинний менеджмент
в) відносний менеджмент
г) міжнародна діяльність
17. Метод, який дає можливість через колективну творчу дискусію на прикладі конкретної абсолютно правдивої ситуації, що містить оригінальний практичний досвід, виробити у слухачів цілком конкретні практичні навички:
а) метод досліджень Чиказької школи бізнесу
б) кейс-метод
в) підхід Кейптаунського університету
г) японський підхід до навчання менеджменту і маркетингу
18. Група країн переважно одного географічного регіону, яким притаманні загальні форми економічних відносин і однотипна соціально-культурна складова менеджменту міжнародних корпорацій, має назву :
а) материк
б) асоціація
в) республіка
г) кластер
19.До якого кластеру прямих іноземних інвестицій та міжнародної торгівлі належать країни Гонконг, Південна Корея, Таїланд ?
а) Європейський
б) Японський
в) Американський
г) Азійський
20. Ґрунтується переважно на підготовці фахівців у навчальних центрах усередині компаній, орієнтуючись насамперед на власний досвід фірми:
а) метод досліджень Чиказької школи бізнесу
б) кейс-метод
в) підхід Кейптаунського університету
г) японський підхід до навчання менеджменту і маркетингу
21. Сукупність різноманітних відносин і інтересів різних груп і організацій, які складаються у всіх країнах, де корпорація здійснює свої ділові операції :
а) середовище національного менеджменту
б) середовище міжнародного менеджменту
в) середовище загального менеджменту
г) середовище регіонального менеджменту
22. Середовище діяльності міжнародних корпорацій не включає не включає такого елементу:
а) середовища приймаючих країн
б) середовище материнської країни
в) нейтральне середовище
г) загальне середовище
23. Базовим елементом середовища міжнародного менеджменту є:
а) економічне середовище
б) політико-правове середовище міжнародних корпорацій.
в) соціально – культурне середовище
г) економічно – культурне середовище
24. Політична складова політико-правового середовища не включає такого фактору впливу на діяльність міжнародних корпорацій :
а) політична стабільність
б) ефективність державного управління
в) культурна стабільність
г) урядові позиції щодо міжнародних операцій
25. Структура основних даних політичного аналізу зовнішнього середовища не включає:
а) політичні партії і громадські організації в країні базування
б) політичний режим у країні-господарі
в) міждержавні угоди між країною перебування і країною базування.
г) угоди на національному рівні
26. Система міжнародних правових актів, а також неписаних домовленостей, що регламентують міжнародний рух активів і захист прав та інтересів юридичних і фізичних осіб – це :
а) міжнародне право
б) регіональне право
в) національне право
г) державне право
27. Середовище міжнародного менеджменту, яке являє собою сукупність економічних відносин і ресурсів країн-господарів, що визначають можливості започаткування і розвитку відділень транснаціональних корпорацій у цій країні – це :
а) правове середовище
б) культурне середовище
в) політичне середовище
г) економічне середовище
28. Ключові характеристики національних економік як елемента середовища міжнародного бізнесу і менеджменту не включають:
а) рівень інфляції
б) рівень корупції
в) стабільність національної валюти
г) стабільність і рівень розвитку
29. Інструмент, який не використовується для порівняння економічного середовища різних країн :
а) індикатор структурних реформ Європейського банку реконструкції і розвитку
б) індекс конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму
в) індекс економічного зростання цін
г) індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельба30. Середовище, яке являє собою сукупність етнічних і культурних характеристик населення приймаючих країн, що створюють відповідні національні стереотипи поведінки – це :
а) політичне
б) соціально-культурне
в) правове
г) етнічне
31. Англійський національний стереотип включає :
а) глибокий індивідуалізм і впевненість у тому, що лише ти сам можеш все зробити для себе і, відповідно, виняткова самостійність у прийнятті і реалізації рішень, рівно як і повна готовність нести за них усю необхідну відповідальність
б) жорсткий розподіл ділового й особистого в американській діловій практиці і поведінці взагалі
в) прагматичність, орієнтація на справу і дію, життєвий здоровий глузд. При цьому англійців не спостерігається американської пристрасті до грошей і збільшення доходу як головного мірила життєвих досягнень
г) жорсткий прагматизм, орієнтація на реальну справу, що приносить користь, повага і прагнення до матеріального достатку і заробляння грошей
32. Американський національний стереотип (США)включає :
а) глибока повага до традицій національних, державних, сімейних та ін.
б) ставлення до інших людей і комунікативні риси характеризуються загальною дружелюбністю, відвертістю і щирістю, готовністю до співробітництва і пошуку розумних компромісів
в) певний етноцентризм, але порівняно з американським він більш прихований, винятково коректний
г) нелюбов до абстрактних проектів, за якими не стоїть реальної справи.
33. Побоювання і нерішучість у сфері реалізації і практичного виконання всього задуманого на папері, це характерна риса для :
а) Англійського національного стереотипу
б) Національного стереотипу, характерного для країн Близького і Середнього Сходу
в) Французького національного стереотипу
г) Американського національного стереотипу
34. Середовище, яке являє собою сукупність технологічних процесів, що використовуються у приймаючих країнах конкурентами та партнерами по бізнесу для виробництва товарів чи надання послуг – це :
а) економічне середовище
б) технічне середовище
в) технологічне середовище
г) правове середовище
35. Які два напрями мають ключове значення в умовах глобалізації в змінах міжнародного технологічного середовища :
а) телекомунікації
б) інтернаціоналізація
в) банківські розрахунки
г) електронні розрахунки
36. Найдинамічнішим елементом міжнародного середовища є :
а) технологічне середовище
б) технічне середовище
в) правове середовище
г) соціальне середовище
37. Визначається за 300 показниками економічного розвитку, що зведені в 6 груп і змінюються у межах від (-25) до (+25) :
а) Індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельнаб) Індекс інституційної якості Кауфмана-Крейда-Зойдо-Лобато-на-Ведерав) Індикатор структурних реформ ЄБРР
г) індекс конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму;
38. Ефективність державного управління включає в себе :
а) експропріація і націоналізація
б) вплив бюрократичних структур на законодавство у власних інтересах
в) політичні ризики
г) тероризм
39. Урядові позиції щодо міжнародних операцій включають в себе :
а) експропріація і націоналізація
б) хабарництво
в) стимули для започаткування бізнесу в країні-господарі (низькі процентні ставки за кредит, податкові пільги, прискорена амортизація, дотації і субсидії);
г) тероризм
40. Галузевий аспект міжнародного середовища може бути представлено за допомогою:
а) аналіз зовнішнього середовища
б) PEST - аналізу
в) SWOT - аналізу
г) аналіз внутрішнього середовища
41.Процес створення стійких конкурентних переваг компанії та їх зниження у суперників – це :
а) тактика
б) план
в) стратегія
г) завдання
42. Узагальнений опис скоординованих дій щодо визначення основного напрямку діяльності міжнародної організації, її місця в МПП та шляхів реалізації всього комплексу її міжнародних цілей – це :
а) стратегія регіону
б) стратегія країни
в) міжнародна стратегія фірми
г) міжнародна стратегія
43. Автори матриці „глобалізація - національна відданість”:
а) М. Зібер та К. Маркс
б) Е. Фрідріх та К. Джон-Бейтсв) К. Барлетт та С. Гошалг) Д. Жюль та К. Мейнард44. Переваги стратегічного планування полягають у:
а) потребі в координації та інтеграції різноманітних операцій у масштабах усієї корпорації
б) належній підготовці до виникаючих нових міжнародних викликів і проривів.
в) координації і моніторингу тривалих міжнародних операцій
г) утриманні напряму розвитку компанії в умовах диверсифікації міжнародних операцій;
45. Що не належить до основних підходів в формулюванні і реалізації міжнародних стратегій:
а) економічний імператив
б) культурний імператив
в) політичний імператив
г) якісний імператив
46. Ґрунтується на виборі міжнародними корпораціями належних продуктів для просування в інші країни шляхом використання брендів цінової конкуренції, обслуговування :
а) політичний імператив
б) економічний імператив
в) якісний імператив
г) адміністративний імператив
47. Ґрунтується на використанні нових систем управління якістю для докорінного поліпшення позицій міжнародної компанії як на внутрішніх, так і зарубіжних ринках:
а) політичний імператив
б) економічний імператив
в) якісний імператив
г) адміністративний імператив
48. Базується на врахуванні особливостей кожної ситуації та обґрунтуванні рішень в умовах високого рівня невизначеності, використанні гнучких систем координації :
а) політичний імператив
б) економічний імператив
в) якісний імператив
г) адміністративний імператив
49. До факторів збільшення прибутковості, які недоступні для національних підприємств не належать:
а) передача зарубіжним відділенням базових знань і навичок
б) використання кривої досвіду, що являє собою систематичне скорочення виробничих витрат
в) економія на розташуванні компанії та її підрозділів
г) інтернаціональні об’єднання
50. Цінності та інтереси материнської компанії є головними в стратегічних рішеннях – це :
а) поліцентризм
б) етноцентризм
в) регіоцентризмг) геоцентризм
51. Поєднання власних інтересів фірми з інтересами своїх регіональних відділень:
а) поліцентризм
б) етноцентризм
в) регіоцентризмг) геоцентризм
52. Інтегрування рішень в єдину глобальну систему:
а) поліцентризм
б) етноцентризм
в) регіоцентризмг) геоцентризм
53. Транснаціональні корпорації у процесі свого розвитку не проходять через етап :
а) локальної ринкової експансії
б) початковий
в) перехідний
г) транснаціональний
54. Характерною рисою для мультиринкової стратегії («Дже-нерал Моторз» та інші автомобільні компанії, аудиторські фірми) є:
а) тиражування однієї і тієї ж продукції в різних країнах
б) індивідуалізація продукції для різних ринків
в) централізоване виробництво і маркетинг розташовані у країнах з найменшими виробничими витратами
г) одночасна економія на масштабах і передачі знань і продуктів між країнами
55. Позитивними рисами Міжнародної стратегії («Мак-Дональдс», «Майкрософт», «Ай-Бі-Ем», «Проктер енд Гембл») є:
а) вигоди від ефекту масштабів та адаптації до місцевих умов
б) вигоди від відповідної локалізації основних процесів
в) адаптація до місцевих умов
г) відносно низькі витрати на виробництво
56. Фінансування зарубіжних філій за рахунок утримуваного філіями прибутку або місцевих позик; оподаткування — мінімізація глобальних податкових платежів; оптимізація структури капіталу; менеджмент валютних операцій — мінімізація збитків при коливаннях валютних курсів – це :
а) виробництво
б) маркетинг
в) фінанси
г) персонал
57. Співвідношення між обсягами зарубіжного і внутрішнього виробництва; масштабність завдяки міжнародній виробничій інтеграції; рівень якості та витрати на контроль; запровадження ефективних методів виробництва – це:
а) виробництво
б) маркетинг
в) фінанси
г) персонал
58. Назва «збалансованого табло» (Balansed Scorecard) означає :
а) специфічний інструмент адміністрування
б) специфічний інструмент маркетингу
в) специфічний інструмент менеджменту
г) специфічний інструмент управління
59. До Можливих підстав для виникнення конфлікту корпоративних і національних цілей не належить:
а) невідповідність між сприятливим балансом платежів у країну (поліпшення життєвих стандартів для її громадян) і цілями транснаціональних компаній;
б) співвідношення між прибутковістю зарубіжних підрозділів І репатріацією прибутку до штаб-квартири компанії;
в) негативний вплив потоків прибутку на баланс платежів іноземних країн;
г) негативний вплив потоків прибутку на баланс платежів країн-господарів;
60. Стратегічно виграшним з погляду вимог середовища є:
а) виробництво за контрактом
б) спільне підприємство
в) власне виробництво
г) експорт
61.Обрані варіанти дій відповідних підрозділів зарубіжних відділень міжнародних корпорацій, спрямовані на подолання проблем у веденні зарубіжних операцій та підвищенні їх ефективності – це :
а) міжнародна діяльність
б) міжнародна співпраці
в) міжнародні відносини
г) міжнародні рішення
62. Хто є автором трикутника прийняття рішень («свята трійця» ) ?
а) К. Джон-Бейтсб) Ван Гунстеренв) Герберт Саймонг) Е. Фрідріх
63. Хто є автором матриці релевантної інформації ?
а) К. Джон-Бейтсб) Ван Гунстеренв) Герберт Саймонг) Е. Фрідріх
64. Яка національна культура робить наголос на правильному формулюванні проблеми. Головна увага при цьому приділяється процесу усвідомлення суті проблеми і доцільності її розв'язання на основі консенсусу (абсолютної згоди)?
а) західна
б) східна
в) південна
г) північна
65. У якій національній культурі прийняття рішень базується на обґрунтуванні кращих варіантів дій та якнайшвидшій їх реалізації ?
а) західна
б) східна
в) південна
г) північна
66. Особливістю якої країни є централізоване прийняття рішень у сфері зовнішньоекономічних операцій?
а) Японія
б) США
в) Франція
г) Німеччина
67. Що не належить до категорії політичного ризику?
а) трансферні ризики
б) інвестиційні ризики
в) ризик втрати контролю власності
г) операційні ризики
68. Що не належить до загальних інвестицій ?
а) вертикальні інвестиції;
б) перехресні інвестиції
в) горизонтальні інвестиції
г) конгломеративні інвестиції
69. До зовнішньо економічних відносин не належить фактор:
а) обмеження оподаткування імпорту
б) обмеження оподаткування експорту
в) ембарго експорту
г) свобода заснування чи встановлення зобов'язань у партнерстві
70. Внутрішні економічні умови включають :
а) ступінь контролю економічної системи
б) Конституційні гарантії
в) дохід на капітал
г) загрози стабільності зовнішнього походження
71. Політичне і економічне середовище включає :
а) інфляція в попередні два роки
б) дохід на капітал
в) загрожуючі внутрішні конфлікти
г) можливість залучення персоналу до роботи в іноземних країнах
72. До трьох основних сфер прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях належать :
а) спільні підприємства і форми кооперації
б) управління якістю
в) управління фірмою
г) міжнародна конкуренція
73. У якій країні рішення приймаються виключно вищими менеджерами, що не бажають ризикувати?
а) Єгипет
б) Індія
в) Італія
г) Німеччина
74. Матриця орієнтує керівників не обмежуватись видимою частиною інформаційного айсберга, а шукати інформацію , має назву:
а) матриця прийняття рішень
б) матриця удосконалення рішень
в) матриця Аріадни
г) матриця Касандри75. Якого виду, трикутника прийняття рішень не існує?
а) прагматичний
б) збалансований
в) логічний
г) догматичний
76. «Свята трійця», Герберта Саймона, не включає :
а) науковість
б) логіку
в) досвід
г) інтуїцію
77. Вимогам якого законодавства мають відповідати прийняті рішення ?
а) національного
б) регіонального
в) міжнародного
г) всі відповіді правильні
78. Рішення в міжнародних корпораціях ураховують:
а) специфіку національної політики
б) специфіку міжнародної політики
в) специфіку міжнародних культур
г) специфіку національних культур
79. Прийняття рішень випливає з цілей організації і спрямоване на коригування:
а) всіх складових управління
б) всіх складових маркетингу
в) всіх складових менеджменту
г) всіх складових організації
80. Методу сценарного планування, було запропоновано :
а) Г. Каном
б) Ван Гунстеренв) Герберт Саймонг) Е. Фрідріх
81.Що не належить до особливостей організаційного фактора в міжнародному менеджменті?
а) природа зарубіжного бізнесу
б) утворення закордонних відділень
в) політичні особливості
г) керівництво зарубіжними відділеннями
82. Особливість дивізіональних структур полягає у:
а) використання переваги економічної локалізації операцій
б) поліпшення координації в регіоні
в) значній автономності окремих відділень
г) кращій комунікації
83. До трьох найпоширеніших типів глобальних структур не належить :
а) глобальна продуктова структура
б) глобальна міжнародна структура
в) глобальна функціональна структура
г) глобальна регіональна структура
84. Перевага мультинаціональної матричної структури:
а) потреба у менеджерах, що ефективно керують людськими ресурсами.
б) загроза виникнення суперечностей у керівництві
в) конфлікт в організації через розподіл влади
г) орієнтованість на результат
85. Формальні механізми не включають:
а) горизонтальні зв'язки в корпорації
б) звіти про досягнення
в) ради директорів
г) міжнародні конференції
86. Неформальні механізми координації не включають:
а) творчі неформальні групи, клуби за інтересами
б) організаційна (корпоративна) культура
в) запровадження посад координаторів
г) мережа управління, система неформальних контактів між менеджерами різних рівнів і країн у межах корпорації
87. До основних інструментів організаційного розвитку не належить:
а) венчурні команди
б) підтримка вищого менеджменту
в) заключення контрактів
г) програми навчання
88. Концепція аналізу силового поля була запропонована:
а) К. Левінимб) Ван Гунстеренв) Герберт Саймонг) Е. Фрідріх
89. Теоретична концепція під назвою «три постпідприємницькі стратегії», була запропонована :
а) К. Левінимб) Ван Гунстеренв) Герберт Саймонг) Р. Кантером90. «Три постпідприємницькі стратегії», не включають таке:
а) розвиток синергізму
б) розробка нових напрямів, створення нових ділових можливостей для організацій у майбутньому
в) запровадження ІТ технологій
г) створення союзів з іншими організаціями
91. До ключового фактору успіху в Японії належить :
а) кваліфікація робочої сили
б) розв'язання проблем
в) обслуговування покупців
г) управління
92. До ключового фактору успіху в США належить :
а) управління
б) розробка продукції
в) технологія
г) розв'язання проблем
93. Термін «п'ята дисципліна» була запропонована :
а) П. Сенгеб) Ван Гунстеренв) Герберт Саймонг) Р. Кантером94. Формалізація ґрунтується на використанні структур і процедур у процесі прийняття рішень, комунікацій і:
а) організації
б) контролю
в) планування
г) управління
95. Базується на визначенні роботи для групи чи підрозділу, в яких існує колективна відповідальність за результати, а розподіл роботи між групами залежить від рівня ієрархії:
а) структурна спеціалізація
б) перехресна спеціалізація
в) горизонтальна спеціалізація
г) вертикальна спеціалізація
96. Східна культура має в основі головним чином:
а) структурна спеціалізація
б) перехресна спеціалізація
в) горизонтальна спеціалізація
г) вертикальна спеціалізація
97. Важлива з позицій прийняття відповідальних рішень:
а) централізація
б) децентралізація
в) кооперація
г) конгломерація
98. Міжнародні стратегічні альянси можуть переростати в:
а) альянсові групи
б) альянсові об’єднання
в) альянсові компанії
г) альянсові мережі
99. Сучасна форма організації міжнародних операцій – це :
а) альянсові мережі
б) альянсові об’єднання
в) міжнародні стратегічні альянси
г) альянсові компанії
100. Оцінка і контроль в поліцентризмі:
а) залежно від рівня розвитку компанії
б) залежно від рівня управління
в) залежить від місцевості
г) залежно від країни застосування

Приложенные файлы

  • docx 26606036
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий