тести з проблем теорыъ права


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА»

1. ПРЕДСТАНИКИ ЮРИДИЧНОГО ПОЗИТИВІЗМУ ТРАКТУЮТЬ ПРАВО ЯК
СИСТЕМУ ЮРИДИЧНИХ НОРМ, ВСТАНОВЛЕНИХ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ
ДЕРЖАВОЮ
А. правильно
Б. Неправильно

2. Оберіть варіант правильної відповіді:
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ПРАВОВИЙ ВПЛИВ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ДОСЯГНЕННЯ СУСПІЛЬНО ЗНАЧУЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЗАЄМОДІЇ
УЧАСНИКІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
А. правильним
Б. неправильним

3. Оберіть варіант правильної відповіді:
ПЕРЕВАГОЮ ЮРИДИЧНОГО ПОЗИТИВІЗМУ (НОРМАТИВІЗМУ) ЯК
КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА Є
А. чітке розмежування понять «право» та «закон»
Б. дієвість права пов’язується із його формальною визначеністю та
нормативністю
В. врахування реальних суспільних відносин («живого права»)

4. Оберіть варіант правильної відповіді:
ПЕРЕВАГОЮ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА Є
А. зумовленість змісту права соціальним факторам
Б. розмивання чітких критеріїв між правомірним та неправомірним В. перебільшення ролі судових та адміністративних органів у нормотворенні

5. Оберіть варіант правильної відповіді:
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕЖ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЯВИЩ,
ЯКІ ОКРЕСЛЮЮТЬ СФЕРУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
А. правильне
Б. Неправильне

6. Оберіть варіант правильної відповіді:
ВИМОГОЮ ПРАВОТВОРЧОЇ (ЮРИДИЧНОЇ) СТИЛІСТИКИ Є
А. наявність емоційного забарвлення
Б. лаконічність, точність та простота формулювання нормативно-правових
приписів
В. наявність складних мовних конструкцій, фразеологічних зворотів

7. Оберіть варіант правильної відповіді:
ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ ПРАВОТВОРЧОСТІ ОЗНАЧАЄ
А. своєчасність прийняття нормативно-правових приписів
Б. відкритість процедур правотворчості
В. відкритість процедур судочинства
8. Оберіть варіант правильної відповіді:
ДО СТАДІЙ ПРАВОТВОРЧОСТІ НАЛЕЖАТЬ
А. підготовка, прийняття та оприлюднення джерела права
Б. встановлення фактичних обставин справи, юридична кваліфікація, прийняття
рішення у справі В. підготовка, прийняття та оприлюднення інтерпретаційно-правового акту
9. Оберіть варіант правильної відповіді:
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З МЕТОЮ
А. встановлення змісту нормативно-правових приписів
Б. індивідуалізації нормативно-правових приписів та створення необхідних умов
для їх реалізації
В. узгодження нормативно-правових приписів та утворення єдиної системи
джерел права
10. Оберіть варіант правильної відповіді:
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ ЯК САНКЦІОНОВАНОГО
ДЕРЖАВОЮ (ДЕРЖАВАМИ) ЗВИЧАЄВОГО ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ, ЯКЕ
НАБУВАЄ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ХАРАКТЕРУ
А. правильне
Б. неправильне
11. Оберіть варіант правильної відповіді:
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО СПЕЦІАЛЬНОДОЗВІЛЬНИЙ ТИП ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ – ЦЕ ТАКИЙ ПОРЯДОК СПОЛУЧЕННЯ СПОСОБІВ
РЕГУЛЮВАННЯ, ЗА ЯКОГО ЧАСТКА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ЗАБОРОН Є
ЗНАЧНО ВИЩОЮ, НІЖ ДОЗВОЛІВ
А. правильним
Б. неправильним
12. Оберіть варіант правильної відповіді:
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
ПРИЙМАЄТЬСЯ ОДНИМ ПРАВОТВОРЧИМ СУБ’ЄКТОМ Є А. правильним
Б. неправильним
13. Оберіть варіант правильної відповіді:
ЗА ЮРИДИЧНОЮ СИЛОЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ
НА
А. закони та підзаконні нормативно-правові акти
Б. загальної дії, виключної дії та обмеженої дії
В. постійні та тимчасові нормативно-правові акти
14. Оберіть варіант правильної відповіді:
ЗА КІЛЬКІСНИМ СКЛАДОМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ
ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА
А. двосторонні та багатосторонні
Б. міжнародні та національні
В. усні та письмові
15. Оберіть варіант правильної відповіді:
СТРУКТРНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА Є
А. нормативно-правовий припис, нормативно-правовий інститут, нормативно-
правова галузь
Б. гіпотеза, диспозиція, санкція
В. суб’єкт, об’єкт, зміст правовідносин
16. Оберіть варіант правильної відповіді:
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОГАЛИНИ ЯК
РОЗБІЖНОСТІ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ ПРИПИСАМИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ОДНОРІДНІ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ,
ЩО ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У ЇХ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ, НЕВІДПОВІДНОСТІ ТА
НЕСУМІСНОСТІ
А. правильне
Б. неправильне
17. Оберіть варіант правильної відповіді:
У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ МІЖ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИМИ ПРИПИСАМИ КОНСТИТУЦІЇ ТА ЗАКОНУ
А. діє нормативно-правовий припис закону
Б. діє нормативно-правовий припис конституції
В. нормативно-правовий припис закону втрачає чинність
18. Оберіть варіант правильної відповіді:
У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ МІЖ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИМИ ПРИПИСАМИ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ ТА ЗАКОНУ
А. діє нормативно-правовий припис закону
Б. діє нормативно-правовий припис міжнародного догвору
В. нормативно-правовий припис міжнародного догвору втрачає чинність
19. Оберіть варіант правильної відповіді:
У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ МІЖ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИМИ ПРИПИСАМИ АКТІВ, ПРИЙНЯТИХ РІЗНИМИ
ПРАВОТВОРЧИМИ СУБ’ЄКТАМИ
А. діє акт, що має вищу юридичну силу
Б. діє акт, що має нижчу юридичну силу
В. обидва нормативно-правові акти втрачають чинність
20. Оберіть варіант правильної відповіді:
У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ МІЖ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИМИ ПРИПИСАМИ АКТІВ, ЩО ПРИЙНЯТІ ОДНИМ І ТИМ
САМИМ ПРАВОТВОРЧИМ СУБ’ЄКТОМ
А. діє акт, що прийнятий раніше
Б. діє акт, що прийнятий пізніше
В. обидва нормативно-правові акти втрачають чинність
21. Оберіть варіант правильної відповіді:
У ВИПАДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОГАЛИНИ У
КОНКРЕТНІЙ ЮРИДИЧНІЙ СПРАВІ СУБ’ЄКТ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
А. повинен перебороти її за допомогою нормативно-правової аналогії
Б. повинен припинити розгляд та вирішення юридичної справи
В. повинен прийняти відповідний нормативно-правовий акт
22. Оберіть варіант правильної відповіді:
УМОВОЮ ВИКОРИСТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ АНАЛОГІЇ ДЛЯ
ПЕРЕБОРЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРОГАЛИН Є
А. подібність обставин у конкретній справі обставинам, передбачених
аналогічним нормативно-правовим приписом
Б. відмінність обставин у конкретній справі обставинам, передбачених
аналогічним нормативно-правовим приписом
В. скасування аналогічного нормативно-правового припису
23. Оберіть варіант правильної відповіді:
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ТЛУМАЧЕННЯ ПОЛЯГАЄ У
ВИКОРИСТАННІ ЗАКОНІВ ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТРИ НОРМИ ПРАВА, ОБ’ЄКТИВОВАНОЇ У
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПРИПИСІ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ЇЇ
ЗМІСТУ Є
А. правильним
Б. неправильним
24. Оберіть варіант правильної відповіді:
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЗАГАЛЬНОДОЗВІЛЬНИЙ ПРИНЦИП
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛЯГАЄ У ТОМУ, ЩО ОСОБІ
ЗАБОРОНЕНО ЧИНИТИ ВСЕ, ЗА ВИНЯТКОМ ТОГО, ЩО ПРЯМО
ДОЗВОЛЕНО Є
А. правильним
Б. неправильним
25. Оберіть варіант правильної відповіді:
МЕТОДАМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Є
А. імперативний та диспозитивний
Б. загальнодозвільний та спеціально-дозвільний
В. дозволи, зобов’язання та заборони
26. Оберіть варіант правильної відповіді:
ІМПЕРАТИВНИЙ МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
А. до впорядкування суспільних відносин, що базуються на принципах
субординації (підпорядкування)
Б. до впорядкування суспільних відносин, що потребують координації інтересів
суб’єктів
В. до усіх суспільних відносин, що входять у сферу правового регулювання
27. Оберіть варіант правильної відповіді:
ДИСПОЗИТИВНИЙ МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
А. до впорядкування суспільних відносин, що базуються на принципах
субординації (підпорядкування)
Б. до впорядкування суспільних відносин, що потребують координації інтересів
суб’єктів
В. до усіх суспільних відносин, що входять у сферу правового регулювання
28. Оберіть варіант правильної відповіді:
ДОЗВІЛ ЯК СПОСІБ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛЯГАЄ У
А. наданні суб’єктам можливості здійснити певні дії чи утриматись від них
Б. покладанні на суб’єктів обов’язку вчинити певні дії
В. покладанні на суб’єктів обов’язку утриматись від вчинення певних дій
29. Оберіть варіант правильної відповіді:
ЗАБОРОНА ЯК СПОСІБ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛЯГАЄ У
А. наданні суб’єктам можливості здійснити певні дії чи утриматись від них
Б. покладанні на суб’єктів обов’язку вчинити певні дії
В. покладанні на суб’єктів обов’язку утриматись від вчинення певних дій
30. Оберіть варіант правильної відповіді:
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ПРАВОВА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ІНСТИТУЦІЙНОЇ, ФУНКЦІЙНОЇ ТА НОРМАТИВНОЇ
ЧАСТИН Є
А. правильним
Б. неправильним
31. Доповніть твердження, написавши слово чи словосполучення:
СУКУПНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСАД, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПЕВНИЙ ПІДХІД
ДО РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ ТА СУТНОСТІ ПРАВА – ЦЕ _____
праворозуміння__
32. Доповніть твердження, написавши слово чи словосполучення:
ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОТВОРЧИХ СУБ’ЄКТІВ, ЩО
СПРЯМОВАНА НА СТВОРЕННЯ (ОБ’ЄКТИВАЦІЮ) ЗМІНУ, ПРИПИНЕННЯ
ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ – ЦЕ_____
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
33. Доповніть твердження, написавши слово чи словосполучення:
ФОРМА ОБ’ЄКТИВАЦІЇ НОРМ ПРАВА ШЛЯХОМ НАДАННЯ ЇЙ
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОСТІ – ЦЕ ____
ЗОВНІШНІ ФОРМИ(ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
34. Доповніть твердження, написавши слово чи словосполучення:
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПЕТЕНТНИХ СУБ’ЄКТІВ, СПРЯМОВАНА НА
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ ТА
СТВОРЕННЯ НЕОБХІДНИХ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ – ЦЕ____
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
35. Доповніть твердження, написавши слово чи словосполучення:
СПОСІБ ПОДОЛАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОГАЛИНИ ШЛЯХОМ
ВИРІШЕННЯ КОНКРЕТНОЇ ЮРИДИЧНОЇ СПРАВИ НА ПІДСТАВІ
ГАЛУЗЕВОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИПИСУ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ
НАЙБІЛЬШ ПОДІБНІ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЧИ ГАЛУЗЕВИХ
ПРИНЦИПІВ ПРАВА – ЦЕ_____
ГАЛУЗЕВА АНАЛОГІЯ
36. Доповніть твердження, написавши слово чи словосполучення:
ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ НОРМ
ПРАВА, ЯКІ ОБ’ЄКТИВОВАНІ ЧЕРЕЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПРИПИСИ ВІДПОВІДНИХ ДЖЕРЕЛ ПРАВА, ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ – ЦЕ____ТЛУМАЧЕННЯ НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ
37. Доповніть твердження, написавши слово чи словосполучення:
ПРАВОВІ ЗАСОБИ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ СОЦІАЛЬНУ ЦІННІСТЬ ПРАВА ТА
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНО (ЗОКРЕМА, ЮРИДИЧНО)
ЗНАЧУЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ – ЦЕ___
ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
38. Доповніть твердження, написавши слово чи словосполучення:
ВПЛИВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ НА ПОВЕДІНКУ УЧАСНИКІВ
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ДЛЯ УЗГОДЖЕННЯ ЇХ ІНТЕРЕСІВ ТА
ВПОРЯДКУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН – ЦЕ____ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
39. Доповніть твердження, написавши слово чи словосполучення:
ЦІЛІСНА, СТРУКТУРНО ВПОРЯДКОВАНА, ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАВОВИХ
ЗАСОБІВ СТІЙКА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ДОСЯГНЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ ЯК НЕОБХІДНОЇ УМОВИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ – ЦЕ____ ПРАВОВА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
40. Доповніть твердження, написавши слово чи словосполучення:
СУКУПНІСТЬ НАЙБІЛЬШ СУТТЄВИХ ЮРИДИЧНИХ ОЗНАК,
ПРИТАМАННИХ ГРУПІ ПРАВОВИХ СИСТЕМ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У
МЕЖАХ ПЕВНОГО ПРОСТОРУ ТА ЧАСУ – ЦЕ _____ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
41. Розв’яжіть завдання. Відповідь запишіть у вигляді слова чи словосполучення:
ІДЕНТИФІКУЙТЕ ДО ЯКОГО ТИПУ НАЛЕЖИТЬ ПРАВОВА СИСТЕМА
СУСПІЛЬСТВА, ЯКА МАЄ ЧІТКО ВИЗНАЧЕНУ ІЄРАРХІЮ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ АКТІВ: КОНСТИТУЦІЯ, ЗАКОН, ПІДЗАКОННИЙ АКТ -
РОМАНО –ГЕРМАНСЬКА ПРАВОВА СИИТЕМА
42. Розв’яжіть завдання. Відповідь запишіть у вигляді слова чи словосполучення: ІДЕНТИФІКУЙТЕ ДО ЯКОГО ТИПУ НАЛЕЖИТЬ ПРАВОВА СИСТЕМА
СУСПІЛЬСТВА, В ЯКІЙ НОРМОТВОРЧИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ
НАДІЛЕНІ ВИЩІ СУДИ –
АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКА
43. Розв’яжіть завдання. Відповідь запишіть у вигляді слова чи словосполучення:
ІДЕНТИФІКУЙТЕ ДО ЯКОГО ТИПУ НАЛЕЖИТЬ ПРАВОВА СИСТЕМА
СУСПІЛЬСТВА, В ЯКІЙ СУБ’ЄКТАМИ ПРАВОТВОРЕННЯ ВИСТУПАЮТЬ
ДЕРЖАВИ –
МІЖДЕРЖАВНО ПРАВОВА
44. Розв’яжіть завдання. Відповідь запишіть у вигляді слова чи словосполучення:
ІДЕНТИФІКУЙТЕ ДО ЯКОГО ТИПУ НАЛЕЖИТЬ ПРАВОВА СИСТЕМА
СУСПІЛЬСТВА, В ЯКІЙ СТВОРЮЄТЬСЯ ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ
КОДИФІКОВАНИХ АКТІВ. –
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА
45. Розв’яжіть завдання. Відповідь запишіть у вигляді слова чи словосполучення:
ІДЕНТИФІКУЙТЕ ДО ЯКОГО ТИПУ НАЛЕЖИТЬ ПРАВОВА СИСТЕМА
УКРАЇНИ –
РОМАНО - ГЕРМАНСЬКА
46. Оберіть варіант правильної відповіді:
Установіть, за допомогою якого способу тлумачення було сформульовано
правило-розуміння норм права: «При заподіянні шкоди джерелом підвищеної
небезпеки її відшкодовує володілець цього джерела» згідно зі статті 1187
Цивільного кодекс України (Постанова Пленуму Верховного Суду України від
16 квітня 2004 року «Про практику застосування судами земельного
законодавства при розгляді цивільних справ»):
А. філологічного
Б. логічного
В. спеціально-юридичного
Г. функційного
47. Оберіть варіант правильної відповіді:
Установіть, за допомогою якого способу тлумачення було сформульовано
правило-розуміння норм права: Положення частини 2 статті 124 Конституції
України щодо поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що
виникають у державі в аспекті конституційного звернення необхідно розуміти так, що право особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства,
юридичної особи) на звернення до суду за вирішенням спору не може бути
обмежене законом, іншим нормативно-правовим актом» (рішення
Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року, справа № 1-2/2002)
А. філологічного
Б. логічного
В. спеціально-юридичного
Г. функційного
48. Оберіть варіант правильної відповіді:
Установіть, за допомогою якого способу тлумачення було сформульовано
правило-розуміння норм права: «Словосполучення «інші види діяльності», яке
вживається у частині 4 статті 81 Конституції України потрібно розуміти так, що
ним охоплюються як види діяльності, передбачені частиною 2 статті 78, так і
види діяльності, які згідно з частиною 3 статті 78 Конституції України
встановлюються законом» (рішення Конституційного Суду України від
13.05.1997 року, справа № 03/29-97)
А. філологічного
Б. логічного
В. спеціально-юридичного
Г. функційного
49. Оберіть варіант правильної відповіді:
Установіть, за допомогою якого способу тлумачення було сформульовано
правило-розуміння норм права: «положення частини 1 статті 10 Конституції
України, за яким «державною мовою є українська мова», треба розуміти так, що
українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій
території України при здійсненні повноважень органами державної влади та
органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства,
документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина 5 статті 10 Конституції України) (рішення
Конституційного Суду України від 14.12.1999 року, справа № 1-6/99)»
А. філологічного
Б. логічного
В. спеціально-юридичного
Г. функційного

50. Оберіть варіант правильної відповіді:
Установіть, за допомогою якого способу тлумачення було сформульовано
правило-розуміння норм права: «Термін «законодавство», що вживається у
частині 3 статті 21 Кодексу законів про працю України щодо визначення сфери
застосування контракту як особливої форми трудового договору, треба розуміти
так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також
постанови Верховної Ради України, укази Президента україни, декрети і
постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та
відповідно до Конституції України і законів України» (рішення Конституційного
Суду України від 09.07.1998 року, справа № 1-1/98)»
А. філологічного
Б. логічного
В. спеціально-юридичного
Г. функційного

Приложенные файлы

  • docx 26606032
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий