Тести-модуль-2011-юр

Філософія і світогляд

Що вивчає аксіологія:
А)проблеми цінностей
Б)проблеми пізнання та істини
В)проблеми буття та його види
Г)проблеми науки і техніки
Д) проблеми природи і фізичного світу
2. Розділ філософії, який вивчає пізнання, джерела і форми знання, методи і межі знання називається:
А) апологія
Б) аксіологія
В) онтологія
Г) гносеологія
Д) антологія
3. Розділ філософії, який вивчає буття, форми і способи буття світу, його першооснову і сутність називається:
А) апологія
Б) аксіологія
В) онтологія
Г) гносеологія
Д) антологія
4. Хто вперше вжив термін «філософія» у відношенні до тих, хто завжди прагне до вищої мудрості, але її не досягає (бо мудрими можуть бути лише боги):
А)Піфагор
Б)Платон
В)Парменід
Г)Протагор
Д)Аристотель
5. В чому сутність філософського світогляду:
А)теоретична форма світогляду, що відображує світ у поняттях і обумовлених знаннях
Б)синкретична форма світогляду, що відображає світ в чуттєво-наочному образі
В)форма світогляду, що ділить світ на надприродний і земний, і ставить земний світ в залежність від надприродного
Г)синкретична форма світогляду, що відображає світ в художньому образі
Д)форма світогляду, що відображає світ в емпіричному знанні
6. В чому сутність релігійного світогляду:
А)теоретична форма світогляду, що відображує світ у поняттях і обумовлених знаннях
Б)синкретична форма світогляду, що відображає світ в чуттєво-наочному образі
В)форма світогляду, що ділить світ на надприродний і земний, і ставить земний світ в залежність від надприродного
Г)синкретична форма світогляду, що відображає світ в художньому образі
Д)форма світогляду, що відображає світ в емпіричному знанні
7. В чому сутність міфологічного світогляду:
А)теоретична форма світогляду, що відображує світ у поняттях і обумовлених знаннях
Б)синкретична форма світогляду, що відображає світ в чуттєво-наочному образі
В)форма світогляду, що ділить світ на надприродний і земний, і ставить земний світ в залежність від надприродного
Г)синкретична форма світогляду, що відображає світ в художньому образі
Д)форма світогляду, що відображає світ в емпіричному знанні
8. Чим відрізняється філософія від науки:
А)екзистенційна спрямованість відображення світу
Б)відображення світу у формі понять
В)раціональний спосіб осягнення світу
Г)системність і обумовленість знання
Д)прагнення до досягнення істини
9. Міф (так як його розумів М.Еліаде і як його починають розглядати у 20ст.)
А) міф є звичайна казка написана тогочасними літописцями для обдурювання людей
Б) міф є раціонально-обгрунтована і така що спирається на експериментальні підтвердження розповідь про доісторичний період певного народу
В) міф викладає сакральну історію, розповідає про події, які відбулися в далекі часи „початку всіх початків»
Г) міф розповідає про непевні події, які не спричинились до розквіту даного народу і його вибраність
10. Система найзагальніших знань, цінностей, переконань, практичних настанов, які регулюють ставлення людини до світу називається:
А)світогляд
Б)апологія
В)онтологія
Г)мистецтво
Д)гносеологія
11. історичні типи світогляду:
А) міфологічний, релігійний, філософський
Б) міфологічний, релігійний, первісний
В) релігійний, філософський, трансцендентний
Г) філософський, світоглядний, релігійний
Д) філософський, науковий, релігійний
12. Основні компоненти світогляду:
А) знання, цінності, програма дій (практичні настанови)
Б) знання, цінності, теореми
В) знання, дії, програма дій (практичні настанови)
Г) прагнення, цінності, програма дій (практичні настанови)
Д)цінності, ідеологія, формули
13. Основні розділи у структурі філософії:
А) онтологія, гносеологія, аксіологія
Б) апологія, герменевтика, аксіологія
В) онтологія, аксіологія, етика
Г) аксіологія, естетика, прагматика
Д) гносеологія, пропедевтика, антологія
14. Що є предметом вивчення філософії:
А) структура різних областей природи, їх властивості
Б) специфіка і структура живих організмів
В) психіка людини, її механізми
Г) право і його походження
Д) світ як ціле, місце людини у світі, її відношення до світу
15. Що є спільним між філософією і наукою:
А) раціонально-логічні методи дослідження
Б) екзистенційна спрямованість знання
В) перевіряємість знання через досвід
Г) практична корисність знання
Д) експериментальність при пошуку істини
Згідно праці К.Ясперса “Що таке філософія” джерелами виникнення філософії є:
а) подив, сумнів, усвідомлення загубленості та прагнення комунікації;
б) подив, прагнення, страх, бажання слави
в) сумнів, страх, комунікація, розквітання
г) подив, спокій, усвідомлення загубленості
Яке з перерахованих понять не входить в структуру філософії:
А)апологія
Б)аксіологія
В)гносеологія
Г)онтологія
18. Яку з даних позицій НЕ виділяє польський філософ Л.Колаковський характеризуючи стосунки між людиною-світом-філософією (тобто вважається що філософія є :
А) філософія як декаденція,
Б) філософія як сублімація,
В) філософія як екзистенція
Г) філософія як презентація

19. Етимологія слова філософія:
А) «любов до мудрості»
Б) «любов до знання»
В) «наука про істину»
Г) «наука про буття»
Д) «любов до мистецтва"

20. за визначенням К.Ясперса, період в історії людства від 800 до 200 років до н.е., протягом якого одночасно у різних куточках світу (Китаї, Індії, Греції, Близькому Сході) незалежно одні від одних на зміну міфологічному світогляду приходить новий раціональний, філософський тип мислення у якому людина пізнає буття в цілому, саму себе і свої межі, який і сформував той тип людини, який існує і донині, називається.
А) «кльовий час»
Б) «час науки»
В) «лінійний час»
Г) «осьовий час»
Д) «час просвітлення»

21. Згідно амер.філософа Р.Рорті, у ХХст. домінують три основні підходи до розуміння філософії (обведіть їх):
А) філософія є подібна до поезії
Б) філософія є подібна до науки
В) філософія є подібна до політики
Г) філософія є подібна до техніки
Д) філософія є подібна до електроніки

22. Філософія на відміну від буденної думки характеризується (обведіть три вірні відповіді) :
А)рефлективністю (міркуванням) Б)теоретичністю, систематичністю В)експериментальністю та хибністю Г)аргументованістю та доказовістю Д)банальністю та тавтологією
23. Хто автор твердження: «коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне то й усе світле, щасливе, бажане. Оце є філософія»:
А)Лаоцзи
Б)Г.Сковорода
В)Платон
Г)В.Кличко
Д)Ф.Ніцше

24. Яке з даних тверджень найменше відповідає визначенню філософії:
1)будь-яке систематичне та наполегливе міркування про природу і значення реального світу та нашого існування;
2)спроба осягнути остаточні пояснення досвіду;
3)спроба отримати практичні знання для маніпулювання людьми та світом
4)спроба розвязати певні проблеми щодо нас і нашого людського життя, які на наше мислення накладає світ.

25. Вставте замість пропусків слова «філософія(ї) (філософські)» або «міф(и) (міфічні)»
А) це історії про осіб, де особи можуть бути богами, героями чи звичайними людьми. У . ж будь-яке пояснення усуває дії чи наміри богів.
Б) У будь-які теорії є системними і внутрішньо звязними. дозволяє багатозначність пояснень, де пояснення не є логічно виключними (можуть суперечити одне одному).
В) традиції є консервативними. Інновація є повільною, і радикальні відходи від традиції рідко толеруються. . представляє вибух креативності.
Г) У , після посилання на богиню у своїх творах, автори пропонують суттєві аргументи своїх поглядів. Тоді як є само-доказові. Натхнення богів є достатнім для запевнення їхньої дійсності, і нема інших поясненнь для творчості поетів, пророків, ніж натхнення богів. не є аргументативними.

26. Кумулятивна колекція історій – наративної (оповідної), усної традиції певної культури, що пояснюють її походження, відображають її історію, божества, предків і героїв, та навчає соціальних, моральних та релігійних вартостей, називається:
А)хіромантія
Б)міфологія
В)наука
Г)філософія
Д)релігія

27. головна функція міфу полягає в тому, щоб
А)ввести слухачів в стан раціонального та логічного міркування;
Б)надати моделі для наслідування в часи здійснення обрядів і взагалі будь-яких значних дій: правила годування і шлюбу, роботи і навчання дітей, мистецтва і науки мудрості;
В)на законодавчому рівні визначити правила та обов’язки всіх членів громади і закріпити в легітимному документі;
Г)протистояти науковому розвитку та технічному прогресу з метою досягнення загального добробуту правителів

28.Віра в Об’явлення надприродної сили чи сил, які вважаються творцями і управителями всесвіту, а також особиста чи інституційована система, що ґрунтується на такій вірі і поклонінні; відчуття зв'язаності, залежності і повинність по відношенню до таємної вищої сили, що дає опору і є гідною поклоніння називається
А)йога
Б)міфологія
В)наука
Г)філософія
Д)релігія

29. Вставте замість пропусків слова «релігія» або «філософія»
ґрунтується на доведенні, а . ґрунтується на вірі; . діє, передусім, на почуття, емоції (їх догми не можна збагнути розумом), а . орієнтується, насамперед, на інтелект людини, її розум; порівняно з ., .. є більш консервативною формою відображення дійсності, оскільки ґрунтується на незмінних традиційних догматах релігійного вчення.

30. Вставте замість пропусків слова «релігія» або «філософія»:
Мета .. теоретична – всеохопне знання, завершеність інтелектуального погляду. Мета . є практична – задоволення життя. виростає з раціональної потреби у істині, .. виникає з потреб серця і волі. Прагнення людини співіднести себе практичним чином до сили поза нею, але яка є для неї і діє заради її добра, є суттєвою ознакою будь-якого прояву ..

31. Вставте замість пропусків слова «релігія» або «філософія»:
. є більш всеохопна, ніж ., бо вона включає .. як одну зі своїх проблем. Відмінність між ними у тому, що у . люди намагаються грунтувати свої переконання на критичному міркуванні і детально дослідженому доказі, а не на таких факторах як посилання на традицію чи певний священний авторитет. . намагається навернути людей до набору переконань уже встановлених традицією, а не критично обміркували їх.

32. Система знань, яка намагається змоделювати обєктивну реальність; система набування знання, що грунтується на раціональному методі; систематично отримане знання, яке піддається перевірці і включає здійснення емпіричних спостережень, висунення гіпотез для пояснення цих спостережень, і тестування цих гіпотез дійсними і надійними шляхами; чиєю метою є опис, пояснення і прогноз процесів і явищ дійсності, що складають предмет її вивчення, на основі законів, що відкриваються нею, називається
А)магія
Б)міфологія
В)наука
Г)філософія
Д)релігія

33. Вставте замість пропусків слова «мудрість» або «знання»:
Філософ це людина чиєю першочерговою ціллю в житті є прагнення ., а науковець прагне перш за все ..
.. стосується знання фактів, важливих чи неважливих (напр. Україна отримала незалежність в 1991 році; Варшава є більшим містом, ніж Львів), конкретних чи загальних. З іншої сторони, , передбачає наявність широкого чи загального погляду на речі, такого, що людина не лише знає деякі факти, але також розуміє як вони повязані один з одним.
Той хто шукає .. запитує «Що трапилось?» чи «Що ти робиш?», тоді як той хто шукає . питає «Чому?». Спитати «Чому?» це спитати про те як подія чи дія може бути зрозуміла як особливий приклад певних більш загальних принципів.

34. Вставте замість пропусків слова «наука (наукові)» або «філософія (філософські)»:
1) у . нема загальноприйнятих результатів, нема того що можна було б знати зі всією визначеністю і чим можна було б оволодіти. Тоді як досягла достовірного та загальновизнаного знання. Те що визнається всіма і спирається на несуперечливі докази, стає . знанням і перестає бути ..
2) в той час як . дослідження ведуться по окремим предметам, знати про які кожному не обовязково, . має справу з буттям у цілому, яке має відношення до людини як людини, а також з істиною, яка захоплює більше, ніж будь-яке . пізнання.
3)на відміну від . для .. не характерний прогрес.

35. Який з даних кроків критичного мислення (спроби вирішити проблему) зазвичай є відсутнім у філософії:
А)виявлення чітко якою є проблема;
Б)формулювання можливих вирішень (гіпотез), або дій, які слід зробити, або переконання, які слід прийняти;
В)виведення ймовірних наслідків тих пропозицій, які обіцяють вирішити проблему, напр. події, які можна очікувати, що стануться якщо ми приймемо пропонований курс дій;
Г)якщо можливо: виконання експерименту (створення певних умов), для вивчення чи наше пропоноване рішення є вірним.

36. Основні питання філософії (за Кантом):
А)Що я можу знати? (метафізика)
Б)Що я повинен робити? (мораль)
В)Що таке наука? (наука)
Г)На що я можу сподіватися? (релігія)
Д)Що є людина? (антропологія).


Схід
Що означає принцип «Дао»:
А)збірник законів і норм поведінки
Б)закон природи, суспільства і людей, який управляє світом
В)моральний закон імператора
Г)збірник гімнів і священних пісень
2. В якому понятті давньоіндійська філософія відобразила ілюзорність і видимість світу
А)майя
Б)карма
В)Самсара
Г)дхарма
Д)нірвана
3. як називається коловорот життя, нескінчений перехід з одного життя в інше:
А)сансара
Б)карма
В) майя
Г)атман
Д)брахман
4. яке поняття давньоіндійської філософії відображає моральний закон, що надає світові порядок:
А)сансара
Б)дхарма
В)карма
Г)атман
Д)брахман
5. чим визначається сансара, перехід з одного життя в інше:
А)карма
Б)дарма
В)майя
Г)жень
Д)нірвана
6. в якому понятті Конфуцій виразив людинолюбство і гуманність:
А)жень
Б)лі
В)сінь
Г)дао
Д)чжі
Що означає поняття "карма" в давньоіндійській філософії:
а)божественна напередвизначеність
б)обряд посвячення у вищий жрецький сан
в)досягнення вищого блаженства, що виникає після смерті
г)вчинки живої істоти, що визначають її нове народження
Який філософ давнього Сходу розробляє концепцію ідеальної людини, благородного мужа не за походженням, а завдяки вихованню:
А)Мао дзе дун
Б)Конфуцій
В)Будда
Г)Лао-цзи
Яке з даних правил не належить до вічних істин проголошених Буддою:
А) життя – це страждання
Б) страждання – не має своєї причини
В)корінь страждання – жадоба до життя
Г) Шляхів виходу із страждання – вісім
Ахімса – це:
а)закон відплати
б)терпимість, ненасильство
в)ілюзія, омана, марево
г)переселення душ
Засновником даосизму був:
А)Лао-цзи
Б)Мен-цзи
В)Дао-цзи
Г)Конфу-цзи
сансара – це
а)закон відплати
б)переселення душ
в)принцип поведінки, стиль життя
г)незавдання зла діями і помислами
Що означало поняття “жень” у конфуціанстві:
А)людинолюбство
Б)синівська повага
В)правила благопристойності
Г)музика як засіб вдосконалення
Принцип “виправлення імен” це:
А) надання кожному громадянину нового ім’я
Б) позбавлення багатих права на заняття філософією і надання дозволу для бідних
В)імена надані конфуціанцям невірними мали бути повернуті до джерел
Г) приведення речей (їх ролей) у відповідність з їх назвами, їх природою імені.
15. Які чотири Варни виділялись у давньоіндійському суспільстві:
А) брахмани, атмани, боддхісатви, Будди
Б) брахмани, кшатрії, вайшьї, шудри
В) брахмани, кшатрії, боддхісатви, шудри
Г) кшатрії, шудри, Будди, боддхісатви
Д) шудри, вайшьї, атмани, брахмани
16. в чому полягає сутність поняття Атман:
А)це об’єктивне духовне начало всього сущого
Б)це світовий закон, що керує всім сущим
В)це суб’єктивне духовне начало всього сущого
Г)це моральний закон, що надає світові і життю людини порядок
Д)це стан повного занурення людини в світ речей
17. в чому полягає сутність поняття Брахман:
А)це об’єктивне духовне начало всього сущого
Б)це світовий закон, що керує всім сущим
В)це суб’єктивне духовне начало всього сущого
Г)це моральний закон, що надає світові і життю людини порядок
Д)це стан повного занурення людини в світ речей
18. в чому полягає сутність поняття майя:
А)ілюзорність і видимість світу, що приховує за собою незмінну сутність
Б)стан повного занурення людини у свій внутрішній світ
В)нескінченний процес перероджень, переходу з одного життя в інше
Г)мистецтво бойових мистецтв Шаолінь
Д)стан повного занурення людини в світ зовнішніх речей
19. Яку з даних рис як правило не відносять до східного типу філософування:
А)екстравертність
Б)песимізм
В)спіритуалізм
Г)естетизм
Д)інтуїтивізм
20.Відмінність між ортодоксальними і неортодоксальними вченнями д.-індійської філософії стосувалась:
А)інтерпретації поняття брахман і атман
Б)розуміння життя як страждання і майї
В)визнання або невизнання авторитету Вед
Г)пояснення принципу створення світу
Д)ставлення до ортодоксальної догматики шумерів
21.Яке з даних вчень належало до неортодоксальних шкіл д-індійської філософії:
А)санкхья
Б)йога
В)веданта
Г)вайшешика
Д)буддизм
22. Даоський принцип у-вей означає:
А)принцип недіяння
Б)принцип утримання від насильства
В)принцип поваги до традицій
Г)принцип активності
Д)принцип дотримання ритуалів
23. Для конфуціанської благородної людини не характерна така якість як:
А)відчуття обов’язку
Б)людинолюбство
В)синівська шанобливість
Г)недіяння
Д)повага до старших
24. «Золоте правило» моралі за Конфуцієм:
А)насолода є початок і кінець блаженного життя
Б)володар повинен бути володарем, службовець – службовцем, батько-батьком, син – сином
В)не чини іншому того, чого не бажаєш собі
Г)спокій і відсутність страждань є метою життя
Д)сприймай іншу людину так як сприймають її інші
25.Яке з наведених тверджень є вірним:
А)китайські мудреці вчили як вижити і утвердитись в існуючій дійсності, а індійські – як залишити цей світ
Б)китайські мудреці вчили як залишити цей світ, а індійські як вижити і утвердитись в існуючій дійсності
В)китайські мудреці розробили принципи у-вей, агімси і сяо, а індійські – брахмана, атмана, та інь-янь
Г)китайські мудреці розробили принципи лі, жень, нірвани, а індійські – пуруші, пракриті і лі
Д)китайські мудреці – це Джина Махавіра, Лао-цзи і Конфуцій, а індійські – це Будда, Менцзи і Ганді

26. Найбільш важливою характеристикою східного світогляду є
А) усвідомлення того, що життя є прекрасним і тимчасовим;
Б) усвідомлення конкретності індивідуального існування і прагнення досягнути воскресіння;
В) усвідомлення єдності і взаємозалежності всіх речей та подій, досвідчення всіх явищ у світі як проявів Єдиного.
Г) усвідомлення ілюзорності свого я і справжності суспільства та природи

27. Навпроти кожної характеристики поставте С (якщо вона характерна для східного мислення і З (якщо вона характерна для західного мислення):
релігійність, спіритуалізм, містицизм, інтуїтивізм, інтровертність, песимізм, секулярність, натуралізм, науковість, раціоналізм, екстравертність, оптимізм.

28. Які з даних писемних пам’яток культури належать індійській, а які китайській культурі: Упанішади, Веди, "Ши цзин" ("Канон віршів"), Махабхарата, "І цзин" ("Книга змін"), Бхагавадгіта (Пісня Бога).

29. Згідно індуської космології (і філософії), все що існує (реальність) є:
А) Нірваною
Б) Мокшою В) Кармою Г) Атманом Д) Брахманом

30. Яка школа давньої східної філософії ділила світ вони на живе (джива) і неживе (аджива). І вважала можливим розрив кармічного кола в радикальному розєднанні джива і аджива, через уникнення пристрасті.
А)легізм Б)буддизм В)даосизм Г)конфуціанство Д)джайнізм
31. Бодхісатва це
А)відсутність власної природи речей і явищ через їх обумовленість і взаємозалежність
Б)просвітлена істота, яка відтерміновує вхід в нірвану (хоча заслуговуюча на неї) поки всі інші живі істоти не будуть просвітлені і врятовані
В)форма блаженства описана у індійському епосі Махабхарата
Г)принцип осягнення нірвани, що базується на знанні Брахмана

32. Яка з даних доктрин є найменш властива для буддійської філософії:
А)причинова взаємозалежність речей;
Б)реальність світу та природи ;
В)безсубстанційність (ілюзорність) і феноменальна природа речей як лише груп якостей чи станів свідомості;
Г) безсубстанційність «я» і душі – за Буддою не існує душі.
33. Яке з даних тверджень є вірним:
А)буддизм є найбільш аскетичною та теоретичною доктриною індійської філософії
Б)буддизм належить до ортодоксальних шкіл, які визнавали авторитет Вед
В)буддизм є найвідомішою китайською школою філософії
Г) буддизм є серединним шляхом до звільнення через поміркованість та уникання крайнощів
34. Центральне буддистське вчення «anatman» означає:
А)відсутність я або самості індивіда, яке є лише частина Абсолюту; «Я» - це ілюзія;
Б)наявність в кожної людини індивідуальної душі;
В)шлях до досягнення нірвани;
Г)нескінченний коловорот життя та перероджень
35. Нірвана це:
А)«згасання», стан повної безтурботності, пов'язаної з позбавленням від земного світу і особистого Я.
Б)«дія»; психологічна схильність діяти певним чином накопичена через попередні дії; звичка
В)буквально «нитка»; філософський афоризм
Г)духовне невігластво; відсутність прямого усвідомлення Брахмана чи Бога
36. Яка школа давньої східної філософії вважала, що що звільнення досягається через строгий аскетизм, медитацію (розвиток безпристрасності) і уникнення шкоди (правильні дія, переконання і знання):
А)легізм Б)буддизм В)даосизм Г)конфуціанство Д)джайнізм 37. Яка школа давньої східної філософії стверджувала, що жодне метафізичне твердження
не повинне прийматись як абсолютно істинне і що кожен погляд представляє лише одну перспективу серед багатьох, і жоден не включає повної істини. Кожен погляд повинен вважатись як істинний можливо.
А)легізм Б)буддизм В)даосизм Г)конфуціанство Д)джайнізм 38. Вставте замість пропусків «даоси(зм)» або «конфуціанці(нство)»:
шукають гармонії з природою, тоді як . цікавляться гармонією у соціальній сфері.
Основні поняття . – це простота та недіяння, а лі, жень, сяо
39. Чеснота «Лі» у конфуціанстві означала:
А) шлях мудреців давнини, що полягав на недіянні та аскетизму Б) культ предків та прагнення досягнути влади над світом В) принцип виправлення імен Г) синівська шанобливість, яка передається від батьків до дітей і проявляє себе культ предків Д) набір ритуальних норм поведінки, моралі за допомогою якого сімя, держава, і світ гармоніюють з моральним порядком Неба
40. Обведіть два основні принципи даосизму:
А)спрощення (простота)
Б)активність (екстравертність) В)суворий аскетизм
Г)брахманізм
Д)не діяння
41. співставте стрілками автора та назву твору
А)Дао-де-цзін Августин
Б)«Лунь юй» Конфуцій
В)Апологія Сократа Лао-цзи
Г)Моральні листи до Луцілія Платон
Д)Сповідь Сенека
42. Якому напрямку давньосхідної філософії належить таке твердження: «Недіяння (у-вей) - такий прояв чесноти. Діяльність їй суперечить. Отже, той, хто дотримується ритуалів і діє, ублажаючи богів, не володіє чеснотою і суперечить Дао»:
А)джайнізм
Б)арістотелізм
В)буддизм
Г)конфуціанство
Д)даосизм
43. китайський принцип за яким функціонує всесвіт, шлях яким відбуваються природні події, початок неба і землі, що складає основу всіх речей, те що з’єднує всі речі, діє спонтанно (невимушено) і без наміру, і тому діє без дії, називається:
А)брахман Б)нірвана В)дао Г)сяо Д)жень
44. Досвід Брахману, осягнення остаточної радості і звільнення себе від страждань, через звільнення себе від ілюзії про власне спеціальне індивідуальне місце у світі, називається:
А)Брахма-відья
Б)шуньята
В)бодхісатва
Г)аватар
Д)анатман

Античність
1. Хто з перелічених філософів водить у філософію поняття “логос”:
А)Сократ
Б)Геракліт
В)Парменід
Г)Платон
Д)Арістотель
Анаксімандр вважав першопочатком усього сущого:
а)число
б)апейрон
в)гомеомерії
г)повітря
д)землю
3.Який філософ визначав щастя як «діяльність душі згідно з чеснотою». Оскільки щастя полягає у дії згідно з найвищою з чеснот, то найвищим щастям є діяння згідно з чеснотою розуміння (софія), яке можна віднайти в науці та філософії. Людина може бути щаслива лише ведучи споглядальне (мисляче) життя, але не монаше. Але щастя не є тотожнім з заняттям наукою чи філософією, а ототожнюється з радістю продуктів філософського дослідження. Проте ми не є лише філософські тварини, але й соціальні, тому щастя полягає у досконалості у філософії і у суспільстві.
А)Плотін Б)Епікур В)Геракліт Г)Платон Д)Арістотель
Кому з філософів належить наступне міркування: «начала Всесвіту є атоми і
порожнеча, Ніщо не виникає з неіснуючого, і ніщо не руйнується в неіснуюче. Атоми теж нескінчені по величині і кількості, вони вихрем несуться по Всесвіту і цим породжують усе складне. Все виникає з необхідності: причина усякого виникнення – вихор, і цей вихор називається необхідністю.
А)Піфагор
Б)Протагор
В)Демокріт
Г)Зенон
Д)Платон
Який філософ відкрив взаємозв’язок числа і звуку і вважав число першопочатком всього:
А)Піфагор
Б)Протагор
В)Декарт
Г)Зенон
Д)Платон
Представники якої зі шкіл вважали, що треба жити згідно з природою та що необхідність керує світом:
а)стоїки
б)скептики
в)мегарики
г)платоніки
д)дуалісти
Яка природа платонівської ідеї?
а)ідея нематеріальна і не осяжна розумом, а чуттями
б)ідея матеріальна, але осяжна розумом
в)ідея матеріальна і осяжна розумом
г)ідея нематеріальна, але осяжна розумом
д)ідея пост-матеріальна і неосяжна розумом
Хто з перерахованих античних філософів не належав до досократиків:
А)Піфагор
Б)Парменід
В)Платон
Г)Анаксімен
Д)Фалес
Які причини виникнення речей виділяє Арістотель
А) цільова, матеріальна, дійова, формальна
Б) матеріальна, дійова, проміжна, формальна
В) універсальна, формальна, матеріальна, проміжна
Г) дійова, цільова, матеріальна, сутнісна
Д) матеріальна, формальна, практична, теоретична
Яка сократична школа стверджувала, що основним добром є чуттєва насолода:
а)кіренаїки
б)кініки
в)мегарики
г)стоїки
д)апологети
Яка з даних причин виникнення речей не згадується Арістотелем:
а)матеріальна
б)дійова
в)цільова
г)практична
д)формальна
10. яким поняттям Платон позначив вічне, єдине, незмінне і осяжне розумом:
А)природа
Б)логос
В)космос
Г)апейрон
Д) ідея
11. хто вважав, що першопочатком світу є атом (неділима частинка):
А)Геракліт
Б)Анаксімен
В)Арістотель
Г)Анаксагор
Д) Демокріт
12. проти якого вчення були спрямовані апорії Зенона:
А)діалектики Геракліта
Б)натурфілософії мілетців
В)метафізики Арістотеля
Г)теорії ідей Платона
Д)етики Сократа
13. Яке твердження найбільше відповідає розумінню буття у Парменіда:
а)буття і мислення тотожні
б) буття множинне і ділиме
в)буттям є те, що сприймається чуттями
г)буття – абстрактне поняття
д)буття нема, а є небуття
Хто з філософів стверджував в якості першопочатку всього повітря:
а)Анаксімандр
б)Анаксімен
в)Протагор
г)Геракліт
д)Платон
Сократ обвинувачувався у суді через:
А)ухиляння від сплати податків
Б)злісне хуліганство
В)образу губернатора
Г)поганий вплив на молодь
Д)перебування в нетверезому стані
16. Основна філософська проблема яку поставили досократики була:
А)проблема моралі
Б)проблема матерії
В)проблема душі
Г) проблема першопочатку
Д)проблема пізнання
Грецьке слово „діалектика” першопочатково означало:
А)мистецтво суперечки
Б)магічний ритуал
В)театральна вистава
Г)дволикість
Д)першопочаток
Згідно античних філософів “мікрокосмос” це:
А)світ людини
Б)світ у цілому
В)світ мікротіл
Г)світ природи
Д)світ планет
який філософський напрям розвивався у поглядах Сенеки:
а)епікуреїзм
б)стоїцизм
в)скептицизм
г)емпіризм
д))позитивізм
19. сутність вчення яких філософів виражає вислів: «людина – міра всіх речей»:
А)стоїки
Б)софісти
В)кініки
Г)епікурейці
Д)скептики
21. хто в античній філософії один з перших вказав на важливість окремої людини та її відповідальності за своє життя, а своїм принципом «Пізнай самого себе» звернув увагу філософії з небес на людину:
А)Сократ
Б)Фалес
В)Платон
Г)Арістотель
Д)Сенека
22. за що Арістотель критикує теорію ідей Платона:
А)за приписування ідеям самостійного існування, за подвоєння світу
Б)за діалектичний підхід при розгляді ідей
В)за раціоналізм в розумінні сутності ідей
Г)за матеріалістичний розгляд тілесності речей
Д)за використання досягнень попередньої філософії
23. В чому сутність діалектики Геракліта:
А)все тече, все змінюється; існує обмін всіх речей на вогонь і вогню на всі речі
Б)буття єдине і нерухоме, все виникло з води
В)душа – дещо саморухоме, а все саморухоме безсмертне
Г)можна війти двічі в одну і ту ж річку
Д)руху нема, множинності нема, є лише спокій
24. Хто з філософів вважав першопочатком усього воду:
А)Анаксімен
Б)Анаксагор
В)Фалес
Г)Геракліт
Д)Анаксімандр
25. Які дві сили на думку Емпедокла діють у світі і з’єднують та роз’єднують речі:
А)любов і ворожнеча
Б)лібідо і автаркія
В)аскеза і атараксія
Г)вода і вогонь
Д)розум і над розум
28. «Апейрон» можна перекласти як:
А)необмежене
Б)подібне на усе
В)неділиме
Г)ідея
Д)початок
29. «Архе» означає
А)ділиме
Б) першопочаток
В)неділиме
Г)кінець
Д)необмежене
30. Який філософ вважав, що першопочатком всього є гомеомерії, які впорядквуються Нусом (Розумом)
А)Анаксімен
Б)Анаксагор
В)Фалес
Г)Геракліт
Д)Анаксімандр
31. Яка з даних рис не була характерна для софістів:
А)суб’єктивізм
Б)нігілізм
В)релятивізм
Г)скептицизм
Д)об’єктивізм
63. Хто з філософів хоча і погоджувався, що функцією мистецтва є мімезис, «наслідування», але вважав, що мистецтво не стільки імітує просто речі чи індивідів, а репрезентує вищі істини, звідси мистецтво, якщо успішне є формою філософії. «функцією поета є описати, не що трапилось (якою є річ), а те що може трапитись (якою може бути річ).
А)Плотін Б)Епікур В)Геракліт Г)Платон Д)Арістотель
32. Хто з філософів вважав, що чеснота грунтується на пізнанні, та що людина, яка знає, що є добре, тим самим мусить і добре чинити (тобто доводив тотожність знання та добра):
А)Фалес
Б)Сократ
В)Анаксагор
Г)Демокріт
Д)Піфагор
33.Вчення кініків не базувалось на принципі:
А)аскесісу
Б)апайдеї
В)автаркії
Г)креаціонізму
34. Один з принципів сократичних шкіл - «автаркію», можна перекласти як:
А)неосвіченість, невихованість
Б)незалежність, самодостатність
В)спосіб життя, мислення
Г)активне перетворення світу
Д)ненасильство, доброчинність
35.Які чесноти відповідають частинам душі (розумна, пристрасна, вольова) за Платоном:
А)мудрість, пристрасть, воля
Б)мудрість, прагнення, сила
В)мудрість, поміркованість, мужність
Г)добро, благо, істина
Д)істина, воля, душа
36.Поняття «анамнезіс» у Платона означає:
А)принцип пізнання, який полягає у пригадуванні
Б)принцип пізнання, який полягає у досвідному сприйнятті
В)принцип діяльності, який полягає у доброчесності
Г)принцип діяльності, який полягає у спогляданні
Д)принцип відрізнення добра від недобра
37. На думку Арістотеля, чеснота це:
А)золота середина між двома протилежностями
Б)добрий вчинок, зроблений громадянином
В)те, до чого має прагнути філософ
Г)найкраща дія з даних варіантів
Д)вчинок здійснений морально і раціонально
38.Основна тематика елліністичних шкіл це:
А)досягнення багатства та достатку
Б)проблема першопочатку та першопричини
В)досягнення внутрішньої свободи та незалежності від світу
Г)проблема форми та матерії
Д)досягнення абсолютного знання
40. Яка антична школа вважала, що метою життя є байдужість до зовнішніх впливів, та що в світі панує детермінізм:
А)кіренаїки
Б)мегарики
В)сократики
Г)мілетці
Д)стоїки
41. Яка антична школа вважала, що світ мінливий, треба утримуватись від висловлювання теоретичних тверджень і зберігати внутрішній спокій, справжня філософія - мовчання:
А)мілетці
Б)елеати
В)ефесці
Г)скептики
Д)кіренаїки
42. Еманація – це
А)уявлення про поступові, тривалі кількісні зміни в певному стані будь-якої системи
Б)перехід від вищого і досконалого онтологічного ступеня Універсаму до менш досконалих і нижчих його ступенів
В)уявлення про глибокі, якісні зміни в стані системи, які переривають еволюційний період її розвитку
Г)галузь знання про творчу діяльність, пов’язану з пошуками шляхів відкриття нового в судженнях, ідеях, діяннях
Д)незворотні зміни, які мають місце в живій природі, а також соціальних системах, що ведуть до ускладнення
43. Порядок еманації за Плотіном:
А)Єдине – Світова Душа – Світовий Дух – Матерія
Б)Світовий Дух – Єдине – Світова Душа – Матерія
В)Світова Душа – Матерія – Світовий Дух – Єдине
Г)Єдине- Світовий Дух - Світова Душа – Матерія
Д)Єдине – Матерія – Світова Душа – Світовий Дух

44. Концепція якого філософа містить поняття цілі: матерія кожного предмету має можливість приймання форми властивої для того предмету і званою його «межою» або «ціллю». Всі предмети нашого досвіду, що складаються з оформленої матерії, рухаються або змінюються згідно схеми, яка є цільова або телеологічна, тобто всі ті рухи та зміни здійснюються таким чином, щоб призвести до здійснення певної цілі. Процеси зміни та руху є реалізацією можливостей предмету. Існує природна тенденція, або телеологія, яка каже кожному предметові прагнути до осягнення своєї природної мети чи кінцевої форми:
А)Емпедокл Б)Сократ В)Конфуцій Г)Платон Д)Арістотель

45. «Космос» грецькою мовою значить:
А) всесвіт у якому присутня дисгармонія Б) хаотичний та первісний всесвіт В) розбалансований та зникаючий всесвіт Г) мер Києва Леонід Черновецький Д) упорядкований і прекрасний всесвіт

45. Перших філософів, що вони намагались пояснити походження і природу світу не переповідаючи міфи, а використовуючи спостереження і мислення, і витворюючи певні теорії, які пояснюють все без посилань на надприродні істоти чи події, називали
А) юними натуралістами Б) натурфілософами В) сократиками Г) антропологами Д) гносеофілософами

46.Філософів, що вважали, що всесвіт походить з якоїсь однієї субстанції, або що таких субстанцій є кілька, називають відповідно:
А)моністами та плюралістами
Б)юристами та економістами В)дуалістами та реалістами Г)онтологами та гносеологами Д)матеріалістами та ідеалістами

47.Хто є автор твердження: «Життя подібне до ігрищ: одні приходять на них змагатись, інші торгувати, а найбільш щасливі – дивитись, так і у житті, одні подібні рабам, народжуються жадібними до слави і наживи, тоді як філософи –до єдиної лише істини»:
А)Сократ Б)Лао-цзи В)Піфагор
Г)Фалес Д)Геракліт

48. Хто з античних філософів стверджував, що світ не створений ні богами, ні людьми, а керується Логосом (грецькою – слово, однак згодом під ним почали розуміти Розум), який керує зміною, тим самим роблячи зміну раціональною, а не хаотичною:
А)Сократ Б)Конфуцій В)Піфагор
Г)Емпедокл Д)Геракліт

49. Хто з античних філософів представляв себе повитухою, яка допоможе співбесіднику народити істинне знання. «В моєму повивальному мистецтві майже все як у них, - відмінність, мабуть лише в тому, що я приймаю у чоловіків, а не у жінок і приймаю пологи душі, а не плоті».
А)Сократ Б)Протагор В)Платон
Г)Емпедокл Д)Геракліт

50. Хто з античних філософів стверджував: «Все що можна назвати і подумати є Буттям, бо Буття є, а ніщо (Небуття) нема». Небуття не лише нема, його навіть не можливо помислити.
А)Діоген Б)Протагор В)Парменід
Г)Емпедокл Д)Сенека

51. Емпедокл вважав, що остаточна реальність (всесвіт) складається з
А)гомеомерій Б)повітря та вогню В)повітря, землі, вогню та води Г)апейрона Д) атомів
52. Як називав першоелементи всесвіту Анаксагор, який вважав, що світ складається з „незліченного сімя”, вважаючи що кожен об’єкт світу містить сімя усіх елементів, і у кожному об’єкті насінини одного елементу домінують („У всіх речах, є частинка усього...):
А)космос
Б)гомеомерії
В)апейрони
Г)атмани
Д)логос

53. Анаксагор погоджувався з Емпедоклом, що потрібна якась сила для пояснення руху і зміни, але він замінює дві міфічні сили на одну ментальну, яку називає:
А)Метафізика Б)Істина В)Вогонь Г)Любов Д)Нус (Розум).

54. Демокріт - розглядав світ як такий що складається з тимчасових матеріальних тіл, які самі складаються з груп неподільних вічних частинок , які позбавлені порожнечі і називаються:
А)гомеомерії
Б)мікроелементи В)апейрони Г)атоми Д)електрони

55. У якому напрямку античної філософії один з філософів тверджував, що людина є мірою всіх речей, тих які є, що вони є, тих що нема, що їх нема. Тобто те, що уявляється одній людині істинним є істинне для неї, а те що уявляється іншій людині є істинним для неї:
А)стоїцизм
Б)софізм В)кінізм Г)епікуреїзм Д)піфагореїзм

56.Метод якого філософа полягає не у переказуванні знання, що призвело б до давання відповідей на питання учнів, а навпаки, на випитуванні. Він хоче щось від співрозмовника навчитись. Тим самим стверджуючи, що істина не лежить десь готова, а що її слід шукати, самому витворювати. Сам нічого не знає і не вчить, задовольняється задаванням питань, і власне ці питання допомагають його співрозмовникам народити власну істину:
А)Геракліт Б)Демокріт В)Анаксімандр Г)Арістотель Д)Сократ

57. З якого твору взятий даний уривок і кому належать ці слова: «Боятись смерті, то ніщо інше, як лише вважати себе мудрим, не будучи ним. Бо це значить мислити, що знаєш те, чого людина знати не може. Бо про смерть жодна людина не знає, чи часом не є для нас найбільшим зі всіх благ, а так її люди бояться, ніби добре знають, що є найбільшим злом. А чи не є це глупість, і то найгірша: мислити, що знаєш те, чого людина не знає?»:
А)Апологія Сократа (Сократу)
Б)Моральні листи до Луцілія (Сенеці) В)Бенкет Платона (Платону) Г)Дао-де-цзін (Лао-цзи) Д)Сповідь (Августину)

58. Основна ідея якого філософа полягає у розумінні дійсності як такої що має два рівні чи аспекти: через чуття ми сприймаємо нижчий рівень зміни і матеріальності, який є лише тінню справжньої дійсності і цінності, а через розум - вищий незмінний, нематеріальний рівень. Власне цей ідеальний рівень є насправді цінним, пізнаваним і дійсним і тому повинен бути центром людського життя та діяльності:
А)Плотін Б)Епікур В)Геракліт Г)Платон Д)Арістотель

59. Хто з філософів заперечував ідею Платона про два світи: справжній світ ідей (форм) та несправжній світ речей (фізичний світ), який є слабою імітацією першого, і стверджував, що існує лише один світ (реальний світ природи) і ми перебуваємо в ньому:
А)Плотін Б)Епікур В)Геракліт Г)Платон Д)Арістотель

60. Арістотель вирішує проблему руху і зміни через трактування матерії і форми як:
А)двох окремих світів
Б)любові та ворожнечі
В)потенційності (можливості) і актуальності (дійсності).
Г)логосу та нусу
Д)не існуючих реально

61. Хто з філософів стверджував, що «Моральність для душі є тим, чим є здоровя для тіла, афункцією людини є зайнятись «діяльністю душі, яка є у згоді з чеснотою» і яка «є у згоді з розумом», тобто природною функцією людини є мислення, і мислити добре це мислити згідно з чеснотою. Тому щасливе життя – це життя згідно чесноти, а якщо існує кілька чеснот, то у згоді з найкращою та найдосконалішою:
А)Плотін Б)Епікур В)Геракліт Г)Платон Д)Арістотель


63. Хто з філософів хоча і погоджувався, що функцією мистецтва є мімезис, «наслідування», але вважав, що мистецтво не стільки імітує просто речі чи індивідів, а репрезентує вищі істини, звідси мистецтво, якщо успішне є формою філософії. «функцією поета є описати, не що трапилось (якою є річ), а те що може трапитись (якою може бути річ).
А)Плотін Б)Епікур В)Геракліт Г)Платон Д)Арістотель

64. Представники якого напрямку філософії вважали, що метою життя є прагненні щастя, яке вони розуміли не стільки як прагнення задоволення, скільки як відсутність та уникнення болю, як душевного так і фізичного:
А)стоїцизм Б)епікуреїзм В)натурфілософія Г)софізм Д)неоплатонізм
65. Якому філософському напрямку належать такі міркування: той є доброчесним хто вміє прийняти то, що стається, і що розуміє, що все це є частиною Божого плану, який не можна змінити. Розуміючи це, стаємо вільні, натомість не є вільними, коли далі пробуємо щось змінити. Не треба відмовлятись від матеріальних речей, можна жити приємно і мати успіх, за умови, що не віддамося цілком цьому. Треба залишитись байдужим до цього, щоб втративши матеріальні блага, не змінити до них відношення.
А)стоїцизм Б)скептицизм В)натурфілософія Г)софізм Д)неоплатонізм

66. Якому філософському напрямку належать такі міркування: нічого не можна пізнати; ніхто не може ствердити ніякого положення з будь-яким кращим доказом, ніж він може стверджувати його протилежність:
А)стоїцизм Б)скептицизм В)натурфілософія Г)софізм Д)неоплатонізм

Середньовіччя
Суперечка середньовічних філософів номіналістів та реалістів стосувалась проблеми:
А)бути чи не бути
Б)чи існує Бог
В)яка природа загальних понять
Г)штучного інтелекту
Яке положення характеризує такий напрям Середньовічної філософії як реалізм:
А)універсалії не існують до речей, а можливо після речей
Б)справжньою реальністю не володіють ні речі, ні поняття
В)загальні поняття є лише іменами і утворюються нашим розумом
Г)справжньою реальністю володіють загальні поняття чи універсалії
Яке положення характеризує такий напрям Середньовічної філософії як номіналізм:
А)універсалії існують поза ідо речей
Б)справжньою реальністю не володіють ні речі, ні поняття
В)загальні поняття є лише іменами і утворюються нашим розумом
Г)справжньою реальністю володіють лише загальні поняття чи універсалії
Онтологічний доказ буття Божого був розроблений:
А)Тертуліаном
Б)Климентом Олександрійським
В)Роджером Беконом
Г)Ансельмом Кентерберійським
У Середньовіччі філософія по відношенню до теології переважно вважалась:
А)матір’ю
Б)сестрою
В)служанкою
Г)нянею
У творчості якого філософа відбувся синтез античної філософії і християнської традиції:
А)Платон
Б)Августин
В)Аристотель
Г)Епікур
Початковим періодом середньовічної філософії є:
А)томізм
Б)схоластика
В)раціоналізм
Г)патристика
8. Як називається філософія, яка захищала християнство від критики античних мислителів:
А)діалектика
Б)апологетика
В)метафізика
Г)схоластика
Д)софістика
9.яка риса характерна для Середньовічної філософії:
А)природоцентризм
Б)соціоцентризм
В)пантеїзм
Г)теоцентризм
Д)космоцентризм
10. на вчення яких античних філософів спиралась середньовічна філософія Зах.Європи:
А)Сократ, Платон
Б)Арістотель, Епікур
В)Платон, Анаксімен
Г)Протагор, Пармені
Д)Платон, Арістотель
11.Що таке патристика:
А)вчення «Отців Церкви» 2-6ст.н.е., згідні з Святим Письмом та визнані церквою
Б)вчення християнських теологів спрямовані проти Платона
В)вчення християнських філософів 11-12ст., що полемізували з авероїстами
Г)вчення християнських теологів спрямовані проти метафізики Арістотеля
Д)вчення «Отців Церкви» 7-8ст., в яких розроблялось християнське вчення
12.В чому суть вчення про дві істини (подвійну істину):
А)істина віри і істина розуму доповнюють одна одну
Б)істина віри – основа релігії, істина розуму – основа науки
В)істина віри і істина розуму виключають одна одну
Г)істина віри істина розуму осягають Бога у взаємозаперечені
Д)істина віри вище істини розуму в пізнанні
13. Як називається підхід, в центрі уваги якого знаходиться людина:
А)релятивізм
Б)пантеїзм
В)антропоцентризм
Г)соціоцентризм
Д)природо центризм
14. Як називається підхід, що проголошує людину, її свободу і гідність як вищу цінність:
А)егоїзм
Б)гуманізм
В)природоцентризм
Г)реалізм
Д)пантеїзм
15. як називається процес звільнення суспільства і культури від панування релігії і церкви:
А)реформація
Б)відродження
В)політизація
Г)соціалізація
Д)секуляризація
16. Хто автор принципу збігу протилежностей:
А)Т.Аквінський
Б)М.Кузанський
В)Б.Паскаль
Г)М.Монтень
Д)М.Копернік
17. Хто є автором 95 тез спрямованих проти торгівлі індульгенціями:
А)М.Кузанський
Б)М.Лютер
В)Дж.Бруно
Г)М.Лютер-Кінг
Д)Е.Ротердамський
18. Хто розпочав Реформацію:
А)М.Кузанський
Б)М.Лютер
В)Дж.Бруно
Г)М.Лютер-Кінг
Д)Е.Ротердамський
19.Яке з даних понять найменш характерне для Середньовічної філософії:
А)креаціонізм
Б)теодицея
В)антропоцентризм
Г)реалізм
Д)номіналізм
20. Септуагінта – це:
А)грецький переклад 72-ма книжниками [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що виник серед [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у III - II ст. до н. е.
Б)латинський переклад 72-ма книжниками [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що виник серед [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у III - II ст. до н. е.
В)грецький переклад 50-ма книжниками [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що виник серед [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у III - II ст. до н. е.
Г) латинський переклад 12-ма книжниками [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що виник серед [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у III - II ст. до н. е.
Д) латинський переклад 12-ма книжниками [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що виник серед [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у III - II ст. до н. е.
21. Вульгата – це
А) латинський переклад [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ст. визнаний офіційним перекладом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Б) грецький переклад [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ст. визнаний офіційним перекладом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
В) народний переклад [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ст. визнаний офіційним перекладом для [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] християн
Г) арабський переклад [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ст. визнаний офіційним перекладом в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Д) український переклад [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ст. визнаний офіційним перекладом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
22. Хто з середньовічних філософів обґрунтував необхідність церковної організації як посередника між Богом і віруючими та про розвиток історії як боротьбу двох градів – земного і Божественного:
А) Росцелін
Б)Т.Аквінський
В)Тертуліан
Г) Августин Блаженний
Д)В.Оккам
23.Апофатичний спосіб філософського осмислення Бога - :
А) сутність Бога може бути визначена лише священниками і католиками
Б)сутність Бога осяжна і визначима засобами людської мови і понять
В) сутність Бога осяжна, але невизначима засобами людської мови, крім понять
Г)сутність Бога неосяжна і невизначима засобами людської мови і понять
Д)сутність Бога неосяжна, але визначима засобами людської мови
24.Катафатичний спосіб філософського осмислення Бога:
А) сутність Бога може бути визначена лише священниками і католиками
Б)сутність Бога осяжна і визначима засобами людської мови і понять
В) сутність Бога осяжна, але невизначима засобами людської мови, крім понять
Г)сутність Бога неосяжна і невизначима засобами людської мови і понять
Д)сутність Бога неосяжна, але визначима засобами людської мови
25. Принцип «бритви Оккама”:
А) „Помножуй сутності без необхідності” - коли явище можна пояснити теорією, яка містить більше елементів, ніж менше, складніша теорія повинна бути обрана, а не простіша
Б) „Не помножуй сутності без необхідності” - коли явище можна пояснити теорією, яка містить менше елементів, ніж більше, простіша теорія повинна бути обрана, а не складніша
В) пошук знання повинен керуватись методологічним принципом ускладнення згідно якого „множинність повинна припускатись без необхідності”
Г) „Не діли сутності без необхідності” - коли явище можна пояснити теорією, яка містить достатньо елементів, ніж треба, простіша теорія повинна бути обрана, а не складніша
Д) „Діли сутності без необхідності” - коли явище можна пояснити теорією, яка містить порівну елементів, популярніша теорія повинна бути обрана
26. Кому з філософів належать наступні міркування про складнощі розуміння сутності часу і його нереальність: «якщо хтось питає мене що таке час, я знаю; якщо я бажаю пояснити комусь хто питає, я не знаю». Час складається з минулого, теперішнього та майбутнього, але лише теперішнє існує (воно є мить), оскільки минулого вже нема, а майбутнього ще нема. Створивши природу і речі, Бог створив і час. однак час реально є лише у розумі. Минуле не є (не має дійсного існування), але я спостерігаю його у теперішньому тому що воно є, у даний момент у моїй памяті. Майбутнє не є (не існує); все що існує це наше теперішнє очікування. Замість того щоб казати, що існує три часи, ми повинні казати що існує теперішнє минулих речей (яке є пам’яттю), теперішнє теперішніх речей (зір, видимість, безпосереднє споглядання), теперішнє майбутніх речей (очікування, надія). Отже, час характерний для скінчених речей, вічність - для Бога:
А)Тертуліан Б)Оккам В)Еріугена Г)Тома Аквінський Д)Августин
27. Хто з філософів вважав, що зло – є позбавлення і не є позитивним. Гріх не є річчю, а відсутністю добра. Зло не є створеним, а відсутністю. Однак згодом він трохи змінив свою концепцію стверджуючи, що гріх є не лише відсутністю добра, а результатом надмірної само-любові і відсутності достатньої любові до Бога.
А)Тертуліан Б)Оккам В)Еріугена Г)Тома Аквінський Д)Августин

28. Зєднайте стрілками автора твердження і саме твердження:
Я помиляюся (обманюю себе), отже, я існую Геракліт
Все тече все змінюється Лао-цзи
Не діяння – це діяння Протагор
Вірую, тому що абсурдно Тертуліан
Людина є мірою всіх речей Августин

29. Хто розробив «онтологічний доказ існування Бога»: оскільки Бог розуміється нами як абсолютна досконалість то його неіснування означало б існування іншої істоти більш досконалої, тобто яка існує не лише як ідея у розумі, а й реально:
А)Тертуліан Б)Ансельм Кентерберійський В)Юстин Мученик Г)Тома Аквінський Д)Августин Блаженний
Співставте поняття і філософа (стрілками)
А) гармонія віри та розуму Демокріт
Б) анатман Тома Аквінський
В) апейрон Будда
Г) маєвтика Анаксімандр
Д)атоми Сократ
Співставте напрям (період) і філософа (стрілками)
А) даосизм Протагор
Б) софізм Діоген
В) кінізм Плотін
Г) неоплатонізм Тома Аквінський
Д) схоластика Лао-цзи
Співставте поняття і визначення (стрілками)
А) гносеологія філ. напрям, який визнає самостійне існування універсалій
Б) реалізм вчення про визначеність усіх процесів, що відбуваються у світі
В) детермінізм доктрина, яка виправдовує Бога і пояснює присутність зла
Г) онтологія філос.теорія буття
Д) теодіцея філос. теорія пізнання


Приложенные файлы

  • doc 26605993
    Размер файла: 234 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий