тести 2 модуль


Міжбанківський кредит — це кредит, за якого позичальником є
підприємство
Банківський кредит за строками погашення поділяється на
a. з регресією платежів
b. після закінчення обумовленого періоду
c. достроковий
e. водночас а і б
Іпотечний кредит — це:
b. кредит під заставу нерухомості
c. кредит під заставу землі
Комерційний кредит — це товарна форма кредиту, що надається продавцями покупцям у вигляді відстрочування платежу за продані товари, надані послуги.
Верно
Мікроекономічні чинники, що впливають на розмір відсоткової ставки
a. розмір кредиту
e. термін кредиту
g. рівень ризику
Який вид кредиту може бути реалізований у товарній формі
b. споживчий
c. комерційний

Макроекономічні чинники, що впливають на розмір процентної ставки
b. облікова ставка ЦБ
f. попит і пропозиція на кредитному ринку
g. рівень інфляції
Що є джерелом сплати позикового відсотка?
прибуток позичальника
Формами забезпечення кредитів можуть бути
усі відповіді правильні
Кредит надається на принципах
b. строковості
c. повернення
d. платності
Норма обов’язкових резервів
c. вводиться насамперед як засіб обмеження грошової маси
Який вид кредиту виконує антипаційну (емісійну) функцію
банківський
Функції кредиту
b. перерозподільна
c. грошова (антипаційна)
d. контрольно-стимулююча

Суть натуралістичної теорії кредиту вичерпується такими положеннями
c. об’єктом кредиту стає тимчасово вільний капітал у вигляді натурально-речових благ які можуть бути позичені одним економічним агентом іншому
Джерелами формування ресурсів лізингових компаній є власний капітал та банківські позички.
Верно
Діяльність щодо направлення мобілізованих коштів у позички фізичним і юридичним особам для придбання товарів здійснюють
фінансові компанії
Діяльність щодо продажу паїв своїм членам, стягування з них спеціальних внесків, одержання позичок у банках, одержання доходів від поточної діяльності ведуть
кредитні спілки
Фінансовий посередник, що спеціалізується на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна, — це
ломбарди
Не можуть бути об’єктами лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти.
Верно
6. Основні операції, які виконують кредитні спілки
a. лізинг
b. створення депозитів
c. переказ грошей
d. короткострокове кредитування їхніх учасників
e. обслуговування рахунків громадян України
7. З дивідендів і відсотків за цінними паперами формуються доходи
e. інвестиційних фондів
8. Факторинг — це купівля банком у клієнта права на вимогу боргу.
Верно
9. Інвестиційні компанії — це
c. фінансові посередники, які акумулюють грошові кошти дрібних приватних інвесторів шляхом випуску власних цінних паперів, а потім розміщують їх в акції інших корпорацій та в державні цінні папери
10. До спеціалізованих небанківських кредитно-фінансових установ відносять
a. банківські концерни
b. пенсійні фонди
c. страхові компанії
d. інвестиційні компанії
e. НБУ
11. Пенсійні фонди — це спеціалізовані фінансові посередники, які на договірній основі акумулюють кошти юридичних і фізичних осіб у цільові фонди, з яких здійснюють виплати громадянам після досягнення певного віку
Верно
12. Факторинг, який є комплексною системою обслуговування клієнта і зосереджує в собі бухгалтерські, юридичні, консультаційні та інші послуги, називається
b. конвенційним
13. Страховий платіж — це плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховикові згідно з договором
Верно
14. Діяльність щодо продажу страхових полісів з метою мобілізації певної суми коштів та розміщення її в доходні активи здійснюють
страхові компанії
15. До інвестиційних фінансових посередників відносять
a. кредитні спілки
b. ломбарди
c. факторингові компанії
d. пенсійні фонди
e. лізингові компанії
Для обмеження готівкового грошового обігу НБУ використовує такі методи регулювання
c. лімітування залишку грошей у касах суб’єктів господарювання
Регулювання готівкового грошового обігу в Україні полягає в регламентації Національним банком касових операцій підприємств та організацій.
Верно
3. Основні функції Центрального банку
b. організатор міжбанківських розрахунків
c. емісійний центр країни
d. функція «банку банків»
4. Національний банк — координуючий і регулюючий центр всієї банківської системи. Мета діяльності Національного банку України
a. забезпечення стабільності національної грошової
c. розвиток і зміцнення банківської системи України
d. розроблення напрямів грошово-кредитної політики
5. Функції банківської системи
a. стабілізаційна
e. трансформаційна
6. Знайдіть зайвий елемент у СКФІ
поштово-ощадні установи
7. Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період
e. банківська система
8. Обслуговуючи внутрішній державний борг уряду, НБУ виконує функції
c. агента уряду з обслуговування емісії державних цінних паперів
9. Норма обов’язкових резервів
c. вводиться насамперед як засіб обмеження грошової маси

10 Принцип побудови банківської системи в Україні
дворівневий
11.Функції ЦБ як органу валютного регулювання
b. визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні
d. нагромадження, управління і розміщення валютних резервів
g. надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій
i. визначення курсу національної грошової одиниці
j. валютний контроль
k. встановлення механізму обліку валютних операцій

12. Купівля-продаж центральним банком цінних паперів здійснюється з метою
оперативного регулювання обсягу грошової маси в обігу
13 . Кредитна система — це сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини.
Верно
14. Основні функції ЦБ
b. банкір уряду
c. емісійний центр
Основні джерела інформації про стійкість банку
a. звіт про фінансові результати
c. баланс
За організаційно-правовою формою діяльності КБ поділяються на
a. пайові
e. акціонерні
Комерційні банки проводять операції і надають послуги з мстою одержання доходу. До складу доходів банку входять
c. відсотки за наданими кредитами
d. доходи від здавання майна в оренду
e. комісія за касові та інші операції
Пасиви банку — це
b. власний капітал банку
d. залучені вклади й депозити
Яка частка статутного фонду законодавчо дозволена юридичним та фізичним особам під час створення комерційного банку
не більше ніж 35%
Яких санкцій вживає НБУ за систематичне порушення КБ його вимог
b. проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування санкції у вигляді:штрафу, підвищення норми обов’язкових резервів, призначення тимчасової адміністрації, відкликання ліцензії
Міжбанківські асоціативні об’єднання — це
a. кредитні спілки
b. картелі
c. асоціації
e. ліги
g. синдикати
i. консорціуми
Основні групи банківських операцій
a. пасивні операції
f. активні операції
h. власні операції
j. банківські послуги
Активи банку — це
a. готівкові гроші, власність і акції
b. сума наданих позик
Суб’єкти зовнішнього контролю за діяльністю банку
b. НБУ
d. ДПА
f. незалежні аудиторські фірми
g. правоохоронні органи
Комерційний банк може активно випускати в обіг безготівкові гроші в межах свого надлишкового резерву.
Верно
Причини порушення ліквідності КБ
b. прорахунки в оцінці ризиків
c. форс-мажорні обставини
d. порушення збалансованості активів і пасивів банку
Рентабельність діяльності банку — це
a. відношення прибутку до акціонерного капіталу банку
b. відсотки і дисиденти за капіталами, розміщеними в цінні папери
c. доходи від спекуляції цінними паперами
d. відношення маси прибутку до змін в активах частки позичок
e. відношення сукупних активів до витрат банку
Проведення центральними банками політики «дешевих грошей» — це
c. політика, спрямована на зниження відсоткових ставок, норм обов’язкового резервування, купівля державних цінних паперів
Ліквідність банківських активів — це це здатність банку вчасно і без втрат перетворювати зайняті активи в готівку
Верно
За механізмом здійснення операцій виділяють такі валютні операції
a. ф’ючерсні
b. опціонні
c. форвардні
Валютні відносини містять
a. отримання і надання з-за кордону позик
c. надання економічної та технічної допомоги за кордон
e. функціонування валюти у зовнішньоекономічній торгівлі
f. укладання угод щодо купівлі-продажу валют
Функції ЦБ як органу валютного регулювання
a. нагромадження, управління і розміщення валютних резервів
c. надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій
e. визначення курсу національної грошової одиниці
j. установлення механізму обліку валютних операцій
k. визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні
Валютні активи держави — це іноземна валюта, золото.
Верно
Неверно
До методів валютного регулювання належать
b. ревальвація
c. девальвація
Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовується для обміну валют під час валютних та інших операцій
f. валютний курс
Валютні активи держави — це депозити в національній та іноземній валютах.
Неверно
Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції
b. продаж цінних паперів, розміщених у іноземній валюті
e. використання резервів у національній валюті (через своп-угоди)
Валютний курс означає
a. ціна грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни
b. обидва визначення правильні
c. співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу
Валютні операції означають
a. страхування валютних ризиків
b. будь-які платежі, пов’язані з переміщенням валютних цінностей між суб’єктами валютного ринку
c. забезпечення умов та механізм для реалізації валютної політики держави
d. забезпечення прибутку учасниками валютних відносин
Суб’єктами валютного ринку є
c. усі відповіді правильні
Валютні угоди на короткотермінову (до 48 год) доставку валюти з негайною оплатою
спотСпіввідношення всієї сукупності надходження з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часу
платіжний баланс
Валюта — це
a. грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей
b. національна грошова одиниця
Здатність валюти вільно використовуватись для будь-яких операцій та обміну на інші валюти
конвертованість
Державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин
валютна система
Коли впроваджено плаваючі валютні курси національних одиниць
1976 р. — Ямайська конференція
Договірно-правова форма організації валютних відносин між групами країн
регіональна валютна система

Приложенные файлы

  • docx 26605600
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий