БЕЗ КЛЮЧЕЙ Тести Стр мен Екзам_ІЗДО_2012

Сукупність специфічних процесів прийняття управлінських рішень щодо формування місії та визначення цілей організації, вибору виду діяльності та використання ресурсів у ринковому середовищі забезпечує :
оперативний менеджмент
стратегічний менеджмент
тактичний менеджмент
виробничий менеджмент

Метою якого виду менеджменту є створення конкурентних переваг організації в конкуренції за ресурси на ринку задоволення потреб споживача?
оперативного менеджменту
тактичного менеджменту
стратегічного менеджменту
виробничого менеджменту

Сукупність принципів, специфічних методів прийняття стратегічних рішень та засобів їх практичної реалізації, які дають змогу організаціям раціонально використовувати свій потенціал та враховувати вимоги зовнішнього середовища називається
тактика стратегічного менеджменту
методика стратегічного менеджменту
методологія стратегічного менеджменту
політика стратегічного менеджменту

Необхідність встановлення пріоритетів досягнення цілей та пріоритетів реалізації стратегій складає сутність
принципу балансу інтересів
принципу пріоритетності
принципу спадковості
принципу синергізму

Закономірний перехід від домінантних (головних) ознак існуючого потенціалу (функціонування організації) до бажаного потенціалу при визначенні стратегій діяльності організації складає сутність
принципу балансу інтересів
принципу пріоритетності
принципу спадковості
принципу синергізму

Необхідність постійного проведення змін в цілях та стратегіях для їх узгодження з поточними умовами діяльності організації складає сутність
принципу балансу інтересів
принципу концентрації зусиль
принципу спадковості
принципу коректування
.
Вибір стратегій, залежно від витрачених зусиль на пріоритетних напрямках діяльності, які мають високу вірогідність успіху складає сутність
принципу балансу інтересів
принципу концентрації зусиль
принципу спадковості
принципу коректування


Створення стратегічного резерву, як альтернативних засобів діяльності організації складає сутність
принципу балансу інтересів
принципу концентрації зусиль
принципу балансу ризиків
принципу коректування

Визначення правил формування механізму реалізації стратегій діяльності організації складає сутність
принципу балансу інтересів
принципу концентрації зусиль
принципу синергізму
принципу коректування

Планування, орієнтоване всередину організації, обмежується розробкою бюджетів і поточних планів є характеристикою такого етапу як
етап «довгострокове планування»;
етап «поточне управління та бюджетування»;
етап «стратегічне планування»;
етап «стратегічне підприємництво»;

Застосування елементів аналізу та контролю ситуації, що складається зовні та в організації. Планування використовує екстраполяційне передбачення майбутнього є характеристикою такого етапу як
етап «довгострокове планування»
етап «поточне управління та бюджетування»
етап «стратегічне планування»
етап «стратегічне управління»

Опанування мислення, націленого на зменшення впливу загроз на діяльність підприємства та використання шансів, що сприяють успіху організації є характеристикою такого етапу як
етап «довгострокове планування»
етап «поточне управління та бюджетування»
етап «стратегічне планування»
етап «стратегічне підприємництво»

Стратегічне планування, що пронизує всі підсистеми діяльності підприємства, використовує всі досягнення зазначених фаз є характеристикою такого етапу як
етап «довгострокове планування»
етап «стратегічне планування»
етап «стратегічне підприємництво»
етап «стратегічне управління»

Передбачення та моделювання майбутнього, співпраця на базі домовленостей є характеристикою такого етапу як
етап «довгострокове планування»
етап «поточне управління та бюджетування»
етап «стратегічне планування»
етап «стратегічне підприємництво»Залежність змісту та глибини проведення аналізу від цілей вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища є характерним для такого принципу стратегічного аналізу як
принцип об’єктивності аналізу
принцип своєчасності проведення аналізу
принцип цілеспрямованості
принцип системності


Використання методів аналізу, які дають можливість отримати необхідну інформацію у виборі показників, що характеризують об’єкт дослідження; залучення виконавців з відповідною підготовкою; вибір бази для порівняння є характерним для такого принципу стратегічного аналізу як
принцип об’єктивності аналізу
принцип своєчасності проведення аналізу
принцип цілеспрямованості
принцип системності

Термін проведення аналізу повинен давати можливість прийняття рішень, які забезпечують вироблення відповідної реакції на вплив зовнішнього середовища є характерним для такого принципу стратегічного аналізу як
принцип об’єктивності аналізу
принцип своєчасності проведення аналізу
принцип цілеспрямованості
принцип системності

Забезпечення повноти охоплення стратегічних факторів, що впливають на діяльність організації та взаємопов’язаність висновків за результатами проведених досліджень є характерним для такого принципу стратегічного аналізу як
принцип об’єктивності аналізу
принцип своєчасності проведення аналізу
принцип цілеспрямованості
принцип системності аналізу

Розкрийте зміст такої групи факторів PEST – аналізу як політико-правові фактори
урядова стабільність;податкова політика та законодавство;
курс національної валюти; рівень інфляції
соціальна мобільність населення
активність споживачів

Розкрийте зміст такої групи факторів PEST – аналізу як економічні фактори
урядова стабільність;податкова політика та законодавство
темп зміни ВВП, ціни на енергоносії
соціальна мобільність населення
активність споживачів

Розкрийте зміст такої групи факторів PEST – аналізу як соціально-культурні фактори
урядова стабільність;податкова політика та законодавство
курс національної валюти; рівень інфляції
мобільність населення
активність споживачів
Розкрийте зміст такої групи факторів PEST – аналізу як технологічні фактори
урядова стабільність;податкова політика та законодавство
курс національної валюти; рівень інфляції
витрати держави на НДДКР; захист інтелектуальної власності
активність споживачів

Перевага порівняно з іншим товаром-замінником при задоволені потенційним споживачем своїх потреб представляє собою .
конкурентоспроможність продукції
якість продукції
сприйняття продукції
технічний рівень продукції

Назвіть методи оцінки конкурентоспроможності продукції
прямі
непрямі
прямі та непрямі
змішані

До якої групи методів оцінки конкурентоспроможності продукції належить метод при якому споживач порівнює корисність продукції (ступінь задоволення потреби) на одиницю своїх витрат на придбання і використання продукції. (індекс якості/витрати)
прямі методи
непрямі методи
адаптивні методи
змішані методи

Характеристиками якої групи методів оцінки конкурентоспроможності продукції є: популярність торгівельної марки; широке розповсюдження товару обраної фірми (доля ринку)?
прямі методи
непрямі методи
адаптивні методи
змішані методи

Продукція, що оцінюється є більш конкурентоспроможною по відношенню до базової, якщо індекс конкурентоспроможності
менше 1
більше 1
більше 0
дорівнює 1

Продукція, що оцінюється є менш конкурентоспроможною по відношенню до базової, якщо індекс конкурентоспроможності
менше 1
більше 1
більше 0
менше 0,5


Доповніть речення. Продукція, що оцінюється є однаково конкурентоспроможною по відношенню до базової, якщо індекс конкурентоспроможності
менше 1
більше 1
більше 0
дорівнює 1

До якої групи факторів стратегічного аналізу належать такі показники як: ступінь насичення ринку, коливання цін, масштаби діяльності конкурентів?
фактори економічного середовища
фактори ринкового середовища
фактори політичного середовища
фактори соціально-культурного середовища

До якої групи факторів стратегічного аналізу належать такі показники як: система оподаткування, умови дотацій, структура державних витрат?
фактори економічного середовища
фактори ринкового середовища
фактори політичного середовища
фактори соціально-культурного середовища

Такі методи стратегічного аналізу як: методи діагностики зовнішнього середовища; методи оцінки потенціалу підприємства; методи визначення цілей розвитку та пріоритетів належать до групи методів, що характеризують
характер показників
методику дослідження показників
об’єкт аналізу
засоби обробки інформації

Такі методи стратегічного аналізу як: методи що використовують показники статистичної та бухгалтерської звітності; методи що використовують показники управлінського обліку належать до групи методів, що характеризують
характер показників
методику дослідження показників
об’єкт аналізу
засоби обробки інформації

Методи стратегічного аналізу, що базуються на автоматизованому та неавтоматизованому аналізі належать до групи методів, що характеризують
характер показників
методику дослідження показників
об’єкт аналізу
засоби обробки інформації

Система взаємопов'язаних елементів, що виконують різні функції у процесі забезпечення випуску продукції, конкурентної переваги на ринку та досягнення інших стратегічних цілей підприємства; сукупність ресурсів і мобілізаційних можливостей, що визначають очікувані характеристики розвитку підприємства представляє собою
виробничий потенціал підприємства
комплексний потенціал підприємства
стратегічний потенціал підприємства
ресурсний потенціал підприємства

Збільшення доходів підприємства, збільшення прибутку, зниження витрат, зміна обсягів виробництва, підвищення фінансової стійкості підприємства представляють собою
маркетингові цілі
економічні цілі
організаційні цілі
соціальні цілі

Зміна структури ринку, поглинання інших підприємств, диверсифікація виробництва, зміцнення іміджу підприємства представляють собою ..
маркетингові цілі
економічні цілі
організаційні цілі
соціальні цілі

Зміна структури управління, зміна виробничої структури, зміна системи планування, обліку, контролю та стимулювання діяльності, зміцнення трудової дисципліни представляють собою
маркетингові цілі
економічні цілі
організаційні цілі
соціальні цілі

Розробка нового продукту, розробка нової технології, впровадження нового продукту , впровадження нової технології, технічне переоснащення підприємства представляють собою
маркетингові цілі
економічні цілі
організаційні цілі
науково-технічні цілі

Зменшення соціальної напруги, покращання відношень з профспілками, зміна умов праці представляють собою
маркетингові цілі
економічні цілі
організаційні цілі
соціальні цілі

Розукрупнення цілей, що дозволяє розкрити структуру системи цілей у випадку, коли місію організації неможливо ув’язати з засобами її досягнення представляє собою сутність такого методу формування дерева цілей підприємства як
метод об’єкт-ціль
метод декомпозиції
метод забезпечуючих умов
метод композиції

Визначення складу об’єктів управління виробничої організації і формулювання цілей функціонування для кожного з об’єктів представляє собою сутність такого методу формування дерева цілей підприємства як
метод об’єкт-ціль
метод декомпозиції
метод забезпечуючих умов
метод композиції

Декомпозиція місії організації за допомогою визначення на кожному рівні «дерева цілей» сукупності умов (засобів, способів), що у сукупності забезпечують досягнення визначеної цілі представляє собою сутність такого методу формування дерева цілей підприємства як
метод об’єкт-ціль
метод декомпозиції
метод забезпечуючих умов
метод композиції

Розгляд стратегії організації як: спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує на постійний розвиток; відтворювана цінність, що дає змогу досягти найкращих результатів активізацією діяльності всього персоналу характеризує
організаційно-управлінську концепцію стратегії
філософську концепцію стратегії
історичну концепцію стратегії
прогресивну концепцію стратегії

Розгляд стратегії організації як сукупність всіх дій керівників, що сприяють досягненню цілей організації; діюча стратегія організації частково спланована і частково реагує на мінливі обставини характеризує
організаційно-управлінську концепцію стратегії
філософську концепцію стратегії
історичну концепцію стратегії
прогресивну концепцію стратегії

Розгляд стратегії як довгостроковий курс розвитку фірми, спосіб досягнення цілей, який вона визначає для себе, керуючись власними міркуваннями в межах своєї політики характеризує
історичну концепцію стратегії
філософську концепцію стратегії
організаційно-управлінську концепцію стратегії
прогресивну концепцію стратегії

Складовими економічної стратегії фірми, що реалізуються у зовнішньому середовищі є
товарна стратегія, цінова стратегія
стратегія розвитку персоналу
стратегія управління витратами
інноваційна стратегія

Система стратегій різного типу, що їх розробляє підприємство на певний проміжок часу, яка відбиває специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі представляє собою
стратегічний потенціал
стратегічний набір
стратегічний менеджмент
стратегічна система рішень

Такі вимоги як: орієнтація на досягнення реальних взаємопов'язаних цілей; ієрархічний характер стратегій; баланс рівноваги між прибутковими та витратними стратегіями, основними та компенсаційними, резервними є характерними вимогами до .
стратегічного потенціалу
стратегічного менеджменту
стратегічного набору
стратегічної системи рішень

Експансія, диверсифікація, вертикальна інтеграція, глобалізації діяльності характерні для
стратегії стабілізації
стратегії зростання
стратегії реструктуризації
стратегії скорочення

Дії організації щодо захисту частини ринку, підтримки власного потенціалу, модифікації продукції характерні для .
стратегії стабілізації
стратегії зростання
стратегії реструктуризації
стратегії скорочення

Оптимізаційні перетворення частини ринку, організаційний відступ з ринку, проведення політики «збирання врожаю» характерні для .
стратегії стабілізації
стратегії зростання
стратегії реструктуризації
стратегії скорочення

Дії організації щодо санації, проведення процедури банкрутства, закриття характерні для .
стратегії стабілізації
стратегії ліквідації
стратегії реструктуризації
стратегії скорочення

Комплекс стратегічних рішень, що визначають номенклатуру, асортимент та обсяг продукції є характерною ознакою
ресурсної стратегії
функціональної стратегії
товарно-продуктової стратегії
забезпечуючої стратегії

Матриця «GE-McKincey» побудована з використанням таких показників як
темпи зростання – конкурентна позиція
темпи зростання – частка ринку
конкурентна позиція – прибутковість
конкурентна позиція – витрати

Матриця «BCG» побудована з використанням таких показників як
темпи зростання – конкурентна позиція
темпи зростання – частка ринку
конкурентна позиція – прибутковість
конкурентна позиція – витрати

Виберіть відповідний висновок за результатами проведення рангового аналізу показників товарно-продуктової стратегії, якщо коефіцієнт кореляції в межах 0,7-1
діяльність компанії належить реструктурувати
структуру асортименту можливо покращити
структура асортиментної діяльності підприємства оптимальна
структура асортименту нестабільна

Виберіть відповідний висновок за результатами проведення рангового аналізу показників товарно-продуктової стратегії, за умови що значення коефіцієнту кореляції
знаходиться в межах 0,4 - 0,7.
діяльність компанії належить реструктурувати
структуру асортименту можливо покращити
структура асортиментної діяльності підприємства оптимальна
структура асортименту нестабільна

Виберіть відповідний висновок за результатами проведення рангового аналізу показників товарно-продуктової стратегії, за умови що значення коефіцієнту кореляції
знаходиться в межах-1 – 0,4.
діяльність компанії належить реструктурувати
структуру асортименту можливо покращити
структура асортиментної діяльності підприємства оптимальна
структура асортименту нестабільна

Метод у вигляді математичної процедури, що дозволяє представити проблему з простіших детальних структурних елементів, та опрацювати результати вибору суджень суб’єкту, що приймає рішення за попарними порівняннями представляє собою.
метод SWOT-аналізу
метод МАІ
метод РЕST-аналізу
метод конкурентного аналізу

Стратегії підтримки конкурентних переваг стратегій корпоративного набору, в яких визначаються дії організації у зонах стратегічних ресурсів (ЗСР), форми та методи кооперації постачання, політика розподілу, використання та поповнення ресурсів, створення страхових запасів – це
функціональні стратегії
ресурсні стратегії
товарно-продуктові стратегії
витратні стратегії

Стратегію управління ланцюгом постачання слід віднести до
функціональних стратегій
ресурсних стратегій
товарно-продуктових стратегій
витратних стратегій

Сучасна теорія та практика (Кіт Павітт) виділяє п’ять класів галузей промисловості, в яких діють постачальники ресурсів. Сільське господарство, будівництво, та медицина відносяться до класу
спеціалізовані постачальники
наукоємні галузі промисловості
галузі промисловості з домінуванням постачальника
галузі з орієнтацією на інформацію

Сучасна теорія та практика (Кіт Павітт) виділяє п’ять класів галузей промисловості. Виробництво сталі, хімічних засобів відносяться до класу
спеціалізовані постачальники
наукоємні галузі промисловості
галузі промисловості з домінуванням постачальника
галузі промисловості інтенсивного типу

Сучасна теорія та практика (Кіт Павітт) виділяє п’ять класів галузей промисловості, в яких діють постачальники ресурсів. Галузі обслуговування - банківські та консалтингові послуги, проектні організації, навчальні заклади відносяться до класу
спеціалізовані постачальники
наукоємні галузі промисловості
галузі з орієнтацією на інформацію
галузі промисловості інтенсивного типу

Інформація щодо масштабів розвитку, методів виробництва, якості, можливостей взаємозамінності відноситься до інформації, що .
характеризує види та обсяги ресурсів
характеризує різні види та технології виробництва ресурсів
характеризує розвиток промисловості в цілому та в галузях
характеризує забезпеченість правових умов придбання ресурсів

Інформація, що характеризує ціну на ресурси та їх замінники, періоди та умови поставки, надійності поставки відноситься до інформації, що .
характеризує види та обсяги ресурсів
характеризує різні види та технології виробництва ресурсів
характеризує розвиток промисловості в цілому та в галузях
характеризує забезпеченість правових умов придбання ресурсів

Інформація, що характеризує зростання обсягів виробництва галузей ресурсів, можливої зміни номенклатури ресурсів в галузях, зміни показників діяльності організацій постачальників відноситься до інформації, що .
характеризує види та обсяги ресурсів
характеризує різні види та технології виробництва ресурсів
характеризує розвиток промисловості в цілому та в галузях
характеризує забезпеченість правових умов придбання ресурсів

Інформація, що характеризує юридичні норми постачання ресурсів відноситься до інформації, що .
характеризує види та обсяги ресурсів
характеризує різні види та технології виробництва ресурсів
характеризує розвиток промисловості в цілому та в галузях
характеризує забезпеченість правових умов придбання ресурсів

Кількість замовлених запасів ресурсів, яка забезпечує оптимальну комбінацію витрат на придбання та їх зберігання – це
оптимальний розмір замовлення
економічний розмір замовлення
мінімальний розмір замовлення
раціональний обсяг замовлення
13PAGE 15


13PAGE 141015

Приложенные файлы

  • doc 26603526
    Размер файла: 138 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий