тести для подготовки

Екзамен з фаху "Психологія"
Роздiл: 1 общая


Експерименти В.Вундта мали за мету вивчення функцій свідомості:
правильно
неправильно


Які функції виконує права півкуля головного мозку: а) читання; б) логічні операції; в) орієнтація у просторі; г) сприймання музики; д) рахування.
а, б
в, г
б, д
а, в, д
г, д


Які функції виконує ліва півкуля головного мозку: а) читання; б) орієнтація у просторі; в) рахування; г) логічні операції; д) інтуїція.
а, б, в
а, в, г
в, г, д
а, б, г
б, г, д


Експериментальна інтроспекція - це науковий метод, головний недолік якого полягає в його суб'єктивності.
правильно
неправильно


Яке з наведених понять відповідає Psyche у стародавніх греків:
нервова система
душа
психіка
свідомість


Задатки - це природжені анатомо-фізіологічні особливості особистості, що є однією з умов формування здібностей.
правильно
неправильно


Здібності - це природне явище, не залежне від суспільних умов життя та виховання особистості.
правильно
неправильно


Вищий ступінь розвитку творчих здібностей має назву:
обдарованість
талант
задатки
геніальність


Про наявність здібностей до якогось виду діяльності свідчить (свідчать):
низький темп навчання відповідній діяльності
великі енергетичні витрати при виконанні даної діяльності
індивідуальна своєрідність виконання діяльності
відсутність звязку зі спрямованістю


Задатки як анатомо-фізіологічні передумови розвитку здібностей...
багатозначні
спрямовані на зміст конкретної діяльності
набуваються в процесі життєдіяльності
всі відповіді правильні
всі відповіді неправильні


Яке з тверджень є правильним?
здібності існують незалежно від діяльності та поза нею
здібності розвиваються незалежно від діяльності, але позначаються на діяльності
поза діяльністю здібності існувати не можуть


Знайдіть найбільш правильну характеристику здібностей:
здібності - це властивості, що можуть виявлятися в діяльності
здібності - це стійкі властивості людини, що виявляються в діяльності та являють собою необхідну умову її успішного виконання
здібності - це стійкі властивості людини, що зумовлюють успішне виконання лише навчальної діяльності


Скільки типів акцентуацій характеру виділив К.Леонгард?
20
10
12
15


Скільки типів акцентуацій характеру виділив А.Є.Лічко?
10
20
11
15


Тип нервової системи істотно не впливає на формування рис характеру.
правильно
неправильно


З характером народжуються, а особистістю стають.
правильно
неправильно


З розвитком особистості людина починає діяти все більш нормативно: особистість у своєму розвитку знімає характер.
правильно
неправильно


Характер вважається патологічним, якщо він: а) повторюється у кількох поколіннях; б) соціально дезадаптовний; в) має тотальні прояви; г) відносно сталий у часі.
б, в, г
а, б, в
а, б, г
а, в, г
а, б, в, г


Темперамент і характер особистості являють собою:
єдність; їх не можна розглядати як відокремлені властивості але вони й не тотожні
тотожні властивості за своєю суттю
незалежні одна від одної властивості


К.Леонгард вивчав акцентуації характеру:
у дітей молодшого шкільного віку
у підлітків
у юнаків
у дорослих людей


Поняття "місце найменшого опoру" стосовно акцентуaцій характеру ввів(ввела) до наукової термінології:
П.Б.Ганнушкін
А.Є.Лічко
К.Леонгард
Б.В.Зейгарнік


Акцентуйовані характери відрізняються від психопатій за критеріями:
Б.В.Зейгарнік
К.Леонгарда
А.Є.Лічко
П.Б.Ганнушкіна, О.В.Кербікова


Характер повинен відповідати соматичній (тілесній) конституції людини, на думку:
Е.Фромма
Е.Кречмера
В.Франкла
Г.Айзенка


Акцентуації - це такі варіанти розвитку характеру, яким не властиві (о):
підвищення здатності до соціальної адаптації
підвищена ранимість
зниження здатності до соціальної адаптації
порушення мотиваційної сфери у формі домінування амбівалентних станів


Одною з перших робіт, присвячених класифікації характерів, є:
робота Д.Мілля та А.Бена "Про вивчення характеру"
трактат Теофраста "Характери"
робота Ю.Банзена "Нариси характерології"
робота К.Любрюейра "Характери або норови нашого часу"


У характері особистість виявляється з боку:
змістового
динамічного
процесуального
структурного


Темперамент повністю визначає характер та долю людини.
правильно
неправильно


Особливості темпераменту залежать від хімізму крові та гормонів.
правильно
неправильно


Основу темпераменту складає тип нервової системи.
правильно
неправильно


Недоліки темпераменту не можна компенсувати ніякими заходами.
правильно
неправильно


За І.П.Павловим, слабкий тип нервової системи властивий:
сангвініку
холерику
флегматику
меланхоліку


За І.П.Павловим, сильний, врівноважений, інертний тип нервової системи властивий:
сангвініку
флегматику
холерику
меланхоліку


Низьким рівнем психічної активності, повільніми рухами, швидкою стомлюваністю, високою емоційної сензитивністю, переважанням негативних емоцій відрізняється:
меланхолік
флегматик
холерик
сангвінік


Реакція на найменшу силу зовнішнього подразника є показник:
пластичності та ригідності
сензитивності
реактивності
активності


За І.П.Павловим, сильний, врівноважений та рухливий тип нервової системи властивий:
меланхоліку
холерику
флегматику
сангвініку


Високий ступінь працездатності, уміння спокійно знаходити вихід у складних ситуаціях пов'язані з такою властивістю нервової системи, як:
динамічність
рухливість
урівноваженість
сила


Стабільність настрою, стійкість вражень пов'язані з такою властивістю нервової системи, як:
динамічність
рухливість
урівноваженість
сила


Вісцеротонічний, соматотонічний, церебротонічний компоненти у структурі темпераменту виділив:
Дж.Гілфорд
І.П.Павлов
У.Шелдон
Е.Кречмер


За І.П.Павловим, класифікація типів нервової діяльності повинна спиратися на врахування параметру:
особливостях будови тіла
сили і активності
мотивації
співвідношення рідин в організмі


Одним з авторів конституціональної теорії темпераменту є:
Л.Терстоун
Дж.Гілфорд
Е.Кречмер
І.П.Павлов


Слово "темперамент" І.П.Павлов замінив на:
біотип
соціотип
фенотип
генотип


Теорія У.Шелдона належить до теорій темпераменту:
гуморальних
конституціональних
нейродинамічних
поведінкових


У темпераменті особистість виявляється з боку її:
змісту
динамічних властивостей
особистісно-смислових аспектів
характерологічних особливостей


Фізіологічний напрям вчення про темперамент починається з:
Демокріта
Платона
Гіппократа
Галена


Темперамент - це характеристики психічної діяльності:
статичні
змістовні
динамічні
набуті


Згідно з формулою Джемса, самоповага людини буде
тим вище, чим більше успіх і менші домагання
тим вище, чим більше успіх і більше домаганння
тим вище, чим менше успіх і більше домагання


Ціннісну типологію особистості за ознакою домінуючої життєвої цінності створив:
К.Юнг
З.Фрейд
С.Л.Рубінштейн
Е.Шпрангер


Специфічна пізнавальна спрямованість на предмети та явища оточуючого світу має назву:
потяг
бажання
інтерес
схильність


Підставою для класифікації інтересів на активні та пасивні є:
зміст
мета
стійкість
рівень дієвості


Прагнення особистості досягти мети того ступеня складності, на який вона вважає себе здатною, виявляється як:
установка
домагання
світогляд
особистісний сенсПідставою для класифікації інтересів на матеріальні, духовні та суспільні є:
зміст
мета
стійкість
рівень дієвості


Система поглядів на світ та своє місце в ньому має назву:
вплив
потреба
світогляд
особистісний сенс


Імпульсивність, ініціативність, гнучкість поведінки, соціальна адаптованість властива людині типу:
інтровертованого
екстравертованого
інтрапунітивного
шизоїдного


Ступінь важкості цілей, яких прагне людина, характеризує:
рівень домагань
локус контролю
самооцінка
самоставлення


Формування особистості обумовлюється взаємодією її внутрішніх особливостей та соціальних умов, на думку представників:
інтеракціоністичних теорій
психодинамічних теорій
соціодинамічних теорій


Як сукупність внутрішніх умов, скрізь які відбиваються зовнішні впливи, розглядає особистість:
О. М. Леонтьєв
С. Л. Рубінштейн
К. К. Платонов
Л. С. Виготський


Система стійких мотивів особистості, які орієнтують поведінку, має назву:
темперамент
характер
здібності
спрямованість


Формування особистості обумовлюється її внутрішніми особливостями, на думку представників:
психодинамічних теорій
соціодинамічних теорій
інтеракціоністичних теорій
культурно-історичної теорії


Людина як індивід - це людина, в обумовлюванні поведінки якої не відіграють ролі такі передумови:
генетичні
метаболічні
нейродинамічні
соціальні


Людину як індивіда характеризує:
креативність
індивідуальний стиль діяльності
мотиваційна спрямованість
середній ріст


Вищий рівень онтогенетичного розвитку людини у суспільстві - це:
індивід
особистість
суб'єкт діяльності
індивідуальність


Неподільність, цілісність та генетичні особливості людини як представника роду фіксуються у понятті:
індивід
особистість
суб'єкт діяльності
індивідуальність


Людина як типовий носій видів людської активності - це:
індивід
особистість
суб'єкт діяльності
індивідyальність


Перша психологічна лабораторія була заснована:
В.Вундтом
у 1732 році
для вивчення функцій свідомості
усі відповіді правильні


Яка відповідь є найбільш точною? Бiхевiоризм наполягає на:
неможливостi об'єктивного вивчення психiки
користі концепції свідомості
вiдповiдностi реакції до стимулу
всі вiдповiдi неправильні


Дослідженням зв'язків між особливостями психіки та соціальним оточенням займається:
зоопсихологія
соціальна психологія
парапсихологія
інженерна психологія


Соціальна психологія досліджує вікові змінення психіки людини.
правильно
неправильно


Згідно з теорією психоаналізу, провідну роль у детермінації поведінки відіграє несвідоме.
правильно
неправильно


Гуманістичний погляд на розвиток особистості виходить скоріше з песимістичного уявлення про природу людини:
правильно
неправильно


Гуманістична психологія виникла як третя сила по відношенню до:
психоаналізу та когнітивної психології
біхевіоризму та гештальтпсихології
біхевіоризму та психоаналізу
психоаналізу та соціобіології


Психічний процес залежить від чинників, що його спричинюють, згідно з принципом:
індетермінізму
розвитку
детермінізму
системності


Принцип, який вимагає розглядати психічне явище у постійному змінюванні, русі, має назву принципу:
детермінізму
розвитку
переходу кількісних змін у якісні
об'єктивності


Парадигма - це:
сукупність теоретичних і методологічних передумов, що визначають конкретне наукове дослідження
підстава вибору проблем дослідження
модель, зразок для вирішення дослідницьких задач
всі відповіді правильні
всі відповіді неправильні


Найбільш загальні поняття, що відбивають основні властивості і закономірності явищ об'єктивної реальності і визначають характер науково-теоретичного мислення епохи, мають назву:
закон
закономірність
принцип
категорія


Ви сформулювали головну проблему дослідження. Наступним кроком повинно бути:
формулювання вихідної гіпотези
обрання методики вимірювання
знайомство з літературою
обрання об'єкта дослідження


Для встановлення причинно-наслідкових відношень найбільш ефективним є метод:
польове спостереження
кореляційний аналіз
клінічний
експериментальний


Цілеспрямоване, планомірне сприймання об'єктів, в пізнанні яких зацікавлена особистість, - це:
експеримент
контент-аналіз
спостереження
аналіз продуктів діяльності


Змінна, рівень якої під час дослідження встановлює й контролює експериментатор, має назву:
планометрична
залежна
незалежна
кореляційна


Для спостереження характерно:
втручання в події
відстежування змін, що відбуваються
взаємодія з випробуваним
відсутність мети


Якщо результати дослідження показали, що коефіцієнт кореляції між палінням та раком язика дорівнює +0,85, коректним буде висновок:
паління викликає рак язика
існує достовірний звязок між палінням та раком язика
люди, які хворі на рак язика, палять
той, хто не палить, не захворіє на рак язика


У гіпотезі, згідно з якою всі пацюки, які виросли у повній ізоляції, будуть не так швидко навчатися проходити лабіринт, як пацюки, які виросли в нормальному середовищі, незалежна змінна:
лабірінт
характер середовища
швидкість научування
всі відповіді правильні


Для лабораторного експерименту характерно:
невтручання в події
повний контроль змінних
знання досліджуваного про експеримент
всі відповіді правильні


Подвійний сліпий метод дозволяє запобігти:
ефекту Розенталя
ефекту випередженості експериментатора
суб'єктивній інтерпретації
всі відповіді правильні


Б.Г. Ананьєв відносить лонгітюдний метод дослідження до:
організаційних методів
емпіричних методів
методів обробки даних
методів інтерпретації


Тривале й систематичне спостереження, вивчення тих самих людей, яке дозволяє аналізувати психічний розвиток на різних етапах життєвого шляху, має назву:
пілотажне
лонгітюдне
порівняльне
комплексне


Коротке, стандартизоване психологічне випробування, яке дозволяє оцінити той чи інший психічний процес або особистість в цілому, - це:
спостереження
експеримент
самоспостереження
тестування


Активне втручання дослідника у діяльність досліджуваного з метою створення умов для установлення психологічного факту має назву:
контент-аналіз
аналіз продуктів діяльності
експеримент
бесіда


За допомогою експериментального методу перевіряються гіпотези про наявність:
явища
звязку між явищами
причинно-наслідкового зв'язку між явищами
кореляції між явищами


У тестах процедура вимірювання може варіюватися.
правильно
неправильно


Експериментувати - це вивчати вплив незалежних змінних на одну або декілька залежних змінних.
правильно
неправильно


Думку, що психічні процеси за своєю сутністю є процеси фізіологічні, стверджує
теорія психофізіологічного паралелізму;
теорія механічної тотожності
теорія єдності психіки та мозку
концепція френології.


Те, що психічні та фізіологічні процеси виникають водночас, але мають якісні відмінності, стверджує:
теорія психофізіологічного паралелізму
теорія механічної тотожності
теорія єдності психіки та мозку
концепція френології


Те, що психічне і фізіологічне утворюють два самостійні ряди явищ, які відповідають один одному, але не перетинаються й не впливають один на одного, стверджує:
теорія психофізіологічного паралелізму
теорія механічної тотожності
теорія єдності психіки і мозку
концепція френології


Яке твердження є правильне?
до центральної нервової системи відносяться великі півкулі головного мозку, бо саме вони здійснюють найскладніші психічні функції
до центральної нервової системи, крім великих півкуль головного мозку, відноситься ще й мозковий стовбур і спинний мозок


В якому з наведених рядків перелічено всі характерні ознаки умовного рефлексу:
вроджений, змінний, забезпечує пристосування до змінних умов середовища
набутий, постійний, забезпечує пристосування до незмінних умов середовища
набутий, тимчасовий, забезпечує пристосування до змінних умов середовища
набутий, тимчасовий, забезпечує пристосування до незмінних умов середовища


Аналіз об'єктивної дійсності забезпечується:
аналізатором в цілому
тільки ядерною частиною аналізатора
тільки рецепторною частиною аналізатора
рецепторною і ядерною частинами аналізатора


Назву умовного має подразник, який:
найсильніший серед подразників, що діють одночасно;
закономірно викликає орієнтовну реакцію організму
сигналізує організму про небезпеку
набуває сигнального значення при умові поєднання його з безумовним подразником.


У лобній частині поверхні півкуль головного мозку розташовані
центри слуху
центри зору
центри дотику
центри мови, мислення


У тім'яній частині поверхні півкуль головного мозку розташовані:
центри зору
центри слуху
центри дотику
центри мови, мислення


У потиличній частині поверхні півкуль головного мозку розташовані:
центри зору
центри слуху
центри дотику
центри мови, мислення


У висковій частині поверхні півкуль головного мозку розташовані:
центри зору
центри слуху
центри дотику
центри мови, мислення


Згідно з гіпотезою О.М.Леонтьєва, критерієм появи зачатків психіки у живих організмів є:
здатність до пошукової поведінки
наявність чутливості
здатність до гнучкого пристосування до середовища
уміння програвати дію у внутрішньому плані


З переходом організму з гомогенного середовища до матеріально оформленого середовища предметів пов'язане виникнення:
подразливості
чутливості
чуттєвості
почуттів


Здатність вибірково й специфічно відповідати на життєво значущі впливи середовища відповідно потребам обміну речовин та збереження цілісності організму має назву:
реакція
подразливість
відображення
чутливість


Інстинктивна поведінка:
уроджена
спрямована на виживання організму;
має спільні механізми в усіх біологічних видів
всі відповіді правильні
всі відповіді неправильні


Імпринтинг:
виникає завдяки схрещуванню
ніколи не згасає
може актуалізуватися у будь-якому віці
всі відповіді правильні
всі відповіді неправильні


Свідомість властива:
всім тваринам
хребетним
людиноподібним мавпам;
людині


На стадії елементарної сенсорної психіки здійснюється відображення:
біологічних подразників
окремих якостей предметів
цілісних предметів
відношень між предметами


На стадії перцептивної психіки здійснюється відображення:
біологічних подразників
окремих якостей предметів
цілісних предметів
відношень між предметами


Які проблеми розрозбляв В.Вундт, які поняття ввів у науку?
когнітивна карта
структура свідомості
функції свідомості
структура поведінки
оперантне обумовлювання


Які проблеми розрозбляв У.Джемс, які поняття ввів у науку?
структура свідомості
функції свідомості
структура поведінки
рефлекс
когнітивна карта


Які проблеми розрозбляв Дж.Уотсон, які поняття ввів у науку?
структура свідомості
функції свідомості
структура поведінки
рефлекс
рефлексія


Які проблеми розрозбляв Б.Скіннер, які поняття ввів у науку?
структура свідомості
функції свідомості
рефлекс
класичне обумовлювання
опереантне обумовлювання


Які проблеми розрозбляв Р.Декарт, які поняття ввів у науку?
рефлекс
рефлексія
оперантне обумовлювання
класичне обумовлювання
когнітивна карта


Поняття вищих психічних функцій ввів у науку:
Л.С.Виготський
О.М.Леонтьєв
О.Р.Лурія
П.Я.Гальперін


Специфічно людський шлях онтогенезу, цілком відсутній у тварин, - це:
засвоєння або привласнення суспільно-історичного досвіду;
розгортання генетичних програм поведінки
формування навичок
вироблення умовних рефлексів


Свідоме відображення на відміну від психічного відображення тварин - це відображення предметної дійсності в її звязку з наявним ставленням до неї суб'єкта.
правильно
неправильно


Будь-яка діяльність тварин спрямована на предмети біологічної потреби й спонукається цими предметами.
правильно
неправильно


Складна діяльність вищих тварин підкоряється зв'язкам і відносинам споконвічно суспільним.
правильно
неправильно


На думку Л.С.Виготського, поведінка сучасної культурної дорослої людини є результат двох різних процесів: біологічної еволюції тварин і історичного розвитку людства.
правильно
неправильно


Поняття несвідомого набуло конкретно-психологічного змісту у концепції:
З.Фрейда
Г.Лейбниця
К.Юнга
А.Адлера


Автоматизми та навички належать до неусвідомлених механізмів свідомих дій.
правильно
неправильно


До неусвідомлених механізмів свідомих дій не належить установка.
правильно
неправильно


Навички ніколи не усвідомлюються й не можуть бути усвідомлені.
правильно
неправильно


Психоаналіз - це назва:
теоретичного напрямку в психології
особливої методології дослідження психіки
психотерапевтичного методу
всі відповіді правильні
всі відповіді неправильні


Поняття колективного несвідомого ввів у науку:
А.Адлер
К.Юнг
З.Фрейд
А.Маслоу


До неусвідомлених механізмів свідомих дій належать: а) неусвідомлені автоматизми; б) неусвідомлена установка; в) надсвідомі процеси; г) неусвідомлені супроводи свідомих дій.
а, б, г
а, б, в, г
б, в, г
а, в
а, в, г


Завдяки навичці:
дія починає здійснюватися швидко і точно
відбувається вивільнення свідомості, яка може бути спрямована на освоєння більш складної дії
відбувається засвоєння досвіду
всі відповіді правильні
всі відповіді неправильні


Онтогенетичний розвиток людини можна характеризувати такою послідовністю понять:
індивід, особистість, суб'єкт діяльності, індивідуальність
індивід, суб'єкт діяльності, особистість, індивідуальність
індивід, суб'єкт діяльності, індивідуальність, особистість
суб'єкт діяльності, індивід, особистість, індивідуальність
Роздiл: 3 общая


Прийом створення образів уяви, коли образ одного об'єкта береться за основу та до нього приєднуються елементи, взяті з образів інших обєктів, - це:
аглютинація
доповнення
гіперболізація
типізація


Один із способів створення образів уяви, коли в одному образі поєднуються будь-які якості, властивості, частини, - це:
аглютинація
доповнення
гіперболізація
типізація


Один із способів створення образів уяви, коли виділяється будь-яка деталь або частина цілого, яка стає домінуючою, набуває основного навантаження, - це:
аглютинація
доповнення
гіперболізація
акцентування


Один із способів створення образів уяви, що виявляється в зміні величини предмета, кількості його частин, в їх зміщенні, - це:
схематизація
доповнення
гіперболізація
акцентування


Прикладом мимовільної уяви є:
сновидіння
творчість письменника
робота конструктора
мрія


Пасивну та активну уяву розрізняють за:
предметом відображення
формою існування матерії
спрямованості відображення
ступенем психічної активності


Завжди спрямована на вирішення творчої або особистої задачі уява:
активна
відтворююча
антиципуюча
творча


Основою створення будь-яких образів фантазії є синтез і аналогія.
правильно
неправильно


Діяльність уяви в дитинстві менш інтенсивна, ніж у дорослого.
правильно
неправильно


Репрезентація інформації в сенсорному регістрі:
слід сенсорного впливу
семантична
акустична або артикуляційна, можливо, зорова та семантична
логічна


Мимовільне запамятовування залежить від:
кількості повторень
наявності інтерферуючого матеріалу
обсягу матеріалу
місця матеріалу в структурі діяльность


У семантичній памяті зберігається:
автобіографічна інформація
слова, поняття, правила та абстрактні ідеї
засвоєні навички та дії
емоційно забарвлена інформація


Уява - це психічний процес, який НЕ:
пов'язаний з мисленням
мотивований потребами особистості
емоційно забарвлений
оперує поняттями


Негативний вплив діяльності, яка передувала запамятовуванню, має назву:
ретроактивне гальмування
проактивне гальмування
інтерференція
ремінісценція


Г.Еббінгауз НЕ вивчав вплив на запамятовування:
кількості матеріалу
кількості повторень
близькості та спрямованості асоціативних звязків
характеру діяльності


Введення інформації в довгострокову память здійснюється завдяки механізму:
передуваги
уваги
повторення
іконічної памятіОбсяг інформації, що зберігається в короткочасній памяті:
7 ± 2
необмежений
границя невідома
у середньому 10


Генетично вихідною вважається пам'ять:
рухова
образна
емоційна
словесно-логічна


Вид пам'яті, який заснований на встановленні в матеріалі змістовних зв'язків, має назву:
механічна
логічна
емоційна
аудіальна


Структура довгострокової пам'яті:
асоціативна
неасоціативна
алогічна
не зясована


В якому з рядків дано правильну класифікацію видів пам'яті за характером психічної активності?
образна, рухова, словесно-логічна, емоційна
образна, рухова, зорова, словесно-логічна, короткочасна
слухова, довільна, образна, рухова, словесно-логічна, емоційна
дотикова


Яке з наведених визначень пам'яті є найбільш повним і правильним?
пам'ять - це збереження раніше набутих вражень
пам'ять - це процес використання раніш набутого досвіду в практичній діяльності
пам'ять - це заснована на відчуттях і сприйманні здатність людини збагачувати свій досвід
пам'ять - це здатність людини набувати, зберігати і відтворювати досвід


Умовою виникнення мимовільної уваги НЕ є:
новизна подразника
раптовість подразника
інтерес людини
втомленість людини


Довільна увага НЕ обумовлюється:
усвідомленням обовязків
наявністю інтересів, мотивів, прагнень
звичкою працювати, виконувати якусь діяльність
контрастністю зовнішніх подразників


Орієнтувальний рефлекс розглядається як об'єктивна, вроджена ознака уваги:
мимовільної
довільної
післядовільної
опосередкованої


Зосередженість уваги на об'єкті внаслідок якихось його особливостей має назву уваги:
мимовільної
довільної
післядовільної
зорової


Поняття "домінанта" в науковий оберт ввів:
У.Найссер
В.М.Бехтерев
О.О.Ухтомський
П.Я.Гальперін


Представники когнітивної психології не розглядають увагу як:
блок селекції інформації
резервуар ресурсів
специфічну передбачаючу активність
особливий вид діяльності


Зосередженість свідомості на якомусь предметі, явищі або переживанні забезпечує:
рефлексія
сприймання
увага
память


Чи залежить коливання уваги від характеру діяльності людини?
не залежить, а наступає закономірно через 23 секунди
залежить лише від якості подразника, що діє
залежить від характеру діяльності людини, якості подразників, що діють, і виявляється закономірно через один і той же інтервал часу


За яких умов переключення уваги здійснюється легше?
зв'язок між попередньою та наступною діяльністю незначний; нове завдання не дуже привабливе, а ступінь зосередженості на попередній діяльності невисокий
зв'язок між попередньою і наступною діяльністю незначний; нове завдання цікаве, а ступінь зосередженості на попередній діяльності невисокий
наявний зв'язок між попередньою та наступною діяльністю; нове завдання цікаве, а зосередженість на попередній діяльності невисока


Здатність людини свідомо змінювати спрямованість своєї діяльності має назву:
розподіл уваги
переключення уваги
обсяг уваги
коливання уваги


За яких умов можливий розподіл уваги?
при великій концентрації уваги на діяльність
при виконанні двох дій, на одній з яких увага зосереджується свідомо, а друга виконується більш чи менш автоматично
при участі одних і тих же аналізаторів у діяльності
при участі в діяльності різних аналізаторів з однаковим ступенем оптимальної збудливості в кожному з них


Яка діяльність вимагає від людини більших зусиль для підтримання уваги?
цікава діяльність, що скеровується віддаленою метою
нецікава діяльність, що скеровується віддаленою метою
нецікава діяльність, що скеровується близькою метою
цікава діяльність, що скеровується близькою метою


Здатність людини тривалий час зосереджуватися на об'єкті має назву:
коливання уваги
стійкість уваги
обсяг уваги
концентрація уваги


Яке з наведених визначень уваги є найбільш правильним і повним?
увага - це форма психічної діяльності, що виникає при дії об'єкта на органи чуття
увага являє собою вибіркове сприймання об'єктів
увага - це форма психічної діяльності людини, що виявляється в скерованості та зосередженості її свідомості на певних об'єктах
увага - це робочий стан організму, установка аналізаторів на подразники


У якому рядку всі перелічені властивості подразників сприяють привертанню до них уваги?
раптовість, сила, тривалість, нерухомість
сила, контраст з фоном, нерухомість, раптовість
сила, монотонність, раптовість, зміна положення в просторі
раптовість, сила, зміна положення в просторі, контраст з фоном


Константність сприймання - це властивість:
уроджена
набута
генетично обумовлена
часткова


Здатність людини впізнавати предмет за його неповним або помилковим зображенням обумовлюється такою властивістю сприймання, як:
цілісність
предметність
константність
структурність


Час, який був у минулому насичений переживаннями, діяльністю згадується як:
більш тривалий
швидко плинувший
звичайний, без змін
малозначущий


Головною властивістю образів сприймання є:
цілісність
константність
предметність
структурність


Ілюзії сприймання НЕ обумовлені:
особливостями будови ока
специфікрю процесу кодквання та декодування інформації
ефектом ірадиації
темпераментом того, хто сприймає


Залежність сприймання від змісту психічного життя людини та особливостей її особистості має назву:
інсайт
перцепція
апперцепція
сензитивність


Вид сприймання, який складається на основі тактильного та рухового відчуттів, - це:
апперцепція
ілюзія
спостережливість
дотик


Критерієм класифікації сприймання на сприймання художнє, математичне, технічне, музичне тощо є:
провідний аналізатор
предмет відображення
форма існування матерії
вид діяльності


Основою розподілу сприймання на довільне та мимовільне слугує:
провідний аналізатор
предмет відображення
форма існування матерії
цілеспрямованість діяльності суб'єкта


Сукупність аналізаторів, яка запезбечує даний акт сприймання, має назву:
апперцепція
перцептивна система
перцептивна дія
дотик


Основним критерієм класифікації сприймання на сприймання простору, часу, руху є:
провідний аналізатор
предмет відображення
форма існування матерії
активність субєкта


Автором генетичної класифікації відчуттів є:
В.Вундт
Арістотель
Ч.Шеррінгтон
Х.Хед


Тривалість відчуттів зумовлюється:
тривалістю дії подразника на аналізатор і збудженням, що лишається певний час в аналізаторі після припинення дії подразника
лише тривалістю дії подразника на аналізатор
силою подразника


Автором класифікації відчуттів за модальністю є:
В.Вундт
Арістотель
Ч.Шеррінгтон
Х.Хед


Автором класифікації відчуттів за видами енергії є:
В.Вундт
Арпістотель
Ч.Шеррінгтон
Х.Хед


Автором класифікації відчуттів за положенням рецептора в організмі й виконуваною функцією є:
В.Вундт
Арістотель
Ч.Шерінгтон
Х.Хед


Чутливість органа чуття визначається мінімальним подразником, що за певних умов виявляється здатним викликати відчуття.
правильно
непрвильно


Чим менша величина порога, тим нижча чутливість органа чуття.
правильно
неправильно


Інтенсивність відчуттів росте набагато повільніше, ніж величина фізичних стимулів.
правильно
неправильно


Принцип органів чуття специфічної енергії полягає в тому, що відображення зовнішнього світу здійснюється на основі рецепції адекватного подразника.
правильно
неправильно


Рецепторна концепція відчуттів виражається в принципі:
органів чуття специфічної енергії
специфічної енергії органів чуття


Відчуття залежать не від природи подразника, а від органа чи нерва, у якому відбувається процес подразнення.
правильно
неправильно


Рефлекторна теорія відчуттів виражається в принципі:
органів чуття специфічної енергії
специфічної енергії органів чуття


Центральною категорією психології пізнавальних процесів є категорія:
установки
відношення
образу
відчуття


Отримання первинних образів забезпечують:
сенсорно-перцептивні процеси
процес мислення
процес уявлення
процес уяви


Відображення актуальної реальності та забезпечення адаптації до неї здійснює:
память
сприймання
уява
уявлення


Принцип специфічної енергії органів чуття виділив:
Г.Гельмгольц
Дж.Берклі
І.Мюллер
К.Юнг


Анатомо-фізіологічний апарат, призначений для прийому впливу певних подразників із зовнішнього та внутрішнього середовища та переробки їх у відчуття:
провідниковий відділ
рецептор
аналізатор
рефлекс


Орган чуття, який перетворює енергію зовнішніх впливів на нервові сигнали, має назву:
аналізатор
рецептор
провідні нервові шляхи
рецепція


Змінення чутливості заради пристосування до зовнішніх умов має назву:
синестезія
сенсибілізація
адаптація
аккомодація


Здатність до сприймання змінення подразника або до розрізнення близьких подразників має назву:
абсолютної чутливості
диференціальної чутливості
сенсибілізації
адаптації


Мінімальна величина подразника, яка викликає ледь помітне відчуття, - це поріг відчуттів:
нижчий абсолютний
диференціальний
тимчасовий
верхній абсолютний


Підвищення чутливості одних органів чуття за умови одночасного впливу подразників на інші органи чуття має назву:
адаптація
сенсибілізація
синестезія
взаємодія відчуттів


Відчуття, які виникають під впливом зовнішніх стимулів на рецептори, що розташовані на поверхні тіла, мають назву:
екстероцептивні
інтероцептивні
пропріоцептивні
інтерактивні


Якісна характеристика відчуттів, що вказує їх приналежність певним органам чуття, - це:
адаптація
сенсибілізація
сінестезія
модальність


Максимальна величина подразника, яку здатен адекватно сприймати аналізатор, - це поріг відчуття:
нижчий абсолютний
диференціальний
тимчасовий
верхній абсолютний


Рецептори, які спеціалізуються на відображенні впливів із внутрішнього середовища організму, мають назву:
екстероцептивні
інтероцептивні
пропріоцептивні
внутрішні


До екстероцептивних належать відчуття:
зорові
органічні
вібраційні
температурні


Взаємодія аналізаторів у процесі відчуттів виявляється в тому, що:
чутливість аналізаторів при їх взаємодії не змінюється
певний подразник, діючи на даний аналізатор, може позначитися на дії інших аналізаторів, підвищуючи або знижуючи їх чутливість
дія подразника на даний аналізатор лише знижує чутливість інших аналізаторів
дія подразника на даний аналізатор лише підвищує чутливість інших аналізаторівДо основних властивостей відчуттів НЕ належить:
якість
інтенсивність
тривалість
обсяг


Основний психофізичний закон прийнято називати законом:
Вебера-Фехнера
Бунзена-Роско
Стівенса
Гельмгольца


Твердження, що інтенсивність відчуттів прямо пропорційна логарифму сили подразника, становить суть закону:
Стівенса
ВебераФехнера
Йєркса-Додсона
Гельмгольца


До основних властивостей відчуттів належить (належать):
константність
інтенсивність
предметність
узагальненість


Сенсибілізація - це:
зниження чутливості аналізатора в процесі діяльності
підвищення чутливості аналізатора в процесі діяльності
залежність чутливості аналізатора від діяльності
незалежність чутливості аналізатора від діяльності


Адаптацiя аналiзатора до дiї подразника виражається:
у зниженнi чутливостi до дiї подразника
у пiдвищеннi чутливостi до дiї подразника
у пристосуваннi аналiзатора до дiї подразника
у втратi чутливостi


Аналіз об'єктивної дійсності забезпечується:
аналізатором в цілому
тільки ядерною частиною аналізатора
тільки рецепторною частиною аналізатора
рецепторною й ядерною частинами аналізатора


Порогом розрізнення називають:
мінімальну величину подразника, яку починаємо розрізняти
найменшу зміну в силі двох подразнень, яка дає можливість розрізняти дані подразники
максимальну величину подразника, за якою відрізняють його від інших


Здатність нервової системи зберігати протягом незначного часу слід від подразника, що діяв перед цим, має назву:
адаптація
явище післядії в аналізаторі
гострота чутливості


Між абсолютним порогом чутливості та чутливістю органів чуття існує залежність:
степенева
логарифмічна
прямо пропорційна
зворотно пропорційна
Роздiл: 5 дифференциальная


Система найбільш ефективних прийомів та засобів організації діяльності, усталена система особливостей діяльності й поведінки - це:
індивідуальність
стиль
навички
здібності


Швидкість та якість оволодіння знаннями та вміннями, а також кінцевий рівень досягнень у вибраній діяльності визначає:
тип нервової системи
особливості середовища
здібності
наполегливість


Система індивідуальних особистісних рис, які визначають ставлення людини до когось або чогось та засоби поведінки в різних життєвих ситуаціях - це:
темперамент
характер
спрямованість
світогляд


Особливості поведінки людини, які характеризують її як індивідуальність - це:
старанність, правдивість, інтереси, успішна професійна діяльність
сміливість, музичні здібності, розум, чудова дикція
емоційна збудливість, висока сенсорна чутливість, швидка реакція, середній зріст

приємний голос, наполегливість, ідеали, красива хода


Психологічна категорія, за допомогою якої оцінюються люди, що мають певні загальні характеристики, - це:
риса
стиль
тип
стереотип


Виявлення в індивідуальності універсальних рис та паттернів, що характерні всім людям, - це:
формальний підхід
ідеографічний підхід
номотетичний підхід
феноменологічний підхід


Метод вивчення індивідуальності, в якому акцентується увага на аналізі її внутрішній структури з метою підкреслити неповторність й унікальність субєктної організації - це:
формальний підхід
ідеографічний підхід
номотетичний підхід
феноменологічний підхід


Усталена характеристика ієрархії життєвих цілей і переважаючий засіб досягнення їх індивідом - це:
стиль життя
стиль особистості
стиль діяльності
стиль керівництва


Поняття норми в психології найчастіше за все:
має емпіричну природу, визначається за частотою показників
має конвенціональну природу, за домовленістю дослідників
має теоретичну природу, за допомогою методологічних принципів
не існує


Синонімом диференціальної психології є:
порівняльна психологія
етнічна психологія
психологія індивідуальних розбіжностей
характерологія


Термін диференціальна психологія увів:
Дж.Кеттел
А.Біне
В.Штерн
А.Анастазі


Своєрідність психіки людини, її неповторність - це:
характер
індивідуальність
індивід
обдарованість


Характеристика людини з боку її уроджених динамічних особливостей:
емоційність
активність
чутливість
усі відповіді вірні
усі відповіді не вірні


Високий рівень прояву якоїсь психічної або моторної функції, обумовленої уродженими задатками, - це:
вміння
здібності
автоматизовані дії
обдарованість


Сукупність мовних способів і засобів, що використовуються у спілкуванні - це:
здібності до спілкування
навички
стиль спілкування
звички


Риса особистості - це:
якість, що має усталений характер і проявляється у людини в різних ситуаціях
особливість, яка відрізняє конкретну людину від інших
особливість, яка утруднює наближення людини до так званого нормального характеру
якість, виникнення і прояв якої обумовлюється ситуацією


Індивідуальний стиль діяльності - це:
система прийомів діяльності, що обумовлена особистісними якостями людини та пристосовує її до об'єктивних обставин
індивідуальний темп діяльності, обумовлений темпераментом людини
індивідуальний професійний вибір людини
комплекс усталених навичок людини


Особливості поведінки людини, які характеризують її лише як особистість - це:
старанність, правдивість, інтереси, успішна професійна діяльність
приємний голос, наполегливість, ідеали, красива хода
сміливість, музичні здібності, розум, чудова дикція
емоційна збудливість, висока сенсорна чутливість, швидка реакція, середній зріст


Особливості поведінки людини, які характеризують її лише як індивіда - це:
старанність, правдивість, інтереси, успішна професійна діяльність
сміливість, музичні здібності, розум, чудова дикція
емоційна збудливість, висока сенсорна чутливість, швидка реакція, середній зріст
приємний голос, наполегливість, ідеали, красива хода
Роздiл: 4 общая


За характером засобів, використовуваних при вирішенні задач, продуктивному мисленню протистоїть:
репродуктивне
критичне
аналітичне
аутистичне


За характером задач творчому мисленню протистоїть:
репродуктивне
критичне
аналітичне
аутистичне


Теоретичне та практичне мислення розрізняють:
за характером засобів, використовуваних при вирішенні задач
за характером перебігу розумових процесів
за характером задач
за змістом спонукальних механізмів розумового процесу


Реалістичне та аутистичне мислення розрізняють:
за характером засобів, використовуваних при вирішенні задач
за характером перебігу розумових процесів
за характером задач
за змістом спонукальних механізмів розумового процесу


Метод пошуку, який з великою імовірністю дозволяє обирати найбільш вдалі способи вирішення задачі має назву:
інсайт
проникливість
осяяння
евристика


Практичне мислення спрямоване на:
вирішення конкретних завдань
знаходження загальних закономірностей
виявлення законів
встановлення причинно-наслідкових звязків


Перша теорія мислення була запропонована у межах:
асоціативної психології
біхевіоризму
гештальтпсихології
когнітивної психології


Мислення як сполучення чуттєвих уявлень розглядалося в межах:
гештальтпсихології
біхевіоризму
асоціативної психології
когнітивної психології


Вироблення навички - це головний пояснювальний принцип у дослідженні мислення в межах:
асоціативної психології
біхевіоризму
гештальтпсихології
Вюрцбурзької школи мислення
логічної теорії мислення С.Л.Рубінштейна


Колишні знання і засвоєний у минулому досвід - це головний пояснювальний принцип у дослідженні мислення в межах:
асоціативної психології
біхевіоризму
гештальтпсихології
логічної теорії мислення С.Л.Рубінштейна
Вюрцбурзької школи мислення


На думку представників асоціанізму, поняття - це асоціація ... .
думок
почуттів
чуттєвих уявлень
образів уяви


Поняття "інтелект" у психології НЕ вживається для позначення:
загальної здатності до пізнання й вирішення проблем, що визначає успішність будь-якої діяльності і лежить в основі інших здібностей
характерологічних особливостей людини
здатності до вирішення проблем без зовнішніх спроб і помилок
системи всіх пізнавальних здібностей людини (від відчуття до мислення)


Уперше питання про існування індивідуальних розбіжностей у розумових (інтелектуальних) здібностях поставив:
Ф.Гальтон
А.Біне
Дж.Кеттел
Р.Кеттел


Тестові результати вважаються показником розумової обдарованості, якщо:
розумовий вік нижче хронологічного
розумовий вік вище хронологічного
розумовий вік дорівнює хронологічному


Поняття загального фактору інтелекту (фактор g) ввів у психологію:
Ч.Спірмен
Л.Терстоун
Л.Термен
Дж.Гілфорд


Рідкий інтелект - це результат освіти й різних культурних впливів, його основна функція полягає в нагромадженні й організації знань і навичок.
правильно
неправильно


Модель інтелекту Дж.Гілфорда має назву:
двофакторної
багатофакторної
триархічної
кубічної


Стадія розвитку інтелекту (за Ж.Піаже), на якій дитина намагається зрозуміти новий об'єкт шляхом його використання, має назву:
стадія сенсо-моторного інтелекту
стадія символічного інтелекту
стадія інтуїтивного (наочного) інтелекту
стадія конкретних операцій
стадія формальних операцій


Стадія розвитку інтелекту (за Ж.Піаже), на якій формуються категоріально-логічні схеми, що дозволяють будувати гіпотетико-дедуктивні міркування на основі формальних посилок без необхідності зв'язку з конкретною дійсністю, має назву:
стадія сенсо-моторного інтелекту
стадія символічного інтелекту
стадія інтуїтивного (наочного) інтелекту
стадія конкретних операцій
стадія формальних операцій


Яка людина може досягти більше успіхів у житті?
людина з високим IQ, але низькими показниками емоційного інтелекту
людина з помірним IQ, але високими показниками емоційного інтелекту
людина з помірним IQ і низькими показниками емоційного інтелекту


Як ментальне самоврядування розглядає інтелект:
Б.Г.Ананьєв
Р.Стернберг
Ж.Піаже
Дж.Гілфорд


Автором структурно-рівневої теорії інтелекту є:
Ч.Спірмен
Л.Терстоун
Б.Г.Ананьєв
Дж.Гілфорд


Як довели досліди Р.Стернберга, при вирішенні задачі найбільший час витрачається на:
декодування
умовивід
порівняння
перевірку
побудову відповіді


Стадія розвитку інтелекту (за Ж.Піаже), на якій відбувається засвоєння вербальних знаків рідної мови й перехід до найпростіших символічних дій, має назву:
стадія сенсо-моторного інтелекту
стадія символічного інтелекту
стадія інтуїтивного (наочного) інтелекту
стадія конкретних операцій
стадія формальних операцій


Стадія розвитку інтелекту (за Ж.Піаже), на якій з'являються операціональні схеми конкретного порядку, що лежать в основі розуміння реальних процесів у конкретній предметній ситуації, має назву:
стадія сенсо-моторного інтелекту
стадія символічного інтелекту
стадія інтуїтивного (наочного) інтелекту
стадія конкретних операцій
стадія формальних операцій


Осмислення ситуації, перегрупування матеріалу - це головний пояснювальний принцип у дослідженні мислення в межах:
біхевіоризму
гештальтпсихології
Вюрцбурзької школи мислення
логічної теорії мислення С.Л.Рубінштейна
асоціативної психології


Аналіз крізь синтез, узагальнення - це головний пояснювальний принцип у дослідженні мислення в межах:
асоціативної психології
гештальтпсихології
Вюрцбурзької школи мислення
біхевіоризму
логічної теорії мислення С.Л.Рубінштейна


Задача і установка, що діє в момент її розв'язання - це головний пояснювальний принцип у дослідженні мислення в межах:
асоціативної психології
Вюрцбурзької школи мислення
біхевіоризму
гештальтпсихології
логічної теорії мислення С.Р.Рубінштейна


Головним чинником мислення є минулий досвід суб'єкта, на думку:
К.Дункера
О.Зельца
В. Келера
С.Л.Рубінштейна


Головним механізмом мислення є аналіз крізь синтез, на думку:
К.Дункера
О.Зельца
В. Келера
С.Л.Рубінштейна


Розуміння проблемної ситуації є розуміння її основного конфлікту, на думку:
К.Дункера
О.Зельца
В. Келера
С.Л.Рубінштейна


Поняття безОбразна думка виникло в:
асоціанізмі
гештальтпсихології
Вюрцбурзькій школі мислення
біхевіоризмі


Поняття "задача" ввели в науковий оберт представники:
гештальтпсихології
Вюрцбурзької школи мислення
радянської психології
біхевіоризму


Поняття "детермінуюча тенденція" Н.Ах протиставив поняттю:
потяг
намір
бажання
асоціативна тенденція


Представники Вюрцбурзької школи мислення вважали, що специфіка мислення складається у внутрішній спрямованості суб'єкта на досягнення мети, у пошуку відповіді на поставлене питання, у розвязанні задач.
правильно
неправильно


Опосередковане й узагальнене знання про предмет, основане на розкритті його істотних та об'єктивних зв'язків та відношень, - це:
поняття
судження
умовивід
силогізм


Закономірності протікання розумового процесу вивчає:
гносеологія
логіка
психологія
фізіологія


Сукупність стійких розумових форм і операцій, законів і правил їх перетворювання вивчає:
гносеологія
логіка
психологія
кібернетика


Форма мислення, яка відображає зв'язки між предметами та явищами дійсності або їх властивостями й ознаками, має назву:
судження
поняття
умовивід
силогізм


Процес уявного розчленовування цілого на частини або властивості - це:
синтез
абстрагування
узагальнення
аналіз


Уявне виділення певних ознак, властивостей досліджуваного обєкта та відволікання від інших це:
синтез
абстрагування
узагальнення
аналіз


Які теорії мислення розхвивалися у рамках механістичного підходу? а) асоціативна; б) біхевіористична; в) логічна; г) телеологічна.
а, б
в, г
а, в
б, г
усі перелічені теорії


Мислення можна визначити як заміщення цілого його частинами й пов'язаними з ними властивостями й наслідками, на думку:
С.Л.Рубінштейна
М.Мюллера
У.Джемса
К.Дункера


В якому рядку перелічені всі головні особливості внутрішнього мовлення
предикативність, розгорнутість фонетичної сторони, ідіоматичність, переважання змісту над значенням
предикативність, редукованість фонетичної сторони, ідіоматичність, переважання змісту над значенням
предикативність, редукованість фонетичної сторони, ідіоматичність, переважання значення над змістом
предикативність, розгорнутість фонетичної сторони, ідіоматичність, переважання значення над змістом


Перша стадія онтогенетичного розвитку значення слів має назву:
синкрет
комплекс
псевдопоняття
потенційне поняття


Поняття, які отримуються дитиною в процесі нагромадження практичного досвіду, мають назву:
наукові
потенційні
життєві
псевдопоняття


Погляди Л.С.Виготського та Ж.Піаже на егоцентричне мовлення розрізняються за такими пунктами: а) походження егоцентричного мовлення; б) функції егоцентричного мовлення; в) існування егоцентричного мовлення; г) доля егоцентричного мовлення.
а, б, г
а, б, в, г
б, в
б, в, г
а, в, г


Мислення і мовлення мають різні генетичні корені, на думку:
П.П.Блонського
Б.Г.Ананьєва
Л.С.Виготського;
Ж.Піаже


Які з наведених положень характеризують мовлення? а) система знаків і правил їх перетворення; б) реальний процес оперування мовою; в) процес індивідуального присвоєння суспільно вироблених узагальнень, понять; г) стійке, стабільне явище.
а, б
в, г
б, в
а, в
б, г


Сукупність виділених у суспільній практиці чуттєво позначених елементів, у яких фіксуються результати пізнання людиною навколишнього світу і які дозволяють зіставляти ці результати між собою як частини єдиного цілого - це:
мова
мовлення
егоцентричне мовлення
внутрішнє мовлення
Роздiл: 2 общая


Головною ланкою складної вольової дії є:
усвідомлення мети і прагення її досягти
усвідомлення ряду можливостей досягнення мети
боротьба мотивів і вибір
прийняття однієї з можливостей як рішення
подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод на шляху здійснення рішення та досягнення мети


Яка послідовність відповідає теорії Джемса-Ланге?
подразник - емоція - органічні зміни
подразник - органічні зміни - емоція
органічні зміни - емоція - органічні зміни


Ч.Дарвін у роботі "Походження виразних рухів людини" показав зв'язок емоцій людини з відповідними афективними й інстинктивними реакціями у тварин.
правильно
неправильно


На думку В. Вундта, почуття - це об'єктивні елементи свідомості.
правильно
неправильно


Як відбраження мозком вищих тварин і людини актуальної потреби та імовірності її задоволення емоції розглядаються в теорії:
Кеннона-Барда
Джемса-Ланге
К.Ізарда
П.В.Сімонова


"Людина не тому сміється, що їй весело, а їй весело тому, що вона сміється" - стверджують представники теорії:
інформаційної
кібернетичної
периферичної
когнітивної


Периферичну теорію емоцій висунув (висунули):
У.Кеннон
У.Джемс та К.Ланге
Ф.Бард
Ч.Дарвін


Остання фаза стресу (за Сельє):
реакція тривоги
фаза опіру
фаза виснаження


Критерієм (критеріями) розподілу емоцій на нижчі та вищі є:
мобілізація ресурсів організму
потреби
сила і тривалість прояву
знак


Підставою для розподілу емоцій на стенічні та астенічні є:
мобілізація ресурсів організму
потреби
сила і тривалість прояву
знак


Емоційне вигоряння не є формою професійної деформації особистості.
правильно
неправильно


Емоційне вигоряння є уродженим стереотипом емоційної, частіше за все професійної, поведінки.
правильно
неправильно


Емоційне вигоряння захисний механізм особистості, який полягає в повному або частковому виключенні емоцій у відповідь на психотравмуючі впливи.
правильно
неправильно


Перша фаза стресу (за Сельє):
фаза опіру
реакція тривоги
фаза виснаження


На думку Г.Сельє, стрес - це:
соматичний симптом
особлива емоція
негативний стан
загальний адаптаційний синдром


Алекситимія - психологічна характеристика особистості, яка має такі особливості: а) фіксованість на зовнішніх подіях; б) недоліки уяви; в) гедоністична емоційна спрямованість; г) труднощі ідентифікування власних емоційних станів; д) труднощі визначення розбіжностей між емоційними та органічними (тілесними).
а, б, г, д
а, б, в, г, д
а, в, г, д
б, в, г
в, г, д


Ієрархія цінних для особистості емоційних переживань має назву:
емоційний тон відчуття
пристрасть
загальна емоційна спрямованість
афект


Поняття "загальна емоційна спрямованість" належить:
О.М.Леонтьєву
Б.І.Додонову
С.Л.Рубінштейну
Д.М.Узнадзе


Емоції - об'єктивна форма існування потреби.
правильно
неправильно


Емоції - носії суб'єктивного ставлення до того, що відбивається в пізнавальному образі.
правильно
неправильно


Емоції мають подвійну зумовленість: вони залежать від потреб людини та від ситуації, яка створює можливість (неможливість) їх задоволення
правильно
неправильно


Емоції - це таке відображення, яке має характер:
безпосередній
опосередкований
свідомий
раціональний


Якщо дiї людини пiдкерованi валентностi предмета, вони мають назву:
вольовi
польовi
незалежнi
захисні


Згідно з ефектом Зейгарник, краще запам'ятовуються завершені дії.
правильно
неправильно


Динамічна заряджена система, що виникає в даній ситуації в даний момент - це:
квазіпотреба
дійсна потреба
мотив
інтерес


Під потребою К.Левін розумів динамічний стан (активність), що виникає в людині при здійсненні якогось наміру, дії.
правильно
неправильно


На підставі принципу діяльності класифікував потреби:
А.Маслоу
П.В.Сімонов
Г.Мюррей
С.Б.Каверін


На біологічні, соціальні та ідеальні поділив потреби:
С.Б.Каверін
Г.Мюррей
П.В.Сімонов
А.Маслоу


Створюючи піраміду потреб, А.Маслоу: а) розмежував не окремі мотиви, а цілі їх групи; б) упорядкував мотиви у ціннісну ієрархію, відповідно ролі в розвитку особистості; в) класифікував мотиві на підставі принципу діяльності; г) сформулював принцип відносного пріоритету актуалізації мотивів.
все вищевказане
а, б, г
б, в, г
а, в, г
а, б, в


Прагнення людини знаходитися між іншими людьми, орієнтація на підтримку з боку іншого має назву:
аттитюд
аттракція
аффіліація
аккомодація


Залежність ефективності діяльності особистості від сили її мотиваціії (активації нервової системи) до цієї діяльності відбиває закон:
економії
Йєркса-Додсона
Еммерта
емоційної константності


Ієрархічну піраміду потреб розробив:
К.Роджерс
А.Маслоу
Г.Олпорт
В.Келер


Поняття мотивація слугує родовим поняттям для позначення сукупності чинників, механізмів та процесів, спрямованих на задоволення потреби
правильно
неправильно


Основне джерело активності особистості, внутрішній стан недостатності чогось, має назву:
переконання
установка
особистісний сенс
потреба


Неусвідомлений стан готовності до певної діяльності, яка задовольняє потребу, має назву:
потяг
інтерес
установка
бажання


Відношення мотиву до мети в теорії діяльності має назву:
результат
емоція
значення
особистісний сенс


Згідно з О.М.Леонтьєвим, структуру свідомості складає:
чуттєва тканина, значення й особистісний сенс
відчуття, почуття, думки
самосвідомість та рівень домагань
чуттєва тканина, значення та самосвідомість


Головне, що характерізує мотиваційну сферу особистості:
ієрархія мотивів
незадоволенність мотивів
відсутність усвідомлених мотивів
відсутність мотивів-стимулів


Генетично вихідним для людської діяльності є розбіжність мотиву та мети
правильно
неправильно


На відміну від мети, мотиви завжди усвідомлюються суб'єктом
правильно
неправильно


Самим актом фіксації на предметі потреба перетворюється тепер вона є потребою саме в даному предметі, інший предмет чи навіть інший засіб задоволення означає іншу потребу
правильно
неправильно


Потребовий стан характерізує (кілька відповідей):
спочатку дуже широке коло предметів, здатних задовольнити дану потребу
потреба швидко фіксується на першому предметі, що її задовольнив
немає предметів, які можуть задовольнити потребу
у людини немає засобів задовольнити потребу
Питання 3:

За О.М.Леонтьєвим, якщо виконуючи мотивовану дію суб'єкт згодом починає виконувати її заради неї самої, це свідчить про зсув:
мети на мотив
умови на мету
мотиву на мету
мети на умови


Механізм зсуву мотиву діє:
у дошкільному віці
у молодшому шкільному віці
до юнацького віку
на всіх етапах розвитку особистості


У теорії діяльності механізм утворення нових мотивів має назву:
зсуву мети на мотив
зсуву мотиву на умови
зсуву мотиву на мету
зсуву умови на мету


Опредметненою потребою назвав мотив:
О.М.Леонтьєв
Д.О.Леонтьєв
С.Л.Рубінштейн
Л.С.Виготський


Складні рухові акти, що покликані вирішувати якусь задачу, досягти якогось результату, будуються за принципом рефлекторної дуги
правильно
неправильно


У свідомості людини представлені тільки ті компоненти руху, що будуються на провідному рівні, робота нижчих або фонових рівнів, як правило, не усвідомлюється
правильно
неправильно


В організації складних рухів беруть участь, як правило, відразу декілька рівнів
правильно
неправильно


Схема рефлекторного кільця належить:
М.О.Бернштейну
І.П.Павлову
І.М.Сечєнову
П.К.Анохіну


Залежно від того, яку інформацію несуть сигнали зворотного зв'язку, вони приходять у різні чуттєві центри головного мозку і відповідно переключаються на сенсорні шляхи на різних рівнях.
правильно
неправильно


Багаторазове цілеспрямоване повторення одних і тих же дій з метою їх удосконалення має назву:
навичка
звичка
вміння
вправи


Схильність людини діяти певним чином має назву:
навичка
звичка
вміння
вправи


Заснована на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати ту чи іншу діяльність має назву:
навичка
звичка
вміння
вправи


При виробленні навички зменшується роль рухового аналізатора та збільшується зорового
правильно
неправильно


При виробленні навички спостерігається: а) окремі рухи зливаються в єдиний процес; б) рухи становляться точними, правильними; в) увага звертається не на засоби, а на результат діяльності; г) зменшується швидкість тих або інших дій.
а, б, в, г
а, б, в
б, в, г
а, в
б, г


Термін "постулат безпосередності" належить:
О.М.Леонтьєву
Д.М.Узнадзе
С.Л.Рубінштейну
Л.С.Виготському


Психологічну теорію установки розробив:
О.М.Леотьєв
Д.М.Узнадзе
С.Л.Рубінштейн
Л.С.Виготський


Характерною(ними) особливістю(стями) людської діяльності є те, що вона: а) має суспільну природу; б) реактивна; в) має предметний характер.
а, в
а, б
б, в
а, б, в
правильна відповідь відсутня


Яке з наведених тверджень є правильним?
психічні процеси розвиваються незалежно від будь-якої діяльності
психічні процеси розвиваються в діяльності, але не залежать від умов і характеру цієї діяльності
психічні процеси розвиваються в діяльності і залежать від умов і характеру цієї діяльності


Основними видами діяльності людини є політична, спортивна, художньо-естетична.
правильно
неправильно


Вперше положення теорії діяльності почав розробляти Д.М.Узнадзе.
правильно
неправильно


Спосіб, яким здійснюється дія в певних умовах, має назву:
навичка
операція
реакція
рух


Процес, спрямований на досягнення мети, має назву:
операція
дія
мотив
навичка


Основною одиницею аналізу діяльності є:
операція
дія
мотив
мета


Усвідомлюваний результат, на досягнення якого спрямовано діяльність, має назву:
потреба
мотив
мета
задача


Згідно з О.М.Леонтьєвим, елементом структури діяльності є:
поведінка
міміка
дія
активність


Основною характеристикою діяльності не є:
предметність
субєктність
соціальність
безперервність


Зовнішніми проявами психічної діяльності людини є:
поза, міміка, інтонація
установки
відчуття
очікування
Роздiл: 6 труда+ инженерная


Трудова діяльність людини у процесі взаємодії з технічними системами в умовах впливу на неї факторів зовнішнього середовища – це предмет вивчення
інженерної психології
ергономіки
авіаційної психології
юридичної психології


Одним з головних понять ергономіки та інженерної психології є:
машина
автоматизація
система «людина - машина - середовище»
система "людина - середовище"
резервування


Людина, яка виконує функції у системі «людина - машина»:
працівник
оператор
маніпулятор
керівник


Здатність людини до запам’ятовування, збереження та відтворення інформації, що переробляється у певній діяльності:
оперативна пам'ять
довільна пам'ять
довготривала пам'ять
мимовільна пам'ять


Людина переважає машину за наступними характеристиками:
чутливість до зорових, слухових та інших подразників, що мають низький енергетичний рівень
здатність точно впізнавати обєкти, характеристики, що визначені програмою
здатність сприймати інформацію в незакодованому вигляді


Людина переважає машину за наступними характеристиками:
виявлення та сприйняття незвичних неочікуваних подій
швидке накопичення великої кількості закодованої інформації
здатність сприймати інформацію в незакодованому вигляді


Людина переважає машину за наступними характеристиками:
розпізнання об'єктів при високому рівні шуму
відсутність чутливості до багатьох сторонніх чинників, стійкість уваги
надійне та точне виконання рухових операцій з високим рівнем повторюваності


Людина переважає машину за наступними характеристиками:
значний обсяг інформаційного каналу
здатність застосовувати загальні принципи до вирішення конкретних завдань
незначна константність сприйняття


Машина переважає людину за наступними характеристиками^
здатність визивати з памяті корисні відомості в необхідний момент
одночасне виконання декількох видів логічних операцій, що запрограмовані
здатність застосовувати загальні принципи до вирішення конкретних завдань


Машина переважає людину за наступними характеристиками:
здатність до виконання дій в умовах перевантаження
значний обсяг інформаційного каналу
розпізнання обєктів при високому рівні шуму


Машинному компоненту СЛМ необхідно передавати функції, при виконанні яких необхідно:
гнучкість та пристосованість до умов що постійно змінюються
дедуктивне мислення, тобто здатність на основі загальних правил виробляти рішення для окремих випадків

впізнавання обєктів в цілому, а не за окремими характеристиками


Машинному компоненту СЛМ необхідно передавати функції, при виконанні яких необхідно:
виконання математичних розрахунків
вирішення завдань при відсутності алгоритму
індуктивне мислення, здатність узагальнювати, виходячи з окремих фактів, приймати рішення на основі неповної інформації


Машинному компоненту СЛМ необхідно передавати функції, при виконанні яких необхідно:
індуктивне мислення, здатність узагальнювати, виходячи з окремих фактів, приймати рішення на основі неповної інформації
зберігання в пам'яті великої кількості інформації
впізнавання об'єктів в цілому, а не за окремими характеристиками


Машинному компоненту СЛМ необхідно передавати функції, при виконанні яких необхідно:
швидка реакція на команди
вирішення завдань при відсутності алгоритму
гнучкість та пристосованість до умов що постійно змінюються


Частина простору у системі «людина - машина», яка обладнана засобами відображення інформації, органами управління і допоміжним обладнанням, що призначена для діяльності оператора СЛМ – це
робочий простір
робоче місце
спеціально спроектоване робоче середовище
макросередовище


Виділення головного параметру діяльності та забезпечення умов його реалізації передбачає принцип:
переважних можливостей
еквівалентності
резервування
відповідальності
принцип максимізації показників


Розподіл функцій, виходячи з їх значимості в процесі управління, передбачає принцип:
відповідальності
переважних можливостей
еквівалентності
раціональності
резервування


Переважно на зниження ймовірності небезпечних для СЛМ відмов спрямовано розподіл функцій у відповідності із принципом:
відповідальності
переважних можливостей
еквівалентності
резервування
раціональності


Принцип активності оператора спрямований на розподіл функцій таким чином, щоб:
сповна використовувати машинний компонент СЛМ
підтримувати оптимальну активність оператора
мінімізувати залучення оператора до активних дій


До операторської діяльності не належить:
оператор-маніпулятор
оператор-організатор
оператор-спостерігач


Зазначте періоди найбільш активного розвитку психології праці в Росії:
1917-1920, 1992-2000
1900-1917, 1921-1936, 1937-1960, 1961-1991


Хто автор тези про те, що вирішальний вплив на підвищення продуктивності праці мають не матеріальні, а, головним чином, психологічні і соціальні фактори:
Е. Мейо
А. Файоль
Ф. Тейлор
А. Маслоу


Відповідність спеціаліста його професії, професійного відбору, професійної орієнтації - це головна проблема:
психології управління
інженерної психології
психології праці


Ступінь наближеності працівників до мети - це:
ефективність праці
продуктивність праці


Компонентами професійної орієнтації є:
профінформація
профконсультація
профвідбір
всі відповіді правильні
всі відповіді не правильні


Комплекс педагогічних та медичних заходів, направлених на оптимізацію процесу працевлаштування у відповідності до інтересів, здібностей та з урахуванням потреб суспільства у фахівцях:
профорієнтація
профконсультація
профвідбір


Хто з авторів поклав в основу класифікації професій 4 ознаки особливості предмета (обєкта) праці, мета, знаряддя та умови праці:
Є.А. Климов
Е. Ро
Дж. Холланд


Хто з авторів усі існуючі професії поєднав в 6 основних моделей професійного середовища, яким відповідають 6 основних типів орієнтації особистості:
Є.А. Климов
Е. Ро
Дж. Холланд


Сукупність психічних та психофізіологічних особливостей людини, необхідних та достатніх для досягнення загально прийнятної ефективності праці в окремій професії:
професійна придатність
профвідбір
профорієнтація


Система засобів, що забезпечують прогностичну оцінку взаємодії людини і професії, які вимагають підвищення відповідальності, здоров'я, високої працездатності, точності виконання завдань, стійкої емоціональної регуляції:
професійна придатність
профвідбір
профорієнтація


Професійне навчання - це:
процес управління діяльністю людини по володінню трудовими знаннями, уміннями та навичками
розвиток професійних здібностей
розвиток особистості кваліфікованого працівника
всі відповіді правильні
всі відповіді не правильні


Ознаки втоми:
погіршення роботи функціональних систем
симптоми фізіологічного дискомфорту
прояв негативних емоцій
всі відповіді правильні
всі відповіді не правильні
Роздiл: 7 психофизилогия


Центр зорового аналізатору розташований у:
лобовій ділянці
тім`яній ділянці
потиличній ділянці
скроневій ділянці


Реєстрація та аналіз сумарної біоелектричної активності головного мозку проводиться за допомогою:
електроенцефалографії
поліграфу
електрокардіографії
пупілометрії


Простір, видимий оком при фіксації погляду в одній точці, має назву:
периферійний зір
гострота зору
поле зору
світлова адаптація


Функцією сітківки є:
забезпечення акомодації
забезпечення рефракції
забезпечення трансформації світлової енергії в нервове збудження
забезпечення фокусування зору


Вестибулярний апарат забезпечує:
функцію слуху
функцію зору
функцію просторової орієнтації
функцію нюху


Центр слухового аналізатору розташований у:
лобовій ділянці
тім`яній ділянці
потиличній ділянці
скронєвій ділянці


Центр вестибулярного аналізатору розташований у:
лобовій ділянці
тім`яній ділянці
потиличній ділянці
мозочку


Тільця Мейснера та тільця Пачіні є рецепторами сенсорної системи:
зору
слуху
шкіри
нюху


Центр нюхового аналізатору розташований у:
лобовій ділянці
тім`яній ділянці
потиличній ділянці
мозочку


Пропріорецептори є рецепторами сенсорної системи:
cмаку
cлуху
шкіри
кістково-м`язового апарату


Фізіологічна основа емоційних переживань утворюється у:
мозочку
спиному мозку
стволі головного мозку
лімбічній системі


Центр Верніке та зона Брока забезпечують організацію:
рухової діяльності
мовлення
емоційних станів
сенсорного сприйняття


Центр концентрації уваги розташований у:
лобовій ділянці
тім`яній ділянці
потиличній ділянці
мозочку


Автором теорії стресу є:
О.М.Леонтьєв
П.К. Анохін
Г. Сельє
М.О. Бернштейн


У стовбурі мозку розташовані центри:
пам`яті
уваги
вітальних функцій
емоційних станів


Під час сну мозок проходить через два якісно різних стани - довільний та швидкий сон, що складаються з ..... стадій:
7
5
2
10


Основні структури мозку, що беруть участь у виникненні стресу:
лобова ділянка та лімбічна система
тім`яна ділянка
потилична ділянка
мозочок


Стресова реакція (за Г Сельє) поділяється на ..... фази:
5
2
3
6


Філогенетично найбільш "старою" структурою головного мозку є:
стовбур мозку
кора мозку


Середня вага головного мозку людини складає:
200 гр.
1500 гр.
3000 гр.
500 гр.
Роздiл: 8 юридическая


Засновником антропологічної кримінологічної школи вважається:
Е. Гарофало
П.І. Ковалевський
І. Грофбауер
Ч. Ломброзо


Засновники класичної кримінологічної школи вважали, що злочин є результатом:
вільного вибору людини
перемоги неусвідомлених бажань
психічного захворювання людини
вроджених якостей людини


Теорія В.Штерна стверджує, що пам'ять має тенденцію до:
забування інформації
запам’ятовування інформації
викривлення інформації
часткової втрати інформації


Злочинна особистість визначається:
антисуспільною спрямованістю
антисуспільною установкою
злочинною діяльністю
наявністю судового вироку


Засадою типології злочинців за А.Ф. Лазурським є:
активність особистості
соціальний стан особистості
глибина та стійкість антисоціальної спрямованості особистості
характер скоєного злочину


Захисна мотивація є найбільш характерною для:
шахраїв
убивць
крадіїв
грабіжників


Теорія відчуження вважає джерелом агресії:
вроджену потребу до спричинення шкоди іншому
переживання особистістю фрустрації
нестачу батьківської уваги та душевного тепла
невпевненість у собі


Антисоціальну поведінку підлітків, в першу чергу, зумовлюють:
фізіологічні чинники
чинники зовнішнього соціального середовища
особистісні чинники
конфубуляційні чинники


Особистість злочинця – це сукупність:
моральних характеристик
кримінологічних характеристик
психологічних характеристик
етичних характеристик


Джерелом виникнення злочинного мотиву є:
вибір злочинного способу дій
опір середовища
збочені потреби
деформована система цінностей


Основним об'єктом судово-психологічної експертизи є:
злочинний задум
психіка людини в єдності й цілісності її складових
злочинна установка
емоційний перенос


Основним завданням судово-психіатричної експертизи є встановлення:
злочинних проявів хвороби
осудності особи
стану сильного душевного хвилювання
особистості злочинця


До функцій фізіологічного афекту не належить:
каналізація
слідоутворення
організація
акумуляція


Стан сильного душевного хвилювання визначається за:
медичним критерієм
юридичним критерієм
психіатричним критерієм
постановою суду


Головна особливість афектів – це:
порушення свідомого вольового контролю власних дій
раптовість їх виникнення
підвищена афектогенна мотивація
часткова короткочасна амнезія


Для другої фази афекту характерним є:
цілісність сприйняття
вольовий контроль
афективна звуженість свідомості
психічна та фізична астенізація


Вплив психічних стресорів опосередковується:
складними психічними процесами
соціальними процесами
соціально-психологічними процесами
комунікативними процесами


До фрустраційного виду поведінки не відноситься:
апатія
регресія
ажитація
стереотипія


Необхідною ознакою фрустраційної поведінки є:
втрата орієнтації в часі
втрата орієнтації в просторі
втрата орієнтації на вихідну, фрустровану ціль
втрата соціально-психологічної орієнтації


На першій стадії емоційного збудження відзначається:
фрагментарність сприйняття
кумуляція емоційної напруги
тремор кінцівок
порушення вазотомоторних реакцій
Роздiл: 9 психодиагностика


Термін "психодіагностика" розповсюдився після робіт:
Дж.Кеттела
Ф.Гальтона
Г.Роршаха
Г.Россолімо


Психодіагностика - це теорія і практика виявлення загальних закономірностей психіки.
правильно
неправильно


Психодіагностичні методики мають такі особливості: а) дозволяють зібрати діагностичну інформацію у відносно короткий термін; б) надають інформацію не взагалі про людину, а прицільно про ті чи інші особливості; в) інформація надходить у вигляді, який не дозволяє зробити якісне та кількісне порівняння з іншими людьми; г) інформація, яка одержується за допомогою психодіагностичних методик, корисна з боку вибору способу втручання, прогнозу його ефективності, а також прогнозу розвитку людини.
а, б, г
а, б, в
а, б, в, г
б, в, г
правильна відповідь відсутня


Психодіагностика - це тільки сфера практичної діяльності психолога.
правильно
неправильно


Розробкою вимог до вимірювальних психодіагностичних методів займається:
диференціальна психометрика
диференціальна психологія
диференціальна психофізіологія
диференціальна психодіагностика


Ситуація, коли сама людина звертається до психолога по допомогу, має назву:
ситуація експертизи
ситуація консультування
ситуація клієнта
важка життєва ситуаціяСитуація, коли до психолога звертається адміністрація (наприклад адміністрація лікарні, школи, суду, підприємства) по допомогу в діагностиці, має назву:
ситуація експертизи
ситуація консультування
ситуація клієнта
важка життєва ситуація


Ситуацію клієнта та ситуацію експертизи розрізняють за такими ознаками: а) рівень професіоналізму психолога; б) мотивація клієнта; в) ступінь важкості проблеми; г) характер зворотного зв'язку із замовником.
а, б
в, г
а, в
б, г


Вимірювання індивідуально-психологічних особливостей, яке потребує співставлення із нормою, має назву:
нормативный підхід
вимірювальний підхід
ідеографічний підхід
номотетичний підхід


Розпізнавання індивідуально-психологічних особливостей та їх опис має назву:
нормативный підхід
вимірювальний підхід
ідеографічний підхід
номотетичний підхід


Першим джерелом психодіагностики була:
експериментальна психологія
загальна психологія
соціальна психологія
психологія особистості


Термін "інтелектуальний тест" вперше ввів:
Дж.Кеттел
Г.Роршах
Р.Кеттел
Ф.ГальтонПершу серію інтелектуальних тестів створив:
Дж.Кеттел
А.Біне
Р.Кеттел
Д.ВекслерРозбіжність розумового та хронологічного віку вважається показником розумової відсталості, якщо:
розумовий вік нижчий за хронологічний
розумовий вік вищий за хронологічний
розумовий вік співпадає з хронологічним
всі відповіді неправильні
всі відповіді правильні


Конфіцієнт IQ був запропонований:
А.Біне
Р.Кеттелом
Г.Айзенком
В.Штерном


Тест "чорнильних плям" створив Г.Роршах у:
1912 р.
1921 р.
1935 р.
1951 р.


Роботи яких двох дослідників започаткували метод тестування?
Е.Крепеліна та А.Біне
П.Жане та Ф.Гальтона
Ф.Гальтона і Дж.Кеттела
Ф.Гальтона та А.Біне


Оцінка психологічних станів людини за допомогою тестів має назву:
психологічний експеримент
діагноз
вимірювання
психодіагностика


Тести поділяються на індивідуальні та групові за:
змістом тестування
формою тестування
метою тестування


Тести інтелекту, тести здібностей, тести досягнень і особистісні тести виокремлюються за:
змістом тестування
формою тестування
метою тестування


Психологічні прийоми, які конструюються на навчальному матеріалі і призначаються для оцінки рівня оволодіння навчальними знаннями та навичками, відомі як тести:
досягнень
інтелекту
особистості
здібностей


Оцінка можливостей особистості з оволодіння знаннями, уміннями та навичками, які мають загальний або специфічний характер, здійснюється за допомогою тестування:
досягнень
інтелекту
особистості
здібностей


Проективні тести найчастіше пов'язані з підходами, які зосереджені на одному з перерахованого:
поведінка досліджуваного
неусвідомлена детермінація поведінки
порушення пізнавальних процесів
порушення мотиваційних процесів


16-факторний особистісний опитувальник розробив:
А.Біне
Р.Кеттел
Г.Айзенк
Дж.Кеттел


Уніфікація інструкцій, бланків обстеження, способів реєстрації результатів, умов проведення дослідження входить до процедури:
валідизації
верифікації
стандартизації
нормалізації


Відносна сталість, узгодженість результатів тесту при первинному і повторному його застосуванні на тих самих досліджуваних має назву:
надійність
норма
валідність
змістовність


Факторний аналіз в психології вперше почав застосовувати:
Р.Кеттел
Дж.Келли
Ч.Спірмен
Л.Терстоун


Значення, яке найчастіше зустрічається у сукупності даних, має назву:
медіана
деціль
процентіль
мода


Дисперсія є показником:
мінливості
міри центральної тенденції
середньоструктурним
середньоступеневим


У тестах процедура вимірювання може варіювати.
правильно
неправильно


До тесту інтелекту Д.Векслера (WAIS) входить:
11 субтестов
18 субтестов
9 субтестов
15 субтестов


Для дослідження креативності застосовують тести: а) Р.Кеттела; б) Дж.Гілфорда; в) Е.Торренса; г) Г.Айзенка.
а, б, в, г
б, в
а, г
правильна відповідь відсутня


Тести здібностей показують:
рівень підготовленості
ступінь вкладу спадкоємності у здібності
можливість успішності в певній діяльності
загальний рівень розумових здібностей


Відомо, що представники деяких культур можуть досягати в тестах інтелекту гірших результатів, ніж представники інших культур. З цього випливає, що тести інтелекту:
не надійні
не валідні
культурно-залежні
не враховують емоційних утруднень


Оцінка коефіцієнта інтелекту спирається на зіставлення:
паспортного віку і рівня освіти
розумового та емоційного віку
інтелектуального та паспортного віку
мінімальних і максимальних показників


Яке з тверджень найбільш правильно описує, що таке коефіцієнт інтелекту?
характеристика наявних інтелектуальних здібностей
характеристика уроджених здібностей
ступінь оволодіння інтелектуальними навичками
характеристика зони найближчого розвитку


Згідно з Б.М.Тепловим, здібності - це: а) всі індивідуально-психологічні особливості, які відрізняють одну людину від інших; б) сукупність знань, навичок, вмінь; в) індивідуально-психологічні особливості, які мають відношення до успішності виконання діяльності або кількох діяльностей; г) швидкість виконання розумових операцій; д) чинник, який впливає на успішність придбання знань, умінь, навичок.
а, б
в, д
б, г
а, в, д
б, в, г


Тест "Прогресивні матриці Равена" належить до тестів:
вербальних
невербальних
проективних
досягнень


Тест Д.Векслера WAIS призначений для досліджуваних у віці:
від 4 до 6,5 років
від 6,5 до 16,5 років
від 16 до 64 років
від 2 до 4 років


ШТУР призначений для: а) аналізу успішності розвитку при переході з класу в клас; б) дослідження творчої обдарованості; в) відбору в спецкласи та спецшколи; г) діагностики вербальної креативності; д) діагноза причин шкільної неуспішності.
а, б, в
а, в, д
б, г
а, б, в, г, д
в, г, д


Оцінка результатів фігурної форми теста Торренса здійснюється за показниками (найбільш повна відповідь):
біглості, гнучкості, оригінальності
кількості асоціацій, унікальності відповідей, біглості
біглості, гнучкості, оригінальності, розробленості
селективності, гнучкості, оригінальності, розробленості


КОТ застосовується задля:
дослідження творчої обдарованості
прогнозу здатності до навчання та ділових якостей людини
діагнозу причин шкільної неуспішності
діагностики вербальної креативності


У тестах інтелекту завдання типу "Початкові букви імені та по-батькові мають назву . . .? а) вензель; б) ініціали; в) автограф; г) індекс; д) анаграма" спрямовані на виявлення:
здатності створювати логічні класифікації
уміння будувати логічні узагальнення
уміння встановлювати аналогії
загальної освіченості


Тест Гудінаф "Намалюй людину" призначений для:
аналізу успішності розвитку при переході з класу в клас
дослідження творчої обдарованості
вимірювання рівня інтелектуального розвитку дітей і підлітків;
діагностики вербальної креативності


Тести С.Мєдніка призначені для:
аналізу успішності розвитку при переході з класу в клас
дослідження творчої обдарованості
вимірювання рівня інтелектуального розвитку дітей і підлітків
діагностики вербальної креативності


Тест С.Розенцвейга призначений для діагностики:
ситуативної тривожності
особистісної тривожності
особливостей поведінки в ситуаціях фрустрації
агресивних і ворожих реакцій


Тести Спілбергера-Ханіна призначені для діагностики: а) ситуативної тривожності; б) особистісної тривожності; в) особливостей поведінки в ситуаціях фрустрації; г) агресивних і ворожих реакцій.
а, б
в, г
а, в
б, г
правильна відповідь відсутня


Тест руки (Hand-test) призначений для діагностики:
ситуативної тривожності
особистісної тривожності
особливостей поведінки в ситуаціях фрустрації
агресивних і ворожих реакцій


Інформація про особистість, яка отримана шляхом реєстрації реальної поведінки людини в повсякденному житті, має назву:
L дані
Q дані
F дані
T дані


Інформація про особистість, яка отримана за допомогою опитувальників та інших методів самооцінок, має назву:
L дані
Q дані
F дані
T дані


Інформація про особистість, яка отримана за допомогою обєктивних тестів, має назву:
L дані
Q дані
F дані
T дані


Мотиваційний тест Х.Хекхаузена призначений для діагностики:
структури мотивації
мотивації досягнення успіху та запобігання невдач
мотивації досягнення успіху
мотивації самоактуалізації


Автор методики кольорових метафор:
А.Едвардс
А.Мехрабян
І.Л.Соломін
Х.Хекхаузен


Опитувальник EPI Г.Айзенка призначений для діагностики:
нейротизму
психотизму
нейротизму, екстраверсії-інтроверсії та психотизму
нейротизму та екстраверсії-інтроверсії


Опитувальник EPQ Г.Айзенка призначений для діагностики:
нейротизму
психотизму
нейротизму, екстраверсії-інтроверсії та психотизму
нейротизму та екстраверсіїінтроверсії


Опитувальник формально-динамічних якостей індивідуальності В.М.Русалова призначений для діагностики:
структури темпераменту
структури мотивації
екстраверсії та інтроверсії
нейротизму та екстраверсії


Автор патохарактерологічного діагностичного опитувальника (ПДО):
С.І.Подмазін
А.Є.Лічко
Г.Шмишек
К.Леонгард


Для діагностики типу акцентуацій особистості використовуються (використовується):
опитувальник Г.Шмишека та ПДО
опитувальники Г.Айзенка
опитувальник В.М.Русалова
ПДО
опитувальник Г.Шмишека та опитувальник В.М.Русалова


В якому рядку перелічені всі риси особистості, які належать до "Великої п'ятірки"?
нейротизм, екстраверсія, відкритість досвіду, схильність (готовність) до злагоди, психотизм
домінантність, безтурботність, підозрілість, схильність (готовність) до злагоди, сумлінність (доросовісність)
нейротизм, екстраверсія, самостійність, моральна нормативність, дисциплінованість
нейротизм, екстраверсія, відкритість досвіду, схильність (готовність) до злагоди, сумлінність (добросовісність)


Авторами MMPI є:
С. Хатуей и Дж. Маккінлі
І.Майерс, К.Бріггс
Х.Морган, Г.Мюррей
Дж.Кеттелл и Р.Кеттелл
Роздiл: 10 социальная


Яку з наступних людських сукупностей можна назвати малою групою:
компанія друзів
пасажири автобусу
відвідувачі бібліотеки
черга до лікаря


«Золота ера» експерименту в соціальній психології почалася:
наприкінці ХІХ ст.
в 1905 році
в 20-х р.р. ХХ століття
в 1970-х роках ХХ ст.


Оформлення соціальної психології як цілісної системи наукового знання відбулося:
наприкінці ХІХ ст.
на початку ХХ ст.
в 1970-х роках ХХ ст.
в 20-30-х р.р. ХХ ст.


До великих стійких соціальних груп належать:
публіка, маса, натовп
військо, церковний прихід, парламент
етноси, маса, вікові групи
гендерні групи, етноси, соціальні верстви та класи


До виявів групової динаміки відносять:
керівництво та лідерство
групові структури
групові норми
групові статуси.


Соціальна психологія вивчає:
індивідуально-типологічні характеристики особистості
закономірності поведінки індивидів, що обумовлені їх належністю до соціальних груп
відмінність у поведінці умовних груп людей


Група, до якої реально належить індивід, має назву:
референтної групи
групи членства
первинної групи
реальної групи


Авторами однієї з перших соціально-психологічних теорій "Психологія народів" були:
М.Лацарус і Г.Штейнталь
Г. Лебон і Г.Тард
В.Вундт і В. Мак-Дауголл


Початок наукової соціальної психології звичайно пов'язують з роботами:
В. Меде, Ф. Олпорта та В.М. Бєхтєрєва
С.Аша, М.Шерифа та К.Левіна
Н.Триплета, Ф. Зімбардо та С.Мілграма


Механізми масової поведінки:
розповсюдження пліток та чуток
міжособистісна комунікація
наслідування, навіювання; зараження
переконання, доказ, доведення


З початком "експериментального буму" у соціальній психології інтерес до теоретичного знання
знижується
пожвавлюється
не змінюється


Перші соціально-психологічні експерименти були проведені:
у Європі
в Америці
у Росії


До спеціалізованих соціально-психологічних методів дослідження відносять
проективні методи
природний експеримент
соціометрію
опитування


Автором "Tеорії когнітивного дисонансу" є:
Л. Фестингер
В. Шутц
Т. Шибутані
К.Левін


Згідно з теорією фрустрації-агресії Д. Долларда й Н. Міллера:
фрустрація є наслідком агресії
агресія є наслідком фрустрації
агресія й фрустрація не мають певного зв'язку


Автором теорії інстинктів соціальної поведінки є:
В. Мак-Дауголл
Н.Маккіавелі
Г.Тард
Г.Лебон


Група, на норми якої індивід орієнтується, хоча може реально до неї і не належати:
референтна група
група членства
первинна група
реальна група


Соціальна перцепція складний і багатоплановий процес, тому в широкому змісті його називають:
соціальним пізнанням
соціальним сприйняттям
каузальною атрибуцією
соціальною взаємодією


Соціальна фасилітація – це:
привабливість однієї людини для іншої
підвищення продуктивності діяльності в присутності інших
пригнічення діяльності в присутності інших
розповсюдження інформації по комунікативним каналам.


До форм продуктивної конкуренції не належить:
змагання
суперництво
конфронтація
конфлікт


Стадії соціалізації мають назву:
дотрудова, трудова й післятрудова
підготовка, продуктивність і мудрість
дитинство, дорослість і старість
дитинство, трудова, старість


Під конкуренцією як видом взаємодії розуміють:
співробітництво
суперництво
кооперацію


Регуляція та корекція людиною власної поведінки відбувається завдяки:
антиципації
соціалізації
зворотному зв'язку
заохоченню


Форми масової поведінки:
масова паніка та масова агресія
розповсюдження чуток та пліток
циркулярна реакція
спекуляція


Для позначення прагнення до спілкування використовується термін:
атрибуція
афіліація
атракція
референтність


Перші соціально-психологічні дослідження були спрямовані на вивчення:
соціально-психологічних характеристик особистості
великих соціальних груп
малих соціальних груп
феномену впливу


Подібним до поняття "деіндивідуалізація" є:
референтність
афіліація
конформність
атракція


Поняттям "експектація" позначається:
рольовий конфлікт
рольові очікування
виконання ролі
міжособистісний конфлікт


Автором "Tеорії взаємного обміну" є:
Л.Фестінгер
В.Шутц
Н.Ньюком
Дж. Хоманс


Автором "Теорії комунікативних актів" є:
Л.Фестінгер
В.Шутц
Н.Ньюком
Дж. Хоманс


Автором "Теорії соціального порівняння" є:
Л.Фестінгер
В.Шутц
Н.Ньюком
Дж. Хоманс


Автором "Тривимірної теорії інтерперсональної поведінки" є:
Л.Фестінгер
В.Шутц
Н.Ньюком
Дж. Хоманс


Під диспозиційними причинами пояснення соціальної поведінки розуміють:
причини ситуативного характеру (об'єктивні)
причини особистісного характеру (суб'єктивні)


В якому з наведених нижче рядків вказані лише галузі соціальної психології:
етнічна, клінічна, політична
клінічна, сімейна, релігійна
політична, реклами, етнічна
юридична, диференційна, спілкування


Ефект соціальної інгибіції виявляється у:
зниженні ефективності роботи індивіда в присутності інших людей
підвищенні ефективності роботи індивіда в присутності інших людей


Сутністю інтерактивного боку спілкування є:
обмін інформацією
розуміння соціально-психологічних характеристики особистості
сприйняття субєктами спілкування один одного
організація взаємодії між субєктами спілкування


В яку з нижченаведених груп входять лише cуб'єкти масової поведінки:
клас, натовп, нація
аудиторія, публіка, маса
натовп, публіка, маса
нація, клас, аудиторія


Групи, до яких індивіди не включені реально, але норми та цінності яких вони сприймають як свої власні, називаються:
елітарними групами
референтними групами
групами членства
великими групами


У процесі спілкування за допомогою невербальних засобів передається:
7% інформації
38% інформації
55% інформації
100 % інформації


Вид впливу, що має за мету досягнення своїх цілей за рахунок інтересів партнера по спілкуванню, називається:
навіювання
маніпулювання
прохання
переконання


Які з наведених нижче груп належать до малих соціальних груп:
телеглядачі
юрба
компанія друзів
натовп


Що не може бути критерієм для визначення рівня розвитку малих соціальних груп
групові цілі та норми
групова згуртованість
наявність формального керівника


Виділення соціальної психології в самостійну область наукового знання пов'язане:
з описом феноменології соціально-психологічних явищ
з появою перших соціально-психологічних теорій
з початком експериментального періоду в соціальній психології


Соціальний статус члена групи визначається:
симпатією інших членів групи
соціальною роллю
особистісними рисами члена групи


Яка з проблем дослідження особистості не входить в компетенцію соціальної психології
соціально-психологічні характеристики особистості
індивідуально-типологічні характеристики особистості
аттитюди


Приписування психологичних рис на основі характеристик зовнішності, має назву:
атракція
каузальна атрибуція
хибні кореляції


Соціальна привабливість не визначається:
компетентністю
зовнішньою привабливостю
сусідством


Виділяють наступні види самотності:
суб'єктивну та об'єктивну
первинну та вторинну
чоловічу та жіночу
15

Приложенные файлы

  • doc 26603244
    Размер файла: 428 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий