10 (25_01) ТЕСТИ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Навчально
-
методична картка (план) заняття № 92

Тема заняття:
Підготовка та представлення задач про паралельність.

Актуалізація опорних знань.

Бліцопитування

(усно)

Заповніть пропуски в тексті

1)

Яка б не була площина, існують …, які належать цій площині, і то
чки, які … … їй.

2)

Якщо дві різні прямі мають спільну …, то через них можна провести …, і до того ж
тільки … .

3)

Через пряму і …, яка не лежить на ній, можна провести …, і до того ж тільки … .

4)

Якщо дві площини мають спільну …, то вони перетинаються … …, яка пр
оходить
… … … .

5)

Через три …, які не лежать на одній прямій, можна провести …, і до того ж тільки
одну.

6)

Якщо дві … прямої належать …, то вся пряма належить цій … .

7)

Дві прямі в просторі називаються мимобіжними, якщо вони … в одній площині.

8)

Дві прямі в просто
рі називаються паралельними, якщо вони … в одній площині й
не … .

9)

Дві прямі, … третій, … .

10)

Якщо одна з двох прямих … у площині, а друга … цю площину в точці, … …
першій прямій, то такі дві прямі … .

11)

Якщо дві різні площини мають хоч одну спільну точку, то …

.

12)

Дві площини або перетинаються, або … .


Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні ви маєте можливість продемонструвати: наскільки досконало ви зрозуміли
матеріал т
е
ми, яка вивчається.
Закріплення знань.

ТЕСТИ

(дати відповіді на тести)

Тема: "АКСІОМИ

СТЕРЕОМЕТРІЇ ТА НАСЛІДКИ З НИХ"

Варіант 1

1. Дано прямокутний паралелепіпед
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
.

Укажіть
пряму, по якій перетинаються площини
(
ACD
1
)

і
(
ACB
1
)
.


А

Б

В

Г

АВ

B
1
D
1

АС

A
1
C
1


2
. Дано пряму
b

і точку
B
. Скільки різних площин можна провести через них,

якщо
точка
B

не належить прямій
b
?

А

Б

В

Г

Дві

Жодної

Одну

Нескінчену множину


3
. Дано куб
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
. Укажіть точку, яка лежить у площині
ABB
1
.


А

Б

В

Г

D
1

D

C
1

A
1


4
. Чотири точки
A
,

B
,

C
,

D

не лежать в одній площині. По якій прямій
перетинаються

площини
(
ABC
)
і
(
ABD
)
?

А

Б

В

Г

AB

BC

CD

AD


5
. Заповніть пропуски в реченні: "Якщо дві … прямої належать …, то вся пряма
належить цій … ."

Тема: "АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ ТА НАСЛІДКИ З НИХ"

Варіант 2

1. Дано прямокутний паралелепіпед
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
.

Укажіть

пряму, по якій перетинаються площини

D
С
1
)

і

DA
1
)
.


А

Б

В

Г

C
1
A
1

BD

B
1
D
1

AC


2
. Дано пряму
b

і точку
B
. Скільки різних площин можна провести через них, якщо
точка
B

належить прямій
b
?

А

Б

В

Г

Три

Одну

Нескінчену множину

Жодної


3
. Дано куб
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
. Укажіть точку, яка лежить у площині
(
B
АА
1
)
.


А

Б

В

Г

D

D
1

В
1

С


4
. Точки
A
,

B
,

C
,

D

не лежать в одній площині. По якій прямій перетинаються
площини
(
ABD
)
і
(
BCD
)
?

А

Б

В

Г

BC

BD

AB

AD


5
. Заповніть пропуски в реченні: "Якщо дві різні прямі мають

спільну …, то через
них можна провести …, і до того ж тільки … ."

Тема: "ПАРАЛЕЛЬНІ ТА МИМОБІЖНІ ПРЯМІ"

Варіант 1

1. Дано тетраедр
SABC
.

Точки
F
,
K
,
Lсередини ребер
SA
,
SC
,
SB

відповідно. Укажіть пряму, паралельну прямій
АС
.


А

Б

В

Г

SB

FK

KL

FL


2. Дано куб
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
. Укажіть пряму, паралельну прямій
BC
.


А

Б

В

Г

DC
1

AB
1

A
1
D
1

DD
1


3. Скільки прямих, які є мимобіжними з прямою
а
, можна провести через точку
А
,
якщо
?

А

Б

В

Г

Одну

Жодної

Три

Нескінчену множину
Тема:

"ПАРАЛЕЛЬНІ ТА МИМОБІЖНІ ПРЯМІ"

Варіант 2

1. Дано тетраедр
SABC
.

Точки
F
,
K
,
Lсередини ребер
SA
,
SC
,
SB

відповідно. Укажіть пряму, паралельну прямій
А
В
.


А

Б

В

Г

S
С

KL

FL

FK


2. Дано куб
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
. Укажіть пряму, яка є мимобіжною з
прямою
BC
.


А

Б

В

Г

A
1
D
1

DC
1

A
B

B
1
C
1


3. Скільки прямих, паралельних прямій
а
, можна провести через точку
А
, якщо
?

А

Б

В

Г

Дві

Жодної

Нескінчену множину

Одну


Тема: "АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ.

ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ У ПРОСТОРІ"

Варіант 1

1. Зак
інчити речення "Через дві прямі, які перетинаються, …"

А

Б

В

Г

можна провести
нескінчену множину
площин

можна провести
тільки дві різні
площини

можна провести
тільки одну
площину

не можна провести
жодної площини


2. Укажіть мимобіжні прямі:

А

Б

В

Г


3. Точка
К
лежить у площині α, а точки
M

і

N

не належать цій
площині. Скільки спільних точок мають площини α і
(
MNK
)
?

А

Б

В

Г

Одну

Дві

Три

Нескінчену множину


4. Точки
A
,

B
,

C

і
D

не лежать в одній площині. Площини
(АВС)

і
(АВ
D
)

перетинаються по прямій:

А

Б

В

Г

CD

BD

В
C

AB


5. Площини α і β перетинаються по прямій
с
; прямі
а

і
b
, які лежать у
цих площинах, перетинають пряму
с

у точках
А

і
В

відповідно. Прямі
а

і
b
:

А

Б

В

Г

паралельні

мимобіжні

перетинаються

Не можна дати о
днозначну відповідь


6. Скільки площин можна провести через ребро
АВ

і середину
L

ребра
SC

тетраедра
SABCD
?

А

Б

В

Г

Дві

Одну

Жодної

Нескінчену множину


Тема: "АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ.

ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ У ПРОСТОРІ"

Варіант
2

1. Закінчити речення
"Через
три точки, які лежать на одній прямій
, …"

А

Б

В

Г

можна провести
тільки три різні

площин

можна провести
тільки одну
площину

не можна провести
жодної площини

можна провести
нескінчену множину

площин


2. У

кубі
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1

прямі

АА
1

і

СС
1
:


А

Б

В

Г

перетинаються

співпадають

паралельні

мимобіжні


3.
Пряма

FE

не на
лежить у площині
(АОВ)
.

Скільки спільних точок
мають площини
(АОВ)

і
(
FOE
)
?


А

Б

В

Г

Одну

Три

Нескінчену множину

Дві


4. Точки
A
,

B
,

C

і
D

не лежать в одній площині. Площини
(ВС
D
)

і
(АВ
D
)

перетинаються по прямій:

А

Б

В

Г

A
C

BD

A
В

B
C


5. Точки
A
,

B
,

C

і
S

не лежать в одній площині
; пряма
MN

лежить у
площині
(
SAB
)
.
Тоді п
рямі
SC

і
MN
:

А

Б

В

Г

перетинаються

паралельні

мимобіжні

Не можна дати однозначну відповідь


6. Скільки
площин можна провести через

кінці однієї діагоналі
паралелограма й середину іншої діагоналі
?

А

Б

В

Г

Одну

Жодної

Три

Нескінчену множину

Тема: "ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ"

Варіант 1

1. Дано тетраедр
SABC
. Точки
F
,
E
,
Gсередини ребер
SA
,
SB
,
SC

в
ідповідно. Яка з площин паралельна прямій
FE
?

А

Б

В

Г

(
S
А
B
)

(
SAC
)

(SBC)

(ABC)


2. Паралелограм
ABCD

і трапеція

ADMN

(
)

не лежать в
одній площині. Яким є взаємне розміщення прямої
MN

і площини
(
ABC
)
?

А

Б

В

Г

Визначити
неможливо

Пр
яма і площина
паралельні

Пряма перетинає
площину

Пряма лежить у
площині


3. Дано точку
А
, яка не належить прямій
а
. Скільки площин, паралельних
а
, можна
провести через
А
?

А

Б

В

Г

Дві

Жодної

Нескінчену множину

Одну


Тема: "ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ"

Варіант 2

1. Дано тетраедр
SABC
. Точки
F
,
E
,
Gсередини ребер
SA
,
SB
,
SC

відповідно. Яка з площин паралельна прямій
EG
?

А

Б

В

Г

(
FGE
)

(
SBC
)

(SAC)

(ABC)


2. Паралелограм
ABCD

і трапеція

ADMN

(
)

не лежать в
одній площині. Яким є

взаємне розміщення прямої
BC

і площини
(
ADM
)
?

А

Б

В

Г

Пряма лежить у
площині

Пряма і площина
мають спільну точку

Пряма п
аралельна

площин
і

Визначити
неможливо


3. Дано точку
А
, яка не належить площині α. Скільки прямих, паралельних α, можна
провести чер
ез
А
?

А

Б

В

Г

Три

Нескінчену множину

Жодної

Одну

Тема: "ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПЛОЩИН"

Варіант 1

1. Дано куб
MNKLM
1
N
1
K
1
L
1
. Укажіть площину, паралельну площині
(
MKN
1
)
?

А

Б

В

Г

(
MKL
1
)

(
M
1
K
1
L
)

(M
1
K
1
N)

(NLN
1
)


2. Дві сторони трикутника паралельні площині α. Як ро
зміщена відносно площини α
медіана трикутника, яка проходить між цими сторонами?

А

Б

В

Г

Має з α спільну точку


Лежить у площині α

П
аралельна

площин
і α

Інша відповідь

Тема: "ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПЛОЩИН"

Варіант 2

1. Дано куб
MNKLM
1
N
1
K
1
L
1
. Укажіть площину,
паралельну площині
(
MKL
1
)
?

А

Б

В

Г

(
MNK
)

(
M
1
K
1
N
)

(MKN
1
)

(NLN
1
)


2. Дві сторони трикутника паралельні площині α. Як розміщена відносно площини α
бісектриса трикутника, яка проходить між цими сторонами?

А

Б

В

Г

Лежить у площині α


П
аралельна

площин
і α

Пер
етинає площину α

Інша відповідьТема: "ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМ
ИХ

І ПЛОЩИН

У ПРОСТОРІ
"

Варіант 1

1. Дано тетраедр
DABC
; точки
К
,
Мсередини ребер
DA

і
DB

відповідно. Укажіть площину, паралельну прямій
КМ
?


А

Б

В

Г

(
DAC
)

(
DAB
)

(
DBC
)

(
ABC
)


2. Дано прямо
кутний паралелепіпед
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
. Укажіть
площину, паралельну площині
(
A
ВС
)
.


А

Б

В

Г

(
BDC
1
)

(
A
1
B
1
C
1
)

(
BCD
)

(
DCC
1
)


3. Дано куб
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
. Визначте взаємне розміщення площин
(СВ
1
А)

і
(
D
С
1
А
1
)
.


А

Б

В

Г

Перетинаються

Збігаються

Паралельні

Неможливо в
изначити


4. Яка із запропонованих фігур не може бути паралельною проекцією трапеції на
площину?


А

Б

В

Г


5. Виберіть правильне закінчення фрази: "Якщо трапеції
ABCD

і
ABEF

з
основою
АВ

не лежать в одній площині, то …".

А

Б

В

Г

DC

і

EF

перети
наються


АВ

перетинає
(
DCE
)6
. Виберіть правильне закінчення фрази: "Через точку, що не лежить на даній
прямій …"

А

можна провести тільки одну площину, паралельну даній прямій

Б

можна провести нескінчену мн
ожину площин, паралельних даній прямій

В

не можна провести жодної площини, паралельної даній прямій

Г

можна провести тільки дві площини, паралельні даній прямій


Тема: "ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМ
ИХ

І ПЛОЩИН

У ПРОСТОРІ
"

Варіант 2

1. Дано тетраедр
SABC
; точки
F
,
E
,
Dсередини ребер
SA
,
SB

і
SC

відповідно. Яким є взаємне розміщення площин
(АВС)

і
(
FED
)
?


А

Б

В

Г

Збігаються

Перетинаються

Паралельні

Визначити неможливо

2. Дано куб
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
. Укажіть площину, паралельну прямій
DC
.


А

Б

В

Г

(
AA
1
D
)

(
ABB
1
)

(
BB
1
D
1
)

(
AD
1
C
)

3. Дано куб
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
. Укажіть площину, паралельну січній
площині

DC
1
)
.


А

Б

В

Г

(A
ВС
)

(ABB
1
)

(AD
1
B
1
)

(A
1
D
1
B
1
)

4. Яка з фігур не може бути паралельною проекцією на площину
правильного трикутника, у якому побудовано одну з висот?


А

Б

В

Г

5. Виберіть правильне закінчення фрази: "Якщо паралелограм
ABCD

і
трапеція
ABMN

не лежать в одній площині, то …".

А

Б

В

Г

MN

перетинає
(АВС)

DC

перетинає
(АВ
D
)6
. Виберіть правильне закінчення

фрази: "Через точку, що не належить даній
площині …"

А

можна провести нескінчену множину площин, паралельних даній площині

Б

можна провести тільки одну площину, паралельну даній площині

В

можна провести тільки дві площини, паралельні даній площині

Г

не

можна провести жодної площини, паралельної даній площині
Домашнє завдання.

Повторити основні фігури стереометрії.


Приложенные файлы

  • pdf 26600309
    Размер файла: 485 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий