тренувальні тести студентам 1 курс


Варіант 1.
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах перший склад закритий, другий — відкритий
А грядка, дужка, стежка, гарбуз, сонце
Б білка, сойка, сонце, байка, ім’я
В батько, сім’я, пам'ять, кожух, вітер
Г народ, поет, зірка, зерно, білка
Д струмінь, верба, олівець, зошит, лимон
2. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А дез-інформація, ві-дігнути, суб'-єкт, дзень-кіт, барель-єф
Б мод-ний, числен-ний, польо-вий, чес-ність, іде-ал
В бі-йці, гр.-Іваненко, ал-гебра, епіч-ний, сим-вол
Г при-крити, пре-м'єра, пере-вчити, читаць-кий, оз-доба
Д від-значити, зі-брати, сон-ний, уві-йти, англій-ський
3. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А навпóчіпки, цемéнт, навкругú, учóра, упóперек
Б добрúдень, уздóвж, температýра, гектáр, тóнна
В фонтáн, футбóл, футболíст, телефóн, стáранно
Г спочáтку, фанéра, фартýх, тролéйбус, трамвáй
Д чотирнáдцять, квартáл, дисциплíна, кіломéтр, мехáнік
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком
А стіна, ліхтарик, радість, язик, дужка
Б зима, метал, кишеня, редактор, центнер
В дзвін, праця, учень, м'яч, село
Г окунь, роль, ознака, поле, міст
Д душа, село, книжка, плече, казка
5. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати
Б скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити
В зчепити, скинути, сфотографувати, зносити
Г схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати
Д збирати, збити, склепати, зпекти, звернути
6. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з ь
А дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., рибал..чин
Б постат.., близ..кий, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко
В в'юн..кий, джерел..це, кружал..це, Ковал..чук, палац..
Г палец.., Хар..ків, сім..сот, с..огодні, утр..ох
Д одес..кий, брин..чати, стан..те, тр..ома, дз..об
7. Визначте, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
А розповідь, міць, осінь, честь, молодість
Б сіль, тінь, піч, папороть, кров
В лань, дань, щедрість, подорож, ніч
Г річ, мідь, галузь, паморозь, вісь
Д скатерть, жовч, повінь, ніч, січ
8. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А інтер'єр, гравюра, бюрократизм, кур'єр, п'єдестал
Б капюшон, об'єкт, кар'єра, прем'єра, портьєра
В бюджет, суб'єкт, Мольєр, компаньйон, комп'ютер
Г фельєтон, більярд, пюре, інтерв'ю, б'юро
Д ньютон, мільярд, п'єса, краков'як, ін'єкція
9. Усі слова пишуться окремо в рядку
А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, аби/чому
Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то
В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли
Г не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид
Д не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка
10. З’ясуйте, у якому рядку є слово, в якому апостроф не вживається
А прив..ялений, зап..ястя, риб..ячий, подвір..я
Б з..явився, без..язикі, роз..ятрити, узгір..я
В св..ятковий, олов..яний, В..єтнам, п..ятсот
Г пом..якшувальний, пам..ятає, бур..ян
Д зів..янути, торф..яний, двох..ярусний, з..юрмитися
11. Визначте рядок, у якому всі складні слова пишуться через дефіс
А біло/сніжний, південно/західний, жовто/гарячий, сніжно/білий
Б червоно/гарячий, ракета/носій, Нечуй/Левицький, пів/яблука, пів/відра
В з діда/прадіда, супер/держава, північно/східний, пів/Європи, екс/чемпіон
Г прем’єр/міністр, електро/сила, вело/спорт, Дніпро/ріка, авто/граф
Д блок/схема, водо/канал, авіа/шоу, мото/спорт, авіа/конструктор
12. Визначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження треба писати букву и
А ц..ліндр, Аркт..ка, Ваш..нгтон, Палест..на, Єг..пет
Б матр..ця, с..стема, Алж..р, Д..ккенс, д..ректор
В Флор..да, Капр.., б..знес, х..мера, ілюстрац..я
Г тр..умф, дж..нси, кл..єнт, Нагасак.., ц..фровий
Д т..рор, рег..он, д..спропорція, пр..зер, башк..р
13. Знайдіть рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-
А (з,с)казано, (з,с)цілити, (з,с)тверджувати
Б (з,с)косити, (з,с)ховати (з,с)палити
В (з,с)шити, (з,с)фотографувати, (з,с)сунути
Г (з,с)творено, (з,с)чистити, (з,с)характеризувати
Д (з,с)робити, (з,с)брикнути, (з,с)ліпити
14. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом
А здоров..я, валер..янка, моркв..яний, м..ята
Б пір..їнка, з..єднати, трав..янистий, повітр..яний
В надвечір..я, зор..яний, зав..язь, солов..їний
Г різнотрав..я, торф..янистий, п..янкий, під..їхати
Д щаст..я, мавп..ячий, сузір..я, комп..ютер
15. Позначте рядок, у яких немає помилок в написанні префіксів
А прикрасити, зходити, прикрити, зкипіти
Б смиритися, прикинути, зкувати, пережити
В перечекати, зберегти, россипати, зхитрити
Г збудувати, стриножити, безпечний, стримати
Д перипригнути, прекрасно, росфарбувати, збоку
16. Позначте рядок, у якому правильно передано всі іншомовні слова
А монтеск’є, пасьянс, бароко, інтерв’ю
Б бюро, ін’єкція, кавалерія, інтер’єр
В кавалькада, Ньютон, Ришел’є, круп’є
Г суб’єктивізм, порт’єра, трюк, ласо
Д суб’єкт, серйозний, барокко, тоннаж
17. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А трубопровід, толока, гущавина, тюбик, тисяча
Б операційний, нещадний, товариство, ікона, праця
В правдивість, оператор, опера, негода, краса
Г барабан, держава, лимон, муляр, друг
Д ложе, людина, укритися, феномен, радість
18. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А а..рус, ..оробина , ..удзик, ..речка , кол..отки
Б багато..ранний, не..ода, не..ордий, коле..іум, ..роно
В ..анок, ..андж, ..удзик, ..едзь, ..ирли..а
Г ..ел..отати, еле..антний, о..рубілий, деле..ат, ..рад
Д ..иря, о..рядний, ле..ендарний, ..едзь, на..ріти
19. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А невдаха, ковдра, намисто, люстерко, ясно
Б опускати, ліки, ніженька, олень, дрібний
В бібліотека, корисний, ясність, зволікати, фах
Г нектар, їсти, лава, маслюк, дощ
Д клеїти, примхи, стілець, універсальний, щоденник
20. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук
А пюре, пісня, обновляти, лялька, рясно
Б яблуко, тяжко, позбутися, побачитися, теля
В маяк, єпископ, їжак, їсти, юнга
Г їхати, флотилія, їстівний, яблуня, нявкати
Д сузір'я, доля, меню, місяць, лихварювати
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. У котрому рядку форму числівника вжито правильно
А  на шістдесяти трьох сторінках книги
Б  на шестидесяти трьох сторінках книги
В  на шістдесятьох трьох сторінках книги
Г на шістьдесятьох трьох сторінках книги
2. Усі слова пишуться з малої літери в рядку
А (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл (с)міливий
Б (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена, (н)арцис (в)вузьколистий
В (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона, (к)авказький (х)ребет
Г (ж)овті (в)оди, (о)перний (т)еатр, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (д)оцент (к)афедри (у)країнської (м)ови
3. Орфографічну помилку допущено в рядку
А несказанний, не до смаку, не так, неабихто
Б не працюючи, непорушно, конспект не завершений, не ворог, а друг
В не доспівана мною пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано
Г невільник, недосяжний, не врожай, не минаючи нагоди
4. Усі прислівникові сполучення пишуться окремо в рядку
А казна/куди, не/впинно, до/пари, по/закону
Б по/годинно, с/першу, само/тужки, сам/на/сам
В з/року/в/рік, тільки/що, у/стократ, до/сьогодні
Г не/цілком, по/батькові, поза/планово, по/рівно
5. У якому рядку всі слова – числівники
А один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга
Б чотири, десять, п’ять, шість,вісім
В два, двоє, двійко, двійка, дванадцять
Г три, трійка, троє, тринадцять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А комунікативний; 1 стосується шляхів сполучення;
Б дружний; 2 стосується спілкування;
В дружній; 3 згуртований;
Г комунікаційний. 4 результативний;
5 доброзичливий.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А вовчим оком; 1 пропаде, згине;
Б як дві краплі води; 2 гордий, пихатий;
В кирпа вгору; 3 розбагатіє;
Г кури загребуть. 4 однакові, схожі;
5 жадібно, хтиво.
3. Вкажіть речення, у якому треба зробити редакційні правки
А Ви даремно сподіваєтесь: такі заходи не призведуть до відродження вашого підприємства.
Б Знаний учений ще 40 років тому започаткував новий напрямок у науці.
В Ми мешкаємо на Україні вже 5 років.
Г Читаючи цю книжку, в мене з’явилося бажання побачити все своїми очима.
Д немає жодного такого речення.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - збираю
2. Зробити фонетичний розбір слова - м’ясні
Варіант 2.
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте , у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А виднокíл, небокрáй, óбрій, горизóнт, шерéнга
Б пóслуга, пóдруга, загáдка, врáнці, спочáтку
В центнéр, сантимéтр, дисциплíна, аеродрóм, трамвáй
Г жебонúть, дзюркóче, керувáти, несéмо, кóристь
Д одинáдцять, машинóпис, фартýх, гвинтíвка, лúстя
2. Визначте, у якому рядку в усіх формах слова сталий наголос
А завод, риба, дума, під'їзд, мазь
Б весна, коса, дзвін, осінь, урок
В вода, учень, друг, ранок, берег
Г дуб, парк, океан, дисципліна, сусід
Д кишеня, квиток, рекорд, стежка, гриб
3. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А інтерв-ю, прем-єр, миш-як, грав-юра, кап-юшон
Б краков-як, інтер-єр, кур-єр, б-юро, ф-юзеляж
В п-єдестал, полум-я, ім-я, верхів-я, мавп-ячий
Г міжгір-я, відв-язати, Стеф-юк, верф-ю, Лук-ян
Д пів-яблука, бур-я, з-їзд, довір-я
4. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А район, гайок, майонез, медальйон, бульйон
Б бадьорий, вольовий, гільйотина, гайочок, войовничий
В льонарство, чотирьох, мільон, льодяник, вйокати
Г серйозний, павільйон, мальовничий, Селезньов, майор
Д синього, нижнього, войовничий, йодистий, майоріння
5. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А скинути, змішати, зсипати, зчищати, зпалити
Б скласти, зв'язати, зробити, сфотографувати, своложити
В змити, зняти, створити, збагнути, зписати
Г спиляти, зварити, схилити, зкопати, сформувати
Д стерти, сплющити, зсунути, спутати, стверджувати
6. У якому рядку допущено орфографічну помилку
А пенні, тонна, булла, вілла, група
Б манна, бароко, комісія, голландець, апарат
В іррегулярний, інтелігенція, Руссо, Шіллер, Ніцца
Г мадонна, панна, група, нетто, брутто
Д ірреальний, бароко, іміграція, Ясси, Діккенс
7. У якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в
А вправа, влада, уболівати, вказівка, указка
Б вплив, вступ, враження, вчителька, утруднення
В урожай, удача, указ, умова, уява
Г взимку, увечері, уже, упав, ударити
Д урок, вклад, узбережжя, Україна, уранці
8. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Запоріжжя, Інвестиційний Банк, британська імперія, Інструкція
Б Болград, Книга Буття, богиня, дамоклів меч
В Григорій Чудотворець, Дажбог, григоріанський календар, Кирило-Мефодіївське товариство
Г Київський мюзик-хол, Кільська бухта, Робінзон Крузо, Рубікон
Д Подяка Президента України, плато, міністерство, Міжнародний день музеїв
9. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А ан..отація, бадьоріст..ю, інтел..ект, продан..ий
Б ал..ея, безсмерт..я, латин..ю, фін..
В імпрес..іонізм, піт..и, Ін..а, стат..я
Г беладон..а, горохвян..ий, дан..ий, насін..я
Д ідил..ія, лібрет..о, бул..а, пен..і
10. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..живання, ро..цвітити, ..хрумати, ..командувати
Б ..командувати, ..хрумати, ..тулити, ..колочений
В ..конфузитися, ..холонути, ..підлоба, бе..хвостий
Г ..тесати, ..хвальний, ..керований, бе..формний
Д ..сув, бе..системно, ..хватка, ..тягти
11. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А ап..льсин, г..рой, бр..танець, б..зпечний
Б справ..дливий, пов..ртати, ол..нятко, в..ринати
В компл..кс, мат..ринство, пр..тензія, пр..нтер
Г пр..амбула, тр..мтіти, пр..ватний, шел..стіти
Д пр..зидент, прибул..ць, прибр..хати, пр..дикат
12. Літера и пишеться в усіх словах рядка
А петруш..чка, прор..вати, ч..тання, р..цепт
Б нап..сати, неприм..ренний, пр..ватний, орл..ня
В д..ректор, кн..голюб, мел..во, м..ротворець
Г ос..ротити, пр..ватний, сп..натися, мар..во
Д бл..щати, ск..ровувати, склад..ний, скан..р
13. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'які приголосні
А таранька, матеріальний, безсмертність, олень, альманах
Б факультет, ухвалити, камінь, рука, зошит
В книжка, дуб, батько, мати, дерево
Г велосипед, апельсин, лимон, тополя, філософія
Д торговець, вікно, річка, мільйон, бібліотека
14. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..уща, ..адзувати, доро..а, ..арбуз, ..азета
Б ..анок, ..уля, ..рунт, ..удзик, ..уральня
В ..укати, витя..ти, бі..ати, ..уцул, ..усак
Г дру.. , ..умор, ..урт, ..усеня, заре..отати
Д ..рупа, ..уманіст, ..алявина, ..ущавина, ту..а
15. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А терка, батько, вузький, філолог, їхати
Б буква, кімната, їдальня, яблуко, футбол
В телеграма, телевізор, ручка, математика, весна
Г квітка, фуфайка, ягода, юнак, непорядність
Д табір, заява, тріпати, триста, тьмяно
16. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А явір, п'єдестал, надвечір’я, яблуко, яма
Б клятва, пляма, зілля, стаття, Мар'яна
В цвях, пляшка, згаяти, знання, зв'язок
Г дерев'яний, зігнутися, каченя, каміння, клоччя
Д колядник, погруддя, подружжя, буття, прибирання
17. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітом
А мудрість, мужність, музика, мультфільм, м'язи
Б пава, палатка, папуга, пастух, пекар
В дорога, настільний, збитки, радість, натуральний
Г перенести, підготовка, пора, сонце, туман
Д вік, врода, вуаль, ганчірка, гарячий
18. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А конвалія, чорнобривці, волошка, очерет, пролісок
Б заметіль, ожеледь, віхола, різдвяний, повінь
В прикмета, святиня, помисли, буяння, перемога
Г задоволення, несподіванка, доброзичливість, найменування, подивитися
Д сережки, березень, черемха, спостереження
19. Визначте, у якому рядку всі слова не можна переносити
А ягня, паросток, казка, голуб, його
Б олень, алея, яма, іти, твоя
В Юля, літак, дзвінок, льон, поле
Г Юра, льон, яма, мільйон, яр
Д юнак, їжа, пісня, їжак, Іра
20. Визначте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А народ-жений, збіж-жя, при-йти, май-но, сі-м'я
Б різь-бяр, без-хмарний, студент-ство, хо-джу , синьо-го
В ві-дімкнути, безі-мен-ний, ві-джити, при-йшов, над-звичайний
Г пташ-ка, мадон-на, дово-джу, роз-дріб, перехрес-ний
Д га-йок, край-ня, яб-луня, роз-квіт, кіль-це
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку всі слова з ні пишуться окремо
А ні/за/що, ні/кроку далі, ні/до/розмови, ні/на/що
Б ні/на/що, ні/би/то, ні/якому, ні/з/кого
В ні/на/якому, ні/чий, ні/за/що, ні/на/йоту
Г ні/для/кого, ні/до/тебе, ні/звідкіля, ні/один
2. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина
А чотириста, сімдесят, дев'ятсот
Б п'ятдесят, вісімдесят, кількадесят
В сімсот, шістдесят, двісті
Г дев'яносто, кількасот, п'ятдесят
3. Помилки в написанні не зі словами є в рядку
А незнайко, незчутися, незавершена робота, нещасний
Б невдача, не вартий уваги, немає нікого, небувальщина
В гараж незбудований, не одіб'є, непосаджений вчасно город, не катастрофа
Г незважаючи на холод, не злякати, недовір'я, невисоко
4. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку
А десь/інде, ані/коли, від/нині, по/інакшому
Б по/богатирському, по/студентськи, часто/густо, не/втямки
В казна/як, від/давна, горі/лиць, по/сусідськи, з/надвору
Г будь/куди, зроду/віку, по/бідацьки, хтозна/звідки
5. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Друга світова війна, Володимир Мономах, День Перемоги, Великий Віз
Б Шевченківська премія, майдан Свободи, ректор університету, 8 Березня
В Поділля, епоха відродження, День учителя , Тайвань
Г Саксонія, Тарас Бульба, Дід Мороз, доктор наук
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А рятівник; 1 професійно займається рятуванням;
Б робітничий; 2 працелюбний;
В робочий; 3 стосується робітника;
Г рятувальник. 4 трудовий; відведений для роботи;
5 хто врятував чи рятує.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А злі язики; 1 вдає нещасного, скривдженого;
Б казанська сирота; 2 недоброзичливці, пліткарі;
В високі пороги; 3 пожежа;
Г червоний півень. 4 красень;
5 заможний, неприступний.
3. Позначте правильно побудоване словосполучення
А дякувати товариша
Б їхати по дорозі
В хворіти грипом
Г насміхатися над ним
Д беруть участь
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - навесні
2. Зробити фонетичний розбір слова - взуття
Варіант 3
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А мільйóн, копúто, сантимéтр, жебонúть, навкругú
Б знайóмити, бойовúй, новúй, ýсний, устáлений
В сьогóдні, щомíсяця, рáзом, восенú, щотúжня
Г мерéживо, джерелó, вúпадок, вимóга, вúмова
Д страшéнний, невблáганний, силéнний, шістнáдцять, нестú
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах можливий подвійний наголос
А ім'я, ненависть, мука, терен, документ
Б подруга, загадка, ознака, предмет, замок
В атлас, орган, філософ, вимова, вимога
Г виразно, люблю, приклад, тріска, туга
Д алфавіт, помилка, комбайнер, завжди, мабуть
3. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, душчий
Б безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, ложка
В стомиться, сцідити, косьба, просьба, книжка
Г борідка, ягідка, квітка, юшка, дужка
Д ближчий, розкішний, дьохтю, казка, легший
4. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А інтелігентний, форпостний, контрастний, чесний, нещасний
Б обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, безвиїзно
В пестливий, хваснути, кістлявий, зап'ястний, писнути
Г компостний, вискнути, випускний, туристський, проїзний
Д шістнадцять, хвастливий, крикнути, шістдесят, обласний
5. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з ь
А пал..ці, рибал..ці, кіл..це, ручен..ка, батен..ко
Б тіл..ки, кин..те, їдален.., пісен.., бал..ці
В ган..ба, л..он, д..оготь, т..охкати, близ..ко
Г донец..кий, пол..ський, кін.., Натал..чин, гал..ці
Д тр..ома, дяд..ко, бат..ко, робит..ся, смієш..ся
6. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом
А кар-єра, комп-ютер, б-юро, б-юджет, куп-юра
Б бар-єр, прем-єр, п-єса, інтерв-ю, п-юре
В інтер-єр, грав-юра, б-юрократизм, кур-єр, п-єдестал
Г ф-юзеляж, Монтеск-є, об-єкт, прем-єра, кап-юшон
Д об-єктив, суб-єкт, ін-єкція, кар-єризм, краков-як
7. Визначте, у словосполуках якого рядка між словами слід вживати прийменник у
А зайшов (у,в) клас; стояв (у,в) воді; взяв (у,в) сестри; жила (у,в) Одесі
Б лежала (у,в) лікарні; відніс (у,в) хату; була (у,в) Італії; приїжджала (у,в) Львів
В зайди (у,в) клас; успіх (у,в) роботі; стояти (у,в) болоті; плавати (у,в) озері
Г приїзд (у,в) Київ; працював (у,в) лабораторії; удар (у,в) спину; глянь (у, в) вікно
Д плавати (у,в) морі; стань (у,в) куток; прочитати (у,в) оповіданні; піти (у,в) театр
8. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Український фонд миру, Токійська рівнина, Трійця, русалка
Б Пізанська башта, площа, Кембриджський університет, Укрзалізниця
В медаль «За бойові заслуги», Медовий Спас, золота медаль, приватне підприємство
Г Таганрозька Затока, Тасманове море, Театр Юного Глядача, Харків
Д Східна півкуля, Стожари, Сухумі, Сумщина
9. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А ім..іграція, рас..а, більшіст..ю, тряс..я
Б матір..ю, довгоочікуван..ий, спагет..і, барок..о
В роздоріж..я, буквен..ий, в..ійти, регрес..
Г ал..егорія, священ..ик, щиріст..ю, горін..я
Д тон..а, бравіс..имо, мадон..а, віл..а
10. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А ..бадьорювати, ..сунутися, ..шивальник, ..палах
Б ..багачувальний, ..чесаний, ..шиток, ..жувати
В ..дрібнілий, ..економити, ..качати, бе..тактність
Г ..групований, ..чавити, бе..культурний, ..кисати
Д ..тяжка, ..шкребти, ..жалитися, бе..слідно
11. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр..в’язаність, пр..яскравий, пр..плутати, пр..мокнути
Б пр..гальмувати, пр..гамувати, пр..кути, пр..мотати
В пр..брехати, пр..бувати, пр..кладати, пр..звище
Г пр..комічно, пр..кормлювати, пр..порошити, пр..плюснутий
Д пр..бадьоритися, пр..бляклий, пр..бути, пр..противний
12. В усіх словах іншомовного походження пишеться и в рядку
А ант..под, асорт.., г..ря, пред..кат
Б патр..от, с.лует, р..тм, ж..лет
В вест..бюль, д..станція, н..рка, л..ман
Г г..брид, д..ктант, д..намо, рец..див
Д акц..з, афор..зм, абраз..в, дельф..нарій
13. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А річ, різний, різати, рівчак, рідкий
Б разом, родючий, рада, ракета, рапорт
В рана, город, голуб, рій, ребро
Г рахунок, рівень, рід, ринок, робота
Д розум, рубрика, рух, режисер, костюм
14. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ба..ато, а..ітатор, ро..атка, прислу..а, ..омін
Б ..орнути, о..ляд, від..ук, ..урток, доро..а
В ..арбуз, ба..атий, о..олошувати, убо..ий, ..азета
Г ..анок, ..удзик, ..едзь, ..аздиня, ..валт
Д ..рати, за..арбувати, ..нути, ..руша, ..устий
15. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А автор, багряний, з'єднувати, дебют, честь
Б колектив, цоколь, ціна, яблуко, ядро
В щільний, чистий, сюжет, артист, вівчар
Г депутат, килим, яскравий, щедрівка, шукати
Д бас, балет, пакет, щирість, дзвін
16. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А завалювати, відмовляти, ярмарок, щастя, розуміння
Б якір, молитися, боротися, ревізія, томитися
В ясний, тягти, розійтися, повідомляти, якість
Г яхта, юшка, язик, юність, ячмінь
Д боятися, заробляти, уряд, ядро, ювелір
17. Визначте, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітом
А басейн, гущавина, дебют, обирати, заграва
Б аналіз, вигук, лебідь, новина, розрада
В промовляти, розкладати, повість, душа, байка
Г блакитний, близький, вирій, ланкова, краєвид
Д сміливий, смирний, природа, недуга, згодом
18. Визначте, у словах якого рядка однакова кількість складів
А підручник, аромат, схованка, блискавка, організація
Б щебет, радість, мороз, промінь, спортсмен
В видовище, традиція, паморозь, косовиця, небезпека
Г плантація, колиска, виховання,повінь, драматург
Д зернина, краплина, вершина, хлібина, горобина
19. Визначте, у якому рядку всі слова не можна переносити
А стежка, кіно, урок, дисципліна, рибка
Б стовбур, юрба, юнак, поле, кільце
В юність, твоя, якість, в'юн, льон
Г ангел, архітектор, суша, пестливий, золото
Д квиток, гордість, розім'яти, розбити, Юра
20. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А за-дзвеніти, міц-ність, картин-ний, по-двійний, гор-дий
Б лег-ко, ніч-чю, молоть-ба, хваст-ливий, зв'яз-ки
В над-дніпрянський, козач-чина, роз-хват, об'-єм, їс-ти
Г міль-ярд, павіль-йон, без-крайній, вод-жу, приг-нати
Д призь-ба, гіл-ка, со-ловей, україн-ський, читан-ня
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Орфографічні помилки допущено в рядку
А ні для чого, нікудишній, нібито хворий, нізвідкіль
Б ні чичирк, нікчемний, ні чия, ні сюди ні туди
В ні один, ні в якому разі, нікогісінько, ніколи
Г ні котрий, ні кроку, ні на мить, ні світ ні зоря
2. Котрі з поданих числівників належать до складених
А двадцять п’ять
Б кількасот
В шістнадцять
Г сімдесят
3. Помилки в написанні не зі словами в рядку
А не зволікати, не наш, не варто, невагомість
Б не сказанно, непередбачені регламентом питання
В незрадливий, ненависть, несподіванка, невпинно
Г не тоді, не поважати, непередбачений, досі не сказане
4. Визначте, котрий з поданих числівників належить до складених
А сто двадцять сім
Б кільканадцять
В шістнадцять
Г сімдесят
5. Помилки в написанні не зі словами є в рядку
А тут немає, нічку недоспала, не доступиться, невпинність
Б не багато пісень, неможна, ще непережитий, недовантаження
В невидима суть, не співавши, нестерпно, непорушно
Г небезрезультатний, недруг, не переймайся, непрочитані тексти
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А впасти духом; 1 не з'являтися;
Б носа не показувати; 2 зневіритися;
В зарубати на носі; 3 дурити;
Г за носа водити. 4 насварити;
5 запам'ятати.
2. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А талан; 1 пошитий з хутра;
Б талант; 2 пов'язаний з хутром;
В хутровий; 3 доля, удача;
Г хутряний. 4 сила волі;
5 обдарованість.
3. Визначте словосполучення, у якому допущено орфографічну помилку
А зіграти внічию
Б говорити зопалу
В пропасти безвісти
Г зробити мимохіть
Д збільшити в тричі
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - прилетів
2. Зробити фонетичний розбір слова - знання
Варінт 4
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком
А абрикоса, величезний, димар, тінь, флот
Б коронувати, кошик, лінза, чекати, шепнути
В точити, туманний, тунель, ущипнути, фарбування
Г тундра, іменувати, кінцевий, контакт, лютий
Д лад, мороз, розум, сум, туман
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А обов'язок, запрошення, народження, сердечний, пролісок
Б архітектор, будівничий, бульдозерист, тракторист, комбайнер
В екскурсія, подорож, мандрівка, відпочинок, температура
Г джерело, криниця, водиця, струмочок, річенька
Д народ, школа, зірка, місяць, річниця
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах перший склад закритий, другий — відкритий
А війна, вільний, сільський, вірність, майка
Б сонце, карта, варта, марка, горня
В мірка, манка, вапно, верба, віра
Г дружба, сівба, мавпа, канва, рука
Д миска, риска, мольберт, мозок, школа
4. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А вчитель-ка, уче-ниця, роз'-яснити, під-живитися, за-дзюрчати
Б сой-ка, льо-новий, поль-ка, хваст-ливий, пест-ливий
В полум’-яний, півден-ний, бе-зсилий, подвір'-я, 140-га
Г убоз-тво, від-кинути, дво-складовий, патрі-отизм, ал-гебра
Д бар-ва, чут-тя, чи-сло, не-здоланний, яро-вина
5. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А релíквія, клейнóд, гéтьман, корогвá, сúмвол
Б діалéкт, вимóва, прáвило, спілкувáння, ýсний
В молотьбá, прúзьба, прóсьба, боротьбá, злóба
Г мерéживо, джерелó, вúпадок, сторонá, джерéльце
Д навчáння, запитáння, чúтання , предмéт, алфавíт
6. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголошений другий склад
А дзеркало, дзиґа, вогнище, ознака, предмет
Б добуток, новий, виразно, легкий, ознака
В подруга, шана, віхола, загадка, аґрус
Г килим, м'ята, чоботи, голуб, агроном
Д ім'я, гроно, навколо, прізвище, наввипередки
7. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А шістнадцять, улесливий, випускний, хворостняк, пестливий
Б бризнути, хвастнути, виїзний, щасливий, усний
В пізній, хвастливий, інтелігентний, студентський, вискнути
Г кіслявий, пискнути, тижневий, форпостний, очисний
Д якісний, безвісний, цілісний, совісний, месник
8. Знайдіть слово, у якому всі приголосні сонорні
А сир, пташка, колос, відпочинок
Б випадок, сузір’я, оцінка, вчитель
В каталог, соловей, морський,
Г милий, рій, малина, Ілля
Д угледіти, оцінювання, букет, свято
9. Визначте рядок, у якому загальна кількість букв збігається з кількістю звуків
А серпень, сузір’я, пів-Європи, місяць
Б В’єтнам, ланцюг, солов’ї, біологія
В книгарня, нюанс, любов, грюкати
Г з’явитись, дзеркало, досьє, дзьоб
Д діжечка, Юрмала, морський, дзеркало
10. Позначте рядок слів, у якому пишеться літера ґ
А [г, ґ] уля, [г, ґ] анок, [г, ґ]едзь , [г, ґ] лей
Б об [г, ґ] рунтувати, [г, ґ] андж, [г, ґ] роно, [г, ґ]едзь
В [г, ґ] азда, [г, ґ] атунок, [г, ґ] ріти, [г, ґ] рунт
Г [г, ґ] валт, [г, ґ] ніт, [г, ґ] укати, [г, ґ]росмейстр
Д [г, ґ] удзик, [г, ґ] речка, джи[г, ґ]іт, [г, ґ]роза
11. Назвіть ряд слів, у якому усі склади відкриті
А брати, голова, радіо, вівці, газета
Б розмова, синтаксис, фірма, верба, розріз
В доля, рука, щогодини, життя, фото
Г кіно, сонце, ялина, академія, хвороба
Д тінь, ласка, молоко, папір, зошит
12. Визначте рядок , у яких словах допущено помилку під час переносу слова
А при-йду, 25 – річ -чя, від-дати, полум’-яний
Б польо-вий, солов’- їний, сі-м’я, насін-ня
В бій-ці, су-спіль-ство, від’-єднати, лля-ти
Г буль- дог, піджив -лення, сон-ний, м’ячи-ки
Д Т.Г.-Шевченко, безі-менний, трьох-сотий, паль-ці
13. Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться е
А м..рзлякуватий, вкр..вається, справ..дливий, посл..знувся
Б жовт..нь, дят..л, жм..ня, пощ..друвати
В в..дмідь, пош..пки, нач..нити, н..зка
Г б..рег, зл..ва, м..ска, ст..жка
Д зцем..нтувати, м..міка, р..тельно, м..телик
14. Неправильно записано слово у рядку
А вихвалятися, запроменитися, чигиринський, безкорисливо
Б вогничок, букет, рентген, огудина
В кришталик, дефіс, ректор, легенький
Г обітниця, приорітет, дистанція, курйоз
Д дужечка, місиво, ліхтарик, вуличка
15. Укажіть рядок, в якому слід ужити у
А побудувати (у,в) Італії, крісло (у,в) кімнаті, кращий (у,в) команді
Б похід (у,в) гори, щоденник (у,в) портфелі, запис (у,в) журналі
В встиг (у,в) хопити, пішла (у,в) поле, хворий (у,в) ліжку
Г участь (у,в) конкурсі, приїхала (у,в) Україну, грубіший (у,в) сто разів
Д діти (у,в)міють, виконана (у,в)права, (у,в) світлі сяйва
16. Визначте, у всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться ь
А краплин..ці, близ..ко, сіл..ю, біл..
Б різ..бяр, учител..ський, буд..те, брин..чати
В ін..ший, безбат..ченко, дзелен..чати, вір..те
Г олівец.., віз..міть, гал..ченя, Гор..кий, сопіл..ка
Д мен..ший, чотир..ом, дівчин..ці, жен..чики
17. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс с-
А ..пека, ..гуснути, ..економити, ..кутий
Б ..купка, ..пилювати, ..точений, ..ходинка
В ..далеку, ..крапнути, ..жовтілий, ..плямований
Г ..тримати, ..будувати, ..молоти, ..крикнути
Д ..умисне, ..тиснути, ..морений, ..чесати
18. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А абидокого, ні в що, бозна-який, хто зна хто
Б абизчим, ні котрий, з невідь-ким, котрий-будь
В будь з ким, з абичим, хтозна в якому, хто-будь
Г хтозна-що, по їхньому, по-щирості, як-не-як
Д на решті, вцілому, будькуди, тим часово
19. Визначте, у якому рядку всі сполучники пишуться через дефіс
А тому/то, тим/то, тільки/но, отож/то
Б для/того/щоб, в/тім, або/що, або/ж
В адже/ж, ані/ж, не/мовби/то, так/що
Г начеб/то, тож/бо, тому/то, бо/ж
Д ніби/то, тільки/но, але/ж/бо, цеб/то
20. Усі слова пишуться окремо в рядку
А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, аби/чому
Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то
В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли
Г не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид
Д не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку прикладки пишуться через дефіс
А рай/дерево, льон/кучерявець, квітка/ромен, село/Богданівка
Б зілля/чебрець, Десна/ріка, крем/брюле, непосида/хлопець
В ремінь/риба, плащ/дощовик, королева/мати, гід/перекладач
Г Мар’яна/черниця, сторож/дід, письменник/Стельмах, учитель/мовник
2. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А білий/білий, унтер/офіцер, козир/дівка, зменшено/пестливий
Б зроду/віку, вічно/зелений, глухо/німий, космо/дром
В вузько/діалектний, брат/і/сестра, карко/ломний, молочно/білий
Г військ/комат, сам/один, лісо/степ, легко/крилий
Д авіа/моторо/будування, блідо/рожевий, дев'яти/денний, енерго/носій
3. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку
А по/албанському, тишком/нишком, в/щерть, не/вдогад
Б гидко/бридко, звідки/небудь, по/буденному, як/не/як
В сяк/так, тишком/нишком, де/далі, аби/куди
Г казна/звідки, зо/зла, рано/вранці, по/дитячи
Д по/бідацьки, за/одно, у/сто/крат, на/радість
4. Визначте, у котрому рядку всі числівники означають порядок предметів при лічбі
А  триденний, кількасотлітній, дев’ятимісячний, п’ятдесят дев’ятий
Б сорок шість, триста п’ятнадцять, п’ять тисяч сімдесят вісім
В  трикутний, чотирьохдюймовий, семимильний, трьохметровий
Г  п’ять цілих і сім десятих, шість восьмих, одинадцять дванадцятих
Д  перший, сотий, мільйонний, четвертий, п’ятдесятий, тисяча третій
5. Визначте, у якому рядку не всі слова – числівники
А один, тридцять, дві десятих, п’ятий, дванадцять
Б сто, семеро, двадцять два, одна п’ята, десять
В сорок два, шість, п’ятдесят, сьомий, тридцять шостий
Г трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий
Д одиниця, десятка, більший, багато, кілька

ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Яке з речень потребує стилістичного редагування
А Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні.
Б Складіть, будь ласка, свою автобіографію.
В Головне, на що потрібно звернути увагу, це якість знань.
Г Найбільше в людях ціную тактовність.
Д У школі письменника тепло вітали учні та вчителі.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А як із рукава сипати; 1 багато, густо;
Б сильна рука; 2 старший, головний;
В своя рука; 3 впливовий, владний;
Г права рука. 4 помічник;
5 однодумець, підтримка.
3. Визначте, у якому рядку не всі слова — числівники
А один, тридцять, дві десятих, п'ятий, дванадцять
Б сто, семеро, двадцять два, одна п'ята, десять
В сорок два, шість, п'ятдесят, сьомий, тридцять шостий
Г трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий
Д одиниця, десятка, більший, багато, кілька
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - восени
2. Зробити фонетичний розбір слова - волосся
Варіант 5
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А поголів-я, безриб-я, горохв-яний, В-язьма, п-ють
Б торф-яний, без-язикий, пів-яблука, дит-ясла, пір-я
В об-ява, об-їзд, мор-як, черв-як, бур-як
Г об-єкт, ін-єкція, св-ятковий, Св-ятослав, роз-яснити
Д дзв-якнути, р-яст, арф-яр, сузір-я, подвір-я
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А шістнадцять, чесний, рідкісний, ненависний, контрастний
Б обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, випускний
В якісний, цілісний, хвастливий, тижневий, усний
Г улесливий, щасливий, пізній, якісний, шелеснути
Д рискнути, вісник, гуснути, шелеснути, тріснути
3. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А ближчий, душчий, сміється, піщаний, у шапочці
Б стомишся, зписати, казка, вогкий, легкий
В боротьба, косьба, сцідити, книжці, дочці
Г молотьба, легший, дорожчий, вужчий, нишчий
Д борідка, ягідка, квітка, юшка, діжка
4. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А вілла, комісія, бароко, голландець, група
Б брутто, Ясси, Діккенс, Руссо, нетто
В інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний
Г контрреволюція, апарат, колектив, сумма, панна
Д барикада, ірраціональний, манна, шасі, мадонна
5. Визначте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в
А вдосвіта, вдосталь, взуватися, вдома, Власенко
Б вволю, вголос, вздовж, впасти, взаємодопомога
В ввечері, в вічі, взимку, взуття, вміння
Г внаслідок, вниз, вночі, встигати, впасти
Д всюди, втекти, втіха, вчений, влада
6. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Друга світова війна, Володимир Мономах, День Перемоги, сузір’я Великий Віз
Б Шевченківська премія, майдан Свободи, ректор університету, 8 Березня
В Поділля, Податок на додану вартість, Танталові муки, Тайвань
Г Саксонія, Тарас Бульба, Дід Мороз, доктор наук
Д універмаг, Укрсоцбанк, Ханой, хлестаковщина
7. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А повіст..ю, верф..ю, лібрет..о, стат...ей
Б шас..і, л..яний, мудріст..ю, спален..ий
В адресован..ий, іп..одром, Поволж...я, сторіч..я
Г шос..е, щаст..я, угід..ь, гет..о
Д воз..єднання, ов..а, барок..о, беладон..а
8. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А ..банкрутований, ..сутулений, ..коритися, бе..пам'ятство
Б ..гвинчувати, ..діймати, ..читувати, . .тесати
В ..близитися, ..сипаний, ..шерхлий, ..чеплений
Г бе..перебійний, ро..пуття, ..хвальний, ..жмакати
Д ..хил, ..цементувати, бе..стидник, ..формувати
9. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр..варений, пр..волокти, пр..ворожити, пр..гасити
Б пр..вокзальний, пр..гвинчувати, пр..повзти, пр..вражий
В пр..ораний, пр..чудернацький, пр..нісши, пр..гладжений
Г пр..будовувати, пр..везти, пр..здоровий, пр..звисько
Д пр..вабити, пр..берігати, пр..смачний, пр..бинтований
10. Літера и пишеться в усіх словах рядка
А дал..ч, в..гинаючись, д..ригент, мороз..во
Б ос..ротити, к..рпатий, вар..во, бр..льянт
В зат..хав, змор..ний, л..мон, м..шенятко
Г пр..тендент, плет..во, м..лесенько, сп..натися
Д принт..р, ск..птицизм, ск..рувати, с..зон
11. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'які приголосні
А пісня, світло, ранок, косуля, політ
Б дятел, сокира, листя, переліт, колиска
В буряк, місяць, квітка, сокіл, лис
Г ведмідь, ряска, каченя, сопілка, мороз
Д дядько, лялька, няня, дяк, люлька
12. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А педа..о.., джи.. іт, напів..олоса, затя..нути, ..урт
Б ..едзь, кон..рес, ..усак, на..ода, зла..ода
В ..удзик , ..уральня, ..ел..отіти, ..рати, ..рунт
Г ..анок, ка..ан, ..адати, заокру..лити, зооло..ія
Д ...ирли..а, ..орох, ан..еля, ..укати, на..орода
13. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах однакова кількість букв і звуків
А антракт, стерильний, яблуко, копита, завіса
Б навіювати, пильний, боятися, спокуса, земля
В скоїти, завести, спокій, пень, кінь
Г їдять, щабель, розум, місто, розпестити
Д багатіти, діяти, пальці, пальто, корал
14. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А явір, злючий, болючий, спопеляючий, навіяний
Б зять, приєднати, цвітіння, палаючий, відзначення
В споживаючий, перукарня, плюнути, повітряний, якір
Г ялинка, узгір'я, з'юрмитися, єпископ, з'єднати
Д тополя, стерня, підкурювач, єдиноріг, розмалювати
15. Визначте, у якому рядку не допущено помилки при розташуванні слів за алфавітним порядком
А гумор, гумореска, гуморист, гумористичний, гупати
Б запорука, запоручитися, заскочити, засмаглий, залоскотати
В кришталевий, курити, купіль, критика, кислий
Г водити, водовід, возик, влити, вкрити
Д наснага, наступ, наснаженість, наснитися, наснувати
16. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А вдячність, самотність, знатність, зневага, радість
Б перехрестя, батьківщина, залізниця, тисячоліття, благородство
В чистота, верхів'я, суцвіття, твердження, сповиток
Г узбережжя, властивість, подібність, пластмаса, узлісся
Д стеблина, забарвлення, мрія, гордість, подруга
17. Вкажіть, у якому рядку є слова, які не можна переносити з рядка в рядок
А обов'язок, маска, галицький, підживити, рідний
Б братній, водний, рясний, подвійний, Мар'яна
В український, студентство, полум'я, важливо, рясний
Г рід, радісний, сік, вікно, око, джміль
Д вільний, поле, рілля, польський, кістка
18. Визначте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А зруй-нувати, сльо-за, бо-йовий, наро-дження, лег-кий
Б зав-госп, знан-ня, від-дати, від-значити, ве-сна
В сид-жу, яб-луко, прий-ти, бать-ко, зас-півати
Г вліт-ку, де-який, лій-ка, близько-східний,військ-ком
Д аґ-рус, заво-йовник, кольо-ри, без-звучнйй, роз-плющити, ві-дігнути
19. Визначте, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А прáвильно, ознáка, віршí, чергóвий, легкúй
Б чúтання, листóпад, кажý, корúсний, вúпадок
В загáдка, добýток, чорнозéм, взялú, дочкá
Г зáняття, стáрий, посерéдині, суспільно-корúсний
Д чорнóслив, пóмúлка, вирáзно, сільськогосподáрський
20. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на закінчення
А запитання, бджола, олень, новий, вогнище
Б черговий, кермо, легкий, кропива, ім'я
В ознака, читання, завдання, монолог, каталог
Г слов'янин, подруга, метелиця, дециметр, джерельце
Д черемха, селянин, лелека, вогкий, вівця, горобина

ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, якому рядку всі слова написано правильно
А густорожевий, жовтогарячий, голубувато-іскристий, світлобрунатний
Б вузьковідомчий, внутрішньоконтинентальний, власне-зворотний, горизонтально-повздовжній
В гірничо-геологічний, хитро мудрий, тимчасово зобов'язаний, гостро дефіцитний
Г загально-людський, низько частотний, людиноненависницький
2. Орфографічну помилку допущено в рядку
А несказанний, не до смаку, не так, неабихто
Б не працюючи, непорушно, не завершений конспект, не ворог, а друг
В не доспівана пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано
Г кінець кінцем, помаленьку, без кінця-краю, позаторік
3. Усі прислівники пишуться разом у рядку
А на/виворіт, ні/куди, по/воленьки, по/підтинно
Б по/албанському, ні/звідки, по/всяк/денно, повно/цінно
В не/нароком, по/етапно, хоч/не/хоч, повно/щоко
Г по/давньому, не/вдогад, по/голівно, що/разу
4. Помилки в написанні не зі словами в рядку
А не зволікати, не наш, не варто, невагомість
Б не сказанно, непередбачені регламентом питання
В незрадливий, ненависть, несподіванка, невпинно
Г не тоді, не поважати, непередбачений, досі не сказане
5. Визначте, у котрому рядку всі кількісні числівники є збірними
А  двоє, три, четверо, п’ятеро, десятий
Б  два, третій, сорок, п’ятнадцятий, десятеро
В  троє, семеро, п’ятеро, четверо, одинадцятеро
Г кількасот, вісімнадцять, сто чотири, десять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А ситий і вкритий; 1 страшно, боязно;
Б сипнуло морозом; 2 недавно;
В сипати зайцям солі; 3 забезпечений на хвіст;
Г без року тиждень. 4 сміливий;
5 марно погрожувати.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А біла кістка; 1 незвичайний;
Б біла ворона; 2 хвалити;
В дати березової каші; 3 знатного походження;
Г дамоклів меч. 4 неприємність, постійна небезпека;
5 карати.
3. Визначте, яке речення побудовано правильно
А Зустрічаючи цих усміхнених дітей, радість переповнює мене.
Б Порівнюючи ці малюнки, впадає в око вдале поєднання кольорів.
В Я побачив безліч цікавих історичних пам’яток, подорожуючи Закарпаттям.
Г Виходячи з автобуса, у мене розв’язався шнурок.
Д Діти приймали участь у спортивних змаганнях.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - подивилася
2. Зробити фонетичний розбір слова - гілля
Варіант 6
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А троянда, човен, сльози, доброта, будинок
Б квітка, сонце, зірка, тварина, ранок
В дерево, краса, вовк, милість, молодь
Г серце, кропива, рослина, горщик, капуста
Д малина, дружба, доба, льон, малий
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..лей, ..едзь, ..атунок, ..ел..отати, ..удзик
Б ..атунок, мар..арин, ву..ілля, мітин.., ..анок.
В ..едзь, ..ранат, ..олод, по..аний, ..оробина
Г про..ноз, ..арбуз, бла..ати, ма..ній, ..речний
Д ма..ніт, пирі.., ба..аття, ..одинник, ..уральня
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А ярмарок, явір, краєвид, юрба, маячити
Б маляр, пір'я, малятко, пісня, люлька
В свято, багряний, юність, ясла, білявий
Г клятва, картопля, меню, пляма, насіння
Д В'янути, паляниця, яблуня, лялька, пір'їна
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А кран, ясність, листок, господар, щедрість
Б любов, печаль, рідина, яловичина, красуня
В юрба, березень, льон, фантастика, анатомія
Г поїзд, ясний, годинник, м'ясо, зореліт
Д ключ, фізика, зброя, маринад, ластовиння
5. Визначте, у якому рядку не допущено помилки при розташуванні слів за алфавітним порядком
А здоров'я, істина, любов, стосунки, навчання
Б висновок, завдання, спорт, дружба, оздоба
В досвід, злагода, іскра, концерт, щастя
Г костюм, яструб, ластівка, портфель, вистава
Д проїзд, роздум, оповідання, спогади, щирість
6. Визначте, у якому ряду в усіх словах однакова кількість складів
А спілкування, предмет, обов'язок, малюнок, школа
Б саджанець, школяр, краплина, ділянка, мова
В мовлення, культура, ознака, червоний, картина
Г райдуга, веселка, окраса, багатство, обов'язок
Д країна, земля, коровай, караван, природа
7. Визначте, у якому рядку в усіх словах перший склад закритий, другий — відкритий
А грядка, дужка, стежка, гарбуз, сонце
Б білка, сойка, сонце, байка, ім’я
В батько, сім’я, пам'ять, кожух, вітер
Г народ, поет, зірка, зерно, білка
Д струмінь, верба, олівець, зошит, лимон
8. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А дез-інформація, ві-дігнути, суб'-єкт, дзень-кіт, барель-єф
Б мод-ний, числен-ний, польо-вий, чес-ність, іде-ал
В бі-йці, гр.-Іваненко, ал-гебра, епіч-ний, сим-вол
Г при-крити, пре-м'єра, пере-вчити, читаць-кий, оз-доба
Д від-значити, зі-брати, сон-ний, уві-йти, англій-ський
9. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А навпóчіпки, цемéнт, навкругú, учóра, упóперек
Б добрúдень, уздóвж, температýра, гектáр, тóнна
В фонтáн, футбóл, футболíст, телефóн, стáранно
Г спочáтку, фанéра, фартýх, тролéйбус, трамвáй
Д чотирнáдцять, квартáл, дисциплíна, кіломéтр, мехáнік
10. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком
А стіна, ліхтарик, радість, язик, дужка
Б зима, метал, кишеня, редактор, центнер
В дзвін, праця, учень, м'яч, село
Г окунь, роль, ознака, поле, міст
Д душа, село, книжка, плече, казка
11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати
Б скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити
В зчепити, скинути, сфотографувати, зносити
Г схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати
Д збирати, збити, склепати, зпекти, звернути
12. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з ь
А дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., рибал..чин
Б постат.., близ..кий, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко
В в'юн..кий, джерел..це, кружал..це, Ковал..чук, палац..
Г палец.., Хар..ків, сім..сот, с..огодні, утр..ох
Д одес..кий, брин..чати, стан..те, тр..ома, дз..об
13. Визначте, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
А розповідь, міць, осінь, честь, молодість
Б сіль, тінь, піч, папороть, кров
В лань, дань, щедрість, подорож, ніч
Г річ, мідь, галузь, паморозь, вісь
Д скатерть, жовч, повінь, ніч, січ
14. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А інтер'єр, гравюра, бюрократизм, кур'єр, п'єдестал
Б капюшон, об'єкт, кар'єра, прем'єра, портьєра
В бюджет, суб'єкт, Мольєр, компаньйон, комп'ютер
Г фельєтон, більярд, пюре, інтерв'ю, б'юро
Д ньютон, мільярд, п'єса, краков'як, ін'єкція
15. Визначте у якому рядку чергування у/в розрізняє значення слів
А враз, вживатися, втриматися, ударити, вступ
Б вклад, вправа, вступ, удача, враження
В урожай, Україна, уранці, увечері, уже
Г взимку, умова, указка, ввійти, уболівати
Д вдома, увага, вбігти, уміти, Угорщина
16. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Президент України, Садко, роза вітрів, Конго
Б Північна Буковина, парламент України, маршал авіації, Тичинине слово
В Коралове море, королівство Нідерланди, щедрий вечір, Микола Весняний
Г Київській патріархат, командування, Каролінські острови, капела
Д Перун, Пенсійний фонд України, Збройні сили України, переговори
17. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А скажен..ий, спросон..я, незнан..ий, необачніст..ю
Б звершен..ь, звихрен..ий, от..оді, охорон..ий
В спересерд..я, шос..е, кол..ектив, жовч..ю
Г олов’ян..ий, оновлен..ий, заздріст..ю, зран..я
Д ір..еальний, ан..отація, ім..іграція, Калькут..а
18. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..цементувати, ..колочений, бе..паспортний, ..пакований
Б ..ковування, бе..характерний, ..поглядання, ..бентежити
В ..пилок, ро..порошити, ..трушувати, ..щулений
Г ..клепаний, ..пад, ..тліти, ..худнути
Д ..фокусувати, .. хриплий, бе..поворотно, ..цідити
19. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка
А пр..жорстоко, пр..забавно, пр..скакати, пр..скупий
Б пр...гарний, пр..глухий, пр..дивний, пр..святеє
В пр..славно, пр..слати, пр..противно, пр..пудрити
Г пр..подобний, пр..розумний, пр..сірий, пр..сілок
Д пр..непорочний, пр..освященний, пр..цілитися, пр..пишний.
20. Літера и пишеться в усіх словах рядка
А бл..скучий, в..ростати, конс..рвація, кол..ктив
Б відт..нати, л..бединий, мар..во, коз..рог
В орл..ння, гл..бокий, л..дачий, вм..кати
Г абр..кос, бл..зенько, гр..міти, кр..жаний
Д розп..с, ск..сати, спов..вати, т..рор
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку прикладки пишуться через дефіс
А рай/дерево, льон/кучерявець, квітка/ромен, село/Богданівка
Б зілля/чебрець, Десна/ріка, крем/брюле, непосида/хлопець
В ремінь/риба, плащ/дощовик, королева/мати, гід/перекладач
Г Мар’яна/черниця, сторож/дід, письменник/Стельмах, учитель/мовник
2. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А білий/білий, унтер/офіцер, козир/дівка, зменшено/пестливий
Б зроду/віку, вічно/зелений, глухо/німий, космо/дром
В вузько/діалектний, брат/і/сестра, карко/ломний, молочно/білий
Г військ/комат, сам/один, лісо/степ, легко/крилий
Д авіа/моторо/будування, блідо/рожевий, дев'яти/денний, енерго/носій
3. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку
А по/албанському, тишком/нишком, в/щерть, не/вдогад
Б гидко/бридко, звідки/небудь, по/буденному, як/не/як
В сяк/так, тишком/нишком, де/далі, аби/куди
Г казна/звідки, зо/зла, рано/вранці, по/дитячи
Д по/бідацьки, за/одно, у/сто/крат, на/радість
4. Визначте, у котрому рядку всі числівники означають порядок предметів при лічбі
А  триденний, кількасотлітній, дев’ятимісячний, п’ятдесят дев’ятий
Б сорок шість, триста п’ятнадцять, п’ять тисяч сімдесят вісім
В  трикутний, чотирьохдюймовий, семимильний, трьохметровий
Г  п’ять цілих і сім десятих, шість восьмих, одинадцять дванадцятих
Д  перший, сотий, мільйонний, четвертий, п’ятдесятий, тисяча третій
5. Визначте, у якому рядку не всі слова – числівники
А один, тридцять, дві десятих, п’ятий, дванадцять
Б сто, семеро, двадцять два, одна п’ята, десять
В сорок два, шість, п’ятдесят, сьомий, тридцять шостий
Г трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий
Д одиниця, десятка, більший, багато, кілька
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Яке з речень потребує стилістичного редагування
А Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні.
Б Складіть, будь ласка, свою автобіографію.
В Головне, на що потрібно звернути увагу, це якість знань.
Г Найбільше в людях ціную тактовність.
Д У школі письменника тепло вітали учні та вчителі.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А як із рукава сипати; 1 багато, густо;
Б сильна рука; 2 старший, головний;
В своя рука; 3 впливовий, владний;
Г права рука. 4 помічник;
5 однодумець, підтримка.
3. Визначте, у якому рядку не всі слова — числівники
А один, тридцять, дві десятих, п'ятий, дванадцять
Б сто, семеро, двадцять два, одна п'ята, десять
В сорок два, шість, п'ятдесят, сьомий, тридцять шостий
Г трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий
Д одиниця, десятка, більший, багато, кілька
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - переучувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - волосся
Варіант 7
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А трубопровід, толока, гущавина, тюбик, тисяча
Б операційний, нещадний, товариство, ікона, праця
В правдивість, оператор, опера, негода, краса
Г барабан, держава, лимон, муляр, друг
Д ложе, людина, укритися, феномен, радість
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А а..рус, ..оробина , ..удзик, ..речка , кол..отки
Б багато..ранний, не..ода, не..ордий, коле..іум, ..роно
В ..анок, ..андж, ..удзик, ..едзь, ..ирли..а
Г ..ел..отати, еле..антний, о..рубілий, деле..ат, ..рад
Д ..иря, о..рядний, ле..ендарний, ..едзь, на..ріти
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А невдаха, ковдра, намисто, люстерко, ясно
Б опускати, ліки, ніженька, олень, дрібний
В бібліотека, корисний, ясність, зволікати, фах
Г нектар, їсти, лава, маслюк, дощ
Д клеїти, примхи, стілець, універсальний, щоденник
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук
А пюре, пісня, обновляти, лялька, рясно
Б яблуко, тяжко, позбутися, побачитися, теля
В маяк, єпископ, їжак, їсти, юнга
Г їхати, флотилія, їстівний, яблуня, нявкати
Д сузір'я, доля, меню, місяць, лихварювати
5. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком
А абрикоса, величезний, димар, тінь, флот
Б коронувати, кошик, лінза, чекати, шепнути
В точити, туманний, тунель, ущипнути, фарбування
Г тундра, іменувати, кінцевий, контакт, лютий
Д лад, мороз, розум, сум, туман
6. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А обов'язок, запрошення, народження, сердечний, пролісок
Б архітектор, будівничий, бульдозерист, тракторист, комбайнер
В екскурсія, подорож, мандрівка, відпочинок, температура
Г джерело, криниця, водиця, струмочок, річенька
Д народ, школа, зірка, місяць, річниця
7. Визначте, у якому рядку в усіх словах перший склад закритий, другий — відкритий
А війна, вільний, сільський, вірність, майка
Б сонце, карта, варта, марка, горня
В мірка, манка, вапно, верба, віра
Г дружба, сівба, мавпа, канва, рука
Д миска, риска, мольберт, мозок, школа
8. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А вчитель-ка, уче-ниця, роз'-яснити, під-живитися, за-дзюрчати
Б сой-ка, льо-новий, поль-ка, хваст-ливий, пест-ливий
В полум’-яний, півден-ний, бе-зсилий, подвір'-я, 140-га
Г убоз-тво, від-кинути, дво-складовий, патрі-отизм, ал-гебра
Д бар-ва, чут-тя, чи-сло, не-здоланний, яро-вина
9. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А релíквія, клейнóд, гéтьман, корогвá, сúмвол
Б діалéкт, вимóва, прáвило, спілкувáння, ýсний
В молотьбá, прúзьба, прóсьба, боротьбá, злóба
Г мерéживо, джерелó, вúпадок, сторонá, джерéльце
Д навчáння, запитáння, чúтання , предмéт, алфавíт
10. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголошений другий склад
А дзеркало, дзиґа, вогнище, ознака, предмет
Б добуток, новий, виразно, легкий, ознака
В подруга, шана, віхола, загадка, аґрус
Г килим, м'ята, чоботи, голуб, агроном
Д ім'я, гроно, навколо, прізвище, наввипередки
11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А шістнадцять, улесливий, випускний, хворостняк, пестливий
Б бризнути, хвастнути, виїзний, щасливий, усний
В пізній, хвастливий, інтелігентний, студентський, вискнути
Г кіслявий, пискнути, тижневий, форпостний, очисний
Д якісний, безвісний, цілісний, совісний, месник
12. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням ьо
А л..н, л..довик, тр..х, л..тчик, Мурав..в
Б син..го, кол..ру, сер..зно, бад..рий, с..годні
В вол..вий, лиц..вий, пол..вий, га..вий, ма..ріти
Г ді..вий, нижн..го, с..мого, с..рбати, т..хкати
Д верхн..го, л..х , тін..вий, д..готь, л..дяник
13. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А нігті, кігті, скинути, сфотографувати, розкопати
Б дочці, книжці, зважся, пробудишся, просьба
В стомиться, сміється, дуб, казка, вогкий, легкий
Г сцідити, молотьба, безжурний, піщаний, дужчий
Д ближчий, смієшся, дьогтю, заквітчаний, у шапочці
14. Визначте, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и
А ц..стерна, к..парис, сп..рт, Аркт..ка, п..нгвін
Б арт..кль, С..нгапур, реж..сер, студ..я, тр..умф
В л..мон, дез..нфекція, ш..рма, колор..т, д..аграма
Г с..гнал, реч..татив, р..тм, бенз..н, д..алог
Д Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д..спут, с..мпатія
15. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А черв-як, верхів-я, зарум-янити, Захар-їн, тьм-яний
Б бур-янець, бур-як, міжгір-я, довір-я, об-їзд
В голуб-я, п-ядь, м-ясо, дит-ясла, св-ятковий
Г матір-ю, роз-яснити, об-єднати, Св-ятослав, р-яст
Д сузір-я, з-юрмити, роз-ятрити, ін-єкція, п-єдестал
16. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А благословен..ий, корін..я, хок..ей, роз..броїти
Б л..ється, рис..ю, родин..ий, юн..ат
В Іл..івна, інтермец..о, піч..ю, старан..ий
Г подорож..ю, пас..я, парост..ю, огнен..ий
Д с..авець, суд..ею, узвиш..я, матір..ю
17. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А пристраст..ю, невин..о, зроблен..ий, хоб..і
Б журавлин..ий, оп..онент, освітлен..ість, зав..ідділу
В оц..ей, занят..ь, спів..ітчизник, непрохан..ий
Г еф..ект, мас..а, молодіст..ю, щоден..о
Д студен..ий, печен..ий, освітлен..ість, священ..ик
18. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..каменіти, ..творіння, ..хоронити, ..фабрикований
Б ..стрибнути, ..капувати, ро..пхикатися, ..хмурніти
В ..хитрувати, ..плигнути, бе..силля, ро..тиснений
Г ..плеск, ..хопити, ро..простертий, ..карати
Д ..тягувати, ..ходка, ..садити, бе..сило
19. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка
А пр..солодкий, пр..товстий, пр..кликати, пр..клепати
Б пр..чистий, пр..старий, пр..тяжкий, пр...сніжний
В пр..спокійно, пр..цікавий, пр..трудолюбивий, пр..землення
Г пр..хитрий, пр..чепитися, пр..чорний, пр..чудовий
Д пр..кумедний, пр..лютий, пр..милий, пр..скакувати
20. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А ж..боніти, к..рівник, м..даль, оновл..ний
Б м..довий, мереж..во, н..обхідний, орд..н
В розумн..чка, пр..зидент. ш..стиденний, р..спубліка
Г пр..цедент, прот..кла, ш..нель, ч..сноти
Д пр..зентабельний, привар..ний, попільн..ця, огуд..ння
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте рядок, у якому частка не зі словами пишеться окремо
А (не)воля, (не)зчутися, (не)робити, (не)від того, (не)можна
Б (не)долік, (не)мов, (не)дуже, (не)збирав, (не)похитний, (не)мовля
В (не)вдовзі, (не)дозрілий, (не)досить, (не)збагну, (не)буду
Г (не)приймають, (не)з тим, (не)цілком, (не)по-нашому, (не)малюють
2. Визначте рядок, у якому всі слова потрібно писати з великої літери
А (І,і)васик-(Т,т)елесик, (П,п)резидент (У,у)країни, (Я,я)сна (П,п)оляна, (Ч,ч)чумацький (Ш,ш)лях, (О,о)дещина
Б (П,п)ланета (З,з)емля, (К,к)раїни (З,з)аходу, (С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики, (Ч,ч)орне (М,м)оре, (П,п)роспект (Н,н)ауки
В (С,с)ело (Д,д)имидівка, (Ф,ф)едір (Т,т)ютчев, (В,в)улиця (Г,г)енерала (Г,г)оворова, (Р,р)остов-на-(Д,д)ону, (В,в)енера (планета)
Г (К,к) иївський (В,в)окзал, (В,в)сесвітня (Р,р)ада (М,м)иру, (Н,н)ароди (П,п)івночі, (Б,б)ілий (Н,н)алив, (В,в)великий (В,в)із (сузір’я)
3. Визначте рядок, у якому всі прислівники написані правильно
А змолоду, нащастя, з боку на бік, кінець-кінцем, по-латині
Б безправа, хтозна-як, під боком, покищо, назавжди
В позавчора, з-розгону, до пізна, з давніх-давен, по-перше
Г коли-небудь, злегка, по-нашому, босоніж, день у день
4. Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні
А Як заридала моя гітара – розбилась досвіту криштальна чара.
Б Мамо, вечір догоря, вигляда тебе роса.
В Цвіт на каштанах помірно, покірно погас.
Г Опадає листок, як зів’яле чаїне крило.
5. Визначте рядок, у якому неправильно утворена форма вищого ступеня порівняння прикметників
А менш кислий, значніший, менший, гарніший, більш теплий
Б солодший, більш активний, мудріший, менш зручний, прозоріший
В корисніший, більш лагідний, дорогіший, менш високий, тонший
Г вужчий, біліший, менш здібний, легший, більш високий
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А комунікативний; 1 стосується шляхів сполучення;
Б дружний; 2 стосується спілкування;
В дружній; 3 згуртований;
Г комунікаційний. 4 результативний;
5 доброзичливий.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А вовчим оком; 1 пропаде, згине;
Б як дві краплі води; 2 гордий, пихатий;
В кирпа вгору; 3 розбагатіє;
Г кури загребуть. 4 однакові, схожі;
5 жадібно, хтиво.
3. Вкажіть речення, у якому треба зробити редакційні правки
А Ви даремно сподіваєтесь: такі заходи не призведуть до відродження вашого підприємства.
Б Знаний учений ще 40 років тому започаткував новий напрямок у науці.
В Ми мешкаємо на Україні вже 5 років.
Г Читаючи цю книжку, в мене з’явилося бажання побачити все своїми очима.
Д немає жодного такого речення.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - переламувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - м’ясні
Варіант 8
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Знайдіть слово, у якому всі приголосні сонорні
А сир, пташка, колос, відпочинок
Б випадок, сузір’я, оцінка, вчитель
В каталог, соловей, морський,
Г милий, рій, малина, Ілля
Д угледіти, оцінювання, букет, свято
2. Визначте рядок, у якому загальна кількість букв збігається з кількістю звуків
А серпень, сузір’я, пів-Європи, місяць
Б В’єтнам, ланцюг, солов’ї, біологія
В книгарня, нюанс, любов, грюкати
Г з’явитись, дзеркало, досьє, дзьоб
Д діжечка, Юрмала, морський, дзеркало
3. Позначте рядок слів, у якому пишеться літера ґ
А [г, ґ] уля, [г, ґ] анок, [г, ґ]едзь , [г, ґ] лей
Б об [г, ґ] рунтувати, [г, ґ] андж, [г, ґ] роно, [г, ґ]едзь
В [г, ґ] азда, [г, ґ] атунок, [г, ґ] ріти, [г, ґ] рунт
Г [г, ґ] валт, [г, ґ] ніт, [г, ґ] укати, [г, ґ]росмейстр
Д [г, ґ] удзик, [г, ґ] речка, джи[г, ґ]іт, [г, ґ]роза
4. Назвіть ряд слів, у якому усі склади відкриті
А брати, голова, радіо, вівці, газета
Б розмова, синтаксис, фірма, верба, розріз
В доля, рука, щогодини, життя, фото
Г кіно, сонце, ялина, академія, хвороба
Д тінь, ласка, молоко, папір, зошит
5. Визначте рядок , у яких словах допущено помилку під час переносу слова
А при-йду, 25 – річ -чя, від-дати, полум’-яний
Б польо-вий, солов’- їний, сі-м’я, насін-ня
В бій-ці, су-спіль-ство, від’-єднати, лля-ти
Г буль- дог, піджив -лення, сон-ний, м’ячи-ки
Д Т.Г.-Шевченко, безі-менний, трьох-сотий, паль-ці
6. Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться е
А м..рзлякуватий, вкр..вається, справ..дливий, посл..знувся
Б жовт..нь, дят..л, жм..ня, пощ..друвати
В в..дмідь, пош..пки, нач..нити, н..зка
Г б..рег, зл..ва, м..ска, ст..жка
Д зцем..нтувати, м..міка, р..тельно, м..телик
7. Неправильно записано слово у рядку
А вихвалятися, запроменитися, чигиринський, безкорисливо
Б вогничок, букет, рентген, огудина
В кришталик, дефіс, ректор, легенький
Г обітниця, приорітет, дистанція, курйоз
Д дужечка, місиво, ліхтарик, вуличка
8. Укажіть рядок, в якому слід ужити у
А побудувати (у,в) Італії, крісло (у,в) кімнаті, кращий (у,в) команді
Б похід (у,в) гори, щоденник (у,в) портфелі, запис (у,в) журналі
В встиг (у,в) хопити, пішла (у,в) поле, хворий (у,в) ліжку
Г участь (у,в) конкурсі, приїхала (у,в) Україну, грубіший (у,в) сто разів
Д діти (у,в)міють, виконана (у,в)права, (у,в) світлі сяйва
9. Визначте, у всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться ь
А краплин..ці, близ..ко, сіл..ю, біл..
Б різ..бяр, учител..ський, буд..те, брин..чати
В ін..ший, безбат..ченко, дзелен..чати, вір..те
Г олівец.., віз..міть, гал..ченя, Гор..кий, сопіл..ка
Д мен..ший, чотир..ом, дівчин..ці, жен..чики
10. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс с-
А ..пека, ..гуснути, ..економити, ..кутий
Б ..купка, ..пилювати, ..точений, ..ходинка
В ..далеку, ..крапнути, ..жовтілий, ..плямований
Г ..тримати, ..будувати, ..молоти, ..крикнути
Д ..умисне, ..тиснути, ..морений, ..чесати
11. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А абидокого, ні в що, бозна-який, хто зна хто
Б абизчим, ні котрий, з невідь-ким, котрий-будь
В будь з ким, з абичим, хтозна в якому, хто-будь
Г хтозна-що, по їхньому, по-щирості, як-не-як
Д на решті, вцілому, будькуди, тим часово
12. Визначте, у якому рядку всі сполучники пишуться через дефіс
А тому/то, тим/то, тільки/но, отож/то
Б для/того/щоб, в/тім, або/що, або/ж
В адже/ж, ані/ж, не/мовби/то, так/що
Г начеб/то, тож/бо, тому/то, бо/ж
Д ніби/то, тільки/но, але/ж/бо, цеб/то
13. Усі слова пишуться окремо в рядку
А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, аби/чому
Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то
В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли
Г не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид
Д не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка
14. З’ясуйте, у якому рядку є слово, в якому апостроф не вживається
А прив..ялений, зап..ястя, риб..ячий, подвір..я
Б з..явився, без..язикі, роз..ятрити, узгір..я
В св..ятковий, олов..яний, В..єтнам, п..ятсот
Г пом..якшувальний, пам..ятає, бур..ян
Д зів..янути, торф..яний, двох..ярусний, з..юрмитися
15. Визначте рядок, у якому всі складні слова пишуться через дефіс
А біло/сніжний, південно/західний, жовто/гарячий, сніжно/білий
Б червоно/гарячий, ракета/носій, Нечуй/Левицький, пів/яблука, пів/відра
В з діда/прадіда, супер/держава, північно/східний, пів/Європи, екс/чемпіон
Г прем’єр/міністр, електро/сила, вело/спорт, Дніпро/ріка, авто/граф
Д блок/схема, водо/канал, авіа/шоу, мото/спорт, авіа/конструктор
16. Визначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження треба писати букву и
А ц..ліндр, Аркт..ка, Ваш..нгтон, Палест..на, Єг..пет
Б матр..ця, с..стема, Алж..р, Д..ккенс, д..ректор
В Флор..да, Капр.., б..знес, х..мера, ілюстрац..я
Г тр..умф, дж..нси, кл..єнт, Нагасак.., ц..фровий
Д т..рор, рег..он, д..спропорція, пр..зер, башк..р
17. Знайдіть рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-
А (з,с)казано, (з,с)цілити, (з,с)тверджувати
Б (з,с)косити, (з,с)ховати (з,с)палити
В (з,с)шити, (з,с)фотографувати, (з,с)сунути
Г (з,с)творено, (з,с)чистити, (з,с)характеризувати
Д (з,с)робити, (з,с)брикнути, (з,с)ліпити
18. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом
А здоров..я, валер..янка, моркв..яний, м..ята
Б пір..їнка, з..єднати, трав..янистий, повітр..яний
В надвечір..я, зор..яний, зав..язь, солов..їний
Г різнотрав..я, торф..янистий, п..янкий, під..їхати
Д щаст..я, мавп..ячий, сузір..я, комп..ютер
19. Позначте рядок, у яких немає помилок в написанні префіксів
А прикрасити, зходити, прикрити, зкипіти
Б смиритися, прикинути, зкувати, пережити
В перечекати, зберегти, россипати, зхитрити
Г збудувати, стриножити, безпечний, стримати
Д перипригнути, прекрасно, росфарбувати, збоку
20. Позначте рядок, у якому правильно передано всі іншомовні слова
А монтеск’є, пасьянс, бароко, інтерв’ю
Б бюро, ін’єкція, кавалерія, інтер’єр
В кавалькада, Ньютон, Ришел’є, круп’є
Г суб’єктивізм, порт’єра, трюк, ласо
Д суб’єкт, серйозний, барокко, тоннаж
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. У котрому рядку форму числівника вжито правильно
А  на шістдесяти трьох сторінках книги
Б  на шестидесяти трьох сторінках книги
В  на шістдесятьох трьох сторінках книги
Г на шістьдесятьох трьох сторінках книги
2. Усі слова пишуться з малої літери в рядку
А (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл (с)міливий
Б (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена, (н)арцис (в)вузьколистий
В (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона, (к)авказький (х)ребет
Г (ж)овті (в)оди, (о)перний (т)еатр, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (д)оцент (к)афедри (у)країнської (м)ови
3. Орфографічну помилку допущено в рядку
А несказанний, не до смаку, не так, неабихто
Б не працюючи, непорушно, конспект не завершений, не ворог, а друг
В не доспівана мною пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано
Г невільник, недосяжний, не врожай, не минаючи нагоди
4. Усі прислівникові сполучення пишуться окремо в рядку
А казна/куди, не/впинно, до/пари, по/закону
Б по/годинно, с/першу, само/тужки, сам/на/сам
В з/року/в/рік, тільки/що, у/стократ, до/сьогодні
Г не/цілком, по/батькові, поза/планово, по/рівно
5. У якому рядку всі слова – числівники
А один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга
Б чотири, десять, п’ять, шість,вісім
В два, двоє, двійко, двійка, дванадцять
Г три, трійка, троє, тринадцять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А трагічний; 1 напружений, динамічний;
Б прозаїчний; 2 страшний, сумний, нещасний;
В прозовий; 3 буденний, звичайний;
Г трагедійний. 4 властивий прозі;
5 властивий трагедії.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А вовк в овечій шкурі; 1 схожі, однакові;
Б на один аршин; 2 некмітливий, неуважний;
В як риб'яче око; 3 лицемір;
Г куряча голова. 4 чистий, вимитий;
5 вимірювати.
3. Визначте неправильне сполучення слів
А стаття закону
Б кілограм сиру
В вхід до університета
Г 2/3 об’єму
Д з повною віддачею
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - збираю
2. Зробити фонетичний розбір слова - пісні
Варіант 9
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей,з яких треба вибрати один правильний.
1.Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А поголів-я, безриб-я, горохв-яний, В-язьма, п-ють
Б торф-яний, без-язикий, пів-яблука, дит-ясла, пір-я
В об-ява, об-їзд, мор-як, черв-як,бур-як
Г об-єкт, ін-єкція, св-ятковий, Св-ятослав, роз-яснити
Д дзв-якнути, р-яст, арф-яр, сузір-я, подвір-я
2.Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А шістнадцять, чесний, рідкісний, ненависний, контрастний
Б обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, випускний
В якісний, цілісний, хвастливий, тижневий, усний
Г улесливий, щасливий, пізній, якісний, шелеснути
Д рискнути, вісник, гуснути, шелеснути, тріснути
3. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А ближчий, душчий, сміється, піщаний, у шапочці
Б стомишся, зписати, казка, вогкий, легкий
В боротьба,косьба, сцідити, книжці, дочці
Г молотьба, легший, дорожчий, вужчий, нишчий
Д борідка, ягідка, квітка, юшка, діжка
4. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А вілла, комісія, бароко, голландець, група
Б брутто, Ясси, Діккенс, Руссо, нетто
В інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний
Г контрреволюція, апарат, колектив, сумма, панна
Д барикада, ірраціональний, манна, шасі, мадонна
5. Визначте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в
А вдосвіта, вдосталь, взуватися, вдома, Власенко
Б вволю, вголос, вздовж, впасти, взаємодопомога
В ввечері, в вічі, взимку, взуття, вміння
Г внаслідок, вниз, вночі, встигати, впасти
Д всюди, втекти, втіха, вчений, влада
6.Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Друга світова війна, Володимир Мономах, День Перемоги, сузір’я Великий Віз
Б Шевченківська премія, майдан Свободи, ректор університету, 8 Березня
В Поділля, Податок на додану вартість, Танталові муки, Тайвань
Г Саксонія, Тарас Бульба, Дід Мороз, доктор наук
Д універмаг, Укрсоцбанк, Ханой, хлестаковщина
7. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А повіст..ю, верф..ю, лібрет..о, стат...ей
Б шас..і, л..яний, мудріст..ю, спален..ий
В адресован..ий, іп..одром, Поволж...я, сторіч..я
Г шос..е, щаст..я, угід..ь, гет..о
Д воз..єднання, ов..а, барок..о, беладон..а
8. Літера зпишеться в усіх словах рядка
А..банкрутований, ..сутулений, ..коритися, бе..пам'ятство
Б ..гвинчувати, ..діймати, ..читувати, . .тесати
В ..близитися, ..сипаний, ..шерхлий, ..чеплений
Г бе..перебійний, ро..пуття, ..хвальний, ..жмакати
Д ..хил, ..цементувати, бе..стидник, ..формувати
9. Префікс при-пишеться в усіх словах рядка
А пр..варений, пр..волокти, пр..ворожити, пр..гасити
Б пр..вокзальний, пр..гвинчувати, пр..повзти, пр..вражий
В пр..ораний, пр..чудернацький, пр..нісши, пр..гладжений
Г пр..будовувати, пр..везти, пр..здоровий, пр..звисько
Д пр..вабити, пр..берігати, пр..смачний, пр..бинтований
10. Літера ипишеться в усіх словах рядка
А дал..ч, в..гинаючись, д..ригент, мороз..во
Б ос..ротити, к..рпатий, вар..во, бр..льянт
В зат..хав, змор..ний, л..мон, м..шенятко
Г пр..тендент, плет..во, м..лесенько, сп..натися
Д принт..р, ск..птицизм, ск..рувати, с..зон
11. Префікс при-пишеться в усіх словах рядка
А пр..в’язаність, пр..яскравий, пр..плутати, пр..мокнути
Б пр..гальмувати, пр..гамувати, пр..кути, пр..мотати
В пр..брехати, пр..бувати, пр..кладати, пр..звище
Г пр..комічно, пр..кормлювати, пр..порошити, пр..плюснутий
Д пр..бадьоритися, пр..бляклий, пр..бути, пр..противний
12. В усіх словах іншомовного походження пишетьсяив рядку
А ант..под, асорт.., г..ря, пред..кат
Б патр..от, с.лует, р..тм, ж..лет
В вест..бюль, д..станція, н..рка, л..ман
Г г..брид, д..ктант, д..намо, рец..див
Д акц..з, афор..зм, абраз..в, дельф..нарій
13. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А річ, різний, різати, рівчак, рідкий
Б разом, родючий, рада, ракета, рапорт
В рана, город, голуб, рій, ребро
Г рахунок, рівень, рід, ринок, робота
Д розум, рубрика, рух, режисер, костюм
14. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ба..ато, а..ітатор, ро..атка, прислу..а, ..омін
Б ..орнути, о..ляд, від..ук, ..урток, доро..а
В..арбуз, ба..атий, о..олошувати, убо..ий,..азета
Г..анок, ..удзик, ..едзь, ..аздиня, ..валт
Д..рати, за..арбувати, ..нути, ..руша, ..устий
15. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А автор, багряний, з'єднувати, дебют, честь
Б колектив, цоколь, ціна, яблуко, ядро
В щільний, чистий, сюжет, артист, вівчар
Г депутат, килим, яскравий, щедрівка, шукати
Д бас, балет, пакет, щирість, дзвін
16. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А завалювати, відмовляти, ярмарок, щастя, розуміння
Б якір, молитися, боротися, ревізія, томитися
В ясний, тягти, розійтися, повідомляти, якість
Г яхта, юшка, язик, юність, ячмінь
Д боятися, заробляти, уряд, ядро, ювелір
17. Визначте, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітом
А басейн, гущавина, дебют, обирати, заграва
Б аналіз, вигук, лебідь, новина, розрада
В промовляти, розкладати, повість, душа, байка
Г блакитний, близький, вирій, ланкова, краєвид
Д сміливий, смирний, природа, недуга, згодом
18.Визначте, у словах якого рядка однакова кількість складів
А підручник, аромат, схованка, блискавка, організація
Б щебет, радість, мороз, промінь, спортсмен
В видовище, традиція, паморозь, косовиця, небезпека
Г плантація, колиска, виховання,повінь, драматург
Д зернина, краплина, вершина, хлібина, горобина
19.Визначте, у якому рядку всі слова не можна переносити
А стежка, кіно, урок, дисципліна, рибка
Б стовбур, юрба, юнак, поле, кільце
В юність, твоя, якість, в'юн, льон
Г ангел, архітектор, суша, пестливий, золото
Д квиток, гордість, розім'яти, розбити, Юра
20. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А за-дзвеніти, міц-ність, картин-ний, по-двійний, гор-дий
Б лег-ко, ніч-чю, молоть-ба, хваст-ливий, зв'яз-ки
В над-дніпрянський, козач-чина, роз-хват, об'-єм, їс-ти
Г міль-ярд, павіль-йон, без-крайній, вод-жу,приг-нати
Д призь-ба, гіл-ка, со-ловей, україн-ський, читан-ня
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Орфографічні помилки допущено в рядку
А ні для чого, нікудишній, нібитохворий, нізвідкіль
Б ні чичирк, нікчемний, ні чия, ні сюди ні туди
В ні один, ні в якому разі, нікогісінько, ніколи
Г ні котрий, ні кроку, ні на мить, ні світ ні зоря
2. Котрі з поданих числівників належать до складених
А двадцять п’ять
Б кількасот
В шістнадцять
Г сімдесят
3. Помилки в написаннінезі словами в рядку
А не зволікати, не наш, не варто, невагомість
Б не сказанно, непередбачені регламентом питання
В незрадливий, ненависть, несподіванка, невпинно
Г не тоді, не поважати, непередбачений, досі не сказане
4.Визначте, котрий з поданих числівників належить до складених
А сто двадцять сім
Б кільканадцять
В шістнадцять
Г сімдесят
5. Помилки в написанні незі словами є в рядку
А тут немає, нічку недоспала, не доступиться, невпинність
Б не багато пісень, неможна, ще непережитий, недовантаження
В невидима суть, не співавши, нестерпно, непорушно
Г небезрезультатний, недруг, не переймайся, непрочитані тексти
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1.Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А впасти духом; 1 не з'являтися;
Б носа не показувати; 2 зневіритися;
В зарубати на носі; 3 дурити;
Г за носа водити. 4 насварити;
5 запам'ятати.
2. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А талан; 1 пошитий з хутра;
Б талант; 2 пов'язаний з хутром;
В хутровий; 3 доля, удача;
Г хутряний. 4 сила волі;
5 обдарованість.
3.Визначте словосполучення, у якому допущено орфографічну помилку
А зіграти внічию
Б говорити зопалу
В пропасти безвісти
Г зробити мимохіть
Д збільшити в тричі
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова –художність
2. Зробити фонетичний розбір слова - знання
Варіант 10
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей,з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А мільйóн, копúто, сантимéтр, жебонúть, навкругú
Б знайóмити, бойовúй, новúй, ýсний, устáлений
В сьогóдні, щомíсяця, рáзом, восенú, щотúжня
Г мерéживо, джерелó, вúпадок, вимóга, вúмова
Д страшéнний, невблáганний, силéнний, шістнáдцять, нестú
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах можливий подвійний наголос
А ім'я, ненависть, мука, терен, документ
Б подруга, загадка, ознака, предмет, замок
В атлас, орган, філософ, вимова, вимога
Г виразно, люблю, приклад, тріска, туга
Д алфавіт, помилка, комбайнер, завжди, мабуть
3.Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, душчий
Б безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, ложка
В стомиться, сцідити, косьба, просьба, книжка
Г борідка, ягідка, квітка, юшка, дужка
Д ближчий, розкішний, дьохтю, казка, легший
4. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А інтелігентний, форпостний, контрастний, чесний, нещасний
Б обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, безвиїзно
В пестливий, хваснути, кістлявий, зап'ястний, писнути
Г компостний, вискнути, випускний, туристський, проїзний
Д шістнадцять, хвастливий, крикнути, шістдесят, обласний
5. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з ь
А пал..ці, рибал..ці, кіл..це, ручен..ка, батен..ко
Б тіл..ки, кин..те, їдален.., пісен.., бал..ці
В ган..ба, л..он, д..оготь, т..охкати, близ..ко
Г донец..кий, пол..ський, кін.., Натал..чин, гал..ці
Д тр..ома, дяд..ко, бат..ко, робит..ся, смієш..ся
6. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом
А кар-єра, комп-ютер, б-юро, б-юджет, куп-юра
Б бар-єр, прем-єр, п-єса, інтерв-ю, п-юре
В інтер-єр, грав-юра, б-юрократизм, кур-єр, п-єдестал
Г ф-юзеляж, Монтеск-є, об-єкт, прем-єра, кап-юшон
Д об-єктив, суб-єкт, ін-єкція, кар-єризм, краков-як
7. Визначте, у словосполуках якого рядка між словами слід вживати прийменник у
А зайшов (у,в) клас; стояв (у,в) воді; взяв (у,в) сестри; жила (у,в) Одесі
Блежала (у,в) лікарні; відніс (у,в) хату; була (у,в) Італії; приїжджала (у,в) Львів
В зайди (у,в) клас; успіх (у,в) роботі; стояти (у,в) болоті; плавати (у,в) озері
Г приїзд (у,в) Київ; працював (у,в) лабораторії; удар (у,в) спину; глянь (у, в) вікно
Д плавати (у,в) морі; стань (у,в) куток; прочитати (у,в) оповіданні; піти (у,в) театр
8.Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Український фонд миру, Токійська рівнина, Трійця, русалка
Б Пізанська башта, площа, Кембриджський університет, Укрзалізниця
В медаль «За бойові заслуги», Медовий Спас, золота медаль, приватне підприємство
Г Таганрозька Затока, Тасманове море, Театр Юного Глядача, Харків
Д Східна півкуля, Стожари, Сухумі, Сумщина
9. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А ім..іграція, рас..а, більшіст..ю, тряс..я
Б матір..ю, довгоочікуван..ий, спагет..і, барок..о
В роздоріж..я, буквен..ий, в..ійти, регрес..
Г ал..егорія, священ..ик, щиріст..ю, горін..я
Д тон..а, бравіс..имо, мадон..а, віл..а
10. Літера зпишеться в усіх словах рядка
А..бадьорювати, ..сунутися, ..шивальник, ..палах
Б..багачувальний, ..чесаний, ..шиток, ..жувати
В ..дрібнілий, ..економити, ..качати, бе..тактність
Г..групований, ..чавити, бе..культурний, ..кисати
Д ..тяжка, ..шкребти, ..жалитися, бе..слідно
11. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'які приголосні
А пісня, світло, ранок, косуля, політ
Б дятел, сокира, листя, переліт, колиска
В буряк, місяць, квітка, сокіл, лис
Г ведмідь, ряска, каченя, сопілка, мороз
Д дядько, лялька, няня, дяк, люлька
12. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А педа..о.., джи.. іт, напів..олоса, затя..нути, ..урт
Б..едзь, кон..рес, ..усак, на..ода, зла..ода
В ..удзик ,..уральня, ..ел..отіти, ..рати, ..рунт
Г ..анок, ка..ан,..адати, заокру..лити, зооло..ія
Д ...ирли..а, ..орох, ан..еля, ..укати, на..орода
13. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах однакова кількість букв і звуків
А антракт, стерильний, яблуко, копита, завіса
Б навіювати, пильний, боятися, спокуса, земля
В скоїти, завести, спокій, пень, кінь
Г їдять, щабель, розум, місто, розпестити
Д багатіти, діяти, пальці, пальто, корал
14.Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А явір, злючий, болючий, спопеляючий, навіяний
Б зять, приєднати, цвітіння, палаючий, відзначення
В споживаючий, перукарня, плюнути, повітряний, якір
Г ялинка, узгір'я, з'юрмитися, єпископ, з'єднати
Д тополя, стерня, підкурювач, єдиноріг, розмалювати
15. Визначте, у якому рядку не допущено помилки при розташуванні слів за алфавітним порядком
А гумор, гумореска, гуморист, гумористичний, гупати
Б запорука, запоручитися, заскочити, засмаглий, залоскотати
В кришталевий, курити, купіль, критика, кислий
Г водити, водовід, возик, влити, вкрити
Д наснага, наступ, наснаженість, наснитися, наснувати
16.Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А вдячність, самотність, знатність, зневага, радість
Б перехрестя, батьківщина, залізниця, тисячоліття, благородство
В чистота, верхів'я, суцвіття, твердження, сповиток
Г узбережжя, властивість, подібність, пластмаса, узлісся
Д стеблина, забарвлення, мрія, гордість, подруга
17. Вкажіть,у якому рядку є слова, які не можна переносити з рядка в рядок
А обов'язок, маска, галицький, підживити, рідний
Б братній, водний, рясний, подвійний, Мар'яна
В український, студентство, полум'я, важливо, рясний
Г рід, радісний, сік, вікно, око, джміль
Д вільний, поле, рілля, польський, кістка
18.Визначте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А зруй-нувати, сльо-за,бо-йовий, наро-дження, лег-кий
Б зав-госп, знан-ня, від-дати, від-значити, ве-сна
В сид-жу,яб-луко, прий-ти, бать-ко, зас-півати
Г вліт-ку, де-який, лій-ка, близько-східний,військ-ком
Д аґ-рус, заво-йовник, кольо-ри, без-звучнйй, роз-плющити, ві-дігнути
19.Визначте, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А прáвильно, ознáка, віршí, чергóвий, легкúй
Б чúтання, листóпад, кажý, корúсний, вúпадок
В загáдка, добýток, чорнозéм, взялú, дочкá
Г зáняття, стáрий, посерéдині, суспільно-корúсний
Д чорнóслив, пóмúлка, вирáзно, сільськогосподáрський
20. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на закінчення
А запитання, бджола, олень, новий, вогнище
Б черговий, кермо, легкий, кропива, ім'я
В ознака, читання, завдання, монолог, каталог
Г слов'янин, подруга, метелиця, дециметр, джерельце
Д черемха, селянин, лелека, вогкий, вівця, горобина
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1.Вкажіть, якому рядку всі слова написано правильно
А густорожевий, жовтогарячий, голубувато-іскристий, світлобрунатний
Б вузьковідомчий, внутрішньоконтинентальний, власне-зворотний, горизонтально-повздовжній
В гірничо-геологічний, хитромудрий, тимчасово зобов'язаний, гостро дефіцитний
Г загально-людський, низько частотний, людиноненависницький
2. Орфографічну помилку допущено в рядку
А несказанний, не до смаку, не так, неабихто
Б не працюючи, непорушно, не завершенийконспект, не ворог, а друг
В не доспівана пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано
Г кінець кінцем, помаленьку, без кінця-краю, позаторік
3. Усі прислівники пишуться разом у рядку
А на/виворіт, ні/куди, по/воленьки, по/підтинно
Б по/албанському, ні/звідки, по/всяк/денно, повно/цінно
В не/нароком, по/етапно, хоч/не/хоч, повно/щоко
Г по/давньому, не/вдогад, по/голівно, що/разу
4. Помилки в написанні незі словами в рядку
А не зволікати, не наш, не варто, невагомість
Б не сказанно, непередбачені регламентом питання
В незрадливий, ненависть, несподіванка, невпинно
Г не тоді, не поважати, непередбачений, досі не сказане
5.Визначте, у котрому рядку всі кількісні числівники є збірними
А  двоє, три, четверо, п’ятеро, десятий
Б  два, третій, сорок, п’ятнадцятий, десятеро
В  троє, семеро, п’ятеро, четверо, одинадцятеро
Г кількасот, вісімнадцять, сто чотири, десять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1.Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А ситий і вкритий; 1страшно, боязно;
Б сипнуло морозом; 2недавно;
В сипати зайцям солі; 3 забезпечений на хвіст;
Г без року тиждень. 4 сміливий;
5 марно погрожувати.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А біла кістка; 1 незвичайний;
Б біла ворона; 2 хвалити;
В дати березової каші; 3 знатного походження;
Г дамоклів меч. 4 неприємність, постійна небезпека;
5 карати.
3.Визначте, яке речення побудовано правильно
А Зустрічаючи цих усміхнених дітей, радість переповнює мене.
Б Порівнюючи ці малюнки, впадає в око вдале поєднання кольорів.
В Я побачив безліч цікавих історичних пам’яток, подорожуючи Закарпаттям.
Г Виходячи з автобуса, у мене розв’язався шнурок.
Д Діти приймали участь у спортивних змаганнях.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - розціловувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - гілля
Варіант 11
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей,з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголошений передостанній склад
А вокзал, чотирнадцять, вогник, ліхтарик, рюкзак
Б одинадцять, дзиґа, предмет, абрикос, апельсин
В узлісся, місто, трактор, ознака, виразно
Г пам'ятник, навколо, дециметр, кишеня, поле
Д телеграма, майданчик, похід, тарілка, завдання
2. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А ніжка, діжка, ягідка, борітка, казка
Б боротьба, молотьба, просьба, книжка, ложка
В стомишся, дуб, вогкий, легкий, нігті
Г безжурний, піщаний, дужчий, молодший, зцідити
Д сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, сміється
3. Вкажіть, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А з-юрмитися, миш-як, верхів-я, п-єдестал, п-юре
Б Б-єлгород, Захар-їн, Монтеск-є, Руж-є, В-язьма
В мавп-ячий, тьм-яний, з-ясувати, роз-яснити
Г голуб-я, подвір-я, бур-ян, довір-я, дит-ясла
Д духм-яний,прислів-я, полум-я, зв-язковий
4. Вкажіть,у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий
Б рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний
В форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний
Г шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний
Д улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний
5. Вкажіть,у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и
А з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог
Б д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, б..лет
В в..траж, к..парис, ф..ніш, т..тан, Ч..каго
Г р..нг, експер..мент,д..сципліна, д..спут, Браз..лія
Д рад..ус, к..сет, к..нджал, к..но, граф..к
6. Вкажіть,у словосполуках якого рядка між словами слід вживати
сполучник і
А золото (і,й) срібло, співає (і,й) танцює, день (і,й) ніч, альбоми (і,й) олівці
Б ручка (і,й) олівець, місяць (і,й) зорі, правда (і,й) кривда, сміється (і,й) плаче
В сміх (і,й) сльози, товариш (і,й) брат, прийшов (і,й) побачив, жив (і,й) допомагав
Г чорне (і,й) біле, вгору (і,й) униз, дав (і,й) взяв, світло (і,й) темрява
Д приходить (і,й) допомагає, спостерігає (і,й) описує, здібна (і,й) талановита, батьки (і,й) діти
7.Відшукайте, у якому рядку допущено помилки у написанні слів з великої літери
А Покровська церква, автономний округ, Версаль, західна довгота
Б Чеська Республіка, агентство нерухомості, Задніпров'я, адамові діти
В Чукотське море, акціонерний банк, вавилонське стовпотворіння, античний світ
Г Данська Протока, грінченків словник, Національний дохід, Леся Українка
Д ярмарок, Юкатан, Святвечір, Голова Верховної Ради
8. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А вікон..иця, незбагнен..ий, об..ігти, оканя..ий
Б бов..ан, Іл..я, л..ють, хрещен..ий
В брут..о, Керч..ю, Прус..ія, угід..я
Г роз..ява,шален..ий, намаган..я, сон..ий
Д об..ити, письмен..ик, смерт..ю, ніч..ю
9. Літера зпишеться в усіх словах рядка
А бе..причинний, ро..секретити, ..чіплювати, ..шити
Б ..дмухнути, ..координований, ..чорнілий, бе..підставно
В ..кликання, бе..перебійний, ..цілений, ..держатися
Г..середини, ро..пуття, ро..хвалитися, ..конструювати
Д ..житися, ..цілений, бе..податковий, ..хрумати
10. Літераепишеться в усіх словах рядка
А б..тон, дж..рело, вершн..к, гр..чаний
Б в..селкою, дор..готатися, бр..нить, ан..кдот
В п..рила, н..всипущий, любит..ль, зд..більшого
Г ап..тит, брил..к, в..теран, д..када
Д пр..амбула, пр..валювання, фрезерувальн..к, пр..дмет
11. Літера ипишеться в усіх словах рядка
А кн..гарня, пал..во, ч..тання, прав..льний
Б петруш..чка, пр..мітив, мат..рі, м..сливець
В прор..вати, х..талися, міс..во, пр..стол
Г cм..тана, розм..нати, пр..амбула, зг..нати
Д вогн..ще, хлібч..ка, горл..чко, яв..ще
12.Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А додавати, будинок, режисер, зріз, лев
Б з'їзд, ворог, левада, пити, раса
В одяг, доба, здогад, дуб, дід
Г рада, волошка, лити, перстень, словник
Д згуба, драма, летючий, список, мити
13. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А а..роном, до..ляд, ..аздиня, ..умор, ва..а
Б ..олова, ..азель, ...ончар, па..он, ..ортати
В ..анок, а..рус, ..едзь, ..ел..отати, ..лей
Г а..укати, ла..ідний, з..ортати,о..ляд, ..уляти
Д збері..ати, ..аба,..ел..отати, ски..лити, ..азда
14. Вкажіть,у якому рядку в усіх словах кількість букв і звуків однакова
А чабан, ромашка, опозиція, непевний, прогулянка
Б наснага, голова, повертається, танцівниця, віяти
В сміятися, книга, плакати, розум, пурхати
Г дзьоб, насміятися, їзда, гумор, розв'язаний
Д драма, танок, мова, парта, щабель
15. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А ярмо, об'єкт, спересердя, поєдинок, оформлення
Б юрист, яблуко, єдиний, паяти, лілея
В набиватися, малюнок, рядок, об'єктив, царювати
Г щастя, об'єднати, забуття, каяття, родючий
Д єдність, забавляти, ювелір, пояс, яскравий
16. Вкажіть, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітним порядком
А борона, відживати, вабити, подружжя, контракт
Б дивак, дим, ласий, палати, канцелярія
В рости, симпатія, знахар, витівки, ручка
Г відгук, шофер, автомобіль, скромний, писати
Д вибори, відмикати, відміна, вносити, вороний
17.Вкажіть, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А павутинка, сніжинка, вітерець, морозець, відлига
Б шахтар, льотчик, турист, перукар, пекар
В пригода, подорож, екскурсія, мандрівка, полум'я
Г довершеність, композиція, підкреслення, вибагливість, побудова
Д метушня, механізм, сувенір, велетень, турбота
18.Вкажіть,у якому рядку є слова, які не можна переносити з рядка в рядок
А видавництво, архітектор, весна, ковдра, ромашка
Б стілець, рум'яна, весло, м'ясо, нирка
В надзвичайно, міський, Дністер, вірний, гідність
Г варто, рік, урок, Дніпро, яма, бій
Д сім'я, чесність, осінній, верхній, модний
19.Вкажіть, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А роз'яс-нити, під-в'язати,вір-ність, ан-тена, пест-ливий
Б ма-йор, май-ка, по-стіль, без-іменний, яг-ня
В люд-ство, кур'-єр, рибаль-ство, Лук'-ян, ор-фо-грама
Г виц-вісти, рай-он, бай-ка, Мар-'ян, юна-цький
Д низь-кий, роз-стріляний, книж-ка, восьми-гран-ний, яр-мо
20. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А пóдруга, дирéктор, партизáн, поштáр, господáрка
Б лéгкий, вóгкий, чергóвий, минýлий, кóрисний
В черевúки, чóботи, шкарпéтки, панчóхи, воджý
Г полунúця, сунúця,кукурýдза, пшенúця, кропивá
Д вербá, топóля, черéшня, горобúна, áґрус
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1.Визначте, у якому рядку всі слова з ніпишуться разом
А ні/світ/ні/зоря, ні/що, ні/від/чого, ні/в/року
Б ні/де, ні/сенітниця, ні/чого, ні/який
В ні/куди, ні/телень, ні/по/чому, ні/чийний
Г ні/сяк/ні/так, ні/слуху/ні/нюху, ні/защо
2. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А білий/білий, унтер/офіцер, козир/дівка, зменшувально/пестливий
Б зроду/віку, вічно/зелений, глухо/німий, космо/дром
В вузько/діалектний, брат/і/сестра, карко/ломний, молочно/білий
Г військ/комат, сам/на/сам, лісо/степ, легко/крилий
3. Вкажіть, у яких рядках всі числівники порядкові
А сто, тисячний, мільйонний, п'ятий
Б шестеро, двадцять перший, двоє, кільканадцять
В сотий, чотирнадцятому, третього, двадцятитисячний
Г двісті сорок перший, четвертого, сьомого, вісімнадцятий
4.Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку
А п’ять мотоциклів, сто один працівники, п’ятнадцять троянд
Б дванадцять аркушів, тринадцять учнів, двадцять три мішки
В чотири студента, шість зошитів, одинадцять учасників
Г півтора дні, шістнадцять років, одна друга кілограм
5. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А вербо/ліз, Верни/город, кіно/прокат, загально/освітній
Б авто/підприємство, пів/Японії, максі/спідниця, воле/любний
В всюди/хід, більш/менш, лікар/еколог, вело/завод
Г пів/ями, м'ясо/молочний, прем'єр/міністр, соціал/демократ
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
Ане з руки; 1голосувати;
Б не з маком; 2 вигнати;
В показати поріг; 3 свавілля;
Г своя рука владика. 4 не гоже, не личить;
5 погано, непереливки.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А ні в тих ні в сих; 1 замовкнути;
Б зашити вуста; 2 рано;
В ні світ ні зоря; 3 розізлитися;
Г ахіллесова п'ята. 4 слабке вразливе місце;
5 розгубитися, зніяковіти.
3. Знайдіть рядок, у якому всі фразеологізми мають однакове значення
А вийти в люди; вийти на дорогу; вийти сухим із води
Б відкрити душу; відкрити дорогу; відкрити очі
В входити в норму; входити в колію; входити в русло
Г давати відсіч; давати перцю; давати по руках
Д жити, як вареник у маслі; жити, як горох при дорозі; жити, як у Бога за пазухою
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - припарювати
2. Зробити фонетичний розбір слова - щебетання
Варіант 12
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей,з яких треба вибрати один правильний.
1.Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголос падає на закінчення
А запитання, бджола, олень, новий, вогнище
Б черговий, кермо, легкий, кропива, ім'я
В ознака, читання, завдання, монолог, каталог
Г слов'янин, подруга, метелиця, дециметр, джерельце
Д черемха, селянин, лелека, вогкий, вівця, горобина
2.Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А ближчий, дужчий, сміється, піщаний, у шапочці
Б стомишся, дуб, казка, вохкий, легкий
В боротьба, нігті, зцідити, книжці, дочці
Г молотьба, легший, дорожчий, вужчий, нижчий
Д борідка, ягідка, квітка, юшка, діжка
3.Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий
Б власний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий
В тріснути, пестливий, хворостняк, вискнути, писнути
Г рискнути, зап'ястний, хвастнути, провісник, шістнадцять
Д серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний
4. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний
Б розніжений, розброєний, безземельний, беззаконня, південний
В іменник, бризкання, коріння, латаття, піддашшя
Г віддзеркалення, ссавці, стаття, цілинник, юннат
Д взуття, тертя, угіддя, надбання, наріччя
5.Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А прияз..нь, віч..ність, кіл..це, намороз.., Ткач..ов
Б вмивают..ся, присяд..те,майбутн..го, миш..як, стан..те
В кур..йоз, медал..йон, компан..йон, інтерв..ю, тон..ший
Г с..огодні, різ..бяр, брен..кіт, ател..є, нян..чити
Д міс..кий, суспіл..ство, т..мяний, сторін..ці, зачіс..ці
6. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається чергування у /в
А уголос, умирати, укусити, умова, указка
Б урожай, уранці, усмішка, устигати, учитель
В учорашній, усякий, уперед, уміння, уночі
Г умова, упоратися, указати, узимку, Ужгород
Д укусити, усний, урочистий, ураган, управління
7. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Північно-кавказький край, Підготовчі курси, Познань, партія
Б українські степи, заслужений учительУкраїни, православна церква,
комета Галлея
В Бичок Третячок, Господь, Біловезька Пуща, бібліотека
Г Мельпомена, Харківський метрополітен, лісовик, мале підприємство
Д Ярослав Галицький, усмішка Джоконди, Українське радіо, Урал
8. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А розкіш..ю, цін..ий, свячен..ий, самовід..аний
Б зав..ишки, розіл..яти, знаме..ик, хвилин..ий
В лін..ю, любов..ю, роздоріж..я, Одіс..ей
Г вугіл..я, віст..ю, військ..омат, мерзен..ий
Д від..ячити, без..емельний, зав..ишки, лукавіст..ю
9. Літера зпишеться в усіх словах рядка
А..бити, ..жатий, ..чистити, ..двоєний
Б..гуртованість, ..кликання, бе..формний, ро..сип
В..сув, ..копування, ро..термосити, бе..тямно
Г..гуртованість, ..гущувати, ..керований, бе..формний
Д ..читати, ..середини, бе..помильно, ..хрещений
10. Префікс при-пишеться в усіх словах рядка
А пр..гинання, пр..горнути, пр..донний, пр.. мудрий
Б пр.. гаслий, пр..свиснути, пр..мести, пр..пухнути
В пр..гнати, пр..світлий, пр..моритися, пр..сісти
Г пр..красити, пр..єднаний, пр..долинок, пр..возити
Д пр..бивний, пр..вабний, пр..булець, пр..чудовий
11. В усіх словах іншомовного походження пишетьсяи в рядку
А д..аметр, кос..нус, през..дія, дез..нфекція
Б ц..фра, д..станція, дистр..б'ютр, ш..рма
В в..ньєтка, дрес..рувати, реч..татив, Ч..каго
Г тер..торіальний, соц..ологія, дж..гіт, клас..цизм
Д абор..ген,Алж..р, верт..каль, пав..льйон
12.Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді
А в'ялий, люлька, метал, обстріл, залізниця
Б людина, напруга, журнал, коваль, стільчик
В кобзар, перина, банкет, сорок, бант
Г вчений, заїзд, папороть, картина, вологість
Д засновник, первоцвіт, малятко, буква, м'якість
13.Вкажіть, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А..олос, ..олова, ..ніт, ..рак, ..оробина
Б..ладкий, ..рамота, ..уба, а..рус, ..омоніти
В..оріти, ..урток, ..атунок, ..орох, ..рамотний
Г..рунт, ..ава, ..удзик, ..уля, ..ел..отати
Д ..одина, ..роші, ..азда, ..рива, ..раблі
14. Вкажіть, у якому рядку кількість звуків і букв однакова
А краєвид, літера, сміятися, політ, півень
Б їдуть, край, розмір, вікно, юність
В день, колос, боротьба, молитва, крило
Г рядок, груша, молодий, бджола, поет
Д мереживо, голос, ходити, повінь, колядка
15. Вкажіть, у якому рядку літери я, ю, єпозначають два звуки
А земля, читання, лякати, юрта, м'ята
Б любов, малювання, пам'ять, яблуко, малюнок
В солов'ї, сузір'я, ярмарок, м'ясо, Європа
Г знання, рядно, тяжко, в'юн, клятва
Д рілля, яр, м'який, століття, яхта
16. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком
А пава, паляниця, пам'ять, пан, планета
Б павук, пакунок, перегортати, пестощі, подарунок
В парость, перелаз, питання, плем'я, повість
Г парк, пелюстка, перевал, підліток, пісня
Д переїзд, пильно, південний, пломінь, плита
17.Вкажіть, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А вдячність, самотність, знатність, зневага, радість
Б перехрестя, батьківщина, залізниця, тисячоліття, благородство
В чистота, верхів'я, суцвіття, твердження, сповиток
Г узбережжя, властивість, подібність, пластмаса, узлісся
Д стеблина, забарвлення, мрія, гордість, подруга
18. Вкажіть,у якому рядку є слова, які не можна переносити з рядка в рядок
А обов'язок, маска, галицький, підживити, рідний
Б братній, водний, рясний, подвійний, Мар'яна
В український, ім’я, полум'я, урок, тінь
Г радісний, сосна, вікно, морський, ластівка
Д вільний, поле, рілля, польський, кістка
19. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А зруй-нувати, сльо-за,бо-йовий, наро-дження, лег-кий
Б зав-госп, знан-ня, від-дати, від-значити, ве-сна
В зам-ріяний, бой-овий, дзь-обати, позау-рочний
Г вліт-ку, де-який, лій-ка, близько-східний, військ-ком
Д аґ-рус, заво-йовник, кольо-ри, без-звучнйй, роз-плющити, ві-дігнути
20. Вкажіть, уякому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А кастрýля, фáртух, ганчíрка, скóворода, помúлка
Б асфáльт, корúсний, сервéтка, комірéць, зáморозки
В кипíти, пóзначка, снíдати, кáжу, привéзти
Г хустúнка, óжеледь, морóзець, вíхола, полýдень
Д вúдолинок, стрибáти, стáрий, стéля, віршí
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться разом
А обер/майстер, грамо/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг
Б пів/вірш, радіус/вектор, грот/щогла, військово/службовець
В літако/виліт, жокей/клуб, екс/міністр, грам/маса
Г внутрішньо/заводський, внутрішньо/галузевий, загально/шкільний
2. Усі слова пишуться окремо в рядку
А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, невідь/чому
Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то
В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли
Г не/до/смаку, ні/до/кого, не/на/багато, ні/в/якому/разі
3. Правильно написано всі слова рядка
А не послух, невагомість, нісе-ніте, не вартий
Б незлíчений, ні слова не скажу, ні в чому, нізвідки
В ні котрий, не п'ятий, а шостий, не доплатити, незовсім
Г ні один, ні звідки, не можливий, недобрий, а злий
4. Вкажіть, у якому рядку числівники записано неправильно
А восьмистам дев'яноста дев'яти, чотирнадцятьма
Б двох тисяч восьмисот вісімдесяти дев'яти
В п'ятсот шестидести трьох, триста сорок п'ятьох
Г дев'ятистам вісімдесятьом п'ятьом, чотирьохстами двадцятьма двома
5. Вкажіть, у якому рядку всі слова числівники
А кільканадцять, третина, подвоїти
Б вісімсот, надвоє, вчетверо
В троє, мільйон, семеро
Г уперше, п’ятикілометровий, дванадцять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1.Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А товкти воду в ступі; 1 робити невидимим;
Б туманити голову; 2 під'їсти;
В бувати в бувальцях; 3 повторювати;
Г заморити черв'ячка. 4 дурити, морочити;
5 мати досвід.
2. Установіть відповідність між значенням слова та сполучуваним з ним словом
А відношення; 1 миттєво;
Б відносини; 2 зневажливе;
В стосунки; 3 арифметичні;
Г взаємини. 4 особисті;
5 ринкові.
3.Визначте, яке речення побудовано неправильно
А Дочитавши книжку, я ще довго сміялася з фіналу.
Б Визначаючи сторони горизонту, мені в пригоді стане компас.
В Спостерігаючи схід сонця, ти ніби відчуваєш свою причетність до народження нового дня.
Г Тим часом колоди, погойдуючись на хвилях, поволі наближалися до фортеці.
Д Повечерявши, сестра повела мене спати і, поклавши на постіль, перехрестила, поцілувала.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - напіврозквітлий
2. Зробити фонетичний розбір слова - колосся
Варіант 13
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей,з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку є «зайве» слово
А форпостний, шістсот, зап'ястний, контрастний
Б кістлявий, щасливий, радісний, блиснути
В цілісний, заздрісний, кількісний, жалісний
Г тижневий, улесливий, обласний, буревісник
Д гігантський, туристський, студентський, компостний
2. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А памороз..ю, пан..а, опрацьован..ий, облич..я
Б над..ністрянський, Новорос..ійськ, сіл..ю, широчен..ий
В ворон..я, годин..икар, священ..ий, наріч..я
Г лібрет..о, числен..ий, ден..ий, барок..о
Д над..ніпрянський, контр..еволюція, молодіст..ю, спірал..ю
3.Літера с пишеться в усіх словах рядка
А..каменіти, ..творіння, ..хоронити, ..фабрикований
Б ..трибнути, ..капувати, ро..пхикатися, ..хмурніти
В..хитрувати, ..плигнути, бе..силля, ро..тиснений
Г ..плеск, ..хопити, ро..простертий, ..карати
Д ..тягувати, ..ходка, ..садити, бе..сило
4.Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді
А працювати, життя, хазяїн, монета, година
Б поличка, сила, рік, струна, смужка
В сказати, полотно, сон, велосипед, весна
Г навчатися, влітку, людина, серце, зірочка
Д сонце, мріяти, море, розмова, береза
5. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А..аньбити,..аразд, ..оробець, ..уманіст, ..урток
Б ..рати, ..арний, ..аз, ..уртожиток, ..ущавина
В..валт, ..рунт, ..аздиня, ..анок, ..ава
Г..удзик, ..арбуз, ..уркіт, ..уцульський, ..риб
Д..асло, ..елготати, ..олосувати, ..уска, ..рунтопровід
6.Визначте, уякому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А взимку, подвір'я, весняний, олівець, співати
Б криниця, собор, історія, праска, знання
В сіль, літера, мрія, якір, спадщина
Г струмок, сонячний, вулиця, ранок, сон
Д море, п'ятниця, приїхати, суниця, хліб
7.Визначте, у якому рядку літери я, ю, є, їпозначають два звуки
А місячний, лисиця, клятва, злякати, гілля
Б життя, пляма, повітря, страусеня, суддя
В яблуко, приїжджати, з'їсти, пір'їна, явір
Г глянути, свято, стяг, стаття, козеня
Д замовлення, ключ, ряд, подряпати, різниця
8. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за
алфавітним порядком
А покровителька, порожній, правда, праска, працювати
Б портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений
В посуд, правосуддя, праслов'янський, приневолений, приносити
Г православний, прималювати, принада, принцеса, полотно
Д практика, прати, примітка, принцип, приписка
9.Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А переказ, приказка, розповідь, мовлення, оповідка
Б мовознавець, спеціаліст,прикордонник, металург, працівник
В речення, вимова, висновок, враження, звернення
Г покоління, майбутнє, довкілля, порядок, площина
Д вихованість, порядність, скромність, привітність
10. Визначте, у словах якого рядка всі склади закриті
А спільний, зайчик, майстер, горбок, вівця
Б вільний, вірність, гордість, пам'ять, розум
В вартість, мовник, вовчий, цінний, мильний
Г гарбуз, алмаз, горло, альбом, колір
Д конверт, сильний, більярд, город, поляк
11. Визначте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А ра-джу, міль-йон, роз-бій, три-главий, Т.Г.- Шевченко
Б бур'-ян, мор-ський, се-стра, больо-вий, хо-джу
В гай-ка, ріл-ля, при-йти, кіст-ка, по-дзвонити
Г сіль-ський, полу-м'я, ткаць-кий, без-смертний
Д кукуру-дза, без-устанно, від-діл, братст-во, стат-тя
12. Визначте у якому рядку в усіх словах приголосні глухі
А тіньовий, скоринка, тинятися, котити, комар
Б морок, кіготь, холод, проїзд, двері
В монах, ховрах, кожух, темний, коло
Г спека, спати, поспіх, чаша, посуха
Д безлад, малий, гриміти, страх, гора
13.Визначте у якому рядку в усіх словах буквосполучення дж ідзпозначають один звук
А підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі
Б підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт
В дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало
Г підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем
Д підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний
14. Визначте уякому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А дзвін, молодь, ясен, бандура, колос
Б мідь, птах, зерно, гаївка, бруд
В політ, щука, зелень, човен, борщ
Г добро, злагода, щавель, сокіл, ясність
Д межа, грюкіт, галас, морок, соя
15.Визначте у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А боягуз, злюка, боєць, алюміній, хрящ
Б кольє, коляда, розіб'ю, зоря, п'яльця
В пояс, вояж, сум'яття, велюр, куля
Г лящ, бюро, хом'як, єпископ, ключ
Д заєць, в'юн, віяло, п'єса, кар'єра
16.Визначте у якому рядку всі слова розташовано за алфавітним порядком
А галка, гомін, географ, гроно, глобус
Б галас, геометрія, гіркота, гончар, гукнути
В горбань, гуркіт, геній, гарба, гроза
Г гумовий, грак, голова, груша, грім
Д гачок, гербарій, гімназист, горобина, голод
17.Визначте у словах якого рядка однакова кількість складів
А територія, привілля, видолинок, улоговина, пагорбок
Б надвечір'я, піднебесся, розуміння, товариство, професія
В бібліотекар, композитор, винахідник, космонавт, хлібороб
Г збагачення, прощання, найменування, розчищення, розуміння
Д швидкість, кмітливість, сміливість, привітність, знатність
18.Визначте у якому рядку в усіх словах перший склад відкритий, другий — закритий
А хімік, пекар, столяр, маляр, робот
Б вінок, розум, роса, промінь, маслюк
В віник, вікно, масаж, баран, лото
Г коса, косар, вода, водний, море
Д козак, ранок, майор, мода, модний
19.Визначте у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А сер-йозно, по-дзвонити, сі-м'я, від-дзеркалити
Б сьо-годні, розм’-якшити,ра-йський, голо-сний, від-дати
В овоче-сховище, ра-джа, хворост-няк, ви-йшов
Г роз-крити, паль-ці, ста-єнь, знан-ня, навмис-не
Д під-в'язати, юн-нат, сьо-мий, над-звичайний, пи-снути
20.Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А кропивá, áґрус, кульбáба, ожúна, рáзом
Б етажéрка, лíжко, шáфа, стілéць,воджý
В корабéль, ліхтáрик, вóгник, гíлочка, гóйдалка
Г сантúметр, хвилúна, секýнда, дециметр, кілометр
Д зáгадка, пóмилка, дочкá, хурдéлиця, завíя
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1.Вкажіть, у якому рядку всі слова написано правильно
А абидокого, ні в що, бозна-який, хтозна-хто
Б абизчим, ні котрий, з невідь-ким, котрий-будь
В невідь з ким, з абичим, хтозна в якому, хто-будь
Г як не як, сам-на-сам, денебудь, треба-таки
2.Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться разом
А вільно/найманий, в/три/дешева, ні/звідки, кисло/молочний
Б генерал/аудитор, без/кінця/краю, звуко/і/теплоізоляція, ні/з/ким
В гранд/дама, віце/консул, ані/мур/мур, випукло/плоский
Г загально/людський, боє/здатність, жовто/гарячий, дво/денний
3. Усі слова з не пишуться окремо в рядку
А не/сьогодні-завтра, не/пишучи, ще не/достиглий плід, не/досить
Б не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид
В не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка
Г не/щадний, не/перевірений, не/мовби-то, не/закінчено
4.Вкажіть, якому рядку всі числівники кількісні
А багато, нуль, сім, троє
Б тридцята, одна десята, восьмеро, четвірка
В п'ятеро, кільканадцять, третя, сорока трьох
Г дев'ятого, п'ятнадцять, двохповерховий, шестеро
5.Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А вище/згаданий, дизель/моторний, прем'єр/міністр, екстра/клас
Б біо/комплекс, ново/утворений, пів/захисник, стерео/програвач
В день/другий, обер/лейтенант, сон/трава, інженер/економіст
Г багато/ступінчастий, шлако/блок, трудо/день, тихо/тихо
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А лягти головою; 1 ударити;
Б на кутні сміятися; 2 плакати;
В наганяти холоду; 3 лякати;
Г ляща дати. 4 загинути;
5 перемогти.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
Аобома руками; 1 точно, вірогідно;
Б власними руками; 2 особисто;
В з фактами в руках; 3 байдужо;
Г в їжачих рукавицях. 4 суворо тримати;
5 повністю, цілком.
3. Помилка в тлумаченні фразеологізму є в рядку
А хоч конем грай — багато місця
Б хоч мак сій — безвітряно
В хоч з лиця воду пий — вродливий
Г хоч в око стрель — безвихідне становище
Д помилки немає
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - зіскочити
2. Зробити фонетичний розбір слова - подвір’я
Варіант 14
І рівень
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголошений останній склад
А грибочок, ялина, бджола, новий, джерельце
Б вільшаник, партизан, очерет, легкий, ознака
В абрикос, апельсин, квиток, черемха, килим
Г метал, велосипед, верблюд, лелека, чоботи
Д комбайн, предмет, літак, черговий, кермо
2. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А Мар'яна, Лук'ян, свято, жираф'ячий, В'ячеслав
Б дев'ять, возз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я
В кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд
Г дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я
Д п'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як
3. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А брен..кіт, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні
Б т..мяний, різ..бяр, радіст.., с..міх, корист..ю
В снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, брун..ки
Г київс..кий, св..ято, тінн..ю, здаєт..ся, Натал..чин
Д ган..ба, пісен.., кін.., близ..ко, лікар..
4. Вкажіть, у якому рядку всі слова написано правильно
А ніжка, діжка, ягітка, борідка, казка
Б боротьба, молотьба, просьба, книжка, ложка
В стомишся, дуб, вохкий, легкий, нігті
Г безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, зцідити
Д зфотографувати, без клопоту, з шибок, безкисневий, з черги
5. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А акумуляція, белетристика, грип, ідилія, колектив
Б бонна, панна, тонна, пенні, вілла, мірра
В імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джонні, Голандія
Г Руссо, Торрічеллі, Шіллер, ванна, манна
Д марокканець, колектив, сума, апарат, Яффа
6. Визначте, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А запитáння, бджолá, дзéркало, літáк, вóгнище
Б чергóвий, сантимéтр, предмéт, óзнака, читáння
В завдáння, одúнадцять, кіломéтр, новúй, вирáзний
Г старáнно, адрéса, листíвка, подрýга, шáна
Д вíльшаник, сніговúй, метéлиця, спúна, вíхола
7. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком
А очерет, партизан, абрикос, апельсин, черевики
Б кульбаба, ожина, м'ята, чоботи, аґрус
В хвилина, комбайн, ведмідь, голуб, вівця
Г метелик, кукурудза, суниця, троянда, черешня
Д ім'я, пам'ятник, гриміти, хустина, олівець
8. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А Мар'яна, дев'ять, з'явитися, мавпячий, Лук'янівка
Б з'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях
В без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю
Г зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк
Д вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, моркв'яний
9. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно
Б доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк
В рискнути, провісник, вискнути, свиснути, гуснути
Г безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий
Д ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний
10. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці
Б Парас..ці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся
В приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці
Г вел..можа, брех..ня, брен..кати, блис..тіти, бат..ківський
Д Бат..ківщина, бан..ці, склян..ці, бал..зам, баб..ці
11. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А просьба, боротьба, косьба, зцідити, ягітка
Б розказати, вогкий, вокзал, спитати, книжка
В ніхті, скинути, дочці, ложка, борідка
Г молотьба, бесшумний, безжурний, розкопати, сфотографувати
Д казка, дуб, лошка, діжка, юшка
12. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді
А садовод, складність, князювати, найменший, врожай
Б ковзати, скоринка, однокласник, переклад, саджати
В козак, льодяний, навчати, апельсин, розумний
Г берег, вечірка, горіховий, друкар, займенниковий
Д звук, слово, комплексний, кораблик, механізм
13. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..оробенятко, ..умка, ..уля, ..орщик, ..рунт
Б ..орох, ..азда, ..осподар, ..отувати, ..удзик
В ..анок, ..валт, ..удзь, ..уральня, ..ніт
Г ...остювати, ..орох, ..острий, ..отовність, а..рус
Д за..адка, ..отель, ..отівка, ..ілка, ..ості
14. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А помешкання, папка, солов'ї, сказати, мірка
Б модниця, наклеїти, дзьоб, пташка, прогулянка
В зозуля, полька, саджанець, день, по-материнськи
Г чудово, земля, міліметр, знати, єдність
Д будувати, шкільний, наука, червоний, невміння
15. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук
А значення, помилитися, співає, помічниця, знання
Б по-моєму, муляти, пом'якшувати, м'ята, купатися
В пляма, копієчка, малювати, краєзнавчий, наживлятись
Г ляльковий, осідання, переїхати, сперечатися, малюнок
Д нянька, обвітрювати, пообіцяти, муляр, м'ясо
16. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком
А долина, доля, драже, дріботіти, дяк
Б заговорити, загубити, зажура, заколотник, залоза
В обміняти, оборона, овація, огортати, ознака
Г реквізит, режисер, ремінь, рефлекс, рецепт
Д анкета, анонс, апетит, апокриф, апостроф
17. Визначте, у словах якого рядка однакова кількість складів
А правильність, приниження, доброзичливість, добродушність, гостинність
Б підвищення, міркування, навчання, вираження, спілкування
В мистецтво, живопис, музика, поезія, скульптура
Г режисер, актор, глядач, шанувальник, оплески
Д розум, дружба, доказ, любов, печаль
18. Визначте, у якому рядку між словами слід вживати прийменник в
А бігти (у,в) сад, зайти (у,в) клас, удар (у,в) спину, жити (у,в) Львові
Б успіх (у,в) навчанні, читала (у,в) газеті, приніс (у,в) кишені, узяв (у,в) друга
В бачив (у,в) сусіда, відніс (у,в) хату, зайди (у,в) бібліотеку, стати (у,в) пригоді
Г була (у,в) Індії, плавати (у,в) озері, жила (у,в) Одесі, служити (у,в) армії
Д сидіти (у,в) автобусі, запитати (у,в) автора, працювати (у,в) аптеці, жив (у,в) брата
19. Визначте, у якому рядку не допущено помилку в усіх словах у чергуванні приголосних
А птахтво, чеський, узбецький, студентський
Б криворіжський, бучацький, черкаський, бережу
В козакський, збаражський, убогство, парижський
Г юнацький, казахський, товариський, їжджу
Д агенство, кременчуцький, солдацький, грекський
20. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Син Божий, Указ Президента України, Всесвітня Рада Миру, Австро-Угорщина
Б Австрійська Республіка, верховна Рада України, великомученик, Цербер
В Данило Галицький, Харківщина, Греко-католицька церква, Івано-Франківськ
Г Європейське об'єднання українських організацій, колядка, Інтербачення, заповідник
Д штучний супутник Землі, дециметр, храм Артеміди, Сирійська Арабська республіка

ІІ рівень
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку прикладки пишуться через дефіс
А рай/дерево, льон/кучерявець, квітка/ромен, село/Богданівка
Б зілля/чебрець, Десна/ріка, крем/брюле, непосида/хлопець
В ремінь/риба, плащ/дощовик, королева/мати, гід/перекладач
Г Мар’яна/черниця, сторож/дід, письменник/Стельмах, учитель/мовник
2. Усі числівники пишуться разом в рядку
А дві/тисячі/дев'ятий, 3/мільйонний, 14/й, вісьма/десятими
Б двадцяти/п'яти/тисячний, кільком/стам, кілька/десят, трьох/сот
В на 7/у, сто/п'ятий, сто/надцятий, півтора/ста
Г восьмисот/сорока/трьох, вісьмастами/дев’яносто/сьома
3. Складні займенники пишуться через дефіс у рядку
А казна/що, у хтозна/кого, про будь/що, будь/котрий
Б хтозна/в/кого, ні/до/чого, ні/чим, ані/кому
В ні/з/чим, казна/при/чому, невідь/у/якому, аби/який
Г на/при/кінці, у/наслідок, ось/ось, де/небудь
4. Усі слова з не пишуться разом у рядку
А не/до/смаку, не/смілий, не/розвантажений досі вагон, не/можна
Б не/дбайливий, не/дарма, не/доглянути, не/дочитаний роман
В не/руш/мене, не/погода, не/набагато, не/ня
Г не/досить, не/треба, не/начебто, не/до/смаку
5. Визначте речення, у якому числівник стоїть у правильній формі
А Проголосувало близько восьмисот п'ятдесяти виборців.
Б Подякувати п'ятистам семидесяти учасникам змагань.
В Глядачі сиділи на семистах дев'яносто трьох стільцях.
Г жодного правильного
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами
А зробити з мухи слона; 1 виводити на чисту воду;
Б витати у хмарах; 2 згустити фарбу;
В зривати маску; 3 мов на світ народився;
Г сидіти в печінках. 4 думкою багатіти;
5 дуже набриднути.
2. Установіть відповідність між сталими виразами
А быть в нерешительности; 1 підноситися над чим;
Б быть выше(чего); 2 рахувати;
В вбить клин (между кем); 3 вагатися;
Г вести счёт. 4 розсварити (кого);
5 увійти в довіру.
3. Позначте фразеологізм, що логічно завершує речення: Думаєш, як вступив до ВНЗ, то…
А знайшов сокирку під лавкою;
Б коваль бабі рідній швець;
В посадив когось на лід;
Г вже на ґачок когось піймав;
Д Бога за бороду вхопив.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - зачаровувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - в’ються
Варіант 15
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у словосполуках якого рядка між словами слід вживати прийменник в
А був (у,в) архіві, сидів (у,в) барлозі, приїде (у,в) травні, плавати (у,в)
океані
Б сидіти (у,в) ямі, позичити (у,в) Андрія, потреба (у,в) спілкуванні,
приходив (у,в) четвер
В зайди (у,в) інститут, вчитися (у,в) інтернаті, жити (у,в) Ірпіні, їздити
(у,в) Угорщину
Г бігти (у,в) сад, приїзд (у,в) Чернівці, бачив (у,в) журналі, ходив (у,в)
музей
Д успіх (у,в) навчанні, стань (у,в) куток, візьми (у,в) тумбочці, запитай
(у,в)касі
2. Спрощення в групах приголосних відбувається на письмі в усіх словах у рядку
А шіс..надцять, гус..нути, капос..ний, щотиж..невий
Б пристрас..ний, благовіс..ний, жаліс..ний, безхитріс..ний
В облес..ливий, облас..ний, хрес..ний, перс..невий
Г пес..ливий, корис..ний, гіган..ський, студен..ський
Д заздріс..ний, кіс..лявий, доброчес..ний, віс..ник
3. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Укажіть рядок, де не відбувається чергування приголосних у всіх словах
А Париж, Рига, Овруч, Кодак
Б Іртиш, Ясси, Буг, Запоріжжя
В Чорнухи, Гаага, калмик, Виборг
Г Нью-Йорк, казах, Цюрих, Ла-Манш
Д Осло, Чикаго, Мінськ, Черкаси
4. Прийменник із треба писати в реченні
А (З, Із) тобою, мій хороший, добре йти обіруч.
Б Передвечір'я, передвечір'я... Чи ти (з, із) загір'я, чи ти (з, із) зазір'я?
В Марічка (з, із) Івасиком чули звуки флояри, яка линула чорнолісом.
Г Місяць (з, із) хмари виглядає, землю Новою зорею сповіщає.
Д Лист (з, із) дерева зліта, до землі хилиться.
5. Відбувається зміна приголосних під час словотворення в усіх словах рядка
А безпека, чех, Камчатка, брат
Б яйце, молочний, вік, людський
В Сиваш, убогий, вереск, студент
Г Рига, Париж, ткач, парубок
Д турецький, високий, галицький, арбітраж
6. У вимові в усіх словах відбувається уподібнення приголосних у рядку
А анекдот, вокзал, зшиток, легкий
Б казка, гриб, просьба, депресія
В когорта, призьба, завмирання, деградація
Г рюкзак, молотьба, заводій, призвідник
Д головоломка, громада, безжурний, замісник
7. Визначте, у словах якого рядка всі склади відкриті
А машина, слово, джерело, свято, іній
Б полиця, море, дерево, село, вітер
В кіно, праця, липа, село, вечір
Г молоко, море, око, поле, вода
Д яма, маяк, зоря, коса, воля
8. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А ор-ля, йо-му, сон-ний, пі-джак, від-стань
Б віч-но, яй-це, буль-йон, бов-ваніти, без'-язикий
В батальй-он, всьо-го, дит-'ясла, ін-ший, Ал-ла
Г кур-йоз, пів'-яблука, іс-тина, чай-ка, кіст-лявий
Д без-звучний, гу-кати, во-джу, зіл-ля, ві-дігнати
9. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А гóйдалка, принестú, стілéць, літопúс, етажéрка
Б аквáріум, бетóн, метáл, навкóло, децимéтр
В похíд, шкарпéтки, конвéрт, наввúпередки, лíжко
Г грóно, пшенúця, мíсто, пóшта, поштáр
Д узлíсся, календáр, топóля, прíзвище, ходжý
10. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком
А каструля, фартух, тополя, ожеледь, гриміти
Б корисний, ознака, рушник, ганчірка, тарілка
В агроном, горизонт, тиждень, комбайн, вікно
Г яблуня, вересень, стрибати, телеграма, перо
Д вирушати, заїжджати, рухатися, піклуватись, гратися
11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр
Б з'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати
В роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити
Г рум'яний, дзвякнути, цвях, моркв'яний, торф'яний
Д м'ясо, м'язи, з'їзд, буря, дев'ятнадцять
12. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А донец..кий, чернівец..кий, Гриц..ко, різ..ко, сон..ця
Б багат..ма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні
В кіл..це, їдал..ня, учител..ство, німец..кий, доч..ці
Г ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці
Д рум..яний, радіст.., корист..ю, брен..кати, сім..десят
13. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А нігті, кігті, зкинути, сфотографувати, розкопати
Б дочці, книшці, зважся, пробудишся, просьба
В стомиться, сміється, дуб, казка, вогкий
Г зцідити, молотьба, бежжурний, піщаний, дужчий
Д ближчий, смієшся, дьогтю, діжка, подрушка
14. Визначте, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и
А с..мпатія, л..мон, с..стема, ас..метрія, ц..ферблат
Б Єг..пет, Пар..ж, с.лует, к..но, в..кінг
В р..нг, к..ргиз, ж..раф, б..лет, ц..клон
Г в..мпел, г..гант, в..траж, ф...рма, к..моно
Д ф..ніш, д..зель, б..нт, д..сципліна, д..спут
15. Вкажіть, у якому рядку між словами слід вживати сполучник й?
А золото (і,й) срібло, місяць (і,й) зорі, сидіти (і,й) мріяти, сміх (і,й) сльози
Б червоне (і,й) біле, приходить (і,й) допомагає, дощ (і,й) сніг, весела (і,й) щаслива
В ручка (і,й) олівець, мороз (і,й) вітер, цікаво (і,й) весело, купив (і,й) приніс
Г помідори (і,й) огірки, фрукти (і,й) овочі, діти (і,й) онуки, вчителі (і,й) інженери
Д інститути (і,й) університети, правда (і,ж) кривда, хліб (і,й) сіль, читати (і,й) переказувати
16. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Північний льодовитий океан, будинок науки і техніки, Шевченківські твори, Син Божий
Б Академія медичних наук України, Чудо-Юдо, концерн, Збройні сили України
В Щецинська затока, археозойська ера, Велика Британія, чемпіон України
Г Яблучний Спас, виробниче об'єднання, Велика Вітчизняна війна, Новий Заповіт
Д Запорозька Січ, симфонія, Псалтир, Матір Божа
17. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А памороз..ю, пан..а, опрацьован..ий, облич..я
Б над..ністрянський, Новорос..ійськ, сіл..ю, широчен..ий
В ворон..я, годин..икар, священ..ий, наріч..я
Г лібрет..о, числен..ий, ден..ий, барок..о
Д над..ніпрянський, контр..еволюція, молодіст..ю, спірал..ю
18. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка
А пр..болючий, пр..великий, пр..смачний, пр..линялий
Б пр..бавити, пр..бідний, пр..блискучий, пр...забути
В пр..багатий, пр..тихий, пр..швидкий, пр..хороший
Г пр..балковий, пр..високо, пр..кочувати, пр..холодний
Д пр..сохлий, пр..злий, пр..краснодушний, пр..сипати
19. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А вузл..чок, вер..сень, б..нтежно, кал..ндар
Б к..шеня, бр..хня, л..генда, л..генький
В запорож..ць, галяв..на, дзв..нить, б..нзин
Г комп..нсація, дер..во, зас..нати, д..мократія
Д пр..зент, пр...фіксальний, пр..йскурант, підм..т
20. В усіх словах іншомовного походження пишеться и в рядку
А Афр..ка, башк..р, ескадр..лія, єп..скоп
Б д..якон, калм..к, Ч..лі, полем..ка
В тер..торія, рег..он, д..спропорція, пр..зер
Г кас..р, г..гієна, д..ференціація, мед..цина
Д абр..кос, рат..фікація, ав..там..ноз, рал..
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Усі слова написано правильно в рядку
А всюдихід-тягач, балада-репортаж, місяць-князь, учитель-математик
Б перукар-стиліст, гори-Карпати, місто герой, Хлопчик Мізинчик
В сонтрава, буркун-зілля, риба-молот, яблука «циганки»
Г Шевченко-художник, Москва-ріка, конвалія-увітка, лісо-степ
2. Визначте, у якому рядку всі складні прикметники пишуться разом
А волого/тепловий, російсько/український, до/мінорний, всесвітньо/відомий
Б взаємо/залежний, загально/відомий, волого/стійкий, біло/сніжний
В воєнно/промисловий, безпосередньо/залежний, легко/одягнений, синьо-жовтий
Г інформаційно/науковий, кримсько/південний, хімічно/стійкий, волого/розчинний
3. Визначте, у якому рядку всі сполучники пишуться через дефіс
А тому/то, тим/то, тільки/но, отож/то
Б для/того/щоб, в/тім, або/що, або/ж
В адже/ж, ані/ж, не/мовби/то, так/що
Г як/що, як/би, а/бо, не/мов, нена/чеб/то
4. Усі прислівники пишуться окремо в рядку
А на/гору, до/не/змоги, будь/що/будь, що/правда
Б зо/зла, на/гора, хтозна/як, десь/інколи
В не/в/змозі, на/зло, по/правді, хіба/що
Г десь/інколи, по/своєму, поза/торік, без/жалю
5. У якому рядку всі слова є складноскороченими
А мізантроп, космополітика, самокат, гострокутник
Б стоп-кадр, рентгенкабінет, самовар, топ-модель
В сільгоспугіддя, міськвиконком, держкредит, інформбюро
Г водограй, кіловат-година, суперобкладинка, різьбонарізний
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словами іншомовного походження та їхнім тлумаченням
А контраст; 1 приготування столу до обіду;
Б страйк; 2 офіцер, прикріплений до командира;
В сервірування; 3 різко окреслена протилежність у чомусь;
Г ад'ютант. 4 музична вправа для розвитку техніки співу чи
гри на якомусь інструменті;
5 група людей для підтримання охорони порядку під час
протестів.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А як салом по губах; 1 пісний;
Б дати перцю; 2 обмежений, нерозумний;
В дурне сало без хліба; 3 вилаяти, побити;
Г на комариному салі. 4 приємно, радісно;
5 масний.
3. Доберіть відповідник до фразеологічного звороту у свинячий голос
А дуже голосно
Б заздрісно
В несвоєчасно
Г даремно
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - вибудовувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - читання
Варіант 16
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А ряд, рум’яний, В’ячеслав, цвях
Б люди, мереф’янський, Рєпін, крякати
В останнє, тьмяний, розм’якшити, Воробйов
Г п’є, торф’яний, черв’як, курйоз
Д в’язи, підв’язати, осінь, щука
2. Звуків на один менше, ніж літер, у слові
А медвяний
Б вище
В підноситися
Г усміхається
Д діжечка
3. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі
А раб, ґедзь, діжка
Б ґудзик, сир, сторож
В дуб, залоза, газон
Г жабо, зуби, відхилення
Д жаба, зебра, стоокий
4. У якому рядку букви я, ю, є, ї позначають два звуки
А Майя, пір'я, єднати, Європа, олов'яний
Б бар'єр, бюджет, ательє, Прип'ять, нюанс
В Нью-Йорк, медвяний, стерв'ятник, ялина, хімія
Г яхта, торф'яний, мюслі, дев'ять, юнга
Д всякий, філія, м'ята, філософія, юрта
5. Чергування приголосних не відбувається в рядку в усіх словах
А турок, купець, Бахмач, Черкаси
Б волох, чех, Овруч, Острог
В Бучам, латиш, Сиваш, брат
Г Галичина, Кагарлик, ткач, Ла-Манш
Д Прага, парубок, Мекка, товариство
6. У всіх словах потрібно писати літеру а в рядку
А краш..нка, ..ренда, к..жан, кр..пива
Б перем..гати, к..стрюля, к..чан, к..рогва
В допом..гати, зл..мувати, ґ..зда, кр..хмаль
Г к..нонада, н..вігація, к..ртатий, к..зак
Д проп..ганда, б..гач (майновита людина ), ск..кати, х..зяйнувати
7. У всіх словах якого рядка апостроф не ставиться
А зв..ялити, бур..ян, з..умовити, черв..як
Б дзв..якнути, без..ідейний, пір..я, під..їзд
В цв..ях, сер..йозний, пів..Європи, брукв..яний
Г верб..я, р..ясно, з..юрмилися, пуп..янок
Д в..ється, мед..яний надвечір..я, моркв..яний
8. У слові якого рядка допущено орфографічну помилку
А безжурний, безкорисний, безтарифний, безпристрасний
Б змусити, з'юрмитися, зфотографувати, зшити
В склеїти, сходити, спинити, схилити
Г рюмсати, бджоли, різнотрав’я, зорганізувати
Д пір’їнка, комп’ютер, підживлення, студентство
9. Усі іменники пишуться через дефіс у рядку
А обер/майстер, грамо/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг
Б пів/вірша, радіус/вектор, грот/щогла, військово/службовець
В літако/виліт, жокей/клуб, екс/міністр, грам/маса
Г авто/біографія, батько/мати, пів/емблеми, гідро/станція
Д інженер/електрик, бібліо/графія, жук/носоріг, лейб/гвардія
10. У якому рядку всі слова написано правильно
А густорожевий, жовтогарячий, голубувато-іскристий, світлобрунатний
Б вузьковідомчий, внутрішньоконтинентальний, власне-зворотний, горизонт повздовжній
В гірничо-геологічний, хитро мудрий, тимчасово зобов'язаний, гостро дефіцитний
Г військоморський, темношкірий, швидко-плинний, висококалорійний
Д хлібобулочний, дев’ятипроцентовий, східно-сибірський, пів-коло
11. Укажіть рядки, у яких слід ужити у
А побувати (у, в) Італії, крісло (у, в) кімнаті, кращий(у, в) команді
Б похід (у, в) гори, щоденник (у, в) портфелі, запис (у, в) журналі
В встиг (у, в)хопити, пішла (у, в) поле, хворий (у, в) ліжку
Г участь (у, в) конкурсі, приїхала (у, в) Україну, грубіший (у, в) сто разів
Д діти (у, в)міють, виконана (у, в)права, (у, в) світлі сяйва
12. Спрощення в групах приголосних відбувається на письмі в усіх словах у рядку
А шіс..надцять, гус..нути, капос..ний, щотиж..невий
Б пристрас..ний, благовіс..ний, жаліс..ний, безхитріс..ний
В облес..ливий, облас..ний, хрес..ний, перс..невий
Г пес..ливий, корис..ний, гіган..ський, студен..ський
Д заздріс..ний, кіс..лявий, доброчес..ний, віс..ник
13. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Укажіть рядок, де не відбувається чергування приголосних у всіх словах
А Париж, Рига, Овруч, Кодак
Б Іртиш, Ясси, Буг, Запоріжжя
В Чорнухи, Гаага, Калмик, Виборг
Г Нью-Йорк, казах, Цюрих, Ла-Манш
Д Полтава, Моленруж, Гальчук, Миколаїв
14. У всіх словах якого рядка ставиться апостроф
А Лук..янівка, тьм..яний, багр..янець, відсв..яткувати
Б львів..янин, з..юрмитися, пів..яблука, бур..янець
В мавп..ячий, між..яр..я, пор..ядок, зв..язковий
Г валер..янка, р..яд, з..їжджаючи, верф..ю
Д трав..янистий, безвітр..яний, над..їхати, повітр..я
15. З’ясуйте, у якому рядку при правописі префіксів не допущена помилка
А прекрасний, преображенство, зсунити, зжатий, сфабрикувати
Б пригвинтити, Приазов’я, стурбований, скопаний, принижений
В прибій, розхвилювався, зхвильований, прибережний, прірва
Г прізвище, примарний, прекраса, сфотографувати, зціджений
Д зістрибнути, сморений, зшитий, складений
16. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м’який знак
А зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість
Б цяцькатись, шпиндель, візьміть, кіньчик
В няньчити, дізнається, медальйон, принесіть
Г на сопільці, уманський, український, сядеш
Д чукотський, стільці, льляний, дільниця
17. Позначте рядок, у якому всі слова написані правильно
А беззахисний, старанний, колосся, ллю, питання
Б відданий, зацікавленний, качення, оточення, обличчя
В письменний, гранню, згуртованний, радісттю, вивчення
Г вихованний, глибинний, Полісся, лисття, подорожжю
Д шаленний, беззубий, віддзеркалення, стурбованний
18. Позначте рядок, у якому іншомовні слова передано неправильно
А диктор, вінчестер, параноїк, тріумф
Б симулянт, гибрид, аденоід, коефіцієнт
В гіпотенуза, цистерна, круїз, авторитетно
Г тріумф, дистанція, косинус, фізіологія
Д попурі, диригент, Ватикан, гігієна
19. Позначте рядок, у якому допущено помилки у вживанні апострофа
А верб'я, п'ять, пір'я, дит'ясла, Стеф'юк
Б торф'яний, під'їхати, матір'ю, в'язи, зв'ялити
В кав'ярня, між'ярусний, Мар'яна, пів'яблука, нав'ючений
Г рутв'яний, пів'юрти, Прип'ять, без'іменний, об'їздити
Д міжгір’я, суб’єкт, з’їсти, транс’європейський
20. Позначте рядок, у якому допущено помилки у вживанні подвоєних та подовжених приголосних
А тонна, уссурійський, буддизм, розп'яття
Б безздоріжя, панна, стаття, судею
В панно, Вінниччина, невблаганний, священик
Г контрреформація, статей, здоровенний, Будда
Д імміграція, блокування, міськком, розв’язання
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні складних слів
А автопромисловець, автомотогурток, автомобілебудування
Б військово-лікувальний, військово-інженерний, військово-польовий
В різноплановий, різновідмінюваний, різновекторний
Г суспільно-історичний, суспільно-політичний, суспільно-корисний
2. Позначте рядок, у якому прислівники та прислівникові сполуки написано неправильно
А упродовж, з переляку, за рахунок, на ходу
Б по одинці, один в один, все одно, по щирості
В хоч-не-хоч, потихеньку, хтозна-що, по п’яте
Г якнайкраще, помаленьку, сам на сам, як-не-як
3. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні частки
А звідкись, читай-но, аби чий, який-небудь, будь у чому
Б аби до кого, якнайближчий, дарма що, будь-коли, де на чому
В деякий, скільки-небудь, все ж таки, чимдалі, що ж до
Г щоправда, анізвідки, отак-то, адже ж, ніщо
4. Позначте рядок, у якому неправильно вжито малу чи велику літеру
А Львівська площа, Святий дух, орден Пошани, Молочний Шлях
Б Центральна рада України, президент Америки, Будинок учителя, слива угорка
В Сухий Яр (село), Полтавська битва, Східнокитайське море, ахіллесова п’ята
Г Арабська республіка Єгипет, Різдво, Шевченківська премія, Закарпаття
5. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку
А п'ять мотоциклів, сто один працівники, п'ятнадцять троянд
Б дванадцять аркушів, тринадцять учнів, двадцять три мішки
В чотири студента, шість зошитів, одинадцять учасників
Г два тижня, чотири скатерті, два оповідання
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А злі язики; 1 вдає нещасного, скривдженого;
Б казанська сирота; 2 недоброзичливці, пліткарі;
В високі пороги; 3 пожежа;
Г червоний півень. 4 красень;
5 заможний, неприступний.
2. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А почин; 1 бажання працювати;
Б зачин; 2 спосіб дії, схильність;
В звичка; 3 початок, ініціатива;
Г навичка. 4 початок в художніх творах;
5 уміння.
3. Неправильно утворено всі форми ступенів порівняння прикметників у рядку
А вагоміший, більш витривалий, більш відомий
Б найдотепніший, менш старанний, гірший
В самий відповідальний, більш предобрий, гнідіший
Г тонший, найнижчий, найбільш смачний
Д дбайливіший, м'якіший, більш вільний
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - весело
2. Зробити фонетичний розбір слова - льотчик
Варіант 17
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. У якому рядку в усіх словах я, ю, є позначають один звук
А медвяний, пряник, зм'якнути, духмяний
Б різьбярство, без'язикий, В'ячеслав, зоряний
В любов'ю, освятити, ряднина, узгір'я
Г Святослав, торф'яний, безправ'я, трясовина
Д цвяшок, рутвяний, мавпячий, морквяний
2. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А здоров’я, повітря, щирість
Б сяйво, щодня, дзвенькіт
В кузня, гілля, якість
Г гравюра,каяття, щавель
Д вождь, в’язень, їдальня
3. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі
А горобина, мережа, олень, дзиґа
Б черговий, котрий, живемо, міх
В довідник, читати, новизна, гриміти
Г нести, лиман, розумний, вокзал
Д губи, ґедзь, діжка, ґрунт
4. У якому рядку в усіх словах є приголосний звук [й]
А очікувати, вірш, вечірній, солом’яний
Б боїться, інститут, мій, сусід
В під’їзд, їжак, пюре, медвяний
Г холодний, історія, бар’єр, пір'я
Д мрійник, лілія, життєпис, пуп’янок
5. Слова правильно записані в рядку
А оберігати, бійниця, куріння, приберегти
Б вистилати, вичесувати, запирати, гребінця
В відчіпити, збрехати, творчість, витирати
Г підперезати, випечений, відріктися, застебнути
Д промінчик, батіжка, заметіль, оберегати
6. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться буквосполучення ьо
А с..годні, літн..го, утр..х, доопрац..ваний
Б цяц..кований, мал..ваний, бо..вий, борот..ба
В т..охкати, віс..мома, сер..озний, зна..мий
Г л..н, д..готь, бул..йон, ч..тки, зубц..ваний
Д буряч..к, с..мга, л..тчик, підбад..рювати
7. Визначте, у слові якого рядка допущено орфографічну помилку
А Уманщина, майбутнє, освітянський, молодюсінький
Б різьблений, в'язькість, книгосховищ, людськість
В матінці, Маньчжурія, горьований, увінчаний
Г ідеалізація, карколомність, зотлівати, великодосвідчений
Д зіронізувати, копіювальник, льодяник, надґрунтовий
8. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс пре-
А пр..зирство, пр..красний, пр..стол, пр..весело
Б пр..красити, пр..лавок, пр..стінний, пр..мудрий
В пр..тишити, пр..пекти, пр..славний, пр..хитрий
Г пр..тендувати, пр..боркування, пр..мія, пр..смачний
Д пр..мара, пре..зентабельний, пр..багатий, пр...варити
9. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А капітан 1 рангу-інженер, віце-король, ля мажор, дубль-бемоль
Б дельтачастинки, вагоногодина, пів'Яремчі, спецвипуск
В креп-жоржет, інженер-технік-технолог, афро-американець, цетадель
Г супер-держава, диплом, джиу-джитсу, нюанс
Д кипарис, журі, візажист, джигіт-інтелігент
10. Прийменник із треба писати в реченні
А (З, Із) тобою, мій хороший, добре йти обіруч.
Б Передвечір'я, передвечір'я... Чи ти (з, із) загір'я, чи ти (з, із) зазір'я?
В Марічка (з, із) Івасиком чули звуки флояри, яка линула чорнолісом.
Г Місяць (з, із) хмари виглядає, землю Новою зорею сповіщає.
Д Лист (з, із) дерева зліта, до землі хилиться.
11. Відбувається зміна приголосних під час словотворення в усіх словах рядка
А безпека, чех, Камчатка, брат
Б яйце, молочний, вік, людський
В Сиваш, убогий, вереск, студент
Г Рига, Париж, ткач, парубок
Д турецький, високий, галицький, арбітраж
12. Визначте рядки, у яких всі слова пишуться з м’яким знаком
А дзв..якнути, т..м..яний, астрахан..с..кий, кол..с..кий
Б лял..ці, уман..с..кий, запоріз..кий, дивит..ся
В нен..чин, різ..бяр, севастопол..с..кий, крадет..ся
Г сопіл..ці, учител..ці, зозул..ка, Натал..ка
Д зацвірін..чати, меншен..кий, бас..кий, мор..с..кий
13. Позначте рядок, у якому в усіх словоформах правильно виділені
морфеми
А по/молод/ів/ши, нале/жить, за/блуд/а, курйоз/н/ий
Б ліс/ов/ик, ви/мог/а, пере/ноч/ува/в, баб/ус/ин, при/ход/ять
В майдан/чик, куцень/к/ий, пере/напруг/а, ліс/ок, став/оч/ок
Г пере/нос/н/ість, рад/ість, тим/часом, фахів/ець, зем/л/я
Д дівч/ин/оньк/а, з/ранк/у, дивува/ти/ся, топол/ог/іч/н/ий
14. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком
А кишен..ці, долен..ці, хуторян..ці, серден..ко, чотир..ох
Б ремін..чик, мен..шість, сопіл..ці, дитин..ці, стіл..ці
В встан..те, сміют..ся, Цар..ов, ган..ба, міл..йонер
Г кіл..кість, громад..ський, стан..ція, брун..ці
Д черешен..ці, виріз..блюється, кур..йоз, павіл..йон
15. Визначте, у яких рядках частка ні з усіма словами пишеться разом
А ні/кчемний, ні/сенітниця, ні/скільки, ні/яково, ні/кого
Б ні/один, ні/риба ні/м’ясо, ні/коли, ні/де, ні/чий
В ні/защо, ні/на/що, ні/до/чого, ні/слуху ні/духу, ні/в/кому
Г ні/те ні/се, ні/ким, ні/до/якого, ні/про/що, ні/кому
Д ні/куди, ні/на/мить, ні/трошки, ні/сотні
16. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м'який знакА т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..моБ гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман..щина, мізин..чикВ щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кийГ людс..кість, т..мяний, різ..бяр, віз..міть
Д повіл..но, навіт.., самот..ня, доч..ка
17. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних
А осінній, вихованний, лються, відзеркалювати
Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний
В лляний, тінню, розкішшю, бовваніти
Г статей, шалений, істинний, піввідра
Д лляний, бовван, Ганна, численний
18. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні префіксів
А розгадати, відзначити, приборкати, стемніти
Б чистити, розпорядитися, причепуритися, пречудово
В розпитати, змалювати, сходити, розтривожити
Г розрізати, скип'ятити, розростися, прив'ялити
Д розпростертися, бесчинствувати, спитати, причистий
19. Позначте рядок, у якому іншомовні слова передано неправильно
А дивізіон, римейк, пілігрим, дезінфекція
Б антидепресант, арієць, сімпозіум, рікошет
В рецидив, бісквіт, диспропорція, біографія
Г симптом, вітраж, клієнт, римлянин
Д інтермецо, гравюра, тюль, віньєтка
20. Позначте рядок, у якому в усіх словосполученнях слід ужити зі
А іти(з, зі, із) мною, борщ(з, зі, із) щавлю, прибути(з, зі, із) Львова, товар (з, зі, із) знаком якості
Б вітер (з, зі, із) сходу, (з, із, зі) зброєю в руках, розпочати (з, зі, із) гри, написав (з, зі, із) помилками
В працював (з, зі, із) друзями, прибрати (з, зі, із) столу, стрибнути (з, зі, із)моста, відчинятися (з, зі, із) скрипом
Г (з, зі, із) шкури вилазити, вийшов (з, зі, із)села, виготовити (з, зі, із) шовку, капає (з, із, зі) стріхи
Д (з, зі, із) зброєю в руках, передчасно (з, зі, із)старитись, вчасно (з, зі, із)брати врожай, виключити (з, зі, із) списку
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Позначте рядок, у якому допущено помилки у правописі складних слів
А вуглевидобуток, кілограм - молекула, обер-кондуктор, густонаселений
Б густосиній, гостро - сюжетний, народно-визвольний, генерал-губернатор
В лікар-еколог, метафізика, міні-фабрика, кіловат-година, сільськогосподарський
Г макроекономіка, кролеферма, рожево-золотий, гідроенергоресурси
2. Позначте рядок, у якому допущено помилки в правописі прислівників та
прислівникових сполук
А один по одному, коли-не-коли, часто-густо, казна-де
Б давним-давно, десь-інколи, що найбільше, аби-куди
В сам на сам, не сьогодні-завтра, по-нашому, навмисне
Г кінець кінцем, по одному, нашвидку, без кінця краю
3. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні частки
А атож, звідки-небудь, аби-то, отже, де б таки
Б все ж таки, чималий, абикуди, де-небудь, будь-що
В ніби-то, як раз, як-таки, дарма що, хтось
Г будь у чому, повернувся б, казна-де, анітрохи, казна-що
4. Позначте рядок, у якому неправильно вжито велику літеру
А Шевченківська премія, Музейний провулок, сузір’я Терези, Чебоксари
Б Чорне Море, шевченківський стиль, Вулиця Миру, Махачкала
В Луганська область, мис Дежньова, Київський військовий округ, молочай
Г Китайська Народна Республіка, богиня Афродіта, свято Івана Купала, зірка Альтаїр
5. Усі числівники складні в рядку
А один, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять
Б дев'ятнадцять, дев'яносто, шістнадцять, двадцятеро
В півтораста, кільканадцять, сім, чотирнадцять
Г кількасот, кількадесят, п'ятдесят, п'ять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А вовчим оком; 1 пропаде, згине;
Б як дві краплі води; 2 гордий, пихатий;
В кирпа вгору; 3 розбагатіє;
Г кури загребуть. 4 однакові, схожі;
5 дивитися вороже, сердитися.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А баглаї бити; 1 жити, існувати;
Б ні билини; 2 побити когось;
В ряст топтати; 3 ледарювати;
Г узяти бика за роги. 4 пусто, безлюдно;
5 діяти рішуче.
3. Неправильно утворено всі форми ступенів порівняння прикметників у рядку
А найгучніший, більш голосний, старший
Б найменш дотепний, найвищий, досвідченіший
В сухіший, найчудовіший, найбільш вимогливий
Г солодший, найдобріший, давніший
Д найвеличезний, самий синюватий, більш кращий
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - вдихнути
2. Зробити фонетичний розбір слова - безсмертні
Варіант 18
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Літера і не вживається в усіх словах рядка
А С..рія, реч..татив, ц..тата, к..парис
Б акс..ома, Бр..танія, д..ктант, Ч..лі
В рад..ус, дез..нформація, Адр..атика, Віш..
Г м..трополит, сем..нар, п..лот, артер..я
Д С..дней, д..зель, абор..ген, тр..умф
2. Неправильно записано слово у рядку
А вихвалятися, запроменитися, чигиринський, безкорисливо
Б вогничок, брикет, рентген, огудиння
В кришталик, дефіс, ректор, легенький
Г обітниця, приорітет, дистанція, курйоз
Д дужечка, місиво, ліхтарик, вуличка
3. Визначте, у якому рядку десять голосних звуків
А сестра, школяр, брат, матір, тато
Б стіна, стеля, ґудзик, ліжко, музика
В юннат, обруч, лист, яблуня, відпочинок
Г виставка, доля, твір, пір'я, кіно
Д хліб, нащадок, сторож, ярмо, кінь
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах є голосний звук [і]
А січень, з’їзд, сузір’я, міжгір’я
Б реалізм, хата, апетит, кіно
В егоїзм, гарнір, висота, їжак
Г арф’яр, вакансія, кістлявий, їхати
Д сяйво, воїн, префікс, турист
5. Усі приголосні дзвінкі у групі слів у рядку
А жменя, зілля, дорога, книга
Б білка, морози, веселка, злива
В гроза, ведмідь, ворона, літо
Г берег, дзвін, вокзал, грань
Д град, береза, дерево, зірка
6. Визначте, у всіх словах потрібно писати літеру и в рядку
А еш..лон, зуп..нився, пох..люся, вкр..вається
Б нал..тить, с..нюватих, з..л..навих, жур..ться
В тон..нькі, вар..во, запром..нитися, кр..шталик
Г вогн..чок, обітн..ця, бр..кет, огуд..на
Д зач..нати, дуж..чка, вул..чка, міс..во
7. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А захисний, звісно, багатство, перепускний
Б проїздний, пристрастний, срібний, росла
В гусне, участник, пізній, гончар
Г безчесний, хвастливий, пристрастний, міський
Д бескорисливий, товаристський, контрасний, сиріцтво
8. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс пре-
А пр..зирство, пр..красний, пр..йшов, пр..весело
Б пр..красити, пр..лавок, пр..стінний, пр..мудрий
В пр..тушити, пр..пекти, пр..славний, пр..хитрий
Г пр..смирніти, пр..спаний, пр..бігти, пр..диво
Д пр..фікс, пр..спілий, пр..кумедний, пр..лютй
9. У якому рядку прикладки пишуться через дефіс
А рай/дерево, льон/кучерявець, квітка/ромен, село/Богданівка
Б зілля/чебрець, Десна/ріка, крем/брюле, непосида/хлопець
В ремінь/риба, плащ/дощовик, королева/мати, гід/перекладач
Г екс/чемпіон, контрольно/вимірювальний, кисло/молочний
Д житлово/орендний, інтенсивно/забарвлений, жовто/блакитний
10. У вимові в усіх словах відбувається уподібнення приголосних у рядку
А анекдот, вокзал, зшиток, ось де
Б казка, гриб, просьба, депресія
В когорта, призьба, завмирання, деградація
Г рюкзак, молотьба, заводій, призвідник
Д головоломка, громада, безжурний, замісник
11. Визначте, у якому рядку частка ні з усіма словами пишеться разом
А ні/кчемний, ні/сенітниця, ні/скільки, ні/яково, ні/кого
Б ні/один, ні/риба ні/м’ясо, ні/коли, ні/де, ні/чий
В ні/защо, ні/на/що, ні/до/чого, ні/слуху ні/духу, ні/в/кому
Г ні/те ні/се, ні/ким, ні/до/якого, ні/про/що, ні/кому
Д ні/кудишній, ні/в/чому, ні/ким, ні/до/кого, ні/би/то
12. Визначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення
А озеро, слово, пальто, бюро, говоримо
Б правда, буржуа, наснага, сирота, знала
В пані, лебеді, пісні, двічі, сині
Г вп’яте, шимпанзе, мадам, вгорі, голіруч
Д влучно, шасі, дорога, сірка, кришталь
13. З’ясуйте, у якому рядку всі слова мають однакову кількість звуків і букв
А зцідження, зсохнувся, зсипаємо, ісландець
Б розчаровуються, заквітчаються, лобода, блюдце
В легкість, зчорнілий, кістці, дивляться
Г якнайкраще, приналежний, ключ, літній
Д кількість, дзеркало, завдання, абияк, підйом
14. Позначте рядки, у яких в усіх словах спрощення в групах приголосних
позначається на письмі
А якіс..ний, піз..ній, щас..ливий, безсовіс..ний
Б зап’яс..ний, зліс..ний, пес..ливий, захис..ник
В заздріс..ний, компос..ний, кіс..лявий, улес..ливий
Г безвиїз..ний, чес..ний, піз..но, якіс..но
Д ціліс..ний, беззахис..но, перс..ні, тури..ський
15. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м'який знак
А трин..кати, близен..ко, велетен..ський, вишен..ці Б міс..кий, т..охкати, запишіт..ся, війс..ко В олівец.., бояз..кий, лікар.., учител..ці Г принос..те, ган..ба, швец.., вознос..ся
Д зац..вірінчати, жен..шень, рибал..ство, розмаз..ня
16. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом
А слов..яни, крем..яний, між..ярусний, від..ємний
Б різдв..яний, міжгір..я, роз..яснення, в..юн
В запам..ятати, зав..язка, пів..ярда, різьб..яр
Г зобов..язаний, матір..ю, знічев..я, пів..огірка
Д вм..ятина, різьб..яр, цв..яшок, напів..європеєць
17. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні префіксів
А прелетіти, збудити, відзначити, зказати
Б зітхнути, створити, зсипати, причарований
В присоромити, ззирнутися, прізвище, сформувати
Г зіставити, зловити, придбати, стиснути
Д прикрасити, сходити, прикріпити, безпечний
18. Позначте рядок, у якому правильно передано написання всіх іншомовних слів
А фельєтон, мишьяк, дизьюнкція, барел'єф
Б кар'єра, транс'європейський, Марсельєза, нюанс
В мільярд, адьютант, кювет, інтерв'ю
Г лавуазьє, віньєтка, конвеєр, Гойя
Д Марокко, барокко, терасса, брутто, асоціація
19. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні префіксів
А примружити, приспаний, прешерхлий, призабутий, пристойний
Б зумисне, представницький, прізвище, причинити, приблудний
В примножений, прикрашений, прилиплий, прикуплений, преподобний
Г призабутий, пречистий, прикметний, зчесаний, розп'яття
Д прикро, прізвисько, примара, приклад
20. Позначте рядок, у якому всі слова відповідають нормам українського правопису
А подзьобаний, річчю, жовчю, насіння, насіннина
Б галуззя, суддівство, пореформенний, повоєнний, поріднений
В спустошення, друзяка, спустошеність, дурманний, шалений
Г бурячиння, ботвина, суддею, статтей, статтею
Д озелениння, службовий, доленька, друзяко
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте рядок, у якому частка не зі словами пишеться окремо
А (не)воля, (не)зчутися, (не)робити, (не)від того, (не)можна
Б (не)долік, (не)мов, (не)дуже, (не)збирав, (не)похитний, (не)мовля
В (не)вдовзі, (не)дозрілий, (не)досить, (не)збагну, (не)буду
Г (не)зовсім, (не)стрибав, (не)гайний, (не)забаром, (не)дуга
Д (не)приймають, (не)з тим, (не)цілком, (не)по-нашому, (не)малюють
2. Помилка в написанні слів з великої літери є в рядку
А Указ Президента України, Син Божий, Всесвітня Рада Миру, Австро-
Угорщина, Сергєєв-Ценський
Б харківщина, Греко-католицька церква, Данило Галицький, Івано-Франківськ, Червона шапочка (казковий персонаж)
В авгієві стайні, Австрійська Республіка, великомученик, Цербер, доктор наук
Г дециметр, храм Артеміди, Сирійська Арабська республіка, штучний супутник Землі, заслужений діяч мистецтв
3. Визначте, у якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом
А не/навидіти, не/славити (ганьбити), не/зчутися, не/хтувати, не/волити
Б не/здужати (не могти), не/розповісти, не/довантажити, не/відповідати, не/дорівнювати
В не/славити (не прославляти), не/покоїтись (не бути похованим), не/добачати, не/кричати, не/ притомніти
Г не/вгавати, не/здужати (хворіти), не/прочитати, не/доробити, не/докопати
4. Позначте рядок, у якому допущено помилки в правописі прислівників
А чимскоріш, стрімголов, рано-вранці, довіку
Б на зразок, по-своєму, на решті, по-маленьку
В по-латині, споконвіку, позаторік, на зло
Г по-перше, утричі, за законом, в цілому
5. У якому рядку правильно подано синоніми до фразеологічного звороту "ні те ні се"
А ні за які скарби; ні за цапову душу; ні за що в світі
Б ні світ ні зоря; ні сват ні брат; ні пір'я ні луски
В не вчи рибу плавати; не при ділі; немає клепки в голові
Г ні риба ні м'ясо; ні рак ні риба; ні сич ні сова
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Неправильно побудовано словосполучення рядка
А ходити за грибами
Б виконувати згідно з планом
В працювати щосереди
Г вищий за мене
Д перший за списком
2. Правильно поєднані іменники з числівниками в рядку
А тридцять два акробати
Б сімдесят три студента
В півтора метрів
Г п'ятнадцятеро рибалки
Д двадцять один номери
3. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А залити за шкуру сала; 1 багато;
Б набита рука; 2 тривожно, сумно;
В хоч греблю гати; 3 вправний, майстерний;
Г серце обривається. 4 дошкулити;
5 замало.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - збудований
2. Зробити фонетичний розбір слова - сміється
Варіант 19
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Усі слова розташовані за алфавітом у рядку
А почути, почухрати, пощедрувати, пошепки
Б зичити, зійти, з’їхати, зйомка
В підґрунтя, підготувати, підданий, підеш
Г націлити, начинити, нащадок, нашити
Д зжувати, ззовні, з’їсти, зітліти
2. Літеру і слід писати в усіх словах рядка
А водоп..й, кам..нь, рад..сть, Черн..гів
Б Харк..в, устр..й, м..гши, підн..жка
В певн..сті, с..льський, в..тру, підбор..ддя
Г вис..лок, кол..р, рем..нця, чер..да
Д Запор..жжя, безгол..в҆я, безгол..сся, збер..гши
3. Слова, у яких усі приголосні тверді, подано в рядку
А щогла, смуга, ковдра
Б сосна, огорожа, береза, пролісок
В яблуко, дорога, вудка, рибина
Г черевик, вишня, листок, джерело
Д коло, м’ята, бджола, щука
4. Знайдіть слово, яке пишеться з буквою ґ
А ..речний, ..олос, ..олова, ..ніт, ..рак, ..оробина
Б ..ладкий, ..рамота, ..уба, а..рус, ..омоніти
В ..оріти, ..урток, ..атунок, ..орох, ..убернатор
Г ..рунт, ..ава, ..удзик, ..уля, ..ел..отати
Д ..одина, ..роші, ..азда, ..рива, ..раблі
5. Визначте, у якому рядку в усіх словах є голосний звук [а]
А сніг, юрта, ранок, пакет
Б обличчя, пюре, поєдинок, ніякий
В буква, полум’я, ряд, Ніагара
Г вояцький, син, мряка, м’яч
Д юшка, охорона, тополя, очерет6. Спрощення в групах приголосних відбувається на письмі в усіх словах у рядку
А шіс..надцять, гус..нути, капос..ний, щотиж..невий
Б пристра..ний, благовіс..ний, жаліс..ний, безхитріс..ний
В облес..ливий, облас..ний, хрес.. ний, перс..невий
Г пес..ливий, корис..ний, гіган..ський, студен..ський
Д заздріс..ний, кіс..лявий, доброчес..ний, віс..ник
7. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса - ськ -.
Укажіть рядок, де не відбувається чергування приголосних у всіх словах
А Париж, Рига, Овруч, Кодак
Б Іртиш, Ясси, Буг, Запоріжжя
В Чорнухи, Гаага, Калмик, Виборг
Г Нью-Йорк, казах, Цюрих, Ла-Манш
Д Одеса, Київ, Париж, Омськ, Гамбург
8. Прийменник із треба писати в реченні
А (З, Із) тобою, мій хороший, добре йти обіруч.
Б Передвечір’я, передвечір’я … Чи ти (з,із) загір’я, чи ти (з,із) загір’я.
В Марічка (з,із) Івасиком чули звуки флояри, яка линула чорнолісом.
Г Місяць (з,із) хмари виглядає, землю Новою зорею сповіщає.
Д Лист (з,із) дерева зліта, до землі хилиться.
9. Визначте, у всіх словах якого рядка на місці крапок не пишеться м’який знак
А щаст..я, держал..це, стіл..чик, верф..ю
Б бул..он, яблун..ці, щас..тя, тон..ший
В християн..ство, ковз..кий, ослін..чик, стріл..ці (Д.в.)
Г скрин..ці, матін..чин, хвощ.., цвірін..чати,
Д приз..ба, принос..те, мен..ший, пан..щина
10. Визначте, у всіх словах якого рядка ставиться апостроф
А Лук..янівка, тьм..яний, багр..янець, відсв..яткувати
Б львів..янин, з..юрмитися, пів..яблука, бур..янець
В мавп..ячий, між..яр..я, пор..ядок, зв..язковий
Г р..ябий, пам..ятка, Солов..йов, з..економити
Д пір..я, пів..Європи, Лук..янівка, люб..язність
11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова
А цілісний, кістлявий, затиснути, вискнути
Б доблесний, ад'ютантський, совісний, брязнути
В роз'їзний, власний, пискнути, почесний
Г моркв’яний, пів-Юрмали, різьбяр, бурячиня
Д форпостний, кременчуцький, Мекка, мереживо
12. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс з-
А ..худнути, ..характеризований, ..тліти, ..уміти
Б ..хибити, ..орієнтуватися, ..коротити, ..знатися
В ..умовити, ..їзд, ..зирнутися, ..чепити
Г ..казати, ..робити, ..марніти, ..малювати
Д ..водити, ..кип’ятити, ..купити, ..фокусувати
13. Усі слова написано правильно в рядку
А всюдихід-тягач, балада-репортаж, місяць-князь, учитель-математик
Б перукар-стиліст, гори-Карпати, місто герой, Хлопчик Мізинчик
В сонтрава, буркун-зілля, риба-молот, яблука «циганки»
Г Вовк Панібрат, п’ять десятиріччя, лісоплав
Д вільнонайманий, воєностратегічний, машино-будівний, пів-Києва
14. Визначте, у якому рядку не допущено помилку в усіх словах при чергуванні приголосних
А птахтво, чеський, узбецький, студентський
Б криворіжський, бучацький, черкаський, бережу
В козакський, збаражський, убогство, парижський
Г юнацький, казахський, товариський, золотоніський
Д агенство, кременчуцький, солдацький, грекський.
15. З’ясуйте, у якому рядку всі слова правильно поділені на склади
А по/ча/ло/ся, від/ві/дав, ку/ку/руд/за, об/лич/чя
Б я/кщо, на/ста/ла, за/кри/ча/ла, ай/стри
В чай/ник, зай/чи/ха, чор/но/брив/ці, за/нят/тя
Г іск/ра, бджо/ла, зуст/рів/ся, про/мим/рив
Д вер/блюд, сон/тра/ва, тро/я/нда, лун/ний
16. З’ясуйте, у якому рядку в суфіксах пишеться буква ї
А тро..стий, подво..ння, зміцн..ння, кра..чок, Горді..вна
Б альтру..ст, Віталі..вна, коро..д, алгебра..чний, Колі..вщина
В Анатолі..вна, Олександр..вна, Олексі..вна, арха..чний, Віталі..ва
Г істор..чний, ліс..стий, академ..чний, Сергі..вна, Сергі..ва
Д моза..ка, по..зд, кру..з, вулкан..зація. підмор..ний
17. Визначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення
А полів, корів, суддів, матерів, учителів
Б повідомив, розсміявся, наказуймо,знайомиться, заніс
В буревій, водограй, сійся, вивчай, звільняйся
Г повість, шість, замініть, квіток, водам
Д мереживо, посол, зазвичай, морський
18. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться разом
А вільно/найманий, в/три/дешева, ні/звідки, кисло/молочний
Б генерал/аудитор, без/кінця/краю, звуко/і/теплоізоляція, ні/з/ким
В гранд/дама, віце/консул, ані/мур/мур, випукло/плоский
Г день/у/день, пліч/о/пліч, жовто/гарячий, сизо/зелений
Д сільсько/господарський, жовто/блакитний, доктор/наук
19. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м'який знак
А пол..с..кий, нян..чити, держал..це, бат..ківс..кийБ рибал..ство, грают..ся, чотир..ом, Коростен..щина
В снігурон..ці, гуцул..с..кий, лял..ці, волин..с..кий
Г киц..ка, рибал..ці, дівчинон..ці, гал..ченя
Д боч..ка, сопіл..ка, зірон..ка, шіст..
20. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом
А безвітр..яний, бур..ян, з..їзд, верф..яний
Б В..ячеслав, плем..я, трьох..ярусний, львів..яни
В пуп..янок, кучер..явий, надв..язати, Св..ятослав
Г без..ядерний, м..яч, арф..яр, мавп..ячий
Д пір..я, солов..їний, голубл..ячи, під..їзд
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Позначте рядок, у якому всі складні слова пишуться разом
А внутрішньо/заводський, внутрішньо/галузевий, внутрішньо/політичний
Б різно/сторонній, різно/складовий, фізико/математичний
В азотисто/водневий, азотно/водневий, азотно/фосфорний
Г матеріально/технічний, матеріально/відповідальний, матеріально/залежний
2. Позначте рядок, у якому всі прислівники слід писати через дефіс
А на/при/кінці, у/наслідок, за/ради, на/в/паки
Б десь/не/десь, коли/не/коли, ось/ось, сам/на/сам
В будь/коли, сяк/так, якось/то, де/небудь
Г видимо/невидимо, як/не/як, по/їхньому, по/щирості
3. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні не, ні з різними частинами мови
А нелюд, ніхто, неможливий, неславити (ганьбити), не дуже
Б негідник, ні хвилини, не доварений, ненависний; невисокий, а міцний
В незгода, проблеми не розв’язані, негайний, ні кроку назад, ні в якому разі
Г нікчема, не увечері, нічия, не набагато, не славити (не прославляти)
4. Позначте рядок, у якому у двох випадках порушено правила вживання великої літери
А Великий піст, Книжкова Палата України, мезозойська ера, сузір’я Туманна Дорога, Полісся
Б День матері, Міністерство Фінансів України, громадянська війна, Івана Купала, Булонський Ліс (парк)
В Медаль «Материнська Слава», День Незалежності України, поліський ліс, шевченкіана, орден Слави
Г Приуралля, Заслужений діяч мистецтв України, дніпрові пороги, Шевченків «Заповіт», Прикарпаття
5. Позначте рядок, у якому допущено помилки у поєднані іменника з числівником в рядку
А чотири ручки, один рюкзак, чотири конспекта
Б сім парт, п'ятдесят рук, три листи
В кілька років, одна третя групи, два з половиною кілограма
Г чотири доповіді, дванадцять сторінок, вісім статей
Д сім запитань, сім папок, дев'ятнадцять ручок
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А біла кістка; 1 незвичайний;
Б біла ворона; 2 хвалити;
В гладити по спині; 3 знатного походження;
Г дамоклів меч. 4 неприємність, постійна небезпека;
5 карати.
2. Установіть відповідність між словом та його тлумаченням
А адрес; 1 владний;
Б авторитарний; 2 престижний;
В авторитетний; 3 впливовий;
Г адреса. 4 місце знаходження, проживання;
5 ювілейне привітання.
3. Неправильно утворено всі форми ступенів порівняння прикметників у рядку
А сумлінніший, гірший, більш відповідальний
Б найбільш переконливий, різкіший, здоровіший
В більш добріший, самий високий, найбільш найкращий
Г найбільш дурний, солодший, найтонший
Д найбагатший, більш вузький, тяжчий
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - розкажи
2. Зробити фонетичний розбір слова - кузня
Варіант 20
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте рядок , у яких словах допущено помилку під час переносу слова
А при-йду, 25 – річ -чя, від-дати, полум’-яний
Б польо-вий, солов’- їний, сі-м’я, насін-ня
В бій-ці, су-спіль-ство, від’-єднати, лля-ти
Г буль- дог, піджив -лення, сон-ний, м’ячи-ки
Д Т.Г.-Шевченко, безі-менний, трьох-сотий, паль-ці
2. Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться е
А м..рзлякуватий, вкр..вається, справ..дливий, посл..знувся
Б жовт..нь, дят..л, жм..ня, пощ..друвати
В в..дмідь, пош..пки, нач..нити, н..зка
Г б..рег, зл..ва, м..ска, ст..жка
Д зцем..нтувати, м..міка, р..тельно, м..телик
3. Неправильно записано слово у рядку
А вихвалятися, запроменитися, чигиринський, безкорисливо
Б вогничок, букет, рентген, огудина
В кришталик, дефіс, ректор, легенький
Г обітниця, приорітет, дистанція, курйоз
Д дужечка, місиво, ліхтарик, вуличка
4. Укажіть рядок, в якому слід ужити у
А побудувати (у,в) Італії, крісло (у,в) кімнаті, кращий (у,в) команді
Б похід (у,в) гори, щоденник (у,в) портфелі, запис (у,в) журналі
В встиг (у,в) хопити, пішла (у,в) поле, хворий (у,в) ліжку
Г участь (у,в) конкурсі, приїхала (у,в) Україну, грубіший (у,в) сто разів
Д діти (у,в)міють, виконана (у,в)права, (у,в) світлі сяйва
5. Визначте, у всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться ь
А краплин..ці, близ..ко, сіл..ю, біл..
Б різ..бяр, учител..ський, буд..те, брин..чати
В ін..ший, безбат..ченко, дзелен..чати, вір..те
Г олівец.., віз..міть, гал..ченя, Гор..кий, сопіл..ка
Д мен..ший, чотир..ом, дівчин..ці, жен..чики
6. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс с-
А ..пека, ..гуснути, ..економити, ..кутий
Б ..купка, ..пилювати, ..точений, ..ходинка
В ..далеку, ..крапнути, ..жовтілий, ..плямований
Г ..тримати, ..будувати, ..молоти, ..крикнути
Д ..умисне, ..тиснути, ..морений, ..чесати
7. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А абидокого, ні в що, бозна-який, хто зна хто
Б абизчим, ні котрий, з невідь-ким, котрий-будь
В будь з ким, з абичим, хтозна в якому, хто-будь
Г хтозна-що, по їхньому, по-щирості, як-не-як
Д на решті, вцілому, будькуди, тим часово
8. Визначте, у якому рядку всі сполучники пишуться через дефіс
А тому/то, тим/то, тільки/но, отож/то
Б для/того/щоб, в/тім, або/що, або/ж
В адже/ж, ані/ж, не/мовби/то, так/що
Г начеб/то, тож/бо, тому/то, бо/ж
Д ніби/то, тільки/но, але/ж/бо, цеб/то
9. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А черв-як, верхів-я, зарум-янити, Захар-їн, тьм-яний
Б бур-янець, бур-як, міжгір-я, довір-я, об-їзд
В голуб-я, п-ядь, м-ясо, дит-ясла, св-ятковий
Г матір-ю, роз-яснити, об-єднати, Св-ятослав, р-яст
Д сузір-я, з-юрмити, роз-ятрити, ін-єкція, п-єдестал
10. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А благословен..ий, корін..я, хок..ей, роз..броїти
Б л..ється, рис..ю, родин..ий, юн..ат
В Іл..івна, інтермец..о, піч..ю, старан..ий
Г подорож..ю, пас..я, парост..ю, огнен..ий
Д с..авець, суд..ею, узвиш..я, матір..ю
11. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А пристраст..ю, невин..о, зроблен..ий, хоб..і
Б журавлин..ий, оп..онент, освітлен..ість, зав..ідділу
В оц..ей, занят..ь, спів..ітчизник, непрохан..ий
Г еф..ект, мас..а, молодіст..ю, щоден..о
Д студен..ий, печен..ий, освітлен..ість, священ..ик
12. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..каменіти, ..творіння, ..хоронити, ..фабрикований
Б ..стрибнути, ..капувати, ро..пхикатися, ..хмурніти
В ..хитрувати, ..плигнути, бе..силля, ро..тиснений
Г ..плеск, ..хопити, ро..простертий, ..карати
Д ..тягувати, ..ходка, ..садити, бе..сило
13. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка
А пр..солодкий, пр..товстий, пр..кликати, пр..клепати
Б пр..чистий, пр..старий, пр..тяжкий, пр...сніжний
В пр..спокійно, пр..цікавий, пр..трудолюбивий, пр..землення
Г пр..хитрий, пр..чепитися, пр..чорний, пр..чудовий
Д пр..кумедний, пр..лютий, пр..милий, пр..скакувати
14. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А ж..боніти, к..рівник, м..даль, оновл..ний
Б м..довий, мереж..во, н..обхідний, орд..н
В розумн..чка, пр..зидент. ш..стиденний, р..спубліка
Г пр..цедент, прот..кла, ш..нель, ч..сноти
Д пр..зентабельний, привар..ний, попільн..ця, огуд..ння
15. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А троянда, човен, сльози, доброта, будинок
Б квітка, сонце, зірка, тварина, ранок
В дерево, краса, вовк, милість, молодь
Г серце, кропива, рослина, горщик, капуста
Д малина, дружба, доба, льон, малий
16. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..лей, ..едзь, ..атунок, ..ел..отати, ..удзик
Б ..атунок, мар..арин, ву..ілля, мітин.., ..анок.
В ..едзь, ..ранат, ..олод, по..аний, ..оробина
Г про..ноз, ..арбуз, бла..ати, ма..ній, ..речний
Д ма..ніт, пирі.., ба..аття, ..одинник, ..уральня
17. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А ярмарок, явір, краєвид, юрба, маячити
Б маляр, пір'я, малятко, пісня, люлька
В свято, багряний, юність, ясла, білявий
Г клятва, картопля, меню, пляма, насіння
Д В'янути, паляниця, яблуня, лялька, пір'їна
18. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А кран, ясність, листок, господар, щедрість
Б любов, печаль, рідина, яловичина, красуня
В юрба, березень, льон, фантастика, анатомія
Г поїзд, ясний, годинник, м'ясо, зореліт
Д ключ, фізика, зброя, маринад, ластовиння
19. Визначте, у якому рядку не допущено помилки при розташуванні слів за алфавітним порядком
А здоров'я, істина, любов, стосунки, навчання
Б висновок, завдання, спорт, дружба, оздоба
В досвід, злагода, іскра, концерт, щастя
Г костюм, яструб, ластівка, портфель, вистава
Д проїзд, роздум, оповідання, спогади, щирість
20. Визначте, у якому ряду в усіх словах однакова кількість складів
А спілкування, предмет, обов'язок, малюнок, школа
Б саджанець, школяр, краплина, ділянка, мова
В мовлення, культура, ознака, червоний, картина
Г райдуга, веселка, окраса, багатство, обов'язок
Д країна, земля, коровай, караван, природа
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте рядок, у якому частка не зі словами пишеться окремо
А (не)воля, (не)зчутися, (не)робити, (не)від того, (не)можна
Б (не)долік, (не)мов, (не)дуже, (не)збирав, (не)похитний, (не)мовля
В (не)вдовзі, (не)дозрілий, (не)досить, (не)збагну, (не)буду
Г (не)приймають, (не)з тим, (не)цілком, (не)по-нашому, (не)малюють
2. Визначте рядок, у якому всі слова потрібно писати з великої літери
А (І,і)васик-(Т,т)елесик, (П,п)резидент (У,у)країни, (Я,я)сна (П,п)оляна, (Ч,ч)чумацький (Ш,ш)лях, (О,о)дещина
Б (П,п)ланета (З,з)емля, (К,к)раїни (З,з)аходу, (С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики, (Ч,ч)орне (М,м)оре, (П,п)роспект (Н,н)ауки
В (С,с)ело (Д,д)имидівка, (Ф,ф)едір (Т,т)ютчев, (В,в)улиця (Г,г)енерала (Г,г)оворова, (Р,р)остов-на-(Д,д)ону, (В,в)енера (планета)
Г (К,к) иївський (В,в)окзал, (В,в)сесвітня (Р,р)ада (М,м)иру, (Н,н)ароди (П,п)івночі, (Б,б)ілий (Н,н)алив, (В,в)великий (В,в)із (сузір’я)
3. Визначте рядок, у якому всі прислівники написані правильно
А змолоду, нащастя, з боку на бік, кінець-кінцем, по-латині
Б безправа, хтозна-як, під боком, покищо, назавжди
В позавчора, з-розгону, до пізна, з давніх-давен, по-перше
Г коли-небудь, злегка, по-нашому, босоніж, день у день
4. Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні
А Як заридала моя гітара – розбилась досвіту криштальна чара.
Б Мамо, вечір догоря, вигляда тебе роса.
В Цвіт на каштанах помірно, покірно погас.
Г Опадає листок, як зів’яле чаїне крило.
5. Визначте рядок, у якому неправильно утворена форма вищого ступеня порівняння прикметників
А менш кислий, значніший, менший, гарніший, більш теплий
Б солодший, більш активний, мудріший, менш зручний, прозоріший
В корисніший, більш лагідний, дорогіший, менш високий, тонший
Г вужчий, біліший, менш здібний, легший, більш високий
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А трагічний; 1 напружений, динамічний;
Б прозаїчний; 2 страшний, сумний, нещасний;
В прозовий; 3 буденний, звичайний;
Г трагедійний. 4 властивий прозі;
5 властивий трагедії.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А вовк в овечій шкурі; 1 схожі, однакові;
Б на один аршин; 2 некмітливий, неуважний;
В як риб'яче око; 3 лицемір;
Г куряча голова. 4 чистий, вимитий;
5 вимірювати.
3. Визначте неправильне сполучення слів
А стаття закону
Б кілограм сиру
В вхід до університета
Г 2/3 об’єму
Д з повною віддачею
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - нерухомо
2. Зробити фонетичний розбір слова - пісні
Варіант 21
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах перший склад закритий, другий — відкритий
А грядка, дужка, стежка, гарбуз, сонце
Б білка, сойка, сонце, байка, ім’я
В батько, сім’я, пам'ять, кожух, вітер
Г народ, поет, зірка, зерно, білка
Д струмінь, верба, олівець, зошит, лимон
2. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А дез-інформація, ві-дігнути, суб'-єкт, дзень-кіт, барель-єф
Б мод-ний, числен-ний, польо-вий, чес-ність, іде-ал
В бі-йці, гр.-Іваненко, ал-гебра, епіч-ний, сим-вол
Г при-крити, пре-м'єра, пере-вчити, читаць-кий, оз-доба
Д від-значити, зі-брати, сон-ний, уві-йти, англій-ський
3. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А навпóчіпки, цемéнт, навкругú, учóра, упóперек
Б добрúдень, уздóвж, температýра, гектáр, тóнна
В фонтáн, футбóл, футболíст, телефóн, стáранно
Г спочáтку, фанéра, фартýх, тролéйбус, трамвáй
Д чотирнáдцять, квартáл, дисциплíна, кіломéтр, мехáнік
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком
А стіна, ліхтарик, радість, язик, дужка
Б зима, метал, кишеня, редактор, центнер
В дзвін, праця, учень, м'яч, село
Г окунь, роль, ознака, поле, міст
Д душа, село, книжка, плече, казка
5. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати
Б скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити
В зчепити, скинути, сфотографувати, зносити
Г схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати
Д збирати, збити, склепати, зпекти, звернути
6. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з ь
А дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., рибал..чин
Б постат.., близ..кий, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко
В в'юн..кий, джерел..це, кружал..це, Ковал..чук, палац..
Г палец.., Хар..ків, сім..сот, с..огодні, утр..ох
Д одес..кий, брин..чати, стан..те, тр..ома, дз..об
7. Визначте, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
А розповідь, міць, осінь, честь, молодість
Б сіль, тінь, піч, папороть, кров
В лань, дань, щедрість, подорож, ніч
Г річ, мідь, галузь, паморозь, вісь
Д скатерть, жовч, повінь, ніч, січ
8. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А інтер'єр, гравюра, бюрократизм, кур'єр, п'єдестал
Б капюшон, об'єкт, кар'єра, прем'єра, портьєра
В бюджет, суб'єкт, Мольєр, компаньйон, комп'ютер
Г фельєтон, більярд, пюре, інтерв'ю, б'юро
Д ньютон, мільярд, п'єса, краков'як, ін'єкція
9. Усі слова пишуться окремо в рядку
А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, аби/чому
Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то
В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли
Г не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид
Д не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка
10. З’ясуйте, у якому рядку є слово, в якому апостроф не вживається
А прив..ялений, зап..ястя, риб..ячий, подвір..я
Б з..явився, без..язикі, роз..ятрити, узгір..я
В св..ятковий, олов..яний, В..єтнам, п..ятсот
Г пом..якшувальний, пам..ятає, бур..ян
Д зів..янути, торф..яний, двох..ярусний, з..юрмитися
11. Визначте рядок, у якому всі складні слова пишуться через дефіс
А біло/сніжний, південно/західний, жовто/гарячий, сніжно/білий
Б червоно/гарячий, ракета/носій, Нечуй/Левицький, пів/яблука, пів/відра
В з діда/прадіда, супер/держава, північно/східний, пів/Європи, екс/чемпіон
Г прем’єр/міністр, електро/сила, вело/спорт, Дніпро/ріка, авто/граф
Д блок/схема, водо/канал, авіа/шоу, мото/спорт, авіа/конструктор
12. Визначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження треба писати букву и
А ц..ліндр, Аркт..ка, Ваш..нгтон, Палест..на, Єг..пет
Б матр..ця, с..стема, Алж..р, Д..ккенс, д..ректор
В Флор..да, Капр.., б..знес, х..мера, ілюстрац..я
Г тр..умф, дж..нси, кл..єнт, Нагасак.., ц..фровий
Д т..рор, рег..он, д..спропорція, пр..зер, башк..р
13. Знайдіть рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-
А (з,с)казано, (з,с)цілити, (з,с)тверджувати
Б (з,с)косити, (з,с)ховати (з,с)палити
В (з,с)шити, (з,с)фотографувати, (з,с)сунути
Г (з,с)творено, (з,с)чистити, (з,с)характеризувати
Д (з,с)робити, (з,с)брикнути, (з,с)ліпити
14. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом
А здоров..я, валер..янка, моркв..яний, м..ята
Б пір..їнка, з..єднати, трав..янистий, повітр..яний
В надвечір..я, зор..яний, зав..язь, солов..їний
Г різнотрав..я, торф..янистий, п..янкий, під..їхати
Д щаст..я, мавп..ячий, сузір..я, комп..ютер
15. Позначте рядок, у яких немає помилок в написанні префіксів
А прикрасити, зходити, прикрити, зкипіти
Б смиритися, прикинути, зкувати, пережити
В перечекати, зберегти, россипати, зхитрити
Г збудувати, стриножити, безпечний, стримати
Д перипригнути, прекрасно, росфарбувати, збоку
16. Позначте рядок, у якому правильно передано всі іншомовні слова
А монтеск’є, пасьянс, бароко, інтерв’ю
Б бюро, ін’єкція, кавалерія, інтер’єр
В кавалькада, Ньютон, Ришел’є, круп’є
Г суб’єктивізм, порт’єра, трюк, ласо
Д суб’єкт, серйозний, барокко, тоннаж
17. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А трубопровід, толока, гущавина, тюбик, тисяча
Б операційний, нещадний, товариство, ікона, праця
В правдивість, оператор, опера, негода, краса
Г барабан, держава, лимон, муляр, друг
Д ложе, людина, укритися, феномен, радість
18. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А а..рус, ..оробина , ..удзик, ..речка , кол..отки
Б багато..ранний, не..ода, не..ордий, коле..іум, ..роно
В ..анок, ..андж, ..удзик, ..едзь, ..ирли..а
Г ..ел..отати, еле..антний, о..рубілий, деле..ат, ..рад
Д ..иря, о..рядний, ле..ендарний, ..едзь, на..ріти
19. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А невдаха, ковдра, намисто, люстерко, ясно
Б опускати, ліки, ніженька, олень, дрібний
В бібліотека, корисний, ясність, зволікати, фах
Г нектар, їсти, лава, маслюк, дощ
Д клеїти, примхи, стілець, універсальний, щоденник
20. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук
А пюре, пісня, обновляти, лялька, рясно
Б яблуко, тяжко, позбутися, побачитися, теля
В маяк, єпископ, їжак, їсти, юнга
Г їхати, флотилія, їстівний, яблуня, нявкати
Д сузір'я, доля, меню, місяць, лихварювати
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. У котрому рядку форму числівника вжито правильно
А  на шістдесяти трьох сторінках книги
Б  на шестидесяти трьох сторінках книги
В  на шістдесятьох трьох сторінках книги
Г на шістьдесятьох трьох сторінках книги
2. Усі слова пишуться з малої літери в рядку
А (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл (с)міливий
Б (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена, (н)арцис (в)вузьколистий
В (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона, (к)авказький (х)ребет
Г (ж)овті (в)оди, (о)перний (т)еатр, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (д)оцент (к)афедри (у)країнської (м)ови
3. Орфографічну помилку допущено в рядку
А несказанний, не до смаку, не так, неабихто
Б не працюючи, непорушно, конспект не завершений, не ворог, а друг
В не доспівана мною пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано
Г невільник, недосяжний, не врожай, не минаючи нагоди
4. Усі прислівникові сполучення пишуться окремо в рядку
А казна/куди, не/впинно, до/пари, по/закону
Б по/годинно, с/першу, само/тужки, сам/на/сам
В з/року/в/рік, тільки/що, у/стократ, до/сьогодні
Г не/цілком, по/батькові, поза/планово, по/рівно
5. У якому рядку всі слова – числівники
А один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга
Б чотири, десять, п’ять, шість,вісім
В два, двоє, двійко, двійка, дванадцять
Г три, трійка, троє, тринадцять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А комунікативний; 1 стосується шляхів сполучення;
Б дружний; 2 стосується спілкування;
В дружній; 3 згуртований;
Г комунікаційний. 4 результативний;
5 доброзичливий.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А вовчим оком; 1 пропаде, згине;
Б як дві краплі води; 2 гордий, пихатий;
В кирпа вгору; 3 розбагатіє;
Г кури загребуть. 4 однакові, схожі;
5 жадібно, хтиво.
3. Вкажіть речення, у якому треба зробити редакційні правки
А Ви даремно сподіваєтесь: такі заходи не призведуть до відродження вашого підприємства.
Б Знаний учений ще 40 років тому започаткував новий напрямок у науці.
В Ми мешкаємо на Україні вже 5 років.
Г Читаючи цю книжку, в мене з’явилося бажання побачити все своїми очима.
Д немає жодного такого речення.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - збираю
2. Зробити фонетичний розбір слова - м’ясні
Варіант 22
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком
А абрикоса, величезний, димар, тінь, флот
Б коронувати, кошик, лінза, чекати, шепнути
В точити, туманний, тунель, ущипнути, фарбування
Г тундра, іменувати, кінцевий, контакт, лютий
Д лад, мороз, розум, сум, туман
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А обов'язок, запрошення, народження, сердечний, пролісок
Б архітектор, будівничий, бульдозерист, тракторист, комбайнер
В екскурсія, подорож, мандрівка, відпочинок, температура
Г джерело, криниця, водиця, струмочок, річенька
Д народ, школа, зірка, місяць, річниця
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах перший склад закритий, другий — відкритий
А війна, вільний, сільський, вірність, майка
Б сонце, карта, варта, марка, горня
В мірка, манка, вапно, верба, віра
Г дружба, сівба, мавпа, канва, рука
Д миска, риска, мольберт, мозок, школа
4. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А вчитель-ка, уче-ниця, роз'-яснити, під-живитися, за-дзюрчати
Б сой-ка, льо-новий, поль-ка, хваст-ливий, пест-ливий
В полум’-яний, півден-ний, бе-зсилий, подвір'-я, 140-га
Г убоз-тво, від-кинути, дво-складовий, патрі-отизм, ал-гебра
Д бар-ва, чут-тя, чи-сло, не-здоланний, яро-вина
5. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А релíквія, клейнóд, гéтьман, корогвá, сúмвол
Б діалéкт, вимóва, прáвило, спілкувáння, ýсний
В молотьбá, прúзьба, прóсьба, боротьбá, злóба
Г мерéживо, джерелó, вúпадок, сторонá, джерéльце
Д навчáння, запитáння, чúтання , предмéт, алфавíт
6. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголошений другий склад
А дзеркало, дзиґа, вогнище, ознака, предмет
Б добуток, новий, виразно, легкий, ознака
В подруга, шана, віхола, загадка, аґрус
Г килим, м'ята, чоботи, голуб, агроном
Д ім'я, гроно, навколо, прізвище, наввипередки
7. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А шістнадцять, улесливий, випускний, хворостняк, пестливий
Б бризнути, хвастнути, виїзний, щасливий, усний
В пізній, хвастливий, інтелігентний, студентський, вискнути
Г кіслявий, пискнути, тижневий, форпостний, очисний
Д якісний, безвісний, цілісний, совісний, месник
8. Знайдіть слово, у якому всі приголосні сонорні
А сир, пташка, колос, відпочинок
Б випадок, сузір’я, оцінка, вчитель
В каталог, соловей, морський,
Г милий, рій, малина, Ілля
Д угледіти, оцінювання, букет, свято
9. Визначте рядок, у якому загальна кількість букв збігається з кількістю звуків
А серпень, сузір’я, пів-Європи, місяць
Б В’єтнам, ланцюг, солов’ї, біологія
В книгарня, нюанс, любов, грюкати
Г з’явитись, дзеркало, досьє, дзьоб
Д діжечка, Юрмала, морський, дзеркало
10. Позначте рядок слів, у якому пишеться літера ґ
А [г, ґ] уля, [г, ґ] анок, [г, ґ]едзь , [г, ґ] лей
Б об [г, ґ] рунтувати, [г, ґ] андж, [г, ґ] роно, [г, ґ]едзь
В [г, ґ] азда, [г, ґ] атунок, [г, ґ] ріти, [г, ґ] рунт
Г [г, ґ] валт, [г, ґ] ніт, [г, ґ] укати, [г, ґ]росмейстр
Д [г, ґ] удзик, [г, ґ] речка, джи[г, ґ]іт, [г, ґ]роза
11. Назвіть ряд слів, у якому усі склади відкриті
А брати, голова, радіо, вівці, газета
Б розмова, синтаксис, фірма, верба, розріз
В доля, рука, щогодини, життя, фото
Г кіно, сонце, ялина, академія, хвороба
Д тінь, ласка, молоко, папір, зошит
12. Визначте рядок , у яких словах допущено помилку під час переносу слова
А при-йду, 25 – річ -чя, від-дати, полум’-яний
Б польо-вий, солов’- їний, сі-м’я, насін-ня
В бій-ці, су-спіль-ство, від’-єднати, лля-ти
Г буль- дог, піджив -лення, сон-ний, м’ячи-ки
Д Т.Г.-Шевченко, безі-менний, трьох-сотий, паль-ці
13. Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться е
А м..рзлякуватий, вкр..вається, справ..дливий, посл..знувся
Б жовт..нь, дят..л, жм..ня, пощ..друвати
В в..дмідь, пош..пки, нач..нити, н..зка
Г б..рег, зл..ва, м..ска, ст..жка
Д зцем..нтувати, м..міка, р..тельно, м..телик
14. Неправильно записано слово у рядку
А вихвалятися, запроменитися, чигиринський, безкорисливо
Б вогничок, букет, рентген, огудина
В кришталик, дефіс, ректор, легенький
Г обітниця, приорітет, дистанція, курйоз
Д дужечка, місиво, ліхтарик, вуличка
15. Укажіть рядок, в якому слід ужити у
А побудувати (у,в) Італії, крісло (у,в) кімнаті, кращий (у,в) команді
Б похід (у,в) гори, щоденник (у,в) портфелі, запис (у,в) журналі
В встиг (у,в) хопити, пішла (у,в) поле, хворий (у,в) ліжку
Г участь (у,в) конкурсі, приїхала (у,в) Україну, грубіший (у,в) сто разів
Д діти (у,в)міють, виконана (у,в)права, (у,в) світлі сяйва
16. Визначте, у всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться ь
А краплин..ці, близ..ко, сіл..ю, біл..
Б різ..бяр, учител..ський, буд..те, брин..чати
В ін..ший, безбат..ченко, дзелен..чати, вір..те
Г олівец.., віз..міть, гал..ченя, Гор..кий, сопіл..ка
Д мен..ший, чотир..ом, дівчин..ці, жен..чики
17. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс с-
А ..пека, ..гуснути, ..економити, ..кутий
Б ..купка, ..пилювати, ..точений, ..ходинка
В ..далеку, ..крапнути, ..жовтілий, ..плямований
Г ..тримати, ..будувати, ..молоти, ..крикнути
Д ..умисне, ..тиснути, ..морений, ..чесати
18. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А абидокого, ні в що, бозна-який, хто зна хто
Б абизчим, ні котрий, з невідь-ким, котрий-будь
В будь з ким, з абичим, хтозна в якому, хто-будь
Г хтозна-що, по їхньому, по-щирості, як-не-як
Д на решті, вцілому, будькуди, тим часово
19. Визначте, у якому рядку всі сполучники пишуться через дефіс
А тому/то, тим/то, тільки/но, отож/то
Б для/того/щоб, в/тім, або/що, або/ж
В адже/ж, ані/ж, не/мовби/то, так/що
Г начеб/то, тож/бо, тому/то, бо/ж
Д ніби/то, тільки/но, але/ж/бо, цеб/то
20. Усі слова пишуться окремо в рядку
А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, аби/чому
Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то
В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли
Г не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид
Д не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку прикладки пишуться через дефіс
А рай/дерево, льон/кучерявець, квітка/ромен, село/Богданівка
Б зілля/чебрець, Десна/ріка, крем/брюле, непосида/хлопець
В ремінь/риба, плащ/дощовик, королева/мати, гід/перекладач
Г Мар’яна/черниця, сторож/дід, письменник/Стельмах, учитель/мовник
2. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А білий/білий, унтер/офіцер, козир/дівка, зменшено/пестливий
Б зроду/віку, вічно/зелений, глухо/німий, космо/дром
В вузько/діалектний, брат/і/сестра, карко/ломний, молочно/білий
Г військ/комат, сам/один, лісо/степ, легко/крилий
Д авіа/моторо/будування, блідо/рожевий, дев'яти/денний, енерго/носій
3. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку
А по/албанському, тишком/нишком, в/щерть, не/вдогад
Б гидко/бридко, звідки/небудь, по/буденному, як/не/як
В сяк/так, тишком/нишком, де/далі, аби/куди
Г казна/звідки, зо/зла, рано/вранці, по/дитячи
Д по/бідацьки, за/одно, у/сто/крат, на/радість
4. Визначте, у котрому рядку всі числівники означають порядок предметів при лічбі
А  триденний, кількасотлітній, дев’ятимісячний, п’ятдесят дев’ятий
Б сорок шість, триста п’ятнадцять, п’ять тисяч сімдесят вісім
В  трикутний, чотирьохдюймовий, семимильний, трьохметровий
Г  п’ять цілих і сім десятих, шість восьмих, одинадцять дванадцятих
Д  перший, сотий, мільйонний, четвертий, п’ятдесятий, тисяча третій
5. Визначте, у якому рядку не всі слова – числівники
А один, тридцять, дві десятих, п’ятий, дванадцять
Б сто, семеро, двадцять два, одна п’ята, десять
В сорок два, шість, п’ятдесят, сьомий, тридцять шостий
Г трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий
Д одиниця, десятка, більший, багато, кілька

ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Яке з речень потребує стилістичного редагування
А Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні.
Б Складіть, будь ласка, свою автобіографію.
В Головне, на що потрібно звернути увагу, це якість знань.
Г Найбільше в людях ціную тактовність.
Д У школі письменника тепло вітали учні та вчителі.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А як із рукава сипати; 1 багато, густо;
Б сильна рука; 2 старший, головний;
В своя рука; 3 впливовий, владний;
Г права рука. 4 помічник;
5 однодумець, підтримка.
3. Визначте, у якому рядку не всі слова — числівники
А один, тридцять, дві десятих, п'ятий, дванадцять
Б сто, семеро, двадцять два, одна п'ята, десять
В сорок два, шість, п'ятдесят, сьомий, тридцять шостий
Г трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий
Д одиниця, десятка, більший, багато, кілька
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - восени
2. Зробити фонетичний розбір слова - волосся
Варіант 23
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте , у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А виднокíл, небокрáй, óбрій, горизóнт, шерéнга
Б пóслуга, пóдруга, загáдка, врáнці, спочáтку
В центнéр, сантимéтр, дисциплíна, аеродрóм, трамвáй
Г жебонúть, дзюркóче, керувáти, несéмо, кóристь
Д одинáдцять, машинóпис, фартýх, гвинтíвка, лúстя
2. Визначте, у якому рядку в усіх формах слова сталий наголос
А завод, риба, дума, під'їзд, мазь
Б весна, коса, дзвін, осінь, урок
В вода, учень, друг, ранок, берег
Г дуб, парк, океан, дисципліна, сусід
Д кишеня, квиток, рекорд, стежка, гриб
3. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А інтерв-ю, прем-єр, миш-як, грав-юра, кап-юшон
Б краков-як, інтер-єр, кур-єр, б-юро, ф-юзеляж
В п-єдестал, полум-я, ім-я, верхів-я, мавп-ячий
Г міжгір-я, відв-язати, Стеф-юк, верф-ю, Лук-ян
Д пів-яблука, бур-я, з-їзд, довір-я
4. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А район, гайок, майонез, медальйон, бульйон
Б бадьорий, вольовий, гільйотина, гайочок, войовничий
В льонарство, чотирьох, мільон, льодяник, вйокати
Г серйозний, павільйон, мальовничий, Селезньов, майор
Д синього, нижнього, войовничий, йодистий, майоріння
5. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А скинути, змішати, зсипати, зчищати, зпалити
Б скласти, зв'язати, зробити, сфотографувати, своложити
В змити, зняти, створити, збагнути, зписати
Г спиляти, зварити, схилити, зкопати, сформувати
Д стерти, сплющити, зсунути, спутати, стверджувати
6. У якому рядку допущено орфографічну помилку
А пенні, тонна, булла, вілла, група
Б манна, бароко, комісія, голландець, апарат
В іррегулярний, інтелігенція, Руссо, Шіллер, Ніцца
Г мадонна, панна, група, нетто, брутто
Д ірреальний, бароко, іміграція, Ясси, Діккенс
7. У якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в
А вправа, влада, уболівати, вказівка, указка
Б вплив, вступ, враження, вчителька, утруднення
В урожай, удача, указ, умова, уява
Г взимку, увечері, уже, упав, ударити
Д урок, вклад, узбережжя, Україна, уранці
8. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Запоріжжя, Інвестиційний Банк, британська імперія, Інструкція
Б Болград, Книга Буття, богиня, дамоклів меч
В Григорій Чудотворець, Дажбог, григоріанський календар, Кирило-Мефодіївське товариство
Г Київський мюзик-хол, Кільська бухта, Робінзон Крузо, Рубікон
Д Подяка Президента України, плато, міністерство, Міжнародний день музеїв
9. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А ан..отація, бадьоріст..ю, інтел..ект, продан..ий
Б ал..ея, безсмерт..я, латин..ю, фін..
В імпрес..іонізм, піт..и, Ін..а, стат..я
Г беладон..а, горохвян..ий, дан..ий, насін..я
Д ідил..ія, лібрет..о, бул..а, пен..і
10. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..живання, ро..цвітити, ..хрумати, ..командувати
Б ..командувати, ..хрумати, ..тулити, ..колочений
В ..конфузитися, ..холонути, ..підлоба, бе..хвостий
Г ..тесати, ..хвальний, ..керований, бе..формний
Д ..сув, бе..системно, ..хватка, ..тягти
11. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А ап..льсин, г..рой, бр..танець, б..зпечний
Б справ..дливий, пов..ртати, ол..нятко, в..ринати
В компл..кс, мат..ринство, пр..тензія, пр..нтер
Г пр..амбула, тр..мтіти, пр..ватний, шел..стіти
Д пр..зидент, прибул..ць, прибр..хати, пр..дикат
12. Літера и пишеться в усіх словах рядка
А петруш..чка, прор..вати, ч..тання, р..цепт
Б нап..сати, неприм..ренний, пр..ватний, орл..ня
В д..ректор, кн..голюб, мел..во, м..ротворець
Г ос..ротити, пр..ватний, сп..натися, мар..во
Д бл..щати, ск..ровувати, склад..ний, скан..р
13. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'які приголосні
А таранька, матеріальний, безсмертність, олень, альманах
Б факультет, ухвалити, камінь, рука, зошит
В книжка, дуб, батько, мати, дерево
Г велосипед, апельсин, лимон, тополя, філософія
Д торговець, вікно, річка, мільйон, бібліотека
14. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..уща, ..адзувати, доро..а, ..арбуз, ..азета
Б ..анок, ..уля, ..рунт, ..удзик, ..уральня
В ..укати, витя..ти, бі..ати, ..уцул, ..усак
Г дру.. , ..умор, ..урт, ..усеня, заре..отати
Д ..рупа, ..уманіст, ..алявина, ..ущавина, ту..а
15. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А терка, батько, вузький, філолог, їхати
Б буква, кімната, їдальня, яблуко, футбол
В телеграма, телевізор, ручка, математика, весна
Г квітка, фуфайка, ягода, юнак, непорядність
Д табір, заява, тріпати, триста, тьмяно
16. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А явір, п'єдестал, надвечір’я, яблуко, яма
Б клятва, пляма, зілля, стаття, Мар'яна
В цвях, пляшка, згаяти, знання, зв'язок
Г дерев'яний, зігнутися, каченя, каміння, клоччя
Д колядник, погруддя, подружжя, буття, прибирання
17. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітом
А мудрість, мужність, музика, мультфільм, м'язи
Б пава, палатка, папуга, пастух, пекар
В дорога, настільний, збитки, радість, натуральний
Г перенести, підготовка, пора, сонце, туман
Д вік, врода, вуаль, ганчірка, гарячий
18. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А конвалія, чорнобривці, волошка, очерет, пролісок
Б заметіль, ожеледь, віхола, різдвяний, повінь
В прикмета, святиня, помисли, буяння, перемога
Г задоволення, несподіванка, доброзичливість, найменування, подивитися
Д сережки, березень, черемха, спостереження
19. Визначте, у якому рядку всі слова не можна переносити
А ягня, паросток, казка, голуб, його
Б олень, алея, яма, іти, твоя
В Юля, літак, дзвінок, льон, поле
Г Юра, льон, яма, мільйон, яр
Д юнак, їжа, пісня, їжак, Іра
20. Визначте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А народ-жений, збіж-жя, при-йти, май-но, сі-м'я
Б різь-бяр, без-хмарний, студент-ство, хо-джу , синьо-го
В ві-дімкнути, безі-мен-ний, ві-джити, при-йшов, над-звичайний
Г пташ-ка, мадон-на, дово-джу, роз-дріб, перехрес-ний
Д га-йок, край-ня, яб-луня, роз-квіт, кіль-це
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку всі слова з ні пишуться окремо
А ні/за/що, ні/кроку далі, ні/до/розмови, ні/на/що
Б ні/на/що, ні/би/то, ні/якому, ні/з/кого
В ні/на/якому, ні/чий, ні/за/що, ні/на/йоту
Г ні/для/кого, ні/до/тебе, ні/звідкіля, ні/один
2. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина
А чотириста, сімдесят, дев'ятсот
Б п'ятдесят, вісімдесят, кількадесят
В сімсот, шістдесят, двісті
Г дев'яносто, кількасот, п'ятдесят
3. Помилки в написанні не зі словами є в рядку
А незнайко, незчутися, незавершена робота, нещасний
Б невдача, не вартий уваги, немає нікого, небувальщина
В гараж незбудований, не одіб'є, непосаджений вчасно город, не катастрофа
Г незважаючи на холод, не злякати, недовір'я, невисоко
4. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку
А десь/інде, ані/коли, від/нині, по/інакшому
Б по/богатирському, по/студентськи, часто/густо, не/втямки
В казна/як, від/давна, горі/лиць, по/сусідськи, з/надвору
Г будь/куди, зроду/віку, по/бідацьки, хтозна/звідки
5. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Друга світова війна, Володимир Мономах, День Перемоги, Великий Віз
Б Шевченківська премія, майдан Свободи, ректор університету, 8 Березня
В Поділля, епоха відродження, День учителя , Тайвань
Г Саксонія, Тарас Бульба, Дід Мороз, доктор наук

ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А рятівник; 1 професійно займається рятуванням;
Б робітничий; 2 працелюбний;
В робочий; 3 стосується робітника;
Г рятувальник. 4 трудовий; відведений для роботи;
5 хто врятував чи рятує.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А злі язики; 1 вдає нещасного, скривдженого;
Б казанська сирота; 2 недоброзичливці, пліткарі;
В високі пороги; 3 пожежа;
Г червоний півень. 4 красень;
5 заможний, неприступний.
3. Позначте правильно побудоване словосполучення
А дякувати товариша
Б їхати по дорозі
В хворіти грипом
Г насміхатися над ним
Д беруть участь
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - навесні
2. Зробити фонетичний розбір слова - взуття
Варіант 24
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А мільйóн, копúто, сантимéтр, жебонúть, навкругú
Б знайóмити, бойовúй, новúй, ýсний, устáлений
В сьогóдні, щомíсяця, рáзом, восенú, щотúжня
Г мерéживо, джерелó, вúпадок, вимóга, вúмова
Д страшéнний, невблáганний, силéнний, шістнáдцять, нестú
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах можливий подвійний наголос
А ім'я, ненависть, мука, терен, документ
Б подруга, загадка, ознака, предмет, замок
В атлас, орган, філософ, вимова, вимога
Г виразно, люблю, приклад, тріска, туга
Д алфавіт, помилка, комбайнер, завжди, мабуть
3. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, душчий
Б безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, ложка
В стомиться, сцідити, косьба, просьба, книжка
Г борідка, ягідка, квітка, юшка, дужка
Д ближчий, розкішний, дьохтю, казка, легший
4. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А інтелігентний, форпостний, контрастний, чесний, нещасний
Б обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, безвиїзно
В пестливий, хваснути, кістлявий, зап'ястний, писнути
Г компостний, вискнути, випускний, туристський, проїзний
Д шістнадцять, хвастливий, крикнути, шістдесят, обласний
5. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з ь
А пал..ці, рибал..ці, кіл..це, ручен..ка, батен..ко
Б тіл..ки, кин..те, їдален.., пісен.., бал..ці
В ган..ба, л..он, д..оготь, т..охкати, близ..ко
Г донец..кий, пол..ський, кін.., Натал..чин, гал..ці
Д тр..ома, дяд..ко, бат..ко, робит..ся, смієш..ся
6. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом
А кар-єра, комп-ютер, б-юро, б-юджет, куп-юра
Б бар-єр, прем-єр, п-єса, інтерв-ю, п-юре
В інтер-єр, грав-юра, б-юрократизм, кур-єр, п-єдестал
Г ф-юзеляж, Монтеск-є, об-єкт, прем-єра, кап-юшон
Д об-єктив, суб-єкт, ін-єкція, кар-єризм, краков-як
7. Визначте, у словосполуках якого рядка між словами слід вживати прийменник у
А зайшов (у,в) клас; стояв (у,в) воді; взяв (у,в) сестри; жила (у,в) Одесі
Б лежала (у,в) лікарні; відніс (у,в) хату; була (у,в) Італії; приїжджала (у,в) Львів
В зайди (у,в) клас; успіх (у,в) роботі; стояти (у,в) болоті; плавати (у,в) озері
Г приїзд (у,в) Київ; працював (у,в) лабораторії; удар (у,в) спину; глянь (у, в) вікно
Д плавати (у,в) морі; стань (у,в) куток; прочитати (у,в) оповіданні; піти (у,в) театр
8. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Український фонд миру, Токійська рівнина, Трійця, русалка
Б Пізанська башта, площа, Кембриджський університет, Укрзалізниця
В медаль «За бойові заслуги», Медовий Спас, золота медаль, приватне підприємство
Г Таганрозька Затока, Тасманове море, Театр Юного Глядача, Харків
Д Східна півкуля, Стожари, Сухумі, Сумщина
9. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А ім..іграція, рас..а, більшіст..ю, тряс..я
Б матір..ю, довгоочікуван..ий, спагет..і, барок..о
В роздоріж..я, буквен..ий, в..ійти, регрес..
Г ал..егорія, священ..ик, щиріст..ю, горін..я
Д тон..а, бравіс..имо, мадон..а, віл..а
10. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А ..бадьорювати, ..сунутися, ..шивальник, ..палах
Б ..багачувальний, ..чесаний, ..шиток, ..жувати
В ..дрібнілий, ..економити, ..качати, бе..тактність
Г ..групований, ..чавити, бе..культурний, ..кисати
Д ..тяжка, ..шкребти, ..жалитися, бе..слідно
11. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр..в’язаність, пр..яскравий, пр..плутати, пр..мокнути
Б пр..гальмувати, пр..гамувати, пр..кути, пр..мотати
В пр..брехати, пр..бувати, пр..кладати, пр..звище
Г пр..комічно, пр..кормлювати, пр..порошити, пр..плюснутий
Д пр..бадьоритися, пр..бляклий, пр..бути, пр..противний
12. В усіх словах іншомовного походження пишеться и в рядку
А ант..под, асорт.., г..ря, пред..кат
Б патр..от, с.лует, р..тм, ж..лет
В вест..бюль, д..станція, н..рка, л..ман
Г г..брид, д..ктант, д..намо, рец..див
Д акц..з, афор..зм, абраз..в, дельф..нарій
13. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А річ, різний, різати, рівчак, рідкий
Б разом, родючий, рада, ракета, рапорт
В рана, город, голуб, рій, ребро
Г рахунок, рівень, рід, ринок, робота
Д розум, рубрика, рух, режисер, костюм
14. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ба..ато, а..ітатор, ро..атка, прислу..а, ..омін
Б ..орнути, о..ляд, від..ук, ..урток, доро..а
В ..арбуз, ба..атий, о..олошувати, убо..ий, ..азета
Г ..анок, ..удзик, ..едзь, ..аздиня, ..валт
Д ..рати, за..арбувати, ..нути, ..руша, ..устий
15. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А автор, багряний, з'єднувати, дебют, честь
Б колектив, цоколь, ціна, яблуко, ядро
В щільний, чистий, сюжет, артист, вівчар
Г депутат, килим, яскравий, щедрівка, шукати
Д бас, балет, пакет, щирість, дзвін
16. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А завалювати, відмовляти, ярмарок, щастя, розуміння
Б якір, молитися, боротися, ревізія, томитися
В ясний, тягти, розійтися, повідомляти, якість
Г яхта, юшка, язик, юність, ячмінь
Д боятися, заробляти, уряд, ядро, ювелір
17. Визначте, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітом
А басейн, гущавина, дебют, обирати, заграва
Б аналіз, вигук, лебідь, новина, розрада
В промовляти, розкладати, повість, душа, байка
Г блакитний, близький, вирій, ланкова, краєвид
Д сміливий, смирний, природа, недуга, згодом
18. Визначте, у словах якого рядка однакова кількість складів
А підручник, аромат, схованка, блискавка, організація
Б щебет, радість, мороз, промінь, спортсмен
В видовище, традиція, паморозь, косовиця, небезпека
Г плантація, колиска, виховання,повінь, драматург
Д зернина, краплина, вершина, хлібина, горобина
19. Визначте, у якому рядку всі слова не можна переносити
А стежка, кіно, урок, дисципліна, рибка
Б стовбур, юрба, юнак, поле, кільце
В юність, твоя, якість, в'юн, льон
Г ангел, архітектор, суша, пестливий, золото
Д квиток, гордість, розім'яти, розбити, Юра
20. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А за-дзвеніти, міц-ність, картин-ний, по-двійний, гор-дий
Б лег-ко, ніч-чю, молоть-ба, хваст-ливий, зв'яз-ки
В над-дніпрянський, козач-чина, роз-хват, об'-єм, їс-ти
Г міль-ярд, павіль-йон, без-крайній, вод-жу, приг-нати
Д призь-ба, гіл-ка, со-ловей, україн-ський, читан-ня
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Орфографічні помилки допущено в рядку
А ні для чого, нікудишній, нібито хворий, нізвідкіль
Б ні чичирк, нікчемний, ні чия, ні сюди ні туди
В ні один, ні в якому разі, нікогісінько, ніколи
Г ні котрий, ні кроку, ні на мить, ні світ ні зоря
2. Котрі з поданих числівників належать до складених
А двадцять п’ять
Б кількасот
В шістнадцять
Г сімдесят
3. Помилки в написанні не зі словами в рядку
А не зволікати, не наш, не варто, невагомість
Б не сказанно, непередбачені регламентом питання
В незрадливий, ненависть, несподіванка, невпинно
Г не тоді, не поважати, непередбачений, досі не сказане
4. Визначте, котрий з поданих числівників належить до складених
А сто двадцять сім
Б кільканадцять
В шістнадцять
Г сімдесят
5. Помилки в написанні не зі словами є в рядку
А тут немає, нічку недоспала, не доступиться, невпинність
Б не багато пісень, неможна, ще непережитий, недовантаження
В невидима суть, не співавши, нестерпно, непорушно
Г небезрезультатний, недруг, не переймайся, непрочитані тексти
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А впасти духом; 1 не з'являтися;
Б носа не показувати; 2 зневіритися;
В зарубати на носі; 3 дурити;
Г за носа водити. 4 насварити;
5 запам'ятати.
2. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А талан; 1 пошитий з хутра;
Б талант; 2 пов'язаний з хутром;
В хутровий; 3 доля, удача;
Г хутряний. 4 сила волі;
5 обдарованість.
3. Визначте словосполучення, у якому допущено орфографічну помилку
А зіграти внічию
Б говорити зопалу
В пропасти безвісти
Г зробити мимохіть
Д збільшити в тричі
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - прилетів
2. Зробити фонетичний розбір слова - знання
Варіант 25
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А поголів-я, безриб-я, горохв-яний, В-язьма, п-ють
Б торф-яний, без-язикий, пів-яблука, дит-ясла, пір-я
В об-ява, об-їзд, мор-як, черв-як, бур-як
Г об-єкт, ін-єкція, св-ятковий, Св-ятослав, роз-яснити
Д дзв-якнути, р-яст, арф-яр, сузір-я, подвір-я
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А шістнадцять, чесний, рідкісний, ненависний, контрастний
Б обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, випускний
В якісний, цілісний, хвастливий, тижневий, усний
Г улесливий, щасливий, пізній, якісний, шелеснути
Д рискнути, вісник, гуснути, шелеснути, тріснути
3. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А ближчий, душчий, сміється, піщаний, у шапочці
Б стомишся, зписати, казка, вогкий, легкий
В боротьба, косьба, сцідити, книжці, дочці
Г молотьба, легший, дорожчий, вужчий, нишчий
Д борідка, ягідка, квітка, юшка, діжка
4. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А вілла, комісія, бароко, голландець, група
Б брутто, Ясси, Діккенс, Руссо, нетто
В інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний
Г контрреволюція, апарат, колектив, сумма, панна
Д барикада, ірраціональний, манна, шасі, мадонна
5. Визначте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в
А вдосвіта, вдосталь, взуватися, вдома, Власенко
Б вволю, вголос, вздовж, впасти, взаємодопомога
В ввечері, в вічі, взимку, взуття, вміння
Г внаслідок, вниз, вночі, встигати, впасти
Д всюди, втекти, втіха, вчений, влада
6. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Друга світова війна, Володимир Мономах, День Перемоги, сузір’я Великий Віз
Б Шевченківська премія, майдан Свободи, ректор університету, 8 Березня
В Поділля, Податок на додану вартість, Танталові муки, Тайвань
Г Саксонія, Тарас Бульба, Дід Мороз, доктор наук
Д універмаг, Укрсоцбанк, Ханой, хлестаковщина
7. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А повіст..ю, верф..ю, лібрет..о, стат...ей
Б шас..і, л..яний, мудріст..ю, спален..ий
В адресован..ий, іп..одром, Поволж...я, сторіч..я
Г шос..е, щаст..я, угід..ь, гет..о
Д воз..єднання, ов..а, барок..о, беладон..а
8. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А ..банкрутований, ..сутулений, ..коритися, бе..пам'ятство
Б ..гвинчувати, ..діймати, ..читувати, . .тесати
В ..близитися, ..сипаний, ..шерхлий, ..чеплений
Г бе..перебійний, ро..пуття, ..хвальний, ..жмакати
Д ..хил, ..цементувати, бе..стидник, ..формувати
9. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр..варений, пр..волокти, пр..ворожити, пр..гасити
Б пр..вокзальний, пр..гвинчувати, пр..повзти, пр..вражий
В пр..ораний, пр..чудернацький, пр..нісши, пр..гладжений
Г пр..будовувати, пр..везти, пр..здоровий, пр..звисько
Д пр..вабити, пр..берігати, пр..смачний, пр..бинтований
10. Літера и пишеться в усіх словах рядка
А дал..ч, в..гинаючись, д..ригент, мороз..во
Б ос..ротити, к..рпатий, вар..во, бр..льянт
В зат..хав, змор..ний, л..мон, м..шенятко
Г пр..тендент, плет..во, м..лесенько, сп..натися
Д принт..р, ск..птицизм, ск..рувати, с..зон
11. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'які приголосні
А пісня, світло, ранок, косуля, політ
Б дятел, сокира, листя, переліт, колиска
В буряк, місяць, квітка, сокіл, лис
Г ведмідь, ряска, каченя, сопілка, мороз
Д дядько, лялька, няня, дяк, люлька
12. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А педа..о.., джи.. іт, напів..олоса, затя..нути, ..урт
Б ..едзь, кон..рес, ..усак, на..ода, зла..ода
В ..удзик , ..уральня, ..ел..отіти, ..рати, ..рунт
Г ..анок, ка..ан, ..адати, заокру..лити, зооло..ія
Д ...ирли..а, ..орох, ан..еля, ..укати, на..орода
13. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах однакова кількість букв і звуків
А антракт, стерильний, яблуко, копита, завіса
Б навіювати, пильний, боятися, спокуса, земля
В скоїти, завести, спокій, пень, кінь
Г їдять, щабель, розум, місто, розпестити
Д багатіти, діяти, пальці, пальто, корал
14. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А явір, злючий, болючий, спопеляючий, навіяний
Б зять, приєднати, цвітіння, палаючий, відзначення
В споживаючий, перукарня, плюнути, повітряний, якір
Г ялинка, узгір'я, з'юрмитися, єпископ, з'єднати
Д тополя, стерня, підкурювач, єдиноріг, розмалювати
15. Визначте, у якому рядку не допущено помилки при розташуванні слів за алфавітним порядком
А гумор, гумореска, гуморист, гумористичний, гупати
Б запорука, запоручитися, заскочити, засмаглий, залоскотати
В кришталевий, курити, купіль, критика, кислий
Г водити, водовід, возик, влити, вкрити
Д наснага, наступ, наснаженість, наснитися, наснувати
16. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А вдячність, самотність, знатність, зневага, радість
Б перехрестя, батьківщина, залізниця, тисячоліття, благородство
В чистота, верхів'я, суцвіття, твердження, сповиток
Г узбережжя, властивість, подібність, пластмаса, узлісся
Д стеблина, забарвлення, мрія, гордість, подруга
17. Вкажіть, у якому рядку є слова, які не можна переносити з рядка в рядок
А обов'язок, маска, галицький, підживити, рідний
Б братній, водний, рясний, подвійний, Мар'яна
В український, студентство, полум'я, важливо, рясний
Г рід, радісний, сік, вікно, око, джміль
Д вільний, поле, рілля, польський, кістка
18. Визначте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А зруй-нувати, сльо-за, бо-йовий, наро-дження, лег-кий
Б зав-госп, знан-ня, від-дати, від-значити, ве-сна
В сид-жу, яб-луко, прий-ти, бать-ко, зас-півати
Г вліт-ку, де-який, лій-ка, близько-східний,військ-ком
Д аґ-рус, заво-йовник, кольо-ри, без-звучнйй, роз-плющити, ві-дігнути
19. Визначте, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А прáвильно, ознáка, віршí, чергóвий, легкúй
Б чúтання, листóпад, кажý, корúсний, вúпадок
В загáдка, добýток, чорнозéм, взялú, дочкá
Г зáняття, стáрий, посерéдині, суспільно-корúсний
Д чорнóслив, пóмúлка, вирáзно, сільськогосподáрський
20. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на закінчення
А запитання, бджола, олень, новий, вогнище
Б черговий, кермо, легкий, кропива, ім'я
В ознака, читання, завдання, монолог, каталог
Г слов'янин, подруга, метелиця, дециметр, джерельце
Д черемха, селянин, лелека, вогкий, вівця, горобина

ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, якому рядку всі слова написано правильно
А густорожевий, жовтогарячий, голубувато-іскристий, світлобрунатний
Б вузьковідомчий, внутрішньоконтинентальний, власне-зворотний, горизонтально-повздовжній
В гірничо-геологічний, хитро мудрий, тимчасово зобов'язаний, гостро дефіцитний
Г загально-людський, низько частотний, людиноненависницький
2. Орфографічну помилку допущено в рядку
А несказанний, не до смаку, не так, неабихто
Б не працюючи, непорушно, не завершений конспект, не ворог, а друг
В не доспівана пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано
Г кінець кінцем, помаленьку, без кінця-краю, позаторік
3. Усі прислівники пишуться разом у рядку
А на/виворіт, ні/куди, по/воленьки, по/підтинно
Б по/албанському, ні/звідки, по/всяк/денно, повно/цінно
В не/нароком, по/етапно, хоч/не/хоч, повно/щоко
Г по/давньому, не/вдогад, по/голівно, що/разу
4. Помилки в написанні не зі словами в рядку
А не зволікати, не наш, не варто, невагомість
Б не сказанно, непередбачені регламентом питання
В незрадливий, ненависть, несподіванка, невпинно
Г не тоді, не поважати, непередбачений, досі не сказане
5. Визначте, у котрому рядку всі кількісні числівники є збірними
А  двоє, три, четверо, п’ятеро, десятий
Б  два, третій, сорок, п’ятнадцятий, десятеро
В  троє, семеро, п’ятеро, четверо, одинадцятеро
Г кількасот, вісімнадцять, сто чотири, десять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А ситий і вкритий; 1 страшно, боязно;
Б сипнуло морозом; 2 недавно;
В сипати зайцям солі; 3 забезпечений на хвіст;
Г без року тиждень. 4 сміливий;
5 марно погрожувати.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А біла кістка; 1 незвичайний;
Б біла ворона; 2 хвалити;
В дати березової каші; 3 знатного походження;
Г дамоклів меч. 4 неприємність, постійна небезпека;
5 карати.
3. Визначте, яке речення побудовано правильно
А Зустрічаючи цих усміхнених дітей, радість переповнює мене.
Б Порівнюючи ці малюнки, впадає в око вдале поєднання кольорів.
В Я побачив безліч цікавих історичних пам’яток, подорожуючи Закарпаттям.
Г Виходячи з автобуса, у мене розв’язався шнурок.
Д Діти приймали участь у спортивних змаганнях.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - подивилася
2. Зробити фонетичний розбір слова - гілля
Варіант 26
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголошений передостанній склад
А вокзал, чотирнадцять, вогник, ліхтарик, рюкзак
Б одинадцять, дзиґа, предмет, абрикос, апельсин
В узлісся, місто, трактор, ознака, виразно
Г пам'ятник, навколо, дециметр, кишеня, поле
Д телеграма, майданчик, похід, тарілка, завдання
2. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А ніжка, діжка, ягідка, борітка, казка
Б боротьба, молотьба, просьба, книжка, ложка
В стомишся, дуб, вогкий, легкий, нігті
Г безжурний, піщаний, дужчий, молодший, зцідити
Д сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, сміється
3. Вкажіть, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А з-юрмитися, миш-як, верхів-я, п-єдестал, п-юре
Б Б-єлгород, Захар-їн, Монтеск-є, Руж-є, В-язьма
В мавп-ячий, тьм-яний, з-ясувати, роз-яснити
Г голуб-я, подвір-я, бур-ян, довір-я, дит-ясла
Д духм-яний, прислів-я, полум-я, зв-язковий
4. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий
Б рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний
В форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний
Г шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний
Д улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний
5. Вкажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и
А з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог
Б д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, б..лет
В в..траж, к..парис, ф..ніш, т..тан, Ч..каго
Г р..нг, експер..мент, д..сципліна, д..спут, Браз..лія
Д рад..ус, к..сет, к..нджал, к..но, граф..к
6. Вкажіть, у словосполуках якого рядка між словами слід вживати
сполучник і
А золото (і,й) срібло, співає (і,й) танцює, день (і,й) ніч, альбоми (і,й) олівці
Б ручка (і,й) олівець, місяць (і,й) зорі, правда (і,й) кривда, сміється (і,й) плаче
В сміх (і,й) сльози, товариш (і,й) брат, прийшов (і,й) побачив, жив (і,й) допомагав
Г чорне (і,й) біле, вгору (і,й) униз, дав (і,й) взяв, світло (і,й) темрява
Д приходить (і,й) допомагає, спостерігає (і,й) описує, здібна (і,й) талановита, батьки (і,й) діти
7. Відшукайте, у якому рядку допущено помилки у написанні слів з великої літери
А Покровська церква, автономний округ, Версаль, західна довгота
Б Чеська Республіка, агентство нерухомості, Задніпров'я, адамові діти
В Чукотське море, акціонерний банк, вавилонське стовпотворіння, античний світ
Г Данська Протока, грінченків словник, Національний дохід, Леся Українка
Д ярмарок, Юкатан, Святвечір, Голова Верховної Ради
8. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А вікон..иця, незбагнен..ий, об..ігти, оканя..ий
Б бов..ан, Іл..я, л..ють, хрещен..ий
В брут..о, Керч..ю, Прус..ія, угід..я
Г роз..ява, шален..ий, намаган..я, сон..ий
Д об..ити, письмен..ик, смерт..ю, ніч..ю
9. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А бе..причинний, ро..секретити, ..чіплювати, ..шити
Б ..дмухнути, ..координований, ..чорнілий, бе..підставно
В ..кликання, бе..перебійний, ..цілений, ..держатися
Г ..середини, ро..пуття, ро..хвалитися, ..конструювати
Д ..житися, ..цілений, бе..податковий, ..хрумати
10. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А б..тон, дж..рело, вершн..к, гр..чаний
Б в..селкою, дор..готатися, бр..нить, ан..кдот
В п..рила, н..всипущий, любит..ль, зд..більшого
Г ап..тит, брил..к, в..теран, д..када
Д пр..амбула, пр..валювання, фрезерувальн..к, пр..дмет
11. В усіх словах іншомовного походження пишеться и в рядку
А д..аметр, кос..нус, през..дія, дез..нфекція
Б ц..фра, д..станція, дистр..б'ютр, ш..рма
В в..ньєтка, дрес..рувати, реч..татив, Ч..каго
Г тер..торіальний, соц..ологія, дж..гіт, клас..цизм
Д абор..ген, Алж..р, верт..каль, пав..льйон
12. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді
А в'ялий, люлька, метал, обстріл, залізниця
Б людина, напруга, журнал, коваль, стільчик
В кобзар, перина, банкет, сорок, бант
Г вчений, заїзд, папороть, картина, вологість
Д засновник, первоцвіт, малятко, буква, м'якість
13. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..олос, ..олова, ..ніт, ..рак, ..оробина
Б ..ладкий, ..рамота, ..уба, а..рус, ..омоніти
В ..оріти, ..урток, ..атунок, ..орох, ..рамотний
Г ..рунт, ..ава, ..удзик, ..уля, ..ел..отати
Д ..одина, ..роші, ..азда, ..рива, ..раблі
14. Вкажіть, у якому рядку кількість звуків і букв однакова
А краєвид, літера, сміятися, політ, півень
Б їдуть, край, розмір, вікно, юність
В день, колос, боротьба, молитва, крило
Г рядок, груша, молодий, бджола, поет
Д мереживо, голос, ходити, повінь, колядка
15. Вкажіть, у якому рядку літери я, ю, є позначають два звуки
А земля, читання, лякати, юрта, м'ята
Б любов, малювання, пам'ять, яблуко, малюнок
В солов'ї, сузір'я, ярмарок, м'ясо, Європа
Г знання, рядно, тяжко, в'юн, клятва
Д рілля, яр, м'який, століття, яхта
16. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком
А пава, паляниця, пам'ять, пан, планета
Б павук, пакунок, перегортати, пестощі, подарунок
В парость, перелаз, питання, плем'я, повість
Г парк, пелюстка, перевал, підліток, пісня
Д переїзд, пильно, південний, пломінь, плита
17. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А вдячність, самотність, знатність, зневага, радість
Б перехрестя, батьківщина, залізниця, тисячоліття, благородство
В чистота, верхів'я, суцвіття, твердження, сповиток
Г узбережжя, властивість, подібність, пластмаса, узлісся
Д стеблина, забарвлення, мрія, гордість, подруга
18. Вкажіть, у якому рядку є слова, які не можна переносити з рядка в рядок
А обов'язок, маска, галицький, підживити, рідний
Б братній, водний, рясний, подвійний, Мар'яна
В український, ім’я, полум'я, урок, тінь
Г радісний, сосна, вікно, морський, ластівка
Д вільний, поле, рілля, польський, кістка
19. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А зруй-нувати, сльо-за, бо-йовий, наро-дження, лег-кий
Б зав-госп, знан-ня, від-дати, від-значити, ве-сна
В зам-ріяний, бой-овий, дзь-обати, позау-рочний
Г вліт-ку, де-який, лій-ка, близько-східний, військ-ком
Д аґ-рус, заво-йовник, кольо-ри, без-звучнйй, роз-плющити, ві-дігнути
20. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А кастрýля, фáртух, ганчíрка, скóворода, помúлка
Б асфáльт, корúсний, сервéтка, комірéць, зáморозки
В кипíти, пóзначка, снíдати, кáжу, привéзти
Г хустúнка, óжеледь, морóзець, вíхола, полýдень
Д вúдолинок, стрибáти, стáрий, стéля, віршí
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться разом
А обер/майстер, грамо/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг
Б пів/вірш, радіус/вектор, грот/щогла, військово/службовець
В літако/виліт, жокей/клуб, екс/міністр, грам/маса
Г внутрішньо/заводський, внутрішньо/галузевий, загально/шкільний
2. Усі слова пишуться окремо в рядку
А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, невідь/чому
Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то
В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли
Г не/до/смаку, ні/до/кого, не/на/багато, ні/в/якому/разі
3. Правильно написано всі слова рядка
А не послух, невагомість, нісе-ніте, не вартий
Б незлíчений, ні слова не скажу, ні в чому, нізвідки
В ні котрий, не п'ятий, а шостий, не доплатити, незовсім
Г ні один, ні звідки, не можливий, недобрий, а злий
4. Вкажіть, у якому рядку числівники записано неправильно
А восьмистам дев'яноста дев'яти, чотирнадцятьма
Б двох тисяч восьмисот вісімдесяти дев'яти
В п'ятсот шестидести трьох, триста сорок п'ятьох
Г дев'ятистам вісімдесятьом п'ятьом, чотирьохстами двадцятьма двома
5. Вкажіть, у якому рядку всі слова числівники
А кільканадцять, третина, подвоїти
Б вісімсот, надвоє, вчетверо
В троє, мільйон, семеро
Г уперше, п’ятикілометровий, дванадцять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А товкти воду в ступі; 1 робити невидимим;
Б туманити голову; 2 під'їсти;
В бувати в бувальцях; 3 повторювати;
Г заморити черв'ячка. 4 дурити, морочити;
5 мати досвід.
2. Установіть відповідність між значенням слова та сполучуваним з ним словом
А відношення; 1 миттєво;
Б відносини; 2 зневажливе;
В стосунки; 3 арифметичні;
Г взаємини; 4 особисті;
Д ставлення. 5 ринкові.
3. Визначте, яке речення побудовано неправильно
А Дочитавши книжку, я ще довго сміялася з фіналу.
Б Визначаючи сторони горизонту, мені в пригоді стане компас.
В Спостерігаючи схід сонця, ти ніби відчуваєш свою причетність до народження нового дня.
Г Тим часом колоди, погойдуючись на хвилях, поволі наближалися до фортеці.
Д Повечерявши, сестра повела мене спати і, поклавши на постіль, перехрестила, поцілувала.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - скріпити
2. Зробити фонетичний розбір слова - колосся
Варіант 27
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголос падає на закінчення
А запитання, бджола, олень, новий, вогнище
Б черговий, кермо, легкий, кропива, ім'я
В ознака, читання, завдання, монолог, каталог
Г слов'янин, подруга, метелиця, дециметр, джерельце
Д черемха, селянин, лелека, вогкий, вівця, горобина
2. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А ближчий, дужчий, сміється, піщаний, у шапочці
Б стомишся, дуб, казка, вохкий, легкий
В боротьба, нігті, зцідити, книжці, дочці
Г молотьба, легший, дорожчий, вужчий, нижчий
Д борідка, ягідка, квітка, юшка, діжка
3. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий
Б власний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий
В тріснути, пестливий, хворостняк, вискнути, писнути
Г рискнути, зап'ястний, хвастнути, провісник, шістнадцять
Д серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний
4. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний
Б розніжений, розброєний, безземельний, беззаконня, південний
В іменник, бризкання, коріння, латаття, піддашшя
Г віддзеркалення, ссавці, стаття, цілинник, юннат
Д взуття, тертя, угіддя, надбання, наріччя
5. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А прияз..нь, віч..ність, кіл..це, намороз.., Ткач..ов
Б вмивают..ся, присяд..те, майбутн..го, миш..як, стан..те
В кур..йоз, медал..йон, компан..йон, інтерв..ю, тон..ший
Г с..огодні, різ..бяр, брен..кіт, ател..є, нян..чити
Д міс..кий, суспіл..ство, т..мяний, сторін..ці, зачіс..ці
6. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається чергування у /в
А уголос, умирати, укусити, умова, указка
Б урожай, уранці, усмішка, устигати, учитель
В учорашній, усякий, уперед, уміння, уночі
Г умова, упоратися, указати, узимку, Ужгород
Д укусити, усний, урочистий, ураган, управління
7. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Північно-кавказький край, Підготовчі курси, Познань, партія
Б українські степи, заслужений учитель України, православна церква,
комета Галлея
В Бичок Третячок, Господь, Біловезька Пуща, бібліотека
Г Мельпомена, Харківський метрополітен, лісовик, мале підприємство
Д Ярослав Галицький, усмішка Джоконди, Українське радіо, Урал
8. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А розкіш..ю, цін..ий, свячен..ий, самовід..аний
Б зав..ишки, розіл..яти, знаме..ик, хвилин..ий
В лін..ю, любов..ю, роздоріж..я, Одіс..ей
Г вугіл..я, віст..ю, військ..омат, мерзен..ий
Д від..ячити, без..емельний, зав..ишки, лукавіст..ю
9. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А ..бити, ..жатий, ..чистити, ..двоєний
Б ..гуртованість, ..кликання, бе..формний, ро..сип
В ..сув, ..копування, ро..термосити, бе..тямно
Г ..гуртованість, ..гущувати, ..керований, бе..формний
Д ..читати, ..середини, бе..помильно, ..хрещений
10. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр..гинання, пр..горнути, пр..донний, пр.. мудрий
Б пр.. гаслий, пр..свиснути, пр..мести, пр..пухнути
В пр..гнати, пр..світлий, пр..моритися, пр..сісти
Г пр..красити, пр..єднаний, пр..долинок, пр..возити
Д пр..бивний, пр..вабний, пр..булець, пр..чудовий
11. Літера и пишеться в усіх словах рядка
А кн..гарня, пал..во, ч..тання, прав..льний
Б петруш..чка, пр..мітив, мат..рі, м..сливець
В прор..вати, х..талися, міс..во, пр..стол
Г cм..тана, розм..нати, пр..амбула, зг..нати
Д вогн..ще, хлібч..ка, горл..чко, яв..ще
12. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А додавати, будинок, режисер, зріз, лев
Б з'їзд, ворог, левада, пити, раса
В одяг, доба, здогад, дуб, дід
Г рада, волошка, лити, перстень, словник
Д згуба, драма, летючий, список, мити
13. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А а..роном, до..ляд, ..аздиня, ..умор, ва..а
Б ..олова, ..азель, ...ончар, па..он, ..ортати
В ..анок, а..рус, ..едзь, ..ел..отати, ..лей
Г а..укати, ла..ідний, з..ортати, о..ляд, ..уляти
Д збері..ати, ..аба, ..ел..отати, ски..лити, ..азда
14. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах кількість букв і звуків однакова
А чабан, ромашка, опозиція, непевний, прогулянка
Б наснага, голова, повертається, танцівниця, віяти
В сміятися, книга, плакати, розум, пурхати
Г дзьоб, насміятися, їзда, гумор, розв'язаний
Д драма, танок, мова, парта, щабель
15. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А ярмо, об'єкт, спересердя, поєдинок, оформлення
Б юрист, яблуко, єдиний, паяти, лілея
В набиватися, малюнок, рядок, об'єктив, царювати
Г щастя, об'єднати, забуття, каяття, родючий
Д єдність, забавляти, ювелір, пояс, яскравий
16. Вкажіть, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітним порядком
А борона, відживати, вабити, подружжя, контракт
Б дивак, дим, ласий, палати, канцелярія
В рости, симпатія, знахар, витівки, ручка
Г відгук, шофер, автомобіль, скромний, писати
Д вибори, відмикати, відміна, вносити, вороний
17. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А павутинка, сніжинка, вітерець, морозець, відлига
Б шахтар, льотчик, турист, перукар, пекар
В пригода, подорож, екскурсія, мандрівка, полум'я
Г довершеність, композиція, підкреслення, вибагливість, побудова
Д метушня, механізм, сувенір, велетень, турбота
18. Вкажіть, у якому рядку є слова, які не можна переносити з рядка в рядок
А видавництво, архітектор, весна, ковдра, ромашка
Б стілець, рум'яна, весло, м'ясо, нирка
В надзвичайно, міський, Дністер, вірний, гідність
Г варто, рік, урок, Дніпро, яма, бій
Д сім'я, чесність, осінній, верхній, модний
19. Вкажіть, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А роз'яс-нити, під-в'язати, вір-ність, ан-тена, пест-ливий
Б ма-йор, май-ка, по-стіль, без-іменний, яг-ня
В люд-ство, кур'-єр, рибаль-ство, Лук'-ян, ор-фо-грама
Г виц-вісти, рай-он, бай-ка, Мар-'ян, юна-цький
Д низь-кий, роз-стріляний, книж-ка, восьми-гран-ний, яр-мо
20. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А пóдруга, дирéктор, партизáн, поштáр, господáрка
Б лéгкий, вóгкий, чергóвий, минýлий, кóрисний
В черевúки, чóботи, шкарпéтки, панчóхи, воджý
Г полунúця, сунúця, кукурýдза, пшенúця, кропивá
Д вербá, топóля, черéшня, горобúна, áґрус
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку всі слова з ні пишуться разом
А ні/світ/ні/зоря, ні/що, ні/від/чого, ні/в/року
Б ні/де, ні/сенітниця, ні/чого, ні/який
В ні/куди, ні/телень, ні/по/чому, ні/чийний
Г ні/сяк/ні/так, ні/слуху/ні/нюху, ні/защо
2. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А білий/білий, унтер/офіцер, козир/дівка, зменшувально/пестливий
Б зроду/віку, вічно/зелений, глухо/німий, космо/дром
В вузько/діалектний, брат/і/сестра, карко/ломний, молочно/білий
Г військ/комат, сам/на/сам, лісо/степ, легко/крилий
3. Вкажіть, у яких рядках всі числівники порядкові
А сто, тисячний, мільйонний, п'ятий
Б шестеро, двадцять перший, двоє, кільканадцять
В сотий, чотирнадцятому, третього, двадцятитисячний
Г двісті сорок перший, четвертого, сьомого, вісімнадцятий
4. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку
А п’ять мотоциклів, сто один працівники, п’ятнадцять троянд
Б дванадцять аркушів, тринадцять учнів, двадцять три мішки
В чотири студента, шість зошитів, одинадцять учасників
Г півтора дні, шістнадцять років, одна друга кілограм
5. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А вербо/ліз, Верни/город, кіно/прокат, загально/освітній
Б авто/підприємство, пів/Японії, максі/спідниця, воле/любний
В всюди/хід, більш/менш, лікар/еколог, вело/завод
Г пів/ями, м'ясо/молочний, прем'єр/міністр, соціал/демократ
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А не з руки; 1 голосувати;
Б не з маком; 2 вигнати;
В показати поріг; 3 свавілля;
Г своя рука владика. 4 не гоже, не личить;
5 погано, непереливки.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А ні в тих ні в сих; 1 замовкнути;
Б зашити вуста; 2 рано;
В ні світ ні зоря; 3 розізлитися;
Г ахіллесова п'ята. 4 слабке вразливе місце;
5 розгубитися, зніяковіти.
3. Знайдіть рядок, у якому всі фразеологізми мають однакове значення
А вийти в люди; вийти на дорогу; вийти сухим із води
Б відкрити душу; відкрити дорогу; відкрити очі
В входити в норму; входити в колію; входити в русло
Г давати відсіч; давати перцю; давати по руках
Д жити, як вареник у маслі; жити, як горох при дорозі; жити, як у Бога за пазухою
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - символіка
2. Зробити фонетичний розбір слова - щебетання
Варіант 28
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку є «зайве» слово
А форпостний, шістсот, зап'ястний, контрастний
Б кістлявий, щасливий, радісний, блиснути
В цілісний, заздрісний, кількісний, жалісний
Г тижневий, улесливий, обласний, буревісник
Д гігантський, туристський, студентський, компостний
2. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А памороз..ю, пан..а, опрацьован..ий, облич..я
Б над..ністрянський, Новорос..ійськ, сіл..ю, широчен..ий
В ворон..я, годин..икар, священ..ий, наріч..я
Г лібрет..о, числен..ий, ден..ий, барок..о
Д над..ніпрянський, контр..еволюція, молодіст..ю, спірал..ю
3. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..каменіти, ..творіння, ..хоронити, ..фабрикований
Б ..трибнути, ..капувати, ро..пхикатися, ..хмурніти
В ..хитрувати, ..плигнути, бе..силля, ро..тиснений
Г ..плеск, ..хопити, ро..простертий, ..карати
Д ..тягувати, ..ходка, ..садити, бе..сило
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді
А працювати, життя, хазяїн, монета, година
Б поличка, сила, рік, струна, смужка
В сказати, полотно, сон, велосипед, весна
Г навчатися, влітку, людина, серце, зірочка
Д сонце, мріяти, море, розмова, береза
5. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..аньбити, ..аразд, ..оробець, ..уманіст, ..урток
Б ..рати, ..арний, ..аз, ..уртожиток, ..ущавина
В ..валт, ..рунт, ..аздиня, ..анок, ..ава
Г ..удзик, ..арбуз, ..уркіт, ..уцульський, ..риб
Д ..асло, ..елготати, ..олосувати, ..уска, ..рунтопровід
6. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А взимку, подвір'я, весняний, олівець, співати
Б криниця, собор, історія, праска, знання
В сіль, літера, мрія, якір, спадщина
Г струмок, сонячний, вулиця, ранок, сон
Д море, п'ятниця, приїхати, суниця, хліб
7. Визначте, у якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки
А місячний, лисиця, клятва, злякати, гілля
Б життя, пляма, повітря, страусеня, суддя
В яблуко, приїжджати, з'їсти, пір'їна, явір
Г глянути, свято, стяг, стаття, козеня
Д замовлення, ключ, ряд, подряпати, різниця
8. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за
алфавітним порядком
А покровителька, порожній, правда, праска, працювати
Б портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений
В посуд, правосуддя, праслов'янський, приневолений, приносити
Г православний, прималювати, принада, принцеса, полотно
Д практика, прати, примітка, принцип, приписка
9. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А переказ, приказка, розповідь, мовлення, оповідка
Б мовознавець, спеціаліст,прикордонник, металург, працівник
В речення, вимова, висновок, враження, звернення
Г покоління, майбутнє, довкілля, порядок, площина
Д вихованість, порядність, скромність, привітність
10. Визначте, у словах якого рядка всі склади закриті
А спільний, зайчик, майстер, горбок, вівця
Б вільний, вірність, гордість, пам'ять, розум
В вартість, мовник, вовчий, цінний, мильний
Г гарбуз, алмаз, горло, альбом, колір
Д конверт, сильний, більярд, город, поляк
11. Визначте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А ра-джу, міль-йон, роз-бій, три-главий, Т.Г.- Шевченко
Б бур'-ян, мор-ський, се-стра, больо-вий, хо-джу
В гай-ка, ріл-ля, при-йти, кіст-ка, по-дзвонити
Г сіль-ський, полу-м'я, ткаць-кий, без-смертний
Д кукуру-дза, без-устанно, від-діл, братст-во, стат-тя
12. Визначте у якому рядку в усіх словах приголосні глухі
А тіньовий, скоринка, тинятися, котити, комар
Б морок, кіготь, холод, проїзд, двері
В монах, ховрах, кожух, темний, коло
Г спека, спати, поспіх, чаша, посуха
Д безлад, малий, гриміти, страх, гора
13. Визначте у якому рядку в усіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук
А підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі
Б підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт
В дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало
Г підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем
Д підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний
14. Визначте у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А дзвін, молодь, ясен, бандура, колос
Б мідь, птах, зерно, гаївка, бруд
В політ, щука, зелень, човен, борщ
Г добро, злагода, щавель, сокіл, ясність
Д межа, грюкіт, галас, морок, соя
15. Визначте у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А боягуз, злюка, боєць, алюміній, хрящ
Б кольє, коляда, розіб'ю, зоря, п'яльця
В пояс, вояж, сум'яття, велюр, куля
Г лящ, бюро, хом'як, єпископ, ключ
Д заєць, в'юн, віяло, п'єса, кар'єра
16. Визначте у якому рядку всі слова розташовано за алфавітним порядком
А галка, гомін, географ, гроно, глобус
Б галас, геометрія, гіркота, гончар, гукнути
В горбань, гуркіт, геній, гарба, гроза
Г гумовий, грак, голова, груша, грім
Д гачок, гербарій, гімназист, горобина, голод
17. Визначте у словах якого рядка однакова кількість складів
А територія, привілля, видолинок, улоговина, пагорбок
Б надвечір'я, піднебесся, розуміння, товариство, професія
В бібліотекар, композитор, винахідник, космонавт, хлібороб
Г збагачення, прощання, найменування, розчищення, розуміння
Д швидкість, кмітливість, сміливість, привітність, знатність
18. Визначте у якому рядку в усіх словах перший склад відкритий, другий — закритий
А хімік, пекар, столяр, маляр, робот
Б вінок, розум, роса, промінь, маслюк
В віник, вікно, масаж, баран, лото
Г коса, косар, вода, водний, море
Д козак, ранок, майор, мода, модний
19. Визначте у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А сер-йозно, по-дзвонити, сі-м'я, від-дзеркалити
Б сьо-годні, розм’-якшити, ра-йський, голо-сний, від-дати
В овоче-сховище, ра-джа, хворост-няк, ви-йшов
Г роз-крити, паль-ці, ста-єнь, знан-ня, навмис-не
Д під-в'язати, юн-нат, сьо-мий, над-звичайний, пи-снути
20. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А кропивá, áґрус, кульбáба, ожúна, рáзом
Б етажéрка, лíжко, шáфа, стілéць,воджý
В корабéль, ліхтáрик, вóгник, гíлочка, гóйдалка
Г сантúметр, хвилúна, секýнда, дециметр, кілометр
Д зáгадка, пóмилка, дочкá, хурдéлиця, завíя
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку всі слова написано правильно
А аби до кого, ні в що, бозна-який, хтозна-хто
Б абизчим, ні котрий, з невідь-ким, котрий-будь
В невідь з ким, з абичим, хтозна в якому, хто-будь
Г як не як, сам-на-сам, денебудь, треба-таки
2. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться разом
А вільно/найманий, в/три/дешева, ні/звідки, кисло/молочний
Б генерал/аудитор, без/кінця/краю, звуко/і/теплоізоляція, ні/з/ким
В гранд/дама, віце/консул, ані/мур/мур, випукло/плоский
Г загально/людський, боє/здатність, жовто/гарячий, дво/денний
3. Усі слова з не пишуться окремо в рядку
А не/сьогодні-завтра, не/пишучи, ще не/достиглий плід, не/досить
Б не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид
В не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка
Г не/щадний, не/перевірений, не/мовби-то, не/закінчено
4. Вкажіть, якому рядку всі числівники кількісні
А багато, нуль, сім, троє
Б тридцята, одна десята, восьмеро, четвірка
В п'ятеро, кільканадцять, третя, сорока трьох
Г дев'ятого, п'ятнадцять, двохповерховий, шестеро
5. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А вище/згаданий, дизель/моторний, прем'єр/міністр, екстра/клас
Б біо/комплекс, ново/утворений, пів/захисник, стерео/програвач
В день/другий, обер/лейтенант, сон/трава, інженер/економіст
Г багато/ступінчастий, шлако/блок, трудо/день, тихо/тихо

ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А лягти головою; 1 ударити;
Б на кутні сміятися; 2 плакати;
В наганяти холоду ; 3 лякати;
Г ляща дати. 4 загинути;
5 перемогти.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А обома руками; 1 точно, вірогідно;
Б власними руками; 2 особисто;
В з фактами в руках; 3 байдужо;
Г в їжачих рукавицях. 4 суворо тримати;
5 повністю, цілком.
3. Помилка в тлумаченні фразеологізму є в рядку
А хоч конем грай — багато місця
Б хоч мак сій — безвітряно
В хоч з лиця воду пий — вродливий
Г хоч в око стрель — безвихідне становище
Д помилки немає
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - премудрість
2. Зробити фонетичний розбір слова - подвір’я
Варіант 29
І рівень
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголошений останній склад
А грибочок, ялина, бджола, новий, джерельце
Б вільшаник, партизан, очерет, легкий, ознака
В абрикос, апельсин, квиток, черемха, килим
Г метал, велосипед, верблюд, лелека, чоботи
Д комбайн, предмет, літак, черговий, кермо
2. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А Мар'яна, Лук'ян, свято, жираф'ячий, В'ячеслав
Б дев'ять, возз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я
В кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд
Г дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я
Д п'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як
3. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А брен..кіт, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні
Б т..мяний, різ..бяр, радіст.., с..міх, корист..ю
В снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, брун..ки
Г київс..кий, св..ято, тінн..ю, здаєт..ся, Натал..чин
Д ган..ба, пісен.., кін.., близ..ко, лікар..
4. Вкажіть, у якому рядку всі слова написано правильно
А ніжка, діжка, ягітка, борідка, казка
Б боротьба, молотьба, просьба, книжка, ложка
В стомишся, дуб, вохкий, легкий, нігті
Г безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, зцідити
Д зфотографувати, без клопоту, з шибок, безкисневий, з черги
5. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А акумуляція, белетристика, грип, ідилія, колектив
Б бонна, панна, тонна, пенні, вілла, мірра
В імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джонні, Голандія
Г Руссо, Торрічеллі, Шіллер, ванна, манна
Д марокканець, колектив, сума, апарат, Яффа
6. Визначте, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А запитáння, бджолá, дзéркало, літáк, вóгнище
Б чергóвий, сантимéтр, предмéт, óзнака, читáння
В завдáння, одúнадцять, кіломéтр, новúй, вирáзний
Г старáнно, адрéса, листíвка, подрýга, шáна
Д вíльшаник, сніговúй, метéлиця, спúна, вíхола
7. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком
А очерет, партизан, абрикос, апельсин, черевики
Б кульбаба, ожина, м'ята, чоботи, аґрус
В хвилина, комбайн, ведмідь, голуб, вівця
Г метелик, кукурудза, суниця, троянда, черешня
Д ім'я, пам'ятник, гриміти, хустина, олівець
8. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А Мар'яна, дев'ять, з'явитися, мавпячий, Лук'янівка
Б з'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях
В без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю
Г зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк
Д вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, моркв'яний
9. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно
Б доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк
В рискнути, провісник, вискнути, свиснути, гуснути
Г безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий
Д ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний
10. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці
Б Парас..ці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся
В приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці
Г вел..можа, брех..ня, брен..кати, блис..тіти, бат..ківський
Д Бат..ківщина, бан..ці, склян..ці, бал..зам, баб..ці
11. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А просьба, боротьба, косьба, зцідити, ягітка
Б розказати, вогкий, вокзал, спитати, книжка
В ніхті, скинути, дочці, ложка, борідка
Г молотьба, бесшумний, безжурний, розкопати, сфотографувати
Д казка, дуб, лошка, діжка, юшка
12. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді
А садовод, складність, князювати, найменший, врожай
Б ковзати, скоринка, однокласник, переклад, саджати
В козак, льодяний, навчати, апельсин, розумний
Г берег, вечірка, горіховий, друкар, займенниковий
Д звук, слово, комплексний, кораблик, механізм
13. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..оробенятко, ..умка, ..уля, ..орщик, ..рунт
Б ..орох, ..азда, ..осподар, ..отувати, ..удзик
В ..анок, ..валт, ..удзь, ..уральня, ..ніт
Г ...остювати, ..орох, ..острий, ..отовність, а..рус
Д за..адка, ..отель, ..отівка, ..ілка, ..ості
14. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А помешкання, папка, солов'ї, сказати, мірка
Б модниця, наклеїти, дзьоб, пташка, прогулянка
В зозуля, полька, саджанець, день, по-материнськи
Г чудово, земля, міліметр, знати, єдність
Д будувати, шкільний, наука, червоний, невміння
15. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук
А значення, помилитися, співає, помічниця, знання
Б по-моєму, муляти, пом'якшувати, м'ята, купатися
В пляма, копієчка, малювати, краєзнавчий, наживлятись
Г ляльковий, осідання, переїхати, сперечатися, малюнок
Д нянька, обвітрювати, пообіцяти, муляр, м'ясо
16. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком
А долина, доля, драже, дріботіти, дяк
Б заговорити, загубити, зажура, заколотник, залоза
В обміняти, оборона, овація, огортати, ознака
Г реквізит, режисер, ремінь, рефлекс, рецепт
Д анкета, анонс, апетит, апокриф, апостроф
17. Визначте, у словах якого рядка однакова кількість складів
А правильність, приниження, доброзичливість, добродушність, гостинність
Б підвищення, міркування, навчання, вираження, спілкування
В мистецтво, живопис, музика, поезія, скульптура
Г режисер, актор, глядач, шанувальник, оплески
Д розум, дружба, доказ, любов, печаль
18. Визначте, у якому рядку між словами слід вживати прийменник в
А бігти (у,в) сад, зайти (у,в) клас, удар (у,в) спину, жити (у,в) Львові
Б успіх (у,в) навчанні, читала (у,в) газеті, приніс (у,в) кишені, узяв (у,в) друга
В бачив (у,в) сусіда, відніс (у,в) хату, зайди (у,в) бібліотеку, стати (у,в) пригоді
Г була (у,в) Індії, плавати (у,в) озері, жила (у,в) Одесі, служити (у,в) армії
Д сидіти (у,в) автобусі, запитати (у,в) автора, працювати (у,в) аптеці, жив (у,в) брата
19. Визначте, у якому рядку не допущено помилку в усіх словах у чергуванні приголосних
А птахтво, чеський, узбецький, студентський
Б криворіжський, бучацький, черкаський, бережу
В козакський, збаражський, убогство, парижський
Г юнацький, казахський, товариський, їжджу
Д агенство, кременчуцький, солдацький, грекський
20. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Син Божий, Указ Президента України, Всесвітня Рада Миру, Австро-Угорщина
Б Австрійська Республіка, верховна Рада України, великомученик, Цербер
В Данило Галицький, Харківщина, Греко-католицька церква, Івано-Франківськ
Г Європейське об'єднання українських організацій, колядка, Інтербачення, заповідник
Д штучний супутник Землі, дециметр, храм Артеміди, Сирійська Арабська республіка

ІІ рівень
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку прикладки пишуться через дефіс
А рай/дерево, льон/кучерявець, квітка/ромен, село/Богданівка
Б зілля/чебрець, Десна/ріка, крем/брюле, непосида/хлопець
В ремінь/риба, плащ/дощовик, королева/мати, гід/перекладач
Г Мар’яна/черниця, сторож/дід, письменник/Стельмах, учитель/мовник
2. Усі числівники пишуться разом в рядку
А дві/тисячі/дев'ятий, 3/мільйонний, 14/й, вісьма/десятими
Б двадцяти/п'яти/тисячний, кільком/стам, кілька/десят, трьох/сот
В на 7/у, сто/п'ятий, сто/надцятий, півтора/ста
Г восьмисот/сорока/трьох, вісьмастами/дев’яносто/сьома
3. Складні займенники пишуться через дефіс у рядку
А казна/що, у хтозна/кого, про будь/що, будь/котрий
Б хтозна/в/кого, ні/до/чого, ні/чим, ані/кому
В ні/з/чим, казна/при/чому, невідь/у/якому, аби/який
Г на/при/кінці, у/наслідок, ось/ось, де/небудь
4. Усі слова з не пишуться разом у рядку
А не/до/смаку, не/смілий, не/розвантажений досі вагон, не/можна
Б не/дбайливий, не/дарма, не/доглянути, не/дочитаний роман
В не/руш/мене, не/погода, не/набагато, не/ня
Г не/досить, не/треба, не/начебто, не/до/смаку
5. Визначте речення, у якому числівник стоїть у правильній формі
А Проголосувало близько восьмисот п'ятдесяти виборців.
Б Подякувати п'ятистам семидесяти учасникам змагань.
В Глядачі сиділи на семистах дев'яносто трьох стільцях.
Г жодного правильного
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами
А зробити з мухи слона; 1 виводити на чисту воду;
Б витати у хмарах; 2 згустити фарбу;
В зривати маску; 3 мов на світ народився;
Г сидіти в печінках. 4 думкою багатіти;
5 дуже набриднути.
2. Установіть відповідність між сталими виразами
А быть в нерешительности; 1 підноситися над чим;
Б быть выше(чего); 2 рахувати;
В вбить клин (между кем); 3 вагатися;
Г вести счёт. 4 розсварити (кого);
5 увійти в довіру.
3. Позначте фразеологізм, що логічно завершує речення: Думаєш, як вступив до ВНЗ, то…
А знайшов сокирку під лавкою;
Б коваль бабі рідній швець;
В посадив когось на лід;
Г вже на ґачок когось піймав;
Д Бога за бороду вхопив.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - підсолювати
2. Зробити фонетичний розбір слова - в’ються
Варіант 30
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у словосполуках якого рядка між словами слід вживати прийменник в
А був (у,в) архіві, сидів (у,в) барлозі, приїде (у,в) травні, плавати (у,в) океані
Б сидіти (у,в) ямі, позичити (у,в) Андрія, потреба (у,в) спілкуванні,
приходив (у,в) четвер
В зайди (у,в) інститут, вчитися (у,в) інтернаті, жити (у,в) Ірпіні, їздити
(у,в) Угорщину
Г бігти (у,в) сад, приїзд (у,в) Чернівці, бачив (у,в) журналі, ходив (у,в)музей
Д успіх (у,в) навчанні, стань (у,в) куток, візьми (у,в) тумбочці, запитай (у,в)касі
2. Спрощення в групах приголосних відбувається на письмі в усіх словах у рядку
А шіс..надцять, гус..нути, капос..ний, щотиж..невий
Б пристрас..ний, благовіс..ний, жаліс..ний, безхитріс..ний
В облес..ливий, облас..ний, хрес..ний, перс..невий
Г пес..ливий, корис..ний, гіган..ський, студен..ський
Д заздріс..ний, кіс..лявий, доброчес..ний, віс..ник
3. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Укажіть рядок, де не відбувається чергування приголосних у всіх словах
А Париж, Рига, Овруч, Кодак
Б Іртиш, Ясси, Буг, Запоріжжя
В Чорнухи, Гаага, калмик, Виборг
Г Нью-Йорк, казах, Цюрих, Ла-Манш
Д Осло, Чикаго, Мінськ, Черкаси
4. Прийменник із треба писати в реченні
А (З, Із) тобою, мій хороший, добре йти обіруч.
Б Передвечір'я, передвечір'я... Чи ти (з, із) загір'я, чи ти (з, із) зазір'я?
В Марічка (з, із) Івасиком чули звуки флояри, яка линула чорнолісом.
Г Місяць (з, із) хмари виглядає, землю Новою зорею сповіщає.
Д Лист (з, із) дерева зліта, до землі хилиться.
5. Відбувається зміна приголосних під час словотворення в усіх словах рядка
А безпека, чех, Камчатка, брат
Б яйце, молочний, вік, людський
В Сиваш, убогий, вереск, студент
Г Рига, Париж, ткач, парубок
Д турецький, високий, галицький, арбітраж
6. У вимові в усіх словах відбувається уподібнення приголосних у рядку
А анекдот, вокзал, зшиток, легкий
Б казка, гриб, просьба, депресія
В когорта, призьба, завмирання, деградація
Г рюкзак, молотьба, заводій, призвідник
Д головоломка, громада, безжурний, замісник
7. Визначте, у словах якого рядка всі склади відкриті
А машина, слово, джерело, свято, іній
Б полиця, море, дерево, село, вітер
В кіно, праця, липа, село, вечір
Г молоко, море, око, поле, вода
Д яма, маяк, зоря, коса, воля
8. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А ор-ля, йо-му, сон-ний, пі-джак, від-стань
Б віч-но, яй-це, буль-йон, бов-ваніти, без'-язикий
В батальй-он, всьо-го, дит-'ясла, ін-ший, Ал-ла
Г кур-йоз, пів'-яблука, іс-тина, чай-ка, кіст-лявий
Д без-звучний, гу-кати, во-джу, зіл-ля, ві-дігнати
9. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А гóйдалка, принестú, стілéць, літопúс, етажéрка
Б аквáріум, бетóн, метáл, навкóло, децимéтр
В похíд, шкарпéтки, конвéрт, наввúпередки, лíжко
Г грóно, пшенúця, мíсто, пóшта, поштáр
Д узлíсся, календáр, топóля, прíзвище, ходжý
10. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком
А каструля, фартух, тополя, ожеледь, гриміти
Б корисний, ознака, рушник, ганчірка, тарілка
В агроном, горизонт, тиждень, комбайн, вікно
Г яблуня, вересень, стрибати, телеграма, перо
Д вирушати, заїжджати, рухатися, піклуватись, гратися
11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр
Б з'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати
В роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити
Г рум'яний, дзвякнути, цвях, моркв'яний, торф'яний
Д м'ясо, м'язи, з'їзд, буря, дев'ятнадцять
12. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А донец..кий, чернівец..кий, Гриц..ко, різ..ко, сон..ця
Б багат..ма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні
В кіл..це, їдал..ня, учител..ство, німец..кий, доч..ці
Г ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці
Д рум..яний, радіст.., корист..ю, брен..кати, сім..десят
13. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А нігті, кігті, зкинути, сфотографувати, розкопати
Б дочці, книшці, зважся, пробудишся, просьба
В стомиться, сміється, дуб, казка, вогкий
Г зцідити, молотьба, бежжурний, піщаний, дужчий
Д ближчий, смієшся, дьогтю, діжка, подрушка
14. Визначте, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и
А с..мпатія, л..мон, с..стема, ас..метрія, ц..ферблат
Б Єг..пет, Пар..ж, с.лует, к..но, в..кінг
В р..нг, к..ргиз, ж..раф, б..лет, ц..клон
Г в..мпел, г..гант, в..траж, ф...рма, к..моно
Д ф..ніш, д..зель, б..нт, д..сципліна, д..спут
15. Вкажіть, у якому рядку між словами слід вживати сполучник й?
А золото (і,й) срібло, місяць (і,й) зорі, сидіти (і,й) мріяти, сміх (і,й) сльози
Б червоне (і,й) біле, приходить (і,й) допомагає, дощ (і,й) сніг, весела (і,й) щаслива
В ручка (і,й) олівець, мороз (і,й) вітер, цікаво (і,й) весело, купив (і,й) приніс
Г помідори (і,й) огірки, фрукти (і,й) овочі, діти (і,й) онуки, вчителі (і,й) інженери
Д інститути (і,й) університети, правда (і,ж) кривда, хліб (і,й) сіль, читати (і,й) переказувати
16. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Північний льодовитий океан, будинок науки і техніки, Шевченківські твори, Син Божий
Б Академія медичних наук України, Чудо-Юдо, концерн, Збройні сили України
В Щецинська затока, археозойська ера, Велика Британія, чемпіон України
Г Яблучний Спас, виробниче об'єднання, Велика Вітчизняна війна, Новий Заповіт
Д Запорозька Січ, симфонія, Псалтир, Матір Божа
17. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А памороз..ю, пан..а, опрацьован..ий, облич..я
Б над..ністрянський, Новорос..ійськ, сіл..ю, широчен..ий
В ворон..я, годин..икар, священ..ий, наріч..я
Г лібрет..о, числен..ий, ден..ий, барок..о
Д над..ніпрянський, контр..еволюція, молодіст..ю, спірал..ю
18. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка
А пр..болючий, пр..великий, пр..смачний, пр..линялий
Б пр..бавити, пр..бідний, пр..блискучий, пр...забути
В пр..багатий, пр..тихий, пр..швидкий, пр..хороший
Г пр..балковий, пр..високо, пр..кочувати, пр..холодний
Д пр..сохлий, пр..злий, пр..краснодушний, пр..сипати
19. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А вузл..чок, вер..сень, б..нтежно, кал..ндар
Б к..шеня, бр..хня, л..генда, л..генький
В запорож..ць, галяв..на, дзв..нить, б..нзин
Г комп..нсація, дер..во, зас..нати, д..мократія
Д пр..зент, пр...фіксальний, пр..йскурант, підм..т
20. В усіх словах іншомовного походження пишеться и в рядку
А Афр..ка, башк..р, ескадр..лія, єп..скоп
Б д..якон, калм..к, Ч..лі, полем..ка
В тер..торія, рег..он, д..спропорція, пр..зер
Г кас..р, г..гієна, д..ференціація, мед..цина
Д абр..кос, рат..фікація, ав..там..ноз, рал..
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Усі слова написано правильно в рядку
А всюдихід-тягач, балада-репортаж, місяць-князь, учитель-математик
Б перукар-стиліст, гори-Карпати, місто герой, Хлопчик Мізинчик
В сонтрава, буркун-зілля, риба-молот, яблука «циганки»
Г Шевченко-художник, Москва-ріка, конвалія-увітка, лісо-степ
2. Визначте, у якому рядку всі складні прикметники пишуться разом
А волого/тепловий, російсько/український, до/мінорний, всесвітньо/відомий
Б взаємо/залежний, загально/відомий, волого/стійкий, біло/сніжний
В воєнно/промисловий, безпосередньо/залежний, легко/одягнений, синьо-жовтий
Г інформаційно/науковий, кримсько/південний, хімічно/стійкий, волого/розчинний
3. Визначте, у якому рядку всі сполучники пишуться через дефіс
А тому/то, тим/то, тільки/но, отож/то
Б для/того/щоб, в/тім, або/що, або/ж
В адже/ж, ані/ж, не/мовби/то, так/що
Г як/що, як/би, а/бо, не/мов, нена/чеб/то
4. Усі прислівники пишуться окремо в рядку
А на/гору, до/не/змоги, будь/що/будь, що/правда
Б зо/зла, на/гора, хтозна/як, десь/інколи
В не/в/змозі, на/зло, по/правді, хіба/що
Г десь/інколи, по/своєму, поза/торік, без/жалю
5. У якому рядку всі слова є складноскороченими
А мізантроп, космополітика, самокат, гострокутник
Б стоп-кадр, рентгенкабінет, самовар, топ-модель
В сільгоспугіддя, міськвиконком, держкредит, інформбюро
Г водограй, кіловат-година, суперобкладинка, різьбонарізний
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словами іншомовного походження та їхнім тлумаченням
А контраст; 1 приготування столу до обіду;
Б страйк; 2 офіцер, прикріплений до командира;
В сервірування; 3 різко окреслена протилежність у чомусь;
Г ад'ютант. 4 музична вправа для розвитку техніки співу чи
гри на якомусь інструменті;
5 група людей для підтримання охорони порядку під час
протестів.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А як салом по губах; 1 пісний;
Б дати перцю; 2 обмежений, нерозумний;
В дурне сало без хліба; 3 вилаяти, побити;
Г на комариному салі. 4 приємно, радісно;
5 масний.
3. Доберіть відповідник до фразеологічного звороту у свинячий голос
А дуже голосно
Б заздрісно
В несвоєчасно
Г даремно
ІV рівень 1. Зробити морфемний розбір слова - підсаджувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - читання
Варіант 31
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А ряд, рум’яний, В’ячеслав, цвях
Б люди, мереф’янський, Рєпін, крякати
В останнє, тьмяний, розм’якшити, Воробйов
Г п’є, торф’яний, черв’як, курйоз
Д в’язи, підв’язати, осінь, щука
2. Звуків на один менше, ніж літер, у слові
А медвяний
Б вище
В підноситися
Г усміхається
Д діжечка
3. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі
А раб, ґедзь, діжка
Б ґудзик, сир, сторож
В дуб, залоза, газон
Г жабо, зуби, відхилення
Д жаба, зебра, стоокий
4. У якому рядку букви я, ю, є, ї позначають два звуки
А Майя, пір'я, єднати, Європа, олов'яний
Б бар'єр, бюджет, ательє, Прип'ять, нюанс
В Нью-Йорк, медвяний, стерв'ятник, ялина, хімія
Г яхта, торф'яний, мюслі, дев'ять, юнга
Д всякий, філія, м'ята, філософія, юрта
5. Чергування приголосних не відбувається в рядку в усіх словах
А турок, купець, Бахмач, Черкаси
Б волох, чех, Овруч, Острог
В Бучам, латиш, Сиваш, брат
Г Галичина, Кагарлик, ткач, Ла-Манш
Д Прага, парубок, Мекка, товариство
6. У всіх словах потрібно писати літеру а в рядку
А краш..нка, ..ренда, к..жан, кр..пива
Б перем..гати, к..стрюля, к..чан, к..рогва
В допом..гати, зл..мувати, ґ..зда, кр..хмаль
Г к..нонада, н..вігація, к..ртатий, к..зак
Д проп..ганда, б..гач (майновита людина ), ск..кати, х..зяйнувати
7. У всіх словах якого рядка апостроф не ставиться
А зв..ялити, бур..ян, з..умовити, черв..як
Б дзв..якнути, без..ідейний, пір..я, під..їзд
В цв..ях, сер..йозний, пів..Європи, брукв..яний
Г верб..я, р..ясно, з..юрмилися, пуп..янок
Д в..ється, мед..яний надвечір..я, моркв..яний
8. У слові якого рядка допущено орфографічну помилку
А безжурний, безкорисний, безтарифний, безпристрасний
Б змусити, з'юрмитися, зфотографувати, зшити
В склеїти, сходити, спинити, схилити
Г рюмсати, бджоли, різнотрав’я, зорганізувати
Д пір’їнка, комп’ютер, підживлення, студентство
9. Усі іменники пишуться через дефіс у рядку
А обер/майстер, грамо/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг
Б пів/вірша, радіус/вектор, грот/щогла, військово/службовець
В літако/виліт, жокей/клуб, екс/міністр, грам/маса
Г авто/біографія, батько/мати, пів/емблеми, гідро/станція
Д інженер/електрик, бібліо/графія, жук/носоріг, лейб/гвардія
10. У якому рядку всі слова написано правильно
А густорожевий, жовтогарячий, голубувато-іскристий, світлобрунатний
Б вузьковідомчий, внутрішньоконтинентальний, власне-зворотний, горизонт повздовжній
В гірничо-геологічний, хитро мудрий, тимчасово зобов'язаний, гостро дефіцитний
Г військоморський, темношкірий, швидко-плинний, висококалорійний
Д хлібобулочний, дев’ятипроцентовий, східно-сибірський, пів-коло
11. Укажіть рядки, у яких слід ужити у
А побувати (у, в) Італії, крісло (у, в) кімнаті, кращий(у, в) команді
Б похід (у, в) гори, щоденник (у, в) портфелі, запис (у, в) журналі
В встиг (у, в)хопити, пішла (у, в) поле, хворий (у, в) ліжку
Г участь (у, в) конкурсі, приїхала (у, в) Україну, грубіший (у, в) сто разів
Д діти (у, в)міють, виконана (у, в)права, (у, в) світлі сяйва
12. Спрощення в групах приголосних відбувається на письмі в усіх словах у рядку
А шіс..надцять, гус..нути, капос..ний, щотиж..невий
Б пристрас..ний, благовіс..ний, жаліс..ний, безхитріс..ний
В облес..ливий, облас..ний, хрес..ний, перс..невий
Г пес..ливий, корис..ний, гіган..ський, студен..ський
Д заздріс..ний, кіс..лявий, доброчес..ний, віс..ник
13. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Укажіть рядок, де не відбувається чергування приголосних у всіх словах
А Париж, Рига, Овруч, Кодак
Б Іртиш, Ясси, Буг, Запоріжжя
В Чорнухи, Гаага, Калмик, Виборг
Г Нью-Йорк, казах, Цюрих, Ла-Манш
Д Полтава, Моленруж, Гальчук, Миколаїв
14. У всіх словах якого рядка ставиться апостроф
А Лук..янівка, тьм..яний, багр..янець, відсв..яткувати
Б львів..янин, з..юрмитися, пів..яблука, бур..янець
В мавп..ячий, між..яр..я, пор..ядок, зв..язковий
Г валер..янка, р..яд, з..їжджаючи, верф..ю
Д трав..янистий, безвітр..яний, над..їхати, повітр..я
15. З’ясуйте, у якому рядку при правописі префіксів не допущена помилка
А прекрасний, преображенство, зсунити, зжатий, сфабрикувати
Б пригвинтити, Приазов’я, стурбований, скопаний, принижений
В прибій, розхвилювався, зхвильований, прибережний, прірва
Г прізвище, примарний, прекраса, сфотографувати, зціджений
Д зістрибнути, сморений, зшитий, складений
16. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м’який знак
А зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість
Б цяцькатись, шпиндель, візьміть, кіньчик
В няньчити, дізнається, медальйон, принесіть
Г на сопільці, уманський, український, сядеш
Д чукотський, стільці, льляний, дільниця
17. Позначте рядок, у якому всі слова написані правильно
А беззахисний, старанний, колосся, ллю, питання
Б відданий, зацікавленний, качення, оточення, обличчя
В письменний, гранню, згуртованний, радісттю, вивчення
Г вихованний, глибинний, Полісся, лисття, подорожжю
Д шаленний, беззубий, віддзеркалення, стурбованний
18. Позначте рядок, у якому іншомовні слова передано неправильно
А диктор, вінчестер, параноїк, тріумф
Б симулянт, гибрид, аденоід, коефіцієнт
В гіпотенуза, цистерна, круїз, авторитетно
Г тріумф, дистанція, косинус, фізіологія
Д попурі, диригент, Ватикан, гігієна
19. Позначте рядок, у якому допущено помилки у вживанні апострофа
А верб'я, п'ять, пір'я, дит'ясла, Стеф'юк
Б торф'яний, під'їхати, матір'ю, в'язи, зв'ялити
В кав'ярня, між'ярусний, Мар'яна, пів'яблука, нав'ючений
Г рутв'яний, пів'юрти, Прип'ять, без'іменний, об'їздити
Д міжгір’я, суб’єкт, з’їсти, транс’європейський
20. Позначте рядок, у якому допущено помилки у вживанні подвоєних та подовжених приголосних
А тонна, уссурійський, буддизм, розп'яття
Б безздоріжя, панна, стаття, судею
В панно, Вінниччина, невблаганний, священик
Г контрреформація, статей, здоровенний, Будда
Д імміграція, блокування, міськком, розв’язання
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Позначте рядок, у якому допущено помилки у правописі складних слів
А вуглевидобуток, кілограм - молекула, обер-кондуктор, густонаселений
Б густосиній, гостро - сюжетний, народно-визвольний, генерал-губернатор
В лікар-еколог, метафізика, міні-фабрика, кіловат-година, сільськогосподарський
Г макроекономіка, кролеферма, рожево-золотий, гідроенергоресурси
2. Позначте рядок, у якому допущено помилки в правописі прислівників та
прислівникових сполук
А один по одному, коли-не-коли, часто-густо, казна-де
Б давним-давно, десь-інколи, що найбільше, аби-куди
В сам на сам, не сьогодні-завтра, по-нашому, навмисне
Г кінець кінцем, по одному, нашвидку, без кінця краю
3. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні частки
А атож, звідки-небудь, аби-то, отже, де б таки
Б все ж таки, чималий, абикуди, де-небудь, будь-що
В ніби-то, як раз, як-таки, дарма що, хтось
Г будь у чому, повернувся б, казна-де, анітрохи, казна-що
4. Позначте рядок, у якому неправильно вжито велику літеру
А Шевченківська премія, Музейний провулок, сузір’я Терези, Чебоксари
Б Чорне Море, шевченківський стиль, Вулиця Миру, Махачкала
В Луганська область, мис Дежньова, Київський військовий округ, молочай
Г Китайська Народна Республіка, богиня Афродіта, свято Івана Купала, зірка Альтаїр
5. Усі числівники складні в рядку
А один, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять
Б дев'ятнадцять, дев'яносто, шістнадцять, двадцятеро
В півтораста, кільканадцять, шість, чотирнадцять
Г кількасот, кількадесят, п'ятдесят, п'ять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А вовчим оком; 1 пропаде, згине;
Б як дві краплі води; 2 гордий, пихатий;
В кирпа вгору; 3 розбагатіє;
Г кури загребуть. 4 однакові, схожі;
5 дивитися вороже, сердитися.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А баглаї бити; 1 жити, існувати;
Б ні билини; 2 побити когось;
В ряст топтати; 3 ледарювати;
Г узяти бика за роги. 4 пусто, безлюдно;
5 діяти рішуче.
3. Неправильно утворено всі форми ступенів порівняння прикметників у рядку
А найгучніший, більш голосний, старший
Б найменш дотепний, найвищий, досвідченіший
В сухіший, найчудовіший, найбільш вимогливий
Г солодший, найдобріший, давніший
Д найвеличезний, самий синюватий, більш кращий
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - переучувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - безсмертні

Варіант 32
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. У якому рядку в усіх словах я, ю, є позначають один звук
А медвяний, пряник, зм'якнути, духмяний
Б різьбярство, без'язикий, В'ячеслав, зоряний
В любов'ю, освятити, ряднина, узгір'я
Г Святослав, торф'яний, безправ'я, трясовина
Д цвяшок, рутвяний, мавпячий, морквяний
2. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А здоров’я, повітря, щирість
Б сяйво, щодня, дзвенькіт
В кузня, гілля, якість
Г гравюра,каяття, щавель
Д вождь, в’язень, їдальня
3. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі
А горобина, мережа, олень, дзиґа
Б черговий, котрий, живемо, міх
В довідник, читати, новизна, гриміти
Г нести, лиман, розумний, вокзал
Д губи, ґедзь, діжка, ґрунт
4. У якому рядку в усіх словах є приголосний звук [й]
А очікувати, вірш, вечірній, солом’яний
Б боїться, інститут, мій, сусід
В під’їзд, їжак, пюре, медвяний
Г холодний, історія, бар’єр, пір'я
Д мрійник, лілія, життєпис, пуп’янок
5. Слова правильно записані в рядку
А оберігати, бійниця, куріння, приберегти
Б вистилати, вичесувати, запирати, гребінця
В відчіпити, збрехати, творчість, витирати
Г підперезати, випечений, відріктися, застебнути
Д промінчик, батіжка, заметіль, оберегати
6. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться буквосполучення ьо
А с..годні, літн..го, утр..х, доопрац..ваний
Б цяц..кований, мал..ваний, бо..вий, борот..ба
В т..охкати, віс..мома, сер..озний, зна..мий
Г л..н, д..готь, бул..йон, ч..тки, зубц..ваний
Д буряч..к, с..мга, л..тчик, підбад..рювати
7. Визначте, у слові якого рядка допущено орфографічну помилку
А Уманщина, майбутнє, освітянський, молодюсінький
Б різьблений, в'язькість, книгосховищ, людськість
В матінці, Маньчжурія, горьований, увінчаний
Г ідеалізація, карколомність, зотлівати, великодосвідчений
Д зіронізувати, копіювальник, льодяник, надґрунтовий
8. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс пре-
А пр..зирство, пр..красний, пр..стол, пр..весело
Б пр..красити, пр..лавок, пр..стінний, пр..мудрий
В пр..тишити, пр..пекти, пр..славний, пр..хитрий
Г пр..тендувати, пр..боркування, пр..мія, пр..смачний
Д пр..мара, пре..зентабельний, пр..багатий, пр...варити
9. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А капітан 1 рангу-інженер, віце-король, ля мажор, дубль-бемоль
Б дельтачастинки, вагоногодина, пів'Яремчі, спецвипуск
В креп-жоржет, інженер-технік-технолог, афро-американець, цетадель
Г супер-держава, диплом, джиу-джитсу, нюанс
Д кипарис, журі, візажист, джигіт-інтелігент
10. Прийменник із треба писати в реченні
А (З, Із) тобою, мій хороший, добре йти обіруч.
Б Передвечір'я, передвечір'я... Чи ти (з, із) загір'я, чи ти (з, із) зазір'я?
В Марічка (з, із) Івасиком чули звуки флояри, яка линула чорнолісом.
Г Місяць (з, із) хмари виглядає, землю Новою зорею сповіщає.
Д Лист (з, із) дерева зліта, до землі хилиться.
11. Відбувається зміна приголосних під час словотворення в усіх словах рядка
А безпека, чех, Камчатка, брат
Б яйце, молочний, вік, людський
В Сиваш, убогий, вереск, студент
Г Рига, Париж, ткач, парубок
Д турецький, високий, галицький, арбітраж
12. Визначте рядки, у яких всі слова пишуться з м’яким знаком
А дзв..якнути, т..м..яний, астрахан..с..кий, кол..с..кий
Б лял..ці, уман..с..кий, запоріз..кий, дивит..ся
В нен..чин, різ..бяр, севастопол..с..кий, крадет..ся
Г сопіл..ці, учител..ці, зозул..ка, Натал..ка
Д зацвірін..чати, меншен..кий, бас..кий, мор..с..кий
13. Позначте рядок, у якому в усіх словоформах правильно виділені
морфеми
А по/молод/ів/ши, нале/жить, за/блуд/а, курйоз/н/ий
Б ліс/ов/ик, ви/мог/а, пере/ноч/ува/в, баб/ус/ин, при/ход/ять
В майдан/чик, куцень/к/ий, пере/напруг/а, ліс/ок, став/оч/ок
Г пере/нос/н/ість, рад/ість, тим/часом, фахів/ець, зем/л/я
Д дівч/ин/оньк/а, з/ранк/у, дивува/ти/ся, топол/ог/іч/н/ий
14. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком
А кишен..ці, долен..ці, хуторян..ці, серден..ко, чотир..ох
Б ремін..чик, мен..шість, сопіл..ці, дитин..ці, стіл..ці
В встан..те, сміют..ся, Цар..ов, ган..ба, міл..йонер
Г кіл..кість, громад..ський, стан..ція, брун..ці
Д черешен..ці, виріз..блюється, кур..йоз, павіл..йон
15. Визначте, у яких рядках частка ні з усіма словами пишеться разом
А ні/кчемний, ні/сенітниця, ні/скільки, ні/яково, ні/кого
Б ні/один, ні/риба ні/м’ясо, ні/коли, ні/де, ні/чий
В ні/защо, ні/на/що, ні/до/чого, ні/слуху ні/духу, ні/в/кому
Г ні/те ні/се, ні/ким, ні/до/якого, ні/про/що, ні/кому
Д ні/куди, ні/на/мить, ні/трошки, ні/сотні
16. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м'який знакА т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..моБ гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман..щина, мізин..чикВ щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кийГ людс..кість, т..мяний, різ..бяр, віз..міть
Д повіл..но, навіт.., самот..ня, доч..ка
17. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних
А осінній, вихованний, лються, відзеркалювати
Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний
В лляний, тінню, розкішшю, бовваніти
Г статей, шалений, істинний, піввідра
Д лляний, бовван, Ганна, численний
18. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні префіксів
А розгадати, відзначити, приборкати, стемніти
Б чистити, розпорядитися, причепуритися, пречудово
В розпитати, змалювати, сходити, розтривожити
Г розрізати, скип'ятити, розростися, прив'ялити
Д розпростертися, бесчинствувати, спитати, причистий
19. Позначте рядок, у якому іншомовні слова передано неправильно
А дивізіон, римейк, пілігрим, дезінфекція
Б антидепресант, арієць, сімпозіум, рікошет
В рецидив, бісквіт, диспропорція, біографія
Г симптом, вітраж, клієнт, римлянин
Д інтермецо, гравюра, тюль, віньєтка
20. Позначте рядок, у якому в усіх словосполученнях слід ужити зі
А іти(з, зі, із) мною, борщ(з, зі, із) щавлю, прибути(з, зі, із) Львова, товар (з, зі, із) знаком якості
Б вітер (з, зі, із) сходу, (з, із, зі) зброєю в руках, розпочати (з, зі, із) гри, написав (з, зі, із) помилками
В працював (з, зі, із) друзями, прибрати (з, зі, із) столу, стрибнути (з, зі, із)моста, відчинятися (з, зі, із) скрипом
Г (з, зі, із) шкури вилазити, вийшов (з, зі, із)села, виготовити (з, зі, із) шовку, капає (з, із, зі) стріхи
Д (з, зі, із) зброєю в руках, передчасно (з, зі, із)старитись, вчасно (з, зі, із)брати врожай, виключити (з, зі, із) списку
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні складних слів
А автопромисловець, автомотогурток, автомобілебудування
Б військово-лікувальний, військово-інженерний, військово-польовий
В різноплановий, різновідмінюваний, різновекторний
Г суспільно-історичний, суспільно-політичний, суспільно-корисний
2. Позначте рядок, у якому прислівники та прислівникові сполуки написано неправильно
А упродовж, з переляку, за рахунок, на ходу
Б по одинці, один в один, все одно, по щирості
В хоч-не-хоч, потихеньку, хтозна-що, по п’яте
Г якнайкраще, помаленьку, сам на сам, як-не-як
3. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні частки
А звідкись, читай-но, аби чий, який-небудь, будь у чому
Б аби до кого, якнайближчий, дарма що, будь-коли, де на чому
В деякий, скільки-небудь, все ж таки, чимдалі, що ж до
Г щоправда, анізвідки, отак-то, адже ж, ніщо
4. Позначте рядок, у якому неправильно вжито малу чи велику літеру
А Львівська площа, Святий дух, орден Пошани, Молочний Шлях
Б Центральна рада України, президент Америки, Будинок учителя, слива угорка
В Сухий Яр (село), Полтавська битва, Східнокитайське море, ахіллесова п’ята
Г Арабська республіка Єгипет, Різдво, Шевченківська премія, Закарпаття
5. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку
А п'ять мотоциклів, сто один працівники, п'ятнадцять троянд
Б дванадцять аркушів, тринадцять учнів, двадцять три мішки
В чотири студента, шість зошитів, одинадцять учасників
Г два тижня, чотири скатерті, два оповідання
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А злі язики; 1 вдає нещасного, скривдженого;
Б казанська сирота; 2 недоброзичливці, пліткарі;
В високі пороги; 3 пожежа;
Г червоний півень. 4 красень;
5 заможний, неприступний.
2. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А почин; 1 бажання працювати;
Б зачин; 2 спосіб дії, схильність;
В звичка; 3 початок, ініціатива;
Г навичка. 4 початок в художніх творах;
5 уміння.
3. Неправильно утворено всі форми ступенів порівняння прикметників у рядку
А вагоміший, більш витривалий, більш відомий
Б найдотепніший, менш старанний, гірший
В самий відповідальний, більш предобрий, гнідіший
Г тонший, найнижчий, найбільш смачний
Д дбайливіший, м'якіший, більш вільний
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - переламувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - льотчик
Варіант 33
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Літера і не вживається в усіх словах рядка
А С..рія, реч..татив, ц..тата, к..парис
Б акс..ома, Бр..танія, д..ктант, Ч..лі
В рад..ус, дез..нформація, Адр..атика, Віш..
Г м..трополит, сем..нар, п..лот, артер..я
Д С..дней, д..зель, абор..ген, тр..умф
2. Неправильно записано слово у рядку
А вихвалятися, запроменитися, чигиринський, безкорисливо
Б вогничок, брикет, рентген, огудиння
В кришталик, дефіс, ректор, легенький
Г обітниця, приорітет, дистанція, курйоз
Д дужечка, місиво, ліхтарик, вуличка
3. Визначте, у якому рядку десять голосних звуків
А сестра, школяр, брат, матір, тато
Б стіна, стеля, ґудзик, ліжко, музика
В юннат, обруч, лист, яблуня, відпочинок
Г виставка, доля, твір, пір'я, кіно
Д хліб, нащадок, сторож, ярмо, кінь
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах є голосний звук [і]
А січень, з’їзд, сузір’я, міжгір’я
Б реалізм, хата, апетит, кіно
В егоїзм, гарнір, висота, їжак
Г арф’яр, вакансія, кістлявий, їхати
Д сяйво, воїн, префікс, турист
5. Усі приголосні дзвінкі у групі слів у рядку
А жменя, зілля, дорога, книга
Б білка, морози, веселка, злива
В гроза, ведмідь, ворона, літо
Г берег, дзвін, вокзал, грань
Д град, береза, дерево, зірка
6. Визначте, у всіх словах потрібно писати літеру и в рядку
А еш..лон, зуп..нився, пох..люся, вкр..вається
Б нал..тить, с..нюватих, з..л..навих, жур..ться
В тон..нькі, вар..во, запром..нитися, кр..шталик
Г вогн..чок, обітн..ця, бр..кет, огуд..на
Д зач..нати, дуж..чка, вул..чка, міс..во
7. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А захисний, звісно, багатство, перепускний
Б проїздний, пристрастний, срібний, росла
В гусне, участник, пізній, гончар
Г безчесний, хвастливий, пристрастний, міський
Д бескорисливий, товаристський, контрасний, сиріцтво
8. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс пре-
А пр..зирство, пр..красний, пр..йшов, пр..весело
Б пр..красити, пр..лавок, пр..стінний, пр..мудрий
В пр..тушити, пр..пекти, пр..славний, пр..хитрий
Г пр..смирніти, пр..спаний, пр..бігти, пр..диво
Д пр..фікс, пр..спілий, пр..кумедний, пр..лютй
9. У якому рядку прикладки пишуться через дефіс
А рай/дерево, льон/кучерявець, квітка/ромен, село/Богданівка
Б зілля/чебрець, Десна/ріка, крем/брюле, непосида/хлопець
В ремінь/риба, плащ/дощовик, королева/мати, гід/перекладач
Г екс/чемпіон, контрольно/вимірювальний, кисло/молочний
Д житлово/орендний, інтенсивно/забарвлений, жовто/блакитний
10. У вимові в усіх словах відбувається уподібнення приголосних у рядку
А анекдот, вокзал, зшиток, ось де
Б казка, гриб, просьба, депресія
В когорта, призьба, завмирання, деградація
Г рюкзак, молотьба, заводій, призвідник
Д головоломка, громада, безжурний, замісник
11. Визначте, у якому рядку частка ні з усіма словами пишеться разом
А ні/кчемний, ні/сенітниця, ні/скільки, ні/яково, ні/кого
Б ні/один, ні/риба ні/м’ясо, ні/коли, ні/де, ні/чий
В ні/защо, ні/на/що, ні/до/чого, ні/слуху ні/духу, ні/в/кому
Г ні/те ні/се, ні/ким, ні/до/якого, ні/про/що, ні/кому
Д ні/кудишній, ні/в/чому, ні/ким, ні/до/кого, ні/би/то
12. Визначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення
А озеро, слово, пальто, бюро, говоримо
Б правда, буржуа, наснага, сирота, знала
В пані, лебеді, пісні, двічі, сині
Г вп’яте, шимпанзе, мадам, вгорі, голіруч
Д влучно, шасі, дорога, сірка, кришталь
13. З’ясуйте, у якому рядку всі слова мають однакову кількість звуків і букв
А зцідження, зсохнувся, зсипаємо, ісландець
Б розчаровуються, заквітчаються, лобода, блюдце
В легкість, зчорнілий, кістці, дивляться
Г якнайкраще, приналежний, ключ, літній
Д кількість, дзеркало, завдання, абияк, підйом
14. Позначте рядки, у яких в усіх словах спрощення в групах приголосних
позначається на письмі
А якіс..ний, піз..ній, щас..ливий, безсовіс..ний
Б зап’яс..ний, зліс..ний, пес..ливий, захис..ник
В заздріс..ний, компос..ний, кіс..лявий, улес..ливий
Г безвиїз..ний, чес..ний, піз..но, якіс..но
Д ціліс..ний, беззахис..но, перс..ні, тури..ський
15. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м'який знак
А трин..кати, близен..ко, велетен..ський, вишен..ці Б міс..кий, т..охкати, запишіт..ся, війс..ко В олівец.., бояз..кий, лікар.., учител..ці Г принос..те, ган..ба, швец.., вознос..ся
Д зац..вірінчати, жен..шень, рибал..ство, розмаз..ня
16. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом
А слов..яни, крем..яний, між..ярусний, від..ємний
Б різдв..яний, міжгір..я, роз..яснення, в..юн
В запам..ятати, зав..язка, пів..ярда, різьб..яр
Г зобов..язаний, матір..ю, знічев..я, пів..огірка
Д вм..ятина, різьб..яр, цв..яшок, напів..європеєць
17. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні префіксів
А прелетіти, збудити, відзначити, зказати
Б зітхнути, створити, зсипати, причарований
В присоромити, ззирнутися, прізвище, сформувати
Г зіставити, зловити, придбати, стиснути
Д прикрасити, сходити, прикріпити, безпечний
18. Позначте рядок, у якому правильно передано написання всіх іншомовних слів
А фельєтон, мишьяк, дизьюнкція, барел'єф
Б кар'єра, транс'європейський, Марсельєза, нюанс
В мільярд, адьютант, кювет, інтерв'ю
Г лавуазьє, віньєтка, конвеєр, Гойя
Д Марокко, барокко, терасса, брутто, асоціація
19. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні префіксів
А примружити, приспаний, прешерхлий, призабутий, пристойний
Б зумисне, представницький, прізвище, причинити, приблудний
В примножений, прикрашений, прилиплий, прикуплений, преподобний
Г призабутий, пречистий, прикметний, зчесаний, розп'яття
Д прикро, прізвисько, примара, приклад
20. Позначте рядок, у якому всі слова відповідають нормам українського правопису
А подзьобаний, річчю, жовчю, насіння, насіннина
Б галуззя, суддівство, пореформенний, повоєнний, поріднений
В спустошення, друзяка, спустошеність, дурманний, шалений
Г бурячиння, ботвина, суддею, статтей, статтею
Д озелениння, службовий, доленька, друзяко
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Позначте рядок, у якому всі складні слова пишуться разом
А внутрішньо/заводський, внутрішньо/галузевий, внутрішньо/політичний
Б різно/сторонній, різно/складовий, фізико/математичний
В азотисто/водневий, азотно/водневий, азотно/фосфорний
Г матеріально/технічний, матеріально/відповідальний, матеріально/залежний
2. Позначте рядок, у якому всі прислівники слід писати через дефіс
А на/при/кінці, у/наслідок, за/ради, на/в/паки
Б десь/не/десь, коли/не/коли, ось/ось, сам/на/сам
В будь/коли, сяк/так, якось/то, де/небудь
Г видимо/невидимо, як/не/як, по/їхньому, по/щирості
3. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні не, ні з різними частинами мови
А нелюд, ніхто, неможливий, неславити (ганьбити), не дуже
Б негідник, ні хвилини, не доварений, ненависний; невисокий, а міцний
В незгода, проблеми не розв’язані, негайний, ні кроку назад, ні в якому разі
Г нікчема, не увечері, нічия, не набагато, не славити (не прославляти)
4. Позначте рядок, у якому у двох випадках порушено правила вживання великої літери
А Великий піст, Книжкова Палата України, мезозойська ера, сузір’я Туманна Дорога, Полісся
Б День матері, Міністерство Фінансів України, громадянська війна, Івана Купала, Булонський Ліс (парк)
В Медаль «Материнська Слава», День Незалежності України, поліський ліс, шевченкіана, орден Слави
Г Приуралля, Заслужений діяч мистецтв України, дніпрові пороги, Шевченків «Заповіт», Прикарпаття
5. Позначте рядок, у якому допущено помилки у поєднані іменника з числівником в рядку
А чотири ручки, один рюкзак, чотири конспекта
Б сім парт, п'ятдесят рук, три листи
В кілька років, одна третя групи, два з половиною кілограма
Г чотири доповіді, дванадцять сторінок, вісім статей
Д сім запитань, сім папок, дев'ятнадцять ручок
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А біла кістка; 1 незвичайний;
Б біла ворона; 2 хвалити;
В гладити по спині; 3 знатного походження;
Г дамоклів меч. 4 неприємність, постійна небезпека;
5 карати.
2. Установіть відповідність між словом та його тлумаченням
А адрес; 1 владний;
Б авторитарний; 2 престижний;
В авторитетний; 3 впливовий;
Г адреса. 4 місце знаходження, проживання;
5 ювілейне привітання.
3. Неправильно утворено всі форми ступенів порівняння прикметників у рядку
А сумлінніший, гірший, більш відповідальний
Б найбільш переконливий, різкіший, здоровіший
В більш добріший, самий високий, найбільш найкращий
Г найбільш дурний, солодший, найтонший
Д найбагатший, більш вузький, тяжчий
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - розчути
2. Зробити фонетичний розбір слова - кузня
Варіант 34
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Усі слова розташовані за алфавітом у рядку
А почути, почухрати, пощедрувати, пошепки
Б зичити, зійти, з’їхати, зйомка
В підґрунтя, підготувати, підданий, підеш
Г націлити, начинити, нащадок, нашити
Д зжувати, ззовні, з’їсти, зітліти
2. Літеру і слід писати в усіх словах рядка
А водоп..й, кам..нь, рад..сть, Черн..гів
Б Харк..в, устр..й, м..гши, підн..жка
В певн..сті, с..льський, в..тру, підбор..ддя
Г вис..лок, кол..р, рем..нця, чер..да
Д Запор..жжя, безгол..в҆я, безгол..сся, збер..гши
3. Слова, у яких усі приголосні тверді, подано в рядку
А щогла, смуга, ковдра
Б сосна, огорожа, береза, пролісок
В яблуко, дорога, вудка, рибина
Г черевик, вишня, листок, джерело
Д коло, м’ята, бджола, щука
4. Знайдіть слово, яке пишеться з буквою ґ
А ..речний, ..олос, ..олова, ..ніт, ..рак, ..оробина
Б ..ладкий, ..рамота, ..уба, а..рус, ..омоніти
В ..оріти, ..урток, ..атунок, ..орох, ..убернатор
Г ..рунт, ..ава, ..удзик, ..уля, ..ел..отати
Д ..одина, ..роші, ..азда, ..рива, ..раблі
5. Визначте, у якому рядку в усіх словах є голосний звук [а]
А сніг, юрта, ранок, пакет
Б обличчя, пюре, поєдинок, ніякий
В буква, полум’я, ряд, Ніагара
Г вояцький, син, мряка, м’яч
Д юшка, охорона, тополя, очерет6. Спрощення в групах приголосних відбувається на письмі в усіх словах у рядку
А шіс..надцять, гус..нути, капос..ний, щотиж..невий
Б пристра..ний, благовіс..ний, жаліс..ний, безхитріс..ний
В облес..ливий, облас..ний, хрес.. ний, перс..невий
Г пес..ливий, корис..ний, гіган..ський, студен..ський
Д заздріс..ний, кіс..лявий, доброчес..ний, віс..ник
7. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса - ськ -.
Укажіть рядок, де не відбувається чергування приголосних у всіх словах
А Париж, Рига, Овруч, Кодак
Б Іртиш, Ясси, Буг, Запоріжжя
В Чорнухи, Гаага, Калмик, Виборг
Г Нью-Йорк, казах, Цюрих, Ла-Манш
Д Одеса, Київ, Париж, Омськ, Гамбург
8. Прийменник із треба писати в реченні
А (З, Із) тобою, мій хороший, добре йти обіруч.
Б Передвечір’я, передвечір’я … Чи ти (з,із) загір’я, чи ти (з,із) загір’я.
В Марічка (з,із) Івасиком чули звуки флояри, яка линула чорнолісом.
Г Місяць (з,із) хмари виглядає, землю Новою зорею сповіщає.
Д Лист (з,із) дерева зліта, до землі хилиться.
9. Визначте, у всіх словах якого рядка на місці крапок не пишеться м’який знак
А щаст..я, держал..це, стіл..чик, верф..ю
Б бул..он, яблун..ці, щас..тя, тон..ший
В християн..ство, ковз..кий, ослін..чик, стріл..ці (Д.в.)
Г скрин..ці, матін..чин, хвощ.., цвірін..чати,
Д приз..ба, принос..те, мен..ший, пан..щина
10. Визначте, у всіх словах якого рядка ставиться апостроф
А Лук..янівка, тьм..яний, багр..янець, відсв..яткувати
Б львів..янин, з..юрмитися, пів..яблука, бур..янець
В мавп..ячий, між..яр..я, пор..ядок, зв..язковий
Г р..ябий, пам..ятка, Солов..йов, з..економити
Д пір..я, пів..Європи, Лук..янівка, люб..язність
11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова
А цілісний, кістлявий, затиснути, вискнути
Б доблесний, ад'ютантський, совісний, брязнути
В роз'їзний, власний, пискнути, почесний
Г моркв’яний, пів-Юрмали, різьбяр, бурячиня
Д форпостний, кременчуцький, Мекка, мереживо
12. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс з-
А ..худнути, ..характеризований, ..тліти, ..уміти
Б ..хибити, ..орієнтуватися, ..коротити, ..знатися
В ..умовити, ..їзд, ..зирнутися, ..чепити
Г ..казати, ..робити, ..марніти, ..малювати
Д ..водити, ..кип’ятити, ..купити, ..фокусувати
13. Усі слова написано правильно в рядку
А всюдихід-тягач, балада-репортаж, місяць-князь, учитель-математик
Б перукар-стиліст, гори-Карпати, місто герой, Хлопчик Мізинчик
В сонтрава, буркун-зілля, риба-молот, яблука «циганки»
Г Вовк Панібрат, п’ять десятиріччя, лісоплав
Д вільнонайманий, воєностратегічний, машино-будівний, пів-Києва
14. Визначте, у якому рядку не допущено помилку в усіх словах при чергуванні приголосних
А птахтво, чеський, узбецький, студентський
Б криворіжський, бучацький, черкаський, бережу
В козакський, збаражський, убогство, парижський
Г юнацький, казахський, товариський, золотоніський
Д агенство, кременчуцький, солдацький, грекський.
15. З’ясуйте, у якому рядку всі слова правильно поділені на склади
А по/ча/ло/ся, від/ві/дав, ку/ку/руд/за, об/лич/чя
Б я/кщо, на/ста/ла, за/кри/ча/ла, ай/стри
В чай/ник, зай/чи/ха, чор/но/брив/ці, за/нят/тя
Г іск/ра, бджо/ла, зуст/рів/ся, про/мим/рив
Д вер/блюд, сон/тра/ва, тро/я/нда, лун/ний
16. З’ясуйте, у якому рядку в суфіксах пишеться буква ї
А тро..стий, подво..ння, зміцн..ння, кра..чок, Горді..вна
Б альтру..ст, Віталі..вна, коро..д, алгебра..чний, Колі..вщина
В Анатолі..вна, Олександр..вна, Олексі..вна, арха..чний, Віталі..ва
Г істор..чний, ліс..стий, академ..чний, Сергі..вна, Сергі..ва
Д моза..ка, по..зд, кру..з, вулкан..зація. підмор..ний
17. Визначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення
А полів, корів, суддів, матерів, учителів
Б повідомив, розсміявся, наказуймо,знайомиться, заніс
В буревій, водограй, сійся, вивчай, звільняйся
Г повість, шість, замініть, квіток, водам
Д мереживо, посол, зазвичай, морський
18. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться разом
А вільно/найманий, в/три/дешева, ні/звідки, кисло/молочний
Б генерал/аудитор, без/кінця/краю, звуко/і/теплоізоляція, ні/з/ким
В гранд/дама, віце/консул, ані/мур/мур, випукло/плоский
Г день/у/день, пліч/о/пліч, жовто/гарячий, сизо/зелений
Д сільсько/господарський, жовто/блакитний, доктор/наук
19. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м'який знак
А пол..с..кий, нян..чити, держал..це, бат..ківс..кийБ рибал..ство, грают..ся, чотир..ом, Коростен..щина
В снігурон..ці, гуцул..с..кий, лял..ці, волин..с..кий
Г киц..ка, рибал..ці, дівчинон..ці, гал..ченя
Д боч..ка, сопіл..ка, зірон..ка, шіст..
20. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом
А безвітр..яний, бур..ян, з..їзд, верф..яний
Б В..ячеслав, плем..я, трьох..ярусний, львів..яни
В пуп..янок, кучер..явий, надв..язати, Св..ятослав
Г без..ядерний, м..яч, арф..яр, мавп..ячий
Д пір..я, солов..їний, голубл..ячи, під..їзд
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте рядок, у якому частка не зі словами пишеться окремо
А (не)воля, (не)зчутися, (не)робити, (не)від того, (не)можна
Б (не)долік, (не)мов, (не)дуже, (не)збирав, (не)похитний, (не)мовля
В (не)вдовзі, (не)дозрілий, (не)досить, (не)збагну, (не)буду
Г (не)зовсім, (не)стрибав, (не)гайний, (не)забаром, (не)дуга
Д (не)приймають, (не)з тим, (не)цілком, (не)по-нашому, (не)малюють
2. Помилка в написанні слів з великої літери є в рядку
А Указ Президента України, Син Божий, Всесвітня Рада Миру, Австро-
Угорщина, Сергєєв-Ценський
Б харківщина, Греко-католицька церква, Данило Галицький, Івано-Франківськ, Червона шапочка (казковий персонаж)
В авгієві стайні, Австрійська Республіка, великомученик, Цербер, доктор наук
Г дециметр, храм Артеміди, Сирійська Арабська республіка, штучний супутник Землі, заслужений діяч мистецтв
3. Визначте, у якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом
А не/навидіти, не/славити (ганьбити), не/зчутися, не/хтувати, не/волити
Б не/здужати (не могти), не/розповісти, не/довантажити, не/відповідати, не/дорівнювати
В не/славити (не прославляти), не/покоїтись (не бути похованим), не/добачати, не/кричати, не/ притомніти
Г не/вгавати, не/здужати (хворіти), не/прочитати, не/доробити, не/докопати
4. Позначте рядок, у якому допущено помилки в правописі прислівників
А чимскоріш, стрімголов, рано-вранці, довіку
Б на зразок, по-своєму, на решті, по-маленьку
В по-латині, споконвіку, позаторік, на зло
Г по-перше, утричі, за законом, в цілому
5. У якому рядку правильно подано синоніми до фразеологічного звороту "ні те ні се"
А ні за які скарби; ні за цапову душу; ні за що в світі
Б ні світ ні зоря; ні сват ні брат; ні пір'я ні луски
В не вчи рибу плавати; не при ділі; немає клепки в голові
Г ні риба ні м'ясо; ні рак ні риба; ні сич ні сова
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Неправильно побудовано словосполучення рядка
А ходити за грибами
Б виконувати згідно з планом
В працювати щосереди
Г вищий за мене
Д перший за списком
2. Правильно поєднані іменники з числівниками в рядку
А тридцять два акробати
Б сімдесят три студента
В півтора метрів
Г п'ятнадцятеро рибалки
Д двадцять один номери
3. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А залити за шкуру сала; 1 багато;
Б набита рука; 2 тривожно, сумно;
В хоч греблю гати; 3 вправний, майстерний;
Г серце обривається. 4 дошкулити;
5 замало.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - розумніти
2. Зробити фонетичний розбір слова - сміється
Варіант 35
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Знайдіть слово, у якому всі приголосні сонорні
А сир, пташка, колос, відпочинок
Б випадок, сузір’я, оцінка, вчитель
В каталог, соловей, морський,
Г милий, рій, малина, Ілля
Д угледіти, оцінювання, букет, свято
2. Визначте рядок, у якому загальна кількість букв збігається з кількістю звуків
А серпень, сузір’я, пів-Європи, місяць
Б В’єтнам, ланцюг, солов’ї, біологія
В книгарня, нюанс, любов, грюкати
Г з’явитись, дзеркало, досьє, дзьоб
Д діжечка, Юрмала, морський, дзеркало
3. Позначте рядок слів, у якому пишеться літера ґ
А [г, ґ] уля, [г, ґ] анок, [г, ґ]едзь , [г, ґ] лей
Б об [г, ґ] рунтувати, [г, ґ] андж, [г, ґ] роно, [г, ґ]едзь
В [г, ґ] азда, [г, ґ] атунок, [г, ґ] ріти, [г, ґ] рунт
Г [г, ґ] валт, [г, ґ] ніт, [г, ґ] укати, [г, ґ]росмейстр
Д [г, ґ] удзик, [г, ґ] речка, джи[г, ґ]іт, [г, ґ]роза
4. Назвіть ряд слів, у якому усі склади відкриті
А брати, голова, радіо, вівці, газета
Б розмова, синтаксис, фірма, верба, розріз
В доля, рука, щогодини, життя, фото
Г кіно, сонце, ялина, академія, хвороба
Д тінь, ласка, молоко, папір, зошит
5. Визначте рядок , у яких словах допущено помилку під час переносу слова
А при-йду, 25 – річ -чя, від-дати, полум’-яний
Б польо-вий, солов’- їний, сі-м’я, насін-ня
В бій-ці, су-спіль-ство, від’-єднати, лля-ти
Г буль- дог, піджив -лення, сон-ний, м’ячи-ки
Д Т.Г.-Шевченко, безі-менний, трьох-сотий, паль-ці
6. Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться е
А м..рзлякуватий, вкр..вається, справ..дливий, посл..знувся
Б жовт..нь, дят..л, жм..ня, пощ..друвати
В в..дмідь, пош..пки, нач..нити, н..зка
Г б..рег, зл..ва, м..ска, ст..жка
Д зцем..нтувати, м..міка, р..тельно, м..телик
7. Неправильно записано слово у рядку
А вихвалятися, запроменитися, чигиринський, безкорисливо
Б вогничок, букет, рентген, огудина
В кришталик, дефіс, ректор, легенький
Г обітниця, приорітет, дистанція, курйоз
Д дужечка, місиво, ліхтарик, вуличка
8. Укажіть рядок, в якому слід ужити у
А побудувати (у,в) Італії, крісло (у,в) кімнаті, кращий (у,в) команді
Б похід (у,в) гори, щоденник (у,в) портфелі, запис (у,в) журналі
В встиг (у,в) хопити, пішла (у,в) поле, хворий (у,в) ліжку
Г участь (у,в) конкурсі, приїхала (у,в) Україну, грубіший (у,в) сто разів
Д діти (у,в)міють, виконана (у,в)права, (у,в) світлі сяйва
9. Визначте, у всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться ь
А краплин..ці, близ..ко, сіл..ю, біл..
Б різ..бяр, учител..ський, буд..те, брин..чати
В ін..ший, безбат..ченко, дзелен..чати, вір..те
Г олівец.., віз..міть, гал..ченя, Гор..кий, сопіл..ка
Д мен..ший, чотир..ом, дівчин..ці, жен..чики
10. Визначте, у всіх словах якого рядка пишеться префікс с-
А ..пека, ..гуснути, ..економити, ..кутий
Б ..купка, ..пилювати, ..точений, ..ходинка
В ..далеку, ..крапнути, ..жовтілий, ..плямований
Г ..тримати, ..будувати, ..молоти, ..крикнути
Д ..умисне, ..тиснути, ..морений, ..чесати
11. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А абидокого, ні в що, бозна-який, хто зна хто
Б абизчим, ні котрий, з невідь-ким, котрий-будь
В будь з ким, з абичим, хтозна в якому, хто-будь
Г хтозна-що, по їхньому, по-щирості, як-не-як
Д на решті, вцілому, будькуди, тим часово
12. Визначте, у якому рядку всі сполучники пишуться через дефіс
А тому/то, тим/то, тільки/но, отож/то
Б для/того/щоб, в/тім, або/що, або/ж
В адже/ж, ані/ж, не/мовби/то, так/що
Г начеб/то, тож/бо, тому/то, бо/ж
Д ніби/то, тільки/но, але/ж/бо, цеб/то
13. Усі слова пишуться окремо в рядку
А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, аби/чому
Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то
В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли
Г не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид
Д не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка
14. З’ясуйте, у якому рядку є слово, в якому апостроф не вживається
А прив..ялений, зап..ястя, риб..ячий, подвір..я
Б з..явився, без..язикі, роз..ятрити, узгір..я
В св..ятковий, олов..яний, В..єтнам, п..ятсот
Г пом..якшувальний, пам..ятає, бур..ян
Д зів..янути, торф..яний, двох..ярусний, з..юрмитися
15. Визначте рядок, у якому всі складні слова пишуться через дефіс
А біло/сніжний, південно/західний, жовто/гарячий, сніжно/білий
Б червоно/гарячий, ракета/носій, Нечуй/Левицький, пів/яблука, пів/відра
В з діда/прадіда, супер/держава, північно/східний, пів/Європи, екс/чемпіон
Г прем’єр/міністр, електро/сила, вело/спорт, Дніпро/ріка, авто/граф
Д блок/схема, водо/канал, авіа/шоу, мото/спорт, авіа/конструктор
16. Визначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження треба писати букву и
А ц..ліндр, Аркт..ка, Ваш..нгтон, Палест..на, Єг..пет
Б матр..ця, с..стема, Алж..р, Д..ккенс, д..ректор
В Флор..да, Капр.., б..знес, х..мера, ілюстрац..я
Г тр..умф, дж..нси, кл..єнт, Нагасак.., ц..фровий
Д т..рор, рег..он, д..спропорція, пр..зер, башк..р
17. Знайдіть рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-
А (з,с)казано, (з,с)цілити, (з,с)тверджувати
Б (з,с)косити, (з,с)ховати (з,с)палити
В (з,с)шити, (з,с)фотографувати, (з,с)сунути
Г (з,с)творено, (з,с)чистити, (з,с)характеризувати
Д (з,с)робити, (з,с)брикнути, (з,с)ліпити
18. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом
А здоров..я, валер..янка, моркв..яний, м..ята
Б пір..їнка, з..єднати, трав..янистий, повітр..яний
В надвечір..я, зор..яний, зав..язь, солов..їний
Г різнотрав..я, торф..янистий, п..янкий, під..їхати
Д щаст..я, мавп..ячий, сузір..я, комп..ютер
19. Позначте рядок, у яких немає помилок в написанні префіксів
А прикрасити, зходити, прикрити, зкипіти
Б смиритися, прикинути, зкувати, пережити
В перечекати, зберегти, россипати, зхитрити
Г збудувати, стриножити, безпечний, стримати
Д перипригнути, прекрасно, росфарбувати, збоку
20. Позначте рядок, у якому правильно передано всі іншомовні слова
А монтеск’є, пасьянс, бароко, інтерв’ю
Б бюро, ін’єкція, кавалерія, інтер’єр
В кавалькада, Ньютон, Ришел’є, круп’є
Г суб’єктивізм, порт’єра, трюк, ласо
Д суб’єкт, серйозний, барокко, тоннаж
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте рядок, у якому частка не зі словами пишеться окремо
А (не)воля, (не)зчутися, (не)робити, (не)від того, (не)можна
Б (не)долік, (не)мов, (не)дуже, (не)збирав, (не)похитний, (не)мовля
В (не)вдовзі, (не)дозрілий, (не)досить, (не)збагну, (не)буду
Г (не)приймають, (не)з тим, (не)цілком, (не)по-нашому, (не)малюють
2. Визначте рядок, у якому всі слова потрібно писати з великої літери
А (І,і)васик-(Т,т)елесик, (П,п)резидент (У,у)країни, (Я,я)сна (П,п)оляна, (Ч,ч)чумацький (Ш,ш)лях, (О,о)дещина
Б (П,п)ланета (З,з)емля, (К,к)раїни (З,з)аходу, (С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики, (Ч,ч)орне (М,м)оре, (П,п)роспект (Н,н)ауки
В (С,с)ело (Д,д)имидівка, (Ф,ф)едір (Т,т)ютчев, (В,в)улиця (Г,г)енерала (Г,г)оворова, (Р,р)остов-на-(Д,д)ону, (В,в)енера (планета)
Г (К,к) иївський (В,в)окзал, (В,в)сесвітня (Р,р)ада (М,м)иру, (Н,н)ароди (П,п)івночі, (Б,б)ілий (Н,н)алив, (В,в)великий (В,в)із (сузір’я)
3. Визначте рядок, у якому всі прислівники написані правильно
А змолоду, нащастя, з боку на бік, кінець-кінцем, по-латині
Б безправа, хтозна-як, під боком, покищо, назавжди
В позавчора, з-розгону, до пізна, з давніх-давен, по-перше
Г коли-небудь, злегка, по-нашому, босоніж, день у день
4. Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні
А Як заридала моя гітара – розбилась досвіту криштальна чара.
Б Мамо, вечір догоря, вигляда тебе роса.
В Цвіт на каштанах помірно, покірно погас.
Г Опадає листок, як зів’яле чаїне крило.
5. Визначте рядок, у якому неправильно утворена форма вищого ступеня порівняння прикметників
А менш кислий, значніший, менший, гарніший, більш теплий
Б солодший, більш активний, мудріший, менш зручний, прозоріший
В корисніший, більш лагідний, дорогіший, менш високий, тонший
Г вужчий, біліший, менш здібний, легший, більш високий

ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Яке з речень потребує стилістичного редагування
А Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні.
Б Складіть, будь ласка, свою автобіографію.
В Головне, на що потрібно звернути увагу, це якість знань.
Г Найбільше в людях ціную тактовність.
Д У школі письменника тепло вітали учні та вчителі.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А як із рукава сипати; 1 багато, густо;
Б сильна рука; 2 старший, головний;
В своя рука; 3 впливовий, владний;
Г права рука. 4 помічник;
5 однодумець, підтримка.
3. Визначте, у якому рядку не всі слова — числівники
А один, тридцять, дві десятих, п'ятий, дванадцять
Б сто, семеро, двадцять два, одна п'ята, десять
В сорок два, шість, п'ятдесят, сьомий, тридцять шостий
Г трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий
Д одиниця, десятка, більший, багато, кілька
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - художність
2. Зробити фонетичний розбір слова - волосся
Варіант 36
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А трубопровід, толока, гущавина, тюбик, тисяча
Б операційний, нещадний, товариство, ікона, праця
В правдивість, оператор, опера, негода, краса
Г барабан, держава, лимон, муляр, друг
Д ложе, людина, укритися, феномен, радість
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А а..рус, ..оробина , ..удзик, ..речка , кол..отки
Б багато..ранний, не..ода, не..ордий, коле..іум, ..роно
В ..анок, ..андж, ..удзик, ..едзь, ..ирли..а
Г ..ел..отати, еле..антний, о..рубілий, деле..ат, ..рад
Д ..иря, о..рядний, ле..ендарний, ..едзь, на..ріти
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А невдаха, ковдра, намисто, люстерко, ясно
Б опускати, ліки, ніженька, олень, дрібний
В бібліотека, корисний, ясність, зволікати, фах
Г нектар, їсти, лава, маслюк, дощ
Д клеїти, примхи, стілець, універсальний, щоденник
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук
А пюре, пісня, обновляти, лялька, рясно
Б яблуко, тяжко, позбутися, побачитися, теля
В маяк, єпископ, їжак, їсти, юнга
Г їхати, флотилія, їстівний, яблуня, нявкати
Д сузір'я, доля, меню, місяць, лихварювати
5. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком
А абрикоса, величезний, димар, тінь, флот
Б коронувати, кошик, лінза, чекати, шепнути
В точити, туманний, тунель, ущипнути, фарбування
Г тундра, іменувати, кінцевий, контакт, лютий
Д лад, мороз, розум, сум, туман
6. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А обов'язок, запрошення, народження, сердечний, пролісок
Б архітектор, будівничий, бульдозерист, тракторист, комбайнер
В екскурсія, подорож, мандрівка, відпочинок, температура
Г джерело, криниця, водиця, струмочок, річенька
Д народ, школа, зірка, місяць, річниця
7. Визначте, у якому рядку в усіх словах перший склад закритий, другий — відкритий
А війна, вільний, сільський, вірність, майка
Б сонце, карта, варта, марка, горня
В мірка, манка, вапно, верба, віра
Г дружба, сівба, мавпа, канва, рука
Д миска, риска, мольберт, мозок, школа
8. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А вчитель-ка, уче-ниця, роз'-яснити, під-живитися, за-дзюрчати
Б сой-ка, льо-новий, поль-ка, хваст-ливий, пест-ливий
В полум’-яний, півден-ний, бе-зсилий, подвір'-я, 140-га
Г убоз-тво, від-кинути, дво-складовий, патрі-отизм, ал-гебра
Д бар-ва, чут-тя, чи-сло, не-здоланний, яро-вина
9. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А релíквія, клейнóд, гéтьман, корогвá, сúмвол
Б діалéкт, вимóва, прáвило, спілкувáння, ýсний
В молотьбá, прúзьба, прóсьба, боротьбá, злóба
Г мерéживо, джерелó, вúпадок, сторонá, джерéльце
Д навчáння, запитáння, чúтання , предмéт, алфавíт
10. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголошений другий склад
А дзеркало, дзиґа, вогнище, ознака, предмет
Б добуток, новий, виразно, легкий, ознака
В подруга, шана, віхола, загадка, аґрус
Г килим, м'ята, чоботи, голуб, агроном
Д ім'я, гроно, навколо, прізвище, наввипередки
11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А шістнадцять, улесливий, випускний, хворостняк, пестливий
Б бризнути, хвастнути, виїзний, щасливий, усний
В пізній, хвастливий, інтелігентний, студентський, вискнути
Г кіслявий, пискнути, тижневий, форпостний, очисний
Д якісний, безвісний, цілісний, совісний, месник
12. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням ьо
А л..н, л..довик, тр..х, л..тчик, Мурав..в
Б син..го, кол..ру, сер..зно, бад..рий, с..годні
В вол..вий, лиц..вий, пол..вий, га..вий, ма..ріти
Г ді..вий, нижн..го, с..мого, с..рбати, т..хкати
Д верхн..го, л..х , тін..вий, д..готь, л..дяник
13. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А нігті, кігті, скинути, сфотографувати, розкопати
Б дочці, книжці, зважся, пробудишся, просьба
В стомиться, сміється, дуб, казка, вогкий, легкий
Г сцідити, молотьба, безжурний, піщаний, дужчий
Д ближчий, смієшся, дьогтю, заквітчаний, у шапочці
14. Визначте, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и
А ц..стерна, к..парис, сп..рт, Аркт..ка, п..нгвін
Б арт..кль, С..нгапур, реж..сер, студ..я, тр..умф
В л..мон, дез..нфекція, ш..рма, колор..т, д..аграма
Г с..гнал, реч..татив, р..тм, бенз..н, д..алог
Д Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д..спут, с..мпатія
15. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А черв-як, верхів-я, зарум-янити, Захар-їн, тьм-яний
Б бур-янець, бур-як, міжгір-я, довір-я, об-їзд
В голуб-я, п-ядь, м-ясо, дит-ясла, св-ятковий
Г матір-ю, роз-яснити, об-єднати, Св-ятослав, р-яст
Д сузір-я, з-юрмити, роз-ятрити, ін-єкція, п-єдестал
16. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А благословен..ий, корін..я, хок..ей, роз..броїти
Б л..ється, рис..ю, родин..ий, юн..ат
В Іл..івна, інтермец..о, піч..ю, старан..ий
Г подорож..ю, пас..я, парост..ю, огнен..ий
Д с..авець, суд..ею, узвиш..я, матір..ю
17. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А пристраст..ю, невин..о, зроблен..ий, хоб..і
Б журавлин..ий, оп..онент, освітлен..ість, зав..ідділу
В оц..ей, занят..ь, спів..ітчизник, непрохан..ий
Г еф..ект, мас..а, молодіст..ю, щоден..о
Д студен..ий, печен..ий, освітлен..ість, священ..ик
18. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..каменіти, ..творіння, ..хоронити, ..фабрикований
Б ..стрибнути, ..капувати, ро..пхикатися, ..хмурніти
В ..хитрувати, ..плигнути, бе..силля, ро..тиснений
Г ..плеск, ..хопити, ро..простертий, ..карати
Д ..тягувати, ..ходка, ..садити, бе..сило
19. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка
А пр..солодкий, пр..товстий, пр..кликати, пр..клепати
Б пр..чистий, пр..старий, пр..тяжкий, пр...сніжний
В пр..спокійно, пр..цікавий, пр..трудолюбивий, пр..землення
Г пр..хитрий, пр..чепитися, пр..чорний, пр..чудовий
Д пр..кумедний, пр..лютий, пр..милий, пр..скакувати
20. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А ж..боніти, к..рівник, м..даль, оновл..ний
Б м..довий, мереж..во, н..обхідний, орд..н
В розумн..чка, пр..зидент. ш..стиденний, р..спубліка
Г пр..цедент, прот..кла, ш..нель, ч..сноти
Д пр..зентабельний, привар..ний, попільн..ця, огуд..ння
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. У котрому рядку форму числівника вжито правильно
А  на шістдесяти трьох сторінках книги
Б  на шестидесяти трьох сторінках книги
В  на шістдесятьох трьох сторінках книги
Г на шістьдесятьох трьох сторінках книги
2. Усі слова пишуться з малої літери в рядку
А (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл (с)міливий
Б (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена, (н)арцис (в)вузьколистий
В (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона, (к)авказький (х)ребет
Г (ж)овті (в)оди, (о)перний (т)еатр, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (д)оцент (к)афедри (у)країнської (м)ови
3. Орфографічну помилку допущено в рядку
А несказанний, не до смаку, не так, неабихто
Б не працюючи, непорушно, конспект не завершений, не ворог, а друг
В не доспівана мною пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано
Г невільник, недосяжний, не врожай, не минаючи нагоди
4. Усі прислівникові сполучення пишуться окремо в рядку
А казна/куди, не/впинно, до/пари, по/закону
Б по/годинно, с/першу, само/тужки, сам/на/сам
В з/року/в/рік, тільки/що, у/стократ, до/сьогодні
Г не/цілком, по/батькові, поза/планово, по/рівно
5. У якому рядку всі слова – числівники
А один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга
Б чотири, десять, п’ять, шість,вісім
В два, двоє, двійко, двійка, дванадцять
Г три, трійка, троє, тринадцять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А комунікативний; 1 стосується шляхів сполучення;
Б дружний; 2 стосується спілкування;
В дружній; 3 згуртований;
Г комунікаційний. 4 результативний;
5 доброзичливий.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А вовчим оком; 1 пропаде, згине;
Б як дві краплі води; 2 гордий, пихатий;
В кирпа вгору; 3 розбагатіє;
Г кури загребуть. 4 однакові, схожі;
5 жадібно, хтиво.
3. Вкажіть речення, у якому треба зробити редакційні правки
А Ви даремно сподіваєтесь: такі заходи не призведуть до відродження вашого підприємства.
Б Знаний учений ще 40 років тому започаткував новий напрямок у науці.
В Ми мешкаємо на Україні вже 5 років.
Г Читаючи цю книжку, в мене з’явилося бажання побачити все своїми очима.
Д немає жодного такого речення.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - розціловувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - м’ясні
Варіант 37
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А троянда, човен, сльози, доброта, будинок
Б квітка, сонце, зірка, тварина, ранок
В дерево, краса, вовк, милість, молодь
Г серце, кропива, рослина, горщик, капуста
Д малина, дружба, доба, льон, малий
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..лей, ..едзь, ..атунок, ..ел..отати, ..удзик
Б ..атунок, мар..арин, ву..ілля, мітин.., ..анок.
В ..едзь, ..ранат, ..олод, по..аний, ..оробина
Г про..ноз, ..арбуз, бла..ати, ма..ній, ..речний
Д ма..ніт, пирі.., ба..аття, ..одинник, ..уральня
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А ярмарок, явір, краєвид, юрба, маячити
Б маляр, пір'я, малятко, пісня, люлька
В свято, багряний, юність, ясла, білявий
Г клятва, картопля, меню, пляма, насіння
Д В'янути, паляниця, яблуня, лялька, пір'їна
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А кран, ясність, листок, господар, щедрість
Б любов, печаль, рідина, яловичина, красуня
В юрба, березень, льон, фантастика, анатомія
Г поїзд, ясний, годинник, м'ясо, зореліт
Д ключ, фізика, зброя, маринад, ластовиння
5. Визначте, у якому рядку не допущено помилки при розташуванні слів за алфавітним порядком
А здоров'я, істина, любов, стосунки, навчання
Б висновок, завдання, спорт, дружба, оздоба
В досвід, злагода, іскра, концерт, щастя
Г костюм, яструб, ластівка, портфель, вистава
Д проїзд, роздум, оповідання, спогади, щирість
6. Визначте, у якому ряду в усіх словах однакова кількість складів
А спілкування, предмет, обов'язок, малюнок, школа
Б саджанець, школяр, краплина, ділянка, мова
В мовлення, культура, ознака, червоний, картина
Г райдуга, веселка, окраса, багатство, обов'язок
Д країна, земля, коровай, караван, природа
7. Визначте, у якому рядку в усіх словах перший склад закритий, другий — відкритий
А грядка, дужка, стежка, гарбуз, сонце
Б білка, сойка, сонце, байка, ім’я
В батько, сім’я, пам'ять, кожух, вітер
Г народ, поет, зірка, зерно, білка
Д струмінь, верба, олівець, зошит, лимон
8. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А дез-інформація, ві-дігнути, суб'-єкт, дзень-кіт, барель-єф
Б мод-ний, числен-ний, польо-вий, чес-ність, іде-ал
В бі-йці, гр.-Іваненко, ал-гебра, епіч-ний, сим-вол
Г при-крити, пре-м'єра, пере-вчити, читаць-кий, оз-доба
Д від-значити, зі-брати, сон-ний, уві-йти, англій-ський
9. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А навпóчіпки, цемéнт, навкругú, учóра, упóперек
Б добрúдень, уздóвж, температýра, гектáр, тóнна
В фонтáн, футбóл, футболíст, телефóн, стáранно
Г спочáтку, фанéра, фартýх, тролéйбус, трамвáй
Д чотирнáдцять, квартáл, дисциплíна, кіломéтр, мехáнік
10. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком
А стіна, ліхтарик, радість, язик, дужка
Б зима, метал, кишеня, редактор, центнер
В дзвін, праця, учень, м'яч, село
Г окунь, роль, ознака, поле, міст
Д душа, село, книжка, плече, казка
11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати
Б скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити
В зчепити, скинути, сфотографувати, зносити
Г схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати
Д збирати, збити, склепати, зпекти, звернути
12. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з ь
А дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., рибал..чин
Б постат.., близ..кий, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко
В в'юн..кий, джерел..це, кружал..це, Ковал..чук, палац..
Г палец.., Хар..ків, сім..сот, с..огодні, утр..ох
Д одес..кий, брин..чати, стан..те, тр..ома, дз..об
13. Визначте, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
А розповідь, міць, осінь, честь, молодість
Б сіль, тінь, піч, папороть, кров
В лань, дань, щедрість, подорож, ніч
Г річ, мідь, галузь, паморозь, вісь
Д скатерть, жовч, повінь, ніч, січ
14. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А інтер'єр, гравюра, бюрократизм, кур'єр, п'єдестал
Б капюшон, об'єкт, кар'єра, прем'єра, портьєра
В бюджет, суб'єкт, Мольєр, компаньйон, комп'ютер
Г фельєтон, більярд, пюре, інтерв'ю, б'юро
Д ньютон, мільярд, п'єса, краков'як, ін'єкція
15. Визначте у якому рядку чергування у/в розрізняє значення слів
А враз, вживатися, втриматися, ударити, вступ
Б вклад, вправа, вступ, удача, враження
В урожай, Україна, уранці, увечері, уже
Г взимку, умова, указка, ввійти, уболівати
Д вдома, увага, вбігти, уміти, Угорщина
16. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Президент України, Садко, роза вітрів, Конго
Б Північна Буковина, парламент України, маршал авіації, Тичинине слово
В Коралове море, королівство Нідерланди, щедрий вечір, Микола Весняний
Г Київській патріархат, командування, Каролінські острови, капела
Д Перун, Пенсійний фонд України, Збройні сили України, переговори
17. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А скажен..ий, спросон..я, незнан..ий, необачніст..ю
Б звершен..ь, звихрен..ий, от..оді, охорон..ий
В спересерд..я, шос..е, кол..ектив, жовч..ю
Г олов’ян..ий, оновлен..ий, заздріст..ю, зран..я
Д ір..еальний, ан..отація, ім..іграція, Калькут..а
18. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..цементувати, ..колочений, бе..паспортний, ..пакований
Б ..ковування, бе..характерний, ..поглядання, ..бентежити
В ..пилок, ро..порошити, ..трушувати, ..щулений
Г ..клепаний, ..пад, ..тліти, ..худнути
Д ..фокусувати, .. хриплий, бе..поворотно, ..цідити
19. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка
А пр..жорстоко, пр..забавно, пр..скакати, пр..скупий
Б пр...гарний, пр..глухий, пр..дивний, пр..святеє
В пр..славно, пр..слати, пр..противно, пр..пудрити
Г пр..подобний, пр..розумний, пр..сірий, пр..сілок
Д пр..непорочний, пр..освященний, пр..цілитися, пр..пишний.
20. Літера и пишеться в усіх словах рядка
А бл..скучий, в..ростати, конс..рвація, кол..ктив
Б відт..нати, л..бединий, мар..во, коз..рог
В орл..ння, гл..бокий, л..дачий, вм..кати
Г абр..кос, бл..зенько, гр..міти, кр..жаний
Д розп..с, ск..сати, спов..вати, т..рор
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку прикладки пишуться через дефіс
А рай/дерево, льон/кучерявець, квітка/ромен, село/Богданівка
Б зілля/чебрець, Десна/ріка, крем/брюле, непосида/хлопець
В ремінь/риба, плащ/дощовик, королева/мати, гід/перекладач
Г Мар’яна/черниця, сторож/дід, письменник/Стельмах, учитель/мовник
2. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А білий/білий, унтер/офіцер, козир/дівка, зменшено/пестливий
Б зроду/віку, вічно/зелений, глухо/німий, космо/дром
В вузько/діалектний, брат/і/сестра, карко/ломний, молочно/білий
Г військ/комат, сам/один, лісо/степ, легко/крилий
Д авіа/моторо/будування, блідо/рожевий, дев'яти/денний, енерго/носій
3. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку
А по/албанському, тишком/нишком, в/щерть, не/вдогад
Б гидко/бридко, звідки/небудь, по/буденному, як/не/як
В сяк/так, тишком/нишком, де/далі, аби/куди
Г казна/звідки, зо/зла, рано/вранці, по/дитячи
Д по/бідацьки, за/одно, у/сто/крат, на/радість
4. Визначте, у котрому рядку всі числівники означають порядок предметів при лічбі
А  триденний, кількасотлітній, дев’ятимісячний, п’ятдесят дев’ятий
Б сорок шість, триста п’ятнадцять, п’ять тисяч сімдесят вісім
В  трикутний, чотирьохдюймовий, семимильний, трьохметровий
Г  п’ять цілих і сім десятих, шість восьмих, одинадцять дванадцятих
Д  перший, сотий, мільйонний, четвертий, п’ятдесятий, тисяча третій
5. Визначте, у якому рядку не всі слова – числівники
А один, тридцять, дві десятих, п’ятий, дванадцять
Б сто, семеро, двадцять два, одна п’ята, десять
В сорок два, шість, п’ятдесят, сьомий, тридцять шостий
Г трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий
Д одиниця, десятка, більший, багато, кілька
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А трагічний; 1 напружений, динамічний;
Б прозаїчний; 2 страшний, сумний, нещасний;
В прозовий; 3 буденний, звичайний;
Г трагедійний. 4 властивий прозі;
5 властивий трагедії.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А вовк в овечій шкурі; 1 схожі, однакові;
Б на один аршин; 2 некмітливий, неуважний;
В як риб'яче око; 3 лицемір;
Г куряча голова. 4 чистий, вимитий;
5 вимірювати.
3. Визначте неправильне сполучення слів
А стаття закону
Б кілограм сиру
В вхід до університета
Г 2/3 об’єму
Д з повною віддачею
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - припарювати
2. Зробити фонетичний розбір слова - пісні
Варіант 38
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А річ, різний, різати, рівчак, рідкий
Б разом, родючий, рада, ракета, рапорт
В рана, город, голуб, рій, ребро
Г рахунок, рівень, рід, ринок, робота
Д розум, рубрика, рух, режисер, костюм
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ба..ато, а..ітатор, ро..атка, прислу..а, ..омін
Б ..орнути, о..ляд, від..ук, ..урток, доро..а
В ..арбуз, ба..атий, о..олошувати, убо..ий, ..азета
Г ..анок, ..удзик, ..едзь, ..аздиня, ..валт
Д ..рати, за..арбувати, ..нути, ..руша, ..устий
3. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А автор, багряний, з'єднувати, дебют, честь
Б колектив, цоколь, ціна, яблуко, ядро
В щільний, чистий, сюжет, артист, вівчар
Г депутат, килим, яскравий, щедрівка, шукати
Д бас, балет, пакет, щирість, дзвін
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А завалювати, відмовляти, ярмарок, щастя, розуміння
Б якір, молитися, боротися, ревізія, томитися
В ясний, тягти, розійтися, повідомляти, якість
Г яхта, юшка, язик, юність, ячмінь
Д боятися, заробляти, уряд, ядро, ювелір
5. Визначте, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітом
А басейн, гущавина, дебют, обирати, заграва
Б аналіз, вигук, лебідь, новина, розрада
В промовляти, розкладати, повість, душа, байка
Г блакитний, близький, вирій, ланкова, краєвид
Д сміливий, смирний, природа, недуга, згодом
6. Визначте, у словах якого рядка однакова кількість складів
А підручник, аромат, схованка, блискавка, організація
Б щебет, радість, мороз, промінь, спортсмен
В видовище, традиція, паморозь, косовиця, небезпека
Г плантація, колиска, виховання,повінь, драматург
Д зернина, краплина, вершина, хлібина, горобина
7. Визначте, у якому рядку всі слова не можна переносити
А стежка, кіно, урок, дисципліна, рибка
Б стовбур, юрба, юнак, поле, кільце
В юність, твоя, якість, в'юн, льон
Г ангел, архітектор, суша, пестливий, золото
Д квиток, гордість, розім'яти, розбити, Юра
8. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А за-дзвеніти, міц-ність, картин-ний, по-двійний, гор-дий
Б лег-ко, ніч-чю, молоть-ба, хваст-ливий, зв'яз-ки
В над-дніпрянський, козач-чина, роз-хват, об'-єм, їс-ти
Г міль-ярд, павіль-йон, без-крайній, вод-жу, приг-нати
Д призь-ба, гіл-ка, со-ловей, україн-ський, читан-ня
9. Визначте , у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А виднокíл, небокрáй, óбрій, горизóнт, шерéнга
Б пóслуга, пóдруга, загáдка, врáнці, спочáтку
В центнéр, сантимéтр, дисциплíна, аеродрóм, трамвáй
Г жебонúть, дзюркóче, керувáти, несéмо, кóристь
Д одинáдцять, машинóпис, фартýх, гвинтíвка, лúстя
10. Визначте, у якому рядку в усіх формах слова сталий наголос
А завод, риба, дума, під'їзд, мазь
Б весна, коса, дзвін, осінь, урок
В вода, учень, друг, ранок, берег
Г дуб, парк, океан, дисципліна, сусід
Д кишеня, квиток, рекорд, стежка, гриб
11. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А інтерв-ю, прем-єр, миш-як, грав-юра, кап-юшон
Б краков-як, інтер-єр, кур-єр, б-юро, ф-юзеляж
В п-єдестал, полум-я, ім-я, верхів-я, мавп-ячий
Г міжгір-я, відв-язати, Стеф-юк, верф-ю, Лук-ян
Д пів-яблука, бур-я, з-їзд, довір-я
12. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А район, гайок, майонез, медальйон, бульйон
Б бадьорий, вольовий, гільйотина, гайочок, войовничий
В льонарство, чотирьох, мільон, льодяник, вйокати
Г серйозний, павільйон, мальовничий, Селезньов, майор
Д синього, нижнього, войовничий, йодистий, майоріння
13. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А скинути, змішати, зсипати, зчищати, зпалити
Б скласти, зв'язати, зробити, сфотографувати, своложити
В змити, зняти, створити, збагнути, зписати
Г спиляти, зварити, схилити, зкопати, сформувати
Д стерти, сплющити, зсунути, спутати, стверджувати
14. У якому рядку допущено орфографічну помилку
А пенні, тонна, булла, вілла, група
Б манна, бароко, комісія, голландець, апарат
В іррегулярний, інтелігенція, Руссо, Шіллер, Ніцца
Г мадонна, панна, група, нетто, брутто
Д ірреальний, бароко, іміграція, Ясси, Діккенс
15. У якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в
А вправа, влада, уболівати, вказівка, указка
Б вплив, вступ, враження, вчителька, утруднення
В урожай, удача, указ, умова, уява
Г взимку, увечері, уже, упав, ударити
Д урок, вклад, узбережжя, Україна, уранці
16. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Запоріжжя, Інвестиційний Банк, британська імперія, Інструкція
Б Болград, Книга Буття, богиня, дамоклів меч
В Григорій Чудотворець, Дажбог, григоріанський календар, Кирило-Мефодіївське товариство
Г Київський мюзик-хол, Кільська бухта, Робінзон Крузо, Рубікон
Д Подяка Президента України, плато, міністерство, Міжнародний день музеїв
17. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А ан..отація, бадьоріст..ю, інтел..ект, продан..ий
Б ал..ея, безсмерт..я, латин..ю, фін..
В імпрес..іонізм, піт..и, Ін..а, стат..я
Г беладон..а, горохвян..ий, дан..ий, насін..я
Д ідил..ія, лібрет..о, бул..а, пен..і
18. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..живання, ро..цвітити, ..хрумати, ..командувати
Б ..командувати, ..хрумати, ..тулити, ..колочений
В ..конфузитися, ..холонути, ..підлоба, бе..хвостий
Г ..тесати, ..хвальний, ..керований, бе..формний
Д ..сув, бе..системно, ..хватка, ..тягти
19. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А ап..льсин, г..рой, бр..танець, б..зпечний
Б справ..дливий, пов..ртати, ол..нятко, в..ринати
В компл..кс, мат..ринство, пр..тензія, пр..нтер
Г пр..амбула, тр..мтіти, пр..ватний, шел..стіти
Д пр..зидент, прибул..ць, прибр..хати, пр..дикат
20. Літера и пишеться в усіх словах рядка
А петруш..чка, прор..вати, ч..тання, р..цепт
Б нап..сати, неприм..ренний, пр..ватний, орл..ня
В д..ректор, кн..голюб, мел..во, м..ротворець
Г ос..ротити, пр..ватний, сп..натися, мар..во
Д бл..щати, ск..ровувати, склад..ний, скан..р
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Орфографічні помилки допущено в рядку
А ні для чого, нікудишній, нібито хворий, нізвідкіль
Б ні чичирк, нікчемний, ні чия, ні сюди ні туди
В ні один, ні в якому разі, нікогісінько, ніколи
Г ні котрий, ні кроку, ні на мить, ні світ ні зоря
2. Котрі з поданих числівників належать до складених
А двадцять п’ять
Б кількасот
В шістнадцять
Г сімдесят
3. Помилки в написанні не зі словами в рядку
А не зволікати, не наш, не варто, невагомість
Б не сказанно, непередбачені регламентом питання
В незрадливий, ненависть, несподіванка, невпинно
Г не тоді, не поважати, непередбачений, досі не сказане
4. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку
А десь/інде, ані/коли, від/нині, по/інакшому
Б по/богатирському, по/студентськи, часто/густо, не/втямки
В казна/як, від/давна, горі/лиць, по/сусідськи, з/надвору
Г будь/куди, зроду/віку, по/бідацьки, хтозна/звідки
5. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Друга світова війна, Володимир Мономах, День Перемоги, Великий Віз
Б Шевченківська премія, майдан Свободи, ректор університету, 8 Березня
В Поділля, епоха відродження, День учителя , Тайвань
Г Саксонія, Тарас Бульба, Дід Мороз, доктор наук
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А рятівник; 1 професійно займається рятуванням;
Б робітничий; 2 працелюбний;
В робочий; 3 стосується робітника;
Г рятувальник. 4 трудовий; відведений для роботи;
5 хто врятував чи рятує.
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А злі язики; 1 вдає нещасного, скривдженого;
Б казанська сирота; 2 недоброзичливці, пліткарі;
В високі пороги; 3 пожежа;
Г червоний півень. 4 красень;
5 заможний, неприступний.
3. Позначте правильно побудоване словосполучення
А дякувати товариша
Б їхати по дорозі
В хворіти грипом
Г насміхатися над ним
Д беруть участь
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - напіврозквітлий
2. Зробити фонетичний розбір слова - взуття
Варіант 39
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'які приголосні
А таранька, матеріальний, безсмертність, олень, альманах
Б факультет, ухвалити, камінь, рука, зошит
В книжка, дуб, батько, мати, дерево
Г велосипед, апельсин, лимон, тополя, філософія
Д торговець, вікно, річка, мільйон, бібліотека
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..уща, ..адзувати, доро..а, ..арбуз, ..азета
Б ..анок, ..уля, ..рунт, ..удзик, ..уральня
В ..укати, витя..ти, бі..ати, ..уцул, ..усак
Г дру.. , ..умор, ..урт, ..усеня, заре..отати
Д ..рупа, ..уманіст, ..алявина, ..ущавина, ту..а
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А терка, батько, вузький, філолог, їхати
Б буква, кімната, їдальня, яблуко, футбол
В телеграма, телевізор, ручка, математика, весна
Г квітка, фуфайка, ягода, юнак, непорядність
Д табір, заява, тріпати, триста, тьмяно
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А явір, п'єдестал, надвечір’я, яблуко, яма
Б клятва, пляма, зілля, стаття, Мар'яна
В цвях, пляшка, згаяти, знання, зв'язок
Г дерев'яний, зігнутися, каченя, каміння, клоччя
Д колядник, погруддя, подружжя, буття, прибирання
5. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітом
А мудрість, мужність, музика, мультфільм, м'язи
Б пава, палатка, папуга, пастух, пекар
В дорога, настільний, збитки, радість, натуральний
Г перенести, підготовка, пора, сонце, туман
Д вік, врода, вуаль, ганчірка, гарячий
6. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А конвалія, чорнобривці, волошка, очерет, пролісок
Б заметіль, ожеледь, віхола, різдвяний, повінь
В прикмета, святиня, помисли, буяння, перемога
Г задоволення, несподіванка, доброзичливість, найменування, подивитися
Д сережки, березень, черемха, спостереження
7. Визначте, у якому рядку всі слова не можна переносити
А ягня, паросток, казка, голуб, його
Б олень, алея, яма, іти, твоя
В Юля, літак, дзвінок, льон, поле
Г Юра, льон, яма, мільйон, яр
Д юнак, їжа, пісня, їжак, Іра
8. Визначте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А народ-жений, збіж-жя, при-йти, май-но, сі-м'я
Б різь-бяр, без-хмарний, студент-ство, хо-джу , синьо-го
В ві-дімкнути, безі-мен-ний, ві-джити, при-йшов, над-звичайний
Г пташ-ка, мадон-на, дово-джу, роз-дріб, перехрес-ний
Д га-йок, край-ня, яб-луня, роз-квіт, кіль-це
9. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А мільйóн, копúто, сантимéтр, жебонúть, навкругú
Б знайóмити, бойовúй, новúй, ýсний, устáлений
В сьогóдні, щомíсяця, рáзом, восенú, щотúжня
Г мерéживо, джерелó, вúпадок, вимóга, вúмова
Д страшéнний, невблáганний, силéнний, шістнáдцять, нестú
10. Визначте, у якому рядку в усіх словах можливий подвійний наголос
А ім'я, ненависть, мука, терен, документ
Б подруга, загадка, ознака, предмет, замок
В атлас, орган, філософ, вимова, вимога
Г виразно, люблю, приклад, тріска, туга
Д алфавіт, помилка, комбайнер, завжди, мабуть
11. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, душчий
Б безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, ложка
В стомиться, сцідити, косьба, просьба, книжка
Г борідка, ягідка, квітка, юшка, дужка
Д ближчий, розкішний, дьохтю, казка, легший
12. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А інтелігентний, форпостний, контрастний, чесний, нещасний
Б обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, безвиїзно
В пестливий, хваснути, кістлявий, зап'ястний, писнути
Г компостний, вискнути, випускний, туристський, проїзний
Д шістнадцять, хвастливий, крикнути, шістдесят, обласний
13. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з ь
А пал..ці, рибал..ці, кіл..це, ручен..ка, батен..ко
Б тіл..ки, кин..те, їдален.., пісен.., бал..ці
В ган..ба, л..он, д..оготь, т..охкати, близ..ко
Г донец..кий, пол..ський, кін.., Натал..чин, гал..ці
Д тр..ома, дяд..ко, бат..ко, робит..ся, смієш..ся
14. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом
А кар-єра, комп-ютер, б-юро, б-юджет, куп-юра
Б бар-єр, прем-єр, п-єса, інтерв-ю, п-юре
В інтер-єр, грав-юра, б-юрократизм, кур-єр, п-єдестал
Г ф-юзеляж, Монтеск-є, об-єкт, прем-єра, кап-юшон
Д об-єктив, суб-єкт, ін-єкція, кар-єризм, краков-як
15. Визначте, у словосполуках якого рядка між словами слід вживати прийменник у
А зайшов (у,в) клас; стояв (у,в) воді; взяв (у,в) сестри; жила (у,в) Одесі
Б лежала (у,в) лікарні; відніс (у,в) хату; була (у,в) Італії; приїжджала (у,в) Львів
В зайди (у,в) клас; успіх (у,в) роботі; стояти (у,в) болоті; плавати (у,в) озері
Г приїзд (у,в) Київ; працював (у,в) лабораторії; удар (у,в) спину; глянь (у, в) вікно
Д плавати (у,в) морі; стань (у,в) куток; прочитати (у,в) оповіданні; піти (у,в) театр
16. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Український фонд миру, Токійська рівнина, Трійця, русалка
Б Пізанська башта, площа, Кембриджський університет, Укрзалізниця
В медаль «За бойові заслуги», Медовий Спас, золота медаль, приватне підприємство
Г Таганрозька Затока, Тасманове море, Театр Юного Глядача, Харків
Д Східна півкуля, Стожари, Сухумі, Сумщина
17. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А ім..іграція, рас..а, більшіст..ю, тряс..я
Б матір..ю, довгоочікуван..ий, спагет..і, барок..о
В роздоріж..я, буквен..ий, в..ійти, регрес..
Г ал..егорія, священ..ик, щиріст..ю, горін..я
Д тон..а, бравіс..имо, мадон..а, віл..а
18. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А ..бадьорювати, ..сунутися, ..шивальник, ..палах
Б ..багачувальний, ..чесаний, ..шиток, ..жувати
В ..дрібнілий, ..економити, ..качати, бе..тактність
Г ..групований, ..чавити, бе..культурний, ..кисати
Д ..тяжка, ..шкребти, ..жалитися, бе..слідно
19. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр..в’язаність, пр..яскравий, пр..плутати, пр..мокнути
Б пр..гальмувати, пр..гамувати, пр..кути, пр..мотати
В пр..брехати, пр..бувати, пр..кладати, пр..звище
Г пр..комічно, пр..кормлювати, пр..порошити, пр..плюснутий
Д пр..бадьоритися, пр..бляклий, пр..бути, пр..противний
20. В усіх словах іншомовного походження пишеться и в рядку
А ант..под, асорт.., г..ря, пред..кат
Б патр..от, с.лует, р..тм, ж..лет
В вест..бюль, д..станція, н..рка, л..ман
Г г..брид, д..ктант, д..намо, рец..див
Д акц..з, афор..зм, абраз..в, дельф..нарій
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку всі слова з ні пишуться окремо
А ні/за/що, ні/кроку далі, ні/до/розмови, ні/на/що
Б ні/на/що, ні/би/то, ні/якому, ні/з/кого
В ні/на/якому, ні/чий, ні/за/що, ні/на/йоту
Г ні/для/кого, ні/до/тебе, ні/звідкіля, ні/один
2. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина
А чотириста, сімдесят, дев'ятсот
Б п'ятдесят, вісімдесят, кількадесят
В сімсот, шістдесят, двісті
Г дев'яносто, кількасот, п'ятдесят
3. Помилки в написанні не зі словами є в рядку
А незнайко, незчутися, незавершена робота, нещасний
Б невдача, не вартий уваги, немає нікого, небувальщина
В гараж незбудований, не одіб'є, непосаджений вчасно город, не катастрофа
Г незважаючи на холод, не злякати, недовір'я, невисоко
4. Визначте, котрий з поданих числівників належить до складених
А сто двадцять сім
Б кільканадцять
В шістнадцять
Г сімдесят
5. Помилки в написанні не зі словами є в рядку
А тут немає, нічку недоспала, не доступиться, невпинність
Б не багато пісень, неможна, ще непережитий, недовантаження
В невидима суть, не співавши, нестерпно, непорушно
Г небезрезультатний, недруг, не переймайся, непрочитані тексти
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Виділене слово вжито в переносному значенні в рядку
А Кайдашиха погасила каганець, і в хаті все стихло і втихомирилось
(І. Нечуй-Левицький) .
Б Густі високі вишні зовсім закривали од вулиці вікна й стіни, наче густий ліс (І. Нечуй-Левицький) .
В Перед ним блиснув вугол білої стіни, підперезаний внизу червоною призьбою (І. Нечуй-Левицький).
Г Довбишева хата була нова, велика, добре вшита, з чималими вікнами
(І. Нечуй-Левицький) .
Д В самому кутку того яру блищав маленький Довбишів ставочок
(І. Нечуй-Левицький).
2. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням
А талан; 1 пошитий з хутра;
Б талант; 2 пов'язаний з хутром;
В хутровий; 3 доля, удача;
Г хутряний. 4 сила волі;
5 обдарованість.
3. Визначте словосполучення, у якому допущено орфографічну помилку
А зіграти внічию
Б говорити зопалу
В пропасти безвісти
Г зробити мимохіть
Д збільшити в тричі
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - зіскочити
2. Зробити фонетичний розбір слова - знання
Варіант 40
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'які приголосні
А пісня, світло, ранок, косуля, політ
Б дятел, сокира, листя, переліт, колиска
В буряк, місяць, квітка, сокіл, лис
Г ведмідь, ряска, каченя, сопілка, мороз
Д дядько, лялька, няня, дяк, люлька
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А педа..о.., джи.. іт, напів..олоса, затя..нути, ..урт
Б ..едзь, кон..рес, ..усак, на..ода, зла..ода
В ..удзик , ..уральня, ..ел..отіти, ..рати, ..рунт
Г ..анок, ка..ан, ..адати, заокру..лити, зооло..ія
Д ...ирли..а, ..орох, ан..еля, ..укати, на..орода
3. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах однакова кількість букв і звуків
А антракт, стерильний, яблуко, копита, завіса
Б навіювати, пильний, боятися, спокуса, земля
В скоїти, завести, спокій, пень, кінь
Г їдять, щабель, розум, місто, розпестити
Д багатіти, діяти, пальці, пальто, корал
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А явір, злючий, болючий, спопеляючий, навіяний
Б зять, приєднати, цвітіння, палаючий, відзначення
В споживаючий, перукарня, плюнути, повітряний, якір
Г ялинка, узгір'я, з'юрмитися, єпископ, з'єднати
Д тополя, стерня, підкурювач, єдиноріг, розмалювати
5. Визначте, у якому рядку не допущено помилки при розташуванні слів за алфавітним порядком
А гумор, гумореска, гуморист, гумористичний, гупати
Б запорука, запоручитися, заскочити, засмаглий, залоскотати
В кришталевий, курити, купіль, критика, кислий
Г водити, водовід, возик, влити, вкрити
Д наснага, наступ, наснаженість, наснитися, наснувати
6. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А вдячність, самотність, знатність, зневага, радість
Б перехрестя, батьківщина, залізниця, тисячоліття, благородство
В чистота, верхів'я, суцвіття, твердження, сповиток
Г узбережжя, властивість, подібність, пластмаса, узлісся
Д стеблина, забарвлення, мрія, гордість, подруга
7. Вкажіть, у якому рядку є слова, які не можна переносити з рядка в рядок
А обов'язок, маска, галицький, підживити, рідний
Б братній, водний, рясний, подвійний, Мар'яна
В український, студентство, полум'я, важливо, рясний
Г рід, радісний, сік, вікно, око, джміль
Д вільний, поле, рілля, польський, кістка
8. Визначте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А зруй-нувати, сльо-за, бо-йовий, наро-дження, лег-кий
Б зав-госп, знан-ня, від-дати, від-значити, ве-сна
В сид-жу, яб-луко, прий-ти, бать-ко, зас-півати
Г вліт-ку, де-який, лій-ка, близько-східний,військ-ком
Д аґ-рус, заво-йовник, кольо-ри, без-звучнйй, роз-плющити, ві-дігнути
9. Визначте, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А прáвильно, ознáка, віршí, чергóвий, легкúй
Б чúтання, листóпад, кажý, корúсний, вúпадок
В загáдка, добýток, чорнозéм, взялú, дочкá
Г зáняття, стáрий, посерéдині, суспільно-корúсний
Д чорнóслив, пóмúлка, вирáзно, сільськогосподáрський
10. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на закінчення
А запитання, бджола, олень, новий, вогнище
Б черговий, кермо, легкий, кропива, ім'я
В ознака, читання, завдання, монолог, каталог
Г слов'янин, подруга, метелиця, дециметр, джерельце
Д черемха, селянин, лелека, вогкий, вівця, горобина
11. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А поголів-я, безриб-я, горохв-яний, В-язьма, п-ють
Б торф-яний, без-язикий, пів-яблука, дит-ясла, пір-я
В об-ява, об-їзд, мор-як, черв-як, бур-як
Г об-єкт, ін-єкція, св-ятковий, Св-ятослав, роз-яснити
Д дзв-якнути, р-яст, арф-яр, сузір-я, подвір-я
12. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А шістнадцять, чесний, рідкісний, ненависний, контрастний
Б обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, випускний
В якісний, цілісний, хвастливий, тижневий, усний
Г улесливий, щасливий, пізній, якісний, шелеснути
Д рискнути, вісник, гуснути, шелеснути, тріснути
13. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А ближчий, душчий, сміється, піщаний, у шапочці
Б стомишся, зписати, казка, вогкий, легкий
В боротьба, косьба, сцідити, книжці, дочці
Г молотьба, легший, дорожчий, вужчий, нишчий
Д борідка, ягідка, квітка, юшка, діжка
14. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А вілла, комісія, бароко, голландець, група
Б брутто, Ясси, Діккенс, Руссо, нетто
В інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний
Г контрреволюція, апарат, колектив, сумма, панна
Д барикада, ірраціональний, манна, шасі, мадонна
15. Визначте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в
А вдосвіта, вдосталь, взуватися, вдома, Власенко
Б вволю, вголос, вздовж, впасти, взаємодопомога
В ввечері, в вічі, взимку, взуття, вміння
Г внаслідок, вниз, вночі, встигати, впасти
Д всюди, втекти, втіха, вчений, влада
16. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Друга світова війна, Володимир Мономах, День Перемоги, сузір’я Великий Віз
Б Шевченківська премія, майдан Свободи, ректор університету, 8 Березня
В Поділля, Податок на додану вартість, Танталові муки, Тайвань
Г Саксонія, Тарас Бульба, Дід Мороз, доктор наук
Д універмаг, Укрсоцбанк, Ханой, хлестаковщина
17. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А повіст..ю, верф..ю, лібрет..о, стат...ей
Б шас..і, л..яний, мудріст..ю, спален..ий
В адресован..ий, іп..одром, Поволж...я, сторіч..я
Г шос..е, щаст..я, угід..ь, гет..о
Д воз..єднання, ов..а, барок..о, беладон..а
18. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А ..банкрутований, ..сутулений, ..коритися, бе..пам'ятство
Б ..гвинчувати, ..діймати, ..читувати, . .тесати
В ..близитися, ..сипаний, ..шерхлий, ..чеплений
Г бе..перебійний, ро..пуття, ..хвальний, ..жмакати
Д ..хил, ..цементувати, бе..стидник, ..формувати
19. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр..варений, пр..волокти, пр..ворожити, пр..гасити
Б пр..вокзальний, пр..гвинчувати, пр..повзти, пр..вражий
В пр..ораний, пр..чудернацький, пр..нісши, пр..гладжений
Г пр..будовувати, пр..везти, пр..здоровий, пр..звисько
Д пр..вабити, пр..берігати, пр..смачний, пр..бинтований
20. Літера и пишеться в усіх словах рядка
А дал..ч, в..гинаючись, д..ригент, мороз..во
Б ос..ротити, к..рпатий, вар..во, бр..льянт
В зат..хав, змор..ний, л..мон, м..шенятко
Г пр..тендент, плет..во, м..лесенько, сп..натися
Д принт..р, ск..птицизм, ск..рувати, с..зон
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку всі слова з ні пишуться разом
А ні/світ/ні/зоря, ні/що, ні/від/чого, ні/в/року
Б ні/де, ні/сенітниця, ні/чого, ні/який
В ні/куди, ні/телень, ні/по/чому, ні/чийний
Г ні/сяк/ні/так, ні/слуху/ні/нюху, ні/защо
2. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А білий/білий, унтер/офіцер, козир/дівка, зменшувально/пестливий
Б зроду/віку, вічно/зелений, глухо/німий, космо/дром
В вузько/діалектний, брат/і/сестра, карко/ломний, молочно/білий
Г військ/комат, сам/на/сам, лісо/степ, легко/крилий
3. Усі прислівники пишуться разом у рядку
А на/виворіт, ні/куди, по/воленьки, по/підтинно
Б по/албанському, ні/звідки, по/всяк/денно, повно/цінно
В не/нароком, по/етапно, хоч/не/хоч, повно/щоко
Г по/давньому, не/вдогад, по/голівно, що/разу
4. Помилки в написанні не зі словами в рядку
А не зволікати, не наш, не варто, невагомість
Б не сказанно, непередбачені регламентом питання
В незрадливий, ненависть, несподіванка, невпинно
Г не тоді, не поважати, непередбачений, досі не сказане
5. Визначте, у котрому рядку всі кількісні числівники є збірними
А  двоє, три, четверо, п’ятеро, десятий
Б  два, третій, сорок, п’ятнадцятий, десятеро
В  троє, семеро, п’ятеро, четверо, одинадцятеро
Г кількасот, вісімнадцять, сто чотири, десять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Доберіть відповідник до фразеологізму ні живий ні мертвий
А байдужий
Б холодний
В хворий
Г неприємний
Д переляканий
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А біла кістка; 1 незвичайний;
Б біла ворона; 2 хвалити;
В дати березової каші; 3 знатного походження;
Г дамоклів меч. 4 неприємність, постійна небезпека;
5 карати.
3. Визначте, яке речення побудовано правильно
А Зустрічаючи цих усміхнених дітей, радість переповнює мене.
Б Порівнюючи ці малюнки, впадає в око вдале поєднання кольорів.
В Я побачив безліч цікавих історичних пам’яток, подорожуючи Закарпаттям.
Г Виходячи з автобуса, у мене розв’язався шнурок.
Д Діти приймали участь у спортивних змаганнях.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - здалеку
2. Зробити фонетичний розбір слова - гілля
Варіант 42
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді
А в'ялий, люлька, метал, обстріл, залізниця
Б людина, напруга, журнал, коваль, стільчик
В кобзар, перина, банкет, сорок, бант
Г вчений, заїзд, папороть, картина, вологість
Д засновник, первоцвіт, малятко, буква, м'якість
2. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..олос, ..олова, ..ніт, ..рак, ..оробина
Б ..ладкий, ..рамота, ..уба, а..рус, ..омоніти
В ..оріти, ..урток, ..атунок, ..орох, ..рамотний
Г ..рунт, ..ава, ..удзик, ..уля, ..ел..отати
Д ..одина, ..роші, ..азда, ..рива, ..раблі
3. Вкажіть, у якому рядку кількість звуків і букв однакова
А краєвид, літера, сміятися, політ, півень
Б їдуть, край, розмір, вікно, юність
В день, колос, боротьба, молитва, крило
Г рядок, груша, молодий, бджола, поет
Д мереживо, голос, ходити, повінь, колядка
4. Вкажіть, у якому рядку літери я, ю, є позначають два звуки
А земля, читання, лякати, юрта, м'ята
Б любов, малювання, пам'ять, яблуко, малюнок
В солов'ї, сузір'я, ярмарок, м'ясо, Європа
Г знання, рядно, тяжко, в'юн, клятва
Д рілля, яр, м'який, століття, яхта
5. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком
А пава, паляниця, пам'ять, пан, планета
Б павук, пакунок, перегортати, пестощі, подарунок
В парость, перелаз, питання, плем'я, повість
Г парк, пелюстка, перевал, підліток, пісня
Д переїзд, пильно, південний, пломінь, плита
6. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А вдячність, самотність, знатність, зневага, радість
Б перехрестя, батьківщина, залізниця, тисячоліття, благородство
В чистота, верхів'я, суцвіття, твердження, сповиток
Г узбережжя, властивість, подібність, пластмаса, узлісся
Д стеблина, забарвлення, мрія, гордість, подруга
7. Вкажіть, у якому рядку є слова, які не можна переносити з рядка в рядок
А обов'язок, маска, галицький, підживити, рідний
Б братній, водний, рясний, подвійний, Мар'яна
В український, ім’я, полум'я, урок, тінь
Г радісний, сосна, вікно, морський, ластівка
Д вільний, поле, рілля, польський, кістка
8. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А зруй-нувати, сльо-за, бо-йовий, наро-дження, лег-кий
Б зав-госп, знан-ня, від-дати, від-значити, ве-сна
В зам-ріяний, бой-овий, дзь-обати, позау-рочний
Г вліт-ку, де-який, лій-ка, близько-східний, військ-ком
Д аґ-рус, заво-йовник, кольо-ри, без-звучнйй, роз-плющити, ві-дігнути
9. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А кастрýля, фáртух, ганчíрка, скóворода, помúлка
Б асфáльт, корúсний, сервéтка, комірéць, зáморозки
В кипíти, пóзначка, снíдати, кáжу, привéзти
Г хустúнка, óжеледь, морóзець, вíхола, полýдень
Д вúдолинок, стрибáти, стáрий, стéля, віршí
10. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголос падає на закінчення
А запитання, бджола, олень, новий, вогнище
Б черговий, кермо, легкий, кропива, ім'я
В ознака, читання, завдання, монолог, каталог
Г слов'янин, подруга, метелиця, дециметр, джерельце
Д черемха, селянин, лелека, вогкий, вівця, горобина
11. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А ближчий, дужчий, сміється, піщаний, у шапочці
Б стомишся, дуб, казка, вохкий, легкий
В боротьба, нігті, зцідити, книжці, дочці
Г молотьба, легший, дорожчий, вужчий, нижчий
Д борідка, ягідка, квітка, юшка, діжка
12. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий
Б власний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий
В тріснути, пестливий, хворостняк, вискнути, писнути
Г рискнути, зап'ястний, хвастнути, провісник, шістнадцять
Д серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний
13. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний
Б розніжений, розброєний, безземельний, беззаконня, південний
В іменник, бризкання, коріння, латаття, піддашшя
Г віддзеркалення, ссавці, стаття, цілинник, юннат
Д взуття, тертя, угіддя, надбання, наріччя
14. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А прияз..нь, віч..ність, кіл..це, намороз.., Ткач..ов
Б вмивают..ся, присяд..те, майбутн..го, миш..як, стан..те
В кур..йоз, медал..йон, компан..йон, інтерв..ю, тон..ший
Г с..огодні, різ..бяр, брен..кіт, ател..є, нян..чити
Д міс..кий, суспіл..ство, т..мяний, сторін..ці, зачіс..ці
15. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається чергування у /в
А уголос, умирати, укусити, умова, указка
Б урожай, уранці, усмішка, устигати, учитель
В учорашній, усякий, уперед, уміння, уночі
Г умова, упоратися, указати, узимку, Ужгород
Д укусити, усний, урочистий, ураган, управління
16. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Північно-кавказький край, Підготовчі курси, Познань, партія
Б українські степи, заслужений учитель України, православна церква,
комета Галлея
В Бичок Третячок, Господь, Біловезька Пуща, бібліотека
Г Мельпомена, Харківський метрополітен, лісовик, мале підприємство
Д Ярослав Галицький, усмішка Джоконди, Українське радіо, Урал
17. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А розкіш..ю, цін..ий, свячен..ий, самовід..аний
Б зав..ишки, розіл..яти, знаме..ик, хвилин..ий
В лін..ю, любов..ю, роздоріж..я, Одіс..ей
Г вугіл..я, віст..ю, військ..омат, мерзен..ий
Д від..ячити, без..емельний, зав..ишки, лукавіст..ю
18. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А ..бити, ..жатий, ..чистити, ..двоєний
Б ..гуртованість, ..кликання, бе..формний, ро..сип
В ..сув, ..копування, ро..термосити, бе..тямно
Г ..гуртованість, ..гущувати, ..керований, бе..формний
Д ..читати, ..середини, бе..помильно, ..хрещений
19. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр..гинання, пр..горнути, пр..донний, пр.. мудрий
Б пр.. гаслий, пр..свиснути, пр..мести, пр..пухнути
В пр..гнати, пр..світлий, пр..моритися, пр..сісти
Г пр..красити, пр..єднаний, пр..долинок, пр..возити
Д пр..бивний, пр..вабний, пр..булець, пр..чудовий
20. Літера и пишеться в усіх словах рядка
А кн..гарня, пал..во, ч..тання, прав..льний
Б петруш..чка, пр..мітив, мат..рі, м..сливець
В прор..вати, х..талися, міс..во, пр..стол
Г cм..тана, розм..нати, пр..амбула, зг..нати
Д вогн..ще, хлібч..ка, горл..чко, яв..ще
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться разом
А обер/майстер, грамо/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг
Б пів/вірш, радіус/вектор, грот/щогла, військово/службовець
В літако/виліт, жокей/клуб, екс/міністр, грам/маса
Г внутрішньо/заводський, внутрішньо/галузевий, загально/шкільний
2. Усі слова пишуться окремо в рядку
А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, невідь/чому
Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то
В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли
Г не/до/смаку, ні/до/кого, не/на/багато, ні/в/якому/разі
3. Правильно написано всі слова рядка
А не послух, невагомість, нісе-ніте, не вартий
Б незлíчений, ні слова не скажу, ні в чому, нізвідки
В ні котрий, не п'ятий, а шостий, не доплатити, незовсім
Г ні один, ні звідки, не можливий, недобрий, а злий
4. Вкажіть, у якому рядку числівники записано неправильно
А восьмистам дев'яноста дев'яти, чотирнадцятьма
Б двох тисяч восьмисот вісімдесяти дев'яти
В п'ятсот шестидести трьох, триста сорок п'ятьох
Г дев'ятистам вісімдесятьом п'ятьом, чотирьохстами двадцятьма двома
5. Вкажіть, у якому рядку всі слова числівники
А кільканадцять, третина, подвоїти
Б вісімсот, надвоє, вчетверо
В троє, мільйон, семеро
Г уперше, п’ятикілометровий, дванадцять
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Позначте словосполучення, яке не є фразеологізмом
А земля обітована
Б ні риба ні м’ясо
В йти обраною дорогою
Г нема де курці клюнути
Д як горохом об стіну
2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А ні в тих ні в сих; 1 замовкнути;
Б зашити вуста; 2 рано;
В ні світ ні зоря; 3 розізлитися;
Г ахіллесова п'ята. 4 слабке вразливе місце;
5 розгубитися, зніяковіти.
3. Визначте, яке речення побудовано неправильно
А Дочитавши книжку, я ще довго сміялася з фіналу.
Б Визначаючи сторони горизонту, мені в пригоді стане компас.
В Спостерігаючи схід сонця, ти ніби відчуваєш свою причетність до народження нового дня.
Г Тим часом колоди, погойдуючись на хвилях, поволі наближалися до фортеці.
Д Повечерявши, сестра повела мене спати і, поклавши на постіль, перехрестила, поцілувала.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - зачаровувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - колосся
Варіант 43
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі
А додавати, будинок, режисер, зріз, лев
Б з'їзд, ворог, левада, пити, раса
В одяг, доба, здогад, дуб, дід
Г рада, волошка, лити, перстень, словник
Д згуба, драма, летючий, список, мити
2. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А а..роном, до..ляд, ..аздиня, ..умор, ва..а
Б ..олова, ..азель, ...ончар, па..он, ..ортати
В ..анок, а..рус, ..едзь, ..ел..отати, ..лей
Г а..укати, ла..ідний, з..ортати, о..ляд, ..уляти
Д збері..ати, ..аба, ..ел..отати, ски..лити, ..азда
3. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах кількість букв і звуків однакова
А чабан, ромашка, опозиція, непевний, прогулянка
Б наснага, голова, повертається, танцівниця, віяти
В сміятися, книга, плакати, розум, пурхати
Г дзьоб, насміятися, їзда, гумор, розв'язаний
Д драма, танок, мова, парта, щабель
4. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А ярмо, об'єкт, спересердя, поєдинок, оформлення
Б юрист, яблуко, єдиний, паяти, лілея
В набиватися, малюнок, рядок, об'єктив, царювати
Г щастя, об'єднати, забуття, каяття, родючий
Д єдність, забавляти, ювелір, пояс, яскравий
5. Вкажіть, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітним порядком
А борона, відживати, вабити, подружжя, контракт
Б дивак, дим, ласий, палати, канцелярія
В рости, симпатія, знахар, витівки, ручка
Г відгук, шофер, автомобіль, скромний, писати
Д вибори, відмикати, відміна, вносити, вороний
6. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А павутинка, сніжинка, вітерець, морозець, відлига
Б шахтар, льотчик, турист, перукар, пекар
В пригода, подорож, екскурсія, мандрівка, полум'я
Г довершеність, композиція, підкреслення, вибагливість, побудова
Д метушня, механізм, сувенір, велетень, турбота
7. Вкажіть, у якому рядку є слова, які не можна переносити з рядка в рядок
А видавництво, архітектор, весна, ковдра, ромашка
Б стілець, рум'яна, весло, м'ясо, нирка
В надзвичайно, міський, Дністер, вірний, гідність
Г варто, рік, урок, Дніпро, яма, бій
Д сім'я, чесність, осінній, верхній, модний
8. Вкажіть, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А роз'яс-нити, під-в'язати, вір-ність, ан-тена, пест-ливий
Б ма-йор, май-ка, по-стіль, без-іменний, яг-ня
В люд-ство, кур'-єр, рибаль-ство, Лук'-ян, ор-фо-грама
Г виц-вісти, рай-он, бай-ка, Мар-'ян, юна-цький
Д низь-кий, роз-стріляний, книж-ка, восьми-гран-ний, яр-мо
9. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А пóдруга, дирéктор, партизáн, поштáр, господáрка
Б лéгкий, вóгкий, чергóвий, минýлий, кóрисний
В черевúки, чóботи, шкарпéтки, панчóхи, воджý
Г полунúця, сунúця, кукурýдза, пшенúця, кропивá
Д вербá, топóля, черéшня, горобúна, áґрус
10. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголошений передостанній склад
А вокзал, чотирнадцять, вогник, ліхтарик, рюкзак
Б одинадцять, дзиґа, предмет, абрикос, апельсин
В узлісся, місто, трактор, ознака, виразно
Г пам'ятник, навколо, дециметр, кишеня, поле
Д телеграма, майданчик, похід, тарілка, завдання
11. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А ніжка, діжка, ягідка, борітка, казка
Б боротьба, молотьба, просьба, книжка, ложка
В стомишся, дуб, вогкий, легкий, нігті
Г безжурний, піщаний, дужчий, молодший, зцідити
Д сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, сміється
12. Вкажіть, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом
А з-юрмитися, миш-як, верхів-я, п-єдестал, п-юре
Б Б-єлгород, Захар-їн, Монтеск-є, Руж-є, В-язьма
В мавп-ячий, тьм-яний, з-ясувати, роз-яснити
Г голуб-я, подвір-я, бур-ян, довір-я, дит-ясла
Д духм-яний, прислів-я, полум-я, зв-язковий
13. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий
Б рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний
В форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний
Г шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний
Д улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний
14. Вкажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и
А з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог
Б д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, б..лет
В в..траж, к..парис, ф..ніш, т..тан, Ч..каго
Г р..нг, експер..мент, д..сципліна, д..спут, Браз..лія
Д рад..ус, к..сет, к..нджал, к..но, граф..к
15. Вкажіть, у словосполуках якого рядка між словами слід вживати
сполучник і
А золото (і,й) срібло, співає (і,й) танцює, день (і,й) ніч, альбоми (і,й) олівці
Б ручка (і,й) олівець, місяць (і,й) зорі, правда (і,й) кривда, сміється (і,й) плаче
В сміх (і,й) сльози, товариш (і,й) брат, прийшов (і,й) побачив, жив (і,й) допомагав
Г чорне (і,й) біле, вгору (і,й) униз, дав (і,й) взяв, світло (і,й) темрява
Д приходить (і,й) допомагає, спостерігає (і,й) описує, здібна (і,й) талановита, батьки (і,й) діти
16. Відшукайте, у якому рядку допущено помилки у написанні слів з великої літери
А Покровська церква, автономний округ, Версаль, західна довгота
Б Чеська Республіка, агентство нерухомості, Задніпров'я, адамові діти
В Чукотське море, акціонерний банк, вавилонське стовпотворіння, античний світ
Г Данська Протока, грінченків словник, Національний дохід, Леся Українка
Д ярмарок, Юкатан, Святвечір, Голова Верховної Ради
17. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А вікон..иця, незбагнен..ий, об..ігти, оканян..ий
Б бов..ан, Іл..я, л..ють, хрещен..ий
В брут..о, Керч..ю, Прус..ія, угід..я
Г роз..ява, шален..ий, намаган..я, сон..ий
Д об..ити, письмен..ик, смерт..ю, ніч..ю
18. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А бе..причинний, ро..секретити, ..чіплювати, ..шити
Б ..дмухнути, ..координований, ..чорнілий, бе..підставно
В ..кликання, бе..перебійний, ..цілений, ..держатися
Г ..середини, ро..пуття, ро..хвалитися, ..конструювати
Д ..житися, ..цілений, бе..податковий, ..хрумати
19. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А б..тон, дж..рело, вершн..к, гр..чаний
Б в..селкою, дор..готатися, бр..нить, ан..кдот
В п..рила, н..всипущий, любит..ль, зд..більшого
Г ап..тит, брил..к, в..теран, д..када
Д пр..амбула, пр..валювання, фрезерувальн..к, пр..дмет
20. В усіх словах іншомовного походження пишеться и в рядку
А д..аметр, кос..нус, през..дія, дез..нфекція
Б ц..фра, д..станція, дистр..б'ютр, ш..рма
В в..ньєтка, дрес..рувати, реч..татив, Ч..каго
Г тер..торіальний, соц..ологія, дж..гіт, клас..цизм
Д абор..ген, Алж..р, верт..каль, пав..льйон
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, якому рядку всі слова написано правильно
А густорожевий, жовтогарячий, голубувато-іскристий, світлобрунатний
Б вузьковідомчий, внутрішньоконтинентальний, власне-зворотний, горизонтально-повздовжній
В гірничо-геологічний, хитро мудрий, тимчасово зобов'язаний, гостро дефіцитний
Г загально-людський, низько частотний, людиноненависницький
2. Орфографічну помилку допущено в рядку
А несказанний, не до смаку, не так, неабихто
Б не працюючи, непорушно, не завершений конспект, не ворог, а друг
В не доспівана пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано
Г кінець кінцем, помаленьку, без кінця-краю, позаторік
3. Вкажіть, у яких рядках всі числівники порядкові
А сто, тисячний, мільйонний, п'ятий
Б шестеро, двадцять перший, двоє, кільканадцять
В сотий, чотирнадцятому, третього, двадцятитисячний
Г двісті сорок перший, четвертого, сьомого, вісімнадцятий
4. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку
А п’ять мотоциклів, сто один працівники, п’ятнадцять троянд
Б дванадцять аркушів, тринадцять учнів, двадцять три мішки
В чотири студента, шість зошитів, одинадцять учасників
Г півтора дні, шістнадцять років, одна друга кілограм
5. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А вербо/ліз, Верни/город, кіно/прокат, загально/освітній
Б авто/підприємство, пів/Японії, максі/спідниця, воле/любний
В всюди/хід, більш/менш, лікар/еколог, вело/завод
Г пів/Києва, м'ясо/молочний, прем'єр/міністр, соціал/демократ
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А не з руки; 1 голосувати;
Б не з маком; 2 вигнати;
В показати поріг; 3 свавілля;
Г своя рука владика. 4 не гоже, не личить;
5 погано, непереливки.
2. Установіть відповідність між значенням слова та сполучуваним з ним словом
А відношення; 1 миттєво;
Б відносини; 2 ринкові;
В стосунки; 3 арифметичні;
Г взаємини. 4 особисті;
5 зневажливе.
3. Знайдіть рядок, у якому всі фразеологізми мають однакове значення
А вийти в люди; вийти на дорогу; вийти сухим із води
Б відкрити душу; відкрити дорогу; відкрити очі
В входити в норму; входити в колію; входити в русло
Г давати відсіч; давати перцю; давати по руках
Д жити, як вареник у маслі; жити, як горох при дорозі; жити, як у Бога за пазухою
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - вибудовувати
2. Зробити фонетичний розбір слова - щебетання
Варіант 44
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні глухі
А тіньовий, скоринка, тинятися, котити, комар
Б морок, кіготь, холод, проїзд, двері
В монах, ховрах, кожух, темний, коло
Г спека, спати, поспіх, чаша, посуха
Д безлад, малий, гриміти, страх, гора
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук
А підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі
Б підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт
В дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало
Г підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем
Д підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А дзвін, молодь, ясен, бандура, колос
Б мідь, птах, зерно, гаївка, бруд
В політ, щука, зелень, човен, борщ
Г добро, злагода, щавель, сокіл, ясність
Д межа, грюкіт, галас, морок, соя
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки
А боягуз, злюка, боєць, алюміній, хрящ
Б кольє, коляда, розіб'ю, зоря, п'яльця
В пояс, вояж, сум'яття, велюр, куля
Г лящ, бюро, хом'як, єпископ, ключ
Д заєць, в'юн, віяло, п'єса, кар'єра
5. Визначте, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітним порядком
А галка, гомін, географ, гроно, глобус
Б галас, геометрія, гіркота, гончар, гукнути
В горбань, гуркіт, геній, гарба, гроза
Г гумовий, грак, голова, груша, грім
Д гачок, гербарій, гімназист, горобина, голод
6. Визначте, у словах якого рядка однакова кількість складів
А територія, привілля, видолинок, улоговина, пагорбок
Б надвечір'я, піднебесся, розуміння, товариство, професія
В бібліотекар, композитор, винахідник, космонавт, хлібороб
Г збагачення, прощання, найменування, розчищення, розуміння
Д швидкість, кмітливість, сміливість, привітність, знатність
7. Визначте, у якому рядку в усіх словах перший склад відкритий, другий — закритий
А хімік, пекар, столяр, маляр, робот
Б вінок, розум, роса, промінь, маслюк
В віник, вікно, масаж, баран, лото
Г коса, косар, вода, водний, море
Д козак, ранок, майор, мода, модний
8. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А сер-йозно, по-дзвонити, сі-м'я, від-дзеркалити
Б сьо-годні, розм’-якшити, ра-йський, голо-сний, від-дати
В овоче-сховище, ра-джа, хворост-няк, ви-йшов
Г роз-крити, паль-ці, ста-єнь, знан-ня, навмис-не
Д під-в'язати, юн-нат, сьо-мий, над-звичайний, пи-снути
9. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А кропивá, áґрус, кульбáба, ожúна, рáзом
Б етажéрка, лíжко, шáфа, стілéць,воджý
В корабéль, ліхтáрик, вóгник, гíлочка, гóйдалка
Г сантúметр, хвилúна, секýнда, дециметр, кілометр
Д зáгадка, пóмилка, дочкá, хурдéлиця, завíя
10. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголошений останній склад
А грибочок, ялина, бджола, новий, джерельце
Б вільшаник, партизан, очерет, легкий, ознака
В абрикос, апельсин, квиток, черемха, килим
Г метал, велосипед, верблюд, лелека, чоботи
Д комбайн, предмет, літак, черговий, кермо
11. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А Мар'яна, Лук'ян, свято, жираф'ячий, В'ячеслав
Б дев'ять, возз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я
В кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд
Г дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я
Д п'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як
12. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А брен..кіт, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні
Б т..мяний, різ..бяр, радіст.., с..міх, корист..ю
В снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, брун..ки
Г київс..кий, св..ято, тінн..ю, здаєт..ся, Натал..чин
Д ган..ба, пісен.., кін.., близ..ко, лікар..
13. Вкажіть, у якому рядку всі слова написано правильно
А ніжка, діжка, ягітка, борідка, казка
Б боротьба, молотьба, просьба, книжка, ложка
В стомишся, дуб, вохкий, легкий, нігті
Г безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, зцідити
Д зфотографувати, без клопоту, з шибок, безкисневий, з черги
14. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А акумуляція, белетристика, грип, ідилія, колектив
Б бонна, панна, тонна, пенні, вілла, мірра
В імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джонні, Голандія
Г Руссо, Торрічеллі, Шіллер, ванна, манна
Д марокканець, колектив, сума, апарат, Яффа
15. Вкажіть, у якому рядку між словами слід вживати сполучник й?
А золото (і,й) срібло, місяць (і,й) зорі, сидіти (і,й) мріяти, сміх (і,й) сльози
Б червоне (і,й) біле, приходить (і,й) допомагає, дощ (і,й) сніг, весела (і,й) щаслива
В ручка (і,й) олівець, мороз (і,й) вітер, цікаво (і,й) весело, купив (і,й) приніс
Г помідори (і,й) огірки, фрукти (і,й) овочі, діти (і,й) онуки, вчителі (і,й) інженери
Д інститути (і,й) університети, правда (і,ж) кривда, хліб (і,й) сіль, читати (і,й) переказувати
16. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Північний льодовитий океан, будинок науки і техніки, Шевченківські твори, Син Божий
Б Академія медичних наук України, Чудо-Юдо, концерн, Збройні сили України
В Щецинська затока, археозойська ера, Велика Британія, чемпіон України
Г Яблучний Спас, виробниче об'єднання, Велика Вітчизняна війна, Новий Заповіт
Д Запорозька Січ, симфонія, Псалтир, Матір Божа
17. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А памороз..ю, пан..а, опрацьован..ий, облич..я
Б над..ністрянський, Новорос..ійськ, сіл..ю, широчен..ий
В ворон..я, годин..икар, священ..ий, наріч..я
Г лібрет..о, числен..ий, ден..ий, барок..о
Д над..ніпрянський, контр..еволюція, молодіст..ю, спірал..ю
18. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка
А пр..болючий, пр..великий, пр..смачний, пр..линялий
Б пр..бавити, пр..бідний, пр..блискучий, пр...забути
В пр..багатий, пр..тихий, пр..швидкий, пр..хороший
Г пр..балковий, пр..високо, пр..кочувати, пр..холодний
Д пр..сохлий, пр..злий, пр..краснодушний, пр..сипати
19. Літера е пишеться в усіх словах рядка
А вузл..чок, вер..сень, б..нтежно, кал..ндар
Б к..шеня, бр..хня, л..генда, л..генький
В запорож..ць, галяв..на, дзв..нить, б..нзин
Г комп..нсація, дер..во, зас..нати, д..мократія
Д пр..зент, пр..фіксальний, пр..йскурант, підм..т
20. В усіх словах іншомовного походження пишеться и в рядку
А Афр..ка, башк..р, ескадр..лія, єп..скоп
Б д..якон, калм..к, Ч..лі, полем..ка
В тер..торія, рег..он, д..спропорція, пр..зер
Г кас..р, г..гієна, д..ференціація, мед..цина
Д абр..кос, рат..фікація, ав..там..ноз, рал..
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Вкажіть, у якому рядку всі слова написано правильно
А аби до кого, ні в що, бозна-який, хтозна-хто
Б абизчим, ні котрий, з невідь-ким, котрий-будь
В невідь з ким, з абичим, хтозна в якому, хто-будь
Г як не як, сам-на-сам, денебудь, треба-таки
2. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться разом
А вільно/найманий, в/три/дешева, ні/звідки, кисло/молочний
Б генерал/аудитор, без/кінця/краю, звуко/і/теплоізоляція, ні/з/ким
В гранд/дама, віце/консул, ані/мур/мур, випукло/плоский
Г загально/людський, боє/здатність, жовто/гарячий, дво/денний
3. Усі слова з не пишуться окремо в рядку
А не/сьогодні-завтра, не/пишучи, ще не/достиглий плід, не/досить
Б не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид
В не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка
Г не/щадний, не/перевірений, не/мовби-то, не/закінчено
4. Вкажіть, якому рядку всі числівники кількісні
А багато, нуль, сім, троє
Б тридцята, одна десята, восьмеро, четвірка
В п'ятеро, кільканадцять, третя, сорока трьох
Г дев'ятого, п'ятнадцять, двохповерховий, шестеро
5. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А вище/згаданий, дизель/моторний, прем'єр/міністр, екстра/клас
Б біо/комплекс, ново/утворений, пів/захисник, стерео/програвач
В день/другий, обер/лейтенант, сон/трава, інженер/економіст
Г багато/ступінчастий, шлако/блок, трудо/день, тихо/тихо
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням
А лягти головою; 1 ударити;
Б на кутні сміятися; 2 плакати;
В наганяти холоду ; 3 лякати;
Г ляща дати. 4 загинути;
5 перемогти.
2. Установіть відповідність між словосполученнями
А без памяти; 1 миттєво;
Б в изобилии; 2 щедро;
В в момент; 3 знічев’я;
Г от безделья; 4 напохваті;
5 шалено.
3. Помилка в тлумаченні фразеологізму є в рядку
А хоч конем грай — багато місця
Б хоч мак сій — безвітряно
В хоч з лиця воду пий — вродливий
Г хоч в око стрель — безвихідне становище
Д помилки немає
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - весело
2. Зробити фонетичний розбір слова - подвір’я
Варіант 45
І рівень
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді
А садовод, складність, князювати, найменший, врожай
Б ковзати, скоринка, однокласник, переклад, саджати
В козак, льодяний, навчати, апельсин, розумний
Г берег, вечірка, горіховий, друкар, займенниковий
Д звук, слово, комплексний, кораблик, механізм
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..оробенятко, ..умка, ..уля, ..орщик, ..рунт
Б ..орох, ..азда, ..осподар, ..отувати, ..удзик
В ..анок, ..валт, ..удзь, ..уральня, ..ніт
Г ...остювати, ..орох, ..острий, ..отовність, а..рус
Д за..адка, ..отель, ..отівка, ..ілка, ..ості
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А помешкання, папка, солов'ї, сказати, мірка
Б модниця, наклеїти, дзьоб, пташка, прогулянка
В зозуля, полька, саджанець, день, по-материнськи
Г чудово, земля, міліметр, знати, єдність
Д будувати, шкільний, наука, червоний, невміння
4. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук
А значення, помилитися, співає, помічниця, знання
Б по-моєму, муляти, пом'якшувати, м'ята, купатися
В пляма, копієчка, малювати, краєзнавчий, наживлятись
Г ляльковий, осідання, переїхати, сперечатися, малюнок
Д нянька, обвітрювати, пообіцяти, муляр, м'ясо
5. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком
А долина, доля, драже, дріботіти, дяк
Б заговорити, загубити, зажура, заколотник, залоза
В обміняти, оборона, овація, огортати, ознака
Г реквізит, режисер, ремінь, рефлекс, рецепт
Д анкета, анонс, апетит, апокриф, апостроф
6. Визначте, у словах якого рядка однакова кількість складів
А правильність, приниження, доброзичливість, добродушність, гостинність
Б підвищення, міркування, навчання, вираження, спілкування
В мистецтво, живопис, музика, поезія, скульптура
Г режисер, актор, глядач, шанувальник, оплески
Д розум, дружба, доказ, любов, печаль
7. Визначте, у словах якого рядка всі склади відкриті
А машина, слово, джерело, свято, іній
Б полиця, море, дерево, село, вітер
В кіно, праця, липа, село, вечір
Г молоко, море, око, поле, вода
Д яма, маяк, зоря, коса, воля
8. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів
А ор-ля, йо-му, сон-ний, пі-джак, від-стань
Б віч-но, яй-це, буль-йон, бов-ваніти, без'-язикий
В батальй-он, всьо-го, дит-'ясла, ін-ший, Ал-ла
Г кур-йоз, пів'-яблука, іс-тина, чай-ка, кіст-лявий
Д без-звучний, гу-кати, во-джу, зіл-ля, ві-дігнати
9. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів
А гóйдалка, принестú, стілéць, літопúс, етажéрка
Б аквáріум, бетóн, метáл, навкóло, децимéтр
В похíд, шкарпéтки, конвéрт, наввúпередки, лíжко
Г грóно, пшенúця, мíсто, пóшта, поштáр
Д узлíсся, календáр, топóля, прíзвище, ходжý
10. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком
А каструля, фартух, тополя, ожеледь, гриміти
Б корисний, ознака, рушник, ганчірка, тарілка
В агроном, горизонт, тиждень, комбайн, вікно
Г яблуня, вересень, стрибати, телеграма, перо
Д вирушати, заїжджати, рухатися, піклуватись, гратися
11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр
Б з'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати
В роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити
Г рум'яний, дзвякнути, цвях, моркв'яний, торф'яний
Д м'ясо, м'язи, з'їзд, буря, дев'ятнадцять
12. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А донец..кий, чернівец..кий, Гриц..ко, різ..ко, сон..ця
Б багат..ма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні
В кіл..це, їдал..ня, учител..ство, німец..кий, доч..ці
Г ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці
Д рум..яний, радіст.., корист..ю, брен..кати, сім..десят
13. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А нігті, кігті, зкинути, сфотографувати, розкопати
Б дочці, книшці, зважся, пробудишся, просьба
В стомиться, сміється, дуб, казка, вогкий
Г зцідити, молотьба, бежжурний, піщаний, дужчий
Д ближчий, смієшся, дьогтю, діжка, подрушка
14. Визначте, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и
А с..мпатія, л..мон, с..стема, ас..метрія, ц..ферблат
Б Єг..пет, Пар..ж, с.лует, к..но, в..кінг
В р..нг, к..ргиз, ж..раф, б..лет, ц..клон
Г в..мпел, г..гант, в..траж, ф...рма, к..моно
Д ф..ніш, д..зель, б..нт, д..сципліна, д..спут
15. Визначте, у якому рядку між словами слід вживати прийменник в
А бігти (у,в) сад, зайти (у,в) клас, удар (у,в) спину, жити (у,в) Львові
Б успіх (у,в) навчанні, читала (у,в) газеті, приніс (у,в) кишені, узяв (у,в) друга
В бачив (у,в) сусіда, відніс (у,в) хату, зайди (у,в) бібліотеку, стати (у,в) пригоді
Г була (у,в) Індії, плавати (у,в) озері, жила (у,в) Одесі, служити (у,в) армії
Д сидіти (у,в) автобусі, запитати (у,в) автора, працювати (у,в) аптеці, жив (у,в) брата
16. Визначте, у якому рядку не допущено помилку в усіх словах у чергуванні приголосних
А птахтво, чеський, узбецький, студентський
Б криворіжський, бучацький, черкаський, бережу
В козакський, збаражський, убогство, парижський
Г юнацький, казахський, товариський, їжджу
Д агенство, кременчуцький, солдацький, грекський
17. Визначте, у якому рядку є «зайве» слово
А форпостний, шістсот, зап'ястний, контрастний
Б кістлявий, щасливий, радісний, блиснути
В цілісний, заздрісний, кількісний, жалісний
Г тижневий, улесливий, обласний, буревісник
Д гігантський, туристський, студентський, компостний
18. Помилки в написанні слів з великої літери є в рядку
А Син Божий, Указ Президента України, Всесвітня Рада Миру, Австро-Угорщина
Б Австрійська Республіка, верховна Рада України, великомученик, Цербер
В Данило Галицький, Харківщина, Греко-католицька церква, Івано-Франківськ
Г Європейське об'єднання українських організацій, колядка, Інтербачення, заповідник
Д штучний супутник Землі, дециметр, храм Артеміди, Сирійська Арабська республіка
19. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А памороз..ю, пан..а, опрацьован..ий, облич..я
Б над..ністрянський, Новорос..ійськ, сіл..ю, широчен..ий
В ворон..я, годин..икар, священ..ий, наріч..я
Г лібрет..о, числен..ий, ден..ий, барок..о
Д над..ніпрянський, контр..еволюція, молодіст..ю, спірал..ю
20. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..каменіти, ..творіння, ..хоронити, ..фабрикований
Б ..трибнути, ..капувати, ро..пхикатися, ..хмурніти
В ..хитрувати, ..плигнути, бе..силля, ро..тиснений
Г ..плеск, ..хопити, ро..простертий, ..карати
Д ..тягувати, ..ходка, ..садити, бе..сило
ІІ рівень
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Усі слова написано правильно в рядку
А всюдихід-тягач, балада-репортаж, місяць-князь, учитель-математик
Б перукар-стиліст, гори-Карпати, місто герой, Хлопчик Мізинчик
В сонтрава, буркун-зілля, риба-молот, яблука «циганки»
Г Шевченко-художник, Москва-ріка, конвалія-увітка, лісо-степ
2. Визначте, у якому рядку всі складні прикметники пишуться разом
А волого/тепловий, російсько/український, до/мінорний, всесвітньо/відомий
Б взаємо/залежний, загально/відомий, волого/стійкий, біло/сніжний
В воєнно/промисловий, безпосередньо/залежний, легко/одягнений, синьо-жовтий
Г інформаційно/науковий, кримсько/південний, хімічно/стійкий, волого/розчинний
3. Визначте, у якому рядку всі сполучники пишуться через дефіс
А тому/то, тим/то, тільки/но, отож/то
Б для/того/щоб, в/тім, або/що, або/ж
В адже/ж, ані/ж, не/мовби/то, так/що
Г як/що, як/би, а/бо, не/мов, нена/чеб/то
4. Усі слова з не пишуться разом у рядку
А не/до/смаку, не/смілий, не/розвантажений досі вагон, не/можна
Б не/дбайливий, не/дарма, не/доглянути, не/дочитаний роман
В не/руш/мене, не/погода, не/набагато, не/ня
Г не/досить, не/треба, не/начебто, не/до/смаку
5. Визначте речення, у якому числівник стоїть у правильній формі
А Проголосувало близько восьмисот п'ятдесяти виборців.
Б Подякувати п'ятистам семидесяти учасникам змагань.
В Глядачі сиділи на семистах дев'яносто трьох стільцях.
Г жодного правильного
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами
А зробити з мухи слона; 1 виводити на чисту воду;
Б витати у хмарах; 2 згустити фарбу;
В зривати маску; 3 мов на світ народився;
Г сидіти в печінках. 4 думкою багатіти;
5 дуже набриднути .
2. Установіть відповідність між російськими і українськими сталими виразами
А быть в нерешительности; 1 підноситися над чим;
Б быть выше(чего); 2 рахувати;
В вбить клин (между кем); 3 викликати підозру;
Г вести счёт. 4 розсварити (кого);
5 вагатися.
3. Позначте фразеологізм, що логічно завершує речення: Думаєш, як вступив до ВНЗ, то…
А знайшов сокирку під лавкою;
Б коваль бабі рідній швець;
В посадив когось на лід;
Г вже на ґачок когось піймав;
Д Бога за бороду вхопив.
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - вдихнути
2. Зробити фонетичний розбір слова - в’ються
Варіант 46
І рівень
Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді
А працювати, життя, хазяїн, монета, година
Б поличка, сила, рік, струна, смужка
В сказати, полотно, сон, велосипед, весна
Г навчатися, влітку, людина, серце, зірочка
Д сонце, мріяти, море, розмова, береза
2. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ
А ..аньбити, ..аразд, ..оробець, ..уманіст, ..урток
Б ..рати, ..арний, ..аз, ..уртожиток, ..ущавина
В ..валт, ..рунт, ..аздиня, ..анок, ..ава
Г ..удзик, ..арбуз, ..уркіт, ..уцульський, ..риб
Д ..асло, ..елготати, ..олосувати, ..уска, ..рунтопровід
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова
А взимку, подвір'я, весняний, олівець, співати
Б криниця, собор, історія, праска, знання
В сіль, літера, мрія, якір, спадщина
Г струмок, сонячний, вулиця, ранок, сон
Д море, п'ятниця, приїхати, суниця, хліб
4. Визначте, у якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки
А місячний, лисиця, клятва, злякати, гілля
Б життя, пляма, повітря, страусеня, суддя
В яблуко, приїжджати, з'їсти, пір'їна, явір
Г глянути, свято, стяг, стаття, козеня
Д замовлення, ключ, ряд, подряпати, різниця
5. Визначте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за
алфавітним порядком
А покровителька, порожній, правда, праска, працювати
Б портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений
В посуд, правосуддя, праслов'янський, приневолений, приносити
Г православний, прималювати, принада, принцеса, полотно
Д практика, прати, примітка, принцип, приписка
6. Визначте, у якому рядку в усіх словах однакова кількість складів
А переказ, приказка, розповідь, мовлення, оповідка
Б мовознавець, спеціаліст,прикордонник, металург, працівник
В речення, вимова, висновок, враження, звернення
Г покоління, майбутнє, довкілля, порядок, площина
Д вихованість, порядність, скромність, привітність
7. Визначте, у словах якого рядка всі склади закриті
А спільний, зайчик, майстер, горбок, вівця
Б вільний, вірність, гордість, пам'ять, розум
В вартість, мовник, вовчий, цінний, мильний
Г гарбуз, алмаз, горло, альбом, колір
Д конверт, сильний, більярд, город, поляк
8. Визначте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів
А ра-джу, міль-йон, роз-бій, три-главий, Т.Г.- Шевченко
Б бур'-ян, мор-ський, се-стра, больо-вий, хо-джу
В гай-ка, ріл-ля, при-йти, кіст-ка, по-дзвонити
Г сіль-ський, полу-м'я, ткаць-кий, без-смертний
Д кукуру-дза, без-устанно, від-діл, братст-во, стат-тя
9. Визначте, у якому рядку в усіх словах правильно поставлено наголос
А запитáння, бджолá, дзéркало, літáк, вóгнище
Б чергóвий, сантимéтр, предмéт, óзнака, читáння
В завдáння, одúнадцять, кіломéтр, новúй, вирáзний
Г старáнно, адрéса, листíвка, подрýга, шáна
Д вíльшаник, сніговúй, метéлиця, спúна, вíхола
10. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком
А очерет, партизан, абрикос, апельсин, черевики
Б кульбаба, ожина, м'ята, чоботи, аґрус
В хвилина, комбайн, ведмідь, голуб, вівця
Г метелик, кукурудза, суниця, троянда, черешня
Д ім'я, пам'ятник, гриміти, хустина, олівець
11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку
А Мар'яна, дев'ять, з'явитися, мавпячий, Лук'янівка
Б з'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях
В без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю
Г зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк
Д вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, моркв'яний
12. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
А форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно
Б доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк
В рискнути, провісник, вискнути, свиснути, гуснути
Г безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий
Д ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний
13. Визначте, у якому рядку всі слова пишуться з ь
А поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці
Б Парас..ці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся
В приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці
Г вел..можа, брех..ня, брен..кати, блис..тіти, бат..ківський
Д Бат..ківщина, бан..ці, склян..ці, бал..зам, баб..ці
14. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно
А просьба, боротьба, косьба, зцідити, ягітка
Б розказати, вогкий, вокзал, спитати, книжка
В ніхті, скинути, дочці, ложка, борідка
Г молотьба, бесшумний, безжурний, розкопати, сфотографувати
Д казка, дуб, лошка, діжка, юшка
15. Визначте, у словосполуках якого рядка між словами слід вживати прийменник в
А був (у,в) архіві, сидів (у,в) барлозі, приїде (у,в) травні, плавати (у,в)
океані
Б сидіти (у,в) ямі, позичити (у,в) Андрія, потреба (у,в) спілкуванні,
приходив (у,в) четвер
В зайди (у,в) інститут, вчитися (у,в) інтернаті, жити (у,в) Ірпіні, їздити
(у,в) Угорщину
Г бігти (у,в) сад, приїзд (у,в) Чернівці, бачив (у,в) журналі, ходив (у,в)
музей
Д успіх (у,в) навчанні, стань (у,в) куток, візьми (у,в) тумбочці, запитай
(у,в)касі
16. Спрощення в групах приголосних відбувається на письмі в усіх словах у рядку
А шіс..надцять, гус..нути, капос..ний, щотиж..невий
Б пристрас..ний, благовіс..ний, жаліс..ний, безхитріс..ний
В облес..ливий, облас..ний, хрес..ний, перс..невий
Г пес..ливий, корис..ний, гіган..ський, студен..ський
Д заздріс..ний, кіс..лявий, доброчес..ний, віс..ник
17. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Укажіть рядок, де не відбувається чергування приголосних у всіх словах
А Париж, Рига, Овруч, Кодак
Б Іртиш, Ясси, Буг, Запоріжжя
В Чорнухи, Гаага, калмик, Виборг
Г Нью-Йорк, казах, Цюрих, Ла-Манш
Д Осло, Чикаго, Мінськ, Черкаси
18. Прийменник із треба писати в реченні
А (З, Із) тобою, мій хороший, добре йти обіруч.
Б Передвечір'я, передвечір'я... Чи ти (з, із) загір'я, чи ти (з, із) зазір'я?
В Марічка (з, із) Івасиком чули звуки флояри, яка линула чорнолісом.
Г Місяць (з, із) хмари виглядає, землю Новою зорею сповіщає.
Д Лист (з, із) дерева зліта, до землі хилиться.
19. Відбувається зміна приголосних під час словотворення в усіх словах рядка
А безпека, чех, Камчатка, брат
Б яйце, молочний, вік, людський
В Сиваш, убогий, вереск, студент
Г Рига, Париж, ткач, парубок
Д турецький, високий, галицький, арбітраж
20. У вимові в усіх словах відбувається уподібнення приголосних у рядку
А анекдот, вокзал, зшиток, легкий
Б казка, гриб, просьба, депресія
В когорта, призьба, завмирання, деградація
Г рюкзак, молотьба, заводій, призвідник
Д головоломка, громада, безжурний, замісник
ІІ рівень
Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.
1. Визначте, у якому рядку прикладки пишуться через дефіс
А рай/дерево, льон/кучерявець, квітка/ромен, село/Богданівка
Б зілля/чебрець, Десна/ріка, крем/брюле, непосида/хлопець
В ремінь/риба, плащ/дощовик, королева/мати, гід/перекладач
Г Мар’яна/черниця, сторож/дід, письменник/Стельмах, учитель/мовник
2. Усі числівники пишуться разом в рядку
А дві/тисячі/дев'ятий, 3/мільйонний, 14/й, вісьма/десятими
Б двадцяти/п'яти/тисячний, кільком/стам, кілька/десят, трьох/сот
В на 7/у, сто/п'ятий, сто/надцятий, півтора/ста
Г восьмисот/сорока/трьох, вісьмастами/дев’яносто/сьома
3. Складні займенники пишуться через дефіс у рядку
А казна/що, у хтозна/кого, про будь/що, будь/котрий
Б хтозна/в/кого, ні/до/чого, ні/чим, ані/кому
В ні/з/чим, казна/при/чому, невідь/у/якому, аби/який
Г на/при/кінці, у/наслідок, ось/ось, де/небудь
4. Усі прислівники пишуться окремо в рядку
А на/гору, до/не/змоги, будь/що/будь, що/правда
Б зо/зла, на/гора, хтозна/як, десь/інколи
В не/в/змозі, на/зло, по/правді, хіба/що
Г десь/інколи, по/своєму, поза/торік, без/жалю
5. У якому рядку всі слова є складноскороченими
А мізантроп, космополітика, самокат, гострокутник
Б стоп-кадр, рентгенкабінет, самовар, топ-модель
В сільгоспугіддя, міськвиконком, держкредит, інформбюро
Г водограй, кіловат-година, суперобкладинка, різьбонарізний
ІІІ рівень
Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.
1. Установіть відповідність між словами іншомовного походження та їхнім тлумаченням
А контраст; 1 приготування столу до обіду;
Б страйк; 2 офіцер, прикріплений до командира;
В сервірування; 3 різко окреслена протилежність у чомусь;
Г ад'ютант. 4 музична вправа для розвитку техніки співу чи
гри на якомусь інструменті;
5 група людей для підтримання охорони порядку під час
протестів.
2. У якому рядку наведені словосполучення є фразеологізмами
А Хотіти їсти; швидко втекти; говорити навмисне; уважно дивитися
Б Дотепний чоловік; покірна людина; балакуча жінка; вродлива дівчина
В Пропустити повз вуха; писана красуня; кипіти від злості; хапати дрижаки
Г Надокучати товаришеві; дорога річ; повісити пальто; кипить вода
Д Гнути залізо; піймати рибу; дбайливо доглядати; зазнати поразки
3. Доберіть відповідник до фразеологічного звороту у свинячий голос
А дуже голосно
Б заздрісно
В несвоєчасно
Г даремно
ІV рівень
1. Зробити морфемний розбір слова - збудований
2. Зробити фонетичний розбір слова - читання


Приложенные файлы

  • docx 26600189
    Размер файла: 520 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий