тести 1-3.


ТЕСТИ № 1.
І. 1. Яка з пісень належить до весільних?
а)"Цвіте терен, цвіте терен";
б)"Світи, світи, місяченьку";
в)"А брат сестрицю та й розплітає";
г)"Ой нагорі вогонь горить".
2.Гільце символізує...
а)здоров'я, достаток;
б)створення нової сім'ї;
в)ганьбу для парубка;
г)життєву дорогу молодих.
3.Як називається етап весілля, під час якого дружки знімають з молодої вінок, стрічки, а жінки пов'язують її наміткою чи хусткою?
а)дівич-вечір;
б)коровай;
в)покриття;
г)перезва.

4.Обряди, пісні-діалоги, пісні-ігри, весілля є жанрами...
а)народної лірики;
б)народного епосу;
в)народного ліро-епосу;
г)народної драми.
5.Цей фольклорний жанр первісно (ХІІ-ХІІІ існував як любовна пісня до танцю. Йдеться про…
а)весільні пісні;
б)балади;
в)родинно-побутові;
г)історичні пісні.
6. У цій баладі уславлюється національна гордість наших предків, у ній представлено тип української жінки-козачки. Про який твір мовиться?
а)"Ой чиє ж то жито...";
б)"Ой на горі вогонь горить";
в)"Бондарівна";
г)"Ой летіла стріла".
6.Слово вертеп запозичене з грецької, де означає...
а)печера;
б)скринька;
в)лялька;
г)будиночок.
6."Найкращий сон" до драми Якуба Гаватовича є...
а)байкою;
б)казкою;
в)інтермедією;
г)трактатом,
7. Героїзм лицарів-патріотів оспівується в історичній пісні
а)"Цвіте терен, цвіте терен";
б)"Щеня про Байду"*;
в)"А брат сестрицю та й розплітає";
г)"Ой нагорі вогонь горить".
8. Героїчну смерть у бою з ворогом оспівують в історичній пісні
а)"Цвіте терен, цвіте терен";
б)"Щеня про Байду";
в)"Пісня про Михая";
г)"Ой нагорі вогонь горить".
9. Про оборону рідного краю оспівується в історичній пісні
а) "Пісня про побережців";
б) "Ой.поля, ви, поля"
в)"Пісня про Михая";
г)"Ой нагорі вогонь горить".
10. Звільнення від облоги Почаївського монастиря оспівується в історичній пісні
а) "Ой зійшла зоря";
б) "Ой.поля, ви, поля"
в)"Пісня про Михая";
г)"Ой нагорі вогонь горить".
11. Пограбування і спалення села, захоплення людей в ясир оспівується в пісні
а) "Ой зійшла зоря";
б) "Ой.поля, ви, поля"
в)"Пісня про Михая";
г)"За річкою вогні горять".
12. Спустошення краю чужинцями, заклик до зброї оспівується в пісні
а) "Зажурилась Україна";
б) "Ой.поля, ви, поля";
в)"Пісня про Михая";
г)"Ой нагорі вогонь горить".
13. Поступову колонізацію України московським царатом після Переяславської угоди віддзеркалюють
а) думи;
б) історичні пісні;
в) козацькі літописи;
г) народні пісні.
14. Історичний пісенний літопис відобразив картину руйнування козацької України: розсіювання козаків за Дунай, на Кубань, запровадження рекрутчини і кріпацтва й оспівано у піснях
а)"Зажурився бідний сірома",
б) "Ой галочки-сизопероч-ки",
в) "А в неділю пораненько",
г) "Добре ж було, добре",
ґ) "Вилітали орли", д) "Гей, віють вітри",
е) "Поза садом-виноградом".
15. Ліро-епічні фольклорні твори про конкретні історичні події та історичні особи – це…
а) народні думи;
б) Історичні пісні;
в) вертеп.
16. Обряди господарського (календарного) циклу – це…
а) веснянки,
б) колядки,
в) щедрівки.
17. Цикл фольклорних пісень, зміст і виконання яких пов’язані з річним народним відліком часу – народним обрядовим календарем – це..
а) календарно-обрядові пісні;
б) народні пісні;
в) весільні пісні.
18. Жанр (вид) суто українського речитативного народного героїчного ліро-епосу, який виконували мандрівні співці -музики: кобзарі, бандуристи, лірники в Центральній і Лівобережній Україні – це
а)пісні;
б) думи;
в) літописи;
г) епос.
19. У структурі Дум є:
а) заспів ("заплачка");
б) основна розповідь;
в) закінчення;
г) висновок.
20. Своєю віршовою й музичною формою думи репрезентують вищу стадію
а) стиль бароко;
б) речитативного стилю;
в) високого стилю.
21.Жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового гатунку з драматичним сюжетом – це
а) едилія;
б) балада;
в) думи.
22. Історико-літературні твори кінця XVII-XVIII ст., в яких висвітлювалася історія України, козацтва – це
а) козацькі літописи;
б) думи;
в) балади.
23. Козацькі літописи вважаються:
а) літописи Самовидця;
б) Григорія Грабянки;
в) Самійла Величка;
г) "Історія русів".
24.Чиє ім'я пропущено в цитаті «Хоч і тяжко голові без плечей – зле й тілу без голови, (так і )Руській землі без (ім' я?...)»:
а) Ігоря;б) Всеволода;в) Святослава;г) Володимира.25. Кому належать ці слова: «О Дніпре Славутичу! Ти пробив єси кам'яні гори через землю Половецькую. Ти леліяв єси на собі Святослава насади до полку Кобякового…»:
а) князю Ігорю;б) Єфросинії Ярославні;в) князю Всеволодові;г) Святославу Київському.26.«Ви ж сказали: «Мужаймося самі – минулу славу самі заберемо і прийдешню самі поділим!».Цей заклик у «Слові о полку Ігоревім» належать:
а) Святославу, князю київському;б) Всеволоду, брату Ігоря;в) Ігорю, князю Новгород-Сіверському;г) Володимиру, сину Ігоря.27.У якому літописі вміщено оповідання про похід князя Ігоря Святославовича на половців?
а) Галицько-Волинський літопис;б) Густинський літопис;в) Київський літопис;г) Літопис Самійла Величка.28.« Тут два брати розлучались на березі бистрої Каяли, тут кривавого вина не достало; тут пир закінчили хоробрі русичі: сватів напоїли і самі полягали на землю Руську». Цей уривок з:а) «Житія Бориса і Гліба»;б) «Повчання» Володимира Мономаха;в) «Слова о полку Ігоревім»;г) «Києво-Печерського патерика»29.«Спала князю на ум охота – і жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила. Хочу бо, - сказав, - списа переломити кінець поля Половецького; З вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!». Звідки цей вислів:а) літописна повість про похід князя Ігоря на половців;б) «Слова о полку Ігоревім»;в) «Слова про закон і благодать»;г) «Повчання» Володимира Мономаха.30.У символічній картині зі «Слова о полку Ігоревім» «…чорнії тучі з моря йдуть, хотять прикрити чотири сонця…» йдеться про:
а) природні катаклізми;б) наступ половецьких ханів на руських князів;в) співців-дружинників;г) допоміжне військо руських князів.31. З яким фольклорним жанром споріднений «Плач Ярославни»:
а) замовлянням; б) голосінням;в) думою; г) піснею.32. «Тоді Ігор глянув на …й побачив, що воно тьмою всіх його воїв покрило…». У «Слові о полку Ігоревім» згадується:
а) затемнення місяця; в) затемнення сонця;б) падіння метеорита; г) «чорна» буря.33. Тема «Слова о полку Ігоревім»:а) смерть князя Ігоря Рюриковича від рук древлян;б) боротьба князя Ігоря Святославича за київський княжий втіл;в) невдалий похід князя Ігоря Святославича проти половців;г) убивство Ігоря Ольговича київськими боярами.
Г. СКОВОРОДА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. У якому навчальному закладі навчався Григорій Сковорода?
а) Києво – Могилянській академії;
б) Київському університеті;
в) Харківському колегіумі.
2. Які твори Григорія Сковороди були видруковані за його життя?
а) “Сад божественних пісень”;
б) “Басни Харковскія”;
в) жоден не видрукований.
3. Ідея «сродної праці» є провідною у творчості
А Григорія Сковороди
Б Пантелеймона Куліша
В Івана Нечуя-Левицького
Г Панаса Мирного
Д Івана Франка
4. У пісні «Всякому місту - звичай і права...» морально-етичним ідеалом Г. Сковороди є
А«сродна праця»
Бчисте сумління
В духовна краса
Г свобода особистості
Дгармонія людини й суспільства
5. У байці «Пчела и Шершень» Г.Сковороди висвітлена тема
а) суперечність між трудовим способом життя і його існуванням
б) просвітительства і правди
в) патріотизму
6. Ідея «сродної праці» пронизує байку Г. Сковороди
А «Голова і Тулуб»
Б «Бджола і Шершень»
В «Ворона і Чиж»
Г «Вовк і Собака» Д «De Libertate»
7. Твір Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права...» — це зразок поезії
А громадянської і пейзажної
Б філософсько-сатиричної
В пейзажної та інтимної
Г громадянської й філософської
Д філософської та інтимної
8. Ідея «сродної праці» звучить в афоризмі Г. Сковороди
А Не змагай до того, що не дано від природи.
Б Бери вершину і матимеш середину.
В Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру.
Г Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений.
Д Тінь яблуні не заважає.
31. Кожна строфа вірша Г.Сковороди складається з
а) шести рядків
б) восьми
в) чотирьох
9. У чотирьох перших строфах автор відображає
а) ті чи інші риси живої дійсності
б) просвітительства і правди
в) суперечностей
10. Уп’ятій, шостій строфах, що звучать як рефрен автор
а) протиставляє свої роздуми
б) пізнає цінність часу
в) вимагає справедливості
11. З яким музичним інструментом не розлучався Григорій Сковорода під час своїх мандрів?
а) лірою;
б) бандурою;
в) сопілкою.
12. Олекса Мишанич про один із творів Г. Сковороди сказала: «Та широка картина світу і його мерзот, яка є у філософських трактатах пісні зібрана немов в один фокус». Ідеться про твір Г. Сковороди:
А «Ой ти, пташко жовтобока...»
Б «Кто серцем чист и душою»
В «Гей поля, поля зелені»
Г «De Libertate»
Д «Всякому місту — звичай і права...»
13. Скільки творів входить у збірку Г. Сковороди “Сад божественних пісень”?
а) 10;
б) 15;
в) 25;
г) 30.
14. В якому творі Григорія Сковороди і як розкрита ідея “сродної” праці?
а) “Всякому городу нрав і права”;
б) “Зозуля та Косик”;
в) “Бджола і Шершень”;
г) “De Libertate”;
д) “Алфавіт, чи Буквар світу”.
15. Жанрові різновиди творів, написаних Григорієм Сковородою:
а) повісті;
б) байки;
в) оповідання;
г) поезії;
д) трактати;
е) комедії.
16. Митець слова, мандрівний філософ, який, з повним правом заповідав написати на своїй могилі: «Світ ловив мене, та не спіймав»:
А Ф. Прокопович;
Б І. Вишенський;
В Г. Сковорода;
Г С. Величко.
17. Поетичні твори Г. Сковорода об’єднав у збірку:
А «Поезії»
Б «Сад пісень»
В «Сад божественних пісень»
Г «Поезії Г. Сковороди»
18. Мораль байки Г. Сковороди «Бджола та Шершень» можна визначити  афоризмом:
А Любов виникає з любові.
Б Хто труда не докладе, той до добра не прийде.
В Дерево по плодах пізнається.
Г Мудра людина, яка у природженому ділі трудиться.
Д Досвід - батько мистецтву, знанню та звичці.
19. Що засуджує Г. Сковорода в пісні «Всякому місту - звичай і права»?
А Бюрократичну систему тогочасного суспільства;
Б фізичне насильство;
В братовбивчу війну;
Г зраду; Д відсутність у людини естетичного смаку.
20. Хто з українських письменників використав у своїй творчості пісню Г. Сковороди «Всякому городу прав і права», дещо переробивши її зміст:
А Г. Квітка-Основ'яненко;
Б Ф. Прокопович;
В Леся Українка;
Г І. Котляревський.
21Збірник ліричних поезій Григорія Сковороди називається:
А) «Етика»;
Б) «Жайворонок»;
В) «Сад Божественних песней»;
Г) «Алфавіт або буквар світу».
22.Ідея «сродної праці» розкрита Сковородою у творі:
А) «Бджола та Шершень»;
Б) «Вовк і Кіт»;
В) «Зозуля і Дрізд»;
Г) «Кто серцем чист і душею».
23.Змалювання й вириття кріпосницької системи подано Сковородою у творі:
А) «Всякому городу нрав і права»;
Б) «Ой ти пташко жовтобока»;
В) «De libertate»;
Г) «Бджола та Шершень».
24. Який вислів написаний на могилі Сковороди?
а) “Світ ловив мене, та не впіймав”;
б) “О серце, бездно всіх вод та небес ширша! Яка ти глибока! Все охоплюєш, а тебе ніщо не вміщує”;
в) “Доброму человеку всякий день праздник”.
Іван Котляревський
1. Історія нової української літератури починає відлік від:
А появи притч і пісень Г. Сковороди (друга половина XVIII ст.);
Б виходу перших трьох частин «Енеїди» І. Котляревського (1798);
В виходу «Кобзаря» Т. Шевченка (1840);
Г скасування кріпосництва (1861).
2. Розмістіть епізоди п'єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» в порядку їх появи у творі.
А Зустріч Наталки з возним, який пропонує їй вийти за нього заміж;
Б повернення Петра із заробітків;
В розмова Наталки з матір'ю щодо одруження;
Г рішучий виклик Наталки возному ( «До цього силою ніхто мене не принудить»);
Д перший пісенний монолог-звернення Наталки до коханого Петра.
3. Установіть відповідність
Герой 1 Еней; 2 Дідона;3 Зевс; 4 Венера; 5 Сивілла;
Репліка
А Та цитьте, чортові сороки ...
Б Ти знаєш - дурень не бере
В Де общеє добро в упадку, / / Забудь отця, забудь і матку ...
Г Відкіль такі се гультіпаки? Чи рибу з Дону везете?
Ґ Чим пред тобою, милий тату, / / Син заслужив таку відплату?
Д - Коли б, - каже, - умер я в Трої, / / Уже б не пив сеї гіркої ...
4. Хто у п'єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського виконує пісню «Ой, під вишнею, під черешнею ...»?
А Микола;
Б Петро;
В виборний Макогоненко;
Г возний Тетерваковський;
Ґ Терпилиха.
5.Визначте подію, якої не було в житті письменника Г.Квітки-Основ'яненка:
А призначення директором професійного театру;
Б знайомство із Г. Сковородою
В служба співаком у Петербурзькій придворній капелі;
Г перебування у монастирі
6. Як називається художній засіб, що виражений у повторі слів «смутний та невеселий» на початку кожного розділу?  А метафора
Б анафора
В гіпербола
Г кільце
7. Відновіть послідовність епізодів твору:
А сватання до Олени ХорунжівниБ рахування сотні
В одруження Забрьохи з Солохою
Г викриття відьми
Д договір з Явдохою Зубрихою
8. Який новий метод в українській літературі започаткував Г. Квітка-Основ'яненко в повісті «Маруся»?
А романтизм
Б сентименталізм
В реалізм
Г модернізм
9. Визначте тему повісті.
А соціально нерівне кохання
Б боротьба дівчини за своє кохання
В боротьба за права жінок
Г трагічне кохання
10. Які художні засоби наявні в наведеному уривку: «Та що ж то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці - як тернові ягідки, брівоньки - як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що в саду цвіте, носочок так собі пряменький, з горбочком, а губоньки - як цвіточки розцвітають, і меж ними зубоньки - неначе жарнівки, як одна, на ниточці нанизані »?
А порівняння, епітети, гіпербола
Б пестливі слова, порівняння, епітети
В пестливі слова, порівняння, метафора
Г порівняння, метонімія, гіпербола
11. Виберіть характерні ознаки сентименталізму.
 А основний предмет зображення - почуття
Б дотримання строгої пропорційності всіх частин твору
В пейзажі мальовничі, меланхолійні
Г герої наділені високими моральними якостям
Д дотримання правила «трьох єдностей»
12. Установіть відповідність між фрагментом твору Г. Квітки-Основ'яненка і художньо-виражальними засобами, використаними в ньому:
А епітет;
Б оксиморон;
В зменшено-пестливі слова;
Г метафора, зменшено-пестливі слова;
Ґ порівняння;
Дфразеологізм. 1 Маруся «невесела, мов у воду опущена»,
2«Марусенько, моя лебідочко, зіронько моя, рибочко, перепілочко! »
3« Ось рідесенький туманець пав на річечку »;
4« Казав пан, кожух дам, та слово його тепле »;
5« Аж ось прийшла до неї бабуся, така старенька ... »
Іван Котляевський "Наталка Полтавка"
1.Якою піснею починається п'єса?
А "Всякому городу нрав і права";
Б "Віють вітри, віють буйні ..."
В "Сонце нзенько"
Г "Гомін, гомін по діброві"
2.Хто сказав про себе: "Сирота - без роду, без племені, без талану і без приюту" (п'єса "Наталка Полтавка")?
А Виборний;
Б Петро;
В Микола;
Г Наталка.
3.Хто мав прізвище Макогоненко?
А виборний;
Б возний;
В Микола;
Г Петро;
4. Хто з героїв п'єси сказав: "Брехати і обманювати других - од Бога гріх, а о людей сором"?
А Микола;
Б Петро;
В вознй;
Г виборний;
5. Хто з дійових осіб п'єси І. Котляревського "Наталка Полтавка" говорить про голову героїню: "Ай, Наталка! Ай, Полтавка! От дівка, що й на краю пропасті не тільки не здригнулась, а й другого піддержує"?
А Тетерваковський;
Б Петро;
В Макогоненко;
Г Микола;
6. Хто вмовляє Наталку вийти заміж за возного?
А Виборний;
Б Микола;
В Терпилиха;
Г Петро;
7. Яка пісня в п'єсі є переробкою відомого твору Г. Сковороди?
А "Від юних літ не знав я любові";
Б "Всякому городу нрав і права";
В "Віють вітри, віють буйні";
Г "Де згода в сімействі";
8.Кульмінація п'єси розкривається в епізоді:
А Петро пропонує коханій усі зароблені ним гроші;
Б Наталка категорично відмовляється вийти заміж за возного;
В Возний зрікається Наталки на користь Петра;
Г Розмова матері з Наталкою;
9. Розмістіть епізоди п'єси в порядку їх появи у творі:
А повернення Петра із заробітків;
Б зустріч Наталки з возним, який пропонує їй вийти за нього заміж;
В Микола влаштовує побачення Наталки з Петром, який повернувся із заробітків;
Г розмова Наталки з матір'ю і погодження на шлюб з возним;
ҐПетро пропонує коханій всі зароблені ним гроші;
10. Установіть відповідність між персонажами та назвами пісень, що вони їх виконують.
1 Наталка;
2 Возний;
3. Петро;
4.Микола;
5.Виборний;
А «Від юних літ не знав я любові»;
Б «Ой під вишнею, під черешнею»;
В «Віють, вітри, віють буйні»
Г «Сонце низенько"; 
Ґ «Гомін, гомін по діброві».
Г.Квітка-Основ᾽яненко. Життя і творчість
1. Г.Квітка-Основ᾽яненко народився в:
А с.Чорнухи на Полтавщині
Б с.Основа на Харківщині
В с. Кирилівка на Київщині
Г м.Вороніж на Чернігівщині
2.Визначте подію, якої не було в житті письменника:
А призначення директором професійного театру;
Б знайомство із Г. Сковородою
В служба співаком у Петербурзькій придворній капелі;
Г перебування у монастирі
3 Укажіть жанр твору «Конотопська відьма». А сатирична повість;
Б етнографічний роман; В психологічний роман;
Г сентиментальна повість.
4.До скількох умів рахувати сотник Забрьоха?
А до сотні;
Б до п᾽ятдесяти;
В до сорока;
Г до тридцяти.
5. Яку причину вказують сотник з писарем, відмовляючись іти в похід?
А не можуть порахувати сотню;
Б будуть топити в озері відьом;
В Забрьоха мав одружитися;
Г тяжка хвороба сотника.
6. У повісті сотник Забрьоха та писар Пістряк уособлюють:
А хоробре низове козацтво
Б консервативне провінційне міщанство
В звироднілу козацьку старшину
Г збідніле дворянство
7. Наведений уривок: «Смутний і невеселий сидів собі на лавці у новій світлиці, що відгородив від противної хати... Голова йому нечесана, чуб непідголений, пика невмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розхристана...» характеризує:
А Прокопа Пістряка
Б Панаса МесюруВ Дем'яна ХалявськогоГ Микиту Забрьоху
8. Як називається художній засіб, що виражений у повторі слів «смутний та невеселий» на початку кожного розділу? А метафора
Б анафора
В гіпербола
Г кільце
9. Відновіть послідовність епізодів твору:
А сватання до Олени ХорунжівниБ рахування сотні
В одруження Забрьохи з Солохою Г викриття відьми
Д договір з Явдохою Зубрихою
10. Виберіть характерні ознаки жанру повісті.
А небагато дійових осіб
Б широкі часові межі
В одна або дві події з життя
Г детальне дослідження характерів героїв
Д дві та більше сюжетних ліній
11. Який новий метод в українській літературі започаткував Г. Квітка-Основ'яненко в повісті «Маруся»?
А романтизм
Б сентименталізм
В реалізм
Г модернізм
12. Визначте жанр твору.
А соціально-побутова повість
Б сентиментально-реалістична повість
В соціально-психологічна повість
Г сатирична повість
13. Визначте тему повісті.
А соціально нерівне кохання
Б боротьба дівчини за своє кохання
В боротьба за права жінок
Г трагічне кохання
14. Визначте соціальний статус Наума Дрота.
А кріпак Б поміщик
В інтелігент Г багатій
15. Де вперше зустрілися Маруся й Василь?
А на вечорницях
Б на весіллі
В на базарі
Г на вулиці
16. Які художні засоби наявні в наведеному уривку: «Та що ж то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці - як тернові ягідки, брівоньки - як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що в саду цвіте, носочок так собі пряменький, з горбочком, а губоньки - як цвіточки розцвітають, і меж ними зубоньки - неначе жарнівки, як одна, на ниточці нанизані »?
А порівняння, епітети, гіпербола
Б пестливі слова, порівняння, епітети
В пестливі слова, порівняння, метафора
Г порівняння, метонімія, гіпербола
17. Чому Наум Дрот спочатку не схотів мати Василя за зятя?
А Василь був сиротою
Б Василь був ледарем і пияком
В Василь мав іти на військову службу
Г Василь був кріпаком
18. Після смерті коханої головний герой стає:
А ченцем
Б мандрівником
В солдатом
Г торговцем
19. Розмістіть сюжетні компоненти твору в порядку їх розташування в повісті.
А сватання Василя до Марусі
Б Василь і Маруся на весіллі
В смерть Марусі
Г Василь іде на заробітки
Д зустріч Василя з Наумом Дротом у Києві
20. Виберіть характерні ознаки сентименталізму.
А основний предмет зображення - почуття
Б дотримання строгої пропорційності всіх частин твору
В пейзажі мальовничі, меланхолійні
Г герої наділені високими моральними якостям
Д дотримання правила «трьох єдностей»
1. В основу “Слова о полку Ігоревім” лягли події:
а) 1183 р., б) 1187 р., в) 1185 р.
2.Тема “Слова…” - це розповідь про:
а) смерть князя Ігоря від рук древлян;
б) боротьбу князя Ігоря проти Святослава за київський княжий престол;
в) невдалий похід князя Ігоря проти половців.
3. Ідея «Слова…»:
а) заклик до єднання для спільної боротьби проти зовнішніх ворогів;
б) заклик до помсти половцям за напади на Русь;
в) подяка Святославу за вдалий похід на половців.
4. Звідки цей вислів: “Хочу бо, - сказав князь, - списом переломити кінець поля Половецького; з вами русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!”
а) літописна повість про похід князя Ігоря на половців;
б) “Слово о полку Ігоревім”;
в) “Слово про закон і благодать”
5. Хто допоміг князю Ігорю втекти з полону?
а) Всеволод;
б) Овлур;
в) Володимир.
6. В якому місті чекає свого чоловіка Ярославна?
а) Новгороді;
б) Галичі;
в) Путивлі.
16. Іван Котляревський у поемі «Енеїда» порушує проблемуА нерозуміння народом свого вождя
Б нещасливого кохання через соціальну нерівність
Взахисту рідної землі від ворогів
Гстосунків між членами родини
Дтворчої праці на вільній землі
17. За жанром “Енеїда” Котляревського є:
а) бурлескно-травестійною переробкою епопеї римського поета Вергілія;
б) комічною оперою;
в) реалістичною драмою.


Приложенные файлы

  • docx 26600081
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий