информацийни технологии у навчанни

Тема: Інформаційні технології у навчанні. Використання електронних посібників, електронні словники, програми-перекладачі.
План лекційного заняття
13 LINK \l "_Toc87883868" 14Інформаційні технології15
13 LINK \l "_Toc87883869" 14Класифікація інформаційних технологій15
Автоматичний переклад документів. Програми перекладачі
Комп’ютерні енциклопедії
Застосування електроних посібників
Дистанційне навчання

1 Інформаційні технології
Технологія – система взаємозв’язаних способів опрацювання матеріалів та прийомів виготовлення продукції у виробничому процесі.
Інформація є одним із видів ресурсів, що використовуються людиною в трудовій діяльності і побуті. Інформаційний ресурс – особливий вид ресурсу, який ґрунтується на ідеях і знаннях, накопичених у результаті науково-технологічної діяльності людей у певній області, у тому числі в економіці, і поданий у формі, придатній для накопичення, реалізації та відтворення.
З поняттям інформаційного ресурсу пов’язане поняття інформаційної технології.
Інформаційна технологія – технологія опрацювання інформації, яка складається з сукупності технологічних елементів: збирання, накопичення, пошуку, передавання інформації користувачам на основі сучасних технічних засобів.
Технологія як строго наукове поняття означає визначений комплекс наукових і інженерних знань, втілений у способах, прийомах праці, наборах виробничо-речовинних факторів виробництва.
Під інформаційними технологіями розуміється переробка інформації на базі комп'ютерних обчислювальних систем.
Інформаційній технології притаманні наступні властивості:
високий ступінь розчленованості процесу на стадії, що відкриває нові можливості для його раціоналізації і перекладу на виконання за допомогою машин. Це - найважливіша характеристика машинного технологічного процесу;
системна повнота (цілісність) процесу, що повинний включати весь набір елементів, що забезпечують необхідну завершенность дій людини при досягненні поставленої мети;
регулярність процесу й однозначність його фаз, що дозволяють застосовувати середні величини при їхній характеристиці, і, отже, що допускають їхню стандартизацію й уніфікацію. У результаті з'являється можливість обліку, планування, диспетчеризації інформаційних процесів.

Інакше кажучи, інформаційні технології визначають способи, методи і засоби збирання, реєстрації, передачі, зберігання, оброблення і видачі (розповсюдження або публікації) інформації в інформаційних системах. Інформаційні технології відповідають на запитання „як, за допомогою чого?”
Принципова відмінність інформаційної технології від виробничої полягає в тому, що вона містить елементи творчого характеру, тобто людського фактора, який не підлягає регламентації та формалізації.
Нині інформаційні Internet - технології вважаються найсучаснішими. Вони знищили всі кордони у світовому інформаційному середовищі, стали простим і дешевим засобом спілкування для всіх бажаючих у світі, не залежно від фахових та інших ознак.
Internet - глобальна комп'ютерна мережа, що охоплює увесь світ. На даний час Internet має близько 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу.
Щомісяця розмір мережі збільшується на 7-10%. Іnternet утворює як би ядро, що забезпечує зв'язок різних інформаційних мереж, що належать різним установам в усьому світі, одна з іншої. Вони знищили всі кордони у світовому інформаційному середовищі, стали простим і дешевим засобом спілкування для всіх бажаючих у світі, не залежно від фахових та інших ознак.
Послугами Internet користується понад кілька мільйонів людей у світі, їх кількість постійно зростає.
Особливе місце серед інформаційних технологій займає й мультимедійна технологія, яка обробляє та відтворює статичну графіку, або малюнки, анімацію, відео зображення, звук.
Ознаками сучасних інформаційних технологій є:
робота користувача в режимі маніпуляції даними, а не програмування. Користувач має можливість переглядати інформацію за допомогою засобів виведення – екран, принтер і діяти шляхом введення даних з клавіатури, сканеру тощо;
інтерактивний режим розв’язування завдань з можливостями для користувачів впливати на цей процес;
можливість колективної співпраці для підготовки рішення за допомогою декількох персональних комп’ютерів, об’єднаних засобами комунікації;
можливість гнучкої й адаптивної перебудови форм і способів надання інформації тощо.
2 Класифікація інформаційних технологій
Класифікація інформаційних технологій за деякими ознаками, зокрема (рис.1):
за способом використання засобів обчислювальної техніки під час оброблення інформації
інформаційні технології у централізованих інформаційних системах;
інформаційні технології у децентралізованих інформаційних системах;
за способом реалізації в інформаційних системах
традиційні інформаційні технології;
нові інформаційні технології;
високі інформаційні технології;
за ступенем охоплення задач управління
інформаційні технології електронного оброблення даних;
інформаційні технології автоматизації функцій управління;
інформаційні технології підтримки прийняття рішень;
інформаційні технології електронного офісу;
інформаційні технології експертної підтримки;
за типом користувацького інтерфейсу
пакетні;
діалогові;
мережеві;
за способом побудови мережі
локальні;
глобальні;
багаторівневі;
розподілені;
за класом технологічних операцій, що реалізуються
робота з текстовими редакторами;
робота з табличними процесорами;
робота з системами керування базами даних;
робота з графічними об’єктами;
мультимедійні системи;
гіпертекстові системи;
за моделями обчислювального процесу
хост-орієнтовані інформаційні технології;
технології, що реалізують модель процесу з розподіленими ресурсами;
технології „клієнт – сервер”;
за видом предметної області, що обслуговується
інформаційні технології бухгалтерського обліку;
інформаційні технології банківської діяльності;
інформаційні технології податкової діяльності;
інформаційні технології страхової діяльності тощо.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис 1. Класифікація інформаційних технологій3. Автоматичний переклад документів. Програми перекладачі

Ідея автоматичного перекладу текстів з однієї мови на іншу витає в повітрі з часу появи перших комп'ютерів. Якби повноцінний переклад був можливий, значно спростилося б спілкування між народами і обмін документами, але це дуже складне завдання, про повне вирішення якої поки що не доводиться говорити. Все впирається в обсяг тексту, що перекладається. Комп'ютеризований словник цілком може впоратися з перекладом окремих слів, особливо якщо він може запропонувати декілька значень на вибір. Однак ситуація помітно ускладнюється, коли ми переходимо до переводу цілих фраз і, тим більше, абзаців зв'язного тексту.
Для таких випадків надійного алгоритму перекладу з однієї мови на іншу не існує. Це пов'язано з тим, що кожна фраза мови має два рівні: синтаксичний та смисловий. Синтаксичний рівень визначає побудову речення, а смисловий - його зміст. Для правильного смислового перекладу, необхідно брати до уваги не тільки конкретну фразу, але і абзац або навіть цілий розділ тексту. Таким чином, розраховувати на те, що при автоматичному перекладі вийде повноцінний документ, неможна.
Програми автоматичного перекладу розраховані, в першу чергу, на тих, хто зовсім не знає відповідної іноземної мови, але повинен ознайомитися із змістом документа хоча б приблизно. Крім того, подібні програми дозволяють готувати короткі повідомлення електронної пошти на іноземній мові. Такі повідомлення важко вважати грамотними, але, швидше за все, кореспондент зуміє зрозуміти, що йому хотіли повідомити.
Висновок: якщо немає ніяких вимог до якості перекладу тексту з іноземної мови на російську, то програми автоматичного перекладу можна розглядати як зручні засоби отримання найпростішого чернетки. Якщо подібні вимоги є, то використовувати подібні програми не рекомендується. Кваліфіковане редагування тексту, отриманого автоматичним шляхом, обходиться в кілька разів дорожче, ніж послуги фахівців-перекладачів.
Широко відомі приклади невдалих перекладів, що приводять до забавним результатами. Кожен, хто спробує скористатися програмою автоматизованого перекладу, отримає приклади різноманітних курйозів вже в перші хвилини роботи. До цього треба ставитися спокійно. Треба розуміти, що казуси неминучі, незалежно від того, яка програма використовується.
Ось деякі відомі вирази, перекладені з російської на англійську. Отриманий результат переведений назад, з англійської на російську. Спробуйте відновити вихідну фразу.

На злодії опіки кепки. Скільки подачі вовка, він все в дерев'яних поглядах. Міра сім разів, один - відключений. На Ярді суду трава, на траві обстрілює деревину. До ворону, оскільки бог послав сектор сиру. Робота не вовк, в деревині не буде виходити. Там не невідомих слідах доріжок безпрецедентних тварин. Засоби автоматичного перекладу

Програмні засоби автоматичного перекладу можна умовно розбити на дві основні категорії. Першу категорію представляють комп'ютерні словники. Призначення комп'ютерних словників те ж, що й у звичайних словників: надати значення невідомого слова.
Перевага комп'ютерних словників складається у швидкості доступу та зручність автоматичного пошуку значення виділеного слова. Автоматичний словник звичайно надає можливість перекладу слова після натискання виділеної комбінації клавіш.
До другої категорії відносяться програми, що дозволяють виконати автоматичний переклад зв'язного тексту. Вони беруть текст на одній мові (імовірно грамотний і не містить помилок) і видають текст на іншій мові. В ході роботи програма використовує великі словники, набори граматичних правил і інші засоби, що забезпечують найкраще (з точки зору програми) якість перекладу. Словник може містити не тільки окремі слова, а й типові словосполучення.
Програми-перекладачі – це програма для автоматичного перекладу тексту з однієї мови на іншу. На відміну від словників, програми опрацьовують словосполучення, цілий текст, а не тільки окремі слова. Тому ми отримуємо зв’язний текст іншою мовою, а не просто набір слів. Популярними програмами-перекладачами є Pragma, PROMT Translation, Language Guide, OmegaT, MetaTexis. Он-лайн перекладачі PROMT Translation [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Пролинг ОФІС On-line [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Pragma Он-лайн [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] , Google [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та ін..
Форуми перекладачів – це форуми у ході дискусій на яких ви можете засвоїти переклад речень, слів, поспілкуватися з професіоналами перекладачами, здобути допомогу в перекладі та ін.. ProZ.com, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


4. Комп’ютерні енциклопедії
Для отримання довідкової інформації з різних предметів можна користуватися комп’ютерними енциклопедіями.
Комп’ютерні енциклопедії – це програмні засоби, які містять довідкову інформацію з різних галузей знань(як і звичайні енциклопедії). Енциклопедії бувають універсальними, які містять інформацію про різні напрямки знань, а бувають такі, де зберігається інформація з одного із напрямків знань(наприклад, комп’ютерні науки або математика).
Веб-енциклопедії – Бібліотека української літератури ukrlib.com.ua, е-Енциклопедія історії України history.org.ua, Вікіпедія uk.wikipedia.org, Мегаенциклопедія Кирила і Мефодія megabook.ru, Світова цифрова бібліотека wdl.org/ru

Наприклад, програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва», Електронний посібник «Біологія 8-9 класи», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь», Програмне середовище «Віртуальна фізична лабораторія» та ін.. , які ви можете використовувати на уроках, або при підготовці до уроків або навіть для повторення вже вивченого.
Перевагами ППЗ по відношенню з традиційними є статичне та динамічне представлення об’єктів, процесів, явищ (наочність), Графічне представлення результатів проведених експериментів, дослідів, тощо, навчання здійснюється в тому темпі, який до вподоби учню та ін..

Електронні словники – словники для перекладу слів з однієї мови на іншу. Бувають універсальні та спеціалізовані. Бувають встановлені на ПК, смартфоні, мобільному телефоні, ноутбуку а бувають он-лайнові.
Популярними є програми – словники: УЛИС, МультиЛЕКС, Promt, ABBYY Lingvo
Та он-лайнові словники на сайтах Словник Lang.slovopedia.org.ua, Словеня slovenya.com, Мультитран multitran.ru, словники на сайтах пошукових систем, наприклад, Яедекс словник lingvo.yandex.ru/ukr
Вікіпедія започаткована в 2001 році в січні. Матеріали енциклопедії створюються та уточнюються зусиллями всіх бажаючих. При цьому організатори стежать щоб у кожній статті подавалася правдива інформація і з нейтральної точки зору. Статі вікіпедії не мають авторства і можуть використовуватися всіма бажаючими.
Вся Вікіпедія поділена на тематичні розділи, які в свою чергу діляться на категорії, до яких відноситься певна стаття. Пошук потрібних даних можна проводити за категорією чи швидким пошуком за ключовими словами.
У Вікіпедію входять такі проекти:
Вікісловник
Вікіпідручник – відкрита бібліотека навчальної літератури
Вікіцитати – збірка цитат історичних осіб, героїв фільмів та книг
Віківиди – каталог біологічних видів живих та неживих істот
Вікіновини – новини з життя країни
Вікісховище – Збірка файлів різної тематики та форматів


5. Застосування електроних посібників
Сьогоднішній день дає можливість створення таких електронних посібників, за допомогою яких студенти можуть самостійно оволодіювати навчальним матеріалом. Зокрема якщо наприклад студент захворів і не зміг бути присутнім на занятті, або ж студент має питання і бажає поглиблено знайти на них відповіді.
Електронний підручник – це освітній продукт, який відрізняється від традиційного підручника на друкованій основі лише тим, що переглянути його можна лише за допомогою комп’ютера чи електронної книги; відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти і навчальним програмам.
Електронний підручник – це освітній продукт, який відрізняється від традиційного підручника на друкованій основі лише тим, що переглянути його можна лише за допомогою комп’ютера чи електронної книги; відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти і навчальним програмам.

На наш погляд, якісний навчальний електронний посібник повинен мати принаймні такі характеристики:
можливість бути використаним для організації різних видів навчальної діяльності;
можливість поповнення навчального матеріалу;
методично обґрунтований графічний інтерфейс;
помірне та обґрунтоване використання відео та аудіо матеріалів;
можливість опрацювання різних типів даних;
локальний і мережевий режим роботи.
Отже, електронний посібник має вирішувати такі завдання: - студент вибирає, як він буде вивчати певну тему з конкретної дисципліни; - забезпечує студентові можливість одержувати різні варіанти допомоги; консультації, алгоритми виконання завдань та інше; - можна запропонувати студентові значну кількість вправ, тестів, лабораторних і практичних робіт, працюючи над якими кожний має змог) простежити своє просування, визначити рівень засвоєння матеріалу, та необхідності здійснити повторне вивчення; - сформувати вміння працювати з книгою, систематизувати матеріал, розв'язувати задачі, складати алгоритми виконання завдань, використовувати комп'ютер як засіб для моделювання виробничих процесів.
Застосування електронних посібників у навчальному процесі дозволить: - змінити процес викладання дисципліни з урахуванням досягнень у тій чи іншій галузі; - за умов використання інформаційних технологій підвищить кваліфікацію викладача; - підвищить якість навчання внаслідок розширення можливостей навчання, різноманітності форм і видів подання навчальної інформації .
Гіпертекст представляє матеріал з навчального предмету чи окремого питання, як сукупність взаємозв'язаних понять. Передбачається певний рівень самостійності при навчанні, тобто студент буде сам зіставляти різні фрагменти, відбирати потрібну інформацію. Гіпертекст дає можливість самостійно визначати глибину "занурення в тему", дозволяє учню абсолютно інакше сприймати і засвоювати навчальну інформацію. Деякі гіпертекстові посилання дозволяють включати в гіпертекст власні думки учня з приводу прочитаного, свого роду нотаток на полях книги. Аудіо виклад краще використовувати учням слухового або аудіального типу сприйняття. Необхідно підкреслити, що аудіо виклад виправдовує себе і при роботі з учнями відносяться до візуального типу. Аудіо додає процесу навчання більш людяний характер "вдихає" життя в ідеї, відображені в різних розділах курсу; відображає в живій мові те, ш; так легко виразити за допомогою друкарських матеріалів; заохочує або стимулює учня впливає на відчуття і психологічні установки учнів; дає можливість учням прослуховувати голоси фахівців, користувачів, або інших учнів, що працювали над даною темою.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - програма для створення електронних книг у вигляді звичайної книги з перегортанням сторінок. Не потребує знання мов програмування. Допоможуть з нею працювати елементарні знання мови HTML
6. Дистанційне навчання
В Інтернеті є безліч сайтів для навчання:
Фізиці – Шкільна фізика sp.bdpu.org , Фізика в анімаціях physics.nad.ru
Математиці – Математика для школи www.formula.co.ua , Math.ru, Webmath.ru
Хімії – Хімічний портал www.chemportal.org.ua, Віртуальна хімічна школа maratakm.narod.ru , Хімія chemistry.ru, ХиМик.ру [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Біології – Український біологічний сайт [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Біологія biology.ru
Української мови – Нова Мова novamova.com.ua, Український Лікнеп liknep.com.ua, Лінгвістичний портал mova.info, Словнгик.нет slovnyk.net
Історії та географії - Ізоборник izbornyk.org.ua, UA.Ромчик improvisus.com, Російський освітний портал historydoc.edu.ru, 7 чудес України 7chudes.in.ua, 7 чудес Світу 7wonders.worldstreasure.com, Країни світу svit.ukrinform.ua
Карти google – карти та супутникові фотографії Землі, перегляд та пошук об’єктів maps.google.com
Google Earth – програма, що має тривимірне зображення Землі з можливістю детального перегляду карти або фотографій обраної території earth.google.com
wikimapia – карти Google + технологія ВікіВікі, надає можливість описати об’єкти земної поверхні та позначити їх на карті Wikimapia. org
panoramio – фото сервіс для завантаження на сервер власних фотографій пов’язуючи їх з певними об’єктами земної поверхні, пошук об’єктів та їх координат panoramio.com
Засоби тестової перевірки знань - Тест-портал «Справедливе оцінювання» testportal.org.ua, Тестодром інтернет порталу КРОК krok.edu.ua, Тестландія testland.ru
Сайти інтернет олімпіад – Всеукраїнський сайт інтернет олімпіад в Інтернеті olymp.vinnica.ua, Школа олімпійського резерву sbs.km.ua, Система підготовки та проведення олімпіад e-olimp.com.ua, Кенгуру kangaroo.com.ua, Міжнародна олімпіада по основам наук urfodu.ru, Мала академія наук man.gov.ua, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді nenc.gov.ua, Форум інформатика для всіх allinf.at.ua

Дистанційне навчання – це форма організації навчання з використанням ІКТ, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання та самостійну роботу студентів з матеріалами розміщеними в мережі.
Така форма навчання забезпечує студенту можливість вільного вибору часу, місця та темпу отримання ним навчальних матеріалів, здійснення контролю за навчальними досягненнями. В Україні така система впроваджується окремими закладами як форма отримання другої вищої освіти, підвищення кваліфікації, навчання персоналу тощо. Проводяться експерименти з дистанційного навчання дітей. Наприклад, Проблемна лабораторія дистанційного навчання «Харківський політехнічний університет» відкрила портал «Дистанційні курси НТУ ХПІ» dl.kharkiv.edu, Дистанційне навчання школярів 2.ukrintschool.org.ua/moodle, Дистанційне навчання в середній школі dl.kpi.kharkov.ua.
Однією з форм дистанційного навчання є вебінар.
Вебінар – це віртуальний семінар, організований з використанням Інтернет-технологій. Проводиться як телеконференція, у ході якої можуть виступати доповідачі, демонструватися навчальні матеріали, презентації, документи, тощо. Хід вебінару може бути записаний та збережений.
Курси англійської мови [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],
Мультимедійні курси англійської та німецької мов [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],
Курси з англійської, німецької, французької іспанської мов [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та ін..ППЗ бувають:
Електронні посібники – електронні видання, які містять матеріал з предмету, з використанням мультимедійних засобів
Електронні(віртуальні) практикуми – електронні збірники практичних (лабораторних) завдань і вправ
Віртуальні лабораторії
Електронні тренажери
Електронні задачники
Електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів – програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації його результатів, наприклад система інтерактивного тестування «Школярик»
Мультимедійні засоби ілюстративного і довідкового спрямування
Електронні атласи
Електронні хрестоматії
Електронні енциклопедії
Електронні словники
Мультимедійні (інтерактивні) курси – Комбіновані ППЗ, у яких поєднані засоби з різних груп. Наприклад, інтегрований комплекс «Економічна і соціальна географія світу»

У всіх ППЗ є такі складові:
Меню програми
Гіпертекстові системи навігації
Пошукові системи
Довідки
У ППЗ можуть входити:
Текстовий інформаційних блок
Графічні зображення
Аудіо- та відеоматеріали
Тренувальні вправи
Практичні завдання
Контролюючий блок та ін..

Інформаційні технології

За способом
використання засобів
обчислювальної техніки
під час оброблення
інформації

Інформаційні технології
у централізованих
інформаційних системах

Інформаційні технології
у децентралізованих
інформаційних системах

За способом
реалізації в інформаційних системах

традиційні

нові інформаційні
технології

високі інформаційні
технології

За ступенем
охоплення задач
управління

електронне
оброблення даних

автоматизація
функцій управління

підтримка
прийняття рішень

електронний офіс

експертна підтримка

За типом користу-
вацького інтерфейсу

За способом
побудови мережі

За класом технологічних операцій, що реалізуються

пакетні

діалогові

мережеві

локальні

глобальні

багаторівневі

розподілені

робота з текстовими редакторами

робота з табличними процесорами

робота з системами керування базами даних

робота з графічними об’єктами

мультимедійні системи

гіпертекстові системи

За моделями обчислювального процесу

інформаційні технології страхової діяльності

інформаційні технології податкової діяльності

інформаційні технології банківської діяльності

інформаційні технології бухгалтерського обліку

технології
„клієнт-сервер”

технології, що реалізують модель процесу з розподіленими ресурсами

хост-орієнтовані

За видом предметної області, що обслуговуєтьсяЗаголовок 1 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 26598414
    Размер файла: 159 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий