4 СЕМИНАР 2012

НАЦІОНАЛЬНА Академія прокуратури України
Інститут ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

методичнi рекомендації
для проведення семінарських,
практичних занять, ділових ігор
з навчальної дисципліни “СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ”

Тема 4. Проблеми доказування у кримінальному судочинстві України.
4 години: 2 години – теорія, 2 години – практичні завдання

Питання для обговорення:
1. Кримінально-процесуальне доказування як самостійна галузь процесуального права.
2. Поняття доказів в кримінальному судочинстві.
3. Класифікація доказів.

Література до теми:
Белкин А.Р. Теория доказывния. М., 1999. – 429 с
Білоусов О.І. та інші. Теорія і практика оцінки доказів у кримінальному судочинстві. Кіровоград. 1997
Бентам И. О судебных доказательствах. К., 1986.
Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах . 1910 г. Тула, Автограф, 2000.
Гмирко В.П. Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристики, класифікація. Дніпропетровськ, Академія митної служби України. 2002.
Гончаренко В.Г. Onus probandi в контексті процесуальних функцій і етики спілкування. Вісник Академії адвокатури України. 2006. № 3. С. 5-9.
Горский Т.Ф., Кокарев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж, 1978.
Грошевой Ю.М. Поняття і класифікація засобів доказування в кримінальному процесі. Вісник Академії правових наук України. 1997. № 3 (10). С.69-76.
Грошевой Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. Науково-практичний посібник. К.; Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.
Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность. Под ред. Власихина А.В. М.; "Юрист", 2001.
Зеленецкий В.С.Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе. Харьков, Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив. 2004. 108 с.
Зинатулин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск, 1993.
Ищенко А.В. та інші. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів. Навч. Посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. – 160с.
Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. Волгоград, 1988.
Коваленко Є.Г. Теорія доказів в кримінальному процесі. Київ, 2006
Кокорев Л.Д., Кузнецов И.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995.
Костенко Р.В. Понятие и признаки уголовно-процессуальных доказательств. М.2006. 240с.
Куценко О. Протокол здійснення оперативно-розшукових заходів – новий вид доказів у кримінальному
Куценко О. Докази і доказування у кримінальних процесах ФРН, Франції, Англії, США. Вісник Прокуратури. 2006. № 5. с. 114-118.
Лупинская П.А. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе. // Зб. Правова держава Україна. Проблеми, перспективи розвитку. Харків, 1995. с. 289-290.
Михеенко Н.М. Доказывание в советском уголовном процессе. К., 1984.
Мельник В.В. Исусство доказывания в состязательном уголовном процессе. М., 2000. 192 с.
Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процес се. М., 2000.
Савицкий В.М., Ларин А.М. Уголовный процесс: словарь-справочник. М., Контракт, Инфра – М. 1999.
Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України. Право України. 2001. № 9. с. 76-78
Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в святи с судоустройством и судопроизводством. – СПб., 1861. – 432 с..
Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування . Монографія. – К., 2005.
Строгович М.С. Теория судебных доказательств. М., 1991.
Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.: "Юридическая литература", 1973. в библиотеці Національної академії прокуратури України.
Теорія доказів у кримінальному процесі: Підручник / Є.Г.Коваленко.- К., 2006
Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: учебное издание. Х., 1998.
Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах. С-Птербург. Изд-во Асланова "Юридический центр Пресс"2005.
Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі. Київ, КНТ, 2005.

Серед усіх процесуальних дій, які здійснюють слідчі, прокурори і судді, діяльність по доказуванню обставин у кримінальній справі найбільш вагома. Пояснюється це тим, що в кримінальному судочинстві встановити істину можна лише за допомогою кримінально-процесуального доказування. Кримінальний процес як діяльність пов’язана із розслідуванням і судовим розглядом справ про скоєні злочини, фактично означає збирання, дослідження і оцінку доказів, тому що доказування – це основний зміст кримінального судочинства. Кримінально-процесуальне доказування регулюється нормами КПК, які у своїй сукупності є доказовим правом. На семінарське заняття виносяться такі проблемні питання процесу доказування, обговорення яких дає можливість визначити шляхи і способи їх вирішення.

1. Вивчаючи перше питання теми необхідно зважати на те, що КПК не розкриває змісту поняття “кримінально-процесуальне доказування”. Визначення цього поняття дає наука кримінального процесу. Проаналізуйте висловлені науковцями точки зору на цю проблему і дайте своє визначення процесу доказування. При цьому слід звернути увагу на те, що таке визначення повинно містити вказівки на: 1) урегульовану нормами КПК України діяльність; 2) суб’єктів кримінального процесу, що здійснюють процесуальну діяльність; 3) елементи процесу доказування.
Значення доказування виражається у встановленні події злочину і виявленні винного, що здійснив його, у встановленні всіх обставин, які впливають на індивідуальну кару. Разом з тим, воно призване попереджувати безпідставне притягнення до кримінальної відповідальності, забезпечити реабілітацію невинного, якщо мало місце невірне притягнення як підозрюваного або засудження. Доказування у кримінальному процесі є різновид пізнавальної діяльності особами, які здійснюють кримінальне судочинство. Закономірності, які властиві всім видам пізнавальної діяльності людей, сформульовані теорією пізнання.

2. На відміну від першого поняття КПК України дає визначення терміну "докази", але чи є воно достатнім і чи всі фахівці з кримінального процесу погоджуються із ним?
Всі факти і обставини в справі повинні бути встановлені у відповідності із дійсністю, тобто саме так, як вони відбувалися в дійсності. Досягнути цього органи досудового слідства, прокуратура і суд можуть тільки за допомогою доказів. У відповідності із статтею 84 КІЇК України доказами в кримінальній справі є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. За допомогою доказів слідчий, прокурор, суд розбираються в обставинах справи, встановлюють злочин і особу, винну в його вчиненні, або приходять до протилежного висновку - що злочину в дійсності не було, або що притягнена до кримінальної відповідальності особа його не вчиняла. За допомогою доказів прокурор підтримує обвинувачення, а обвинувачений га його захисник спростовують обвинувачення або встановлюють обставини, які пом'якшують відповідальність. Доказами є увесь фактичний матеріал, яким органи розслідування і суд оперують в процесі своєї діяльності при розслідуванні і вирішенні кримінальних справ, встановлюють об'єктивну істину по них і на основі котрого вони вирішують всі питання по суті цих справ. Доказами завжди є фактичні дані. Під фактичними даними потрібно розуміти: факти, які вказують на наявність або відсутність обставин, що належить встановити у кримінальній справі; відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальній справі. Факти набувають у кримінальному процесі значення доказів тільки при наявності об'єктивного зв'язку з тими обставинами, котрі встановлюються при їх допомозі. Тільки за допомогою доказів можна успішно, повно, всебічно та об'єктивно розслідувати кримінальну справу, встановити по ній об'єктивну істину. Завдяки цьому вони є ядром кримінального процесу.
3.Обговорюючи питання щодо класифікації доказів, необхідно виходити із їх змісту і завдання, яке виконує той чи інший доказ у справі. Ось чому класифікувати докази, крім на речові і особисті (ті, які одержано від особи) необхідно по їх відношенню до: а) першоджерела їх походження; б) обвинувачення конкретної особи; в) обставин, які підлягають доказуванню. Тут проблемним питанням є використання у слідчій і судовій практиці непрямих доказів з метою викриття винних у вчиненні злочинів.

Завдання для практичних занять.

0. Факультатив, тобто тільки для тих, хто хоче блиснути інтетелектом:
Перекладіть з латини визначення римського доказового права -
Accusare nemo se debet –
Argumentum baculinum –
Argumentum ad rem –
Argumentum argentarium –
Argumenta non numeranda, sed ponderanda est –
Cui prodest –
Eі incumbit probatio. Qui dicit, non qui negat –
Factum notorium –
Habemus confitentem reum –
Ignorantia non est argumentum –
Ita lex scripta est –
More majorum –
Manifestum non eget probatione –
Non bis in idem -
Onus probandi –
Quod erat demonstrandum –
Regina probationum –
Relata refero –
Res judicata –
Res judicata pro veritate habetur –
Sine ira et studio –
Testes muti –
Testis unus, testis nullus –
Verbatim –
Vis probandi -

Див. Цимбалюк Ю.В., Краковецька Г.О. Крилаті латинські вислови. Київ,"Вища школа", 1976
Вечные истины на вечной латыни. Москва, "Центрполиграф", 2003.
Крылатые латинские выражения. Москва,издательство "ФОЛИО", 2003.
Латынь на все случаи жизни. Москва, "АСТ", "Астрель", "Транзиткнига", 2004.
Словарь латинских крылатых слов. Москва, "Русский язык", 1986.
Темнов Е.И. Латинские юридические изречения. Издательство "Экзамен“, 2003.

1.При допиті обвинувачений водій трактора Т-150 Терещенко винним у наїзді на пішохода визнав себе повністю і пояснив, що, керуючи трактором, знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння, тому не бачив і не відчув, що на когось наїхав трактором. Слідчий в обвинувальному акті вказав, що обвинуваче
·ний Терещенко винним себе у вчиненні злочину визнав повністю.
Чи правий слідчий?

2. Сітенко, допитана як свідок по факту вчинення розбійного нападу на потерпілу М. пояснила, що вчинення злочину вона сама не бачила, але її сусідка Погребовська розповіла їй, що почувши крик жінки, вона вийшла на балкон і бачила як чоловік великого зросту, одягнутий у чорну куртку із капюшоном, насунутим на обличчя, бив жінку і виривав у неї із рук сумочку.
Чи мають доказове значення свідчення Сітенко?

3.Черговий наряд патрульно-постової служби, близько 13 години, доставив до слідчого з території автовокзалу у Харкові гр. Коваленка у якого було два колеса від автомашини (у зборі, тобто шина із камерою змонтована на диску). Було встановлено, що гр. Коваленко дві доби тому звільнився з ВТК-25 (колонія суворого режиму), де відбував покарання за викрадення автомобілів. Як пояснив затриманий, колеса він щойно купив за 1050 гривень у незнайомого чоловіка для свого брата, що мешкає у Полтавській області, куди Коваленко зібрався їхати.
Слідчий ознайомився із рапортами міліціонерів, поясненнями Коваленка і вирішив зареєструвати рапорт у ЄРДР, а гр. Коваленка затримати, як підозрюваного у вчиненні крадіжки..
Слідчий посилався на такі фактичні дані:
Коваленко раніше судимий за крадіжки автомобілів, має здібності до їх розукомплектування.
Після визволення з ВТК він не поїхав додому у Полтавську область, а залишився у м. Харкові, не маючи житла і заробітків.
Коваленко після визволення не міг мати такі гроші щоб придбати колеса, бо одержав, як це було видно із довідки про звільнення, усього 356 грн, а найдешевше колесо на ринку коштує від 800 і вище грн.
Ніхто не продає брудні колеса, а на колесах, що були вилучені у Коваленка, сліди свіжого бруду і можна зробити висновок, що він зняв їх безпосередньо перед затриманням його міліцією.
Дайте оцінку висновкам слідчого.

4. Ковальов і Сисоєв були затримані за підозрою у скоєнні крадіжки з магазину за попередньою змовою. Але Ковальов під час допиту стверджував, що крадіжку він скоїв сам. Сисоєва ніколи не бачив і з ним не знайомий.
Слідчий прилучив до справи фотографію, знайдену під час обшуку у помешканні Сисоєва, де він був сфотографований разом із Ковальовим за святковим столом, причому Ковальов на фото обіймав Сисоєва за плечі. Чи буде ця фотографія доказом у справі?

5. Під час розслідування кримінальної справи про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ст. 286 ч. 2 КК України) слідчий зібрав такі докази:
1. Допитаний як свідок лікар “Швидкої допомоги” пояснив, що коли він надавав потерпілому допомогу на місці наїзду той був ще живий і сказав, що його збила автомашина чорного кольору марки ВАЗ.
2. Свідок Григоров пояснив, що йому розказував знайомий Васін про те, що його сусід по гаражу Терещенко ремонтував свою автомашину ВАЗ чорного кольору (замінював фару, рихтував ліве крило) і сказав, що наїхав на чоловіка.
3. Допитаний як свідок Васін показання Григорова підтвердив.
4. Допитаний як підозрюваний Терещенко пояснив, що того дня з гаражу не виїжджав, Васіну нічого не розповідав, крім того, ні на кого не наїжджав.
5. Під час огляду автомашини Треньова було встановлено, що ВАЗ-2105 № А 22-48 ХА чорного кольору має на лівому крилі сліди виправлень (рихтування), на лівій фарі відсутнє скло, на бампері – краплі речовини темно-бурого кольору схожої на кров.
6. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи краплі темно-бурого кольору, знайдені на бампері автомашини Терещенка, є кров’ю людини, першої групи (кров потерпілого також віднесена до першої групи).
7. Свідок Богаєв пояснив, що бачив як автомашина ВАЗ-2105 чорного кольору їхала з великою швидкістю, наїхала на чоловіка і, не зупиняючись, поїхала далі.
8. Під час огляду місця події були виявлені і вилучені шматки скла, схожі на скло від автомобільної фари.
9. Криміналістична експертиза відновлення цілого по частинах дійшла висновку, що розбите скло з місця події є складовою частиною фари автомашини типа ВАЗ-2105.
10. Встановлено, що Терещенко на роботі та вдома характеризується як порядна людина, але двічі за останній рік притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Класифікуйте зібрані докази, назвіть джерела доказів.

6. У гуртожиток механічного заводу на підставі заяви про викрадені з тумбочки гроші одного із мешканців, приїхав оперуповноважений карного розшуку і кінолог з собакою. В кімнаті, де була крадіжка, собака обнюхала тумбочку, обійшла всіх мешканців кімнати, які знаходились поруч, після чого загавкала на Д. Все це було зафіксовано у протоколі застосування службової собаки, складеним кінологом і підписаним усіма присутніми при цих діях.
Яке доказове значення фактичних даних одержаних з допомогою службово-розшукової собаки?

7. На дорозі місцевого значення між населенними пунктами Дубрівка і Миронівка у ніч в дощову погоду невідомим автомобілем було збито велосипедиста, який від одержаних тілесних ушкоджень помер на місці події. Водій автомобіля з місця наїзду втік, свідків злочину не було, сильний дощ до приїзду слідчо-оперативної групи змив будь які сліди. Але при ретельному огляді місця події в кількох метрах від дорожнього покриття було знайдено відламаного підфарника вантажного автомобіля марки ЗІЛ - 155 із недавніми слідами відлому. За яких умов цей фрагмент підфарника може слугувати доказом? До яку видів доказів він відноситься?

8. Биков Д. підозрювався у вчиненні умисного вбивства. На допиті він заявив, що злочин вчинити не міг, тому що в цей день знаходився у відрядженні в іншому місті. На підтвердження цього факту він пред’явив залізничні квитки в обидва напрями.
Визначте джерела доказів і самі докази в цій ситуації. Класифікуйте їх.

9. В обвинувального вироку суд вказав, що показання свідків Самсонова С. і Бринчука Б. не можуть бути взяті до уваги, оскільки ці громадяни знаходяться в дружніх відносинах з обвинуваченим. Показання ж свідка Кранова Р. слід вважати правдивими тому, що він похилого віку, позитивно характеризується на роботі та в побуті.
Оцініть висновки суду.
За якими правилами здійснюється оцінка показань свідків?

10. Під час судового розгляду кримінального провадження про умисне вбивство обвинувачений Штанько пояснив суду, що вбивство вчинив захищаючись від нападу потерпілого Азаряна. В обвинувальному вироку суддя вказав, що у справі немає доказів, які б свідчили про вчинення обвинуваченим умисного вбивства у стані необхідної оборони і призначив йому покарання за умисне вбивство. Чи правий суд?

11. У відділення невідкладної хірургії був доставлений Савенко, якого водій автомобіля, грубо порушивши правила дорожнього руху, збив на пішохідному переході, заподіявши постраждалому численні травми і переломи. Коли Савенка готували до операції, в кишенях його куртки, піджака і брюк знайшли значну кількість годинників, коштовностей і ювелірних виробів. Під час розслідування кримінальної справи про ДТП слідчий зібрав достатньо доказів, які викривали потерпілого у вчиненні крадіжок із квартир. Оцініть належність цих доказів по справі про заподіяння тілесних ушкоджень Савченку.

12. Слідчий викликав на 10 годин ранку для допиту свідка, але коли він зявився, слідчому зателефонували на мобільний телефон і у нього виникла негайна потреба виїхати із прокуратури в особистих справах. Слідчий звернувся до свого колеги – слідчого із значним досвідом слідчої роботи, попросив допитати свідка, що зявився і розяснив які питаня слід зясувати. Оцініть протокол допиту свідка з точки зору допустимості доказів.
13. Під час розслідування кримінальної справи про нестачу грошей у касі автотранспортного підприємства, слідчий повідомив про підозру касиру Бутовій в тому, що вона привласнила кошти, які отримувала при продажу квитків, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК . Підозрювана Бутова визнала себе винною частково і пояснила, що нестача дійсно сталася з її вини, але грошей вона не привласнила, частину з них у неї викрали частково, коли вона їхала у міському транспорті. Крім того, одного разу вона забула закрити сейф, де були гроші, а у кімнаті крім неї ще два працівника бухгалтерії, можливо вони викрали гроші. Слідчий пояснив, що підозру можна скасувати тільки у тому разі, якщо вона, Бутова, докаже, що нестача сталася дійсно з таких обставин, як вона розказала. Чи правий слідчий?

14. Налін на залізничному вокзалі викрав валізу з речами, що належала Савіній.. Це побачила Калюжна і повідомила Савіну, після чого вони разом заявили працівникам патрульної служби міліції про крадіжку. Коли вони всі разом вийшли на площу біля вокзалу, побачили злочинця і вказали на нього співробітникам міліці. Тї затримали його і разом із жінками доставили у чергову частину лінійного відділу внутрішніх справ, де від Савіної одержали заяву для реєстрації у ЄРДР. Зранку допитав Калюжну як свідка і пред’явив їй для впізнання Наліна. Оцініть допустимість доказу, одержаного шляхом перевірки показань свідка.

15. Наприкінці листопада під час огляду місця події – ділянки шляху з містком через річку, з якого впав автобус, на відстані 20 кілометрів від найближчого населеного пункту, один з понятих ненароком впав у воду і його терміново відвезли додому. Тією ж машиною на місце події привезли брата понятого, слідчий вписав його дані в протокол, розяснив обовязки і права і продовжив огляд. Після повернення з огляду слідчий оголосив протокол і тому понятому, що впав у воду і той підписав його. Оцініть протокол з точки зору його допустимості.
13PAGE 15


13PAGE 14115
15

Приложенные файлы

  • doc 26591013
    Размер файла: 78 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий