РЕ_Семинари_2014-2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
університет БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ
ХАРКІВСЬКий інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра фінансів та економічної безпеки

регіональна економіка

плани семінарських занять
з методичними рекомендаціямиДля студентів напрямів підготовки –
6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
Харків 2014


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів
30 серпня 2014 р., протокол № 1Плани семінарських занять з дисципліни “Регіональна економіка” з методичними рекомендаціями для студентів напрямів підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. / Укладач Богатіщев О.М.– Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 20 с.


© Богатіщев О.М., 2014.
© ХІБС УБС НБУ, 2014.
ЗМІСТ

Вступ
Плани семінарських занять ................................................................. 5
Тематика рефератів .............................................................................. 11
Методичні рекомендації до проведення семінарських занять ......... 12
Рекомендована література ................................................................... 17


ВСТУП

У період становлення і функціонування ринкової економіки надзвичайно зростає роль ефективного розміщення продуктивних сил, модернізації структури народного господарства, реальної оцінки і перерозподілу сировинного і виробничого потенціалу, зовнішньоекономічних зв’язків країни. Виходячи з цього, знання, набуті в процесі вивчення дисципліни, знадобляться майбутньому економістові для прийняття рішень, що стосуються розташування об’єктів підприємницької діяльності, їх виробничої, фінансово-господарської і соціальної діяльності, експортно-імпортних можливостей тощо.
Навчальна мета курсу – оволодіння основами розміщення і територіальної організації продуктивних сил, оцінки їх діяльності і перспективи розвитку в умовах ринкових відносин.
Виховна мета курсу – розвиток творчої активності, виховання громадянських і професійно вагомих якостей майбутнього фахівця.
Розвиваюча мета курсу – розвиток творчого мислення, формування умінь і навичок самостійної розумової праці.
Досягнення мети вивчення дисципліни передбачається за рахунок організації і проведення таких форм занять: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота студентів.

Згідно тематичного плану загальні витрати часу на семінарські заняття – 36 год.

Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам у підготовці до семінарських занять та самостійному опрацюванні навчального матеріалу.
1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Семінарське заняття № 1 (2 год.)
Тема 1: Предмет, метод і завдання дисципліни.
Питання:
Значення теорії й практики розміщення продуктивних сил для ефективної роботи підприємства.
Доведіть необхідність теоретичного обгрунтування РПС і регіональної економіки (теорії розміщення Тюнера, Вебера, Льоша).
Роль і значення регіональної економіки у вдосконаленні територіального поділу праці в Україні.
Завдання:
підготувати реферати, доповіді на теми: “Вклад українських вчених в теорію і практику РПС”, “Реалізація теорії просторової економіки в РПС України.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – виконання завдань, обговорення питань, тестування.
Література: [2, 8, 14,15, 21]

Семінарське заняття № 2 (2 год.)
Тема 2 : Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил.
Питання:
Доведіть важливість знань про закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил їх ролі у підвищенні ефективності виробництва і розвитку економіки регіонів.
Визначити закономірності РПС і довести їх значення у:
формуванні економічних районів та спеціалізації їх господарства;
забезпеченні правильного поєднання і взаємопов'язаного розвитку галузей на певній території;
господарській економії за рахунок зниження витрат основного виробництва, а також здешевленні перевезень сировини і готової продукції.
3. Доведіть визначальний вплив факторів РПС на формування економіки регіонів, ТВК.
Завдання:
підготувати реферати, доповіді на теми: “Визначальна роль екологічних і соціальних критеріїв у розміщенні виробництва”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – виконання завдань, обговорення питань, тестування.
Література: [2, 8, 14,15, 21]

Семінарське заняття № 3 (2 год.)
Тема 3: Економічне районування і територіальна організація господарства.
Питання:
Доведіть, що економічний район є територіальною підсистемою організації господарського комплексу країни.
Сучасне економічне районування, його практичне значення для розвитку регіонів.
Проблеми і перспективи удосконалення економічного районування.
Завдання:
підготувати доповіді, реферати на теми: “Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – обговорення питань, робота з картою, тестування.
Література: [1, 4, 8, 14, 15, 16].

Семінарське заняття № 4 (2 год.)
Тема 3: Економічне районування і територіальна організація господарства.
Питання:
Господарські комплекси регіонів, особливості їх територіальної і галузевої структури.
Форми територіальної організації господарства, регіональні особливості.
Поясніть, чому під час характеристики економічних районів йдеться мова про промислові вузли, ТВК.
Завдання:
підготувати доповіді, реферати на теми: “Територіально-виробничі комплекси в системі економічного районування”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – обговорення питань, робота з картою, тестування.
Література: [1, 4, 8, 14, 15, 16].

Семінарське заняття № 5 (2 год.)
Тема 4: Регіон у системі територіального поділу праці
Питання:
Доведіть, що територіальний поділ праці є основою формування економічних регіонів.
Особливості територіальної, галузевої і виробничої структури господарських комплексів регіонів.
Сучасний стан та напрями регіонального розвитку економіки України.
Завдання:
підготувати доповіді, реферати на теми: “Проблеми комплексно-пропорційного розвитку регіонів України”, “Специфічність господарства Донбасу та Придніпров'я”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – обговорення питань, робота з картою, тестування.
Література: [1, 4, 8, 14, 15, 16].

Семінарське заняття № 6 (2 год.)
Тема 5: Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.
Питання:
Основні напрями державної регіональної економічної політики.
Завдання державної регіональної економічної політики у сферах економічній, соціальній, екологічній.
Шляхи підвищення ролі регіонів у розвитку й розміщенні продуктивних сил.
Завдання:
підготувати реферати на тему “Законодавчо-нормативна база реалізації ДРЕП”, “Проблеми бюджетно-фінансового регулювання регіонального розвитку”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – виконання завдань, обговорення питань, тестування.
Література: [1, 4, 8, 14, 15, 17].

Семінарське заняття № 7 (2 год.)
Тема 6: Механізм реалізації регіональної економічної політики
Питання:
Важелі механізму реалізації державної регіональної економічної політики та управління регіональним розвитком.
Сучасне регіональне управління і місцеве самоврядування.
Функції центральних державних органів і місцевих державних адміністрацій щодо реалізації регіональної економічної політики.
Завдання:
підготувати реферати на теми: “Вплив міжрегіонального і прикордонного співробітництва на розвиток економіки регіонів”, “Індикатори соціально-економічного розвитку регіону”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – виконання завдань, обговорення питань, тестування.
Література: [1, 4, 8, 14, 15, 17].

Семінарське заняття № 8 (2 год.)
Тема 7: Господарський комплекс України, його структури і трансформація в ринкових умовах
Питання:
Сучасна галузева структура національної економіки та її регіональні особливості.
Стратегія і тактика структурної перебудови економіки країни.
Зрушення у галузевій структурі господарства під впливом соціальної переорієнтації та науково-технічного прогресу в умовах ринкової економіки
Завдання:
підготувати реферати, доповіді на теми: “Просторові диспропорції господарського комплексу України”, “Зрушення у галузевій структурі господарства під впливом соціальної переорієнтації економіки та НТП”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – виконання завдань, обговорення питань, тестування.
Література: [4, 8, 13,14, 15, 17].

Семінарське заняття № 9 (2 год.)
Тема 8: Природноресурсний потенціал України
Питання:
Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів (основні родовища, запаси, якість).
Оцінка забезпеченості потреб України власними сировинними ресурсами (за галузями).
Проблеми забезпеченості України ресурсами та шляхи їх вирішення.
Завдання:
підготувати реферати на теми: “Перспективи забезпечення України власними паливними ресурсами”, “Альтернативні джерела енергії, стан і перспективи”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – обговорення питань, робота з картою, виконання завдань, тестування..
Література [8, 9,14, 15, 17]

Семінарське заняття № 10 (2 год.)
Тема 8: Трудоресурсний потенціал України
Питання:
Демографічна ситуація в Україні, причини виникнення та наслідки.
Особливості структури трудових ресурсів та забезпеченості ними регіонів.
Проблеми і перспективи зайнятості трудових ресурсів.
Завдання:
підготувати реферати на теми: “Демографічна ситуація в Україні її вплив на кількісні і якісні показники трудових ресурсів”, “Проблема безробіття в Україні, шляхи її вирішення”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – обговорення питань, робота з картою, виконання завдань, тестування..
Література [8, 9,14, 15, 17]


Семінарське заняття № 11 (2 год.)
Тема 9: Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення
Питання:
Проблеми паливної промисловості і електроенергетики України, шляхи їх вирішення.
Особливості розвитку і розміщення металургійного і машинобудівного комплексів. Проблеми і перспективи розвитку.
Хімічна та целюлозно-паперова промисловість.
Проблеми і перспективи розвитку промислового комплексу.
Завдання:
Підготувати доповіді, реферати на теми: “Промисловість України. Стан, проблеми й перспективи розвитку”, “Перспективи розв'язання проблеми забезпеченості України нафтою і газом”, “Стан, проблеми і перспективи розвитку машинобудування”.
Обладнання заняття – карти: “Економіка України”, “Промисловість України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – обговорення доповідей, робота з картою, тестування.
Література: [4, 8, 13,14, 15, 17, 22].

Семінарське заняття № 12 (2 год.)
Тема 9: Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення
Питання:
Роль АПК у народному господарстві та його регіональні особливості, сучасний стан і проблеми розвитку.
Проблеми і перспективи розвитку комплексу з виробництва непродовольчих товарів народного споживання.
Транспортний комплекс його роль і місце у розвитку економіки регіонів і країни.
Завдання:
Підготувати доповіді, реферати на теми: “Будівельний комплекс. Перспективи розвитку”, “Легка промисловість. Проблеми та перспективи розвитку”, “Вплив транспорту на розміщення продуктивних сил і розвиток економіки регіонів”.
Обладнання заняття – карти: “Економіка України”, “Промисловість”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – обговорення доповідей, робота з картою, тестування.
Література: [4, 8, 13,14, 15, 17, 22].
Семінарське заняття № 13 (2 год.)
Тема 10: Регіональна економіка як єдність регіональних соціально-економічних систем
Питання:
Соціально-економічні основи регіональної економіки. Економіка регіону, як ланка єдиного господарського комплексу України.
Ступінь участі регіону у територіальному поділі праці як основа визначення його спеціалізації.
Проблеми комплексного соціально-економічного розвитку регіонів в умовах становлення ринкових відносин.
Завдання:
Підготувати доповіді, реферати (регіон за вибором студента) на теми: “Промисловий комплекс, його місце і роль в економіці регіону та країни.”, “Агропромисловий комплекс, його місце і роль в економіці регіону та країни”, “Територіально-виробничі комплекси регіону, як основа розвитку їх економіки”, “Соціально-економічні проблеми регіонів, шляхи їх вирішення”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, графопроектор.
Форми контролю знань – обговорення питань, робота з картою, тестування.
Література: [1, 5, 7, 11, 14-16]


Семінарське заняття № 14 (2 год.)
Тема 11: Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
Питання:
Особливості сучасної спеціалізації Донецького, Придніпровського і Північно-Східного економічних районів, їх роль в економіці України.
Об’єктивна необхідність комплексного соціального та економічного розвитку регіонів.
Стратегічні і поточні завдання розвитку економіки регіонів.
Завдання:
підготувати реферати на теми: “Бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку”
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – обговорення питань і доповідей, тестування.
Література: [4, 8, 11, 14, 15, 22]


Семінарське заняття № 15 (2 год.)
Тема 11: Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
Питання:
Особливості сучасної структури господарського комплексу Карпатського, Волинського і Подільського економічних районів, їх місце в системі територіального поділу праці.
Об’єктивна необхідність комплексного соціального та економічного розвитку регіонів.
Стратегічні і поточні завдання розвитку економіки регіонів.
Завдання:
підготувати реферати на теми: “Бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – обговорення питань і доповідей, тестування.
Література: [4, 8, 11, 14, 15, 22]


Семінарське заняття № 16 (2 год.)
Тема 11: Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
Питання:
Обгрунтованість сучасної спеціалізації Столичного, Центрального і Причорноморського економічних районів, їх місце в системі територіального поділу праці.
Об’єктивна необхідність комплексного соціального та економічного регіону.
Стратегічні і поточні завдання подальшого розвитку економіки регіонів України.
Завдання:
підготувати реферати на теми: “Роль і місце АР Крим в системі територіального поділу праці”, “Необхідність бюджетно-фінансового регулювання розвитку економіки регіонів”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – обговорення питань і доповідей, тестування.
Література: [4, 8, 11, 14, 15, 22]

Семінарське заняття № 17 (2 год.)
Тема 12: Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури
Питання:
Об'єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв'язків.
Зовнішня торгівля: структура, тенденції розвитку. Зовнішньоекономічний баланс України. Територіальна і товарна структура експорту та імпорту.
Важливість економічних зв'язків та співробітництва з країнами СНД і прикордонними регіонами.
Завдання:
підготувати реферати на теми: “Міжрегіональне і прикордонне співробітництво”, “Вільні економічні зони”, “Зовнішня торгівля України. Проблеми і перспективи розвитку”, “Економічні зв’язки України з країнами Європи і Світу (членами СНД)”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, політична карта світу, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – опитування, обговорення питань, доповідей, тестування.
Література: [4, 8, 11, 14, 15, 22]

Семінарське заняття № 18 (2 год.)
Тема 13: Фактори сталого розвитку продуктивних сил
Питання:
Нові форми регіонального розвитку  в умовах трансформації економіки.
Завдання:
підготувати реферати на теми: “Стратегія сталого розвитку України”, “Фактори та індикатори сталого розвитку продуктивних сил”.
Обладнання заняття – карта “Економіка України”, політична карта світу, мультимедійний проектор.
Форми контролю знань – опитування, обговорення питань, доповідей, тестування.
Література: [4, 8, 11, 14, 15, 22]

2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ, есе

Вклад українських вчених в теорію і практику економіки регіонів.
Реалізація теорії просторової економіки в розміщення продуктивних сил.
Регіональна економіка в системі ринкової економіки.
Визначальна роль екологічних і соціальних критеріїв у розміщенні виробництва.
Принципи ефективного розміщення виробництва.
Принцип комплексності у розміщенні виробництва.
Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів.
Територіально-виробничі комплекси в системі економічного районування.
Спеціальні методи аналізу й економічного обгрунтування розміщення виробництва.
Територіальні баланси їх значення для економічного обгрунтування територіально-комплексного розміщення виробництва.
Науково-технічний потенціал України, його роль у становленні економіки України.
Бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку.
Законодавчо-нормативна база та управління регіональним розвитком.
Міжрегіональне і прикордонне співробітництво.
Вплив міжрегіонального і прикордонного співробітництва на розвиток економіки регіонів.
Вільні економічні зони.
Форми її територіальної організації промисловості.
Зрушення у галузевій структурі господарства під впливом соціальної переорієнтації економіки.
Проблеми й перспективи забезпечення України власними природними ресурсами (за видами).
Демографічна ситуація в Україні її вплив на кількісні і якісні показники трудових ресурсів.
Проблема безробіття в Україні, шляхи її вирішення.
Перспективи розв'язання проблеми забезпеченості України нафтою і газом.
Електроенергетика України. Стан, проблеми, шляхи вирішення.
Особливості розвитку і розміщення машинобудування.
Стан, проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу.
Промисловість будівельних матеріалів. Структура галузі, особливості розміщення виробництв.
Капітальне будівництво. Кількісна та якісна характеристика.
Легка промисловість. Стан, проблеми та перспективи розвитку.
Агропромисловий комплекс, його місце і роль в економіці регіону та країни.
Територіально-виробничі комплекси регіону, як основа розвитку їх економіки.
Соціально-економічні проблеми регіонів, шляхи їх вирішення.
Бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку.
Транспорт України, його роль у забезпеченні зовнішніх економічних зв’язків.
Міжрегіональне і прикордонне співробітництво.
Зовнішня торгівля України. Стан, проблеми, перспективи розвитку.
Економічні зв’язки України з країнами Європи і Світу (членами СНД).
Регіональні ринки. Проблеми і перспективи розвитку.
Транскордонне співробітництво.3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань із попередньо визначених тем, до яких студенти грунтовно готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань або рефератів.
Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, дискусії, конференції, рецензування й обговорення рефератів та доповідей.
Бесіда – це питання викладача, викладені з метою збудження думок і відповідей студентів. Бесіда може розпочинатися з повідомлення фактів, опису явищ, ситуацій, котрі потребують вирішення. Питання, які ставляться викладачем у ході бесіди змушують студентів використовувати набуті знання й досвід, здійснювати логічні міркування, узагальнення і на їх підставі робити висновки. У результаті студенти “відкривають нове”, отримують знання, що стимулює їх навчальну активність.
Диспут – це спілкування викладача й студентів (студента) із якоїсь актуальної проблеми, питання. При цьому викладач або студенти викладають протилежні точки зору з однієї проблеми (питання) і пропонується учасникам диспуту викласти та обґрунтувати свою точку зору на проблему.
Задача учасників диспуту полягає не тільки в тому, щоб відстоювати свою позицію, але і спростовувати протилежну.
Конференція – передбачає виступи студентів із доповідями, рецензіями та їх участь в обговоренні доповідей.
Доповідь готується на підставі вивчення різних джерел інформації.
Рецензія подається студентом на надану йому доповідь, реферат.
Підготовка до семінару включає роботу студентів із різними джерелами інформації з питань семінару.
Основні результати такої роботи – це тези, реферати, доповіді та рецензії.
Тези – стислий виклад основних положень з питань семінарського заняття.
Реферат – стислий виклад суті питання, яке вивчається за різними джерелами інформації, включаючи аналіз різних думок і оцінку студентом викладеного матеріалу.
Доповідь – розширене викладення суті питання семінару з коротким висновком (резюме) студента щодо суті теми обговорення.
Рецензія – це критична оцінка доповіді, реферату.
Семінари проводяться з метою розвитку творчої самостійності студентів, поглиблення знань та інтересу до науки, розвитку культури мовлення, вмінь і навичок публічного виступу, участі в дискусії.
Семінарські заняття з курсу “Регіональна економіка” передбачають формування особистої думки кожного студента з тієї чи іншої проблеми, вони спрямовані на розвиток здібностей до активного та альтернативного мислення, уміння самостійно формувати й конкретизувати проблему, обгрунтовувати необхідність її вирішення.
Найбільш ефективними формами семінарських занять є проблемні семінари, семінари-диспути, семінари-практикуми. Питання, які обговорюються на таких семінарах, містять проблему, яку можна вирішити тільки при активній взаємодії всіх його учасників. Такі заняття грунтовно готуються викладачем та студентами і проводяться по закінченні модулю.
Задача викладача полягає в координації загальних зусиль, створенні умов для успішного досягнення мети семінару.
Роль “викладача” можуть виконувати й студенти, ті, які найбільш підготовлені, найбільш активні у навчальній діяльності. Успішним семінар буде, якщо кожен студент прагне до самостійного накопичення знань, розвиває уміння та навички навчальної діяльності.
Продуктивним і цікавим семінар буде за умови, якщо студенти якісно готуються до нього, активно й цілеспрямовано взаємодіють один з одним. Необхідно пам’ятати, що основна проблема семінару досить складна, тому студентам необхідно спільно діяти, взаємодопомогати, обмінюватися думками, інформацією тощо.
Оцінки, які отримують студенти на семінарських заняттях, враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

1. Підготовка та проведення семінарського заняття

Підготовка та проведення семінарського заняття здійснюється за етапами:
Завчасне доведення до відома студентів теми, змісту та переліку основних питань семінару, тематики рефератів.
При підготовці до семінарських занять рекомендується використовувати конспект лекцій, підручники, журнали та інші джерела інформації.
Надається необхідний для підготовки до семінару список літератури та інших джерел інформації.
Пропонується використовувати такі періодичних видань видання:
журнали: “Економіка України”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Вісник Національного банку України” тощо;
Урядовий кур’єр”, “Голос України”, обласні видання.
Визначається форма проведення семінару та види діяльності його учасників. Види дії студентів: доповідь, відповідь на питання, рецензування рефератів тощо.
Узгодження учасниками семінару своїх дій, підготовка необхідних матеріалів (карти, таблиці, слайди тощо).
Доповідь, обговорення й захист питання, проблеми, поглядів на проблему.
Порядок обговорення: доповідь або повідомлення, доповнення до нього, відповіді на питання студентів та викладача.
Проблема або питання вважається захищеним, коли вичерпуються питання до доповідача.

2. Проведення cемінарського заняття у складі робочих груп

Підготовка й проведення семінару здійснюється за етапами:
Завчасно, з урахуванням рівня підготовленості та особистих взаємовідносин, формуються робочі групи.
У кожній з груп обирається керівник.
Заздалегідь повідомляється тема, зміст та перелік головних питань (проблеми) семінару.
Надається список літератури та інших джерел інформації, необхідних для підготовки семінару.
Розподіл питань, винесених на обговорення між робочими групами.
Визначення форми проведення семінару, виду діяльності кожної групи та тривалості семінару.
Види дії групи: доповідь, доповнення, відповідь на питання, опанування, рецензування і т.п.
Узгодження до початку семінару групами учасників своїх дій і відповідей, підбір необхідних матеріалів (карти, таблиці, схеми тощо), визначення основного доповідача.
Обговорення й захист питання, проблеми (здійснюється у такому порядку: основне повідомлення, відповіді на питання студентів та викладача). Обов’язкова умова – у роботі беруть участь усі члени робочої групи.
Проблема або питання вважаються захищеними, коли в опонентів вичерпуються питання до доповідача й членів групи.
Стимулювання діяльності учасників семінару

Кращу й додаткову оцінку студент одержує:
якщо завдання виконано за короткий час, що свідчить про здібності студента швидко розв’язувати проблеми або питання, його добрий рівень підготовки;
за оригінальність рішення проблем, гіпотез тощо;
формулювання завдань, проблем, прийняття рішень;
уміння аналізувати отримані результати виконаних завдань, проблем.

Дискусія на семінарському занятті, її види

Дискусія – це обговорення будь-якого суперечливого питання, проблеми з метою її правильного рішення, вона виникає на підставі спілкування викладача й студента, або студентів у процесі розв’язання проблемної ситуації.
Дискусія включає взаємопов’язані компоненти:
знання предмета обговорення (суперечки);
уміння вести суперечку, захищати особисту точку зору, володіння способами здійснювати логічні операції;
емоційні переживання, потреби, мотиви, оцінки.
На семінарському занятті виникають такі види дискусії:
спонтанна – під час рішення проблеми або розв’язання питання усіма студентами в групі, як вибух емоцій;
запланована – коли студенти попередньо знайомляться з предметом обговорення, вивчають додаткову літературу і мають достатні знання для рішення завдання, поставленої проблеми. Цей вид дискусії характерний для семінарів.

4.1. Основні етапи проведення дискусії

Мотивація діяльності пов’язана з підготовкою обговорення. На цьому етапі стимулюється зацікавленість проблемою, тобто предметом дискусії.
Наприклад, на розгляд учасників семінару з курсу “Розміщення продуктивних сил” пропонується декілька точок зору на рішення екологічних проблем:
Вичерпані всі природні ресурси, оточуюче людину природне середовище дуже забруднене, неминуча глобальна екологічна катастрофа.
Світ збереже комп’ютерна революція з новітніми технологіями. Єдине рішення, на думку послідовників цього підходу, – не стримання нових технологій, а їх усебічний розвиток.
Рішення екологічних проблем можливо при багатократному скороченні потреб людини.
Перед студентами ставиться запитання: “Із якою точкою зору ви згодні і чому?”.
Вимоги до організації обговорення:
Необхідно володіти темою обговорення, яка повинна опиратися на знання, уміння й досвід творчої діяльності.
Обговорення розвивати навколо головних питань, які несуть у собі протиріччя.
Завдання, постановка проблеми повинні бути чітко сформульовані й зрозумілі для учасників семінару.
Готуючись до заняття, кожен студент повинен попередньо ознайомиться з необхідною літературою. Для того щоб більш глибоко оволодіти змістом прочитаного, визначити особисту точку зору, необхідно дотримуватися таких правил вивчення допоміжної літератури:
уважно прочитайте пропоновані викладачем розділи, сторінки книг, статті;
визначте особисту позицію із суперечних питань;
порівняйте особисту оцінку проблеми, яка виникла під час читання, із точкою зору автора;
якщо вивчаєш декілька книг і статей, порівняй оцінки авторів з одного і того питання;
поміркуйте, яку позицію і як ти будеш захищати.
У вступі до обговорення обов’язково обгрунтуйте вибір теми або питань, уточніть вимоги до дискусії, визначте вузлові моменти проблеми, яка виноситься на обговорення.

4.2. Активізація діяльності студентів під час дискусії

Ведучий, викладач або студент, у ході заняття активізує діяльність учасників обговорення. Акцентує увагу на протилежних точках зору репліками типу: «добре міркування», «давайте поміркуємо разом», «яка оригінальна відповідь» тощо.
Міркування разом допоможе формулювати думки і розвивати співробітництво.
Кожен студент повинен пам’ятати, що питання необхідно ставити грамотно, а самому бути витриманим і доброзичливим.
У цьому допоможе пам’ятка ,,Як вести дискусію’’:
Починаючи дискусію (обговорення), зрозумійте предмет обговорення.
У дискусії поважайте погляди товаришів.
Питання ставте чітко й грамотно.
Формулюйте головні висновки.
Пам’ятайте, що кожне обговорення проблеми передбачає уміння користуватися гіпотезою, доказом і запереченням. Гіпотеза повинна бути досить простою, мати силу доказу, спиратися на раніше отримані знання, містити пропозиції, які можливо перевірити.
Оволодіти умінням доказу й заперечення можна, дотримуючись таких розумових дій:
Уважно послухайте (прочитайте) питання, визначте, у чому є проблема.
Сформулюйте гіпотезу (передбачення).
Висловите передбачення, аргументуйте його чітко, не повторюючи того, що було вже сказано.
Уважно слухайте докази товаришів, які мають протилежну точку зору, знайдіть у них сильні й слабкі сторони. Спростуйте їх докази.
Визначите, що ви здобули, взявши участь у дискусії.

5. Керування діяльністю студентів по ходу семінару

У ході семінару викладач (ведучий) керує діяльністю студентів в опрацюванні правильного рішення за допомогою таких питань:
спрямувальні (уточнити, пояснити);
оціночні (Чи згодні ви? Яка ваша точка зору? Зробіть вибір!);
оціночно-конфліктні (Чи правильно? Що краще? У кого інша думка?);
керівні (Що ви пропонуєте? Як ви поступите?);
прогностичні (спробуйте дати прогноз).
Викладач (ведучий) протягом усього заняття уважно слідкує за рухом дискусії, його задача завчасно помітити, почути момент закінчення обговорення, не дати знизитися зацікавленості предметом обговорення.
Активне включення студентів у дискусію здійснюється таким чином:
Не бійся помилитися, доведи, аргументуй свою точку зору.
Мета дискусії – спільний пошук істини. Це спільна пошукова праця, тому не прагни будь-що відхилити, заперечити думку опонента, доведи свою правоту.
Вступай в обговорення, якщо твоя думка не збігається з поглядами інших.
Нічого не сприймай на віру, без достатнього обгрунтування. Будь-яку думку розглядай тільки як припущення, що потребує перевірки, дослідження. Тільки внаслідок критичного аналізу приходь до того чи іншого переконання.

6. Підведення підсумків семінару

На цьому етапі заняття здійснюється аналіз висновків обговорення, оцінюється глибина аргументів, уміння використовувати прийоми доказу, заперечень, висунення гіпотези. Студенти отримують оцінки за семінар.
Об’єктивно оцінити діяльність студентів – відповідальна справа для всіх учасників семінару, тому необхідно дотримуватися таких критеріїв оцінки роботи як групи, так і кожного студента:
Повнота та правильність викладення фактів, володіння прийомом доказу, наявність правильних висновків – оцінка 5 (91-100 балів).
Послідовність, обгрунтованість та агументованість викладення питання – оцінка 4 (71-90 балів).
Використання й пояснення нової термінології, ілюстративного матеріалу, наявність помилок – оцінка 3 (51-60 балів).


Рецензування відповідей проводиться об’єктивно, делікатно, аргументовано. Спочатку визначаються позитивні риси, а потім недоліки.

рекомендована література

1. Законодавчі та нормативні акти
Конституція України. – К.: Преса України, 2006.
Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" № 1602 – ІІІ, 23.03.2000.
Закон України “Про державні цільові програми” № 1621 – IV, 18.03.2004.
Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”, №2850-IV. 8.09.2005.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»// Відомості Верховної Ради, 1991, N 29, ст. 377. Документ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], чинний, поточна редакцiя вiд 01.09.2005 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради, 1991, N 47, ст.646 Документ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], чинний, остання редакцiя вiд 31.03.2005.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»// Відомості Верховної Ради, 1997, №24, ст.170). Документ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], чинний, поточна редакцiя вiд 20.12.2005.  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Закон України “Про місцеві державні адміністрації” №586 – XIV, 09.04.1999.
Закон України “Про Генеральну схему планування територій” № 3059–III, 7.02.2002.
Закон України “Про захист економічної конкуренції” № 2210–III, 11.01.2001.
Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” № 1160 – IV, 11.09.2003.
Закон України “Про затвердження загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року” № 3458–IV, 22.02.2006.
Закон України “Про електроенергетику” № 1575/97 - ВР, 16.10.1997.
Закон України “Про заходи спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” № 2711–IV, 23.06.2005.
Закон України “Про альтернативні види рідкого та газового палива” № 1391 – XIV, 14.01.2000.
Закон України «Про плату за землю» // Відомості Верховної Ради, 1992, № 38, ст.560. Документ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], чинний, поточна редакція вiд 01.01.2006. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // Відомості Верховної Ради, 1991, № 41, ст.546. Документ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], чинний, остання редакція вiд 30.06.2005 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки” № 1989-III, 21.09.2000.
Закон України „Про планування і забудову територій” від 20.04.2000  № 1699-III.
Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” № 2017-III, 5.10.2000.
Закон України “Про Всеукраїнський перепис населення” №2058-III, 19.10.2000.
Закон України “Про Національний банк України” № 679- XIV, 20.05.1999.
Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-III, 17.12.2000.
Проект Закону України “Про територіальний устрій України”//Урядовий кур’єр, № 75, 22.04.2005, або (www.rada.gov.ua).
Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики”, № 341/2001, 25.05.2001.
Господарський кодекс України, № 435–IV, 16.01.2003.
Земельний кодекс України № 2768–III, 25.10.2001.
Постанова КМ України від 26.04.2003р., №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету”.
Постанова КМ України від 12.12.1994 р., №827 “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення”.
Постанова КМ України від 24.06.2006 р., №879 “Про затвердження Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року”.
Програма “Українське вугілля”, затверджена Постановою КМ України №1205 від 19.09.2001.
Державна програма зайнятості населення на 2006-2009 роки (затверджена Законом України).
Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 роки (Постанова КМ України від 28.07.2003 р., № 1174).
Державна стратегія регіонального розвитку до 2015 року (Постанова КМ України від 21.07.2006 р., № 1001).
Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки (Постанова КМУ від 11.09.2007 р., № 1118).
План заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії на період до 2030 року (Затверджено розпорядженням КМ України № 436-Р від 27.07.2006).
Концепція державної регіональної політики. Затверджена Указом Президента України від 25.05.2001, №341.

2. Основна література
Долішний М.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник рек. МОН України. – К.: Знання, 2008. – 256 с.
Жук М.В. Регіональна економіка: Підручник рек. МОН України. – К.: Академвидав, 2008. – 416 с.
Жук М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник рек. МОН України. – К.: Кондор, 2006. – 296 с.
Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: Навч.посібник рек. МОН України. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2010. – 545 с.
Зінь Н.А. Регіональна економіка: Підручник рек. МОН України. – К.: ВД “Професіонал”, 2007.
Клиновий В.Д. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч.посіб.для дист.навчання / Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. – К.: Університет “Україна”, 2005.
Регіональна економіка: навч. посіб. / Л.Т. Шевчук. – Київ: Знання, 2011.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник/ С.І.Дорогунцов, Т.А.Заяць, Ю.І.Пітюренко та ін.; За заг.ред.С.І.Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник. рек. МОН України / За ред. В.В. Ковалевського). – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2009. – 374с. : рис., табл. – (Серія "Вища освіта XXI століття").
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник рек. МОН України / За ред. В.В. Ковалевського. – 8.вид., стер. – К.: Либідь, 2006. – 350 с.
Тридід О.М., Богатіщев О.М. Регіональна економіка: Навч.посібник рек. МОН України. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2011. – 245 с.

3. Додаткова література
Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983.
Анализ и прогнозирование развития экономики регионов. / Отв. ред. Н.Г.Чумаченко. – К.: Наук. Думка, 2001.
Бардиш Г.О. Проблеми трансформації і реструктуризації української економіки в напрямі соціальної спрямованості. Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006.
Барнз Вільям, Ледебур Ларрі. Нові регіональні економіки. Пер. з англ. Пехник Андрій. – Львів: Літопис, 2003.
Белоусов И.И. Основы учения об экономическом районировании. – М.: Изд-во МГУ, 1986.
Богорад О.Д., Тевелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. – К., 2004.
Дідківська Л. І., Головко Л.С Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – 3-те вид., виправ. – К., 2003.
Доценко А. І. Регіональне розселення: проблеми і перспективи. – К.: Наук. думка, 1999.
Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. – К.: Femina, 1995.
Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка: Навчальний посібник.– К.: Наук. думка, 1999.
Єпіфанов А.О., Зеленський С.В., Мінченко М.В. та ін. Соціально-економічні основи розвитку регіонів. – Суми. ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2001.
Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006.
Іщук С. І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування: методологія, теорія. – К., 1996.
Кілієвич О. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. – К.: вид. Соломії Павличко „Основи”, 2003.
Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і переробл. Рек. мін. освіти і науки України. – К.: КНЕУ, 2005. – 776 c.
Макро- і мікроекономічні складові розвитку: Монографія / Стельмах В.С., Єпіфанов А.О. та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 505 с.
Мішина Н.І. Математичні методи в економіці: Навч. посібник рек. МОН України. – К.: ЦНЛ, 2003. – 148 с.
Минеральные ресурсы Украины. Современные проблемы и факторы развития минерально-сырьевых комплексов. – К.: Госкомгеология, 1993.
Пасічник В.Г. Економічне обгрунтування господарських рішень: Навч. посібник рек. МОН України. – К.: ЦНЛ, 2005. – 144 с.
Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища шк., 1996.
Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К., 1993.
Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – Львів: Новий світ, 2003.
Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна  діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.
Савченко І.Ю. Вільні економічні зони: світовий досвід і українська практика: Навч. посібник рек. МОН України. – К.: ЦНЛ, 2004. – 488 с.
Симоненко В.К. Українське Причорномор'я: потенційні можливості і перспективи розвитку. – К.: Вища шк., 1996.
Соціально-економічна географія України / За ред. О.І. Шаблія – Львів: Новий світ, 2004.
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С.І.Бандур, Т.А.Заяць, В.І.Куценко та ін. За заг.ред.Б.М.Данилишина.– Черкаси: Брама – Україна, 2006. – 760 с.
Сталий розвиток суспільства: 25 запитань та відповідей. Тлумачний словник. – К.: Поліграф-експрес, 2001.
Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 2000.
Стеценко Д.Н. Комплексное территориальное планирование народного хозяйства: Экономико-географический аспект. – К.: Вища школа, 1998.
Стеценко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2000. – 223 с.
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) “Шляхом Європейської інтеграції” / Авт.кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.
Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України. – К.: Кондор, 2001. – 154 с.
Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки. – К.: УАДУ, 1997.
Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії. – Львів: Світ, 1994.
Архипов С.В. Взаємодія між складовими в регіональних відкритих соціально-економічних системах та роль держави у збереженні їх цілісності//Економіка та держава №4, 2008. – с. 50-53.
Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети// Економіст №9, 2007. – с. 36-39.
Васильчук І.П. Оцінка ролі фондів прямих інвестицій в економіці// Економіка. Фінанси. Право №4, 2008.– с. 3-9.
Веклич О. Екологічні чинники формування конкурентноспроможної національної економіки // Економіка України № 7, 2009. – с.65-72.
Денисенко М.П. Проблеми формування національної інноваційної системи України// Актуальні проблеми економіки №4, 2008.– с. 73-81.
Захарченко В. Три типи трансформаційних процесів у промислових територіальних системах // Економіка України №6, 2006. – с.38-44.
Климахіна О. Методика оцінки економічного потенціалу України.// Економіка України №8, 2006. – с.38-41.
Ковальова Ю.М. Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на основі формування кластерів// Актуальні проблеми економіки №4, 2008.– с.179-187.
Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток// Економіка України №4, 2009.– с.84-91.
Лисенко Ю. Структура цілей управління регіоном // Економіка України №5, 2009. – с.38.
Мамутов В. Про поєднання держрегулювання і ринкової саморегуляції // Економіка України №1, 2006. – с.59-65.
Пилипяк О. Інвестиційна привабливість регіонів України: соціально-демографічний аспект//Економіка України №8, 2006. – с.82-86.
Романенко С. Структура внешней торговли как отражение тенденций инновационного развития регионов Украины// Економіст №9, 2008. – с.52-53.
Терон І. Диференціація інноваційного простору і формування стратегій регіонального розвитку// Економіст №9, 2007. – с.48-51.
Федулова Л.І. Державна політика в національній інноваційній системі// Актуальні проблеми економіки №4, 2008.– с. 90-103.
Федулова Л.І. Політика технологічної модернізації економіки//Економіка та держава №4, 2008.– с.68-73.
Федоренко В.Г. Інвестіційно-інноваційні процеси в Україні//Економіка та держава №3, 2008. – с. 10-14.
Чужиков В. Конвергенція і дивергенція регіонів України//Економіка України №9, 2006. – с.29-35.

4. Статистичні довідники

1. Економіка України за 200_ рік // Урядовий кур’єр
2. Статистичний щорічник України за 200_ рік / Держкомстат України

5. Картографічні джерела

1. Економічна карта України. – К.: НВП «Картографія», 2001.
2. Комплексний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2005.
3. Навчальний атлас України. – К., 2001.
4. Атлас України (електронний). – К., 2000.

6. Періодичні видання

Журнали

Актуальні проблеми економіки
Бюлетень НБУ
Вісник НБУ
Економіка та держава
Економіка. Економічні науки/Реф. журн.
Економіка України
Економіст
Економічна теорія
Економіка. Фінанси. Право
Регіональна економіка
Статистика України
Фінанси України


7. Електронні ресурси:

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сайт Президента України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сайт Верховної Ради України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сайт Кабінету Міністрів України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сайт Міністерства економіки України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сайт Держкомстату України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сайт Національного банку України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сайт Національної бібліотеки України ім. Вернадського.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сайт наукової бібліотеки НаУКМА.


Навчальне видання


Богатіщев Олександр Михайлович


регіональна економіка

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять

Для студентів напрямів підготовки –
6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

Відповідальний за випуск: О.М. Богатіщев
Технічний редактор: О.О. Нечепуренко
Комп’ютерна верстка: О.М. Богатіщев


План 2013 р. Поз.
Формат 21х29,7/2. Гарнітура Times New Roman
Умовн. друк. арк. 0,96. Обл.-вид. арк. 0,92
Друк ризографічний. Тираж прим.

Оригінал-макет підготовлено в редакційно-видавничому відділі
Харківського інституту банківської справи
Університету банківської справи НБУ

Надруковано в редакційно-видавничому відділі
Харківського інституту банківської справи
Університету банківської справи НБУ


61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55
Тел. (0572) 337-98-83

13PAGE 14315


13PAGE 14415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 26590995
    Размер файла: 234 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий