Семинары по банкротству


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ,
МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Факультет юридичний
Кафедра господарського і екологічного права
ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Правові проблеми банкрутства»
для студентів 6 курсу денної форми навчання
напряму підготовки 8.03040101 – правознавство
освітньо-кваліфікаційного рівня - «магістр»
Сімферополь, 2012
Семінарське заняття№ 1.
Тема: Правове регулювання повноважень арбітражного керуючого в різних процедурах справи про банкрутство.
ЦІЛЬ: Вивченнявказаної теми курсу;
освоєннялекційного матеріалу та знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи;
оволодіннявміннями використовувати отримані знання у практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2години
Питання для розгляду.
1. Виконання техніки безпеки за професійним напрямком підготовки.
Загальні положення про правовий статус арбітражного керуючого.
Повноваження арбітражного керуючого в різних процедурах справи про банкрутство.
Порядок призначення та зняття з посади арбітражного керуючого.
Відповідальність арбітражного керуючого в справі про банкрутство.
Питання контролю засвоєного матеріалу.
Порядок отримання ліцензії на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
Взаємодія арбітражного керуючого з органами внутрішніх справ, з органами місцевого самоврядування та з господарським судом.
Рекомендована література й нормативно-правові акти:
Основна література.
1. Закон України «Про банкрутство» № 2343-XII від 14.05.1992 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440.
2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 784-XIV від 30.06.99 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Cт. 378.
3. Закон Украины "О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности" от 01.06.00 г. № 1775-Ш (с изменениями и дополнениями).
4. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 240 с.
5. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності.: Навчальний посібник. - К, 2005.
Додаткова література.
6. Ольшанченко В. «Проблемы применения законодательства о банкротстве» // Экономика Украины. – 1998. - № 18. - Стр. 129-132
Семінарське заняття№ 2.
Тема. Правове забезпечення проведення загальних зборів кредиторів
в справі про банкрутство.
ЦІЛЬ: Вивчення вказаної теми курсу;
освоєння лекційного матеріалу і знань, що були отримані слухачами в ході самостійної роботи;
оволодіння уміннями використовувати отримані знання на практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години
Питання для розгляду.
Проблеми місця вибору проведення загальних зборів.
Організаційні питання щодо проведення загальних зборів кредиторів.
Порядок підрахування голосів на загальних зборах кредиторів.
Випадки другого скликання загальних зборів кредиторів.
Складання документів.
реєстр вимог кредиторів;
протокол загальних зборів кредиторів.
Питання контролю засвоєного матеріалу.
Документи, що складаються при проведенні загальних зборів кредиторів та їх зміст.
Правовий статус комітету кредиторів.
Рекомендована література й нормативно-правові акти:
Основна література.
1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 784-XIV від 30.06.99 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Cт. 378.
2. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 240 с.
Додаткова література.
3. Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 436 с.
Семінарське заняття№ 3.
Тема. Правові аспекти проведення аналізу
фінансово-господарської діяльності боржника.
ЦІЛЬ: Вивчення вказаної теми курсу;
освоєння лекційного матеріалу і знань, що були отримані слухачами в ході самостійної роботи;
оволодіння уміннями використовувати отримані знання на практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години
Питання для розгляду.
Особи, які мають правові підстави для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
Формули, які використовуються для виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.
Нормативно закріплена процедура виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства.
Правові наслідки виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства для службових осіб підприємства-боржника.
Питання контролю засвоєного матеріалу.
Дії арбітражного керуючого при виявленні ознак доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства.
Нормативно-правові акти, що регулюють процедуру проведення аналізу фінансово-господарської діяльності.
Рекомендована література й нормативно-правові акти:
Основна література.
1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 784-XIV від 30.06.99 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Cт. 378.
2. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 240 с.
Додаткова література.
3. Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 436 с.
Семінарське заняття№ 4.
Тема. Правове забезпечення порядку реалізації майна підприємства в процесі ведення справи про банкрутство.
ЦІЛЬ: Вивчення вказаної теми курсу;
освоєння лекційного матеріалу і знань, що були отримані слухачами в ході самостійної роботи;
оволодіння уміннями використовувати отримані знання на практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години
Питання для розгляду.
Порядок проведення відкритих торгів, аукціонів, конкурсів при реалізації майна підприємства-боржника та їх правове регулювання.
Документація, яка оформлюється в процесі реалізації майна підприємства.
Правові проблеми вибору ліцитатора тайого роль в процесі реалізаціїмайна підприємства-боржника чи підприємства-банкрута.
Складання документів.
протокол проведення аукціону;
протокол проведення відкритих торгів.
Питання контролю засвоєного матеріалу.
Зміст рекламного оголошення про проведення аукціону чи відкритих торгів.
Правовий статус ліцитатора.
Рекомендована література й нормативно-правові акти:
Основна література.
1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 784-XIV від 30.06.99 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Cт. 378.
2. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 240 с.
Додаткова література.
3. Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 436 с.
Семінарське заняття№ 5.
Тема. Правова проблематика регулювання відносин з ліквідації підприємства в справі про банкрутство.
ЦІЛЬ: Вивчення вказаної теми курсу;
освоєння лекційного матеріалу і знань, що були отримані слухачами в ході самостійної роботи;
оволодіння уміннями використовувати отримані знання на практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години
Питання для розгляду.
Правові проблеми практики формування ліквідаційної маси.
Інвентаризація майна підприємства-банкрута, як складова процедури ліквідації підприємства.
Теоретичні та практичні аспекти черговості задоволення вимог кредиторів.
Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс у справі про банкрутство.
Передача документації підприємства в архів та знищення печаток та штампів підприємства.
Складання документів.
1. звіт ліквідатора
Питання контролю засвоєного матеріалу.
Документі, що складаються в процесі ліквідаційної процедури та їх зміст.
Порядок передачі документації підприємства в архів.
Рекомендована література й нормативно-правові акти:
Основна література.
1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 784-XIV від 30.06.99 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Cт. 378.
2. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 240 с.
Додаткова література.
3. Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 436 с.
Джунь В. Ликвидационная процедура в производстве по делам о банкротстве /Право України. – 1997. - № 24. - С. 15-18.
Мельник О. В., Резнікова Т. А. Процес реализації механізму банкрутства підприємства в Україні // Вісник арбітражного керуючого. - 2001 р. – (№ 1).
Семінарське заняття№ 6.
Тема. Правові проблеми рейдерства підприємств.
ЦІЛЬ: Вивчення вказаної теми курсу;
освоєння лекційного матеріалу і знань, що були отримані слухачами в ході самостійної роботи;
оволодіння уміннями використовувати отримані знання на практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години
Питання для розгляду.
Історія розвитку та розповсюдження рейдерства.
Біле та чорне рейдерство.
Сіре рейдерство або гринмейл.
Причини рейдерських атак.
Способи рейдерських атак.
Способи захисту підприємств від рейдерів.
Відповідальність рейдерів.
Питання контролю засвоєного матеріалу.
Розкриття терміну «рейдерство».
Найкрупніші рейдери світу та України.
Рекомендована література й нормативно-правові акти:
Основна література.
1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 784-XIV від 30.06.99 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Cт. 378.
2. Закон України «Про екологічний аудит» № 1862-IV від 24.06.2004 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Cт. 500.
3. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 240 с.
Додаткова література.
4. Бондар Л.О. Правове регулювання екологічного менеджменту в Україні //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. – № 1. – С. 77-84.
5. Бондар Л.О. Екологічний менеджмент у системі правового механізму забезпечення екологічної безпеки. Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави //Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції. 24-25 вересня 2004 року, м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, 2004. – С. 66-71.
6. Защита бизнеса от рейдерских атак: методические рекомендации /Ю.И. Кравец. – Изд. 2-е, изм. и доп. – Одесса: Феникс, 2009. – 24 с.
Семінарське заняття № 7.
Тема. Правове забезпечення врахування екологічних вимог при банкрутстві підприємств України.
ЦІЛЬ: Вивчення вказаної теми курсу;
освоєння лекційного матеріалу і знань, що були отримані слухачами в ході самостійної роботи;
оволодіння уміннями використовувати отримані знання на практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години
Питання для розгляду.
Правоверегулювання врахування екологічних вимог при банкрутстві підприємств.
Правові аспекти банкрутства підприємств – об’єктів підвищеної небезпеки.
Науково-практичні передумови формування та функціонування правового механізму врахування екологічних вимог при банкрутстві підприємств України.
Складові еколого-правового механізму врахування екологічних вимог при банкрутстві підприємств – об’єктів підвищеної небезпеки:
а) екологічний менеджмент;
б) екологічне інформаційне забезпечення;
в) екологічна паспортизація;
г) екологічний аудит.
Питання контролю засвоєного матеріалу.
Сутність еколого-правового механізму врахування екологічних вимог при банкрутстві підприємств.
Об’єкти підвищеної небезпеки та їх класифікація.
Рекомендована література й нормативно-правові акти:
Основна література.
1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 784-XIV від 30.06.99 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Cт. 378.
2. Закон України «Про екологічний аудит» № 1862-IV від 24.06.2004 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Cт. 500.
2. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 240 с.
Додаткова література.
Бондар Л.О. Правове регулювання екологічного менеджменту в Україні //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. – № 1. – С. 77-84.
12. Бондар Л.О. Екологічний менеджмент у системі правового механізму забезпечення екологічної безпеки. Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави //Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції. 24-25 вересня 2004 року, м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, 2004. – С. 66-71.

Приложенные файлы

  • docx 26590433
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий