Семинар-прокурор-2015


Плани семінарських занять з курсу
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУБасков В.И. Курс прокурорского надзора. – М.: Зерцало, 2000. — 512 с.
Грицаєнко Л.Р. Прокурорська діяльність в Україні в світлі сучасного світового досвіду. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2009. – 576 с.
Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. - 136 с.
Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста (району) по виконанню функцій, визначених конституцією України. – Харків, Право, 2008. – 349 с.
Косюта М.В. Прокуратура України. – К.: Знання, 2010. – 404 с.
Михайленко О.Р. Прокуратура України: підручник. – К., 2011. – 336 с.
Півненко В.П. Прокурорський нагляд в Україні. Курс лекцій. – Харків : Харків юридичний, 2008. – 304 с.
Прокуратура України: Академічний курс: підручник/ В.В. Сухонос, В.П. Лакизюк, Л.В. Грицаєнко, В.М. Руденко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 566 с.
Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с.
Прокуратура України: навчальний посібник / За ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2011. – 446 с.
Сухонос В.В Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність: Монографія.- Суми, 2004.
Шумський П.І. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1998. – 336 с.

ТЕМА 1: ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІПлан.
Поняття правових засобів прокурорської діяльності. Їх система і класифікація.
Характеристика правових засобів прокурорської діяльності:
А) за допомогою яких виявляють порушення законів, причини та умови, що їм сприяють;
Б) спрямовані на усунення порушень законів та обставин, що їм сприяли;
В) спрямовані на притягнення порушників законів до юридичної відповідальності;
Г) що мають за мету забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної правопорушенням;
Ґ) що спрямовані на попередження правопорушень.
Правові засоби зобов’язуючого, зупиняючого та розпорядчого характеру.
Форма правових засобів прокурорської діяльності. Дії та акти прокурорської діяльності.
Нормативний матеріал:
Кримінальний процесуальний кодекс України від 14 квітня 2012 р. (із змінами і доповненнями).
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (із змінами і доповненнями).
Кодекс про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. (із змінами і доповненнями).
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. (із змінами і доповненнями).
Господарсько-процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 року (із змінами і доповненнями).
Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами і доповненнями).
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року (із змінами і доповненнями).
Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року (із змінами і доповненнями).
Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15 листопада 2001 року (із змінами і доповненнями) (ст. 13).
Наказ Генерального прокурора України №3 гн від 07.11.2012 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів».
Обов’язкова спеціальна література:
Бережный А.В., Долежан В.В. Акты прокурора по общему надзору: учебное пособие. – Харьков, 1983.
Єні О. Прокурор як суб’єкт заявлення клопотань під час судового розгляду кримінальної справи // Вісник прокуратури. – 2008. – №9.
Драган О. Повноваження прокурорів у провадженні по справах про адміністративні правопорушення. – Вісник прокуратури. – 2011. – №4. – С. 20-27.
Омельченко Г. Прокурор як суб’єкт перевірки законності та обґрунтованості судової постанови в кримінальному судочинстві України // Право України. – 1999 – № 4.
Полянський Ю.Є., Долежан В.В. Акти прокуратури: підготовка і внесення. – Одеса, 2003.
Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с.
Додаткова спеціальна література:
Вернидубов І. Новації у повноваженнях прокурора під час здійснення кримінального судочинства // Право України. – 1997. – № 1.
Давиденко Я. Роль прокурора у виявленні та усуненні причин і умов вчинення злочинів // Право України. – 1992 – № 8.
Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К., 2001.
Пособие для прокурорских работников. – М., 1991. Ч. 1.
Шумський П. Прокуратура України. – К., 1998.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Що являють собою правові засоби прокурорської діяльності?
Назвіть систему засобів прокурорської діяльності.
За якими критеріями (рубриками) можна класифікувати правові засоби прокурорської діяльності?
Як поділяються засоби прокурорської діяльності за суб’єктом їх застосування?
Як поділяються засоби прокурорської діяльності за способом їх реалізації?
Як поділяються засоби прокурорської діяльності за рівнем їх імперативності?
Як поділяються засоби прокурорської діяльності за галуззю прокурорської діяльності?
Який порядок отримання прокурором інформації, що містить банківську таємницю?
Які реквізити повинна містити вимога прокурора?
Який порядок призначення прокурором ревізій?
Що є передумовою проведення прокурорської перевірки за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів?
Які вимоги може ставити прокурор у поданні?
У яких випадках прокурор складає протокол?
Назвіть за допомогою яких правових засобів здійснюється поновлення прокурорами порушених прав та законних інтересів громадян і організацій.
На який строк прокурор може погодити захисний припис?
Назвіть основні дії, виконувані прокурором у сфері кримінального судочинства.
Назвіть основні дії, виконувані прокурором у сфері цивільного судочинства.
Назвіть основні дії, виконувані прокурором у сфері господарського судочинства.
Назвіть основні дії, виконувані прокурором у сфері адміністративного судочинства.
Яким вимогам повинні відповідати акти прокурора?
ЗАВДАННЯ:
Проведіть класифікацію правових засобів прокурорської діяльності, спрямованих на виявлення (тобто пошук) порушень законів, а також причин і умов, що їм сприяють. Накресліть таблицю і заповніть її за таким зразком:
Порядковий номер Назва конкретного правового засобу Нормативне закріплення
1.
безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності без особливих перепусток, де такі запроваджено. Ч. 2 ст.10; ч.ч.1, 3 ст. 12; п.п.1,2,3,4 ст.20; ч.2 ст.44 Закону України “Про прокуратуру”.
2. Проведіть класифікацію правових засобів, спрямованих на усунення порушень законів та обставин, що їм сприяли. Накресліть і заповніть таблицю за вищенаведеним зразком.
У прокуратуру Личаківського району м. Львова надійшли звернення громадян про порушення ТзОВ "Весна" строків виплати заробітної плати. При цьому було зазначено, що підприємство має заборгованість по податках, велику дебіторську заборгованість, а також, що працівники адміністрації підприємства регулярно отримують заробітну плату «в конвертах» та за рахунок коштів підприємства отримують оплачувані відпустки понад норми встановлені законодавством.
1. Чи є дані звернення підставою для прокурорської перевірки? Якщо так, то які документи, пояснення необхідно отримати?
2. Визначте коло державних органів та осіб, які можуть залучатися до проведення перевірки, та перелік завдань, які необхідно перед ними поставити.
3. Які заходи прокурорського реагування можуть бути реалізовані прокурором, якщо викладені в заявах факти підтвердяться?
Письмово дайте визначення наступних актів та засобів прокурорського реагування:
позов прокурора;
вказівка прокурора;
вимога прокурора;
клопотання прокурора;
доручення прокурора;
рапорт прокурора.
Правові засоби, спрямовані на виявлення (тобто пошук) порушень законів, а також причин і умов, що їм сприяють.
Прокурор, з метою виявлення порушень законів, має право:
а) безперешкодно, за посвідченням, що підтверджує посаду і без особливих перепусток, де такі запроваджено, входити у приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, підпорядкованості чи приналежності, до військових частин (нормативне закріплення: ч.2 ст.10; ч.1,3 ст.12; п.1,2,3,4 ст.20; ч.2 ст.44 Закону "Про прокуратуру");
б) мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою й тих, що містять комерційну чи банківську таємницю або конфіденційну інформацію (нормативне закріплення те саме);
в) письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою (нормативне закріплення те саме);
вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію, в тому числі статистичну, про стан законності і заходи щодо її забезпечення (нормативне закріплення те саме);
ґ) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур, незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз (п.3 ст.20 Закону);
д) викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону (п.4 ст.20 Закону); самостійно розглядати заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду, наглядати за додержанням вимог законодавства щодо порядку такого розгляду всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, проводити особистий прийом громадян (ч.ч.1,2,3 ст.12 Закону); у будь-який час відвідувати місця утримання затриманих, попередньо ув'язнених; місця, де засуджені відбувають покарання; установи для примусового лікування і перевиховання та проводити опитування осіб, що там перебувають, ознайомлюватися з документами, на підставі яких ці особи затримані, заарештовані,
ж)засуджені або до них застосовано заходи примусового характеру (п.1 ч.2 ст.44 Закону);
з)перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації вищеназваних установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень (п.2 ч.2 ст.44 Закону);
и)вимагати від органів дізнання і досудового слідства для перевірки кримінальні справи, документи, матеріали та інші відомості про вчинені злочини, хід дізнання, досудового слідства і встановлення осіб, які вчинили злочини. Перевіряти не менш як один раз на місяць виконання вимог закону про приймання, реєстрацію й вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини (п.1 ч.1 ст.227 КПК);
брати участь: у попередньому розгляді справи суддею; у судовому засіданні; у розгляді справи в суді апеляційної, касаційної інстанції, а також в порядку виключного провадження (ст.ст.240; 264; 362; ч.5 ст.391; ст.ст.394; 400-10 КПК).
Перераховані правові засоби (оскільки всі закріплені в нормативно-правових актах) прокурорської діяльності названого спрямування можуть бути застосовані як особисто прокурором, так і іншими прокурорськими працівниками або за вказівкою прокурора, або інколи, коли це у їх компетенції, і за власною ініціативою в рамках наглядової діяльності.
2. Правові засоби, спрямовані на усунення порушень законів та обставин, що їм сприяли. Застосовуючи ці засоби, прокурор:
а) опротестовує акти прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих Рад, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб (ч.2 п.1 ст.20 Закону);
б) вносить подання або протест на рішення місцевих Рад, залежно від характеру порушень (ч.2 п.2 ст.20 Закону);
в) дає приписи про усунення очевидних порушень закону (ч.2 п.4 ст.20 Закону);
г) вносить подання до державних органів, громадських організацій і посадових осіб про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли (ч.2 п.5 ст.20 Закону);
ґ) скасовує незаконні і необґрунтовані постанови слідчих та осіб,які проводять дізнання (ч.1 п.2 ст.227 КПК);
д) вносить апеляційне, касаційне подання і подання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження (п.8 ст.348; ч.2 ст.384; ст.ст.400-8; 400-9 КПК);
є) приймає рішення про негайне звільнення особи, яка незаконно перебуває в місцях утримання затриманих, попереднього ув'язнення, позбавлення волі або в установі для виконання заходів примусового характеру (ч. 2 п.З ст.44 Закону, ч.2 ст.14 КПК).
3. Правові засоби, спрямовані на притягнення порушників законів до юридичної відповідальності. Зокрема прокурор:
а) (найпоширеніший правовий засіб) - порушує, у встановленому законом порядку, кримінальні справи, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення, передає матеріали на розгляд громадської організації (ч.2 п.З ст.20 Закону, ч.4 ст.7-1, ст.97 КПК);
б) заявляє клопотання в судовому засіданні про те, що підсудний вчинив ще й інший злочин, з тим, щоб суд (суддя) прийняв відповідне рішення щодо цієї особи, а також вчиняє інші дії в межах судового розгляду: про зміну обвинувачення в суді; про притягнення до кримінальної відповідальності іншої особи; про притягнення до відповідальності за неправдиві показання, неправильний переклад і неправдивий висновок експерта (ст.ст.276, 277, 278, 279 КПК).
4. Правові засоби, спрямовані на відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної правопорушеннями:
а) згідно ст. 51-1 КПК прокурор у разі, коли цього не зробив слідчий чи дізнавач, роз'яснює потерпілому порядок поновлення його порушених прав і вживає необхідних заходів для відшкодування шкоди, завданої особі внаслідок незаконних: засудження; притягнення як обвинуваченого; затримання; застосування запобіжного заходу та у разі незаконного продовження виконання призначеного покарання у випадках, коли кримінальний закон, який усуває караність, набрав чинності. Таке роз'яснення оформляється шляхом письмового повідомлення, яке вручається громадянину особисто або поштою, а копія прилучається до матеріалів справи;
б) у відповідності із п.9 ст. 228 КПК прокурор перевіряє чи вжито слідчим чи дізнавачем заходів для відшкодування шкоди, заподіяної злочином, якщо ні, то повертає справу слідчому, щоб той у порядку вимог ст. 126 КПК забезпечив майбутнє виконання позову, тобто наклав арешт на майно обвинуваченого;
в) у відповідності з цими ж статтями і зокрема ч.2 ст. 126 КПК прокурор перевіряє чи вжито заходів щодо протидії приховання (незбереження) майна обвинуваченого, яким у майбутньому буде забезпечено цивільний позов;
г) згідно ст. 33 Закону і ч.2 ст.29 КПК прокурор пред'являє або підтримує поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування шкоди, заподіяної злочином, якщо цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров'я та з інших поважних причин не можуть захистити свої права (це щодо кримінального судочинства), а щодо цивільного, господарського, то у відповідності зі ст. 36 -1 Закону України "Про прокуратуру" та ст.ст. 121,122 та ін. ЦПК, ст. 29 ГПК прокурор звертається до суду з цивільними позовами або заявами про відшкодування певним категоріям осіб (які через фізичний чи психічний стан або з інших поважних причин не спроможні самостійно захищати свої порушені чи оспорюванні права) матеріальної шкоди, заподіяної правопорушенням.
5. Правові засоби, спрямовані на попередження правопорушень.
У широкому розумінні слова до таких засобів можна віднести всі вищеперераховані засоби, оскільки таке попередження ґрунтується
саме на них.
Разом з тим, до спеціальних правових засобів названого спрямування можна віднести:
а) подання прокурора з вимогою усунути порушення закону, причини цих порушень і умови, що їм сприяють (ст. 23 Закону);
б) порушення прокурором кримінальних справ, дисциплінарного провадження чи провадження про адміністративне правопорушення (ст. 24 Закону);
в) згода прокурора на подання слідчого до суду щодо взяття під варту підозрюваного (обвинуваченого) (ч.3 ст. 165-2 КПК);
г) обрання прокурором або вказівка слідчому обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою (ч.1 ст.165-2 КПК);
г) підтримання прокурором перед судом подання, або самостійне санкціонування проведення відповідних слідчих та деяких інших процесуальних дій (обшук, виїмку, огляд, поміщення на стаціонарну судову експертизу тощо), у ході проведення котрих завжди вирішуються, серед інших, також превентивні завдання (ст.ст. 177, 178, 187, 190, 205 КПК);
д) санкціонування прокурором відсторонення обвинуваченого від посади (ст. 147 КПК);
є)невідкладний прийом прокурора відповідного рівня:- Генеральний прокурор має право бути невідкладно прийнятим Головою Верховної Ради України, Президентом, прем'єр-міністром; - прокурор обласного рівня — керівниками, іншими посадовими особами відповідних органів державної влади та управління, підприємств, установ, організацій, - прокурор Автономної Республіки Крим - Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою уряду Автономної Республіки Крим (ст. 11 Закону);
є) санкціонування прокурором, починаючи з обласного та прирівняних до них та їх заступниками, затримання і видворення у примусовому порядку іноземного громадянина або апатрида за межі України (ст. 27 Закону);
ж)дача висновків щодо заявлених у судових засіданнях клопотань тощо;
з) зупинення дії правового акта до розгляду протесту в порядку прокурорського нагляду (ч.3 ст.21 Закону).
Отже, як бачимо, наведені вище правові засобі прокурорської діяльності доволі взаємозв'язані та взаємозалежні між собою і це випливає із того, що ними забезпечується основна функція прокурорської діяльності - забезпечення точного, неухильного і однакового для всіх виконання законів.
А зараз ті ж самі правові засоби диференціюємо залежно від характеру їх дії.
1. До правових засобів ЗОБОВ'ЯЗУЮЧОЇ дії можна віднести:
- вимогу прокурора про проведення перевірок, ревізій, виділення спеціалістів;
- письмові вказівки наглядаючого прокурора працівникам, які виконують оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
- виклики до прокуратури відповідних посадових осіб для дачі пояснень тощо;
- обов'язковість для виконання (розгляду) у встановлені строки актів прокурора у всіх галузях його наглядової діяльності (протестів, приписів, подань, постанов про порушення кримінальної справи, адміністративних чи дисциплінарних проваджень) тощо.
2. До правових засобів ЗУПИНЯЮЧОЇ дії відносять:
- внесення протесту в порядку нагляду - прокурор зупиняє дію опротестованого акту;
- припис, яким також зупиняється дія як наслідок порушення закону, оскільки припис підлягає негайному виконанню;
- інші процесуальні рішення прокурора або вказівки на їх проведення, особливо щодо застосування запобіжних заходів та інших засобів процесуального примусу також зупиняють певні наявні або можливі неправомірні дії правопорушника чи інших причетних до правопорушення осіб (відсторонення обвинуваченого від посади, заборона виїзду за кордон.
3. До правових засобів РОЗПОРЯДЧОГО характеру відносять:
- прийняття прокурором не пізніше 3-денного строку рішення за заявою або повідомленням про злочин: про порушення кримінальної справи, про відмову в порушенні кримінальної справи; про скерування заяви або повідомлення за належністю (ч.2 ст.97 КПК);
- скасування прокурором незаконних та необгрунтованих постанов слідчих та осіб, які проводять дізнання. Дача письмових вказівок про розслідування злочинів, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, проведення окремих слідчих дій та розшук осіб, які вчинили злочини. Доручення органам дізнання виконання постанов про затримання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, розшук осіб, які вчинили злочини, виконання інших слідчих дій, а також дає вказівки про вжиття заходів для розкриття злочинів і виявлення осіб, які їх вчинили, і так далі (п.п.2,3,4,8,9,10,11 ст. 227 КПК);
- розпорядження прокурора, що стосуються виконання вироків, ухвал і постанов суду, обов'язкові для всіх органів і посадових осіб, які їх виконують (ст. 44 Закону, ч.2 ст. 415 КПК).
Проаналізуємо правові засоби прокурорського реагування залежно від форми виразу, тобто від зовнішнього способу вияву реалізації завдань та функцій прокуратури.
За формою ці засоби поділяються, як вже зазначалось, на передбачені законодавством:
а) дії, тобто визначені законом повноваження прокурорів, інших прокурорських працівників для реалізації завдань та здійснення функцій прокуратури, які виконуються шляхом безпосередньої участі або втручання згаданих суб'єктів діяльності;
б) акти, тобто визначені законом письмові документовані рішення
прокурорського реагування на виявлені факти порушень чинного законодавства або про потребу вчинення певних дій, чи дозвіл на їх виконання.
Беручи участь в кримінальному, цивільному та господарському судочинстві так чи інакше набувають належну процесуальну форму: підтримання державного обвинувачення, подання та підтримання позову; надання відповідних висновків; заявлення клопотань, судових подань (апеляційних, касаційних тощо). Під час здійснення прокурорського нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів державними та недержавними юридичними, посадовими особами і громадянами; за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, також часто використовуються різновиди вищенаведених відповідних дій, коли вони не вимагають письмового оформлення. Але, так чи інакше, прокурори свої дії документують.
До правових актів прокурорської діяльності, у тому числі наглядової, відносять:
- протести;
- приписи;
- подання;
- постанови;
- позовні та іншого характеру судові заяви;
- письмові вказівки;
- документальні санкціонування, дозволи, затвердження та ін. Більшість із наведених актів (письмових документів) законодавчо визначені і за формою, і за змістом (мова йде про перші 5). На інші є прямі вказівки у законі, однак зміст та їх форма напрацьована тільки у теорії і практиці прокурорської діяльності.

ТЕМА2:НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ План.
1 частина
Суть та завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів.
Предмет і межі нагляду.
Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів.
Види нагляду за додержанням і застосуванням законів.
Методика прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.
Організація роботи з нагляду за додержанням і застосуванням законів.
Прокурорські перевірки додержання і застосування законів.
2 частина
8. Окремі методики проведення певних видів прокурорських перевірок щодо додержання і застосування законів.
А. Методика прокурорського нагляду за виконанням законів у сфері захисту прав і свобод громадян.
Б. Методика проведення прокурорських перевірок за додержанням за додержанням законодавства про адміністративні правопорушення.
В. Методика проведення прокурорських перевірок у сфері захисту прав дітей.
Г. Методика проведення прокурорських перевірок додержання і застосування екологічного законодавства.
Д. Методика проведення прокурорських перевірок законності правових актів.
Е. Методика проведення прокурорських перевірок виконання законодавства про власність.
Є. Методика проведення прокурорських перевірок за додержанням податкового законодавства.
Нормативний матеріал:
Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).
Наказ Генерального прокурора України №3 гн від 07.11.2012 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів».
Наказ Генерального прокурора України №16 гн від 01.11.2012 року «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей».
Інструкція «Про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України», затверджена Наказом Генерального прокурора України №9гн від 21.06.2011 року (зі змінами та доповненнями) .
Наказ Генерального прокурора України від 21 лютого 2000 року №16 “Про зміни в організації прокурорського нагляду за додержанням адміністративного законодавства”.
Наказ Генерального прокурора України №3/2гн від 4 жовтня 2011 року «Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин».
Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів, затверджене Наказом Генерального прокурора України №111 від 12.11.2012 року.
Обов’язкова спеціальна література:
Бережный А.В., Долежан В.В. Акты прокурора по общему надзору: учебное пособие. – Харьков, 1983.
Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору: вопрсы общей методики. – М., 1974.
Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – №7.
Галюк В. Правові основи прокурорського нагляду за додержанням органами виконавчої влади і місцевого самоврядування земельного законодавства // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 43-49
Грицаєнко Л. Роль та місце прокурорської влади в системі органів влади // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №6.
Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури. – 2008. – №12.
Корнякова Т. Трансформація та значення функції нагляду за додержанням прав і свобод громадян // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005.
Красноокий О. Встановлення правопорушень при здійсненні нагляду за додержанням та застосуванням законів з питань прав громадян // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №11.
Мичко М. До питання про загально-наглядову діяльність прокуратури // Право України. – 2000. – №4.
Попов Г. Організація роботи прокуратури із захисту прав і свобод дітей // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №2. – С.39-43.
Рудейчук В. Суть прокурорського нагляду // Вісник прокуратури – 2003. – №4.
Руденко М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Право України. – 2002. – №6.
Руденко М., Стось С. Концептуальна сутність прокурорського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №2.
Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А.; За ред. проф. В.Т. Нора – К.: Атіка, 2004.
Шевченко Є. Розгляд звернень в органах прокуратури // Вісник прокуратури – 2006. – №9.
Додаткова спеціальна література:
Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право України. – 2002. – №11.
Бабенко В.І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація. – К., 2005.
Давиденко Л., Черв’якова О., Марочкін І. Загальний нагляд прокуратури: минуле, сучасне, майбутнє // Право України. – 1996 – №10.
Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Монография. – Л., 1990.
Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2002.
Руденко М. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері поводження з відходами // Право України. – 1999. – №1.
Суботін Є., Черв’якова О. Від загального нагляду до представництва інтересів громадян та держави в суді // Право України. – 1998 – №5.
Черв’якова О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян в органи місцевого самоврядування // Право України. – 1999.–№1.
Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора. Учебное пособие. – М., 1999.
Шумський П. Досвід наглядної діяльності прокуратури за додержанням законодавства // Право України. – 1991. – № 1.
Шумський П. Роль прокуратури в захисті прав людини // Право України. – 1997 – №3.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
До 1 частини
Які завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів?
Виконання яких законів не входить у предмет нагляду прокуратури за додержанням і застосуванням законів?
Чи відносять виконання законів громадянами до предмету нагляду за додержанням і застосуванням законів?
Які заходи реагування передбачено законодавством України на випадок виявлення порушення законів у ході проведення прокурорської перевірки?
Що є предметом перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів?
Які обставини можуть вплинути на рішення прокурора звернутись у суд із заявою на правовий акт, що суперечить закону?
Які є види нагляду за додержанням та застосуванням законодавства?
Що включає методика нагляду за додержанням та застосуванням законодавства?
Що включає організація роботи з нагляду за додержанням і застосуванням законів?
Що таке прокурорська перевірка додержання і застосування законів?
Які існують види прокурорських перевірок додержання і застосування законів?
Які вимоги до проведення прокурорських перевірок додержання і застосування законів?
Чи вправі прокурор проводити перевірки в порядку нагляду на підприємствах, установах і організаціях, тоді коли у нього відсутня інформація про порушення там законів?
Що може слугувати приводом для перевірки прокурором додержання законів на піднаглядному об’єкті?
Хто вправі прийняти постанову про проведення перевірки?
Який документ, складається за результатами прокурорської перевірки при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів?
В якому порядку розглядаються скарги на постанови прокурорів про проведення перевірки?
Протягом якого строку постанови прокурора про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів вносяться до Єдиної системи статистики та аналізу роботи органів прокуратури України?
До 2 частини
У чому полягають особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина в Україні?
У чому полягає робота із зверненнями громадян.
Які строки розгляду звернень громадян прокурором?
Як часто прокурор проводить особистий прийом громадян?
У чому суть ініціативної перевірки виконання і додержання законів у сфері захисту прав і свобод громадян.
Назвіть приводи і підстави перевірки проведення прокурорських перевірок додержання законодавства про охорону власності.
Які особливості проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?
У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?
У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?
У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?
Які рішення може прийняти прокурор за результатом проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?
Назвіть об’єкти прокурорської перевірки за додержанням законодавства про адміністративну відповідальність.
Які приводи прокурорської перевірки додержання податкового законодавства?
У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?
У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?
У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?
У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?
У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?
У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?
У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки законності правових актів?
У чому полягає робочий етап проведення перевірки законності правових актів?
У чому полягає завершальний етап проведення перевірки законності правових актів?
Задачі і завдання.
До частини №1.
1. З опублікованих у місцевій пресі матеріалів прокурору Шевченківського району м. Львова стало відомо про факти порушення фінансової дисципліни на кондитерській фірмі "Світоч". З метою перевірки цих даних прокурор виніс вимогу про проведення на цьому підприємстві бухгалтерської ревізії, яку скерував для виконання у територіальні органи ДФІ.
1. Проаналізуйте законність дій прокурора району.
2. Які дії необхідно виконати у разі, коли прокурор дійде висновку про потребу в проведенні на цьому підприємстві перевірки додержання законодавства щодо охорони власності?
3. Складіть письмовий план виконання такої перевірки.
2. Здійснюючи у жовтні місяці перевірку додержання законів у сфері адміністративної діяльності Личаківського РВ ЛМУ УМСУ за минулий місяць про застосування заходів адміністративного впливу, прокурор Шевченківського району м. Львова виявив три постанови, складені інспекторами ВДСБЕЗ, якими громадяни були незаконно притягнуті до адміністративної відповідальності. Крім того, прокурором виявлено два протоколи складені із порушенням вимог ст. 255-257 КУпАП за результатами розгляду яких Личаківським районним судом м. Львова та Тернопільским міськрайонним судом винесенні незаконні постанови про притягнення громадян до адміністративної відповідальності.
На ці правопорушення прокурор відреагував шляхом внесення одного подання на ім’я начальника ВДСБЕЗ Личаківського РВ ЛМУ УМСУ про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень.
1. Чи правильно діяв прокурор в описаній ситуації?
2. У чому особливості виконання прокурорських перевірок за додержанням адміністративного законодавства?
3.Складіть письмові проекти актів прокурорського реагування, які можуть бути внесені у цій ситуації.
3. 12 жовтня 2012 року прокурор Залізничного району м. Львова перевіряв додержання законодавства про працю на Львівському хлібозаводі № 1. У ході перевірки був виявлений наказ директора хлібозаводу від 10 травня 2011 року, яким робітникові заводу Петрику за запізнення на роботу була оголошена сувора догана.
1. Чи має місце в описаній ситуації порушення закону ? (Зверніть увагу на відповідні положення Кодексу законів України про працю).
2. Якщо порушення мало місце, тоді назвіть яким правовим актом повинен на нього реагувати прокурор.
3. Складіть у письмовому вигляді проект цього акту прокурорського реагування.
До частини №2.
4. Ознайомтесь із нижченаведеним актом прокурорського реагування:
АТЗТ “РАЙДУГА”
ПОДАННЯ
про усунення порушень господарського законодавства
Згідно даних ДП “Львівтрансгаз” за спожитий Вашим підприємством природний газ станом на 01.03.2001 року рахується заборгованість в сумі 245,5 тис. грн.
Несвоєчасна проплата за спожитий природний газ є грубим порушенням Закону України “Про енергозбереження”, статті 161 ЦК України, загальних умов виконання зобов'язань.
Враховуючи, що ці порушення законодавства мають очевидний характер і завдають суттєву шкоду інтересам держави, приводять до зменшення закупівлі газу, керуючись ст. 33 Закону України “Про прокуратуру”, –
прошу:
Негайно усунути порушення закону, погасити заборгованість за спожитий газ в сумі 245,5 тис.грн.
Подання підлягає негайному виконанню, про що письмово повідомити прокуратуру міста.
Подання оскарженню не підлягає.
Старший прокурор прокуратури м. Львова
старший радник юстиції _________
Завдання. Проаналізуйте подання на предмет його відповідності чинному законодавству (форми, підстав, обґрунтованості).
5. Ознайомтесь із нижченаведеним актом прокурорського реагування:
Президенту ВТГО концерн “Сіменс”
69038, м. Львів, вул. Ярошинська, 2
ПОДАННЯ
про усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли
прокуратурою у Львівській області із залученням фахівців державного управління екологічної безпеки проведено перевірку щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства концерном “Сіменс”.
Перевіркою встановлено, що територія колишньої військової частини А – 2196 по вул. Городній 187, переданої в Держлісфонд лісництва, незаконно знаходилась в користуванні концерну “Сіменс”. Крім цього, на лісовій площі, яка прилягає до будівель, що залишились від військової частини, проводилось складування будівельних матеріалів, що призвело до погіршення санітарного стану лісу та умов його відтворення і нанесення шкоди навколишньому природному середовищу.
Вищенаведене є порушенням вимог ст. 68 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, ст. 86 Лісового кодексу України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 23 Закону України “Про прокуратуру”,
наказую:
1. Відшкодувати нанесені державі матеріальні збитки внаслідок незаконної експлуатації вищезгаданої території в сумі 1190 грн., перерахувавши їх на р/р №°000141108 МФО 325019 Державного управління екологічної безпеки до 20 січня 2001 року.
2. Негайно припинити експлуатацію території колишньої в/ч А– 2196, яка належить лісництву.
3. Подання підлягає розгляду та виконанню у п’ятиденний строк, про що повідомити природоохоронну прокуратуру у Львівській області.

Прокурор міжрайонної природоохоронної прокуратури
старший радник юстиції ________ /Давиденко А./
Примірник подання одержав. Мені роз’яснені його суть та право на оскарження вищестоящому прокурору.
“__”______ 2014 р.
Завдання: Проаналізуйте подання на предмет відповідності його чинному законодавству.
6. Складіть акти прокурорського реагування за запропонованою фабулою (описом деліктних ситуацій):
Генеральний директор ВАТ “Миколаїв-цемент” видав наказ наступного змісту:
“Працюючим пенсіонерам ВАТ в залежності від віку скоротити робочий день:
Пенсіонерам, які працюють після виходу на пенсію до одного року, дозволити працювати по графіку для працюючих по 5-тиденному робочому тижню;
Пенсіонерам , які працюють після виходу на пенсію від одного до двох років, від двох до трьох років, від трьох до п'яти років, відповідно 75%, 50% та 25% робочого часу від графіку для працівників пенсіонерів;
Праця пенсіонерів більше п'яти років після виходу на пенсію не дозволяється”.
Внаслідок видання такого наказу громадянину В. спричинено матеріальну шкоду в сумі 438 грн., С. в сумі 1350 грн., а робітника Д. звільнено з роботи в зв'язку з відмовою виконання вказаного наказу.
7. До прокурора Сколівського району звернулася під час особистого прийому із усною заявою громадянка Свірідова П.Г. про те, що головний бухгалтер сільської ради Степанова Д.Р. щомісячно забирає з її заробітної плати половину окладу, а впродовж червня-вересня 2012 року взагалі не видавала їй заробітну плату, розписуючись за громадянку Свірідову П.Г. у зарплатних відомостях. Під час прокурорської перевірки бухгалтер сільської ради Степанова Д.Р. пояснила, що вона є матірю громадянки Свірідової П.Г., виховує двох її неповнолітніх дітей, і гроші із заробітної плати забирає на утримання дітей громадянки Свірідової П.Г., яка не проживає із дітьми і жодної участі у їх утриманні і вихованні не бере.
1. Що є предметом прокурорських перевірок додержання прав і свобод дітей?
2. Чи були у наведеній ситуації підстави для прокурорської перевірки?
3. Яке рішення має прийняти прокурор за результатами перевірки?
ТЕМА 3:НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО–РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
План.
1 частина
Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність.
1. Галузева приналежність і об’єкти прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність.
2. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність.
3. Суб’єкти нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність.
4. Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за оперативно-розшуковими органами.
5. Організація нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність.
2 частинаПрокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування.
1. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, як функція прокуратури: поняття та зміст.
2. Предмет і завдання нагляду за органами, які проводять досудове розслідування.
3. Галузева приналежність і об’єкти прокурорського нагляду за органами, які проводять досудове розслідування.
4. Повноваження прокурора у процесі нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
5. Правові акти прокурорського нагляду за органами, які проводять досудове розслідування.
6. Організація прокурорського нагляду за органами, які проводять досудове розслідування.
7. Прокурорський нагляд за додержанням органами досудового розслідування вимог закону про прийом, реєстрацію, облік і вирішення заяв і повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення.
8. Прокурорський нагляд за застосуванням органами досудового розслідування заходів забезпечення кримінального провадження.
9. Прокурорський нагляд за законністю проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
10. Прокурорський нагляд за забезпеченням виконання вимог закону щодо участі захисника на досудових стадіях кримінального провадження.
Нормативний матеріал:
Конституція України від 28 червня 1996 р.
Кримінальний-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року (із змінами і доповненнями).
Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року (із змінами і доповненнями) (Розділ XVIII2).
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26 грудня 2002 року (із змінами і доповненнями)// Офіційний вісник України. – 2003. - №4. – ст. 95.
Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №4. – ст. 20.
Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35. – ст. 358.
Закон України “Про службу безпеки” від 25 березня 1992 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – ст. 382.
Закон України “Про оперативно–розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – ст. 303.
Закон України «Про розвідувальні органи України» від 22 березня 2001 року// Офіційний вісник України. – 2001. - №15. – ст. 642.
Закон України “Про державну таємницю” від 21 вересня 1999 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16. – ст. 93.
Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року// Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – ст. 2644.
Наказ СБУ №440 "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 12.08.2005 року// Офіційний вісник України. – 2005. - №34. - ст. 2089.
Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України №№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16 листопада 2012 року.
Наказ Генерального прокурора України №4гн від 19 грудня 2012 року «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні».
Наказ Генерального прокурора України №4/1гн від 3 грудня 2012 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність».
Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Генеральної прокуратури України №1095/955/119 від 28.11.2012 року.
Наказ Генерального прокурора України №4/2гн від 19.09.2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю».
Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене Наказом Генерального прокурора України №69 від 17.08.2012 року.
Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.11.2012 №1050 // Офіційний вісник України. – 2013. – №1. – ст. 30.
Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв і повідомлень про злочини, затверджена наказом Генеральної прокуратури України від 24 червня 2004 р. N 66/13-ок// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2009. - №12. 
Обов’язкова спеціальна література:
Говда Р. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури. – 2008. – №7.
Глушков В., Білічак О. Система прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю і досудовим розслідуванням у законодавстві України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №4. – С. 75-83.
Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві. Процесуальне керівництво чи прокурорський нагляд. // Вісник прокуратури. – 2008. – №11.
Домін Ю. Формування прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури. – 2008. – №12.
Курочка М. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при здійсненні ОРД // Вісник прокуратури. – 2009. – №1. – С.58.
Куценко О. Основні напрями посилення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури. – 2010. – №4. – С.49-57.
Селезньов В. Важливий резерв підвищення ефективності нагляду за додержанням законів у оперативно – розшуковій діяльності // Вісник прокуратури. – 2009. - №3. – С. 35-38.
Клочков В. Прокурорський нагляд за законністю та обгрунтованістю обрання запобіжного заходу тримання під вартою // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №6. – С.41-50.
Клочков В. Прокурорський нагляд за законністю та обгрунтованістю обрання запобіжного заходу тримання під вартою // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №8. – С.57-64.
Луцик В.В. Шляхи вдосконалення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю [Електронний ресурс] // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – №3(12). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-3/11lvvord.pdf.
Луцик В. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України // Митна справа. – 2013. – №1(85). – частина 2. – книга 1. – С. 231-238.
Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К., 2001.
Мельник О. Використання результатів оперативно-розшукових заходів // Вісник прокуратури. – 2006. №2. – С.95-100.
Мінюков А. Повноваження прокуратури при забезпеченні додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина на досудовому слідстві // Право України. – 2002. – №10.
Ніндипова В. Нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури. – 2007. №2. – С.53-60.
Полях В. Щодо деяких питань пов’язаних зі здійсненням прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дослідчих перевірок // Вісник прокуратури. – 2008. – №11.
Селезньов В. Важливий резерв підвищення ефективності нагляду за додержанням законів у оперативно-розшуковій діяльності // Вісник прокуратури. – 2008. – №3.
Селезньов В. Важливий резерв підвищення ефективності нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності // Вісник прокуратури. – 2008. – №11.
Трагнюк Р. Прокурорський нагляд за забезпеченням допустимості доказів на досудовому слідстві: актуальні питання // Право України. – 2006. – №6. – С.63-65.
Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с..
Середа Г. Прокурорський нагляд за додержанням законів при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень громадян // Право України. – 1999. – №3.
Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 71-73.
Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2012. – №2. – С. 60-64.
Юрчишин В. Нагляд прокурора при провадженні досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 74-77.
Додаткова спеціальна література:
Арсеньєв М.И. и др.. Прокурорский надзор за исполнением законов, направленных на предупреждение краж личного имущества граждан.– М., 1990.
Бакаев Д.М. Надзор прокурора района за расследованием уголовных дел. – М., 1979.
Басков В.И. Прокурорский надзор. – М., 1996.
Давиденко Л. Роль прокурора у виявленні та усуненні причин і умов вчинення злочинів // Право України. – 1992. – N 8.
Жогин Н. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. – М., 1968.
Ковалев М.А. Прокурорский надзор за обеспечением прав личности при расследовании преступлений. – М., 1981.
Козьяков І. Прокурорський нагляд та судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю при розслідуванні злочинів // Право України. – 1999. – №3.
Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2002.
Ломовский В.Д. Особенности прокурорского надзора за законностью оперативно–розыскной деятельности // Сб.: Проблемы прокурорского надзора. – М., 1982.
Михайленко О. Сутність та причини повернення кримінальних справ на додаткове розслідування // Право України. – 1992. – N 8.
Михайлов В.А., Самоделкин С.М. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятельность. – Волгоград, 1995.
Мычко Н.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти. – Донецк: Донеччина, 1999.
Печенкін І. Нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ при прийнятті та вирішенні заяв і повідомлень громадян про злочини // Право України. – 1999. – №2.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
До заняття 1.
До якого напряму (галузі) відноситься нагляд за додержанням законів органами, які виконують оперативно–розшукову діяльність?
Що виступає об’єктом прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність?
Які органи можуть здійснювати оперативно–розшукову діяльність?
Який предмет нагляду за оперативно–розшуковою діяльністю?
У чому полягають межі в предметі прокурорського нагляду за додержанням законів оперативно–розшуковими органами?
Які завдання прокурорського нагляду за додержанням законів оперативно–розшуковими органами?
Які повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів оперативно–розшуковими органами передбачені у чинному законодавстві України?
У чому специфіка організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукові заходи?
Який порядок прокурорської перевірки додержання законів органами, які проводять оперативно–розшукові заходи?
Які документи повинен мати при собі прокурор для допуску до проведення перевірки в оперативному підрозділі?
До заняття 2.
До якого напряму (галузі) відноситься нагляд за додержанням законів за органами, які проводять досудове розслідування?
Що виступає об’єктом прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування?
Які органи можуть проводити досудове розслідування?
Яка компетенція оперативних підрозділів у кримінальному провадженні?
Який предмет нагляду за органами, які проводять досудове розслідування?
Які завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування?
Хто з працівників прокуратури вправі здійснювати нагляд за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування?
Назвіть правові акти прокурорського нагляду за органами досудового розслідування.
Які повноваження прокурора під час нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування на стадії досудового розслідування?
Які повноваження прокурора для здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування передбачені Законом України “Про прокуратуру”?
Чи вправі прокурор давати доручення щодо проведення оперативно-розшукових заходів?
Які повноваження прокурора дозволяють йому попереджувати порушення законів органами, які проводять досудове розслідування?
Які повноваження прокурора дозволяють йому усувати порушення, допущені органами, які проводять досудове розслідування?
У чому полягає прокурорський нагляд за дотриманням органами, які проводять досудове розслідування строків розслідування?
У чому полягає прокурорський нагляд за законністю застосування органами досудового розслідування затримання?
У чому полягає прокурорський нагляд за законністю застосування органами досудового розслідування тримання під вартою?
У чому полягає прокурорський нагляд за законністю повідомлення особі про підозру?
У чому полягає прокурорський нагляд за забезпеченням додержання вимог закону щодо участі захисника на досудовому розслідуванні?
Якими методами можна виявити приховування кримінальних правопорушень від реєстрації?
Чи вичерпний перелік повноважень прокурора, наведено у ст. 36 КПК України?
Які види рішень вправі прийняти прокурор у провадженні з обвинувальним актом?
Які правові наслідки направлення прокурором справи до суду?
Задачі і завдання.До заняття 1.
1. Зобразіть у вигляді таблиці за нижченаведеним зразком, органи, які проводять оперативно – розшукову діяльність та органи прокуратури, які здійснюють за ними нагляд.
№ п/пОрган, який проводить оперативно – розшукову діяльність
Орган прокуратури, який здійснює нагляд
1. Кримінальна, транспортна та спеціальна міліція, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, судова міліція Головне управлінню нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства ГПУ; Відділи нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратур областей та прирівняних до них
2. Начальник управління нагляду за дізнанням та досудовим слідством прокуратури Львівської області перевірив оперативно-розшукову справу заведену податковою міліцією. За результатами перевірки було встановлено:
впродовж липня-серпня 2011 року оперативниками податкової міліції проводилось візуальне спостереження за підозрюваним та членами його сім’ї:
в матеріалах справи наявні фотознімки зроблені за результатами візуального спостереження, на яких зафіксовано як дружина підозрюваного зустрічається і передає невстановленим особам гроші;
заступником начальника податкової міліції 01.09.2011 року винесено постанову про закриття цієї оперативно-розшукової справи на підставі п. 7 ст. 92 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», а копію постанови 08.09.2011 року направлено голові Львівського апеляційного суду.
1. Який порядок проведення візуального спостереження?
2. Проаналізуйте вищенаведену ситуацію на предмет відповідності чинному законодавству.
3. Складіть відповідний документ прокурорського реагування.
3. За результатом розгляду подання начальника кримінальної міліції про контроль за телефонними розмовами громадянина Клаптика, суддя виніс постанову, якою дозволив проведення відповідного оперативно-розшукового заходу. Прокурор області після ознайомлення з відповідною постановою і матеріалами оперативно-розшукової справи дійшов висновку про відсутність підстав для прослуховування телефонних розмов Клаптика і у зв’язку з цим вніс протест на незаконну постанову судді.
1. Який оперативно-розшуковий захід проводився у даному випадку?
2. Дайте правову оцінку наведеної фабули.
3. Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на статті відповідних законів і накази Генерального прокурора України.
4. Служба зовнішньої розвідки України внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі даних, одержаних агентурною розвідкою у ході проведених нею оперативно-розшукових заходів. Генеральний прокурор України доручив Головному управлінню військових прокуратур перевірити законність цього рішення. Після проведення перевірки старший прокурор цього управління дійшов висновку про наявність приводу і підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
1. Як повинен діяти прокурор у даній ситуації?
2. Складіть проект рішення прокурора за вищенаведеною фабулою.
5. Вам, як прокурору області надійшла копія нижченаведеної постанови, проаналізуйте її на відповідність чинному законодавству.

ПОСТАНОВАм. Львів 01 вересня 2012 р.
Заступник Голови Апеляційного суду Львівської області, розглянувши подання Управління СБ України в області щодо надання дозволу на проведення заходів, пов'язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини у відношенні:
ВСТАНОВИВ:
Управління СБ України в Львівській областізвернулося з поданням на проведення заходів, пов'язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини, посилаючись на те, що в результаті проведених оперативно-розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи №, яка заведена 25.08.2011 року за класифікацією „контрабанда", отримані дані про наявність в діях зазначеної особи окремих ознак складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201 КК України.
Матеріали ОРС № 4687 свідчать про те, що Гончаренко Н.Р. займається контрабандним ввозом автомобілів західноєвропейських марок на територію України. Під час проведення оперативного документування противоправної діяльності встановлено, щоГончаренко Н.Р. є виконавцем, який здійснює ввіз автотранспорту та його оформлення у митному відношенні. Перед своїм оточеннямведе себе обережно, маскує свою протиправну діяльність.
З урахуванням викладеного, одержати достовірну інформацію за даним питанням іншим способом неможливо, у зв'язку з чим, Управління СБ України вобласті просить надати дозвіл, відповідно до статей 6, 9 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність", на здійснення заходів, які зазначено пунктами 7, 9, 10 ч. 1 та ч. 2 ст. 8 цього Закону.
Розглянувши подання, перевіривши матеріали ОРС, вважаю подання обґрунтованим і, з огляду на те, що зазначені в поданні заходи провадяться на підставі ст. 30 Конституції України,
ПОСТАНОВИВ:
1. Дати дозвіл на проведення заходів, пов'язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини.
2. Проведення оперативно-розшукових заходів для отримання зазначеної інформації покласти на оперативно-технічний відділ УСБУ в області.
Заступник Голови Апеляційного
суду Львівської області Кондра П.Т.
1. Якщо постанова не відповідає законодавчим вимогам складіть відповідний документ прокурорського реагування.
6. Працівники кримінальної міліції по боротьбі з організованою злочинністю отримали оперативну інформацію, що начальник відділу по боротьбі з контрабандою №-ї митниці Петренко дає вказівки рядовим інспекторам митниці щодо пропуску через митну територію без контролю визначених ним автомобілів. З метою зафіксувати такі вказівки оперативні працівники Хоменко і Василів прослухали та записали на магнітну стрічку розмову Петренка, у якій він давав одну з таких вказівок і на цій підставі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали досудове розслідування.
1. Чи законні дії оперативних працівників?
2. Які повинні бути дії прокурора у цій ситуації?
До заняття 2.
1. В ході судового розгляду кримінальної справи про обвинувачення Янчука у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України, який не визнавав своєї вини у вчиненні злочину та користувався послугами захисника, прокурор, звернув увагу, що захисник за призначенням діє некваліфіковано, неефективно, неактивно, не виконує покладеного на нього обов’язку щодо здійснення захисту прав і законних інтересів підсудного? У захисній промові захисник зазначив, що не погоджується з думкою свого підзахисного та його вина повністю підтверджується зібраними по справі доказами.
1. Які обов’язки захисника у кримінальному судочинстві?
2. Яка методика прокурорського нагляду за додержанням права обвинуваченого на захист?
3. Яке рішення повинен прийняти прокурор в описаній ситуації?
2. Обвинуваченому Петрову 21 січня 2013 року було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після обрання запобіжного заходу Петров був етапований до СІЗО. 17 березня 2013 року начальник СІЗО телефоном повідомив слідчого, в провадженні, якого знаходилась кримінальна справа про те що, закінчується строк тримання Петрова під вартою. Слідчий повідомив про це заступника прокурора району та попросив внести до суду подання про продовження строків тримання під вартою. Однак, заступник прокурора відмовив у задоволення прохання слідчого. 22 березня 2013 року начальник СІЗО своєю постановою звільнив Петрова з під варти, та повідомив про це прокурора району.
1. Зробіть правовий аналіз даної ситуації.
2. Який порядок продовження строків тримання під вартою?
3. Які вимоги ставляться до подання про продовження строків тримання під вартою?
3. 26 грудня 2012 року слідчий на підставі п. 3 ст. 213 КПК України виніс постанову про закриття кримінальної справи про обвинувачення Андрощука у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Андрощуку було направлене повідомлення такого змісту: “Ставлю до відома, що кримінальна справа про обвинувачення Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, закрита 26 грудня за недоведеністю Вашої участі у вчиненні злочину”. Дане повідомлення Андрощук одержав 29 грудня.
Повідомлення про закриття кримінальної справи було також направлено потерпілій Зварич Т. М., яка його одержала в той же день, що й Андрощук.
8 січня Андрощук оскаржив прокуророві постанову слідчого про закриття кримінальної справи. У скарзі він просив постанову скасувати, довести досудове слідство до кінця, передати справу в суд і хай останній підтвердить його невинуватість, постановивши виправдувальний вирок.
Ще раніше, 4 січня, скаргу на постанову про закриття кримінальної справи подала прокуророві потерпіла Зварич. В ній вона вказувала, що кримінальна справа закрита безпідставно. В справі “є достатні дані, які свідчать про вину Андрощука у вчиненні крадіжки”. Крім того, слідчий відмовився надати їй та її представникові - адвокатові Злобіну матеріали провадження для ознайомлення. Потерпіла скаржилась також на те, що вона не була визнана цивільним позивачем, не дивлячись на те, що їй злочином була завдана істотна матеріальна шкода. Такі дії слідчого позбавили її можливості домогтися відшкодування шкоди. 8 лютого прокурор повідомив обох скаржників про те, що їх скарги є безпідставними і не підлягають задоволенню. При цьому він зазначив, що його рішення щодо скарг є остаточним.
1. Який порядок закриття кримінальної справи?
2. Які обов'язки покладає на слідчого (прокурора, суд) кримінально-процесуальний закон у випадку закриття кримінальної справи (вкажіть окремо - за нереабілітуючими підставами і реабілітуючими)?
3. Дайте правову оцінку відповідям прокурора на скарги.
4. Єжову, інваліду Великої Вітчизняної війни (він був без обох рук і сліпий на одне око), було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Під час пред’явлення обвинувачення Єжов заявив клопотання слідчому, що він бажає мати захисником свого старого фронтового товариша Сопруна. Останній працює юрисконсультом на підприємстві, вважається висококваліфікованим юристом і сам виявив бажання його захищати. З Сопруном вони разом воювали і після закінчення війни підтримували фронтову дружбу.
Порадившись з прокурором, який здійснював нагляд за досудовим слідством, слідчий задовольнив клопотання обвинуваченого, призначивши захисником Сопруна і в його присутності пред’явив обвинувачення Єжову.
1. Хто може бути захисником у кримінальному провадженні?
2. Дайте правову оцінку дій слідчого і прокурора.
ТЕМА 4: ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ
План.
1. Поняття і значення досудового розслідування прокуратури.
2. Роль досудового розслідування у кримінальному переслідуванні.
3. Зміст досудового розслідування у прокуратурі.
4. Особливості підслідності слідчим прокуратури.
5. Процесуальний статус слідчого прокуратури.
6. Основні процесуальні рішення слідчого прокуратури.
Нормативний матеріал:
Конституція України від 28 червня 1996 р.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 14 квітня 2012 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).
Наказ Генерального прокурора України № 3/1гн від 28 грудня 2012 року «Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сфері транспорту».
Наказ Генерального прокурора України №12 гн від 12 липня 2012 року «Про особливості діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері».
Наказ Генерального прокурора України №3 гн від 07.11.2012 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів».
Наказ Генерального прокурора України №3/2гн від 4 жовтня 2011 року «Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин».
Обов’язкова спеціальна література:
Горбачов В. Підслідність кримінальних справ // Вісник прокуратури. – 2003. – №11. – С.46.
Зеленецкий В.С. Функциональная структура прокурорской деятельности. Учебное пособие. – Харьков, 1978.
Клименко В. Взаємодія органів дізнання зі слідчими військових прокуратур при провадженні розслідування // Право України. – 2000. №3.
Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с.
Реформування досудового слідства в органах прокуратури // Вісник прокуратури. – 2003. – №5. – С.76-79.
Скаредов Г.И. Участие прокурора в следственных действиях. – М., 1987.
Додаткова спеціальна література:
Викторов Б.А. Общие условия предварительного расследования. – М., 1971.
Власов В.И. Расследование преступлений: проблемы качества. – Саратов, 1988.
Зинатуллин З.З. и др.. Подследственность уголовных дел. - Казань, 1986.
Михайлов А.И. Отдельные поручения следователя. – М., 1971.
Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово, 1997.
Шимановский В.В. Общие условия производства предварительного следствия. – Л., 1983.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Чому обвинувачення прокуратурою у сфері здійснення досудового розслідування потрібно розглядати як одну із її функцій, яка не тотожна із функцією нагляду?
Яке співвідношення досудового розслідування і обвинувачення?
Як регулюється функція досудового розслідування прокуратури Конституцією України?
Як регулюється функція досудового розслідування Законом України “Про прокуратуру”?
Що слід розуміти під кримінально-процесуальною функцією?
Що спільного і відмінного між кримінально–процесуальними функціями і функціями прокуратури?
Яка кількість кримінально-процесуальних функцій вам відома?
Хто реалізує функцію обвинувачення у кримінальному судочинстві?
Хто здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях?
Що таке підслідність? її значення і види.
Які кримінальні провадження підслідні слідчим прокуратури?
Що розуміють під процесуальною самостійністю і процесуальною незалежністю органів досудового розслідування?
Що розуміють під слідчою дією? Їх кількість, види.
Що розуміють під негласною слідчою дією? Їх види та форми.
У чому сутність примусового характеру слідчих дій?
Назвіть види форм закінчення досудового розслідування.
У чому процесуальне значення обвинувального акту?
Задачі і завдання.
1. Слідчий Личкавської прокуратури м. Львова Петренко 12 квітня 2013 року в 16 год. 30 хв. звернувся з клопотанням до слідчого судді Львівського апеляційного суді про отримання дозволу на проведення контрольованої поставки наркотичних засобів. Слідчий суддя розглянув клопотання 13 квітня 2012 року в 12 год. 30 хв. та прийняв рішення про задоволення клопотання встановивши строк проведення контрольованої поставки у 2 тижні.
Слідчий не погодився із строком проведення негласної слідчої дії зазначеної в ухвалі і оскаржив її до Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних і цивільних справ.
1. Який порядок отримання дозволу на проведення контролю за вчиненням злочину?
2. Який порядок продовження строку проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
2. 26 грудня 2012 року слідчий прокуратури м. Львова на підставі п. 3 ст. 284 КПК України виніс постанову про закриття кримінального провадження за підозрою Андрощука у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Андрощуку було направлене повідомлення такого змісту: “Ставлю до відома, що кримінальне провадження за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, закрите 26 грудня у зв’язку з відсутністю достатніх доказів для доведення Вашої винуватості. Дане повідомлення Андрощук одержав 28 грудня.
Повідомлення про закриття кримінального провадження було також направлено потерпілій Зварич Т. М., яка його одержала в той же день, що й Андрощук.
11 січня Андрощук оскаржив прокурору Львівської області постанову слідчого про закриття кримінального провадження. У скарзі він просив постанову скасувати, довести досудове розслідування до кінця, передати справу в суд і хай останній підтвердить його невинуватість, постановивши виправдувальний вирок.
Ще раніше, 9 січня, скаргу на постанову про закриття кримінального провадження подала прокурору м. Львова потерпіла Зварич. В ній вона вказувала, що кримінальна справа закрита безпідставно. В справі “є достатні дані, які свідчать про вину Андрощука у вчиненні крадіжки”. Крім того, слідчий відмовився надати їй та її представникові - адвокатові Злобіну матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Потерпіла скаржилась також на те, що вона не була визнана цивільним позивачем, не дивлячись на те, що їй злочином була завдана істотна матеріальна шкода. Такі дії слідчого позбавили її можливості домогтися відшкодування шкоди. 8 лютого прокурор повідомив обох скаржників про те, що їх скарги є безпідставними і не підлягають задоволенню. При цьому він зазначив, що його рішення щодо скарг є остаточним.
Чи може бути закрите кримінальне провадження за відсутністю достатніх доказів для доведення винуватості підозрюваного у вчиненні злочину?
Який порядок закриття кримінальне провадження?
Які обов'язки покладає на слідчого (прокурора) кримінально-процесуальний закон у випадку закриття кримінальної справи?
Який порядок та строки оскарження постанови про закриття кримінального провадження?
Дайте правову оцінку діям слідчого та відповідям прокурора на скарги.
Складіть проект рішення прокурора в описаній ситуації.
3. Зробіть аналіз наведеного процесуального акту.
„Затверджую”
заступник прокурора Львівської області
м. Львова, ст. радник юстиції
І.Васьків
(підпис)
15 березня 2012 року.
Обвинувальний акт
у кримінальному провадженні №124 за підозрою Коляди Тамари Федорівни у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України.
12 січня 2012 року до Личаківського райвідділу внутрішніх справ м. Львова з травматологічного пункту 8-ї міської лікарні надійшла телефонограма про те, що 12 січня 2012 року о 3 год. 20 хв. до пункту був доставлений автомобілем ”Швидка допомога” Ходунов Іван Петрович, який перебував в стані алкогольного сп’яніння і мав відкритий перелом склепіння черепа. За даним фактом 14 січня 2012 року слідчим відділенням Личаківського РВВС були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування.
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено: звечора 11 січня 2012 року Коляда у своїй квартирі, що знаходиться у м. Львові на вул. Батальній, буд. 98, кв. 206, пиячила разом з Ходуновим, з яким вона проживала у фактичних шлюбних відносинах. Протягом вечора між ними декілька разів виникали сварки. Під час однієї з них Ходунов кілька разів вдарив рукою Коляду, але через деякий час вони примирились. Біля 1 год. 30 хв. 12 січня між ними знову виникла сварка, під час якої Ходунов знову вдарив в обличчя свою фактичну дружину. При цьому обоє знаходились в нетверезому стані. Вдаривши Коляду, Ходунов пішов до другої кімнати і ліг на ліжко. Приблизно через годину Коляда взяла з комори, що знаходиться в коридорі, молоток, зайшла до кімнати, де відпочивав Ходунов, і нанесла ним два удари по голові останнього. Після цього вона вибігла з дому, а ще через 10-15 хв. викликала "швидку допомогу", якою Ходунов був доставлений до лікарні.
Проведеною судово-медичною експертизою встановлено, що в результаті нанесених молотком ударів у Ходунова стався відкритий перелом склепіння черепа, струс головного мозку, що належить до тяжких тілесних ушкоджень. Освідуванням Коляди встановлено, що у неї на обличчі, на грудях і на шиї є кілька синців і крововиливів, які могли утворитись 11-12 січня 2012 р. Дані тілесні ушкодження належать до легких, що не спричинили короткочасного розладу здоров'я або короткочасної втрати працездатності.
Допитана як підозрювана у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 КК України, Коляда винною себе визнала частково і дала такі показання: в ніч з 11 на 12 січня вона з фактичним чоловіком Ходуновим „трохи випили". Між ними тоді кілька разів виникали сварки, і Ходунов без будь-якої причини побив її. Така поведінка останнього її розгнівала, і вона, взявши молоток з комори, нанесла ним два удари по голові чоловіка, після чого викликала „швидку допомогу”.
Крім особистого зізнання, вина підозрюваної Коляди підтверджується зібраними у даній справі доказами, а саме: показаннями потерпілого; показаннями свідків Будкевич - сусідки обвинуваченої та Макаренка - лікаря станції "швидкої допомога"; висновком судово-медичної експертизи. На підставі викладеного
Коляда Т.Ф., 14 червня 1962р. народження, уродженка м. Вінниці, громадянка України, українка, освіта середня спеціальна, - закінчила Львівський фінансово-кредитний технікум у 1983 році, розведена, має на утриманні дочку - ученицю третього класу, позапартійна, працює прибиральницею на базі "Культтовари" Львівської облспоживспілки, проживає в м.Львові, вул. Батальна, буд. 98, кв. 206, раніше не судима,
підозрюється у тому, що вона в ніч з 11 на 12 січня 2012 р. перебуваючи в нетверезому стані, після кількох сварок з Ходуновим, з яким знаходилась у фактичних подружніх стосунках, нанесла йому молотком по голові два удари, умисно спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст.121 КК України.
Обвинувальний акт складено 3 березня 2012 р. з дотриманням вимог ст. 291 КПК України.
Старший слідчий в особливо важливих справах
прокуратури Львівської області Парубій П. С.
"Погоджую"
Начальник відділу організації участі
прокурорів у кримінальному провадженні в суді Зубов А. С.
Відповідно до вимог ст. 291 КПК до обвинувального акту додається:
Копія реєстру матеріалів досудового розслідування;
Розписка потерпілого про відсутність майнових претензій до підозрюваного.
Дайте відповіді на такі питання:
1.Чи відповідає наведений обвинувальний акт вимогам КПК України? Якщо не відповідає - внесіть до нього свої поправки і доповнення. Недостатню інформацію можна використовувати довільно.
2.Які є науково-практичні рекомендації щодо змісту, форми і техніки складання обвинувального висновку та додатків до нього?
3.Протягом якого часу прокурор має надати копію обвинувального акту підозрюваному, його захиснику?
4. Прокурор м. Львова дав письмове доручення слідчому Галицької прокуратури провести слідчі дії спрямовані на викриття винних у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень журналісту Леоненку. Зокрема слідчий повинний був провести поквартирний обхід будинків біля яких було вчинено правопорушення, встановити місцезнаходження мобільного телефону викраденого у журналіста та провести обшук у житлі Півненка, щодо якого у прокурора є підозра у причетності до нападу.
Слідчий відмовився виконати доручення прокурора і звернувся з скаргою на його дії до слідчого судді та до прокурора Львівської області.
1. Які рішення прокурора можуть оскаржуватися слідчим?
2. Зробіть правовий аналіз описаної ситуації.

ТЕМА 5: ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ У СУДІПлан.
1. Поняття підтримання державного обвинувачення в суді як виду діяльності прокурора. Форми реалізації обвинувачення.
2. Організація роботи прокуратури з підтримання державного обвинувачення в суді.
3. Підготовка прокурора до участі в судовому розгляді.
4. Участь прокурора у судовому слідстві.
5. Участь прокурора у судових дебатах.
6. Зміна прокурором обвинувачення.
7. Висунення прокурором додаткового обвинувачення.
8. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки.
7. Участь прокурора у контрольних стадіях кримінального провадження.
НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:
Конституція України від 28 червня 1996 р.
Кримінальний-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).
Наказ Генерального прокурора України №4гн від 19 грудня 2012 року «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні».
ОБОВ’ЯЗКОВА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Бурдейний С.М., Хруслова Л.А. Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ у суді першої інстанції – Київ. Генеральна прокуратура. Академія прокуратури України. – 2005. – 93с.
Дадерко Л. Зміст і структура обвинувальної промови прокурора // Право України. – 2002. – №12.
Сухонос В., Звірко О. Мистецтво обвинувальної промови прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №3. – С.38-42.
Долежав В., Полянський Ю. Вимоги до прокурорів обвинувачів у світлі рекомендацій Ради Європи // Вісник прокуратури. – 2003. – №12. – С.9.
Єні О. Прокурор як суб’єкт заявлення клопотань під час судового розгляду кримінальної справи // Вісник прокуратури. – 2008. – №9.
Збірник промов державних олбвинувачів / Методичне видання. – Упоряд.: В.П.Лобач, С.М.Бурдейний, Н.В.Сіліна, В.А.Калита, відповідальний редактор В.В.Кудрявцев. – К.,2005. – 155с.
Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді. – Львів, 2012. – 382 с.
Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України [Текст] : навч. посіб. / П. М. Каркач. - Х. : Право, 2013. - 179 с.
Мовчан Г. В. Процесуальні повноваження прокурора у досудовому провадженні та в суді першої інстанції [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мовчан Геннадій Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010. - 20 с.
Пшонка В.П., Дьомін Ю.М. Підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України збірник методичних рекомендацій. – К., 2013. – 438 с.
Лобач В.Державне обвинувачення у світлі міжнародних стандартів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №5. – С.32-38.
Маляренко В.Т., Вернидубов В.І. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблемні питання та шляхи їх вирішення. – К.: Юрінком Інтер., 2001.
Мудрак І. Судова промова як конститутивна складова процесуальної діяльності державного обвинувача // Вісник прокуратури. – 2008. – №5.
Остапчук В., Хруслова Л. Державне обвинувачення з практичного погляду // Вісник прокуратури. – 2003. – №12. – С.15.
Павлишин А. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення у суді // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №2. – С.54-61
Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А.; За ред. проф. В.Т. Нора – К.: Атіка, 2004.
Трофименко В. Деякі особливості відмови прокурора від обвинувачення// Вісник прокуратури. – 2003. - № 7. – С. 73-77.
Фідря Ю. Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку // Вісник прокуратури. – 2008. – №6.
ДОДАТКОВА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Алексеев Н.С., Макарова З.В Ораторское искусство в суде. – Л., 1989.
Альперт С.А. Обвинение в советском уголовном процессе. – Харьков, 1974.
Ароцкер Л.Е. Применение государственным обвинителем тактических приемов и методов советской криминалистики // Поддержание государственного обвинения в суде. – М., 1970.
Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел. – М., 1980.
Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за конституцією України // Право України. – 1998. – № 4.
Вернидубов І. Правові наслідки відмови прокурора від обвинувачення // Право України. – 1995. – №5-6.
Вернидубов І. Про деякі шляхи вдосконалення державного звинувачення // Радянське право. – 1990. – № 5.
Драговоз В. Взаємодія суду та прокуратури у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2006. – №8. – С.27-31.
Зеленецкий В. С. Отказ прокурора от государственного обвинения: Учебн. пособие. –Харьков, 1979. – С. 56.
Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков, 1979.
Зеленецкий В.С. Процессуальные последствия отказа прокурора от государственного обвинения // Проблемы правоведения. – К., 1977. – Вып. 35.
Зозулинский А.Б. Задачи, полномочия, формы и методы деятельности государственного обвинения. – Харьков, 1983.
Косюта М. Актуальні питання підтримання державного обвинувачення в суді // Право України. – 2001. – №8.
Маляренко В. Т., Вернидубов І. В. Про відмову прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правові наслідки // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4. – С.38.
Матієк С. Наслідки відмови прокурора від обвинувачення // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 54-58;
Молдован В.В. Моральні засади діяльності прокурора // Сучасні проблеми держави та права. – К., 1990.
Омеляненко Г. Прокурор, як суб'єкт перевірки законності та обґрунтованості судової постанова в кримінальному судочинстві // Право України. – 1999. – №4.
Попов В. Касаційне опротестування судових рішень: досвід і проблеми // Радянське право. – 1991. – № 10.
Рогатюк І. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального процесу // Право України. – 2002. – №2.
Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. – М.: Наука, 1971. – С.224.
Садовский И.М. Судебная речь прокурора // Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам. – М., 1978.
Сборник речей государственных обвинителей. – К., 1991.
Сухонос В. Щодо становлення органів обвинувачення // Право України. – 2001. – №5.
Шибіко В.П. Повага до суду як обов’язок учасників судового розгляду кримінальної справи // Сучасні проблеми держави та права. – К., 1990.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Як змінювався характер участі прокуратури у розгляді кримінальних справ судами на радянському та українському (новітньому) етапах її розвитку?
Як змінювалось законодавство про участь прокурора у розгляді кримінальних справ на радянському та українському етапах розвитку прокуратури?
Охарактеризуйте правову основу функції підтримання прокурором державного обвинувачення в судах.
Які ви знаєте форми реалізації обвинувачення прокурором у суді?
Якими процесуальними актами оперує прокурор, підтримуючи державне обвинувачення?
У чому полягає підготовка прокурора до участі в судовому розгляді?
Які ви знаєте методики вивчення кримінального провадження?
У чому полягає техніка конспектування кримінального провадження?
У чому полягає участь прокурора у підготовчому провадженні?
Які етапи діяльності прокурора у розгляді кримінального провадження судом першої інстанції?
У чому полягає участь прокурора у підготовчій частині судового розгляду?
У чому полягає участь прокурора у судовому слідстві?
Які існують прокурорські методики дослідження доказів у суді?
Назвіть особливості участі прокурора в окремих судових (слідчих) діях?
У чому полягає участь прокурора у судових дебатах?
Назвіть зміст і структуру промови прокурора в судових дебатах.
Яка методика виступу прокурора у судових дебатах?
Що таке репліка прокурора?
Що таке відмова прокурора від підтримання обвинувачення?
Які правові наслідки відмови прокурора від підтримання обвинувачення?
Назвіть підстави відмови прокурора від обвинувачення.
Який порядок відмови прокурора від обвинувачення.
Які особливості виконання обвинувальної функції прокурорами на стадії провадження щодо перевірки вироків, постанов і ухвал суду?
Із яких етапів складається діяльність прокурора, що реалізується його участю у розгляді кримінального провадження апеляційним судом?
Які особливості підтримання прокурором державного обвинувачення під час розгляду кримінального провадження у касаційному порядку?
Якими особливостями вирізняється діяльність прокурора, пов’язана із переглядом судами кримінального провадження в порядку виключного провадження?
Задачі і завдання.
1. Прибувши у суд для підтримання державного обвинувачення у кримінальній справі про обвинувачення Іваненка у вчиненні злочину, передбаченого ст.140 КК України, за 15 хвилин до початку судового розгляду прокурор прокуратури району Нечипоренко вніс клопотання судді про надання йому часу для підготовки до судового засідання. Своє клопотання він мотивував тим, що копія ухвали про призначення справи до розгляду надійшла у прокуратуру лише напередодні ввечері вкінці робочого дня і він не мав можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Суддя у відповідь заявив, що копії основних процесуальних документів по кожному кримінальному провадженні зберігаються у прокуратурі у наглядовому провадженні, надання ж йому додатково часу для вивчення справи неодмінно зірве графік роботи суду, оскільки у цей день призначено ще один розгляд кримінального провадження.
Проаналізуйте наведену фабулу. Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на закон.
2. Під час підтримання державного обвинувачення у справі Зайчука прокурор зауважив дещо дивну поведінку підсудного – він був дуже повільним, погано орієнтувався у тому що відбувається, плутався у датах, не пам’ятав багатьох деталей і послідовності подій, окремі його висловлювання взагалі були позбавлені логічного змісту. Судово-психіатрична експертиза стосовно Зайчука на досудовому розслідуванні не проводилась. Слідчий Чижов, з яким прокурор зв’язався під час перерви у судовому засіданні, пояснив, що жодних відхилень у поведінці обвинуваченого на досудовому розслідуванні він не спостерігав і висловив припущення, що така поведінка Зайчука може свідчити про симуляцію ним психічного захворювання з метою уникнути кримінальної відповідальності за тяжкий злочин.
1. Як повинен поступити прокурор в описаній ситуації?
2. Оформіть відповідне рішення прокурора.
3. Справа Юрченка була призначена до судового розгляду за обвинуваченням у вчиненні замаху на зґвалтування К. (під час вчинення замаху на зґвалтування підсудний погрожував потерпілій вбивством у випадку, коли вона вчинятиме опір), і його дії кваліфікувались за ст. 15 та ч. 1 ст. 152 КК України. В судовому засіданні, крім того, було встановлено, що підсудний знав, що потерпіла є неповнолітньою. Присутній у судовому засіданні прокурор Карпенко на цю ситуацію не відреагував. За таких обставин суд постановив обвинувальний вирок, яким підсудного визнано винним за ст. 15 та ч. 3 ст. 152 КК України.
1. В яких випадках допускається зміна обвинувачення в суді?
2. Чи правильно діяв суд?
3. Якими мали бути дії та рішення прокурора в даній ситуації?
4. Під час розгляду справи про обвинувачення Прохорова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 КК України, прокурор заявив в судових дебатах, що судове слідство засвідчує невинність підсудного в порушенні правил безпеки руху та експлуатації транспорту. Смерть потерпілого, який був в нетверезому стані, настала внаслідок тільки його грубої необережності, а тому він, обвинувач, відмовляється від обвинувачення.
Батько загиблого Калиняка, який приймав участь у справі як потерпілий, заявив судові клопотання про надання йому можливості підтримувати обвинувачення. Покликавшись на те, що чинний закон не надає можливості потерпілим підтримувати обвинувачення в суді, суд відхилив клопотання потерпілого і постановив виправдувальний вирок в зв’язку з відмовою прокурора від обвинувачення.
Чи вправі прокурор відмовитися від підтримання обвинувачення?
Як повинна оформлятися відмова прокурора від обвинувачення?
Чи правильні дії суду?
Чи вправі, і чи доцільно державному обвинувачу звертати увагу на судову помилку і на її виправлення, коли така має місце за даної ситуації?
5. Прокурор Самбірського району звернувся до Самбірського районного суду з клопотанням про відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження вироку у справі Михайленка. У своєму клопотанні прокурор зазначав, що він не міг в установлений законом строк подати апеляцію, оскільки перебував у цей час на двотижневому стажуванні у Генеральній прокуратурі.
Суддя районного суду у відновленні строку на подання апеляції відмовив, вважаючи причину його пропуску неповажною і, крім того, зазначив, що у час його перебування на стажуванні обов’язки прокурора району виконував його заступник і саме він мав подавати апеляцію.
1. Хто з прокурорських працівників вправі подавати апеляцію на вироки місцевих судів?
2. Чи правильно за таких обставин діяв прокурор і суд?
3. Проаналізуйте наведену ситуацію. Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на закон.

ТЕМА 6:КООРДИНАЦІЯ ПРОКУРАТУРОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРНННИХ ОРГАНІВ у сфері протидії злочинності та корупції
План.
Сутність, завдання і значення функції координації прокуратурою діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції.
Історія становлення та розвитку функції координації прокуратурою діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції.
Правові та організаційні форми координації прокуратурою діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції.
Напрями координації прокуратурою діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції.
Принципи координаційної діяльності прокуратури України.
Порядок здійснення прокуратурою координаційної діяльності у сфері протидії злочинності та корупції.
Нормативний матеріал:
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993р. (із змінами і доповненнями). Ст. ст. 6, 9,10 та ін.
Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993р. (із змінами і доповненнями).
Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 року (із змінами і доповненнями).
“Положення про прокуратуру Союзу РСР”, затверджене Постановою ЦВК і РНК СРСР від 17 грудня 1933. СЗ СРСР. 1934. № 1. Ст. 2-а, 2-б.
“Положення про прокурорський нагляд в СРСР”, затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР 24 травня 1955 р. ВВС СССР 1955. № 9. ст. 222.
“Положення про судоустрій УРСР”, введене в дію постановою 3 сесії ВУЦВК від 23 жовтня 1925 р. СУ УРСР. 1925. № 85. Ст. 624.
Наказ Генерального прокурора України №1/1 гн від 16 січня 2013 року «Про координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції».
Положення про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією, затверджене Спільним наказом Генерального прокурора України та керівників правоохоронних органів від 26.04.2012 року №43/375/166/353/284/241/290/256
Наказ Генерального прокурора України №10гн від 21 червня 2011 року «Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції».
Обов’язкова спеціальна література:
Голомша М. Координація діяльності – протидія злочинності // Вісник прокуратури. – 2003. – №5. – С.123-126.
Каркач П.М., Синчук В.Л. Координаційна функція прокуратури України: навчально-методичний посібник. – Х., 2005.
Михайленко О. Координаційна діяльність у боротьбі зі злочинністю // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №7.
Кальман О., Гладун О. Координація діяльності правоохоронних органів із запобігання і протидії корупції: вимоги нового законодавства // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 85-90.
Олійник О. Наглядова діяльність – засіб протидії злочинності // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №3. – С..
Півненко В. Координація – механізм саморегуляції кримінальної юстиції як системи // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №12.
Прінь Л. Організація координаційної діяльності правоохоронних органів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №1. – С..
Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А.; За ред. проф. В.Т. Нора – К.: Атіка, 2004.
Соломка В. Координаційна діяльність прокурорів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №3.
Сухонос В. Деякі аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №6. – С.7-13.
Додаткова спеціальна література:
Бурмистров К.Д. Роль прокуратуры в обеспечении социалистической законности. – М., 1979.
Зеленецкий В.С. Концептуальные основы общей теории борьбы с преступностью. Автореферат дисс…докт. юрид наук. – Харьков, 1989.
Кобзарев Ф. О роли и полномочиях прокуратуры в сфере борьбы с преступностью // Уголовное право. – 1998. – № 3.
Маркелов Т.Л., Бакаев Д.М. Координация действий прокуратуры с органами МВД, юстиции и судами по борьбе с преступностью. М., 1983.
Мыцыков А.Я. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (оценки, возможности, перспективы) // Прокурорская и следственная практика. – 1999. – № 1-2.
Прокурорский надзор в ССР. Учебник // Под ред. Б.А. Галкина. – М., 1982.
Рябцев В.П. Прокуратура приобретает новые полномочия: Комментарии законодательства // Российская юстиция. – 1994. – №10.
Скуратов Ю. Полномочия прокуратуры во взаимоотношениях с судебной властью // Российская юстиция. – 1999. – № 3.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
У чому полягає традиційність підходу до вивчення питань боротьби із злочинністю?
Що становить предмет координації і який його характер?
Які правоохоронні органи здійснюють боротьбу у сфері протидії злочинності та корупції? Як це питання врегульовано законодавством?
Чому суд не потрібно відносити до правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю?
Який зміст координаційної діяльності правоохоронних органів, які здійснюють боротьбу зі злочинністю?
У чому відмінність координаційного характеру взаємозв’язку між правоохоронними органами від взаємодії?
Чому саме на прокуратуру покладено функцію координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції?
Які основні риси координації діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю?
Які завдання координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції?
Назвіть нормативні акти, що утворюють правову основу боротьби зі злочинністю.
Назвіть основні напрями координаційної діяльності у сфері протидії злочинності та корупції.
Які основні форми координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції?
Який склад координаційної наради?
Хто є головою координаційної наради?
Які повноваження голови координаційної наради?
Який статус осіб, запрошених до участі у роботі наради?
В якому документі закріплюється хід і результати координаційної наради? Який порядок його оформлення?
Із якою метою організовуються робочі групи координаційних нарад і який їх склад?
Чи можлива взаємодія правоохоронних органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, із судами? Якщо – так, тоді в яких формах відбувається ця взаємодія?
Задачі і завдання.
1. На виконання постанови координаційної наради „Про заходи щодо посилення боротьби з крадіжками чужого майна” прокурор району своєю постановою у кримінальному провадженні створив оперативно-слідчу групу, у склад якої поруч з слідчим прокуратури включив дільничного інспектора міліції лейтенанта Павленка і заступника начальника карного розшуку майора Коваленка РВВС. Начальник РВВС, ознайомившись із зазначеною постановою, на оперативній нараді дав вказівку Павленкові і Коваленкові не виконувати цю постанову, оскільки вона не погоджена з ним.
Дайте оцінку наведеної ситуації.
2. Голова районної державної адміністрації з метою покращення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю своїм розпорядженням створив координаційну раду, до складу якої включив прокурора району, начальника РВВС, начальника районного відділення СБУ, начальника податкової служби району, а керівником координаційної ради призначив свого заступника.
1. Проаналізуйте законність розпорядження голови районної державної адміністрації.
2. Як повинен поступити у даній ситуації прокурор?
3. Прокурор Львівської області скликав координаційну нараду по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яка відбулася 20 лютого 2013 року. У нараді взяли участь начальник Управління внутрішніх справ Львівської області, помічник начальника Державної податкової адміністрації у Львівській області, перший заступник начальника Управління Служби безпеки у Львівській області, начальник Західної регіональної митниці. Протокол наради було доручено вести начальнику канцелярії прокуратури Львівської області.
Проаналізуйте наведене з точки зору відповідності чинному законодавству.
4. На координаційній нараді по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яка відбулася 15 грудня 2013 року за участю відповідних перших керівників правоохоронних органів Львівської області було прийнято рішення про вжиття комплексу заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією на митницях Західного регіону.
1.Вкажіть дату, коли повинні бути оформлені протокол та рішення (вкажіть назву акта) координаційної наради.
2.Хто їх підписує?
3.Вкажіть дату, не пізніше якої складений акт, прийнятий цією координаційною нарадою, повинен бути надісланий виконавцям.

ТЕМА 7:НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, А ТАКОЖ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯНПлан.
1. Суть, завдання, предмет та об’єкти нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру.
2. Повноваження прокурора та особливості їх реалізації, в залежності від об’єкта нагляду.
А. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі.
Б. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання покарання у вигляді обмеження волі.
В. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання покарання у вигляді арешту.
Г. Нагляд за законністю виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі.
Д. Нагляд за законністю перебування осіб у місцях, де виконуються заходи примусового характеру, які призначаються судом.
Е. Нагляд за законністю перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в інших установах, що виконують заходи примусового характеру.
Є. Нагляд за законністю звільнення та умовно-дострокового звільнення.
Нормативний матеріал:
Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами і доповненнями).
Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р. (із змінами і доповненнями).
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. (із змінами і доповненнями).
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).
Закон “Про державну виконавчу службу” від 24 березня 1998р. (із змінами і доповненнями).
Закон “Про попереднє ув’язнення” від 30 червня 1993 р. (із змінами і доповненнями).
Правила тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань, затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 р. №192 // Офіційний вісник України. – 2000. – №44. – ст. 1910.
Правила поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і засуджених затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 р. №192 // Офіційний вісник України. – 2000. – №44. – ст. 1910.
Правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 2 грудня 2008 р. №638 // Офіційний вісник України. – 2009. – №14. – ст. 447.
Інструкція з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі: Затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань 16 лютого 2005 року № 27 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2005 року за № 290/10570) // Офіційний вісник України. – 2005. – № 10. – Ст. 511.
Інструкція про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України: Затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30 липня 2008 року № 208 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2008 року за № 1065/15756) // Офіційний вісник України. – 2008. – № 85. – Ст. 2859.
Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань вiд 25 грудня 2003 року № 275 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2898.
Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії, затверджене наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30 грудня 2003 р. №280 // Офіційний вісник України. – 2004. – №3. – ст. 144.
Інструкція про порядок тримання осіб у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки України, затверджена наказом Служби безпеки України від 26 липня 2008 р. №589 // Офіційний вісник України. – 2008. – №82. – ст. 2790.
Інструкція про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, затверджена наказом Міністра оборони України від 16 грудня 2004 р. №618 // Офіційний вісник України. – 2004. – №52. – ст. 3480.
Інструкція про порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 4 квітня 2005 р. №61 // Офіційний вісник України. – 2005. – №21. – ст. 1160.
Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.84 року.
Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» від 19.03.2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – №29. – ст. 1440
"Інструкція про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань", затверджену спільним наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України № 270 / 1560 від 19 грудня 2003 року;
"Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України", затверджене наказом Міністра внутрішніх справ України №1212 від 20.10.2003 року.№ 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 36. – Ст. 243.
Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб): Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України 25 червня 2002 року № 607/56/5 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 27. – Ст. 1298.
Інструкція про порядок організації охорони приміщень і територій відділень судово-психіатричної експертизи та режиму тримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу, затверджена спільним наказом МВС та МОЗ України від 04.11.1996 № 751/338.
Інструкція про проведення виконавчих дій: Затверджено наказом Міністерства юстиції України 15 грудня 1999 року № 74/5 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 року за № 865/4158) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51. – С. 102.
Наказ Міністра охорони здоров’я України від 08.10.2001 № 397 «Про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади
Наказ Міністра охорони здоров’я України від 15.04.2008 № 199 «Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу»
Порядок проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи в психіатричних закладах особам, які утримуються під вартою: Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 8 жовтня 2001 року № 397 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 березня 2002 року за № 215/6503) // Офіційний вісник України. – 2002. – № 10. – Ст. 493.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 26.12.2003 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження"
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 26.04.2002 "Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким";
Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 року № 1489-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. – № 19. – Ст. 143.
Звід принципів захисту всіх осіб, що піддані затриманню в будь-якій формі, затверджений Резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www/zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=995206.
Наказ Генерального прокурора України №6гн від 28 листопада 2012 року «Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень».
Наказ Генерального прокурора України №7гн від 02.04.2012 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян» (із змінами і доповненнями).
ОБОВ’ЯЗКОВА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Копетюк М. Актуальні питання вдосконалення прокурорського нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства // Юридична Україна. – 2006. – №10.
Лемак Р. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів в органах і установах з питань виконання покарань // Вісник прокуратури. – 2007. – №11. – С.35-38.
Каркач П.М., Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань: Навчальний посібник / за ред. чл.-кор. АПрН України, проф. Е.О. Дідодренка. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 248 с.
Прокурорський нагляд в Україні: підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Ін Юре, 2011. – 592 с.
Сухонос В. Прокурорський нагляд за виправно-трудовими установами // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №1. – С..
Чечерський В. Повноваження прокурора при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури. – 2006. – №8. – С.23-25.
Шинальский О. Права людини в місцях позбавлення волі // Вісник прокуратури. – 2006. – №3. – С.5-14.
ДОДАТКОВА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Белякин Н. И др. Прокурорский надзор за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях. – М.,1984.
Курило М.П. Вдосконалити прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі // Право України. – 1998. – №11.
Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях. – М., 1988.
Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора (при разрешении судами вопросов, связанных с исполнением приговора в исправительно-трудовых учреждениях). – М.,1983.
Темушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованности приговоров. – М., 1978.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Назвіть предмет нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Які є суб’єкти нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи?
Вкажіть безпосередні об’єкти нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів процесуального примусу, що обмежують особисту свободу громадян. Характеристика і види.
Які завдання і мета нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи?
У чому полягає специфіка прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах?
Яке значення нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи?
Які напрями діяльності прокуратури в процесі здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах тощо?
Охарактеризуйте правову базу здійснення прокуратурою нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи.
Які є правові засоби прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах?
Які особливості організації і методики прокурорського нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справ?
Назвіть особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення та обмеження волі.
Які особливості організації і методики прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі?
Назвіть особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань у вигляді штрафу та конфіскації майна.
Назвіть особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань у вигляді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, а також у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Назвіть особливості прокурорського нагляду за додержанням встановленого порядку відбування громадських робіт.
Назвіть особливості прокурорського нагляду за додержанням встановленого порядку відбування виправних робіт.
У чому полягає прокурорський нагляд за додержанням законів при здійсненні контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання?
У чому полягає прокурорський нагляд за додержанням законів при звільненні засуджених від відбування покарання?
Які особливості прокурорського нагляду за законністю застосування примусових заходів медичного і виховного характеру?
ЗАДАЧІ І ЗАВДАННЯ.
1. Прокурор м. Львова у 23 год. 30 хв. прибув у Сокальську виправну колонію і наказав черговому відкрити йому для перевірки виробничі об’єкти.
1. Чи відповідають вимогам закону дії прокурора?
2. Перелічіть повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах.
2. Прокурор з нагляду за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах прокуратури області, здійснюючи нагляд за додержанням законів у слідчому ізоляторі встановив, що взятий під варту Самусевич перебуває у СІзо 65 днів без продовження строку; у одній з камер перебувало 5 неповнолітніх і 8 дорослих; засуджений до довічного позбавлення волі Кінь перебував в одній камері із засудженим до 8 років позбавлення волі.
1. Як у такій ситуації повинен поступити прокурор?
2. Складіть проекти рішень прокурора у цій ситуації.
3. 20 січня 2012 року прокурор м. Києва, перевіряючи КВУ, виявив, що на засудженого Н. 15 грудня 2012 року, за порушення вимог режиму відбування покарання, накладено стягнення у вигляді поміщення в дисциплінарний ізолятор на 15 діб. Даний захід стягнення з невідомих причин не був застосований. Прокурор зобов’язав начальника КВУ негайно застосувати до порушника вищезгаданий захід стягнення.
1. Проаналізуйте ситуацію.
2. Чи входять такі дії прокурора до його повноважень, і чи правильно він поступив в даній ситуації?
4. Прокурор перевіряючи КВУ виявив:
А. Наказ про звільнення працівника КВУ з роботи під час його перебування у відпустці за 5 днів до її закінчення.
Б. Застосування заходів стягнення до засудженого у вигляді заборони на два місяці купувати продукти харчування.
В. Наказ про звільнення засудженого від відбуття покарання на тиждень швидше за сумлінне ставлення до праці і хорошу поведінку.
Г. Застосування заходу стягнення у вигляді позбавлення засудженого відвідання концерту за неактивну участь у виховних заходах.
1. Чи відносяться дані відносини до сфери нагляду прокурора за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах...?
2. Чи мали місце порушення закону в даних випадках?
3. Які дії повинен вчинити прокурор за кожним з цих випадків?
ТЕМА 8 :ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ У СУДІ У ВИПАДКАХ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМПлан.
1. Поняття представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.
2. Приводи, підстави і форми представництва.
3. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами цивільних справ.
А. Подання позову, участь у розгляді справи.
Б. Участь прокурора у стадіях щодо перевірки рішень і ухвал суду в цивільних справах.
4. Зміст представництва інтересів держави у розгляді судами господарських справ.
А. Подання позову, участь у розгляді справи.
Б. Участь прокурора у стадіях щодо перевірки рішень господарських судів.
5. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами адміністративних справ.
А. Подання позову, участь у розгляді справи.
Б. Участь прокурора у стадіях щодо перевірки рішень суду в адміністративних справах.
НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:
Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами і доповненнями).
Цивільно-процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р. (із змінами і доповненнями).
Господарсько-процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).
Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. (із змінами і доповненнями).
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (із змінами і доповненнями).
Кодекс про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. (із змінами і доповненнями).
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “ Про судоустрій і статус суддів” №2453-VI від 7 липня 2010 року (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993р. (із змінами і доповненнями).
Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 року (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16 грудня 1993 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” від 8 липня 2011 року (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22 вересня 2011 року(із змінами і доповненнями).
Наказ Генерального прокурора України №6гн від 28.11.2012 року «Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень».
Порядок взаємодії між органами державної податкової служби, Державного казначейства України та прокуратури щодо захисту інтересів держави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування податку на додану вартість, затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України, Генеральної прокуратури України №401/214/32 від 18.06.2008 року.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 року № 3 – рп/99 (Справа № 1– 1/99).
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України №2 від 6 березня 2008 року "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – №2.
Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 20.10.2006 р. N 01-8/2351 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році та в I півріччі 2006 року"// Юридичний вісник України, 2008, № 24.
Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 14.08.2007 р. N 01-8/675 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року"// Юридичний вісник України, 2009, 10, № 41.
ОБОВ’ЯЗКОВА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Анпілогов О. Права та свободи громадян як об’єкт захисту прокурором в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури. – 2007. №3 – С.69-74.
Анпілогов О.В. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. – К., 2008. – 19 с.
Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокурором в суді // Право України. – 2001. – №2.
Дунас Т.О. , Руденко М.В. Прокурор у цивільному процесі України – Харків, 2006. –340с.
Косюта М. Способи правового регулювання представницької функції прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2007. №4 – С.8-13.
Левіна Ю. Процесуальний статус прокурора у цивільному судочинстві на сучасному етапі // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №4. – .
Марочкін І. Гаврюшенко Г. Прокурорське представництво. Суть та проблеми вдосконалення // Вісник прокуратури. – 2007. №4 – С.14-19.
Ореховський Л., Штогун С. Особливості участі прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2006. - № 5. – С. 83-86.
Перепелюк В. Деякі питання участі прокурора в адміністративному судочинстві / В. Перепелюк // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. - № 1. – С. 74-84.
Перепелюк В. Питання представництва прокурором інтересів держави в адміністративному судочинстві // Вісник Національної Академії прокуратури України. – 2009. – №2. – С. 65.
Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с.
Руденко М. Обсяг та межі повноважень прокурора в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні і практичні аспекти // Право України. – 2008. – №10.
Руденко М. Особливості повноважень прокурора у розгляді справи в адміністративному суді першої інстанції // Вісник прокуратури. – 2009. – №4. – С.90.
Руденко М. Представництво прокуратурою України інтересів держави у господарському суді: проблеми теорії та практики // Право України. – 2001. – №11.
Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2007. №4 – С.89-96.
Руденко М. Форми представництва прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2008. – №10.
Руденко М.В. Прокурор у господарському судочинстві: Навчальний посібник – К., 2003. – 380с.
Руденко М.М. Організаційно-правові аспекти представництва прокураторою інтересів громадянина або держави в адміністративному суді: автореф. дис... канд. юрид. наук. — К., 2009. – 19 с.
Симонян А. Представництво інтересів громадян і держави в суді // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №2. – С.59-64.
Ясь О. Право прокурора на звернення до господарського суду // Вісник прокуратури. – 2003. – №7. – С.38.
ДОДАТКОВА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Аргунов В.Н. Участие прокуратуры в гражданском процессе. Учебное пособие. – М., 1991.
Банченко-Любимова К.С. Участие прокурора в суде первой и второй инстанций по гражданским делам. – М., 1963.
Бойцова В.В. Народный правозащитник: статус и функционирование. – Тверь, 1994, ч.1.
Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – №7.
Бородін М. Участь прокурора у цивільному процесі // Право України. – 1999. – №11.
Васильєв Г. Представництво прокурором інтересів держави і господарюючих суб’єктів в арбітражному суді // Право України. – 1997. – № 9.
Казанцев С.М. Роль прокурора в гражданском процессе дореволюционной России // Буржуазные реформы в России второй половины 19 века. Межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж, 1988.
Осетинський. Додержання законності при вирішенні господарських спорів // Право України. – 1999. – №4.
Руденко М. Арбітражний суд і прокуратура: історія становлення та сучасний стан взаємовідносин // Право України. – 2000.– №2.
Руденко М. Проблемні питання прокурорського нагляду за законністю виконання рішень арбітражних судів // Право України. – 2000. – №7.
Руденко М. Представництво прокурором інтересів держави в арбітражному суді // Право України. – 1998. – № 5.
Руденко М. Про форму прокурорського нагляду за юрисдикційною діяльністю арбітражу // Радянське право. – 1991. – № 11.
Стефаник І. Пред’явлення позовів на відшкодування збитків, виявлених ревізіями і перевірками // Право України. – 1999. – №1.
Шумський П. Представництво прокурора в суді // Право України. – 1998. – № 2.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Назвіть правову базу представництва прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді.
Що таке представництво прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді?
Які існують види представництва прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді?
Які існують форми представництва прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді?
Які підстави представництва інтересів громадян у суді?
Які підстави представництва інтересів держави у суді?
Яка роль прокуратури в цивільному судочинстві?
Яка роль прокуратури у господарському судочинстві?
Яка роль прокуратури в адміністративному судочинстві?
Які є етапи діяльності прокурора, що називається “представництво інтересів громадянина або держави у суді” у випадках його участі у розгляді цивільних справ?
В яких випадках прокурор зобов’язаний звернутись до суду із позовом або вступити у справу, яка розглядається судом?
Якими правами наділений прокурор, який бере участь у розгляді цивільної справи судом першої інстанції?
Які особливості участі прокурора у перегляді рішень та ухвал суду у цивільних справах за нововиявленими обставинами?
Які особливості участі прокурора у провадженні в справах, що виникають у зв’язку адміністративними правопорушеннями, і в справах особливого провадження?
У чому відмінність повноважень прокурора, пов’язаних з його участю у розгляді цивільних справ судами апеляційної та касаційної інстанцій?
Які підстави звернення прокурора з позовом до господарського суду першої інстанції?
Які етапи представництва прокурором інтересів держави і громадянина у випадках його участі в господарському суді?
Які особливості участі прокурора у перегляді рішень, ухвал, постанов у господарських справах за нововиявленими обставинами?
Які підстави звернення прокурора з позовом до адміністративного суду першої інстанції?
ЗАДАЧІ І ЗАВДАННЯ.
1. Громадянин Н. звернувся до прокурора Галицького району м. Львова з проханням представляти його інтереси в цивільному спорі про відібрання з незаконного володіння його автомобіля. Підставою для звернення, була його душевна хвороба.
1. Проаналізуйте ситуацію.
2. Як має діяти прокурор в даному випадку?
2. Розглядаючи справу про поділ спадкового майна між спадкоємцями, суд визнав присутність прокурора у справі обов’язковою, про що останній і був повідомлений завчасно. Проте, прокурор відмовився взяти участь у справі, оскільки, на його думку, участь прокурора у таких справах за законодавством не є обов’язковою. Крім того, в цей час прокурор і без того був завантажений роботою.
Проаналізуйте дії прокурора на їх відповідність законодавству.
3. Старший прокурор прокуратури Личаківського району м. Львова Петренко І.В. подав апеляційну скаргу на рішення Личаківського району м. Львова у цивільній справі, оскільки, на його думку, воно не ґрунтувалось на вимогах закону. Прокурор Личаківського району м. Львова за тиждень до розгляду цього подання зобов’язав Петренка, який вніс апеляційну скаргу, змінити деякі її положення, оскільки сам він цього за законодавством зробити не може. Петренко І.В. зміни вносити відмовився.
1. Проаналізуйте дії працівників прокуратури згідно чинного законодавства.
2. Що б на їх місці зробили б ви?
4. Прокурор Городоцького району подав позов до суду про скасування незаконного рішення Городоцької міської ради. За два дні до розгляду справи в суд надійшло клопотання прокурора, про розгляд справи без його участі, оскільки він та інші працівники прокуратури завантажені роботою і не можуть бути присутніми при розгляді цієї справи.
1. Чи може суд розглянути справу без участі прокурора, який подав позов?
2. Як в даному випадку мав поступити прокурор?
5. Прокурор Франківського району м. Львова звернувся до Львівського господарського суду з позовною заявою в інтересах ВАТ “Зірка”. Відповідачем у справі мало б виступати ТзОВ “Мрія”, яке заборгувало ВАТ “Зірка” 1 млн. гривень, внаслідок чого останнє не може виконати свої податкові зобов’язання.
1. Хто в даному випадку буде виступати позивачем у справі?
2. Чи міг прокурор звернутись до господарського суду в такій справі і з такими вимогами?
3. Чи змінилась би ситуація, якщо частка держави у статутному фонді ВАТ “Зірка” складала б 51% акцій?

Приложенные файлы

  • docx 26589159
    Размер файла: 135 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий