на семинары по микро для студентов 2012-2013 гг..

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»
Тема 1. Предмет, метод, зміст і завдання мікроекономіки

Основні питання теми
1. Предмет мікроекономіки. Об’єкти та суб’єкти мікроекономіки.
2. Базові мікроекономічні поняття, їх взаємозв’язок.
3. Методологія мікроекономічного дослідження.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 9-16; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 7-14; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 3–21; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 10-24; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 12-20; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 18-52; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 24–39, с. 44–53; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, с. 21–27; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, с. 31–52(

Основні категорії і поняття теми
Мікроекономіка, домогосподарство, підприємство, держава, потреби, блага, економічні блага, ресурси, фактори виробництва, земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, інформація, обмеженість ресурсів, крива виробничих можливостей, альтернативні витрати, економічний вибір, граничний аналіз, рівноважний аналіз, моделювання, раціональна поведінка.

Задачі
1. Економіка в змозі виробляти або 400 фотоапаратів, або 80 кінокамер. Накресліть криву виробничих можливостей даної економіки та знайдіть на ній точки, що відповідають наступним комбінаціям виробництва цих двох товарів: а) 60 кінокамер і 200 фотоапаратів; б) 60 кінокамер і 80 фотоапаратів; в) 300 фотоапаратів і 35 кінокамер; г) 200 фотоапаратів і 40 кінокамер; д) 50 фотоапаратів і 100 кінокамер. Визначте, які з цих варіантів є ефективними, неефективними, неможливими.
2. За даними таблиці побудуйте криву виробничих можливостей. Визначте альтернативну вартість танка, що виражається в автомобілях, при переході від варіанту А до варіанту Б і так послідовно до всіх інших варіантів.
Варіанти
А
Б
В
Г
Д
Є

Танки
0
1
2
3
4
5

Автомобілі
1000
950
850
650
350
0

3. Альтернативна вартість виготовлення фотоапарата становить 12 годинників. Підприємство може виготовити за місяць 600 годинників. Побудуйте криву виробничих можливостей. Дирекція вирішує виготовити 40 фотоапаратів. Скільки годинників при цьому зможе виготовити завод? Проілюструйте означену ситуацію графічно.
Заповніть таблицю і побудуйте криву виробничих можливостей економіки.
Варіанти виробництва
Нафта, млн. тон
Цукор, тис. тон
Альтернативна вартість нафти в цукрі
Альтернативна вартість цукру в нафті

А
0
40Б
4
36B
8
28Г
12
16Д
16
05. Марія Іванівна є домогосподаркою. Нехай її робота полягає у прасуванні сорочок та митті вікон. На миття одного вікна вона витрачає 40 хвилин, а на просування однієї сорочки – 15 хвилин. Побудуйте криву виробничих можливостей Марії Іванівни в межах 8-годинного робочого дня.
6. Підприємство має у своєму розпорядженні ресурси в обсязі 100 одиниць. Для виробництва однієї одиниці товару А потрібно дві одиниці ресурсів, товару Б – 5 одиниць ресурсів. За приведеними нижче комбінаціями випуску двох продуктів визначте ефективний, неефективний і неможливий варіанти виробництва, обґрунтувавши свій вибір відповідними розрахунками: а) 10 одиниць товару А і 16 одиниць товару Б; б) 20 одиниць товару А і 12 одиниць товару Б; в) 30 одиниць товару А і 10 одиниць товару Б; г) 40 одиниць товару А і 2 одиниці товару Б; д) 35 одиниць товару А і 3 одиниці товару Б.
7. Головним заняттям Робінзона і П’ятниці на острові є збирання кокосів та рибальство. Робінзон за 1 годину збирає 10 кокосів або ловить 2 рибини теж за 1 годину. П’ятниця за 1 годину збирає 30 кокосів або ловить 10 рибин. Розподіліть обов’язки між Робінзоном та П’ятницею так, щоб їх діяльність на острові була максимально ефективною.
8. Розглянемо сім’ю, що складається з сина та матері. Син працює і заробляє за 1 годину 30 гривень, матір – на пенсії. Їх улюблена їжа – риба, яку можна придбати наступним чином: або по 15 гривень за 1 кг, стоючи в черзі 30 хвилин, або по 20 гривень за кг. при відсутності черги. Визначити скільки кілограмів риби повинні купувати син і матір (окремо), щоб їм вигідно було стояти в черзі.

Тести
1. Мікроекономіка вивчає:
а) походження, сутність та функції грошей
б) організаційні форми підприємств
в) ціни, попит, пропозицію
г) циклічність розвитку ринкової економіки
д) проблеми забезпечення зайнятості населення
2. Категорія „рідкісність” означає:
а) виключно високу якість блага
б) обмеженість наявності даного блага
в) неповторність блага
г) високу трудомісткість виробництва даного блага
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
3. Крива виробничих можливостей відображає:
а) взаємозв'язок між двома факторами виробництва
б) максимальний обсяг виробництва двох продуктів у разі повного використання всіх наявних ресурсів
в) співвідношення між виробничими потужностями і обсягом вироблюваної продукції
г) додатковий випуск продукції за умови збільшення ресурсів
4. Економічні блага це:
а) будь-які корисні речі, що здатні задовольняти потреби людей
б) усі вироблені у суспільстві матеріальні речі та послуги
в) блага, яких достатньо для повного задоволення наявних потреб
г) блага, які порівняно із потребами, присутні в обмеженій кількості
д) продукти праці, що здатні задовольняти будь-які потреби людей
Якщо обсяг виробничих ресурсів збільшився, то:
а) неодмінно зросте обсяг суспільного виробництва
б) економіка в змозі виробляти більше товарів і послуг
в) зросте технічний рівень виробництва
г) підвищиться стандарт життєвого рівня
д) зросте продуктивність суспільної праці
Визначте, що буде альтернативною вартістю прийнятого вами рішення купити підручник з економічної теорії вартістю 30 грн.:
а) сплачені за підручник 30 грн.
б) вартість ресурсів, витрачених на видавництво підручника
в) інший товар (послуга), від якого Ви відмовилися на користь підручника
г) вартість інших товарів (послуг), на які Вам не вистачило грошей
7. Із перерахованих моделей, не є мікроекономічною:
а) модель рівноваги фірм
б) модель інфляції
в) модель рівноваги споживача
г) модель ринкової рівноваги
8. До кола проблем, що стосуються предмета мікроекономіки, не належить аналіз:
а) механізму координації окремих ринків
б) поведінки окремих господарських суб'єктів
в) функціонування окремих ринків
г) рівноваги грошового ринку
9. Предметом мікроекономічного аналізу функціонування окремої фірми є:
а) ступінь глибини спеціалізації виробництва
б) попит фірми на окремі ресурси
в) територіальне розміщення виробничих підрозділів фірми
г) управління запасами готової продукції на фірмі
д) організаційні та управлінські аспекти функціонування фірми
10. Повне використання всіх наявних ресурсів показує будь-яка точка, розташована:
а) праворуч від кривої виробничих можливостей
б) ліворуч від кривої виробничих можливостей
в) на кривій виробничих можливостей
г) будь-де, але та, що відповідає найповнішому задоволенню потреб членів суспільства
11. Якщо точка, що відповідає обсягу виробництва двох товарів знаходиться ліворуч від кривої виробничих можливостей, то це означає що:
а) наявні ресурси використані повністю
б) має місце не повне використання наявних ресурсів
в) досягнута оптимальна комбінація виробництва двох товарів
г) для такого обсягу виробництва наявних ресурсів не вистачає
д) ефективність суспільного виробництва зростає
12. Найточнішим є такий перелік факторів виробництва:
а) земля, праця, капітал, робоча сила, управління
б) земля, праця, засоби виробництва, технологія, управління
в) технологія, ресурси, підприємництво
г) земля, праця, капітал, інформація, підприємницькі здібності
д) земля, праця, капітал, робочий час, технології, знання
13. Закон зростання альтернативних витрат діє, якщо крива виробничих можливостей має форму:
а) опуклої кривої
б) увігнутої кривої
в) прямої лінії, з від’ємним нахилом
г) прямої лінії, з додатним нахилом
д) закон діє не залежно від форми кривої виробничих можливостей
14. Проблему обмеженості ресурсів буде розв’язано, якщо:
а) люди відмовляться від конкуренції на користь співпраці
б) будуть відкриті практично невичерпні джерела енергії
в) буде створена оптимальна система міжнародного поділу праці
г) ця проблема взагалі не може бути вирішена

Тема 2. Основи аналізу попиту

Основні питання теми
1. Попит: сутність, закон та фактори, що впливають.
2. Еластичність попиту та її прикладне значення.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 53-56; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 24-27, 42-49; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 21–24, 82–93; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 27-32, 46-54; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 23-25, 3-39; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 56-66, 74-87; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 82-85, с. 96-102; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 2, 4.1, 4.3; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, с. 89–98, 11–120(

Основні категорії і поняття теми
Попит, величина попиту, закон попиту, крива попиту, нецінові фактори попиту, індивідуальний попит, ринковий попит, еластичність попиту, цінова еластичність попиту, точкова еластичність попиту, дугова еластичність попиту, еластичність попиту за доходом, перехресна еластичність попиту.

Задачі
Функція попиту на товар X має вигляд: QDx = 10 – РX + 0,5 PY, де РX – ціна товару Х, 12 грн. за одиницю; РY – ціна товару Y, 8 грн. за одиницю. Обчислити коефіцієнти прямої і перехресної цінової еластичності попиту на товар Х і визначити, до якої групи товарів – комплементи, субститути або нейтральні, – належать товари Х і Y.
2. Магазин продає 150 кг бананів по ціні 5 грн. за 1 кг. Цінова еластичність попиту на банани становить: - 3. Як зміниться загальна виручка магазину, якщо ціна бананів зменшиться на 20 %? Поясніть відповідь задачі враховуючи залежність між відрізком еластичності кривої попиту та виручкою виробника.
3. Сім’я купила торік 100 кг м’яса. Цінова еластичність попиту на м'ясо дорівнює: -1; еластичність попиту за доходом: +2; перехресна еластичність попиту між м’ясом і рибою: +3. Як зміниться споживання м’яса у поточному році, якщо ціна на м'ясо піднялась на 20 %, ціна на рибу знизилась на 10 %, а сукупний дохід сім’ї зріс на 50 %.
4. При ціні квитка 50 грн. на концерт зірок естради, який відбувся на стадіоні, прийшло 50 тис. глядачів. Наступного разу, коли ціна квитка піднялася до 100 грн., на концерті було тільки 10 тис. глядачів. Складіть лінійну функцію попиту на концерти і визначте, скільки шанувальників естрадної музики прийдуть на концерт, якщо ціна квитка становитиме 30 гривень.
5. До споживчого кошику сім’ї входять товари чотирьох груп – А, Б, В і Д, витрати на які у минулому році відповідно становили 600, 600, 500 та 300 грн., а річний доход сім’ї дорівнював 2 000 грн. У поточному році доход сім’ї зріс до 4 000 грн, а витрати на означені товарні групи відповідно склали 1 000, 1 400, 400 та 1 200 грн. Визначте еластичність попиту за доходом на ці товари та їхні споживчі категорії.
6. Функція ринкового попиту має вигляд: QD = 20 – 8P. Побудуйте криву попиту заданої функції. Збільшення доходів населення сприяло збільшенню обсягу попиту на 30 % за кожної з можливих цін. Знайдіть нову функцію попиту і покажіть, як зміна функції відобразилася графічно.
7. Функція попиту на певний товар X задана рівнянням: QDX = 25 – 2PX + 0,3PY + 0,01, де РX та РY – відповідно ціни товарів Х та Y, РХ = 10 грн., РY = 50 грн. за 1 од. товару; I – доход споживача, I = 10 тис. грн. Обчисліть пряму і перехресну цінові еластичності попиту на товар Х та еластичність попиту на цей товар за доходом. Визначте споживчу категорію товару X та характер взаємозв’язку між товарами X і Y.
8. Сукупний обсяг попиту на морозиво за місяць характеризується такими даними:
Ціна за порцію,
грн 2,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3
Обсяг попиту,
млн. порцій 10 20 30 40 50 60 70
За наведеними даними: 1) побудувати криву попиту на морозиво і пояснити її характер; 2) обчислити коефіцієнти цінової еластичності попиту для кожної із наведених точок кривої попиту і позначити на цій кривій відрізки еластичного і нееластичного попиту та точку одиничної еластичності; 3) скласти і записати функцію попиту на морозиво, виходячи з того, що вона лінійна; 4) обчислити можливу виручку виробників при кожній із заданих цін. Побудувати графік доходу виробника; 5) визначити яка із можливих цін є для виробника оптимальною і пояснити чому; 6) зробити аналіз взаємозв’язку динаміки виручки і рівня еластичності попиту на морозиво.

Тести
1. До зміщення кривої попиту на футбольні м'ячі не призведе:
а) дуже хороша погода
б) зростання ціни на м’ячі
в) падіння ціни на футбольну форму
г) збільшення кількості хлопців шкільного віку
д) відкриття нових спортивних майданчиків
2. Короткострокова еластичність попиту порівняно з довгостроковою буде вищою для:
а) бензину
б) квитків у кіно
в) автоматичних посудомийок
г) молока
д) хліба
3. Еластичність попиту за ціною залежить від:
а) здатності товару до тривалого зберігання
б) динаміки доходів покупця
в) особливостей виробничого процесу
г) наявності товарів-замінників
д) наявності обов’язкових комплементарних товарів
4. Крива попиту переміститься праворуч і вгору у результаті:
а) зменшення кількості покупців
б) переходу на товар-замінник
в) підвищення митних бар'єрів
г) збільшення доходів споживачів
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
5. Перехресна еластичність попиту характеризує реакцію:
а) ціни одного товару на зміну ціни іншого товару
б) величини попиту одного товару на зміну ціни іншого товару
в) ціни одного товару на зміну пропозиції іншого товару
г) величини попиту одного товару на зміну попиту на інший товар
6. Закон попиту передбачає, що:
а) крива попиту має додатній нахил
б) у разі зниження цін обсяг купівлі зростає
в) у разі збільшення цін обсяг купівлі зростає
г) зростання доходів споживачів веде до збільшення обсягу попиту
7. Якщо зниження ціни товару на 2 % веде до зростання попиту на цей товар на 4 %, то попит на даний товар є:
а) еластичним
б) нееластичним
в) одиничноеластичним
г) абсолютноеластичним
д) абсолютнонееластичним
8. Якщо перехресна еластичність попиту має додатне значення, то ці два товари є:
а) субститутами
б) взаємодоповнюючими товарами
в) повноцінними благами
г) товарами щоденного споживання
д) нейтральними товарами
9. Взаємодоповнюючими є пари товарів:
а) хот-доги та кури
б) кока-кола та лимонад
в) хот-доги та гірчиця
г) кури та біфштекси
д) яблука та апельсини
10. Якщо будь-яка кількість певного товару продається за незмінюваною ціною, то попит на цей товар є:
а) еластичним
б) нееластичним
в) одиничноеластичним
г) абсолютноеластичним
д) абсолютнонееластичним
11. До товарів щоденного споживання коефіцієнт еластичності попиту за доходом має значення:
а) ЕDI = 1
б) ЕDI < 0
в) ЕDI = 0
г) 0 < ЕDI < 1
д) ЕDI > 1
12. Якщо загальна виручка продавця не змінюється внаслідок зміни ціни, то попит є:
а) еластичним
б) нееластичним
в) одиничноеластичним
г) абсолютноеластичним
д) абсолютнонееластичним
13. Якщо еластичність попиту за доходом має додатне значення, то цей товар є:
а) повноцінним благом
б) неповноцінним благом
в) товаром Гіффена
г) товаром життєвого значення
14. Якщо внаслідок зниження ціни обсяг попиту зростає, то:
а) виручка продавця збільшується до точки одиничної еластичності попиту, а потім починає зменшуватися
б) попит на цей товар є еластичним
в) підтверджується дія закону попиту
г) еластичність попиту поступово знижується
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
15. Якщо перехресна еластичність попиту має від’ємне значення, то товари, для яких вона обчислена, є:
а) замінниками
б) комплементарними благами
в) товарами життєвого значення
г) нейтральними товарами
16. Характеристикою еластичного попиту не може бути таке твердження:
а) покупці чутливо реагують на зміну ціни
б) зниження ціни веде до збільшення обсягу попиту
в) підвищення ціни скорочує обсяг попиту
г) зміна обсягу попиту є більшою, ніж зміна ціни
д) виручка продавця зростає зі збільшенням ціни
17. Еластичність попиту за ціною буде вищою, якщо:
а) на товар витрачається значна частка бюджету сім’ї
б) товар не має життєвого значення для споживача
в) товар має багато повноцінних замінників
г) всі відповіді правильні
д) всі відповіді неправильні
18. Якщо за будь-якої цини обсяг попиту на товар не змінюється, то попит на цей товар є:
а) еластичний
б) нееластичний
в) одиничноеластичний
г) абсолютнонееластичний
д) абсолютноеластичний
19. Те, що на початку 90-х років українці охоче купували акції сумнівних трастів і фондів пояснюється:
а) спекулятивним характером попиту
б) ефектом „приєднання до юрби”
в) ефектом „сноба”
г) ефектом Веблена
д) імпульсивним характером попиту

Тема 3. Основи аналізу пропозиції

Основні питання теми
1. Пропозиція: сутність, закон та фактори, що впливають.
2. Еластичність пропозиції та її прикладне значення.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 57-60; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 27-30, 49-50; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 24-26; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 32-35, 54-58; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 25-26, 40-41; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 67-73, 92-97; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 85-88, с. 102; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 2; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, с. 90–107(

Основні категорії і поняття теми
Пропозиція, величина пропозиції, закон пропозиції, крива пропозиції, нецінові фактори пропозиції, індивідуальна пропозиція, ринкова пропозиція, еластичність пропозиції, цінова еластичність пропозиції, точкова еластичність пропозиції, дугова еластичність пропозиції, миттєвий період, короткостроковий період, довгостроковий період.

Задачі
Загальний обсяг пропозиції виробу А за місяць характеризується даними, наведеними у таблиці:
Ціна за одиницю, грош. од.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обсяг пропозиції за місяць, шт.
20
50
60
70
80
88
91
96
100
110

Використовуючи табличні дані: а) зобразіть графічно лінію пропозиції, поясніть її характер; б) обчисліть цінову еластичність пропозиції.
13 EMBED Word.Picture.8 1415
Рис. 1. Лінії пропозиції
2. На рис. 1 зображено лінії пропозицій. Поясніть, що означає перехід від однієї із зазначених точок до іншої; що могло бути причиною таких зміщень:
а) від точки е (лінія S0) до точки b (лінія S1);
б) від точки е до точки а (лінія S2);
в) від точки е до точки n (лінія S0);
г) від точки е до точки f (лінія S0);
3. Існує певна залежність між ціною Р товару А та величиною його пропозиції Q:
Р, гр. од.
1
2
3
4

QS
1
2
3
4

а) Визначте, в яких інтервалах цін пропозиція буде еластичною (ЕS > 1) та нееластичною (ЕS < 1); б) Цінова еластичність пропозиції товару Б при ціні 100 гр. од. має таке саме значення, що й еластичність пропозиції товару А в інтервалі цін від 1 до 3 гр. од. Якщо у початковий період пропозиція товару Б становила 400 од. і за незначного коливання цін еластичність не змінилася, то скільки одиниць товару Б буде продано у разі збільшення його ціни на 5 гр. од.?
4. Функція ринкової пропозиції має вигляд: Qs = -5 + 2P. Побудуйте криву попиту заданої функції. Збільшення чисельності виробників сприяло збільшенню пропозиції на 30 % за кожної з можливих цін. Знайдіть нову функцію пропозиції і покажіть, як зміна функції відобразилася графічно.
5. Функція пропозиції на товар X має такий вигляд: QSХ = 100 + 25PX + 20PY – 5PR, де Рx і РY – ціни товару відповідно Х та Y; РR – ціна виробничого ресурсу, QSХ – обсяг пропозиції на товар Х. Дайте відповіді на такі питання: 1) чи є продукти Х та У взаємними замінниками або доповнювачами у виробництві? 2) як зміниться обсяг пропозиції, якщо ціна на ресурс зросте на 2 гр. од.?

Тести
1. Зміщення кривої пропозиції певного товару ліворуч і вгору може бути результатом:
а) впровадження нових технологій
б) зростання цін на вихідні ресурси
в) введення дотацій виробникам даного товару
г) збільшення кількості виробників
2. За інших рівних умов зростання пропозиції приведе до:
а) зростання рівноважної ціни і обсягу продажу
б) зниження рівноважної ціни і обсягу продажу
в) зростання ціни і зменшення обсягу продажу
г) зниження ціни і зростання обсягу продажу
3. Зростання цін на сировину, що використовується у виробництві даного товару, приведе до переміщення кривої:
а) попиту – догори і праворуч
б) попиту – донизу і ліворуч
в) пропозиції – догори і ліворуч
г) пропозиції – донизу і праворуч
д) водночас і пропозиції і попиту у протилежних напрямах
4. Удосконалення технологій переміщує:
а) криву попиту – праворуч
б) криву попиту – ліворуч
в) криву пропозиції – праворуч
г) криву пропозиції – ліворуч
д) обидві криві в різних напрямах
5. Якщо зниження ціни на 5 % привело до скорочення обсягу пропозиції на 8 %, то пропозиція є:
а) еластичною
б) абсолютноеластичною
в) нееластичною
г) абсолютнонееластичною
д) одиничноеластичною
6. Якщо пропозиція товару нееластична, а ціна на цей товар зросла, то сукупна виручка продавця:
а) скоротиться
б) зросте
в) залишиться сталою
г) зросте при еластичному попиті
д) зросте при нееластичному попиті
7. До характеристики еластичної пропозиції не належить твердження:
а) виробник чутливо реагує на зміну ціни
б) зниження ціни веде до скорочення пропозиції
в) коефіцієнт еластичності пропозиції менше одиниці
г) у випадку зростання ціни величина пропозиції збільшується
д) за будь-якого рівня ціни обсяг пропозиції не змінюється
8. Переміщення кривої попиту на даний товар не може бути результатом:
а) зростання доходів споживачів
б) зміни цін на інші товари
в) зміни ціни даного товару
г) зміни моди і смаків споживачів
9. Підвищення митних тарифів на певний товар викличе переміщення кривої:
а) попиту на цей товар ліворуч
б) попиту на цей товар праворуч
в) пропозиції цього товару ліворуч
г) пропозиції цього товару праворуч
д) і попиту, і пропозиції в різних напрямках
10. Зниження ціни на бензин змінить:
а) криву попиту на автомобілі ліворуч
б) криву попиту на автомобілі праворуч
в) криву пропозиції автомобілів ліворуч
г) криву пропозиції автомобілів праворуч
11. Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А?
а) зменшенням попиту на товар А
б) наданням споживачами переваги товару А, як такому, що входить в моду
в) зниженням ціни товару А
г) підвищенням ціни товару А
д) зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А
е) жодна з відповідей не є правильною
12. Еластичність пропозиції залежить, головним чином, від:
а) кількості товарів-замінників даного товару
б) проміжку часу, протягом якого виробники можуть пристосовуватися до зміни цін
в) частки доходу споживача, яка направляється на придбання даного товару
г) того, чи належить товар до предметів першої необхідності, чи до предметів розкоші
д) того, чи належить товар до предметів тривалого користування, чи до предметів поточного споживання
13. Зміщення праворуч лінії пропозиції яблучного соку є результатом того, що:
а) споживачі віддають перевагу яблукам
б) кількість виробників яблучного соку зменшилася
в) знизилися ціни на яблука
г) зросли ціни на яблука
14. Якщо із підвищенням ціни товару з 1,5 гр. од. до 2 гр. од. обсяг пропозиції збільшився з 900 од. до 1000 од., то коефіцієнт цінової еластичності дорівнюватиме:
а) 3,00
б) 2,71
в) 0,33
г) 0,37
д) 1,5
15. Нееластична пропозиція означає, що:
а) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції менш як на 1%
б) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції більш як на 1%
в) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції на 1%
г) підвищення ціни на 1% настільки незначне, що не вплине на пропозицію
д) жодна з відповідей не є правильною

Тема 4. Ринкова рівновага та її динаміка

Основні питання теми
1. Ринкова рівновага: сутність, графічна модель, види ринкового дисбалансу. Поняття надлишків покупців та продавців.
2. Динаміка ринкової рівноваги.
3. Випадки втручання держави у ринковий механізм.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 61; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 30-34; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 26-43; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 35-65; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 26-30; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 1-4-147; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 89-96; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 2; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, с. 90–107(

Основні категорії і поняття теми
Ринкова рівновага, рівноважна ціна, рівноважний обсяг виробництва, дефіцит товарів, надлишок товарів, мінімальна ціна пропозиції, максимальна ціна попиту, виграш виробника, виграш споживача,

Задачі
Нижче наведено функції попиту і пропозиції шоколаду:
Ціна за плитку, грн. 2,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3
Обсяг попиту,
млн. плиток 10 20 30 40 50 60 70
Обсяг пропозиції,
млн. порцій 10 20 30 40 50 60 70
За цими даними:
а) побудувати криві попиту і пропозицій, знайти рівноважну ціну, скласти функцію попиту на шоколад;
б) обчислити цінову еластичність попиту і пропозиції для кожної точки їхніх кривих;
в) обчислити виручку продавців, побудувати графік її динаміки, проаналізувати залежність динаміки виторгу від рівня еластичності попиту;
г) визначити, які зміни спостерігатимуться на цьому ринку, якщо ціну на шоколад буде зафіксовано на рівні 1,6 грн.? 4,8 грн.?
д) з’ясувати, як зміняться функція попиту, крива попиту, рівноважна ціна і обсяг продажу, якщо внаслідок зростання доходів населення споживачі готові за кожною наведеною ціною купувати на 30 млн. плиток шоколаду більше?
2. Функція попиту на товар задається рівнянням: Qd = 8 – Р, а функція пропозиції: Qs = - 4 + 2Р. Визначте рівноважну ціну і обсяг продажу. Підрахуйте вигоду споживача та виробника даного товару. Що відбудеться, якщо ціна на даний товар встановиться на рівні 3 грн. Задачу вирішіть аналітично та графічно.
3. Функція попиту на певний товар задається рівнянням: Qd = 7 – Р, а функція пропозиції: Qs= – 5 + 2Р. Визначте, як зміниться ціна і обсяг продажу товару, якщо на нього було введено податок у розмірі 1,5 грн. Обчисліть бюджетні надходження та втрати покупців і продавців від введення податку. Вирішити задачу аналітично і графічно.
4. Функція попиту для штучного соціального товару має вигляд: Qd = 2220 – 3Р, а функція пропозиції: Qs=3Р – 300. Уряд запровадив дотацію, яку отримує виробник в розмірі 100 грн. за штуку. Знайдіть параметри ринкової рівноваги до та після введення дотації. Якими будуть вигоди виробників та споживачів? Задачу проілюструвати графічно.
5. Функції ринкового попиту на бензин та його пропозиції мають відповідно такий вигляд: PD = 12 – 2q; PS = 4 + 2q, де Р – ціна бензину, грн за 1 л; Q – обсяг купівлі-продажу бензину, тис. л. Визначте, якою має бути податкова ставка на продаж однієї одиниці товару, щоб загальний обсяг виручки продавців був максимальним.
6. Рівноважна ціна квитка в маршрутному таксі коштує 1,5 грн. Кількість пасажирів за день становить 1500 чоловік. Цінова еластичність попиту дорівнює: -0,5; цінова еластичність пропозиції становить: +1. Визначте функції попиту та пропозиції на проїзд в маршрутному таксі. Припустимо, що попит на проїзд збільшився на 10 %. Розрахувати нову рівноважну ціну проїзду та кількість пасажирів за день. Розв’язок задачі проілюструйте графічно.
7. Функції попиту і пропозиції певного товару відповідно мають вигляд: QDх = 200 – 2Р; QSх = 4Р – 100, де Q – обсяг товару, шт.; Р – ціна за одиницю товару, грн. Внаслідок введення фіксованого рівня ціни на даний товар виник надлишок товару в обсязі 120 одиниць. Визначити, на якому рівні було зафіксовано державою ціну на даний товар; в який бік і на скільки ця фіксована ціна відхиляється від ціни ринкової рівноваги. Проаналізуйте, чи була фіксація ціни вигідною для продавця. Аналітичні розрахунки проілюструвати графічно.
8. Попит і пропозиція певного товару відповідно задані функціями: Qd = 100 – 2P; Qs = -20 + 2P. На підставі наведених даних:
визначте рівноважну ціну і обсяг продажу даного товару;
побудуйте криві попиту і виручки від продажу;
визначте, за якої ціни і обсягу продажу продавець може отримати максимальний дохід;
поясніть залежність між еластичністю попиту і динамікою сукупного доходу продавця;
Що має робити продавець, щоб збільшити свій сукупний дохід?

Тести
1. Якщо ринок збалансовано, то:
а) покупці та продавці можуть продавати та купувати все, що хочуть, за існуючої ціни
б) тенденції зростання чи падіння ціни немає
в) кількість пропозиції дорівнює кількості попиту
г) всі відповіді правильні
д) всі відповіді неправильні
2. Надлишок товарів на ринку утвориться після введення урядом:
а) фіксованої ціни підтримки виробника
б) фіксованої максимальної ціни
в) податків з продажу
г) введення дотації виробникам
3. Збільшення попиту за інших рівних умов приводить до:
а) зниження ціни і зменшення обсягу продажу товару
б) збільшення обох вищевказаних показників
в) зниження ціни і збільшення обсягу продажу товару
г) збільшення ціни і зменшення обсягу продажу товару
4. Рівноважна ціна товару може зрости внаслідок:
а) збільшення попиту на товар
б) зменшення попиту на товар
в) збільшення пропозиції товару
г) одночасного і однаковою мірою збільшення і попиту і пропозиції
5. Ринок перебуває у рівновазі, якщо:
а) попит дорівнює пропозиції
б) ціни відшкодовують витрати
в) технології не змінюються
г) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції
д) ціни на ресурси залишаються тривалий час сталими
6. Якщо ринкова ціна є меншою за рівноважну ціну, то:
а) виникає надлишок товару
б) виникає дефіцит даного товару
в) зростає попит на даний товар
г) зростає пропозиція даного товару
7. Якщо ринкова ціна вища за рівноважну ціну, то:
а) виникає дефіцит товару
б) утворюється надлишок товару
в) зростає попит на даний товар
г) зростає пропозиція даного товару
8. За інших рівних умов зменшення пропозиції веде до:
а) зростання рівноважної ціни і обсягу продажу
б) зниження рівноважної ціни і обсягу продажу
в) зниження ціни і зростання обсягу продажу
г) зниження ціни і зменшення обсягу продажу
д) зростання ціни і зменшення обсягу продажу
9. Наслідком державного регулювання цін може бути:
а) поява ринкового дефіциту
б) поява ринкового надлишку
в) послаблення конкуренції в національній економіці
г) порушення ринкової рівноваги
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
10. Акцизний збір повністю перекладається на споживача у разі, коли попит є:
а) еластичний
б) абсолютноеластичний
в) нееластичний
г) абсолютно нееластичний
д) одиничноеластичний
11. Визначте головну перевагу цінового механізму:
а) забезпечення економічної свободи всім агентам ринку
б) стабільний розвиток і зростання економіки
в) раціональний розподіл і використання ресурсів
г) справедливий розподіл доходів
д) забезпечення стабільного прибутку виробникам
12. Якщо попит на товар абсолютно нееластичний, а пропозиція еластична, то введення потоварного оподаткування у розмірі 1грн./од. призведе до:
а) зростання ціни товару на 1 грн.
б) зростання ціни товару менше, ніж на 1 грн.
в) зростання ціни товару більше, ніж на 1 грн.
г) зростання тягаря оподаткування, який несе продавець

Тема 5. Корисність товару і рівновага споживача

Основні питання теми
1. Корисність товару та рівновага споживача (кількісна теорія корисності).
2. Криві байдужості та їх властивості.
3. Поняття бюджетної лінії та її побудова.
4. Вибір споживача з точки зору концепції кривих байдужості та бюджетних ліній (порядкова теорія корисності).

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 21-41; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 62-74; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 45-65; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 68-100; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 44-50; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 152-199; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 120-132; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, с. 151-158; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, с. 134–149(

Основні категорії і поняття теми
Корисність, сукупна корисність, гранична корисність, правило максимізації корисності, закон спадної граничної корисності, анти благо, ютилі, крива байдужості, карта кривих байдужості, транзитивність, бюджетна лінія, бюджетне обмеження, рівняння бюджетної лінії, гранична норма заміщення, споживча рівновага.

Задачі
1. Іван споживає 3 літра апельсинового соку та 5 літрів ягідного морсу за тиждень, сукупна корисність яких однакова. Гранична корисність третього літру апельсинового соку дорівнює 36 ютилів, а п’ятого літра ягідного морсу – 24 ютилів. Іван купує апельсиновий сік за ціною 4 грн. за літр. За якою ціною Іван купить ягідний морс в стані споживчої рівноваги.
2. Споживач вирішив відвідати бар, щоб випити пива із раками, виділивши на це 25 гривень. Сукупна корисність пива і раків в залежності від кількості їх споживання наведена у таблиці:
Кількість кухлів пива
1
2
3
4
5
6

Сукупна корисність пива
10
18
24
28
31
33

Кількість раків
10
20
30
40
50
60

Сукупна корисність раків
7
12
18
22
25
27Визначте яку кількість кухлів пива і раків купує раціональний споживач у стані рівноваги, якщо ціна 1 кухля пива дорівнює 10 грн., а одного рака – 50 копійок. Якою буде сукупна корисність споживача за даного вибору?
3. Споживач витрачає 38 грн. на місяць на яблука та банани. Гранична корисність яблук – MU яблук = 28-2X; а гранична корисність бананів – MU бананів=20-2Y. Ціна одного кілограму яблук становить 2 грн., а одного кілограму бананів – 4 грн. Знайти оптимальний набір споживача. Рішення задачі проілюструвати графічно.
4. Крива байдужості задана рівнянням: Y=12/х+2. Ціни товарів X та Y відповідно дорівнюють 4 і 3 грн., а доход споживача становить 30 грн.
1)Запишіть рівняння лінії бюджетного обмеження;
2) Визначте оптимальний набір споживача за цих умов;
3) Побудуйте криву байдужості та лінію бюджету;
4) Розрахуйте граничну норму заміщення – MRSXY в точці рівноваги споживача.
5. Оптимальний набір споживача складається із 6 од. товару «X» і 8 од. товару «Y». Визначте ціни даних товарів за умов, що витрати споживача на їх купівлю дорівнюють 540 грн., а функція корисності споживача має вигляд: TU (x,y) = x1/2y1/2.
6. Сім’я витрачає на м'ясо і рибу 160 грн. на місяць і купує їх відповідно за цінами 30 і 10 грн. за кг. Залежність сукупної корисності від обсягу споживання даних товарів наведена в таблиці:
Q (кг)
1
2
3
4
5
6

TU м’яса
30
51
66
78
88
93

TU риби
22
34
40
44
46
47

За даними наведеної таблиці визначте, яку кількість м’яса і риби споживає сім’я за умови, щоб її вибір є оптимальним. Обчисліть сукупну корисність, що отримує споживач та граничну корисність кожного блага в точці оптимального вибору.
7. Функція сукупної корисності від споживання блага Х має вигляд : TUX = 40X – X2, а від споживання блага Y відповідно ТUy = 18Y – 4Y2. Індивід споживає 10 од. блага Х и 2 од. блага Y. Гранична корисність грошей становить 0,5. Визначте ціни товарів X і Y та бюджет споживача.
8. Бюджет споживача становить 60 грн., який він витрачає на купівлю двох товарів. Ціна товару Х складає 15 грн., а ціна товару У – 5 грн. Функція загальної корисності споживача має вигляд: U=4ху. Знайдіть оптимальну комбінацію товарів, яку купує споживач в стані споживчої рівноваги.
9. Артур споживає два продукти чай та цукор. Він завжди кладе дві ложки цукру в стакан чаю. Зобразіть графічно карту кривих байдужості Артура, враховуючи визначені пропорції двох товарів. Уявіть, що бюджет Артура, який він витрачає на ці два товари, складає 4 дол. Ціна ложки цукру становить 0,05 дол., а стакану чаю – 0,15 дол. Скільки чаю і цукру споживатиме Артур в стані споживчої рівноваги?

Тести
1. Корисність блага – це:
а) суб’єктивна оцінка блага споживачем
б) сукупність об’єктивних властивостей блага
в) ринкова цінність блага
г) сукупність економічних властивостей блага
д) правильна відповідь відсутня
2. Гранична корисність – це:
а) мінімальна корисність, отримувана від споживання даного блага
б) максимальна корисність, яку приносить споживання даного блага
в) корисність від споживання першої одиниці даного продукту
г) приріст сукупної корисності блага у разі збільшення його споживання на одну додаткову одиницю
3. Сукупній і граничній корисностям властива така взаємозумовленість:
а) вища гранична корисність передбачає вищу сукупну корисність
б) нижча гранична корисність передбачає вищу сукупну корисність
в) коли сукупна корисність максимальна, гранична корисність дорівнює нулю
г) зростання від’ємної величини граничної корисності при збільшенні споживання веде до зростання сукупної корисності
4. Функція сукупної корисності будується на основі такого змінного фактора, як:
а) бажання споживача
б) рівень якості споживаних благ
в) рівень цін споживаних благ
г) обсяг споживаних благ
5. Ситуація споживчої рівноваги означає, що:
а) сукупна корисність за даного бюджетного обмеження максимізована
б) кожний придбаний товар має однакову граничну корисність
в) у разі зростання закупівель одного виду блага скорочуються закупівлі іншого виду блага
г) витрачається однакова сума грошей на купівлю кожного виду благ
6. Сукупна корисність зростає у разі, коли гранична корисність:
а) зростає
б) дорівнює нулю
в) має від’ємне значення
г) має додатне значення
д) всі відповіді неправильні
8. Гранична корисність є максимальною, коли:
а) споживається перша одиниця даного блага
б) споживається остання одиниця даного блага
в) сукупна корисність зростає
г) сукупна корисність є максимальною
9. Якщо гранична корисність грошей зросте, то кількість товарів, з яких складається оптимальний споживчий кошик:
а) зросте
б) зменшиться
в) не зміниться
г) може як зрости, так і зменшитися
10. Гранична корисність кожної наступної одиниці даного блага:
а) більша за граничну корисність попередньої одиниці
б) менша за граничну корисність попередньої одиниці
в) дорівнює граничній корисності попередньої одиниці
г) може бути і більшою, і меншою за корисність попередньої одиниці
11. Якщо ціна одного з товарів, що входять в оптимальний споживчий кошик, знизиться, то обсяг купівлі даного товару:
а) зросте
б) зменшиться
в) залишиться незмінним
г) може як зрости, так і зменшитися
12. Сукупна корисність сягає максимального значення, коли гранична корисність:
а) зростає
б) максимальна
в) мінімальна
г) дорівнює нулю
13. Стан рівноваги споживача передбачає:
а) максимізацію сукупної корисності споживаних благ
б) рівність зважених за ціною граничних корисностей усіх споживаних благ
в) що відношення граничної корисності до ціни для всіх куплених благ дорівнює граничній корисності грошей
г) рівняння співвідношення граничних корисностей і цін усіх придбаних товарів
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
14. Повне задоволення певної потреби споживача досягається у разі, коли:
а) сукупна корисність сягає максимального значення
б) гранична корисність дорівнює нулю
в) додаткова одиниця блага має від’ємну граничну корисність
г) збільшення споживання ще на одну одиницю зменшує сукупну корисність
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
15. Перший закон Госена стверджує, що корисність кожної наступної споживаної одиниці певного блага:
а) зростає
б) зменшується
в) залишається сталою
г) наближається до оптимуму
16. Другий закон Госена стверджує, що для максимізації корисності від споживання кількох благ споживач має зрівняти:
а) сукупні корисності від споживання всіх цих благ
б) граничні корисності всіх споживаних благ
в) зважені за цінами сукупні корисності всіх споживаних благ
г) зважені за цінами граничні корисності всіх споживаних благ
17. Крива байдужості – це лінія
а) рівних витрат споживача
б) рівних можливостей споживача
в) рівного обсягу споживання даного продукту
г) однакової сукупної корисності
18. Збільшення доходу споживача графічно відображається
а) паралельним зміщенням бюджетної лінії праворуч
б) паралельним зміщенням бюджетної лінії ліворуч
в) збільшенням кута нахилу бюджетної лінії
г) зменшенням кута нахилу бюджетної лінії
19. Гранична норма заміщення визначається формулою
а) –(Y/(X
б) (PХ /(PY
в) (QХ/(PY
г) MUХ/PХ
20. Нахил бюджетної лінії визначається відношенням
а) MUХ/MUY
б) TUY/TUХ
в) PХ/PY
г) MUХ/PХ
21. Споживча рівновага графічно зображується
а) точкою перетину бюджетною лінією кривої байдужості
б) будь-якою точкою на найвіддаленішій від початку координат кривої байдужості
в) точкою дотику бюджетної лінії до кривої байдужості
г) будь-якою точкою на найближчій до початку координат кривій байдужості

Тема 6. Аналіз поведінки споживача
Основні питання теми
Реакція споживача на зміну його доходу. Крива Енгеля.
Реакція споживача на зміну ціни товару. Побудова кривої попиту.
Ефект заміщення та доходу. Парадокс Гіффена.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 41-42; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 87-96; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 66-81; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 102-126; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 53-59; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 132-142; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, с. 88–92; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, с. 151–158(

Основні категорії і поняття теми
Лінія «дохід-споживання», крива Енгеля, лінія «ціна-споживання», ефект доходу, ефект заміщення, товар Гіффена, парадокс Гіффена.

Задачі
1. Споживач весь свій дохід у 300гр. од. витрачає на придбання товару X за ціною 10 гр. од. і Y за ціною 20 гр. од. Вибір споживача, що максимізує корисність, включає 10 одиниць товару X і 10 одиниці товару Y. Зобразіть графічно рівновагу споживача і позначте оптимальну комбінацію купівлі двох товарів. Проілюструйте графічно збільшення ціни товару X до 15 гр. од. і зниження ціни товару Y до 5 гр. од. Побудуйте лінію «ціна – споживання». Використовуючи лінію «ціна – споживання», побудуйте криву попиту споживача на товар X .
2. Місячний дохід індивіда становить 800 грн. Використовуючи рис. 1 виконайте наступні завдання: Знайдіть ціну товару Х. Визначте ціну товару У в точках А та В. Запишіть рівняння зображених бюджетних ліній. Побудуйте лінію індивідуального попиту споживача на товар У, вважаючи, що він відображається лінійною залежністю.
3. Припустимо, споживач має дохід 400 гр. од. на місяць. На рис. 2 зображено дві бюджетні лінії та відповідні їм криві байдужості. Знайдіть ціну товару Х в т. А і в точці В. Визначте ціну товару У. Запишіть рівняння зображених бюджетних ліній. Побудуйте лінію попиту на товар Х.
4. Дохід споживача складає 400 грн., який він витрачає на купівлю товарів А та В по 10 грн. та 20 грн. відповідно. Рівноважна кількість товару А, що купає споживач становить 10 од. тов. Знайдіть кількість товару В, що споживає покупець. Нехай дохід зросте на 50 %. Визначте як зміниться обсяг спожитого блага В, якщо обсяг спожитого блага А складає 5 од. тов.. Побудуйте криву «дохід-споживання» та криву Енгеля для товара А. Поясніть її конфігурацію.

Тести
1. Крива Енгеля являє собою:
а) множину комбінацій двох товарів при зміні ціни одного з них
б) множину рівноважних комбінацій двох товарів при зміні доходу
в) залежність обсягу реалізації від ціни
г) залежність кількості придбаного товару від грошового доходу
2. Головною ознакою для поділу товарів на повноцінні та неповноцінні є:
а) якість товарів
б) корисність благ
в) ціна товарів
г) місце товару у споживчий ієрархії
д) динаміка попиту у відповідь на зміну доходу
3. Криву індивідуального попиту на товар можна побудувати на основі:
а) бюджетної лінії
б) кривої ціна – споживання
в) кривої Енгеля
г) лінії доход – споживання”
4. Ефект заміщення визначається:
а) ростом номінального доходу, що дає змогу змінити структуру купівель на користь дорожчого блага
б) зміною смаків споживача
в) зміною відносної ціни блага
г) прагненням купувати тільки якісні товари
5. Для товарів Гіффена ефект доходу:
а) віднімається від ефекту заміщення
б) є меншим за ефект заміщення
в) додається до ефекту заміщення
г) перевищує ефект заміщення
д) поглинається ефектом заміщення
6. Для повноцінних (супріорних ) товарів ефект доходу:
а) перевищує ефект заміщення
б) є меншим за ефект заміщення
в) додається до ефекту заміщення
г) віднімається від ефекту заміщення
д) дорівнює ефекту заміщення
7. Якщо крива попиту на біфштекс нахилена донизу, то можна стверджувати, що:
а) ефекти заміщення та доходу діють в одному напрямку
б) ефекти заміщення та доходу діють в протилежних напрямках
в) ефект заміщення більший за ефект доходу
г) ефект доходу більший за ефект заміщення
8. Ефект доходу – це:
а) зміна обсягу попиту, спричинена зміною реального доходу за незмінності відносних цін товарів
б) зміна обсягів споживання як результат зміни ціни одного з товарів, що змушує споживача переміщуватись на іншу криву байдужості
в) граничний приріст обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін на товари
г) всі відповід правильні
9. Якщо ціна нормального блага знижується, то:
а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати більше, а ефект заміни – менше
б) в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купуватиме більший обсяг даного блага
в) в результаті дії ефекту доходу обсяг попиту зменшиться, а ефекту заміни - збільшується
г) і ефект доходу, і ефект заміни спонукатимуть до зменшення споживання

Тема 7. Виробнича функція

Основні питання теми
1. Теорія виробництва. Поняття і параметри виробничої функції.
2. Закон спадної продуктивності факторів виробництва. Динаміка сукупного, середнього і граничного продуктів виробництва.
3. Поняття ізокванти та її властивості. Гранична норма технологічного заміщення факторів виробництва.
4. Ефект масштабу та його види.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 67-88; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 106-115; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 103-117; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 131-137, 143-148; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 62-69; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 203-227; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 158-171; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 6; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, розд. 7(

Основні категорії і поняття теми
Виробництво, виробнича функція, технологія, економічна ефективність, технологічна ефективність, виробнича функція з одним змінним фактором, виробнича функція з двома змінними факторами, закон спадної продуктивності факторів виробництва, сукупний продукт, середній продукт, граничний продукт, ізокванта, гранична норма технологічного заміщення, ефект масштабу (віддача від обсягу), незмінний ефект масштабу, додатній ефект масштабу, від’ємний ефект масштабу.

Задачі
1. Підрахуйте середній та граничний продукти фірми за показниками, наведеними нижче.
Кількість робітників
1
2
3
4
5

Сукупний продукт
30
70
100
120
130

Коли починає діяти у цьому разі спадна економія від масштабу? Визначте оптимальну кількість залучення робітників.
2. Знайдіть величину сукупного продукту, якщо відомий граничний продукт (всі інші фактори залишаються постійними):
Витрати робочого часу, L
0
1
2
3
4
5
6
7

Граничний продукт, MP
0
2
3,5
5
7
4,5
3
1

Побудуйте графік граничного і сукупного продукту. Визначте, за якої тривалості робочого дня (витратах робочого часу) праця буде використовуватися з максимальною ефективністю.
Використовуючи дані таблиці про витрати праці L, капіталу К і обсягу випуску Q, дайте відповіді на запитання:

Виробничі варіанти
L
K
Q

А
40
20
200

Б
60
30
400

В
120
60
800

Г
180
90
880
а) визначте характер ефекту від масштабу при переході від А до Б, від Б до В, від В до Г, намалюйте карту ізоквант;
б) визначте середній продукт праці і середній продукт капіталу при А, Б, В, Г;
в) що можна сказати про зростання продуктивності (віддачі) використовуваних ресурсів при переході від А до Б, від Б до В, від В до Г.
4. Заповніть пропуски у таблиці:

Обсяг, n
TP
MP
AP

1
112

5


3
204


5,75

5


5

6

15. Виробнича функція: Q=2KL. Вартість використання одиниці К=200 грн., а одиниці L=100 грн. Чому дорівнює мінімальний обсяг витрат при Q=24 одиниць продукції? Розв’язок подати в графічній і математичній формі.

Тести
1. Виробнича функція характеризує:
а) сукупний обсяг використаних виробничих ресурсів
б) найефективнішу технологічну організацію виробництва
в) взаємозв’язок витрат і максимального обсягу випуску продукції
г) засіб максимізації прибутку за умови мінімізації витрат
2. Виробнича функція з одним змінним фактором характеризує залежність:
а) обсягу виробництва від ціни на фактор Х
б) обсягу випуску від зміни обсягу використання фактора Х
в) при якій всі фактори змінюються, окрім фактора Х
г) між двома виробничими факторами Х і У
д) правильної відповіді нема
3. Середній продукт розраховують за формулою:
а) АР = ТР/Х
б) АР = QХ
в) АР = ТР/(Х
г) АР = QР/Х
4. Граничний продукт виражає приріст:
а) виробленого продукту на величину всіх витрат
б) сукупного продукту на одиницю приросту витрат змінного фактора
в) виробленого продукту, віднесений до всіх витрат
г) сукупний продукту у разі зміни умов на ринку
5. Коли сукупний продукт ТР є максимальним, динаміка середнього АP і граничного МР продуктів буде такою:
а) АР досягає максимального значення, а МР = 0
б) АР = 0, а МР – досягає максимального значення
в) МР = 0, а середній продукт зменшується
г) збільшуються і середній, і граничний продукти
6. За максимальної продуктивності змінного фактора:
а) сукупний продукт ТР набуває максимального значення
б) величина сукупного продукту починає зменшуватися
в) середній продукт АР дорівнює граничному продукту МР
г) граничний продукт МР дорівнює нулю
д) граничний продукт максимальний
7. Граничний продукту розраховують за формулою:
а) МР = (ТР/(х
б) МР = (АР/(х
в) МР = ТР/(х
г) МР = АР/(х
8. Зробити аналіз дії закону спадної граничної продуктивності неможливо, якщо:
а) всі фактори, окрім одного, залишаються сталими
б) технологія виробництва не змінюється
в) всі фактори виробництва змінюються
г) всі одиниці змінного фактора однорідні
д) виробництво аналізується у короткостроковому періоді
9. За законом спадної продуктивності:
а) значення граничного продукту МР за певного обсягу використання змінного фактора стають від’ємними величинами
б) середній продукт АР зростає до певного значення змінного фактора, а потім зменшується
в) за постійного зростання змінного фактора сукупний продукт починає зменшуватися
г) продуктивність праці не може зростати нескінченно
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
10. У графічному зображенні виробничої функції з двома змінними факторами ізокванта є лінією:
а) рівних виробничих можливостей двох факторів
б) яка показує всі можливі комбінації використання двох факторів, що забезпечують однаковий обсяг випуску продукції
в) сталої граничної продуктивності двох змінних факторів
г) сталої норми технологічного заміщення факторів
11. Граничну норму технологічного заміщення двох змінних факторів х і у виражає формула:
а) MRТSХY =
·
·Y /
·X
б) MRТSХY =
·
·Y / –
·X
в) MRТSХY =
·Y / X
г) MRТSХY =
·Y /
·X
12. Норма технологічного заміщення при просуванні по ізокванті знизу вгору:
а) залишається сталою
б) зменшується
в) збільшується
г) у верхній частині ізокванти дорівнює одиниці

Тема 8. Витрати виробництва

Основні питання теми
Витрати виробництва: сутність, класифікація. Види прибутку підприємства. Взаємозв’язок між витратами та прибутком.
Витрати виробництва в короткостроковому періоді.
Витрати виробництва в довгостроковому періоді.
Ізокоста: поняття та властивості.
Рівновага виробника та траєкторія розвитку виробничої діяльності підприємства.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 94-115; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 124-137; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 118-131; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 138-141; 148-154, 197-203; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 69-75; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 231-263; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 168-169, 197-207; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 7; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, розд. 7(

Основні категорії і поняття теми
Витрати виробництва, явні витрати, неявні витрати, економічні витрати, постійні витрати, змінні витрати, сукупні витрати, прибуток, нормальний прибуток, бухгалтерський прибуток, економічний прибуток, сукупний дохід, середній дохід, граничний дохід, короткостроковий період, довгостроковий період, середні витрати, середні змінні витрати, середні постійні витрати, середні сукупні витрати, граничні витрати, ізокоста, рівняння ізокости, карта ізокост, рівновага виробника, ефект масштабу, довгострокові витрати виробництва.

Задачі
1. Містер Х володіє невеликою майстернею по виробництву керамічних виробів. Він сплачує 5000 дол. щорічно орендної плати за використання приміщення. Заробітна плата його робітників складає 12000 дол. в рік. Вартість сировини складає 20000 дол. в рік. У свою фірму він вклав власні коштів, які б могли йому принести 4000 річного доходу. Виручка від реалізації керамічних виробів складає 72000 дол. Розрахувати бухгалтерський та економічний прибуток, якщо заробітна плата гончара, яку він втратив у свого конкурента складає 15000 дол.
2. Рік тому Степан став власником майстерні по ремонту взуття. Він найняв двох робітників і сплатив їм всього 22000 грн. у кінці року. На сировину і матеріали він витратив 16000 грн. власних коштів. На початку року Степан закупив обладнання на 30000 грн., термін зношення якого 6 років. Щоб фінансувати цю покупку, він взяв кредит на 6 років під 12 % річних (процент по депозитах – 8 %). Степан використовує під майстерню свою другу квартиру, яку раніше здавав під офіс за 100 дол. у місяць (курс 1:5,5). Крім того, Степан залишив роботу майстра, за яку йому конкурент платив 18000 грн. у рік. Розрахуйте явні та неявні витрати, бухгалтерський та економічний прибуток Степана, якщо його річний сукупний доход від ремонту взуття склав 82000 грн.
3. В наведеній нижче таблиці містяться дані про залежність сукупних витрат фірми від обсягу випуску продукції в короткостроковому періоді. Обчислити постійні, змінні, середні сукупні, середні змінні і граничні витрати та визначити оптимальний обсяг випуску продукції даної фірми з точки зору мінімізації витрат. Рішення подати аналітично і графічно.
Q
0
1
2
3
4
5
6

TC
10
12
16
22
30
40
48

4. Бухгалтер Вашої фірми загубив звітність витрат фірми. Він спромігся пригадати декілька цифр. А Вам для прогнозу Вашої діяльності потрібні й інші дані. Чи зможете Ви їх відновити? Заповнити таблицю.
Q
AFC
VC
ATC
MC
TC

0
100

10


2020
5

3011
390

40

420
50
2

145. Сукупні витрати задані функцією виду TC=180+QІ. Знайти функції всіх витрат виробництва та визначте оптимальний обсяг виробництва фірми.
6. При виробництві 50 деталей, середні змінні витрати дорівнюють 10 грн., при виробництві 40 шт. – середні постійні витрати складають 20 грн., а при виробництві 80 деталей, середні сукупні витрати рівні 60 грн. Знайдіть середні сукупні витрати при виробництві 50 дет. та середні змінні витрати при виробництві 80 дет.
7. Фірма, що випускає іграшки виробляє 2000 дитячих авто на тиждень за ціною 50 грн. за штуку. Виробничі потужності дають можливість збільшити випуск до 3000 одиниць. Сукупні витрати на одиницю продукції становлять 40 грн., постійні витрати – 15 грн. Чи варто компанії приймати рішення про розширення виробництва, якщо їй пропонують виробляти ці іграшки на експорт у кількості 400 одиниць на тиждень за контрактною ціною 35 грн. за штуку.
8. Фірма з виробництва керамічних виробів при постійних витратах 1000 грн. за рахунок різного обсягу використання змінного ресурсу має різні обсяги виробництва, що наведені в таблиці:
Змінний ресурс (од.) Qvc
0
2
4
6
8
10

Обсяг виробництва (од.пр.)Q
0
15
50
90
120
124

Ціна одиниці змінного ресурсу становить 100 грн., середня ціна одного керамічного виробу – 40 грн. Визначте оптимальний обсяг випуску продукції і рівень прибутковості фірми. Рішення задачі подати в табличній і графічній формах.

Тести
1. До складу витрат виробництва в економічному розумінні включають:
а) явні і неявні витрати, у тому числі і нормальний прибуток
б) тільки явні витрати
в) тільки неявні витрати
г) тільки бухгалтерські витрати
д) всі витрати за винятком прибутку
2. Постійні витрати фірми - це:
а) витрати на ресурси за цінами, що діяли на момент їх купівлі
б) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції за найсприятливіших умов виробництва
в) витрати, які несе фірма навіть у випадку, коли продукція не виробляється
г) неявні витрати
3. Економічний прибуток фірми менший за бухгалтерський на:
а) суму амортизації
б) суму альтернативної вартості власних ресурсів фірми
в) суму постійних витрат фірми
г) на суму змінних витрат фірми
4. Нормальний прибуток – це:
а) прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму явних і неявних витрат
б) прибуток, який отримує типова фірма галузі
в) прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування
г) мінімальний доход, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності
5. Метою виробника є:
а) максимізація задоволення суспільних потреб у товарах і послугах
б) максимізація економічного прибутку
в) максимізація мінімального прибутку
г) максимізація бухгалтерського прибутку
6. Зв'язок між граничними і середніми сукупними витратами є таким:
а)зміна МС не впливає на динаміку АТС
б)якщо АТС перевищують МС, то МС зростають
в)якщо МС знижуються, то АТС можуть як зростати, так і знижуватись
г)якщо МС менші за А ТС, то А ТС повинні знижуватись
7. Якщо граничні витрати фірми перевищують її середні змінні витрати, то:
а) продуктивність праці зменшується
б) сукупний продукт змінного фактора зростає
в) фірма відчуває дію закону спадної віддачі
г) всі відповіді правильні
8. Сукупні витрати обчислюються як:
а) VС - FС
б) FС + VС
в) FС + VС + МС
г) (FС + VС) : Q
9. Рівнянням ізокости є вираз:
а) І = Х·РХ + Y·РY
б) Х = І/РХ – Y·РY /РХ
в) Y = І/РY – Х·РХ /РY
г) РХ = І/Х – Y·РY /Х
д) всі відповіді правильні
10. Середні сукупні витрати виробництва набувають мінімального значення у разі, коли
а) АС = АVС
б) АС = МС
в) АС = АFC
г) АVC = МС
11. Щоб знайти величину постійних витрат фірми, потрібно:
а)від середніх сукупних витрат відняти середні змінні витрати
б)від сукупних витрат відняти змінні витрати
в)від сукупних витрат відняти змінні і поділити на обсяг випуску
г)від середніх сукупних витрат відняти граничні витрати
12. У короткостроковому періоді фірма зупинить виробництво, якщо:
а) ціна товару менша за мінімальні середні загальні витрати
б) нормальний прибуток нижче середнього галузевого
в) загальний доход менший за загальні витрати
г) загальний доход менший за загальні змінні витрати
13. У розробленні рішень про оптимальний обсяг виробництва фірми до уваги не беруться такі витрати:
а) середні змінні
б) бухгалтерські
в) середні постійні
г) граничні
д) неявні витрати виробництва
14. До витрат в економічному розумінні включають:
а) явні та неявні витрати, у тому числі й нормальний прибуток
б) тільки явні витрати
в) тільки неявні витрати
г) тільки бухгалтерські витрати
д) всі перелічені витрати за винятком нормального прибутку
15. Правильним є твердження:
а) бухгалтерські витрати + економічні витрати = нормальний прибуток
б) економічний прибуток – бухгалтерський прибуток = явні витрати
в) бухгалтерський прибуток – неявні витрати = економічний прибуток
г) економічний прибуток – неявні витрати = бухгалтерський прибуток
д) явні витрати + неявні витрати = бухгалтерські витрати
16. У довгостроковому періоді
а) всі витрати змінні
б) всі витрати постійні
в) змінні витрати зростають скоріше, ніж постійні
г) постійні витрати зростають скоріше, ніж змінні
17. Під альтернативними витратами розуміють:
а) плату за придбані ресурси
б) вартість суспільних витрат
в) витрати іншого підприємства, що виробляє таку само продукцію
г) вартість альтернативних напрямів використання тих самих ресурсів
18. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 од. продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 2 дол., середні постійні – 0,5 дол. За цих умов сукупні витрати становитимуть:
а) 2,5 дол.
б) 1250 дол.
в) 750 дол.
г) 1100 дол.
19. До змінних витрат належать такі витрати:
а) проценти за банківський кредит і витрати на сировину
б) орендна плата і вартість обладнання
в) зарплата, вартість електроенергії, сировини та матеріалів
г) всі витрати, що потрібні для випуску продукції
20. Крива довгострокових середніх сукупних витрат LАТС має форму:
а) гіперболи
б) параболи
в) ламаної кривої
г) прямої лінії

Тема 9. Поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції

Основні питання теми
Основні ознаки ринку досконалої конкуренції.
Особливості попиту, граничного, середнього та сукупного доходів в умовах досконалої конкуренції.
Визначення оптимального обсягу виробництва в умовах досконалої конкуренції.
Довгострокова рівновага конкурентної фірми.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 122-133; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 147-157; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 133-159; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 156-177; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 80-91; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 266-308; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 221-224, 201-207; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 8; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, с .205–232, розд. 9(

Основні категорії і поняття теми
Досконала конкуренція, «фірма-прайстейкер», сукупний дохід, середній дохід, граничний дохід, сукупний аналіз, граничний аналіз, оптимальний обсяг виробництва, максимізація прибутку, мінімізація витрат, правило закриття фірми, короткострокова рівновага, конкурентна фірма, довгострокова рівновага конкурентної фірми, парадокс прибутків.

Задачі
1. Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Залежність її сукупних витрат від обсягу випуску наведена в таблиці:
Випуск за 1 год., шт. (Q)
0
1
2
3
4
5
6

Сукупні витрати, грн. (TC)
4
8
10
14
20
28
38

Якщо ціна товару становить 8 грн. за шт., який обсяг випуску повинна встановити фірма? Нижче якого рівня повинна впасти ціна, щоб фірма безумовно припинила випуск даного товару?
2. Припустімо, що Ви – менеджер годинникової фірми, яка діє на ринку відкритому для конкуренції. Ваші виробничі витрати задані рівнянням: TC=100+QІ. Якщо ціна годинника 50 грн., яку їх кількість Вам слід випустити, щоб максимізувати прибутки? Яким буде рівень прибутковості?
3. Функція попиту на продукцію галузі, яка працює за конкурентних умов задана функцією: Qd=200-2Р. середні витрати і-тої фірми задані наступною функцією: АТСі=5+(qi-5)І, де qi – обсяг виробництва і-тої фірми. Знайдіть кількість фірм даної галузі в довгостроковому періоді.
4. Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Залежність обсягу виробництва від обсягу сукупних витрат фірми наведена в табличній формі:
Q
0
1
2
3
4
5

TC
10
12
16
24
34
46

1) визначте ціну беззбитковості; 2) оптимальний обсяг виробництва при даній ціні. Проілюструйте аналітичне рішення графічно.
5. На ринку досконалої конкуренції функції попиту і пропозиції відповідно дорівнюють: Qd = 1220 – 10P; Qs = -100 + 50P. Функція сукупних витрат окремої конкурентної фірми має вигляд: ТCі = 80 + q2. На підставі наведених даних:
визначте рівноважну ціну і обсяг випуску продукції у галузі;
зобразіть галузеву рівновагу графічно;
3) обчисліть обсяг випуску ( пропозиції ) і прибуток окремої фірми;
4) обсяг випуску окремої фірми за умови, що введено податок з продажу у розмірі 10 грн. з одиниці товару. Покажіть графічно, як зміниться ринкова рівновага галузі. Як зміниться прибуток фірми після введення податку ?
6. Конкурентна взуттєва фірма планує почати випуск нової моделі високоякісних кросівок. Середні змінні витрати фірми дорівнюють 40 грн., загальні постійні витрати на організацію нового виробництва – 60 000 грн., ринкова ціна на подібні кросівки – 100 грн. за 1 пару. Обчислити, яким має бути обсяг виробництва, щоб забезпечувалася його беззбитковість. За якого обсягу випуску фірма буде мати економічний прибуток у розмірі 20 000 гривень?
7. У невеликій країні маслоробна галузь конкурентна. у ній діють 10 однакових фірм, довгострокові й короткострокові витрати кожної з яких задаються рівнянням: ТС = 40 –12Q + Q2, де Q – випуск продукції однією фірмою, од. продукції. Довгострокові середні витрати кожної фірми мінімізуються у разі випуску 12 од., а короткострокові – 9 од. продукту. Ринковий попит, гр. од., як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах задається рівнянням: р = 160 – Q, де Q – галузевий випуск, од. Визначте, у якій рівновазі – короткостроковій чи довгостроковій – перебуває ця галузь. Припустимо, що уряд країни перейшов до політики вільної торгівлі, завдяки чому іноземні виробники отримали доступ до ринку олії і можуть тепер продавати будь-яку її кількість за ціною 20 гр. од. за одиницю. Проаналізуйте вплив встановлення режиму вільної торгівлі на національну маслоробну промисловість, а саме: чи будуть за цих умов вітчизняні маслоробні фірми припиняти виробництво у короткостроковому періоді? У довгостроковому періоді? Хто, на Вашу думку, буде протистояти введенню вільної торгівлі, а хто буде її прихильником – вітчизняні споживачі олії чи вітчизняні фірми-виробники?
8. Середні сукупні витрати конкурентної фірми задані рівнянням: АС = 40 + 2Q, де Q – обсяг випуску продукції, од. Визначте, як зміниться обсяг випуску продукції та прибуток фірми, якщо ціна на її продукт знизиться з 200 до 100 грн. за 1 од. Задачу розв’язати аналітично і графічно.

Тести
1. Ринок є досконало конкурентним, коли:
а) відсутній вплив з боку окремої фірми на ринкові ціни
б) фірма – єдиний виробник даного товару
в) єдиному продавцю протистоїть єдиний покупець
г) крива попиту окремої фірми має від’ємний нахил
2. Пропозиція певних товарів і послуг відбувається на досконало конкурентному ринку у таких випадках:
а) марочний бензин – на заправній станції, розташованій на автобазі
б) готель у маленькому місті
в) вовна певного стандарту на товарній біржі
г) кіоск, встановлений директором на території заводу
д) поштове відділення розташоване поблизу від дому
3. Крива попиту досконалого конкурента являє собою:
а) пряму лінію з від’ємним нахилом
б) пряму лінію, паралельну осі ціни
в) пряму, що збігається з лінією ціни
г) криву, що співпадає з лінією МС
4. Поняття „досконало конкурентна фірма” означає, що:
а) фірма спроможна конкурувати з іншими фірмами
б) фірмі належить домінуюче положення у галузі
в) фірма веде конкурентну боротьбу офіційними методами
г) фірма не впливає на формування ринкових цін
5. Економічний прибуток у досконало конкурентних галузях:
а) відсутній у довгостроковому періоді
б) дорівнює бухгалтерському прибутку
в) існує завжди, коли MR = МС = Р
г) неможливий у короткостроковому періоді
д) існує лише за умови, що MR < МС = Р
6. Досконало конкурентна фірма неодмінно максимізує прибуток, коли:
а) MR = МС = Р
б) MR = МС = Р = АС
в) крива МС перетинає криву MR (P) знизу
г) крива МС перетинає криву MR (P) згори
д) MR = МС = Р > АС
7. Наявність у досконало конкурентній галузі економічного прибутку сприяє:
а) збільшенню галузевої пропозиції
б) припливу до галузі нових фірм
в) зростанню цін на галузеві ресурси
г) скороченню товарних цін на галузевому ринку
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
8. Ознакою досконалої конкуренції є наявність у галузі великої кількості фірм-виробників. „Велика кількість” виробників – це коли в галузі працює:
а) понад 10 фірм
б) понад 100 фірм
в) понад 1000 фірм
г) безліч фірм
д) жодна з фірм галузі не має впливу на ринкові ціни.
9. Досконало конкурентна фірма максимізує прибуток, якщо:
а) TR > ТС
б) АС < Р
в) АС < Р = МR = МС
г) крива граничних витрат перетинає криву попиту знизу
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
10. До ознак досконалої конкуренції не належить:
а) мобільність ресурсів
б) мобільність галузевих цін
в) велика кількість продавців
г) ефективна реклама
д) велика кількість покупців
11. Довгострокова рівновага у досконало конкурентній галузі встановлюється, коли:
а) MR = MC = P
б) P = MC < MR
в) MR = MC = P = AC
г) MR = MC = Р = AVC
12. Досконало конкурентні фірми не прагнуть:
а) максимізувати прибуток
б) збільшувати обсяг випуску
в) мати повну інформацію про галузевий ринок
г) удосконалювати вироблювану продукцію
д) мати вільний доступ до галузевих ресурсів
13. Якщо ринкова ціна на товар досконало конкурентної фірми більша за сукупні середні витрати, то:
а) сукупний доход фірми є більшим за її сукупні витрати
б) фірма отримує економічний прибуток
в) фірма перебуває у до критичній рівновазі
г) MR = МС = Р > АС
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
14. У короткостроковому періоді конкурентна фірма готова зупинити виробництво , якщо:
а) MR = MC = P = AVС
б) MR = MC = P >AVС
в) MR = MC = P = AТС
г) MR = MC = P > АТС
д) MR = MC = P = AFC
е) MR = MC = P < AТС
15. Крива пропозиції досконало конкурентної фірми у короткостроковому періоді – це:
а) крива її граничних витрат
б) лінія ціни товару
в) крива середніх сукупних витрат фірми
г) низхідна частина кривої АТС, розташована вище за криву МС
д) частина кривої МС, розташована вище за криву AVC
16. фірма готова залишити конкурентну галузь, коли:
а) не покриваються її постійні витрати
б) сукупний доход не покриває загальних змінних витрат
в) прибуток набуває нульового значення
г) коли інші фірми залишають дану галузь
д) діяльність фірми стає збитковою
17. До ознак досконалої конкуренції не належать:
а) випуск стандартизованого продукту
б) цінова конкуренція між фірмами, що працюють в галузі
в) велика кількість продавців і покупців
г) вільний переливу капіталу в галузь та з галузі
д) неможливість фірм впливати на ринкові ціни
18. Якщо ціна продукту досконало конкурентної фірми менша за середні сукупні витрати, фірма має:
а) негайно припинити виробництво цього продукту
б) випускати продукт в обсязі, коли Р= МС, якщо Р ( AVC
в) негайно провести технічну реконструкцію підприємства
г) скоротити невиробничі витрати
д) продовжити виробництво, поки ринкова ціна є вищою за AFC
19. До переваг досконалої конкуренції не належить:
а) швидке насичення галузевого ринку товарами
б) раціональний розподіл і використання ресурсів
в) низькі ціни у довгостроковому періоді
г) висока якість і різноманіття товарів
д) низькі довгострокові середні витрати виробництва
20. Якщо граничні витрати перевищують середні сукупні витрати, то досконало конкурентна фірма:
а) повністю відшкодовує всі свої витрати
б) отримує економічний прибуток
в) не припинить виробництво
г) перебуває у докритичній рівновазі
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
21. Ситуація „прайстейк” означає, що у певній галузі:
а) всі фірми проводять самостійну цінову політику
б) окремі фірми проводять самостійну цінову політику
в) всі фірми погоджуються з рівноважними ринковими цінами
г) ціноутворення перебуває під повним контролем уряду
22. Якщо на конкурентному ринку ціна певний час дорівнює галузевим середнім сукупним витратам, то фірма:
а) працює на рівні самоокупності
б) не прагне збільшувати обсяг випуску продукції
в) перебуває у довгостроковій рівновазі
г) отримує нормальний прибуток і не має економічного прибутку
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
23. Приклад досконало конкурентного ринку – це:
а) ринок послуг комунального транспорту у м. Київ
б) роздрібний овочевий ринок у м. Київ
в) мережа супермаркетів „Метро”, що працюють у м. Київ
г) ринок освітніх послуг вищих навчальних закладів м. Київ
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
24. „Нормальний прибуток” – це прибуток:
а) отримуваний фірмою при МС=МR
б) отримуваний типовою фірмою галузі
в) отримуваний фірмою за умови нормального ведення бізнесу
г) достатній для утримання фірми у даній сфері діяльності
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
25. Крива пропозиції на довгострокових часових інтервалах для конкурентної галузі з витратами:
а) зростаючими – вертикальна лінія
б) зростаючими – крива з додатним нахилом
в) постійними – крива з від'ємним нахилом
г) постійними – вертикальна лінія

Тема 10. Підприємство на монопольному ринку

Основні питання теми
Ознаки чистої монополії. Види монополій.
Особливості попиту, граничного та сукупного доходів в умовах чистої монополії.
Визначення оптимального обсягу виробництва чистим монополістом. Цінова дискримінація: сутність, умови здійснення, модель та види.
Монопольна влада: сутність, чинники та показники.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 139-156; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 167-177; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 160-189; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 251-279; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 94-105; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 311-362; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 225-232; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, с. 300–322, 337–357; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, розд. 10(

Основні категорії і поняття теми
Чиста монополія, «фірма-прайсмейкер», недосконала конкуренція, бар’єри входу-виходу на ринок, економічні бар’єри, природні бар’єри, технологічні бар’єри, юридичні бар’єри, недобросовісна конкуренція, природна монополія, закрита монополія, відкрита монополія, монопсонія, двостороння монополія, лімітуючи ціноутворення, цінова дискримінація, монопольна влада, індекс Герфіндаля-Хіршмана, індекс Лернера.

Задачі
1. Визначити обсяг випуску, що максимізує прибуток монополіста, ціну і розмір прибутку, якщо функція попиту на продукцію монополіста має вигляд: Q=12-P, а функція сукупних витрат: TC=2 +4Q+QІ.
2. Фірма-монополіст працює на двох сегментах ринку, на яких обернені функції попиту відповідно мають такий вигляд: Р1= 120-2Q1 та P2=80-Q2. Середні сукупні витрати, які дорівнюють граничним витратам, становлять 20 грн. і є незмінними. Визначте обсяги продажу, ціни і прибуток фірми в разі, якщо фірма:
а) здійснює цінову дискримінацію своїх споживачів; б) не сегментує ринок.
Побудуйте модель цінової дискримінації. Чи економічно прибутковим є здійснення цінової дискримінації для монополіста?
3. Фірма-монополіст постачає на регіональний ринок комп'ютерні столи. Визначте, якими є обсяг продажу і ціна, за якою монополіст продає столи, якщо його сукупні витрати і сукупний доход відповідно задані функціями: TR = 1000Q - 10Q2, TC = 100Q + 5Q2. Який прибуток отримує монополіст за у мов рівноважного обсягу випуску? Якою були б ціна і обсяг продажу, якби фірма працювала на ринку досконалої конкуренції? Якими є надлишки виробничих потужностей у даної фірми? Зробіть порівняльний аналіз монопольного і конкурентного ринків.
4. На підставі даних наведеної нижче таблиці визначте рівноважний обсяг випуску монополіста та отримуваний ним максимальний прибуток. Усі розрахунки занесіть у таблицю. Зробіть графічний аналіз ситуації.
Обсяг випуску, тис. од.
0
1
2
3
4
5
6

Ціна продукту, грн/од.
200
175
150
135
120
105
90

Сукупні витрати, тис. грн.
150
260
320
366
400
445
510

5. Припустимо, що середні сукупні і граничні витрати монополії сталі і дорівнюють 4 грн. за будь-якого обсягу. Попит на продукцію монополії представлений даними таблиці:
Ціна, грн.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Обсяг попиту, од./тижд.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Зробіть необхідні обчислення, побудуйте графіки ринкового попиту, граничного виторгу, середніх граничних витрат монополії та визначте: 1) оптимальний обсяг випуску; 2) ціну продукції; 3) величину прибутку монополії; 4) яку кількість продукції і за якою ціною виробляла б конкурентна галузь з ідентичними витратами?
6. На галузевому ринку працюють сім фірм, кожна з яких відповідно контролює: 5, 20, 5, 20, 25, 10 та 15 відсотків галузевого обсягу випуску продукції. Визначте тип галузевого ринку. Чи буде дозволено об’єднання першої фірми із шостою, а другої – з п’ятою? Поясніть, чому саме.

Тести
1. Монополіст отримує максимальний прибуток, якщо:
а) ціна вища за граничні витрати
б) граничні витрати дорівнюють граничному доходу
в) середні витрати дорівнюють середньому доходу
г) ціна відповідає нееластичній ділянці кривої попиту
д) фірма самостійно визначає ціну на свій продукт
2. Для беззбиткового виробництва монополії у довгостроковому періоді характерна:
а) висока стартова ціна продукту
б) поява на ринку різноманітних товарів-субститутів
в) стратегія „просування униз по кривій попиту”
г) політика лімітуючого ціноутворення
д) політика поступового скорочення ціни
3. Увесь надлишок споживача привласнює фірма, яка:
а) монополізує ринок
б) сегментує галузевий ринок
в) максимізує валовий прибуток
г) дотримується правила MR = MC
д) проводить досконалу цінову дискримінацію
4. На відміну від конкурентної фірми монополіст може:
а) призначати на свій товар яку завгодно ціну
б) будь-який обсяг продукції продати за своєю ціною
в) вибрати комбінацію ціни і обсягу виробництва, яка дає максимальний прибуток
г) отримувати прибуток за умови, що MR = MC
5. Цінова дискримінація – це:
а) продаж певного товару різним покупцям за різними цінами
б) різниця в оплаті праці за статтю або національністю
в) встановлення на товари необґрунтовано високих цін
г) підвищення цін на товар кращої якості
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
6. На відміну від конкурентної фірми монополія прагне:
а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу
б) максимізувати прибуток
в) виробляти продукції більше, а ціну встановлювати вищу
г) працювати в межах нееластичної ділянки кривої попиту
7. Про відсутність конкуренції у галузі свідчить:
а) нижчий рівень прибутку, ніж в економіці в цілому
б) нездатність фірм даної галузі до розширення виробництва
в) нездатність інших фірм „ввійти" у дану галузь
г) нижчий галузевий рівень оплати праці, ніж в цілому по країні
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
8. „Недосконалий конкурент” – це продавець, який:
а) діє поза системою спеціалізації й цін
б) пропонує достатній обсяг товарів, щоб впливати на ціни
в) намагається зруйнувати існуючі уподобання споживачів
г) використовує неефективні засоби виробництва
9. Монополія вибирає такий обсяг випуску, за якого попит не її продукт:
а) еластичний
б) еластичний або одиничної еластичності
в) нееластичний
г) абсолютно еластичний
д) будь-якого рівня еластичності
10. Монополіст може продати 9 од. товару за ціною 100 грн за 1 од., але для збільшення продажу до 10 од. має знизити ціну до 95 грн. Це означає, що граничний доход фірми при збільшенні продажу з 9 до 10 од. дорівнює:
а) 100 грн
б) 95 грн
в) 50 грн
г) 950 грн
11. Монополіст, що максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свій товар, якщо:
а) середні витрати виробництва зменшуються
б) зростають витрати на рекламу
в) ціна перевищує граничні витрати
г) граничний доход перевищує ринкову ціну
д) граничний доход перевищує граничні витрати
12. Для максимізації прибутку, монополіст має вибрати такий обсяг випуску, за якого:
а) граничні витрати дорівнюватимуть ціні продукту
б) граничні витрати дорівнюватимуть сукупним витратам
в) граничний доход дорівнюватиме граничним витратам
г) граничний доход дорівнюватиме сукупним витратам
13. Граничні витрати монополіста менші за ціну продукту, оскільки:
а) ціна менша за граничний доход
б) ціна більша за граничний доход
в) граничні витрати менші за середні витрати
г) граничні витрати більші за середні витрати
14. Чистий монополіст у довгостроковому періоді максимізує прибуток, якщо:
а) Р = МС
б) MR = MC
в) МС = АС
г) MR > MC
15. Монополія випускає і продає такий обсяг продукту, за якого MR = 180 грн, МС = 100 грн, АТС = 200 грн. Це означає, що для максимізації прибутку фірма має:
а) підвищити ціну і збільшити обсяг випуску
б) підвищити ціну і скоротити обсяг виробництва
в) знизити ціну і збільшити обсяг випуску
г) знизити ціну і скоротити обсяг випуску
д) нічого не змінювати
16. До показників монопольної влади не належать:
а) індекс Лернера
б) індекс галузевих цін
в) індекс Герфіндаля-Хіршмана
г) норма прибутку
17. Крива попиту на продукт чистого монополіста – це:
а) лінія ціни товару
б) крива, що має додатний нахил
в) вертикальна лінія
г) крива, розташована нижче за криву галузевого попиту
д) крива галузевого попиту
е) крива, розташована вище за криву галузевого попиту
18. Для чистої монополії індекс Лернера становитиме:
а) IL = 0
б) 0 < IL < 1
в) IL > 1
г) IL = 10 000
д) правильна відповідь відсутня
19. Прикладом природної монополії є:
а) видавництво „Освіта”
б) профспілка робітників закладів освіти
в) кондитерська фабрика „Рошен”
г) „Криворіжсталь”
д) „Укрзалізниця”
20. Прикладом цінової дискримінації є:
а) дисконтні картки супермаркетів для постійних клієнтів
б) підвищений нічний тариф на послуги таксі
в) знижка цін на ліки для пенсіонерів
г) різна плата за навчання у київських вищих навчальних закладах для киян та іногородніх студентів
д) відмінності у цінах на м’ясо на різних базарах м. Київ
21. Індекс Лернера може бути обчислений за формулою:
а) (Р – МС) / Р
б) (Р – LАС) / Р
в) 1/EDp
г) Pr/TR
д) всі формули правильні
е) всі формули неправильні

Тема 11. Поведінка підприємства на ринку монополістичної конкуренції

Основні питання теми
1. Ознаки монополістичної конкуренції.
2. Особливості попиту, граничного та сукупного доходів в умовах монополістичної конкуренції.
3. Визначення оптимального обсягу виробництва в короткостроковому періоді.
4. Довгострокова рівновага фірми монополістичного конкурента.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 188-203; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 186-192; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 191-199; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 304-320; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 109-119; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 365-381; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 232-237; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, с. 386–391; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, с. 258–261(

Основні категорії і поняття теми
Монополістична конкуренція, диференціація продукту, нецінова конкуренція, реклама, довгострокова рівновага, надлишок виробничих потужностей.

Задачі
1. Фірма виробляє парасольки (тис. од. на рік) і працює на ринку монополістичної конкуренції. Її сукупний дохід і граничні витрати відповідно задані функціями: TR = 20Q – 0,5Q2; MC = 3Q – 10. Визначте: обсяг виробництва, ціну, за якою продає парасольки дана фірма, і ступень завантаження її виробничих потужностей, якщо її мінімальні середні довгострокові витрати дорівнюють 11 грн. Якою була б ціна, обсяг продажу, якби дана фірма працювала на досконало конкурентному ринку?
2. Фірма, яка має певну монопольну владу максимізує прибуток, продаючи товар за ціною 500 грн. Цінова еластичність попиту дорівнює: –5. Визначте, якими є граничний дохід і граничні витрати монополіста за цих умов.
3. Фірма працює в умовах монополістичної конкуренції. Функція довгострокових середніх сукупних витрат має вигляд: LAТC = 10/Q + 20 + 2Q. Коефіцієнт цінової еластичності попиту на продукцію фірми становить: -5. Визначте обсяг продажу і ціну продукції фірми в умовах рівноваги довгострокового періоду.
4. Функція попиту на продукт конкуруючої монополії є такою: Q = 400 – Р, де Р – ціна продукту, грн/шт.; Q – обсяг продукту, тис. шт. Яку ціну призначить на свій продукт фірма, якщо її сукупні витрати становлять 210Q, а цінова еластичність попиту на продукт дорівнює –4? Чи є для фірми сенс розширювати обсяг збуту продукції, якщо це призведе до зниження цінової еластичності попиту до –3? Яка ціна і обсяг продажу є для даної фірми оптимальними?
5. Фірми А і В – конкуруючі монополії, яким вдалося сегментувати ринок. Індекси Лернера у цих фірм дорівнюють відповідно 0,2 і 0,25, а їхні граничні витрати задані рівняннями: МСА = 100 + 20Q; MCB = 120 + 15Q, де Q – обсяг випуску продукції, од. Фірми мають однакову функцію попиту, а саме: QD = 5 – P/40, де QD – обсяг попиту, од.; Р – ціна продукції, грн/од. Яка з цих двох фірм одержить більший економічний прибуток у довгостроковому періоді?

Тести
1. Спільною рисою ринків досконалої та монополістичної конкуренції є:
а) випуск однорідних товарів
б) відсутність контролю за ринковими цінами
в) велика кількості продавців і покупців на галузевому ринку
г) відсутність нецінової конкуренції на галузевому ринку
д) відсутність цінової конкуренції на галузевому ринку
2. Модель монополістичної конкуренції передбачає, що фірма у довгостроковому періоді:
а) бере участь у „цінових війнах”
б) завантажує всі свої наявні виробничі потужності
в) має серйозні бар’єри для входження у галузь
г) проводить самостійну цінову політику
3. Граничний доход дорівнює ринковій ціні у:
а) конкуруючих монополістів
б) чистих монополістів
в) досконалих конкурентів
г) природних монополій
д) будь-яких фірм, незалежно від типу ринкової структури
4. Прибічники монополістичної конкуренції вважають, що її головною перевагою виступає:
а) диференціація продукту, яка сприяє кращому задоволенню різноманітних потреб і смаків споживачів
б) відсутність перешкод для вступу в галузь нових фірм
в) більший випуск продукту ніж в інших ринкових структурах
г) ефективне з погляду суспільства використання ресурсів
д) низький рівень галузевих цін
5. Крива попиту на продукт монополістичного конкурента:
а) збігається з кривою галузевого попиту
б) збігається з лінією ціни
в) є похилішою за криву галузевого попиту
г) має додатний нахил
д) є вертикальною лінією
6. До ознак монополістичної конкуренції не належить:
а) наявність у галузі великої кількості виробників
б) випуск стандартизованого продукту
в) висока якість і різноманіття товарної продукції
г) наявність великої кількості покупців
д) відсутність перешкод для вступу в галузь нових фірм
7. Конкуруюча монополія прагне:
а) проводити самостійну цінову політику
б) максимізувати прибуток
в) сегментувати галузевий ринок
г) проводити активну нецінову конкуренцію
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
8. Нецінова конкуренція відіграє провідну роль на ринку:
а) досконалої конкуренції
б) чистої монополії
в) монополістичної конкуренції
г) на будь-якому ринку
9. Конкуруючі монополії у довгостроковому періоді:
а) отримують економічний прибуток
б) працюють на рівні беззбитковості
в) мають збитки
г) можуть мати будь-який економічний результат
10. Порівняно з досконалою конкуренцією, на ринку монополістичної конкуренції:
а) ціни є вищими
б) якість товарів – вища, а їх асортимент – різноманітніший
в) довгострокові середні витрати є вищими
г) граничний доход менший за ринкову ціну
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
11. Загальне правило оптимізації обсягу випуску продукції – MR = MC за умов монополістичної конкуренції модифікується таким чином:
а) MR = MC = P = LАC
б) MR = MC < P > LAC
в) MR = MC < P = LAC
г) MR = MC > P = LAC
д) MR = MC = P = ACmin
12. засобами нецінової конкуренції є:
а) реклама
б) торговельні знаки і марки
в) сегментування ринку
г) якість і дизайн товару
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
13. Якщо галузевий ринок жорстко сегментовано, то кожний сегмент набуває ознак:
а) досконалої конкуренції
б) чистої монополії
в) монополістичної конкуренції
г) природної монополії
д) легального картелю
14. Активна нецінова конкуренція сприяє:
а) збільшенню довгострокових середніх витрат виробництва
б) збільшенню обсягу збуту
в) переміщенню кривої попиту праворуч
г) підвищенню якості продукції
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
15. На ринках монополістичної конкуренції:
а) реклама не має суттєвого значення
б) окремий покупець може впливати на ринкову ціну
в) товари відрізняються за якістю, дизайном та цінами
г) окрема фірма впливає на дії та рішення інших продавців
д) ціни товарів завжди відповідають їхній якості
16. Монополістичний конкурент перебуває у стані довгострокової рівноваги, коли:
а) MR = MC, а P > LATCmin
б) MR = MC, а P < LATCmin
в) MR = MC, а P = LATCmin
г) MR = MC, а P = MC
д) MR = MC, а P = MR
17. Реклама найпоширеніша на ринку:
а) досконалої конкуренції
б) чистої монополії
в) природної монополії
г) олігополії
д) монополістичної конкуренції
18. Особливістю монополістичної конкуренції є те, що:
а) продавець має велику кількість конкурентів
б) крива попиту має від’ємний нахил
в) фірми мають надлишки виробничих потужностей
г) не досягається ефективний розподіл і використання ресурсів
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
19. На відміну від чистої монополії конкуруючі монополії:
а) можуть отримувати прибуток у короткостроковому періоді
б) мають потребу у рекламі своєї продукції
в) можуть мати збитки у короткостроковому періоді
г) не мають кривої пропозиції
д) самостійно визначають ціни на свої товари
20. Прикладом конкуруючої монополії у вітчизняній економіці може бути:
а) Укртелеком
б) Криворіжсталь
в) Рошен
г) Укрпошта
д) Укрзалізниця
21. На відміну від чистої монополії, монополістичний конкурент:
а) не має монопольної влади
б) не прагне сегментувати галузевий ринок
в) не може проводити самостійну цінову політику
г) не контролює увесь галузевий ринок
д) зважає на поведінку конкурентів
22. Реклама сприяє збільшенню:
а) обсягів збуту продукції
б) прибутків виробників
в) зайнятості населення
г) витрат виробництва
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
23. В умовах монополістичної конкуренції головним джерелом монопольної влади є:
а) бар’єри для проникнення у галузь нових фірм
б) здатність фірм проводити самостійну цінову політику
в) наявність у фірм надлишкових виробничих потужностей
г) диференціація продукту
д) активна нецінова конкуренція

Тема 12. Олігополістична структура ринку і підприємництво

Основні питання теми
1.Ознаки олігополії.
2. Типи поведінки за олігополії: конкурентна та кооперативна. Дилема олігополіста.
3. Формалізовані моделі олігополістичного ціноутворення.
4. Олігополія та економічна ефективність.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 162-187; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 200-207; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 199-221; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 280-30; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 111-119; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 384-444; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 249-262; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, с. 391–419; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, с. 254–258, 261–274(

Основні категорії і поняття теми
Олігополія, дуополія, аморфна олігополія, жорстка олігополія, конкурентна поведінка, кооперативна поведінка, цінова війна, змова, дилема олігополіста, теорія ігор, ламана крива попиту, картельна змова, джентльменські угоди або таємна змова, лідерство в цінах, модель «витрати плюс», модель Курно.

Задачі
1. У галузі діють три однакові фірми. Граничні витрати кожної фірми однакові, постійні й дорівнюють 298 грн. Попит на продукцію галузі наведено нижче:
Ціна, грн. за од.
1500
1200
900
600
300

Обсяг попиту, тис. шт.
300
600
900
1200
1500

Якщо фірми об’єднаються в картель і поділять ринок порівну, якою буде рівноважна ціна і яку кількість продукції виробить кожна фірма? (підказка: на підставі даних формалізуйте попит в галузі як лінійну залежність ціни від обсягу).
2. Функції реагування дуополістів мають такий вигляд: Q1 = 300 – 2Q2; Q2 = 300 – 2Q1, де Q1 і Q2 – обсяги випуску першої і другої фірм, од. продукції. Зобразіть функції реагування графічно і визначте обсяги випуску продукції кожною фірмою.
3. Ринковий попит в олігополістичній галузі, де працюють тільки дві фірми, має таку функцію: Q = 200 – 180Р. Функції сукупних витрат фірм-дуополістів мають відповідно такий вигляд: ТСА = 150 + 0,75QА; ТСВ = 30 + 0,5QВ, де Q – галузевий обсяг випуску продукту, од.; Р – ринкова ціна продукту, грн/од.; QА і QВ – обсяги випуску фірм А і В, од. Визначте ринкову ціну продукту та обсяги випуску продукції кожного з дуополістів, якщо вони поводять себе відповідно до моделі Курно.
4. На основі приблизного правила ціноутворення за методом "витрати плюс" визначте:
1) яку ціну повинен встановити монополіст, щоб максимізувати прибуток, якщо граничні витрати фірми-монополіста становлять 40 грн., а еластичність попиту на продукцію фірми Еd = -5;
2) індекс Лернера для цієї фірми;
3) якою була б монопольна влада фірми, якби значення ціни і граничних витрат зрівнялись?
5. На ринку функціонують три фірми, які вирішили об'єднатись у картель. Функція попиту на продукцію галузі: Qd = 20 - Р. Функція пропозиції першої фірми задана рівнянням Qs1 = - 8 + Р, другої фірми – Qs2 = -12 + 1,5Р, третьої фірми – Qs3 = -24 + 3Р. Визначте:
1) оптимальний обсяг випуску картелю та ціну, яка буде встановлена на продукцію;
2) обсяги випуску кожного учасника картелю, якщо виробничі квоти, визначені для кожної з фірм, становлять відповідно 2:5:4;
3) на основі одержаної інформації поясніть, чому звичайно в учасників картелю виникає спокуса порушити картельну угоду і ці угоди є нестійкими.

Тести
1. Цінова війна – це конкурентна поведінка, властива:
а) досконалій конкуренції
б) олігополії
в) монополістичній конкуренції
г) монополії
д) будь-якій ринковій структурі
2. На певному галузевому ринку панує один великий виробник і багато дрібних фірм. Ця ситуація характерна для:
а) монопсонії
б) олігопсонії
в) дуополії
г) квазімонополії
д) досконалої конкуренції
3. Фірми, що працюють в умовах олігополії, у короткостроковому періоді:
а) підвищують ціни на свої товари
б) утримують ціни на одному рівні
в) не змінюють обсягів випуску продукції
г) об’єднуються у картель
4. Довгострокова рівновага олігополіста означає, що:
а) ринкова ціна дорівнює середнім витратам виробництва
б) ціна вирівнюється із граничними витратами
в) ринкова ціна дорівнює граничному доходу
г) фірма отримує економічний прибуток
д) фірма працює на рівні самоокупності.
5. Олігополія – це ринкова структура, за якої у галузі:
а) оперує невелика кількість потужних фірм-конкурентів
б) лише два продавці-конкуренти пропонують певний товар
в) є лише один продавець продукту, що не має замінників
г) одна фірма виробляє продукт за найнижчих середніх витрат
д) фірми-виробники відмовляються від конкурентної боротьби
6. Граничний доход не нижчий за ринкову ціну мають:
а) монополістичні конкуренти
б) чисті монополісти
в) учасники картелів
г) олігополісти, що не беруть участі у картельних угодах
д) досконалі конкуренти
7. Учасник картелю може збільшити прибуток за рахунок:
а) продажу товару дешевше за інших учасників картелю
б) продажу товару дорожче за інших учасників картелю
в) активної нецінової конкуренції
г) збільшення обсягу випуску своєї продукції
д) зменшення обсягу випуску своєї продукції
8. Ламана крива попиту для олігополіста обов'язково передбачає:
а) розрив у кривій граничного доходу
б) розрив у кривій граничних витрат
в) що ціна товару не має перевищувати граничний доход
г) що поведінка фірм галузі не оптимальна
9. На відміну від конкуруючих монополій олігополісти:
а) прагнуть максимізувати прибуток
б) мають монопольну владу
в) можуть виробляти диференційований продукт
г) мають враховувати цінову політику конкурентів
д) мають резерви виробничих потужностей
10. Змова між олігополістами неможлива, якщо:
а) всі фірми мають майже однакову монопольну владу
б) вироблювані товари є диференційованими
в) вироблювані товари є стандартизованими
г) всі фірми мають майже однакові граничні витрати
д) за жодної з перелічених умов
11. Для ламаної кривої олігополіста:
а) попит є еластичнішим вище точки перегину
б) у точці зламу кривої MR дорівнює нулю або має від’ємне значення
в) обсяг випуску продукту відповідає точці зламу
г) конкуренти не підтримують підвищення ціни, але наслідують її зниження
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
12. Картельна угода олігополістів є нестабільною, якщо:
а) учасники картелю виробляють стандартизований продукт
б) неможливо встановити порушника угоди
в) картель поблажливо ставиться до порушників
г) картельна угода є таємною
13. На відміну від чистих монополістів олігополісти:
а) мають незначну монопольну владу
б) прагнуть максимізувати прибуток у довгостроковому періоді
в) проводять активну нецінову конкуренцію
г) мають резерви виробничих потужностей
д) не можуть контролювати весь галузевий обсяг виробництва
14. До ознак олігополії не належить:
а) активна цінова конкуренція
б) активна нецінова конкуренція
в) технологічна досконалість виробництва
г) наявність перешкод для вступу у галузь нових фірм
д) невелика кількість фірм у галузі
15. Модель „лідерства в цінах” передбачає, що ціновий лідер встановлює ціну за принципом:
а) MR = MC, а всі інші фірми йому наслідують
б) Р = МС, а всі інші фірми за правилом MR = MC
в) Р > МС, інші продавці – на рівні Р = МС
г) для себе – ту, що влаштовує, всі інші – за правилом MR=MC
16. Економічний прибуток у довгостроковому періоді отримують:
а) досконалі конкуренти
б) конкуруючі монополії
в) тільки чисті монополісти
г) тільки олігополісти
д) олігополісти та чисті монополісти
17. Створення легального картелю вимагає:
а) наявності юридично оформленої угоди
б) розповсюдження інформації про угоду
в) забезпечення позитивного суспільного іміджу картелю
г) одержання державного дозволу і державної реєстрації
д) обов’язкового дотримання картельних домовленостей
18. На зміну ринкового попиту у короткостроковому періоді олігополія реагує:
а) зміною обсягу випуску
б) зміною ринкової ціни
в) зміною номенклатури та асортименту продукції
г) одночасною зміною і обсягу випуску і ринкової ціни
д) впровадженням цінової дискримінації
19. Якщо за рівноважного обсягу випуску МС>АС, то будь-яка фірма:
а) відшкодовує всі свої витрати
б) отримує економічний прибуток
в) продовжуватиме виробництво
г) не буде скорочувати обсягу випуску
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
20. Крива довгострокових середніх витрат виробництва має U-подібну форму у фірми, що є:
а) досконалим конкурентом
б) чистим монополістом
в) природною монополією
г) конкуруючим монополістом
д) олігополістом
е) всі відповіді правильні
21. Картельні угоди неможливі у виробництві:
а) бензину
б) нафти
в) кави
г) цукру
д) взуття
22. Прикладом олігополістичного ринку в Україні є ринок:
а) туристичних послуг
б) комунального транспорту
в) мобільного зв’язку
г) лікарських засобів
д) кондитерських виробів
е) зерна
23. Від цінової війни виграють:
а) всі фірми, що беруть в ній участь
б) ті фірми, що не беруть в ній участі
в) найпотужніша фірма галузі
г) найслабкіша фірма галузі
д) споживачі галузевого продукту
24. Найстабільнішими ринкові ціни є за умов:
а) досконала конкуренція
б) чиста монополія
в) монополістична конкуренція
г) олігополія
д) коливання цін взагалі не залежить від типу ринку


Тема 13. Загальна характеристика ринку факторів виробництва і поведінки підприємства

Основні питання теми
1. Ринок факторів виробництва: поняття, функції, особливості функціонування.
2. Попит на ресурси. Правило визначення оптимального обсягу залучення ресурсів у виробництво.
3. Особливості функціонування конкурентного ринку ресурсів.
4. Функціонування ринку ресурсів за умов недосконалої конкуренції.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 210-214; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 215-217; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 223-237; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 322-339; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 135-136; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. с. 449-453, 474-500; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 14; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, розд. 13(

Основні категорії і поняття теми
Ринок факторів виробництва, поточна ціна ресурсу, капітальна ціна ресурсу, попит на будь-який ресурс, граничний факторний дхід, граничні факторні витрати, правило залучення ресурсів на ринку фактрів виробництва, досконало конкурентний ринок факторів виробництва, недосконало конкурентний ринок факторів виробництва.

Задачі
1. У короткостроковому періоді виробнича функція фірми, що використовує у виробництві певний ресурс R, описується формулою: Q(R) = 20R – 2,5R2, де R – обсяг використання ресурсу, од.; Q – обсяг випуску продукту, од. Ціна готової продукції – 2 грн. за 1 од. Знайдіть функцію попиту фірми на ресурс.
2. Фірма є монополістом на ринку вироблюваного товару і досконалим конкурентом на ринку фактора виробництва. Ціна одиниці фактору виробництва 22,5 грн. Зростання випуску продукції зі збільшенням залучення фактору виробництва і динаміку ринкової ціни на продукт фірми наведено в таблиці:
Q факт. вироб., од.
4
5
6
7
8
9
10

Q, шт.
100
125
142
158
172
182
190

Р, грн.
2
1,95
1,9
1,85
1,8
1,75
1,7

Побудуйте криву попиту даної фірми на фактор виробництва і визначте оптимальний для фірми обсяг його використання.
3. Конкурентна фірма купує ресурс на конкурентному ринку за ціною 10 грн за 1 од. Граничний продукт ресурсу – 2 од. продукції. Ціна готової продукції – 15 грн. Що має зробити фірма для збільшення обсягу прибутку?

Тести
1. за інших рівних умов фірма буде використовувати максимальний обсяг ресурсу, якщо:
а) і товарний, і ресурсний ринки – конкурентні
б) ринок товару – конкурентний, а ресурсу – монопольний
в) ринок товару – монопольний, а ресурсу – конкурентний
г) обидва ринки – неконкурентні
2. Умова мінімізації витрат фірми – це:
а) рівність граничних корисностей всіх товарів їхнім цінам
б) пропорційність граничних продуктів всіх ресурсів їхнім цінам
в) рівність вартості граничних продуктів ресурсів їхнім цінам
г) всі відповіді правильні
д) всі відповіді неправильні
3. Вартість граничного продукту визначається за формулою:
а) MR·MPрес
б) Pтов·Q
в) Pтов·MРАрес
г) TR/Q
4. Ринковий попит на ресурс – це попит:
а) з боку всіх фірм певної галузі
б) всіх фірм всіх галузей, де даний ресурс
в) окремої фірми будь-якої галузі
г) всі відповіді правильні
д) всі відповіді неправильні
5. Економічна рента – це:
а) фінансова плата за будь-який ресурс
б) рівноважна ціна ресурсу на конкурентному ринку
в) орендна плата за використання будь-якого ресурсу
г) плата за використання обмеженого ресурсу
д) гарантований дохід, отримуваний власниками всіх ресурсів
6. Попит на певний ресурс з боку даної галузі не залежить від:
а) зміни смаків і переваг споживачів галузевої продукції
б) удосконалення галузевої технології виробництва
в) відносної зміни ціни даного ресурс
г) загального зростання цін на ресурси, зумовленого інфляцією
д) зміни доходів споживачі галузевого продукту
7. Категорія похідного попиту на ресурс відображає залежність попиту на нього від:
а) ціни даного ресурсу
б) граничної продуктивності ресурсу
в) структури сукупних виробничих затрат фірми
г) цін на інші ресурси
д) попиту на продукт, що виробляється з використанням даного ресурсу
8. Конкурентна фірма купує ресурс на конкурентному ринку за ціною 10 грн за 1 од. Граничний продукт ресурсу – 2 од. продукту. Ціна продукту – 20 грн за 1 шт. Для збільшення прибутку за цих умов фірма має:
а) збільшити обсяг використання ресурсу
б) зменшити обсяг використання ресурсу
в) не змінювати обсягу використання ресурсу
г) для відповіді не вистачає інформації
9. Крива попиту на ресурс конкурентної фірми є:
а) кривою граничного доходу ресурсу
б) кривою граничних витрат на ресурс
в) кривої цінності граничного продукту
г) правильні відповіді а) та в)
10. Якщо фірма продає продукцію на недосконало конкурентному ринку, то:
а) граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати за однією і тією ж ціною
б) граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати лише за все нижчої ціни
в) граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати лише за більш високої ціни
г) її середній продукт буде меншим за граничний продукт для будь-якої кількості залученого ресурсу
11. Граничні витрати на ресурс – це:
а) додаткові витрати, пов’язані з продажем додаткової одиниці продукту
б) додаткові витрати на кожну додатково залучену у виробництво одиницю ресурсу
в) різниця між сукупними і середніми видатками фірми на ресурс
г) сума середніх і сукупних витрат фірми на ресурс
12. Похідний характер попиту на ресурс означає, що:
а) попит фірми на ресурс залежить від попиту на готову продукцію
б) попит фірми на ресурс залежить від ціни ресурсу
в) попит фірми на ресурс залежить від граничної продуктивності ресурсу
г) попит фірми на ресурс залежить від граничних витрат на нього

Тема 14. Поведінка підприємства на ринку праці
Основні питання теми

1. Ринок праці: сутність, попит та пропозиція.
2. Особливості функціонування конкурентного ринку праці.
3. Неконкурентний ринок праці.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 214-221; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 217-222; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 250-257; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 341-362; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 136-145; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 453-470; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 208-303; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 15; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, розд. 16(

Основні категорії і поняття теми
Праця, ринок праці, попит на працю, крива попиту на працю, пропозиція праці, крива пропозиції праці, конкурентний ринок праці, монопсонія на ринку праці, монополія на ринку праці, двостороння монополія на ринку праці, диференціація заробітної плати.

Задачі
1. Досконало конкурентна фірма „Забава” виробляє дитячі іграшки і продає їх за середньою ринковою ціною 2 грн. за 1 шт. Виробнича функція фірми задана таким рівнянням: Q= 50L – 0,5L2, де Q – тижневий обсяг випуску іграшок, од.; L – кількість працівників, осіб. Поточна ставка зарплати, за якою фірма наймає робітників, становить 50 грн. на тиждень. Визначити, скільки працівників найме дана фірма і яким є її тижневий обсяг випуску продукції.
2. Виробнича функція фірми у короткостроковому періоді задана рівнянням: Q = 1000L – 5L2. Фірма реалізує товар на конкурентному ринку за ціною 0,1 грн. за штуку. На ринку праці фірма є монопсонією, а функція пропозиції праці має вигляд: L=0,5W-20. Знайдіть аналітично і графічно оптимальний обсяг використання праці і заробітну плату, яку встановить дана фірма.
3. Функція попиту на продукт монополіста дорівнює: Qd=10 – P. Виробнича функція даної фірми має вигляд: TP = 2L, де L – кількість залучений у виробництво виробників (тис. осіб). Рівноважна ставка заробітної плати, за якою монополіст наймає робітників на конкурентному ринку, становить 8 дол. Визначте рівноважний обсяг використання праці даною фірмою. Складіть функцію попиту на працю.
4. Дані про залежність денного обсягу випуску продукції і ставок заробітної плати фірми від числа залучених у виробництво найманих виробників містяться у наведеній нижче таблиці:
Використано праці (тис. роб.)
0
1
2
3
4
5
6

Денний випуск продукції (тис. од.)
0
9
16
21
24
26
27

Денна оплата праці (дол.)
11
12
13
14
15
16
17

Визначте аналітично і графічно оптимальний обсяг використання праці фірмою, якщо вона реалізує свій продукт на конкурентному ринку за ціною 7$ за одиницю.
5. Проаналізуйте наведені дані, зробіть необхідні розрахунки і заповніть вільні графи:
Кількість робітників, осіб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сукупний продукт, од.
10
19
27
34
40
45
49
52
54
55

Ціна товару, грн.
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2.3
2,2
2,1

Граничний продукт, од.Сукупний дохід, грн.Граничний продукт у грошовому виразі, грн.За всіма даними визначте скільки робітників слід задіяти на фірмі при заробітній платі, грн. за 1 год.: а) 1,55; б) 1,60 і в) 2,00. Задачу розв’язати аналітично і графічно.
6. Ринковий попит на працю та її пропозиція задані відповідно такими функціями: LD = 60(10W; LS = 10W, де L – кількість зайнятих щороку робітників, мільйонів осіб; W – ставка заробітної плати, грн. за 1 год. Визначити рівноважну ставку заробітної плати і кількість зайнятих робітників за умови, що ринок праці є досконало конкурентним. Як зміниться кількість зайнятих робітників, якщо уряд встановить мінімальну ставку заробітної плати на рівні 4 грн. за 1 годину праці? Якими будуть ставка заробітної плати і кількість зайнятих робітників, якщо уряд, замість встановлення мінімальної зарплати, буде виплачувати кожному підприємцю субсидію в розмірі 1 грн. за 1 годину праці кожного найнятого робітника? Задачу розв’язати аналітично і графічно.

Тести
1. Крива попиту на працю для конкурентної фірми збігається з кривою:
а) граничних витрат фірми на оплату праці
б) граничного продукту праці
в) граничних витрат виробництва
г) вартості граничного продукту праці
д) попиту на продукт фірми
2. Конкурентна фірма сплачує робітникам 20 грн. за день і продає свій продукт за ціною 2 грн. за 1 од. Це означає, що денний граничний продукт праці у натуральному вимірі становить:
а) 20 од.
б) 2 од.
в) 10 од.
г) 40 од.
д) для визначення не вистачає інформації
3. Фірма є монопсонією на ринку праці, але не має монопольної влади на ринку готової продукції. Порівняно з конкурентними фірмами вона буде наймати:
а) більше робітників і встановлювати вищу заробітну плату
б) менше робітників і встановлювати нижчу заробітну плату
в) менше робітників і встановлювати вищу заробітну плату
г) більше робітників і встановлювати нижчу заробітну плату
д) менше робітників за однакову заробітну плату
е) більше робітників за однакову заробітну плату
4. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з від’ємним нахилом?:
а) ефект випуску
б) ціновий ефект
в) ефект доходу
г) ефект заміщення
5. Еластичність попиту на працю тим вища, чим:
а) нижча частка витрат на працю у витратах підприємства
б) нижча ціна готової продукції
в) вища цінова еластичність попиту на готову продукцію
г) менша можливість заміни праці капіталом у даному виробничому процесі
6. Крива попиту на працю у довгостроковому періоді:
а) похиліша за криву попиту підприємства на працю у короткостроковому періоді
б) стрімкіша за криву попиту підприємства на працю у короткостроковому періоді
в) лівіше від кривої попиту на працю у короткостроковому періоді
г) правіше від кривої попиту на працю у короткостроковому періоді
7. Підприємство в умовах досконалої конкуренції наймає оптимальну кількість робочої сили, коли:
а) W = P(MPL)
б) W = MRPL
в) MC = MRPL
г) MR = MPL
8. Підприємство-монополіст наймає оптимальну кількість робочої сили, коли:
а) W = MRPL
б) W = MC
в) MRPL = MC
г) MC = MPL.
9. Ставка заробітної плати:
а) є основним чинником тривалості робочого часу працівника
б) відображає вартість втрачених можливостей для працівника
в) визначає вибір працівника між працею та дозвіллям
г) всі відповіді правильні
10. Досконало конкурентний ринок праці характеризується:
а) мобільністю робочої сили
б) значним числом продавців і покупців праці, не здатних за будь-яких обставин вплинути на її ринкову ціну
в) типовою висхідною кривою пропозиції праці для фірми
г) правильні відповіді а) і б)
11. Фірма-монополіст на ринку готової продукції досягає стану рівноваги на конкурентному ринку праці. Це означає, що:
а) гранична доходність праці дорівнює граничним витратам фірми на неї
б) гранична доходність праці менша, ніж цінність граничного продукту
в) має місце неефективне використання ресурсу
г) всі відповіді правильні
12. Монопсонічний ринок праці характеризується тим, що:
а) крива граничних витрат фірми на працю проходить нижче кривої пропозиції
б) крива пропозиції праці співпадає з кривою граничних витрат на працю
в) крива граничних витрат фірми на працю проходить вище кривої пропозиції
г) всі відповіді правильні

Тема 15. Ринок капіталу і конкурентна стратегія підприємств. Ринок землі

Основні питання теми
1. Підприємство на ринку капіталу. Поняття інвестицій та дисконтування.
2. Ринок землі та ціна землі.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 221-228; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 231-236, 241-247; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 238-250, 257-261; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 364-387; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 148-158; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 506-546, 550-571; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 318-341; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 15; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, розд. 16(

Основні категорії і поняття теми
Капітал, основний капітал, оборотний капітал, інвестиції, дисконтування, дисконтова на вартість, теперішня дисконтова на вартість, чиста приведена вартість, внутрішня норма окупності інвестицій, гранична чиста норма окупності, попит на інвестиції, номінальна процентна ставка, реальна процентна ставка, ринок землі, сільськогосподарський попит на землю, несільськогосподарський попит на землю, крива сукупного ринкового попиту на землю, ціна землі, земельна рента, орендна плата.

Задачі
1. Підприємець інвестував 50 тис. грн. у виробництво взуття. Термін окупності даного проекту – 5 років. Щорічний очікуваний чистий доход протягом цього періоду становитиме 12 тис. грн. Визначте, чи є даний проект доцільним і яким буде його економічний результат в умовах відсутності інфляції, якщо незмінна ставка банківського проценту становитиме 20 % річних. За якої максимальної відсоткової ставки цей проект буде доцільним?
2. Відомо, що граничний продукт добрив має таку функцію: МР = 1 ( 0,01В, де В ( обсяг використання добрив, кг. Якщо фермер не використовує добрива, він може збирати по 25 ц кукурудзи з 1 га. Побудуйте функцію попиту фермера на добрива, якщо ціна кукурудзи становить 4 грн. за 1 ц.
3. Прокатна фірма вирішила збільшити парк автомобілів і планує придбати 2 нових автомобіля за 4000 грн. Річна орендна плата становить 2000 грн. за один автомобіль. Усі експлуатаційні витрати несе орендар. Після чотирьох років експлуатації кожен автомобіль можна продати за 4000 грн. Розрахуйте, вигідний цей проект чи ні у разі, якщо норма банківського проценту становить 10%, 15% річних? Яким буде економічний результат роботи фірми при кожному варіанті банківського проценту?
4. Сім’я, очікуючи підвищення цін на нерухомість, придбала квартиру за 20 тис. грн., яку за оцінками експертів через 5 років можна буде продати за 30 тис. грн. Протягом цих 5 років сім’я планує здавати квартиру в оренду за річну плату 2 тис. грн. Визначте, чи є цей проект доцільним і яким буде його економічний результат, якщо ставка банківського проценту залишається незмінною і становить 15% річних.
5. За якою ціною доцільно купити купонову облігацію номіналом 1000 грн., якщо щорічні виплати за нею становлять 100 грн., а термін погашення облігації – 5 років. Ставка банківського проценту дорівнює 10% річних. Як зміниться ціна даної облігації, якщо ставка проценту зросте до 15% річних?
6. Ви плануєте за три роки купити новий автомобіль, ціна якого становитиме 40 тис. грн. Банківська процентна ставка – 15% річних. Очікуваний рівень інфляції – 5%. Яку суму грошей Вам потрібно покласти сьогодні у банк, щоб за названих умов Ви змогли через три роки купити новий автомобіль?
7. Пропозиція землі дорівнює Qst = 120. Сільськогосподарський попит і попит на землю для не сільськогосподарських цілей відповідно задані функціями: Qsta = 120 – P; Qstn = 60 – P. За наведеними даними визначити:
ціну землі, у разі, якщо вона буде продаватися;
земельну ренту, якщо ставка банківського проценту дорівнює 10% річних;
орендну плату, якщо норма амортизації становить 5%, а авансований в землю капітал дорівнює 120 тис. грн.
8. На земельній ділянці площею 30 га фермер вирощує огірки. Залежність отриманого урожаю від обробленої землі визначаються функцією: Q = 100Ts – Ts2, де Q – отриманий урожай в центнерах, а Ts – розмір земельної ділянки в гектарах. Ціна за якою фермер продає огірки становить 150 грн. за 1 ц. Здача землі в оренду і продаж огірків відбувається на конкурентних умовах. Визначте земельну ренту, яку отримує власник даної землі і ринкову ціну 1 га землі, якщо ставка банківського проценту становить 5% річних


Тести
1. Реальна ставка позичкового процента – це:
а) плата кредитору за надану позику
б) грошовий еквівалент номінальної відсоткової ставки
в) позичкова ставка, обчислена з поправкою на інфляцію
г) плата за використання будь-якого виробничого ресурсу
д) встановлена плата за користування позикою у відсотках
2. За інших рівних умов зниження відсоткової ставки призведе до зростання:
а) пропозиції грошового капіталу
б) попиту на грошовий капітал
в) обсягу пропозиції грошового капіталу
г) обсягу попиту на грошовий капітал
д) внутрішньої норми окупності інвестицій
3. Джерелами позичкових коштів можуть бути:
а) заощадження населення
б) амортизаційний фонди і прибуток фірм
в) власні кошти банків та інших фінансових установ
г) державні фінансові ресурси
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
4. Певне благо робить капіталом:
а) зовнішній вигляд та фізична природа цього блага
б) наше суб'єктивне ставлення до цінності цього блага
в) об'єктивна ринкова ціна цього блага
г) засіб і мета використання цього блага
5. Ціна послуг капіталу виступає у формі:
а) ціни капітального блага
б) амортизаційних нарахувань
в) орендної плати
г) банківського позичкового процента
д) економічної ренти
6. Якщо зростає процентна ставка, то внутрішня норма окупності інвестиційного проекту:
а) зростає
б) зменшується
в) може змінюватися у будь-який бік
г) взагалі не залежить від відсоткової ставки
7. Якщо відсоткова ставка зросте з 2,5 до 5 % річних, то для одержання щорічного доходу у розмірі 1 000 грн дисконтована вартість має:
а) збільшитися на 20 000 грн.
б) зменшитися на 20 000 грн.
в) збільшитися на 10 000 грн.
г) зменшитися на 10 000 грн.
д) залишитися незмінною
8. Якщо земельна рента становить 1 000 грн., а банківський відсоток – 5 % річних, то ціна землі дорівнює, грн.:
а) 1 000
б) 5 000
в) 20 000
г) 50 000
д) для визначення бракує інформації
9. Пропозиція землі:
а) абсолютно нееластична
б) абсолютно еластична
в) має одиничну еластичність
г) еластична
д) нееластична
10. Фірма реалізує інвестиційний проект вартістю 40 тис. грн. і терміном окупності 1 рік. Очікуваний прибуток – 6 тис. грн. Максимальна ставка банківського проценту, за якої цей проект є доцільним, становить, %:
а) 5
б) 10
в) 12
г) 15
д) 24
е) для відповіді бракує інформації.
11. Відсоткова ставка зросла від 8 до 10 % річних. Це означає, що власник безстрокової облігації, яка приносить йому щорічний доход у розмірі 100 грн., буде мати
а) втрату капіталу у розмірі 20 грн.
б) втрату капіталу в розмірі 50 грн.
в) втрату капіталу в розмірі 250 грн.
г) приріст капіталу в розмірі 50 грн.
д) приріст капіталу в розмірі 250 грн.
12. Торік ціни були стабільними, а номінальні відсоткова ставка становила 10 % річних. Цього року ціни зросли на 10 %, а реальна ставка процента не змінилася. Це означає, що номінальна відсоткова ставка цього року становить, %:
а) 10
б) 15
в) 0
г) 5
д)для визначення бракує інформації
13. Земельна рента буде зростати, якщо:
а) знижується ціна землі
б) зростає попит на землю
в) зменшується попит на землю
г) пропозиція землі зростає
д) у жодному з перелічених випадків
14. Закон спадної родючості ґрунту сформулював і довів:
а) Дж. М. Кейес
б) Ф. Кене
в) Т. Мальтус
г) К. Маркс
д) А. Сміт
е) П. Буагільбер

Тема 16. Загальна рівновага та ефективність

Основні питання теми
1. Аналіз часткової та загальної рівноваги. Ефект зворотного зв’язку.
2. Ефективність розподілу і обміну. Парето-ефективний розподіл ресурсів

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 234-240; 13 REF _Ref326503269 \r \h \* MERGEFORMAT 14215, с. 251-257; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 263-282; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 216-230, 232-248; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 161-172; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 574-608; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 353-370; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 16; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, розд. 17(

Основні категорії і поняття теми
Часткова ринкова рівновага, загальна ринкова рівновага, аналіз загальної рівноваги, загальна рівновага, ефект зворотного зв’язку, ціна загальної рівноваги, ефективність виробництва, ефективність розподілу, Парето-ефективність, крива контрактів, умова досягнення ефективної конкурентної рівноваги, перша теорема економіки добробуту.

Задачі
1. Для двох споживачів товари Х і Y є абсолютними замінниками у пропорції 1:1. Загальна кількість товару Х ( 10 шт., товару Y ( 20 шт. Початковий розподіл цих товарів такий, що першому споживачеві належать 8 од. товару Х і 3 од. товару Y. Чи є такий розподіл цих двох товарів Парето-ефективним?
2. Крива виробничих можливостей задана рівнянням: Х2 + Y2 = 200, а функція корисності суспільства має такий вигляд: ТU(X,Y) = Х + Y, де Х і Y – відповідно обсяги випуску двох товарів, одиниць. Визначити оптимальні обсяги виробництва товарів Х і Y.
3. Для двох споживачів товари Х і Y є абсолютно доповнюючими благами у пропорції 1:1. Обидва ці товари наявні в однаковій кількості по 20 од. кожного. Початковий розподіл товарів такий, що першому споживачеві належать 8 од. товару Х і 4 од. товару Y. Ціни товарів відповідно становлять 1 грн/од. та 3 грн/од. Чи будуть змінюватися ціни цих двох товарів і якщо так, то в якому напрямі? Обґрунтуйте свою відповідь.
4. Функції сукупної корисності двох споживачі, що приймають участь у розводілі двох товарів А і В , відповідно задаються такими рівняннями: ТU1 = AB; ТU2 = A + B, де А і В – відповідно споживана кіькість цих двох товарів, од. Загальна кількість товару А, що розподіляється між двома споживачами дорівнює 10 од., а товару В – 20 од. Початковий розподіл товарів такий, що першому споживачеві належать 5 од. товару А і 12 од. товару В, а другому відповідно 5 од. товару А і 8 од. товару В. Ціни цих товарів становлять 2 грн за 1 од. товару А і 3 грн за 1 од. товару В. Визначте, чи є початковий розподіл товарів А і В між двома споживачами оптимальним за Парето. В якому напрямі мають змінюватися ціни цих товарів, щоб їх розподіл змінився в напрямі Парето-оптимуму?
5. Виробничі функції для товарів А і В відповідно описуються такими рівняннями: QА = KL; QВ = 3KL, де QА і QВ – обсяги випуску товарів А і В, шт.; К і L – відповідно обсяги використання у виробництві цих товарів капіталу і праці, од. Сукупний обсяг праці – 40 од.; сукупний обсяг капіталу – 40 од. Побудуйте (мінімум за трьома точками) криву виробничих контрактів.
6. Художник укладає договір із художнім салоном про продаж своїх картин. Попит на картини становить: Р = 100 – 2Q, де Р – ціна за одну картину, тис. грн; Q – кількість куплених картин, шт. Граничні витрати продажу однієї картини дорівнюють 48 тис. грн. Відповідно до угоди художник одержує 20 % сукупної виручки. За наведеними даними визначити: 1) яку ціну встановить художній салон і яка кількість картин буде продана за цією ціною? 2) чи погодиться художник із призначеною салоном ціною? Яку ціну призначив би художник з огляду на те, що витрати на організацію продажу несе тільки магазин? 3) чи вигідна ця угода з точки зору суспільства? Чому?

Тести
1. Розподіл ресурсів є Парето-ефективним, коли:
а) хоча б один суб’єкт може поліпшити свій стан без погіршення стану іншого
б) існує можливість поліпшити стан всіх економічних суб’єктів
в) жоден суб’єкт не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого
г) правильні відповіді б) і в)
2. Головним критерієм Парето-ефективності є:
а) наявність чи відсутність конкурентних ринків
б) наявність чи відсутність справедливого розподілу доходів
в) наявність чи відсутність економічного прибутку
г) наявність чи відсутність розтрати ресурсів
3. Якщо фірма досягає оптимального співвідношення ресурсів, яке максимізує прибуток, вона одночасно:
а) максимізує сукупний виторг
б) мінімізує витрати
в) мінімізує сукупний виторг
г) максимізує витрати
4. Згідно критерію Парето ефективності в економіці відбувається покращення, якщо в результаті перерозподілу:
а) доходи заможних скорочуються на меншу величину, ніж зростають доходи незаможних
б) підвищується добробут хоча б одного суб’єкта без погіршення добробуту всіх інших
в) встановлюється більш рівномірний розподіл доходів
г) підвищення добробуту всіх учасників
5. Функція суспільного добробуту:
а) агрегує індивідуальні уподобання щодо певних суспільних станів у суспільні уподобання
б) ранжирує індивідуальні розподіли залежно від індивідуальних уподобань
в) є деякою функцією від індивідуальних функцій корисності
г) всі відповіді правильні
6. Дослідження загальної рівноваги є аналізом:
а) рівноважної ціни та рівноважного обсягу виробництва на окремих ринках
б)рівноваги окремого споживача
в) встановлюється рівновага всіх фірм та споживачів
г) всі відповіді правильні
7. Підвищення ціни чаю чинитиме наступний вплив на ринках кави та кавоварок:
а) ціна на каву та кавоварки зростуть
б) ціна на каву та кавоварки знизиться
в)ціни на каву зростуть, а на кавоварки знизиться
г) ціна на каву знизиться, а на кавоварки зростуть
8. Зміна пропозиції деякого ресурсу призводить до зміни параметрів рівноваги на ринках:
а) даного ресурсу та ресурсівзамінників і доповнювачів
б) товарі, у виробництві яких використовуються даний ресурс
в) товарівзамінників та доповнювачів тих, ціни яких змінилися внаслідок зміни ціни даного ресурсу
г) всі відповіді правильні
9. У стані загальної рівноваги:
а) забезпечується рівновага на ринках всіх товарів і ресурсів
б) не існує тенденції до зміни попиту чи пропозиції
в) встановлюється рівновага всіх фірм та споживачів
г)всі відповіді правильні
10. Згідно критерію Парето-ефективності в економіці відбувається покращення, якщо в результаті перерозподілу:
а) доходи заможних скорочуються на меншу величину, ніж зростають доходи незаможних
б) підвищується добробут хоча б одного суб’єкта без погіршення добробуту всіх інших
в) встановлюється більш рівномірний розподіл доходів
г) підвищується добробут всіх учасників
11. Умовам Парето-ефективності повною мірою відповідає ринок
а) досконалої конкуренції
б) чистої монополії
в) монополістичної конкуренції
г) олігополії
д) всі перелічені ринкові структури
12. Досягнення економічної ефективності забезпечує
а) максимізацію добробуту споживачів
б) справедливий розподіл економічних благ у суспільстві
в) стабільне економічне зростання
г) всі відповіді правильні
д) всі відповіді неправильні
13. Аналіз часткової рівноваги відрізняється від аналізу загальної рівноваги тим, що він
а) застосовується для дослідження ефективності
б) здійснюється тільки для короткострокового періоду
в) виходить з того, що зміна цін на окремому ринку не викликає суттєвих змін на інших ринках
г) досліджує взаємозв’язки між цінами на ринках усіх товарів
14. Рівновага буде нестабільною, якщо еластичність попиту
а) більша за еластичність пропозиції
б) дорівнює еластичності пропозиції
в) менша за еластичність пропозиції
г) всі відповіді правильні
д) всі відповіді неправильні
15. Розподіл, ефективний за Парето, не забезпечує досягнення
а) ефективності у споживанні
б) ефективності у виробництві
в) ефективного розподілу ресурсів за напрямами використання
г) рівного та справедливого розподілу результатів виробництва
16. Якщо граничні норми заміщення двох благ є різними для двох споживачів, то
а) один споживач може поліпшити своє становище, не погіршуючи становище іншого
б) обидва можуть покращити своє становище
в) жоден не може покращити своє становище, не погіршуючи становище іншого
г) обидва досягли максимізації корисності

Тема 17. Інституціональні аспекти ринкового господарства

Основні питання теми
1. Причини недосконалості ринку та функції держави в ринкових умовах
2. Зовнішні ефекти: сутність та види. Засоби інтерналізації зовнішніх ефектів.
3. Суспільні блага та їх особливості. Оптимізація суспільного вибору.

Література: [13 REF _Ref326503210 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, с. 244-152; 13 REF _Ref326502938 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, с. 283-302, 303-325; 13 REF _Ref326503328 \r \h \* MERGEFORMAT 14415, с. 390-405, 407-422; 13 REF _Ref326503490 \r \h \* MERGEFORMAT 14515, с. 176-195, 197-207; 13 REF _Ref326503499 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, с. 619-641, 645-669; 13 REF _Ref326502956 \r \h \* MERGEFORMAT 14715, с. 386-404, 420-467; 13 REF _Ref326502977 \r \h \* MERGEFORMAT 14815, розд. 16; 13 REF _Ref326503154 \r \h \* MERGEFORMAT 14915, розд. 17(

Основні категорії і поняття теми
Зовнішні ефекти, негативні зовнішні ефекти, позитивні зовнішні ефекти, граничні зовнішні витрати, граничні зовнішні вигоди, граничні суспільні витрати, граничні суспільні вигоди, інтерналізація зовнішніх ефектів, теорема Коуза, права власності, трансакційні витрати, суспільні блага, неконкурентність суспільних благ, невиключність суспільних благ.

Задачі
1. Власник пасіки живе поряд із яблуневим садом. Власникові саду вигідне таке сусідство, оскільки бджоли з одного вулика обпилюють приблизно 1 га площі саду. Проте власник саду не платить за цю послугу, оскільки не вживає активних заходів для приваблення бджіл до саду. Для повного обпилення саду бджіл не вистачає, і тому його власник завершує обпилення штучними методами, витрачаючи на це 10 грн на 1 га. Кожен вулик дає меду на 20 грн., а граничні витрати на бджолярство становлять: MC = 10 + 2Q, де Q – кількість вуликів, штук. За наведеними даними визначте скільки вуликів триматиме пасічник і чи є ця кількість вуликів ефективною (оптимальною) з економічного погляду. Проаналізуйте, які зміни сприятимуть підвищенню ефективності пасіки.
2. Поблизу селища розташований аеропорт. Щодоби виконується 10 рейсів. У зв’язку з розширенням потоку пасажирів керівництво аеропорту збирається ввести додатковий, 11-й рейс на добу, який через обмежену пропускну здатність аеропорту може здійснюватися лише вночі. Уведення додаткового рейсу принесе аеропорту додатковий сукупний доход в розмірі 1500 грн. за день, при цьому витрати на його організацію становитимуть для аеропорту 1000 грн. за день. Проте нічний рейс заподіє істотні незручності мешканцям селища, негативно позначаючись на їхньому відпочинку і, отже, на продуктивності їхньої праці. Зменшення продуктивності праці мешканців селища на своїх робочих місцях призведе до зниження їхнього сукупного доходу на 800 грн. за день. Визначте, чи буде організований 11-й рейс на добу, якщо: а) жителі мають право заборонити польоти над селищем; б) аеропорт має право на безперешкодну організацію польотів.
3. Угіддя фермера розташовані поблизу залізниці. Потяги, що курсують, завдають шкоди посівам фермера, зменшуючи врожай (за рахунок забруднення прилеглої до залізниці смуги землі). Сукупний доход від організації додаткового потягу дорівнює для залізничної компанії 150 грн, а витрати на його організацію становлять для залізничної компанії 100 гривень. Прибуток від продажу вирощеної фермером продукції (за відсутності додаткового потяга) склав би 100 грн, а шкода, яку додатковий потяг завдає посівам, оцінюється в 120 грн. Визначте, за якою ціною фермер погодиться викупити у залізничної компанії право на заборону руху додаткового потягу.
4. Половина фірм, що забруднюють середовище, у конкурентній галузі обкладаються податком на продаж, ставка якого становить 10 % від виторгу. Надходження від цього податку виплачуються фірмам, які не забруднюють навколишнє середовище, у вигляді субсидії, ставка якої становить 10 % вартості реалізованої продукції. Проаналізуйте, як вплинуть ці заходи у короткостроковому і довгостроковому періоді на ціну товару, обсяг випуску кожної фірми та галузевого виробництва за умови, що всі фірми до оподаткування та субсидіювання мали однакові довгострокові середні витрати. Поясніть, за яких умов можна проводити таку політику зі збалансованим бюджетом, в якому сума надходжень від оподаткування дорівнює сумі виплати субсидій. За яких умов і чому така політика може бути недоцільною?

Тести
1. Неконкурентність і невинятковість – це ознаки:
а) товарів щоденного споживання
б) предметів розкошу
в) суспільних благ
г) факторів виробництва
2. Негативним зовнішнім ефектом можна вважати:
а) збитки, спричинені повінню
б) збільшення податків на виробників і споживачів
в) викиди розчинників у ґрунт виробником електрообладнання
г) купівля фірмою ресурсів по завищеним цінам
3. Позитивні зовнішні ефекти мають місце у разі:
а) проведення щеплення від грипу всім, хто може їх оплатити
б) розбивки клумби біля подвір’я
в) набуття молоддю платної вищої освіти
г) набуття молоддю безкоштовної вищої освіти
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
4. Перешкодою для досягнення Парето-ефективної загальної рівноваги може бути:
а) монополія
б) монопсонія
в) негативні зовнішні ефекти
г) державне втручання в ринкове ціноутворення
д) всі відповіді правильні
е) всі відповіді неправильні
5. Теорема Коуза не працює, якщо:
а) обидві сторони мають недосконалу інформацію
б) обидві сторони мають досконалу інформацію
в) вона застосовується в теорії ігор
г) трансакційні витрати дорівнюють нулю
6. Надходження від податку, який А.Пігу запропонував для коригування негативних екстерналій, спрямовуються на:
а) відшкодування збитків потерпілим від негативних ефектів
б) захист довкілля
в) дотації малозабезпеченим верствам населення
г) будь-які цілі за рішенням уряду
7. Позитивний зовнішній ефект має місце, коли:
а) виробляється спортивний інвентар
б) спостерігається додатний ефект масштабу
в) знижуються податки на споживачів
г) знижуються ціни на товари широкого вжитку
8. Суспільні блага відрізняються від приватних тим, що:
а) вони виробляються тільки у державному секторі економіки
б) ринки цих благ завжди є монополізованими
в) неможливо призначити плату за користування ними
г) кількість цих благ є жорстко обмеженою
д) неможливо визначити рівноважний обсяг їх випуску
9. Чисто суспільним благом можна вважати:
а) національне телебачення і радіомовлення
б) охорону здоров’я
в) освіту
г) національну оборону
10. Крива ринкового попиту на суспільне благо:
а) визначається складанням по горизонталі всіх індивідуальних кривих попиту
б) визначається складанням по вертикалі всіх індивідуальних кривих попиту
в) не відрізняється від кривої попиту на приватні блага
г) має додатний нахил
д) є абсолютно нееластичною
11. До суспільних благ не можна віднести:
а) охорону громадського порядку
б) пожежну охорону
в) вуличне освітлення
г) маяки
д) електроенергію
12. Виробництво суспільних благ породжує:
а) позитивні зовнішні ефекти
б) негативні зовнішні ефекти
в) і позитивні й негативні зовнішні ефекти
г) взагалі не породжує зовнішніх ефектів
13. Фіаско ринку полягає в його неспроможності:
а) обмежити владу монополій
б) врегулювати зовнішні ефекти
в) забезпечити оптимальний обсяг споживання суспільних благ
г) всі відповіді правильні
д) всі відповіді неправильні
14. Ефективним є такий обсяг виробництва чистого суспільного блага, за якого:
а) жоден громадянин не обмежується в його споживанні
б) мінімізуються витрати виробництва даного блага
в) суспільні граничні витрати його виробництва дорівнюють граничним суспільним вигодам від його споживання
г) приватні граничні витрати його виробництва дорівнюють граничним суспільним вигодам від його споживання
15. Відтворення суспільних благ на ринкових засадах призведе до:
а) уповільнення технічного і соціально-економічного прогресу
б) зниження загальноосвітнього і культурного рівня населення
в) погіршення соціальної і комунальної інфраструктура
г) всі відповіді правильні
д) всі відповіді неправильні
16. Якщо виробництво суспільного блага фінансується за рахунок державного бюджету, ефективність його виробництва буде найвищою за умов:
а) єдиної ставки оподаткування
б) диференціації ставок оподаткування
в) безплатного надання цього блага споживачам
г) обмеження кола споживачів даного блага

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»
1. Предмет мікроекономіки, об’єкти, суб’єкти ринкової економіки та механізм її взаємодії.
2. Методологія мікроекономічного дослідження.
3. Економічні суб’єкти ринкової економіки. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем в умовах ринку.
4. Ринок та його структура.
5. Кругообіг ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці.
6. Матриця ринкових форм (структур, ситуацій).
7. Попит: поняття, закон, динаміка та чинники, що її визначають. Функція попиту. Крива попиту.
8. Логічне та економічне обґрунтування дії закону попиту.
9. Еластичність попиту, її види, показники та методики їх обчислення.
10. Властивості еластичності попиту та її чинники. Практичне значення аналізу еластичності попиту.
11. Пропозиція: поняття, закон, динаміка та чинники, що її визначають. Функція пропозиції. Крива пропозиції.
12. Еластичність пропозиції: поняття, види, показники, методики обчислення рівня. Чинники еластичності пропозиції.
13. Аналіз цінової еластичності пропозиції у миттєвому, короткостроковому і довгостроковому періодах.
14. Взаємодія попиту і пропозиції. Поняття і механізм встановлення ринкової рівноваги.
15. Зрівноважувальна функція ціни. Наслідки порушення ринкової рівноваги.
16. Динаміка рівноважної ціни під впливом зміни попиту і пропозиції та чинників, що зумовлюють ці зміни.
17. Практичне застосування аналізу ринкової рівноваги: встановлення мінімальних цін, податки, субсидії, дотації. Максимізація акцизних надходжень.
18. Потреби, блага, корисність. Функція корисності. Динаміка сукупної та граничної корисності. Перший закон Госсена.
19. Уподобання споживача і споживчий вибір. Криві байдужості, їх аналіз. Гранична норма заміщення.
20. Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін. Модифікація функції корисності.
21. Рівновага споживача. Вибір споживача, що поводиться раціонально. Модель споживання. Другий закон Госсена.
22. Реакція поведінки споживача на зміну доходу. Крива „дохід – споживання”. Крива і закони Енгеля.
23. Реакція споживача на зміну цін товарів. Ефекти доходу і заміщення, їх взаємодія.
24. Мікроекономічна модель підприємства та мотивація його поведінки. Фактори виробництва, їх угрупування та варіації комбінувань.
25. Поняття і параметри виробничої функції.
26. Виробнича функція з одним змінним фактором. Віддача (продуктивність) змінного фактора: поняття, показники, динаміка. Закон спадної продуктивності.
27. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта. Карта ізоквант. Гранична норма технологічного заміщення.
28. Ефект від масштабу виробництва та його відображення в характері виробничої функції. Чинники додатного і спадного ефекту від масштабу.
29. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Ізокоста: поняття, графічна побудова, переміщення. Карта ізокост.
30. Оптимум виробника. Рівновага виробника: економічна, графічна й алгебраїчна інтерпретація та обґрунтування.
31. Поняття і види витрат виробництва. Альтернативність витрат. „Економічний” та „бухгалтерський” підходи до визначення витрат і прибутків підприємства.
32. Аналіз динаміки витрат в короткостроковому періоді. Правило мінімізації витрат. Закон неминучого зростання граничних витрат виробництва.
33. Аналіз динаміки витрат виробництва в довгостроковому періоді.
34. Концепція оптимізації розмірів підприємства. Мінімально ефективний розмір підприємства та структура ринку.
35. Загальна характеристика ринку досконалої конкуренції. Ринковий попит, ціна, сукупний, середній і граничній дохід конкурентної фірми, їх динаміка і графічне відображення.
36. Ринкова стратегія конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Методики визначення оптимального обсягу випуску: сукупний і граничний аналіз.
37. Варіанти короткострокової рівноваги конкурентної фірми.
38. Довгострокова рівновага фірми і галузі в умовах досконалої конкуренції: механізм встановлення та утримання. Парадокс прибутку.
39. Чиста монополія: поняття, ознаки, характерні риси. Різновиди монополії, бар’єри монопольного ринку.
40. Попит, сукупний, середній та граничний дохід монополії: економічний і графічний аналіз.
41. Визначення монополістом ціни та обсягу пропозиції. Короткострокова і довгострокова монопольна рівновага.
42. Монопольна влада, її показники. Цінова дискримінація: сутність, механізм і види.
43. Досягнення, реалізація та механізм утримання монопольної влади. Економічні наслідки та соціальна ціна монополії.
44. Антимонопольна політика держави. Державне регулювання природних монополій.
45. Ринок монополістичної конкуренції: поняття, ознаки і особливості функціонування. Поняття галузі. Сегментування галузевого ринку.
46. Ринково-продуктова стратегія підприємства за умов монополістичної конкуренції. Короткострокова рівновага фірми: визначення і варіанти.
47. Довгострокова рівновага фірми і галузі за умов монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція: сутність, методи, економічні та соціальні наслідки.
48. Олігополія, її сутність, ознаки та поширення. Типи олігополістичних структур. Дуополія: сутність та моделі.
49. Особливості олігополістичного ціноутворення, його основні моделі.
50. Попит на ресурси: похідний характер і особливості динаміки. Криві попиту і пропозиції факторів виробництва.
51. Особливості ціноутворення на конкурентному ринку ресурсів. Правило визначення оптимального обсягу залучення ресурсів у виробництво.
52. Праця як фактор виробництва. Попит і пропозиція праці на конкурентному ринку. Оптимальний обсяг залучення робітників у виробництво.
53. Монополія як роботодавець. Попит монополії на працю та монопольна рівновага. Обсяг залучення праці та її оплата роботодавцем-монопсоністом.
54. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили та рівнем оплати праці. Рівновага на ринку праці за умов двосторонньої монополії.
55. Капітал як ресурс тривалого використання. Попит та пропозиція капіталу. Обґрунтування та оптимізація інвестиційних рішень.
56. Гранична ефективність інвестицій, процентна ставка та оптимальний обсяг залучення капіталу.
57. Особливості функціонування ринку землі. Рівновага на ринку землі. Рента і орендна плата. Ціна землі.
58. Загальна рівновага і економічна ефективність. Оптимум та квазіоптимум ринкової системи.
59. Зовнішні ефекти: поняття, види, наслідки, проблеми та механізми врегулювання.
60. Суспільні блага: поняття, споживчі властивості, попит, пропозиція та ефективний обсяг споживання.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Безугла В. О., Постіл І. І. Мікроекономіка. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.
Вініченко І. І., Дацій Н. В., Корецька С. О. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Киів: Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с.
Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. ( К.: Таксон, 1998.
Косік А. Ф., Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: 2-ге видання, перероблене та доповнене. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 438 с.
Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 2007. – 518 с.
Мікроекономіка: Підручник / За ред.. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 677 с.
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник. / Р.М. Нуреев. – 2-е изд.( М.: НОРМА, 2008. – 576 с.
Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільського. ( К.: Основи, 1996.
Семюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. ( К.: Основи, 1998.13PAGE 15


13PAGE 145115Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 26589058
    Размер файла: 861 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий