Сем_з_УЯ_2013

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З КУРСУ «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»
План семінарського заняття 1
Вітчизняний та закордонний досвід управління якістю
Етапи становлення менеджменту якості в системі загального менеджменту.
Особливості формування та розвитку вітчизняних систем управління якістю.
Досвід управління якістю в США, Японії, країнах Европи: особливості, переваги та недоліки.
«Гуру» якості.
Питання для обговорення та завдання
Як співвідносяться етапи становлення менеджменту якості із загальними тенденціями розвитку науки управління?
Які етапи з точки зору стратегічного підходу виділяють у становленні та розвитку систем управління якістю?
За допомогою яких заходів здійснювався процес підвищення якості продукції в різних системах управління якістю, що виділено в процесі їх еволюції?
У чому принципова різниця між західними та східними підходами до управління якістю?
Які елементи досвіду управління якістю Японії, США та Європи доцільно запровадити в Україні?
Які вчені здійснили найбільш суттєвий внесок у формування та розвиток наукових підходів до управління якістю?
Здійсніть порівняльну характеристику комплексних систем управління якістю, що функціонували на підприємствах за часів СРСР за такими напрямами:
Особливості, переваги та недоліки систем БВП (бездефектне виготовлення продукції) та СБП (система бездефектної праці);
Особливості, переваги та недоліки систем КАНАРСПИ (якість, надійність, результат із перших виробів) та НОРМ (наукова організація робіт щодо підвищення моторесурсу двигунів);
Особливості, переваги та недоліки систем КСУЯП (комплексна система управління якістю продукції), КСУЯП і ЕВР (комплексна система управління якістю продукції та ефективне використання ресурсів) та КСПЕВ (комплексна система підвищення ефективності виробництва).
*Визначте особливості та схарактеризуйте специфічні риси японського, американського та європейського підходів до управління якістю. Результати роботи доцільно представити у вигляді таблиці.
*Схарактеризуйте внесок кожного «гуру якості» у формування сучасної концепції менеджменту якості. Відповідь подайте в табличній формі такого вигляду:
Період
Прізвища дослідників
Характер досліджень та отримані результати

1
2
3План семінарського заняття 2
Базова концепція загального управління якістю

Концепція загального управління якістю (ТQM): поняття, принципи, умови реалізації.
Базові концепції TQM: склад і загальна характеристика.
Напрями реалізації ідеології TQM у сучасних компаніях.
Моделі оцінювання підприємств за критеріями премій якості: США, Японії, країн Європи, України.
Методика самооцінювання підприємств за критеріями національної премії якості.
Питання для обговорення та завдання
Схарактеризуйте специфіку управління процесами в умовах ТQM. Чому важливим є акцент на процес, а не на результати?
Що таке зовнішній і внутрішній споживач? Чи є між ними різниця з точки зору ТQM?
Яким чином змінюється корпоративна культура організації в умовах TQM?
Як, із точки зору TQM, розглядаються відносини між споживачем та постачальником?
Яке значення має система організації навчання на підприємстві за впровадження принципів TQM?
Яким чином концепція МВО реалізується в умовах роботи підприємства за принципами TQM?
Яке місце, на вашу думку, займає наставництво серед інших підходів до управління персоналом в умовах TQM?
Яким чином, на вашу думку, можна забезпечити залучення усіх працівників у процес поліпшення якості?
Яку користь отримує підприємство від участі в конкурсі на отримання премії якості для свого вдосконалення?
Схарактеризуйте зміст моделі Ділової досконалості. Назвіть групи критеріїв сприяння та результатів.
Які ви можете назвати переваги та недоліки методу самооцінювання підприємств за критеріями Європейської моделі Ділової досконалості?
*Які області науки вплинули на формування теорії ТQM та які вчені зробили найсуттєвіший внесок у її розвиток? Як ці ідеї використовуються у практиці діяльності вітчизняних підприємств? Відповідь оформити у вигляді такої таблиці:
Роки
Вчені та їхній внесок у розвиток ТQM
Використання в діяльності підприємств

1
2
3

*Провести порівняння базових концепцій ТQM та критеріїв премій з якості. Результати порівняння представити у вигляді таблиці.
*Здійсніть порівняльну характеристику змісту трьох найвідоміших у світі Премій із якості: японської премії за якість Е. Демінга, американської нагороди в області якості ім. М. Болдриджа, Європейської нагороди за якість. Акцент необхідно робити на порівнянні критеріїв, що використовуються, моделях оцінки результатів та сферах використання.
*Уявіть себе операційним менеджером на великому підприємстві. Керівництво, упроваджуючи принципи TQM, хоче надати робочим групам кількох підрозділів додаткові повноваження й відповідальність та простежити, як зміниться продуктивність праці та якість роботи цих підрозділів. Однак така пропозиція викликала опір як керівників відділів, так і самих співробітників. Напишіть службову записку на 1 сторінку для заступника директора з виробництва, у якій необхідно викласти можливі причини опору робітників і запропонувати ряд заходів із подолання цього опору.

План семінарського заняття № 3
Системи управління якістю
Поняття, склад і структура системи управління якістю (СУЯ) підприємства.
Порядок створення та етапи розроблення СУЯ.
Документація СУЯ.
Впровадження СУЯ та забезпечення її ефективного функціонування.
Структура й напрями діяльності служби управління якістю на підприємстві.
Питання для обговорення та завдання
Що являє собою організаційне забезпечення процесів створення СУЯ на підприємстві?
Який порядок розроблення та впровадження СУЯ в діяльність підприємства?
Які елементи системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ДСТУ ІСО 9001:2001 можуть документуватися за вибором підприємства?
Для чого необхідно розробляти документацію СУЯ?
Яке місце в напрямах політики підприємства (технічної, маркетингової, соціальної) займає політика в області якості?
Що являють собою процедури та інструкції, що виконуються підрозділами підприємства відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000?
Які підрозділи підприємства виконують у системі якості функцію зворотного зв’язку?
*Заступник директора з виробництва попросив надати йому службову записку, у якій перераховано переваги й недоліки впровадження системи якості на основі стандартів ISO 9001 версії 2000 року на конкретному підприємстві, а також основні елементи СУЯ, що повинні бути описані під час її створення. Напишіть таку службову записку обсягом 12 сторінки.
Визначте місце служби якості в організаційній структурі підприємства та схарактеризуйте склад робіт і основні функції, які повинні виконуватися службою якості згідно з вимогами стандарту ISO 9000 версії 2000 року в межах системи управління якістю.
*Напишіть есе на тему: «Для чого підприємству необхідні стандарти ISO?»

План семінарського заняття № 3
Система якості в стандартах ISO серії 9000
Стандарти на систему управління якістю ISO 9000.
Системи екологічних стандартів ISO 14000.
Призначення та структура галузевих систем стандартів QS 9000, GMP.
Питання для обговорення та завдання
Для чого призначено стандарти ISO серії 9000 та чому їх прийнято майже всіма країнами світу?
Чим викликано необхідність розробки групи стандартів ISO? Яка їх еволюція?
Назвіть відомі вам вітчизняні системи управління якістю, їх відмінності від систем управління якістю, створених за міжнародними стандартами ISO серії 9000.
Які особливості має система управління якістю, побудована за вимогами стандартів ISO 9000 версії 1994 року та стандартів ISO 9000 версії 2000 року?
Чи існують відмінності в роботі підприємств в умовах TQM і відповідно до стандартів ISO 9000?
Для чого призначено стандарти ISO 14000, QS-9000, GMP? Яку вони мають структуру?
Здійсніть порівняльну характеристику стандартів ISO 9000 версії 1994 року та ISO 9000 версії 2000 року щодо побудови, змісту, характеру вимог та елементів системи якості, котрі повинні документуватися.
Сформулюйте основні проблеми, з якими, на вашу думку, можуть зіткнутися вітчизняні підприємства під час застосування стандартів ISO 9000 та побудові системи управління якістю відповідно до вимог цього стандарту.
Користуючись інформацією, що подається в періодичних виданнях, та виходячи з власного досвіду, схарактеризуйте переваги й недоліки стандартів ISO 9000.
Задачі
Визначити чисельність контролерів для обслуговування контрольних пунктів завершального прийняття деталей. Вихідні дані:
Річна програма випуску деталей: А – 500 тис. шт., Б – 750 тис. шт., В – 135 тис. шт., Г – 600 тис. шт.. Середня трудомісткість перевірки однієї деталі відповідно складає: 0,5, 1,0, 1,5, 1,0 хв. Вибірковість контролю по деталям: А – 15%, Б – 10%, В – 20%, Г – 10%. Чисельність контрольних замірів на одну деталь складає: А – 3, Б- 2, В – 2, Г – 3 шт.
Коефіцієнт, що враховує витрати часу контролера на заповнення документації, перевірку, підготовку, облік деталей дорівнює 1,2. Річний розрахунковий фонд часу роботи одного контролера становить 1 835год.
На підприємстві випускається сталевиий лист, що використовується для виробництва труб і турбін. В плановому періоді передбачено покращити якісні характеристики продукції за рахунок використання нової якісної сировини. При цьому зменшується товщина листа та зростає його вартість. Необхідно прийняти рішення про ефективність такого впровадження, розрахувавши індекси затрат з урахуванням зміни рівня якості та вартості матеріалу. Вихідні дані для розрахунку подано в таблиці:
Базові показники
Проектні показники

Товщина листа, мм
Вартість листа, грн
Товщина листа, мм
Вартість листа, грн

4,42
44
3,05
48

4,84
46
2,53
52

4,02
43
2,28
51

3,91
46
2,02
52

3,35
48
1,84
52

У цеху використовується 100 ламп для освітлювання впродовж 10 год. на добу. Їхній ресурс 500 год., ціна 25 грн за одну шт. Замість них пропонується використовувати лампи, які мають ресурс 800 год. і ціну 30 грн. Чисельність робочих днів на рік 260. Визначити інтегральний показник якості старих і нових ламп; рівень якості нових ламп; річну економію від використання нових ламп.
Під час випробовувань одного різновиду комплектуючих на підприємстві, в якому було досліджено 4 групи деталей по 250 одиниць протягом 2000 годин, було отримано такі результати:
№ строк
Вийшло з ладу через
Всього вийшло з ладу


500 год.
1000 год.
1500 год.


1
3
2
2
7

2
3
2
-
5

3
3
-
1
4

4
2
2
-
4

Розрахуйте показник інтенсивності відмови комплектуючих.
На насособудівельному заводі після проведення різноманітних заходів досягли підвищення строків експлуатації насосів до першого капітального ремонту:
відцентрованих із 5000 до 7000 годин;
заглибних із 4000 до 6000 годин;
спеціальних із 3000 до 5000 годин.
Додаткові капітальні затрати на впровадження вказаних заходів склали: по відцентрованих насосах 25 000 грн, на заглибних  20 000 грн, на спеціальних 5000 грн. Собівартість виготовлення кожного насосу збільшилася за рахунок додаткових витрат на матеріали та амортизацію обладнання: на відцентрованих насосах на 8 грн, на заглибних на 7 грн, на спеціальних на 10 грн. Оптова ціна на насоси не змінилася. Фонд часу роботи кожного насоса на рік становить 4000 годин. Додаткові вихідні дані для розрахунку подано в таблиці:
Найменування
Випуск, шт/рік
Річні витрати на капітальний ремонт (% від вартості насоса)
Ціна насоса,  грн

Відцентрований
10000
5,0
800

Заглибний
8000
6,5
500

Спеціальний
1000
7,0
1000

Визначити економічний ефект, що буде отримано від запровадження заходів із підвищення якості насосів.

µђ Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 26587159
    Размер файла: 106 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий