Тематика к.р. укр мова

МВС України
Одеський університет внутрішніх справ

Кафедра українознавстваКОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
для слухачів першого курсу факультету заочного та дистанційного навчання

Одеса - 2012
Комплекс контрольних завдань підготовлений відповідно до вимог сучасної методики організації навчального процесу; ураховуються проблеми вибору терміна, його дефініцій, проблеми синонімії, омонімії, паронімії в юридичній термінології, функціонування мовних одиниць у різних жанрах усного й писемного професійного мовлення. Сприяє вихованню творчої соціально-активної особистості, розвиває інтелектуальні здібності.
Подані контрольні завдання допоможуть перевірити рівень знань із найважливіших розділів курсу «Українська мова за професійним спрямуванням».
Контрольна робота займає особливе місце в тематичному плані курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” для слухачів факультету заочного навчання юридичних закладів. Комплекс контрольних робіт (10 варіантів) охоплює усі теми курсу й підготовлений відповідно до навчальної програми з ділової української мови, із урахуванням вимог сучасної методики організації навчального процесу, а також згідно з вимогами Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ ст.), Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Концепції розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки МВС України на період 2000 – 2005 рр.”, нормативних документів МВС України.
Контрольні завдання Комплексу передбачають перевірку засвоєння слухачами знань про основні законодавчі документи з питань мови; теоретичні поняття та категорії навчальної дисципліни; різновиди й реквізити сучасних ділових паперів, у тому числі слідчих документів; вимоги до мовних засобів ділових паперів і мовні норми, правила оформлення різних видів документів; уміння працювати з юридичними термінологічними словниками та словниками ділової мови тощо. Значна частина завдань передбачає вироблення необхідних умінь і навичок у виборі потрібного слова чи граматичної його форми. Запропоновані контрольні завдання ураховують проблеми вибору терміна, його дефініції, диференціації його значень, проблеми синонімії, омонімії, паронімії в юридичній термінології, функціонування мовних одиниць у різних жанрах усного й писемного професійного мовлення тощо; мають навчально-виховне значення, профорієнтаційний характер; сприяють вихованню мислячої соціально-активної особистості, розвивають творчий потенціал та інтелектуальні здібності слухачів.
Контрольна робота кожного варіанту передбачає передусім самостійне опрацювання теоретичного матеріалу; виконання творчого завдання, що дасть змогу перевірити мовно-стилістичну досконалість тексту, ступінь володіння того чи іншого слухача словом, оскільки на сучасному етапі мовна освіта правників, які беруть безпосередню участь у розбудові правової держави, у законодавчій, судово-процесуальній, нотаріальній та інших видах правничої діяльності, у науковій роботі з проблем держави й права, у розробці та впорядкуванні української юридичної термінології, має бути зорієнтована насамперед на вдосконалення й поглиблення фахових знань, підвищення рівня професійної ерудиції та загальномовної культури слухачів.

Контрольна робота має бути належним чином оформлена. У ній обов’язково зазначається список опрацьованої літератури та ставиться особистий підпис.Тема контрольної роботи вибирається слухачем відповідно до початкової літери (див. таблицю).

А, Б, В – варіант №1; Н, О, П – варіант №6;
Г, Д, Е – варіант №2; Р, С, Т – варіант №7;
Є, Ж, З – варіант №3; У, Ф, Х – варіант №8;
І, Ї, Й – варіант № 4; Ц, Ч, Ш – варіант №9;
К, Л, М – варіант №5; Щ, Ю, Я – варіант №10
Варіант №1
Перекладіть текст українською мовою.
Речевая культура юриста
Речь – это своеобразный паспорт человека, который точно указывает, в какой среде общается говорящий, как он относится к людям и родному языку, каков его культурный уровень. К.Г.Паустовский даже писал, что „по отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и его гражданской ценности”.
Культура речи – это умение использовать в конкретной ситуации такие языковые средства, которые позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении коммуникативных задач. Это употребление единственно нужных слов и грамматических конструкций в каждом конкретном случае.
Культура речи в значительной степени обусловлена культурой мышления, сознательной любовью к языку и уважением к себе как к личности. Однажды писатель К.И.Чуковский на коряво сформулированный вопрос, „как повысить качество своего языка”, ответил: „Нет ничего проще. Чтобы повысить качество своего языка, нужно повысить качество своего интеллекта”.
Основной критерий культуры речи – нормативность, которая понимается как точность, правильность, чистота речи.
Высшим уровнем культуры речи является речевое мастерство, заключающееся в умении ясно (доходчиво), логично и убедительно раскрывать мысли, в богатстве словаря и разнообразии грамматических конструкций.
Для юриста умение хорошо говорить – это прямая профессиональная необходимость. Почему?
Прежде всего потому, что профессия юриста требует не только профессионального мастерства, но и широкого общего образования. По глубокому убеждению А.Ф.Кони, „юрист должен быть человеком, у которого общее образование идет впереди специального”. И независимо от его коммуникативной роли – составляет ли он законопроекты, ведет дознание, оформляет гражданские сделки, выносит приговоры, защищает права подсудимых, следит за законностью судебных решений, занимается научной работой – он правовед, разъясняющий гражданам нормы права.
Крайне важно, чтобы общение в правовой сфере соответствовало требованиям правовой культуры, одной из составных частей которой ученые-юристы считают культуру речи. От уровня культуры речи во многом зависит престиж органов правосудия, выполнение юристом его высокой общественной функции.
(За Івакіною Н.)


Завдання 2. Перекладіть словосполучення українською мовою. Визначте рід іменників.
Человеческое достоинство; крепкий кофе; интересное интервью; зеленый Тбилиси; непрочитанная рукопись; экономический кризис; злая собака; очередная запись.
Провідміняйте : Книшук Зореслав, Книшук Іванна; острів Сахалін.
Завдання 3. Перепишіть речення. Прикметники , що в дужках, запишіть простою формою найвищого ступеня порівняння. Поясніть творення та написання.
1.(Велике) й (дороге) добро в кожного народу - це його мова (П.Мирний).2.Батьківщина не раз переживала дні сили й слави, мужньо переносила (важкі) випробування (З журн.). 3. Зречення рідної мови призводить до (великої) кари - духовного каліцтва. 4. І той, хто намагається забороняти, убивати мову, обмежувати вживання, - стає на шлях (великого, мерзенного) здлочину, спрямованого не тільки проти одного народу, а проти людства (Т.Нудьга).У викладачів він був одним із (хороших) студентів, між хлопцями - (вірним) товаришем.
Розкрийте дужки. Арґументуйте.
Будь(що)будь, по(перше), у(притул), узяв до(відома), раз(по)раз, пішли один (по)одному, казна(де).
Запишіть українською мовою.
По собственному желанию, по поручению, по закону, идти по улице, на следующий день.
Завдання 4. Поставте числівники 724, 392 у Родовому, Давальному та Орудному відмінках. Поєднайте числівники 2, 3, 4 із іменниками правозахисник, адвокат, прокурор, начальник, полковник, позов, обвинувач.
Завдання 5. Виберіть правильний варіант перекладу і творення дієприкметників
1.1.
Соответствующие шаги, принимающее государство:
а) відповідаючі кроки, приймаюча держава;
б) кроки, що відповідають, держава, що приймає;
в) відповідні кроки, держава, що приймає.
1.2.
Преимущественное право, нижеподписавшиеся стороны:
а) переважне право, сторони, які нижче підписалися;
б) переважаюче право, нижчепідписавшіся сторони;
в) право, що переважає, сторони, що нижче підписалися.


Завдання 6. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Знайдіть і підкресліть серед них фразеологізми.
Действующий аппарат, действующее законодательство, действующее лицо, телефонная сеть, область науки, область вечных снегов, метать икру, бить баклуши, возбуждение уголовного дела, вышеизложенные факты.
Завдання 7.Замість крапок поставте потрібні закінчення, узгоджуючи присудок із підметом.
1. Ніхто із очевидців дорожньо-транспортної пригоди не зверну (...) увагу на жінку похилого віку. 2. Три офіцер (...) відділу подали рапорт про звільнення в запас. 3. П’ятдесят один експонат українського живопису надійш (...) від митниці в розпорядження обласної художньої галереї. 4. Частина придбаних товарів бул (...) продан (...) за пільговими цінами дитячим установам. 5. Усі, хто відвіда (...) музейну експозицію, прийш (...) до єдиної думки.
Завдання8. Виправте помилки у заяві та правильно розставте реквізити.

Директору Київської приватної
Фірми « Алекс «
Васіллєву Вячеславу Сергєєвичу
Громадянина м.Київ жит. вул. Л.Українки №5 Кв. 7
Ільєнка Романа Сергійовича

ЗАЯВА

Прошу приняти мене на роботу в качестве шохвера з посадовим окладом 190 гривень з 18 квітня цього рока.


15.14.1999 /../


Варіант № 2
Перекладіть текст українською мовою.
Лингвистическая экспертиза устной речи как источник судебных доказательств
В деле обеспечения законности и правопорядка значительная роль отводится правоохранительным органам, совершенствование деятельности которых сегодня невозможно без активного использования последних достижений науки и техники, интеграции самых разных областей знаний. Одним из важнейших источников криминалистической информации является речь, повсеместно используемая в коммуникации людей. Устные и письменные тексты, собираемые в ходе уголовного судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий, фиксируемые на материальном носителе при производстве следственных и иных процессуальных действий, могут не только ориентировать следователя (дознавателя, прокурора или суд) на необходимость проведения тех или иных процессуальных действий, но и иметь важное доказательственное значение.
Устная речь, зафиксированная на фонограмме как известно, является объектом судебной фоноскопической экспертизы. При этом решается комплекс задач с применением широкого спектра лингвистических методов. Это идентификация и диагностика лиц по устной речи, толкование используемых диалектизмов, жаргонизмов, сленговых выражений и т.д., установление эмоционально-психологического состояния говорящего и дословного содержания устного текста. Типовой задачей лингвистического исследования при идентификации говорящего по голосу и речи, записанным на фонограмме, является выявление интеллектуального функционально-динамического речевого комплекса, то есть устойчивых навыков и умений индивида при порождении высказываний в устной форме. На этой основе осуществляется решение не только идентификационных, но и диагностических задач, связанных, в частности, с установлением обликовых данных о личности говорящего по его голосу и речи.
(За О. Галяшиною)
Завдання 2. Запишіть правильні варіанти творення ступенів порівняння прикметників.
Більш ефективніший, великуватіший, премудріший, самий справедливий, наймудрий, лимонніший, фізичніший.
Розкрийте дужки. Арґументуйте.
(На)виліт, (у)гору, по(своєму), (по)іншому, (перед)усім), (на)відліг,з(під), відносно(з); як(що), який(бо), мов(би), дарма(що), (тимчасом)як, замість(того)щоб.
Перекладіть українською мовою.
По моим сведениям, учебник по языку, не по силам, в защиту, вовлекать в работу, согласно приказу.
Завдання 3. Запишіть правильні (без помилок) варіанти речень. Обґрунтуйте.
5 січня 2005 р. Кузьменко М.О. вчинив розбійницький напад на громадянина Сидоренко Р.Ю. в м. Київі, а потім 14 лютого 2005 р. в м. Корсунь-Шевченківському Черкаської області пограбував квартиру громадянина Думенко С.О., за що був затриман робітниками міліції.
Поставте наведені словосполучення в Кличному відмінку.
Пані Валентина, товариш сержант, колега Петро, товариш полковник.
ПровідміняйтеБагрій Ян Лукич.
Завдання 4. Запишіть числівники 87, 990, 2977 у Родовому, Давальному та Орудному відмінках. Поєднайте числівники 4, 5 із іменниками професор, академік, ад’юнкт, правоохоронець.
Завдання 5. Подані слова перекладіть українською мовою й запишіть у формах ІІ особи однини й І особи множини теперішнього часу.
Существовать, разыскивать, упразднить, ходатайствовать, удалять.
У чому полягає помилкове вживання займенників у наведених реченнях: а) не зрозуміло, до якого слова відноситься займенник; б) порушено зв’язок наступної частини з попередньою; в) нечітко висловлено думку?
1.1.
1) Керівник звелів водієві під’їхати до свого будинку.
2) Курсант попросив товариша віднести до його кімнати книги.
3) Це був водій автомобіля, який перший проїхав новою трасою.
1.2.
1) Слідчий розмовляв зі своїм колегою про його справи.
2) Син узяв у руки дипломат, вийняв з нього конспект, поклав його на стіл.
3) Дільничний іеспектор запропонував відвідувачу прочитати свого листа.
Завдання 6. Запишіть словосполучення відповідно до вимог української літературної мови, добираючи з дужок потрібні закінчення. Поясніть свій вибір.
Вивчення стат (-ей, -ів) кодекс (-а -у), повідомити директор (-у, - ові), присвоєно чергове звання підполковник (-у,-ові) Ільїн (-у,-ові ), наявність опіумного тютюн (-а, -у), заповнення поточних відомост (-ей, -ів), відповідно до асортимент (-а, -у), без застосування адміністративного натиск (-у, -а), покласти на край стол (-а, -у), охорона ліс (-а, -у) від пожеж.
Завдання 7. Запишіть 10 кліше ділової мови, у яких би використовувалися дієприслівники. У яких документах можливе вживання записаних зворотів?
Завдання 8.Виділені у тексті документа помилки виправте і поясніть.

Автобіографія

Я Цімлянський Руслан Вітальович, родився 14 травня 1963 р. в селі Лиса гора Вінницької області. 1970 року пішов в перший клас Лисогорської СШ. З 1970 по 1980 рр. Навчався у школі, а з 1981 р. поступив в Ілінецький технікум будівельний. В 1983 р. був призваний в ряди збройних сил України для проходження служби в армії. Після демобілязації з лав армії 1985 р. продовжив навчання в технікумі, який закінчив в 1987 р. З 1987 по 1990 рр. Працював прорабом. З 1990 втратив роботу в зв»язку з скороченням штатів. В даний час я непрацюючий. В 1991 р. женився на Костяенковій Олені Сергіївній. В 1993 р. родився син Генадій. Мій батько Цімлянський Віталій Аркадівич, 1941 року народження, пенсіонер, проживаючий в Вінницькій області селі Лисій горі. Моя мати – Цімлянська Настя Петрівна, 1947 р.н., продавець, проживаєза адресою: село Лиса гора. До судової відповідальності ні я, ні мої родичі не притягувалися.

Підпис Дата


Варіант № 3

Завдання1. Перекладіть текст українською мовою.
Лингвистическая экспертиза письменной речи как источник судебных доказательств
Письменный текст (рукописный или печатный) традиционно является объектом автороведческой экспертизы. Здесь рассматриваются сходные с фоноскопией вопросы, например идентификация и диагностика автора текста, установление его социальных и психологических характеристик, установление факта соавторства, выполнения текста в необычных условиях и т.д. В рамках автороведческой экспертизы складывается новое самостоятельное направление – криминалистическая текстология, включающая в себя методы и средства лингвистического, почерковедческого, фактографического и других исследований.
Научной основой судебно-автороведческой экспертизы является система знаний об условиях и закономерностях речевого поведения человека, обусловливающих индивидуальность, динамическую устойчивость, вариационность его письменной речи.
Криминалистическая текстология, используя достижения текстологии филологической, на основе проведения специальных теоретических и экспериментальных исследований разрабатывает методики и рекомендации по текстологическому исследованию документов и решения всего комплекса диагностических и идентификационных задач в рамках судебного автороведения.
(За О.Галяшиною)

Завдання 2. Провідміняйте подані слова. Визначте, які іменники не змінюються в українській мові.
Ганна Іванівна Кулик, Петро Гнатович Кулик, Ярослав Віятик, Ярослава Віятик, композитор Кос-Анатольський, Ліна Костенко, своє прізвище, ім’я по батькові.
Завдання 3. Запишіть іменники у формі Орудного відмінка однини.
Тисяча, межа, мережа, круча, позиція, суддя, стаття, Ілля, ескадрилья.
Провідмиіняйте: Сороко Ярослав та Сорока Олександр.

Завдання 4. Перекладіть із російської мови на українську подані речення та словосполучення.
Честь дороже всего. Самый дорогой человек. Счастливейшая мама. Мать моложе отца. Это мои наилучшие помощники. Ближайший путь к станции - через поле. Самый воспитанный. Он имеет глубочайшие знания по языку. Сильнейшими были на этом соревновании курсанты нашей академии.
Розкрийте дужки. Арґументуйте.
Ні(на) якім, будь(котрий), казна(що), де(котрий), що(не)будь, хтозна(при)кому; без(церемонно), день(у)день, на(приклад), аби(куди), на(в)коло, до(речі), до(волі).
Перекладіть українською мовою.
Принять к сведению, принять во внимание, в семь часов, прийти по делу, по просьбе, по требованию, при жизни, в адрес.

Завдання 5. Поставте числівники 747, 998, 1716 у Родовому, Давальному та Орудному відмінках.
Числівники 1, 4, 7 поєднайте із іменниками курсант, будинок, генерал, син, долар
Завдання 6.Утворіть форми 2-ї особи однини та 3-ї особи множини теперішнього, майбутнього й минулого часу від інфінітивів:
брати, виборювати.
Виберіть правильний варіант перекладу і творення дієприкметників
1.1.
Неопределенный срок, восстановленная сумма:
а) невизначенний термін, поновленна сума;
б) невизначений термін, поновлена сума;
в) термін, що невизначений; сума, яка поновлена.
1.2.
Подтверждающий документ, приложенный к нему:
а) підтверджувальний документ, доданий до нього;
б) підтверджуючий документ, додатий до нього;
в) документ, що підтверджує, доданний до нього.
Завдання 7. Подані дієприкметники перекладіть українською мовою. Поясніть особливості перекладу. Із п’ятьома на вибір складіть словосполучення.
Контролированный, стерегущий, управляющий, заведующий, вышеизложенный, вышепоименованный, вышеупомянутый, вышестоящий, занимаемый, законспектированный.
Завдання 8. Виправити помилки (орфографічні, пунктуаційні, стильові, правила переносу слів і словосполучень ) в поданих реченнях.
Ст. слідчому слідчого відділу
Жовтневого районого управліня
М. Полтави УМВС України в Полта-
вській області
Підполковнику міліції Панову О.В.
Громадянина Коваленко Павла
Івановича,
Потерпілого по кримінальній справі
№ 321 – 08, що мешкає у м. Полтава
Вулиця Капельгородского 9 кв. 13

ЗАЯВА

Про визнання цивільним позивачем громадянина
1.03.1999 у період з 17 до 19 год. З квартири, де мешкає моя сім»я, невідомою мені особою було викрадено належні моїй сім»ї наступні речі:
Переносний кольоровий телевізор марки « ЮНість – 402» новий вартістю 456 грн.
Кришталевий сервіз на шість осіб, у складі якого одна ваза шість розеток та шість чашок на суму 100 грн.
Гроші на суму 900 грн.
Всього мені задано матеріальну шкоду на загальну суму 1500 грн.
Прошу Вас визнати мене цивільним позивачем на вказані в кримінальні справі на 1500 грн.


13.03.1999 року (підпис)(Коваленко П.І. )

Варіант № 4
Завдання 1. Перекладіть текст українською мовою.
Двадцать третьего января 1908 года Решетилло был приговорен судом к смертной казни за ранее совершенное преступление. Присяжный поверенный, защищающий Решетилло, направил ходатайство о замене его подзащитному смертной казни другим наказанием. Вскоре смертная казнь была ему заменена ссылкой на каторжные работы сроком на 20 лет, что давало возможность продолжить следствие по делу об убийстве на Мариинско-Благовещенской улице.
В начале февраля 1908 г. Красовский установил, что Байда находится в г.Василькове, в Литинской тьрьме. По агентурным данным стало известно, что Попова поручила своему сыну освободить Байду из тюрьмы. С этой целью она дала ему бомбу, запал к которой случайно взорвался в кармане у Николая на Киевском железнодорожном вокзале 20 февраляВпоследствии Николай Попов был осужден Киевским военно-окружным судом за хранение взрывчатых веществ на 4 года каторги.
(З газети «Іменем закону»)
Завдання 2. Запишіть іменники у формі Давального відмінка однини. Зверніть увагу на наявність варіантів.
Курсант, громадянин, Житомир, Соколов, Соколюк, Канів, Іванов, звичай.
Провідміняйте:Ладого Богдан та Ладога Радислав; півострів Камчатка.

Завдання 3. Перекладіть українською мовою, порівняйте особливості вираження ступенів порівняння прикметників в українській і російській мовах.
Самый известный ученый в этой области. Киев больше Донецка. Этот путь самый близкий. Студенты готовятся к самому сложному экзамену. Красивейшие места. Лучший из лучших.
Розкрийте дужки. Арґументуйте.
Рушив (у)чвал, (по)новому, (на)пам’ять, урешті(решт), хоч(не)хоч, (на)око, зроби(чим)скоріш); ніби(то), буцм(то), цей(то), як(би), отож(то), не(зважаючи)на, не(наче).
Побудуйте речення, узявши один із прийменників, потрібний для вираження відношень між дієсловом та іменником.
Згідно Закону; згідно з цим Законом) українська мова з 1 січня 1990 року одержала державний захист, тобто офіційно визнаною державною мовою України (З газ.). 2. (В усі часи, за всіх часів) у всіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб (В.Скурат). 3. (По сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня) збереглася легенда в селі Чорнухах про те, як Григорій Сковорода покинув домівку (З журн.). 4. Збори відбудуться (за дві години; протягом двох годин, упродовж двох годин). 5. (Щодо, з приводу) розглядуваного на зборах питання хочу висловити деякі міркування.
Завдання 4. Поставте числівники 58, 137, 1432 у Родовому, Давальному та Орудному відмінках.
Розкрийте дужки. Арґументуйте.
Два(курсант), три(злочинець), чотири(дізнавач), два(депутат), п’ять(юрист).

Завдання 5. Утворіть форми ІІ особи однини та ІІІ особи множини теперішнього, майбутнього і минулого часу від інфінітивів:
пройти, зрозуміти.
Від поданих дієслів утворіть можливі форми дієприкметників.
Перемагати, завершувати, активізувати, прочитати, запозичити.

Завдання 6. Поєднайте іменники з прикметниками, що пропонуються. Із трьома на вибір складіть речення.
Запитання // питання: складне, істотне, суттєве, основне, важливе, першочергове; двобічний // двосторонній: зв’язок, процес, покриття, угода, обов’язки, переговори; наступний// подальший: тиждень, робота, раз, день, розвиток, розбудова.
Завдання 7. Перекладіть іменники українською мовою, утворіть від них дієслова й визначте дієвідміну дієслів.
Адаптация, амнистирование, аттестация, бездействие, внедрение, истолкование, способствование.
Завдання 8. Виправіть помилки в документі.
ПОСТАНОВА
м. Одеса 12 вересня 2011 р.
Слідчий СВ Приморського РВ ОМУ УМВС у Одеській області л-т міліції Іванченко І.І. розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної В.В. у вчинені злочинів передбачених ст. 172 і ч. 3 ст. 193 ККУ,
ВСТАНОВИВ:
Свідок Юрчук Ю.Ю. 1968 р.н. повістками викликався до слідчого у Приморський РВ ОМУ УМВС у Одеській області для проведення впізнання 9 год. 5 вересня 2011 р. Однак за викликами не з’являвся. Від отримання повісток відмовляється. Співробітнику міліції заявив, він не має часу вдруге іти в міліцію, так як один раз уже був допитаний.
Беручи до уваги, що свідок Юрчук Ю.Ю. без поважних причин не виконує своїх обов’язків, які полягають у тому, що свідок повинен являтися до слідчого і керуючись вимогами ч.2 ст. 70, і ст. 130 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Відносно свідка Юрчук Юрія Юрійовича, який проживає по вул. П. Великого, 10, кв. 5 в м. Одесі застосувати привід у Приморський РВ ОМУ УМВС у Одеській області на 9 год. 14 вересня 2011 р. в кабінет №25 до слідчого Іванченка І.І.
Постанову для виконання надіслати начальнику дільничних інспекторів у Приморський РВ ОМУ УМВС у Одеській області.
Слідчий л-нт міліції Іванченко І.І. підпис

Дана постанова мені оголошена 13 вересня 2011 р.

Свідок Юрчук Ю.Ю. підпис

Варіант № 5
Завдання 1. Перекладіть текст українською мовою.
Состояние, динамика и структура преступности женщин
Преступность женщин отличается от преступности мужчин своими масштабами, характером преступлений и их последствиями, способами и орудиями совершения, той сферой, в которой они имеют место, ролью, которую выполняют при этом женщины, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на их правонарушения семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельств. Эти особенности связаны с исторически обусловленным местом женщины в системе общественных отношений, ее социальными ролями и функциями, ее бмологической и психологической спецификой. Разумеется, социальные условия и образ жизни, роли женщины меняются, в связи с чем меняется характер и способы их преступного поведения.
Наиболее распространенными преступлениями женщин являются кражи личного, государственного и общественного имущества, хищения государственного и общественного имущества путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением, обман покупателей, спекуляция, незаконное изготовление, сбыт и хранение спиртных напитков. Значительно реже женщины совершают хищения с помощью краж, грабежей, разбоев и мошенничества, а также хищения в особо крупных размерах.
(Ю.М. Антонян)

Завдання 2. Запишіть іменники в Родовому відмінку множини.
Питання, порівняння, завдання, почуття, узбіччя, тяжіння.

Провідміняйте:Нечитайло Аркадій Янович.; село Прилуки.


Завдання 3. Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені порівняння.
Вузький, низький, докладний, цінний, дивовижний, далекий, відповідальний, заможний.

Розкрийте дужки. Поясніть правопис прислівників.
До(в)подоби, на(відмінно), на(славу), з(годом), на(довго), по(одинці), високо(високо), з(краю)в край, в(ряди)годи.
Запишіть прийменникові сполучення українською мовою.
Прийти по делу, по истечении времени, вопреки желанию, по прибытиии, по всем правилам, поставить в пример, при любой погоде, войти в аудиторию.
Завдання 4. Поставте числівники 97, 639, 1641 у Родовому, Давальному та Орудному відмінках.
Запишіть цифри словами, розкриваючи дужки.
14(кілограми, апельсини), 10 (громадяни), 30 (студенти-болгари), 220 (вольти).
Завдання 5. Утворіть форми ІІ особи однини та ІІІ особи множини теперішнього, майбутнього й минулого часу від інфінітивів: дбати, складатися.
Завдання 6.Утворіть із поданих частин складні слова. Обґрунтуйте їх правопис, із трьома на вибір складіть речення.
Високо (авторитетний, кваліфікований, освічений, поважний, якісний); загально (вживаний, державний, європейський, людський); десяти (денний, літній, річчя, кутник, поверховий); адміністративно (правовий, канцелярський, розподільчий, процесуальний).
Завдання 7. Дайте тлумачення поданих термінів, користуючись тлумачним словником. Уведіть їх у речення.
Інновація, інтеґрація, депортація, консолідація, конвенція, континґент.
Завдання 8.Згадайте, що таке бланк документа, яке його призначення. Розгляньте бланк поданого документа. Чому підкреслені слова і словосполучення є помилковими? Виправте помилки.

ПРОТОКОЛ
Допиту свідка
м.. «..»..199. р.
Проведено в приміщенні..
Допит початов.годин.хвилин
Закінчено в годинхвилин
Слідчий..
(повна назва відділу внутрішніх справ, звання, класний чин, прізвище)
з дотриманням вимог ст. ст. 128, 167, 170 КПКУ допитав по кримінальній справі №.., як свідка.
Прізвище, ім'я та по батькові..
Рік і місце народження
Місце народження.
Національність.
Громадянство..
Партійність
Освіта..
Родинний стан
Місце роботи і посада, яку обіймає
Місце проживання
Судимість.
В яких стосунках з підозрюваним ( обвинуваченим ) і потерпілим
У відповідності з ст. 70 КПКУ мені роз'ясненені обов'язки свідка і попереджено про відповідальність за ст. 179 КК України за відмову або ухилення від дачі показів та за ст. 178 КК України за дачузавідомо неправдивих показів.
.(підпис свідка)
На пропозицію дати показиповсім відомим мені обставинах пояснюю:

.

Протокол прочитаний вголос. Зі слів свідка записаний правильно.

Свідок .( підпис )
Допитав слідчий .( підпис )
Варіант № 6

Завдання 1. Перекладіть українською мовою. Запишіть, де потрібно, слова з великої літери. Поясніть особливості правопису власних назв.
Режим законности в украине обеспечивается правоохранительной системой государственных органов, к которым относится конституционный суд, счетная палата, уполномоченный верховного совета по правам человека, верховный суд, территориальные и специальные суды общей юрисдикции, генеральная прокуратура, служба безопасности, министерство внутренних дел и другие звенья государственного аппарата.
Завдання 2. У якому рядку правильно подано всі закінчення Родового відмінка іменників чоловічого роду? Запишіть ці іменники.
Нью-Йорку, гніву, дима, борщу, грома.
Сибіра, терміна (назва), лугу, університету.
Дніпра, атому, дуба, десятка, січня.

Кілометра, пуску, героїзму, ізюму, штабу.
Паперу (збірн.), меду, Риму(місто), чаю, Іртиша.
Пакистана, Байкала, будинку, будиночка, піску.
Провідміняйте: Мураха Олег Богданович; хутір Крутий Яр.
Завдання 3. Утворіть форми найвищого ступеня від поданих прикметників.
Дужий, важкий, малий, глибокий, солодкий, низький, сміливий, завзятий.
Запишіть українською мовою прийменникові конструкції.
В двух шагах, в защиту, в его пользу, поступать в институт, в рассрочку, на протяжении дня, читать на украинском языке.
Розкрийте дужки. Поясніть правопис сполучників та прислівників.
То(ж), ад(же), що(б), отож(то), ніби(то), (з)того часу (як), (тимчасом)як, тільки(но); вряди(годи), десь(інде), не(з)руки, рік(у)рік, що(правда), по(правді), сто(крат), час(від)часу, з(рана), у(поміч), с(повна).
Завдання 4. Запишіть цифри словами у відповідній формі.
До 554 додати 14. 2. Від 1486 відняти 76. 3. Скласти 312 із 28. 4. Сума чисел дорівнює 614.
Розкрийте дужки.
Два (кілограм), чотири (курсант), три (примірник), два(президент).
Завдання 5. Уникаючи дієприкметникових форм на -уч-, -юч-, запишіть українською мовою, змінюючи на іменники або прикметники.
Исполняющий обязанности, пишущий эти страницы, организующий дело, вышестоящий орган, текущий счет, наболевший вопрос, заведующий, командующий.
Утворіть форми ІІ особи однини та ІІІ особи множини теперішнього, майбутнього й минулого часу від інфінітивів:
створюватися, єднатися.
Завдання 6. Випишіть якісні прикметники. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння, поясніть особливості їх творення.
Ефективний, важливий, безпечний, культурний, правовий, складний, якісний, національний, нормативний, доцільний, детальний, кримінальний, розвинений, юридичний, громадський, сучасний.
Завдання 7. Утворіть словосполучення, додавши до поданих дієслів іменники в потрібній відмінковій формі. З’ясуйте особливості синтаксичного керування.
Заперечувати (що?)..., заперечувати (кому?)..., обговорення (чого?)..., обговорення (з ким?)..., наголошувати (на чому?)..., наголошувати (що?)..., навчати (чого?)..., навчати (кого?)..., погоджувати (що?)..., погоджувати (з ким?).
Завдання 8. Користуючись відповідними фаховими словниками, поясніть значення поданих термінів, сполучень. Перекладіть їх українською мовою. Складіть із ними зв’язний текст.
Специалист-криминалист, совершено нападение, следственно-оперативная группа, обнаружен труп, по следам установили, опрос жильцов, следственные действия.

Варіант № 7

Завдання 1. Перекладіть текст українською мовою. Випишіть юридичні терміни. Поясніть їх значення. Охарактеризуйте терміни за будовою та граматичною оформленістю.
Использование одорологической информации
для выявления наркотиков
При проведении розыскных мероприятий по выявлению лиц, занимающихся скупкой, приобретением или употреблением наркотиков либо наркотических веществ, в частности растительного происхождения, сбор запаховой информации производится путем либо наложения адсорбента на предмет – носитель запаха, либо забора воздуха с помощью пылесоса или ПОЗ с наркотического вещества, предмета или объекта, которые могли соприкасаться с наркотиками (например, сумка или чемодан, в которых перевозились наркотические вещества). Если позволяют объемы, вещество или предмет на определенное время помещают в емкость с адсорбентом.
Завдання 2. Запишіть подані іменники у формі Родового відмінка однини.
Київ, Кавказ, Дінець, Париж, Крим, Донбас, Кривий Ріг; папір(матеріал і документ), листопад (назва місяця і явище природи), рахунок (результат підрахунків і документ).
Провідміняйте: Мураха Любомир Олексійович; село Мішурин Ріг.
Завдання 3. Знайдіть прикметники, у яких порушено норму творення форм ступенів порівняння прикметників.
Найшвидший, похмуріший, пречудовіший, ближчий, самий красивий, величезніший, сліпіший.
Запишіть словосполучення українською мовою. Поясніть вживання приймеників.
Случилось по вине, работать по совместительству, выполнять по распоряжению, отправить по назначению, ходить по земле, по подозрению в убийстве.
Розкрийте дужки. Поясніть правопис.
(На)завжди, (від)тепер, де(коли), по(одинці), по(троє), по(перше), кінець(кінцем), (з)дня(на)день, пліч(о)пліч, не(вперше), не(добре), не(доброзичливо).
Завдання 4.Поставте числівники 126, 764, 1827 у Родовому, Давальному та Орудному відмінках.
Поєднайте з іменниками такі дробові числівники та іменники: 0,25; 100,75; 1/2; 2/3; 4/7; чверть, третина, половина.
Завдання 5. Доберіть до поданих ненормативних дієприкметників нормативні.
Наступаючий, спонукаючий, вимірюючий, допомагаючий, виконуючий, інакодумаючий, галопуючий, існуючий.
Завдання 6. Із поданих варіантів словосполучень і речень, які часто вживаються в документах, виберіть граматично правильні конструкції та обґрунтуйте свій вибір.
Дякую вас – дякую вам; поставити за приклад – поставити у приклад; по наказу ректора – за наказом ректора – згідно наказу ректора – згідно з наказом ректора; заслуговувати уваги – заслуговувати увагу – заслуговувати на увагу; завідуючий кафедрою – завідуючий кафедри – завідувач кафедри – завідувач кафедрою; у справі немає акта перевірки - у справі немає акту перевірки;рішення недосконале по багатьох причинах – рішення недосконале по багатьом причинам – рішення недосконале з багатьох причин; увести до складу правління – увести у склад правління; за ініціативою працівників – з ініціативи працівників – по ініціативі працівників; високий ступінь відповідальності – висока ступінь відповідальності.
Завдання 7. Перекладіть українською мовою. Обґрунтуйте.
Наследуя героев, преследуя нарушителя, следуя за машиной, следуя примеру, следуя советам адвоката, следуя обычаям предков, из сказанного следует, отсюда следует вывод, вам следует сто гривен, следует жить, как следует вести себя, поезд следует по маршруту, продолжение следует, за этим следует.
Завдання 8.Уявіть, що ви повинні опізнати підозрюваного в скоєнні злочину за фотокарткою. Складіть орієнтовний портрет.

Варіант № 8

Завдання 1. Перекладіть українською мовою. Знайдіть випадки порушення об’єктивного порядку слів у постанові. Виправте помилки. Обґрунтуйте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении в группе следователей
город Луганск 30 июля 2002 г.

Начальник следственного отдела Управления внутренних дел полковник милиции Иванцов И.Б., рассмотрев уголовное дело № 54 о хищении государственного имущества в строительном управлении,
у с т а н о в и л
Производство предварительного следствия по настоящему делу поручено группе следователей, в состав которой был включен следователь РОВД лейтенант милиции Ковалев Б.М. с 25 июля 2002 года в связи с тяжелой болезнью участия в расследовании не принимает, руководствуясь с. УПК Украины,
п о с т а н о в и л:

Освободить от ведения предварительного следствия по настоящему делу лейтенанта милиции Ковалева Б.М..
Включить в состав следственной группы, которой поручено производство по настоящему делу, следователя старшего лейтенанта милиции Серова О.Т.

Начальник следственного отдела
полковник милиции
Завдання 2. Подані іменники поставте в давальному та кличному відмінках. Складіть і запишіть із ними речення. Поясніть особливості вживання таких іменників в офіційно-діловому стилі.
Добродій, шановний колега, друг Любомир, пані Марія, товариш Ігор, пан Іваничук, колега Тарасенко, пан президент, Галина Сергіївна, Володимир Прокопович.
Завдання 3. Поставте іменники (масштаб, народ, генофонд) у Родовому відмінку.
Провідміняйте: Швець Саксоній Наумович, Дука Ізмаїл Романович; річка Рось; Севанг.
Завдання 4. Запишіть правильний варіант творення форм ступенів порівняння прикметників.
Більш сміливіший, найбільш зручніший, якнайсуворий, щонайважливий, самий вдалий.
Запишіть українською мовою.
По приказу, по инициативе, лекции по праву, инспекция по делам несовершеннолетних, младший по званию, по призванию, принимать меры, предупредительные меры, привлечь к ответственности.
Розкрийте дужки. Поясніть правопис прислівників, часток.
Після(завтра), хоч(не)хоч, в(друге), чисто(сердечно),як(найшвидше), хіба(що); ані(трохи), що(доби), казна(при)кому, все(таки), таки(зайшов), зайшов(таки), що(ж)до.
Завдання 5. Перекласти українською мовою. Числіники записати словами.
1.Кассовая книга свидетельствует о том, что в 1959 году ею было получено более 3800 рублей. 2. Весьма наглядным примером является епизод с присвоением 2740 рублей. 3. В ящике находилось 4 пачки єкспонометров по 20 штук в каждой. 4. Это касается не только хищения 698 рублей, но и злоупотребления служебным положением.
Цифри замініть збірними числівниками й поєднайте їх із запропонованими іменниками.
7(жінка), 4(студент), 2(викладач), 4 (парта), 6(сани), 3(мати).
Назвіть неправильні форми займенників із наведеного ряду: цеї, нашего, їй, на моєм, свойого, мого.

Завдання 6. Дайте точні (нормативні) відповідники наведених російських слів. Обрунтуйте.
Командующий, военнослужащий, руководящий, председательствующий, выступающий, иномыслящий, коллекционирующий.
Завдання 7. До поданих іменників доберіть прикметники, щоб можна було зрозуміти родову приналежність.
Рандеву, шосе, Кутаїсі, путь, Сибір, собака, туш, плакса, агент, Псел, власність, підпис, позивач, Сочі, Умань, туш.
Провідміняйте:Сура Нечипір; місто Львів; вистріл.
Завдання 8. Перекладіть мовні звороти. Складіть із ними лист-прохання, назвіть основні реквізити документа.
Просим сообщить; будем Вам очень признательны; было бы очень хорошо, если бы Вы письменно подтвердили свое решение; будьте добры принять все необходимые меры для улучшения ситуации; поскольку этот вопрос безотлагателен, убедительно просим Вас дать срочный ответ; если у Вас будет возможность, позвоните нам для того, чтобы

Варіант № 9

Завдання 1. Перекладіть текст українською мовою, записуючи числівники словами.
Штат Киевской сыскной полиции должен был состоять из 32 единиц с годовым денежным содержанием 26300 руб. Предлагалось по одной единице:начальника, с должностным окладом 2400 руб. в год; его помощника, оклад 1200 руб.; делопроизводителя, с должностным окладом 900 руб.; заведующего справочным, антропометрическим и фотографическим отделом, с должностным окладом 600 руб. Наличие полицейских надзирателей предусматривалось в 28 единиц. Из них 1-го розряда – 4 человека по 700 руб. жалованья, 2-го розряда – 8 человек по 600 руб. жалованья, 3-го розряда – 16 человек по 400 руб. жалованья в год. На содержание канцелярии и названного выше отдела планировалось 2400 руб. в год, а на сыскные расходы и содержание агентов – 4800 руб. в год.
Завдання 2.Поясніть значення наведених термінів, що вживаються в діловодстві.
Анотація, дефініція, інсайдер, інструкція, кліше, рішення, опис, тезаурус, телекс, статут, факсиміле, факсограма, автограф, акт, аспект, бланк.

Завдання 3. Подані слова й складноскорочені слова введіть у речення так, щоб було видно їх родову ознаку.
МВС, СБУ, собака, Сибір, сусіда, птах, санаторій, злочинець.
Провідміняйте: Андрій Путь; путь; Чорновіл Максим; місто Середина Буда.
Завдання 4. У якому варіанті правильно подано форми вищого ступеня порівняння прикметників?
а) старший, гіркіший, більший, нижчий, вищий, дальший, товщий, демократичніший, коротший;
б) кривавіший, триваліший, вужчий, ширший, презліший, чорніший, світліший, глибший, найкращий;
в) архіважливіший, приємніший, вагоміший, рідніший, дотепніший, дорожчий, довший, білявіший, чорніший, вишневіший.
Розкрийте дужки. Поясніть правопис часток, прислівників, сполучників.
Будь(що), що(будь), все(таки), коли(ж)то, ані(як); як(небудь), по(волі), проти(правно), по(іншому), в(розтіч); як(тільки), не(наче), від(коли), (з)тим(щоб), незважаючи на те(що).
Завдання 5. У поданих реченнях замініть цифри словами.
Пісню жайворонка чути з висоти 600 м. 2. Інтелектуальний потенціал жінок України досить високий. Серед них близько 82 тисяч наукових працівників, у тому числі 517 академіків, членів-кореспондентів, 898 докторів наук, професорів.
Завдання 6. Від поданих інфінітивів утворіть форми першої особи однини та третьої особи множини теперішнього часу.
Розповідати, їздити, берегти, бити, знімати, радити, графити, садити, давити.
Завдання 7. Розкрийте дужки й запишіть словосполучення, уживаючи, де потрібно, прийменники.
Дотримати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), завдати (шкода), зрадити (принципи), називати (ім’я), звернутися (адреса), відправити (пошта), прийшов (справа), комісія (складання екзамену), заходи (поліпшення), сталося (недбальство), один раз (місяць), увести (склад), радіти (успіхи).
Завдання 8. Напишіть лист-відповідь із відмовою позитивно вирішити якесь питання. Використайте такі словосполучення й вирази: висловлюю щиру вдячність за; дякуємо Вам за надіслані; розглянувши на засіданні; ми визнали; на нашу думку; наголошуємо також на необхідності; однак погодьтеся; змушені повідомити; щиро жалкуємо, але неприємна ситуація; нам дуже прикро, але ми не можемо нічого зробити; вибачте, але ситуація, що склалася тощо.

Варіант № 10

Завдання 1. Перекладіть текст українською мовою.
Характеристика предметаэкономических преступлений
Предмет посягательства при совершении экономических преступлений является самостоятельным объектом исследования как элемент криминалистической характеристики.
Преступления, имеющие свой предмет, именуются предметными деяниями. Предмет может быть указан в диспозиции статьи Особенной части УК или прямо вытекать из ее содержания.
Предметом экономических преступлений являются различные вещи, материальные ценности или денежные средства – имущество, имеющее различное назначение, потребительскую ценность и т.д. Например, предметом хищения выступает имущество, принадлежащее на правах собственности физическому или юридическому лицу. Предметом преступлений, предусмотренных различными статьями УК, могут быть недоброкачественная или некомплектная продукция и товары; товары, в отношении которых осуществляется купля-продажа.
(Из кн. Г.А.Матусовский. Экономические преступления. Криминалистический анализ).

Завдання 2. З’ясуйте, яким наданим значенням відповідають слова: ф’ючерсний, юстиція, імпічмент, копірайт, діахронія, ліцензування, акцептуація, бартер, ділер.
Аспект дослідження мовних явищ, що опирається на історичну послідовність у їхньому розвитку;
який стосується майбутнього, угоди прокупівлю-продаж товарів, золота, валюти, цінних паперів у визначений наперед термін за ціною, яка діє на момент укладення угоди, здійснення операції;
сукупність судових установ, діяльність суду щодо здійснення правосуддя, а також судове відомство;
особливий порядок притягнення до відповідальності вищих посадових осіб, позбавлення їх повноважень за грубі порушення законодавства;
аґент по продажу;
мінова форма торгівлі;
процес укладення договору відповідно до пропозицій іншої сторони; взяття обов’язків сплатити наданий рахунок в указані терміни;
правова норма, що реґулює взаємовідносини, пов’язані зі створенням і використанням творів літератури, науки та мистецтва;
видача дозволу на ведення якої-небудь діяльності або користування яким-небудь повноваженням.
Завдання 3. Запишіть подані іменники у формі родового відмінка однини.
Донець, Кривий Ріг, Тернопіль, Париж, Китай, Донбас, Сиваш, Амур, Єнісей, Сухий Яр, Стрий, Славутич, Харків, Херсон, Шутер, Седан, Сан-Хуан.
Завдання 4. З’ясуйте значення поданих слів. Складіть із ними словосполучення або речення.
Відділ – відділення – відділок; поступальний – поступливий; відзначати – зазначати; формалістичний – формалістський – формальний; уява – уявлення; порівняльний – порівняний – порівнянний; поводитися – поводити; потоковий – поточний; корисний – корисливий; проблемний – проблематичний.
Завдання 5 .Наведені слова згрупуйте в синонімічні ряди.
Суперечність, страта, противенство, розбійник, боязкість, непізнанний, смертна кара, неузгодженість, розбіяка, антагонізм, вища міра, незлагодженість, страх, покарання, суперечливість, садіння на палю ( у давні часи – страта через тортури), протиріччя, непізнаванний, розстріл (вогнепальною зброєю), острах, трансцендентний, розбишака, незгідність, повішення (повішання), моторошність, розбіжність, протистояння, четвертування, жах, контроверза, побоювання.
Завдання 6. Поставте запропоновані слова й словосполучення в Кличному відмінку. Із п?ятьома словосполученнями складіть речення.
Генерал, академік, професор, завідувач, колега, сестра, мама, Ігор, Юрій, Надія, Іллівна, Васильович, шановний пан полковник, Семенець Андрій Петрович.
Провідміняйте:місто Київ, Контрактова площа; Процайло Кирило, Процайло Анастасія.

Завдання 7. Знайдіть неправильно утворені форми ступенів порівняння прикметників і запишіть їх правильно.
Старший, поганіший, старіший, менш мокріший, більш віддалений, найбільш здібніший, вузьчий, щонайдальший, кращий, найменш грамотніший, багатіший, маліший.
Запишіть займенники в непрямих відмінках, поясніить правопис.
Ні(хто), ні(з)чим, (ні)чийого, за(будь)яких, ні(за)яких, хтозна(чого), аби(що), ні(в)якому, з(чим)небудь, де(який).
Завдання 8. Виправте помилки в документі.
ПРОТОКОЛ
явки з повинною
м. Одеса 20 березня 2012 р.

Слідчий слідчого відділення _________________________________________________
в м. Одесі _________________________________________________________________,ск
керуючись вимогами ст. 96 та 97 КПК України склав цей протокол про те, що сьогодні о 18 годині 23 хвилини до районного відділу внутрішніх справ з повинною Попов Юрій Павлович, 1947 року народження, уроженець М. Коломна, проживає в м. Одесі, вул. Терешкова, 5, кв. 3, працює водієм у міській лікарні №2. Для засвідчення своєї особи Попов Ю.П. пред’явив паспорт серії Х-ЮН №415916, виданий Приморським РВ м.Одеси 13 серпня 1976 року.
Попов Ю.П. заявив: Сьогодні, 20 березня 2012 р., близько 17 годині 15 хвилин я повернувся з роботи додому. Відкривши двері в квартиру, побачив, що моя дружина і Краснов Федір сидять на дивані роздягнуті і цілуються. Коли я ввійшов, Краснов почав з мене глузувати. Я дуже розхвилювався, схопив вазу і вдарив нею Краснова по голові, від чого він впав на підлогу і залишився лежати. Дружина почала кричати на мене. Прийшовши до пам’яті, я вирішив піти до міліції і про все розповісти. В якому стані знаходиться Краснов, я не знаю.

Протокол мною прочитаний. Записано вірно.
Заявник __________________ Ю.П. Попов

Слідчий ___________________
_______________________________ ____________________

Заголовок 1 Заголовок 4 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 26586654
    Размер файла: 171 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий