Тема 13 Рух і розподіл нац продукту

Тема: Рух і розподіл національного продукту


ПЛАН

1.Сутність і структура виробничіх фондів.

2.Витрати виробництва і шляхи їх визначення.

ключові слова: Виробничi фонди пiдпривмства, витрати виробництва. Виробничі фонди,ОСНОВНІ,ОБОРОТНІ, фiзичне та моральне зношування ,
АМОРТИЗАЦІЯ,витрати виробництва ,собiвартiсть виробництва


Виробничi фонди пiдпривмства й витрати виробництва
Сутнiсть i структура виробвичих фондiв. До складу продуктивних сил входять насамперед засоби виробництва i люди. Засоби виробництва називають речовими факторами виробництва (оскільки вони складаються з певних речей), а працiвникiв – особистими.
Засоби виробництва складаютьея iз засобiв працi (верстати, машини устаткування) та предметiв працi (сировина,паливо,електроенергiя тощо). Засоби виробництва у процесi працiє невiд'ємним фактором виробництва (тобто таким, без якого в сучасних умовах неможливий сам процес працi i які сприяють
створенню багатства), але caмі нацiонального доходу не створюють.
Виробничі фонди - сукупність засобiв i предметiв працi,необхiдних для ведення виробництва, виражена у грошовiй формi.
Виробничi фонди подiляють на фонди сфер матерiального i нематерiального виробництва (сфера послуг), фонди сфери виробництва ы сфери обiгу, на ОСНОВНІ й ОБОРОТНІ фонди тощо.
Подiл на основні й оборотнi фонди здiйснюються залежно вiд перенесення засобами та предметами працi своєї вартості на створений продукт. Одні й ті самі засоби працi беругь участь у процесі виробництва тривалий час (наприклад, верстат , машина можуть використовуватися не менше 10 poкiв, будiвлi, споруди декілька десяткiв pоків), тому вони переносять свою вартість на новостворений продукт не одразу.
До оборотних фондiв належить також вартість робочої сили, яка набирає форми фонду заробiтної плати.
На основні та оборотнi фонди подiляють лише продуктивну частину виробничих фондiв. Та части на фондiв пiдприємства, яка перебуває у грошовiй i товарнiй формi, - це фондu обiгу. Оборотнi фонди Та фонди обiгу - це оборотнi засобu.
Розрiзняють фiзичне та моральне зношування основ них фондiв.
Фiзичне (абоматерiальне) зношування - поступава втрата основними виробничими фондами своєї споживчої вaртості, а водночас i частини вартості яка переноситься на вартість створюваного продукту.
Головними факторами фiзичного зношування є тривалicть та iнтенсивнicть використання основного капiталу, вплив атмосферних умов, якiсть металу тощо.
Основні виробничi фонди. в Україні фiзично знощенi в середньому на 60%
Моральне зношування - втрата основними фондами частини своєї вартості, яка не переноситься на вартість створюваного продукту
Загалом таке зношування вiдбувається внаслiдок появи дешевших або досконалiших засобiв працi. Головною причиною морального зношування є науково-технiчний прогрес у машинобудуваннi. Так,
створений новий ткацький верстат досконалiший завдяки вищiй продуктивностi працi й виготовлений з меншими витратами. Тому старий ткацький верстат знецiнюється, хоч зберiгає фiзичну придатнiсть, свою споживчу вартість його вартість визначається не тим суспiльно необxiдним робочим часом, який був колись витрачений на його виготовлення, а тим, який витрачається настворення нового верстата. Це моральне зношування першого роду, зумовлене появою доеконалiшого i дешевшого устаткування на основ! Зростання продуктивноетi працi. Моральне зношування другого роду полягає в певнiй втраті основними виробничими фондами свободівартості незалежно вiд втрати споживчої іартоcтi (за збереження фiзичної придатностi) внаслiдок появи пiд впливом НТП досконалiших основних фондiв (за своїми технiко-економiчними характеристиками) вiд ранiше використовуваних фондiв. Таке зношування спричинене умовами конкурентної боротьби. Коли з'являється нова, ефективнiша тexнiкa i пiдприємець не замiнить нею стару (навіть коли вона може ще тривалий час працювати),він вироблятиме дорожчi й не такі якiсні товари i збанкрутує.

АМОРТИЗАЦІЯ- процес перенесення вартостіосновних виробничих фондiв на готовий продукт в мipy фiзичного та морального зношування

Основні методи амортизацiї:

1) метод рівномірного прямолiнiйного списання вартості основного капiталу (списання здiйснюється рiвними частками впродовж усього перiоду використання основних фондiв);

2) метод прискореної амортизації (у першi роки використання засобiв працi списують значно бiльшу частину, нiж вартість, що пропорцiйна терміну служби за цей період).

Витрати виробництва i шляхи ix зниження.
Як уже зазначалося в тeмi «Товарне виробництво», в основі цін товарів i послуг лежать суспiльно
необхiднi витрати, якi є вартicтю товару. Вони виражаються формулою:

w= с + q,

де W - вартість товару; с – вартість спожитих засобiв виробництва; q – нова вартість, створена працiвником.

3 появою додаткового продукту новостворений продукт розпадається на необхiдний i додатковий. Тому формула вартості товару набуває такого вигляду:

q = v + т,

де v – вартість необхiдного продукту (необхiдного для відтворення робочої сили працiвника); т – вартість додаткового продукту, який створюєтъся ним понад необхiдний i привласнюється власником засобiв виробництва.
Внаслiдок цього вартiсть товару W можна визначити за формулою:

w= с + (v + т).

Суспiльно необхiднi витрати, як уже зазначалося, тяжiють до витрат пiдприємств, які виготовляють основну масу товарів даного виду, оскiльки на них формуються суспiльно необxiднi умови виробництва (середня продуктивнiсть, середня iнтенсивнiсть працi тощо) ,
Будучи економiчно самостiйними (вiдособленими), пiдприємства формують свої витрати на виroтовлення товарів.
Витрати виробництва- те, у що обходиться пiдприємству виготовлення товару,
Вони складаються з матерiальних витрат та витрат на оплату робочоi сили
найманих працiвникiв (ВВ) i виражаються формулою:

ВВ=С+V

Таким чином, витрати виробництва вiдрiзняються від суспільно необхiдних витрат на величину додаткового продукту -<т~
Матерiальні витрати i витрати на оплату робочої сили--повинні бути вiдшкодованi за рахунок реалiзації виготовленої на пiдприємствi продукції.
Тому витрати виробництва на виготовлення i реалiзацiю продукту називають собiвартiстю виробництва, або комерцiйною собiвартiстю
ПИТАННЯ ДЛЯ самоперевірки:
1.Як характеризуються критерії поділу капіталу на постійний і змінний,основний та оборотній?
2.Що таке виробничі фонди підприємств?
3.Які виробничі фонди є основними,а які оборотніми?
4.Що таке зношування ОВФ? Які види зношування існують?

Література:
1.Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія.- К. : Ніка-Центр , 2000.
2. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти.- К. : Видавничий центр «Академія», 1999.
3. Базилевич В. Д. , Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997.Приложенные файлы

  • doc 26585229
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий