тема 28. Україна в умовах десталінізації. pdf


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ГКа 28. СиОаїЛа а
КмааУ ВГПРаЙіЛі
ОО.)
— 245 —
ГКа 28. СиОаїЛа а
КмааУ ВГПРаЙіЛі
ОО.)
— 246 —
Укажіть назву органів, на які в
1957 р. були перетворені галузеві міні
стерства в
межах реформування системи управління промисловістю.
Народні комісаріати;
ради народного господарства;
економічні райони;
Укажіть, яку позицію займав микита Хрущов щодо відносин між со
юзним керівництвом та національними керівництвами республік.
Повноваження національних керівництв мають бути мінімальними;
союзні республіки мають самостійно розв’язувати всі свої внутрішні
питання, за союзними органами влади мають залишитись лише пи
тання оборони та зовнішньої політики;
союзні республіки повинні брати участь в
обговоренні всіх найваж
ливіших питань союзної політики;
розв’язання союзними республіками найважливіших внутрішніх пи
тань має допускатись за умови узгодження рішень із союзними ор
ганами влади.
Укажіть положення, яке найбільш повно відображає характер критики
Хрущовим культу особи Йосипа
Були викриті помилки оточення Йосипа
Сталіна, при цьому підкрес
лювалась його особиста непричетність до більшості злочинів;
було вказано на факти зловживання владою Йосипом Сталіним та
його найближчим оточенням, при цьому наголошувалось, що вони
не змінили демократичного характеру радянського ладу;
було зазначено, що дії Йосипа Сталіна та його оточення були ви
кликані недосконалістю системи влади, що склалася в
результаті по
милок, допущених у
будівництві соціалізму в
сталінізм розглядався як змова Йосипа Сталіна та його найближчо
го оточення, кінцевою метою якої було знищення радянського ладу
Укажіть на якому з’їзді КПРС «чорними днями» для України був на
званий період, коли КП(б)У очолював Лазар Каганович.
ХІХ з’їзд;
ХХ з’їзд;
ХХІ з’їзд;
ХХІІ з’їзд.
Укажіть назву міста, у
якому в
1963 р. відбулась акція робітників, які
відмовились вантажити «братерську допомогу», що мала бути відправ
лена на Кубу.
Укажіть назву українського міста, у
якому через робітничі заворушення
1963 р. на тиждень був проголошений воєнний стан.
Кривий Ріг;
ГКа 28. СиОаїЛа а
КмааУ ВГПРаЙіЛі
ОО.)
— 247 —
Укажіть, що передбачала реабілітація в
1956 р. депортованих із Криму
кримських татар.
Представники кримськотатарського народу переставали вважатись
зрадниками Батьківщини, однак адміністративний нагляд органів
мВС та обмеження в
пересуванні з
них не знімались;
представники кримськотатарського народу знімались з
обліку спеці
альних поселень та звільнялись з
адміністративного нагляду органів
мВС, однак конфісковане при депортації майно їм не поверталось і
не
компенсувалось, не знімалась заборона на повернення до Криму;
представники кримськотатарського народу знімались з
обліку спеці
альних поселень та звільнялись з
адміністративного нагляду органів
мВС, їм частково компенсувалась вартість конфіскованого в
них май
на, однак заборона на повернення до Криму не знімалась;
представники кримськотатарського народу знімались з
обліку спеці
альних поселень та звільнялись з
адміністративного нагляду органів
мВС, їм частково компенсувалась вартість конфіскованого в
них май
на та дозволялось повернення до Криму.
Укажіть, коли почалась видача паспортів колгоспникам (які до цього
їх не мали і, відповідно, були обмежені в
1956 р.;
1957 р.;
1958 р.;
1959 р.
Укажіть, який продукт хрущовської доби отримав у
народі назву «хру
Житлові будинки;
насадження кукурудзи;
радянські ракети;
трудові пенсії.
Приєднання Криму до Української РСР було приурочене до річниці:
Полтавської битви;
хрещення Київської Русі;
возз’єднання України та Росії;
заснування Києва.
Укажіть назву найбільш відомої дисидентської групи, утвореної в
р., яка поставила питання про конституційний шлях здобуття державної
незалежності України.
Українська робітничо-селянська спілка;
Радикальна українська партія;
Українська Головна визвольна рада;
Українська міжпартійна асамблея.
19.
Укажіть прізвища співзасновників Української робітничо-селянської
спілки (УРСС).
Левко Лук’яненко;
В’ячеслав Чорновіл;
Ліна Костенко;
Іван Кандиба;
Іван Дзюба;
Євген Сверстюк.
2, 3;
3, 4;
5, 6;
1, 4.
ГКа 28. СиОаїЛа а
КмааУ ВГПРаЙіЛі
ОО.)
— 248 —
Укажіть прізвище автора книги «Інтернаціоналізм чи русифікація?».
Іван Дзюба;
Іван Кандиба;
В’ячеслав Чорновіл;
Василь Стус.
21.
Укажіть, які з
наведених положень розкривають зміст проекту програми
Необхідність виходу України із СРСР, скориставшись таким консти
туційним правом респуб
декомунізація України;
створення незалежної радянської України;
надання переваги насильницьким методам боротьби;
надання переваги конституційним методам боротьби;
заперечення соціалізму як ефективного економічного устрою.
1, 2, 6;
1, 3, 5;
2, 5, 6;
2, 4, 6.
Укажіть, які з
наведених положень є
складовими реформ, що проводи
лись микитою Хрущовим.
Побудова дешевого, «соціального» житла;
скасування колгоспів;
збільшення трудових пенсій;
переведення більшості підприємств на господарський розрахунок;
дозвіл індивідуального господарювання на основі приватної власності
на засоби виробництва;
6)
видача паспортів селянам, скасування «радянського кріпосного права».
2, 3, 6;
1, 2, 5;
3, 4, 6;
1, 3, 6.
Укажіть, які з
наведених положень називають основні напрямки роз
витку економіки в
період правління микити
Освоєння цілини;
розвиток інформаційних технологій;
гасло «Наздогнати та перегнати америку»;
утягування промисловості в
«гонку озброєнь»;
упровадження енергозберігаючих технологій;
пріоритет розвитку легкої промисловості.
1, 3, 4;
2, 4, 5;
1, 3, 6;
2, 3, 6.
Укажіть прізвище письменника, завдяки творчості якого з’явилось по
няття «відлига».
Ілля еренбург;
Лев Гінзбург;
Олексій Твардовський;
михайло Шолохов.
ГКа 28. СиОаїЛа а
КмааУ ВГПРаЙіЛі
ОО.)
— 249 —
Укажіть, у
яких українських містах у
60-х рр. ХХ ст. відбулись значні
страйки та демонстрації робітників.
Жовті Води;
Кривий Ріг;
1, 2, 5;
2, 3, 4;
2, 3, 6;
1, 4, 6.
Укажіть заходи, які здійснювались за часів правління микити Хрущова
галузі освіти.
Більш широке запровадження національних мов (зокрема і
ської) у
середній та вищій освіті в
союзних та автономних республіках;
більш широке запровадження російської мови в
середній та вищій
3)
переведення ВНЗ сільськогосподарської спрямованості в
сільську міс
цевість із метою зміцнення їхньої навчально-виробничої бази;
узгодження системи вищої освіти із західноєвропейськими стандар
запровадження 11-річного навчання;
орієнтація вищої освіти на теоретичні дисци
1, 5, 6;
1, 3, 5;
2, 3, 5;
2, 4, 6.
27.
Укажіть, які періодичні видання та клуби були пов’язані з
рухом «шіст
Клуб «Сучасник»;
журнал «Новый мир»;
клуб «Пролісок»;
газета «Правда»;
журнал «Перець»;
товариство «Просвіта».
1, 2, 3;
1, 3, 5;
2, 3, 6;
1, 4, 6.
Укажіть регіони Радянського Союзу, до яких на освоєння цілинних та
перелогових земель направлялась молодь з
усієї держави.
1, 4, 5;
1, 3, 4;
2, 4, 6;
2, 3, 5.
ГКа 28. СиОаїЛа а
КмааУ ВГПРаЙіЛі
ОО.)
— 250 —
Укажіть прізвище українського радянського генерала та правоза
Григорій Тютюнник;
микола амосов;
Василь Симоненко;
Петро Григоренко.
Установіть відповідність між прізвищем діяча української літератури
та твором, написаним ним у
період відлиги.
Василь Симоненко;
Олександр Довженко;
Григорій Тютюнник;
Ліна Костенко.
«Зачарована Десна»;
«Тиша і
«мандрівне серце»;
Установіть відповідність між прізвищем українського науковця та га
луззю науки, у
якій він проводив дослідження.
микола Боголюбов;
микола амосов;
Віктор Глушков;
Борис Патон.
ракетна техніка;
Установіть відповідність між періодом перебування на посаді та прізви
щем секретаря ЦК КПУ.
1949—1953 рр.;
1953—1957 рр.;
1957—1963 рр.;
1963—1972 рр.
микита Хрущов;
Петро Шелест;
Леонід мельников;
Олексій Кириченко;
микола Підгорний.
Установіть відповідність між прізвищем дисидента та галуззю, у
проходила його діяльність.
Левко Лук’яненко;
Іван Дзюба;
Петро Григоренко;
Володимир мороз.
літературна критика, література;
правозахисна діяльність.
Установіть хронологічну послідовність подій.
арешт Лаврентія Берії за звинуваченням у
державній зраді;
усунення Леоніда мельникова з
посади секретаря КПУ;
перша доповідь микити Хрущова з
критикою культу особи Сталіна;
смерть Йосипа Сталіна.
Установіть хронологічну послідовність подій.
Входження Криму до складу Української РСР;
початок V
реформа управління економікою, створення раднаргоспів;
ліквідація машинно-тракторних станцій.
ГКа 29. СиОаїЛа а
Ж ОаВяЛ
мХаРми 80-У ОО. XX ПР.)
— 251 —
имлмкІхлжз омеажрми
Усунення м.
Хрущова від влади означало
від
мову від реформ і
лібералізації. В
Україні, як
Ра
дянському Союзі загалом, настало двадця
тиліття панування консервативних сил. Після
усунення м.
Хрущова суть консервативного курсу
нового керівництва визначалася як «стабілізація»,
яка стало своєрідним символом брежнєвської епо
хи. Система втратила два важливі стимули розви
тку економіки: зі смертю Сталіна
— страх перед
репресіями, з
усуненням Хрущова
— ентузі
азм
романтичну віру в
переваги соціалізму.
Від 1965
р. почалося здійснення економічної
реформи з
метою прискорення науково-технічного
прогресу, інтенсифікації розвитку народного гос
подарства СРСР. Реформа в
сільському господарст
ві передбачала: підвищення закупівельних цін на
сільськогосподарську продукцію; встановлення
твердих планів закупівлі сільськогосподарської
продукції (за здану понад план продукцію вста
новлювалася надбавка у
розмірі 50
%від закупі
вельної ціни); перерозподіл національного доходу
на користь сільського господарства; заходи щодо
розвитку соціальної сфери села. Істотних змін
аграрній політиці не відбулося
— реформа лише
дещо обновила колгоспну систему. Усе це сприя
ло створенню достатнього обсягу продовольства
сировини для промисловості. Для забезпечення
населення продовольством держава змушена була
закуповувати хліб за кордоном. Для України було
характерним безгосподарне використання земель,
відведення найродючіших ґрун
тів під індустрі
альну забудову, бездумні програми хімізації, ме
ліорації та будівництва штучних водойм.
Реформа в
промисловості передбачала пере
хід від адміністративних до економічних методів
управління і
включала переведення підприємств
на госпрозрахунок, оцінку діяль
ності під
при
ємств
за обсягами не валової, а
реалізованої продукції,
Установіть хронологічну послідовність подій.
Постанова Ради міністрів СРСР «Про розвиток житлового будівни
цтва в
СРСР», початок будівництва «хрущовок»;
початок функціонування газопроводу «Дружба»;
хрущовська грошова реформа;
утворення Української ради народного господарства.
Установіть хронологічну послідовність подій.
Утворення Українського національного фронту;
створення клубу «Пролісок» у
вихід праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»;
створення Української робітничо-селянської спілки.
Установіть хронологічну послідовність подій.
ХХІІ з’їзд КПРС;
невдала спроба «сталінської гвардії» позбавити микиту Хрущова
влади; остаточне укріплення його та його прибічників у
владному
початок першої хвилі політичної реабілітації жертв сталінських ре
усунення микити Хрущова від влади.
Тема 29.
СиОаїЛа а
Н
ГОімВ
мПРОГЛЛя иОЖ
Ж ОаВяЛ
Пьимї ПЖПРГКЖ (ПГОГВЖЛа 60-У —
мХаРми 80-У ОО. XX ПР.)

Приложенные файлы

  • pdf 26580503
    Размер файла: 123 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий