Копия ТЕМИ УНДРС+ДИПМАГ_12-13

В И М О Г И
до курсової роботи з дисципліни «УНДРС»

Робота повинна включати:
Вступ (застосування даного продукту, актуальність розробки нових методів, дуже коротко – сучасний стан, існуючі проблеми).
1 Аналітичний огляд (по методах отримання сполук з першоджерел - РЖХимия, Нефтепереработка и нефтехимия, Успехи химии, та інших (Інтернет-ресурс). Кількість цитуємих джерел повинна бути не менше 10-15.
2. Експериментальна частина (на підставі критичного аналізу літературних джерел автором роботи розробляється конкретна методика отримання цільового продукту, яка включає:
- властивості вихідної сировини та цільового продукту
- детальний опис установки синтезу
- змістовний опис умов проведення реакції
- методи аналізу реакційної маси
- виділення та аналіз цільового продукту.
Висновки
Список використаних першоджерел (ретельно оформлений)
Додатки (бажано долучити ксерокопії першоджерел, на підставі яких автором була складена методика синтезу цільового продукту).
При виконанні та оформленні роботи керуватись новими методичними вказівками.
Загальний об’єм курсової роботи повинен становити не менше 15-25 друкованих сторінок.


Керівник роботи:
доц., к.х.н. Білов В.В.
Теми робіт по «УНДРС»_2012 рік

1. «Розробка методики гетерогенно-каталітичного амонолізу оцтової кислоти в ацетонітрил»
Реакція:
Основна СН3-C(=О)-OH + NH3 СН3-CN + 2 H2O
Побічна (можливі):
СН3-C(=О)-OH + NH3 СН3-C(=O)-NH2 + H2O
та інші
Знайти каталітичні методи синтезу, властивості, ідентифікацію та аналіз означених продуктів, насамперед, ацетонітрилу та ацетаміду. Ознайомитись з методикою випробувань каталізаторів в ПНДЛ СПП. Запропонувати найбільш доцільну методику отримання цільового продукту та провести синтез. Оформити роботу. (Янович)

2. «Розробка методики гетерогенно-каталітичного дегідроамінування етилового спирту в ацетонітрил»
Реакція:
Основна СН3-CH2-OH + NH3 СН3-CN + H2O + 2H2
Побічні (можливі):
СН3-CH2-OH СН2=CH2
·+ H2О
2 СН3-CH2-OH СН3-CH2-O-СН2-CН3 + H2O
СН3-CH2-OH + NH3 СН3-CН2-NН2 + (СН3-CН2-)2NН + H2O
та інші

Знайти каталітичні методи синтезу, властивості, ідентифікацію та аналіз основного та побічних продуктів. Ознайомитись з методикою випробувань каталізаторів в ПНДЛ СПП. Запропонувати найбільш доцільну методику отримання цільового продукту та провести синтез. Оформити роботу. (Нєбитов)

3. «Розробка методики отримання циклогексиліденацетонітрилу каталітичною конденсацією ацетонітрилу з циклогексаноном»
Реакція (можливі об’єкти для літературного огляду):
CH2=O (формальдегід) + СН3-CN + ОH1- CH2=СН-CN + Н2О
С6Н5-CH=O (бензальдегід) + СН3-CN + ОH1- С6Н5-CH=СН-CN + Н2О
С6Н10=O (циклогексанон) + СН3-CN + ОH1- С6Н10=СН-CN + Н2О

Знайти методи синтезу та оптимальні умови утворення ненасичених нітрилів, а також властивості, в першу чергу, температуру кипіння, розчинність в органічних розчинниках, ідентифікацію та аналіз.
Ознайомитись з методикою випробувань каталізаторів в ПНДЛ СПП.
Запропонувати найбільш доцільну методику отримання даного продукту та провести синтез. Оформити роботу. (Прилуцький)

4. «Розробка методики гетерогенно-каталітичного дегідроамінування бензилового спирту в бензонітрил»
Реакція:
Основна С6Н5-CH2-OH + NH3 С6Н5-CN + H2O + 2H2
Побічні (можливі):
С6Н5-CH2-OH С6Н5-CН3 + H2O
С6Н5-CH2-OH + NH3 С6Н5-CН2-NН2 + H2O
та інші

Знайти каталітичні методи синтезу, властивості, ідентифікацію та аналіз основного та побічних продуктів. Ознайомитись з методикою випробувань каталізаторів в ПНДЛ СПП. Запропонувати найбільш доцільну методику отримання цільового продукту та провести синтез. Оформити роботу. (Бакай)

Приложенные файлы

  • doc 26578815
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий