ТЕМА 7


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

* Самоорганізація Природно-наукові засади синергетики - 2. Синергитична концепція самоорганізації - 15. Гнучкість організації - 31. Збалансованість організації - 45. * 1. Природно-наукові засади синергетики. Самоорганізація є ґрунтовним процесом природи. Головна особливість - антиентропійна спрямованість. (Ентропія – міра безпорядку, безладдя.) * Поняття «самоорганізація» визначає природні антиентропійні процеси упорядкування, які мають іншу природу, ніж процес рівноважної організації. * Рівновага – стан системи, в якому її характеристики не змінюються з часом. За стійкою рівновагою відхилення викликає появу сил, які намагаються повернути систему до рівноважного стану. За нестійкою рівновагою відхилення викликає появу сил, які намагаються вивести систему з положення рівноваги. За байдужою рівновагою відхилення переводить систему в новий рівноважний стан, не викликаючи в ній жодних сил. * Самоорганізація передбачає природні зміни стану (активне упорядкування).Синергетика (гр. synergia – спільна, кооперативна дія) – когерентна (узгоджена) самоорганізація – сучасна парадигма, яка характеризується такими ключовими ідеями: не лінійність, самоорганізація, відкриті системи. * Синергетика ґрунтується на ідеях: 1) цілісності світу й наукового знання про нього, 2) спільності (подібності) закономірностей розвитку об'єктів всіх рівнів матеріальної й духовної організації, 3) не лінійності (багатоваріантності й необоротності) , 4) глибинному взаємозв'язку хаосу й порядку (випадковості й необхідності).Вона показує нам новий образ світу, який є складно організованим і відкритим… * Синергетика вивчає відкриті нелінійні системи, тобто таки, що обмінюються речовиною, енергією та інформацією із зовнішнім оточенням, мають джерела та стоки(канали).Предметом синергетики є механізми самоорганізації, тобто механізми довільного виникнення , відносно сталого існування й саморуйнування макроскопічних упорядкованих структур. * Синергетика – науковий напрям, який вивчає процеси створення і колективних взаємодій об’єктів (елементів, підсистем), які: * 1. відбуваються у відкритих системах за не рівноважними умовами;2. супроводжуються активним обміном речовиною, інформацією та енергією з системою і системи з навколишнім середовищем; * 3. характеризуються довільністю (відсутністю жорсткої детермінації зовні) поведінки об’єктів (підсистем), яка поєднується з їх взаємоспівдією;4. мають за результат упорядкування самоорганізацію, зменшення ентропії, еволюцію систем тощо. * Аттрактори – (лат. аttrahere – притягати) – відносно сталий стан системи, який якби притягує безліч “траєкторій” системи, які визначаються різними початковими умовами. (Для соціальних систем и людей аттракторами, що визначають траєкторії розвитку можуть бути обрані ними цілі. Інколи трапляється, 1) що прямуючи до деяких цілей, отримують неочікуваний результат, 2) що засоби, спрямовані досягнення мети можуть її змінити, 3) що система може «розколотися на частки», які прийдуть до різних аттракторів и т.п.) Тому як аттрактори – краще цінності. * Біфуркація – (лат. bifurcus ) — роздвоєння. Точка біфуркації – точка розгалуження шляхів еволюції системи. Саме, нелінійним системам притаманні біфуркації.Фракта́л (лат. fractus — дроблений, зламаний, розбитий) — об'єкти, які мають властивості самоподібності. * “Фрактальна фабрика” (Х.-Ю.Варнєкє).Сутність визначається не її зовнішніми ознаками, а внутрішніми цінностями, організаційною культурою.Фрактал – структурна одиниця підприємства, яка діє самостійно і є самоорганізованою. Важливіша вимога – здатність всіх до підприємницького мислення й діяльності. * “ Детермінований хаос ”: випадковість (флуктуація): як творчий, конструктивний початок, здатній грати роль механізму, що виводить систему на аттрактор, на внутрішню тенденцію її організації. Нелінійне середовище саме себе організовує, проте необхідний хаос, якій є ініціатором, спусковим механізмом цього процесу. * 2. Синергитична концепція самоорганізації. 1. Об’єктами досліджень є відкриті системи у не рівноважному стані, які характеризуються інтенсивним обміном речовиною, інформацією та енергією між підсистемами і між системою і оточенням. * 2. Розрізняють процеси організації і самоорганізації. Їх загальною ознакою є зростання порядку, (яке обумовлено процесами, протилежними встановленню термодинамічної рівноваги, незалежно від впливу зовнішнього середовища.) Організація на відміну від самоорганізації може характеризуватися, наприклад, утворенням стабільних статичних структур. * 3. Результатом самоорганізації є виникнення, взаємодія і взаємоспівдія (напр. кооперація) більш складних в інформаційному сенсі об’єктів, ніж елементи зовнішнього середовища, з яких вони виникають. Система та її складові є динамічними утвореннями. * 4. Спрямованість процесів самоорганізації обумовлена внутрішніми властивостями підсистем в їхньому індивідуальному і колективному виявленні, а також діями з боку зовнішнього середовища. * 5. Поведінка підсистем і системи у цілому істотним чином характеризується спонтанністю, акти поведінки не є жорстко детермінованими. * 6. Процеси самоорганізації відбуваються у середовищі поряд з іншими процесами, які можуть мати протилежну спрямованість і здатними в окремі фази існування системи як домінувати над процесами самоорганізації, так і поступатися ним. * 7. Одночасно система у цілому може характеризуватися сталою тенденцією, коливаннями до еволюції, або до деградації і руйнуванню. * Традиційне управління ґрунтується на лінійному уявленні про функціонування систем: управління бажаний результат.Управління нелінійною системою може бути ефективним, якщо воно узгоджене з внутрішніми властивостями системи, тобто є резонансним. * Якщо “підбурювати” систему в необхідний час і в необхідному місці, вона буде розгортувати все багатство своїх форм і структур.Тому, відповідно до синергетичного світогляду, необхідно не просто будувати, або перебудовувати, а ініціювати, спрямовувати соціальні системи на власні лінії (напрями) розвитку. * Згідно з концепцією самоорганізації головною метою управління організацією є створення життєво стійкої організації, команди людей, які об’єднані ідеєю, а дохід, захоплення ринку є другорядними, похідними, і самі «додаються» у ході еволюції * Процеси самоорганізації: Процеси виникнення якісно нового цілісного утворення з певної сукупності об’єктів певного рівняПроцеси, які підтримують певний рівень організації з урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов її функціонуванняПроцеси вдосконалення організацій, які здатні накопичувати і використовувати попередній досвід. * Принципи самоорганізації: Принцип від’ємного зворотного зв’язку, що показує, як підтримується порядок, який виникає спонтанно.Принцип позитивного зворотного зв’язку, згідно з яким прогресивні зміни, що виникають у системі не придушуються, а накопичуються і збільшуються. * Формування порядку з хаосу Випадкове відхилення від рівноваги Ліквідація попередньогопорядку й структури Новий стан рівноваги Кооперація, нове узгодження * Коефіцієнт синергії: Kc = Ес/∑Еі, де:Ес – повний ефект системи з виявленою синергією;Еі – ефект, що забезпечується і-тим компонентом системи. * Негергія – явище, коли результат діяльності об'єднаних у систему елементів зменшує адитивний внесок (суму результатів), що одержується кожним елементом окремо: Kн = Ен/∑Еі, де:Ен – повний ефект системи з виявленою негергією;Еі – ефект, що забезпечується і-тим компонентом системи. * Підсумкова синергія визначається з урахуванням:очікуваної величини синергії;неминучих негативних моментів і відповідну цім втратам величину негергії.Підсумковий ефект: Kп = Kс + Kн – 1. * 3. Гнучкість організації. Гнучкість організації як процесуГнучкість організації як системи Виробнича (технологічна) гнучкість * Гнучкість організації як процесу – здатність до “оперативних” змін: 1.1. Гнучкість орієнтації: - зміна пріоритетів і часткових цілей за збереженням головних; перегляд завдань; корегування складу і змісту функцій; зміна спрямованості у випадках відхилення від визначених орієнтирів. * 1.2. Гнучкість реалізації (здатність процесу до змін): - форм і способів реалізації; - складу і послідовності стадій; - параметрів (тривалість, інтервали між стадіями, швидкість, інтенсивність). * Гнучкість процесу забезпечує:можливість дії механізму саморегуляції, сомокорегування процесу (за необхідністю можуть бути змінені відповідні його характеристики);більшу узгодженість між собою окремих стадій процесу (може бути змінена орієнтація відповідних стадій); більшу надійність здійснення процесу (за виникненням відхилень можуть бути запроваджені відповідні корективи). * Гнучкість процесу обумовлена:Підвищенням рівня його керованості;Гнучкістю системи, яка забезпечує цій процес;Інформативністю процесу, який забезпечує повноту й своєчасність надходження інформації;Сприйнятливістю процесу до дій з боку суб'єкту управління;Оперативністю процесу, що забезпечує своєчасність змін;Формуванням багатоваріантних структур реалізації процесу;Інтервальністю значень тривалості процесу та його окремих стадій. * 2. Гнучкість організації як системи - здатність системи, внаслідок певної дії, нормативно або адаптивно змінювати свій стан і (або) поведінку в межах, обумовлених критичними значеннями її параметрів. * З погляду кібернетики «гнучкість» за сенсом близька до “керованості”!Тобто організація “система” стає адаптивною. * Система (організація) є адаптивною, якщо за зміною стану зовнішнього середовища і (або) її внутрішнього стану, за якім зменшується ефективність системи, вона реагує зміною власного стану і (або) стану зовнішнього середовища таким чином, щоб збільшити свою ефективність. * Адаптування один до одного елементів зовнішнього середовища – реакція системи на зовнішню зміну (збурення) шляхом модифікації зовнішнього середовища.Адаптування системи до зовнішнього середовища – реакція системи на зовнішні зміни (збурення) шляхом модифікації себе. * 3. Адаптування зовнішнього середовища до системи – реакція системи на внутрішні зміни шляхом модифікації зовнішнього середовища.4. Адаптування системи самої до себе – реакція системи на внутрішні зміни шляхом модифікації самої себе. * Важливим компонентом адаптування є навчання, тобто здатність підвищувати свою ефективність за незмінними умовами. Здатні навчатися тільки системи пошуку цілі й системи більш високого рівня. * Гнучкість забезпечується: Принципами побудови організаційної структури;Виробничою (технологічною) гнучкістю;Сучасними засобами комунікації; * Характером виробничих відносин: відносини власності, стиль, організаційна культура, С.П.К., неформальні групи;Рівнем кваліфікації і можливістю навчання працівників. * 3. Виробнича (технологічна) гнучкість * 4. Збалансованість організації Збалансованість та стійкість організації виникають внаслідок її здатності до самопідтримки й саморегуляції, що обумовлено розвитком і вдосконаленням соціальних функцій. * Стійкість системи – це її здатність повертатися до рівноважного стану та зберігати цілісність після дії внутрішніх і зовнішніх збурень. Стійкість – явище динамічне.Динамічна рівновага.Адаптування. * Стійкість організації – це її рівноважний (рухомий) стан, що передбачає адаптивність (із збереженням незмінними ряду її структур протягом певного часу) до зовнішніх змін, а також здатність зберігати ефективність за змінами зовнішнього середовища.Статична стійкість організації забезпечується зусиллями, які спрямовані на утримання її рівноважного стану шляхом придушення будь-яких збурень * Динамічна стійкість організації допускає її коливання стосовно рівноважного стану.Динамічна стійкість організації формує її збалансований розвиток.Збалансований розвиток організації характеризується її здатністю адекватно реагувати на теперішні і можливі майбутні виклики зовнішнього середовища (здатність виявляти адаптивність) * Типи динамічної стійкості Зовнішній – досягається зовнішнім впливом (державою etc.)Внутрішній – визначається своєчасним реагуванням на зміни зовнішнього середовищаСпадковий – досягається шляхом «спадкового управління»: формування, збереження, розвиток внутрішнього потенціалу * Збалансованість організації забезпечує її внутрішню та спадкову стійкість й цілісність.Потреба у забезпеченні стійкості та збалансованості організації викликає необхідність управління змінами!

Приложенные файлы

  • ppt 26575431
    Размер файла: 500 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий