СЕМ ЗАНЯТТЯ


ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

Семінарське заняття 1
Методологічні й методичні аспекти вивчення історії соціальної роботи
План
Цілепокладання як методологічна основа вивчення історії соціальної роботи.
Значення характеру соціально-економічних і суспільно-політичних відносин у вирішенні соціальних проблем.
Роль держави у соціальному захисті населення.
Предмет і задачі курсу "Історія соціальної роботи".
Періодизація історії соціальної роботи за рубежем і в Україні. Стисла характеристика періодів.
Особливості феномена допомоги і взаємодопомоги в історії соціальної роботи.

Семінарське заняття 2
Архаїчний період благодійності. Родоплемінні й суспільні форми допомоги і взаємодопомоги у слов'ян до X століття
План
Особливості архаїчного періоду в історії соціальної роботи.
Парадигма соціальної підтримки. Основні форми соціальної допомоги.
Благодійні традиції східних слов'ян.
Об'єкти соціальної допомоги: чужоземці, полонені, убогі, старці, каліки, родичі.
Соціальна взаємодопомога у громаді.
Культові форми допомоги й підтримки.
Общинно-родові форми допомоги й підтримки.
Господарські форми допомоги й підтримки.

Семінарське заняття 3
Зародження соціальної допомоги у стародавніх суспільствах.
Соціальна допомога в давніх суспільствах
План
Елементи соціальної допомоги у античному суспільстві.
Поняття блага в етиці та філософії античного суспільства.
Благодійність та основні форми допомоги в античному суспільстві.
Положення про благодійність і піклування у законах давніх держав Месопотамії, Індії й Китаю.
Благодійність і громадське піклування у Давній Греції та Давньому Римі.
Римське право про проблеми усиновлення та опікунства.
Система допомоги в давніх іудейських та перших християнських общинах.
Общинні принципи життєдіяльності і язичницький світогляд як основа взаємодопомоги у давніх слов'ян.
Основні форми допомоги у давніх слов'ян.

Семінарське заняття 4
Період громадської благодійності в Європі в епоху середньовіччя
План
Соціальні процеси Західного світу у період раннього та класичного середньовіччя (V-ХV ст.).
Статус особи, яка потребує допомоги, в середньовічному суспільстві.
Роль церкви у наданні соціальної допомоги.
Основні соціальні проблеми середньовіччя: голод, епідемії, убогість, жебрацтво та шляхи їхнього вирішення.
Ставлення суспільства до жебраків та убогих.

Семінарське заняття 5
Період князівської й церковно-монастирської підтримки на Русі
з X по XIII століття
План
Запровадження християнства на Русі Володимиром Великим.
Вплив Християнської Церкви на розвиток благодійності у IX - XV ст.
Княжа благодійність. Поява професійного інституту жебрацтва.
Юродиві й чаклуни на Русі.
Фактори зростання церковної благодійності та основні тенденції її розвитку.

Семінарське заняття 6
Становлення державної системи благодійництва у країнах Європи
у XVI - XVIII століттях
План
Становлення буржуазних відносин як основа формування нових підходів до здійснення благодійності.
Криза громадського піклування в Європі. «Охота на відьом».
Ставлення суспільства до венеричних хворих, безумців і жебраків.
Зміна ролей у системі піклування. Поява світських інститутів соціальної допомоги.
Система закритих форм у боротьбі з жебрацтвом (роботні будинки, благодійні школи).


Семінарське заняття 7
Період церковно-державної допомоги з XIV до другої
половини XVII століття
План
Парадигма допомоги й підтримки у XIV - першій половині XVII ст.
Форми громадського піклування.
Система соціальної опіки Запорізької вільної республіки.
Стоглавий Собор 1551 року й нові тенденції у розвитку благодійництва.
Благодійництво у кінці XVI та у XVII ст.
Розгортання державної системи громадської опіки в Російській державі у XVII ст.
Сільська громада - велика соціальна сила. Види соціальної допомоги у громаді

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 2

Семінарське заняття 8
Основні тенденції у розвитку благодійництва у Західній Європі й
США наприкінці XVIII в XIX столітті
План
Вік Просвітництва у Європі та його вплив на реформування системи піклування.
Етапи реформування системи ізоляції у другій половині XVIII ст.
Нове місце лікарняних установ у системі соціальної допомоги. Лікар і проблеми піклування та соціальної допомоги.
Реформа кримінального права та створення пенітенціарної системи.
Поява соціального законодавства.
Перехід до спеціалізації соціальних установ та працівників, що в них зайняті.
Усвідомлення важливості надання допомоги та здійснення контролю без ізоляції особи.
Визнання необхідності соціального забезпечення.
Виникнення теорії соціальної роботи.

Семінарське заняття 9
Становлення системи державної опіки на Україні та в Росії у ХVІІІ - XIX столітті
План
Державна та суспільна система соціальної допомоги в Росії та на Україні: стан та основні тенденції розвитку.
Неефективність централізованої організації соціальної допомоги.
Переорієнтація на місцеві установи у справі піклування про осіб, що потребують допомоги.
Зростання ролі благодійних товариств у наданні соціальної допомоги в другій половині XIX століття.
Створення товариства Червоного хреста.
Приватна філантропічна діяльність в Росії та на Україні.
Перші дослідження щодо явищ соціальної патології.
Основні підсумки розвитку системи соціальної допомоги на початку ХХ ст.

Семінарське заняття 10
Зародження соціальної роботи як професійного виду діяльності (перша половина XX століття)
План
Загальна характеристика соціальної допомоги (кінець XIX - початок XX ст.). Передумови зародження професії соціального працівника на початку XX ст.
Виникнення соціальної роботи як професії. М.Річмонд. Розробка першої методики.
Становлення індивідуального методу соціальної роботи. Особливості практичної роботи на індивідуальному рівні.
Характеристика групового та общинного методу соціальної роботи.
Взаємозв'язок американських і європейських традицій соціальної роботи на початку XX ст.
Обґрунтування практики соціальної роботи в основних теоретичних моделях.
Стан соціальної роботи в період другої світової війни та повоєнний період (1940-1955 рр.).
Діяльність соціальних працівників під час Другої світової війни.
Зростання кількості соціальних працівників у період та загальне визнання їх статусу. Масовий прихід соціальних працівників у приватний сектор. Розгляд соціальної роботи в медико-соціальному ракурсі.

Семінарське заняття 11.
Розвиток та удосконалення соціальної роботи у другій половині XX століття
План
Використання нових методик у роботі соціальних працівників у 1955 - 1965 рр.
Переорієнтація в роботі соціальних працівників під впливом теорій З.Фрейда та К.Роджерса. Популяризація методики "cаsе-wоrк".
Зростання важливості соціально-психологічного аспекту в соціальній роботі.
Усвідомлення важливості соціальної роботи в общинах (1965- 1974 рр.). Критика методики "cаsе-wоrк".
Започаткування роботи соціальних працівників на вулицях, у кварталах, в комунах.
Введення в навчальні плани та програми методики соціальної роботи в групах та общинах.
Поява перших проектів, їх значення та роль.
Удосконалення та спеціалізація прийомів і методів соціальної роботи (1974 - 1990 рр.).
Вплив нового міжнаціонального поділу ринку праці на суспільство в цілому та соціальний статус окремого громадянина. Зростання кількості існуючих соціально вразливих верств населення та поява нових клієнтів у соціальних працівників.
Критика соціологами роботи соціальних працівників. Інтегрований підхід до кожної проблеми.


Семінарське заняття 12
Період державного забезпечення з 1917 року до 1991 року.
Період соціальної роботи з початку 90-х років до нашого часу
План
Перші заходи радянського уряду щодо створення нової системи соціальної допомоги (1918-1920).
Основні напрямки соціальної роботи у 20-30-х роках.
Велика Вітчизняна війна й соціальна сфера.
Соціальна політика у 50-80-ті роки.
Характеристика сучасних теоретичних напрямків розвитку соціальної роботи.

Семінарське заняття 13
Социальне служіння Церкви у ХХ – ХХІ ст.
План
Благочинна діяльність Православної Церкви у ХХ – ХХІ ст.
Соціальне служіння Православної Церкви.
Антиалкогольна програма.
Дитяча програма.
Соціальна діяльність ПЦ у галузі освіти.
Допомога особам літнього віку та інвалідам.
Програма по боротьбі з безробіттям.
Надання допомоги жертвам стихійного лиха та надзвичайних ситуацій.
Робота з ув’язненими.
Медична та патронажна допомога.
Соціальне служіння ПЦ у Збройних силах.
Програма взаємодії Церкви з державою та суспільством у соціальній галузі.
Соціальне служіння УГКЦ, КЦ та інших конфесій в Україні у ХХ – ХХІ ст..

13PAGE 15


13PAGE 14515

Приложенные файлы

  • doc 26571705
    Размер файла: 69 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий