теория орг контрольная

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Становлення і розвиток сучасних організацій вимагає знання сучасних підходів до формування та розвитку організаційних процесів та систем, підвищення ефективності їх функціонування та координації роботи всередині самої організації.
Основна мета вивчення навчальної дисципліни "Теорія організації" – освоєння методологічних основ формування ефективної організації, використовуючи сучасні прогресивні підходи до організаційного проектування, методи та засоби інформаційного моделювання управлінських процесів та систем, інструменти сучасного офісу.
Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про ефективну організацію, вивчення та характеристика факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, освоєння сучасними технологіями їх аналізу, набуття вмінь, виходячи з установчих документів та з використанням типових управлінських технологій здійснювати розподіл повноважень та відповідальності між структурними ланками (підрозділами) організації, набуття досвіду створення організації на основі вивчення технологій організаційного проектування, оволодіння методиками інформаційного моделювання управлінських процесів та систем.
Предметом дисципліни "Теорія організації" є процес формування ефективних організаційна основі аналізу дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, розробка проекту установчих та внутрішньофірмових регламентуючих документів.
Як результат вивчення дисципліни "Теорія організації" студенти повинні:
характеризувати та аналізувати ступінь впливу факторів на діяльність організації;
оволодіти знанням концепцій, методології, підходів і критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів;
оволодіти методикою та засобами інформаційного моделювання управлінських процесів та систем;
набути практичного досвіду організаційного проектування;
вивчити сучасні технології інформаційно-аналітичної роботи в організації;
набути навички оцінки ефективності діяльності персоналу та організації в цілому;
ознайомитись з інструментами сучасного офісу.
Методика викладання цієї дисципліни передбачає застосування сучасних методів активізації навчання (тренінгів, ділових ігор), провідне місце серед яких належить саsе-studу методу ситуацій. Метод ситуацій сприятиме глибшому відпрацюванню ситуацій з різноманітних аспектів управління та формуванню у студентів практичних навичок прийняття адекватних управлінських рішень.
Семестровий контроль знань проводиться у формі іспиту. Іспит – це оцінка засвоєння студентом навчального матеріалу за результатами його роботи на практичних заняттях, і здійснюється під час співбесіди (для студентів денної та вечірньої форм навчання) або контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання) з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій.
Курс "Теорія організації" вивчається у комплексі з вивченням таких дисциплін: загальний менеджмент, стратегічний менеджмент, концептуальні засади сучасного менеджменту.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни
„ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ”

Назва модуля і теми


1
2
3
4
5

6

7
8

9

10
11
12
13
14

15
Модуль 1. Організація як соціотехнічна система
Сутність та еволюція теорії організації
Аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації
Методологічні аспекти проектного аналізу
Організаційна діяльність
Організаційне проектування
Модуль 2. Теоретико-методологічні аспекти формування організації
Методи і засоби інформаційного моделювання управлінських процесів та систем
Організація взаємодії і побудова структури організації
Розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності між структурними ланками. Утворення тимчасових структур в організації
Технології управління організацією
Модуль 3. Створення ефективної організації
Інформаційно-аналітичні технології
Проведення інформаційно-аналітичної роботи в організації
Правові режими ефективної діяльності персоналу
Критерії ефективності діяльності організації
Методи та засоби інформаційного моделювання управлінських процесів та систем
Інструменти сучасного офісу
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).
Перша літера прізвища студента
Номер варіанта контрольної роботи

А, Б, В
Г, Д, Е, Є
Ж, 3, І
Й, К, Л
М, Н, О
П,Р, С
Т, У,Ф
X, Ц, Ч
Ш, Щ
Ю, Я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.
Мета контрольної роботи закріпити й поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення дисципліни "Теорія організації", сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
Організація взаємодії і побудова структури організації .
Вибір програмного і апаратного забезпечення „електронного офісу”.
Для формулювання стратегії проведіть PEST аналіз компанії АвтоЗАЗ "DAEWOO", яка займається продажем українських легкових автомобілів (основний напрям) і виробництвом меблів (хобі власника).

Варіант 2
Аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації.
Сучасні інформаційні технології як чинник ефективності управління підприємством.
Визначте термін окупності капіталовкладень у нове медичне обладнання за умови вкладання початкових інвестицій у розмірі 9000 грн. та отримання прибутків, починаючи з третього року у розмірі 3000грн. на рік та ринковій ціні капіталу 15% річних.

Варіант З
Еволюція теоретичних концепцій організації.
Застосування методології IDEF1 як інструменту побудови наочної моделі структури підприємства.
Розробіть посадову інструкцію одного зі спеціалістів апарату управління готельного комплексу “Дніпро”.

Варіант 4
Фази і стадії життєвого циклу проекту.
Інформаційна модель організації як схема потоків інформації, що використовується в процесі управління.
Розробіть положення про основний функціональний підрозділ апарату управління готельним комплексом “Київська-Русь” на прикладі відділу обслуговування. Положення про функціональний підрозділ має включати наступні складові:
Загальні положення
Основна мета та завдання
Основні функції
Управління підрозділом
Зв’язки підрозділу з іншими службами та підрозділами
Права підрозділу
Відповідальність підрозділу
Ліквідація та реорганізація підрозділу.

Варіант 5
Сутність та особливості організаційно-правових форм господарювання юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність у різних сферах економічної діяльності.
Технології управління організацією.
Побудуйте організаційну структуру управління готельного комплексу “Дніпро” та покажіть на схемі зв’язки між її елементами.

Варіант 6
Формування організаційних структур управління та їх аналіз.
Класифікація оглядово-аналітичної інформації..
Формується підприємство, головною ціллю якого є ріелтерська діяльність. Визначте перелік інструментів сучасного офісу для даної організації.

Варіант 7
Утворення тимчасових структур в організації.
Проведення презентацій, прес-конференцій за допомогою методів управління аудиторією як засоби інформування громадськості та формування позитивного іміджу.
Визначте перелік джерел необхідної інформації для проведення інформаційно-аналітичної роботи в організації.


Варіант 8
Особливості надходження, утворення і використання інформації на різних рівнях менеджменту.
Посадові інструкції як правовий акт, що встановлює правила, які регулюють діяльність виконавця.
Розробіть матрицю SWOT для аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації для кондитерської фабрики „Roshen”.

Варіант 9
Підготовка звітів про виконання планових показників розвитку, результати роботи господарчих і управлінських структур на основі методів статистичного аналізу даних, результатів соціологічних, маркетингових досліджень.
Розробка положення про основні структурні підрозділи.
Визначте перелік та обґрунтуйте необхідність створення тимчасових структур в організації. Наведіть приклади їх створення в реальних організаціях.

Варіант 10
Формування документів, що визначають повноваження структурних підрозділів організації.
Автоматизація проектування економічних інформаційних систем. Модельний підхід, CASE – технології.
Підготуйте доповідь щодо діяльності Вашої організації на підставі статистичного аналізу показників розвитку.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література
Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб./ Семенов М.И., Трубилин И.Т., Лойко В.И., Барановская Т.П.– М.: Финансы и статистика, 2002.– 416 с.
Баєва О.В., Новальська Н.І., Ангелова В.І. Практикум з менеджменту: Навч.-практ. посіб. для студ. вищ. навч. закладів: Ч.1– К.: МАУП, 2004. – 158 с.
Базилевич П.Р. Декомпозиція в економічних задачах на основі ієрархічної кластеризації // Актуальні проблеми економіки, 2003. - №9. – С.11-18.
Бардин Г.О. Проектний аналіз. - К.: Знання, 2006.– 415 с.
Верба В.А., Загроднік О.А. Проектний аналіз : Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 322с.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. – М.: Гадарика, 1998. – 528с.
Гутгарц Р.Д. Информационные технологии в управлении кадрами / Под ред. Пархомова В.А.– М.: Инфра-М, 2001.– 235 с.
Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теорія організації. – СПб.: Птер, 2004. – 269с.
Информационные технологии управления: Учеб. пособие/ Ред. Черкасов Ю.М.- М.: Инфра-М, 2001.- 216 с.
Качалов И., Компьютерные технологии в управлении бизнесом // Рекламные технологии, 2006.-№5.– С.18-21.
Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту : Навчальний посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 128с.
Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи менеджменту інформаційних систем: Вид. 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176с.
Мільнер Б.З. Теорія організацій. – М.: Инфра – М, 1998. – 336с.
Миротин Л.Б., Чубуков А.В. Логистическое администрирование. – М.: Экзамен, 2003. – 480с.
Москвін С.О., Бевз С.М., Верба В.А, Дідик В.Г., Новиков В.А., Унковська Т.Є. Проектний аналіз. – К.: Лібра, 1998. – 368с.
Организация работы с документами / Под ред. В.А. Кудряева.- Учебник; 2-е изд., пепераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2001.- 592 с.
Орлов П.І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі: Наук.-практ. посіб / П.І.Орлов, О.М.Луганський. – Донецьк: Альфа-прес, 2004.– 292 с.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – М.: ИНФРА-М, 1999.
Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навчальний посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 560с.
Петров М. Информационная система: внедряем сами? // Менеджмент и менеджер, 2004. - №9. – С.59-64.
Саак А.Э. Информационные технологии управления: Учеб. / А.Э.Саак, Е.В.Пахомов, В.Н.Тюшняков. – С.Пб.:Питер, 2005.– 320 с.
Смирнов Э.А. Основы теории организации. - М.: ЮНИТИ, 1998
Чорна М.В. Проектний аналіз. – Х: Консул, 2003. – 228с.
Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб./ В.Д.Шквір, А.Г.Загородній, О.С.Височан. – Львів: Львівська політехніка, 2003.– 268 с.
Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Практикум / В.Д.Шквір, А.Г.Загородній, О.С.Височан. – К.: Знання, 2006.– 429 с.

Додаткова література
Балашова Р.І., Використання інформаційних технологій з метою оптимізації витрат туристичного підприємства // Вісник ДІТБ, 2004. - №8.– С.55-61.
Батоврин В.К. Архитектура предприятия и сервисный подход: (Ч.1) / В.К.Батоврин, Е.З.Зиндер // Корпоративные системы, 2006. - №4. – С.14-19.
Белошапка В. Есть связь: Построение эффективной информационной системы // Управление компанией, 2006. - №1. – С.66-73.
Бережной О.А., Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень // Актуальні проблеми економіки, 2004.-№9. – С.26-29.
Бобруль Г.І. Інформація та інформаційні технології в стратегічному управлінні посередницькою організацією // Актуальні проблеми економіки, 2006. - №5. – С.135-140.
Бобылева М. Новые возможности управленческой интеграции в условиях применения корпоративных информационных технологий // Проблемы теории и практики управления, 2007. - №4. – С.77-88.
Вербін Є.В. Інформаційне забезпечення для обґрунтування раціональних управлінських рішень/ Є.В.Вербін, Ю.Б.Пінчук, А.В.Бєлов //Економіка та держава, 2006. - №2. – С.61-62.
Влияние информационных технологий на развитие фирм // Проблемы теории и практики управления. - 2005. - №5. - С.113-119.
Дарский А. Стратегия ИТ как средство повышения привлекательности компании // Корпоративные системы, 2003. - №1. – С.12-15.
Дубовик Т.В. Інформаційне забезпечення управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві // Актуальні проблеми економіки, 2006. - №11. – С.205-210.
Жданов Б., EPR II - новая стратегия управления предприятием: (Часть 2. Проблемы) // Корпоративные системы, 2003. -№1. – С.5-11.
Жданов Б. Современные тенденции в управлении предприятием // Корпоративные системы, 2006. - №6. – С.65-69.
Замятин А.Ю. Информационные технологии в управлении корпорацией. Оптимизация работы IT-подразделений / А.Ю.Замятин, И.А. Байгутлина, А.А.Замятина / Менеджмент сегодня, 2006. - №5. – С.314-325.
Калянов Г.Н. Построение архитектуры предприятия // Корпоративные системы, 2005. - №3. – С.13-18.
Киктев И.П. Информационные технологии взаимоотношений субъектов хозяйственной деятельности // Актуальні проблеми економіки, 2005.-№10.– С.106-110.
Кому, зачем и как нужно внедрять ERP // Управление компанией, 2003. - №4. – С.45-78.
Костин Н.С. CALS- современные технологии управления жизненным циклом проекта/ Н.С.Костин, Г.П.Костина /Менеджмент в России и за рубежом, 2005. - №2. – С.46-54.
Куранда В.М. Сучасні інформаційні технології в менеджменті // Формування системи теоретичного і практичного менеджменту: Регіон. аспект, 2001. - Вип.2. – С.41-43.
Охоба О.М., Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами // Актуальні проблеми економіки, 2004. - №9. – С.115-117.
Панфилова Е.Е. Влияние интеграционных процессов и информационно-коммуникационных технологий на развитие управления промышленной организацией // Менеджмент сегодня, 2007. - №3. – С.130-143.
Позин Б.А. Управление программами работ и ИТ-проектами для крупной компании/ Б.А.Позин, Г.Н.Калянов // Корпоративные системы, 2005.-№5.– С.57-61.
Протокол организации электронных видов экономической деятельности / Ю.А. Ратушин, С.П. Поленок, А.В. Клевко, С.Г.Ткаченко / Финансовые риски, 2005. - №2. – С.62-76.
Пуцко В.В. Информационная система управления предприятием. Особенности жизненного цикла // Корпоративные системы, 2003. - №1. – С.16-22.
Радзишевский А.О. Аттестация как шаг к реинжинирингу бизнес-процессов / А.О. Радзишевский, А.И. Гуржий // Корпоративные системы, 2003.-№1.– С.29-32.
Свищев А.В. Гиперсети поддержки управленческих технологий // Менеджмент в России и за рубежом, 2004. - №4.– С.20-26.
Сіленко А. Сучасні інформаційні технології як чинник ефективності керування підприємством // Віче, 2007.- №11. – С.27-28.
Старинский Б. Процессное управление и автоматизация бизнес-процессов // Корпоративные системы, 2004. - №6. – С.17-20.
Ступницький О. Інформаційні технології та корпоративне управління у XXI ст. // Економіка України, 2005. - №2. – С.38-46.
Яковенко С.І. Інформаційні технології й реінжиніринг у процесах організації, трансформації та управління корпораціями // Актуальні проблеми економіки,2005. - №10. – С.222-235.


Приложенные файлы

  • doc 26569802
    Размер файла: 78 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий