MKRмодуль теор соц работа

Соціальна робота”, „Соціологія”
Курс 1-й.
Питання до контрольно-модульної роботи №1 з дисципліни
«Теорія соціальної роботи» (максимальна кількість балів – 10 б.)
Розкрити зміст питання (макс.кількість балів – 3 б.) :
Соціальна робота як сфера наукового знання. Сутність соціальної роботи як науки.
Науковий апарат теорії соціальної роботи (предмет дослідження, мета, завдання, закономірності тощо).
Принципи теорії соціальної роботи.
Зв’язок соціальної роботи з іншими науками та сферами громадського життя.
Основні ознаки соціальної роботи як професійного виду діяльності.
Зміст соціальної роботи як практичної діяльності.
Принципи соціальної роботи.
Функції соціальної роботи.
Суб’єкти та об’єкти соціальної роботи.
Основні складові соціальної роботи як практичної діяльності: форми, методи, технології, напрями соціальної роботи.
Історичні передумови соціальної роботи.
Основні проблеми періодизації історії соціальної роботи
Феноменологія поняття “клієнт”.
Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи.
Людина та соціальна група в системі соціальної роботи.
Типи теорій і моделі соціальної роботи.
Особливості моделі фахівця із соціальної роботи.
Кваліфікаційні вимоги до підготовки фахівця із соціальної роботи, уміння і навички соціального працівника.
Професіоналізм соціального працівника.
Професійні ролі соціального працівника.
Зміст професійних цінностей соціальної роботи.
Міжнародні етичні стандарти соціальних працівників
Дати визначення поняттю (макс.кількість балів по 1 б. за кожне – 4 б.): соціальна робота, соціономія, завдання соціальної роботи, закономірності соціальної роботи, теорія соціальної роботи, форми соціальної роботи, принципи соціальної роботи, технології соціальної роботи, функції соціальної роботи, важка життєва ситуація, агапе, альтруїзм, благодійність, братчина, соціальне обслуговування, опіка, періодизація, резиструбуція, реципрокція, соціальна підтримка, соціальний захист, клієнт, біхевіористський підхід, системний підхід, екзистенціальний підхід, когнітивна терапія, кризисне втручання, соціально-радикальна модель, теорія ролей та стигматизації, зосереджена на завданні модель, психодинамічна модель, етика, мораль, гуманізм, професіоналізм, супрвізія, емпатія, творчий потенціал, професійне “вигорання”.
Дати відповідь на питання та обґрунтувати її (макс.кількість балів – 5 б.):
Чому соціальна робота як наукова теорія і суспільна практика більшою мірою розглядається з погляду феноменології?
У чому виявляється спільність і відмінність в об'єктах соціології і соціальної роботи?
Розкрийте діалектику вирішення такої проблеми: чиї потреби ( індивіда або суспільства ( повинні стати визначальними у професійній діяльності соціальних служб?
У чому відмінності соціальної роботи як навчальної дисципліни й галузі наукового знання?
Доведіть таке твердження: усі категорії соціальних працівників є певним чином і практичними психологами.
Чому соціальна робота в Україні є одним із діючих інструментів реалізації соціальної політики, гарантом суспільної стабільності?
Питання до контрольно-модульної роботи №2
з дисципліни «Теорія та практика соціальної роботи»
(максимальна кількість балів – 10 б.)

І. Дати визначення поняттю (макс.кількість балів – 1 б. за поняття)
Соціальна політика, соціальний захист, соціальні відносини, принципи державної соціальної політики, права людини, концепція колективної відповідальності за соціальне зло, соціальна справедливість, соціальна відповідальність, соціальний захист, соціальне обслуговування, волонтер, добродійна діяльність,

ІІ. Розкрити зміст питання (макс.кількість балів – 3 б.)
Соціальні відносини та їх роль у соціальній роботі.
Сутність та зміст державної соціальної політики.
Об’єкт, суб’єкт та принципи соціальної політики.
Взаємозв’язок соціальної політики та соціального захисту населення.
Організаційно-правові форми соціального захисту населення.
Формування сучасних моделей соціальної політики
Історичний розвиток ідеї цінності прав людини.
Основні права людини.
Міжнародні документи, що стосуються прав людини.
Сутність та класифікація соціального обслуговування населення.
Законодавчо-правова база соціального обслуговання населення України.
Розвиток мережі закладів соціального обслуговування населення.
Волонтерство як феномен цивілізованого суспільства.
Людські ресурси волонтерського руху.
Утримування й форми роботи добровільних помічників.
Проблема раціонального використання волонтерів у соціальній сфері.

ІІІ. Розкрийте зміст, позитивні та негативні боки моделей соціальної політики ( максимальна кількість балів – 5 б.)
Державний патерналізм; скандинавська модель; континентальна модель; американо-британська модель; південно-європейська модель.
Питання до контрольно-модульної роботи №3
з дисципліни «Теорія соціальної роботи»
(максимальна кількість балів – 10 б.)

Дати визначення поняттю (макс.кількість балів – 1 б.)
здоров’я, система охорони здоров’я, медико-соціальна робота, первинна та вторинна профілактика, реабілітація, соціальне обслуговування, система освіти, особливості соціальної роботи в системі освіти, соціальна педагогіка, пенітенціарна система, засуджений, соціально корисні зв’язки, соціальний менеджмент, управління, конфлікт, менеджер, управлінець, керівник, ґендер, ґендерні стереотипи

ІІ. Розкрити зміст питання (макс.кількість балів – 3 б.)
Поняття здоров’я, суспільного здоров’я, критерії та показники здоров’я
Соціальна робота в системі охорони здоров’я та медико-соціальна робота
Основні напрямки медико-соціальної роботи
Соціальна робота в системі освіти
Інтеграція цілей та завдань соціальної роботи та сучасної освіти як один із шляхів досягнення соціального добробуту
Діяльність соціального педагога в закладах системи дошкільної освіти
Соціальна робота в школах
Соціальна робота в системі навчальної та середньої професійної освіти
Соціальна робота в ВНЗ
Організація соціальної роботи в освіті
Соціальна робота в місті
Специфіка соціальної роботи у сільській місцевості
Типові проблеми для сільської місцевості
Основні завдання соціальної роботи в закладах пенітенціарної системи
Поняття менеджменту соціальної роботи
Суб’єкт, об’єкт, принципи та функції менеджменту соціальної роботи
Роль менеджера в діяльності організації соціальної сфери
Особливості соціальної роботи з жінками
Ґендерні стереотипи сучасного суспільства
Політика ґендерної рівності

ІІІ. Вирішити управлінську задачу ( максимальна кількість балів – 5 б.)
Вас недавно обрали керівником трудового коллективу, у якому ви кілька років працювали пересічним співпрацівником. На 8.15 ранку ви викликали до себе в кабінет підлеглого для з’ясування причин його частих затримок на роботу, але самі несподівано запізнилися 15 хвилин. Підлеглий же прийшов вчасно та чекає на вас. Як себе вести? Як Ви почнете бесіду при зустрічі?

Питання до контрольно-модульної роботи №4 з дисципліни
«Теорія соціальної роботи» (максимальна кількість балів – 10 б.)

І. Розкрийте зміст питання (максимальна кількість балів – 3 б.)
Концептуальні засади соціальної роботи з дітьми
Правова та матеріально-економічна база соціального захисту дитинства
Соціальний захист школярів і дошкільників
Соціальна робота з молоддю
Особливості соціального захисту і соціалізації вихованців дитячих будинків
Структура і завдання державних соціальних служб для молоді
Сім’я як об’єкт соціальної роботи
Типологія сімей, проблеми властиві їм, напрямки соціальної роботи з сім’єю
Особливості соціальної роботи із прийомними сім’ями
Соціальна робота з асоціальними сім’ями та дітьми з девіантною поведінкою
Статус сім’ї в сучасному українському суспільстві. Соціальні проблеми сім’ї
Роль сім’ї у формуванні особистості дитини
Роль і функції шкільної психологічної служби в роботі з батьками
Поняття інвалідності і її види
Типологія інвалідності
Причини функціональних обмежень людей
Соціальний захист людей з обмеженими можливостями
Характеристика моделей соціальної роботи з інвалідами
Медико-соціальна робота з людьми з обмеженими можливостями
Проблема старіння населення як соціально-демографічний процес
Загальні закономірності та теорії старіння. Види старіння
Роль і місце старості в онтогенезі людини
Соціальні аспекти самотності
Принципи та механізми соціального захисту літніх людей та людей похилого віку.
Соціальне обслуговування літніх людей та людей похилого віку

ІІ. Дайте визначення поняттю (максимальна кількість балів – 1 б.)
Дитинство, молодь, соціальна робота з дітьми та молоддю, сім’я, прийомна сім’я, нуклеарна сім’я, неблагополучна сім’я, сім’ї соціального ризику, бездоглядні діти, „діти вулиці”, інвалідність, геронтологія, старість, похилий вік, пенсійне забезпечення, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, алкоголізм, наркоманія, маргіналізація, соціальний контроль девіантної поведінки, суїцидальна поведінка, проституція, злочинна поведінка, опіка та піклування, патронаж, реабілітація інвалідів, сирітство.

ІІІ. Вирішити соціально-педагогічну задачу ( максимальна кількість балів – 5 б.)
Сашку К. десять років. Йому не було ще й трьох, коли безвісти пропала його мати. Чи то втекла з обридлого їй будинку, чи то загинула від чиєїсь злої руки, хто тепер скаже. Сашка всиновили майже в 10 років. Він дуже хотів мати родину, свій будинок, тата й маму. Але коли було оформлене всиновлення, хлопчик відчув себе в родині ніяково й незручно. Занудьгував про дитячий будинок. Прийомні батьки взяли з дитбудинку ще й дочку, чотирирічну Аню, щоб Сашку не було нудно рости одному. Але от один раз після незначної сімейної сварки Сашко відправився на автобусну станцію, сіл у перший автобус, що попався, і виїхав за 40 кілометрів, в інше місто. Його знайшли. Через якийсь час він знову втік. Далі - більше. Ледве що не по ньому - на автобус і куди ока дивляться. Дитячий психіатр визнав Сашка нормальною дитиною, але гостро нужденним у колективі. Сашко захотів повернутися в дитячий будинок. Але й там він занадився бігати.
Спеціальність „Соціальна робота”,
Курс 2-й.
Питання до контрольно-модульної роботи №5
з дисципліни «Теорія соціальної роботи»
(максимальна кількість балів – 10 б.)
І. Розкрийте питання (максимальна кількість балів 3 б. за кожне)
Сутність командної соціальної роботи.
Волонтерська соціальна робота.
Телефонне консультування в соціальній роботі.
Особливості соціальної роботи в громаді.
Основні напрямки організації фостерингу.
Основні принципи та стадії самокерованої групової роботи.
Сутність поняття „соціологічні методи соціальної роботи”.
Характеристика соціологічних методів: аналіз документів, анкетування, інтерв’ю, контент-аналіз, фокус-група, соціометрія.
Специфіка застосування соціологічних методів на різних рівнях соціальної роботи.
Індивідуальна робота з випадком.
Метод вирішення проблем у соціальній роботі.
Специфіка соціальної роботи з ситуацією.
Поведінковий метод у соціальній роботі.
Особливості групової соціальної роботи.
Зміст психологічного консультування в соціальній роботі
Роль педагогіки у розвитку суспільства.
Система педагогічних методів у практиці соціальної роботи.
Роль та місце методів навчання в соціальній роботі.
Сутність та зміст основних методів педагогічного виховання.
Теорії менеджменту в соціальній роботі.
Сутність основних методів керування в соціальній роботі.
Функції менеджменту.
Відмінності організації роботи на різних рівнях соціальної роботи.
Суть економічної функції соціальної роботи .
Соціально-економічна політика держави як регулятор ринкового механізму господарювання.
Фінансування соціальної роботи.
Змістовні характеристики соціальної комунікації.
Компетентність спілкування у професії соціального працівника.

ІІ. Вирішити соціально-педагогічну задачу ( максимальна кількість балів – 4 б.)


Питання до контрольно-модульної роботи №6
з дисципліни «Теорія соціальної роботи»
(максимальна кількість балів – 10 б.)

І. Розкрийте питання (максимальна кількість балів 3 б.)
Сутність соціальних технологій.
Класифікація соціальних технологій.
Соціальне обслуговування у соціальній роботі.
Види соціального обслуговування.
Нормативно-правова база соціального обслуговування.
Поняття соціальної діагностики.
Етапи соціальної діагностики.
Принципи соціальної діагностики.
Методи пошуку та генерування ідей у соціальній роботі.
Зміст соціального проектування, життєвий цикл проекту і типи проектів.
Технології розробки і реалізації соціальних проектів із соціальної роботи.
Сутність соціального страхування як технології соціальної роботи, його зміст, основні напрямки, функції.
Види страхової діяльності: страхування житла, пенсійне страхування, страхування від нещасних випадків та хвороб, медичне страхування, страхування відповідальності.
Соціальний працівник в системі соціального страхування.
Різні системи соціального страхування у практиці соціальної роботи.
Зміст соціального консультування.
Характеристика ситуацій, що вимагають соціального консультування.
Методи розв’язання конфліктних ситуацій за допомогою соціального консультування. Психологічне й соціальне консультування.
Програмне консультування.

ІІ. Підготувати соціальний проект з будь-якого напрямку розвитку соціальної сфери ( максимальна кількість балів – 7 б.)

15

Приложенные файлы

  • doc 26568845
    Размер файла: 71 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий