самост. робота Документ Microsoft Office Word


Самостійна робота №1
ТЕМА: Культура мовлення під час дискусії
( год.)
Питання до вивчення
1. Дискусія. Умови ефективного спілкування.
2. Основні формули мовного етикету.
3. Правила проведення дискусії.
Вимоги до знань
Знати основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, основні функції, рівні ділового спілкування, міжособові стосунки, правила проведення дискусії.
Уміти володіти культурою мовлення під час дискусії, використовувати під час спілкування основні формули мовленнєвого етикету.

Література
Загнітко А.П., Данилюк А.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006, с. 179-182, 186- 198
Форми представлення вивченого матеріалу студентами
Конспект, пам’ятка «Як вести дискусію»
Питання для самоконтролю
В чому полягає майстерність публічного виступу?
Назвати види підготовки до виступу.
Назвати чинники, за допомогою яких здійснюються управління мовленням.
Назвати тактичні та мовні засоби у межах будь-якого усного вербального спілкування.
Форми перевірки виконання самостійної роботи студентів
Конспект
Усне індивідуальне опитування
Самостійна робота №2
ТЕМА: Специфіка мовлення медичного працівника
( год.)
Питання до вивчення
Мова і професія. Майстерність публічного виступу.
Види підготовки до виступу.
Управління мовленням та його структурування з допомогою тематичної організації, зв’язності і злитості.
Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування.
Вимоги до знань
Знати основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу, прийоми мислення, вимоги до мислення і мовлення, як правильно читати і осмислювати прочитане.
Уміти готуватися до публічного виступу, правильно сприймати фахову інформацію, володіти різними видами усного професійного спілкування. Володіти прийомами мислення та мовлення, збагачувати індивідуальний словник, правильно читати, осмислювати і опрацьовувати текст, вміти відредагувати текст.
Література
1. Загнітко А.П., Данилюк А.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006, с. 198, 204-211, 232-234.
2. Золотухін Г. О., Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Фахова мова медика: Навч. Посібник. – К. : Здоров`я, с. 5-15
Форми представлення вивченого матеріалу студентами
Конспект, діалог між медичним працівником і пацієнтом
Питання для самоконтролю
1. В чому полягає майстерність публічного виступу?
2. Назвати види підготовки до виступу.
3. Назвати чинники, за допомогою яких здійснюються управління мовленням.
4. Назвати тактичні та мовні засоби у межах будь-якого усного вербального спілкування.
Форми перевірки виконання самостійної роботи студентів
Конспект
Усне індивідуальне опитування
Самостійна робота № 3
Тема: Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання
( год.)
Питання до вивчення
Сучасні теорії міжособових стосунків
Вимоги до знань
Знати сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи; основні функції, рівні ділового спілкування, види міжособових стосунків.
Уміти використовувати набуті знання у процесі ділового спілкування, говорити, слухати, формулювати запитання, сприймати партнера та вести переговори.
Література
Загнітко А.П., Данилюк А.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006, с. 179-182, 186- 198
Форми представлення вивченого матеріалу студентами
Конспект
Питання для самоконтролю
Назвати сучасні теорії міжособових стосунків.
Охарактеризувати види міжособових стосунків.
Форми перевірки виконання самостійної роботи студентів
Конспект
Усне індивідуальне опитування
Самостійна робота № 4
Тема: Типи термінологічних словників у роботі медичного працівника
( год.)
Питання до вивчення
Типи термінологічних словниківПравила укладання термінологічних словниківВимоги до знань
Знати правила вживання термінів свого фаху, правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження.
Уміти працювати з термінологічним словником, правильно використовувати терміни свого фаху.
Література
Івченко А. Тлумачний словник української мови. – Х.: Фоліо, 2001.
Форми представлення вивченого матеріалу студентами
Опорний конспект
Словник термінів професії (50 слів на літеру алфавіту, з якої починається Ваше прізвище)
Питання для самоконтролю
Назвати типи термінологічних словниківПерерахувати правила укладання термінологічних словниківФорми перевірки виконання самостійної роботи студентів
Конспект
Перевірка словників термінів професії
Самостійна робота № 5
Тема: Складноскорочені слова, абревіатури і графічні скорочення
( год.)
Питання до вивчення
Правопис складноскорочених слів, абревіатур.
Графічні та лексичні скорочення.
Вимоги до знань
Знати правила внаписання складноскорочених слів, абревіатур.
Уміти використовувати складноскорочені слова, абревіатури і графічні скорочення у професійному мовленні; користуватися словниками, редагувати тексти.
Література
Івченко А. Тлумачний словник української мови. – Х.: Фоліо, 2001.
Ющук І.П. Українська мова. К.: Либідь, 2004. - с. 179-162, 161-166
Форми представлення вивченого матеріалу студентами
Конспект
Самодиктант (20 слів-абревіатур професійної спрямованості)
3. Тренувальні вправи
Питання для самоконтролю
Назвати основні правила написання складноскорочених слів.
Дати визначення лексичних та графічних скорочень
Продовжіть речення:
Не можна скорочувати…
Форми перевірки виконання самостійної роботи студентів
Конспект
Перевірка виконання тренувальних вправ
Тренувальні вправи
Скласти речення, використовуючи абревіатури Вашого фаху.
Поясніть значення даних графічних скорочень:
Ст., див., ін-т, півд. - зах., з-д, міськком, КУ КРТМО.
Самостійна робота № 6
Тема: Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм. Числівники, прийменники та дієслівні форми у професійному мовленні.
( год.)
Питання до вивчення
Прийменники у професійному мовленніПрийменник по в діловому мовленніЧислівники та дієслівні форми у професійному мовленні
Вимоги до знань
Знати особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні.
Уміти перекладати та редагувати словосполучення із використанням прийменників, числівників та дієслівних форм.
Література
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 7-ме вид., - Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005. – с. 272 - 282
Юкало В. Я. Культура мови: нвч. Посібник для студентів вищих медичних закладів освіти/ За ред.. Л. В. Струганець. – Тернопіль:Укрмедкнига, 1999. – с. 66-67
Ющук І.П. Українська мова. К.: Либідь, 2004. - с. 420 – 425
Форми представлення вивченого матеріалу студентами
Конспект
Тренувальні вправ
Питання для самоконтролю
Назвіть особливості використання прийменників у діловому спілкуванні.
Назвіть випадки, коли прийменник ПО при перекладі з російської мови залишається незмінним.
Назвіть варіанти перекладу прийменника ПО з російської на українську мову.
Форми перевірки виконання самостійної роботи студентами
Конспект та виконані вправи
Усне індивідуальне опитування
Тренувальні вправи
Запишіть подані прийменники і прийменникові сполуки українською мовою. Зіставте написання українською та російськими мовою і зробіть відповідні висновки.
Принять к сведению, отпуск по болезни, идти по воде, плыть по течению, по зову совести, в саду, отправить по почте, при жизни, возле села, по дороге, под горой, по просьбе, по требованию, из-за бездорожья, в адрес, из-за неосторожности, общаться на русском языке.Побудуйте речення, уживши один з прийменників, потрібний для вираження відношень між дієсловом та іменником.
(Через, у зв язку з, з причини) негоди змагання переносяться на наступний тиждень. (З метою, для, у зв язку з) поліпшення виховної роботи у закладі рекомендовано провести семінар кураторів груп. (Внаслідок, у зв язку з, у силу) отриманих травм було складено акт обстеження. (Щодо, з приводу, з) почутого хочу висловити свої думки. Збори відбудуться ( о, об, близько) третій годині пополудні. (Всупереч, незважаючи на, хоча й) існуючій системі програма діє.
Перекладіть російські прийменникові конструкції з прийменником ПО, запишіть. Введіть 2 конструкції у речення.
Обратиться по адресу, концерт по заявкам, замечания по докладу, по трем направлениям, по совместительству, по случаю празднования, комиссия по вопросам, специалист по электормеханике, конференция по проблеме, действовать по обстоятельствам, уехать по делу, от пуск по болезни, предложения по улучшению, по многу раз в день, мероприятия по улучшению, по случаю купить, расплачиваться по сетам, по нашим подсчетам, по техническим причинам, по итогам, по собственной воле, по требованию.
Перекладіть російські прийменникові конструкції з прийменником В, запишіть. Введіть 2 конструкції у речення.
В знак уважения, в нашу пользу, превратиться в пар, списать в расход, в честь праздника, вовлечь в работу, в соответствии с, в состав вошли, в п’яти шагах, в разговорах прошло время, в мое отсутствие, в девять часов, в будний день, в тот же год, в два предложения, не оставлять в покое, в семь метров длиной, у дверей, у руля.
Відредагуйте речення. Запишіть правильний варіант.
У тижні 7 днів. На протязі тижня буде проведено перевірку. При першому з явленні її повідомлять. При участі спонсорів було проведено акцію. При температурі 0 градусів крига починає танути. При небезпеці треба покинути робоче місце. Безпека гарантована при умові дотримання цих правил.
На місці крапок вставте необхідний прийменник : о, об, в, у, близько, коло, на, при, за. Запишіть числівники словами, відкоригувавши речення.
Повернуся …. 11 годині, зустріч розпочнеться ….11год. 30хв., …. 15 хв. почнеться робота, зараз …. 12 години, поїзд прибув … 7 вечора, процес почнеться … 30 хвилин.
Самостійна робота №7
Тема. Синтаксичні норми сучасної української мови у професійному спілкуванні. Складні випадки керування й узгодження.
( год.)
Питання до вивчення
Складні випадки керування при перекладі
Складні випадки узгодження при перекладі
Вимоги до знань
Знати особливості перекладу складних випадків керування під час перекладу українською мовою.
Вміти користуватися специфічними мовленнєвими зворотами та словосполученнями.
Вміти використовувати довідкову літературу при перекладі українською мовою.
Література
Головащук С. Українське літературне слововживання. – К., 1995
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 7-ме вид., - Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005. – с. 448
Ющук І.П. Українська мова. К.: Либідь, 2004. - с. 468 - 472
Форми представлення вивченого матеріалу студентами
Словник складних випадків керування та узгодження Вашої професії
Тренувальні вправи
Питання для самоконтролю
Який зв’язок слів у словосполученні називається керуванням?
У чому проявляється ’складність перекладу випадків керування?
Який зв’язок слів у словосполученні називається узгодженням?
У чому проявляється складність перекладу випадків узгодження?
Форми перевірки виконання самостійної роботи студентів
Словник
Тренувальні вправи
Тренувальні вправи
1. Доберіть з дужок потрібну форму залежного слова. Словосполучення запишіть.
Ліки ( для хвороби, від хвороби), розповідати ( за сина, про сина), погляд ( на життя, про життя), захворів ( через недбальство, завдяки недбальству), знущатися (з тварини, над твариною), глузувати ( з невдахи, над невдахою), зрадити ( друга, другові), пробачити ( кривдника, кривдникові), знехтувати ( пораду, порадою), опанувати ( мову, мовою), оволодіти ( мову, мовою), згідно (з наказом, наказу).
2. Утворіть словосполучення за допомогою керування. Для цього залежні слова, що в дужках, поставте в потрібному відмінку і, якщо треба, додайте до них прийменники.
Сподіватися (успіх), стикатися (труднощі), спіткнутися ( поріг), знемагати (спрага), чинити (кривда), ухилятися (робота), докоряти (брат), повідомляти (друг),ризикувати (життя), стосуватися (ми), тішитися (перемога), дошкуляти (він), поквитатися (насмішник), захаращувати (приміщення).
Перекладіть афоризми. Зверніть увагу на розбіжності в керуванні в мовах.
Кто стремится к великой цели, уже не должен думать о себе (И. Тургенев). Ценить людей надо по тем целям, которые они перед собой ставят (М.Маклай). Удовлетворите всем желаниям человека, но отымите у него цель в жизни, и посмотрите, каким несчастным и ничтожным явится он (К.Ушинский). В жизни всегда есть место подвигам (М.Горький). я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека (М.Горький).
4. Перекладіть словосполучення. Введіть 5-6 з них в речення.
Приводить в сознание, издеваться над кем, по личному делу, по своему усмотрению, по чьей вине , сверх всякого ожидания , вне всякого сравнения, по обоюдному согласию, за отсутствием чого, ретивый ( упорный) в науке, больной гриппом, за малым не месяц, согласно приказа , в ночной тиши, предпочитать кого (что), кому (чему).
Самостійна робота №8
Тема: Текстове оформлення довідково - інформаційних документів( год.)
Питання до вивчення
Види службових листів. Кореспонденція за характером інформаціїДілове листування. Вимоги до офіційного листуванняВиробничі звіти. Протокол. Витяг з протоколу.
Етикет ділового листуванняВимоги до знань
Знати нормативи оформлення довідково-інформаційної документації, класифікацію службових листів, правила ділового листування, склад реквізитів.
Уміти оформляти довідково-інформаційні документи, складати різні види ділових листів, писати протоколи, витяги з протколів.
Література
Глущик С.В. та інші сучасні ділові папери: Навч. посіб для вищ. та сер. спец. навч. закладів/ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2002. – с. 91- 99, 122 – 128
Шевчук С.В. ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. 3-тє вид. – К.: Арій., 2006. – с. 143, 214 – 224
Форми представлення вивченого матеріалу студентами
Виконані тренувальні вправи
Питання для самоконтролю
Які існують нормативи оформлення довідково-інформаційної документації ?
Які існують правила ділового листування ?
В чому полягає особливість ділового листування ?
Назвіть реквізити протоколу.
У чому полягає різниця між протоколом і витягом з протоколу?
Форми перевірки виконання самостійної роботи студентами
Виконані тренувальні вправи
Тренувальні вправи
Продовжіть речення.
Лист – це…
До листів, що потребують відповіді, належать…
Лист-вітання можна надсилати упродовж…
Листа необхідно починати із… Найпоширенішими є такі фрази …
У листах-підтвердженнях варто скористатися такими початковими фразами…
У листах - відмовах початковими можуть бути такі фрази…
У листах-повідомленнях доречною буде одна з таких наступних фраз…
Найчастіше у листах вживають такі прощальні фрази:…
Лист-повідомлення – це такий службовий лист, …
Гарантійний лист – це …
Супровідний лист – це …
Лист-нагадування – це…
Перепишіть, введіть до складу речень слова, які пом’якшать тон відмови
Змушені повідомити, що не маємо жодної змоги задовольнити Ваше прохання.
Вдячний за цікаву пропозицію, проте змушений відхилити її з особистих причин.
Ми розглянули Ваше прохання, та у нас зараз немає вакансії.
Змушені відмовити Вам.
Ми не можемо погодитися з вашою редакцією деяких пунктів проекту угоди.
Зараз ми не можемо змінити умови договору.
Повідомляємо, що ми не задоволені результатами Вашої роботи.
Цього року ми не маємо змоги матеріально підтримати Вас.
Ваші методи роботи не дали очікуваних результатів, і тому ми не зацікавлені в подальшій співпраці з Вами.
3. Продовжіть речення, визначте, в яких листах послуговуються такими мовними фразами.
Дозвольте рекомендувати Вам…
Має значний досвід…
Вона – одна з …
Має ґрунтовні…
Зарекомендував себе як…
4. Напишіть протокол загальних зборів щодо підготовки до відзначення ювілею училища.
Самостійна робота №9
Тема: Укладання фахових документів( год.)
Питання до вивчення
Заповнення індивідуальної карти стаціонарного хворого.
2. Заповнення протоколу операції.
Вимоги до знань
Знати основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила оформлення.
Уміти складати тексти документів свого фаху, бездоганно застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми літературної мови.
Література
Погиба Л. Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч.посібник. – Київ: Либідь, 2002. – с. 112 -116
Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. 3-тє видання – К.: Видавництво Арій., 2006. – с. 301 – 304
Золотухін Г. О., Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Фахова мова медика: Навч. Посібник. – К. : Здоров`я, с. 191, 226.
Форми представлення вивченого матеріалу студентами
Конспект
Тренувальні вправи
Питання для самоконтролю
Назвіть, які документи належать до документів Вашої спеціальності?
Назвіть реквізити і порядок індивідуальної карти стаціонарного хворого.
Тренувальні вправи
Заповнити індивідуальну карту стаціонарного хворого
Заповнити протокол операції
Перелік тем для самостійного опрацювання з дисципліни
«Українська мова
(за професійним спрямуванням)»
Культура мовлення під час дискусії
Специфіка мовлення медичного працівника
Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання
Типи термінологічних словників у роботі медичного працівника
Складноскорочені слова, абревіатури і графічні скорочення
Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм. Числівники, прийменники та дієслівні форми у професійному мовленні.
Синтаксичні норми сучасної української мови у професійному спілкуванні. Складні випадки керування й узгодження.
Текстове оформлення довідково - інформаційних документівУкладання фахових документів1490980590550

Приложенные файлы

  • docx 26557759
    Размер файла: 213 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий