Самост.роб_

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль № 1

Завдання
Термін виконання
Кількість балів

1.
Підготувати план-конспект з теми «Проблема походження української мови в наукових гіпотезах і концепціях». (Л.Булаховський, О.Горбач, А.Кримський, В.Німчук, В.Русанівський, І. Свєнцицький, О.Тараненко, О.Шахматов, Ю.Шевельов, О.Царук тощо).
До модуля № 1
від 0 до 10 балів

2.
Підготувати питання з теми:„Механізми денаціоналізації українського народу на мовному ґрунті”.
До модуля № 1
від 0 до 10 балів

3.
Підготувати усне повідомлення з теми: "Орфоепічна культура як обов’язковий компонент професійної культури правоохоронця".
До пр. № 1
від 0 до 8 балів

4.
Виписати складні випадки наголошення слів української мови.
До пр. № 1
від 0 до 5 балів

5.
Опрацювати тему: "Графіка й орфографія сучасної української мови"; скласти таблицю "Принципи українського правопису".
До пр. № 2,3
від 0 до 8 балів

6.
Проілюструвати переконливими прикладами всі стильові різновиди сучасної української мови.
До модуля № 1
від 0 до 5 балів

7.
Проаналізувати тексти (див.: Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник.-2-е вид., переробл.і доп..-Луганськ: РВВ ЛАВС,2004.-С.47 -53). Записати характерні ознаки стилів, попередньо визначивши їх. Зазначити відмінні й спільні ознаки.
До модуля № 1
від 0 до 5 балів

8.
Проілюструвати переконливими прикладами функціональну диференціацію лексики сучасної української мови.
До пр. № 6
від 0 до 8 балів

9.
Підготувати конспект з теми «Фразеологія у правничій сфері» за планом: 1. Джерела фразеологізмів. 2. Порушення точності фразеологізмів. Розтлумачити значення таких висловів: 1. У біду потрапляють як у прірву, зненацька, але у злочин сходять по сходах (Бестужев). 2. Судді мусять запам’ятати, що їхня справа – витлумачити закон, а не дарувати його (Бекон). 3. Осудження невинного – осудження самих суддів (Сенека). 4. У громадянському суспільстві панує або закон, або насильство (Бекон). 5. Закон – це зрівноважений розум (Аристотель). 6. Право – це все те, що є істиннє і справедливе (В.Гюго). Тільки закони можуть встановлювати покарання за злочини (Бекаріа). 8. Правосуддя є основа всіх суспільних чеснот (Гольбах). 9. Де закінчуються закони, там починається тиранія (Пітт). 10. Перш ніж карати за зловживання, потрібно зважити, чи можливо усунути причини (Вовенарг).
До пр. № 6
від 0 до 15 балів

10.
Опрацювати питання „Сучасний стан розвитку правничої термінології”.
До пр. № 7
від 0 до 10 балів


Законспектувати навчальний матеріал "Про походження української мови" (1)
Л і т е р а т у р а
Г р и ц е н к о Т. Українська мова та культура мовлення / Т. Г р и ц е н к о . – Вінниця : Нова книга., 2003. – С. 28–33.
Сучасна українська літературна мова : підруч. / А.Гриценко, Л.Мацько, М.Плющ та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Вища школа, 1997. – С. 5–8.
Українська мова. Енциклопедія. – К. : Укр. енциклопедія, 2000.
Ю щ у к І. Мова наша українська / Ю щ у к І . – К. : Вид. Центр "Просвіта", 2001. – С. 9–34.

Проаналізувати тексти (див.: Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. – 2-е вид., переробл.і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 47–53). Записати характерні ознаки стилів, попередньо визначивши їх. Зазначити відмінні й спільні ознаки (6)

Л і т е р а т у р а
Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Б а б и ч Н. Практична стилістика і культура української мови / Б а б и ч Н. – Л. : Світ, 2003. – 432 с.
В о л к о т р у б Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. В о л к о т р у б. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 256 с.
К о р ж О. Ділова українська мова для юристів / О. К о р ж. – К, 2002. – С. 53–59.
Пащук Р. І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р. І. Пащук, Н. М. Поліщук, Н. Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 26–45.
П е н т и л ю к М. Культура мови і стилістика / М. П е н т и л ю к . – К. : Вежа, 1994. – 240 с.
П о н о м а р і в О.Д. Стилістика сучасної української мови / О.Д. П о н о м а р і в. – К., 1993.
Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 23–38.
Виписати приклади складних випадків наголошення слів української мови (2 )

Л і т е р а т у р а
Г о л о в а щ у к С. Складні випадки наголошення : словник - довідник. – К. : Либідь, 1995. – 192 с.
К а л а ш н и к В.., С а в ч е н к о Л. Українсько-російський словник наголосів. – Х. : Каравела, 1997. – 112 с.
Орфоепічний словник / Уклад. М.Погрібний. – К. : Рад. школа, 1984. – 629 с.
Орфоепічний словник української мови : У 2 т. / За ред. М.Пещак. – К. : Довіра, 2001.
П а щ у к Р..І., П о л і щ у к Н..М.., Т а р а н Н..Є. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. – 2-е вид., переробл.і доп.–Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 240–255.
Словник труднощів української мови /Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Пазяк та ін. – К. : Рад.школа, 1989. – 336 с.
Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. – К. : Знання, 2004. – 367 с.

Опрацювати навчальний матеріал з проблем мовного етикету (2)

Л і т е р а т у р а
Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити // За заг. ред. Сербенської. – Львів, 1994. – С. 11 –19.
Б о г д а н С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. Б о г д а н . – К. : Рідна мова, 1998. – 476 с.
Г р и ц е н к о Т. Українська мова та культура мовлення / Т. Г р и ц е н к о. – Вінниця : Нова книга, 2003. – С.49–75.
Пащук Р. І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р. І. Пащук, Н. М. Поліщук, Н. Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 89–97.
П е н т и л ю к М. Культура мови і стилістика / М . П е н т и л ю к . – К. : Вежа, 1994. – С. 83–88.
Р а д е в и ч - В и н н и ц ь к и й Я. Етикет і культура спілкування / Я.Р а д е в и ч - В и н н и ц ь к и й . – Л. : СПОЛОМ, 2001. – 223 с.
С т е л ь м а х о в и ч М. Український мовленнєвий етикет // Урок української. – 2001. – № 3. – С. 14, 15.
Сучасна українська мова : підруч. / О.Д.Пономарів, В.А. Різун, Л.Ю.Шевченко та ін. за ред. В.А.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін. – К. : Либідь, 2008.

До поданих слів дібрати фразеологізми-синоніми: дивитися, говорити, мовчати, працювати, плакати. Занотувати відтінки їх значень (8).

Л і т е р а т у р а
Словник фразеологічних синонімів / К о л о м і є ц ь М.., Р е г у ш е в с ь к и й Є. – К. : Рад. школа, 1989. – 200 с.
Фразеологічний словник української мови: У 2 т. / Уклад. В. Білоноженко та ін. – К : Наук. Думка, 1993.
Г р и ц е н к о Т. Українська мова та культура мовлення / Т..Г р и ц е н к о. – Вінниця : Нова книга, 2003. – С. 206–208, 212–214, 248–252.
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібн. / М.В.Гуць, І.Г.Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 24, 34, 44, 232, 256.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.Бибик, І. Михно, Л.Пустовіт, Г.Сюта. – К. : Довіра: УНВЦ "Рідна мова", 1997. – С. 31, 47–49, 60, 68, 69.
Ш е в ч у к С. Українське ділове мовлення:Навчальний посібник / С. Ш е в ч у к . – К. : Літера ЛТД, 2002. – С. 41.
Ш е в ч у к С. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. Ш е в ч у к . –К. : Літера ЛТД, 2003. – С. 81, 83, 85, 89, 233.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання
(проекти)
1. Індивідуальний проект „Орфоепічна норма”
Етапи проекту
Запис невеликої промови (або декількох невеликих промов) будь-якого виду та жанру (політична, академічна соціально-побутова, церковна чи судова) українською мовою на диктофон (цифровий або касетний). Запис можна здійснювати безпосередньо, за допомогою телебачення або Інтернету.
Текстова інтерпретація запису (комп’ютерний набір: формат – А4, книжний, шрифт – Times New Roman, розмір – 12, усі поля – 2 см, вирівнювання за шириною, абзац – 1 см). Обов’язково на початку окремим абзацом подати відомості про оратора (прізвище, ім’я та по батькові, рід діяльності, посада), місце та дату виступу, джерело (Інтернет, телебачення, радіо, власний запис (зазначити своє прізвище, ім’я та по батькові, факультет, спеціальність, курс) тощо), дата здійснення запису.
Орфоепічний аналіз запису (українською мовою). Обов’язково на початку окремим абзацом подати відомості про оратора (прізвище, ім’я та по батькові, рід діяльності, посада), місце та дату виступу, джерело (Інтернет, телебачення, радіо, власний запис (зазначити своє прізвище, ім’я та по батькові, факультет, спеціальність, курс) тощо), дата здійснення запису.
Під час аналізу з’ясувати:
Особливості вимови голосних звуків оратором. Які відхилення від загальноприйнятих норм вимови голосних звуків спостерігаються?
Особливості вимови приголосних звуків оратором та відповідність цієї вимови орфоепічним нормам української мови.
Особливості вимови звукосполучень оратором (спрощення, подвоєння, подовження, асиміляція, дисиміляція тощо). Які відхилення від загальноприйнятих норм вимови звукосполучень спостерігаються?
Особливості вимови слів іншомовного походження оратором та відповідність цієї вимови орфоепічним нормам української мови.
Правильність наголошування слів.
Доцільність логічного наголосу.
Інтонаційні особливості (паузи, темп, різноманітність та виразність інтонації).
Загальні висновки та рекомендації із зазначенням ступеня впливу на вимову промовця російської або іншої мови або діалекту.
У випадку запису декількох промов аналіз треба здійснювати в порівняльному аспекті.
Готовий проект містить:
Касету або диск з записом.
Текст запису на папері А4.
Текст запису в електронному вигляді.
Орфоепічний аналіз запису на папері А4.
Орфоепічний аналіз запису в електронному вигляді.
Критерії оцінювання
Технічне виконання (запис) – 5 балів;
Робота над текстовою інтерпретацією – 10 балів;
Орфоепічний аналіз промови – 15 балів
Усього: 30 балів

2. Бібліографічний опис (10 позицій), анотування й рецензування літератури (1 джерело).
Обов’язково зазначити:
а) джерело з одним автором і більше трьох авторів;
б) журнальну чи газетну статтю;
в) словник чи багатотомне видання;
г) окрему статтю з наукового збірника.

3. Підготовка повідомлень на теми, що стосуються майбутнього фаху. (Див.тематику повідомлень). Структура роботи: план, тези, текст-повідомлення, список використаних джерел. Обсяг– до 5 сторінок.

4. Аналіз текстів професійної тематики щодо дотримання в них норм сучасної української літературної мови (за вибором).

5. За навчальним посібником (Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: Навчальний посібник / Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г.; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка, 2009) виконати завдання 1, 2, 4
(с. 55-57).

Підготовка проекту
· від 0 до 20 балів.
Підготовка виступів (повідомлень) на нижчезазначену тематику
· від 0 до 10 балів.
Доповідь на конференції
· від 0 до 25 балів.
Публікація статті у фаховому виданні
· від 0 до 30 балів.
Здобуття призового місця в ІІ турі студентських предметних олімпіад в олімпіаді
· від 0 до 25 балів.
Публікації тез в матеріалах конференції
· від 0 до 20 балів

Тематика повідомлень для індивідуально-дослідної роботи
Людська гідність як підґрунтя морально-етичних та правових взаємин у сучасному демократичному суспільстві.
Морально-етична націленість працівників ОВС при спілкуванні з населенням як чинник формування іміджу правоохоронця.
Спілкування працівників ОВС із громадськістю та засобами масової інформації.
Співвідношення правил паблік рилейшнз і принципів діяльності органів внутрішніх справ.
Українська мова в наукових поглядах Михайла Грушевського.
Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму. Поняття мовної стійкості.
Правові засади функціонування мов в Україні.
Дослідження основних форм лінгвоциду.
Статус мови в умовах розвитку демократичного суспільства.
З історії української ментальності та національної свідомості.
Рідна мова як чинник етнокультурного самовизначення та національної єдності.
Українська самоідентифікація, українська історія.
Зв’язок мови й ментальності.
Зв’язок мови і культури українського народу.
Процес породження мовлення за О.Потебнею.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль № 2

Завдання
Термін виконання
Кількість балів

1.
Підготувати зразки відмінкових парадигм іменника в межах чотирьох відмін.
До пр. № 8
від 0 до 5 балів

2.
Скласти таблицю „Правопис іменників у сучасній українській мові”
До пр. № 8
від 0 до 7 балів

3.
Розробити зразки шести типів парадигм дієслівної словозміни в однині та множині
До пр. № 8
від 0 до 8 балів

4.
Скласти порівняльну таблицю „Творення дієприкметникових і дієприслівникових форм у сучасній українській та російській мовах”
До пр. № 15
від 0 до 9 балів

5.
Скласти порівняльну таблицю „Ступені порівняння якісних прикметників в українській та російській мовах”
До пр. № 9
від 0 до 10 балів

6.
Скласти опорний конспект і порівняльну таблицю „Відмінювання числівників в українській та російській мовах”
До пр. № 10
від 0 до 8 балів

7.
Опрацювати питання „Особливості правопису прислівників та скласти опорний конспект
До пр. № 12
від 0 до 8 балів

8.
Скласти таблицю „Відмінності вживання частин мови”
До модуля № 2
від 0 до 10 балів

9.
Скласти таблицю „Відмінні ознаки кліше та штампів”; „Види кліше”.
До пр. № 13
від 0 до 5 балів

10.
Розробити дві таблиці „Види ускладнених простих речень у сучасній українській літературній мові”” і „Типи складних речень у сучасній українській літературній мові”
До пр. № 16
від 0 до 10 балівЗавдання для індивідуальної навчально-дослідної роботи
1. Бібліографічний опис (10 позицій), анотування й рецензування літератури (одне джерело).
Обов’язково зазначити:
а) джерело з одним автором і більше трьох авторів;
б) журнальну чи газетну статтю;
в) словник чи багатотомне видання;
г) окрему статтю з наукового збірника.
2. Підготовка повідомлень на теми, що стосуються майбутнього фаху. (Див.тематику повідомлень). Структура роботи: план, тези, текст-повідомлення, список використаних джерел. Обсяг– до 5 сторінок.
3. Аналіз текстів професійної тематики щодо дотримання в них норм сучасної української літературної мови (за вибором).
4. За навчальним посібником (Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: Навчальний посібник / Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г.; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр.справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка, 2009) виконати завдання 5 (стор. 142 – 256) за варіантами, визначеними викладачем.

Підготовка проекту
· від 0 до 20 балів.
Підготовка виступів (повідомлень) на нижчезазначену тематику
· від 0 до 10 балів.
Доповідь на конференції
· від 0 до 25 балів.
Публікація статті у фаховому виданні
· від 0 до 30 балів.
Здобуття призового місця в ІІ турі студентських предметних олімпіад в олімпіаді
· від 0 до 25 балів.
Публікації тез в матеріалах конференції
· від 0 до 20 балів

Тематика повідомлень для індивідуально-дослідної роботи
Суржик (сленг) як мовна проблема.
Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму.
Мова – основа самозбереження нації.
„Російсько-український словник правничої мови” як вияв національної терміносистеми.
Основні шляхи творення студентського сленгу.
Рідна мова як духовне й національне буття народу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль № 3

Завдання
Термін виконання
Кількість балів


Скласти пам’ятку: «Як підготувати текст виступу».
До пр. № 19
від 0 до 8 балів


Підготувати таблицю «Класифікація документів».
До пр. № 20
від 0 до 3 балів


Підготувати повідомлення з питання «Особливості мови ПС у процесуальних актах на всіх мовних рівнях».
До пр. № 23
від 0 до 10 балів


Підготувати документи: автобіографію, характеристику, доручення, заяву, звіт
До пр. № 21
від 0 до 10 балів


Підготуватися до комплексного лінгвістичного тестування, повторивши програмний теоретичний матеріал змістового модуля № 2 за конспектами лекцій і рекомендованими підручниками й посібниками та проаналізувавши допущені помилки при виконанні практичних занять на аудиторних заняттях і в самостійній роботі.
До модуля № 3Індивідуальні науково-дослідні завдання
Бібліографічний опис (10 позицій), анотування й рецензування літератури (1 джерело).
Обов’язково зазначити:
а) джерело з одним автором і більше трьох авторів;
б) журнальну чи газетну статтю;
в) словник чи багатотомне видання;
г) окрему статтю з наукового збірника.
Підготовка повідомлень на теми, що стосуються майбутнього фаху. (Див.тематику повідомлень). Структура роботи: план, тези, текст-повідомлення, список використаних джерел. Обсяг – до 5 сторінок.
Аналіз текстів професійної тематики щодо дотримання в них норм сучасної української літературної мови (за вибором).

4. За навчальним посібником (Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г.; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр.справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім..Е.О.Дідоренка, 2009) виконати завдання 4 та 5 (стор.265-426) за варіантами, визначеними викладачем.

Підготовка виступів (повідомлень) на нижчезазначену тематику
· від 0 до 10 балів.
Доповідь на конференції
· 25 балів.
Публікація статті у фаховому виданні
· 30 балів.
Здобуття призового місця в ІІ турі студентських предметних олімпіад в олімпіаді
· 25 балів.
Публікації тез в матеріалах конференції
· 20 балів
Підготовка виступу на підсумкову конференцію з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (до 20 балів)

Робота підсумкової конференції планується за такими напрямами:
Проблеми дослідження еволюційних тенденцій у мові
Концептосфера соціуму в літературно-художньому тексті
Документознавство: історія, теорія та практика
Теоретичні і практичні питання юридико-лінгвістичної експертизи
Комунікативні особливості мовленнєвої та позамовленнєвої діяльності.

Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 26557614
    Размер файла: 120 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий