Методрекоменд самост раб ОУвОВС


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки
Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни «ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ»
для курсантів 3 курсів ІКМ, ФГБ, ФПТ Харківського національного університету внутрішніх справ
Галузь знань 6.0304 Право__________________________________
Напрямок підготовки 6.030401 Правознавство, 6.030402 Правоохоронна діяльність_____________________________________
Спеціалізація правознавство, слідство та дізнання_______________
Освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавр______________________________________
Форма навчання денна________________________________________
м. Харків
2013
Передмова
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної исципліни «Основи управління в органах внутрішніх справ» для курсантів 3 ІКМ, ФГБ, ФПТ Харківського національного університету внутрішніх справ на 23 арк.
СХВАЛЕНО
Методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
__ __ 2013 Протокол № __

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки ХНУВС
__ __ 2013 Протокол № __
_____________ Сворак С.Д.
ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
Харківського національного
університету внутрішніх справ
з юридичних дисциплін
__ __ 2013 Протокол № __
__________ Музичук О.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри адміністративної діяльності ОВС Факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки ХНУВС
__ __ 2013 Протокол № __
_____________ Проневич О.С.
Рецензенти:
Салманова О.Ю. – к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки ХНУВС
Коптєв П.Б. – к.ю.н., заступник начальника з режиму та кадрового забезпечення Управління оперативної служби ГУМВС України в Харківській області
Розробники: д.ю.н., доцент, начальник кафедри Проневич О.С.; к.ю.н., доцент, професор кафедри Казанчук І.Д.; к.ю.н., доцент кафедри Штанько Д.О. – Х.: ХНУВС, 2013.
© Проневич О.С., Казанчук І.Д., Штанько Д.О., 2013
© Харківський національний університет внутрішніх справ
1. Загальні методичні вказівки
Навчання з дисципліни «Основи управління в органах внутрішніх справ» проходить у формі лекцій, семінарських (практичних) занять та самостійної роботи.
Дисципліна «Основи управління в органах внутрішніх справ» складається з двох модулів, які об’єднують тринадцять тем, і розраховані на 72 навчальні години, з яких 26 годин лекційних занять, 22 години семінарських занять, та 36 години навчального часу передбачено для самостійного опанування курсантами навчальних питань з дисципліни. Також передбачено проведення контрольної роботи. Підсумковий модульний контроль здійснюється у формі заліку.
Лекційні заняття – це форма аудиторного заняття курсантів, яка на проблемному рівні забезпечує доведення лектором навчальної інформації шляхом викладання загальних і особливих положень навчальної дисципліни. За своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчальної дисципліни. Лекції є основним джерелом знань, які проводяться в класичній академічній формі. Метою кожної лекції є висвітлення лектором проблемних аспектів дисципліни, характеристика основних категорій, ретельний догляд окремих особливостей теми з метою формування у курсантів комплексу сучасних знань, вмінь та навичок у сфері адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Для досягнення названої мети необхідним уявляється вивчення сучасної наукової та навчальної літератури з адміністративної діяльності органів внутрішніх справ; аналіз європейського законодавства, а також міжнародних нормативно-правових актів та ін.
Семінарське (практичне) заняття – це форма навчального заняття, під час якого викладач організує детальний розгляд курсантами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання курсантом сформульованих завдань. Контроль теоретичних знань курсантів на семінарських (практичних) заняттях забезпечується обговоренням попередньо визначених питань, до яких курсанти повинні самостійно готувати доповіді (виступи); вмінням формулювати визначення основних понять з адміністративної діяльності органів внутрішніх справ; вирішенням конкретних практичних завдань; добиранням нормативних актів тощо.
На семінарських (практичних) заняттях з дисципліни використовуються методи навчання: коротке пояснення, аналізу матеріалів дій працівників служб і підрозділів органів внутрішніх справ (міліції) щодо здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності, тренування курсантів для придбання ними навичок у складанні процесуальних документів.
Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом курсантом у час, вільний від аудиторних навчальних занять, яка складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до семінарських та практичних занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з нормативно-правовими актами (за темою заняття) та переліком рекомендованої навчальної літератури та додаткових джерел, що додається до навчальної програми дисципліни, а також самостійне виконання індивідуальних завдань передбачених програмою (ознайомлення з бланками процесуальних документів, підготовка рефератів), участь у роботі наукового гуртка, підготовка до заліку.
Самостійна робота курсанта забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, навчальні, навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для самостійної роботи курсантові також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література.
Консультації - це форма аудиторного або індивідуального заняття, яка сприяє більш глибокому та повному засвоєнню тем дисципліни.
При вивченні «Основи управління в органах внутрішніх справ» передбачається постійна робота з нормативно-правовими актами різної юридичної сили: Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Конституційного Суду України, наказами МВС України та ін. Це забезпечує актуалізацію набутих курсантами знань й ефективне застосування їх в майбутній професійній діяльності. Слід враховувати, що більшість відносин, що пов’язані із діяльністю органів внутрішніх справ, врегульовані нормативними актами, прийнятими МВС України (накази, інструкції, настанови, положення та ін.), які зазнають частих змін і доповнень. Тому в процесі вивчення даного курсу курсантам рекомендується самостійно стежити за змінами у нормативній базі. Також необхідно постійно знайомитися з періодичними правовими виданнями («Право України», «Іменем Закону», «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник України», «Міліція України», «Вісник Академії правових наук України», «Відомості Верховної Ради України», «Юридичний вісник України» та ін.).
2. Структура залікового кредиту та тематика дисципліни
Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин Вид контролю
Модуль 1 МКЗмістовий модуль № 1: Основи управління в ОВС 54 Тема № 1: Організація системи управління в органах внутрішніх справ України 6 Лекція за темою № 1 Організація системи управління в органах внутрішніх справ України 2 Семінарське заняття: Основи теорії управління. 2 Практичне заняття - Лабораторне заняття - Самостійна робота: Система управління в ОВС: Правова основа системи управління в ОВС; завдання і основні функції управління в ОВС; організаційна структура ОВС; методи управління в ОВС. 2 Тема № 2: Керівник і стиль управління в органах внутрішніх справ 6 Лекція за темою № 2 Керівник і стиль управління в органах внутрішніх справ 2 Семінарське заняття: Керівник в ОВС, поняття та сутність його стилю управління. 2 Практичне заняття - Лабораторне заняття - Самостійна робота: Сучасні тенденції оцінки особистості керівника та вимоги до керівника ОВС 2 Тема 3: Управління персоналом органів внутрішніх справ 6 Лекція за темою № 3 Управління персоналом органів внутрішніх справ 2 Семінарське заняття: Управління персоналом органів внутрішніх справ 2 Практичне заняття - Лабораторне заняття - Самостійна робота: Культурно-етичні основи діяльності персоналу ОВС. Психологічне забезпечення роботи з персоналом ОВС 2 Тема № 4: Управління безпекою персоналу органів внутрішніх справ України 6 Лекція за темою № 4: Управління безпекою персоналу органів внутрішніх справ України 2 Семінарське заняття: Управління безпекою персоналу органів внутрішніх справ України. 2 Практичне заняття - Лабораторне заняття - Самостійна робота: Особливості забезпечення особистої безпеки при проведенні масових заходів з охорони громадського порядку 2 Тема № 5: Управління соціальною роботою в органах внутрішніх справ України 6 Лекція за темою № 5 Управління соціальною роботою в органах внутрішніх справ України 2 Семінарське заняття: Управління соціальною роботою в органах внутрішніх справ України 2 Практичне заняття - Лабораторне заняття - Самостійна робота: Правовий захист працівників ОВС. Особливості соціальної роботи в ОВС і перспективи її розвитку 2 Тема № 6: Процес управління в органах внутрішніх справ України 6 Лекція за темою № 6 Процес управління в органах внутрішніх справ України 2 Семінарське заняття: Процес управління в органах внутрішніх справ України 2 Практичне заняття - Лабораторне заняття - Самостійна робота: Інформаційне забезпечення управління в ОВС 2 Тема № 7: Планування, контроль та облік в управлінні в органах внутрішніх справ 6 Лекція за темою № 7 Планування, контроль та облік в управлінні в органах внутрішніх справ 2 Семінарське заняття: Планування, контроль та облік як складова частина процесу управління в ОВС 2 Практичне заняття - Лабораторне заняття - Самостійна робота: Стадії контрольного провадження. Документальне оформлення контролю. Підстави та порядок застосування примусу в процесі здійснення контролю 2 Тема № 8: Наукова організація праці та наукова організація управління в органах внутрішніх справ 2 Лекція за темою № 8 Наукова організація праці та наукова організація управління в органах внутрішніх справ 2 Семінарське заняття - Практичне заняття - Лабораторне заняття - Самостійна робота - Тема № 9: Управління в органах внутрішніх справ за особливих (екстремальних) умов 6 Лекція за темою № 9 Управління в органах внутрішніх справ за особливих (екстремальних) умов 2 Семінарське заняття: Управління в органах внутрішніх справ за особливих (екстремальних) умов 2 Практичне заняття - Лабораторне заняття - Самостійна робота: Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими державними органами за особливих умов 2 Тема № 10: Особливості управління поліцейськими системами окремих зарубіжних країн 4 Лекція за темою № 10 Особливості управління поліцейськими системами окремих зарубіжних країн 2 Семінарське заняття - Практичне - Лабораторне заняття - Самостійна робота: Приватній поліцейські організації та детективні агентства 2 Всього за заліковим кредитом: 72 ПМК
3. Методичні вказівки до самостійної роботи
МОДУЛЬ № 1.
Змістовний модуль № 1. Теоретико-правові засади управління в органах внутрішніх справ
ТЕМА № 1: Організація системи управління в органах внутрішніх справ України
Заняття: Система управління в органах внутрішніх справ України
Навчальна мета заняття: Вивчення основних теорії управління та систему управління в ОВС України
Час проведення: 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години
Навчальні питання:
1. Загальне поняття управління. Управління як соціальне явище
2. Функції управління
3. Управлінські відносини
4. Принципи управління
5. Методи управління
6. Форми управління
7. Управління та самоуправління
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Курсантам необхідно засвоїти наступні питання: поняття й зміст управління, управління в технічних, біологічних, соціальних системах; ознаки управління; поняття системи управління в ОВС та її елементи; об’єкт та суб’єкт управління; завдання та цілі управління в ОВС; ціль, мету та завдання управління в ОВС; поняття принципів управління в ОВС; зміст принципу соцiальної спрямованостi управлiнської діяльності; сутність принципів законності, об’єктивності, комплексності й системності, гласностi, поєднання колегiальностi й єдиноначальності; поняття функцій управління і їх класифікацію; цільові функції управління; організаційні функції управління ( загальноорганiзацiйна (функцiя управлiння), матерiально-технiчного забезпечення, економiко-фiнансового розвитку, облiку i контролю, полiтико-правового забезпечення; духовно-iдеологiчного забезпечення; соцiального забезпечення та соцiального захисту робiтникiв системи, функцiя мотивації); поняття методів управління в ОВС; зміст примусових правових методів та методів переконання – духовно-ідеологічні.
Література: 1-30; 31; 35; 37; 38, 40-43; 45-47; курс лекцій
ТЕМА № 2. Керівник і стиль управління в органах внутрішніх справ
Заняття: Керівник і стиль управління в органах внутрішніх справ
Навчальна мета заняття: Визначити роль курівника в структурі ОВС, його мету, завдання та стилі управління
Час проведення: 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години
Навчальні питання:
1. Поняття і сутність стилю управління
2. Місце і роль керівника в органах внутрішніх справ України
3. Функції керівника в процесі управління
4. Організація особистої роботи керівника ОВС
5.Ділова та особиста культура керівника органу внутрішніх справ
6. Керівник органу внутрішніх справ і його здоров’я
7. Вимоги до керівників органів внутрішніх справ України
8. Роль керівника ОВС в становленні колективу ОВС
9. Оцінка особистості й діяльності керівника ОВС
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Курсантам необхідно засвоїти наступні питання: поняття і сутність стилю управління; поняття контактного, дистанційного, делегуючого, проблемного, цілепостановочного методів управління; основним видам стилю управління (директивний, демократичний та ліберальнии); місцн і роль керівника в органах внутрішніх справ; функції керівника в процесі управління; види функцій керівника (основнi i допомiжнi, постiйнi й тимчасовi, внутрiшнi й зовнішні); особливу увагу необхідно приділити органiзацiйно-адмiнiстративним, спеціальним функціям, функціям забезпечення, виховання, методичним, контрольним, громадським (представницьким) функціїям керівника ОВС; поняття та сутності рівнів регулювання культури керівника органу внутрішніх справ; вертикальним, горизонтальним відносинам, а також відносинам мiж групами спiвробiтникiв; вимогам до керівника органів внутрішніх справ; оцінці особистості й діяльності керівника, особливо методам якісної оцінки, методам кількісних показників, комбінованим методам.
Література: 1-8; 11; 13-23; 25; 27; 30-33; 45; 58-60; 64-66; 73; 75; курс лекцій
ТЕМА № 3. Управління персоналом в органах внутрішніх справ
Заняття: Персонал ОВС
Навчальна мета заняття: Засвоєння сутності діяльності персоналу ОВС
Час проведення: 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години
Навчальні питання:
1. Поняття персоналу органів внутрішніх справ
2. Основні положення роботи з персоналом ОВС
3. Стимулювання персоналу органів внутрішніх справ
4. Культурно-етичні основи діяльності персоналу ОВС
5. Психологічне забезпечення роботи з персоналом ОВС
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Курсантам необхідно засвоїти наступні питання: поняття персоналу органів внутрішніх справ; класифікацію персоналу ОВС; основні положення управління персоналом ОВС; мету управління персоналом ОВС; основні принципи управління персоналом ОВС; поняття та напрямки кадрової політики в ОВС України; стимулювання персоналу органів внутрішніх справ; моральні та матеріальні засоби стимулювання персоналу ОВС; культурно-етичні основи діяльності персоналу ОВС; моральні основи професійної діяльності працівника ОВС України; внутрішню та зовнішню культуру; психологічне забезпечення роботи з персоналом ОВС; мету та основні завдання психологічного забезпечення роботи з персоналом ОВС.
Література: 1-6; 8; 9; 11; 12; 14-17; 20; 22; 23; 30; 31; 33-35; 45-47; 58; 65; 73; курс лекцій
ТЕМА № 4. Управління безпекою персоналу органів внутрішніх справ
Заняття: Управління безпекою персоналу органів внутрішніх справ
Навчальна мета заняття: Вивчення діяльності ОВС щодо забезпечення безпеки персоналу
Час проведення: 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години
Навчальні питання:
1. Сутність безпеки персоналу
2. Умови та причини порушень безпеки персоналу
3. Заходи забезпечення безпеки персоналу
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Курсантам необхідно засвоїти наступні питання: сутність безпеки персоналу ОВС; поняття небезпеки; сутність управління безпекою персоналу ОВС; фактори та причини порушень безпеки персоналу ОВС; понять недостатньої професійної підготовленості, недосвідченості необережність; відсутність або неповнота необхідної інформації; інформаційні перешкоди та інформаційне перевантаження; поняття та зміст категорій обмеження часу на прийняття правильного рішення, адекватної ситуації, великі фізичні навантаження, що призводять до перевтомлення, виснаження, втрати почуття обережності та здатності до самозахисту, агресивності оточення, страху отримати ушкодження, нестандартності ситуації; заходи забезпечення безпеки персоналу ОВС.
Література: 1-6; 10-12; 14; 17; 19; 21-23; 31; 35; 41; 44; 46; 48; 52; 55-58; 60; курс лекцій
ТЕМА № 5. Управління соціальною роботою в органах внутрішніх справ України
Заняття: Соціальна робота в органах внутрішніх справ України
Навчальна мета заняття: Визначення спектру соціальної роботи в ОВС
Час проведення: 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години
Навчальні питання:
1.Зміст соціальної роботи в органах внутрішніх справ
2. Фінансове і матеріальне забезпечення персоналу ОВС
3. Соціальне забезпечення персоналу ОВС
4. Правовий захист персоналу ОВС
5. Особливості соціальної роботи в ОВС і перспективи її розвитку
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Курсантам необхідно засвоїти наступні питання: головні завдання та зміст соціальної роботи в ОВС; напрями соціальної роботи в ОВС; об’єкт та суб’єкт соціальної роботи; правову організація соціальної роботи в ОВС; поняття та зміст фінансового і матеріального забезпечення працівників ОВС; правову регламентацію фінансового і матеріально-технічного забезпечення працівників ОВС; особливості грошового утримання працівника ОВС; зміст соціальне забезпечення персоналу ОВС; особливості правової регламентації соціального забезпечення персоналу ОВС.
Література: 1-6; 8; 10; 12; 14; 17; 19; 21-23; 31; 32; 34; 35; 44; 45; 71; курс лекцій.
ТЕМА № 6. Процес управління в органах внутрішніх справ
Заняття: Організація процесу управління в ОВС
Навчальна мета заняття: Засвоєння основ та безпосередньо процесу управління в ОВС
Час проведення: 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години
Навчальні питання:
1. Зміст, організація, технології процесів управління
2. Поняття і види управлінських рішень в ОВС
3. Документальне оформлення управлінських рішень
4. Організація виконання управлінських рішень
5. Інформаційне забезпечення управління в ОВС
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Курсантам необхідно засвоїти наступні питання: поняття й зміст процесу управління; види управлінської діяльності; технічний, виробничий, правовий і соціальний аспекти процесу управління; поняття та види управлінських рішень; вимоги до управлінських рішень; внутрішні та зовнішні управлінські рішення; види управлінських рішень (стратегічні, оперативні, індивідуальні, нормативні, постійні, тимчасові, загальні, окремі, усні, письмові); процес підготовки й прийняття управлінських рішень; етапи підготовки та прийняття управлінських рішень; документальне оформлення управлінських рішень; документування і документообіг; вхідний, вихідний та внутрішній документопотоки; організація виконання управлінських рішень.
Література: 1-30; 31; 35-40; 46-49; 57-59; 62-64; 75; курс лекцій
ТЕМА № 7. Планування, контроль та облік в управлінні в органах внутрішніх справ
Заняття: Організація та здійснення планування, контролю та обліку в ОВС
Навчальна мета заняття: Визначення основних методів та реалізація планування, контролю та обліку в ОВС
Час проведення: 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години
Навчальні питання:
1. Види та форми планів, їх характеристика. Структура поточного плану.
2. Принципи планування та вимоги до планів в ОВС.
3. Методика планування.
4. Поняття та зміст контролю.
5. Система контролю в ОВС.
6. Поняття, види та форми обліку в ОВС.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Курсантам необхідно засвоїти наступні питання: види та форми планів, їх характеристика; загальні, спеціальні та особисті планах; структура поточного плану; принципи планування та вимогах до планів в ОВС; сутність принципів законності, науковості, системності, безперервності, ефективності; вимогах до планів; методика планування; сутність методу послідовних наближень; балансового методу та методі варіантів, програмно-цільовому методі; етапи підготовки планів; поняття та сутність контролю; цілі та завдання контролю; принципи здійснення контролю; система контролю в ОВС; об’єкт, суб’єкт контролю та предмет контролю; стадії проведення контролю; поняття, види та форми обліку в ОВС.
Література: 1-9; 11; 14; 27; 29- 31; 35-55; 62; 69; 74; курс лекцій.
ТЕМА № 8. Наукова організація праці та наукова організація управління в органах внутрішніх справ
Заняття: Наукова організація праці в ОВС
Навчальна мета заняття: Вивчення концепцій та основних критеріїв наукової організації праці в ОВС
Час проведення: 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години
Навчальні питання:
1. Сутність наукової організації управління і наукової організації праці.
2. Принципи наукової організації праці в ОВС.
3. Реалізація заходів щодо наукової організації управлінської праці в органах внутрішніх справ.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Курсантам необхідно засвоїти наступні питання: сутність наукової організації управління і наукової організації праці. Наукова організація праці. Зміст наукової організації праці. Завдання наукової організації праці. Принципи наукової організації праці в ОВС. Науковість, комплексність, актуальність, плановість, безперервність, нормативність (законність), економічність. Реалізація заходів щодо наукової організації управлінської праці в органах внутрішніх справ.
Література: 1-25; 31-45; 48-70; курс лекцій.
Тема № 9: Управління в органах внутрішніх справ за особливих (екстремальних) умов
Заняття: Організація управління в органах внутрішніх справ за екстремальних умов
Навчальна мета заняття: Вивчення процесу організації управління в ОВС за екстремальних умов
Час проведення: 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години
Навчальні питання:
1. Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов.
2. Характеристика управління в органах внутрішніх справ за особливих умов.
3. Управління органами внутрішніх справ при надзвичайному стані.
4. Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими державними органами за особливих умов.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Курсантам необхідно засвоїти наступні питання: поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов; аномальні явища природного характеру; аномальні явища техногенного характеру; аномальні явища біологічного характеру; причини виникнення особливих умов; типи факторів раптовості; класифікація особливих умов; характеристика управління в органах внутрішніх справ за особливих умов; види типових планів управління ОВС за особливих умов; етапи розробки типових планів; форми реагування на особливі умови; управління органами внутрішніх справ при надзвичайному стані; поняття надзвичайного стану; умови введення надзвичайного стану; обов’язки та завдання, що покладаються на ОВС за умови оголошення та введення надзвичайного стану; взаємодія органів внутрішніх справ з іншими державними органами за особливих умов.
Література: 1-8; 11; 14; 16; 17; 19; 21-24; 28; 31; 35-40; 44; 46-48; 56; 57; 72; 75; курс лекцій.
Тема № 10: Особливості управління поліцейськими системами окремих зарубіжних країн
Заняття: Поліцейські системи зарубіжних країн
Навчальна мета заняття: Вивчення особливостей поліцейських систем зарубіжних країн
Час проведення: 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 години
Навчальні питання:
1. Загальна характеристика поліцейських систем деяких зарубіжних країн
2. Структура, функції та системи управління поліцейськими органами окремих зарубіжних країн.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Курсантам необхідно засвоїти наступні питання: загальну характеристику поліцейських систем деяких зарубіжних країн. Особливості управління поліцейськими системами в зарубіжних країнах. Структуру, функції та системи управління поліцейськими органами окремих зарубіжних країн. Національна поліція Франції. Поліція Сполучених Штатів Америки. Поліція Канади. Поліція Італії. Поліція Великобританії. Поліція Федеративної Республіки Німеччини. Поліція Австрії. Поліція Литви, Латвії, Естонії та Молдови. Органи внутрішніх справ Російської Федерації.
Література: 1-6; 22-24; 26; 28; 31; 35; 38; 46; 47; 56; 59; 73; курс лекцій.
4. Інформаційне та методичне забезпечення
4.1. Методичне забезпечення:
Робоча навчальна програма з дисципліни дисципліни «Основи управління в органах внутрішніх справ».
Навчальна програма з дисципліни дисципліни «Основи управління в органах внутрішніх справ».
Тематичний план з дисципліни дисципліни «Основи управління в органах внутрішніх справ».
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни дисципліни «Основи управління в органах внутрішніх справ».
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни дисципліни «Основи управління в органах внутрішніх справ».
4.2. Рекомендована література:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом від 28.12.60 ( 1000-05 )// ВВР.-1961.-№ 2.-Ст. 15 (зі змінами)
Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з змінами та доповненнями).
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.: Постанова Верховної Ради УССР // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 38. – Ст. 502.
Про державний суверенітет України: Декларація від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №31. – Ст. 429 (із змінами та доповненнями).
Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю Закон України від 30.06.1993 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. - 1993. – № 35. – Ст. 358, (зі змінами і доповненнями) // Офіційний Вісник України. – 2003. – №23. – Ст. 1021.
Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5.05.1995 р. № 356/985 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 34. – Ст. 266.
Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з корупцією» щодо суб’єктів корупційних діянь та інших правопорушень: Закон України від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради. - 2006. - №32.- Ст.272.
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303., (із змінами та доповненнями).
Про державну таємницю: Закон України від 10.06.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16. – Ст. 93.
Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.
Про пенсiйне забезпечення військовослужбовців і осiб начальницького i рядового складу органiв внутрішніх справ: Закон України від 9.04.1992 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 399.
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України Закон  вiд 23.12.1993 р.,  № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №11., із змінами і доповненнями згідно із Законом України № 3111-III від 07.03.2002. – Ст. 50.
Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №11. – Ст.51., (із змінами та доповненнями).
Про Дисциплінарний Статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 02.02.2006 р. № 3460-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 29. – Ст. 245.
Про інформацію: Закон України від 02.10.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650 (зі змінами).
Про Національну програму інформатизації: Закон України. // Юридичний вісник України. – 1998. - № 18. – С. 2-8.
Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 31. – С. 286.
Про інформаційні агентства: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 13. – С. 83., (із змінами та доповненнями).
Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – С. 45., (із змінами).
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. С. 229.
Про участь в міжнародних миротворчих операціях: Закон України від 23.04.1999 р., № 613–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 22-23. – Ст. 202.
Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 4.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 236.
Про внесення змін і доповнень в КПК України і деякі інші Законодавчі акти України в зв'язку з утворенням податкової міліції: Закон України від 05.02.1998р. // Голос України. – 1998. – № 31.
Угода про взаємодію держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на випадок евакуації їх громадян з третіх країн у разі виникнення надзвичайних ситуацій: Закон України / Офіційний вісник України. – 2007. – № 95. – С. 113.
Угода про взаємодію міністерств внутрішніх справ незалежних держав у сфері боротьби зі злочинністю: Закон України / http://www.rada.gov.ua.
Про затвердження Угоди про створення Віртуального Центру ГУУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів і Міждержавної Інформаційно-Аналітичної Системи (МІАС) ГУУАМ: Указ Президента України від 1.04.2004 р., № 386 / http://www.rada.gov.ua.
Європейська Конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957 р. / Офіційний вісник України, 2004. – № 26. – С. 1734.
Положення про Міністерство внутрішніх справ: Указ Президента України від 17.10.2000 р., № 1138 // Офіційний вісник України. – 2000. – №42. – Ст. 1774 (із змінами та доповненнями).
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 4.10.2006 р., №1383 (дію Постанови відновлено згідно з Указом Президента України №577/2007 від 27.06.2007) // Офіційний вісник України від 18.10.2006 р. - 2006. - №40. - Стор.106. - Ст.2687.
Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР: Постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 р., №114. / Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. - К., 1993.
Про посилення соціального захисту військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ: Указ Президента України від 23.02.2002 р. № 173/2002. // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 44. – С. 15.
Про Цільовий план Україна - НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна – НАТО: Указ Президента України від 01.04.2008 р., № 289. // Урядовий кур'єр, 2008. / http://zakon.rada.gov.ua.
Про умови оплати праці працівників органiв внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1993 р., (із змінами та доповненнями). // Урядовий кур'єр. – 1993. / http://zakon.rada.gov.ua.
Положення про порядок і умови державного особистого обов’язкового страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.1992 р., (із змінами та доповненнями).
Про створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи: Постанова Кабінету Міністрів України №898 від 02.08.1996 р. (із змінами)
Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні: Указ Президента України № 628/96 від 5.08.1996 р. (із змінами і доповненнями). // Урядовий кур'єр вiд 10.08.1996. / http://zakon.rada.gov.ua.
Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України: Постанова Верховної Ради України від 22.04.1993 р. // Відомості Верховної Ради - 1993.- №22.- Ст.234.
Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України №844 від 14.06.2002 р.
Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки МВС України: Наказ МВС України № 868 від 10.10.2005 р.
Про затвердження структури центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 650 від 03.07.2002 р., (із змінами).
Про організацію діяльності органів досудового слідства системи міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України №160 від 20.02.2006 р.
Інструкція з організації роботи чергової частини міського, районного відділу (управління) внутрішніх справ, лінійного відділу (відділення) внутрішніх справ на транспорті, міського, селищного відділу (відділення) міліції: Наказ МВС України від 18.08.1992 р., № 485.
Про громадську колегію при Міністрові внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 07.07.2005 р., № 531.
Про затвердження типових положень про управління, відділи ДАІ ГУМВС, УМВС України, міжрайонний відділ, відділення ДАІ: Наказ МВС України від 16.09.2006 р., № 920.
Про нормативне забезпечення організаційно-штатної роботи: Наказ МВС України від 25.02.2004 № 190.
Про затвердження Настанови про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС України з ліквідації масових заворушень: Наказ МВС України від 11.11.2003 р., № 1345Дск.
Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ МВС України та Державного департаменту з питань виконання покарань від 04.11.2003р. № 1313/203 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 15.01.04 р. за № 46/8645).
Про затвердження Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та Галузевої класифікації основних посад Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 24.03.2006 р., №301.
Про визначення прав начальників органів, підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 12.06.1992 р., № 441.
Про заходи по реалізації управлінської діяльності ОВС України: Наказ МВС України від 02.07.1993 р., № 389.
Про затвердження положення про організацію виховної роботи з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 17.06.2000 р., № 385.
Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією в органах внутрішніх справ України: наказ МВС України № 1082 від 20.09.2004 р.
Про стан дисципліни в діяльності ОВС та заходи щодо її зміцнення: Рішення колегії МВС України № 1 КМ/1 від 15.05.2001 р.
Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22.03.2005 р. №181 (Зареєстровано в Мінюсті 23.05.2005 за №559/10839).
Положення про проведення службового розслідування в ОВС: Наказ МВС України від 06.12.1991 р., №552.
Про затвердження Інструкції з організації обліку кадрів в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 30.12.2005 р., № 1276.
Програма інформатизації органів внутрішніх справ України на 2000-2005 рр. / Рішення колегії МВС України від 28 грудня 1999 р., № 8 Км/1.
Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Наказ МВС України від 14.04.2004 р. № 400 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 2004р. за № 571/9170).
Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.10.2004 р. № 1177 (Зареєстровано в Мінюсті 26.10.2004 за №1361/9960).
Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в оранах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України №1155 від 04.10.2003р. (Зареєстровано в Мінюсті 01.03.2004 за №259/8858).
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ МВС України № 185 від 22.02.2001р. (із змінами та доповненнями).
Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України: Наказ МВС України № 55 від 20.01.2004 р.
Про порядок оформлення та видачі службових посвідчень: Наказ МВС України від 04.11.2003 р., №1305.
Про затвердження Інструкції Про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу України: Наказ МВС України № 568 від 6.09.1993 р.
Про затвердження Положення про Головне Інформаційне бюро МВС України: Наказ МВС України № 157 від 24.03.1993 р.
Про підвищення ефективності функціонування автоматизованої інформаційної системи розшуку викрадених транспортних засобів (АІС “Угон”): Наказ МВС України від 15.02.1995 р., № 99.
Про заходи щодо поліпшення управлінської діяльності МВС України: Наказ МВС України від 11.04.1997 р., № 241.
Про Комплексну программу кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх справ та забезпечення законності і дисципліни: Наказ МВС України від 30.06.2001 р., №515.
Про затвердження Положення про організацію початкової підготовки працівників органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 05.10.2003 р., №1173.
Про реформування галузевої системи освіти та забезпечення ступеневої підготовки фахівців для органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 15.03.2006 р., № 263.
Про затвердження Інструкції з організації обліку кадрів в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 30.12.2005 р., № 1276.
Про затвердження Інструкції про порядок формування в органах внутрішніх справ України резерву кадрів на висування та організацію роботи з ним: Наказ МВС України від 27.04.2001 р., № 335.
Про громадську колегію при Міністрові внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 07.07.2005 р., № 531.
Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України: Схвалений колегією МВС України від 5 жовтня 2000 р. – №7 КМ/8. - http://imzak.org.ua/Про затвердження Інструкції про відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ: Наказ МВС України № 60 від 31.01.1996 р.
Про затвердження Положення про наставництво в органах внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 960 від 15.12.1999 р.
Про затвердження положення про організацію виховної роботи з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 17.06.2000 р., № 385.
Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 21.10.2000 р., № 759.
Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 23.02. 2001 р., № 148.
Про підвищення рівня загальної та професійної культури, службової етики працівників органів внутрішніх справ та ролі керівників в організації виховної роботи: Наказ МВС України № 583 від 12.08.1992.
Про невідкладні заходи щодо підвищення рівня загальної та професійної культури працівників органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 29.04.2001 р., № 322.
Про затвердження Положення про Департамент роботи з персоналом Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 14.01.2002р., №33.
Про затвердження положення про організацію виховної роботи з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 385 від 17.06.2000 р.
Про загальну структурну чисельність МВС України: Закон України від 10.01.2002 р. №2925–III. // Довідник працівника міліції. – Т. 1. – К., 2003. – С. 67.
Про організацію діяльності органів досудового слідства системи міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України №160 від 20.02.2006.Про затвердження Комплексної програми вдосконалення бойової та психологічної підготовки особового складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 26.05.2005 р., №385.
Про затвердження Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загально кримінальної спрямованості: Наказ МВС України від 30.04.2004р., № 458.
Про вдосконалення діяльності підрозділів дізнання органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 02.09.2008 р., № 422.
Положення про медичне забезпечення особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України при виконані опретаивно-службових завдань за умов виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також під час охорони громадського порядку в умовах маових заворушень та проведенні масових заходів: Наказ МВС України від 04.11.2003 р., №1296.
Про затвердження Положення про службу психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 28.06.1997 р., № 423.
Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей: Наказ МВС України від 31.10.2003 р. № 1276.
Про організаційне забезпечення миротворчої діяльності МВС України: Наказ МВС України від 07.12.2003 р., № 1490.
Положення про Комісію МВС України з відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях: Наказ МВС України від 7.12.2003 р., № 1490.
Порядок відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях: Наказ МВС від 7.12.2003 р., № 1490.
Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Наказ МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 9.01.1997 р., № 3/1/2/5/2/2.
Положення про Комісію з питань організації та правового забезпечення міжнародної миротворчої діяльності органів внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 7 грудня 2003 р., № 1490.
Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 220 // Звід постанов Кабінету Міністрів України. – 1998. – № 5. – Ст. 281.
4.3. Навчальна та наукова література (основні джерела):
Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні / НАН України: Інт держави і права ім. Корецького. – К.: Ін. Юре, 1997. – 48 с.
Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. – К.: Наук. думка, 1990. – 145 с.
Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
Бандурка О.М. Теорія і практика управління в органах внутрішніх справ. – Х., 2004. – 780 с.
Бандурка О.М., Соболєв В.О.Теорія та методи роботи з кадрами в органах внутрішніх справ. – Х., 2000.
Бандурка О.М. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ. – Х., 2001.
Бачило І.Л. Функції органів управління. – К., 1990. – 292 с.
Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг.ред. О.М. Бандурки. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336с.
Калюжний Р.А. Шамрай В.О. Швець М.Я. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики / Академія держ. податк. служби України. – К., 2002. – 296 с.
Ануфрієв М.І. Основні напрямки кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України: організаційно-правовий аспект. – Харків: НУВС, 2001. – 238с.
Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1999. – 511 с.
Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. д.ю.н., проф. Авер’янова В.Б. – К.: Факт, 2003. – 384 с.
Теория управления в сфере правоохранительной деятельности // Под. ред. В.Д. Малкова. – М., 1990. – 233с.
Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. – К., 1999. – 164 с.
Чколов В.Д., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления. – М., 2003. – 349 с.
Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України. Навч. посібник. – К.: Атіка,2002. – 144с.
Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії) / Одеська націон. юрид. академія. – О.: Юридична література, 2004. – 328 с.
Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Опалева и Г.В. Дубова. – М., 1997.
Фельзер А.Б., Доброневський О.В. Техніка роботи керівника: Навч. посібник. – К., 1993. – 346с.
Гришин А.А. Нравственная культура руководителя органа внутренних дел и пути ее формирования: Тр. Академии внутр. дел. – М., 1990.
Сущенко В.Д., Смирнов А.М., Коваленко О.І., Смирнов А.А. Організація управління персоналом в органах внутрішніх справ / Національна академія внутріш. справ України. – К., 1999. – 352 с.
Лавриненко О.В. Правовая и социальная защита работников органов внутренних дел Украины. – Х., 1999.
Матюхіна Н.П. Сучасні проблеми управління персоналом ОВС України: Наук.- практ. посібник. – Х., 2002.
Матюхіна Н.П. Безпека життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України (загально управлінські підходи). – Х., 2001.
Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1999. – 511 с.
Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Опалева и Г.В. Дубова. – М., 1997.
Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навч. посібник. К.: Атіка, 2002. – 576 с.
Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-практ. посібник. – Харків: «Основа», 2003. – 324 с.
Анисимков В.М., Буничев Ю.А. Полиция ХХ1 века: концепции и механизм реализации. – М., 1998.
Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. – М., 1990.
Смирнов М.П. Полиция зарубежных стран и ее оперативно-розыскная деятельность: Учеб. пособие / Под ред. Е.В. Токарева. – М., 1995.
Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран: Учеб.пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 416 с.
Губанов А. В. Полиция зарубежных государств. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика, кадровое обеспечение деятельности, международное полицейское сотрудничество: Монография. – М.: Московская академия МВД России. – 2001. – 343 с.
4.4. Додаткова література:
Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. – М., 1990. – С.32.
Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793. (із змінами та доповненнями).
Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №46. – Ст.366.
Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (зі змінами).
Про державну службу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52. – Ст. 490., (із змінами та доповненнями).
Конвенцiя про правову допомогу i правовi взаємовiдносини в цивiльних, сiмейних i карних справах від 22.01.1993 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 417.
Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій та законності в забезпеченні прав і свобод людини: Постанова Верховної Ради України № 1592-III від 23.03.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 45. – Ст. 93.
Про символіку органів Міністерства внутрішніх справ України: Указ Президента України № 1346 від 19.12.2000. / Офіційний сайт Верховної Ради України: http: www.rada.gov.ua.
Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України № 382 від 28.12.1991. / Офіційний сайт Верховної Ради України: http: www.rada.gov.ua.
Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції: Указ Президента України від 09.02.2004 р., № 175 / Офіційний вісник України, 2004. — № 6. — С. 307.
Про внесення змін до Закону України «Про статут ветеранів військової служби та їх соціальний захист»: Закон України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 127.
Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків: Указ Президента України від 17 березня 1998 р. // Міліція України. – 1998. - № 3. – С.4.
Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 1991 р. № 49. (із змінами та доповненнями).
Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України: Наказ МВС України від 28 липня 1994 р. № 404.
Кодекс поведiнки посадових осiб по пiдтриманню правопорядку: Прийнято Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних нацiй від 17 грудня 1979 р. // Збiрник нормативних актiв України з питань правопорядку. – К., 1993.
Кодекс поведiнки, що стосується вiйськово-полiтичних аспектiв безпеки: Ухвален Главами держав – учасниць РБСЄ в Будапештi 4–5 грудня 1994 р.
Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю: Наказ Генерального прокурора України №1/1 від 28.10.2002.
Про організацію прокурорського нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами та іншими державними органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю: Наказ Генерального прокурора України №4/2 від 28.10.2002.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекцій. – М.: Юридическая литература, 1997. – 399 с.
Бакеев В.А. Социально-психологические аспекты перестройки управления в органах внутренних дел. Лекция. - М., 1989.
Зеркин Д.П., Ігнатов В.Г. Основы теории государственного управления. Курс лекций. – Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2000. – 448 с.
Герасимов А.П. Закономерности управления правоохранительной деятельностью органов внутренних дел: Учеб. пособие. - М., 1988.
Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту i управлiнської дiяльностi. – К., 1994.
Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – 101с.
Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Багуцький, В.М. Паращук та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – 520 с.
Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К., Атака, 2008. – 624 с.
Бандурка О.М., Арістова І.В. Принцип формування інформаційного середовища органів внутрішніх справ України. // Міліція України. – 1999. - № 3-4. – С. 12-13.
Чмиль Б.Ф. Роль руководителя в формировании здорового морально-психологического климата в коллективе ОВД // Актуальные проблемы нравственного и эстетического воспитания слушателей в специализированном вузе МВД СССР: Сб. науч. статей. - Н. Новгород. – 1990. Лихолоб В.Г. Органи внутрiшнiх справ у боротьбi iз злочиннiстю. (Морально-правовий аспект реалiзацiї закону). - К., 1991.
О сотрудничестве МВД Украины в сфере борьбы с организованной преступностью: Многосторонний договор о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью между Федеральной службой безопасности РФ и органами безопасности и специальными службами государств-участников СНГ: Распоряжение № 231-РП // СЗРФ. - 1995. - № 22. - Ст. 2052.
Общая характеристика средств вычислительной техники и принципы работы ЭВМ, используемых в ОВД: Метод. разработка / Под ред. Н.Я.Швеца. - К., 1990.
Основы управления в органах внутренних дел: Учеб. пособие / Под ред. А.П.Коренева. - М., 1994.
Правова система України: Теорiя i практика: Тез. доп. i наук повiдомл. наук.-практ. конф. Київ, 7–8 жовт. 1993 р. / Вiдп. ред. Ю.С. Шемшученко. - К.,1993.
Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник. – К.: «Центр навчальної літератури». – 2005. – 304 с.
Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини. – Д.: Дніпропетровський університет, 2003. – 448 с.
Кліменко Н.І. Правоохоронні органи України. Навч. посібник. К.: Вид-во Європ. ун-ту 2002. – 194 с.
Білоус В.Т. та ін. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2002. – 318 с.
Міжнародна поліцейська асоціація: мета і завдання об’єднання // Іменем Закону. – 18.05.2001. – № 20.
Понад 130 країн світу – діапазон співпраці Інтерполу // Іменем Закону. – 08.12.2000. – № 50. – С. 1-2.
Правовые вопросы управления в сфере обеспечения правопорядка: Сб. науч. трудов. - М., 1982.
Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – 101с.
Матюхіна Н.П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління. – Х., 2001.
Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. – М., 1990.
Запорожцев Є.І. Функції системи управління органів внутрішніх справ. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 58-69.
Кунєв Ю.Д. Основні аспекти організуючого впливу принципів державного управління на цілі органів внутрішніх справ. // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – Луганськ, 2000. – С. 255-263.
Фролов Ю. Реформування органів внутрішніх справ: шляхи реалізації // Вісник Запорізького юридичного інституту. – № 2. – 2000. – С. 40-48.
Венедиктов В.С. Правові питання проходження служби та соціально-правового захисту працівників ОВС. // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 5. – С. 218-222.
Дяченко С. Належить посилити соціальний захист працівників органів внутрішніх справ. // Право України. – 2001. – № 3. – С. 94-97.
Арістова І.В. Інформатизація діяльності органів державної влади: підготування та прийняття управлінських рішень // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – № 1. – С. 106-112.
Бандурка О.М., Арістова І.В. Принцип формування інформаційного середовища органів внутрішніх справ України. // Міліція України. – 1999. - № 3-4. – С. 12-13.
Матюхіна Н.П. Деякі особливості управління стресами в органах та підрозділах внутрішніх справ // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. - № 11.
Вопросы борьбы с преступностью за рубежом: Реф.сб. / ГИЦ МВД России. – М., 1995. – Вып. 31-32; 1996. – Вып. 32- 37;. М., 1997. – Вып. 37.
Тимченко О.В. Суицидальное поведение сотрудников ОВД: классификация причин и основные направления профилактической работы // Вісник університету внутрішніх справ. – 1999. - № 8.
Борщ В.М. Контроль как необходимое условие управленческой деятельности // Бюллетень по обмену опытом. - К.: МВД Украины, 1992. - № 107. - С. 8-12.
Богданов М.В. Контроль в управленческой деятельности органов внутренних дел: учебное пособие. - Ташкент, 1989.
4.5. Інформаційні ресурси
1. http://zakon.nau.ua/
2. http://iportal.rada.gov.ua/
3. http://www.kmu.gov.ua/control/4. http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index

Приложенные файлы

  • docx 26557577
    Размер файла: 76 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий