самост 1. 2013 doc

©
Херсонський державний аграрний університет
Редакційно-видавничий центр «Колос»

Міністерство аграрної політики України

Херсонський державний аграрний університет

Кафедра менеджменту
організацій
Методичні рекомендації
до виконання індивідуальної роботи
з “Менеджменту і маркетингу”
для студентів 4-го курсу
біологотехнологічного факультету
денної та заочної форм навчання
всіх форм навчання
спеціальності “ Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ”


Херсон- 2013

Боліла С.Ю. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з „ Менеджменту і маркетингу” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „ Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ”.
Херсон: ХДАУ, 2013- 43


Рецензент : к. е.н. Самайчук С.І.В методичній розробці розкриваються основні вимоги до виконання індивідуальної роботи і її захисту, критерії оцінювання роботи, наводяться варіанти теоретичних і практичних завдань, що закріплюються індивідуально за кожним студентом. Використовуються для самостійного опрацювання студентами біологотехнологічного напрямку для рівня підготовки „бакалавр”.
Затверджено для використання в навчальному процесі на засіданні кафедри менеджменту організацій

Протокол № __________ від ___________ 2013 р.
Завідуючий кафедрою , д.е.н., професор Соловйов І.О.
Зміст

стор.


Вступ-------------------------------------------------------------------- 4

1.Загальні вимоги до виконання індивідуальноїроботи---------- 5
2. Таблиця закріплення варіантів завдань для виконання
індивідуальної роботи---------------------------------------------- 14
3. Теоретична частина -------------------------------------------------16
4. Розрахункові задачі--------------------------------------------------18
5. Комплексна ситуаційна задача “Аналіз конкурентоспроможності фірми---------------------------------- 29 Рекомендована література----------------------------------------- 36 Додатки----------------------------------------------------------------- 42

Вступ
Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної економіки та розвиток різних форм господарювання висуває перед підприємцями нові,і більш складні та відповідальні завдання. Рішення цих завдань можливе тільки за умов підвищення підготовки рівня кадрів і, на цій основі, відповідного кадрового забезпечення галузі.
Сучасний етап економічної реформи передбачає розвиток ініціативи, реалізації підприємницьких талантів, зміну систему роботи з кадрами, підвищення вимог до діяльності керівників та спеціалістів як по організації виробництва, так і по реалізації товарів та послуг населенню. Сучасні працівники АПК України, насамперед, спеціалісти і керівники повинні мати глибокі теоретичні та практичні знання роботи в умовах ринкової економіки, вміти самостійно узагальнювати результати роботи, робити правильні висновки, впроваджувати нові рішення для підвищення ефективності роботи підприємств та всебічного задоволення потреб покупців. Від них вимагається як загальне розуміння сутності ринкових відносин, так і переосмислення місця та ролі сфери їх професійної діяльності.
Що їм необхідно зробити в першу чергу, - так це підсилити увагу не тільки до виробничої, але і до збутової діяльності у самому широкому значенні цього слова. Проте досвіду менеджерської і маркетингової діяльності в них поки що недостатньо. Ефективному рішенню вищевказаних задач в значній мірі буде сприяти вивчення студентами курсу "Менеджмент і маркетинг" , що призначений озброїти існуючих та майбутніх керівників і спеціалістів знаннями і навиками в області теорії і практики організації управлінської діяльності в умовах ринку.
Більш глибокому, не тільки теоретичному , а насамперед практичному вивченню дисципліни і придбанню практичних навичок по впровадженню майбутніх знань буде сприяти виконання контрольної роботи по менеджменту і маркетингу, мета якої - спонукати керівників і спеціалістів до творчого застосування форм та методів менеджменту і маркетингу і, тим самим, сприяти вирішенню однієї з найважливіших задач підприємства (фірми)- створення конкурентоспроможного бізнесу.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Мета виконання індивідуальної роботи
По завершенні опрацювання літературних джерел по курсу “Менеджменту і маркетингу” і засвоєння основ цієї дисципліни, у відповідності з навчальним планом студенти 4-го курсу біологтехнологічногоо факультету навчання по спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції с.-г. тварин»” виконують індивідуальне завдання.
Мета виконання студентами індивідуальної роботи полягає у набутті ними навиків самостійної роботи з теоретичним і практичним матеріалом для розвитку в них здібностей до самостійної аналітичної роботи, необхідних для успішної діяльності на практиці. Важливим завданням виконання індивідуальної роботи є також більш глибоке вивчення студентом окремих розділів курсу менеджменту і маркетингу, що створює можливість для їх подальшої спеціалізації в трудовій діяльності по спеціальності, отриманій в ВУЗі.
Мета індивідуальної роботи- закріплення і поглиблення студентами теоретичних і практичних знань по організації, плануванню, управлінню діяльністю підприємств в умовах ринку і розробці практичних рекомендацій по впровадженню результатів наукових досліджень, що підвищують ефективність даної діяльності.
При виконанні індивідуальної роботи студенту необхідно показати вміння робити глибокі висновки на основі узагальнень торетичного матеріалу, вміти користуватись економіко-математичними та іншими методами при дослідженні питання, яке вивчається.

2. Збір матеріалу необхідного для виконання індивідуальної роботи.

Перш ніж приступити до виконання індивідуальної роботи студент повинен детально вивчити теоретичну базу дисципліни “Менеджмент і маркетинг”. Після чого йому слід приступити до збору матеріалу до виконання індивідуальної роботи.
Збір матеріалу для виконання індивідуальної роботи ведеться у відповідності з закріпленим варіантом і підрозділяється на теоретичний і практичний. До теоретичного матеріалу можна віднести навчальну, наукову, методичну літературу з менеджменту і маркетингу, періодичні видання, комп’ютерні джерела інформації.
Літературні джерела слід підбирати таким чином, щоб вони мали безпосереднє відношення до варіанту індивідуальної роботи. Збір теоретичного матеріалу доцільно проводити у вигляді виписок, доповнюючи його практичними прикладами і роблячи узагальнюючі висновки.
При виконанні практичної частини слід показати вміння володіти економіко-математичним інструментарієм при рішенні розрахункових задач і робити логічні висновки при вирішенні ситуаційних завдань.
Наприкінці індивідуальної роботи вказується в алфавітному порядку список усієї використаної літератури.
3. Вимоги до змісту індивідуальної роботи
Індивідуальна робота повинна бути написана на основі глибокого вивчення спеціальної літератури, інформації про передовий вітчизняний та зарубіжний досвід.
Основні етапи виконання індивідуальної роботи:
Закріплення варіанту індивідуальної роботи.
Збір і вивчення літератури.
Опрацювання та аналіз даних.
Написання тексту та оформлення індивідуальної роботи.
Захист індивідуальної роботи в відповідності з установленим графіком.
При написанні індивідуальної роботи необхідно звернути увагу на аргументацію поставлених питань, повне і глибоке вивчення матеріалу, обгрунтованість висновків та пропозицій. Індивідуальна робота робота не повинна носити абстрактний характер, відірваний від життя і практичної роботи. Використовуваний в індивідуальній роботі фактичний матеріал, що представляє собою узагальнення накопиченого по тих чи інших питаннях практичного досвіду, повинен центруватись навколо головних тезисів і тим самим підкріплювати теоретичні положення.
Загальний обсяг індивідуальної роботи повинен складати 10-15с. рукописного тексту.
Індивідуальна робота складається з низки розділів.
Теоретична частина.
Практична частина:
Розрахункова задача;
Комплексна ситуаційна задача.
Теоретична частина вкючає в себе ряд базових теоретичних питань з курсу менеджменту і маркетингу. При виконанні цієї частини індивідуальної роботи зібраний автором теоретичний матеріал за своїм змістом повинен повністю відповідати темі , бути логічно пов'язаним між собою і підкріплений практичними прикладами. Розглядаючи теоретичний матеріал та передовий досвід з даної теми, автор таким чином досліджує різні точки зору та висловлює власне відношення до них. Ці матеріали засвідчать, наскільки студент опанував літературні джерела та існуючі документи з поставленої проблеми.
При виконанні практичної частини студент повинен правильно вирішити розрахункову задачу, комплексну ситуаційну задачу, зробити по ним грунтовні висновки..
Література до індивідуальної роботи, що була використана студентом для її виконання, проводиться у загальновизначеному порядку і формі з подальшою нумерацією джерел.Робота повинна бути виконана, здана на кафедру для перевірки викладачу та захищена у відповідності з графіком.
Індивідуальні роботи, що не здані у визначені строки, можуть мати значно нижчу оцінку.
Викладач проводить із студентом групові та індивідуальні консультації у визначені на кафедрі дні та години.
Робота повинна бути написана розбірливим почерком, акуратно у відповідності до вимог, які ставляться щодо оформлення такого роду робіт.
Варіанти індивідуального завдання складені у відповідності з програмою курсу " Менеджмент і маркетинг" і виконується індивідуально.На початку кожного навчального року варіанти індивідуальних робіт переглядається і, у разі необхідності, поновлюється.
Варіант індивідуальної роботи студенти-заочники отримують на кафедрі менеджменту організацій у період установчої сесії. Викладач, в свою чергу, визначає строки, коли робота повинна бути представлена і зареєстрована на кафедрі .
Варіант індивідуальної роботи по курсу "Менеджмент і маркетинг" не обирається студентом самостійно, а призначається викладачем, який читає курс лекцій і практичних занять з даної дисципліни або завідувачем кафедрою.
На виконання індивідуальногозавдання студентам видаються завдання, виконані на спеціальних бланках/Додаток А/. Дані завдання повинні бути обов'язково додані до індивідуальної роботи, що здаються на перевірку. Викладач, видавши завдання, робить відповідну помітку у своєму журналі. Студент, отримавши завдання від викладача, у свою чергу, розписується у цьому журналі, підтверджуючи тим самим, що йому відомий варіант, строки здачі роботи на кафедру для перевірки та строки захисту індивідуального завдання.
Після того, як зібрано і належним чином вивчено матеріал, необхідно приступити до написання індивідуальної роботи. Рукопис індивідульної роботи треба ретельно перевірити, звернути особливу увагу на цифровий матеріал, стиль викладення та побудови.
Індивідуальна робота виконується на окремих листах паперу стандартного формату А4 (210 х 297). Текст пишеться лише на одній сторінці листка. Листок повинен мати поля: зверху - 20 мм., знизу 30 мм., зліва - 35 мм., та справа 10 мм. Число рядків на кожному листку повинно складати 28-30.
Індивідуальна робота має певну орієнтовану структуру, до якої входять основні елементи:
- титульний аркуш;
- зміст індивідуапльної роботи;
- теоретична частина ( два базових теоретичних питання з вивчаємого курсу)
практична частина:
розрахункова задача
ситуаційна задача “Аналіз конкурентоспроможності фірми”.
Листки з текстом індивідуальної роботи повинні бути скріплені і покладені у папку з жорсткою палітуркою. Сторінки індивідуальної роботи повинні бути пронумеровані. Нумерація здійснюється у верхньому правому куті сторінки. Першою сторінкою є титульний лист, який не нумерується, але враховується у загальній нумерації сторінок індивідуальної роботи. Друга сторінка - зміст роботи, на якій ставиться цифра "2" тощо.
Зразок титульного листа знаходиться у додатку Б. Він пишеться від руки розбірливим почерком і або може бути набраний на комп'ютері. Після титульного листа приводиться зміст роботи із зазначенням сторінок кожного розділу роботи.
Кожен розділ у тексті роботи виділяється відповідним заголовком, який необхідно оформлювати великим шрифтом. Заголовки розділів повинні писатись прописними буквами і розміщуватись симетрично тексту. Кожен розділ повинен починатись на новій сторінці. Для нумерації розділів і підрозділів використовуються лише арабські цифри. Нумерація підрозділів в межах того чи іншого розділу має подвійне цифрове значення.Посилання на літературні джерела слід вказувати по тексту в квадратних дужках. Наприклад, в кінці речення, взятого з літературних джерел, автор роботи в квадратних дужках пише дві цифри, поділені комою [5,30]. Цифра "5" означає порядковий номер використаного джерела в списку використаної літератури, друга цифра - "30" - сторінку, на котрій міститься цитата в цьому джерелі.
В тексті індивідуальної роботи студенти повинні використовувати: таблиці, схеми, графіки, діаграми, фотографії, креслення тощо. Вони розміщуються по тексту роботи, а якщо мають великий формат - на додатках та включається в загальну нумерацію.Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися як таблиці. Усі таблиці у тексті повинні мати свій заголовок та порядковий номер.
Нумерація таблиці повинна носити сквозний характер по всьому тексту індивідуальної роботи. Слово "Таблиця" розміщується у верхньому правому кутку над таблицею. Нумерація таблиці арабськими цифрами без знаку "№". Таблиця повинна мати заголовок, котрий розташований між словом "Таблиця" та самою таблицею і пишеться з великої літери. В заголовках таблиць також вказується рік, одиниця виміру, джерело пізнавальної інформації та інше. Підкреслювати заголовок непотрібно. В таблиці обов'язково позначаються одиниці виміру всіх показників. Не рекомендується розташовувати декілька таблиць поспіль, їх треба розділити текстом, аналізом таблиць.
В роботі бажано мати графіки, схеми, діаграми тощо. Всі ці ілюстрації називаються рисунками (позначаються "рис."). Вони також, як і таблиці мають сквозну нумерацію і обов'язкову назву. На відміну від таблиць рисунки підписуються знизу. На всі графіки, рисунки, таблиці і т.ін. у відповідному місці контрольної роботи повинно бути зроблено посилання у круглих дужках (табл 2.,мал 1).
Формули в тексті повинні бути написані від руки чітко, шрифтом для креслення. Усі показники, що входять до формули, повинні бути розшифровані. Пояснення значення символів приводиться безпосередньо під формулою. Першу строку починають зі слова ''де" , при чому двокрапку після нього не ставлять.
Оскільки до оформлення індивідуальних робіт висуваються ті ж вимоги, що й до будь-якого іншого друкарського видання, як оформити ті чи інші зноски, посилання і т.ін. студент можу взнати, переглянувши ту чи іншу книгу, де є подібні зноски. Список літературних джерел приводиться після основних розділів роботи (після заключення). Літературні джерела, що вивчались студентом, розміщуються в алфавітному порядку прізвищ авторів і найменувань у відповідності до вимог державного стандарту. На всі джерела, вказані у списку, обов'язково повинні бути посилання у тексті роботи (ці посилання робляться в квадратних дужках). Для повного розкриття теми необхідно використати не менше 10-15 літературних джерел, серед яких повинні біти основні і додаткові (список рекомендованої літератури приводиться нижче).
Якщо індивідуальна робота має додатки, то вони оформляються після списку літератури. До них відносяться: громіздкі таблиці, великі малюнки, статистичні форми звітності тощо. Кожний додаток починається з нової сторінки, при цьому в правому верхньому куті пишуть слово "Додаток" і поруч нього проставляють буква українського алфавиту. Кожний додаток повинен мати свій заголовок. Тобто підписуються додатки аналогічно таблицям і малюнкам.
Крім того, якщо автор приводить в індивідуальній роботі додатки, він повинен в тексті роботи зробити посилання на них. Це робиться таким чином: в кінці речення з дужках пишеться слово "Додаток" і проставляється його алфавітне позначення.
Індивідуальна робота підписується студентом і проставляється дата виконання.
При брошуруванні індивідуальної роботи матеріал подається у такій послідовності: титульний лист, зміст індивідуальної роботи, теоретична частина, практична частина, список використаної літератури, додатки.
Виконану індивідуальну роботу з дисципліни "Менеджмент і маркетинг” студент подає на кафедру менеджменту органзацій, де вона реєструється у спеціальному журналі і подається викладачу для перевірки. Причому, студент повинен обов'язково витримати термін подачі роботи на кафедру, про який його було повідомлено заздалегідь.
Якщо робота одержала негативну оцінку, вона направляється на доопрацювання, у відповідності з зауваженнями викладача. Доопрацьована робота здається на кафедру з відповідною додатковою реєстрацією.. Доопрацювати індивідуальну роботу необхідно в кінці роботи на окремих листах.
Викладач може повернути індивідуальну роботу в наступних випадках:
1. при відсутності завдання на неї,
2. при невірному оформленні роботи;
3. при неохайному оформленні роботи.
Коли робота допущена до захисту, студент повинен врахувати зауваження викладача і підготуватися до захисту. Викладач індивідуально складає графік захисту по кожній академічній групі і повідомляє про це студентів. Ті студенти, які не прийшли на захист (з поважної причини) у встановлені графіком строки, мають право захищати роботу з студентами іншої групи.
Безпосередньо перед захистом викладач видає студентам індивідуальні роботи для знайомства і підготовки відповідей на зауваження викладача.
При захисті індивідуальної роботи студент повинен коротко (5-10 хвилин) передати основний зміст роботи та зроблені по ній висновки та пропозиції, а також відповісти на усі задані викладачем питання.
Індивідуальна робота за національною системою оцінюється : "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".
Оцінка індивідуальної роботи залежить від уміння студента пов'язувати теоретичні знання з практикою управлінської і маркетингової діяльності, від вірного рішення розрахункової і ситуаційної задачі, враховується вірність відповідей на запитання при захисті, а також оформлення роботи.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
1.Відповідь студента з врахуванням повноти і точності оцінюється так:
Відмінно;
Добре;
Задовільно
Незадовільно.
2. Співвідношення оцінки і обсягу програмного матеріалу, викладеного правильно у відповіді студента таке:
відмінно - понад 90%
добре - понад 70-90%
задовільно- понад 50-70%
незадовільно - до 50%
Оцінка “відмінно” виставляється в тому випадку, коли студенти виявили piзнoбiчнi систематичні та глибокі знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені темою завдання, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури та ознайомились з додатковою літературою. Як правило, це ті, які розуміють взаємозв’язок основних понять теми, їх значення для професії менеджера і маркетолога, а також які виявили творчі здібності в розумінні у відповідях та використанні програмного матеріалу.
Оцінка “добре” виставляється студентам, які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконали завдання , засвоїли зміст рекомендованої літератури. Як правило, це студенти, що виявили систематичний характер з розглядаємої теми , здатні самостійно їх поповнювати в процесі навчальної роботи та професійної діяльності.
Оцінка “задовільно” виставляється студентам, які виявили знання програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професійної роботи, здатні самостійно виконувати завдання i знайомі з основною літературою, що рекомендована програмою. Як правило, оцінка “задовільно” виставляється студентам, які допустили незначні огріхи у відповідях при виконанні індивідуальної роботи, але мають необхідні знання і спроможні з допомогою викладача виправити допущені помилки,
Оцінка “незадовільно” виставляється студентам, які виявили прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, припустилися принципових помилок у виконанні індивідуальної роботи, і не здатні їх виправити навіть з допомогою викладача.
При отриманні незадовільної оцінки при захисті індивідуальної роботи студент має право на повторний її захист. При повторному отриманні незадовільної оцінки студенту видається завдання на іншу індивідуальну роботу.
При встановленні фактів переписування індивідуальних робіт, всі вони, незалежно від їх змісту, не допускаються до захисту, а їх авторам видаються завдання на інші теми робіт.
В разі встановлення факту несамостійного виконання роботи, студенту затверджується новий варіант індивідуальної роботи.Студент, який одержав при захисті індивідуальної роботи незадовільну оцінку або не захистив її, до здачі іспиту з дисципліни "Менеджмент і маркетинг" не допускається. Захищені індивідуальні здаються на кафедру викладачу.Кафедрою призначається комісія по утилізації індивідуальних робіт.

Таблиця закріплення варіантів завдань для виконання індивідуальної роботи

Варіант завдання
№ теоретичного питання
№ розрахункового завдання

1
1
31
1

2
2
32
2

3
3
33
3

4
4
34
4

5
5
35
5

6
6
36
6

7
7
37
7

8
8
38
8

9
9
39
9

10
10
40
10

11
11
41
11

12
12
42
12

13
13
43
13

14
14
44
14

15
15
45
15

16
16
46
16

17
17
47
17

18
18
48
18

19
19
49
19

20
20
50
20

21
21
51
21

22
22
52
22

23
23
53
23

24
24
54
24

25
25
55
25

26
26
56
26

27
27
57
27

28
28
58
28

29
29
59
29

30
30
60
30


Таблиця закріплення варіантів для виконання ситуаційної задачі

“Аналіз конкурентоспроможності фірми”
Варіант завдання
Сегмент
Фірма
Варіант собівартості

1
1
1
1

2
1
2
1

3
1
3
2

4
1
4
3

5
2
1
4

6
2
2
5

7
2
3
6

8
2
4
7

9
3
1
8

10
3
2
1

11
3
3
2

12
3
4
3

13
1
1
3

14
1
2
3

15
1
3
4

16
1
4
5

17
2
1
7

18
2
2
2

19
2
3
3

20
2
4
4

21
3
1
7

22
3
2
3

23
3
3
3

24
3
4
5

25
1
1
8

26
1
2
7

27
1
3
3

28
1
4
7

29
2
2
6

30
3
4
6

Теоретична частина .

Сутність, цілі і види менеджменту.
Наукові принципи менеджменту.
Класична школа в менеджменті.
Біхевіористська теорія.
Теорія бюрократії і кількісний підхід в менеджменті.
Сучасні підходи в менеджменті.
Зміст основних функцій менеджменту.
Характеристка спеціальних функцій менеджменту.
Менеджер як професія. Характеристика класифікаційних груп менеджерів.
Основні типи організаційних структур в менеджменті.
Особливості різних форм організації бізнесу.
Суть менеджменту персоналу і особливості управлінської праці.
Методи підбору і оцінки кадрів.
Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів.
Формування структурних підрозділів апарату управління.
Організація праці персоналу.
Процес стратегічного планування в менеджменті.
Стратегічне управління підприємством.
Природа рішень у сфері менеджменту.
Етапи розробки і прийняття управлінського ріщення.
Методи розробки і обгрунтування управлінських рішень.
Сутність, принципи і види контролю в менеджменті.
Види і форми комунікації в менеджменті.
Процес комунікації в менеджменті.
Характеристика типів влади.
Типи лідерства в менеджменті.
Змістовні теорії мотивації.
Процесуальні терорії мотивації.
Управління конфліктною ситуацією в менеджменті.
Внутрішнє і зовнішнє середовище організації.
Соціально- економічна сутність маркетингу. Еволюція змісту та форм маркетингу.
Маркетингова тріада (потреби, цінності, запити).
Принципи і комплекс маркетингу.
Основні функції маркетингу.
Сутність, види та типи вимірювання попиту.Види маркетингу в залежності від виду попиту.
Основні напрямки досліджень в маркетингу.
Основні етапи проведення маркетингових досліджень.
Якісні методи маркетингових досліджень.
Кількісні методи маркетингових досліджень.
Джерела маркетингової інформації.
Сегметування ринку і критерії сегментування ринку.
Вибір цільового сегменту товару.
Позиціонування і основні стратегії позиціонування.
Товар в системі маркетингу: загальна характеристика, рівні товару. Класифікація товарів.
Життєвий цикл товару.
Товарний знак і його сутність.
Упаковка та маркіровка товару.
Формування товарної політики.
Формування асортименту та управління ним.
Послуга як товар і її властивості.
Цінова політика. Алгоритм маркетингового розрахунку ціни.
Методи ціноутворення.
Види цінових стратегій.
Маркетингова політика комунікацій . Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.
Система маркетингових комунікацій. Їх сутність і призначення.
Реклама як основний елемент ЗМК. Типи реклами.
Засоби передачі рекламних повідомлень.
Комерційна пропаганда. Основні засоби, особливості використання.
Засоби стимулювання збуту.
Маркетингова політика розподілу її задачі та функції.Практична частина
Розрахункові завдання
Задача №1
Рекламна агенція хоче оцінити відомість здійснюваної нею компанії. Бажана надійність оцінки складає 95.4% (z=2), а необхідна точність складає ± 3%. Немає ніякого уявлення відносно відсотка людей, що знайомі з здійснюваємою компанією. Яким повинен бути розмір виборки в цьому випадку?

Задача №2
Попит на товар А складав 10 000 шт. по 20 грн. Менеджер по продукту визначив, що якщо підняти ціну на 2грн, то попит зменшиться на 1200 шт. Яка цінова еластичність на цей товар?
Задача №3
540 тис. сімей , що представляють цільовий ринок, мають телевізор. З них 60 тис. сімей є глядачами телеканала, що обраний носієм звернення. Кількість трансляцій дорівнює 10. Визначити валовий оціночний коефіцієнт цього каналу(ВОК).
Задача № 4
Відома така інфомація про фірму:
інвестований капітал: 240 000 грош.од.;
очікуваний прибуток: 10%;
змінні витрати на одну шт.: 1050 грош.од.;
постійні витрати : 90 тис.грош.од.;
прогнози продажу: песимістичний – 90 тис. шт., оптимістичний – 150 тис. шт.
На основі представлених вихідних даних розрахувати ціну:
а) граничну;
б) беззбитковості;
в) цільову.
Визначити результати діяльності підприємства при кожному результаті ціни.Задача № 5
Торгівельне підприємство пропонує на ринку асортимент з трьох товарів : А, В і С за цінами, що розраховані на основі витрат (табл.). Ціни для продуктів А і С не були прийняті ринком. Запропонуйте нові ціни для продуктів А і С (на основі психологічної ціни –“ломаної”); розрахуйте нову ціну для продукту В, що дозволить зберегти початковий об’єм і покрити збитки від продуктів А і С. Результати розрахунків занести в таблицю.
Дані і форма для розрахунку нової ціни продукту В
№п/п
Показник
ПродуктА
Продукт В
Продукт С

1
Запланований збут, тис. шт.
170,0
510,0
290,0

2
Ціна на основі витрат, грн/шт
11,57
8,02
10,22

3
Плануєма виручка.тис.шт.
4
Нова ціна, грн/шт.

-


5
Виручка при новій ціні, тис.шт.

-


6
Недопокриття, тис.грн.

-


7
Недопокриття по А, В і С
-

-

8
Необхідна виручка після калькуляційного вирівнювання, тис.грн.
-

-

9
Ціна після калькуляційного вирівнювання, грн./шт.

Задача № 6
Вибрати прийнятний варіант конкурсної ціни на основі представлених в таблиці даних про можливості підприємства і ймовірної оцінки ситуації.
Ймовірна оцінка ситуації для розрахунку конкурсної ціни
№п/п
Пропонуєма ціна, грош.од.
Витрати, грош.од.
Ймовірність виграти торг

1
19,6
18
0,4

2
21.7

0,3

3
22

0,15

4
23.5

0,1

5
25

0,05

Задача №7
Скласти бюджет маркетингу, виходячи з рівняння прибутку, для фірми, що має такі фінансові показники:
Запланований прибуток, грн. – 6000
Об’єм продажу, шт. – 850
Ціна однієї шт., грн. – 31
Змінні витрати на одиницю продукції, грн. – 17,68
Постійні витрати, грн.:
Амортизація – 2153
НДР – 1500
Ціна складування – 153
Банківська ставка – 139
Задача №8
Визначити прогнозний об’єм попиту в наступному році на товари кожної фірми користуючись даними, наведеними в таблицях 1 і 2.
Вихідні дані
Таблиця 1.
Фірма
Витрати на маркетинг, Мі
Ефективність витрат на маркетинг,
·і

А
10
0,8

Б
7
1,2

В
9
1,1

Таблиця 2.
Рік
2006
2007
2008
2009
2010
20
·єм продаж, тис. грн.
40
42
46
50
54
55
57
58


Задача №9

Визначити кількість обертів товарних запасів за аналізуємий період часу (Ко) на основі вихідних даних:
собівартість реалізованих товарів (СТ), грош. од./рік – 35000;
собівартість товарних запасів на початок періоду (СЗп), грош. од./рік – 1200;
собівартість товарних запасів на кінець періоду (СЗк), грош. од./рік – 9000

Задача №10
Визначити значення точки беззбитковості для фірми, що займається випуском сільськогосподарської техніки для фермерів, якщо відомо, що постійні витрати (F) становлять 200000 грн., відпускна ціна (Р) дорівнює 1000 грн., питомі змінні витрати (V) – 800 грн. Побудувати графік беззбитковості.

Задача №11
Визначити місткість сегменту по цитрусовим в натуральному та грошовому виразі на основі таких даних:
Залишок продукції на складах підприємства, т - 10
Виробництво цитрусових, т - 100
Ціна за одну тону, грош. од. – 350
Собівартість за одну тону, грош. од. – 245
Експорт, т – 20
Імпорт, т – 15
Зниження запасів цитрусових у продавців і споживачів, т – 10
Непрямий експорт, т - ---
Непрямий імпорт, т - 2

Задача №12
Визначити район, в якому фірмі найвигідніше реалізовувати партію нових товарів типу А. Якою буде величина об’єму чистих продаж. Для кожного району відомі зміни в умовах реалізації для товару А: чисельність покупців товару (L), інтенсивність покупки товару в середньому одним покупцем за рік (J), виграш або втрата частки ринку в результаті конкуренції виробників товару (±d), витрати на сегментацію ринку в кожнім з районів (С). Всі дані по районам наведені на схемі

Схема районів
Район 1
L1 = 1500 покупців
J1= 400 грн./ рік
d1 = + 0,2
С1 = 5000 грн.

Район 2
L2 = 2200 покупців
J2= 500 грн. / рік
d2 = - 0,1
С2 = 4000 грн

Район 3
L3 = 2800 покупців
J3= 300 грн. / рік
d3 = - 0,3
С3 = 5000 грн
Район 4
L4 = 1100 покупців
J4=300 грн./ рік
d4 = + 0,2
С4 = 3000 грнЗадача №13
Визначити ціну продажу у: а)виробника; б)оптовика, використовуючи вихідні дані:
а) - собівартість товару у товаровиробника (Св), грош. од. – 108;
- націнка до ціни продажу (Рц), % - 10
б) - собівартість товару у оптовика ((ціна у виробника, (Со)), грош. од. – 120;
знижка до ціни продажу (Рц), % - 20

Задача №14
Визначити роздрібну ціну на товар, якщо відомо, що товар продається дистриб’ютору за ціною 24 грн. без врахування ПДВ. ПДВ для цього товару складає 20%, а націнка дистриб’ютора відносно ціни без ПДВ дорівнює 35%.

Задача №15
Визначити ринкову частку фірми “К”, якщо відомо, що кошти фірми “К”, “Т” і “У” на маркетингові заходи й ефективність одиниці цих коштів відповідно становлять: 180 тис. грн. і 1,3; 270 тис. грн. і 1,7; 200 тис. грн. і 0,7.

Задача №16
Визначити яку марку виберуть споживачі, користуючись даними дослідження іміджу марки, при якому встановлено сприйняття групою покупців набору марок цього ж товару. Отримані дані по чотирьох атрибутах, оцінка значущості яких відповідно дорівнює: 0,40; 0,30; 0,20; 0,10. Оцінка атрибутів кожної марки така:
марка “А” = 7, 5, 6, 5;
марка “Б” = 3, 5, 7, 7;
марка “У” = 6, 6, 7, 7;
марка “Г” = 9, 8, 5, 2
Задача №17
Розрахувати ціну товару, якщо відомо:
очікуваний обсяг виробництва та збуту, од. – 30
питомі змінні витрати, грош. од. – 235
постійні витрати, грош. од. – 8900
передбачуваний прибуток, грош. од. – 5000

Задача №18
Вибрати посередника на підставі експертних оцінок, що надані в таблиці:
Вихідні дані

Критерії оцінки
Рейтинг критеріїв посередника


А
Б

1.Збутова діяльність
7
8

2.Підтримування рівня запасів
5
4

3.Можливість збільшення обсягів
збутової діяльності
6
9

4. Стосунки зі споживачами
4
2

5.Менеджмент
3
4Задача №19
Визначити для кожної марки комп’ютера (“А”, “К”, “П”, “Р”) індекс загальної корисності, послідовно використовуючи оцінку значущості і оцінку характерності. Марки порівнюються по чотирьох атрибутах, ступінь значущості яких відповідно становить: 0,40; 0.30; 0,20; 0,10. Ці марки оцінені по атрибутах так:
марка “А” = 9, 8, 7, 4;
марка “К” = 8, 9, 7, 8 ;
марка “П” = 6, 7, 8, 5;
марка “Р” = 4, 3, 7, 8.

Порівняйте отримані результати і зробіть висновки.
Задача №20
Визначити місткість ринку в 2014 році користуючись такими даними: відомо що 30% покупців замінюють побутовий прилад тривалого користування через 2 роки, 50% - через 3 роки і залишок покупців – через 4 роки, Додаткові покупки на даному ринку не практикуються. Починаючи з 2013 року первинний попит складався таким чином, шт.: 2011 р. – 12 000,
2010р. – 25 000, 2011 р. – 50 000, 2012 р. – 80 000, 2013 р. – 140 000.Задача №21

Дати оцінку конкурентоспроможності підприємства Хмельницькгоспмаш, який виробляє комбайн КПФ порівняно до Білоцерківськмаша, який виробляє комбайн Рось – 2.Вихідні дані
Показник
КПФ
Рось 2
Коефіцієнт
значимості,
%

Кількість обертів, об/хв.
1000
1000
12

Продуктивність при косінні, т/год.
35
32,5
18

Довжина різки, мм
90
75
10

Робоча швидкість, км/год.
8,0
9,0
12

Транспортна швидкість, км/год.
20,0
22,0
12

Висота подачі рослинної маси, м
4,0
3,5
10

Довжина відвантаження, м
3,1
3,1
5

Ширина відвантаження, м
2,0
2,0
5

Висота відвантаження, м
2,3
2,3
5

Ширина захвату, м
2,0
2,4
11

Ціна, грн.
25200
13650


Задача № 22

Розрахувати бюджет просування агрофірми “Лиман” з використанням таких методів:
з орієнтацією на загальний бюджет маркетингу
з розрахунку на одиницю продукції
паритету з конкурентами
з орієнтацією на збут.
Фірма має такі фінансові показники:
Запланований прибуток, грош. од. – 6000
Обсяг продажу, шт. – 850
Ціна однієї штуки, грош. од. – 31
Змінні витрати на одиницю продукції, грош. од. – 17,68
Постійні витрати:
Амортизація, грош. од. – 2153
НДР, грош. од. – 1500
Ціна складування, грош. од. – 153
Банківська ставка, грош. од. – 139
Всього, грош. од. – 3945
Витрати на маркетинг за попередній період склали 1300 грош. од., обсяг продажу був 747 штук. Планується збільшення обсягу продажу в наступному періоді до 850 штук. Витрати на маркетинг конкурента “Ягідка” складають 3800 грош. од.. Отриманий дохід у попередньому періоді - 23157 грош. од. , від реалізації 747 одиниць продукції., витративши при цьому на рекламу 1300 грош. од., або 5,6 % від загального збуту. У наступному періоді заплановано збут продукції на суму 26350 грош. од..
Задача №23
Визначити, виходячи з рівняння прибутку, витрати на маркетинг (рекламу, стимулювання збуту та маркетингові дослідження) для фірми “Аграрник”, що має такі фінансові показники:
Запланований прибуток, грн. – 4500
Об’єм продажу, шт. – 454
Ціна пристрою, грн. – 650
Комісійні витрати на одиницю продукції, грн. – 19,5
Змінні витрати на одиницю продукції, грн. – 380,5
Постійні витрати, грн. – 42500
Задача №24
Дослідіть динаміку продажу товару. Побудуйте прогнози попиту на наступні два роки.
Вихідні дані
Рік
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Продаж,
штук

1021

1031

1025

1030

1039

1048

1064

1059

1078

1069
1091

1103


Задача №25
Визначити яким буде середньодушовий мінімальний рівень споживання на товар, надати інтервальну оцінку прогнозованого явища, використовуючи метод Дельфі:
Вихідні дані
№ експерта

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Оцінка
рівня
спожи – вання,
кг
10,3

10,8
11,6
12,3
12,6
12,7
12,9
13,4
14,3
15,3


Задача №26
Визначити індекс панелі і місткість ринку товару А в місті Києві за 2013 р. користуючись даними панельного дослідження, проведеного компанією “Нільсен”:
в реалізації товару в місті задіяні 1083 магазина
з них 423 магазина приймають участь в панельних опитуваннях
запас товару різних марок на складах цих 423 магазинів складав: на 1 січня 2013 р. – 14398 од., на 1 березня 2013 р. – 7435 од.;
в січні 2013 р. їми було закуплено 49800 штук товару різних марок, в лютому - 36490 одиниць.

Задача №27
Визначити попит на різні товари використовуючи такі дані:
оприскувач Ера – 4 за ціною 20 грош. од. був проданий у кількості 1000 штук, а за ціною 10 грош. од. був проданий у кількості 1200 штук. Оприскувач ОМ – 400 був проданий за ціною 200 грош. од. в кількості 100 штук, а за ціною 190 грош. од. – 500 штук. Проаналізуйте отримані результати.
Задача №28
Визначити доцільність вибору прямого чи опосередкованого каналу розподілу


Вихідні дані
Показники
Значення

Планові обсяги збуту, тис. грн..
350

Кількість споживачів, чоловік
560

Кількість контактів з кожним споживачем, телефонні дзвінки за місяць
1

Кількість контактних дзвінків на день, що може зробити один працівник відділу збуту
8

Середня заробітна плата працівника відділу збуту, грн.
480

Складські та офісні витрати відділу збуту, грн.
20 000

Нарахування на заробітну плату працівників відділу збуту, %
14

Вартість робіт торговельного посередника, %
10

Задача №29
Визначити споживання різних товарів на душу населення в роки, що передують досягненню нормативного рівня споживання. При розв`язанні завдання застосуйте метод цільового прогнозування.
Вихідні дані
Споживання товару
в 2013 р. в галузі на душу населення, кг
Нормативний рівень
споживання
в 2018 р., кг
Ціна на
01. 01. 2013 р.
за
1 кг грош. од.
Ціна на
2013 р.
за 1 кг грош. од.

105
110
4,4
11,0

Задача №30
Дослідіть динаміку міри задоволення потреби в товарах за наведеними даними. Визначте в якому році буде досягнуто нормативного рівня споживання товарів. При цьому застосовуйте метод пошукового прогнозування.
Вихідні дані
рік
Фактичний рівень споживання, кг/рік
Нормативний рівень споживання м’яса, кг/рік

2003
61


2004
61


2005
60
78

2006
62


2007
64


2008
66


2009
67


Комплексна ситуаційна задача “Аналіз конкурентоспроможності фірми”
Завдання 1. Пропонуєтьсяя до розгляду ринок, що складається з трьох сегментів. Його обслуговують чотири фірми- конкуренти. Характеристика діяльності фірм наводиться в табл.1. Відома також собівартість продукції (табл.2). Необхідно проаналізувати діяльність фірми і її конкурентів, оцінивши їх сильні і слабкі сторони.
Таблиця 1. Характеристика діяльності фірм

періоду

фірми
Сегмент 1
Сегмент 2
Сегмент 3Ціна од. продукції, гр.од.
Фактичний об’єм
реалізації , тис.шт
Ціна од
п родукції, гр.од.
Фактичний об’єм
Реалізації, тис.шт.
Ціна од. продукції, гр.од
Фактичний об’єм
реалі-зації, тис.шт


1
18
5
17
7.02
19
6.5


2
18
5
19
5.9
17
7


3
18
5
19
5.9
16
6.8


4
16
5.2
16
8
19
7.2


1
16
9.6
17
7.5
20
6


2
17
5
18
6.6
19
6.8


3
30
6.2
18
10.6
18
6.5


4
18
6.7
19
8.5
19.5
7


1
30
6.4
16
8.7
21
5.7


2
22
7.3
16
9
18
7.1


3
18
5.3
19
7
16
7


4
16
10.2
17
8.3
19
7.4
Таблиця 2. Собівартість продукції
Варіант

Собівартість продукції,
гр.од.
14.0
13.0
14.5
13.5
13.7
13.2
12.5
12.8

Рекомендації до виконання
Пропонується така послідовність дій:
1. Знаходяться показники ефективності діяльності фірм на заданому сегменті ( див. табл.3)Таблиця 3. Ефективність діяльності фірм.

періоду
№ фірми
Сегмент №
Ціна од.
продукції,
гр.од.
Фактич-
ний
об’єм
реалі
зації
тис.шт.
Доход
Продукції
тис.гр.од.
Частка фірми, %
Норма прибутку, %Ц
О
Ц х О =Д
ЧФ
НП


1Х234


Усього

-
-

·
100%
-


1234


Усього

-
-

·
100%1234


Усього

-
-

·
100%
-

НП = Ц-Сб х 100
Сб
2. Знаходяться середні показники діяльності фірм (див табл.4)
Таблиця 4. Середні показники діяльності фірм.
№ фірми
Середній Д
Середня ЧФ
(Середня НП

1
2
3
4

3.Визначаються значення ключових факторів успіху для кожної фірми і сегменту і аналізуються їх зміни в розглядаємому періоді. При цьому для визначення кількісних показників (норма прибутку, частка фірми) можна використати таблицю 4. Гнучкість політики оцінюється експертно на основі аналізу реакції фірми на ті зміни, що відбуваються. Ця реакція відображується перш за все у врахуванні різної еластичності попиту від цін для різних сегментів, а також у всановленні об’ємів реалізації на сегментах з врахуванням поведінки конкурентів. Результати представити в матриці “Сильні і слабкі сторони конкурентів”
Таблиця 5. Матриця “Сильні і слабкі сторони конкурентів
Фактор успіху
№ фірми

Норма
прибутку

Частка фірми

Гнучкість політики
по доходу


Сила Слабкість
Примітка : в таблицю заносяться номера фірм в порядку убування значень відповідних показників
Завдання 2. Визначити позицію фірми на ринку, скориставшись матрицею “Бостонської консультативної групи”.
Рекомендації до виконання.
В основі матриці лежить припущення, що чим більше частка фірми на ринку, тим нижче відносні витрати і вище прибуток внаслідок економії від масштабів виробництва, накопичення досвіду і покращення позиціїї при укладанні угод.
Матриця БКГ виділяє чотири види виробляємої продукції “зірки”, “дійні корови”, “важкі діти”, “невдахи”(див.рис.1)


Рис1. Матриця БКГ
1. Для визначення позиціії фірми у матриці необхідно визначити показники: відносну частку ринку (ВЧР) і темпи розширення ринку (Тр).
ВЧР = Середня частка власної фірми на даному сегменті (1)
Середня частка самого сильного конкурента на сегменті
Примітка: середню частку власної фірми і фірми конкурента беремо з табл.4. Кокурента визначаємо з матриці “Сильні і слабкі сторони конкурентів”(табл.5) по ЧФ. В якості вашого конкурента виступає фірма яка находиться на одну позицію лівіше вашої. Для фірми, що виступає в якості лідера по значенню ЧФ в якості конкурента беремо компанію –челенджер (тобто компанію, що є найближчою до неї по значенню ЧФ).
Тр = ­№
·Хn , (2)
Х1
де Хn - фактичний об’єм реалізації фірми за останній аналізуємий період на зазначеному сегменті ринку;
Х1 - фактичний об’єм реалізації фірми за базовий період на зазначеному сегменті ринку.
2. Після знаходження показників ВЧР і Тр визначаємо позицію фірми у матриці БКГ. Згідно характеристики варіантів позицій фірми на ринку запропонувати ряд маркетингових дій для підприємства.
Характеристика позицій фірм в матриці
“Зірка” займає лідируюче положення (висока частка на ринку) в галузі, що розвивається (швидкий ріст), це ті підприємства, які є ринковим лідерами. Вони приносять певний прибуток, але потребують ще більших капіталовкладень Якщо ріст ринку уповільнюється, “зірка”перетворюється у “дійну корову . Основна маркетингова стратегія щодо “зірок”- підтримати особливі переваги фірми в умовах зростаючої конкуренції.
“Дійна корова”- займає лідируюче положення (значна частка на ринку) у відносно зрілій або скорочуваній галузі (повільний ріст). Має відданих прихильників зі сторони споживачів. Збут відносно стабільний, без значних витрат на маркетинг і розробки . “Дійна корова” може утворитися із “зірки”, якщо ринок її збуту звужується, але підприємство не втрачає конкурентних переваг. Якщо підприємство почне втрачати конкурентні переваги на ринку, постане необхідність вкладати великі кошти в зміцнення їхніх ринкових позицій, інакше така “дійна корова” може перетворитися в “невдаху”.
“Важкі діти” (або “знаки питання”, “дикі кішки”) - діють на швидкозростаючому ринку збуту, але не мають на ньому конкурентних переваг (їхня ринкова частка невелика). Як правило вони знаходяться на початковій стадії життєвого циклу і тому вимагають великих фінансових витрат. Підтримка зі сторони споживачів для них незначна, конкурентні перевагі невизначені, провідне положення займають товари конкурентів. Найважливіше питання, яке необхідно вирішити щодо “важких дітей”,- чи є можливість у них збільшити частку ринку. Якщо так, то необхідна інтенсифікація зусиль- вкладання коштів у їх розвиток.
“Невдахи” (або “собаки”, “кульгаві качки”)- мають обмежений об’єм збуту ( мала частка ринку) в зрілій або скорочуваній галузі (повільний ріст або падіння) . Для них характерно використання стратегій : “збору урожаю” або стратегії розвитку(дуже рідко, якщо ринок має перспективу до збільшення) чи стратегії скорочення (або елімінації, уходу з ринку).
При формуванні стратегії можна скористуватися слідуючим набором рішень і принціпів :
- “зірки” захищати і зміцнювати;
по можливості збавлятися від “собак”, якщо нема вагомих причин для того , щод їх зберігати
для “дійних корів” необхідні жорсткий контроль капіталовкладень і передача надлишку грошової виручки під котроль менеджерів вищого рівня ;
“важкі діти” підлягають спеціальному вивченню , щоб встановити , чи не зможуть вони при відомих капіталовкладеннях перетворитися в “зірки”.
Завдання 3.
За допомогою матриць “Положення на ринку” і “Привабливість галузі” розробити стратегічний напрямок діяльності фірми на зазначеному ринку.

Рекомендації до виконання
1. Визначити рівні показників матриці “Положення на ринку” (див.табл.6.). Виконується для зазначеного сегменту ринку.
2. Визначити оцінку позиції вашої фірми на зазначеному ринку (середньоарифметична оцінка рівня показників).
Таблиця 6. Матриця “Положення на ринку”


Показники
Рівень оцінки


Номер фірми


1
2
3
4

1. Об’єм продажу

2. Ріст об’єму продажу

3. Позиція на ринку

4. Норма прибутку

5. Гнучкість цінової політики

Середня оцінка рівня показників


Примітка: в таблицю заноситься оцінка для фірм в балах
Фірми оцінюються по 3-м рівням:
добрий стан- 3 бали;
середній стан –2бали;
поганий стан – 1бал.
значити рівні показників привабливості галузі (табл.7.)

Таблиця 7. Матриця “Привабливість галузі”
Показники
Рівень показників


Номер сегмента


1
2
3

1. Розмір ринку
2. Ріст розмірів ринку
3. Рівень цін
Середня оцінка рівня галузі

Сегменти оцінюються по 3-м рівням:
висока привабливість галузі- 3 бали;
середня привабливість галузі –2 бали;
низька привабливість галузі –1бал.
4. Визначити оцінки привабливості галузі (середньоарифметична оцінка рівня показників).
5. Встановити положення фірми і можливі напрямки діяльності в таблиці 8.

Таблиця 8. Матриця “Стратегії фірми”

Положення і конкурентоспроможність фірми
Привабливість галузі


висока
середня
низька

Добра
А
А
В

Середня
А
В
С

низька
В
С
С


Рекомендуються такі стратегії:
А- інвестиції, стратегії росту;
В- вибіркове інвестування;
С- згортання діяльності.
6. Зробіть аналіз отриманим результатам.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Акимова И. М. Промышленный маркетинг.- К.:Знання, КОО, 2000.
Аллен Л. Как управлять в малом бизнесе.- М, 1992.
Амблер Т. Практический маркетинг.- Спб: Питер, 1999.
Андрусенко Г. О. Основи маркетингу.- К.:Урожай, 1995.
Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия.- М.: ИНФРА, 1999.
Баранова Л.Я., Левин А.И. Моделирование и прогнозирование спроса населения.- М., 1978.
Беляевский И.К., Гулагина Г.Д., Коротков А.В. и др.- Статистика рынка товаров и услуг.- М.: Финансы и статистика, 1995.
Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое?- М.,1990.
Болт Дж. Практическое руководство по управлению сбытом.- М., 1991.
Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия.- К.: Вира-Р, 1998.
Брыскин В.В. Математические модели маркетинга.- Новосибирск: Наука, 1992.
Бурчас Л.И. Моделирование личных расходов в развитых капиталистических странах.- М., 1975.
Весвуд Дж. Маркетинговый план.- Спб.: Питер, 2001.
Веснин В. Р. Основы менеджмента.- М.: Триада ЛТД, 1996.
Викентьев И.Л. Приемы рекламы.- Новосибирск: ЦЭРИС, 1993.
Виханский О.С. , Наумов А.И. Менеджмент.- М., 1991.
Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности : маркетинг.- М.: Финансы и статистика.- 2000.
Гаркавенко С.С. Маркетинг.- К.: Лібра, 1998.
Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика.- К.: Вища школа, 1994.
Герчикова И.Н. Менеджмент .- М.: ЮНИТИ, 1995.
Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело.- М.: Внешторгиздат, 1990.
Годин А.М. Маркетинг: учебно-методическое пособие.- М.: «Дашков и К», 2000.
Голиков Е.А. Маркетинг и логистика.- М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2000.
Голубков Е.П. Маркетинговые исследования .- М.: Финпресс, 1998.
Голубков Е.П. Основы маркетинга.- М.: Финпресс, 1999.
Гольман И. А., Добробабенко Н.С. Практика рекламы.- Новосибирск: Интербук, 1991.
Давидович Б.Я. и др. Методы прогнозирования спроса.- М., 1972.
Дейян А. Реклама.- М.: Прогресс – Универс., 1993.
Делл Д., Линда Т. Учебник по рекламе. Как стать известным. Не тратя денег на рекламу.- Минск, 1997.
Демидов Е. Подготовка рекламных текстов органами научно-технической информации.- Метод. Пособ.- М.: ИПКИР, 1989.
Дера В. Г. , Саюшев В.А., Чеботарь Ю. М. Научно-технические выставки.- М.: ИПКИР, 1989.
Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг.- М.: Высш. Шк.: ИНФРА-М, 1996.
Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга.- М.: ИНФРА-М, 2000.
Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга.- Д.: Сталкер, 1998.
Жмалев В.Г. , Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності .- К.: Україна , 1994.
Завадский Й. С. Менеджмент.- М.: ЮНИТИ, 1995.
Завгородняя А.В.. Мотышина М.С. Методы анализа и прогнозирования рынка товаров народного потребления.- М., 1991.
Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха.- М., 1991.
Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах.- М.: ИНФРА- М., 2000.
Ильин В. И. Поведение потребителей.- Спб.: Питер, 2000.
Ильенкова Н.Д. Спрос : анализ и управление.- М.: Финансы и статистика.
Казанцев А.К., Подлесных В. И., Серова Л.С. Практический менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 1998.
Каневский Е.М. Эффективность рекламы.- М..: Экономика, 1980.
Картер Г. Эффективная реклама.- М.: Прогресс, 1991.
Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.- К.: КНЕУ, 1997.
Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.: Ростинтэр, 1996.
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент.- Спб.: Питер Ком., 1997.
Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга.- К., М., Спб.: Вильямс, 1998.
Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.
Крылова Г.Д., Соколова М.И. Практикум по маркетингу : ситуационные задачи и тест-контроль.- М.: ЮНИТИ, 1995.
Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг.- К.: КНЕУ, 1998.
Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность.- Спб.: Питер, 2000.
Лебедев О. Т., Филиппова Т.Ю. Основы маркетинга.- Спб.: МиМ, 1997.
Левин А.И., Бредов В.М. Экономико-математические модели спроса и расчеты на их основе.- М., 1969.
Левин А.И. Прогнозирование спроса населения.- М., 1977.
Лепешко Р.Н. Анализ эффективности рекламы.- К.: «ВИРА-Р, Алтерпрес», 2001
Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование.- М.: БЕК, 1997.
Лицом к рынку: проблемы и возможности практического маркетинга / Панкрухин А.П., Соловьев В.А., М.,1991.
Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент.- К.: КНЕУ, 1998.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 1992.
Маркетинговые исследования : Сб. статей по теории и практике маркетинговых исследований / Под общ. ред. Е.В. Ромата.- Харьков: «Студцентр», 2001.
Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия.- М., 1989.
Маркетинг / Упоряд.вступ.ст. А.І. Кредисова/.- К.: Україна, 1994.
Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг: задачи, логические схемы, тесты.- Спб.: Питер, 2001.
Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг.- Спб.: Питер, 2001.
Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. (пособие для подготовки к екзамену)- Спб.: Питер, 2001.
Неруш Ю. М. Коммерческая логистика.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
Никифорова С.В. Методы изучения и прогнозирования спроса.- Спб.,1996.
Новиков О.А. и др. Коммерческая деятельность производственных предприятий.- Спб.: СпбГУЭФ, 1999.
Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке.- М.: Финансы и статистика, 1991.
Одинец В.П., Тарасевич В.М., Цацулин А.Н. Рынок, спрос, цены, стратификация, анализ, прогноз.- Спб.: СПбГУЭФ, 1993.
Олвуд Дж.., Монтгомери. Выставки: планирование и дизайн. М.: Интербук, 1991.
Отт Р. Создавая спрос.- М.: Филинъ, 1997.
Павленко А.Ф,, Войчак А.В. Маркетинг.- К.: КНЕУ, 1999.
Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. К.: КНЕУ, 2003.
Панкрухин А.П. Маркетинг- практикум.- М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998.
Панкрухин А.П. Маркетинг.- М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999.
Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу.- К.: КНЕУ, 1999.
Питер Р. Диксон. Управление маркетингом.- М.: ЗАО «Бином», 1998.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємств.- К.: Хвиля- Прес, 1995.
Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз.- К.: Знання, КОО, 2000.
Примак Т.А. Основы маркетинга.- К.: МАУП, 2000.
Примак Т.О. Маркетинг.- К.: МАУП, 2001.
Радугина А.А. Основы менеджмента .- М.: Центр.- 1997
Романов А.Н. Маркетинг.- М.: ЮНИТИ, 1996.
Ромат Е.В. Реклама: учебник для студентов специальности «Маркетинг»- К.: Студцентр, 2000.
Румянцева З.П. , Саломатин Н.А. и др. Менеджмент организации.- М.: Инфра, 1995
Салин В.Н. Економико-статистическое изучение потребления.- М.: Финансы и статистика, 1990.
Слепнев К., Горский К. Новое в стратегии оптовой торговли /Комерсантъ.- еженед.аналит.прилож., 1995, №5.
Соловьев Б.А. Управление маркетингом.- М.: ИНФРА – М, 2000.
Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке.- К. : Писпайп, 1993.
Старобинский Э. Е. Самоучитель по рекламе.- М.: Урпавление персоналом, 1996.
Старостіна А.О. Промисловий маркетинг.- К.: Іван Федорів, 1997.
Статистическое моделирование и прогнозирование.- Учебное пособие /под ред. Гранберга А.Г./.- М.,1990.
Сэндидж Ч. Г., Фрайбургер В., Ротцел К. Реклама : теория и практика.- М.: Прогресс, 1989.
Титов А. Б. Маркетинг и управление инновациями.- СПб. : Питер.- 2001.
Уткин Э.А., Кочеткова А.И., Юликов Л.И. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу «Маркетинг».- М.: Финансы и статистика, 1999.
Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С.- Реклама: принципы и практика.- СПб.: Питер, 1999.
Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге.- М.: Финстатинформ, 1996.
Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга.- Ротов н/Д.: МарТ, 2000.
Хейвуд Р. Все о Publik Relations.- М.: Бином, 1999.
Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. М.: Финансы и статистика, 1999.
Ценообразование и рынок.- /Пер. с англ. Общ. ред. и пред. Е.И. Пунина и С.Б. Рычкова.- М., 1992.
Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования.- СПб.: Питер,2000.
Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия .- М. 1999.
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації.-К.: Українсько- фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998.
Швырков В.В. Экономико- математический анализ потребительского спроса.- М., 1966.
Шнееров А.А. Прогнозирование спроса.- Л., 1991.
109. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг.- М.: Сирин, 2000.
110. Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р.Д., Миниард П. У. Поведение потребителей.- СПб.: Питер Ком, 1999.
111. Эникс Б.М., Кокс К. Т., Моква М.П. Классика маркетинга.- СПб.: Питер, 2001.Додаток А

Завдання

Для виконання індивідуальної роботи з менеджменту і маркетингу

Студента 4-го курсу біологотехнологічного факультету ХДАУ

___________форми навчання, спеціальність______________ групи______


(прізвище, ім’я по батькові)
Варіант індивідуальної роботи -№

Зміст роботи
Теоретична частина:
питання №;
питання №;
Практична частина:
розрахункова задача № ;
ситуаційна задача № варіанту.

Список використаної літератури

Завдання отримав “_________” ___________________ 200__ р.

Дата подання роботи на кафедру______________________
Дата захисту______________
(підпис)
Викладач
Додаток Б


Міністерство аграрної політики та продовольства України
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»Кафедра менеджменту організацій


Індивідуальна робота
з дисципліни “Менеджмент і маркетинг”
№ варіанту- __________


Студента (ки) групи______
_______курсу біологотехнологічного
факультету ______ форми навчання
спеціальності________________
___________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Викладач___________
(вчена ступінь)
______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Херсон- 200-

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

48

2.0
Зірки Важкі діти1,0

Дійні
корови

0
2 1,0 Невдахи 0,5Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 26557429
    Размер файла: 455 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий