технология професійне самовиховання

ТЕМА Професійне самовиховання майбутнього вчителя
МЕТА дати поняття професійного самовиховання і саморозвитку, ознайомити зі структурою самовиховання, його рушійними силами, мотивацією, особливостями: цілеспрямованістю, систематичністю, орієнтацією на педагогічні цінності, поетапним оволодіння самовиховною діяльністю та змістом, системою методів і прийомів самовиховання, методами і прийомами самовпливу; навчити планувати діяльность, складати програму професійного самовиховання;
мобілізувати студентів до навчання, розвивати увагу, уяву, пам'ять, мислення та мислительні процеси, навички зв’язного мовлення;
виховувати бажання вчитися, інтерес до знань, віру у власні сили, усвідомлення необхідності у набутті міцних знань.
ТИП ЗАНЯТТЯ комбіноване
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ лекція
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ педагогіка, фахові методики початкового навчання
В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ ПОВИНЕН:
ЗНАТИ поняття професійного самовиховання і саморозвитку, структуру самовиховання, його рушійні сили, мотивацію, особливості: цілеспрямованість, систематичність, орієнтацію на педагогічні цінності, поетапне оволодіння самовиховною діяльністю та зміст, систему методів і прийомів самовиховання:_самоспостереження, самоаналіз, самотестування, порівняння себе з іншими людьми та ін.; методи і прийоми самовпливу; планування діяльності з професійного самовиховання,_шляхи і засоби професійного самовиховання;
ВМІТИ складати програму професійного самовиховання,_план чи програму самовдосконалення, самозобов’язання, самоінструктаж.
КОМПЕТЕНЦІЇ, які необхідно сформувати: пізнавально-інтелектуальну, комунікативну, творчу
ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ ТА ТЗН ПК, телевізор, візуальний супровід у вигляді презентації, картки із завданнями
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література
1. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії : Навч. посібник для студ. вищ. пед. закладів освіти. / М.М. Фіцула. – 2-е вид. – Тернопіль: "Навчальна книга – Богдан", 2003. – 136 с. Ч421.4 Ф66
2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003–2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя; Авт. кол.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін. – К.; Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с.; (www. tspu.edu. ua).
Додаткова література
1. Драйден Г., Джаннет В. Революция в обучении: Пер. с англ. – М.: ООО "ПАРВИНЕ", 2003. – 672 с.
2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ "Вид-во "Політехніка"", 2003. – 200 с.
№ 812. (www: mon.gov.ua)
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ законспектувати і вивчити «Професійне самовиховання майбутнього вчителя»
ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ індивідуальне опитування, усне, письмове опитування.

Хід заняття
І Організація початку заняття
ІІ Актуалізація опорних знань
ІІІ Ознайомлення з новим матеріалом
План:
Професійна підготовка майбутнього вчителя.
Самовиховання і саморозвиток.
Професійні самовиховання і саморозвиток .
ІV Виконання практичних завдань
V Заключна частина заняття
Рефлексія
Завдання на с. р.
Ефективна професійна підготовка майбутнього вчителя неможлива без самоосвіти, самовиховання та саморозвитку. Тобто навчання і самонавчання студента потребує не лише знання ним форм і методів аудиторної роботи та роботи з книгою, іншими сучасними джерелами інформації, але й застосування деяких вольових зусиль, розвитку певних особистісних якостей.
Щоб відповідати високому званню вчителя кожен юнак чи дівчина, які вирішили присвятити себе педагогічній професії, повинні розвивати в собі готовність до складної і багатогранної діяльності. А для цього недостатньо просто бути таким, яким ти є у даний момент часу. Для цього потрібно виробити у собі прагнення стати кращим, усувати вади у характері і формувати нові риси та якості, що необхідні не просто для життя, а для професійно-педагогічної діяльності зокрема.
Успішність педагогічної діяльності багато в чому залежить від уміння і здатності педагога мобілізувати свої зусилля на систематичну розумову працю, раціонально будувати свою діяльність, переборювати труднощі під час самостійної підготовки до занять, знімати емоції і психічні перевантаження, керувати своїм емоційним станом. Ці якості не даються від народження чи у вигляді додатку до диплома про вищу педагогічну освіту, а є результатом довготривалої роботи над собою.
Серед частини студентів панує думка, що педагогічні здібності, педагогічний талант – це щось вроджене, через що інколи нехтується роль самоосвіти і самовиховання у роботі таких студентів. У цей же час, як відзначають ряд дослідників (Д.М.Грішин, В.А.Кан-Калик, Н.Д.Нікандров, Л.І.Рувінський і ін.), запас потенційних сил у людини настільки великий, що навіть студент, який проявляє середні, звичайні здібності, може всебічно розвивати свою особистість і проявити талант у професійній діяльності. Відомий український педагог А.С.Макаренко неодноразово підкреслював: “Майстром може стати кожний, якщо йому допоможуть і якщо він сам працюватиме”.
Твердження ще одного видатного вітчизняного педагога К.Д.Ушинського про те, що учитель живе до того часу, поки вчиться, в сучасних умовах набуває особливого значення. Адже вищий навчальний заклад – тільки умова отримання освіти. Не менш актуальна думка про необхідність постійного удосконалення вчителя шляхом невпинної роботи над собою. саме життя поставило на порядок денний проблему неперервної педагогічної освіти. Німецький педагог А.Дістервег писав, що для вчителя святим обов’язком є “своє виховання зробити завданням свого життя”. Він вважав, що педагог “лише до того часу здатний насправді виховувати і освічувати, доки сам працює над своїм власним вихованням і освітою”.
Чи стане студент справжнім педагогом? Це залежить від того , як він сам працює над своєю особистістю, які його установки, інтереси, потреби, яка його активність щодо оволодіння науковими знаннями і вміннями, наскільки цілеспрямовано, свідомо і наполегливо працює над розвитком у собі тих рис, які утворюють особистість сучасного спеціаліста.
У педагогіці і психології така робота має назву – самовиховання і саморозвиток.
Самовиховання і саморозвиток – це свідома практична діяльність, спрямована на більш повну реалізацію людиною себе як особистості. Самовиховання – це формування людиною своєї особистості відповідно до свідомо поставленої мети. З точки зору психології, самовиховання – це усвідомлювана діяльність людини, яка спрямована на удосконалення самої себе, на вироблення позитивних рис, якостей, звичок і подолання негативних.
Професійне самовиховання і саморозвиток – це свідома діяльність, спрямована на удосконалення своєї особистості у відповідності з вимогами професії до людини.
Особистісний саморозвиток і професійне самовиховання нерозривно пов’язані між собою. Обидва процеси складні за своєю структурою і здійсненням, проте оволодіння технологією професійного самовиховання і саморозвитку допоможе майбутньому педагогу продуктивно організувати самостійну підготовку до професійної діяльності і скоротить шлях до майстерності.
Слід зазначити, що досвід загального самовдосконалення є необхідною передумовою професійного самовиховання, яке передбачає свідому роботу з розвитку професійно значимих якостей, формування педагогічних умінь і здібностей.
 Приложенные файлы

  • doc 26557037
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий