СР№4.DOC

Обласний комунальний заклад
«Дніпропетровське медичне училище»
Методична розробка для організації позааудиторної самостійної роботи студентів

Тема: Орієнтувальна дія замісників у монозаміщених бензенах.
Дисципліна: біоорганічна хімія.
Спеціальність: 5.12010102 «Сестринська справа»
Викладач: Манзуренко Ю.А.

Розглянуто та схвалено на засіданні
ЦМК природничо-наукової дисциплін
Протокол №_____від »___»201___року
Голова ЦМК ________Г.М.Площенко
м. Дніпропетровськ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Предмет: Біоорганічна хімія.
Спеціальність: Сестринська справа Тема: Орієнтувальна дія замісників у монозаміщених бензенах.
Кількість навчальних годин: 2
1 . Актуальність теми: Моноциклічні ароматичні структури входять до складу багатьох біомолекул, зокрема циклічних амінокислот та відповідно пептидів і білків, вітамінів, коферментів, гормонів, нейромедіаторів та численних лікарських засобів природного та синтетичного походження.
2. Навчальна мета (з визначенням, рівня засвоєння) знати
електронну будову ароматичних вуглеводнів ; (
·=II)
критерії ароматичності; (
·=II)
хімічні властивості аренів (
·=II)
вміти
визначати положення замісників в ароматичному кільці; (
·=II)
визначати орієнтувальну дію замісників в ароматичному кільці; (
·=III)
3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи
3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

Дисципліна
Знати
Вміти

Біоорганічна хімія
Загальну характеристику ароматичних вуглеводнів, їх медико-біологічне та фармацевтичне значення; електронну будову;критерії ароматичності органічних сполук; хімічні властивості аренів; орієнтуючий вплив замісників у бензольному ядрі.
Давати загальну характеристику ароматичним вуглеводням, їх медико-біологічному та фармацевтичному значенню; визначати критерії ароматичності органічних сполук; хімічні властивості аренів; визначати орієнтуючий вплив замісників у бензольному ядрі.
3.2. Зміст теми
1. Загальна характеристика ароматичних вуглеводнів.
2. Електронна будова ароматичних вуглеводнів.
3. Критерії ароматичності органічних сполук.
4. Хімічні властивості аренів.
5. Орієнтуючий вплив замісників у бензольному ядрі.

3.3. Рекомендована література
основна
Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. Вінниця: Нова Книга, 2005. 464 с.: іл.
допоміжна
Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця: Нова Книга, 2006. 776 с.
3.4. Орієнтована карта для самостійної роботи з літературою з теми: Орієнтувальна дія замісників у монозаміщених бензенах.


Основні завдання
Вказівки
Відповіді

Вивчити
1. Загальну характеристику ароматичних вуглеводнів.
2. Електронну будову ароматичних вуглеводнів.
3. Критерії ароматичності органічних сполук.
4. Хімічні властивості аренів.
5. Орієнтуючий вплив замісників у бензольному ядрі.

Записати характеристику ароматичних вуглеводнів; замалювати електронну будову молекули бензолу; вивчити критерії ароматичності органічних сполук та орієнтуючий вплив замісників.3.5. Матеріали для самоконтролю
А. Питання для самоконтролю: (
· =II)
Дати загальну характеристику ароматичним вуглеводням.
У чому полягає медико-біологічне значення ароматичних вуглеводнів?
Що таке орто- пара- та мета- іззомери? Навести приклади.
Які тип гібридизації характерний для молекули бензольного кільця?
Які стадії включає механізм електрофільного замішення для аренів?
Які реакції електрофільного заміщення характерні для аренів ?
В чому порлягає орієнтуючий вплив замісників у бензольному ядрі.
Б. Тести для самоконтролю: (
· =
·
· )
1. Вкажіть, що спостерігається під час доливання бромної води до бензену:
а) поява білого осаду; б) перехід брому у верхній шар; в) поява жовтого осаду;
г) знебарвлення бромної води.

2. Вкажіть у які реакції вступає бензен:
а) заміщення, приєднання, термічного розчеплення; б) заміщення та приєднання;
в) галогенування та термічного розчеплення; г) ізомеризації та приєднання.

3. Вкажіть групу речовин, яка містить лише ароматичні вуглеводні та їхні похідні:
а) С6Н6, С6Н5СІ, С2Н2; б) С6Н12, С6Н6, С3Н5СІ; в) С6Н4Br2, С6Н6, С6Н5СІ;
г) С6Н12, С6Н6, С6Н4Br2.

4. Циклогексан можна одержати в результаті:
а) повного окиснення бензену; б) гідрування бензену; в) нітрування бензену;
г) хлорування бензену (при освітленні).

5. Вкажіть назви речовин, з яких можна одержати бензен в одну стадію:
а) ацетилен і бутану; б) гептану і гексану; в) бутену й ацителену;
г) ацетилену і н-гексану.

6. Бензен не взаємодіє із:
а) бромом при освітленні ультрафіолетовим промінням; б) воднем;
в) бромною водою; г) хлором у присутності АІСІ3.

7. Вкажіть джерелом яких вуглеводнів є кам’яновугільна смола:
а) насичених; б) ненасичених етиленового ряду; в) ароматичних;
г) ненасичених ацетиленового ряду.

8. Вкажіть правильне твердження:
а) бензен вступає у реакції приєднання легше, ніж ненасичені вуглеводні;
б) бензен вступає у реакції приєднання важче, ніж ненасичені вуглеводні;
в) бензен, як і ненасичені вуглеводні знебарвлює бромну воду;
г) бензен легко окиснюється розчином калій перманганату.

9. Визначте невідомі речовини у схемі реакції А + D циклогексан і вкажіть їхні формули:
а) А С6Н4, D НСІ; б) А С6Н6, D Н2О;
в) А С6Н4, D Н2; г) А С6Н6, D Н2;


10. Закінчіть рівняння реакції горіння, схема якої:
С6Н6 + О2 СО2 + Н2О
Вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння:
а) 17; б) 18; в) 19; г) 20.

11. Вкажіть формули речовин, які реагують з бензеном:
а) С2Н6, KMnO4, Н2; б) Br2, KMnO4, СН4; в) Н2О, С2Н2, СІ2;
г) СІ2, Н2, О2.

12. Вкажіть загальну кількість атомів Карбону, Гідрогену та Хлору в одній молекулі продукту реакції приєднання хлору до бензену:
а) 12; б) 14; в) 15; г) 18.


13. Різновид взаємного впливу замісників в органічних молекулах, що передається по системі спряжених
·-зв’язків, має назву:
а) мезомерний ефект; б) індуктивний ефект; в) ацилювання; г) гібридизація.

14. До електронодонорних замісників належить:
а) – NO2; б) – SO3H; в) -CHO; г) - NH2.

15. До електроноакцепторних замісників належить:
а) -NH2; б) -OH; в) – NO2; г) –NHCH3.

В. Задачі для самоконтролю:
1. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітробензену:
а) С;
б) С6Н6;
в) СН4;
г) С2Н2.
2. Встановіть відповідність між типами реакцій та схемами перетворень а) окиснення;
б) нідрування;
в) алкінування;
г) нітрування
1) бензен метилбензен;
2) толуен о-нітротолуен;
3) бензен циклогексан;
4) толуен бензойна кислота.

4. Контроль ПЗ №2


Еталони відповідей:
А. Питання для самоконтролю:
Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. Вінниця: Нова Книга, 2005. 464 с.: іл., ст.86-95.
Б. Тести для самоконтролю:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

б
б
в
б
г
в
в
б
г
а
г
г
а
г
в


В. Задачі для самоконтролю:
1. (а, в, г, б)
2. (а4, б3, в1, г2)15

Приложенные файлы

  • doc 26533215
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий