тұлға диагностикасы


<question1> «Эксперимент» терминінің қазақша мағынасы
<variant> тәжірибе, сынау, бақылап көру
<variant> сынау, бақылау
<variant> тәжірибе, бақылау
<variant> байқау, сынау
<variant> тәжірибе, сынау
<question1> Р.С.Немов эксперименттік педагогикалық-психологиялық мәселелерді неше топқа топтастырады.
<variant> 6
<variant> 4
<variant> 3
<variant> 5
<variant> 2
<question1> Психологиялық зерттеудің неше түрі бар:
<variant>3
<variant> 2
<variant>4
<variant> 5
<variant> 6
<question1> Психологиялық зерттеудің түрлері
<variant>теориялық, эмпириялық, қолданбалы
<variant>эмпириялық, бақылау, интервью.
<variant> эксперимент, тест, эңгіме.
<variant>теориялық, қолданбалы, бақылау.
<variant>интервью,тест, эмпириялық.
<question1> Әдебиеттерге шолу, талдау жасай отырып, басқа авторлардың теориялық ұсыныстары мен пікірлерін қамтитын зерттеу түрі.
<variant> теориялық зерттеу.
<variant>эмпириялық зерттеу.
<variant> қолданбалы зерттеу.
<variant>тесттік зерттеу.
<variant> эксперименттік зерттеу.
<question1> Әдеби мәліметтер шындықтағы сенімді фактілерді қолдана отырып, әдістерді таңдау, талдау негізінде жүргізілетін зерттеу түрі.
<variant> эмпириялық зерттеу.
<variant>теориялық зерттеу.
<variant> қолданбалы зерттеу.
<variant> эксперименттік зерттеу.
<variant> тесттік зерттеу.
<question1> Табиғи жағдайда алынған, жасалынған әдістемелердің ғылыми фактілері арқылы жүзеге асырылатын зерттеу.
<variant> қолданбалы зерттеу
<variant> эмпириялық зерттеу
<variant> теориялық зерттеу
<variant> тесттік зерттеу
<variant> эксперименттік зерттеу
<question1>Р.С. Немов еңбектерінде педагогикалық-психологиялық мәселелерді шешудің неше жолы бар.
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 5
<variant>6
<question1> Психологиялық зерттеу неше кезеңнентұрады.
<variant> 7
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 6
<variant>3
<question1> Мәліметтерді талдап қана қоймай, әрі түсіндірілетін зерттеу түрі.
<variant> эмпириялық түсінідірмелі зерттеу
<variant> қолданбалы зерттеу
<variant> эмпириялық сипаттағы зерттеу
<variant> эксперименттік зерттеу
<variant> эдістемелік зерттеу.
<question1> Эксперимент нәтижесінің өзгеруіне әсер ететін қарым-қатынастың неше факторы бар.
<variant> 3
<variant> 5
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 6
<question1> Алғаш рет психологиялық зерттеулерде табылған сенім өзін-өзі сендіру механизмдерінде негізделген эффекті қалай аталады.
<variant> Плацебо эффектісі
<variant> Аудитория эффектісі
<variant> Хотторы эффектісі
<variant> Замонц эффектісі
<variant> Резенцвенг эффектісі
<question1> Әлеуметтік психологиялық зерттеу жүргізген кезде көрінетін эффект қалай аталады.
<variant> Хотторн эффектісі
<variant> Плацебо эффектісі
<variant> Розенцвейг эффектісі
<variant> аудитория эффектісі
<variant> Замонц эффектісі
<question1> Аудитория эффектісін ең алғаш ұсынған ғалым:
<variant> Г. Займонц
<variant> С. Розенцвенг
<variant> Ф.Бэкон
<variant> Г.Локк
<variant> Р.декарт
<question1> Зерттеушінің орындайтын кез-келген жүмысын және әрекетін, мінез-құлқын өзгертетін эффекті.
<variant> Займонцэффектісі
<variant> Хотторнэффектісі
<variant> Розенцвейгэффектісі
<variant> Плацебоэффектісі
<variant> Штенбургэффектісі.
<question1>Эксперименттің зерттеу объектісі...
<variant>адам
<variant>нәтиже
<variant>қорытынды
<variant>адамсанасы
<variant>тест.
<question1> Эксперименттің зерттеу пәні....
<variant> адампсихикасы
<variant>экспериментатордыңжекебасы
<variant>мінез-құүлық
<variant>зерттеушініңіс-әрекеті
<variant>адамдардыңқарым-қатынасы.
<question1> Эксперименттік психологияда зерттеушілерді зерттелінушінің іс-әрекетіне байланысты неше топқа жіктеледі.
<variant> 5
<variant> 6
<variant> 4
<variant> 2
<variant> 3
<question1> Эксперименттік психологияда эксперимент ситуацияларын неше типке бөлуге болады.
<variant> 4
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 6
<variant> 5
<question1> Психологиялық ғылымында эмпириялық материалдарды жинауға арналған әдістер қалай аталады.
<variant> активті және пассивті әдістер
<variant> арнайы және қосалқы әдістер
<variant> қосалқы және активті әдістер
<variant> пассивті және арнайы әдістер
<variant> активті және бақылау әдістері.
<question1> Активті әдістерге қандай әдістер жатады.
<variant> лабораториялық эксперимент, квазиэксперимент
<variant> бақылау эдісі, клиникалық эдіс
<variant> талдау эдісі, бақылау эдісі
<variant> клиникалың әдіс, интервью
<variant> лабораториялық табиғи.
<question1>Пассивті әдістерге қандай әдістер жатады.
<variant> бақылау клиникалық, талдау,
коррекциялық әэдіс
<variant> лабораториялық, табиғи әэдіс
<variant> клиникалы, лабораториялық квазиэксеримент
<variant> лабораториялық, экспериментмодельдері,талдау әдісі
<variant> талдау, бақылау әдісі.
<question1> Тәуелді және тәуелсіз өзгерістер арасындағы байланыстың болу-болмауы жағдайында жүргізілетінэкспериментті атаңыз.
<variant> ізденістік эксперимент
<variant> бекітуші эксперимент
<variant> табиғи эксперимент
<variant> лабораториялық эксперимент
<variant>қолданбалы эксперимент.
<question1> Эмпирикалық психологиялық зерттеу қанша жағдайда жүргізіледі.
<variant> 3
<variant> 5
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 6
<question1>Д.Кэмпбелл енгізген эксперименттің сенімділігін сипаттайтын ұғым қалай аталады.
<variant> конструктивті сенімділік
<variant> ізденістік сенімділік
<variant> критикалық сенімділік
<variant> өзгермелі сенімділік
<variant> шындықтағы сенімділік.
<question1>Кэмпбелл эксперимент жағдайының бүзылуының неше себебін көрсетті..
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 3
<variant> 6
<question1>Кэмпбелл сыртқы сенімділіктің бұзылуының қанша себебін көрсетті.
<variant> 4
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 6
<variant> 5
<question1> Шкала терминнің мағынасы..
<variant> баспалдақ
<variant> өлшем
<variant> жүйе
<variant> талдау
<variant> нақтылау.
<question1> Эксперименттік психологияда шкаланың неше типі бар.
<variant> 6
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 3
<variant> 2
<question1> Объекті атауын меңгеру жолымен көрсетілетін шкала қалай аталады
<variant> атаулар шкаласы
<variant> жүйелі шкала
<variant> интервалдар шкаласы
<variant> қатынастар шкаласы
<variant> абсолюттік шкала
<question1>Зерттеу объектісінің көрсеткіші басқа екі объект арасында болатын шкала қалай аталады.
<variant> жүйелі шкала
<variant> интервалдар шкаласы
<variant> атаулар шкаласы
<variant> қатынастар шкаласы
<variant> айырма шкаласы
<question1>Жүйелі шкала қанша типке бөлінеді.
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 3
<variant> 6
<variant> 5
<question1>Физика ғылымында классикалық мысал арқылы қолданылатын яғни температураны өлшеуге арналған шкала қалай аталады.
<variant> интервалдар шкаласы
<variant> қатынастар шкаласы
<variant> жүйелі шкала
<variant> абсолюттік шкала
<variant> өзгермелі шкала.
<question1> Қатынастар шкаласының дамытушы құралы болып табылатын шкала қалай аталады.
<variant> абсолютті шкала
<variant> айырма шкала
<variant> интервалдар шкаласы
<variant> ординальды шкала
<variant> жүйелі шкала
<question1> Психогеометрияда қолданылатын шкалалар қалай аталады.
<variant> ординальды шкала, логинтервальды шкала,жүйелі метрикалық шкала
<variant> айырма шкала, логинтервалды шкала, атаулар шкаласы
<variant> қатынастар шкаласы, абсолютті шкала
<variant> өзгермелі шкала, жүйелі метрикалық шкала
<variant> интервалдар шкаласы, ординальды шкала, атаулар шкаласы.
<question1> Шкалаларды қалыптастырудың неше варианты бар.
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 3
<variant> 6
<variant> 5
<question1> Зерттеушіге барлық объекті бір мезгілде беріліп және ол өлшем көлеміне байланысты жүйеленетін әдіс қалай аталады.
<variant> көлемдік әдіс
<variant> жүптың салыстыру әдісі
<variant> абсолюттік әдіс
<variant> таңдау әдісі
<variant> бағалау әдісі.
<question1> Экспериментті жэне бақыланушы топ туралы гипотезаны шығару қалай аталады.
<variant> гипотеза ноль
<variant> гипотезаны бекерге шығару
<variant> жалған ноль гшютеза
<variant> рас ноль гипотеза
<variant> шындыңтағы ноль гипотеза.
<question1> Зерттелушінің объективті рас немесе объективті жалған гипотезаны шығару қалай аталады.
<variant> гипотезаны бекерге шығару
<variant> шындыңтағы ноль гипотеза
<variant> жалған ноль гипотеза
<variant> жалған ноль гипотезалың шешім
<variant> шындықтағы ноль гипотезалық шешім.
<question1> Эксперименттің соңғы шешімінің неше шегі бар.
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 2
<variant> 6
<question1> Нәтижелерді ұсынудың формалары:
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 3
<variant> 6
<variant> 5
<question1> Курстық жүмыс, диплом жүмысы, диссертациялық жүмыс -жүмыстың қай түріне жатады.
<variant> ғылыми жүмыс
<variant> кәсіби жүмыс
<variant> қоғамдық жүмыс
<variant> элеуметтік жүмыс
<variant> пайдалы жүмыс.
<question1> Ғылыми зерттеу жүмысына жатады:
<variant> ғылыми мақалалар,оқулықтар, монографиялар
<variant> оқулықтар, мақалалар, эңгімелер
<variant> еңбектер, конференцияларға қатынасуы
<variant> монографиялар, мақалалар, баяндамалар
<variant> зерттеу жұмыстары, оқулықтары.
<question1> Түжырымның логикалық формасы неше формада өтеді.
<variant> 4
<variant> 6
<variant> 5
<variant> 3
<variant> 2
<question1> Бұл формада кейбір эмпириялық материалдар жалпыланады.
<variant>индуквтивтіформада
<variant>дедуктивтіформада
<variant>анологиялыңформада
<variant> түсіндірмелі формада
<variant> логикалың формада.
<question1> Бүл формада жалпында жекеге қарай логикалық түжырым жасалынады.
<variant> дедуктивті формада
<variant> индуктивті формада
<variant> аналогиялық формада
<variant> логикалық формада
<variant> түсінідірмелі формада.
<question1> Бұл формада ұқсастығына қарай логикалық тұжырым шығады.
<variant> аналогиялық формада
<variant> дедуктивті формада
<variant> индуктивті формада
<variant> түсіндірмелі формада
<variant> логикалық формада.
<question1> Бүл формада бір тексттің мазмұнын алу үшін басқа тексттің мазмүнын құра отырып жасалынады.
<variant> түсіндірмелі формада
<variant> анологиялық формада
<variant> логикалық формада
<variant> дедуктивті формада
<variant> индуктивті формада.
<question1> "Тест" терминінің мағынасы.
<variant> зерттеу
<variant> тексеру
<variant> өлшеу
<variant> жасап көру
<variant> бағалау.
<question1> Психологиялық әдістер жүйесінде неше деңгей ажыратылып көрсетіледі.
<variant> 5
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 6
<variant> 2
<question1> Ананьев классификациясы бойынша барлық әдістерді қалай бөлді.
<variant> үйымдастыру
<variant> эмпириялық
<variant> мәліметтерді өңдеу амалдары
<variant> интерпретация
<variant> жауаптардың барлығы дүрыс.
<question1> Ананьев классификациясы бойынша үйымдастыру әдісіне жататындар.
<variant> салыстыру, лонгитюдті эдіс, комплекстіәдіс
<variant> бақылау, өзін-өзі бақылау, егіздер әдісі
<variant> салыстыру, эксперимент,бақылау
<variant> комплексті, өмірбаян әдісі,интерпретация
<variant> лонгитюдті, клиникалық әдіс.
<question1> Эмпирикалық әдістер қатарына жатады.
<variant> жауаптардың барлығы дүрыс
<variant> бақылау, өзін-өзі бақылау
<variant> эксперимент, өмірбаяндық эдіс
<variant> іс-әрекет нэтижелерін талдау
<variant> психодиагностикалық эдістер
<question1> Мәліметтерді математикалық статистикалық талдау және оларды сапалы сипаттау әдістерін Ананьев әдістердің қай тобына жатқызады.
<variant> үшінші
<variant> екінші
<variant> бесінші
<variant> төртінші
<variant> бірінші
<question1>Өзін-өзі бағалауға қүрылған психологиялық зерттеу әдісі.
<variant> сүрақнама
<variant> тест
<variant> бақылау
<variant> эксперимент
<variant> өзін-өзі бақылау.
<question1> Психологиялық диагностиканың негізгі мақсат –
<variant> жеке психологиялық белгілерін анықтау
<variant> адамның қоғаммен байланысын зерттеу
<variant> дүрыс тәрбие беру
<variant> адамның даму мәселесі
<variant> барлық көрсетілгендер.
<question1>Адамның жеке түлғалық қасиеттерінің бірлігін не қүрайды.
<variant> адам психикасындағы элеуметтік биологиялық фактор
<variant> жеке ерекшеліктері
<variant> қоғамдық орта
<variant> ұлттық ерекшеліктері
<variant> материалдық жағдайы.
<question1>Диагноз терминінің мағынасы..
<variant> болжам-білу
<variant> зерттеу
<variant> бақылау
<variant> тексеру
<variant> барлық аталғандар.
<question1> Проектілік әдісіне арқылы жүргізіледі.
<variant> сүреттер арқылы
<variant> сүрақ арқылы
<variant> тест түрінде
<variant> эңгімелесу түрінде
<variant> дүрыс жауабы жоқ.
<question1> Суреттер арқылы жүргізілетін әдіс қалай аталады.
<variant> проектілік әдіс
<variant> социометрия әдісі
<variant> ШТУР әдісі
<variant> бурдон тесті
<variant> айзенк тесті
<question1> Пирогов зерттеу эдістерін қалай бөлді
<variant> бақылау, эксперимент, психологиялық мінездеме, арнайы эдістемелік тәсілдер
<variant> сүрақнама тест
<variant> бақылау, эңгіме әдісі
<variant> бақылау жэне өзін-өзі бақылау
<variant> мәліметтерді талдау, эксперимент.
<question1>Сұрақтарды түзетуге қойылатын ең негізгі талаптар
<variant> анықтау мен нақтылық
<variant> қарапайымдылық
<variant> күрделілік
<variant> жүйелілік
<variant> дүрыс жауабы жоқ.
<question1> Дихотомдық типтегі сүрақтың жауабы нешеу болады.
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 1
<variant> 5
<variant> 4
<question1> Жауаптар формасы бойынша қалай бөлінеді:
<variant> ашық және жабық
<variant> нақты
<variant> қарапайым жэне күрделі
<variant> көп мәнді
<variant> барлық айтылғандар.
<question1>С.Л. Рубинштейн қандай әдістерді бөліп көрсетті.
<variant> бақылау эксперимент
<variant> тест әдісі
<variant> эңгімелесу әдісі
<variant> проектілік әдіс
<variant> эмпирикалық әдіс.
<question1> Негізгі зерттеу мәселесімен байланысты бір-бірімен логикалық үштасатын сүрақтар тізімі...
<variant> сүрақнама
<variant> диагностика
<variant> интерпретация
<variant> анкета
<variant> тест
<question1>Психодиагностиканың негізгібелгілері қандай процентермен тікелей байланысты.
<variant> бәрі дүрыс
<variant> зерттеу мақсатымен
<variant> білім деңгейімен
<variant> психикалық күйлермен
<variant> түқым қүалаушылық ерекшеліктерімен.
<question1>Бір адамның екінші адамнан өзгешелігін анықтауға бағытталған тесттер қүрамына кіретіні қайсысы.
<variant> бәрі дүрыс
<variant> Векслер тесті
<variant> Кэттел тесті
<variant> Бине шкаласы.
<variant> Бине-Симон тесті
<question1> Психологияда әдістердің негізгі топтары:
<variant> 3
<variant> 7
<variant> 12
<variant> 5
<variant>4
<question1> Ананьев пен Пирогов әдістер классификациясының неше типін енгізді.
<variant> 4
<variant> 2
<variant> 8
<variant> 6
<variant> 3
<question1> Сүрақнамада берілетін жауаптар формасына байланысты нешеге бөлінеді.
<variant> 2
<variant> 5
<variant> 3
<variant> 6
<variant> 4.
<question1> Жауаптардың қандай формасының түрі жауаптарды қатаң интерпретациялауға итермелейді.
<variant> жабық
<variant> жүйелі
<variant> ашық
<variant> альтернативті
<variant> нақты.
<question1>Сүрақнамаларды өңдеу барысында жауаптардың қандай формасы қиындық туғызады.
<variant> ашық
<variant> жәй
<variant> анық
<variant> жабық
<variant> альтернативті.
<question1> Психологиялық зерттеудегі эмпирикалық әдістерге жатпайтын әдісті көрсет.
<variant> салыстыру
<variant> бақылау
<variant> эксперимент
<variant> өзін-өзібақылау
<variant> лабораториялықэксперимент.
<question1> Егіздер әдісі көбіне психологиялық қай саласында пайдаланады.
<variant> даму психологиясында
<variant> эксперименттік психологиясында
<variant> жалпы психологиясында
<variant> дефектологияда
<variant> патопсихологияда
<question1> Ұйымдастыру әдісіне мыналардың қайсысы жатады.
<variant> комплекстік эдістер
<variant> бақылау
<variant> эксперимент
<variant> математикалық тәсіл
<variant> қүрылымдық әдістер.
<question1> Танып-білу процесіндегі объект пен субъектінің арасындағы кейбір байланыстардың көрінуі...
<variant> әдіс
<variant> сұрақнама
<variant> тәсіл
<variant> тәжірибе
<variant>өңдеу.
<question1> «Тест» терминінің қазақша баламасы: .
<variant> бәрі дүрыс
<variant> зерттеу
<variant> тексеру
<variant> өлшеу
<variant> жасап көру.
<question1> Психологиялық зерттеулердегі диагностика қандай мәселелерді зерттейді.
<variant> теориялық және қолданбалы
<variant> ғылыми жэне теориялық
<variant> жалпы және арнайы
<variant> фундаментальды және қодцанбалы
<variant> тэжірибелік жэне жекелік.
<question1> Ғылыми эксперимент барысында таным процестері мен қасиеттерді дэл өлшеп, бағалау жолдарын анықтау психологиялық диагностика қай бөлімінің мәселесі.
<variant> теориялық
<variant> қолданбалы
<variant> тәжірибелік
<variant> жалпы
<variant> арнайы
<question1> Әр зерттелінушіге дұрыс диагноз қойып, оның психикалық еркшеліктерін анықтау қай бөлім мәселесі.
<variant> қолданбалы
<variant> теориялық
<variant> жалпы
<variant> арнайы
<variant> ғылыми.
<question1> Психологиялық зерттеулердегі диагностика саласында нэтижелер өңдеу үшін қандай көрсеткіш қолданады.
<variant> сандық және сапалық
<variant> талдау және бағалау
<variant> шкала жэне өлшем
<variant> факторлық жэне лангитподты
<variant> интерпретациялық
<question1> Психологиялық зерттеулердегі диагностиканың негізгі қағидалары:
<variant> 5
<variant> 6
<variant> 2
<variant> 8
<variant> 4
<question1> Психологиялық диагностикадағы әдістемелердің сенімді әрі нақты болуы...
<variant> ғылыми негіздеушілік қағидасы
<variant> қүпияны сақтау қағидасы
<variant> нәтиженің объективтілігі қағидасы
<variant> зиян келтірмеу нэтижелігі қағидасы
<variant> ұсынылған кеңестердің нәтижелігіқағидасы.
<question1> Психологиялық диагностикалық әдістемелер өткізу барысында ешқандай нүқсан келмеуді қарастыру...
<variant> зиян келтірмеу қағидасы
<variant> ғылыми негіздеушілік қағидасы
<variant> қүпияны сақтау кағидасы
<variant> үсынылған кеңестердің нэтиже қағидасы
<variant><variant> нәтиженің объективтілігі
<question1>Түрлі адамдардағы психикалық қасиеттершщ деңгеиін салыстыру.
<variant> психодиагностика мәселесі
<variant> психодиагностика мақсаты
<variant> психодиагностика міндеті
<variant> психодиагностика саласы
<variant> психодиагностика нормасы.
<question1> Психологтың неше моралды-этикалық нормасы бар.
<variant> 7
<variant> 8
<variant> 2
<variant> 5
<variant> 4
<question1> Міндетті түрде орындауға тиісті норма.
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 7
<variant> 5
<variant> 8
<question1> Психодиагностикалық әдістердің жіктелуі:
<variant> бақылау сауалнама, іс-эрекет нэтижесін талдау, эксперимент
<variant> әңгіме тест, интроскопия, пиограмма
<variant> аутотренинг, топтыңтренинг, лангитюд, эмпирикалық
<variant> үйымдастыру, эмпирикалық, коррекциялық, деректерді өвдеу
<variant> модельдеу, анкета, ақыл-ой тесттері.
<question1> Психодиагностика нәнінің даму тарихы неше жылға созылған.
<variant> 100
<variant> 200
<variant> 250
<variant> 500
<variant> 2500
<question1> Жеке іс-әрекеттер түрлерін ұйымдастыруға қойылатын негізі теориялы талаптар...
<variant> үстанымдар
<variant> нормалар
<variant> қағидалар
<variant> әдістемелер
<variant> шкалалар
<question1> Мектепке дейінгі балалар психодиагностикасы қандай ерекшеліктеріне байланысты жүргізіледі.
<variant> барлық жауап дүрыс
<variant> әдістемелер қолдану қиын
<variant> өзін-өзі түсінуінің қалыптаспағандағы
<variant> депривация белгілерінде әдістеме жүрпзілу қиын
<variant> санасы қалыптаспаған.
<question1> «Мектепке оқытуға даярлықты анықтау» әдістерін көрсетіңіз.
<variant> Давыдов, Эльконин, Иерасик-Керн,Занков
<variant> Матков, Мерасик-Керн, Айзенк,Кеттел
<variant> Заньков,Эльконин, Бинс-Симон,Фишер
<variant> Бине-Симон, Айзенк, Кеттел, Фишер
<variant> Векслер, Иерасик-Керн,Фишер, Эльконин.
<question1> Депривация дегеніміз –
<variant> өмір жағдайына байланысты пайдаболатын әлеуметтік шектейтін күй
<variant> өмір жағдайларына бейімделу
<variant> адамның қоғамға үмтылды,эмоционалды қарым-қатынас қүруға ниеті
<variant> адамның айналасындағыларынаүздіксіз көмек көрсету
<variant> икемделушіліктің төмендегі неәлеуметтік нормативтердімеңгермегендігі.
<question1> «Депривация» ұғымының мағынасы:
<variant> шектеулі
<variant>шашыраңқы
<variant>тәуелді
<variant>өзіндік
<variant>икеменделуші.
<question1>Депривацияның неше түрі бар.
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 2
<variant> 6
<variant> 3
<question1> Сыртқы орта түрткілерінің шектеулілігінен пайда болатын депривация түрі.
<variant> сенсорлы депривация
<variant> когнитивті депривация
<variant> эмоционалды депривация
<variant> әлеуметтік депривация
<variant> саяси депривация.
<question1> Өте жақын адамдармен қарым-қатынас үзілгенде пайда болатын депривация.
<variant> эмоционалды
<variant> когнитивті
<variant> сенсорлы
<variant> элеуметтік
<variant> саяси
<question1> Баланың өз қатарынан шетте қалып кеткенімен байланысты пайда болатын депривация.
<variant> әлеуметтік
<variant> саяси
<variant> сенсорлы
<variant> когнитивті
<variant> эмоционалды.
<question1> Зерттеу объектісінің құрылымын, оның өзгеру бағытын және мэнін түсіндіру аспекті.
<variant> талдау
<variant> салыстыру
<variant> болжау жасау
<variant> талқылау
<variant> өлшем қолдану.
<question1> Педагогикалық-психологиялық жағдайларды зерттеу нәтижесінің сапасы туралы ғылыми түжырымдама аспекті.
<variant> болжау жасау
<variant> салыстыру
<variant> талдау
<variant> талқылау
<variant> өлшемдер қолдану.
<question1> Зерттеу материалдарын сын көзбен бағалап, концепция түрінде бағалайтын аспект.
<variant> талқылау
<variant> болжау жасау
<variant> талдау
<variant> өлшемдер ңолдану
<variant> салыстыру.
<question1> Зерттеу нәтижесін шкалада анықталған бағалау шарттары бойынша көрсету...
<variant> өлшемдер қолдану
<variant> салыстыру
<variant> талдау
<variant> талқылау
<variant> болжау жасау
<question1> Әр психикалық қасиетті өлшеу жолын,оның сандың көрсеткішін және олардың ақиқатқа сәйкестігін анықтайды.
<variant> шкала
<variant> әдістемелер
<variant> нормативтер
<variant> дисперсті талдау
<variant> математикалың статистика.
<question1> Ғылыми теорияның экспериментте түзетілуі.
<variant> фалсификация
<variant> сегрегация
<variant> верификация
<variant> идентификация
<variant> операционализация
<question1> Теорияның экспериментте нақтылы дәлелдене алуы.
<variant> верификация
<variant> олшеу
<variant> фам
<variant> операционалидация
<variant> сегрегация
<question1> Эксперимент әдістермен психикалық қүбылыстарды зерттеудің эрқилы түрін жалпылама атау.
<variant> эксперименттік
<variant> дифиренциалдық
<variant> психодиагностика
<variant> психонерренция
<variant> психоанализ
<question1> Зерттеушінің орындайтын кез-келген жүмысын және әрекетін, мінез-қүлқын өзгертетін эффекті қалай аталады.
<variant> Займонц эффектісі
<variant> Хотторн эффектісі
<variant> Розенцвейг эффектісі
<variant> Плацебо эффектісі
<variant> Штенбург эффектісі.
<question1> Өзін-өзі бағалауға қүрылған психологиялық зерттеу әдісі.
<variant> сұрақнама
<variant> тест
<variant> бақылау
<variant> эксперимент
<variant> өзін-өзі бақылау.
<question1> Сұрақнамаларды өңдеу барысында жауаптардың қандай формасы қиындық туғызады.
<variant> ашық
<variant> жәй
<variant> анық
<variant> жабық
<variant> альтернативті.
<question1> Психологиялық зерттеулерлердегі әдістемелердің сенімді әрі нақты болуы...
<variant> ғылыми негіздеушілік қағидасы
<variant> қүпияны сақтау қағидасы
<variant> нәтиженің объективтілігі қағидасы
<variant> зиян келтірмеу нэтижелігі қағидасы
<variant> үсынылған кеңестердің нэтижелігі қағидасы.
<question1> Түрлі адамдардағы психикалық қасиеттерінің деңгейін салыстыру...
<variant> психодиагностика мәселесі
<variant> психодиагностика мақсаты
<variant> психодиагностика міндеті
<variant> психодиагностикасаласы
<variant> психодиагностика нормасы.
<question1> Психологтың неше моралды -этикалық нормасы бар.
<variant> 7
<variant> 8
<variant> 2
<variant> 5
<variant> 4
<question1>"Мектепке оқытуға даярлықты анықтау" әдістерін көрсетіңіз.
<variant>Давыдов, Эльконин, Иерасек-Керн, Занков
<variant> Матков,Мерасик-Керн,Айзенк, Кеттел
<variant> Занков,Эльконин,Бинс-Симон, Фишер
<variant> Бинс-Симон, Айзенк, Кеттел, Фишер
<variant> Векслер,Иерасик-Керн,Фишер, Эльконин.
<question1> «Депривация» ұғымының психологиялық анықтамасы:
<variant> өмір жағдайына байланысты пайда болатын элеуметтік шектейтін күй
<variant> өмір жағдайларына бейімделу
<variant> адамның қоғамға үмтылды, эмоционадды қарым-қатынас құруға ниеті
<variant> адамның айналасындағыларынаүздіксіз көмек көрсету
<variant> икемделушіліктің төмендегі неәлеуметтік нормативтердімеңгермегендігі.
<question1> Сыртқы ортаның ретсіз өзгеруімен байланысты пайда болатын депривация түрі.
<variant> когнитивті
<variant> сенсорлы
<variant> эмоционалды
<variant> әлеуметтік
<variant> саяси
<question1> Өте жақын адамдармен қарым-қатынас үзілгенде пайда болатын депривация.
<variant> эмоционалды
<variant> когнитивті
<variant> сенсорлы
<variant> элеуметтік
<variant> саяси
<question1> Баланың өз қатарынан шетке қалып кеткенімен байланысты пайда болатын депривация.
<variant> әлеуметтік
<variant> саяси
<variant> сенсорлы
<variant> когнитивті
<variant> эмоционалды.
<question1> «Тест» ұғымына берген психологиялық анықтама:
<variant> стандарттатылған ғылыми тұрғыда дәлелденген бағалау шкаласымен талдау ережесі берілген зерттеу әдісі
<variant> сурет салдыру арқылы жеке адамның өзін-өзі бағалауы, қарым-қатынасы мен таным процестерін анықтау әдісі
<variant> сүрақ-жауап арқылы адамның жекелікқасиеттерін анықтау әдісі
<variant> адамның жекелік қасиеттерін зерттепнегативті қатынас тудыратын адамныңпсихологиялық және қүлықтың қасиетінанықтайтын эдіс
<variant> алдын-ала талдау жолы жауапварианттары берілген сипатын өзгертуімүмкін, математикалың өңдеуге келметінәдіс.
<question1> Теориялық және практикалық маңызды болатын, таным дамуы барысында туатын объективті мәселе:
<variant> мәселе
<variant> тақырып
<variant> пән
<variant> объект
<variant> гипотеза
<question1> Зерттеушіге білдірмей, оның табиғи өмірімен енгізілетін эксперимент.
<variant> «жасырын» эксперимент әдістемесі
<variant> «соқыр плацебо» әдістемесі
<variant> алдау эдістемесі
<variant> ситуацияны зерттеу ңабылдауынбасңару эдістемесі
<variant> тәуедді параметрлерді тэуелсізөлшемдеу эдістемесі.
<question1> Мақсатталған ұйымдастырылған түрде зерттеу объектісінің жүріс-жүлқын белгілеп әрі сыналап қабылдау.
<variant> бақылау
<variant> эксперимент
<variant> контент анализ
<variant> әңгіме
<variant> анкета
<question1> Зерттеуді белгілеу жэне ықпал ету қүралдарын пайдаланбай объектімен ара қатынасқа түсіп оның күйін белсенді өзгертетін әдіс.
<variant> әңгіме
<variant> интервью
<variant> бақылау
<variant> тест
<variant> анкета
<question1>Экспериментке қатысуға шақыруды қатысушылардың өзіне деген психологтың көңіл аударуы деп бағалауы.
<variant> хотторн эффектісі
<variant> аудитория эффектісі
<variant> плацебо эффектісі
<variant> шеткерлік эффектісі
<variant> зейгарник эффектісі.
<question1> Ішкі қайшылығы жоқ ақиқат бөліктері жайлы білім жүйесі.
<variant>теория
<variant> модельдеу
<variant> зерттеу пәні
<variant> мәселе
<variant> ғылыми
<question1> Белгілі ережелермен өткізілетін бақылау
<variant> жүйеленген
<variant> жалпылама
<variant> таңдаулық
<variant> сырттай
<variant> қосылған
<question1>Әлеуметтік тұлғааралық мәліметті ауызша сұрау көмегімен алу әдісі.
<variant> интервью
<variant> анкета
<variant> бақылау
<variant> тест
<variant> әңгіме
<question1>Арнайы жасалған, басқарылатын жағдайда өткізілетін себеп-салдарлың
байланысын анықтауға бағытталған зерттеу.
<variant> эксперимент
<variant> эксперименттік әдіс
<variant> коррекциялық анализ
<variant> коптент – анализ
<variant> пилогаждың зерттеу.
<question1>Объектінің жайын басқа объекті жайының көмегімен белгілеу.
<variant> өлшеу
<variant> контент – анализ
<variant> коррекциялық анализ
<variant> әңгіме
<variant> бақылау.
<question1>Экспериментерді өзі зерттейтін процеске енгізілуі әдісі.
<variant> енгізілген бақылау эдісі
<variant> таңдаулы мәліметті салыстыру әдісі
<variant> эксперттер әдіс
<variant> соқыр плацебо әдісі
<variant> табиғи эксперт әдісі
<question1>Жаңа шығарылмаған не дәлелденбеген теориядан туатын ғылыми белтом.
<variant>гипотеза
<variant>мәселе
<variant>пән
<variant> объект
<variant> теория.
<question1>Педагогикалық-психологиялық жағдайларды зерттеу нәтижесінің сапасы туралы ғылыми түжырымдама аспекті.
<variant> болжау жасау
<variant> салыстыру
<variant> талдау
<variant> талқылау
<variant> өлшемдер қолдану.
<question1>Өтірік гипотеза мақсат қойылып зертеушіні адасуға енгізетін әдіс.
<variant> алдау әдісі
<variant> қас соқыр әдісі
<variant> табиғи эксперимент әдісі
<variant> жасырын эксперимент әдісі
<variant> тәуелді параметрлерді тәуелсіз өлшеу әдісі
<question1> Зерттеу объектісінің қүрылымын,оның өзгеру бағытын және мәнін түсіндіру аспекті.
<variant> талдау
<variant> салыстыру
<variant> болжау жасау
<variant> талқылау
<variant> өлшем қолдану.
<question1> Психологиялық әдістемелер көмегімен алынған нәтижелерді әдістемелік мақсатталған ойымен сэйкестігі:
<variant> дәлдігі
<variant> валидность
<variant> сенімділігі
<variant> біртектілігі
<variant> тәуелсіздігі
<question1> Қолданбалы халық білімдер ептлк мен дағдыны жиынтығының көмегімен, адамға практикалық психологиялық көмек көрсетудің оның жүріс-тұрысы мен психологиясын зерттеуге арналған:
<variant> психокоррекция
<variant> психоанализ
<variant> автотренинг
<variant> психотропия
<variant> психодиогностика
<question1> Зерттеу материалдарын сын көзбен бағалап, концепция түрінде бағалайтын аспект:
<variant> талқылау
<variant> болжау жасау
<variant> талдау
<variant> өлшемдер ңолдану
<variant> салыстыру
<question1> Практикалық психолгтан көмек сұрап келуші адам:
<variant> клиент
<variant> пациент
<variant> зертелуші
<variant> жеке адам
<variant> индивид
<question1> Жеке адамның психикалық қасиетінің өлшеу жолын, оның сандық көрсеткішін және олардың шынайылығын анықтайтын әдіс:
<variant> шкала
<variant> әдістемелер
<variant> нормативтер
<variant> дисперсті таддау
<variant> математикалың статистика.
<question1> Психологиялық зерттеулердегі ғылыми теорияның экспериментте қайта түзетіліп, бекітілуі:
<variant> верификация
<variant> фалсификация
<variant> сегрегация
<variant> идентификация
<variant> операционалидация
<question1> Психологияның ғылыми зерттеулерінде көптеген объектілер мен белгілердің өзара бір мәндік сәйкесті құру:
<variant> өлшем
<variant> белгілер
<variant> тест
<variant> шкала
<variant> объект
<question1> Психологияның ғылыми зерттеулерінде теориялық және практикалық құндылығымен ерекшеленетін объективті мәселе:
<variant> мәселе
<variant> тақырып
<variant> пән
<variant> объект
<variant> гипотеза
<question1> Психологияда жаңа шығарылмаған немесе дәлелденбеген теориядан туатын ғылыми болжама:
<variant>гипотеза
<variant>мәселе
<variant>пән
<variant> объект
<variant> теория.
<question1> Психологияда мақсатты ұйымдастырылған түрде зерттеу объектісінің жүріс-тұрысын белгілеп және сырттай қабылдау әдісі:
<variant> бақылау
<variant> эксперимент
<variant> контент анализ
<variant> әңгіме
<variant> анкета
<question1> Психологияда арнайы мақсатты жоспарланған жағдайда өткізілетін себеп-салдарлық байланысын анықтауға бағытталған зерттеу әдісі.
<variant> эксперимент
<variant> эксперименттікәдіс
<variant> коррекциялық анализ
<variant> контент-анализ
<variant> пилотажды зерттеу.
<question1> Зерттеу объектісінің жай-күйін басқа объектінің көмегі арқылы белгілеу.
<variant> өлшеу
<variant> контент – анализ
<variant> коррекциялық анализ
<variant> әңгіме
<variant> бақылау.
<question1> Объектінің түрлі парометрлік өлшемдерін салыстырып ортақ байланыстарын табу.
<variant> корреляция
<variant> әңгіме
<variant> интервью
<variant> бақылау
<variant> контент анализ.
<question1> Зерттеу жұмысында ішкі қайшылығы жоқ ақиқат бөліктері жайлы білім жүйесі –
<variant> теория
<variant> модельдеу
<variant> зерттеу пәні
<variant> мәселе
<variant> ғылыми
<question1> Зерттеу барысында белгілі бір ережелермен өткізілетін бақылаудың түрі:
<variant> жүйеленген
<variant> жалпылама
<variant> таңдаулық
<variant> сырттай
<variant> қосылған
<question1> Зерттеу барысында әлеуметтік психологиялық мәліметтерді ауызша сұрақтардың көмегімен жүзеге асыратын әдіс түрі:
<variant> интервью
<variant> анкета
<variant> бақылау
<variant> тест
<variant> әңгіме
<question1> Психологиядағы «Иландыру мен өзін-өзі иландыру» механизміне негізделген эффекттің түрі:
<variant> плацебо эффектісі
<variant> шеткерлік эффектісі
<variant> хотторн эффектісі
<variant> зейгарник эффектісі
<variant> бумеранг эффектісі.
<question1> Психологиялық тәжіріибеге қатысуға шақыруды қатысушылардың өзіне деген психологтың көңіл аударуы -.
<variant> хотторн эффектісі
<variant> аудитория эффектісі
<variant> плацебо эффектісі
<variant> шеткерлік эффектісі
<variant> зейгарник эффектісі.
<question1> Оқу дәрісханасындағы сырттай бақылаушының болуынан адам жүріс тұрысындағы өзгеріс -
<variant> аудитория эффектісі
<variant> Шеткерлік эффектісі
<variant> плацебо эффектісі
<variant> аяңталмаған эрекет эффектісі
<variant> теңсіздік эффектісі.
<question1> Психологияда зерттеуші өзін жақсы жағынан көрсеткісі келіп, тәжірибені жоғары бағалайды деген болжамы –
<variant> фасат эффектісі
<variant> соқыр плацебо әдісі
<variant> алдау әдісі
<variant> шеткерлік эффектісі
<variant> зейгарник эффектісі.
<question1> Шынайы ғылыми болжам айтылмай, экспериментатор мен зерттелінушіге ассисент көмегімен күткізу эффектісін тудыру құбылысы:
<variant> пигмалион эффектісі
<variant> шеткерлік эффектісі
<variant> аудитория эффектісі
<variant> зейгарик эффектісі
<question1> Психологиялық зерттеуде жалған ғылыми болжам ретінде мақсат қойылып, зерттеушіні адасуға апаратын әдіс.
<variant> алдау әдісі
<variant> қас соқыр әдісі
<variant> табиғи эксперимент әдісі
<variant> жасырын эксперимент әдісі
<variant> тәуелді параметрлерді тэуелсіз өлшеу әдісі.
<question1> Психологияда зерттелінушіге білдірмей, оның табиғи өмірімен енгізілетін эксперимент.
<variant> "жасырын" эксперимент әдістемесі
<variant> "соқыр плацебо" әдістемесі
<variant> алдау әдістемесі
<variant> ситуацияны зерттеу ңабылдауын басңару әдістемесі
<variant> тәуелді параметрлерді тәуелсіз өлшемдеу әдістемесі.
<question1> Психологиялық экспериментерді өзі зерттейтін процеске енгізілу әдісі.
<variant> енгізілген бақылау әдісі
<variant> тандаулы мэліметті салыстыру әдісі
<variant> эксперттер әдіс
<variant> соқыр плацебо әдісі
<variant> табиғи эксперт әдісі.
<question1> Гипотезаны зерттеу жұмысының айғақтығын анықтап, салыстыру үшін пайдаланатын зерттеушілер тобы:
<variant> тексеру тобы
<variant>кіші топ
<variant> эксперти топ
<variant> диффуздық топ
<variant> формальдық топ
<question1> Психологияда ғылыми болжамды әртүрлі қырынан тексеру мақсатындағы зерттеуге түсетін топ:
<variant> эксперименттік топ
<variant> кіші топ
<variant>диффуздық топ
<variant>кішітоп
<variant>үлкентоп.
<question1> Потенциалдық сыналушылар жиынтығы олар психика зерттеу объектісі бола алады.
<variant> популяция
<variant> таңдаулы топ
<variant> кіші топ
<variant> референттік топ
<variant> тексерутоп
<question1> Психологиялық зерттеуге қатысатын көптеген адамдар тобы:
<variant> тандаулытоп
<variant> популяция
<variant> кішітоп
<variant> эксперимент топ
<variant> тексеріс топ.
<question1> Идеалды эксперименттік жұмыстың шынайылықпен ара қатынасы:
<variant> теориялық
<variant> ішкі
<variant> сыртқы
<variant> психикалық
<variant> эмпирикалық
<question1> Психологиялық эксперименттік мәліметтерді интерпретациялауда теориялық терминдердің дүрыс қолдануы:
<variant> конструитивтік валидтік
<variant> ішкі
<variant> сыртқы
<variant> прогностикалық
<variant> эмперикалық
<question1> Физикалық, биологиялық, психологиялық, әлеуметтік психологияның және әлеуметтік белгілер мынаған жатады:
<variant> "организмдік өзгермелілер"
<variant> тәуелсіз өзгермелілер
<variant> тәуелді өзгермелі
<variant> сыртқы өзгермелі
<variant> базистік өзгермелі
<question1> Психологиялық ғылыми зерттеулерде жеке адамның интелекті, жынысы, жасы, әлеуметтік орыны, статусы және с.с. есептелінуі:
<variant> қосымша өзгермелілер
<variant> "организмдік өзгермелілер"
<variant> тәуелді өзгермелілер
<variant> тәуелсіз өзгермелілер
<variant> базистік өзгермелі
<question1> Психологиялық ғылыми зерттеулерде жеке адамның вербальды жэне вербальды емес жүріс-түрысының параметрі:
<variant> тәуелді өзгермелі
<variant> тәуелсіз өзгермелі
<variant> "Организмдік өзгермелі"
<variant> қосымша өзгермелі
<variant> базистік өзгермелі
<question1> Дәлдік, латенттік, ұзақтық (орындау жылдамдығы) темп (қозғалыс жиілігі), өнімділік бұл параметрлер:
<variant> жүріс-түрыс
<variant> ес
<variant> ойлау
<variant> қиял
<variant> қабылдау
<question1> Екі өзгермелінің себепті байланысын анықтауға бағытталған зерттеу - бұл:
<variant> квазиэкспримент
<variant> бақылау
<variant> факторлық анализ
<variant> коррелияциялық анализ
<variant> экспримент
<question1> Ұқсас тұлғаларды түрлі топтарға бөлуде қолданылатын әдістеме:
<variant> жұптық теңдестіру
<variant> рандолидация
<variant> коррелияциялық зерттеу
<variant> факторлың анализ
<variant> регрестік анализ
<question1> Зерттеу нысаналарына сандық реттейтін ереже:
<variant> өлшем шкаласы
<variant> өлшем міндеті
<variant> өлшем процедурасы
<variant> өлшем объектісі
<variant> жүріс-түрысты өлшемдеу
<question1> Жұптық салыстырулар, абсолюттік бақылаулар, тандаулар ранжирлеу әдістемесі:
<variant> субъективті шкаланың процедурасы
<variant> объектіні шкалалау
<variant> индивидті шкалалау
<variant> объекті мен индивидті бірлесе шкалалау әдістемесі
<variant> қопару әдістемесі
<question1> Адамның өмір цикліндегі жастық және индивидуальдық өзгерісін бағалауға мүмкіндік беретін үзақ, әрі жүйелі зерттеу:
<variant> лонгитюдттік зерттеу
<variant> көп өлшемді экспримент
<variant> көп деңгейлі экспримент
<variant> дифференциальды психологиялың экспримент
<variant> кроскуль туралы зерттеу
<question1> Бір ғана тәуелді эксприментке 1,2 тәуелсіз өзгермелердің әсер ететін зерттеуге қолданылатын экспримент:
<variant>көп деңгейлі факторлықэксперимент
<variant> лангитюдтық экспримент
<variant> дифференциальдық экспримент
<variant> индивидуальдық техникалықэкспримент
<variant> кроскульт туралы экспримент
<question1> Бір текті ситуациялардағы жүріс-түрыстың индивидуальдық ерешеліктерін анықтау:
<variant> индивидуальды психологиялық экспримент
<variant> лангитюдтік экспримент
<variant> көп өлшемді экспримент
<variant> кроскульдық экспримент
<variant> табиғи экспримент
<question1> Түрлі әлеуметтік мәдениет жағдайында жеке тұлғалардың жүріс-тұрысын, мінез-қүлқын салыстыру:
<variant> кроскультуралық эксперимент
<variant> лонгитюдтік экспримент
<variant> "жасырын" экспримент
<variant> лабораториялық экспримент
<variant> формалаушы экспримент
<question1> Психологиялық құбылыстарды зерттеуге алынған кез-келген шкаланушы объекті:
<variant> стимуль
<variant> белгілі
<variant> пәні
<variant> шкала
<variant> зерттелуші
<question1> Объектіге сандық көрсеткіш беруге арналған ереже:
<variant> шкала
<variant> модель
<variant> өлшем саны
<variant> рангілеу
<variant> жүптық зерттеу
<question1> Психологиялық зерттеудің стандартталған әдістемесі нақты санды бағалауға және адамның жүріс-тұрысы мен психологиясын сапалық жағынан анықтауға арналған:
<variant>тест
<variant> анкета
<variant> интерью
<variant> бақылау
<variant> экспримент
<question1> Нүктелік линиялық, көп өлшемдік негізгі түрлері:
<variant> объекті қасиеті
<variant> пән белгілері
<variant> пән сапасы
<variant> атрибуты
<variant> объект қаблеттері
<question1> Пәннің басқа пәндермен ортақтығы жэне айырмашылығын болуына себепкер болатын философиялық категория:
<variant> объектінің қасиеттері
<variant> статусы
<variant> бірінші сапалары
<variant> екінші сапасы
<variant> патенциальды қасиеттері
<question1> Теориялық нұсқау түрінде бекітілу үшін арнайы дәлелдемені талап ететін ғылыми негізделген болжам:
<variant> гипотеза
<variant> мақсат
<variant> нәтиже
<variant> альтернатива
<variant> мәселе
<question1> Методиканың өз көрсеткіштерінде тек ғана өзі диагностикалауға арналған қүбылыстарды бейнелей алу қабілеті:
<variant> біртектілігі
<variant> тәуелсіздігі
<variant> валидность
<variant> дәлдігі
<variant> сенімділігі
<question1> Балаларды жан-жақты зерттеуді қаблетті минимальды жиынынан ортақ бағалау шкаласын қүру:
<variant> стандартизация
<variant> корреляция
<variant> рефлекция
<variant> адаптация
<variant> формация
<question1> Кездейсоқ жағдайларға тәуелділігі аз жеткілікті стабильдік нәтижелер алу мүмкінділігімен байланысты әдістеменің психодиагностикалық сапасы:
<variant> сенімділігі
<variant> тәуелсіздігі
<variant> біртектілігі
<variant> валиттік
<variant> дәлдігі
<question1> Валидтілік, сеніміділік, біртектілік және дәлдік – бұл:
<variant> әдістемеге қойылатын талаптар
<variant> эксперименттің критерийлері
<variant> ұғымдарға қойылатын талаптар
<variant> белгілерге қойылатын талаптар
<variant> әдістемелердің технологиясы
<question1> Методика көмегімен алынған нәтижелерді методикалық мақсатталған ойымен сәйкестігі:
<variant> дәлдігі
<variant> валидность
<variant> сенімділігі
<variant> біртектілігі
<variant> тәуелсіздігі
<question1> Психологияда кеңес алушы жеке адам:
<variant> клиент
<variant> пациент
<variant> зертелуші
<variant> жеке адам
<variant> индивид
<question1> Психологияда кіші топтағы кісі аралық қарым-қатынасты жинақтауға мүмкіндік беретін әдістеме:
<variant> социометрия
<variant> табиғи экспримент
<variant> енгізілген баңылау әдістемесі
<variant> эксперт әдісі
<variant> статистикалық метод
<question1> Ауру адамдарға ауруынан айрықтыру мақсатында жасалатын психологиялық ықпал ету:
<variant> психотерапия
<variant> аутотрнинг
<variant> психоконсультирование
<variant> психотерапия
<variant> психокорревдия
<question1> Әлеуметтік нормаға, қоғамдық пікірге немесе адамның өмір процесінде қалыптасқаны жағынан оның жүріс-түрысын реттеу:
<variant> жүріс-түрыстың нормативтік регуляциясы
<variant> құндылық ориентациясы
<variant> талпыныс деңгейі
<variant> жеке адамдың бағыттылығы
<variant> жетістікке жету мотиватциясы
<question1> Зерттеушінің зертілінушіге белсенді ықпал ету процесіндегі жеке адамның психикалық өзгерістерін бақылау әдістемесі:
<variant> формалаушы экспримент
<variant> табиғи экспримент
<variant> жасырын экспримент
<variant> лабораториялық
<variant> кросекультуралық
<question1> Адамға кеңес жэне рекомендация формасында көрсетілетін практикалық психологиялық көмек:
<variant> психологиялық консультация
<variant> психотерапия
<variant> аутотренинг
<variant> психологиялық қызмет
<variant> психодиогностика
<question1> Адамның психологиялық қасиеттерін процестерін күй-қалыптарын ғылыми әдістемелер көмегімен бағалаудың теориясы мен пратикасы:
<variant> психодиогностика
<variant> психотерапия
<variant> психоанализ
<variant> психокоррекция
<variant> психотренинг
<question1> Психологиялық зерттеуге қатысушы және оған психологиялық тәжірибе өткізетін адам:
<variant> зерттелуші сыналушы
<variant> ауру және клиент
<variant> пациент пен психолог
<variant> клиент пен психолог
<variant> индивид пен жеке адам
<question1> Мектепке дейінгілерді зерттеуде басым болатын психодиагностикалық әдістеме:
<variant> табиғи эксперимент
<variant> социометрия
<variant> әңгіме
<variant> котент-анализ
<variant> психобиография
<question1> Психологиялық зерттеудің тиімділігін арттыруға ықпал ететін «статистикалық әдістемені» алғаш рет ұсынған ғалым:
<variant> Гальтон
<variant> Персон
<variant> Фишер
<variant> Бино
<variant> Симон
<question1> Әлемдегі эксперименттік психологияны алғашқы рет іс-тәжірибе жүзінде енгізген ғалым:
<variant> Вундт
<variant> Галтон
<variant> Бине
<variant> Спирмен
<variant> Левин
<question1> Социометриялық әдістемені жасаған ғалым:
<variant> Морено
<variant> Левин
<variant> Бине
<variant> Выготский
<variant> Спирмен
<question1>Жеке адамды жүйелік анализдеуші психогеометриялық авторыкім?
<variant>Диленгер
<variant>Морено
<variant>Фишер
<variant>Бине-Симон
<variant>Пиаже
<question1> Интелект тестін жасауға еңбегі сіңгендігі лауазымы бар ғалым:
<variant> Бине-Симон
<variant> Морено
<variant> Галтон
<variant> Фишер
<variant> Вундт
<question1> Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке адамдық ерекшеліктерін анықтауға арналған әдістеме:
<variant> Юнг тесті
<variant> Векслер тесті
<variant> Айзенк тесті
<variant> Кеттелл тесті
<variant> Роршах тесті
<question1> Эксперимент термині қай тілден енген?
<variant> латын
<variant> грек
<variant> орыс
<variant> қытай
<variant> парсы
<question1> Эксперименттік зерттеудің алғашқы элементі кімнің зерттеулерінде болды:
<variant> Платон
<variant> Декарт
<variant> Кеттел
<variant> Лазурский
<variant> Вундт
<question1> Эмпиризм ғылымының эффекті әдістеріне тәжірибе жасау арқылы ғылымының методологиясына жаңа идеялар енгізген ғалым:
<variant>Ф. Бэкон
<variant>Платон
<variant>Лазурский
<variant>Декарт
<variant>Вундт
<question1> Тәрбие мен тәжірибені өзара байланыстырушы өкілдерінің бірі:
<variant> Декарт
<variant> Вундт
<variant> Платон
<variant> Лазурский
<variant> Бэкон
<question1> Ең алғаш ақыл-ойды эксперимент негізінде зерттеген ғалым:
<variant> Кеттел
<variant> Бэкон
<variant> Вунд
<variant> Декарт
<variant> Платон
<question1> Петербург университетіндегі жүйке және жан аурулары кафедрасында жүмыс атқара отырып, жеке адамның құрылымын жасаған ғалым:
<variant>Лазурский
<variant>Бэкон
<variant>Платон
<variant>Кеттел
<variant>Декарт
<question1> Новосибирск университетіндегі лабораторияда зерттеулер жүргізген ғалым:
<variant> Ланге
<variant> Декарт
<variant> Платон
<variant> Бэкон
<variant> Лазурский
<question1> Москва мемлекеттік университетінің лабораториясындағы зерттеу жүмыстарын жүргізген ғалым:
<variant> Токарский
<variant> Ланге
<variant> Бэкон
<variant> Декарт
<variant> Лазурский
<question1> Психологияда қай ғалымның зерттеулері қарапайым арифметикалық тапсырмаларды шешуге бағытталған?
<variant> Креплин
<variant> Ланге
<variant> Бэкон
<variant> Кеттел
<variant> Платон
<question1> Кеттел өзінің докторлық диссертациясын кімнің лабораториясында дайындады?
<variant> Вундтың эксперимент лабораториясында
<variant> МГУ-лабораториясында
<variant> Новосибирск университетіндегілабораториясында
<variant> Платонның
<variant> Декарттың
<question1> Англияда экспериментализм ғылымының методологиясына жаңа идеялар енгізген ғалым:
<variant> В. Анри.
<variant> А. Бине
<variant> А.Ф. Лазурский
<variant> Гоббс Локк
<variant> ФренсисБэкон
<question1>Адам санасының пайда болуына тәжірибе жүргізген ғалым.
<variant> Г. Локк
<variant> Ф.Бэкон
<variant> А. Бине
<variant> О. Кюльпе
<variant> Н. Лангенн.
<question1>Теория мен тәжірибені өзара байланыстырушы.
<variant>Р. Декарт
<variant>Г. Локк
<variant>Ф. Бэкон
<variant>А. Бине
<variant> А. Лазурский.
<question1> Алғашқы психолог, экспериментатор...
<variant> Вундт
<variant> Вебер
<variant> Фехнер
<variant> Дондер
<variant> Гельмгольц
<question1> Вундт "арнайы педагогикалық институтты" қай қалада ашты
<variant> Лейпциг
<variant> Вюрцбург
<variant> Новосибирск
<variant> Москва
<variant> Петербург
<question1> Вундтың арнайы педагогикалық институты қай жылы ашылды?
<variant> 1875ж.
<variant> 1832.
<variant>1862ж.
<variant> 1838ж.
<variant> 1888ж.
<question1> Психология ғылымында ең алғаш ақыл-ойды эксперимент негізінде зерттеген ғалым:
<variant> Кеттел.
<variant> Брентано
<variant> Гальтон
<variant> Кюльпе
<variant> Дондер
<question1> Ресейдегі экспериментальді психологияға үлес қосқан ғалымдар.
<variant> Н.Н Ланге жэне В.В Чих
<variant> А.Ф. Лазурский жэне Н.Н Лангенн
<variant> В.В. Чих жэне А.Ф Лазурский
<variant> А. Македонский және А.Ф Лазурский
<variant> Н. Н.Лангенн,А. Македонский және.В Чих
<question1> Эксперименттік ғылыми зерттеудің принциптерін ұсынған ғалым:
<variant>С.А. Рубинштейн
<variant>Г. Локк
<variant>А.Ф. Лазурский.
<variant>Н. Лангенн.
<variant>Ф. Бэкон.
<question1> В.Н.Дружинин ғылыми мәселелерді неше топқа топтастырады.
<variant> 3
<variant> 5
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 7
<question1> "Агрессияның қатерлік себептері зерттеудің ғылыми бағдарламасын жасаған ғалым.
<variant>Э. Фромм.
<variant>Р. Декарт.
<variant>В. Ломов
<variant> К. Левин
<variant> О. Кюльпе
<question1> Топтың динамикасын зерттеу бағдарламасын жасаған.
<variant>Левин.
<variant>Э. Фром
<variant>Р. Декарт
<variant>О. Кюльпе
<variant> В. Ломов.
<question1> Есте сақтау ойлау, процестерінің жеке даралық және топтық өзгешеліктерін салыстыру бағдарламасын ұсынған.
<variant>В. Ломов.
<variant>Э. Фром
<variant>О. Кюльпе
<variant>Р. Декарт.
<variant>К. Левин.
<question1> Эксперименттік ғылыми зерттеудің негізгі принциптері:
<variant> 7
<variant> 5
<variant> 6
<variant> 5
<variant> 4
<question1> Мәселенің туындауы неше кезеңнен тұрады.
<variant> 3
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 6
<question1> В.Н.Дружинин еңбектерінде психологиялық ғылыми мэселелердің неше топқа топтастырады.
<variant> 3
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 6
<variant> 5
<question1> Психологиялық эксперименттіңэлеуметтік психологиялық аспектісін алғаш негізін салушы...
<variant> С. Розенцвейг
<variant>Ф. Бэкон
<variant>Г. Локк
<variant> А. Лазурский
<variant> А. Бинс.
<question1> Психология саласында "Зерттеуші – өз ерікті адам' кітабының авторы.
<variant>В. Розенталь
<variant> С. Розенцвейг
<variant> Р. Декарт
<variant> К.Левин
<variant> О. Кюльпе
<question1> Психологияның зерттеу әдістері бойынша күрделі эксперимент жоспарын үсынған ғалым.
<variant> Д. Кемпбелл
<variant> С. Кэттел
<variant> А. Бине
<variant> В. Аннрий
<variant> Г. Локк.
<question1> Идеалды эксперимент терминін қолдануға енгізген ғалым:
<variant>Г. Кэттел
<variant>Г.Локк
<variant>В. Анри
<variant>С. Кэттел
<variant>Д. Кэмпбелл.
<question1> Психологиялық эксперименттің сенімділігін сипаттайтын ұғымды енгізген ғалым:
<variant> Д. Кэмпбелл
<variant> С. Кэттел
<variant> В. Аннрий
<variant> Г. Кэмпбелл
<variant> Г. Локк.
<question1> Психологиялық зерттеуде толық үйлесімділік экспериментті шындық эксперимент жасайды деп түжырымдаған ғалым...
<variant> Готтсданкер
<variant> Кэттел
<variant> Кемпбелл
<variant> Бине
<variant> Анри.
<question1> Эксперимент жағдайының бұзылуының екі себебін ашып көрсеткен ғалым:
<variant> Кэмпбелл
<variant> Готсданкер
<variant> Бинс
<variant> Анри
<variant> Кеттел
<question1> Сыртқы сенімділік шындық эксперименттің нәтижесі бойынша жасалынған гипотезаның шындығына әсер етеді деп тұжырымдаған ғалым:
<variant> Готтсданкер
<variant> Кэмпбелл
<variant> Кэттел
<variant> Анри
<variant> Векслер.
<question1> Сыртқы сенімділіктің бұзылу себептерін көрсеткен ғалым.
<variant> Кэмпбелл
<variant> Бинс
<variant> Кэттел
<variant> Кэппел
<variant> Готтсданкер
<question1> Психологияда тесттің процедурасы және эксперименттің әсерінің мазмұны мен өзара әрекеттестігін ашып көрсеткен ғалым.
<variant>Р. Л. Соломон
<variant>С.Розенцвейг
<variant>Р. С. Немов
<variant> Лазурский
<variant> И. П. Павлов.
<question1> Психологиялық тест технологиясын және эксперименттің әсерін Р.Л.Соломон ең алғаш қай жылы дәлелдеді.
<variant> 1949
<variant> 1935
<variant> 1962
<variant> 1973
<variant> 1948.
<question1> Өлшем шкаласы үғымын психологияғылымына енгізген ғалым.
<variant>С. Стивенс
<variant>С. Кэттел
<variant>Д. Кэмпбелл
<variant> Л. Соломон
<variant> С. Розенцвейг
<question1> С.С. Стивенс өлшем шкаласы ұғымын психология ғылымына қай жылдан бастап енгізді.
<variant> 1950
<variant> 1962
<variant> 1957
<variant> 1948
<variant> 1965.
<question1> Шкалаға қосымша классикалық анықтама берген ғалымдар:
<variant> П. Суппес жэне Дж. Зиппес
<variant> С. Стивенс жне С. Кэттел
<variant>Д. Кэмпбелл
<variant> Л. Соломон
<variant> С. Розенцвейг
<question1> Психологиялық өлшемнің математикалық негіздегі теорияларын ашқан ғалым.
<variant> А.Д. Логвиненко
<variant> Р.Л. соломон
<variant>С. Розенцвейг
<variant>И.П. Павлов
<variant> Лазурский.
<question1> "Психология ғылымындағы өлшемнің математикалық негіздері' кітабының авторы.
<variant>А.Д. Логвиненко
<variant>Р.Л. соломон
<variant>И.П. Павлов
<variant> Лазурский
<variant> С. Розенцвейг
<question1> Психологиялың өлшемнің тиімді классификациясын енгізген ғалым:
<variant>С.С. Поповян
<variant>И.П. Павлов
<variant>Р.Л. Соломон
<variant>С. Стивенс
<variant> С. Розенцвейг.
<question1> Басты психологиялық әдістер деп бақылау мен экспериментті бөліп көрсеткен ғалым:
<variant> С.Л. Рубинштейн
<variant> Ананьев
<variant> Пирогов
<variant>В.Г. Залевская
<variant> М.С. Роговин
<question1> Әдістерді классификациялауда басты психологиялық әдістердің санын 6-ға жеткізгендер.
<variant> М.С. Роговин мен Залевский
<variant> Ананьев Пирьов, Крепелин
<variant> Рубинштейн, Вунд, Сегэн
<variant> Гальтон, Эскирол
<variant> Дж. М. Кэттел, Г. Эббингауз.
<question1> "Психодиагностика"еңбегінің авторы.
<variant> Роршах
<variant> С.Л. Рубинштейн
<variant> Р.С. Немов
<variant>Леонтьев
<variant> А.В. Батаршев.
<question1>Ақыл-ой тесттерінің пайда болу мерзімі.
<variant> 1960
<variant> 1931
<variant> 1967
<variant> 1809
<variant> 1990.
<question1> Психология әдебиеттерінде ең алғаш рет "интеллектуалды тесттер" терминін қолданған зерттеуші психолог.
<variant> Дж.М. Кэттел
<variant> Г. Эббингауз
<variant> Э.В. Сеген
<variant> Ф. Гальтон
<variant> Вунд.
<question1> Азаматтарды зерттеу ең алғаш қай елде пайда болды.
<variant> Қытай империясында
<variant> Англияда
<variant> Мысырда
<variant> Египетте
<variant> Ресейде.
<question1> Тестологияда негізгі зерттеулер қай кезеңнен басталды.
<variant> XX ғасырдың 20-30 жылдарында
<variant> XIX ғасырда
<variant> XX ғасырдың аяғында
<variant> ХУ-ХІУ ғасырда
<variant> XVIII ғасырдың аяғында.
<question1> Ең алғаш рет психодиагностикалық әдістері ретінде интеллектуалдық тесттер қолданды:
<variant> 1960
<variant> 1928
<variant> 1965
<variant> 1962
<variant> 1973
<question1> Психологиялық әдебиеттерде "интеллектуалды тесттер" терминін қолданған алғашқы зерттеуші.
<variant>Дж. Кэттел
<variant>Ф. Гальтон
<variant>Э. Крепелин
<variant> Г. Эббингауз
<variant> Вундт.
<question1> Ақыл-ой артта қалған балаларды оқыту мэселесіне ең алғаш бөлген зерттеуші.
<variant> Сеген
<variant> Э. Крепелин
<variant> Г. Эбингауз
<variant> К. Леонгард
<variant> Вундт.
<question1> Эксперименттік практикада математикалық статистиканы қолдану ең алғаш кімнің еңбектерінде кездеседі.
<variant>Ф. Гальтон
<variant>Дж. Кэттел
<variant>Ж. Эскираль
<variant> Э. Крепелин
<variant> Вундт.
<question1> Адамды зерттеудің ең алғаш көріністері қай елде пайда болды.
<variant> Қытай елінде
<variant> қнді елінде
<variant> Еж. Рим елінде
<variant> Шығыс Азия елінде
<variant> Ежелгі Греция елінде.
<question1> Психологиялық диагностикалау жұмыстары қай ғасырдан бастап жеке ғылым саласы ретінде қалыптасты.
<variant> XX ғ басы
<variant> XX ғ аяғы
<variant> XX ғ ортасы
<variant> XIX ғ аяғы
<variant> XIX ғ басы.
<question1> Сандық өлшемді алғаш тапқан ғалым психолог:
<variant> Вунд
<variant> Бине
<variant> Симон
<variant> Гальтон
<variant> Фишер
<question1> Алғаш арнайы психометриялық зертхана қай жерде ашыдды.
<variant> Англияда
<variant> Германияда
<variant> Ресейде
<variant> АҚШ-та
<variant> Францияда
<question1> Алғаш психометриялық зертхананы ашқан ғалым:
<variant> Гальтон
<variant> Айзенк
<variant> Кэттел
<variant> Бине
<variant> Пирсон
<question1> Антропометриялық немесе адам психикалық қасиеттерін өлшеу лабораториясы қай жылы дүниеге келді.
<variant> 1884
<variant> 1877
<variant> 1904
<variant> 1905
<variant> 1950
<question1> Дисперсті талдау әдісінің авторы
<variant> Фишер
<variant> Гальтон
<variant> Спирмен
<variant> Моренс
<variant> Левин
<question1> Факторлы талдау әдісін алғаш ойлап тауып, оны экспериментте қолданған ғалым:
<variant> Спирмен
<variant> Кеттел
<variant> Мейли
<variant> Мешли
<variant> Бине
<question1> Ақыл-ой деңгейін өлшеу тестін статикалық өңдеуден өткізіп үсынған ғалым.
<variant> Бине
<variant> Симон
<variant> Айзенк
<variant> Кеттел
<variant> Спирмен
<question1> Адамның түрлі педагогикалық процестері мен қасиеттерін психодиагностикалауға мүмкіндік беретін жекелік жэне интелектуалды тесттер XX ғасырдың қай ширегінде пайда болды
<variant> XX ғ 20-ші жылдары
<variant> XX ғ 40-ші жылдары
<variant> XX ғ 60-ші жылдары
<variant> XX ғ 50-ші жылдары
<variant> ХХғ90-ші жылдары.
<question1> Психологияда ең алғаш ақыл-ойды эксперимент негізінде зерттеген ғалым
<variant> Кеттел.
<variant> Брентано
<variant> Гальтон
<variant> Кюльпе
<variant> Дондер
<question1> Агрессияның қатерлілік себептері зерттеудің ғылыми бағдарламасын жасаған ғалым.
<variant>Э. Фромм.
<variant>Р. Декарт.
<variant>В. Ломов.
<variant>К. Левин
<variant>О. Кюльпе
<question1> Толық үйлесімділік экспериментті шындық эксперимент жасайды деп түжырымдаған ғалым...
<variant> Готтсданкер
<variant> Кэттел
<variant> Кемпбелл
<variant> Бинс
<variant> Аннрий.
<question1> Сыртқы сенімділік шындық эксперименттің нәтижесі бойынша жасалынған гипотезаның шындығына әсер етеді деп түжырымдаған кім.
<variant>Готтсданкер
<variant>Кэмпбелл
<variant>Кэппел
<variant> Анрий
<variant> Кэттел.
<question1> Тесттің процедурасы мен эксперименттің әсерінің мазмүны мен өзара әрекеттестігін Р.Л. Соломон ең алғаш дәлелдеген жылы
<variant> 1949
<variant> 1935
<variant> 1962
<variant> 1973
<variant> 1948.
<question1> Өлшем шкаласы ұғымын психология ғылымына енгізген ғалым.
<variant>С. Стивенс
<variant>С. Кэттел
<variant>Д. Кэмпбелл
<variant> Л. Соломон
<variant> С. Розенцвейг
<question1> Эксперименттік ғылыми зерттеудің негізгі қағидаларын принциптерін ұсынған Ресейлік ғалым:
<variant> С.А. Рубинштейн
<variant> Г. Локк
<variant> А.Ф. Лазурский.
<variant> Н. Лангенн.
<variant> Ф. Бэкон.
<question1> Басты психологиялық әдістер деп бақылау мен экспериментті бөліп көрсеткен Ресейлік ғалым:
<variant> С.Л. Рубинштейн
<variant> Ананьев
<variant> Пирьов
<variant> В.Г. Залевская
<variant> М.С. Роговин
<question1> Ақыл-ой тестерінің пайда болу мерзімі.
<variant> 1960
<variant> 1931
<variant> 1967
<variant> 1809
<variant> 1990.
<question1> Психология әдебиеттерінде ең алғаш рет "интеллектуалды тесттер" терминін қолданған зерттеуші психолог.
<variant> Дж.М. Кэттел
<variant> Г. Эббингауз
<variant> Э.В. Сеген
<variant> Ф. Гальтон
<variant> Вунд.
<question1> Бір адамның екінші адамнан өзгешелігін анықтауға бағытталған тесттер қүрамына кіретіне қайсысы.
<variant> бәрі дүрыс
<variant> Векслер тесті
<variant> Кэттел тесті
<variant> Айзенк тестті
<variant> Бине шкаласы.
<question1> Ақыл-ой деңгейін өлшеу тесің статикалық өңдеуден өткізіп үсынған ғалым.
<variant> Бине
<variant> Симон
<variant> Айзени
<variant> Кеттел
<variant> Спирмен
<question1> Петербург университетіндегі «Жүйке және жан аурулары» кафедрасында жүмыс атқара отырып, жеке адамның қүрылымын жасаған ғалым:
<variant> Лазурский
<variant> Бэкон
<variant> Платон
<variant> Кеттел
<variant> Декарт
<question1> Кімнің зерттеулері қарапайым арифметикалық тапсырмаларды шешудегі зерттеулерге бағытталған?
<variant> Крепелин
<variant> Ланге
<variant> Бэкон
<variant> Кеттел
<variant> Платон
<question1> Психологиялық ғылыми зерттеулерде «Өлшем шкаласы» ұғымын психологияға енгізген ғалым:
<variant>С.ССтивенс
<variant>П.Суппес
<variant>Дж. Зипнес
<variant> С.СНатвен
<variant> И.Т Павлов
<question1> Психологиялық ғылыми зерттеулерде «Шкалалар» ұғымына классификациялық анықтама берген ғалымдар:
<variant> П. Супнес және Дж, Зипес
<variant> С.С Натвен жэне С.С. Стивенс
<variant> И.П. Павлов, И.М. Сегменев
<variant> Л. Тездтман, К. Кумбет
<variant> С.С Напвен жэне Дж Зипес
<question1> Күрделі эксперимент жоспарын ғылыми айналымға енгізген ғалым.
<variant>Д. Кемпбелл
<variant>С. Кэттел
<variant>А. Бине
<variant> В. Аннрий
<variant> Г. Локк.
<question1> Қай жылы ең алғаш психодиагностикалық әдістер қатарына ақыл-ой тесттері қосылды.
<variant> 1960
<variant> 1928
<variant> 1965
<variant> 1962
<variant> 1973
<question1> Психологиялық әдебиеттерде "интеллектуалды тесттер" терминін алғаш рет қолданған зерттеуші-ғалым:
<variant>Дж. Кэттел
<variant>Ф. Гальтон
<variant>Э. Крепелин
<variant> Г. Эббингауз
<variant> Вундт.
<question1> Психологиялық зерттеуге арналған «Сандық өлшемді» алғаш тапқан ғалым:
<variant> Вундт
<variant> Бинс
<variant> Симон
<variant> Гальтон
<variant> Фишер
<question1> Психологиялық зерттеуге арналған «Факторлы талдау» әдісін алғаш ойлап тауып, оны экспериментте қолданған ғалым:
<variant> Спирмен
<variant> Кеттел
<variant> Мейли
<variant> Мешли
<variant> Бинс
<question1> Зерттеу барысында сырттай бақылаушының (эксперт ассистент көррермен) болуынан адам жүріс-тұрысы мен мінез-құлқындағы өзгерістің байқалуы:
<variant> аудитория эффектісі
<variant> Шеткерлік эффектісі
<variant> плоцеба эффектісі
<variant> аяңталмаған эрекет эффектісі
<variant> теңсіздік эффектісі.
<question1> Шынайы гипотеза айтылмай, экспериментатор мен зерттелінушіге ассисент көмегімен күткізу эффектісі:
<variant> пигмалион
<variant> шеткерлік
<variant> аудитория
<variant> зейгарик
<question1> Психологиялық зерттеу мақсатында пайдаланылатын «Иландыру мен өзін-өзі иландыру» механизміне негізделетін эффект.
<variant> плацебо эффектісі
<variant> шеткерлік эффектісі
<variant> хотторн эффектісі
<variant> зейгарник эффектісі
<variant> бумеранг эффектісі.
<question1> Статистикалық әдістемені психологияда алғаш жасаған ғалым:
<variant> Гальтон
<variant> Персон
<variant> Фишер
<variant> Бино
<variant> Симон
<question1> Топтағы жеке адамдардың қарым-қатынас деңгейін, лидер-аутсайдерлерді анықтауға мүмкіндік беретін «Социометриялық» әдісті ұсынған ғалым:
<variant> Морено
<variant> Ливин
<variant> Бине
<variant> Выготский
<variant> Спирмен
<question1> Әлемдегі алғашқы психологиялық лабораторияны жасаған ғалым:
<variant> Вундт
<variant> Галтон
<variant> Бине
<variant> Спирмен
<variant> Левин
<question1> Ресейдегі «Новосибирск университетіндегі» лабораторияда зерттеулер жүргізген ғалым-психолог:
<variant> Ланге
<variant> Декарт
<variant> Платон
<variant> Бэкон
<variant> Лазурский
<question1> Ресейдегі «Москва мемлекеттік университетінің» лабораториясындағы зерттеу жұмыстарын жүргізген ғалым:
<variant>Токарский
<variant>Ланге
<variant>Бэкон
<variant> Декарт
<variant> Лазурский
<question1> Психологияда жеке адамның интелектуальдық қабілетінің даму деңгейін бағалауға арналған тест:
<variant> Векслер тесті
<variant> Кеттел тесті
<variant> Айзенк тесті
<variant> Роршох тесті
<variant> Гальтон тесті
<question1> Адамның өз жүріс-тұрысының және өзге адамдар қылығының басты себептерін неден көруін сипаттайтын индивидуальды ұғым:
<variant> басқару локусы
<variant> психокоррекция
<variant> жынысты рольдік идентификалық
<variant> жүріс-түрыстың нормативтікрегуляциясы
<variant> мотивация
<question1> Стимуль әсерінен адамда туатын түйсік күші стимульдық үлкендігінің физикалық бірлік өлшемде көрсетілген стимульды өлшемінің логорифміне пропорциональды оны формуласы S=к х Ib і+ с деп көрсететін заң:
<variant> негізгі психофизикалық заң
<variant> таңдау диперциясы
<variant> орташа тавдау
<variant> факторлың анализ
<variant> х2 критериі
<question1> Психологиялық зерттеулерде анағұрлым жиі кездесетін белгінің сандық мәні:
<variant> модель
<variant> тәуелсіз өзгерме
<variant> факторлық анализ
<variant> X 2 критериі
<variant> орташа тақташалы
<question1> Өзгермелілердің жеке мәндерімен олардың үздіксіз линиялық тәуелділігін қосуға мүмкіндік беретін математикалық статистикалық әдіс:
<variant> регрессиялық анализ
<variant> дисперциялық анализ
<variant> факторлық анализ
<variant> коррекциялық анализ
<variant> рандолизация
<question1> Адамның белгілі бір бағдарлануына өзіне мақсат құндылықтар және т.б алуына қажет адамдар тобы:
<variant> референттік топ
<variant> кіші топ
<variant> үлкен топ
<variant> эксперименттік топ
<variant> дифузды топ
<question1> Адам жүріс-тұрысын ғылыми мақсатта өткізілетін анықтайтын схемасы болуын қажет ететін бақылау:
<variant> стандартталған
<variant> енгізілген
<variant> таңдаулық
<variant> жалпы
<variant> жүйеленбеген
<question1> Екі мәнділігі бар термин:
<variant> математикалық
<variant> жеке көрсеткіш
<variant> стимул
<variant> подискола
<variant> өзгермелі
<question1> Адамның санасыз бейімділігі мен қозуларын зерттеуге арналған психодиагностикалық әдістеме симетриялық түсті таңбалар сериясы түрінде оларды анализдеу адамның мотивациясы жайлы болжамдауға мүмкіндік береді:
<variant> Роршах тесті
<variant> Кеттел тесті
<variant> Бине тесті
<variant> Штур тесті
<variant> Муррей тесті
<question1> Жеке адамның әртүрлі тұлғааралық келбетіне сандық бағалауды шығаруға арналған әдістеме:
<variant> Кеттел тесті
<variant> СПСК тесті
<variant> Бине тесті
<variant> Роршах тесті
<variant> Маррей ТАТ-ы
<question1> Алғаш рет адамзатты психологиялық тұрғыдан зерттеу мәселесі қай жерде пайда болған:
<variant> Қытай империясында
<variant> Англияда
<variant> Россияда
<variant> Еж Гректе
<variant> Жапонияда
<question1> Психологияның зерттеу әдістері пәні бойынша «Эксперимент» термині:
<variant> тәжірибе, сынау, бақылап көру
<variant> анықтау
<variant> тексеру, анықтау
<variant> тексеру
<variant> дүрыс жауабы жоқ
<question1> Жалпы алғанда эксперимент тарихы қанша мағынаны анықтайтын кезеңнен тұрады:
<variant> 4
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 5
<variant> 6
<question1> Психологияның өзекті мәселелерін зерттеуде көптеген объектілері мен белгілерінің өзара бір мәндік сәйкесті қүру операциясы:
<variant>өлшем
<variant>белгілер
<variant>тест
<variant>шкала
<variant>объект
<question1> Психологиялық мәліметтерді статистикалық өңдеуге қажетті «Өлшем шкаласы» ұғымын психологияға енгізген ғалым:
<variant>С.ССтивенс
<variant>П.Суппес
<variant>Дж. Зипнес
<variant> С.Снатвен
<variant> И.Т Павлов
<question1> Шкала терминінің ғылыми мағынасы:
<variant> "баспалдақ"
<variant> "көлемдік"
<variant> "реттеу"
<variant> "есептеу"
<variant> "өлшем"
<question1> «Шкалалау» әдісінің жіктемелік сипаттамаларын ұсынған ғалымдар:
<variant> П. Супнес жэне Дж, Зипес
<variant> С.С Натвен жэне С.С.Стивенс
<variant> И.П. Павлов, И.М. Сегменев
<variant> Л. Тездтман, К. Кумбет
<variant> С.С Напвен жэне Дж Зипес
<question1> «Шкалалау» әдісіндегі зерттеу объектісінің мәнін ашып меңгеруді қажет етеді:
<variant> атаулар
<variant> жүйемлік
<variant> интервалдар
<variant> қатынастар
<variant> абсолюттік
<question1> Шкаланың қанша негізгі типтері бар?
<variant> 4
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 7
<variant> 5
<question1> Психикалық құбылыстардың физикалық табиғатын анықтауда жиі қолданылатын шкала:
<variant> қатынастар
<variant> абсолюттік
<variant> атаулар
<variant> интервалдар
<variant> жүйелік
<question1> Қайсысы метрикалық шкала болып табылады?
<variant> интервалдар
<variant> қатынастар
<variant> атаулар
<variant> жүйелік
<variant> абсалюттік
<question1> Қайсы шкала қатынастар шкаласын дамытушы шкала болып табылады?
<variant> абсалютті
<variant> жүйелі
<variant> атаулы
<variant> интервалдар
<variant> ординальды
<question1> Шкалаларды қалыптастырудың неше варианты болады?
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 9
<question1> Психологиялық өлшемнің тиімділік жіктемесін енгізген ғалым:
<variant> С.С Натвен
<variant> С.С Стивен
<variant> И.П Павлов
<variant> И.М Сегменов
<variant> Суппес
<question1> Психологиялық өлшемнің әдістері қанша негіздерге байланысты жіктеледі:
<variant> 9
<variant> 10
<variant> 8
<variant> 5
<variant> 7
<question1> Объекті мен индивидті бірге шкалалау әдістемесінің моделінің бірі:
<variant> детерминистік
<variant> объектілік
<variant> индивидтік
<variant> жүйелік
<variant> бірізділік
<question1> Психология ғылымында зерттеу объектісі мен индивидті бірге шкалалау әдістемесінің моделі:
<variant> мүмкіншіліктік
<variant> объектілік
<variant> атаулы
<variant> жүйелік
<variant>индивидтік
<question1> Психологиялық өлшем пәні бойынша әдістердің жіктелінуі:
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 2
<variant> 5
<question1> Кэмпбелл енгізген теория қалай аталады?
<variant> конструктивтік сенімділік
<variant> операционалды сенімділік
<variant> сыртқы менімділік
<variant> ішкі сенімділік
<variant> дүрыс жауабы жоқ
<question1> Психология ғылымында зерттеу мәселесінің туындауы неше кезеңнен тұрады?
<variant> 3
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 6
<question1> Психология ғылымында зерттеу мәселесінің туындауының бірінші кезеңі....
<variant> ғылыми білімде шындың туралыжетімпеушіліктің көрінеуі
<variant> қарапайым тіл деңгейінде мәселенісипаттау
<variant> ғылыми пэндер терминінде мэселенітужымырымдау
<variant> шындық туарлы мәселелер
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<question1> Психология ғылымында зерттеу мәселесінің туындауының екінші кезеңі:
<variant> қарапайым тіл деңгейіиде мәселені сипаттау
<variant> ғылыми пәндер терминінде мәселені тұжырымдау
<variant> жалған мәселелер
<variant> барлығы дүрыс
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<question1> Психология ғылымында зерттеу мәселесінің туындауының үшінші кезеңі:
<variant> ғылыми пәндер терминінде мәселелердітұжырымдау
<variant> шындықтағы мәселелер
<variant> жалған мәселелер
<variant> барлығы дүрыс
<variant> дүрыс жауабы жоқ
<question1> Ресей ғалымы В.Н.Дружинин психологиялық зерттеу әдістерін ғылыми тұрғыда қанша топқа топтастырды?
<variant> 3
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 6
<question1> В.Н.Дружининің психологиялық зерттеу әдістері бойынша көрсеткен мәселелерінің бірінші мәселесі.....
<variant> шындықтағы мәселелер
<variant> мәнді болып көрінетін жалған мәселелер
<variant> шешімі жоқ мәселелер
<variant> балалардық және ересектердің дамуын жеделдету мәселелері
<variant> дүрыс жауабы жоқ
<question1> В.Н.Дружининің психологиялық зерттеу әдістері бойынша көрсеткен мәселелерінің екінші мәселесі....
<variant> мәнді болып көрінетін жалған мәселелер
<variant> шындықтағы мәселелер
<variant> шешімі жоқ мәселелер
<variant> барлығы дүрыс
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<question1> В.Н.Дружининің психологиялық зерттеу әдістері бойынша көрсеткен мәселелерінің үшінші мәселесі....
<variant> шешімі жоқ мәселелер
<variant> жалған мәселелер
<variant> шындықтағы мәселелер
<variant> балалардық психикалық дамуын жедеддету мәселесі
<variant> дүрыс жауабы жоқ
<question1> Ресей ғалымы Р.С.Немов педагогикалық-психологиялық мәселелерді қанша топқа топтастырған:
<variant> 6
<variant> 5
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 2
<question1> Р.С.Немов психологиялық зерттеу әдістері бойынша ұсынған 2-ші мәселе...
<variant> даму дағдарыстарын анықтау
<variant> сензитивтік кезеңді диагностикалау
<variant> шындықтағы мәселелер
<variant> жалған мэселелер
<variant> шешімі жоқ мәселелер
<question1> Психология ғылымында тәжірибелік материалдарды жинауда әдістер қалай бөлінеді?
<variant> активті әдіс, пассивті әдіс
<variant> ашық және жабық
<variant> қарапайым және күрделі
<variant> мәнді және мәнсіз
<variant> барлық аталғандар
<question1> Пассивті әдіске жататын әдістер:
<variant> бақылау, өлшемдік
<variant> тест әдісі
<variant> әңгіме
<variant> эксперимент
<variant> сүрақнама, эмперикалық
<question1> Мінез-құлықтың ерекшеліктерін анықтау үшін қолданылатын әдіс:
<variant> табиғи эксперимент, бақылау
<variant> лабораториялық эксперимент
<variant> тест, сүрақнама
<variant> эксперимент, сүрақ-жауап
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<question1>Активті әдістерге не жатады?
<variant> квази эксперимент
<variant> бақылау, тест
<variant> сүрақ-жауап
<variant> зерттеу әдіснамасы
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<question1> Объективті ақиқатқа жетуге, заңдылықтарды бейнелеуге және алдын ала болжауға арналған, жүйелі түрге келтірілген білімнің жоғарғы формасы:
<variant>Ғылым
<variant>Дағды
<variant>Ептілік
<variant>Іскерлік
<variant>Логика
<question1> Объективті болмыс заттарының бірізділігін, байланыстылығын көрсететін логиканың құрамды бөлігі:
<variant>Онтологиялық
<variant>Гносеологиялық
<variant>Математикалық
<variant>Формалдық
<variant>Шкалалық
<question1> Психологиялық зерттеу барысындағы жекелік ерекшеліктерді анықтау не деп аталады?
<variant> психодиагностика
<variant> патопсихология
<variant> психотерапия
<variant> социометрия
<variant> депривация
<question1> Ғылыми білімді талдап, ретке келтіруге пайдаланылатын дұрыс ойлау жүйесі:
<variant> логика
<variant> ғылым
<variant> бақылау
<variant> эксперимент
<variant> түзету
<question1> «Отбасыныңсуреті» әдістеменіқолдануережесінжасаған:
<variant>Хоменстаускас
<variant>Эльконин
<variant>Бернс
<variant>Соловейчик
<variant>Давыдов
<question1> Объективтік болмысты тануға болатынын дәлелдейтін, таным процесінің бірізділігін көрсететін логиканың бөлімі:
<variant> Гносеология
<variant> Онтология
<variant> Социология
<variant> Психология
<variant> Психиатрия
<question1> Ақыл-ой қызметін өлшеу шкаласын бірінші болып жасаған ғалым:
<variant>Симон
<variant>Кеттел
<variant>Леманн
<variant>Штерн
<variant>Мюнстерберг
<question1> Зерттеу нәтижелерін көрсететін формулалар, графиктер және басқа көрсеткіштер:
<variant> Формалдық логика
<variant>Абстракциялық логика
<variant> Онтологиялық логика
<variant> Гносеологиялық логика
<variant> Теориялық логика
<question1> Теориялық ойлау мен ғылыми білімнің даму формасы, ой мен ықтималды білімнің байланысы:
<variant> Гипотеза
<variant>Теория
<variant> Теорема
<variant> Әдіс
<variant> Тәсіл
<question1> Білімде әлі түсіндірілмеген жағдайды зерттеуге негіз болатын қағида:
<variant> Гипотеза
<variant> Теория
<variant> Теорема
<variant> Әдіс
<variant> Тәсіл
<question1> Егер гипотеза мен болмыстың зерттелінген объекті бір-бірімен жанасып келсе ол ненің көрсеткіші?
<variant> Болжамның дәлелденгені
<variant> Болжамның дұрыс болмағаны
<variant> Жағдайдың өзгергені
<variant> Зерттеудің дұрыс жүргізілмегені
<variant> Болжамның қателігі
<question1> Комплекстік зерттеу нәтижесінде жеке тұлғаның қандай қасиеттері бағаланады:
<variant> Психологиялық профилі құрылады
<variant> Қарым-қатынас тәжірибесі қалыптасады
<variant> Позитивтік көзқарасы қалыптасады
<variant> Топпен тіл табысуы көрініс береді
<variant> Кездейсоқ мәселелерге тұрақтылығы
<question1> Бақылаудың ғылыми зерттеу әдісі болуының бірінші көрсеткіші:
<variant> Мақсаттылығы
<variant> Реттілігі
<variant> Ретсіздігі
<variant> Кездейсоқтығы
<variant> Топпен жүргізілуі
<question1>Топтағылармен көптеген ойындар ұйымдастырып жүргізілетін коррекция:
<variant> Топтық тренинг
<variant> Дамыту машықтары
<variant> Шығарамашылық ойындар
<variant> Модель жасау
<variant> Уақытты ұйымдатсыру
<question1> Леонгард концепциясына сүйене отырып Шмишектің жасаған әдістемесі не үшін пайдаланылады:
<variant> Акцентуация көрінісі және түрі анықталады
<variant> Жеке таным процестерінің даму деңгейін бағалау
<variant> Акселерация көрініс беруі бағаланады
<variant> Қарым-қатынас мәдениетінің ерекшеліктері бағаланады
<variant> Білім деңгейі мен біліктіліктің көрсеткіші
<question1> Бақылаудың басқа әдістерге қарағанда күшті жері:
<variant> Жинаған материалдардың байлығы
<variant> Субъективтілігі
<variant> Өмір ағымына әсерлілігі
<variant> Өмір ағымына әсері жоқтығы
<variant> Объективтілігі
<question1> Бақылауды жүргізудің үнемділігі:
<variant> Табиғи жағдайда жүретіні
<variant> Өз бетімен жүретіндігі
<variant> Өмір ағымына әсерлілігі
<variant> Өмір ағымына әсері жоқтығы
<variant> Объективтілігі
<question1> Зерттелінушінің зерттеп жатқандарға қосылып процесті бірге орындауы зерттеудің қай түріне жатады?
<variant> Ендірілген зерттеу
<variant> Сырттай бақылау
<variant> Табиғи зерттеу
<variant> Арнайы зерттеу
<variant> Зертханалық зерттеу
<question1> Психологияда жеке адамды психометриялық жолменен талдауды ғылыми айналымға енгзген ғалым:
<variant>Деллингер
<variant>Дьюи
<variant>Спенсер
<variant>Торндайк
<variant>Парпер
<question1> Зерттелінушінің зерттеп жатқан ортаға ендірілуіне байланысты зерттеудің түрлері:
<variant> Сырттай бақылау
<variant> Ендірілген зерттеу
<variant> Табиғи зерттеу
<variant> Арнайы зерттеу
<variant> Зертханалық зерттеу
<question1> Бір топ адамдардың іс-әрекеттерінің және қарым-қатынастарының ерекшеліктерін ұзақ уақыт бақылау арқылы бағалау:
<variant> Лонгитюдтік талдау әдістемесі
<variant> Контент талдау әдістемесі
<variant>Факторлық талдау әдістемесі
<variant> Семантикалық талдау әдістемесі
<variant> Дисперсиялық талдау әдістемесі
<question1> Текстерді психологиялық тұрғыдан талдау әдістемесі:
<variant> Контент талдау әдістемесі
<variant> Лонгитюдтік талдау әдістемесі
<variant> Факторлық талдау әдістемесі
<variant> Семантикалық талдау әдістемесі
<variant> Дисперсиялық талдау әдістемесі
<question1> Психологиялық диагностикада «Үлгі мен ереже» әдістемесін пайдаланудың қажеттілігі:
<variant> Мектепте оқытуға даярлықты анықтауға
<variant> Келісім шарт құруға
<variant> Мінез акцентуациясын зерттеуге
<variant>Кәсіби бағдар беруге
<variant> Тұқым құлаушылық қасиеттерді зерттеуге
<question1> Теориялық ойлау мен ғылыми білімнің даму формасы:
<variant>Гипотеза
<variant> Фактор
<variant> Әдіс
<variant> Тәсіл
<variant> Дәлел
<question1> Құбылыстың себебі немесе солардың байланысын дәлелдейтін ғылыми жорамал:
<variant> Гипотеза
<variant> Фактор
<variant> Әдіс
<variant> Тәсіл
<variant> Дәлел
<question1> Зерттеушінің бір пікірден екінші пікірге көшу қисындылығы:
<variant> Тәсіл
<variant> Гипотеза
<variant> Фактор
<variant> Әдіс
<variant> Дәлел
<question1> Гипотезаға қойылатын талаптар:
<variant> Тексеруге болатындығы, теориялық қағидаларға қарсы келмеуі
<variant> ексеруге болмайтындығы, теориялық қағидаларға қарсы келуі
<variant> Өзінен-өзі қалыптасуы
<variant> Логикалық дәлелінің жоқтығы
<variant> Тәжірибемен байланысының болмауы
<question1> Гипотеза дәлелді болуы үшін ол келесі талаптарға сай болуы керек:
<variant> Тексеруге болатындығы, теориялық қағидаларға қарсы келметіндігі
<variant> Тексеруге болмайтындығы, теориялық қағидаларға қарсы келуі
<variant> Өзінен-өзі қалыптасуы
<variant> Логикалық дәлелінің жоқтығы
<variant> Тәжірибемен байланысының болмауы
<question1> Гипотезаны дәлелдеуге жанама түсіндіруді пайдалану:
<variant> Логикалық дәлелдеу
<variant> Дұрыс жауабын таба алмай
<variant>Қарама-қайшылықтар
<variant> Зерттеу мақсаты
<variant> Қағидалар құру
<question1> Жекелік қасиеттерді толық зерттеуге арналған әдістеме:
<variant> Факторлық талдау
<variant> Семантикалық талдау
<variant> Социометриялық талдау
<variant> Контент талдау
<variant> Функционалдық талдау
<question1> «Графикалық диктант» әдістемесі пайдаланылудың қажеттілігі:
<variant> Мектепте оқытуға даярлықты анықтау
<variant> Таным процестерін коррекциялау
<variant> Мінез акцентуациясын зерттеуге
<variant>Кәсіби бағдар беруге
<variant> Тұқым құлаушылық қасиеттерді зерттеуге
<question1> Психологиялық зерттеу нәтижелерін тіркеу құжаты:
<variant> хаттама
<variant> есеп
<variant> таблица
<variant> карточка
<variant> кітапша
<question1> Стандартталған тапсырмалар жүйесі – ол:
<variant> Тест
<variant> Пиктограмма
<variant> Тренинг
<variant> Анкета
<variant> Интервью
<question1> Жеке адамды зерттеуге қолданылатын стандарт талаптарына сай жасалған әдістемелер:
<variant> Тест
<variant> Пиктограмма
<variant> Тренинг
<variant> Анкета
<variant> Интервью
<question1> Топтың ұйымшылдығын зерттеуге қолданылатын әдiстеме:
<variant>Социометрия
<variant>Контентталдау
<variant>Интеракция
<variant>Психоанализ
<variant>Психокоррекция
<question1> Адам қабілеттілігінің өте жоғары дамыған түрі:
<variant> Дарындылық
<variant> Ерекшелік
<variant> Табыс
<variant> Ұлылық
<variant> Бейімділік
<question1> Іс-әрекет түрлеріне қабілеттіліктің қалыптасуы:
<variant> Өз өмірінде
<variant> Туа біте
<variant> Генотиппен
<variant> Инстинкт
<variant> Бейімділік
<question1> «Әлеуметтік мазасыздану шкаласы» әдістемесінің авторы:
<variant> Кандош
<variant> Дьюи
<variant> Спенсер
<variant> Торндайк
<variant> Парпер
<question1> ПДО (Патохарактереологическийдиагностическийопросник) әдістемесін жасаған зерттеуші:
<variant> Личко
<variant> Пиколи
<variant> Спенсер
<variant> Торндайк
<variant> Русалов
<question1> Сөз тіркестерін жалғастыру тапсырмасы қандай тесттен алынған?
<variant> ШТУР тесті
<variant> Мюнстерберг
<variant> графикалық диктант
<variant> ММПЕ әдістемесі
<variant> САСК әдістемесі
<question1> Психологиядағы «Графикалық диктант» әдістемесінің авторы:
<variant> Эльконин
<variant> Давыдов
<variant> Занков
<variant> Зак
<variant> Мотков
<question1> Психологияда «Қабылдау мен еске сақтау ерекшеліктерін» зерттеу тестерін жасаған:
<variant> Крепелин
<variant> Давыдов
<variant> Занков
<variant> Мотков
<variant> Хоменстаускас
<question1> Жеке адам психологиялық қасиеттерін және жағдайын зерттеу әдістемесі және теориясы – ол:
<variant> Психодиагностика
<variant> Нейропсихология
<variant> Патопсихология
<variant>Психоанализ
<variant> Психокоррекция
<question1> Ойлау ерекшеліктерін зерттеу әдістемелерін психодиагностикалық альбомдарға жинақтаған:
<variant>Заак
<variant>Зазо
<variant>Занков
<variant>Мотков
<variant>Хоменстаускас
<question1> Психологияның негiзгi ұстанымына анықтама берген ғалым:
<variant> Спиноза
<variant> Аристотель
<variant> Дьюи
<variant> Айзенк
<variant> Платон
<question1> Өзiн-өзi қоршаған ортадан бөлiп алып оған қарсы қою көрсеткiшi:
<variant> сана
<variant> жекелiк
<variant> әлеуметтiк
<variant> iскерлiк
<variant> дағды
<question1>Сыртқы ортаны және өзiн-өзi өзгертуге қабiлеттiлiк:
<variant> белсендiлiк
<variant> iс - ґрекет
<variant> орта
<variant> жеке адам
<variant> бiлiм
<question1> Зейіннің бұзылуын түзетуге қолданылатын әдістеме:
<variant> корректура
<variant> анкета
<variant> интеракция
<variant>автопортрет
<variant> пиктограмма
<question1> Логикалық ойлау процесін дамытуға қолданылатын әдістеме:
<variant>Аналогиялау
<variant>Кім тез
<variant>интеракция
<variant>Автопортрет
<variant>Пиктограмма
<question1> «Классификацияәдістемесінің авторы:
<variant>Шуберт
<variant>Трубач
<variant>Забрамная
<variant>Данилов
<variant>Усачев
<question1> Зейін аудару ерекшеліктерін зерттеу қандай кесте бойынша жүргізіледі?
<variant> Горбов кестесі
<variant> Мюнстерберг әдісі
<variant> Мотков кестесі
<variant> Шульте кестесі
<variant> Давыдов әдістемесі
<question1> Бақылау әдісін пайдаланғанда жіберілетін қателер:
<variant> Жетекші мен қосалқы көрсеткіштерді шатастыру
<variant> Бақылау бағдарламасын қоррекциялау
<variant> Мюнстерберг әдістемесін пайдалану
<variant> Бақылау құралдарын анықтау
<variant> Категориялар ретін тіркеу
<question1> Зерттеу нәтижесін тіркеуге қойылатын талаптар:
<variant>Зерттеу категориялары мен рейтинг шкаласы бойынша тіркеу
<variant> Бақылау бағдарламасын қоррекциялау
<variant> Мюнстерберг әдістемесін пайдалану
<variant> Бақылау құралдарын анықтау
<variant> Жетекші мен қосалқы көрсеткіштерді шатастыру
<question1> Көптеген көрсеткіштер бойынша жекелік қасиеттерді зерттеу тестіне жататын әдістеме:
<variant>ЧХТ
<variant>ОПК
<variant>ШТУР
<variant>Керн
<variant>Бине
<question1> Адамдардың немесе топтың бірінші кезеңдегі әсеріне бөлену зерттеу нәтижесіне қандай әсерін тигізеді?
<variant> Теріс
<variant> Оң
<variant> Ешқандай әсер етпейді
<variant> Кездейсоқтыққа әкеледі
<variant> Таптырмайды
<question1> 1914 жылы Чикаго қаласында Мюнстерберг қандай лаборатория ашты?
<variant> Мамандыққа баулу
<variant>эксперименталдық
<variant>Прблемалық
<variant> Психофизиологиялық
<variant> Эксперименталдық
<question1> Келесі тестердің қайсысы тұйықтықты коррекциялауға пайдаланылады?
<variant> Қуыршақтерапия
<variant> Тал. Адам. Үй.
<variant> Ориентир
<variant> Сыйлықтар
<variant> Ребустар
<question1> Штерн психологияға қандай ұғымды ендірді?
<variant> Интеллектуалдықкоэффициент
<variant> Сензитивтіккезең
<variant> Танымдықәрекет
<variant> Сылтау-себеп жүйесі
<variant> Семантикалық талдау
<question1> «Интеллектуалдықкоэффициент» терминін психологияға кім ендірді?
<variant> Штерн
<variant> Датт
<variant> Уотсон
<variant> Мюнстерберг
<variant> Торндайк
<question1> «Кеңістікті қабылдау» тәсілдерін жасаған ғалым:
<variant> Мотков
<variant> Торренс
<variant> Уотсон
<variant> Мюнстерберг
<variant> Торндайк
<question1> Психодиагностикалық зерттеу нәтижелері қандай талапқа сай болуға тиісті.
<variant> Объективтік
<variant> Субъективтік
<variant> Аналогиялық
<variant> Салыстырмалы
<variant> логикалық
<question1> Психологиялық эксперимент түрлерін анықтаңыз:
<variant>Ассоциативтік, пилотаждық, қайта-құру
<variant> Лонгитюдтік, бір реттік
<variant> Эмипирикалық, теориялық
<variant> Қалыптасқан, дәстүрлік
<variant>Аналогиялық, контент, эмпирикалық
<question1> «Ассоциативтік экспериент» әдістеменің авторы кім?
<variant> Юнг
<variant> Кречмер
<variant> Кандош
<variant> Хоменстаускас
<variant> Фрейд
<question1> Психодиагностикалық зерттеу жүргізуге Личко ұсынған әдістеме:
<variant> ПДО
<variant> ШТУР
<variant> ММП
<variant> РСД
<variant> МПК
<question1> Типологиялық зерттеулерді бірінші болып ғылыми негіздеген ғалым:
<variant>Кречмер
<variant> Шелдон
<variant> Юнг
<variant>Блейлер
<variant> Халл
<question1> «Менің отбасым» әдістемені пайдалану ережесін жасаған:
<variant> Хоменстаускас
<variant> Забрамная
<variant> Эльконин
<variant> Блейлер
<variant> Халл
<question1> Адамзаттың әлеуметтік-тарихи тәжірибесі – ол:
<variant> Білім
<variant> ШТУР
<variant>ММП
<variant> РСД
<variant> МПК
<question1> Білімге сүйене отырып іс-әрекетті тез және сапалы орындау:
<variant> Іскерлік
<variant> Білім
<variant> Шешім
<variant> Қабілет
<variant> Темперамент
<question1> Қоршаған ортаның құбылыстарын, даму ерекшеліктерін және олардың адамға тигізетін әсерін зерттеудің жетекші әдісі:
<variant> Бақылау
<variant> Эксперимент
<variant> Сауал-жауап
<variant> Интервью
<variant> Тест жүргізу
<question1> «Табиғи эксперимент» әдісін ұсынған ғалым:
<variant> Лазурский
<variant> Пиаже
<variant> Бехтерев
<variant> Павлов
<variant> Кандош
<question1> Қалыптасқан тәжірибенің жүру ретін өзгертуге арналған зерттеу:
<variant> Эксперимент
<variant> Эмпирика
<variant> Бақылау
<variant> Тест жүргізу
<variant> Интервью
<question1> Еске сақтау процесін дамытуға келесі тест пайдаланылады:
<variant> Разведчик (барлаушы)
<variant> Амандасу
<variant> Антивремя
<variant> Социометрия
<variant> Термометр
<question1> «Үлгі мен ереже» әдістеменің авторы:
<variant>Венгер
<variant> Дубровина
<variant> Немов
<variant> Смирнова
<variant> Гальперин
<question1> Спилбергер жасаған тест көмегімен не зерттелінеді?
<variant> Мазасыздану
<variant>Қабілеттілік
<variant> Қазығушылық
<variant> Біліктілок
<variant> Іскерлік
<question1> Зерттеудің нәтижесіне теріс әсерін тигізетін қателік:
<variant> асығыс қорытынды жасау
<variant> оқу нәтижелерінің көрсеткіші
<variant> жалпы мінездемесі
<variant> мінезі мен ынтасына сипаттама
<variant> психодиагностика нәтижесі
<question1> Субтест дегеніміз:
<variant> Күрделі психологиялық тестің жеке пайдалануға болатын бөлігі
<variant> Адамның сәтсіздікті теріс эмоциямен қабылдауы
<variant> Зерттеу әдіс тәсілдерін іріктеп алу
<variant> Спилбергер жасаған тесті көмегімен зерттеу
<variant> Заттарды ретке келтіріп зерттеу
<question1> Күрделі психологиялық тестің жеке пайдалануға болатын бөлігі:
<variant> Субтест
<variant> Іріктеу
<variant> Субординация
<variant> Үзінді
<variant> Цитата
<question1> Адамның сәтсіздікті теріс эмоциямен қабылдауы:
<variant> Фрустрация
<variant> Инновация
<variant> Ситуация
<variant> Эмансипация
<variant> Верификация
<question1> Тілдік қарым-қатынас:
<variant> Вербалдық
<variant> Инновация
<variant> Ситуация
<variant>Эмансипация
<variant> Верификация
<question1> Зерттеу әдіс тәсілдерін іріктеп алуға зерттелінушінің қандай ерекшеліктері негіз болады?
<variant> жас және жекелік ерекшелігі
<variant> қарым-қатынас ерекшелігі
<variant> қабылдау мен ойлау
<variant> функциональдық даярлығы
<variant> Таным процестерінің көрсеткіштері
<question1> Оқушылардың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктерінің жиынтығы:
<variant>Оқушы статусының көрсеткіші
<variant>Оқу нәтижелерінің көрсеткіші
<variant>Жалпы мінездемесі
<variant>Мінезі мен ынтасына сипаттама
<variant>Психодиагностика нәтижесі
<question1> Симон жасаған психологиялық зерттеу әдістемесі қалай аталады?
<variant> Интеллектуалдық қабілеттілік шкаласы
<variant> Факторлық талдау әдістемесі
<variant> Ақыл-ой дамуын зерттеу тесті
<variant>Жекелік қасиеттер профилін зерттеу
<variant> Мектепке даярлықты анықтау әдістемесі
<question1> Мектепке дейінгілердің оқытуға даярлығын зерттеуге арналған тестер жинағын жасағандар:
<variant>Йерасек-Керн
<variant> Леонтьев-Фабри
<variant> Бине-Симон
<variant> Айзенк-Штерн
<variant> Забрамная-Зак
<question1> Мінез ауытқуларының алдын алу жұмыстары:
<variant>Психопрофилактики
<variant>Психодиагностика
<variant>Психокоррекция
<variant> Психоанализ
<variant>Акселерация
<question1> Пилотаждық зерттеу дегеніміз не?
<variant> Проблеманы алдын ала анықтап алу
<variant>Қалыптасқан тәжірибені зерттеу
<variant> Тәжірибеге жаңалық ендіру
<variant> Фрагментарлық зерттеу жүргізу
<variant> Жаппай зерттеу
<question1> Анастази тесті не үшін қолданылады?
<variant>Мектепте оқытуға даярлықты анықтауға
<variant>Жалпы даму деңгейін бағалау
<variant>Мамандықты таңдау мотивациясын зерттеу
<variant> Танымдық әрекеттірдің ерекшеліктерін анықтау
<variant> Деприривацияны зерттеу
<question1> Торренс тестері не үшін қолданылады?
<variant> Таным процестерін дамытуға
<variant> Жекелік қасиеттерді дамытуға
<variant>Тұйықтықты коррекциялауға
<variant>Танымдық әрекеттірдің ерекшеліктерін анықтау
<variant>Деприривацияны зерттеу
<question1> Финней психологиялық зерттеулерін жүргізуге қандай әдістемені пайдаланды?
<variant> Гипнопедия
<variant>Гипноз
<variant> Психоанализ
<variant> Коррекция
<variant> Гештальт
<question1> Әлеуметтік топтан зерттеу мақсатымен таңдап алғандарды:
<variant> Іріктеу тобы деп атайды
<variant>Түйісу тобы деп атайды
<variant>Кіші топ деп атайды
<variant>Фрагментарлық топ деп атайды
<variant> Кіші топ деп атайды
<question1> Латенттік уақыт – ол:
<variant> Қойылған сұраққа берген жауапқа дейінгі өткен уақыт
<variant> Тітіркендіргіштер әсеріне жауап реакция
<variant> Жауаптарды жүйеге келтіруге қажетті уақыт
<variant>Келесі сұрақтарға жауап даярлау уақыты
<variant> Диагностикалаудан нәтижесіне дейінгі уақыт
<question1> Оқушының оқудағы табыстылығын объективті бағалау негізін зерттейді:
<variant>Педагогикалық диагностика
<variant> Психологиялық диагностика
<variant>Аттестациялық технология
<variant>Факторлық талдау
<variant>Социометриялық зерттеу
<question1>Басқару қызметіне даярлау барысында қолданылатын типологиялық әдістеме:
<variant> Психогеометриялық тестер
<variant>Техникалық құралдар
<variant>Көрнекі құралдар
<variant> Проективтік тестер
<variant>Шығармашылық тапсырмалар
<question1> Адамның қалыптасқан әдеттерін қайта құруға бағытталған іс-әрекеттер:
<variant>Ппсихокоррекция
<variant>Психоанализ
<variant>Интерпретация
<variant>Интероспекция
<variant>Гештальт
<question1> Мектепке дейінгі балалар үшін өз мінезін реттеуге не үлгі болады?
<variant>Үлкендер тәжірибесі
<variant>Бұхараттық ақпарат
<variant>Акселерация нәтижесі
<variant>Мамандар қызметі
<variant>Мультфильмдер кейіпкерлері
<question1> Тұрақты көрініс беретін эмоционалды теріс сезімдер:
<variant> Психологиялық комплекстер
<variant> Мазасыздану деңгейі
<variant> Акселерация нәтижесі
<variant> Басқалармен тіл табыспағандығы
<variant> Баспанасыз қалғандық
<question1> Ойлау процесінің ерекшеліктерін зерттеуге арналған арнайы әдістемелер:
<variant> Интеллектуалдық тестер
<variant> Ассоциативтік тестер
<variant> Жекелік ерекшеліктерді зерттеу тестері
<variant> Формалдық логикалық әдістемелер
<variant> Таным процестерін бағалау әдістемелері
<question1> Интеллектуалдық қабілеттілікті өлшейге арналған әдістемелер:
<variant>Торренс, Айзенк, лабильділікті зерттеу тестері
<variant> Ассоциативтік, социометриялық, Кеттел тестері
<variant> Тейяр де Шарден, Роршах, Сеген тестері
<variant> Леонтьев, Фабри, Йирасек-Керн тестері
<variant> Басса, Дарки, Стреляу, Айзенк тестері
<question1>Айзенк тестері қандай субтестілерінен тұрады?
<variant> Лингвистикалық, математикалық, техникалық қабілетті анықтау
<variant> Оқушының жалпы мағлұматтылығын анықтау субтестілерінен
<variant> Формалдық және абстракциялық логиканы өлшей тестілерінен
<variant> Ассоциативтік, социометриялық, Кеттел тестерілерінен
<variant> Тейяр де Шарден, Роршах, Сеген тестерілерінен
<question1> Мінез ерекшеліктерінде ауытқулардың алдын алу:
<variant> психопрофилактика
<variant> психокоррекция
<variant> психологиялық кеңес
<variant> психоанализ
<variant> акселерация
<question1>Шмишек жасаған әдістеме көмегімен жеке тұлғаның қандай ерекшеліктері бағаланады?
<variant>Акцентуация көрінісі және түрі анықталады
<variant> Жеке таным процестерінің даму деңгейін бағалау
<variant> Акселерация көрініс беруі бағаланады
<variant> Қарым-қатынас мәдениетінің ерекшеліктері бағаланады
<variant> Білім деңгейі мен біліктіліктің көрсеткіші
<question1> Психологиялық қызметтің негізгі мақсаты:
<variant> Әр адамның психологиялық жағдайын оңтайландыру
<variant>Психодиагностикалық зерттеулер жүргізу
<variant>Оқушылардың таным процестерін дамыту
<variant>Мектепте тәртіп бұзушылықты болдырмау
<variant> Мектепте үлгермеушілікті болдырмау
<question1> Интеллектуалдық квота анықтайға арналған Айзенк тестері қандай субтестілерінен тұрады?
<variant> Лингвистикалық, математикалық, техникалық қабілетті анықтау
<variant>Оқушының жалпы мағлұматтылығын анықтау субтестілерінен
<variant>Формалдық және абстракциялық логиканы өлшей тестілерінен
<variant> Ассоциативтік, социометриялық, Кеттел тестерілерінен
<variant>Тейяр де Шарден, Роршах, Сеген тестерілерінен
<question1> Айзенк жасаған психодиагностикалық тестілері қандай қасиеттерді зерттеуге арналған?
<variant> Темпераментті, интеллектуалдық коэффициентті
<variant>Оқушының жалпы мағлұматтылығын анықтауға
<variant>Формалдық және абстракциялық логиканы өлшеуге
<variant> Эмоционалдық күй-жағдайды
<variant> Қарым-қатынас мәдениетін
<question1> Жеке адамның іс-әрекеттерін және мінез-құлқының ерекшеліктерін ұзақ уақыт бақылау арқылы бағалау:
<variant> Лонгитюдтік талдау әдістемесі
<variant> Контент талдау әдістемесі
<variant> Факторлық талдау әдістемесі
<variant> Семантикалық талдау әдістемесі
<variant> Социометриялық талдау
<question1> Баланың топтағы беделі мен статусын анықтауға:
<variant> Социометриялық және семантикалық талдаулар жүргізіледі
<variant>Факторлық талдау кеңінен қолданылады
<variant> Жеке таным процестерінің даму деңгейін бағалау
<variant> ШТУР тестінің субтестілері бойынша зерттелінеді
<variant> Басса-Дарки жасаған әдістемелер бойынша зерттелінеді
<question1> Факторлық талдау көмегімен комплекстік зерттеу нәтижесінде жеке тұлғаның:
<variant> Психологиялық профилі құрылады
<variant> Қарым-қатынас тәжірибесі қалыптасады
<variant> Позитивтік көзқарасы қалыптасады
<variant> Топпен тіл табысуы көрініс береді
<variant> Адамгершілік қасиеттері нығайады
<question1> Эксперимент барысында жүргізілетін пилотаждық зерттеу дегеніміз не?
<variant> Проблеманы алдын ала анықтап алу
<variant> Қалыптасқан тәжірибені зерттеу
<variant> Тәжірибеге жаңалық ендіру
<variant> Фрагментарлық зерттеу жүргізу
<variant> Жаппай зерттеу жүргізу
<question1> Қазіргі кезде жақтаушылары көп Халл анықтаған даму теориясы :
<variant>Психофизиологиялық
<variant>Генетикалық
<variant> Генотипикалық
<variant>Субконтиненталдық
<variant>Танымдық
<question1> Жеке тұлғаның өз өмірінде қалыптасқан жағымсыз әдеттерін қайта құруға бағытталған арнайы іс-әрекеттер:
<variant> психологиялық коррекция
<variant>психологиялық талдау
<variant> гипнотерапия
<variant> интероспекция
<variant>Гештальт терапия -
<question1> Таным процестерінің ерекшеліктерін зерттеуге арналған арнайы әдістемелер:
<variant> Интеллектуалдық тестер
<variant> Ассоциативтік тестер
<variant>Жекелік ерекшеліктерді зерттеу тестері
<variant>Формалдық логикалық әдістемелер
<variant>Таным процестерін бағалау әдістемелері
<question1> Эльконин ұсынған, қаламды қағаз бетінен алмай иректерді салғызу әдісі:
<variant> Графикалық диктант
<variant> Семантикалық дифференциал
<variant> Методикалық құрал
<variant> Салыстырмалы диагностика
<variant> Проективтік тест
<question1> Тәжірибелік психологияда кеңінен пайдаланылатын әдістерге қойылатын талаптардың негізгісі:
<variant> Стандарттатылған, жүйеге келтірілген
<variant> Ретке келтірілмеген қалпында қалданылады
<variant> Тексеруден өткізіп алу қажеттігі
<variant> Мамандықтарды ескеру қажеттігі
<variant> Дубликаттарын пайдалану
<question1> Айнымалы көрсеткіштердің бір-біріне байланыстылығын анықтауға бағытталған зерттеу:
<variant>Квазиэксперимент
<variant>Эксперимент
<variant>Бақылау
<variant>Контент талдау
<variant> Лонгитюдттік талдау
<question1> Эксперименталдық және бақылау топтарының көрсеткіштері әр түрлі болуына болатын зерттеу:
<variant>Квазиэксперимент
<variant>Эксперимент
<variant>Бақылау
<variant>Контент талдау
<variant>Лонгитюдттік талдау
<question1> Көрсеткіштерінің айырмашылығы өте үлкен топтармен жүргізілген эксперименталдық зерттеу:
<variant> Квазиэксперимент
<variant>Эксперимент
<variant> Бақылау
<variant>Контент талдау
<variant>Лонгитюдттік талдау
<question1> Зерттеу нәтижесіне тәуелсіз көрсеткіштердің әсері үлкен болса – ол:
<variant>Квазиэксперимент
<variant>Эксперимент
<variant>Бақылау
<variant>Контент талдау
<variant>Лонгитюдттік талдау
<question1> Көрнекі ойлау процесін зерттеуге қолданылатын әдістеме:
<variant> Сеген тақтасы
<variant>Отбасы суреті
<variant> Лабиринт
<variant> Пиктограмма
<variant> Автопортрет
<question1> Ойлаудың логикалық құрылысын зерттеген ғалым …..
<variant>Пиаже
<variant>Фресс
<variant>Канн
<variant>Дьюи
<variant>Айзенк
<question1> Баланың интеллектуалдық даму ерекшелiктерiн жүйелi түрдезерттеген кiм:
<variant>Выготский
<variant>Аристотель
<variant>Аквинскии
<variant>Аш
<variant>Давыдов
<question1> Аталған ғалымдардың қайсысы бiрiншi болып психологиялық iлiмдердi жүйеге келтiрген:
<variant> Аристотель
<variant> Платон
<variant> Гербарт
<variant> ИбнСина
<variant> Декарт
<question1> Детерминизм принципін енгізген ғалым?
<variant>Демокрит
<variant> Аристотель
<variant> Вундт
<variant> Аристотель
<variant>Вольф
<question1> Коммуникация ретінде сөйлеуге жатпайды:
<variant> Ішкі сөйлеу
<variant> Ауызша сөйлеу
<variant> Диалог
<variant>Дыбыстап сөйлеу
<variant>Монолог.
<question1> Жалпы психологияда мінез-құлықтың фактісіне жататындар:
<variant> Қылық
<variant> Қобалжу.
<variant> Әрекет
<variant> Қимыл және ым
<variant> Сыртқы дене реакциясы.
<question1> Психологияның негізгі бөлімі:
<variant> Жалпы психология
<variant> Еңбек психология
<variant> Әскери психология
<variant>Клиникалық психология
<variant>Инженерлік психология
<question1> Қысқа уақытқа созылса да көрінетін эмоцияның түрі:
<variant> Аффект
<variant> Көңіл
<variant> Ширығу
<variant> Жігерлену
<variant> Стресс
<question1> Психика туралы түсінік төмендегілердің алғаш қайсысымен байланысты болды ?
<variant> Анимизммен
<variant> Ми психикасымен
<variant> Биопсихизммен
<variant> Нейропсихизммен
<variant> Пансихизммен
<question1> Заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің адам санасында бейнеленуі:
<variant> Түйсіну
<variant> Қабылдау
<variant> Бейнелер
<variant> Зейін
<variant> Еспен
<question1> Сурет, схемалар негізінде образды жасауда көрінетін елестің түрін анықтаңыз ?
<variant>Қайта құру
<variant>Шығармашылық
<variant>Галлюцинация
<variant>Ерікті
<variant>Еріксіз
<question1> Зерттелуші үшін қалыпты жағдайда, белгілі бір өзгерістер енгізу арқылы жүргізілетін психикалық әдіс:
<variant> Табиғи эксперимент
<variant> Лабораториялық эксперимент
<variant> Бақылау
<variant> Іс-әрекет нәтижесін зерттеу
<variant> Анкеталау
<question1> Сөздік, вербальды қарым-қатынас қолданады:
<variant> Тілді (сөзді)
<variant> Пантомимика
<variant> Ишарат (жест)
<variant> Көз байланысты
<variant> Мимика
<question1> Ұзақ мерзімді ес:
<variant> Қабылданған нәрселердің ұзақ есте қалу ізі санада болады.
<variant> Тұқымқуалаушылық арқылы қалыптасқан
<variant> Ересек адамдарда көбірек сақталады.
<variant> Шектеулі мөлшерді меңгереді
<variant> Шектеусіз ұзақ меңгеру.
<question1> Педагогикалық психология зерттейді:
<variant> Оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздерін
<variant> Адамның түрлі өмір сүру кезеңдегі даму ерекшеліктерін
<variant> Адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстарды
<variant> Адамның мінез-құлқы мен психикасының тұқымқуашылық механизмдерін
<variant> Адамдардың мінез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтарын
<question1> «Псюхе» ұғымы келесі мағынаны білдіреді:
<variant> Жан
<variant> Сана
<variant> Ойлау
<variant> Іс-әрекет
<variant> Мінез-құлық
<question1> Қабылдаудың қасиеттеріне қайсысы жатады ?
<variant> Заттылығы, тұтастығы, тұрақтылығы, мағыналылығы және апперцепция
<variant> Сапа және интенсивтілік
<variant> Жалған және шынайы
<variant> Иллюзия
<variant> Зейіннің аударылуы
<question1> Белсенділік, сайлап алушылық,іс-әрекеттегі жанамалылық – ес мінездемесінің белгілері:
<variant> Адамда
<variant> Адамда және машинада
<variant> Машинада
<variant> Жануарларда
<variant> Жоғарғы жануарларда
<question1> Симпатия – антипатияны зерттеу негізгі әдісі:
<variant> Социометрия
<variant> Референтометрия
<variant> Ұжымның бірлігі
<variant> Мотивацияны зерттеу тұлғааралық таңдау ядросы
<variant> Лидер типі
<question1> Оқушылардың қабілеттіліктерін сырттай зерттеу әдісі сұрақтарға жауап беруді өтінеді:
<variant> Бақылау
<variant> Анкета
<variant> Тест
<variant> Эксперимент
<variant> Әңгімелесу
<question1> өзіндік сезінушілерді бейнелеуге мүмкіндік беретін құбылыс
<variant> Интуиция
<variant> Зейін
<variant> Рефлексия
<variant> Қиял
<variant> Сөйлеу
<question1> Адамды бүтіндей билеп төстеп, оның ойы мен әрекетінің беталысын өзіне тәуелді ететін күшті сезім:
<variant> Құмарлық
<variant> Адамгершілік
<variant> Ерік-күш
<variant> Адалдық
<variant> Әрекет
<question1> Түйсік бұл:
<variant> Жекеленген қасиеттердің психикалық бейнеленуі
<variant> Ойлар
<variant> Рефлекс
<variant> Психика
<variant> Сигнал
<question1> Түс көру, бұл –
<variant> Пассивті ырықсыз қиял
<variant> Акцентуация
<variant> Белсенді қайта жасау қиялы
<variant> Тежелу
<variant> Белсенді шығармашылық қиял
<question1> Қолданбалы психологиялық ғылымға тән емес сала бұл (дұрыс емес жауабын көрсет)
<variant> Жалпы психология
<variant> Заң психологиясы
<variant> Космостық психология
<variant> Спорт психологиясы
<variant> Педагогикалық психология
<question1> Нервтік процестер қандай параметрлермен сипатталады ?
<variant> Күшті, тепе-теңдік, қозғалғыштығы
<variant> Қозу және тежелу
<variant> Саналылық және санасыздық
<variant> Қозғалғыштық және өткізгіштік
<variant> Ұзақтық және еселік
<question1> Психология саласына экспериментті тұңғыш енгізген кім ?
<variant> Неміс ғұламасы В.Вундт
<variant> Грек ойшылы Демокрит
<variant> Неміс ғалымы Гельмгольц
<variant> Орыс ғалымы Сеченов
<variant> Батыс ойшылы Аквинский
<question1> Жеке тұлға үшін белгілі бір мәнге ие психиканың нақты объектілерге бағытталуы.
<variant> Зейін
<variant> Елестету
<variant> Қиял
<variant> Қабылдау
<variant> Ойлау
<question1> Зерттеуші зерттеу әдісінде жасанды түрде жағдай туғызады.
<variant> Эксперимент
<variant> Еңбек өнімінің анализі
<variant> Интроспекция
<variant> Бақылау
<variant> Интерпретация
<question1> Тану үрдісінің сезгіштік деңгейін құрайтындар.
<variant> Түйсік және қабылдау
<variant> Қабылдау және қиял
<variant> Зейін және ес
<variant> Түйсік және ойлау
<variant> Ойлау және сөйлеу
<question1> Детерминизм принципін енгізген ғалым ?
<variant> Декарт
<variant> Демокрит
<variant> Аристотель
<variant> Гераклит
<variant> Платон
<question1> Коммуникациялық вербальды ортасы
<variant> Тіл
<variant> Арақашықтық
<variant> Уақыт
<variant> Пантомимика
<variant> Мимика
<question1> Психоанализдің зерттеу негізі
<variant> Санадан тыс құбылыс
<variant> Ассоциация
<variant> Бейне
<variant> Жүйке
<variant> Жүріс-тұрыс

Приложенные файлы

  • docx 26528827
    Размер файла: 156 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий