Семнар_3_СГД_задач[1]

Господарське право ІІ курс

Семінарське заняття №3
Практичне заняття

Тема: ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Практичні завдання
Задача № 1
Проаналізувати ситуацію та на основі нормативних актів визначити:
1.Чи правомірні заперечення співзасновників ПрАТ «Омега»? Відповідь обгрунтувати.
2. Визначити відмінності у правовому статусі ПАТ та ПрАТ.
Один із чотирьох засновників ПрАТ «Омега» через один рік після державної реєстрації вирішив продати весь пакет акцій (14%), що належав йому на праві власності. Інші три засновники, що володіли відповідно 28%, 20% та 38% акцій, заперечували проти продажу акцій.

Задача № 2
Проаналізувати ситуацію та на основі нормативних актів визначити:
1.Ч и відповідає вимогам чинного законодавства засновницький договір коман
дитного товариства? Відповідь обгрунтувати.
2. Як доцільно вчинити за даної ситуації аби процес заснування КТ відпові
дав вимогам закону?
В процесі створення командитного товариства його засновниками (громадянами Бойко, Ісаєнко та Потапенко), перші два з яких мали бути повними учасниками КТ, а Потапенко – вкладником, було укладено засновницький договір. Згідно договору товариство мало назву “Командитне товариство Бойко, Ісаєнко і Потапенко”, а частки учасників в складеному майні товариства становили: Бойко - 35%, Ісаєнко – 12%, Потапенко 53%.

Задача № 3
Проаналізувати ситуацію та на основі нормативних актів визначити:
Порядок відчуження частки у статутному капіталі учасника ТДВ?
Чи може угода купівлі-продажу частки у статутному капіталі бути визнана недійсною? Відповідь обгрунтувати.
Гаркуша, учасник ТДВ «Гарант» з 30 % часткою у статутному капіталі, запропонував іншим учасникам викупити його частку за ціною у 10 тис. грн. Пропозиція була надіслана 20.09.2011 р. у письмовій формі на адресу товариства та персонально його учасникам - Петренко і Миколайчуку, яким належали частки у статутному капіталі (60 % та 10 % відповідно). Не отримавши відповіді від учасників, 01.11.2011 р. Гаркуша уклав нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу належної йому частки за вказаною ціною з третьою особою - гр. Прохоровим. Але учасники ТДВ відмовилися від прийняття Прохорова у склад товариства і внесення необхідних змін у його установчі документи.

Задача № 4
Проаналізувати ситуацію та на основі нормативних актів визначити:
1. Чи правомірні дії Ващенко? Відповідь обгрунтувати.
2. Зазначити процедуру виходу учасників із ТОВ згідно законодавства.
Гапонюк, Ващенко та Качкін у вересні 2010 р. заснували товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Легіон» з надання послуг для перевезення вантажу. Вклад учасників в статутний капітал ТОВ «Легіон» становив: Гапонюк – 32%, Ващенко – 27%, Качкін – 41%. В березні 2012 р. Ващенко написав заяву про відчуження своєї частки статутного капіталу третій особі.


Методичні рекомендації
Вирішення практичних завдань надає можливість удосконалити теоретичні знання щодо правового статусу суб’єктів господарської діяльності.
Вирішення задачі № 1 передбачає опрацювання Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р.
Задачі №№ 2, 3,4 потребують детального вивчення статусу товариства з додатковою відповідальністю та командитного товариства на основі Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. або Цивільного кодексу України.
Слід звернутися також до рекомендованої літератури.

Нормативно-правові акти та література
Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – С.141.
Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – Ст.19 - 20, 21 - 22.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 682
Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - №. 50 – 51. – Ст. 384.
Вінник О.М. Господарське право. Навчальний посібник. 2-ге видання, змінене та доповнене. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність».-1007 с.
Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій. У 2 ч. – ч.1. – Х.: Право, 2008. – 496 с.
Смолин Г.В. Господарське право України. Загальна частина: Навчальний посібник. – Л.; 2008. – 467 с.15

Приложенные файлы

  • doc 26527726
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий