Ортопедична стоматолог_я

Крок 2 Стоматологія Ортопедична стоматологія 1 Хворий 27 років , скаржиться на рухомість зубів верхньої і нижньої щелеп . Об’ єктивно : зубні ряди інтактні . Визначається характер змикання зубів у центральній оклю зії . Який із перелічених методів обстеження слід використати ? A * Аналіз діагностичних моделей щелеп B Гнатодинамометрія C Мастикаціографія D Рентгенографія E Електроміографія 2 Хворий звернувся з приводу протезування зубів . Об-но : одино ко стоячий 17 зуб . Шийка зуба оголена . Планується покриття його штучною коронкою та виготовлення знімного протеза з утримуючим кламером . Яка з перелічених коронок більш показана у даному випадку ? A * Повна металева B Фарфорова C Пластмасова D Напівкоронка E Екваторна 3 Хворий 56 років звернувся з приводу протезування зубів . Об-но : на жувальній поверхні 17 зуба цементна пломба . Планується покриття його повною металевою штампованою коронкою . На яку товщину необхідно зішліфувати жув альну поверхню даного зуба ? A * 0,27-0,3 мм B 0,31-0,4 мм C 0,41-0,44 мм D 0,42-0,47 мм E 0,48-0,5 мм 4 Хворий 47 років звернувся зі скаргами на рухомість штучної коронки на 36 зубі , виготовленої 2 роки тому . Об-но : 36 зуб покритий пов ною металевою штампованою коронкою . При зондуванні виявляється щілина між стінкою коронки і зубом . Що могло обумовило дане ускладнення ? A * Нещільне охоплювання коронкою шийки зуба B Занурення краю коронки в ясневу кишеню C Наявність міжзубних к онтактів D Контакт коронки із зубами - антагоністами E Надмірний термін користування коронкою 5 Юнак призовного армійського віку проходить обстеження в клініці ортопедичної стоматології . Жувальну ефективність планується визначити за методом Ру бінова . Якої ваги горіх слід дати досліджуваному ? A * 0,8 г . B 0,3 г . C 0,5 г . D 0,6 г . E 0,7 г . 6 Хворому 28 років виготовляється вкладка на 24 зуб непрямим методом . Сформована порожнина для вкладки . Який етап протезування має бути наступним ? A *Отримання відбитка B Моделювання вкладки C Виготовлення моделі D Відливка вкладки E Фіксація вкладки 7 Хворому 49 років виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи . Об-но : зубна формула 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, інші зуби відсутні . Комірковий відросток в беззубих ділянках різко атрофований . Як покращити стабілізацію протеза ? A * Застосувати безперервний кламер B Збільшити розміри сідел C Зменшити розміри сідел D Збільш ити ширину дуги E Зменшити ширину дуги 8 Хворий 46 років звернувся зі скаргами на болі в ділянці твердого піднебіння під час користуванням бюгельним протезом для верхньої щелепи . Об-но : на слизовій оболонці твердого піднебіння в зоні розташува ння дуги бюгельного протезу виразковий пролежень. Яка найбільш ймовірна причина появи виразки ? A * Щільне прилягання дуги до слизової оболонки B Помірна піддатливість слизової оболонки C Високий схил твердого піднебіння D Приймання твердої їжі E Постійне користування протезом 9 Хворий 62 років скаржиться на хрустіння в скронево-нижньощелепних суглобах . Користується частковими знімними протезами біля 10 років . Об-но : нижня третина обличчя вкорочена . Зуби в протезах значно стерті . Яка найбільш ймовірна причина даного ускладнення ? A * Зниження міжальвеолярної висоти B Вік хворого C Часткова відсутність зубів D Постійне користування протезами E Приймання твердої їжі 10 Хворому 75 років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи . Об-но : альвеолярний паросток незначно атрофований . Припасування індивідуальної ложки проводиться за допомогою проб Гербста . При витягуванні губів вперед ложка скидається. В якій ділянці необхідно вкоротити край ложки ? A * Від ікла до ікла з вестибулярної сторони B Від ікла до ікла з язикової сторони C Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під’ язикової лінії D Уздовж щелепно-під’ язикової лінії E В ділянці премолярів з язикової сторони 11 Хворий 70 ро ків звернувся зі скаргами на недостатню фіксацію повного знімного протеза на верхній щелепі . Об-но : край протеза в ділянці вуздечки верхньої щелепи вкорочений , запираючий клапан порушений . Що необхідно зробити для покращення фіксації протеза ? A *Пе реробка протеза B Розширення країв базису протеза C Корекція протеза D Об’ ємне моделювання базису протеза E Подовження країв базису протеза 12 У хворого 40 років серединний дефект твердого піднебіння розміром 2х 3 см . Зубні ряди інтактні . Яку конструкцію обтуратора краще застосувати у даному випадку ? A * Піднебінна пластинка B Пластинковий протез з обтуруючою частиною C Обтуратор за Померанцевою-Урбанською D Плаваючий обтуратор E Обтуратор за Ільїною-Маркосян 13 Під час б ойових дій виникла необхідність у поповненні відбиткових матеріалів . В який комплект їх вкласти ? A *ЗП B ЗЛ C ЗТ -1 D ЗТ -2 E ЗТ -3 14 Хворому 53 років виготовляють паяний мостоподібний протез . На клінічних та лабораторних етапах використ овують допоміжний матеріал з хімічною формулою (Са SO 4 ) 2 х Н 2 О . Вкажіть даний матеріал . A * Гіпс B Цемент C Віск D Ізокол E Відбіл 15 У хворого 58 років віялоподібне розходження передніх зубів верхньої щелепи . Який відбитковий матеріал краще використати для отримання відбитка ? A * Стомальгін B Гіпс C Стенс D Ортокор E Репін 16 Пациентке 45 лет , планируется изготовление металлокерамического мостовидного протеза с опорой на 23 и 26 зубы . Объективно : в области шеек опорны х зубов имеются клиновидные дефекты , зубы устойчивые , прикус ортогнатический . Какой вид придесневого препарирования опорных зубов целесообразнее применить в этом случае ? A *Без уступа . B Со скошенным уступом . C С уступом с вершиной . D С прямым уступом . E Со символ уступом . 17 Пациенту 68 лет , пользуется полным съемным протезом более 7 лет . Объективно : в области альвеолярного отростка нижней челюсти с язычной стороны , имеется язва с отечными и гиперплазированными краями и кровоточащ им дном . Протезами не пользуется более 2-х недель . Ваши действия в данной клинической ситуации ? A *Направить больного к онкологу . B Изготовить новые протезы . C Продолжить терапевтическое лечение . D Провести артикуляционную коррекцию протеза . E Провести коррекцию протеза в области пролежневой язвы . 18 Больной 45 лет , направлен в клинику с диагнозом : закрытый срединный перелом нижней челюсти в области 41,31 зубов , без смещения . Объективно : в полости рта имеются все зубы на верхней и ниж ней челюстях , атрофия костной ткани нижней челюсти , на 1/3 длины корней , подвижность зубов 1,2 степени ( пародонтит ). Выберите из предложенных шину для лечения перелома данному больному ? A * Зубо-десневую шину Вебера B Гладкую шину-скобу . C Шину Ванкевич . D Шину Тигерштедта с зацепными петлями . E Шину Васильева . 19 У пациента 65 лет , с полной утратой зубов на верхней челюсти , после изготовления полного съемного протеза , на основании жалоб , объективного обследования , лабораторных методов исследования , поставлен диагноз : токсический стоматит . Что из предложенного следует применить в данной клинической ситуации ? A *Изготовить новый протез B Положить протез на 1-2 дня в спиртовой раствор . C Химическое серебрение протеза . D Перебазировку протеза лабораторным методом . E Перебазировку протеза клиническим методом .. 20 Пациенту 46 лет , по показаниям , планируется изготовление металлокерамических коронок на 11,12 зубы . В анамнезе : заболевание печени . Зубы не депульпиро ваны . Больной нервничает , боится препарирования . Какому виду обезболивания следует отдать предпочтение ? A *Премедикации , инъекционной анестезии . B Обезболиванию охлаждением . C Аудиоаналгезии . D Общему обезболиванию . E Аппликационной анестези и . 21 Після виготовлення бюгельного протезу на верхню щелепу оцінюється якість виготовленої конструкції . В межах яких значень повинна бути ширина дуги протезу ? A *5-8 мм ; B 8-10 мм ; C 3-5 мм ; D 10-12 мм ; E не має значення . 22 Паці єнту С ., проводиться визначення міжальвеолярної висоти при повній відсутності зубів анатомо-фізіологічним методом . Якою повинна бути різниця у відстані між точками на підборідді і біля основи носа у порівнянні з станом фізіологічного спокою н /щ . A * На 2-3 мм менша . B На 5-6 мм менша . C На 5-6 мм більшою . D Однаковою . E На 2-3 мм більшою . 23 У клініці ортопедичноїї стоматології хворій 26-ти років під час підготовки у 35 зубі порожнини п’ ятого класу під вкладку випадково розкрили пульп у . Що могло бути найвірогіднішою причиною ускладнення ? A *Формування плоского дна . B Створення дивергуючих стінок . C Створення конвергуючих стінок . D Створення “фальцу” . E Відсутність додаткової порожнини . 24 Хворий 29 років . Скарги на в ідлом коронки 26 зуба . Об-но : індекс руйнування зуба (ІРОПЗ ) становить 0,9, тканини кореня тверді , за даними рентгенографії канал запломбовано до верхівки , хронічних запальних процесів періодонту не виявлено.Яка із перелічених конструкцій доцільніша для протезування 26 зуба ? A *Штифтова куксова вкладка і коронка . B Штифтовий зуб з кільцем . C Штифтовий зуб з вкладкою . D Штифтовий зуб із захисною пластинкою . E Спрощений штифтовий зуб . 25 Cтоматолог-ортопед планує виготовити металокерамі чну коронку на 23 зуб , усунувши аномалію його розташування у зубній дузі литою куксовою штифтовою вкладкою.На яку максимальну величину (у градусах ) допускають відхилення куксової частини по відношенню до осі зуба ? A *15 . B 10. C 6-8. D 4. E 20-25. 26 У пацієнта К ., 62р . встановлено діагноз хронічний генералізований пародонтит середньої форми важкості з наявними передчасними контактами зубів-антагоністів . Який метод лікування необхідно використати в першу чергу ? A *Метод вибіркового приш ліфовування зубів B Використати тимчасові шини C Провести раціональне протезування D Використати постійні шинуючі протези E Виготовити шину Ельбрехта 27 В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт К ., віком 56 років , де йому пров ели визначення центрального співвідношення щелеп при виготовленні повного знімного пластинкового протезу на в /щ . Який наступний клінічний етап ? A *Перевірка воскової композиції протеза . B Зняття функціонального відбитку з в /щ . C Накладання повно го знімного пластинкового протезу . D Визначення і фіксація центральної оклюзії . E Отримання анатомічного відбитка . 28 Юноша , 19 лет , обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зуба на верхней челюсти слева , эсте тический дефект . Об-но : 23,25 относительно параллельны , прикус ортогнатический . Какую конструкцию целесообразно использовать в данном случае ? A * Адгезивный мостовидный протез . B Консольный мостовидный протез с опорой на 25. C Металлокерамичес кий мостовидный протез с опорой на 23 и 25. D Цельнолитой мостовидный протез . E Штампованный мостовидный протез . 29 Хвора 32-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час вживання їжі і чищення зубів . Із анамнезу з 'ясовано , що хворій 2 ти жні тому виготовлена металева штампована коронка . Об 'єктивно : на 27 металева штампована коронка , що заходить під ясеневий край на 1-1,5 мм , при доторкуванні кровоточить . Перкусія слабо болісна . Яка тактика лікаря у даному випадку ? A *Зняти коронку і виготовити нову B Провести полоскання Ротоканом C Розкрити коронку через жувальну поверхню D Дати можливість хворій звикнути до протезу E Зняти коронку і провести лікування крайового пародонту 30 Хвора Л , 45 років скаржиться на металеви й присмак в роті , відчуття кислого , порушення смаку , печію у язиці , гіпосалівацію . Об 'єктивно : На верхній щелепі на 15, 16 коронки з дорогоцінного металу жовтого кольору . На нижній щелепі бюгельний протез з кламерною фіксацією на 34, 45. Слизова обол онка порожнини рота без видимих патологічних змін . Бокові поверхні язика гіперімовані , дещо набряклі . Який діагноз у даного хворого ? A *Гальваноз B Токсичний стоматит C Алергічний стоматит D Кандидоз E Глосалгія 31 Хвора 28 років скарж иться на дефект твердих тканин 11, косметичний дефект . Після обстеження для відновлення дефекту вибрана металокерамічна коронка . Яку методику препарування зуба Ви застосуєте ? A * Препарування з утворенням уступу по вестибулярній поверхні під кутом 1350 B Препарування з утворенням кругового уступу під кутом 1500 C Препарування без утворення уступу D Препарування з утворенням уступу під кутом 900 тільки з оральної і апроксимальних сторін зуба E Препарування з утворенням уступу тільки з ап роксимальних сторін 32 Хвора , 19 років скаржиться на біль і напруження у жувальних м 'язах , стертість бугрів жувальних зубів , нічний скрегіт . Який із методів лікування найбільш прийнятний ? A *Використання роз "єднуючих кап , міогімнастика , самома саж B Призначення заспокійливих засобів лікування C Лікування у психолога D Виготовлення коронок на бічні ділянки зубного ряду E Використання накусувальних пластинок 33 Хворий , 38 років направлений в ортопедичне відділення після проведеного курсу терапевтичного лікування з приводу пародонтиту . Із анамнезі часті рецидиви захворювання , при загостренні відмічаються пародонтальні абсцеси . Об 'єктивно : 42, 41, 31, 32 рухливі І-ІІ ст ., 43 і 33 стійкі , шийки зубів оголені на 1/4, гіперестезія т вердих тканин відсутня . Яку раціональну конструкцію постійної шини слід запропонувати хворому ? A *Суцільнолиту , колову знімну шину B Напівкоронкову шину C Шину Мамлока D Коронково-ковпачкову шину E Балкову шину за Курляндським 34 Хвора , 28 років скаржиться на утруднення при відкушування їжі , порушення мови та рис обличчя внаслідок відсутності 11, 21, 22, 23. З боку порожнини рота відзначається деформація зубної дуги внаслідок зміщення 31, 41, 42 вище оклюзійної площини з одночасним роз ростанням альвеолярного відростку . Згідно якої класифікації можливо визначити діагноз ? A *За Пономарьовою B За Бушаном C За Шредером D За Оксманом E За Катцем 35 Жінка 48 років скаржиться на відсутність 38, 37, 36, 45,46, 47, 48 зубів . 35, 44 інтактні , стійкі , коронки анатомічної форми , досить високі . Яку ортопедичну конструкцію найдоцільніше запропонувати пацієнтові ? A *Бюгельний протез B Знімний пластинковий протез C Мостоподібний протез D Мікропротез E Адгезивний мост оподібний протез 36 Хвора , 45 років звернулася з метою протезування . Об’ єктивно : дефект зубного ряду І клас за Кенеді , відсутні вЂ“ 36,37,38,46,47,48. Прикус фіксований . Коронки 35 та 45 низькі , з погано вираженою анатомічною формою , інтактні . Хво рому виготовляється бюгельний протез . Яка система фіксації бюгельного протезу найбільш доречна в даному випадку ? A *Телескопічна система фіксації B Атачмени C Кламер Роуча D Комбінований кламер Акера-Роуча E Безперервний кламер 37 Хвора 19 років , за фахом актриса скаржиться на зміну в кольорі центрального різця на верхній щелепі ліворуч . 1 рік тому зуб був депульпований і запломбований , але поступово набув сіруватого кольору . Об’ єктивно : 11 запломбований , змінений в кольорі , стій кий , перкусія безболісна . Прикус глибокий . Що із клінічної картини є протипоказанням до виготовлення фарфорової коронки ? A *Глибокий прикус . B Дефекти передніх зубів , які не можливо замістити пломбами . C Гіпоплазія емалі зі зміною форми і кольору з уба . D Аномалія кольору зуба . E Дефекти депульпованих зубів . які не можливо замістити вкладками 38 Хворий 50-ти років скаржиться на відсутність 37, 36, 45, 56, 47 зубів . 35, 38, 44, 48 інтактні , стійкі , коронки анатомічної форми , досить високі , відносно паралельні між собою . Межева лінія має типовий напрямок проходження по 35, 44 опорних зубах . Який фіксуючий елемент необхідно використати в бюгельному протезі з опорою на 35, 44 ? A * Кламер Аккера B Кламер Роуча C Кламер Джексона D Телескопічну фіксацію E Гнутий дротяний кламер 39 Хворий , 28 років , має включений дефект зубного ряду нижньої щелепи , 35 відсутній . 36, 34 інтактні , стійкі , відносно паралельні , зі збереженою анатомічною формою . Яку ортопедичну конструкцію доцільніше використати у даному випадку ? A * Адгезивний мостоподібний протез B Незнімний мостоподібний протез C Бюгельний протез D Частковий знімний протез E Імедіат-протез 40 Жінка 55-ти років скаржиться на виливання рідини через ніс при вживанні рідкої їжі . Об’ єктивно : у бічному відділі верхньої щелепи на рівні видаленого 16 перфораційний дефект альвеолярного відростка розміром 3х 2,8 см . Від хірургічного втручання хворий категорично відмовився . Яку конструкцію слід запропонувати хв орому ? A *Малий сідлоподібний протез з кламерною фіксацією . B Бюгельний протез з обтуруючою частиною із еластичної пластмаси C Звичайний частковий знімний пластинковий протез D Звичайний незнімний мостоподібний протез . E Захисна піднебінна пласти нка із целулоїду 41 Хворий , 52 років звернувся в щелепно-лицевий стаціонар зі скаргами на болі , кровотечу , порушення жування . В анамнезі травма нижньої щелепи на рівні іклів – ліворуч . Припухлість на місці перелому , утруднене відкривання рота . О бидві щелепі беззубі . Яку конструкцію слід запропонувати хворій ? A * Наясенна шина Лімберга B Наясенна шина Порта C Апарат Рудько D Наясенна шина Гунінга E Зубо-ясенна шина Ванкевич 42 Хвора , 60 років , скаржиться на болі в жувальних м 'яза х і скронево-нижньощелепному суглобі . Протези виготовлені 1 місяць тому . Об 'єктивно : конфігурація обличчя порушена , нижня третина обличчя подовжена , губи змикаються з напруженням , дикція порушена . При посмішці оголюється базис повного знімного протез у . Які помилки допущені на етапах виготовлення повних знімних протезів на верхню щелепу ? A * Завищена висота прикусу B Занижена висота прикусу C Визначена задня оклюзія D Визначена передня оклюзія E Неправильна постановка зубів на верхній щел епі 43 Хвора , 32 років звернулась з метою протезування . Після об 'єктивного обстеження вибрана конструкція металокерамічної коронки . Який відбитковий матеріал показаний для одержання відбитку ? A Стомафлекс B Репін C Стомальгін . D Стенс . E Ортокор . 44 Хворий , 28 років скаржиться на незручність при вживанні їжі . В анамнезі 24 зуб зруйнувався внаслідок ускладнень карієсу . Об 'єктивно : ІРОПЗ = 0,9, стінки кукси щільні , перкусія безболісна . На рентгенограмі : кореневі канали запломбов ані до верхівок , корінь рівний , змін в періапікальних тканинах немає . Яку ортопедичну конструкцію Ви обираєте ? A *Штифтову B Штучну коронку C Вкладку D Напівкороку E Вінір 45 Хворий 25-ти років звернувся зі скаргами на косметичний дефек т верхньої щелепи у фронтальному відділі – ліворуч . Об 'єктивно : 23 депульпований . Пломба відновлює вестибулярно-апроксимальну поверхню коронки на 1/3, щільно прилягає до стінок порожнини , стійка , не відповідає кольору зуба , зуб змінений в кольорі , пе ркусія безболісна . Яка оптимальна конструкція показана хворому ? A *Металокерамічна коронка B Пластмасова коронка C Металева штампована коронка D Напівкоронка E Вкладка 46 Хвора , 55 років скаржиться на сухісь в порожнині рота , металевий присмак . Об ’ єктивно : в порожнині рота є паяні мостоподібні протези з опорою на 47, 45, 43 та 35, 37 зуби . В місцях пайки спостерігається зміна кольору . Який діагноз найбільш ймовірний ? A * Гальваноз B Кандидоз C Пародонтит D Травматичний стом атит E Гіперацидний гастрит 47 Хворому 65 років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи . Припасування індивідуальної ложки для отримання функціонального відбитка проводиться за допомогою проб Гербста . Під час ковтання слини лож ка скидається . В якій ділянці необхідно вкоротити її край ? A * Від місця позаду слизового горбика до щелепно – під’ язикової лінії B Від ікла да ікла з вестибулярного боку C Від ікла да ікла з язикового боку D Уздовж щелепно - під’ язикової лін ії E Вділянці премолярів з язикового боку 48 Б-ной П .,47 лет , жалуется на частичное отсутствие зубов на верхней челюсти . Из анамнеза выяснено , что зубы утрачены в результате травмы 3 месяца назад .11,12 отсутствуют .13,21,22 разрушены на 2/3, во сстановлены пломбами . Прикус ортогнатический . Какую конструкцию протеза лучше предложить пациенту , учитывая то , что он работает лектором ? A * Металлокерамический мостовидный протез B Пластмассовый мостовидный протез . C Бюгельный протез с фиксацие й на аттачменах . D Частичный съемный пластиночный протез на верхнюю челюсть E Металлический штампованный мостовидный протез с фасетками 49 Жінка , 28 років , скаржиться на косметичний дефект в передній ділянці верхньої щелепи . Об’ єктивно : коронк а 13 зруйнована майже до ясеневого краю , стінки кукси достатньої товщини . Кукса незначно змінена в кольорі , перкусія безболісна . Ro – короневий канал прямий , широкий , запломбований на всьому протязі . Яка конструкція протеза найбільш доречна в даному випадку ? A * Штифтовий зуб B Пластмасова коронка C Металокерамічна коронка D Вкладка E Мікропротез 50 Студентка 20 років скаржиться на біль в жувальних м 'язах , якій виникає з ранку , стертість бугрів жувальних зубів , явища гіперестезі ї . Біль у жувальних м 'язах і явища гіперестезії підсилюються під час екзаменаційної сесії . При огляді у ділянці нижніх жувальних зубів 36,37 спостерігається кратероподібна стертість жувальної поверхні , обмежена тонким шаром емалі . Який діагноз найбіл ьш вірогідний ? A *Бруксизм B Патологічна стертість C Ерозія емалі D Дисфункція СНЩС E Клиноподібний дефект 51 Хвора 38-ми років скаржиться на біль по переду проекції зовнішнього слухового проходу , клацання при відкриванні рота , “закладання” у вухах . Об’ єктивно : обличчя симетричне , відкривання рота за рівною траєкторією . Дефект зубного ряду І кл . за Кенеді , відсутні 18, 17, 16, 26, 27, 28. Яке з анатомічних утворень сприймає найбільше навантаження ? A * Суглобовий диск (меніск ) B Сугл обова голівка C Дистальний скат медіального суглобового горбика D Дно суглобової ямки скроневої кістки E Капсула суглобу 52 Студент К ., 18 років звернувся з метою протезування 11, 21 металокерамічною конструкцією . При обстеженні виявлено , що протипоказань до застосування такою конструкцією немає . Який матеріал для одержання відбитка найбільш доцільний ? A * Сіеласт B Стомальгін C Ортокор D Стенс E Репін 53 Хворий , 70 років , з повною втратою зубів на верхній щелепі і дефекті т вердого піднебіння скаржиться на утруднене вживання їжі , виливання рідкої через ніс , часті хронічні захворювання слизової оболонки порожнини носа . Об’ єктивно : альвеолярний відросток верхньої щелепи атрофований - І тип за Шредером , податливість слизо вої оболонки - І клас за Супле . На твердому піднебінні - рубцевозмінений дефект розміром 2х 3 см . Яка конструкція протеза найбільш доречна в даному випадку ? A *Повний знімний протез з системою внутрішнього і периферичного клапанів B Повний знімни й протез із постановкою зубів на штучних яснах C М’ який обтюратор і повний знімний протез D Повний знімний протез з потовщенням у ділянці дефекту E Повний знімний протез з металевим базисом і м’ яким обтюратором 54 Хвора , 35 років скаржиться на металевий присмак , відчуття кислого при вживанні їжі , печію язика , порушення слиновиділення , головні болі , роздратованість які з’ явилися через 2 місяці після протезування . Об’ єктивно : в ротовій порожнини мостоподібні протези з опорою на 45,47,35,3 7 з нержавіючої сталі та золоті коронки на 15,16,17. Бічні поверхні язика гіперемовані , спостерігається незначний набряк . Який метод обстеження найбільш інформативний ? A *Вимірювання величини різниці потенціалів B Визначення РН слини C Визначе ння мікроелементів слини D Проба за Кулаженком E Загальний аналіз крові 55 При об’ єктивному обстеженні хворого визначається дефект твердих тканин 24 зуба . ІРОПЗ =0,8. Дефект частково відновлений пломбою , яка не відповідає вимогам . Зуб має рож еве забарвлення . На рентгенограмі не виявляється патологічних процесів . Яка конструкція показана в даному випадку ? A *Штифтова конструкція . B Штучна коронка . C Вкладка . D Напівкоронка . E Екваторна коронка . 56 У хворого С .45 років , після травми правосторонній перелом нижньої щелепи . Пацієнту була зафіксована алюмінієва дротяна шина з зачіпними гачками.Об "єктивно : обличчя симетричне , відкривання роту супроводжується незначною біллю , спостерігається незначна рухомість відломків . Зуби н а нижній щелепі стійкі , мають низькі коронки . Дані рентгенограми свідчать , що між 45 та 46 зубами визначається перелом тіла нижньої щелепи без дефекта кістки . Яку шину необхідно використати для завершення лікування ? A *Шина Вебера B Шина Ванкевич C Шина Лімберга D Шина Збаржа E Підборідочна праща 57 Больной 28 лет жалуется на отлом коронки 23 зуба . Объективно : в устьях корневого канала пломбировочный материал , перкуссия безболезненна . Какова тактика врача ? A *Рентгенологическое ис следование 23 зуба B Удалить 23 зуб C Изготовить штифтовый зуб D Восстановить 23 зуб ортополимером E Изготовить коронку но Белкину . 58 Больной Ю . 32 года обратился в клинику ортопедической стоматологии , с диагнозом : перелом в /ч . Для лечени я перелома в /ч возможно применение стандартного комплекта Збаржа . Как осуществляется при этом фиксация внутриротовой части ? A *С помощью двойной стандартной дуги B Алюминиевой назубной шиной C Небной пластинкой из пластмассы D Зубонадесневой шин ой Вебера E Паяной шиной с опорными коронками 59 Жінка , 26 років , скаржиться на косметичний дефект в передній ділянці верхньої щелепи . Об 'єктивно : коронка 23 зруйнована мало не до ясеневого краю , стінки кукси достатньої товщини . Кукса незначно змінена в кольорі перкуторно безболісна . На Ro – кореневий канал прямий , широкий , запломбований на всьому протязі . Назвіть конструкцію потеза , які можливо використати для заміщенні дефекту ? A Штифтовий зуб B Імедіат – протез. C Металокерамічна коронка. D Паяний мостоподібний протез. E Вкладка . 60 У пацієнта М .,25 р ., вестибулярні поверхні верхніх різців уражені флюорозом . Яка з перерахованих конструкцій дасть максимальний естетичний результат при застосуванні ? A Вінір B Пластмасова коронка C Керамічна коронка D Комбінована за Куріленко E Металопластмасова коронка за Мате 61 Чоловік 40 років , звернувся з приводу протезування зубів . Об 'єктивно : на жувальній поверхні 36 зуба глибока каріозна порожнина , всі стінки порожнини збережені . До я кого класу за класифікацією Блека належить дана порожнина ? A I B II C III D IV E V 62 Жінка 25 років звернулась зі скаргами на зміну кольору 13 зуба , естетичний недолік . В анамнезі лікування даного зуба з приводу ускладнення карієсу , алергія до пл астмаси . Об 'єктивно : 13 зуб має темно-сірий кольор , дефект відновлений пломбою . На рентгенограмі канал кореня запломбований до верхівки . Прямий прикус . Яка з перелічених штучних коронок показана у даної хворої ? A Металокерамічна B Пластмасова C Метал опластмасова D Штампована E Лита 63 Жінка 18-ти років звернулася з приводу протезування зубів . Об 'єктивно : 21 зуб має темно-сірий колір , депульпований . Ортогнатичний прикус . Планується покриття зуба пластмасовою коронкою . Виберіть пластмасу для ви готовлення даної коронки. A Синма B Етакрил C Акрел D Фторакс E Бакрил 64 Чоловік 43-х років звернувся з приводу протезування зубів . Об 'єктивно : коронка 37 зуба зруйнована на 2/3, щічна і язикова стінки тонкі . На оклюзіограмі щільний контакт з ант агоністами . На яку товщину необхідно зішліфуват жувальну поверхню даного зуба при препаруванні під металеву штамповану коронку ? A 0,28-0,3 мм B 0,1-0,2 мм C 0,5-0,6 мм D 0,6-0,7 мм E 0,7-0,8 мм 65 Чоловік 36 років звернувся з приводу протезування зу бів . Об 'єктивно : коронка 36 зуба зруйнована на 1/3, щічна і язикова стінки тонкі . Планується покриття зуба повною металевою штампованою коронкою з нержавіючої сталі . Яка товщина майбутньої коронки ? A 0,25 мм B 0,18 мм C 0,32 мм D 0,42 мм E 0,38 мм 66 Чоловік 27 років звернувся з приводу протезування зубів . Об 'єктивно : Зуби інтактні , стійкі. Ортогнатичний прикус . Планується заміщення дефекта зубного ряду верхньої щелепи металопластмасовим мостоподібним протезом . Яку пластмасу використаєте для облицювання протеза ? A Синма-М B Норакрил C Протакрил D Акрилоксид E Фторакс 67 Хворій 28 років виготовляється металокерамічний мостоподібний протез для заміщення дефекта зубного ряду верхньої щелепи . Об 'єктивно : зубна формул a 17161514131211/21222324 - 2728 47464544434241/31323334353637 Зуби інтактні , стійкі . Ортогнатичний прикус . Проведена перевірка каркаса протеза в порожнині рота . Який технологічний процес необхідно провести для облицювання протеза ? A Зпікання (обжиг ) B Лиття C Паяння D Формування E Штамповка 68 Хворій 47 років виготовляють бюгельний протез для нижньої щелепи . Об 'єктивно : зубна формул ххх Зуби інтактні , коронки високі . При перевірці каркаса протеза оцінюється ширина дуги . Яка оптимальна ширин а дуги ? A 2,0-3,0 мм B 0,5-1,0 мм C 1,0-1,5 мм D 1,5-2,0 мм E 4,0-5,0 мм 69 Хворій 47 років виготовляють бюгельний протез для верхньої щелепи . Об 'єктивно : зубна формул a - 14131211/212223 - 28 - - Зуби інтактні , коронки вис окі . При перевірці каркаса протеза оцінюється розташування дуги . Який з перелічених показників найбільш правильний ? A Відлягає на 0,5мм B Прилягає до піднебіння C Відлягає на 0,2 мм D Відлягає на 0,4 мм E Відлягає на 1,0 мм 70 Хворому 53 років виг отовляється частковий пластинковий протез для верхньої щелепи . Об 'єктивно : зубна формул a - / - 23 - - - 23 зуб покритий повною металевою коронкою , має рухомість I ступеня . Відбиток з верхньої щелепи бу де отриманий еластичним матеріалом . Яку відбиткову ложку краще застосувати ? A Пластмасова індивідуальна ложка B Воскова індивідуальна ложка C Перфорована стандартна ложка D Індивідуалізована стандартна ложка E Стандартна відбиткова ложка 71 Чоловік 55 років звернувся з приводу протезування зубів . Об 'єктивно : зубна формул a - 13 - / - 23 - - - 13/23 зуби мають клиноподібні дефекти . Планується виготовлення часткового пластинкового протеза для верх ньої щелепи з утримуючими дротяними кламерами . Які зубні протези необхідно застосувати для відновлення анатомічної форми опорних зубів у даного хворого ? A Повні коронки B Вкладки C Напівкоронки D Екваторні коронки E Вікончаті коронки 72 Жінка 48 років звернулась з приводу протезування зубів . Об 'єктивно : зубна формул a - 14131211/21222324 - 47 - 44434241/31323334 - 37 Зуби інтактні , стійкі . Слизова оболонка без видимих патологічних змін . Ортогнастичний прикус . Встано влюється діагноз основного захворювання . Які класи дефектів зубних рядів за класифікацією Кеннеді у даної хворої ? A Верхня щелепа - перший , нижня - третій B Верхня щелепа - перший , нижня - другий C Верхня щелепа - перший , нижня - четвертий D Верхня щелеп а - другий , нижня - третій E Верхня щелепа - третій , нижня - четвертий 73 Жінці 49 років виготовлено частковий пластинковий протез для верхньої щелепи з пластмасовим базисом . Об 'єктивно : зубна формул a 17 - 1211/2122 - 27 47464544434241/31323334353637 Зуби інтактні , стійкі . Слизова оболонка без видимих патологічних змін . Ортогнатичний прикус . Перед накладанням протеза проводиться його огляд . Яку товщину повинен мати базис даного протеза ? A 1,5-2,0 мм B 0,5-0,8 мм C 0,8- 1,2 мм D 1,2-1,5 мм E 2,0-3,0 мм 74 Жінка 45 років скаржиться на часто повторюючийся вивих скронево-нижньощелепного суглоба . Об 'єктивно : зубна формул a - 161514131211/212223242526 - - 464544434241/313233343536 - Діагностований звичний вивих с кронево-нижньощелепного суглоба . Виберіть метод ортопедичного лікування даної хворої. A Обмеження відкривання рота B Міогімнастика C Масаж D Повна імобілізація рухів нижньої щелепи E Проведення фізіотерапевтичних процедур 75 Чоловік 47 років . шахтар , обстежується з приводу стирання зубів . Об 'єктивно : коронки зубів верхньої та нижньої щелепи стерті до ясен . Висота нижньої третини обличчя зменшена . Вкажіть найбільш можливу причин стирання зубів у цьому випадку. A Вплив виробничого чинника B Генетич на неповноцінність емалі C Гіпертрофія жувальних м 'язів D Гіпертрофія мімічних м 'язів E Гіпертрофія альвеолярних відростків 76 Жінка 59 років потребує шинування зубів нижньої щелепи . Об 'єктивно : зубна формул a 17161514131211/21222324252627 47464544434241/31323334353637 Коронки зубів нижньої щелепи високі , зуби інтактні , шийки оголені , рухомість ІІ ступеня . Яку шину краще застосувати ? A Суцільнолит знімну B Зі спаяних коронок C З екваторних коронок D Ковпачко ву E З напівкоронок 77 Жінка 35 років потребує шинування передніх зубів нижньої щелепи . Об 'єктивно : 434241/313233 зуби депульповані , рухомість І-ІІ ступенів , інші зуби стійкі . Яку шину з урахуванням вимог естетики можна застосувати ? A Інтрадентал ьна B З екваторних коронок C Ковпачкова D З напівкоронок E Із спаяних коронок 78 Жінка 43 років звернулась зі скаргами на рухомість і зміщення передніх зубів верхньої щелепи . Об 'єктивно : зубна формул a 17161514131211/21222324252627 47464544434241/31323334353637 1211/2122 зуби нахилені в вестибулярний бік , маються діастема і треми , рухомість І-ІІ ступеня . Виберіть ортодонтичний апарат для виправленя неправильного розташування зубів в комплексному лікуванні захворювання пародонту. A Піднебінна пластинка з вестибулярною дугою B Капа Биніна C Капа Шварца D Коронка Катца E Піднебінна пластинка з похилою площиною 79 Чоловік 44 років скаржиться на рухомість передніх зубів нижньої щелепи . Об 'єктивно : зубна формул a 17161514131211/21222324252627 47464544434241/31323334353637 434241/313233 зуби інтактні , рухомість І ступеня . Планується шинування рухомих зубів . Яка конструкція найбільш раціональна ? A Ковпачкова B З штампованих коронок C З литих коронок D З пластмас ових коронок E З металопластмасових коронок 80 Чоловік 45 років скаржиться на болі і рухомість передніх зубів верхньої щелепи . Об 'єктивно : зубна формул a 17161514131211/21222324252627 47464544434241/31323334353637 Шийки 131211/2122 зубів оголені , рухомість ІІІ ступеня . Планується видалення рухомих зубів і виготовлення безпосереднього протеза . В який термін після видалення зубів накладають безпосередні протези ? A В день видалення зубів B Через 1-2 дні C Через 3-4 дні D Через 5-6 днів E Через 6-7 днів 81 Жінка 39 років звернулась зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи . Об 'єктивно : зубна формул a 17161514131211/21222324252627 47464544434241/31323334353637 Зуби інтактні , коронки високі . Навколо 4241/3132 зубів яснові кармани , рухо мість І та ІІ ступенів . Для імобілізаціїрухомих зубів виготовлена ковпачкова шина з фіксуючими коронками на 43/33 зуби . Яку стабілізацію зубів дозволяє провести дана шина ? A *Фронтальна B Парасагітальна C Фронто-сагітальна D Сагітальна E Колова 82 Жінка 62 років скаржиться на відсутність усіх зубів на нижній щелепі . Об 'єктивно : слизова оболонка альвеолярного відростка верхньої щелепи помірно піддатлива , а нижньої щелепи - рухома , збирається в складку . До яких класів за Суппле відноситься слизов а оболонка верхньої та нижньої щелеп ? A *І V B V C І D ІІІ E ІІ 83 Чоловік 66 років звернувся зі скаргами на відсутність усіх зубів верхньої щелеп . Об 'єктивно : альвеолярний відросток верхньої щелепи незначно атрофований , слизова оболонка помірно піддатлива . Планується виготовленн повного знімного протеза з пластмасовим бизисом . Виберіть пластмасу для базиса даного протеза A *Фторакс B Карбопласт C Норакрил D Синма E Стадонт 84 У хворого 30 років , під час отримання відбитку з верхньої щеле пи для виготовлення відновлюючої коронки раптово виникли збудження , прискорення та поглиблення дихання , прискорення пульсу , підвищення АТ . Ціаноз , пітливість . Який діагноз найбільш вірогідний у даному випадку ? A Асфіксія B Знепритомлення C Колапс D Гіпертонічний криз E Інфаркт міокарду 85 Больному В . 68 лет изготавливаются полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти . Больной явился на этап "Определение центральной окклюзии ". Каким из способов наиболее рационально определить межальвеол ярную высоту у данного больного ? A Aнатомо - физиологическим B Aнатомическим C Aнтрометрическим D Функциональным E Апаратній 86 Больному 58 лет произведена операция по внедрению внутрикостных частей винтообразных имплантатов на нижнюю челюсть по двухфазной методике . По истечении какого времени ему необходимо соединит корневую часть имплантата с головкой ? A 3-4 месяца B 5-6 месяцев C 1-2 месяца D 7-8 месяцев E 9-10 месяцев 87 Больная 70 лет жалуется на полную утрату зубов на верхней челюст и . Объективно : значительная атрофия альвеолярного отростка , бугры отсутствуют , небо плоское . Переходная складка расположена в одной горизонтальной плоскости с твердым небом . Каков тип беззубой верхней челюсти у данной больной (по классификации Шре дера )? A Tретий тип B Первый тип C Второй тип D Четвертый тип E Пятый тип 88 Больная Д . 60 лет , обратилась с жалобами на полную утрату зубов на верхней челюсти . При обследовании выявлено : атрофия альвеолярного отростка и верхних челюстных бугров с редней степени , небный свод умеренно высоты . В задней трети неба пальпируются податливые и нависающие "подушечки ". В остальных участках протезного ложе слизистая оболочка умеренно податливая , хорошо увлажнена . Какой оттиск следует получить для изгото вления полного съемного протеза на верхнюю челюсть данной больной ? A *Функонально-присасывающийся дифференцированный B Собственно-функциональный компрессионный C функционально - присасывающийся разгружающий D Функционально - присасывающийся компрессионн ый E Полный анатомический 89 Больная 45 лет обратилась в клинику с целью протезирования . Объективно : отсутствуют 47, 46, 45, 35, 36, 37 зубы . Наблюдается зубо - альвеолярное вертельное перемещение 17, 16, 26, 27 зубов , альвеолярный отросто увели чен , шейки зубов не оголены . При смыкании зубных рядов расстояние между окклюзионными поверхностями зубов и альвеолярным отростком около 3 мм . Определите наиболее рациональный метод лечения вторичной деформации у данной больной. A Аппаратно - хирур гический B Хирургический C Метод сошлифовывания зубов D Метод дезокклюзии E Метод депульпирования и сошлифовывания 90 Больной С . 36 лет после огнестрельного ранения в подбородочную область и неудачной операции костной пластики имеет несросшийся пере лом нижней челюсти в области 43 зуба . На левом отломке челюсти имеются 34, 35 36 зубы , на правом - 45, 46. От повторной операции больной категорически отказался . Какой вид протеза на нижнюю челюсть наиболее приемлем в данном случае ? A Съемный проте з с шарниром B Несъемный мостовидный протез C Съемный мостовидный протез D Бюгельный протез E Съемный пластиночный протез 91 Больному С . 54 года , предстоит операция удаления левой половины верхней челюсти по поводу злокачественной опухоли , проросше й из гайморовой полости . Удаление будет произведено по срединному костному шву сохранением правой половины верхней челюсти и зубного ряда . Какой вид непосредственного протезирования наиболее приемлем в данном случае ? A По Оксману B Ренонирующий а ппарат Шура C По Курляндскому D Защитная пластинка по Збаржу E Защитная пластинка по Рофе 92 У больного 68-ми лет дефект нижней трети носа в результате удаления злокачественной опухоли . Спинка носа до средней трети и наружные очертания ноздрей со хранены . Кожа у основания носа истончена , эрозирована . От пластической операции больной категорически отказался . Какой способ фиксации эктопротеза носа наиболее приемлем в данном случае ? A На оправе очков B С помощью тесьмы C Прозрачной липкой лентой D Использование анатомической ретенции E Головной шапочки 93 Больной 42 лет жалуется на скрежет зубов ночью . Объективно : в полости рта интактные зубные ряды . Отсутствует множественный контакт в центральной окклюзии . Имеются преждевременные контакты зубов 47, 46, 36, 37. Определите тактику сошлифовывания 47, 46, 36, 37 опорных зубов при супраконтакте у данного больного. A Cошлифовывать скаты бугров B Hе сошлифовывать совсем C Cошлифовывать опорные бугров D Cошлифовывать вершину бугра E Cошлифоват ь зубы антагонисты 94 Пациент Ц . 61 год , жалуется на множественную утрату зубов . Объективно : отсутствуют 48, 47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37, 38 зуб . Альвеолярный отросток в области отсутствующих зубов нижней челюсти имеет выраженну атрофию в меди альном участке (3 тип по А.Г . Эльбрехту ). Укажите , что необходимо включить в конструкцию протеза у данного больного для уменьшения смещения вперед ? A Непрерывный кламмер B Кламмер Аккера C Расширить границу базиса D Изготовить комбинированный базис E Телескопические кламмеры 95 На приеме у врача-ортопеда во время препарирования зуба у пациента начался приступ эпилепсии . Приступ был купирован . Какую ошибку допустил врач ? A Не выяснил анамнез жизни B Не выяснил анамнез заболевания C Не сделал ане стезию D Грубо проводил препарирование E Не отказал пациенту в приеме 96 Больной А . обратился в клинику с жалобами на невозможность пользоваться полными съемными протезами . Протезы изготовлены 3 месяца назад . Объективно : носогубные и подбородочны е складки резко выражены , углі рта опущены . Снижена высота нижней трети лица . На каком клиническом этапе была допущена ошибка ? A Oпределение центральной окклюзии B Cнятие анатомических оттисков C Cнятие функционально - присасывающих оттисков D Постановка зубов E Наложение протеза 97 Больной С . Обратился в клинику с целью изготовления полного съемного протеза на верхнюю челюсть . Объективно : на верхней челюсти 2 класс атрофии по Шредеру , слизистая оболочка 3 тип по Суппле . Где должн проходить грани ца полного съемного протеза в полости рта у данного больного ? A По пассивно - подвижной слизистой B По активно - подвижной слизистой C По переходной складке D Выше активно - подвижной слизистой E По "клапанной " зоне 98 Больному М . впервые изготавлив аются полные съемные протезы . Больной явился на клинический этап "наложение протезов ". В числе рекомендаций врач указывает срок пользования протезами . Определите , когд следует изготовить новые протезы данному больному. A *Через 3 года B Через 2 года C Через год D Через полгода E Через 5 лет 99 Хвора М .,55 років , лікується в клініці з приводу генералізованого пародонту /П-Шст ./. В ході лікування їй необхідно видалити велику кількість зубів III ступеню рухомості . Через який термін після операц ії накладається безпосередній протез ? A В день виідалення зубів B Через 7 діб. C Через 14 діб. D Через добу. E Через 2 місяці. 100 Хворий 45 років скаржиться на утруднене пережовування їжи.Зубна формул a 1817161514131211Ѕ 2122232425262728 ---------44434241 31323334----------- зуби мають 1 ступінь патологічної рухомості . Яку конструкцію протеза раціональніше використати у даному випадку ? A Бюгельний протез із опорно-утримуючими кламерами. B Консольні мостовидні протези. C Частковий пластівковий протез. D Телескопічний мостовидний протез. E Суцільнолиті мостовидні протези. 101 На етапі перевірки повних знімних протезів виявлено прогнатичне співвідношення зубних рядів , передні зуби не контактують.Назвіть п ричину , яка призвела до даної помилки ? A *Фіксація передньої оклюзії B Зафіксована бокова оклюзія C Не визначена протетична площина. D Занижена міжальвеолярна висота E Неправильне формування протетичної площини. 102 Дівчинка 12-ти років звернулась зі скаргами на дефект коронки зуба у фронтальній ділянці верхньої щелепи . В анамнезі : зуб неодноразово був пломбований,але пломби випадали . Об 'єктивно : 12 запломбований . Дефект І V класу за Блеком . Девіталізація не проводилась,перкусія 12 безболісна.Яку ортопедичну конструкцію доцільно використати в даному випадку ? A Вкладка на парапульпарних штифтах B Металокерамічна коронка C Напівкоронка D Фарфорова коронка E Металева коронка 103 Чоловік , 26 років , скаржиться на часте випадіння пломби в зубі на нижній щелепі зліва . Об 'єктивно : в 26 на жувально – апроксимальній поверхні дефект твердих тканин коронкової частини на 1/3. Зуб в кольорі не змінений перкусія безболісна , реакція на холод позитивна , швидко проходить після усунення дії подра жника.Яка конструкція протеза показана ? A *Вкладка . B Напівкоронка . C 3/4 коронка . D Пластмасова коронка . E Металокерамічна коронка . 104 Чоловік , 45 років , викладач , скаржиться на значну рухомість зубів , біль в яснах на нижній щелепі у ф ронтальній ділянці . Планується видалення фронтальних зубів н /щ . Який вид протезування слід запропонувати хворому ? A Безпосереднє. B Тимчасове C Раннє D Віддалене. E 105 Студент медичного інституту , 22 років,скаржиться на зміну в кольорі центральног о різця на верхній щелепі праворуч . 2 роки тому зуб був депульпований і запломбований , але поступово набув сірого кольору . Об 'єктивно : 2 запломбований , змінений в кольорі , стійкий , перкусія безболісна . Прикус глибокий . Яке абсолютне протипоказання до виготовлення фарфорової коронки у цього пацієнта згідно клінічної картини ? A *Глибокий прикус. B Дефекти передніх зубів , які не можливо замістити пломбами. C Гіпоплазія емалі зі зміною форми і кольору зуба. D Аномалія кольору зуба. E Дефекти депульпова них зубів . які не можливо замістити вкладками 106 Хворий 34 років , скаржиться на дефект твердих тканин зубів 21,22 . Хворому показано виготовлення металокерамічних коронок на 21 22 без проведення депульпації зубів . Який вид знеболення слід застосу вати при препаруванні зубів ? A Ін 'єкційний вид знеболення B Аудіоанальгезія C Аплікаційна анестезія D Загальне знеболення E Знеболення охолодженням 107 При якій кількості міського населення встановлюється одна посада лікаря-стоматолога-ортопеда ? A Д есять тисяч B П 'ять тисяч C П 'ятнадцять тисяч D Двадцять тисяч E Двадцять п 'ять тисяч 108 Для виготовлення плаваючих обтураторів (Кеза,Часовської та інш ) при дефектах твердого і м 'якого піднебіння одержують відбиток S-подібним шпателем.Який відбитко вий матеріал застосовується при цьому ? A Стенс B Ортокопр C Стомальгін D Дентафоль E Гіпс 109 Хворий О . 78 років , звернувся в ортопедичне відділення,скаржиться на погану фіксацію повних знімних протезів . Протези виготовлені 4 роки тому . Знімні про тези задовільної якості , однак при об 'єктивному огляді відзначаєтьс значна невідповідність рельєфа протезного поля і протезів . Що на ваш погляд є причиною балансування протезів ? A Невіповідність рельєфу базисів протезів і протезного ложа. B Недостатня адгезія та когезія протезів. C Неправильна постановка штучних зубів. D Недостатня функціональна присмоктуваність протезів. E Недостатня анатомічна ретенція протезів. 110 Хвора 25 років скаржиться на гострій болі в 13 зубі , на який 5 днів тому зафіксов ано металокерамічну коронку . Перкусія зуба слабо болюча.Слизова оболонка без патологічних змін . Що на ваш погляд є найбіль імовірною причиною виникнення болю в зубі ? A Травматичний періодонтит. B Гострий пульпіт. C Хронічний періодонтит. D Хронічний дифузний пульпіт. E Гінгівіт. 111 Хворий 48-ми років 3 місяці користується частковими знімними протезами.На основі скарг пацієнта , даних об 'єктивного обстеження та додаткових методів дослідження , поставлено діагноз : алергічний стоматит спричинени барвниками акрилової пластмаси протезу . Яким чином усунути алергічну дію барвників ? A Виготовити протези з безколірної пластмаси. B Виготовити двошарові базиси C Заформувати пластмасу методом литва. D Виготовити литі металеві базиси протезів. E Виготови ти штамповані металеві базиси. 112 У хворого Р ., 43 років , виявлено відсутність коронкової частини 13 зуба . Корінь виступає над рівнем ясен на 0.5-1 мм . по периметру . Апікальна частина запломбована . З анамнезу відомо , що коронкова частина 13 зуб а відламалась 3 тижні тому . До того зуб лікувався з приводу хронічного періодонтиту . Перкусія не болюча . Краї кореня – тверді.слизова оболонка блідо-рожевого кольору , волога.Ваші дії при даній патології. A Виготовити кронково-кореневу вкладку і метало керамічну коронку B Видалити корінь зуба C Виготовити простий штифтовий зуб D Відреставрувати зуб за допомогою анкера та фотополімерного матеріалу E Виготовити штифтовий зуб за Річмондом 113 Хворий Ф ., 68 років , з повною втратою зубів на обох щелепах звернувся в ортопедичне відділення з метою протезування . Під час перевірки конструкцій протезів на восковому базисі виявили , що міжзубний контакт спостерігається тільки в бокових ділянках . У фронтальній ділянці – сагітальна щилина шириною 1 см . Яка помилка , на Ваш погляд , допущена під час попередніх клінічних етапів ? A Визначили та зафіксували передню оклюзію. B Отримали неточні анатомічні відбитки C Невірно визначили міжальвеолярну висоту D Визначили та зафіксували бокову оклюзію E Деформували во сковий базис 114 При огляді ротової порожнини пацієнта А ., 65 р ., виявлено , що альвеолярний відросток беззубої н /щ різко атрофований у фронтальному відділі і добре виражений у дистальному . Який це тип за класифікацією Келлера ? A *Четвертий B Перши й C Другий D Третій E - 115 При постановці діагнозу в клініці ортопедичної стоматології використовуються різні класифікації . Хто з перерахованих нижче авторів запропонував класифікацію беззубих нижні щелеп ? A Келлер B Кеннеді C Гаврилов D Варес E Шредер 116 У хворого 35 р ., перелом тіла н /щ в ділянці 65 щ. Відломки не зміщені , зуби на відломках стійкі . Яку невідкладну допомогу необхідно надати хворому ? A Іммобілізацію відломків пращевидною пов 'язкою B Накласти шину Васильєва C Накласти шин у Порта D Накласти шину Ентеліса E Накласти шину Тігерштедта 117 Хворий 40 р ., перелом н /щ в ділянці ментального отвору зліва . Проведено репозицію відломків н /щ . Зуби на відломках стійкі . Для лікування використано шину Вебера . До якої груп ортопед ичних апаратів вона відноситься ? A *Фіксуючих B Формуючих C Розділяючих D Заміщаючих E Репонуючих 118 Хвора В ., 63 р ., з переломом тіла н /щ зліва в ділянці ментального отвору . Об 'єктивно : повна відсут ність зубів . До отримання травми користувалась повними знімними протезами . Як шину можна використати для іммобілізації відломків ? A *Шину Порта B Шину Вебера C Апарат Шура D Шину Васильєва E Шину Ванкевич 119 У хворого А ., 45 р ., внаслідок несвоєчасного лікування виник несправжній суглоб в діля нці тіла н /щ справа . Зубна формула : 87654321Ѕ 1234567800000000Ѕ 00000678. Яку ортопедичну конструкцію необхідно виготовити хворому ? A Знімний протез з шарніром B Мостовидний протез C Частковий знімний пластинковий протез D Повний знімний плас тинковий протез E Бюгельний протез 120 Яким з перелічених методів проводять стерилізацію насадок для стоматологічної установки ? A Дворазовим протиранням тампоном , змоченим 1% р-ном хлораміну , з інтервалом 10-15 хв. B Одноразовим протиранням та мпоном , змоченим 96° спиртом C Дворазовим протиранням тампоном , змоченим 3% р-ном перекису водню D Стерилізацією в сухожаровій шафі при температурі 120°С протягом 60 хв E Автоклавуванням при температурі 120°С протягом 60 хв 121 Пацієнту 34 р . показано виготовлення суцільнолитих мостовидних протезів з пластмасовим облицюванням на в /щ і н /щ . Які з відбиткових матеріалів найбільш повно відповідає вимогам ? A Силіконові B Альгінатні C Термопластичні D Кристалізуючи E 122 Площа ортопедичного кабінет у , в якому розміщено дві стоматологічні установки , складає 25 м 2 . Яка потрібна резервна площа для розміщення кожної додаткової установки ? A 7 м 2 B 7,5 м 2 C 8 м 2 D 8,5 м 2 E 9 м 2 123 Рядовий С ., 20 р ., отримав вогнепальне поранення з дефектом тіла н /щ . На якому етапі евакуації йому буде надана спеціалізована стоматологічна ортопедична допомога ? A *У госпітальній базі B На полі бою C В ОМедБ D В ОМЗ E На всіх етапах евакуації 124 Хворий Н .,53 р ., звернувся із скаргами на втрату зубів , неможливіст ь відкушування і пережовування їжі . Об 'єктивно : повна втрата зубів на н /щ , в ділянці 54 щ гострий кістковий виступ болючий при пальпації . Якою повинна бути тактика лікаря-ортопеда ? A Видалення екзостозу B Виготовлення традиційного знімного протеза C Ви готовлення протеза за розвантажувальним відбитком D Віддалення терміну протезування на 6 місяців E Виготовлення протеза з вкрюченими краями 125 Хворий Б .,69 р ., скаржиться на повну втрату зубів . Після отримання функціонального відбитка лікар і зубни й технік планують границі протеза на моделі . Де повинна проходити задня границя повного знімного пластинкового протеза ? A На 1-2 мм перекривати лінію “А” B Закінчуватись на лінії “А” C На 2.5 мм перекривати лінію “А” D На 2-3 мм перекривати лінію “А” E Н е повинен перекривати лінію “А” 126 Хворий К ., 69 р ., звернувся із скаргами на часті поломки повного знімного протеза для в /щ.Об 'єктивно : на піднебінній поверхні протеза тріщина , що проходить в напрямку між центральними різцями , видно сліди неод норазових полагоджень протеза . Протез виготовлено 8 років тому . Ваші подальші дії ? A Виготовити новий пластинковий протез B Провести полагодження протеза C Провести перебазування протеза D Провести полагодження і перебазування протеза E Провести корекцію протеза 127 Пацієнту М ., 57 р ., виготовляється повний знімний протез на в /щ . Які орієнтовні лінії повинен нанести лікар-ортопед на верхній прикусний валик після визначення положення центрального співвідношення щелеп ? A *Усмішки , серединну , ікол B Серединну , премолярів C Усмішки , ікол D Серединну , ікол E Серединну , усмішки 128 В ортодонтичну клініку звернувся паціент 15 років зі скаргами на відсутність верхніх латеральних різців та естетичний недолік /” посмішка хижака “ /. Із а намнезу : у матері не прорізався правий латеральний різец , лівий має шилоподібну форму . Об 'єктивно : конфігурація обличчя без особливостей ; зубна формлуа 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , - , 1 | 1 , - , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ; на фронтальній ділянці верхньої щелепи маються діастеми і треми , ікла дещо зміщені в сторону відсутніх зубів при нейтральному співвідношенні зубних рядів . Визначити найбільш інформаційний для всановлення діагнозу допом іжний метод дослідження у даному випадку. A ортопантомаграфія B Вимірювання діагностичних моделей. C Телерентгенографія. D Вивчення родоводу. E Аксіальна рентгенографія передньої ділянки верхньої : щелепи. 129 Хворій С . 28 років , необхідно препарувати інтактний 24 зуб під суцільнолитий незнімний протез . Яку провідникову анестезію необхідно провести ? A Зліва – інфраорбітальну , палатинальну. B Зправа і зліва інфраорбітальну і зліва – туберальну. C Зліва – інфраорбітальну і туберальну. D Зліва – інфраор бітальну і туберальну. E Зліва – інфраорбітальну , різцеву , палатинальну. 130 Хворий М .35 років звернувся в клініку зі скаргами на біль в ділянці тіля нижньої щелепи зліва.Об `єктивно припухлість обличчя зліва , гематома,зубні ряди цілі.Зміщення відлом ків не має.При пальпації біль , а при бімануальном обстеженні вЂ“ патологічна рухливість тіла нижньої щелепи в області 35 та 36 зубів . Який метод лікування необхідно застосувати ? A Алюмінієві шини із зачіпними гачками і між щелепною тягою. B Виготовити пр ужну дугу Енгля на нижню щелепу. C Виготовити аппарат Ванкевич. D Виготовити аппарат Бетельмана. E Провести медикаментозне лікування. 131 Щелепно-лицевий поранений по етапам евакуації був доставлений в ОМедБ з відкритим переломом нижньої щелепи . Пор аненому була проведена первинна хірургічна обробка рани , зупинена кровотеча . Які ортопедичні заходи необхідно провести щелепно-лицевому пораненому на цьому етапі ? A Стандартні назубні ленточні шини із сталі з зачіпами. B Накладання пращі з головною п ов 'язкою. C Аппарат Зборжа D Шини з зачіпними гачками нанижню щелепу по Тігерштедту. E Однощелепна дротяна шина-скоба по Т·герштедту. 132 Хворому Т . 46 років . Місяць тому в клініці ортопедичної стоматології був виготовлений частковий знімний протез . Пацієнт скаржиться на незадовільну фіксаці протеза під час відкушування і пережовування іжи . Об 'єктивно : зубна формула -----------13-- з --23-----------464544434241з 313233343536 Опорні зуби вкриті металевими коронками , в бокових ділянках значна ат рофія альвеолярних відростків , піднебіння плоске . Яка конструкція протеза найбільш раціональна ? A Частковий знімний протез на телескопічній фіксації. B Зробити мостовидний протез C Бюгельний протез. D Частковий знімний протез з пелотами. E Частковий зні мний протеза на металевому базисі. 133 Хворому в клініці виготовили металокерамічну коронку на 21 зуб . Препаровку проводили п·дясеневу . На якому етапі виготовлення проводили ретракцію ? A Перед препаруванням та зняттям відбитку. B Після препасування каркасу. C Перел фіксацієй D Після зняття відбитку E Перед препасовкою каркасу 134 Хвора Л . 65 років ,скаржиться на неможливість користування повними знімними протезами . Із анамнеза відомо , що два тижні тому назад було виготовлені повні знімн і протези . До нових протезів звика важко , під час розмови та пережовування їжі зуби стукотять , ковтання ускладнено . Коли пацієнтка посміхається то стають видимі штучні ясна ,жувальні м `язи втомлюються , під протезами виникає біль . Яка допущена помил ка при виготовленні протезів ? A Підвищена висота центральної оклюзії. B Знижена висота центральної оклюзії. C Зафіксована передня оклюзія. D Зафіксована бокова оклюзія. E Зафіксована задня оклюзія. 135 Хворий Ю ., 48 рок iв,скаржиться на порушення ф ункц iї жування,в iдсутн iсть зуб iв на верхн iй щелеп i зл iва З анамнезу було з 'ясовано,що зуби втрачен i унасл iдку ускладненого кар iєсу на протяз i 12 рок iв . Зубна формула : О К О О О О О 18 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 28 48 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 38 П П Прикус - ортогнатичний . Хворому виготовляється бюгельний протез н а верхню щелепу . Який вид кламеру потр iбно прим iнити на 23 зуб ? A Кламер Роуча B Одноплечий к iльцевий C Комб iнований D Одноплечий кламер зворотньої д iї E Кламер Аккера 136 Хворий 75 рок iв скаржиться на погану ф iксац iю повного зн iмного про тезу на нижн iй щелеп i, попадання їж i п iд базис протезу . Нижня третина обличчя занижена . Альвеолярн i в iдростки р iзко атроф iрован i. Яке анатом iчне утворення на нижн iй щелеп i можна використати для покращення ф iксац iї повного зн iмного протезу ? A Ретро альвеолярний прост iр B Перех iдну зморшку C Передв iр 'я ротової порожнини D Внутр iшню косу л iн iю E Щелепно-п iд 'язиковий валик 137 Хвора К ., 78 рок iв , на неможлив iсть користування повними зн iмними протезами . Зубна формула : 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 Хвор iй виготовляють повн i зн iмни протези на верхню та нижню щелепи.При перев iркі воскової репродукц iї протез iв виявлено , що в артикулятор i поста новка штучних зуб iв у ортогнатичному прикус i, а у порожнин i роту - зуби змикаються у прогнатичному прикус i. Яка була допущена помилка при визначенн i центральної оклюз iї ? A Визначена передня оклюз iя B Визначена бокова правостороння оклюз iя C Визначена бокова л iвостороння оклюз iя D Висота прикусу занижена E Визначена дистальна оклюз iя 138 Хвора 73 роки , скаржиться на нудоту під час користування повним знімним протезом на верхній щелепі . Об-но : протез фіксується добре , задній край перекри ває лінію А на 4 мм . На скільки повинен протез перекривати лінію А ? A *1 – 2.0 мм B 2.5 – 3.0 мм C 3.5 – 4.0 мм D 4.5 – 5.0 мм E 5.5 – 6.0 мм 139 Хворий 68 років звернувся до лікаря через 2 роки після початку користування повними знімними проте зами для повторного огляду . Об-но : функціональні та естетичні якості протезів добрі . Який серердній термін користування повним протезом ? A *3 роки B 1 рік C 2 роки D 4 роки E 5 років 140 Хворому 42 роки , за професією вчитель , звернувся з приводу протезування зубів . Об-но : передні зуби верхньої щелепи мають рухомість III ступеня . Планується виготовлення безпосереднього протеза . В який термін накладають безпосередні протези ? A * після видалення зубів B через 1 день C через 2 дні D через 3 дні E більше 4 днів 141 Хворому планується виготовлення знімного протезу . На етапі виготовленя використовують допоміжний матеріал ізокол . До якої групи він належить ? A * ізолюючі B відбиткові C моделювальні D формувальні E полі ровочні 142 Хворому 38-ми років виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу . На етапі виготовлення передбачається створення вогнетривкої моделі . Яку масу можна використовувати для дублювання ? A *гелін B стомапласт C стомальгин D орток ор E дентафоль 143 Жінка 23 роки , звернулась для відновлення коронки 11 зуба . Об-но : корінь 11 зуба на рівні ясеневого краю , стінки достатньої товщини . Лікар виготовив і припасував куксову вкладку , на яку буде зроблена металопластмасова коронк а . Яку з перерахованих пластмас буде використана для обличкування ? A * Синма-М B акрилоксид C карбодент D норакрил E протакрил 144 Хворому виготовляється металокерамічний мостоподібний протез на 47 45 зуби . Одонтопрепарування зроблено з ус тупом . Який з перерахованих матеріалів , дозволить отримати якісний відбиток ? A * Сіеласт -05 B стомальгін C ортокор D репін E дентафоль 145 Хворому виготовляються паяні мостоподібні протези з нержавіючої сталі . В процесі виготовлення кор онок проводиться калібровка гільз . Який з перерахованих апаратів використовується ? A * Самсона B Паркера C Ларина D Копа E Бромштрома 146 Хворому 62 роки , виготовлено повний знімний протез на верхню щелепу . На слідуючий день хворий скар житься на збільшене виділення слини , нечітку вимову деяких слів . Який середній термін адаптації до знімного протезу за даними Курляндського ? A * 33 дні B 7 днів C 18 днів D 1 день E 50 днів 147 Хворий 32 роки , вчитель , звернувся на консультацію до ортопеда-стоматолога з приводу генералізованої форми патологічної стертості I ступеню (горизонтальна форма ). Об-но : премоляри і моляри верхньої та нижньої щелеп депульповані . Пломби на жувальній поверхні . Яка з перерахованих конструкцій найбільш о птимальна ? A * Металеві вкладки на бокові зуби обох щелеп B металеві вкладки на бокові зуби верхньої щелепи C металеві вкладки на бокові зуби нижньої щелепи D пластмасові вкладки на бокові зуби верхньої щелепи E пластмасові вкладки на бокові зуби н ижньої щелепи 148 Хворому 35 років , виготовляється металева вкладка на 37 зуб . Об-но : на жувальній поверхні 37 зуба каріозна порожнина . Яка особливість препарування ? A * Створення фальца B створення допоміжного уступу C розширення дна порожнин и D створення плоского дна E створення допоміжної порожнини 149 Хворий 40 років , скаржиться на естетичний дефект , порушення жування , мови . Об-но : зуби верхньої та нижньої щелеп стерті до ясеневого краю . Фасетки стертих зубів мають плоску фо рму . Яка форма патологічного стирання ? A * Генералізована горизонтальна III ступеня B Генералізована горизонтальна II ступеня C Генералізована вертикальна III ступеня D Генералізована вертикальна II ступеня E змішана форма 150 Хворому 18 рок ів планується виготовлення коронки з пластмаси на 21. Об-но : коронка 21 має сірий колір , пломбована . Яка з нижче перерахованих пластмас буде використана ? A *Синма – М B Етакріл C Акрил D Бакрил E Карбодент 151 Хворий звернувся за допомог ою до лікаря ортопеда . Об-но : коронка 25 зуба зруйнована на 2/3, медіальна і щічна стінки виступають на 2 мм над рівнем ясеневого краю . На Rо канал запломбований до верхівки . Виберіть оптимальну конструкцію протеза ? A *Куксова коронка B Вкладка C Н апівкоронка D Екваторна коронка E Повна коронка 152 Хворий скаржиться на біль в 25 зубі , яка з’ явилась на другий день після фіксації штучної коронки . Об-но : перкусія 25 болісна , краї металокерамічної коронки на рівні ясеневого краю . На оклюзі ограмі передчасний контакт на 25 зубі . Яка найбільш ймовірна причина болю ? A *Супраоклюзія B Ускладнений карієс C Невралгія тройнічного нерва D Прийом твердої їжі E Пульпіт 153 Хворому планується виготовлення металокерамічної конки з опоро ю на куксову вкладку 23 зуба . Об-но : коронка 23 зуба зруйнована до ясеневого краю . Кореневий канал запломбований до верхівки . Лікар виготовив воскову композицію кукси з штифтом ; відлив з металу ; припасував в зубі ; зафіксував вісфат-цементом ; отримав робочий відбиток гіпсом . На якому етапі допущена помилка ? A *Отриманні відбитку B Виготовленнні воскової конструкції C При виготовленні литва D Припасовці кукси E Фіксації кукси 154 Хворому виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу . Під час попереднього відвідування були отримані анатомічні відбитки . Яку маніпуляцію повинен провести лікар під час наступного клінічного етапу ? A * Припасувати індивідуальну ложку B Виготовити прикусні валики C Виготовити модель D Отримання функціон ального відбитку E Перевірку конструкції протезу 155 Під час бойових дій при розгортанні зубопротезної лабораторії у спеціалізованому шпиталю для виготовлення зубних протезів виникла потреба в заміні зламано апарат “Самсон” . В якому комплекті він знаходиться ? A *ЗТ -1 B ЗТ -2 C ЗТ -3 D ЗП E ЗВ 156 Під час бойових дій у зубного техніка спеціалізованого шпиталю для виготовлення зубних протезів виникла потреба поповнення зуботехнічних матеріалів з комплекта . В якому комплекті вони знах одиться ? A *ЗТ -3 B ЗТ -1 C ЗТ -2 D ЗП E ЗВ 157 Під час бойових дій у зубного техніка спеціалізованого шпиталю виникла потреба заміни зламані зуботехнічні інструменти . В якому комплекті вони знаходяться ? A *ЗТ -2 B ЗТ -1 C ЗТ -3 D ЗП E ЗВ 158 Військовослужбовець 23 роки , потребує ортопедичного лікування в спеціалазованому шпиталю . Діагностовано несправжній суглоб нижньої щелепи у фронтальному відділі . Зуби інтактні , стійкі по 3 з кожного боку . В яких випадках можна виконати ортопедичне лікування за допомогою мостоподібного протезу ? A *Коли дефект щелепи не більше 1 см B Коли дефект щелепи не більше 2 см C Коли дефект щелепи не більше 3 см D Коли дефект щелепи не більше 3,5 см E Коли дефект щелепи не більше 4 см 159 Больному изготавливают полный съемный протез на верхнюю челюсть . Проводится формование пластмассового теста в кювету . Для предупреждения прилипания гипса к внутренней поверхности протеза необходимо ? A * Нанести изоляционный материал. B Замоч ить модель в холодной воде . C Положить целлофан на модель . D Протереть модель тампоном , смоченным в соляной кислоте . E Замочить модель в горячей воде . 160 Женщине 56 лет изготавливается частичный съемный пластиночный протез на верхнюю челюст ь . Объективно : Зубы интактные , устойчивые . Прикус ортогнатический . При проверке конструкции протеза в полости рта между естественными зубами есть щель , искусственные зубы смыкаются . На каком этапе протезирования была допущена ошибка ? A * Определение центральной окклюзии . B Получение оттисков . C Изготовление моделей . D Изготовление воскового базиса с прикусными валиками . E Постановка искусственных зубов . 161 Больной 35 лет страдает локализованным пародонтитом фронтальных зубов нижней челюсти . Объективно : на верхней челюсти зубной ряд непрерывен , на нижней челюсти отсутствуют 48,47,46,45, 35,36,37,38 зубы , остальные зубы имеют подвижность 2 степени , тремы , диастемы . Определите тактику врача-ортопеда в данной клинической ситуации ? A * Ортодонтическое лечение с последующим шинированием и протезированием . B Восстановить окклюзионную высоту частичным съемным пластиночным протезом . C Восстановить окклюзионную высоту бюгельным протезом . D Шинировать подвижные зубы с последующим протезированием . E Провести временное шинирование зубов нижней челюсти . 162 Мужчине 64 лет изготавливается полный съемный протез на нижнюю челюсть . Больной явился на этап припасовки индивидуальной ложки и снятие функционального оттиска . Уточн яются границы вдоль челюстно-подъязычной линии . Какую пробу Гербста необходимо провести для этого ? A * Проведение языком по красной кайме губы . B Проглатывание слюны . C Вытягивание губ трубочкой . D Широкое открывание рта . E Засасывание щек . 163 Мужчина 60 лет обратился в клинику с целью протезирования . Объективно : на верхней челюсти полная утрата зубов . Имеется значительная , но равномерная атрофия альвеолярного отростка и верхнечелюстных бугров , небо плоское . Прикрепление уздечки , щ ечных тяжей низкое . Укажите тип атрофии челюсти по классификации Оксмана ? A * 3 тип . B 4 тип . C 1 тип . D 2 тип . E 5 тип . 164 В клініку звернувся пацієнт з дефектом коронкової частини 26. При обстеженні виявлено каріозну порожнину І кла су по Блеку . Запропонуйте оптимальне лікування : A *Вкладка . B Пломбування цементом . C Штучна коронка. D Штифтовий зуб . E Видалення зубу і виготовлення мостоподібного протезу. 165 На етапі перевірки конструкції повних знімних протезів пацієнтові К ., 70 р . була виявлена наявність сагітальної щілини між фронтальними нижніми і верхніми зубами . Яка допущена помилка ? A *Зафіксовано переднє положення н /щ B Невірно визначено висоту прикусу у бокових ділянках C Невірно визначено висоту прикусу у фронтальній ділянці D Зафіксовано бокову оклюзію E Розтиснутий нижній прикусний валик 166 Больной А ., 35 лет обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на подвижность зубов на нижней челюсти . Какой вид стабилизации зубного ря да показан в данном случае ? A * По дузі B Сагитальная C Фронтальная D Парасагитальная E Фронтосагитальная 167 Больной 56-ти лет обратился в клинику с жалобами на отсутствие боковых зубов нижней челюсти с обеих сторон . Объективно : у больног о отсутствуют 48,47,46,45, 35,36,37,38. Поставьте диагноз . A * дефект зубного ряда 1 кл по Кеннеди B Дефект зубного ряда 4 кл по Кеннеди C Дефект зубного ряда 2 кл по Кеннеди D Дефект зубного ряда 3 кл по Кеннеди E Дефект зубного ряда 2 кл по Бетельману 168 Больной Ж ., 45 лет обратился в клинику с жалобами на отсутствие зубов на н /ч справа . Объективно : отсутствуют 46,45,38,48. 47 зуб подвижен ( 1 степень ), коронка 44 зуба разрушена на 1/2. Какую ортопедическую конструкцию целесообр азно рекомендовать больному с целью восстановления жевательной эффективности и профилактики перегрузки пародонта 47, 44 зубов : A * дуговой протез с кламмерной фиксацией на 47,44,34 зубы B Паяный мостовидный протез с опорой на 48,44 зубы C Металлок ерамический мостовидный протез с опорой на 47,46 зубы D Мостовидный протез с односторонней опорой на 47 зуб E Малый седловидный протез с кламмерной фиксацией на 47,44 зубы 169 Б-й Д , 40 л , обратился в клинику с жалобами на подвижность фронтал ьных зубов . Об-но : подвижность фронтальных зубов на нижней челюсти 2 степени . Зубы депульпированы . Укажите конструкцию несъемной шины в комплексном лечении пародонтита для профилактики вторичной деформации A * шина Мамлока B Шина с многозвеньевым к ламмером C Шина Эльбрехта D - интердентальная шина по Копейкину E Шина Новотни 170 Больной К ., 57 л ., обратился в клинику с жалобами на подвижно сть зубов , невозможность приема пищи . Об-но : на нижней челюсти 35,36, 37,38, 44, 45,46 и 48 зу бы отсутствуют ; 31,32,33,34,41,42,43,47 -с подвижностью II ст ., с низкими клиническими коронками , не выраженным экватором зубов . Определите конструкцию протеза при данной патологии : A * Съемная цельнолитая шина-протез B Частичный съемный протез C Ба лочная шина по Курляндскому D Съемная шина Бынина ; E Съемная шина с вестибулооральным кламмером . 171 Больной 36 лет обратился в клинику через сутки после фиксации металлической коронки с жалобами на боли при накусывании на 46. Объективно : на 4 6 металлическая литая коронка . Перкуссия 46 болезненна . На рентгенологическом снимке 46 изменений периапикальных тканей нет . Прикус фиксированный.Чем вероятнее всего обусловлены жалобы больного ? A * первичная травматическая окклюзия B Обострение хр онического пульпита 46 C Обострение хронического периодонтита 46 D Вторичная травматическая окклюзия E Невралгия тройничного нерва . 172 Б-й Г ., 60 лет через 5 лет после протезирования обратился с жалобами на плохую фиксацию протеза . Об-но : п ротезное ложе не соответствует базису протеза из-за атрофии челюстей . Через какое время пользования протезом нужно изготовить новый ? A * 3-4 года B 1 год C 2 года D 5 лет E 6 лет 173 Б-ная Д ., 45 лет , жалуется на изменение вкуса , чувство горечи , металлический привкус . Жалобы появились после ортопедического лечения 2 м-ца назад . Об-но : боковые поверхности и кончик языка гиперемированы , язык несколько отечен . На 13,14 - металлопластмассовые коронки , на 46 - золотая коронка . Мос товидный протез на в /ч из стали . Пользуется съемным пластиночным протезом на н /ч . Какова этиология возникновения данных явлений у пациентки : A * наличие в полости рта сплавов металлов с различными потенциалами B Реакция на акриловые пл астмассы C Плохая адаптация к частичному съемному протезу D Токсическое действие мономера E Несанированная полость рта 174 Б-ной Д . 50 лет , жалуется на чувство горечи во рту , привкус металла , чувство кислоты . 1,5 месяца назад получил ортопе дическую помощь . Об-но : боковые поверхности и кончик языка гиперемированы , язык отечен . Одиночная корнка и мостовидные протезы изготовлены из стали . В местах спаек видны окисные пленки . В 47 - пломба из серебряной амальгамы . Предварительный диаг ноз : гальваноз . Какие специальные методы обследования могут подтвердить предварительный диагноз A * измерение разности потенциалов металлических включений в полости рта B Rg опорных зубов мостовидных протезов C Определение рН желудочного сока D Био химия крови E Соскоб с языка , слизистых оболочек с последующей микроскопией 175 Хворий 57 років з повною відсутністю зубів звернувся в клініку з метою протезування . Після обстеження рекомендовано виготовлення повних знімних протезів на верхню т а нижню щелепи . Під час перевірки конструкції протезів виявлено , що міжзубний контакт спостерігається лише в бокових ділянках , а у фронтальній ділянці -горизонтальна щілина. Яка найбільш вірогідна помилка допущена під час клінічних етапів ? A *визна чили передню оклюзію . B отримали неточні відбитки . C деформували базис під час визначення центральної оклюзії . D визначили бокову оклюзію . E неравильно визначили протетичну площину . 176 Хвора Т ., 60 років , звернулась зі скаргами на болі у ж увальних м’ язах та скронево-нижньощелених суглобах . Біль з 'являється при користуванні повними знімними протезами , виготовленими місяць тому . Об 'єктивно : нижня третина обличчя видовжена , губи стулюються з напругою , при усмішці оголюється базис повного знімного протеза , дикція порушена . На якому етапі виготовлення протезів допущена помилка ? A *визначення та фіксація центрального співвідношення ; B зняття анатомічних відбитків ; C зняття функціональних відбитків ; D перевірки конструкції протезів ; E накладання протезів та їх корекції. 177 Хворий А ., 45 років . Об 'єктивно : відсутні 24 та 25 зуби . Прикус ортогнатичний . Коронки 23 та 26зубів високі інтактні . Рекомендовано протезування металокерамічним мостоподібним протезом . Якою відбитковою ма сою слід отримати відбиток для виготовлення протезу ? A *силіконові . B альгінатні . C термопластичні . D цинкоксидєвгенолові . E гіпс . 178 Хворий Л , 29 років ., потребує заміщення дефектів зубного ряду верхньої щелепи , яке може бути здійсне ним шляхом виготовлення мостоподібних протезів з естетичним обличкуванням . Пацієнт страждаєнепереносимістю до сплавів неблагородних металів . Яка незнімна ортопедична конструкція є найкращим вибором для даного пацієнта ? A *металокерамічний мостоподібний протез на каркасі з благородних металів ; B металокерамічний мостоподібний протез на каркасі з КХС ; C мостоподібний протез з пластмаси гарячої полімеризації ; D металополімерний мостоподібний протез ; E паяний мостоподібний протез , виготовлений метод ом штампування . 179 Хворий 62 років звернувся з скаргами на болі в жувальних м 'язах , утруднене пережовування їжі , які пов 'язуєз повними знімними протезами,які були виготовлені місяць тому . Об 'єктивно : змикання губ дещо утруднене , вираз обличчя н апружений,носогубні борозни згладжені , при змиканні штучні зуби "постукують ". Яка найбільш вірогідна похибка допущенапри визначенні нейтральногоспіввідношення щелеп ? A *Збільшення міжальвеолярної висоти . B Зменшення міжальвеолярної висоти . C Визнач ена передня оклюзія . D Визначена бокова оклюзія . E Неправильно визначена протетична площина . 180 Хворий 68 років звернувся в клініку на етапі корекції повних знімних протезів зі скаргами на балансування протезів при пережовуванні їжі . Об 'єктив но : значна атрофія альвеолярних відростків щелеп , прогенічне співвідношення щелеп . Штучні зуби були встановлені в ортогнатичному співвідношенні . При відкриванні рота та змиканні зубів протези фіксуються на протезному ложі.Яка найбільш вірогідна причи на балансування протезів ? A *неправильно встановлені штучні зуби. B відсутній круговий замикаючий клапан . C недостатня анатомічна ретенція протезів . D слаба функціональна присмоктуваність . E недостатня ізоляція піднебінного виступу . 181 Хвор ому Д . призначено заміщення дефектів коронкової частини верхніх центральних різців металокерамічними коронками . Проведено препарування зубів з формуванням під 'ясенного уступа . Якому відбитковому матеріалу варто віддати перевагу при отриманні робочих відбитків ? A *силіконовому. B гіпсу C альгінатному . D дентафолю E стенсу 182 Хвора 48-ми років . Користування верхньощелепним бюгельним протезом на еластичних атачменах не приносить комфорту , рухливість протеза під час пережовування їжі та артик уляції . Хвора просить зробити нові протези зурахуванням вказаних недоліків . Клінічні коронки опорнихзубів низькі . Яка система фіксації найбільш доцільна в даному випадку : A *телескопічна . B балочна . C замкова . D сідловидна . E кламерна . 1 83 Хворий , 43 років,скаржиться на відсутність коронки зуба у фронтальній ділянці верхньої щелепи . Об’ єктивно : коронка 21 повністю зруйнована , корінь стійкий , не доходить до рівня ясен на 0,5 мм , перкусія безболісна . На R-грамі - кореневий канал запло мбований до верхівки кореня . Яку конструкцію доцільно запропонувати хворій ? A *Протезування коронкою з виготовленням штучної кукси B Штифтовий зуб за Річмондом C Штифтовий зуб за Ахмедовим D Штифтовий зуб за Іл’ їною-Маркосян E Фарфорова коронка зі штифтом (за Логаном ) 184 Хворий , 45 років скаржиться на металевий присмак , відчуття кислого при вживанні їжі , печію язика , порушення слиновиділення та порушення загального стану (головні болі , роздратованість ), які з’ явилися через 2 місяці пр отезування металевими мостоподібними протезами . Об’ єктивно : в ротовій порожнини металеві мостоподібні протези з опорою на 35,37,45,47 та золоті коронки на 25,26,27. Бічні поверхні язика гіперемовані , спостерігається незначний набряк . Який метод обсте ження найбільш інформативний ? A *Вимірювання величини потенціалів металевих включень B Визначення РН слини C Визначення мікроеліментів слини D Змив за Ясиновським E Загальний аналіз крові 185 Хворий , 48 років скаржиться на дефект твердих тканин зубів у фронтальній ділянці верхньої щелепи . Хворому виготовлюють металокерамічні коронки на 11,12 без проведення депульпації зубів . Який вид знеболення слід застосувати при препаруванні зубів ? A *Інтралігаментарна B Аудіоанальгезія C Аплік аційна анестезія D Загальне знеболення E Знеболення охолодженням 186 Хворий , 48 років скаржиться на стертість зубів , естетичний недолік , чутливість зубів до температурних поразників . Об’ єктивно : змішана форма патологічного стирання більш ніж на 1/3 довжини їх коронки . Міжальвеолярна висота знижена на 5-6 мм . Прикус ортогнатичний . Якому із методів лікування слід віддати перевагу ? A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий і раціональне протезування ). B Виготовлення пластмасової капи на весь зубний ряд нижньої щелепи C Виготовлення пластмасової капи на весь зубний ряд верхньої щелепи D Виготовлення зустрічних конструкцій в бокових ділянках E Виготовлення металокерамічних конструкцій на верхню та нижню щелепи . 187 Больному 65 л ет изготавливаются полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти . На этапе “проверка конструкции протезов” врач выясняет произношение звуков “С” и “З” . Какой из указанных методов для нормализации функции речи целесообразнее применить в этом слу чае ? A * Фонетических проб . B Графический . C Миогимнастика D Спектрографический . E Акустический . 188 У больного с полной утратой зубов на верхней и нижней челюстях выявлено : короткая верхняя губа , альвеолярный отросток верхней челюсти груш евидной формы . Врач планирует передние зубы в полном съемном протезе на верхнюю челюсть ставить на “приточке” . Как улучшить фиксацию полного съемного протеза на верхнюю челюсть в данном случае ? A * С помощью пружинящих пелотов . B Сделать камеру в центре протеза. C Поставить резиновый диск в центре протеза . D Увеличить границы протеза по линии “А” . E Расширить границы протеза во всех участках . 189 Мужчине 65 лет изготавливается полный съемный пластиночный протез на верхнюю челюсть . Яви лся на клинический этап “наложение полного съемного протеза” . Врач проверяет создание замыкающего клапана в области линии “А” . Какую пальцевую пробу он применяет для этой цели ? A * Отклоняет фронтальные зубы вестибулярно . B Оттягивает протез вниз в области премоляров . C Надавливает на резцы в оральном направлении . D Надавливает на моляры в вертикальном направлении . E Надавливает на моляры в оральном направлении . 190 Мужчине 60 лет изготавливается цельнолитой мостовидный протез с опорой на 35 и 38 зубы . Больной явился на клинический этап “проверка конструкции мостовидного протеза” . Врач выявляет наличие супраконтактов . Как следует провести этот этап ? A * Окклюзограммой во всех видах окклюзии . B Полоской воска в центральной окклюзи и . C Копировальной бумагой в центральной и передней окклюзиях . D Поочередным введением бумаги между зубными рядами . E Мастикациографией . 191 Больному 60 лет изготовлен полный съемный протез на верхнюю челюсть . При надавливании на режущие кра я фронтальных зубов в вестибулярном направлении , протез сбрасывается . При осмотре задний край протеза неперекрывает слепые ямки . Укажите причину сбрасывания протеза у данного больного. A * Отсутствует замыкающий клапан по линии “А” . B Укорочена гран ица протеза во фронтальном участке . C Удлинена граница в области крылочелюстных складок . D Плохая адгезия . E Неправильная постановка зубов 192 Больному по показаниям изготавливается полная литая металлическая коронка на 46 зуб . Явился на этап “припасовка коронки” . Врач проверяет плотность прилегания внутренней поверхности коронки к культе зуба . Какой из указанных материалов даст объективную оценку ? A * Сиэласт . B Дентин . C Копировальная бумага . D Гипс . E Воск . 193 Врач-стома толог-ортопед на ежедневном приеме при осмотре и при проведении ортопедических манипуляций пользуется стоматологическим зеркалом . Каким образом проводят стерилизацию стоматологических зеркал ? A * В 6% р-ре перекиси водорода ежедневного приготовления 6 часов . B В сухожаровом шкафу при температуре 1800 10 мин . C В 1-% р-ре хлорамина 10 мин . D В 0,5% р-ре сульфахлорантина 20 мин . E В тройном растворе 30 мин . 194 Чоловік 36 років звернувся з приводу протезування зубів . Об 'єктивно : коронка 25 зруйнована на 2/3, кукса виступає над рівнем ясенного краю на 3мм . На рентгенограмі канал кореня запломбований до верхівки . Яка конструкція зубного протеза показана даному хворому ? A Коренево-коронкова вкладка B Вкладка коронкова C Напівкоронка D Екваторна коронка E Повна коронка 195 Чоловік 48 років звернувся зі скаргами на болі при накушуванні в ділянці 25, які з 'явились через місяць після покриття його коронкою . В анамнезі лікування зуба з приводу карієсу . Об 'єктивно : 25 покритий пов ністю металевою коронкою , перкусія болісна . На оклюзіограмі - передчасний контакт з антагоністами . Яка найбільш вірогідна причина виникнення болю ? A Передчасний оклюзійний контакт B Ускладнення карієсу C Невралгія трійчастого нерва D Розцементування ко ронки E Приймання твердої їжі 196 Жінка 26 років звернулася з приводу протезування зубів . 45, 46 відсутні . Зуби інтактні , стійкі , коронки високі . На діагностичних моделях медіальний нахил 47, трикутний простір між жувальною поверхнею і антагоніст ами . Планується заміщення дефекта зубного ряду нижньої щелепи незнімним мостоподібним протезом з опорою на 47, 44. Який фіксуючий елемент рекомендований на 47? A Вкладка B Повна коронка C Екваторна коронка D Напівкоронка E Утримуючий кламер 197 Х ворій 45 років планують виготовити бюгельний протез для нижньої щелепи . Об 'єктивно : зуби високі , стійкі . Альвеолярні відростки помірно атрофовані . Яку відбиткову масу краще використати ? A Стомафлекс B Дентол-С C Репін D Стоматпласт -2 E Дентафоль 19 8 Хворому 47 років виготовляють бюгельний протез для нижньої щелепи . Об 'єктивно : зубна формула - ---------------- /---------------- 48 --- 434241/313233--------- Зуби інтактні , коронки високі . На етапі перевірки каркасу протеза оцінюється товщина дуги . Який з перелічених показників найбільш відповідає вимогам ? A 1,5-2,0 мм B 0,3-0,5 мм C 0,6-0,9 мм D 1,0-1,4 мм E 2,1-2,4 мм 199 Хворому 64 років виготовляються часткові протези для верхньої і нижньої щелеп . Об 'єктивно : зуби інтактні , стійкі , коронки високі . Ортогнатичне співвідношення щелеп . Проводиться вибір кламерів для фіксації протезів . Які кламери частіше застосовують в часткових пластинкових протезах ? A *Утримуючі B Опорні C Опорно-утримуючі D Ясенні E Дентоальвеолярні 200 Чол овік 63 років скаржиться на погіршення фіксації і часті поломки часткового пластинкового протеза для нижньої щелепи , яким користується понад 5 років . Об 'єктивно : альвеолярний відросток нижньої щелепи в беззубих ділянках значно атрофований . Протез ба лансує . Яка найбільш імовірна причина погіршення фіксації і частих поломок протеза у даному випадку ? A Атрофія альвеолярного відростка B Приймання твердої їжі C Стирання штучних зубів D Користування протезом під час сну E Неправильне зберігання протеза 201 Чоловік 43 років скаржиться на стирання зубів верхньої та нижньої щелепи . Об 'єктивно : зуби верхньої та нижньої щелепи стерті до ясенного краю . В окремих ділянках від них залишились невеликі , ледь виступаючі над яснами кукси . Яка форма патологіч ного стирання в даному випадку ? A Генералізована горизонтальна B Локалізована вертикальна C Локалізована горизонтальна D Змішана E Генералізована вертикальна 202 Жінка 60 років скаржиться на неприємні відчуття під час користування повним знімним п ротезом для нижньої щелепи , виготовленим тиждень тому . Об 'єктивно : слизова оболонка нижньої щелепи блідо-рожева , безболісна при пальпації . Який середній термін адаптації до знімного протеза для беззубої щелепи ? A 33 дні B 3-5 днів C 7-8 днів D 10-12 дн ів E 15-20 днів 203 Чоловіку 66 років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп . Об 'єктивно : альвеолярні відростки щелеп незначно атрофовані , слизова оболонка помірно піддатлива . Отримані анатомічні відбитки . Який етап прот езування даного хворого повинен бути наступним ? A Виготовлення індивідуальних ложок B Визначення центрального співвідношення щелеп C Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками D Отримання функціональних відбитків E Перевірка конструкції протезів 204 Больной 50 лет обратился в клинику с жалобами на резкую боль под полным съемным протезом на нижней челюсти при жевании . Протез был изготовлен 2 недели назад . Объективно : во фронтальном участке нижней челюсти в области переходной складки выя влены декубитальные язвы . Определите причину данного осложнения. A Несоответствие границ протеза протезному ложу B Завышена межальвеолярная высота C Нарушена технология формирования пластмассы D Аллергическая реакция на пластмассу базиса протеза E Нарушена технология полимеризации пластмассы 205 Больному 75-ти лет изготавливается полный съемный протез на верхнюю челюсть . При припасовке индивидуальной ложки по методике Гербста врач выявил , что ложка сбрасывается при вытягивании губ трубочкой . На как ом участке провести коррекцию ложки ? A Bестибулярно между клыками B Дистально по линии А C В области щечных тяжей D По всему вестибулярному краю E Позади верхне-челюстных бугров 206 Больной 65 лет обратился с жалобами на поломку полного съемного про теза на верхней челюсти , изготовленного месяц назад . При осмотре протеза обнаружена трещина близко к центру базиса . Зубная дуга в боковых участках челюстей расширена , зубы поставлены с наклоном вестибулярно . Как следовало поставить премоляры и моляры в протезе ? A По центру гребня альвеолярного отростка B Со смещением орально C Со смещением вестибулярно D С наклоном дистально E С наклоном медиально 207 Больному 70 лет изготавливается полный съемный протез на нижнюю челюсть . Объективно : альвеол ярный отросток нижней челюсти - 2 тип по Келллеру , слизистая , покрывающая альвеолярный отросток - 2 тип по Суппле . Из каких материалов целесообразно изготовить базис полного съемного протеза в данной клинической ситуации ? A Пластмассы Фторакс и ПМ - 01 B Этакрил (АКР 15) Боксил C Хромокобальтовый сплав D Каучук E Пластмассы "Редонта " и ортопласт 208 Больному П . 60 лет , изготавливаются полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти . На клиническом этапе "проверка конструкции восковых репр одукций протезов " выявлено : бугровое смыкание справа повышение прикуса , смещение центра нижнего зубного ряда вправо , просвет между боковыми зубами слева от 3 до 7 зуба . Какая ошибка была допущена врачом при определении центральной окклюзии ? A Cмеще ние нижней челюсти влево B Задняя окклозия C Передняя окклозия D Деформация восковых базисов E Cмещение нижнего базиса с валиком вверх 209 Больной 68 лет обратился с жалобами на полную потерю зубов на нижней челюсти . При обследовании полости рта вы явлено : альвеолярный отросток нижней челюсти имеет равномерную , но выраженную атрофию . Прикрепление мышц почти на уровне гребня . Какой тип беззубой нижней челюсти по классификации Келлера у данного больного ? A Bторой тип B Первый тип C Третий тип D Чет вертый тип E --- 210 Больному 70 лет , изготавливаются полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти . Явился на клинический этап "Определение центральной окклюзии ". Для проверки правильного определения межальвеолярно высоты применили разгово рную пробу . Больному предложили произнести звук "О ". Какое расстояние должно быть между валиками при правильном определении межальвеолярной высоты у данного больного ? A 5-6 мм B 3-4 мм C 1-2 мм D 7-8 мм E 9-10 мм 211 Больная 50 лет жалуется на плохую фиксацию полного съемного протеза на нижней челюсти при открывании рта и движении языка . Врач определил удлинение края полного съемного протеза с оральной стороны в области 46, 36. Какая мышца влияет на сбрасывание протеза у данной больной ? A *Челюстно-подъязычная B Крыловидная наружная C Крыловидная внутренняя D Собственно жевательная E Подбородочно-язычная 212 Пациентка 67 лет обратилась с жалобами на жжение под базисом частичного съемного протеза , которым пользуется в течение 5 дней . Жжение появилось через день пользования протезом . Ранее пользовалась съемными пластиночными протезами , но подобных осложнений не наблюдалось . Объективно : имеется гиперемия , воспаление слизистой оболочки в области базиса протеза . Что явилось причиной данного осложнения ? A Наличие остаточного мономера B Аллергическая реакция на краситель C Функциональная перегрузка под базисом протеза D Аллергическая реакция на пластмассу E Несоблюдение правил ухода и пользования протезами 213 Больная 36 лет , о братилась в клинику с жалобой на частое выпадение пломбы из 23 зуба . Объективно : в 23 зубе кариозная полость 5 класс по Блэку . Врач принял решение восстановить анатомическую форму зуба вкладкой Какова особенность препарирования полости под вкладк у у данной больной ? A *Формирование овальной полости B Расширение дна полости C Создание ретенционных пунктов D Создание дополнительной площадки E Выведение полости на небную поверхность 214 У больной 68 лет после перенесенного инсульта отмечались ч астые позывы на рвоту , при которой происходили вывихи в суставе с одной стороны . Вправлять вывихи удавалось только под наркозом . Отсутствуют 21 - 28, 15, 16, 17, 18, 36, 37, 44, 46, 47. Какая конструкция протеза на период лечения будет наиболее опти мальной для данной больной ? A Съемные пластиночные протезы с ограничителем открывания рта B Аппарат Шредера со скользящим шарниром C Аппарат Петросова с ограничителем D Аппарат Ядровой E Аппарат Ходорович-Бургонской с ограничителем 215 Больной 44 л ет жалуется на потерю зубов на нижней челюсти . Объективно : отсутствуют 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37. Оставшиеся зубы устойчивые . Врач принял решение изготовить бюгельный протез . Выберите вид кламмеров , обеспечивающих фиксацию и стабилизацию бюгельного протеза у данного больного. A Система кламмеров Нея B Удерживающий кламмер C Пластмассовый кламмер D Балочная система E Суставное крепление 216 Пациент 33 лет жалуется на подвижность зубов на верхней челюсти . Объективно : 12, 11, 21, 22 - 2 степень п одвижности , зубы депульпированы , в цвете не изменены . Выберите конструкцию протеза в данном случае. A *Шина Мамлока B Коронковая спаянная шина C Ленточная спаянная шина D Шина из пластмассовых коронок E Балочная шина 217 Пациентка 38 лет жалуется н а отсутствие и подвижность зубов на нижней челюсти . Зубы удалены 2 месяца назад . Отсутствуют 46, 45, 44. 35, 36, 37 - подвижность 1 степени . Какая конструкция протеза рациональна для данной больной ? A Бюгельный шина-протез B Частичный съемный пластино чный протез C Мостовидные протезы D Седловидные протезы E Бюгельный протез 218 Больной К . обратился в клинику с целью изготовления полного съемного протеза на верхнюю челюсть . Объективно : хорошо выражен альвеолярный отросток , покрыт слегка податли вой слизистой оболочкой . Небо такж покрыто равномерным слоем слизистой оболочки , умеренно податливой в задней его трети . Определите по классификации Суппле тип слизистой оболочки у данного больного. A 1 класс B 2 класс C 3 класс D 4 класс E -- 219 Врач стоматолог - ортопед направлен в районную больницу для организации и оказания ортопедической помощи населению . Работать будет на 1 ставку . Сколько ставок зубных техников положено данному врачу ? A 2 ставки B 1 ставка C 3 ставки D 0,5 ставки E 0,75 ставки 220 Чоловік , 53 років скаржиться на утруднене жування їжі і косметичний дефект у зв 'язку з втратою верхніх передніх зубів . Об 'єктивно : зуби , що залишилися на верхній та нижній щелепі стійкі , інтактні , не конвергують , перкусія безболіс на . Прикус ортогнатичний . Яка особливість конструкції дугового протезу у цьому випадку ? A Дуговий протез з “розщепленою” або “Л-подібною” дугою. B Звичайний дуговий протез з двома кламерами Акера. C Дуговий протез з коловою дугою. D Дуговий протез з клам ерами Джексона. E Дуговий протез з телескопічною фіксацією. 221 В якому лікувальному закладі , поранені на полі бою у щелепно-лицеву ділянку одержують відповідну ортопедичну (виготовлення лікувальних шин , апаратів , протезів ) та зуболікарняну допо могу ? A *У СВПХГ (спеціалізованному військово-польовому хурургічному госпіталі ) B У ОМеДБ (окремому медичному баталйоні ) C У ОМЗ (окремому медичному загоні ) D У евакогоспіталях E У цивільних медичних закладах 222 Чоловік 42 років звернувся в ортопедич не відділення для протезування . Зуби на нижній щелепі зліва втратив 6 років тому , раніше не протезувався . Об 'єктивно : 35, 36 відсутні . 34, 37 інтактні , стійкі , перкусія безболісна . 37 значно похилений у бік дефекту . Альвеолярний відросток у ділянці відсутніх зубів атрофований . Яка конструкція протеза показана у даному випадку ? A Мостоподібний протез за методикою Шура B Паяний мостоподібний протез C Суцільнолитий мостоподібний протез D Мостоподібний протез за методикою Кулаженко E Мостоподібний прот ез за методикою Лигуна 223 Жінка 32 років звернулась з метою протезування . Після об 'єктивного обстеження вибрана конструкція металокерамічної коронки . Який відбитковий матеріал показаний для одержання відбитку при виготовленні вибраної конструкції ? A Стомафлекс B Гіпс C Стомальгін D Стенс E Ортокор 224 Жінка 65 років скаржиться на прикушування слизової оболонки щік під час жування їжі . Повні знімні протези на верхню та нижню щелепу виготовлені 2 дні тому . Об 'єктивно : слизова оболонка набря кла , гіперемійована , відмічаються сліди травмування . Назвіть імовірну причину у даному клінічному випадку. A Горбко-горбковий контакт у ділянці бічних зубів B Неправильно визначена висота прикусу C Зафіксована передня оклюзія D Подовжені межі базису прот еза E Вибрані зуби невідповідного розміру 225 Хворий , 52 років скаржиться на стертість зубів , естетичний недолік , чутливість зубів до температурних подразників . В анамнезі : неодноразово проводилось лікування стертості , але безуспішно . Об’ єктивно : змішана форма патологічного стирання більш ніж на 2/3 довжини їх коронки . Міжальвеолярна висота знижена на 6-7 мм . Прикус ортогнатичний . Якому із методів лікування слід віддати перевагу ? A Лікування провести в 2 етапи. B Виготовлення зустрічних кон струкцій в бокових ділянках. C Виготовлення коронок із пластмасовою жувальною поверхнею. D Виготовлення пластмасової капи на весь зубний ряд. E Виготовлення бюгельного протезу на нижню щелепу. 226 Хворий 55-ти років з 'явився на повторний прийом до лі каря-стоматолога . Йому виготовляються повні знімні пластинкові протези на верхню та нижню щелепи . Під час попереднього відвідування у хворого були отримані повні анатомічні відбитки з обох щелеп і передані зубному техніку . Які маніпуляції повинен про вести лікар під час наступного клінічного етапу ? A Припасувати індивідуальні ложки B Визначити і зафіксувати центральну оклюзію C Провести перевірку конструкції протезів в порожнині рота D Провести корекцію протезів та дати настанови хворому E Виготов ити прикусні валики 227 При обстеженні хворої 74 років , яка повністю втратила зуби , відзначається різка атрофія альвеолярного відростка нижньої щелепи у ділянці фронтальних зубів , у ділянці жувальних зубів альвеолярний відросток збережений . Який ц е тип атрофії за класифікацією Келлера ? A *Четвертий B Перший C Другий D Третій E - 228 Хворому К ., 63 роки , тиждень тому були виготовлені зубні протези . Хворий повторно звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргою на поклацування пр отезів (штучних зубів ) і деяку втомлюванність м 'язів , щ піднімають нижню щелепу . Якої помилки припустився лікар ? A Завищена міжальвеолярна висота B Невірно визначена центральна оклюзія C Занижена міжальвеолярна висота D Неправильно проведена постановка зубів E Неправильно визначені границі протеза 229 У пацієнта 70 років повна відсутність зубів на верхній та нижній щелепах . Під час перевірки повних знімних протезів у порожнині рота між фронтальними зубами є щілина як при відкритій формі прикус у , у бічних ділянках – горбкове змикання . У якому положенні нижньої щелепи було зафіксовано воскові валики ? A *У передній оклюзії B У лівій боковій оклюзії C У правій боковій оклюзії D У центральній оклюзії E У задній оклюзії 230 Хворий А ., 52 рокі в звернувся в клініку ортопедичної стоматології з приводу відсутності зубів на верхній щелепі і затруднене пережовування їжі . Хворому показане виготовлення часткового пластинчатого протезу на верхню щелепу з утримуючими кламерами на 14, 23 зубах . Як ий вид стабілізації протезу забезпечить таке розміщення кламерів ? A Трансверзальний B Сагітальний C Діагональний D Сагітально-трансверзальний E Діагонально-сагітальний 231 Під час виготовлення повного знімного протезу на верхню щелепу ,хворому 68 ро ків , на етапі припасування індивідуальної ложки з використанням проб Гербста , виявлено,що ложка зкидається при втягуванні щік . Де потрібно вкоротити край індивідуальної ложки ? A В області щічних складок. B В передньому відділі. C Від задньої частини бу гра до середини альвеолярного відростка. D По всьому вестибулярному краю. E По лінії А. 232 Пацієнтка К ., 73 р ., звернулась з метою протезування . Об 'єктивно : повна відсутність зубів на н /щ , альвеолярний відросток добре виражений у фронтальній ділянц і і різко атрофований дистальній . Який це тип атрофії за класифікацією Келлера ? A Третій B Другий C Перший D Четвертий E -- 233 Одним з етапів виготовлення повного знімного протеза є припасування індивідуальної ложки і зняття функціонального від битка . Яким із перерахованих матеріалів проводиться функціональне оформлення країв індивідуальної ложки ? A Ортокор B Гіпс C Хромопан D Тіодент E Стомальгін 234 Офіцер 52 років отримав на полі бою вогнепальний перелом н /щ . До поранення користувався знімними протезами (частковим пластинковим для в /щ і повним для н /щ ). Що можна використати для транспортної імобілізації перелому ? A Протези пацієнта B Шину Васильєва C Шину Тігерштедта D Шину Ентеліса E Апарат Збаржа 235 Пацієнтці Ф .,58 р ., провод иться припасування індивідуальної відбиткової ложки . При виконанні проби Гербста “витягування губ в трубочку” індивідуальна ложка скидається . В якій зоні необхідно провести корекцію ложки ? A В ділянці 34 і 43 з вестибулярного боку B В боковій ділянці з ліва C В ділянці вуздечки язика D Вздовж щелепно-під 'язикової лінії E В ділянці 34 і 43 з орального боку 236 Під час припасування індивідуальної ложки на верхній щелепі пацієнту 49 років при широкому відкриванні рота відбувається її скидання . Де по трібно вкоротити край ложки ? A *У задньо-боковій ділянці горбка в /щ B У фронтальній ділянці C В ділянці торуса D По лінії “А” E В ділянці щічних складок 237 Пацієнту 78 років в клініці ортопедичної стоматології виготовлені повні знімні протези . При здачі протезів виявлене значне підвищення міжальвеолярної висоти . На якому етапі виготовлення протезів допущено помилку ? A При визначені та фіксації центральної оклюзії B При паковці та полімеризації пластмаси C При постановці зубів в артикулятор D При ф іксації моделей в артикулятор E При перевірці конструкції протезів 238 Хворому 75 років в клініці ортопедичної стоматології виготовили повні знімні протези . Під час фіксації центральної оклюзії пацієнт змістив нижню щелепу вперед . Лікар зафіксував передню оклюзію . Яке співвідношення зубних рядів протезів буде спостерігати лікар при перевірці конструкції ? A Горизонтальна щілина між передніми зубами B Щілина між боковими зубами справа C Глибоке перекриття D Біпрогнатія E Вертикальна щілина в перед ній ділянці 239 Хвора Х .,40 років звернулась до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування.Об `єктивно : зубна формула 18--------131211з 212223----------28 47464544434241з 31323334353637 Хворій запропоновано бюгельний протез . Коронки 1813з 2328 зубів низьки з невиразним екватором . Який фіксуючий елемент доцільно використовувати ? A Телескопічні кріплення. B Опірно-утримуючі кламери. C Утримуючі кламери. D Атачмени. E Балочні кріплення. 240 В клініку ортопедичної стоматології зв ернувся хворий 57 років зі скаргами на тупий біль в ділянці правого СНЩС , що посилювався під час їди . Захворювання починалося поступово зі скутості рухів нижньої щелепи зранку та має хвилеподібний перебіг . Об 'єктивно : обличчя симетричне , рот відкрив ається на 3см . При відкриванні рота суглобовий шум та клацання (східцеподібне зміщення нижньої щелепи ). Шкіра над суглобом не змінена . Пальпаторно тонус м `язів не змінений . Який найбільш вірогідний діагноз ? A Артроз правого СНЩС B Гострий артрит прав ого СНЩС. C Нейромускулярний синдром D Оклюзійно-артикуляційний синдром E Підвивих нижньої щелепи 241 Пацієнтка 32-х років звернулася зі скаргами на естетичний дефект.Об 'єктивно :коронки 1211 та 2122 зубів зруйновані каріозним процесом на 2/3 висоти коронки.Прикус ортогнатичний.На R-грамі канали зубів запломбовані д верхівок , патологічних змін в періапікальних тканях немає . Яка конструкція раціональна у даному випадку ? A Куксові вкладки та металокерамічні коронки. B Штучні металеви штамповані коро нки. C Реставрувати коронки зубів композитними матеріалами. D Виготовлення пластмасових вкладок. E Штифтові коронки по Річмонду 242 При об 'єктивному обстежені порожнини рота у хворого виявлено : беззуба нижня щелепа , нерівномірна атрофія альвеолярног о відростка , наявність у передньому відділі рухомого тяжа слизової оболонки . Який метод отримання функціонального відбитка у даному випадку ? A Диференційований відбиток B Декомпресійний відбиток C Компресійний відбиток D Відбиток під жувальним тиском E --- 243 Хворий 40 років скаржиться на рухомість зубів , кровотечу із ясен , біль під час їди . Об 'єктивно : оголення коренів 13, 12, 11, 47,46, 45, 35, 36, 37 більше як на 2/3, рухомість III-IV ступеня . На рентгенограмі вЂ“ атрофія комірок . Яка методик а і термін виготовлення імедіат-протезу ? A Виготовлення зубних протезів перед видаленням зубів і фіксація його відразу після видалення B Виготовлення зубних протезів через день після видалення C Виготовлення зубних протезів через десять днів після вида лення D Виготовлення зубних протезів через місяць після видалення E Виготовлення зубних протезів через 1,5 місяця після видалення 244 Хворий 38 років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування . 11, 21, 22 відсутні . Прикус о ртогнатичний . 12 пломбований , рухомість I ступеня . Коронка 24 зруйнована більш як на 2/3, зуб стійкий , корінь пломбований . Яка конструкція доцільна під опору в суцільнолитому мостовидному протезі ? A Куксова конструкція B Штифтовий зуб за Ахметовим C Одномоментний штифтовий зуб D Відновлення зуба пломбою E Відновлення зуба вкладкою 245 Хворий 47 років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі . З анамнезу з 'ясовано , що зуби втрачені внаслідок травми 3 місяці тому . 11, 12 відсу тні . Прикус ортогнатичний . 13, 21, 22 iнтактн i, нерухомі . Яку конструкцію протеза краще запропонувати пацієнту , враховуючи те , що він працює артистом ? A Металокерамічний мостопод iбний протез B Порцелянові коронки , фіксовані на імплантатах C Частковий знімний протез на верхню щелепу D Бюгельний протез з фіксацією на атачментах E Пластмасовий мостопод iбний протез 246 Больная 38 лет с диагнозом : хронический генерализованный пародонтит направлена на ортопедическое лечение . Объективно : зубные ряды не прерывные , 12,11,21,22 зубы подвижны 1 степени , депульпированы . Остальные зубы устойчивые . Какая шина из перечисленных наиболее естетична для шинирования фронтальной группы зубов ? A * Шина Маммлока B Кольцевую шину . C Шину из спаянных комбинированн ых коронок . D Колпачковую шину . E Капповую шину . 247 У хворого М . рухомість зубів 44434241/313233 І-ІІ ступеню , 474645/34353637 відсутні , який протез можливо застосувати в даному випадку , щоб запобігти подальшому розвитку захворювання ? A *Б югельний протез з багатоланковим кламером . B Бюгельний протез з атачменами без багатоланкового кламеру. C Мостоподібний консольний протез з опорою на 4342/3233 і проміжною частиною 45/35 D Мостоподібний протез з опорою на 44434241/313233 і проміжною ча стиною 4645/343536. E Пластмасовий частковий знімний протез. 248 Пацієнт звернувся із скаргами на незручності при користуванні знімними протезами , травмування слизової оболонки протезного ложа , неможливість пережовування їжі . Протези виготовлен і 2 дні тому.При огляді протезу виявлені подовжені межі . Які маніпуляції слід провести ? A *Провести корекцію країв базису B Оглянути протези і дати рекомендації щодо користування протезами C Змастити протезне ложе 6% р-ном перекису водню і заборонити прийом твердої їжі D Провести корекцію альвеолярного відростку місць травмування E Виготовити нові пластинкові протези 249 Больной 25 лет , обратился в ортопедическое отделение с жалобами на эстетический дефект в переднем отделе верхней челю сти . На 12 11 21 22 зубах имеются пломбы с апрксимальной поверхности с захватом режущего края . Поставьте диагноз A * дефект коронки зуба 4 кл по Блэку B Дефект коронки зуба 1 кл по Блэку C Дефект коронки зуба 2 кл по Блэку D Дефект коронки з уба 3 кл по Блэку E Дефект коронки зуба 5 кл по Блэку 250 Б-й Г ., 60 л ., обратился с жалобами на частые поломки съемного пластиночного протеза. Из анамнеза выяснили , что больной страдает бруксизмом . С целью профилактики поломок съемного пласти ночного протеза из какого материала рекомендуется изготовление базиса протеза ? A * металла (КХС ) B Этакрила C Ортосила М D Фторакса E Редонта 251 Больная , 42 лет , обратилась с жалобами на жжение языка , нарушение вкуса , сухость во рту . Страдает хроническим холециститом . Объективно : полость рта санирована . В 36,46 пломбы из амальгамы . Золотой мостовидный протез с опорными 23,26 . Одиночные коронки с МЗП 45,44, при дотрагивании гладилкой к которым определяются болевые ощущения . Какое исследование необходимо провести в первую очередь для установления диагноза ? A * Измерение микротоков полости рта . B Кожные пробы . C Определение рН слюны . D Определение вкусовой чувствительности . E Определение травматической окклюзии . 252 Хворий 69 років із повною втратою зубів скаржиться на біль у куті нижньої щелепи . Протезами не користувався . Об 'єктивно : незначна припухлість , відкривання рота ускладнене . Рентгенологічно : правосторонній кістковий перелом тіла нижньої щел епи в ділянці відсутніх 35 та 36 без дефекту кістки . Яку шину необхідно використати для лікування пацієнта ? A Лімберга B Ванкевич C Вебера D Збаржа E Тігерштедта 253 Хвора 40 років скаржиться на неможливість пережовування їжі у зв 'язку з втратою бокових зубів 18,16,15, 25,26,28, 38,35,36, 44-46,48. Інші зуби мають рухомість I-II ступеня . Генералізований пародонтит . Яка конструкція протезів найбільш раціональна в даному випадку ? A Знімна шина-протез B Бюгельний протез C Знімний пластинковий п ротез D Незнімні мостовидні протези E Протези з металевим базисом 254 Хворий 67 років скаржиться на погану фіксацію верхнього повного знімного протеза , що утруднює пережовування їжі та мову . Об 'єктивно : відзначається спадання протеза при відкрива нні рота . На якому етапі виготовлення протеза була допущена помилка ? A *зняття функціонального відбитка . B зняття анатомічного відбитка . C визначення центрального співвідношення щелеп . D постановка зубів . E заміна воскуна пластмасу . 255 Хвор ий 75-ти років . Під час перевірки конструкції повних знімних протезіввиявили , що контактують лише бічні штучні зуби , між фронтальними зубами - щілина . В бокових ділянках з однієї сторони відмічається горбково-горбковий міжзубний контакт , з іншої -гор изонтальна щілина ; центральна лінія зміщена . Яка помилка була допущена ? A *визначили бокову оклюзію . B нерівномірно розм 'якшені прикусні валики . C визначили передню оклюзію . D збільшили міжальвеолярну висоту E деформація воскових шаблонів під час виз начення центральної оклюзії . 256 Хворий , 45 років , службовець , страждає на пародонтит протягом 6 років . Звернувся з метою ортопедичного лікування у стадії ремісії . Об’ єктивно :слизова оболонка в ділянці передньої групи зубів ціанотична , шийки зу бів оголені на 2 мм , 31,32,41,42 рухомі у вестибуло-оральному напрямку , скупченість 31,41,42. Яка конструкція шини найбільш раціональна для передньої групи зубів ? A *Коронково-капова шина B Балочна шина за Курляндським C Коронково-шина D Напівкоронк ова шина . E Напівкільцева шина 257 Лікар стоматолог-ортопед отримав із зубо-технічної лабораторії для перевірки каркас паяного мостоподібного протезу з опорою на трьох коронках . Під час зовнішнього огляду карса мостоподібного протеза лікарем в иявлені множинні дефекти (дірки ) всіх трьох штучних коронок . Чого треба запобігти , щоб такі дефекти не утворювалися ? A * Порушення процесу відбілювання B Неправильної штамповки C Дії флюсу при пайці D Механічного пошкодження при обробці E Трива лої дії температури при обпалюванні 258 Пацієнт , 55 років звернувся з метою протезування . Об’ єктивно : дефект зубного ряду 1 клас за Кенеді , відсутні вЂ“ 16,17,18,26,27,28. Прикус фіксований . Коронки 15 та 25 низькі , з погано вираженою анатомічною формою , інтактні . Хворому виготовляється бюгельний протез . Яка система фіксації бюгельного протезу найбільш доречна в даному випадку ? A *Телескопічна система фіксації B Замкова система (атачмени ) C Кламер Роуча D Комбінований кламер Акера-Роуча E Безперервний кламер 259 Хвора 42 роки , вчителька , планується виготовлення безпосереднього протезу на нижню щелепу для заміщення фронтальної групи зубів з III ступенем рухомості . Виберіть відбиткову масу ? A * Стомальгін B Гіпс C Стенс D Ре пін E Дентафоль 260 Хворий 48 років звернувся зі скаргами на болі в ділянці 32 38 зубів , які з’ явились через 3 місяці після фіксації на них мостоподібного протеза . Ясна навкруг опорних зубів гіперемована , набрякла , визначається їх рухомість у вестибуло-оральному напрямку . Що обумовило дане ускладнення ? A *Функціональне перевантаження пародонту опорних зубів B Неправильна підготовка опорних зубів C Промивна форма проміжної частини протеза D Контакт протеза із зубами-антагоністами E П риймання твердої їжі 261 Хворий 52 років звернувся зі скаргами на металевий присмак у роті та печію язика . Об-но : дефекти зубних рядів верхньої і нижньої щелеп заміщені паяними мостоподібними протезами із неіржавіючої сталі . Яке обстеження доці льно провести ? A * Гальванометрія B Гнатодинамометрія C Мастикаціографія D Оклюзіографія E Електроміографія 262 Хворий 50 років звернувся зі скаргами на металевий смак у роті та відчуття кислоти . Об "эктивно : дефекти зубних рядів обох щел еп заміщені паяними мостоподібними протезами із неіржавіючої сталі . Бокові поверхні і кінчик язика гіперемовані , язик трохи набряклий . Який патологічний ста найбільш ймовірний ? A Гальваноз B Алергічна реакція C Травматичний протезний стоматит D Токсичний хімічний протезний стоматит E Токсичний бактеріальний протезний стоматит 263 Хворому виготовляється бюгельний протез . При вивченні моделі щелепи в параллелометрі планується визначити глибину піднутрення опорних зубів . Позначте розм іри вимірювальних стержнів , які використовують з цією метою ? A * 0,25 0,50 0,75 B 0,15 0,40 0,65 C 0,20 0,45 0,70 D 0,30 0,55 0,80 E 0,35 0,60 0,85 264 Хворому 42 років виготовляється бюгельний протез для верхньої щелепи . Об-но : зубна формула 18 17 13 12 11 21 22 23 24. 28 зуб нахилений в бік щоки . Який тип кламера системи фірми НЕЯ слід використати ? A * П’ ятий B Другий C Четвертий D Третій E Перший 265 Хворому 65 років виготовляється знімний частковий протез для верхньої щелепи . Визначена центральна оклюзія . Який клінічний етап протезування має бути наступним ? A * Перевірка воскової композиції протеза B Корекція протеза C Зняття відбитків D Здача протеза E Виготовлення гіпсових моделей 266 Хворому 65 років виготовляється частковий знімний протез для нижньої щелепи . Проведена перевірка воскової композиція протеза . Який клінічний етап протезування має бути наступним ? A * Накладання протеза B Визначення центральної оклюзії C Корекція протеза D Зняття відбитків E Виготовлення гіпсових моделей 267 Хвора 43-х років звернулася зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи . Об "эктивно : зубний ряд інтактний . Рухомість зубів І-ІІ ступеня . Планується іммобілізація зубів є диною для всього зубного ряду знімною шиною . Яку стабілізацію зубів дозволить провести дана шина ? A Кругову B Передню C Передньобокову D Сагітальну E Поперечну 268 Хворий 50 років звернулась з приводу протезування зубів . Об-но : зубна формула 44 43 42 41 ,31 32 33 34. Зуби інтактні , коронки високі , мають рухомість ІІ ступені . Яку конструкцію зубного протеза краще застосувати ? A * Бюгельний протез з шинуючими елементами B Пластинковий протез з утримуючими кламерами C Знімний мосто подібний протез D Пластинковий протез з опорними кламерами E Пластинковий протез з опорно-утримуючими кламерами 269 Хворому 65 років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи . Об-но : альвеолярний паросток помірно атрофований . Прип асування індивідуальної ложки проводиться за допомогою проб Гербста . При проведені кінчиком язика по червоній каймі нижньої губи ложка скидається . В якій ділянці необхідно вкоротити край ложки ? A * Уздовж щелепно-під’ язикової лінії B Від місця поз аду слизового горбика до щелепно-під’ язикової лінії C Від ікла до ікла з язикової сторони D Від слизового бугорка до місця постановки першого моляра E Від ікла до ікла з вестибулярної сторони 270 Хворому 69 років виготовляються повні знімні п ротези для верхньої і нижньої щелеп . Об-но : обличчя пропорціональне , носо-губні та підборідкова складки добре виражені . Визначається центральне співвідношення щелеп . На скільки оклюзійна висота повинна бути меншою висоти спокою у даному випадку ? A * 2-3 мм B 7-8 мм C 4-5 мм D 5-6 мм E 6-7 мм 271 Хвора 73 років звернулась зі скаргами на наявність заїд в кутах рота . Користується повними знімними протезами для верхньої і нижньої щелеп . Об’ єктивно : висота нижньої третини обличчя вкороч ена . Кути рота опущені , шкіра в них мацерована . Яка найбільш імовірна причина обумовила дане ускладнення ? A * Зниження міжальвеолярної висоти B Вік хворої C Деформація базисів протезів D Постійне користування протезами E Порушення гігієни порож нини рота 272 У хворого 30 років свіжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення відломків . Який ортопедичний аппарат за призначенням показаний у даному випадку ? A * Фіксуючий B Вправляючий C Направляючий D Заміщаючий E Фо рмуючий 273 У хворого 25-ти років свіжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення відломків . Усі зуби на щелепі збережені . Яку із зазначених дротяних шин доцільно застосувати у даному випадку ? A * Гладку шину-скоба B Гладеньку шину з розпіркою C Шину з крючками D Шину з похилою площиною E Шину за Померанцевою-Урбанською 274 Хворому 57 років виготовляється знімний пластинковий протез для верхньої щелепи . На кілінічних та лабораторних етапах його виготовлення викор истовують зуботехнічний віск . До якої групи належить даний матеріал ? A * Моделювальні B Відбиткові C Формувальні D Ізолюючі E Поліруючі 275 Хвора 43 років звернулась зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи . Об’ єктивно : рухомість зу бів І-ІІ ступеню . Планується шинування зубів знімною суцільнолитою шиною . Із якого матеріалу краще виготовити дану шину ? A * Сплав КХС B ЕІ -95 C Нержавіюча сталь D Сплав ПД -250 E Сплав золота 900-ї проби 276 Хворому 48 років виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи з опорно-утримуючими кламерами . На якій частині поверхні опорного зуба потрібно розташувати жорстку частину плеча кламера першого типу фірми НЕЯ ? A * Вище межової лінії B По анатомічному екватору зуба C Під а натомічним екватором зуба D По межовій лінії E Нижче межової лінії 277 Хворому виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи . Об-но :зубна формула 31 32 33 34 41 42 43 44. 44 має нахил в бік щоки . Який тип кламера системи фірми Н ЕЯ слід використати ? A * Четвертий B Перший C Другий D Третій E П’ ятий 278 Пациенту с полной утратой зубов на верхней челюсти , изготавливается полный съемный протез . После полимеризации пластмассы кювету извлекли из горячей воды и быс тро охладили под проточной холодной водой . Что на Ваш взгляд произойдет в пластмассовом базисе протеза при этом ? A *Возникнут микротрещины . B Образуется газовая пористость. C Образуется гранулярная пористость. D Образуется пористость сжатия . E Изме нится цвет пластмассы 279 Пациенту с полной утратой зубов на верхней и нижней челюстях проводится определение центральной окклюзии на жестких базисах . Какие ошибки предупреждает данная методика определении центральной окклюзии ? A *Вызванные см ещением и деформацией базиса . B Повышение межальвеолярной высоты . C Понижение межальвеолярной высоты . D Определение передней или задней окклюзии . E Определение боковой окклюзии . 280 Мужчине 30 лет планируется изготовление штифтовой культев ой вкладки на 36 зуб с последующим покрытием коронкой . Объективно : коронка 36 разрушена до уровня десны, перкуссия безболезненная . На рентгенограмме каналы запломбированы до верхушки . Изменений в периапикальных тканях нет . Какое оптимальное количест во штифтов следует изготовить данному пациенту ? A *Два . B Три . C Четыре . D Один . E Пять 281 На клінічному етапі перевірки каркасу бюгельного протезу в порожнині рота виявлено нерівномірне відлягання дуги протезу від слизової оболонки т вердого підбіння та альвеолярного паростка в межах 0,8 см до контакту . Яким методом можливо усунути даний недолік ? A *Виготовити новий каркас бюгельного протезу . B Вирівняти каркас при допомозі крампонних щипців . C Вирівняти каркас при допомозі м олоточка і наковальні . D Розігріти метал при допомозі бензинового пальника та вирівняти притисканням на моделі . E Вищевказаний недолік не потребує виправлення . 282 Чоловік скаржиться на печію в ділянці слизової оболонки твердого піднебіння п ри користуванні частковим знімним пластинковим протезом , виготовленим тиждень тому . Діагностовано алергічний контактний стоматит . Визначте тактику лікування , коли відомо, що умов для виготовлення дугового протезу немає , а пацієнт вперше користується знімною конструкцією . A *Виготовлення нового знімного протезу з металевим базисом . B Накладання виготовленого протезу з частим полосканням водою , та прийомом гіпосенсибілізуючих засобів C Виготовлення нового протезу з додаванням в пластмасове тісто меншої кількості мономеру . D Виготовлення нового протезу з додаванням в пластмасове тісто меншої кількості полімеру . E Кип’ ятіння раніше виготовленого протезу в дистильованій воді протягом 10 хв . 283 Пацієнту проводиться примірка метал евого каркасу металокерамічного мостовидного протеза . Якою повинна бути мінімальна товщина металевого ковпачка із КХС при виготовленні опорної металокерамічної коронки & A *0,3 мм . B 0,5 мм . C 0,1 мм . D 0,8 мм . E 0,4 мм . 284 Пацієнту 54 років показано виготовлення суцільнолитих металокерамічних мостовидних протезів на верхню та ніжню щелепи . Яку групу відбиткових матеріалів необхідно вибрати при виготовленні даних зубних протезів ? A *Силіконові B Гіпс C Термопластичні D Цинк оксидевгенолові E Альгінатні 285 Мужчина 56 лет обратился с жалобами на отсутствие боковых зубов нижней челюсти с обеих сторон . Объективно : у больного отсутствуют 48,47,46,45, 35,36,37,38. Поставьте диагноз . A * Дефект зубного ряда 1 класс по Кеннеди . B Дефект зубного ряда 4 класс по Кеннеди . C Дефект зубного ряда 2 класс по Кеннеди . D Дефект зубного ряда 3 класс по Кеннеди . E Дефект зубного ряда 2 класс по Бетельману . 286 Пациенту рекомендовано изготовить металлокерам ический мостовидный протез с опорой на 43, 46. Какой вид анестезии является предпочтительным для безболезненного препарирования этих зубов ? A * Проводниковая (торусальная ) B Oбщее обезболивание C Aппликационная анестезия D Инфильтрационная E Проводниковая (туберальная и небная ) 287 Хворий 65-ти років скаржиться на незадовільну фіксацію повного знімного пластинкового протеза на верхній щелепі . Протез було виготовлено вперше 6 років тому . Об’ єктивно : відзначається балансування і пога на фіксація знімного протеза . Що стало причиною такого стану ? A * Атрофія кісткової основи тканин протезного ложа . B Стирання штучних зубів . C Поганий гігієнічний стан знімного протеза . D Зміна кольору базисної пластмаси . E Втрата окремих зубів -антагоністів . 288 Хвора 35 років скаржиться на болі в пришийковій ділянці 22, 21, 11 та 12 зубів , що покриті комбінованим штампованими коронками , що виготовлені 2 дні тому . Об 'єктивно : гіперемія ясенного краю в ділянці 22, 21, 11,12 зубів . Яка найбільш імовірна причина скарг ? A * Коронка травмує слизову оболонку . B Акриловий стоматит . C Гальваноз . D Порушення режиму полімеризації . E Клиноподібні дефекти . 289 Хворому 45 років після препарування зубів під металокерамічні кор онки потрібно зняти відбитки . Який відбитковий матеріал потрібний ? A * Сіеласт . B Стенс . C Репін . D Стомальгін . E Еластик . 290 Хворому 42 років 2 дні тому був виготовлений безпосередній протез після видалення нижніх фронтальних зубів . Коли повинен бути виготовлений постійний протез ? A * До 2-3 місяців . B Через тиждень . C Через рік . D Після закінчення терапевтичного лікування . E Через 3-4 роки . 291 Хворий 41 року скаржиться на рухомість зубів верхньої щелепи . Об 'єктивно : Зуби мають I-II ступінь рухомості . Який вид стабілізації зубних рядів необхідно застосувати ? A *Стабілізація по дузі B Фронтальна стабілізація C Сагітальна стабілізація D Парасагітальна стабілізація E Фронтосагітальна стабілізація 292 При об 'єктивному обстеженні порожнини рота хворого виявлено : беззуба нижня щелепа з нерівномірною атрофією альвеолярного відростка , наявність рухомого альвеолярного гребня у фронтальній ділянці . Який метод отримання функціонального відбитку слід за стосувати в даному випадку ? A *Диференційованний відбиток B Декомпресійний відбиток C Компресійний відбиток D Відбиток під жувальним тиском E Відбиток під дозованим жувальним тиском 293 Хворий 70 років скаржиться на неможливість вживання ї жі , косметичний та фонетичний дефект в зв 'язку з повною втратою зубів на нижній щелепі . Об 'єктивно : альвеолярний відросток нижньої щелепи значно атрофований у бічних ділянках і відносно збережений - у фронтальній . Прикріплення щічних тяжів на рівні гребеня альвеолярного відростка . Якому типу беззубих щелеп відповідає клінічна картина ? A * ІІІ тип за Келлером B ІІ тип за Келлером C І тип за Келлером D ІУ тип за Келлером E У тип за Келлером 294 Для виготовлення повного знімного протезу на верхню щелепу хворому 65 років необхідно отримати функціональний відбиток . Об 'єктивно : різка рівномірна атрофія альвеолярного відростка верхньої щелепи , піднебіння пласке , торус різко виражений , горби верхньої щелепи атрофовані , екзостози у діля нці 13, 23 розміром 5х 5 мм . Слизова оболонка у ділянці торуса і екзостозів стоншена , атрофована , на решті протезного ложа – помірно піддатлива . Який тип відбитку найбільш доцільний ? A *Диференційований функціонально-присмоктувальний B Компресійний ф ункціональний C Декомпрессійний функціонально-присмоктувальний D Присмоктувальний під жувальним тиском E Компресійний під жувальним тиском 295 Пацієнтка з’ явилася з метою протезування . Об’ єктивно : нижня третина обличчя зменшена , носо-губні с кладки поглиблені , фронтальна група зубів верхньої та нижньої щелеп відсутні , коронки 17, 15, 26, 27, 36, 37, 45, 47 зубів стерті на 2/3 висоти , жувальні поверхні цих зубів гладкі , пігментовані , альвеолярний відросток не гіпертрофований , міжальвеоляр на висота знижена . Визначте форму патологічного стирання у даної пацієнтки . A *Горизонтальна , некомпенсована , III ступеня важкості . B Горизонтальна , компенсована , III ступеня важкості . C Вертикальна , некомпенсована , III ступеня важкості . D Вертик альна , компенсована , III ступеня важкості . E Змішана , некомпенсована , III ступеня важкості . 296 Під час обстеження порожнини рота беззубого хворого виявлено "рухомий альвеолярний гребінь " на верхній щелепі . Ступінь атрофії альвеолярного паростка за Шредером друга . Слизова оболонка помірно-рухома . Якому відбитку за ступеню компресії потрібно віддати перевагу ? A Диференційованому B Компресійному C Декомпресійному D Комбінованому E Навантажуючому 297 Пацієнт 57-ми років скаржиться на рух ливість металокерамічного мостовидного протезу з опорою на 33, 37. Користується протезом 9 місяців . Об 'єктивно : на рентгенограмі відмічається атрофія альвеолярного паростка в ділянці 33 на 2/3 і 37 на 1/2 довжини кореня , патологічні кармани , гінгіві т . Яка причина патологічної рухомості опорних зубів ? A *Функціональне перевантаження опорних зубів B Травмування кругової зв 'язки краями коронок C Депульпування опорних зубів D Масивне зішліфування твердих тканин E Моделювання гірлянди в пришийкові й ділянці 298 В клініку ортопедичної стоматології звернулась пацієнтка зі скаргами на гостру біль в 26 зубі , який посилюється ввечорі та вночі . Об 'єктивно : консольний металокерамічний мостовидний протез із опорою на 26 зуб та консолю 25 зуба . Зуб живий , обробка здійснювалась під провідниковою анестезією . Протез виготовлений із дотриманням усіх вимог . Які помилки лікаря могли призвести до такого ускладнення ? A Безперервне препарування зуба без охолодження , відсутність провізорних коронок B Обробка зуба у вигляді зрізаного конуса C Формування кругового уступу в ділянці шийки зуба D Відсутність медіальної опори у мостовиидному протезі E Цементування мостовидного протезу на фосфат-цементі 299 Хворий 38 р . скаржиться на зміну кольору коронки 23. Коронка рожевого кольору . З анамнезу виявлено , що кореневий канал цього зуба пломбували . Який пломбувальний матеріал міг викликати подібну зміну кольору ? A *Форедент B Ендометазон C Евгедент D Апексід E Фосфат-цемент 300 У хворого 40 років неправильно зрощений перелом верхньої щелепи . Об’ єктивно : збережені 13, 14 зуби зміщені в оральному напрямку . Який метод ортопедичного лікування більш доцільний в даному випадку ? A *Знімний протез з подвійним зубним рядом B Суціль нолитий бюгельний протез C Знімний пластинковий протез D Знімний протез з металевим базисом E Знімний протез з двошаровим базисом 301 Хворому 52 років після односторонньої резекції верхньої щелепи виготовили безпосередній протез . Який термін користування ним ? A *1-3 місяців B 1-2 місяці C 7-12 місяців D 2-3 роки E 4-5 років 302 Дитині К ., 3 років , з дефектом твердого та м ' якого піднебіння планують виготовити плаваючий обтуратор Часовської . Який відбитків матеріал необхідн о використати ? A Термопластичний чи силіконовий B Стомальгін C Гіпс D Гідроколоїдні E Евгенол-оксицинкові 303 Об’ єктивно у чоловіка 64 років з беззубими щелепами встановлено : на верхній щелепі вЂ“ незначна рівномірна атрофія . На нижній ще лепі вЂ“ виражена атрофія бічних ділянок , слизова оболонка у цих ділянках вкладається у повздовжні складки , у фронтальному відділі – рухомий альвеолярний гребінь . На якому етапі виготовлення повного знімного протезу слід враховувати стан нижньої щелепи ? A *На етапі одержання диференційного функціонального відбитка . B На етапі одержання анатомічного відбитка . C На етапі одержання компресійного функціонального відбитка . D На етапі одержання декомпресійного функціонального відбитка . E На етапі ви значення центральної оклюзії . 304 Чоловік , 48 років звернувся зі скаргами на утруднене вживання їжі , деформацію прикуса . В анамнезі : перелом нижньої щелепи 2,5 місяці тому . Об’ єктивно : дефект нижньої щелепи у фронтальній ділянці 1,8 мм (несправж ній суглоб ). По обидва фрагмента нижньої щелепи є 4 стійких зуба , перкусія безболісна . Яку конструкцію протеза слід використовувати у даному A *Шарнірний протез незнімної конструкції за Оксманом B Протез з шарніром за Оксманом з двосуглобним зчленуванн ям. C Протез з шарніром за Оксманом з односуглобним зчленуванням. D Протез з шароамортизаційним кламером за Курляндським E Безшарнірний знімний протез. 305 Чоловік , 60 років скаржиться на біль на нижній щелепі в боковій ділянці праворуч . Біль поси люється під час прийому їжі . З анамнезу : три дні тому хворому був накладений повний знімний протез на нижню щелепу . Об’ єктивно : на нижній щелепі повний знімний протез . У боковій ділянці праворуч по перехідній складці , що відповідає краю протеза дефе кт слизової оболонки овальної форми , краї вкриті білим нальотом . При доторкуванні вЂ“ різкий біль . Який діагноз найбільш ймовірний у даного хворого ? A *Декубітальна виразка B Алергічний стоматит. C Токсичний стоматит. D Актиномікотична виразка. E Сифіліти чна виразка. 306 Хворий , Н , скаржиться на біль у яснах на верхній щелепі ліворуч , кровотечу при чищенні зубів та вживанні твердої їжі . Об’ єктивно : на верхній щелепі металевий штамповано-паяний мостоподібний протез з опорою на 14,16. Край коронки п росунутий під ясна на 0,3 мм . Проміжна частина щільно прилягає до ясен . Слизова оболонка гіперімована , набрякла , ясеневі сосочки згладжені , при доторкуванні стоматологічним інструментом спостерігається кровотеча . Яка тактика лікаря ? A * Зняти мостоп одібний протез B Направити до стоматолога-терапевта C Провести рентгенологічну діагностику D Направити на клінічний аналіз крові E Виготовити металокерамічний мостоподібний протез 307 У больного Д ., 41 года , поставлен диагноз : перелом альвеолярного отростка н /ч . Объективно : зубные ряды интактны . При смыкании в /ч и н /ч отмечается множественный контакт . Необходима транспортировка в специализированное лечебное учреждение . Какая доврачебная помощь показана в данном случае ? A Подбородочная праща Э нтина B Гладкая шина-скоба C Стандартная шина по Васильеву D Шина с зацепными петлями по Тигерштедту E Лигатурное связывание по Айви . 308 Пацієнту виготовляються часткові знімні пластинкові протези на верхню та нижню щелепи . З обох щелеп з нято анатомічні відбитки еластичним альгінатним матеріалом . Визначте найдоцільніші дії лікаря : A *Передати відбитки для знезараження . B Підсушити відбитки на відкритому повітрі . C Запросити зубного техніка для сумісної оцінки відбитків . D Негайно передати до лабораторії . E Зберігати відбитки 90 хв . в мікротеновому пакеті . 309 Пацієнту виготовляються часткові знімні пластинкові протези . З обох щелеп знято анатомічні відбитки еластичним альгінатним матеріалом “Іпін” і передано для знеза раження . Вкажіть засіб для дезинфекції даних відбитків . A *Глутаровий альдегід 2,5% р H 7,0-8,7 B Гіпохлорид натрію 0,5% C Дезоксон 0,1% D Розчин перекису водню 6% E Розчин спирту 70% 310 Пацієнту С ., проводиться протезування незнімними мосто подібними металокерамічними конструкціями . Повні анатомічні компресійні двошарові відбитки знято еластичним силіконовим матеріалом “Спідекс” . Відбитки скеровано на знезараження 0,5\ % розчином гіпохлориту натрію . Вкажіть необхідний час для успішної де зинфекції відбитків : A *20 хв . B 10 хв . C 5 хв . D 30 хв . E 60 хв . 311 Хворий К ., 25 р ., звернувся до клініки з метою протезування . При огляді виявили дефект зубного ряду у фронтальному відділі (відсутній 21 зуб ). Коронки зубів , що обмеж ують дефект , інтактні , мають добре виражені екватори і клінічно високу коронкову частину ; прикус ортогнатичний . Які ортопедичні конструкції лікар може запропонувати даному пацієнту , враховуючи небажання пацієнта препарувати зуби і наявність алергії н а всі анестетики . A *Виготовити адгезивний мостоподібний протез . B Знімний протез з денто-альвеолярними кламерами . C Знімний протез з утримуючими кламерами . D Знімний бюгельний протез . E Провести імплантацію . 312 Хворий 67 років скаржить ся на погану фіксацію повного знімного пластинчатого протеза на верхній щелепі . Протезом користується близько 7 років . Об ’ єктивно : протез балансує, погано фіксується . Яка тактика лікаря у даному випадку ? A *Виготовити новий протез . B Виготовити ела стичну пыдкладку . C Провести перебазування протеза . D Провести корекцію протеза . E Пришліфувати штучні зуби в протезі . 313 Чоловік , 70 років , скаржиться на стук зубів під час користування повними знімними протезами . Об ’ єктивно : губи зімкнуті з напругою , обличчя видовжене , носогубні та підборідкові складки зглажені , проміжок між штучними зубами під час розмови складає 3 мм . Яка помилка була зроблена під час протезування ? A *Міжальвеолярна висота завищена . B Штучні зуби поставлені у пря мому прикусі . C Міжальвеолярна висота занижена . D Помилково підібрані штучні зуби . E Помилково визначена лінія посмішки . 314 Хвора К ., 35 років звернулась в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування . Об ’ єктивно : 18 14 13 12 11 21 22 23 24 28. Коронки , що обмежують дефект , високі , стійкі . Для відновлення цілістності зубного ряду планується виготовлення суцільнолитого бюгельного протезу . Який вид механічного фіксатора доцільно застосувати ? A *Балкове кріп лення . B Опорно-утримуючі кламери . C Утримуючі кламери . D Телескопічне кріплення . E денто-альвеолярні кламери . 315 В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий Т ., 30 років з включеним дефектом нижнього зубного ряду . Після проведен ня обстеження , патології з збоку тканин пародонту не виявлено . Планується виготовлення мостоподібної конструкції . Яким повинно бути співвідношення суми коефіцієнтів жувальної ефективності опорних зубів до суми коефіцієнтів жувальної ефективності зубі в , що відсутні . A *1:0,8. B 1:1. C 1:1,5. D 1:2. E 1:2,5. 316 Хворий К ., 22-х років , звернувся в клініку ортопедичної стоматології з приводу відсутності 21 зуба , 11 і 22 зуби інтактні . Яка конструкція найбільш доцільна в даному випадку , якщо з часу видалення 22 зуба минуло 2 місяці ? A *Двоетапна імплантація B Одноетапна імплантація з одночасним виготовленням металокерамічної коронки C Частковий знімний протез . D Штамповано-паяний протез з опорою на 11 і 22 зуби . E Металоплас тмасовий протез з опорою на 11 і 22 зуби . 317 У хворого 60 років діагностовано несправжній суглоб нижньої щелепи з дефектом кістки більше 2 см ., на кісткових відламках залишилось по 2 зуба . Який протез доцільно запропонувати даному хворому ? A *Знімний шарнірний протез за Оксманом . B Незнімний мостоподібний протез . C Частковий знімний пластинчатий протез . D Заміщуючий незнімний шарнірний протез . E Знімний шарнірний протез за Вайнштейном . 318 Хвора 50 років скаржиться на погірше ння фіксації часткового знімного пластинчатого протеза , яким користується 1 рік . Об ’ єктивно : альвеолярний відросток у беззубих ділянках атрофований , але базис протезу відповідає протезному ложу , протез балансує . Яка ваша тактика в даному випадку ? A *Активація утримуючих кламерів . B Перебазування протезу . C Виготовлення нового протезу . D Виготовлення протезу з еластичною підкладкою . E Зменшення базису протезу . 319 Хворий К .,65 р ., скаржиться на незадовільну фіксацію повного знімного протезу на нижній щелепі , яким користується 3роки.Об ’ єктивно : різка нерівномірна атрофія альвеолярних відростків . Слизова оболонка суха , малоподатлива . Яке лікування буде запропоновано хворому в даному випадку ? A *Виготовлення нового повного знімн ого протезу з м (якою підкладкою . B Перебазування протезу . C Виготовлення протезу з розширеним базисом . D Вестибулопластика . E Вкорочення базису протезу . 320 Хворому 48 р ., після односторонньої резекції верхньої щелепи виготовляється резекц ійний протез . Об’ єктивно : 21, 22, 23, 24, 25, 26 зуби стійкі , тверде піднебіння широке , пласке . Яке з’ єднання кламерів з базисом зменшить , на вашу думку , перекидання резекційного протезу ? A суглобове з 'єднання B Стабільне з’ єднання . C пружне з 'єдна ння D Жорстке з’ єднання . E Це не має принципового значення . 321 У хворого 44 р ., внаслідок несвоєчасного надання спеціалізованої допомоги фрагменти нижньої щелепи зрослися у неправильному положенні . Об’ єктивно : різке звуження нижньої щелепи , в естибулярні горбки нижніх зубів контактують з оральними горбками верхніх зубів . Від оперативного втручання хворий відмовився . Яку тактику щодо лікування повинен вибрати лікар ? A *Виготовити протез з подвійним рядом зубів . B Виготовити незнімний мос топодібний протез з шарнірним кріпленням . C Виправити деформацію прикусу шляхом зішліфовування зубів . D Виправити деформацію прикусу апаратурно-хірургічним методом . E Виготовити назубоясенну пластинку . 322 Хворому , 56 років , виготовляється час тковий знімний протез . В анамнезі - хвороба Боткіна . Як дезинфікувати відбитки даного пацієнта , отримані альгінатним матеріалом ? A *Глутаровий альдегід 2,5% -10хв . B Автоклавування C Обробка лізолом -5хв . D Обробка в 0,1% розчині хлораміну -15хв. E Промивання 70% етиловим спиртом . 323 Жінка 43 років скаржиться на рухомість нижніх фронтальних зубів . Об 'єктивно : Відсутні 48, 47,46, 45, 44, 34, 35, 36, 37, 38. Зуби 43, 42, 41, 31, 32, 33 мають рухомість 2 – го ступеня , слизова оболонк а навколо них набрякла , з ціанотичним відтінком . Яка шинуюча конструкція оптимальна для даної хворої ? A *Композитна шина армована скловолокном . B Частковий знімний протез з вестибулярною дугою . C Бюгельний протез з багатоланковим кламером і кігт еподібними відростками . D Бюгельний протез з антискидачами . E Ковпачкова шина-протез з у фронтальному відділі . 324 Дівчинка 9 років скаржиться на косметичну ваду , зміну кольору постійних зубів , яку помітили при їх прорізуванні .. Об 'єктивно : ж увальні поверхні 16,26,36,46 з ознаками деструкції . Коронки 11,12,21,22,31,32,41,42 темно-коричневого кольору , на вестибулярній поверхні з ознаками деструкції емалі , при зондуванні відмічається крихкість тканин . Діагноз : флюороз емалі . Який метод лікування найбільш раціональний ? A *Виготовлення композитних реставрацій . B Виготовлення штампованих коронок . C Виготовлення металокерамічних коронок . D Ремінерелізуюча терапія . E Протезування пластмасовими коронками . 325 Стоматолог , при лікуванні перелома нижньої щелепи з дефектом кісткової тканини у фронтальному відділі , з метою попередження западання м (яких тканин губи та підборіддя в ротову порожнину виготовити шину . Визначте її найбільш доцільну конструкцію при даній клінічній ситуації . A *Шина Рауера з розпіркою . B Шина Тігерштедта . C Шина Марея з похилою площиною . D Зубо-ясеневу шину Вебера . E Шину Порта . 326 У хворого 58-ми років діагностовано перелом нижньої щелепи з виникненням несправжнього суглоба . Об ( єктивно : відсутні 38, 36, 32, 41, 43, 48 зуби , збережені зуби інтактні , стійкі . Зміщення відламків нижньої щелепи не наблюдається . На рентгенограмі дефект кісткової тканини до 2 см . Яка конструкція протезу показана в даній ситуації ? A *Шарнірний про тез незнімної конструкції за Оксманом . B Протез з шарніром за Оксманом з односуглобним зчленуванням . C Протез з шарніром за Гавриловим . D Протез з кульково-амортизаційним кламером за Курляндським . E Протез з шарніром за Оксманом з двосуглобним зчле нуванням . 327 Хворий 40 років звернувся з приводу протезування зубів . Об’ єктивно : відсутні 35, 36, 45, 46 зуби . Глибоке різцеве перекриття . Планується заміщення дефектів зубного ряду нижньої щелепи штамповано-паяними мостоподібними протезами . Як у особливість повинні мати дані протези ? A * Жувальна поверхня коронок лита B Краї коронок охоплюють шийки зубів C Краї коронок не заходять під ясна D Проміжна частина звужена E Проміжна частина сідлоподібної форми 328 У хворого 57 років звичний вивих нижньої щелепи . Для обмеження відкривання рота виготовлений апарат Ядрової . Яким повинен бути термін лікування . A * 3 місяці B 6 місяців C 9 місяців D 12 місяців E 18місяців 329 Хворий 35 років скаржиться на больові відч уття в зубах при прийманні твердої їжі . Об-но : жувальні горбики і ріжучі краї усіх зубів верхньої та нижньої щелепи стерті на 1/3 висоти , інтактні , реакція на хімічні та термічні подразники позитивна , прикус прямий . Соматичних захворювань , професій них шкідливостей та шкідливих звичок не виявлено . Яка найбільш імовіна причина підвищеного стирання зубів ? A * Порушення амело та дентиногенезу B Прийом твердої їжі C Вид прикусу D Вік хворого E Стать хворого 330 Хворий 50 років скаржи ться на біль в ділянці сронево-нижньощелепного суглоба . При обстеженні виявлено горизонтальну генералізовану форму патологічної стертості зубів та гіпертонус жувальних м’ язів . Планується виготовлення капи . Який лікувальний ефект вона обумовить ? A * Усунення гіпертонусу жувальних м’ язів B Координація функції жувальних м’ язів C Перебудова міостатичного рефлексу D Перебудова періодонтально - м’ язового рефлексу E Збільшення висоти обличчя 331 У хворої 32 років часткова відсутність зубів нижньої щелепи , зубоальвеолярное подовження у ділянці 16, 15 зубів на 1/3 висоти коронок . Який метод вирівнювання оклюзійної поверхні слід застосувати ? A * Дезоклюзія B Зішліфовування зубів C Ортодонтичний метод D Хірургічний метод E Апаратур но-хірургічний метод 332 Хворий 30 років , скаржиться на часті вивихи нижньої щелепи . Об-но : зубні ряди збережені , ортогнатичний прикус . Визначається клацання в скронево-нижньощелепному суглобі при відкриванні рота . Застосування якого з зазначе них апаратів дозволить попередити вивих ? A * Апарат Петросова B Апарат Лімб ерга C Апарат Збаржа D Апарат Шура E Апарат Оксмана 333 Хворий 45 років скаржиться на біль в ділянці cкроневонижньо-щелепного с углоба при прийманні твердої їжі . В анамнезі лікування з приводу артриту СНЩС зліва . При обстеженні виявлено локалізовану форму патологічної стертісті зубів нижньої щелепи , множинні передчасні контакти зубів . Коронкова частина 36 відновлена цементною пломбою . Глибоке різцеве п ерекриття . Яка найбільш імовірна причина виникнення захворювання СНЩС ? A * Передчасні контакти зубів B Приймання твердої їжі C Запалення пульпи 36 зуба D Запалення періодонту 36 зуба E Глибоке різцеве перекриття 334 Хвора 39-ти років звернулася зі скаргами на біль в ділянці 21 зуба протягом 2 днів . В анамнезі лікування даного зуба з приводу карієсу . Об’ єктивно : 21 зуб покритий металокерамічною коронкою , слизова оболонка в проекції верхівки кореня набрякла , гіперемована . Перкусі я зуба різко болісна . На рентгенограмі кореневий канал запломбований неякісно . Планується зняття коронки з 21 зуба . Яка анестезія більш показана ? A * Провідникова B Інфільтраційна C Інтралігаментарна D Аплікаційна E Внурішньокісткова 3 35 Хворому 50 років після односторонньої резекції верхньої щелепи накладений тимчасовий протез . Через який термін можна буде замінити його на постійний ? A * 3-6 місяців B 7-9 місяців C 10-12 місяців D 12-15 місяців E 16-18 місяців 336 У хворого 56 років проведена резекція підборідянного відділу нижньої щелепи . Яку шину слід застосувати для утримання її фрагментів ? A * Шина Ванкевич B Шина Васильєва C Шина Тігерштедта D Шина Порта E Шина Лімберга 337 У хворого 35 років планується резекція половини нижньої щелепи . Виготовляється безпосередній протез за методом Оксмана . Які складові частини буде мати його конструкція ? A * Фіксуюча та резекційна B Фіксуюча та стабілізуюча C Фіксуюча та репонуюча D Фіксуюча та за міщуюча E Фіксуюча та спрямовуюча 338 У хворого 55 років під час огляду порожнини рота виявлені сполучені дефекти твердого та м’ якого піднебіння . Який з перелічених видів щелепно-лицевих апаратів показаний у даному випадку ? A * Роз’ єднуючі B Репонуючі C Фіксуючі D Спрямовуючі E Формуючі 339 Хворий 70 років звернувся з приводу протезування зубів . Об’ єктивно : повна відсутність зубів верхньої щелепи , серединний дефект твердого піднебіння . Планується виготовлення обтуруючог о повного знімного протеза з двошаровим базисом . Яку пластмасу необхідно використати для зовнішньої частини протеза ? A * Фторакс B ПМ -01 C Протакрил-М D Редонт E Боксил 340 Хворому 40 років з дефектом твердого та м’ якого піднебіння план ується виготовлення обтуратора за Ільїною-Маркосян . Визначте частини його конструкції . A * Фіксуюча і обтуруюча B Фіксуюча і формуюча C Фіксуюча і замикаюча D Репонуюча і обтуруюча E Спрямовуюча і формуюча 341 Організується міська стомат ологічна поліклініка для обслуговування 200 000 дорослого населення . Скільки посад лікарів-стоматологів повинно налічувати ортопедичне відділення ? A * 20 B 30 C 15 D 10 E 5 342 Мешканці віддаленого населеного пункту потребують зубопрот езної допомоги . Який заклад охорони здоров’ я повинен її здійснити ? A * Обласна стоматологічна поліклініка B Міська стоматологічна поліклініка C Медико-санітарна частина D Дільнична лікарня E Сільська амбулаторія 343 У хворого 55 років ча сткова відсутність зубів верхньої щелепи . Визначається зубоальвеолярне подовження у ділянці 36, 37 зубів вище рівня оклюзійної площині до 3 мм . Який з перелічених методів вирівнювання оклюзійної поверхні більш показаний ? A * Зішліфовування зубів B Апаратурно-хірургічний C Дезоклюзія зубів D Хірургічний E Ортодонтичний 344 Больному С ., 74 года , через 8 месяцев после резекции правой половины верхней челюсти планируется изготовление постоянного резекционного протеза . Какой прибор може т быть использован для определения оптимальных границ резекционного протеза ? A * Параллелометр B Микрометр C Гнатодинамометр D Аппарат Ларина E Миотонометр 345 Хворий 54 років скаржиться на больові відчуття в скронево-нижньощелепному сугл обі . В анамнезі лікування з приводу склерозуючого артрозу . Об’ єктивно : зубні ряди інтактні . Прикус ортогнатичний . Які найбільш виражені зміни скронево-нижньощелепного суглоба у цього хворого ? A * Склерозування конгруентних поверхонь суглоба B За палення суглоба C Деформація суглобової голівки D Дистрофія суглобових кісток E Деструкція суглобової голівки 346 Больной 32 лет планируется изготовление адгезивного протеза . Объективно : утрачен 46 зуб . Все зубы устойчивые , коронки зубов выс окие с выраженным экватором . Прикус ортогнатический . Какой метод исследования следует провести для выбора конструктивных элементов протеза ? A * Параллелометрию B Исследовать модели в артикуляторе “Гнатомат” C Исследовать модели в окклюдаторе D Панорамную рентгенографию E Профилометрию в аппарате “Коркхауза” 347 Больной 50 лет обратился в клинику с жалобами на резкую боль под полным съемным протезом на нижней челюсти при жевании . Протез был изготовлен 2 недели назад . Объективно : во фронтальном участке нижней челюсти в области переходной складки выявлены декубитальные язвы . Определите причину данного осложнения . A * Несоответствие границ протеза протезному ложу B Нарушение технологии полимеризации пластмассы C Нарушение техно логии формования пластмассы D Аллергическая реакция на пластмассу базиса протеза E Завышена межальвеолярная высота 348 Хворий 45 років , скаржиться на металевий присмак , печію язика , порушення слиновиділення та порушення загального стану , які з’ явилися через 2 місяці після протезування . Об’ єктивно : в ротовій порожнині металеві мостоподібні протези з опорою на 35,37, 45, 47 та золоті коронки на 25,26,27. Який метод обстеження найбільш інформативний у хворої ? A * Вимірювання величини різ ниці потенціалів B Загальний аналіз крові C Визначення РН слини D Змив за Ясиновським E Визначення мікроелементів слини 349 В кресле у врача-ортопеда находится пациент с дефектом зубного ряда 14, 15, 16. Предстоит обработка зубов под коронк и . Каким способом необходимо обработать наконечник перед препарированием ? A * 3% р-ром хлорамина 2 раза через 15 минут B 3% р-ром перекиси водорода C 3% р-ром хлорамина 1 раз D Р-ром марганцево-кислого калия E Р-ром фурацилина 350 Хворий В . – ВІЛ-інфікований звернувся в клініку з метою протезування . Лікар планує виготовлення мостоподібних протезів . Як треба обробити інструмент після прийому цього хворого ? A *По спеціальної схемі B Без особливостей C В сухожарової шафі D Оброб ка лізоформіном E Обробка в 3\ % р-не хлораміна 351 Хвора 36 років скаржиться на різкий біль , клацання в правому СНЩС , печіння в ділянці правого зовнішнього слухового проходу . Рухи нижньої щелепи східцеподібні , з короткочасними блокуючими момен тами в суглобі та гострим болем . Об’ єктивно : обличчя симетричне . Прикус ортогнатичний , при внутрішньоротовій пальпації латеральних крилоподібних м’ язів відчувається біль справа . На томограмах контури кісткових структур суглобових поверхонь рівні , гла дкі . Який найбільш імовірний діагноз ? A * Дисфукція СНЩС B Ревматичний артрит СНЩС C Гострий посттравматичний артрит СНЩС D Деформуючий артроз СНЩС E Анкілоз СНЩС 352 Больная Г ., 51 год , обратилась к стоматологу с жалобами на ощущение сухо сти , металлический вкус во рту , усиливающиеся при приеме кислой пищи . Протезировалась 2 месяца назад . Объективно : красная кайма губ сухая , слегка цианотична , одиночная коронка на 45 из золота , мостовидные протезы изготовлены из стали , в местах паек видны окисные пленки . Назовите наиболее вероятный предварительный диагноз больной . A * Гальваноз B Кандидоз C Токсический стоматит на акриловый протез D Токсический стоматит на металлические протезы E Аллергический стоматит 353 Хворий 4 8 років 3 місяці користується частковими знімними протезами . На основі скарг пацієнта , даних об’ єктивного обстеження та додаткових методів дослідження , поставлено діагноз - алергічний стоматит спричинене барвниками акрилової пластмаси протезу . Яким чином усунути алергічну дію барвників ? A * Виготовити протези з безколірної пластмаси B Виготовити двошарові базиси C Заформувати пластмасу методом литва D Виготовити литі металеві базиси протезів E Виготовити штамповані металеві базиси 354 Больной Д ., 50 лет , обратился в клинику с жалобами на чувство горечи во рту , привкус металла , чувство кислоты . 1,5 месяца назад получил ортопедическое лечение . Объективно : боковые поверхности и кончик языка гиперемированы , язык отечен . Одиночная ко ронка и мостовидные протезы изготовлены из стали . В местах паек видны окисные пленки . В 47 – пломба из серебряной амальгамы . Какие специальные методы обследования могут подтвердить предварительный диагноз ? A * Измерение разности потенциалов в полост и рта B Определение РН желудочного сока C Rg опорных зубов мостовидных протезов D Биохимия крови E Соскоб с языка , слизистых оболочек с последующей микроскопией 355 В ортопедичне відділення звернулася пацієнтка К ., 50 років – працівниця швей ної майстерні з метою протезування . При обстеженні виявлено генералізовану патологічну стертість зубів . З анамнезу : 1 рік тому проведено струмектомію . Вкажіть можливу причину даної патології : A * Гіпофункція щитовидної залози B Шкідливі професійн і звички C Дисгормональні зміни клімактеричного періоду D Гіпер – або гіпофункція щитовидної залози E Гіперфункція щитовидної залози 356 Больная 42 лет , обратилась с жалобами на жжение языка , нарушение вкуса , сухость во рту . Страдает хрониче ским холециститом . Объективно : полость рта санирована . Золотой мостовидный протез с опорными 23, 26. Одиночные коронки МЗП 45, 44, при дотрагивании гладилкой к которым , определяются болевые ощущения . Какое исследование необходимо провести в первую очередь для установления диагноза ? A * Измерение микротоков в полости рта B Определение травматической окклюзии C Определение рН полости рта D Кожные пробы E Определение вкусовой чувствительности 357 Хворий 45-ти років , за фахом викладач , звернувся за порадою до ортопеда-стоматолога, з метою вибору раціонального протезування . Об-но : зуби 12, 11, 21, 22 мають 3 ступень рухомості . Яка ортопедична допомога найдоцільніша ? A * Безпосередне протезування B Раннє протезування C Незнімний протез D Віддалене протезування E Бюгельний протез 358 У больной Б ., 38 лет , обратившейся в клинику ортопедической стоматологии , в ходе обследования обнаружены явления гальванизма в полости рта . Из каких материалов протезы в полости рта мог ут вызывать эти явления ? A * Нержавеющая сталь – золото B Золото – спс C Кхс – керамика D Керамика - пластмасса E Кнс - фотокомпозит 359 Хворий 70 років скаржиться на зайди у кутах рота . Користується повними знімними протезами . Об’ єктивн о : нижня третина обличчя укорочена , кути рота опущені , у них наявна мацерація шкіри . Яка причина утворення зайди ? A *Занижена міжальвеолярна висота B Постійне користування протезами C Порушення гігієни порожнини рота D Неправильна постановка зуб ів E Знижена салівація у порожнині рота 360 Хв . 40 років . Скарги на затруднене пережовування внаслідок зміщення нижньої щелепи . В анамнезі ментальний перелом 2 місяці тому . Об’ єктивно : відсутність 35;36;38...45;46. Решту зубів інтактні . 43;44 ;47;48 поза контактом з антагоністами з оральним відхиленням 1 см . Від хірургічного втручання відмовляється . Вкажіть оптимальний вид конструкції протезу нижньої щелепи . A *Протез з подвійним зубним рядом B Металокерамічний мостоподібний протез C Паяна шина на кільцях D Знімний пластинковий протез E Адгезивний протез 361 Хв .. 30 років звернувся з скаргами на болі в ділянці передніх зубів нижньої шелепи , які пов’ язує з травмою підборідкової ділянки . Об’ єктивно : зубні ряди неперевні , співвідношення зубів ортогнатичне . Рентгенологічно : серединний перелом нижньої щелепи . Який вид шини найбільш раціональний ? A *Гладка шина-скоба B Паяна шина на кільцях C Ковпачкові шина D Шина Вебера E Пластмасова шина-капа 362 Хв . 62 р . виготовляються часткові знімні пластинкові протези.Об’ єктивно : відсутні премоляри і моляри на верхній і нижній щелепах . На першому клінічному етапі отримано робочі відбитки,силіконовими блоками зафіксовано центральну оклюзію , визначено фасон та колір штучних зубів . Яким буде наступний клінічний етап ? A *Перевірка конструкції протеза B Фіксація центральної оклюзії C Корекція готового протеза D Визначення міжальвеолярної висоти E Накладання протезів 363 Хв .62 р . виготовляються ч асткові знімні пластинкові протези.Об’ єктивно : відсутні премоляри і моляри на верхній і нижній щелепах . Діагноз : дефект зубних рядів верхньої і нижньої щелепи І клас за Кеннеді . Яка група дефектів зубних рядів при визначенні центральної оклюзії за Бе тельманом у даного пацієнта ? A *Друга група B Перша група C Третя група D Четверта група E П’ ята група 364 Хв .62 р . виготовляються часткові знімні пластинкові протези . Об’ єктивно : відсутні тільки премоляри і моляри на верхній та нижній щ елепах . Яким буде напрям кламерної лінії в цьому клінічному випадку ? A *Трансверзальний B Сагітальний C Діагональний D Точковий E Площинний 365 Хв .62 р . виготовляються часткові знімні пластинкові протези.Об’ єктивно : відсутні премоляри і моляри на верхній і нижній щелепах . На етапі перевірки конструкції протезів виявлено відсутність контакту між штучними зубами справа і зліва . Розігрітою восковою пластинкою перезафіксовано центральну оклюзію . Який наступний клінічний етап ? A *Повто рна перевірка конструкції протезів B Здача пластинкових протезів C Визначення і фіксація центральної оклюзії D Корекція протезів E Зняття анатомічних відбитків 366 Пацієнту , 65 років , за медичними показами , в клініці ортопедичної стоматологі ї виготовлено повні знімні пластинкові протези з пластмасовими штучними зубами . Згідно з чинним законодавством , який мінімальний термін гарантії надається державою для данного виду протезування ? A * Мінімальний термін гарантії - 12 місяців B Міні мальний термін гарантії - 20 місяців C Мінімальний термін гарантії - 24 місяці D Мінімальний термін гарантії - 36 місяців E Мінімальний термін гарантії - 48 місяців 367 Пацієнту , 35 років , у клініці ортопедичної стоматології виготовлено метало керамічну коронку на 21 зуб . Який мінімальний гарантійний термін , згідно з чинним законодавством, надається на виготовлену металокерамічну коронку ? A * Мінімальний термін гарантії - 12 місяців B Мінімальний термін гарантії - 24 місяці C Мінімальн ий термін гарантії - 36 місяців D Мінімальний термін гарантії - 6 місяців E Мінімальний термін гарантії - 3 місяці 368 Пацієнт Б .,58 років , скаржиться на недостатнє пережовування їжі . Об’ єктивно : частково зруйновані 35,36,37 зуби , пломби часто випадають ; наявність мостоподібного протезу із золота в ротовій порожнині . Сплановано виготовлення вкладок . Який матеріал найдоцільніше застосувати ? A * Золото-платиновий сплав 750 проби B Кобальто-хромовий сплав C Хромо-нікелевий сплав D Ніке ль-кобальтовий сплав E Хромо-нікель-кобальтовий сплав 369 Пацієнту 24 роки . Відламалася штучна коронка 22 зуба , який 8 років тому був депульпованим і коронкова частина є повністю зруйнованою . Який мікропротез необхідно виготовити для відновлен ня коронкової частини 22 зуба ? A *Куксово-коренева вкладка B Пломба C Вкладка D Накладка E Штампована коронка 370 Пацієнтові Б .,32 роки , під час препарування 21 і 11 зубів під металокерамічні коронки були частково зруйновані кукси цих де пульпованих зубів . За допомогою чого можна відновити кукси 21 і 11 зубів ? A *Анкерний штифт і композит B Вінір C Пластмасова коронка D Вкладка E Накладка 371 В процесі обстеження у хворого 25-ти років при змиканні зубних рядів виявлена максимальна кількість оклюзійних контактів зубів-антагоністів , при цьому рентгенологічно суглобова головка нижньої щелепи знаходиться біля основи схилу суглобового горбка . Який вид оклюзії спостерігається ? A *Центральна B Передня C Бокова права D Бокова ліва E Задня 372 Пацієнту 65 років виготовляється повний знімний протез шляхом постановки штучних зубів по склу на нижній щелепі . Зубний технік створив поверхню , що в ротовій порожнині розпочинається на задньому контактному пункті п ершого премоляра і закінчується на дистально-щічному горбку зуба мудрості . Що покладено в основу цієї постановки ? A *Крива Шпее B Серединна лінія C Трансверзальна крива D Зінична лінія E Камперовська горизонталь 373 Одним із станів визн ачення центральної оклюзії є побудова площини , що при наявності достатньої кількості зубів проходить через ріжучі краї центральних різців нижньої щелепи та дистально-щічні горбики останніх молярів . Яка площина будується ? A *Протетична B Сагітальна C Вертикальна D Трансверзальна E Франкфуртська 374 У хворої рентгенологічно виявлено сплощення і гострокінцеву форму головки правого скронево-нижньощелепного суглоба , утворення екзофітів у ділянці шийки суглобового відростка і вирізки гі лки нижньої щелепи . 3 анамнезу відомо про поступове порушення рухів нижньої щелепи . Яке захворювання суглоба має пацієнт ? A *Деформуючий артроз B Гострий артрит C Хронічний артрит D Кістковий анкілоз E Фіброзний анкілоз 375 Хворому 48 ро ків виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу . Об’ єктивно : зубна формула 17,16,12,11,21,22,24,28. 28 зуб нахилений в бік щоки . Межова лінія проходить високо на вестибулярній поверхні зуба і низько на піднебінні . Який тип кламера системи Нея с лід використовувати ? A *5 B 3 C 4 D 1 E 2 376 Женщина , 27 лет , жалуется на постоянное выпадение пломбы в зубе на нижней челюсти справа . Объективно : в 46 на жевательно-аппроксимальной поверхности дефект твердых тканей коронковой части н а 1/3. зуб в цвете не изменен , реакция на холодовой раздражитель положительная , быстро проходящая . Какая конструкция показана больной ? A * Вкладка B Комбинированная коронка C Металлокерамическая коронка D Пластмассовая коронка E Полукоронка 377 Мужчина , 37 лет , преподаватель ВУЗа , жалуется на эстетический дефект во фронтальной части в области верхней челюсти . В анамнезе : отлом коронковой части 11 в результате механического воздействия . Объективно : линия перелома на уровне десневого края , корень 11 неподвижный . Перкуссия безболезненная . На рентгенограмме – корневой канал запломбирован до верхушки корня . Какую конструкцию целесообразно предложить больному. A * Культевая штифтовая вкладка с металлокерамической коронкой B Штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян C Комбинированная коронка по Белкину D Фарфоровая вкладка E Штифтовый зуб по Ахмедову 378 Девушка , 20 лет , обратилась с целью протезирования . В анамнезе – вследствии травмы отлом коронки зуба . Объективно : к оронка 13 зуба разрушена на 2/3. перкуссия безболезненна . На рентгенограмме канал запломбирован до верхушки корня . После препарирования коронка зуба выступает над десной на 3 мм . Какую конструкцию штифтового зуба целесообразно рекомендовать пациентке ? A * Штифтовый зуб по Ричмонду B Штифтовый зуб по Ильиной – Маркосян C Штифтовый зуб поАхметову D Штифтовый зуб поДевису E Штифтовый зуб поЛогану 379 Пациент 40-ка лет обратился с жалобами на кровоточивость десен , подвижность зубов во ф ронтальном участке нижней челюсти , повышенную чувствительность в этой области шеек зубов . На рентгенограмме в области 42,41,31,32 имеется расширенная периодонтальная щель , резорбция костной ткани альвеолярного отростка выражена на 1/3 длины корней . 42,32 – 1 степени подвижности , 41,31 – 2 степени подвижности . Какую временную шину необходимо применить для фронтальной стабилизации зубного ряда ? A * Шину по Навотну B Шину Мамлока C Шину Треумана D Шину Когана E Шину Копейнина 380 Бо льной Г ., 55 лет обратился в клинику ортопедической стоматологии после проведения пластической операции по поводу дефекта носа . Какой ортопедический аппарат показан для формирования полости носа и воздухоносных путей , а также наружных контуров носа ? A * Аппарат Шура B Аппарат Оксмана C Шина Ванкевич D Шина Вебера E Шина Лимберга 381 У больного , 60 лет в результате огнестрельного ранения образовался обширный дефект носа . От хирургического лечения больной временно отказался и ему бы ло предложено изготовление эктопротеза носа . Какой оттиск необходимо получить у данного больного ? A * Гипсовый оттиск со всего лица B Комбинированный оттиск с дефекта C оттиск термопластической массой со всего лица D Гипсовый оттиск дефекта E оттиск эластической массой с дефекта 382 Больной 65-ти лет обратился в клинику ортопедической стоматологии по поводу изготовления эктопротеза орбиты , утерянной в результате травмы . При помощи чего осуществляется фиксация протеза орбиты ? A * О чковая оправа B Часовая пружина C Шарнирные устройства D Зажимы E Магниты 383 На приеме у врача-ортопеда во время препарирования зуба у пациента начался приступ эпилепсии . Приступ был купирован . Какую ошибку допустил врач ? A *Не полность ю собрал анамнез B Не применил один из видов местного обезболивания C Нарушил правила препарирования D Не провел психологическую подготовку больного E Не использовал общего обезболивания 384 Больному М ., 68 лет , изготавливаются полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти . Проведен этап определения центрального соотношения челюстей . Постановка зубов провидится в индивидуальном артикуляторе . Что позволяет установить данный артикулятор ? A * Углы резцового и суставного путей B Угол сагитального резцового пути C Угол сагитального суставного пути D Сагитальный резцовый путь и угол сагитального пути E Суставной путь 385 Больная Е ., 48 лет , обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на боли во время поль зования полными съемными протезами , изготовленными 2 недели назад . Объективно : на внутренней поверхности нижней челюсти в области премоляров округлые костные выступы размером 0,2-0,3 мм , слизистая оболочка над ними резко гиперемирована . Какой прием необходимо использовать для полноценного протезирования пациента полными съемными протезами ? A * Изготовить протез с эластической прокладкой B Удалить экзостозы хирургическим путем C Провести коррекцию D Изготовить базис с отверстиями для экзо стозов E Изменить границы протеза 386 Больная А ., 47 лет , обратилась с жалобами на сухость во рту , жжение языка , зуд десен . Из анамнеза : была запротезирована цельнолитыми мостовидными протезами с опорой на 47 и 44, 34 и 37. объективно : диффузн ая эритема языка . Содержание сахара в крови 7,1 ммоль /л . поставьте диагноз . A * Сахарный диабет B Токсико-химический стоматит C Аллергический стоматит D Синдром Костена E Состояние климакса 387 Під час виготовлення суцільнолитої ортопеди чної конструкції у зуботехнічній лабораторії було застосовано віск , що мав вигляд прямокутних брусків червоного , зеленого або синього кольору розмірами 40х 9х 9 мм . Що за віск було застосовано ? A * Модевакс B Лавакс C Формодент D Восколіт E Баз исний 388 Хворому С 32 років виготовляють металокерамічні коронки на 12, 11, 21, 22 зуби . Застосовується інфільтраційна анестезія анестетиком Ultracain DS. Що входить до складу ? A * 4% артикаїн з адреналіном B 2% мопівакаїн з адреналіном C 4% артикаїн без вазоконстриктора D 3% мепівакаїн без вазоконстриктора E 2% артикаїн з епінефіраном 389 Хворій 38 років показано виготовлення куксової штифтової вкладки на 13 зуб . Який віск треба застосувати під час прямого моделювання ? A * Л авакс B Модевакс C Восколіт D Формодент E Базисний 390 Хворий 53 років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на погану фіксацію ЧЗП . Протези були зроблені 7 років тому . Порушена фіксація в останні півроку . Яка такти ка ? A * Виготовити новий протез B Провести перебазування ЧЗП C Провести хірургічну корекцію протезного ложа D Виготовити м’ яку прокладку під протез E 391 Хворому 56-ти років виготовляється частковий знімний пластинковий протез . Об’ єктивно : у ротовій порожнині на верхній щелепі відсутні 17,16, 15, 14, 25, 26, 27, 28. для того щоб забезпечити трансверзальну кламерну лінію , на які зуби повинні опиратись плечі кламерів ? A * 13 та 24 зуби B 13 та 18 зуби C 24 та 18 зуби D 24 та 18 зуби E 24, 13 та 18 зуби 392 Хворий 48 років звернувся у клініку ортопедичної стоматології з метою протезування . Під час обслідування виявлено відсутність 48, 47, 46, 35, 36, 37, 38 зубів ; 45 та 34 зуби мають низькі клінічні коронки та не дуже виражений екватор . Планується виготовлення бюгельного протезу . Яка система фіксації найбільш доцільна ? A * Телескопічна конструкція B Двоплечий дротяний C Дротяний петлеподібний D П’ ятого типу за системою Неи E Дротяний одноплечий 393 До клініки ортопедичної стоматології звернулась хвора 56 років зі скаргами на біль під дугою бюгельного протезу . З анамнезу з’ ясовано , що бугель було накладено за тиждень тому у іншому місті . Має місце механічна травма дугою бюгельного протезу , сл изової оболонки на піднебінному склепінні . На якій відстані повинна знаходитись дуга бюгеьного протезу , щоб запобігти цьому ускладненні ? A * 0,5 мм B 2 – 3 мм C 0,2 – 0,3 мм D 1,5 - 2,0 мм E 5 – 6 мм 394 У клініку звернувся пацієнт 45 ро ків з метою протезування незнімними мостоподібними протезами . Встановлено попередній діагноз генералізований пародонтит . Який додатковий метод обстеження вирішить остаточно питання застосування зубів для опори під мостоподібний протез ? A * рентгено логічне дослідження B Перкусія C Проба Шиллера-Пісарева D Мастікаціограма E Електроміограма 395 Хворий 63 років звернувся у клініку ортопедичної стоматології для подальшого протезування . Йому встановлено діагноз : патологічна стертість . Про ведено рентгенологічне обстеження . Який метод обстеження необхідно провести для обрання методу ортопедичного лікування ? A * Електроодонтодіагностика B Мастікаціографія C Електроміографія D Реографія E Функціональні жувальні проби 396 Х ворому Н . Показане виготовлення часткового пластинкового протезу для верхньої щелепи . Об’ єктивно : відмічаються дефект 2 класу по Гаврилову . Вкажіть проходження дистальної межі протезу ? A * Охоплювати горба верхньої щелепи . B До горба верхньої щелеп и C Охоплювати 1/3 горба верхньої щелепи D Охоплювати 2/3 горба верхньої щелепи E Охоплювати горба верхньої щелепи перекриваючи лінію “А” 397 Хворому С . показане виготовлення часткового пластинкового протезу на верхній щелепі . Як проходить й ого межа в ділянці наявних на щелепі фронтальних зубів ? A * Перекриває коронки на 2/3 висоти B Доходить до рівня шийок зубів C Перекриває всю висоту коронки D Перекриває коронки на 1/3 висоти E Проходить нижче рівня шийок зубів 398 Хворому К ., 59 років , виготовляють повний знімний пластинковий протез на нижній щелепі . Під час корекції індивідуальної ложки на нижній щелепі при висуванні язика вперед відбувається зміщення ложки . Де потрібно провести корекцію краю індивідуальної ложки ? A * З язичної сторони , в ділянці вуздечки язика B В ділянці вуздечки нижньої губи C В ділянці щічних складок D З вестибулярної сторони в районі молярів E З вестибулярної сторони в районі премолярів 399 Пацієнтка К ., 22 років звернулася до ст оматолога зі скаргами на естетичний дефект 12 и 23 зубів . Плановано виготовити металокерамічні коронки на 12 і 23 зуби . Який відбитковий матеріал необхідно застосовувати при виготовленні цих коронок ? A * Силіконовий B Тіоколовий C Альгінат ний D Цемент E Воск 400 У хворого хронічна заїда . На що потрібно звернути особливу увагу при протезуванні даного хворого знімними протезами ? A * На висоту прикусу B На підбір штучних зубів C На санацію порожнини рота D На вибір відбиткового матеріалу E На режим полімеризації пластмаси 401 Пацієнту 20 років виготовляється порцелянова коронка на 21 зуб . Після виготовлення платинового ковпачка наноситься порцелянова маса . Який етап є кінцевим в лабораторному виготовленні порцелянов ої коронки ? A * Глазурування B Нанесення емалевого шару C Нанесення дентинного шару D Нанесення прозорого шару на ріжучий край E Підфарбування шийки коронки . 402 Хворому 62-х років для виготовлення ектопротезу необхідно отримати маску обли ччя за Гіппократом . Який відбитків матеріал слід використати ? A * Гіпс B Дентафоль C Стенс D Стомафлекс E Репин 403 Хворій 60 років виготовляється повний знімний протез на верхню щелепу . Під час припасування індивідуальної ложки за мет одикою Гербста лікар виявив , що ложка скидається під час ковтання . На якій ділянці ложки треба провести корекцію ? A * В ділянці крилощелепних складок B У ділянці щічних тяжів C У ділянці верхнє-щелепних горбів D Вестибулярно між іклами E По всьом у вестибулярному краю 404 Хворому 50 років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу . На етапі припасування індивідуальної ложки уточнюється межа в ділянці щелепно-під’ язикової лінії . Яку пробу Гербста треба провести ? A * Облизуванн я язиком верхньої губи B Широке відкривання рота C Висування язика в напрямку кінчика носа D Ковтання слини E Торкання язиком почергово правої та лівої щоки 405 Хворій 47 років виготовляється повний знімний протез для верхньої щелепи . На ета пі перевірки конструкції протеза виявлено перехресний прикус . Що обумовило його ? A * Фіксація бокової оклюзії B Фіксація передньої оклюзії C Фіксація центральної оклюзії D Фіксація задньої оклюзії E Фіксація звичайної оклюзії 406 Хворій Б ., 33 роки , виготовляють металокерамічні коронки на 12, 11, 21, 22, 23 зуби . Після примірки металевого каркасу треба визначити колір порцелянового покриття . При якому освітленні лікар доцільніше проводити вибір кольору ? A * При розсіяному денному св ітлі у першій половині дня B При штучному освітленні в кабінеті C При світлі стоматологічної лампі D Рішення приймає зубний технік E Рішення приймає пацієнт 407 Хворому 67 років . Рік тому виготовлений повний знімний пластинковий протез . Звер нувся зі скаргою на поломку протезу . Який матеріал потрібно використати для полагодження протезу ? A * Протакрил B Синма-М C Синма -74 D Боксил E Карбодент 408 Хвора Б ., 45 років виготовлено бюгельний протез на верхню щелепу . Об,ективн о : зубна формула 1716 — 131211/212223 — 28 . Зуби інтактні , стійкі , коронки високі . При перевірці каркаса протеза для забезпечення високих функциональних цінностей оцінюється ширина розширеної дуги . Який з перелічених показників найбільш правильний ? A 1,5 - 2 см B 0,5 см . C 1 см . D 4 см . E 5 см . 409 Хвора 65 р ., звернулася зі скаргами на відсутність всіх зубів на верхній та нижній щелепах . При огляді ротової порожнини виявлено , що альвеолярний відротосок беззубої нижньої щелепи різко а трофований у фронтальній ділянці і виражений у дистальному участку . За класифікацією Келлера , який тип атрофії відмічається ? A Четвертий B Другий C Перший D Третій E Перший і третій 410 Хворому К . 49 років виготовлено бюгельний протез на нижн.ю щелепу . Об,єктивно : Зубна формула 48---43424241/313233. Зуби інтактні , стійкі . Коронки високи . На клінічному етапі перевірки каркаса протеза оцінюється ширина дуги . Які з переліченних показників найбільш правильні ? A 4-5 мм . B 1-2 мм . C 0,5 – 1 мм . D 2-3 мм . E 7-8 мм . 411 Хворому К . 49 років виготовлено бюгельний протез на нижню щелепу . Об,єктивно : Зубна формула 48---43424241/313233. Зуби інтактні , стійкі . Коронки високи . На клінічному етапі перевірки каркаса протеза оцін юється товщина дуги . Які з переліченних показників найбільш правильні ? A 2-3 мм . B 1-2 мм . C 0,5 – 1 мм . D 0,3-0,5 мм . E 7-8 мм . 412 Пацієнтка 32-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на естетичний дефект 14 і 25 зубів . Планова но виготовити металокерамічні коронки на 14 і 25 зуби . Який відбитковий матеріал необхідно застосувати при виготовленні цих коронок ? A Силіконовий B Твердіючий C Віск D Альгінатні E Цинкоксиевгенолові 413 Хворий П ., 39 років , звернувс я в ортопедичне відділення стоматологічної поліклініки зі скаргами на рухомість зубів верхньої та нижньої щелеп . Об 'єктивно : прикус ортогнатичний . Зубний ряд безперервний . При обстеженні порожнини рота зуби мають патологічну рухомість І-П ст . Стан маргинального пародонту задовільний . Який вид стабілізації зубних рядів необхідно застосувати у данному випадку ? A По дузі B Сагітальна C Фронтосагітальна D Парасагітальна . E Сагітальна 414 Під час обстеження порожнини рота беззубог о хворого В ., 69 років , виявлено "рухомий альвеолярний гребінь " на верхній щелепі . Ступінь атрофії альвеолярного паростка за Шредером друга . Слизова оболонка помірно-рухома . Якому відбитку потрібно віддати перевагу ? A Діференційованому B Компресійному C Декомпресійному D Комбінованому E Навантажуючому 415 Раненому солдату 20 лет . Объективно : полностью отсутствует подбородок и нижняя челюсть до 34 и 45 зубов . 45, 46, 47, 48, 34, 35, 36, 37 зубы устойчивые . На каком этапе медицинской эвакуации раненому будет оказана специализированная медицинская помощь ? A СВПХГ B МПБ C МПП D ОМО E ОмедБ 416 .Хворий ,43 років скаржиться на часткову відсутність зубів , та рухомість зубів нижньої щелепи , що залишилися . Із а намнеза : зуби 47, 45, 44, 35, 36, 37 видалені 3 місяці тому . Зуби , що залишилися 1, 2 ступеня рухомість Яку ортопедичну конструкцію доцільно застосувати в даному випадку ? A *Бюгельний протез з шинуючими елементами B Мостоподібні протези C Малі сідлоподібні протези D Частковий знімний пластинковий протез E Знімна капова шина за Мареєм 417 Пацієнт ,53 років , звернувся з метою протезування . Після обгрунтування та вибору конструкції протезу згідно з показаннями призначений дуговий протез . Який відбитковий матеріал показаний при виготовленні вибраної конструкції ? A *Стомафлекс B Гіпс C Репін D Стенс E Ортокор 418 У чоловіка 45 років при обстеженні ротової порожнини виявлено дефект зубного ряду верхньої щелепи 1 класу за кенеді . Згідно показанням вибрана конструкція бюгельного протезу в якому необхідно розмістити дугу в задній третині твердого піднебіння . На якій відстані від лінії “А” необхідно розташувати дугу протеза ? A *10-12 мм B 15-20 мм C 25-30 мм D 5-9 мм E 3-4 мм 419 У хворої Б , 60 років на етапі перевірки конструкції повних знімних протезів і постановки зубів на воскових базисах була виявлена щілина між зубами у фронтальній ділянці і горбковий контакт у бічній . Яка помилка була допуще на ? A *Замість центральної оклюзії визначена передня B Замість центральної оклюзії визначена задня C Замість центральної оклюзії визначена бічна D Неправильно загіпсовані моделі в оклюдатор E Розчавлення валиків при визначенні центральної оклюз ії 420 У пацієнта Д , 67 років при об’ єктивному обстеженні беззубої верхньої щелепи встановлено незначну рівномірну атрофію альвеолярних відростків , верхньощелепні горби добре збережені , прикріплення вуздечки і щічно-альвеолярних складок у основа ння альвеолярного відростку , піднебіння глибоке , торус незначно виражений . Який тип атрофії за класифікацією Шредера відповідає клінічній ситуації ? A *1 B 2 C 3 D 4 E 5 421 Хвора , 62 років скаржиться на утруднене приймання їжі у зв’ я зку з травмуванням слизової оболонки альвеолярного відростку нижньої щелепи протягом 2-х днів . Об’ єктивно : на рівні перехідної складки 34 з язикового боку декубітальна виразка , розміром 2х 3 мм,Який діагноз найбільш ймовірний ? A *Травматичний сто матит B Алергічний стоматит C Токсіко-хімічний стоматит D Туберкульозна виразка E Сифілітична виразка 422 Хворий , 82 років з повною відсутнітю зубів на верхній щелепі звернувся з метою протезування . Об’ єктивно : альвеолярний відросток неатр офований , фронтальна ділянка має грушоподібну форму . Торус не виражений , піднебінне склепіння високе . Яка конструкція протеза найбільш доцільна в даній клінічній ситуації ? A *Повний протез з зубами "на приточці " і ясеневими кламерами B Повний знімний пластинковий протез зі штучними яснами C Повний знімний протез без піднебіння D Повний знімний протез без вестибулярної поверхні E Повний знімний протез з вкороченим зубним рядом 423 Хворий С , 50 років скаржиться на утруднене пережову вання їжі в зв’ язку з відсутністю зубів на нижній щелепі в бічних ділянках . Об’ єктивно : Зуби , які залишилися на нижній щелепі 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43 , інтактні , коронки високі , мають рухомість 1-2 ступеню . Яку конструкцію зубного протезу доцільно використати в дані йклінічній ситуації ? A *Бюгельний протез з шинуючими елементами B Знімним пластинковий протез з утримуючими кламерами C Знімний мостоподібний протез D Знімний пластинковий протез з дентаальвеолярними кламерами E Знімний пласт инковий протез з опорними кламерами 424 Хворому виготовляється бюгельний протез . При вивченні моделі щелепи в паралелометрі планується визначити глибину піднутрення опорних зубів . Який розмір вимірювальних стержнів слід застосувати з цією метою ? A *0,25, 0,5, 0,75 B 0,30, 0, 55, 0,80 C 0, 15, 0,40, 0,65 D 0,20, 0,45, 0,70 . E 0,35, 0,60, 0,85 425 Хвора 45-ти років звернулася з метою протезування . Працює диктором на телебаченні . Об’ єктивно : зубний ряд нижньої щелепи безперерв ний , на верхній щелепі кінцевий та включений дефекти в бічних ділянках . Зуби , що залишилися 18, 17, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 стійкі . Які фіксуючі елементи бюгельного протезу слід застосувати з косметичною метою ? A *Атачмени і балкову систему B Телескопічні коронки C Кламери системи Нея D Кламери Джексона і Боніхарта E Дентаальвеоярні кламери 426 Хвора М ., 53 років скаржиться на стирання зубів на нижній щелепі , хрускіт в скронево-нижньощелепному суглобі , зміну рис обличчя . Об’ єкт ивно : висота нижньої третини обличчя знижена , носогубні складки різко виражені , кути роту опущені . Зуби 48, 47, 46, 36, 37, 38 відсутні . Зуби на нижній щелепі , що залишилися стерті до рівня ясен . Міжальвеолярна висота 8 мм . Як правильно досягнути п еребудови міотатичних рефлексів та необхідної висоти прикусу ? A *Поетапно назубоясневими капами B Одномоментно зубними протезами C Одномоментно назубними капами D Хірургічним шляхом E Шляхом “вколочування” верхніх зубів 427 При статисти чному аналізі захворювань ортопедичного профілю в областному онкологічному диспансері виявлено високий відсоток важких форм патологічного стирання зубів у хворих після отримання променевої терапії онкопатології голови та шиї . Встановлено , що методи п рофілактики не використовувалися . Який із запропонованих методів може бути використаний для профілактики промененевого враження твердих тканин зубів ? A *Накривання зубів на період сеансу опромінення пластмасовою капою B Зменшення загальної дози оп ромінення C Зменшення сеансів та експозиції опромінення D Приймання профілактичних доз адаптогенів за 1 місяць до початку опромінення E Ротові ванночки з антисептиками безпосередньо перед сеансом опромінення 428 Пацієнту Ф ., 41 року з дисфункц ією скронево-нижньощелепного суглоба призначена центруюча лікувально-діагностична капа , що роз’ єднує прикус на 3 мм . Зникнення патологічних смптомів розпочалося на 3 добу лікування . На який термін слід призначити користування тимчасовим протезом ? A * Не менше 3-х місяців B Не менше 6 днів C Не менше 12 днів D Не менше 2-3 тижнів E Не менше 3 років 429 В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворис 34-х років зі скаргами на біль , хрускіт в кінцевій фазі видкривання рота . В анамнезі “вивих “ . Амплітуда максимального відкривання рота – 58 мм . До якої величини слід обмежити відкривання рота ? A *До 40-50 мм B До 25_30 мм C До 50 - 60 мм D До 10-15 мм E До 90-100 мм 430 Пацієнт 39 років вперше звернувся до стоматолога зі скаргами на рухомість зубів , оголення коренів , гіперестезію , втрату міжзубних контактів , запалення ясеневого краю . За даними клінічного обстеження та рентгендіагностики складена одонтопародонтограма , визначена силова перевага верхньої щелепи над ни жнєю . Методом оклюзографії виявлені пункти надмірного тиску на фротнальні зуби . Яка пршочергова тактика лікаря ? A *Вибіркове зішліфовування і тимчасове шинування B Ортодонтичне лікування C Зняття зубних нашарувань D Постійне незнімне шинування E Постійне знімне шинування 431 У пацієнта . 30 років прогресуюча рухомість зубів , оголення коренів , значні зубні нашарування , набряк та кровоточивість ясен . Біохімічний показник вмісту глюкози у крові 6,55 ммоль /л . Рентгенологічно остеопороз верхівок міжальвеолярних перетинок без зменшення їх висоти . Яка першочергова тактика лікаря ? A *Консультація лікаря-ендокринолога B Призначення протизапальної терапії C Дослідження ясеневої рідини D Тимчасове шинування E Постійне шинування 432 Хворий Б ., 40 років на біль , хрускіт в скронево-нижньощелепному суглобі , надмірне відкривання рота . При об’ єктивному обстеженні : пальпація суглобових голівок крізь слуховий прохід болісна , відкривання рота понад 7 см . На профілактику якого ускладнення в скронево-нижньощелепному суглобі слід направити ортопедичне лікування ? A *Вивиха B Артриту C Артрозу . D Анкілозу . E Артрозоартриту 433 Хворий А ., 42 років скаржиться на металевий присмак , сухість в ротовій порожнині , печ ію язика , головний біль , які пов’ язує з протезуванням . Об’ єктивно : на верхній щелепі штамповано-паяний мостоподібний протез із потемнінням місць пайок . На нижній щелепі в 36 пломба із амальгами . Захворювання шлунково-кишкового тракту заперечує . Анал із крові в нормі . Який діагноз найбільш ймовірний ? A *Гальваноз B Травматичний стоматит C Токсичний стоматит D Алергічний стоматит E Глосалгія 434 Пацієнт Л ., 47 років , вчитель хворіє на генералізованиц пародонтит . Протягом 5-и років користувався незнімною коронковою пластмасовою шиною з опорою на 32, 31, 41, 42. Об’ єктивно : зуби фронтальної ділянки мають рухомість 3 ступеня та вестибулярний нахил . Планується видалення зубів . Яку конструкцію після видалення зубів слід запропонув ати хворому з урахуванням фаху ? A *Безпосередній протез B Незнімний мостоподібний протез C Знімний мостоподібний протез D Знімна шина-протез E Незнімна нина-протез 435 Хвора , К , 49 років скаржиться на значну печію слизових оболонок під пр отезом , особливо верхнім . Повні знімні протези виготовлені 2 дні тому . Негативні відчуття зменшуються після видалення протезів , але повністю не зникають . Об’ єктивно : гіперемія та набряк слизових оболонок в межах протезного ложа . Сосочки язика згладже ні , атрофовані , гіпосалівація . У клінічному аналізі крові лейкоцитоз , ерітремія , збільшення ШОЕ . Який діагноз найбільш ймовірний ? A * Протезний токсичний стоматит B Протезний алергичний стоматит C Протезний травматичний стоматит D Кандидоз E Медікаментозний стоматит 436 Хворий К . 64 років 7 років тому виготовили 2 повні знімні протези : Об’ єктивно : виражені носогубні та підборідкові складки , зменшена нижня третина обличчя , в кутиках рота відмічено ерозії та кровоточащі тріщини ? Які особливості ортопедичних маніпуляцій при протезуванні хворих із ангулярним хей - літом ? A Відновлення висоти нижньої 1/3 обличчя об’ ємне моделювання базисів протезів . B Постановка зубів по сферичній поверхні . C Використання фарфорових зубів . D Виготовляти протези із металевим базисом . E Об’ ємне моделювання базисів протезів . 437 Робоча та допоміжна моделі фіксуються у середньоанатомічний артикулятор . Яке в ньому значення кута трансверзального суглобового шляху ? A 15-17?. B 5-7? C 25-27? D 35-37? E 45-47?. 438 У хворого Л ., 60 років з повною втратою зубів на в /щ – П тип за Шредером , н /щ - П тип за Келером одним із симптомів є „стареча прогенія” . Які фактори обумовлюють механізм її розвитку ? A в /щ - базальна д уга вужча ніж альвеолярна . н /щ - базальна дуга ширша , ніж альвеолярна . B в /щ - базальна дуга ширша , ніж альвеолярна н /щ - базальна дуга вужча , ніж альвеолярна C в /щ і н /щ - базальна дуги вужчі , ніж альвеолярні . D в /щ і н /щ - базальні дуги ширші , ніж а львеолярні . E в /щ і н /щ – базальні і альвеолярні , дуги рівні за шириною . 439 Хворому Р .. 56 років з повною втратою зубів виготовляють повні знімні пластинкові протези співвідношення беззубих щелеп ортогнатичне . Постановку штучних зубів проводя ть по склу за методом М.Є.Васильєва . На рівні яких штучних бокових зубів в /щ спостерігатиметься найбільша випуклість трасверзальної оклюзійної кривої ? A Других молярів . B Перших молярів . C Третіх молярів . D Перших премоялрів . E Других премоляр ів . 440 У хворого М . 53 років з генералізованим пародонтитом в клініці ортопедичної стоматології планують незнімні шини на в /щ і н /щ із стабілізацією зубних рядів по дузі . Які з контрфорсів в /щ матимуть функціональне значення у розподілі жувальн ого тиску ? A Лобово-носовий , виличний , крилопіднебінний , піднебінний . B Лобово-носовий , виличний , крилопіднебінний . C Виличний , крилоподібний , піднебінний . D Лобово-носовий , крилоподібний , піднебінний E Лобово-носовиц , виличний , піднебінний . 441 Хворому Б ., 39 років з генералізованим пародонтитом ІІ ступеня при плануванні шинуючих конструкцій в клініці ортопедичної стоматології проводять дослідження витривалості пародонту до навантаження гнатодинамометром . Які анатомо-функціональні д ані отримують при цьому методі ? A Жувальний тиск . B Жувальну силу . C Податливість періодонту . D Тонус жувальних м’ язів . E Жувальну ефективність . 442 При стоматологічному огляді хворого виявлено : зміщення передньої групи зубів , супраоклюз ійне положення одного з різців з різною степенню ротації . Для яких захворювань даний симптом є патогноматичним ?. A Пародонтоза , пародонтита . B Гострій пульпіт C При загострені захворювань тканин періодонта . D При дефектах зубних рядів . E При заг остренні хронічного періодонтиту . 443 В клініку звернувся пацієнт К . 62 р ., з діагнозом – артроз СНЩС . Проведено рентгенологічне обстеження . Назвіть правильно рентгенологічну картину при арторозах СНЩС : A Зміна форми кісткових елементів суглоб у . B Звуження суглобової щілини . C Розширення суглобової щілини . D Відсутність суглобової щілини . E Ущільнення кортикального шару суглобової головки . 444 Хворому із захворюванням тканин пародонту на одному з етапів лікування призначено мет од вибіркового пришліфування зубів . Метод вибіркового пришліфування зубів при пародонтиті передбачає : A Зішліфовку скатів горбиків та заглиблення фіссур . B Вкорочення вершини опорних зубів . C Зішліфовку захисних горбиків . D Зішліфовку скатів горб иків . E Заглиблення фіссур . 445 Пацієнт 46 р ., скаржиться на неприємні відчуття та шум у вухах , затруднене пережовування їжі , нервозність . Об 'єктивно : двосторонній кінцевий дефект зубного ряду н /щ , обмежений першими премолярами , горизонтальна стертість передніх зубів , зигзагоподібне закривання рота . Для якого захворювання характерні ці прояви ? A Дисфункція скронево-нижньощелепного суглобу B Часткова втрата зубів C Надмірна втрата зубів D Генералізований пародонтит E Неврит слухового нерва 446 При накладанні знімного пластинкового протезу пацієнт 54 р ., скаржиться на різкий біль в ділянці внутрішньої поверхні н /щ на рівні молярів . Який елемент протезного ложа травмується базисом протеза ? A Внутрішня коса лінія B Зовнішня коса лінія C Підщелепна слинна залоза D Ретромолярний горбик E Вуздечка язика 447 При широкому відкриванні рота пацієнт К ., що користується повним знімним протезом на в /щ , відзначає порушення його фіксації . Який з елементів протезного ложа приводить до розмикання кругового клапану в даній ситуації ? A Крило-щелепні складки B Щічно-альвеолярні складки C Вуздечка верхньої губи D М 'яке піднебіння E Торус 448 Хворий К ., 65 років , користується повними знімними протезами понад 5 років . Скаржиться на наявність тріщин в кутах рота . Об 'єктивно : нижня третина обличчя вкорочена , кути рота опущені і в них наявні тріщини . Яка причина утворення цих тріщин ? A *Знижена міжальвеолярна висота B Завищена міжальвеолярна висота C Непра вильна постановка зубів D Знижена салівація E Неправильна гігієна порожнини рота 449 Хворому Н ., 64 років , виготовляють повні знімні протези на обидві щелепи . На етапі перевірки конструкції протезів у порожнині рота наявне змикання лише бічних зубів , між фронтальними зубами наявна щілина в мезіо-дистальному напрямі . Яка помилка допущена ? A *Визначена передня оклюзія B Визначена бічна оклюзія C Завищена міжальвеолярна висота D Неправильна постановка зубів E Занижена міжальвеолярна ви сота 450 Хворий Ф ., 40 років , звернувся зі скаргами на кровотечу з ясен , рухливість зубів на обох щелепах , неприємний запах з порожнини рота . Після обстеження встановлено діагноз : генералізований пародонтит середнього ступеня важкості . Після тер апевтичного лікування необхідно шинувати інтактні зубні ряди . Яка найбільш раціональна конструкція шин ? A *Литі багатоланкові шини за Ельбрехтом B Штамповані металеві шини-капи C Штамповані пластмасові шини-капи D Коронкові шини E Ковпачкові ши ни 451 Хворий В ., 50 років , звернувся для протезування дефекту зубного ряду нижньої щелепи (II клас за Кенеді ). Наявні 33, 32, 31, 41, 42, 43 зуби з високими клінічними коронками , інтактні , рухливість I-II ступеня , дно порожнини рота достатньої глибини . Яка найбільш раціональна конструкція протеза ? A *Бюгельний протез з багатоланковим литим кламером і кігтеподібними відростками B Частковий пластинковий протез C Мостоподібний протез D Частковий знімний протез зі штампованим базисом E З німна лита шина 452 Хворому О ., 59 років , виготовляють бюгельний протез на нижню щелепу . При дослідженні гіпсової моделі у паралелометрі з якою метою використовують калібри ? A *Для визначення місця розміщення кінців утримуючих плеч кламерів на о порних зубах B Для визначення розміщення оклюзійної накладки C Для визначення діаметра опорного зуба D Для визначення загальної екваторної лінії E Для визначення розміщення тіла опорно-утримуючого кламера 453 Хворий Д ., 45 років . Скарги на з атруднене пережовування їжі внаслідок рухомості нижньої щелепи . Діагностовано несправжній суглоб у ділянці відсутніх 33 та 34 зубів . Рентгенологічно - дефект тіла нижньої щелепи розміром 0,8 см . Зуби на відламках по обидва боки дефекту інтактні . Який протез рекомендовано в даній ситуації ? A *Незнімний мостоподібний протез за Й.М . Оксманом B Гладка шина-скоба Тігерштедта C Шина Вебера D Підборідкова праща Ентіна E Шина Тігерштедта з розпірковим вигином 454 У пацієнтки 64 років виявлено хроні чний локалізований пародонтит середньої важкості у ділянці нижніх фронтальних зубів . Патологічна рухомість різців I-II ступеня . У пацієнтки високі естетичні вимоги і обмежений час . Яку шину доцільно використати у даному випадку ? A *Шину з композитног о фотополімерного матеріалу , армовану стрічкою Ribbond B Ковпачкову шину C Кільцеву шину D Шину Мамлока E Знімну шину Шпренга 455 Пацієнт , 52 років , звернувся у клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на рухомість зубів верхньої щеле пи та відсутність 46, 45, 35 та 36 зубів . Діагностовано хронічний генералізований пародонтит середньої важкості на верхній щелепі , патологічна рухомість зубів I-II ступеня . Якому виду стабілізації слід віддати перевагу при виготовленні постійного шин уючого протеза ? A *Стабілізація по дузі B Сагітальна стабілізація C Фронтальна стабілізація D Парасагітальна стабілізація E Фронто-сагітальна стабілізація 456 Хворий Н ., 30 років , звернувся зі скаргами на болі в ділянці передніх зубів нижньої щелепи , які пов 'язує із травмою підборіддя . Об 'єктивно : співвідношення зубних рядів ортогнатичне . Рентгенологічно - серединний перелом нижньої щелепи . Яка шина найбільш раціональна ? A *Гладка шина-скоба B Шина Гардашнікова C Паяна шина на кільцях D Шина Вебера E Шина Васильєва 457 Хворий Б ., 55 років , поступив з двостороннім переломом нижної щелепи в межах зубного ряду . Об 'єктивно : відсутні 34, 35, 36, 45,46 зуби . Нижні різці рухомі (I-II ступеня ). Зміщення фрагментів незначне . Яку ши ну доцільно виготовити ? A *Шину Вебера B Шину Ванкевич C Шину Тігерштедта D Гладку шину-скобу E Шину Порта 458 Хворий 60-ти років скаржиться на затруднене пережовування їжі внаслідок зміщення нижньої щелепи після нелікованого перелому . Об ' єктивно : відсутні 35, 36, 38, 45, 46 зуби . Решта зубів інтактні . 43, 44, 47, 48 зуби поза контактом з верхніми боковими та з оральним відхиленням до 1 см . Яка найбільш оптимальна конструкція протеза для нижньої щелепи показана ? A *Протез із подвійним зубним рядом B Суцільнолитий мостоподібний протез C Дуговий протез D Адгезивний протез E Шина Ванкевич 459 Хворий С ., 40 років , скаржиться на затруднене пережовування їжі внаслідок зміщення нижньої щелепи . В анамнезі - ментальний перелом 2 місяці тому . Об 'єктивно : щічні горби 34, 35, 36, 37 зубів контактують з екваторами верхніх бокових зубів з піднебінної сторони. Боковий відкритий прикус . Рентгенологічно - неправильне зрощення перелому нижньої щелепи . Виберіть конструкцію протеза. A *Суцільнолиті металопластмасові коронки B Пластмасова шина-капа C Протез із похилою площиною D Адгезивний протез E Протез із подвійним зубним рядом 460 Хворий Б . 58 років скаржиться на різкий біль у ділянці перехідної складки , який поси люється під час жувальних рухів . Декілька днів тому йому накладено частковий знімний пластинковий протез . Об 'єктивно : в межах 17, 16, 25, 26, 27 зубів слизова оболонка гіперемійована , болюча при дотику . Яка тактика лікаря у даній клінічній ситуації ? A *Корекція краю базиса знімного протеза в ділянці декубітальних виразок B Клінічне перебазування знімного протеза C Лабораторне перебазування знімного протеза D Артикуляційна корекція жувальної поверхні штучних зубів E Виготовлення нового часткового знімн ого пластинкового протезу 461 Хворий скаржиться на косметичний дефект 23 зуба . Об 'єктивно : коронкова частина 23 зуба зруйнована на 80\ %, корінь стійкий , канал запломбовано до верхівки . Після обстеження прийняте рішення про відновлення зруйнованого зуба литою куксово-кореневою вкладкою . На яку оптимальну глибину слід розширити канал 23 зуба ? A *На 2/3 довжини канала B На 1/2 довжини канала C На 1/3 довжини канала D На 1/4 довжини канала E На всю довжину канала 462 Хворий К . 53 років скаржиться на відсутність 12, 11, 21 та 22 зубів . Після обстеження прийняте рішення виготовити металокерамічний мостоподібний протез з опорою на 13 і 23 зуби . Під час препарування на опорних зубах створюються уступи . В яких межах може коливатись їх ширина ? A *1,5-2,0 мм B 0,5-0,8 мм C 2,0-2,5 мм D 2,5-3,0 мм E 0,1-0,2 мм 463 Хворий Н ., 47 років , скаржиться на зміну кольору 11 та 21 зубів . Об 'єктивно : 11, 21 зуби рожевого кольору , канали запломбовано до верхівок . Вирішено виготовити ме талокерамічні коронки на 11 та 21 зуби . Під яким оптимальним кутом слід проводити препарування апроксимальних поверхонь опорних зубів ? A *5^0 B 0^0 C 10^0 D 15^0 E 20^0( 464 Хворий А .. 52 роки , за професією артист , скаржиться на значну рухливість 12, 11, 21, 22 зубів . Об 'єктивно : корені 12, 11, 21, 22 зубів оголені на 2/3 висоти , патологічна рухливість III cтупеня . Показано видалення 12, 11, 21, 22 зубів . Який вид протеза доцільно використати для проведення термінового протезування ? A *Безпо середній частковий знімний пластинковий протез (імедіат-протез ) B Бюгельний протез C Адгезивний протез D Металокерамічний мостоподібний протез E Штамповано-паяний мостоподібний протез 465 Пацієнт П ., 43 роки , скаржиться на кровотечу з ясен , болі в яснах довкола окремих зубів , кровотечу під час чищення зубів . Встановлено діагноз : Локалізований пародонтит . За допомогою оклюдограми визначено точки посиленого оклюзійного контакту . Яка тактика лікаря ? A *Пришліфувати оклюзійні поверхні B В иготовити металеві коронки C Виготовити металокерамічні коронки D Провести функціональні проби E Виготовити шини-капи 466 Хворий Т ., 30 років хворіє на генералізований пародонтит . Планується виготовлення шини Альбрехта . Верхній зубний ряд ін тактний , зуби віялоподібно нахилені вестибулярно, мають рухомість II – I ступеня за Ентіним . При незначному тиску позиціонуються в зубному ряду з відновленням апроксимальних контактів . Який вид тимчасового шинування необхідно провести у даного хвор ого до отримання робочих відбитків ? A * Склеювання апроксимальних контактів композитом. B Склеювання контактних поверхонь полікарбоксилатним цементом . C Зв’ язуванням зубів поліамідною ниткою . D Тимчасове шинування лігатурним дротом . E Склеювання зу бів липким воском. 467 Хворому 58 років потрібно шинування передніх зубів верхньої щелепи . Об’ єктивно : 13, 12, 11, 21, 22, 23 зуби мають рухомість І ступіня , депульповані . Яку з названих шин раціонально застосувати ? A *Мамлока B Шпренга C Бетельмана D Марея E Напівкоронкову 468 Хворий звернувся в стоматологічну клініку з метою протезування . Об’ єктивна : повна відсутність зубів на нижній щелепі . Різка та рівномірна атрофія альвеолярної частини . Прикріплення вуздечок та розташув ання складок високе . Визначте тип атрофії беззубої нижньої щелепи за Келером. A * ІІ тип B І тип C ІІІ тип D ІУ тип E У тип 469 Хворому 70-ти років з повною відсутністю зубів виготовляються повні знімні протези . Проводиться постановка шту чних зубів за сферичною поверхнею . Яка середня величина радіусу сферічної поверхні запезпечіть щільний контакт зубів під час рухів нижньої щелепи ? A * 9 см B 5 см C 7 см D 12 см E 18 см 470 Хвора Д ., 65 років при обстеженні беззубої нижньої щеле пи були виявлені гострі кісткові виступи в ділянці премолярів . Наявність цих виступів несприятливо для протезування , бо є причиною балансування протезу і травмування слизової оболонки . Яка тактика лікаря в даній клінічній ситуації з метою усунення ци х ускладнень ? A *Виготовити протез , межа якого буде проходити по верхній частині кісткового виступа B Провести ізоляцію кісткових виступів C Виготовити протез з двошаровим базисом D Провести ізоляцію кісткових виступів і виготовити протез з двошаров им базисом E Виготовити протез з обов’ язковим повним перекриттям кісткових виступів 471 Пацієнт С ., 52 р . скаржиться на больові відчуття у бічній ділянці нижньої щелепи з язикового краю зліва , що виникають при рухах язика . 2 дні тому пацієнту бу в зданий частковий знімний протез на нижню щелепу з кламерною фіксацією на 47, 42, 33 зуби . На слизовій оболонці в ретроальвеолярній області визначається локалізована ділянка гіперемії , яка відповідає краю протеза . Яке анатомічне утворення визначає м ежу протеза в цій ділянці ? A * Внутрішня коса лінія B Зовнішня коса лінія C Підборідна ость D Крилоподібна гористість E Язикова ямка 472 Хворому Б ., 60 років виготовляють частковий знімний протез на верхню щелепу . Визначена центр альна оклюзія . Який наступний етап протезування ? A * Перевірка воскової конструкції протеза B Накладання протеза C Виготовлення гіпсових моделей D Корекція протеза E Одержання відбитків

Приложенные файлы

  • rtf 26524683
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий