Органикалық химия 2


Органикалық химия
2-жауап дұрыс
\s Көмертек атомының будандасуы: sp2 / sp3
«Х» реакциясының өнімі: \sАкрил қышқылы / Пропен қышқылы
2,2-диметилпентан изомері:н-Гексан / 2,3-Диметилпентан
СН – қышқылдар:2-нитропропан / Нитроэтан
Х зат: \sҮшметил сірке қышқылы / 2,2-диметил пропан қышқылы
,- Түйіндескен жүйелерге жататын қосылыс: Бута -1,3-диен / Пента-1,3-диен
Х зат : \sНитрил сірке қышқылы / Ацетонитрил
Х1, Х2, ХЗ заттары бұл: \sCH2(OH) – CH2Cl / CH2(OH) – CH2(OH)
Х1, Х2заттары бұл \sCH3CH2MgBr, CH3CH2COOH / Этилмагнийбромиді,пропион қышқылы
SN 2 реакция сипатталады:Реакцияның екінші реттілігі арқылы / Бипирамидалы ауыспалы қосылыстардың түзілуімен
sp2- Будандасу тән: Алкендерге / Этиленді көмірсутектерге
А
Адипин қышқылын алу тәсілі: Циангексанныѕ екі стадиялы тотығуы / Бутадиеннің гидрокарбонилденуі
Алкандар, алкендер, алкиндердегі көміртегі атомына тән валенттік бұрыш 1090 / 1200
Алкандарға жататын қосылыстар:C6H14 / C5H12
Алкандарға жататындар қосылыстар:CH4 / C2H6
Алкиндердің құрылысы:Алкин құрылысы – сызықты / Валенттік бұрышы 180
Альдегидтер мен кетондарданозонолиз әдісімен алкендердің алынуы: \s\s
Альдегидтерге жататын қосылыстар:C4H8O / C2H4O
Альдегидтерге жататын қосылыстар:C5H10O / C9H18O
Альдегидтердiкетондардан ажырату їшiнқайсы реагент қолданылады?Ag(NH3)2OH / Фелинг ерітіндісі
Ароматты емес құралымды карбонилді қосылыстардыѕ ИК-спектрлерінің сипаттары: 900-650 см -1 аймақта кїшті сіңіру сызықтарының болмауы /1850-1650 см -1 аймақта кїшті сіңіру сызықтарының болмауы
Б
Белгiсiзқосылыс: Ацетилен / Этин
Белгiсiзқосылыс: Изобутан / 2-метилпропан
Белгiсiзқосылыс: Пропилен / Метилэтилен
Берілген қосылыстың озондау нәтижесінде түзіледі: \sПропион альдегиді / Ацетальдегид
Бір ассиметриялы көміртек атомды қосылыс:CH3CH(NH2)CH2COOH / СН3СН(ОН)СООН
Біріншілік аминотобының ығысуы: 3500-3300 см -1 аймағында екі сіңіру сызықтарының болуы / 1650-1500 см -1 аймағында интенсивті сіңіру сызықтарының болуы
В
Вюрц реакциясы арқылы қайсы қосылыстан гександы алуға болады:1-Бромпропан / Бромметан+бромпентан
Г
Галогеналкандарға тән реакциялар механизмдері: SN1 / SN2
Галогеналкандармен SN реакциясына түсетін реагенттер: NaOH+H2O / Спирт
Галогеналкандармен әрекеттеспейтін нуклеофильдер: итрат-ион / Гидросульфит-ион
Гекс-1-ин, гекс-1-ен, гексан ИК-спектрлерінің сипаттамасы: 3000-2800 см -1 аймағында күрделі сіңіру сызықтарының болуы / 1680-1640 см -1 аймағында сіңіру сызықтарының болуы
Д
Динедерді алу жолдары: бутан-бутенді фракциясыныѕ каталитикалық дегидрленуі / Алкалоидтардың дегидратациясы
Е
Екіншілік галогеналкандар: CH3-CHСІ-CH3 / CH3-CHСІ- C2H5
Екіншілік нитроқосылыстарға жататын қосылыстар: CH3-CH(NO2)CH3 / CH3-CH(NO2) C2H5
Ж
Ж. И. Иоцич реакциясын не үшін қолданады: CH3 C≡CH+ CH3 MgBr→ CH3C≡C- MgBr+ СН2О → CH3C≡C-СН2ОН / CH≡CH + C2H5 MgBr → HC≡C-MgBr + CH3СНО → HC≡C-СН(CH3)ОН
Жоғарылау қышқылдық қасиет көрсететін Бренстед ќышќылдары:2-хлорбутан қышқылы / 3-хлорбутан қышқылы
Жоғарылау қышқылдыққасиет көрсететін Бренстед қышқылдары:Хлорсірке қышқылы/Фторсірке қышқылы
З
Зайцев ережесі бойынша элиминирлеу реакциясында тїзіледі: Біршама орын алмасқан алкендер / Біршама тұрақты алкендер
И
Изобутил және үшіншілік бутил спирттерінен суды бөлгенде түзілетін алкендер:2-метил-1-пропен? / Симметриялы емесдиметилэтилен
ИҚ-спектрдің сипаттары:Валентті ығысуы / Сіңіру сызығы
Индуктивті эффект анықталады:Молекулада гетероатомның болуымен / Қарапайым байланыс бойыша электрондардың ығысуы арқылы
К
Канницаро реакциясына түсетiн қосылыс:HCHO / Үшметилсіркеальдегиді
Карбон қышқылдарына жататын қосылыстар:H3C-CH2-CH2-COOH / H3C-CH(CH3.-COOH
Карбон қышқылдарының ең маңызды өкілдері: Сірке қышқылы / құмырсқа қышқылы
Келтірілген қосылыстардыңқайсысы құрылымдық изомер: a)CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3 b)H2C = C(CH3)CH2 – CH3 c) CH2 = C = CH – CH2CH3 d) HC ≡ C – CH (CH3)CH3 e) (CH3)2 С= CH – CH3 қосылыстар a, b, e / Пент-1-ен, 2-метилбут-1-ен, 2-метилбут-2-ен
Коваленттік байланыстың сипаттамалары:Полярлығы, полярлануы / Байланыс энергиясы
Коноваловтың реакциясы жүретін жағдайлар: Бастапқы зат-алкан / Бастапқы зат-бензол
Көмірсутектердің галогентуындыларыныѕ алыну жолдары:Асқынтотыќ қатысында алкендердің гидрогалогенденуі / CCl4 катализатордыѕ қатысында алкендердің гидрогалогенденуі
Кумулирленген диен: CH2=C=CH2 / CH2=C=CH-CH3
Кучеровтың реакциясына түсетін қосылыстар:Бутин / Пропин
Қ
Қабысқан диендердің тқрақтылығы төсіндіріледі: Молекулалар геометриясымен / Байланыс энергиясымен
Қай қосылыстан магний органикалық синтез арқылы екiншiлiк спирт алуға болады? Этаналь / Бутаналь
Қайсы қосылыста оптикалық изомерия болуы мүмкiн: Бутан-2-ол / Метилэтилкарбинол
қайсы қосылыстан магний органикалық синтез арқылы бiрiншiлiк спирттi алуға болады:Этилен тотығы / Формальдегид
Қанықпаған альдегидтердің тотықсыздану ерекшеліктері: Көміртек-көміртекті қос байланысқа ықпалды реакция / Көміртек-оттекті қос байланысќа ықпалды реакция
Құмырсқа қышқылын алу тәсілдері:Бутанныңсұйық фазалы тотыєуы / Метанолдың тотығуы
Қымыздық қышқылыныѕ тотығу ерекшеліктері:Калий перманганатымен тотығады / Қышқыл ортада тотығады
Қышқылдыққасиетiнiң өсуiне қарай қатар құрыңыз. 1. этан2. этилен3. Ацетилен 1<2<3 / Метилметан, этен, этин
М
Марковников ережесі симметриясыз алкендерге әсер еткенде орындалады:Галогенсутектер / Хлорлықышқылы
Мезомерлі эффектініңқатысында анықталады: Еселік байланыстардыѕ қабысуы нәтижесінде / Еселік байланыстардыѕ ароматты сақиналармен қабысуы нәтижесінде
Метан → Нитроэтан Өзгерісті жүргізуге қажетті реагенттер: Cl2(hv) / Вюрц синтезі
Н
Нуклеофилдік қасиет көрсетеді:Бөліспеген электрон жұбы бар бейтарап молекулалар / Бөліспеген электрон жұбы бар атомдар
О
Озонидті сумен ыдыратқанда ацетон мен сірке альдегидініңқоспасын беретін алкен: 2-метилбут-2-ен / Үшметил этилен
Оңай ажырайтын топ: - Cl / – Br
Оптикалық активті қосылыстар:2-Гидроксипропаналь / Сүт қышқылы
Оптикалық белсенді қосылыстар: 2-Хлорбутан / 2-Аминобутан
Оптикалық белсенді амин қышқылы:Аланин Изолейцин
Оптикалық белсенді спирт: Бутан-2-ол / Пентан-2-ол
Ө
Өндірісте 2-пропанолды алу:Пропенді гидратациялау арқылы / Метилэтиленді гидратациялау
Өзара изомерлi қосылыстар: 1\s2. \s3. \s 4. \s1,3 / Метоксиметан, этанол
Өзара изомерлi қосылыстар: \s1,3 / Диметилкетон, метилсірке альдегиді
П
Полимерлену реакциясына түспейтiн қосылыстар:Пропан / Изобутан
Полюссіз коваленттік байланысы бар ... қосылыстар:СН4, С2H6, C7H8, C4H10 / СН4, С2H6,
Полюсті коваленттік байланысы бар ... қосылыстар: CCI4, CH3CH2NH2 / CH2=CH-Cl, CH3OCH3
р,р-Түйіндесуі тән:Винилхлоридке / Стиролға
Р
Реакция өнімдері: \s Пропан / Этан
Реакция нәтижесінде түзілетін өнім: \s Бұл өнімді каучук алуға пайдаланады / Бұл өнімді алғаш рет Лебедев синтездеді
Реакция өнімдерінің дұрыс аталуы: \sМетилацетат және натрий хлориді/Метил этаноат және натрий хлориді
С
Сірке қышқылымен изомерлі қосылыс:HCOOCH3 / Метилметаноат
Соңғы өнiм: Бутадиен -1,3 / Дивинил
Соңғы өнiм: Бутадиен-1,3 / Дивинил
Соңғы өнiм: Ацетон + метаналь / Диметилкетон + формальдегид
Соѕғы өнiм: 2 мольсiрке қышқылы / 2моль этан қышқылы
Соңғы өнiм: Бутанол-2 / Метилэтилкарбинол
Соңғы өнім: 2-бромбутан+ KOH(спирт) X Диметилэтилен / Бут-2-ен221361010604400
Соңғыөнiмі: 2-нитро-2-метилбутан / Диметилэтилнитрометан
Спирттердің еѕ маңызды өкілдері: Метанол / Н-пропанол
Спирттердің тотығуы арқыл альдегидтер мен кетондардың алынуы: \s\s
Сутекті байланыстарын шығаратын қосылыстар: Амин / Карбон қышқыл
Т
Таутомерия қай қосылысқа сипаттама болады:Нитроэтан / Ацетон
Тұрақты радикалдарға жатады: Аллил-радикал / Трет-бутил-радикал
Тармақталған пентан: Тетраметилметан / 2,2-Диметилпропан
Ү
Үштік байланыс табиғаты сипатталады: Жоєары поляризациялануымен / SP – гибридизациямен
Үшномеклатурабойыншааталуы: \s2,2-Диметилпропан-1-oл / Неопентиловый спирт
Ц
Циансутектіңальдегидке қосылу механизмінің негізгі стадиясы:Циансутектіңцианид-ионға айналуы / Алкоксид-ионның түзілуі
Цис-, транс- изомері мүмкін қосылыстар:Метил-2-бут-2-ен / Гекс-2-ен
Э
Электрофилді бөлшектер: Сутек катионы / Нитроний катионы
Элимирлену реакцияларына түседі: Дигалогеналкандар / Спирттер
Этилдиметилкарбинолды Гриньяр реактивімен мыналарды алуға болады: Ацетон + C2H5MgBr / Метилэтилкетон + CH3MgBr

Приложенные файлы

  • docx 26524524
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий