ОРГАНИ ЧУТТЯ.

ОРГАНИ ЧУТТЯ.

1. На мікропрепараті очного яблука плода виявлено ушкодження судинної оболонки. Який ембріональ ний матеріал у процесі розвитку ока, імовірно, був ушкоджений?
A. Ектодерма.
B. Мезенхіма.
C. Ендодерма.
D. Зовнішній шар зорового бокала.
E. Внутрішній шар зорового бокала.
2. На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається недороз винення переднього епітелію рогівки. Частина якого зародкового листка, імовірно, була уражена в процесі ем бріонального розвитку?
A. Мезодерми.
B. Ендодерми.
C. Ектодерми.
D. Зовнішнього шару зорового бокала.
E. Внутрішнього шару зорового бокала.
3. Внаслідок лазерної корекції зору по лінії надрізу руйнується ба гатошаровий плоский епітелій рогів ки. За рахунок яких клітин відбу вається регенерація цього епітелію?
A. Базальних епітеліоцитів.
B. Остистих епітеліоцитів.
C. Фібробластів.
D. Фіброцитів.
E. Лімфоцитів.
4. Хворий, що приймав великі дози стрептоміцину, втратив слух. Функція яких клітин внутрішнього вуха була ушкоджена в цьому разі?
A. Клітин-стовпів.
B. Фалангових.
C. Волоскових.
D. Клітин Дейтерса.
E. Сполучнотканинних.
5. На гістологічному препараті очного яблука видно структуру, що має вигляд двоопуклого утвору, сполученого з війковим тілом за допомогою волокон війкового пояска, зверху вкритий прозо рою капсулою. Назвіть цю структуру.
A. Склера.
B. Склисте тіло.
C. Війкове тіло.
D. Рогівка.
E. Кришталик.
6. При дефіциті вітаміну А в лю дини відбувається порушення сутінко вого зору. Вкажіть клітини, яким нале жить означена фоторецепторна функція.
A. Мультиполярні нейрони.
B. Горизонтальні нейроцити.
C. Колбочкові нейросенсорні клі тини.
D. Паличкові нейросенсорні клі тини.
E. Гангліонарні нервові клітини.

7. У боксера після отриманої травми носа відзначається порушен ня нюху. Ушкодження яких клітин може призвести до втрати нюху?
A. Нейросенсорних.
B. Підтримуючих епітеліоцитів.
C. Базальних епітеліоцитів.
D. Війчастих епітеліоцитів.
E. Мікроворсинчастих епітеліо цитів.
8. При обстеженні окуліст з'я сував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений кольори, а іншу кольорову гаму сприймає нормально. З порушен ням функції яких структур сітківки це пов'язано?
A. Амакринних нейронів.
B. Паличкових нейронів.
C. Мультиполярних нейронів.
D. Колбочкових нейронів.
E. Горизонтальних нейронів.
9. У хворого, 14 років, спостеріга ється порушення сутінкового зору. Яко го вітаміну недостатньо в організмі?
А. В12.
в.вг
С.В..
D. С.
E. А.


10. У хворого пошкоджено війко ве тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?
A. Світлочутливого.
B. Світлопровідного.
C. Акомодаційного.
D. Захисного.
E. Трофічного.
11. У гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Яке утворення характери зується цією морфологічною ознакою?
A. Війкове тіло.
B. Рогівка.,
C. Судинна оболонка.
D. Райдужка.
E. Сітківка.
12. На електронній мікрофото- грамі органа чуття видно волоскові клі тини, на апікальній частині яких розмі щуються короткі мікроворсинки стереоцилії та полярно розташована кіноцилія. Для якого органа чуття характерні ці клітини?
A. Рівноваги.
B. Зору.
C. Нюху.
D. Слуху.
E. Смаку.

13. Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив слух. Які клітини спірального органа ушкоджені?
A. Рецепторні волоскові.
B. Фалангові.
C. Зовнішні підтримуючі.
D. Внутрішні підтримуючі.
E. Клітини-стовпи.
14. Унаслідок точкового крово виливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. У якому місці сітківки стався крововилив?
A. У райдужній частині сітківки.
B. У циліарній частині сітківки.
C. У жовтій плямі.
D. У сліпій плямі.
E. У судинній оболонці.
15. У хворого на глаукому спос терігається підвищення внутрішньооч- ного тиску при нормальній секреції водянистої вологи циліарним тілом. З пошкодженням яких структур стінки очного яблука пов'язане порушення відтоку рідини з передньої камери?
А. Заднього епітелію рогівки.
B. Циліарного тіла.
C. Судинної оболонки.
D. Війкового м'яза.
E. Венозного синуса.

16. Під час обстеження окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє си нього та зеленого кольорів, а інші ко льори гами сприймає нормально. З порушенням функції яких структур сітківки це пов'язано?
A. Колбочкових нейронів.
B. Паличкових нейронів.
C. Мультиполярних нейронів.
D. Амакринових нейронів.
E. Горизонтальних нейронів.
17. У гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Для якого утворення харак терна ця морфологічна ознака?
A. Судинної оболонки.
B. Циліарного тіла.
C. Рогівки.
D. Райдужки.
E. Сітківки.
18. У препараті, забарвленому методом імпрегнації сріблом, виявля ються клітини грушоподібної форми з добре вираженими 2 3 дендрита ми. Яка структура досліджується?
A. Спинномозковий вузол.
B. Спіральний орган внутрішньо го вуха.
C. Сітківка органа зору.
D. Кора головного мозку.
E. Кора мозочку.
19. При дефіциті вітаміну А в людини відбувається порушення сутінкового зору. Які клітини виконують зазначену фоторецепторну функцію?
A. Біполярні нейрони.
B. Горизонтальні нейроцити.
C. Колбочкові нейросенсорні клі тини.
D. Паличкові нейросенсорні клі тини.
E. Гангліонарні нервові клітини.
20. На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається ушкод ження рогівки. Частина якого зарод кового листка була уражена в про цесі ембріонального розвитку?
A. Мезодерми.
B. Ендодерми.
C. Ектодерми.
D. Дерматому.
E. Нефротому.

21. Під час обстеження дна оч ного яблука офтальмолог особливу увагу звернув на центральну ямку
І сітківки. Що це за ямка?
А. Сліпа пляма.
B. Жовта пляма.
С. Місце виходу оптичного нерва.
D. Ділянка, де вени сітківки вихо-
Е. Ділянка, що не містить фоторе-цепторних клітин.
22. У хворого розвинулося по мутніння кришталика, або катаракта. З порушенням яких структур це по в'язано насамперед?
A. Епітелію кришталика.
B. Кришталикових волокон.
C. Відростків війчастого тіла.
D. Капсули кришталика.
E. Війкового пояска.

23. На гістологічному препараті очного яблука видно структуру, що має вигляд двоопуклого утвору, спо лученого з циліарним тілом за допо могою волокон війкового пояска, звер-ху вкритий прозорою капсулою. Яка це структура?
A. Кришталик.
B. Склисте тіло.
C. Війкове тіло.
D. Рогівка.
E. Склера.
24. У хворого травмована рогівка ока. Через деякий час вона відновилася. За рахунок чого відбулась її регенерація?
A. Клітини базального та шипу ватого шарів.
B. Власної речовини рогівки.
С. Базальної мембрани.
Д. Плоских клітин.
Е. Заднього епітелію.


1.При обстеженні окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений колір, при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З якими структурами сітківки це пов'язано?
A. Горизонтальні нейрони
B. Паличкові нейрони
C. Біполярні нейрони
D. Амакринні нейрони
E. Колбочкові нейрони2. На електронній мікрофотографії представлена клітина нейтрального походження. Термінальна частина периферичного відростка клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнених мембранних дисків. Яка це клітина?
A.Паличкова зорова клітина
B.Нейрон передніх рогів спинного мозку.
C.Біполярні нейрони
D.Нейрони спинномозкового вузла
E.Колбочкова зорова клітина


3.Який компонент очного яблука входить до акомодаційного апарату ока?
A. Сітківка
B.Скловидне тіло.
C.Склера
D. Ціліарний м”яз
E.Рогівка


4.До оболонок рогівки входять епітелії різних типів. До якої групи відноситься задній епітелій рогівки?
A. Одношаровий кубічний
В.Одношаровий плоский
C.Одношаровий призматичний
D.Одношаровий війчастий
E.Перехідний


5. Діоптричний апарат ока відповідає за явище світлозаломлення. Який компонент входить до складу діоптричного апарату ока?
A. Склера
B.Циліарне тіло
C. Кришталик
D.Сітківка
E.Судинна оболонка

6.В сітківці є зона найкращого бачення та сліпа пляма. Сліпа пляма сітківки знаходиться в:
A Пігментному шарі сітківки
B.Внутрішньому сітчастому шарі сітківки
C.Зовнішньому сітчастому шарі сітківки
D.Гангліонарному шарі сітківки
E. Ділянці виходу диску зорового нерва7.Внаслідок тривалого перенапруження зору погіршується здатність бачити віддалені предмети.
Цей стан називається спазмом акомодації і обумовлений:
A. Дисфункцією сітківки
B.Спазмом судин власне судинної оболонки
C. Надмірним скороченням циліарного м”яза
D.Травмою рогівки
E.Травмою коньюктиви8.Мейбомієва залоза повіки по своїй морфології відповідає:
A Слізній залозі
B.Видозміненій потовій залозі
C.Видозміненій сальній залозі
D.Білковій залозі
E.Слизовій залозі


9. На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка, ймовірно, була уражена в процесі ембріонального розвитку?
A. Ентодерми
B. Ектодерми
C.Мезодерми
D.Зовнішнього шару очного келиха
E.Внутрішнього шару очного келиха10.Внаслідок лазерної корекції зору по лінії надрізу руйнується багатошаровий плоский епітелій рогівки.
За рахунок яких клітин відбувається регенерація епітелію?
A.Базальних епітеліоцитів
B.Остистих епітеліоцитів
C.Фібробластів
D.Фіброцитів
E.Лімфоцитів


1.Оболонка очного яблука має такі шари:багатошаровий плоский незроговілий епітелій, передню пограничну пластинку, власну речовину, заднюю пограничну пластинку, одношаровий плоский епітелій. Яка це оболонка?
A.власне судинна
B.склера
C.рогівка
D.райдужина
E.циліарний м”яз

2.Порожнина очного яблука розташована за райдужкою. Це:
A.передня камера ока
B.задня камера ока
C.склиста камера
D.Шлемів канал
E.Циліарне тіло

3.Зовнішній ядерний шар сітківки ока утворений:
A.тілами палочкових і колбочкових нейронів
B.тілами біполярних нейронів
C.аксонами горизортальних нейронів
D.дендритами гангліозних нейронів
E.аксонами біполярних нейронів

4.Ділянка сітківки побудована лише з нервових волокон. Це:
A.жовта пляма
B.оптична частина сітківки
C.сліпа частина сітківки
D.зона найкращого бачення
E.сліпа пляма.

5.Де розташована венозна пазуха склери (канал Шлемма)?
A.У власне судинній оболонці
B.Дялянка преходу склери в рогівку
C.В рогівці
D.В скло видному тілі
E. В передній камері ока.

6.Яка пластинка не входить до власне судинної оболонки ока?
A.надсудинна пластинка
B.судинна пластинка
C.судинно-капілярна пластинка
D.базальна мембрана
E. одношаровий кубічний епітелій

7. Яку функцію виконує райдужина?

A.Світлозаломлювальну
B.Фотосенсорну
C.Функцію діафрагми ока
D.Зволожувальну
E.Захисну

8.Який шар не входить до складу райдужини?

A.передній епітелій
B.зовнішній пограничний шар
C.судинний шар
D.фотосенсорний шар
E.внутрішній пограничний шар

9. В сітківці міститься певний тип нейронів, що не мають аксонів. Які це клітини?
A .радіальні гліоцити
B.паличкові клітини
C.колбочкові клітини
D.амакринові клітини
E.горизонтальні клітини

10.Які з прелічених залоз є видозміненими війковими потовими залозами?
A. залози Цейса
B.залози Молля
C.залози Мейбомія
D.слізні залози
E.келихоподібні клітини


15

Приложенные файлы

  • doc 26523832
    Размер файла: 77 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий