ЗРАЗОК СТАТУТУ ТОВАРСТВА ТОВ

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

районна Зборами засновників, учасників
державна адміністрація протокол № ____________________
м.___________________№ від "______ "_____________р
від "_______"_________________р. Голова зборів_______________
Заступник голови ________________ ___________________________


ЗРАЗОК СТАТУТУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«____________________________»


1. Загальні положення
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "____________________________________________"
яке надалі буде називатися "Фірма", створюється на підставі законодавства України та рішення засновників, учасників, організаторів фірми (протокол № від " " 20___р.)
1.2. Засновниками та учасниками фірми є особи:
юридичні ____________________________
фізичні ____________________________
1.3. Фірма користується правом юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства і створюється на необмежений строк.
Вона має самостійний баланс, розрахунковий та інші (в тому числі й валютний) рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, штампи, круглу печатку з власним найменуванням, фірмові бланки, товарні знаки, емблему та інші реквізити.
1.4. Фірма працює на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування та самоуправління.
1.5. Фірма має право:
займатися всіма видами діяльності, викладеними у цьому статуті як на території України, так і за кордоном, і виробляти та реалізувати продукцію, здійснювати роботи і послуги, вступати у господарсько-комерційні відносини як з юридичними, так і фізичними особами, в тому числі іноземними;
придбавати, відчужувати рухоме та нерухоме майно, брати і здавати його в оренду;
всю діяльність здійснювати на власних та орендних виробничих площах як на території України, так і за її межами:
укладати як на території України, так і за кордоном різні угоди, в тому числі купівлі-продажу, постачання, оренди, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, збереження, спільної зовнішньоторговельної діяльності, кредитні, вексельні та інші операції, брати участь у торгах, давати гарантії, придбавати та надавати право на охоронні документи та їхнє використання;
випускати власні цінні папери, акції та придбавати цінні папери, акції інших підприємств, організацій, установ;
брати участь своїми коштами в акціонерних, спільних та інших підприємствах, у тому числі за участю іноземних, юридичних та фізичних осіб;
здійснювати експортно-імпортні операції, користуватися послугами сторонніх організацій, займатися посередницькою діяльністю;
відкривати та використовувати рахунки для проведення грошових операцій у національній та іноземній валюті в банках України та інших держав; провадити конвертацію грошей згідно з чинним законодавством;
реалізувати товари як за готівку, так і за безготівковим розрахунком чи бартером;
одержувати від національних, комерційних, валютних банків України та інших держав довго -, середньо - та короткострокові кредити, в тому числі валютні; надавати позики, кредити іншим фірмам, організаціям, фізичним особам; створювати структурні підрозділи, які відповідали б цілям і видам діяльності фірми;
створювати цехи, майстерні, бюро, дільниці, відділення, інші господарчі структурні підрозділи;
організовувати малі підприємства, філії, представництва, дочірні підприємства не тільки в Україні, а й за кордоном;
виступати засновниками чи учасниками підприємств, господарських товариств будь-яких форм власності, різноманітних об'єднань, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території Україну та за її межами;
створювати постійні та тимчасові колективи для виконання робіт та видів діяльності, що передбачені статутом, затверджувати штати фірми, її структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці застосовувати систему контрактів при наймі працівників на роботу;
згідно зі статутом розробляти методики, інструкції, положення та інші документи, необхідні для організації і здійснення власної діяльності.
Для ефективного функціонування фірмі надаються також права, які викладено в законах України "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про приватизаційні папери" та ін., установчому договорі та цьому статуті. Фірма несе обов'язки, передбачені цими документами, здійснює інші права, надані чинним законодавством України та міжнародними законодавчими актами.
Держава, її органи не несуть відповідальності за обов'язки фірми. Фірма не відповідає за обов'язки держави, її органів.
Юридична адреса фірми:_________________________________________________________
Повне найменування фірми:______________________________________________________
Скорочене найменування фірми:______________________________________________________
2. Мета та предмет діяльності фірми
2.1. Основна мета фірми виробництво та збут власної продукції, робіт, послуг, насичення ринку високоякісними товарами, сприяння розвитку науково-технічного прогресу та впровадженню його результатів у суспільне виробництво і на основі одержаного прибутку задоволення економічних та соціальних інтересів працівників, засновників, власників майна фірми.
2.2. Предметом діяльності фірми є:________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(перелік видів підприємницької діяльності)
3. Майно фірми
Фірма є власником майна, переданого засновниками, учасниками, продукції, виробленої в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, а також іншого майна, яке придбане на підставах, передбачених законодавством.
Для забезпечення діяльності фірми за рахунок внесків засновників, учасників створюється статутний фонд у розмірі ______________грн.
Внески можуть бути зроблені у вигляді будівель і споруд, обладнання, інших матеріальних цінностей, цінних паперів, об'єктів інтелектуальної власності.
Статутний фонд може бути збільшений за рахунок додаткових вкладів та відрахувань від прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності.
Зменшення розміру статутного фонду за наявності заперечень кредиторів не допускається. Внесення змін у статутний фонд фірми здійснюється за рішенням зборів учасників.
Джерелами формування майна фірми є:
статутний фонд, переданий фірмі засновниками, учасниками у порядку та обсягах, визначених установчим договором;
доходи, одержані фірмою від господарської діяльності;
доходи від реалізації цінних паперів:
кредити банків та інші позичкові кошти:
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;
інші джерела, не заборонені законодавством.
Учасники фірми несуть майнову відповідальність за зобов'язаннями фірми в межах своїх часток у статутному фонді.
Фонди фірми утворюються згідно з чинним законодавством, цим статутом та установчим договором. Невикористані в поточному році кошти переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.
Фірма може повністю або частково викуповувати орендоване майно. Умови, порядок та строки викупу визначаються відповідними умовами. Викуп орендованого майна може бути здійснено в формі одноразової сплати або кількох внесків.
Майно фірми підлягає страхуванню за рішенням зборів учасників та відповідно до чинного законодавства.
Кошти фірми використовуються на:
організацію, розвиток та розширення виробничої діяльності, оплату праці працівників фірми;
участь у роботі спільних підприємств;
купівлю акцій та інших цінних паперів;
вирішення питань соціального розвитку, в тому числі поліпшення умов праці, життя та здоров'я працівників фірми;
та інші цілі.
4. Органи управління
Управління фірмою здійснюється відповідно до статуту з поєднанням прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.
Фірма самостійно визначає структуру управління та встановлює штати.
Взаємовідносини між засновниками, учасниками здійснюються відповідно до статуту фірми, установчого договору та чинного законодавства України
Засновниками та учасниками фірми на добровільних засадах можуть бути як українські, так і зарубіжні підприємства, організації, що мають статус юридичної особи, а також українські та іноземні громадяни. Юридичні особи і громадяни можуть виступати також засновниками-спонсорами.
Органами управління фірми є:
вищий орган управління, через який у прийнятті рішень беруть участь власники;
виконавчий орган, який формується вищим органом і здійснює керівництво його поточною діяльністю;
контролюючий орган, який здійснює ревізію фінансово-господарської діяльності фірми.
За рішенням вищого органу можуть бути створені й інші ланки управління.
Вищим органом управління є збори учасників. У зборах мають право брати участь всі учасники товариства, незалежно від їхнього внеску до статутного фонду фірми.
Кількість голосів кожного з учасників встановлюється пропорційно його вкладу до статутного фонду фірми.
До компетенції зборів учасників належить:
визначення основних напрямків діяльності фірми, затвердження планів та звітів про їх виконання;
прийняття статуту і внесення до нього змін та доповнень;
прийняття регламенту роботи вищого органу;
розгляд положень про дирекцію, ревізійну комісію, інші структурні підрозділи;
встановлення обсягів додаткових внесків та порядку їх внесення засновниками;
визначення організаційної структури фірми;
обрання генерального директора;
обрання та відкликання членів дирекції та ревізійної комісії;
визначення фондів, порядок їх формування та використання;
розподіл прибутку фірми;
розгляд пропозицій про створення нових підприємств, організацій, філій та представництв;
прийняття рішень про вступ фірми в асоціації, союзи, концерни та інші об'єднання;
вирішення питання про придбання фірмою частки учасника;
прийняття рішень про припинення діяльності фірми, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Рішення вищого органу є обов'язковими для виконання всі засновниками, учасниками фірми. Збори веде голова зборів.
Виконавчим органом фірми є дирекція. До її компетенції належать питання поточної діяльності фірми з організації як внутрішньої роботи, так і зовнішньоекономічної діяльності.
Виконавчий орган очолює генеральний директор, який обирається (призначається) зборами учасників.
Як керівник виконавчого органу генеральний директор виконує такі функції:
самостійно вирішує всі питання діяльності фірми, за винятком тих, які є компетенцією зборів учасників;
без доручення діє від імені фірми, представляє її інтереси;
розпоряджається майном фірми, укладає договори, видає доручення, затверджує положення, інструкції, підписує звіти, грошові документи;
вступає в господарські відносини з підприємствами, організаціями, громадянами на підставі укладених договорів, установчого договору та цього статуту;
здійснює контроль за виконанням рішень зборів учасників;
виступає позивачем та відповідачем у судах, арбітражних судах;
відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки фірми, в тому числі валютні;
затверджує штат фірми, видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників фірми;
здійснює права і несе обов'язки згідно з установчим договором, статутом та законами України.
Підрозділи фірми очолюють керівники, призначені генеральним директором. Головний (старший) бухгалтер фірми призначається на посаду та звільняється з неї генеральним директором відповідно до встановленого порядку.
Функціональні обов'язки та компетенція засновника генерального директора, керівників структурних підрозділів визначаються відповідними положеннями і посадовими інструкціями, затвердженими генеральним директором фірми.
4.10. Контролюючим органом фірми є ревізійна комісія, яка обирається зборами учасників і підпорядкована їм. Порядок її діяльності, кількісний склад і компетентність затверджуються зборами учасників згідно зі статутом фірми. Контролюючий орган очолює голова ревізійної комісії.
5. Виробничо-господарська діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність
5.1. Фірма самостійно планує основні напрямки своєї діяльності й визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, надані послуги, соціального розвитку фірми, підвищення прибутку.
Відносини фірми з іншими суб'єктами підприємницької діяльності здійснюються на підставі договорів (угод).
Фірма реалізує свою продукцію, послуги за цінами і тарифами, які встановлюються нею самостійно або на договірних засадах.
Фірма має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України на підставі валютної самоокупності та самофінансування.
Економічні зв'язки з іноземними підприємствами, міжнародними організаціями, іноземними громадянами фірма здійснює на принципах взаємної вигідності та рівноправності.
Основними видами зовнішньоекономічної діяльності фірми є_____________________________ _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ______
(перелік)
Для проведення експортно-імпортних операцій фірма відкриває валютний рахунок, вільно вибирає банківсько-кредитні установи, які вестимуть валютні рахунки та рахунки з іноземними суб'єктами. Всі операції здійснюються відповідно чинному законодавству України.
Валютна виручка зараховується на валютний рахунок фірми і використовується нею самостійно. Валютні відрахування до державного та місцевого бюджетів здійснюються з валютної виручки фірми після відрахування прямих витрат, виконаних нею зі своїх валютних коштів.
Фірма відповідає своїм майном перед іноземними партнерами за невиконання договірних зобов'язань зі своєї сторони.
5.10. З метою забезпечення стабільності фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, фірма укладає договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.
6. Трудові відносини та соціальний розвиток
6.1. Трудовий колектив фірми це всі громадяни, які беруть участь в її діяльності на підставі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини працівника з фірмою.
Фірма здійснює організацію та регулювання праці, заходи щодо забезпечення трудової та виробничої дисципліни, охорони пращ, виконання правил санітарії та техніки безпеки згідно з чинним законодавством України.
Фірма самостійно визначає загальну кількість працюючих, їхній професійний та кваліфікаційний склад, форми, системи і розміри оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток, залучення до роботи тимчасових працівників та тих, які працюють за сумісництвом.
Трудові доходи працівників фірми визначаються їхнім особистим трудовим внеском у кінцевий результат роботи, максимальними розмірами не обмежуються і регулюються податками.
Збори учасників товариства разом із трудовим колективом можуть встановлювати додатково, порівняно з чинним законодавством, трудові й соціально-побутові пільги для його працівників, окремих категорій чи службовців.
Робота у фірмі зараховується у трудовий стаж відповідно до чинного законодавства.
Працівники фірми мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачено законодавчими актами. Фірма гаранту своїм працівникам заходи щодо соціального страхування, розвиток матеріальної бази соціальної сфери, в тому числі житлового будівництва, створення умов для здорового побуту і відпочинку працівників та їхніх сімей.
7. Розподіл прибутку та відшкодування збитків
Прибуток фірми утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку фірми сплачуються відсотки за кредити банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні фірми, яка відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.
З чистого прибутку за визначеними фірмою нормативами утворюються: фонд розвитку виробництва, науки і техніки, фонд соціального розвитку, єдиний фонд оплати праці, резервний фонд, який має бути не меншим ніж 25 % від статутного. У разі потреби фірма може створювати інші фонди.
Порядок утворення та використання цих, а також інших фондів, необхідних для здійснення діяльності фірми, визначається положенням, що затверджується загальними зборами учасників.
Прибуток, який підлягає розподілу між засновниками, учасниками фірми, розподіляється пропорційно до їхніх часток, внесених до статутного фонду.
За рішенням засновників та зборів учасників частина прибутку може спрямовуватися на збільшення статутного фонду.
Збитки фірми відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо його коштів не вистачає за рахунок інших коштів, які має фірма, а в разі недостатності за рахунок реалізації майна фірми. Рішення про джерела покриття збитків приймається зборами учасників.
Учасники несуть відповідальність за діяльність фірми в мц. жах своїх часток у її майні. Фірма не відповідає за особистими зобов'язаннями своїх учасників.
8. Облік, звітність та контроль
Фірма здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.
Контроль за окремими сторонами діяльності фірми здійснюється державною податковою службою та іншими органами згідно з чинним законодавством України.
Перевірка фінансової діяльності фірми може здійснюватися офіційно зареєстрованими аудиторськими організаціями.
Фірма має право не виконувати вимог контролюючих органів з питань, які не входять до їхньої компетенції, і не ознайомлювати з матеріалами, що не є предметом контролю.
Фінансовий рік фірми встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року.
9. Реорганізація та ліквідація фірми
Припинення діяльності фірми відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
Реорганізація фірми відбувається за рішенням зборів учасників. При реорганізації фірми вся сукупність прав та обов'язків переходять до правонаступників.
Фірма ліквідується:
після закінчення строку, на який вона створювалася;
за рішенням зборів учасників;
на підставі рішення суду або арбітражного суду в разі визнання її банкрутом, за поданням банківських органів у випадку її неплатоспроможності, за поданням органів, що контролюють її діяльність;
у зв'язку з іншими підставами, передбаченими установчими документами та чинним законодавством України.
Ліквідація фірми здійснюється ліквідаційною комісією, створеною зборами учасників або органом, що прийняв рішення про ліквідацію фірми.
Майно фірми, кошти після розрахунків з бюджетом, кредиторами, оплати праці працівників розподіляються між засновниками, учасниками пропорційно до їхніх часток у майні фірми, а також у порядку і на умовах, передбачених установчими документами фірми та законодавчими актами України.
Майно, яке було передано фірмі учасниками у користування, повертається їм у натуральній формі без винагороди.
9.6. Ліквідація фірми вважається завершеною, а фірма такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
9.7. Спори фірми з юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними, розглядаються згідно з чинним законодавством України.


Засновники, учасники юридичні особи_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(перелік учасників, їхні підписи і печатка)Засновники, учасники фізичні особи_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(перелік учасників, паспорт серія, №, дата видачі, підписи)

13PAGE 15


13PAGE 14115

Приложенные файлы

  • doc 26484439
    Размер файла: 90 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий