1 жауап


Азаматтық іс жүргізу құқығы
2017
1 дұрыс жауапты
Азаматтық сот өндірісінің түрлері:\ерекше талап қою бойынша іс жүргізу
Азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға жатпайды:\мемлекет органнан жеке құрылыска жер учаскесін бөлу туралы арыз
Азаматтық сот ісін жүргізуде кадағалау кіммен жүзеге асырылады:\Облыс прокурорымен және оған теңестірілген прокурормен
Азаматтық іс жүргізу әдістері:\Диспозитивтік әдісі
Азаматтық іс жүргізу дәлелдеуінің құрылымы:\қызметінің мазмұны
Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымы:\Азаматтық іс жүргізу мен азаматтық іс жүргізу құқығының маңызды проблемалары бойынша ғылыми білімдердің жиынтығы
Азаматтық іс жүргізу құқығы келесі саладағы қоғамдық қатынастарды реттейді:\Азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүргізу
Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көзі:\Жоғарғы Соты нормативтік қаулысы
Азаматтық іс жүргізу құқығының реттеу пәні:\Судья мен прокурор арасындағы қатынас
Азаматтық іс жүргізудегі сот тапсырмасының түсінігі:\басқа қалада дәлелдемелер жинау қажеттігі туралы өтінішті қанағаттандырған жағдайда тиісті сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді
Азаматтық іс жүргізудегі тараптар:\Азаматтық іс жүргізудің негізгі субъектілері, оларсыз талап қоюмен іс жүргізу мүмкін емес
Азаматтық іс жүргізудегі ұйымдастырушылық принцип:\сотта істі қараудың жариялылық принципі
Азаматтық іс жүргізудің түсінігі:\азаматтық істерді қарауда сот және басқа процеске қатысушылар әрекеттері
Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастарының пайда болу негіздері:\құқық субъектілік
Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың кұрамына кіретін процеске қатысушы:\талап қоюшы
Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың құрамына кіретін процеске қатысушы:\үшінші тұлға
Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың құрамына кіретін процеске қатысушы:\даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға
Азаматтық істер бойынша сот қаулылары:\Ұйғарым
Азаматтық істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру негіздері:\егер жауапкердің мекен жайы хабарсыз болғанда, жауапкер істі өзі тұратын жердің сотына беруі туралы өтінішхат берсе
Азаматтық істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру негіздері:\істі аталған сотта қарау кезінде оның істің соттылық ережелерін бұза отырып қабылданғаны анықталса
Азаматтық істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру негіздері:\істі аталған сотта қарау кезінде оның істің соттылық ережелерін бұза отырып қабылданғаны анықталса
Азаматтық істі бірінші сатыдағы сотта қараудың бөлімдері:\шешім шығару және оны жариялау
Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу жүргізіледі:\арызды қабылданғаннан және істі қозғағаннан кейін судья іс қарауға істі әзірлейді
Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу жүргізіледі:\әрбір іс бойынша
Апелляциялық қараудың нысанасы (пәні):\Материалдық кұқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығы
Апелляциялық қараудың нысанасы (пәні):\Істің накты мән-жайының анықталуы
Басқа тұлғаның құқықтарын қорғау мақсатында берілген арыздан мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары бас тартуының құқықтық салдары:\Бұл тұлға азаматтық процеске өзі қатыса алады
Борышкерге сот бұйрығының көшірмесін жіберу:\Борышкер бұйрықтың көшірмесін алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде талапқа келіспеген қарсылығын бұйрық шығарған сотқа жіберуге құкылы
Бір ай мерзім ішінде қандай азаматтық іс қаралып, шешілуге тиіс:\алимент өндіріп алу туралы
Бірінші сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, наразылықты алғаннан кейінгі әрекеттері:\істі апелляциялық сатыға жіберу
Бірінші сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, наразылықты алғаннан кейінгі әрекеттері:\шағымның, наразылықтың көшірмелерін іске қатысушы адамдарға жіберу
Бірінші сатыдағы соттың қағидаларды сақтауы \Диспозитивтілік қағидасының сақталуы
Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның процеске кіру шарттары:бірінші сатыдағы соттың шешімі шыққанға дейін процеске кіру
Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның құқығы болып табылмайды:\татуласу келісімін жасау құқығы
Жазбаша дәлелдеме:\Құжаттар
Жалпы ережелер бойынша бірінші саты ретінде азаматтық істерді қарайтын соттар:\аудандық соттар
Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қаралмайды:\Заңды күшіне енбеген сот шешімі
Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот актісін қайта қарау жөніндегі процеске арыз берушінің немесе іске қатысушы адамдардың келмеуі салдары:\арызды қарауга кедергі болмайды
Жаңадан анықталған мән-жайлар:\Тараптарға белгісіз болған
Жаңадан ашылған мән-жайлар:\Жаңа мән-жайлар
Жаңадан ашылған немесе мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін сот актілері:\Заңды күшіне енген шешімдер
Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы іс кімнің арызы бойынша қозғалады:\талап қоюшының
Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы іс кімнің арызы бойынша қозғалады:\жауапкердің
Заңды күшіне енген сот актілеріне өтініш беруге құқығы бар тұлғалар:\Үшінші тұлғалар
Кассациялық сатысында істі қарау барысындағы іс-әрекеттер:\төрағалық етуші сот отырысын ашады және қарауға жататын істі, бұл үшін негіз болған процестік құжатты, сот құрамын және іске қатысатын, сот отырысында отырған адамдарды жариялайды, олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді
Кассациялық шағымға қол қояды:\Шағым беріп отырған адамның өкілі
Кассациялық шағымдану құқығы келесі тұлғаларға тиесілі:\Іске қатысушы тұлғаларға
Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған аудан аралық соттардың соттауына жататын азаматтық істер:\Ата-ана кұқықтарынан айыру туралы істер
Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың соттауына жататын азаматтық істер:\Баланың тұрғылыкты жерін анықтау туралы істер
Куәларды сот отырысы залынан шығару:\Сот отырысы аяқталған соң куәларды жібереді
Куәлік жауап беру міндетінен босатылады:\жұбайы (зайыбы)
Қазақстан Республикасы соттары айрықша кұзыреті бойынша шетелдік тұлғалар қатысканда қарайтын істер:\Егер ерлі-зайыптылардың екеуінің де Қазақстан Республикасында тұрғылыкты жері болса, қазақстандық азаматтардың шетелдік азаматтарымен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некесін бұзу туралы істер
Қазақстан Республикасы соттары айрықша құзыреті бойынша тұлғалар қатысқанда қарайтын істер:\Егер ерлі-зайыптылардың екеуінің де Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері болса, қазақстандық азаматтардың шетелдік азаматтарымен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некесін бұзу туралы істер
Қазақстан Республикасының соттары шетелдік тұлғалар қатысатын істерді қарау шектері:\Қазақстан Республикасының аумағында жауапкер-ұйым орналасқан болса
Қазақстан Республикасының соттарына жүгінуге құкылы шетелдік тұлғалар:\Шетелдік азаматтар
Қандай санаттағы істер ерекше іс жүргізудегі істерге жатпайды:\алимент өндіріп алу туралы істер
Қандай істер қысқартылған мерзімде қаралып шешіледі:\жұмысын қалпына келтіру туралы
Қарсы талап қою:\Жауапкер сот талқылауына дайындау аяқталғанға дейін қарсы талап қоя алады
Қарсы талап қою:\Жауапкер істі сот талқылауына дайындау аяқталғанға дейін қарсы талап қоя алады
Құқық туралы дау шешу үшін бұзылған немесе даулы субъективтік құқықты немесе заңмен қорғалатын мүддені қорғау туралы талап қою арқылы тұлғаның сотқа жүгінуі:\заматтық іс қозғау тәсілі
Маңызы бар фактілердің бар екендігін растайтын немесе жоққа шығаратын дұрыс (шын) мәліметтер алу үшін сот қандай дәлелдеу түрлерін қолдануға құқылы:\куәлардың айғақтарын
Мемлекеттік баж қайтарылмайды:\Талап қоюшы талап қоюдан бас тартқанда
Мемлекеттік баж төлеуден босатылады:\Алименттерді өндіріп алу туралы талаптар бойынша қоюшылар
Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының азаматтық іс жүргізушілік құқықтары:\олар іске қатысушы түлғалардың іс жүргізу құқықтарын пайдаланады
Мүліктік даулар бойынша талап арыздардың бағасы кіммен анықталады:\Жалпы ереже бойынша талап қоюшы көрсетеді, көрсетілген баға шын мәніндегі бағаға сәйкес келмесе, судья айқындайды
Өкілдің жалпы құзыреті:\дәлелдемелерді сотқа ұсыну
Өкілдің жалпы өкілеттігі:\сотқа жазбаша және ауызша түсінік беру
Прокурордың азаматтық іс жүргізуге қатысу нысандары:\прокурор сотқа талап қою арқылы қатысады
Прокурордың қандай міндеті жоқ:\Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге
Прокурордың талап қоюдағы міндететрінің негізгі мақсаты:\Заң бұзушылықты жоюға сот тәртібімен уақытылы және тиімді шара қолдану
Процессуалдық тең катысу:\іске екі немесе бірнеше талапкерлердің немесе жауапкерлердің қатысуы
Сот актілеріне тән белгілер:\Құқық нормалары негізінде және оларға сәйкес қолданумен жасалады
Сот бұйрығы шығарылады:\егер талап нотариат куәландырған мәмлеге негізделген міндеттемелерді орындау туралы
Сот бұйрығы шығарылатын талаптар:\Егер талап нотариатта куәландырылған мәмілеге негізделген міндеттемелерді орындау туралы
Сот бұйрығы:\Судья даусыз болғандықтан арыз бойынша бұйрық шығарады
Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту және қайтару негіздері:\арызға мемлекеттік баж төленбесе
Сот бұйрығының күшін жою үшін борышкер:\Қарсылығын электронды құжат нысанында немесе жазбаша бере алады
Сот жарыссөздеріне қатысушылар:\дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар
Сот жарыссөздеріне қатысушылар:\талап қоюшы мен жауапкер
Сот жарыссөздеріне қатысушылар\талап қоюшы мен жауапкер
Сот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі қағидасы:\судья Қазақстан Республикасының Конституциясына бағынады
Сот төрелігін жүзеге асыруына жәрдемдесушілер:\сот хатшысы
Сот шешімінің атқаратын қызметтері:\Тәрбиелік
Сотқа құрметтеушілік білдіргені үшін азаматтық сот ісін жүргізудегі жауаптылық шаралары:\Заңға қарсы жасалған іс-әрекет үшін бір ғана жауаптылық (не әкімшілік,не қылмыстық) түрі қолданылады
Сотта өкіл бола алмайды:\Өкілді органдардың депутаттары
Сотта іс қарауға істі әзірлеудің әрбір іс бойынша міндетті міндеттері:\істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды айқындау
Соттың бірінші сатысындағы сот отырысы тұратын бөлімдер:\Сот жарыссөздері және прокурордың қорытындысы бөлімі
Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы:\Сот сараптама тағайындаған жағдайда
Сырттай шешімге шағым жасау:\Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді
Сырттай іс жүргізу тәртібі:\Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады
Талап арызды қайтару:\арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе
Талап арыздың мазмұны:\Егер талап қою бағалауға жатса,талап қоюдың бағасы
Талап қоюшының арнайы құқығы:\талаптың нысанасы немесе негіздемесін өзгертуге
Талап қоюшының арнайы құқықтары:\Талаптың негізін, пәнің өзгертуге, талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бас тартуға, талапты қайтаруын сұрауға және бітім келсімге келуге
Талап қоюшының арнайы құқықтары:\Талаптың негізін, пәнің өзгертуге , талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бас тартуға, талапты қайтаруын сұрауға және татуласу келісіміне келуге
Төрағалық етуші сот отырысында қамтамасыз етеді:\Істің барлық мән-жайының толық, жан-жақты және объективті анықталуын
Шетелдік соттардың өз сипаты бойынша орындауды талап өтпейтін шешімдері:\Егер некенің бұзылуы кезінде ерлі-зайыптылардың екеуі де Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрған болса, қазақстандық азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы шешімдері Қазақстан Республикасында танылады
Шешім шығарған сот жіберілген қателерді келесідей тәсілдермен жоя алады:\Шешімді түсіндіру
Іс жүргізу мерзімдерін есептеу жүргізіледі:\АПК 122- бабы І тармағында көзделген тәртіппен
Іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізушілік міндеті:\заңда көзделген жағдайларда мемлекеттік баж төлеу
Іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізушілік міндеті:\талап арыздың көшірмелерін сотқа тапсыру
Істерді қандай сатысындағы сотта қарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады:\касациялық сот сатысында
Істердің қандай санаты ерекше талап қоюмен іс жүргізудегі істер:\нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай даулар туралы
Істі сотта қарауға әзірлеу мерзімі келесі істерде ұзартылмайды:\еңбек қатынастарынан туыңдайтын талаптар бойынша
Істі сотта қарауға әзірлеудің мақсаты:\Істің уақытылы және дұрыс шешуінің қамтамасыз ету

Приложенные файлы

  • docx 26448409
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий