2 жауап


Азаматтық іс жүргізу құқығы
2017
2 дұрыс жауапты
1-сатыдағы сотының шешіміне апелляциялық шағымды бір ай ішінде бере алады:\Үшінші тұлға\\Талапкер
Азаматты әрекет қабілеттілігі шектеулі деп тану туралы іс кімнің арызы бойынша қозғалады: \прокурордың \\қамқоршы және қорғаншы органның
Азаматтық процестік кодекске сәйкес қай тұлғаға қарсылық білдіру үшін негіздері қолданылуы мүмкін:\сотқа, прокурорға\\аудармашыға, сот отырысының хатшысына
Азаматтық процестік кодексіне сәйкес қай тұлғаға қарсылық білдіру үшін негіздері қолданылуы мүмкін:\сот орындаушысына, сот приставына\\аудармашыға, сот отырысының хатшысына
Азаматтық сот өндірісінің түрлері:\талап қою бойынша іс жүргізу\\ерекше іс жүргізу істі қайта қарау
Азаматтық сот ісін жүргізу принциптерін жіктеу негіздері:\сала бойынша қолдану негізінде\\құқықтық реттеу объектісі бойынша
Азаматтық сот ісін жүргізу принциптерінің құрылымы:\Қолданыстағы азаматтық іс жүргізу заңнамада принциптер мазмұндарын бекіту\\Сотта азаматтық істерді қарап, шешу барысында принциптер мазмұндарын жүзеге асыру
Азаматтық сот ісін жүргізу түрі:\Талап қою бойынша іс жүргізу \\Ерекше іс жүргізу
Азаматтық сот ісін жүргізуде жоғары қадағалаудағы жүзеге асыратын прокуратураның қызметін реттейтін заң актілері:\Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі\\Қазақстан Республикасының Конституциясы
Азаматтық сот ісін жүргізуде қадағалау кіммен жүзеге асырылады:\Қазақстан Республикасының Бас Прокурорымен\\Облыс прокурорымен және оған теңестірілген прокурормен
Азаматтық сот ісін жүргізуде прокурордың процесуалдық орны:\Егер ол басқа тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауға арыз бере отырып сотқа жүгінсе, онда ол талапкердің іс жүргізу құқықтарын ішінара пайдаланады\\Прокурор - азаматтық іс жүргізу құқығының субъектісі
Азаматтық сот ісін жүргізудің сатысы:\азаматтық істі қозғау сатысы \\кассациялық сотта сот актілерін қайта қарау
Азаматтық іс бойынша дәлелдеме емес:\Іске қатысы жоқ фактілер\\Заңсыз жол берілген заңды фактілер
Азаматтық іс бойынша түсініктеме беретін тұлға:\талап қоюшы \\үшінші тұлға
Азаматтық іс жүргізу әдістері:\Императивтік әдісі \\Диспозитивтік әдісі
Азаматтық іс жүргізу кұқық қатынастарының басталуы негіздерін атаныз\Азаматтық іс жүргізу құқық субьектілік \\Азаматтық іс жүргізу нормасы
Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көздері\Қазақстан Республикасының Конститутциясы \\Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушысының мәртебесі туралы заң
Азаматтық іс жүргізу құқығының реттеу пәні:\Сот пен тарап арасындағы қатынастар \\Судья мен прокурор арасындағы қатынас
Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының басталу негіздері:\Азаматтық іс жүргізу нормасы\\Азаматтық іс жүргізу құқық субьектілік
Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастарының басталуы негіздері:\Заңды деректер\\Азаматтық іс жүргізу нормасы
Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеу процесінің сатылары:\жинау және сотқа ұсыну сатысы \\бағалау сатысы
Азаматтық іс жүргізудегі сот тапсырмасының түсінігі:\Басқа қалада дәлелдемелер жинау кажеттігі туралы өтінішті қанағаттандырған жағдайда тиісті сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді \\Басқа аудандағы сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді
Азаматтық іс жүргізудегі тараптар түсініктері:\азаматтық іс жүргізудің негізгі субьектілері, оларсыз талап қоюмен іс жүргізу мүмкін емес\\даулы материалдық құқықтық қатынастың субъектілері
Азаматтық іс жүргізудегі ұйымдастырушылық принцип:\Барлық адамдардың заң мен сот алдындағы тең принципі \\Сотта істі талқылаудың жариялылық принципі
Азаматтық іс жүргізудегі ұйымдастырушылық принцип:\барлық адамдардың заң мен сот алдында тең принципі\\сотта істі қараудың жариялылық принципі
Азаматтық іс қозғау сатысында судья ұйғарым шығару ретінде келесі шешімдердің біреуін қабылдайды:\талап арызды (арыз, шағым) қабылдау және өз қарауына алу\\талап арызды қабылдаудан бас тарту
Азаматтық іске қатысушы тұлғалар (Қазақстан Республикасының АПК- нің 43-бабына сәйке:\ерекше сот ісін жүргізуге қатысатын мәлімдеушілер мен мүдделі адамдар\\прокурор, мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-зі басқару органдары, ұйымдар немесе жекелеген азаматтар
Азаматтық іске қатысушы тұлғалар (Қазақстан Республикасының АПК-нің 43 бабына сәйке:\тараптар, үшінші тұлғалар \\ерекше сот ісін жүргізуге қатысатын мәлімдеушілер мен мүдделі адамдар
Азаматтық іске қатысушы тұлғалар (ҚР АПК-нің 43-бабына сәйкес:\Тараптар, үшінші тұлғалар \\Ерекше сот ісін жүргізуте катысатын мәлімдеушілер мен мүдделі адамдар
Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың құрамына кіретін процеске қатысушы:\даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға\\талап қоюшы
Азаматтық істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру негіздері:\Егер жауапкердің мекен жайы хабарсыз болғанда, жауапкер істі өзі тұратын жердің сотына беруі туралы өтініш жасаса\\Бір немесе бірнеше судьяға қарсылық білдірілгеннен кейін істі осы сотта қарау мүмкін болмаса
Азаматтық істі қарауды кейінге қалдыруға негіздемелері:\Егер сот процеске қатысушылардың біреуінін келмеуі салдарынан істі осы сот отырысында қарау мүмкін емес деп тапса \\Қосымша дәледемелер ұсыну немесе талап ету кажеттігі салдарынан істі осы сототырысында қарау мүмкін емес деп тапса
Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу барысында қандай әрекетке жол берілмейді:\істі қарауды кейінге қалдыру \\прокурордың қорытындысын тыңдауға
Азаматтың жеке заңы анықталады:\Өзі азаматы болып табылатын мемлекеттік құқығымен\\Азаматта шет мемлекеттің азаматтығымен қатар Қазақстан Республикасының азаматтығы да болса, оның жеке заңы Қазақстан Республикасының заңы болып есептеледі
Апелляциялық қараудың нысанасы:\сот істе бар және косымша табыс етілген материалдар бойынша істің нақты мән-жайы анықталуын тексереді\\істі қарау мен шешу кезінде азаматтық іс жүргізу заңы нормаларының сақталуын тексереді
Апелляциялық қараудың нысанасы:\сот істе бар және қосымша табыс етілген материалдар бойынша істің нақты мән-жайы анықталуын тексереді\\материалдық құқық нормаларыньщ қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығын тексереді
Апелляциялық қаулының мазмұнында мыналар болуы тиіс:\қаулының шығарылған күні мен орны; \\қаулыны шығарған соттың атауы және сот құрамы;
Апелляциялық сатыда дәлелдемелерді зерттеу:\Дәлелдемелерді зерттеу тәртібі мен шектерін іске қатысатын адамдардың пікірлерін ескере отырып сот айқындайды.\\Сот іске қатысатын, сот отырысына келмей қалған адамдардың түсініктемелерін, сондай-ақ апелляциялық сатыдағы сот отырысына шақырылмаған куәлардың айғақтарын жария етуге құқылы.
Апелляциялық сатыдағы сот қабылдайтын актілер:\Қаулы\\Шешім
Апелляциялық сатыдағы сот қабылдайтын актілер:\Шешім\\Ұйғарым
Апелляциялық сатыдағы сот талқылауының бөлімдері:\Істі мәні бойынша қарау және шешім шығару\\Іске қатысушы адамдардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін түсіндіру
Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттіктері:\Шешімді – өзгеріссіз, ал шағымды, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыра алады\\Бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгерте алады
Апелляциялық тәртіппен қайта қаралатын сот актілері:\Бірінші сатыдағы соттың заңды күшіне енбеген сот шешімдері\\Қазакстан Республикасының АПК-де көзделген жағдайларда, бірінші сатыдағы сот ұйғарымдары
Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жою не оны өзгерту негіздері мыналар:\іс үшін маңызы бар мән-жайлар ауқымының дұрыс айқындалмауы және анықталмауы;\\бірінші сатыдағы сот анықтаған, іс үшін маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуі;
Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюға немесе оны өзгертуге негіздер:\Материалдық нормалардың бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы \\Іс үшін маңызы бар мән-жйлардың дәлелденбеуі
Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюдың не оны өзгертудің негіздемелері:\Іс үшін маңызы бар мән-жайлар шеңберінің дұрыс анықталмауы \\Бірінші сатыдағы сот белгіленген іс үшін маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуі
Апелляциялық шағымның, наразылықтың мазмұнында мыналар болуы қажет:\шағым, наразылық жіберілетін соттың атауы;\\шағым, наразылық беретін тұлғаның атауы;
Аппеляциялық сатыдағы сот өкілеттігі бойынша құқылы:\Бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгертуге \\Бірінші сатыдағы сот шешімінің күшін жоюға және жаңа шешім шығаруға
ауданаралық соттардың соттауына жататын азаматтык істер:\Бала асырап алу туралы істер\\Ата-ана кұкықтарынан айыру туралы істер
Аудандық және оларға теңестірілген соттардың заңды күшіне енбеген шешімдеріне шағымдарды, наразылықты қарайтын соттар:\Облыстық сотқа теңестірілген соттар \\Облыстық сот
Бұйрықтық іс жүргізу түсініктері:\Бұйрықтық іс жүргізу - бұл қысқартылған сот ісін жүргізуде арызданушының талаптары негізделген және құжат түрінде құпталған жағдайда, сот бұйрығы негізінде, қарызды өндіріп алуға жол беріледі \\Бұйрықтық іс жүргізу – бұл міндеттерді орындамаған тарапқа қарсы даусызқұжаттарға арқа сүйейтін тұлға ретінде несие берушінің құқықтары менмүдделерін қорғаудың ерекше нысаны
Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттардың заңды күшіне енген шешімдерінің, қаулыларының және ұйғарымдарының күшін кассациялық тәртіппен жоюдың негіздері:\Іс үшін маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуі \\Процестік құқығы нормаларының бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы
Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттардың заңды күшіне енген шешімдерінің, қаулыларының және ұйғарымдарының күшін кассациялық тәртіппен жоюдың негіздері:\Материалдық нормалардың бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы \\Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы
Бірінші сатыдағы сот шешімі заңды күшіне енеді:\Апелляциялық шағымдану, наразылық беру мерзімі өткен соң \\Апелляциялық наразылық келтірілмесе
Бірінші сатыдағы соттың шешіміне апелляциялық шағым беруге құқылы:\Жауапкер\\Талапкер
Ведомстволық бағыныстылық түсінігі:\Істер белгілі бір юрисдикциялық органдармен шешілуге жатады \\Заңи ұғымы, мемлекеттің юрисдикциалық органдары, сондай-ақ қоғамдық, кооперативтік және басқа да ұйымдар арасында құқық туралы дауларды және басқа да құқықтық мәселелерді қарау және шешу бойынша өкілеттіктерді бөлуді білдіреді
Ведомстволық бағыныстылықтың түрлері:\Ерекше ведомстволық бағыныстылық \\Балама ведомстволық бағыныстылық
Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның құқығы болып табылмайды:\талап қоюдан бас тарту құқығы\\татуласу келісімін жасау құқығы
Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның құқығы болып табылмайды:\Талап қоюдын негіздемесі мен нысанасын өзгерту кұқығы\\Татуласу келісімін жасау құқығы
Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның процеске кіру шарттары:\Егер іс тараптардың біреуіне қатысты өздерінің құқықтарына немесе міндеттеріне әсер етуі мүмкін болса \\Бірінші сатыдағы сотгың шешімі шыққанға дейін процеске кіру
Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалардың процессуалдық құқықтары:\іске қатысушы басқа адамдарға сұрақтар қоюға \\іс бойынша қарсылықтарын мәлімдеуге
Дәлелдемелер келесі тұрғыдан бағаланады (дәлелдемелердің критерийлері):\дәлелдемелерге жол беру \\дәлелдемелердің қатыстылығы
Дәлелдемелер ретінде жол беруге болмайтын нақты деректер:\Күш қолдану,қорқыту, алдау, сол секілді өзге де заңсыз іс-әрекеттерді қолдана отырып алынған деректер \\Дәлелдеу барысында қазіргі ғылыми білімге қайшы келетін қолдана отырып алынған болса, олар нақты деректердің растығына әсер етсе немесе әсер етуі мүмкін болса
Дәлелдеуге жатпайтын деректер:\жалпыға белгілі деректер\\даусыз деректер
Дереу орындауға жататын шешімдер:\Алимент алып беру туралы\\Жұмысқа қайта орналастыру туралы
Дереу орындауға жататын шешімдер:\Алимент алып беру туралы\\Қызметкеріне жалақы, бірак үш айдан аспайтын уакытқа алып берутуралы
Диспозитивтік принцип бойынша тараптар өз еркілері бойынша өздерінің субъективтік кұкықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау тәсілін және көлемін анықтайды. Құқықтар мен мүдделерді қорғауда талап тәсілдермен билік ету:\тараптар өзара татуласу келісімін жасауымен істі аяқтауы мүмкін \\талап қоюшы талаптың негіздемесі мен нысанасын өзгертуге, талап коюдан бас тартуға құқылы
Жазбаша дәлелдеме:\АПК 100 - бапта көзделген іскерлік немесе сипаттағы хаттар\\Құжаттар
Жалпы ережелер бойынша бірінші саты ретінде азаматтық істерді қарайтын соттар \Аудандық соттар \\Аудандық (қалалық) соттарға теңестірілген соттар
Жалпы ережелер бойынша бірінші саты ретінде азаматтық істерді қарайтын соттар:\қалалық соттар \\аудандық соттар
Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот актісін қайта қарау туралы арыз беруге арналған мерзімнің есептелуі:\Сот үкімі, шешімі, ұйғарымы, каулысы заңды күшіне енген немесе мемлекеттік немесе өзге де орган қайта қаралатын шешім, ұйғарым немесе каулы негізге алынған үкімге, шешімге, ұйғарымға немесе қаулыға өз мазмұны бойынша қайшы келетін қаулы шығарған күннен бастап есептеледі\\Қылмыстық іс жөніндегі үкім заңды күшіне енген күннен бастап
Жеке және заңды тұлғалардың сотта өкіл арқылы істі жүргізу міндетті ме:\жеке тұлғалар істерін сотта жеке жүзеге асыра алады \\жеке тұлғалар істерін сотта өкіл арқылы жүзеге асыра алады
Жойылған іс бойынша сот қаулысын дәлме-дәл қалпына келтіру үшін жиналған материалдар жеткіліксіз болған жағдайда сот:\Ұйғарыммен іс жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауды тоқтатады және іске қатысушы адамдарға жалпы тәртіппен талап қою құқығын түсіндіреді\\Арызды қарауды тоқтатады
Заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарын қайта қарау институтының негізгі ерекшеліктері:\Апелляциялық шағымданудың, наразылық келтірудің пәні болып занды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдары табылады \\Апелляциялық тәртіпте іс қаралған кезде сот бірінші сатыдағы соттың шешімінің заңдылығы мен негізділігін толық көлемде тексереді.
Заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарын қайта қарау институтының негізгі ерекшеліктері:\Апелляциялық тәртіпте іс қаралған кезде сот бірінші сатыдағы соттың шешімінің заңдылығы мен негізділігін толық көлемде тексереді \\Апелляциялық шағымданудың, наразылық келтірудің пәні болып заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдары табылады
Заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарына наразылық келтіру құқығы беріледі:\\Қазақстан Республикасының Бас прокуроры және оның орынбасарлары, өздерінің құзыреті шегінде істі қарауға қатысуына қарамастан сот шешімдеріне наразылық келтіруге құқылы \\Наразылық келтіру құқығы істі қарауға қатысқан прокурорға тиесілі
Заңды күшіне енген сот актілеріне кассациялық шағым, наразылық беру құқығына ие тұлғалар:\Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры\\Іске қатысушы тұлғалар
Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қараудың негіздері:\Заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген, тараптардың, іске қатысушы басқа адамдардың , не олардың өкілдерінің қылмысты әрекеттері немесе судьялардың сол істі қарау кезінде жасаған қылмыстық әрекеттері \\Арыз берушіге белгілі болмаған және белгілі бола алмаған іс үшін елеулі мән-жайлар
Заңды өкіл бола алады:\Ата-ана, асыраушы, қамқоршы мен қорғаншы\\Ата-ана, асыраушы
Заңмен немесе сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімдерінің бір бірінен айырмашылы:\Заңмен белгіленген іс жүргізу мерзімі, егер сот дәлелді деп тапса, сотпен қалпына келтіруі мүмкін \\Сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімі азаматтық іске қатысушыларға байланысты тек сотпен ұзартыла алады
Кассациялык қараудың нысанасы (пәні):\Соттар шығарған, занды күшіне енген сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін тексеру\\Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттар шығарған, заңды күшіне енген шешімдердің заңдылығы мен негізділігін тексеру
Кассациялық қараудың нысанасы (пәні):\Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттар шығарған, заңды күшіне енген шешімдердің заңдылығы мен негізділігін тексеру\\Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттар шығарған, заңды күшіне енген қаулылардың заңдылығы мен негізділігін тексеру
Кассациялық сатыда соттың өкілеттіктері:\Апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымын - өзгеріссіз, ал шағымды, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыруға құқылы\\Апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымының күшін жоюға, істі бірінші немесе апелляциялық сатыдағы сотқа жаңадан қарауына жіберуге құқылы.
Кассациялық сатыда істі қарау мерзімі:\Түскен күннен бастап 30 күн ішінде үш судья қарауга тиіс\\АПК нің 436бапта көзделген тәртіппен
Кассациялық сатыдағы процессуалдық мерзімдер:\Кассациялық сатыдағы сотқа берілген не ұсыну,наразылық келіп түскен күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қарауға тиіс \\Кассациялық сатыдағы соттың қаулысы жария етілген кезден бастап заңды күшіне енеді
Кассациялық сатыдағы процессуалдық мерзімдер:\Кассациялық шағым немесе наразылық апелляциялық сатыдағы соттың шешімі, қаулысы, ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап алты ай ішінде берілуі мүмкін \\Кассациялық сатыдағы соттың қаулысы жария етілген кезден бастап заңды күшіне енеді
Кассациялық сатыдағы сот өз өкілеттіктері шеңберінде құқылы:\Бірінші сатыдағы соттың шешімін күшінде қалдырып, апелляциялық сатыдағы соттың шешіміның, қаулысының және ұйғарымдарының күшін жоюға \\Бірінші немесе апелляциялық сатыдағы соттың шешімінің, қаулысының және ұйғарымының толық немесе бір бөлігінде күшін жоюға
Кассациялық сатыдағы соттың қаулысында көрсетілуге тиіс:\Қаулы шығарған соттың атауы мен құрамы\\Соттың тұжырымдар жасауына алып келген уәждер және сот басшылыққа алған заңдарға сілтеме
Кассациялық сатының қаулысында көрсетіледі\Қаулының шығарылған күні мен орны, \\Соттың тұжырымдар жасауына алып келген себептер және сот басшылыққа алган зандарға сілтеме
Кассациялық сатысында істі қарау барысындағы іс-әрекеттер:\Кассациялық сатыдағы сотта істі алқа құрамынды қарайды судьялардың біреуі істі баяндайды \\Сот отырысына келген, іске қатысушы тұлғалар мен өкілдер түсініктеме береді, іске қатысушы түлғалардың өтініштері шешіледі
Кассациялық шағымдану құқығы келесі тұлғаларға тиесілі:\Іске қатысуға тартылмаған, бірақ сот кұкықтары мен міндеттері жөнінде шешім, қаулы шығарған тұлғаларға\\Іске қатысушы тұлғаларға
Кассациялық шағымдар мен наразылықтарды қарайтын соттар:\Жоғарғы соттың сот алқасы \\Жоғарғы соттың сот алқасы кемінде үш судья құрамында
Кассациялық шағымдар, наразылықтар беру тәртібі мен мерзімдері:\Кассациялық шағым немесе наразылық жергілікті соттардың сот заңды күшіне енген сот актілерін оларға апелляциялық шағым жасаудың тәртібі сақталғанда алты ай ішінде берілуі мүмкін\\Прокурордың кассациялық наразылығы, шағымы азаматтық іспен бірге кассациялық сатыдағы сотқа жіберіледі
Кәмелетке толмаған балаларға алимент өндіріп алу туралы сот бұйрығында көрсетіледі:\Алимент алып берілетін әрбір баланың аты мен туған күні \\Борышкерден ай сайын өндіріп алынатын төлемдердің мөлшері және мерзімі
Кәмелетке толмағандардың істері женіндегі мамандандырылған\Арыздың нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптардың сақталмауы\\Арыздың шешімді шығарған сотқа берілмеуі
Конституциялық қағидасы:\судьялардың тәуелсіздігі\\сот ісін жүргізу тілі

Куәдан жауап алу тәртібі:\Әрбір куәдан жауап жеке-жеке алынады\\Судья куәға кез келген сәтінде сұрақ қоюға құқылы
Куәдан жауап алу тәртібі:\Судья куәға кез келген сәтінде сұрақ қоюға құқылы\\Әрбір куәдан жауап жеке-жеке алынады
Куәлік жауап беру міндетінен босатылады:\ауқымы заңмен айқындалған жақын туыстары\\діни қызметшілер
Қазакстан Республикасының АПК-нің 29-тарауына сәйкес, мемлекеттік органдардың, лауазымды адамдардың қандай шешімдеріне дау айтылады:\азаматқа, заңды тұлғаға әлдебір міндет заңсыз жүктелсе \\егер азаматтың және заңды тұлғаның құқықтары, бостандықтары, мүдделері бұзылса
Қазақстан Республикасы соттары айрықша құзыреті бойынша шетелдік тұлғалар қатысқанда қарайтын істер:\Тасымал шартынан туындайтын тасымалдаушыға талап қою жөніндегі істер\\Егер ерлі-зайыптылардың екеуінің де Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері болса, қазақстандық азаматтардың шетелдік азаматтарымен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некесін бұзу туралы істер
Қазақстан Республикасындағы азаматтық іс жүргізудің қайнар көздері:\Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі \\Қазақстан Республикасының Конституциясы
Қазақстан Республикасындағы азаматтық іс жүргізудің қайнар көздері:\Қазақстан Республикасының Конституциясы\\Қазакстан Республикасының Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары
Қазақстан Республикасының АПК кодексі бойынша сот шешімі ұғымы:\Сот шешімі дегеніміз істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы болып табылады\\Шешім – бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы
Қазақстан Республикасының соттары ерекше іс жүргізу ісін қарайтын жағдайлар:\Фактілерді анықтау туралы іс бойынша арыз берушінің Қазақстан Республикасы аумағында тұрғылықты жері болған немесе анықталуы қажетті факт Қазақстан Республикасының аумағында орын алғанда\\Шағым жасалып отырған нотариаттық іс-әрекеттерді (оларды жасаудан бас тартуды) Қазақстан Республикасының нотариусы немесе басқа органы жасағанда
Қазақстан Республикасының соттары ерекше іс жүргізу ісін қарайтын жағдайлар:\Жаңсақтығын анықтау туралы арыз берілген азаматтық хал актілерін жазуды Қазақстан Республикасының азаматтық хал актілерін жазуоргандары жасағанда\\Шағым жасалып отырған нотариаттық іс-әрекеттерді (оларды жасаудан бас тартуды) Қазақстан Республикасының нотариусы немесе басқа органы жасағанда
Қазақстан Республикасының соттары шетелдік тұлғалар қатысатын істерді қарайтын жағдайлар:\Неке бұзу туралы іс бойынша талап қоюшының Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері болғанда немесе ерлі-зайыптылардың ең болмағанда біреуі\\Мұралық даулар бойынша талап қоюшы Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын болса
Қазақстан Республикасының соттары шетелдік тұлғалар қатысатын істерді қарайтын жағдайлар:\Мүлікке келтірілген зиянды өтеу туралы іс бойынша зиянды өтеу туралы талап қоюға негіз болған іс-әрекет немесе өзге де мән-жайлар Қазақстан республикасының аумағында орын алғанда\\Алиментті өндіріп алу туралы және әке екенін анықтау туралы іс бойынша
Қазақстан Республикасының соттары шетелдік тұлғалар қатысатын істерді қарайтын жағдайлар:\Неке бұзу туралы іс бойынша талап қоюшының Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері болғанда немесе ерлі-зайыптылардың ең болмағанда біреуі Қазақстан Республикасының азаматы болғанда\\Талап қою Қазақстан Республикасы аумағында орын алған негізсіз баюдан туындағанда
Қазақстан Республикасының соттарынын шетелдік соттардың тапсырмаларын орындаудан бас тарту негіздері:\Сот құзыретіне кірмейтін болса\\Қазакстан Республикасының қауіпсіздігіне қатер төндіретін болса
Қандай жағдайда мемлекеттік баж қайтарылады:\арыз қайтарылған жағдайда\\тараптар татуласу келісімін жасағанда
Қандай жағдайда мемлекеттік баж қайтарылады:\Төленген мемлекеттік баж күші бар заңдарда талап етілген мөлшерге қарағанда үлкен мөлшерде енгізілгенде\\Арыз қайтарылған жағдайда
Қандай санаттағы істер ерекше іс жүргізудегі істерге жатпайды:\Жұмыска қайта орналастыру туралы істер\\Алимент өндіріп алу туралы істер
Қандай істер бойынша сот жауапкерге іздеу салынады:\Алимент өндіріп алу туралы істер бойынша\\Әкелікті анықтау туралы істер
Қандай істер бойынша сот жауапкерге іздеу салынады:\Асыраушының кайтыс болуына байланысты\\Алимент өпдіріп алу туралы істер бойынша
Қандай істер бойынша сот жауапкерге іздеу салынады:\Әкелікті анықтау туралы істер \\Алимент өндіріп алу туралы істер бойынша
Қарсы талап қою:\Жауапкер сот талқылауына дайындау аяқталғанға дейін қарсы талап қоя алады\\Қарсы талап іс қарап жатқан сотқа беріледі
Қарсылык білдірілінеді\Судьяға, сот мәжілісінің хатшысына\\Прокурорға, сарапшыға, маманға
Қарсылық беріледі:\Сот мәжілісінің хатшысына, маманға\\Судьяға, экспертке, сот мәжілісінің хатшысына, маманға
Қосымша шешім:\Оның орындалу мерзімнің ішінде шығарылады\\Судья жазбаша шығарады
Материалдық құқық нормалары бұзылған немесе дұрыс колданылмаған деп есептеледі, егер сот: \Қолданылуға тиісті заңды қолданбаса \\Заңды дұрыс түсіндірмесе
Мемлекеттік баж азаматтық іс қозғалғанға дейін төленеді:\Талапкермен\\ерекше өндіріске қатысатын арыз берушімен
Мемлекеттік бажды талап қоюшы төлемейді:\денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу туралы арыз бойынша\\алимент өндіріп алу туралы талап бойынша
Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және басқа да тұлғалардың азаматтық іс жүргізуге қатысу мақсаты:\қоғамдық мүдделерді қорғау\\басқа тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау
Мерзімінде берілген және Азаматтық процесік кодекснің 403 және 404-баптарының талаптарына сәйкес келетін апелляциялық шағымды немесе наразылықты алғаннан кейін бірінші сатыдағы соттың судьясы мынадай әрекеттерді жасайды:\Шағым немесе наразылық келіп түскен күннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей іске қатысатын адамдарға шағымның, наразылықтың көшірмелерін және оларға қоса берілген жазбаша дәлелдемелерді не соттың интернет-ресурсы арқылы бұлардың электрондық көшірмелерімен танысу мүмкіндігі туралы хабарлау жібереді.\\Тараптарға, ұсынылу мерзімі көрсетіле отырып, олардың шағымға, наразылыққа жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында қарсылық білдіру құқығы түсіндіріледі;
Мүліктік даулар бойынша талап арыздардың бағасы кіммен анықталады:\Талапкермен\\Жалпы ереже бойынша талап қоюшы көрсетеді, көрсетілген баға шын мәніндегі бағаға сәйкес келмесе, судья айқындайды
Өкіл арқылы азаматтық іс жүргізуге қатыса алатын тұлға: \үшінші тұлға \\жауапкер
Өкілдің жалпы құзыреті:\дәлелдемелерді сотқа ұсыну\\іс материалдарымен танысу
Өкілдің жалпы өкілеттігі:\сотқа жазбаша және ауызша түсінік беру\\дәлелдемелерді сотқа ұсыну
Өткізіліп алынған іс жүргізу мерзімін кім қалпына келтіреді:\Істі өндірісіне қабылдаған сот\\Сот
Прокурордың қандай міндеті жоқ:\Бітімгершілік келсім жасау\\Іс бойынша сот шығындарын өтеуге
Прокурордың қандай міндеті жоқ:\Татуласу келісім жасау\\Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге
Прокурордың қандай міндеті жоқ:\Іс бойынша сот шығындарын өтеуге\\Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге
Процессуалдық тең қатысу:\азаматтық іске бірнеше жауапкердің қатысуы \\іске екі немесе бірнеше талапкердің немесе жауапкерлердің қатысуы
Процессуалдық тең қатысу:\іске бірнеше талап қоюшының қатысуы\\іске екі немесе бірнеше талапкерлердің немесе жауапкерлердің қатысуы
Процессуалдық тең қатысу;\азаматтық іске бірнеше жауапкердің қатысуы\\іске бірнеше талап қоюшының қатысуы
Процессуалдық-кұқықтық мағынада азаматтық іс жүргізуге бірігіп қатысушылықтың түрлері:\Белсенді\\аралас
Процессуалдық-құқықтық мағынада азаматгық іс жүргізуге бірігіп қатысушылықтың түрлері:\аралас \\белсенді
Сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздарды кім бере алады:\Сайлау құқығы бұзылды деп санайтын қоғамдық бірлестік\\Сайлау комиссиясы мүшесі
Сарапшы немесе маман не аудармашы істі қарауға қатыса алмайтын жағдайлар:\Ол тексеру жүргізіп, оның материалдары сотқа жүгінуге негіз болса не осы азаматтық істі қарағанда пайдаланылса\\Ол іске қатысушы адамдарға немесе олардың өкілдеріне қызмет жағынан немесе өзгедей тәуелді болса немесе тәуелділікте болып келсе
Сарапшының қорытындысында көрсетіледі:\Сараптама жүргізу кезінде қатысқан тұлғалар\\Сарапшының алдында қойылған сұрақтар
Сот актісін жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызды қайтарудың негіздері:
Сот актісін жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызды қайтару негіздері:\Арыздың белгіленген мерзім өткеннен кейін берілгенін және оны қалпына келтіру туралы өтініштің жоқ екенін немесе арыз берудің өткен мерзімін қалпына келтіруден бас тартылғанын анықтаса\\Арыздың нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптардың сақталмағанын анықтаса
Сот актісінің ерекшелігі:\Тараптардың және үшінші тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғауға бағытталған соттың актісі \\Барлық жеке және заңды тұлғалар үшін міндетті акт
Сот бұйрығы шығарылады:\Егер әкеліктің белгіленуіне қатысы жоқ, кәмелетке толмаған балалар үшін алименттерді ендіріп алу туралы талап мәлімденген болса\\Егер талап нотариатта куәландырылған мәмілеге негізделсе
Сот бұйрығы шығарылатын талаптар: \Талап нотариатта куәландырылған мәмілеге негізделсе \\Талап төленбеген вексельге негізделсе
Сот дәлелдеудің пәні болып танылады:\Істің дұрыс шешілуіне маңызы бар тараптардың қарсылықтары\\Талаптарды негіздейтін мән жайлар
Сот жарыссөздеріне қатысушылар:\дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар\\талап қоюшы мен жауапкер
Сот отырысына прокурор келмей қалғандағы сот әрекеті:\келесі сот отырысыныц уақыты мен орны белгіленеді \\азаматтық істі қарау кейінге қалдырылады
Сот ұйғарымын шығару тәртібі:\Күрделі емес мәселелер бойынша сот отырыс залынан шықпай-ақ ұйғарым шығарады\\Ұйғарым шығарылғаннан кейін дереу жарияланады
Сот шақыруының мазмұны:\Соттың атауы мен мекенжайы\\Адресат кім ретінде хабарланып немесе шақырылып отырғандығын көрсету
Сот шақыруының мазмұны:\Іске катысушы тұлғаларға іс бойынша оларда бар барлық дәлелдемелерді табыс етуді ұсынады\\Адресат кім ретінде хабарланып немесе шақырылып отырғандығын көрсету
Сот шешімдерін, ұйымдары мен қаулыларын жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттар:\Жаңа шешім шығарған апелляциялық, кассациялық сатыларындағы сот \Соттың шешімін өзгерткен апелляциялық, касациялық сатыларындағы сот
Сот шешімдерің ұйғарымдары мен қаулыларын жаңадан анықталған мән- жайлар бойынша қайта қарайтын соттар:\Жаңа шешім шығарған апелляциялық, кассациялық сатыларындағы сот\\Шешімді шығарған бірінші сатыдағы сот
Сот шешіміне апелляциялық наразылық білдіру құқығы мыналарға тиесілі. \істі қарауға қатысатын прокурорға \\Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры мен оның орынбасарларына
Сот шешіміне апелляциялық наразылық келтіру құқығы тиесілі:\Істі қарауға қатысушы прокурорға\\Қазакстан Республикасының Бас Прокуроры мен оның орынбасарларына
Сот шешіміне апелляциялық шағым жасау құқығы тиесілі тұлғалар:\Іске қатысушы тұлғаларға \\Тараптарға
Сот шешімінің бөліктері:\Қарар\\Дәлелдеу
Сот шешімінің бөліктері:\қысқартылған сот шешімінде - кіріспе, уәждеу, қарар\\толықсотшешіміңде-кіріспе, сипаттау, уәждеу, қарар
Сот шешімінің заңды күшін сипаттайтын белгілер:\Преюдициалдық\\Орындаушылығы
Сот шешімінің негізділігі:\Өз қорытындыларын істің мән-жайларына сәйкес баяндауы\\Шешімде сот отырысында аныкталған іс үшін маңызды мән-жайлардың мазмұндалуы
Сот шешімінің орындалуын қайта бұрып атқару жағдайлары:\Сот талап қоюдан бас тарту туралы жаңа шешім шығарғанда\\Іс бойынша іс жүргізуді қысқарту туралы ұйғарым шығарған жағдайда
Сот шешімінің орындалуын қайта бұрып атқару жағдайлары:\Сот талап коюдан бас тарту туралы жаңа шешім шығарғанда\\Іс бойынша іс жүргізуді қысқарту туралы ұйгарым шығарган жағдайда
Сот шығындарын төлеу міндетін көтереді:\ерекше өндірістегі істер бойынша арыз берушілер\\дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші жақтар
Сот шығындарын төлеу міндетін көтереді:\тараптар \\ерекше өндірістегі істер бойынша арыз берушілер
Сот шығындарының құрамы:\Мемлекеттік баж\\Мемлекеттік баж және іс жүргізуге байланысты шығындардан
Сот шығыстарының құрамы:\Мемлекеттік баж\\Мемлекеттік баж және іс жүргізуге байланысты шығындар
Сот ісін жүргізу тілі принципі бойынша:\сот ісі мемлекеттік тілде жүргізіледі \\сотта ана тілінде сөйлеу құқығы қамтамасыз етіледі
Сот ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы істің соттылығы:\Ұйғарым шығарған сотқа беріледі\\Даудың мәні бойынша шешімне іс бойыншаіс жүргізуді қысқарту туралы ұйғарым шығарған сотқа беріледі
Соттылықтың түрлері:\аудандық және оларға теңестірілген соттардың соттылығы \\жалпы, балама, ерекше, шарттық, істің байланысы бойынша
Соттылықтың түрлері:\жалпы, балама, ерекше \\шарттық, істің байланысы бойынша
Судья сот бұйрығын шығару туралы арызды қайтарады, егер:\Мәлім етілген талапты растайын кұжаттар табыс етілмесе\\Табыс етілген құжаттар негізінде шешу мүмкін емес құқық туралы даулардың болуы
Сырттай шешімге шағым жасау:\Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы\\Күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң, 1-сатыдағы сот арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап 1ай ішінде апелляциялык тәртіппен шағым беру
Сырттай шешімге шағым жасау:\Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнін көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге кұқылы\\Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді
Сырттай шешімге шағым жасау:\Күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң, 1-сатыдағы сот арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап бір ай ішінде аппеляциялық тәртіппен шағым беру \\Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімінің көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы
Сырттай іс жүргізу тәртібі бойынша іс қарау үшін қажет негіздемелер:\Жауапкер келмеген жағдайда \\Іс бойынша талап қоюшы қарсы болмауы
Сырттай іс жүргізу тәртібі бойынша іс қарау үшін қажет негіздемелер:\Жауапкер тиісті түрде сот отырысының өтетін орны мен уақыты туралы хабарланса \\Іс бойынша талап қоюшы қарсы болмауы
Сырттай іс жүргізуге тән белгілер:\жауапкер өзі келмей қалуының себептерін хабарламаған болса \\сырттай іс жүргізу тәртібімен тек талап қою істері қаралады
Талап арызды қайтару:\Осы немесе басқа бір соттың іс жүргізуінде сол тараптар арасында, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша дау жөнінде іс бар болса\\Іс осы соттың соттауына жатпаса
Талап арызды қайтару:\Іс осы соттың соттауына жатпаса\\Осы немесе басқа бір соттың іс жүргізуінде сол тараптар арасында, солнысана туралы және сол негіздер бойынша дау жөнінде іс бар болса
Талап арыздың мазмұны:\Арызға қоса тіркелетін құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс\\Арыз берілетін соттың атауы
Талап арыздың мазмұны:\сипаттау бөлігі \\кіріспе бөлігі
Талап қою бағасы айқындалады \Ақшаны өндіріп алу туралы талап қоюларда – өндіріп алу талап етілген сомамен \\Алименттерді өндіріп алу туралы талап қоюларда - бір жыл ішіндегі төлемдердің жиынтығымен
Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері жөнінде ұйғарымдарға шағымдану:\Барлық ұйғарымға жеке шағым берілуі және наразылық келтіру мүмкін \\Шағым беру мерзімі оған бұл ұйғарым белгілі болған күннен бастап есептеледі
Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері жөнінде ұйғарымдарға шағымдану:\Шағым-беру мерзімі оған бұл ұйғарым белгілі болған күннен бастап есептеледі\\Барлық ұйғарымға жеке шағым берілуі және наразылық келтіру мүмкін
Талап қоюшының арнайы құқықтары:\Талапты қайтаруын сұрауға және татуласу келсімге жасауға\\Талаптың негізін, пәнің өзгертуге, талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бастартуға
Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызылатын азаматтық істер:\Заңды тұлғаға да талап оның мүлкі орналасқан жер бойынша тұтынушылар құқықтрын қорғау туралы талаптар \\Қылмыстық істен туындайтын талап
Талаптың элементтері болып табылады:\Пәні \\Негізгі
Тапсырма бойынша өкілдік ету:\Өзге ортақ қатысушылардың сенімхаты бойынша \\Заңды тұлғалардың қызметкерлері-осы заңды тұлғалардың істері бойынша
Тапсырма бойынша өкілдік ету:\Өзге тұлғалар сенімхат бойынша \\Адвокаттар
Татуласу келісімін жасау құқығын кім пайдаланады:\Жауапкер\\даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға
Татуласу келісімін жасау құқығын пайдаланады:\даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға \\жауапкер
Халықаралық ұйымның процестік құқыққа қабілеттілігі:\Халықаралықшарт негізінде \\Өзге де халықаралық шарттардың негізінде
Шет мемлекет тиісті мәселеге немесе іске қатысты соттық иммунитеттен бас тартуға келіскен деп танылады, егер келесідей негіздерде Қазақстан Республикасы сотының юрисдикциялық жүзеге асыруына тікелей келісім білдірсе:\Қазақстан Республикасының сотында мәлімдеме жасау немесе нақты іс қарау шеңберінде жазбаша хабардар ету \\Жазбаша келісімде
Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың, ұйымның азаматтық іс жүргізуге әрекет қабілеттілігі және іс жүргізу қабілеттілігі белгіленеді:\Жеке заңы бойынша\\Шетелдік ұйымның іс жүргізу құқығына қабілеттілігі ұйым соған сәйкес құрылған шет мемлекеттің заңы бойынша белгіленеді
Шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін тану және орындаудың тәртібі:\Қазақстан Республикасының заңында немесе халықаралық шартында өзара түсіністік негізінде танылады және орындалады \\Шетелдік соттың немесе төрелік соттың шешімі заңды күшіне енген кезден бастап үш жыл ішінде мәжбүрлеп орындауға берілуі мүмкін
Шешім шығарған кезде шешілетін мәселелер:\Іс бойынша қандай заң қолданылуға тиісті екенін айқындайды \\Іс үшін маңызы бар қандай мән-жайлардың анықталғанын және анықталмағанын айқындайды
Шешім шығарған сот жіберілген қателері келесідей тәсілдермен жоя алады:\Қосымша шешім шығару \\Сөздік және арифметикалық қателіктерді түзету
Шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау үшін негіздер:\Құжаттардың не заттай дәлелдемелердің жалғандығы \\Сарапшының көрінеу жалған қорытындысы
Шешімнің кіріспе бөлігінде:\даудың нысанасы немесе мәлімделген талап\\шығарылған күні мен орны
Шешімнің мазмұны келесідей бөліктерден тұрады:\Сипаттау\\Кіріспе
Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы:\Сот ісі жүргізіліп отырған тіл туралы ереже бұзылғанда \\Істі қарауға құқығы жоқ судья қараса
Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы:\Істі қарауға құқығы жоқ судья қараса \Істе сот отырысының хаттамасы болмағанда
Іс жүргізу мерзімдерін есептеу:\сөзсіз болуға тиіс оқиға көрсетіле отырып белгіленеді \\жылдармен, айлармен немесе күндермен есептелетін уақыт кезеңімен
Іс жүргізуді сот мынадай негіздері бойынша тоқтата тұруға міндетті:\заңды тұлға қайта құрылып жатқанда\\тарап әрекет қабілеттігінен айырылған жағдайда
Іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізушілік міндеті:\өздеріне берілген барлық іс жүргізу құқықтарын адал пайдалану\\талап арыздың көшірмелерін сотқа тапсыру
Істерді кандай сатысындағы сотта қарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады:\апелляциялық сатысындағы \\кассациялық сатысындағы
Істерді қандай сатысындағы сотта қарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады:\апелляциялық сатысындағы\\кассациялық сатысындағы
Істерді талап етудің және заңды күшіне енген сот актілерін қайта қараудың себептері мен негіздері: \Материалдық құқық нормаларын елеулі түрде бұзу \\Соттың заңды күшіне енген актілерін шығаруда негізге алынған актіні конституциялық емес деп тану
Істі дайындау кезінде судьяның алдына қойылған міндеттері:\Істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы тұлғалар құрамын анықтау міндеттері тұрады\\Істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы тұлғалар құрамын анықтау және іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа алынатын заңды анықтау міндеттері тұрады
Істі сот талқылауына дайындау кезіндегі судьяның іс әрекеті:\Сот тапсырмаларын жібереді\\Куәларды сот отырысына шақыру туралы мәселені шешеді
Істі сотта қарауға әзірлеу мерзімі келесі істерде ұзартылмайды:\алименттерді өндіріп алу туралы\\енбек қатынастарынан туындайтын талаптар бойынша
Істі сотта қарауға әзірлеудің мақсаты:\Істі уақытылы шешуді қамтамасыз ету \\Істің дұрыс шешуін қамтамасыз ету

Приложенные файлы

  • docx 26448408
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий