жауап


Меруерт
31) Анықтама, жеделхат, мәлімдеме, акт секілді құжаттар мақсатына қарай мына топтардың қайсысына жатады? Анықтама – ақпараттық құжаттар.
32) Оксюморон дегеніміз не? Стилистикалық фигура немес стилистикалық қате (қарама-қарсы мәнді сөздердің бірге қолданылуы) типо того.
33) «Стиль дегеніміз – құрылымдық–синтаксистік категория»,- деп есептеген кім? А. И. Ефимов
34) Ауызекі сөйлеу стилі екі шағын стильден тұрады: 1) әдеби ауызекі; 2) тұрмыстық ауызекі сөйлеу;
35) А.Байтұрсынов шығарманың баяндау қабатын нешеге бөлген?
36) Ойдың немесе белгілі бір күрделі тақырып, мәселенің логикалық дамуы берілетін баяндау түрі:
37) Ғылыми еңбектен сөзбе-сөз алынған үзінді
38) Көркем әдебиет стилі мен публицистикалық стильді жақындастыратын тәсіл
40) «Очерки по стилистике русского языка» кімнің еңбегі? А.Н. Гвоздев41) Стильдерді көркем беллетристикалық, әлеуметтік-публицистикалық, ғылыми, профессионалды-техникалық, ресми қағаздар, эпистолярлық деп бөлген кім? А.И.Ефимов
42) Публицистикалық стиль жанрлары? Хабар жанры (тек 1 жанрын таптым)
43) Жарлық, жарғы, дипломатиялық нота тілі
44) Э.Ризельде стильдерді қанша топқа бөлген?  1) көркем әдебиет стилі; 2) публицистикалық стиль; 3) баспасөз стилі; 4) ғылыми әдебиеттер стилі; 5) іс-кағаздар стилі; 6) шешендік стиль 7) телеграф стилі; радиохабарларының стилі; 9) ауызша ресми катынастың стилі; 10) почта стилі 
45) Диалектизмнің көркем әдебиет стиліндегі қолданылу белгісі: бірі – авторлық ремаркада, екіншісі – диалогта. 
46) Плеоназм қолданылған мысалды табыңыз:  мағынасы жакын сөздердің тіркесін білдіретін стилистикалық термин. Мысалы: қара- күйе, жандары-жарқын,кәрі-кемпір
47) Табу, эвфемизм, дисфемизм қай стиль түрінің лексикасына тән: ауызекі сөйлеу стильі (бірақ көркем әдебиетте де кездеседі)
48) Терминге тән белгінің бірін атаңыз:  1) танымдық сөз; 2) атау сөз; 3) жаңа сөз – неологизм; 4) арнайы сөз;
49) –Шіркін, үріп ауызға салғандай екен! Стильдің қай түріне жатады? Көркем әдебиет стилі
50) А.Байтұрсынұлы сөйлеу формаларын қандай атаулармен береді? әуезе, әліптеу, пайымдау немесе зейіндеме деп көрсетеді.

Приложенные файлы

  • docx 26448341
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий