микра_жауап


Симбиоздың негізгі формалары://
+мутуализм//
полиморфизм//
вирогения//
метаморфизм//
коньюгация
***
Комменсализм симбиоздың бір формасы://
екі микроорганизм бірігей тіршілік ету барысында өздеріне пайда келтіреді//
+бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді//
бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді //
патогенді микроорганизмдер//
микроорганизмдер арасында тепе тендік қарым қатынас
***
Симбиоз://
популяциялар бір-бірін не белсендірмейді, не тежемейді//
+микробтардың бір бірімен қарым қатынаста тіршілік ету//
бір популяция екіншісін тежеп тіршілік етеді//
патогенді микроорганизмдер бір бірімен тіршілік ету//
қалыпты микрофлора мен макроорганизмнің қатынас түрі
***
Дисбактериоз коррекциясына тағайындалатын препараттар://
+эубиотиктер//
антибиотиктер//
сульфаниламидтер//
гельминтке қарсы//
вирусқа қарсы
***
Эубиотикті табыңыз://
+бифидумбактерии//
пенициллин//
нистатин//
амфотерицин//
М-протеин
***
Дисбактериозды туындататын препараттар://
+кең спектрлі антибиотиктер тағайындау//
тар спектрлі антибиотиктерді пайдалану//
интерферон пайдалану//
гельминтке қарсы //
саңырауқұлақтарға қарсы
***
Ішектің қалыпты микрофлора бұзылысы://
+дисбактериоз//
кандидоз//
жіті тағаммен улану//
колиэнтерит//
кампилобактериоз
Дисбактериозды емдеу үшін тағайындалатын арнайы емі://
ремантадин//
экмолин//
+лактобактерин//
пенициллин//
ацикловир
***
Мутуализм://
микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді;//
+микро- және макрорганизмнің бір біріне көмектесе тіршілік ету;//
микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді;//
микро – және макрорганизм арасында антагонистік қарым қатынас көрсетеді//
микро – және макрорганизм арасында тепе тендік нейтралды қарым қатынас көрсетеді.
***
Комменсализм://
+микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді;//
микро – және макрорганизмнің бір біріне көмектесе тіршілік ету;//
микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді;//
микроорганизмдер клетка ішінде тіршілік етеді;//
микро – және макрорганизм арасында антагонистік қарым қатынас көрсетеді
***
Терінің қалыпты микрофлора өкіліне кірмейді://
Staphylococcus epidermidis;//
Staphylococcus saprophytis;//
дифтероидтар;//
микрококктар;//
+ішек таяқшасы.
***
Тері микрофлора құрамында кездеседі://
нейссерия;//
+эпидермалды стафилококк;//
гемолитикалық стрептококк;//
трепонема;//
герпесвирустар.
***
Жоғары тыныс алу жолдарының микрофлорасына кірмейді://
стрептококк;//
дифтероидтар;//
+клостридия;//
стафилококк;//
нейссерия.
***
Қалыпты жағдайда микроорганизмдер кездеспейді://
көмей;//
+бронхы;//
ашы ішек;//
зәр шығару жыныс жолдары;//
асқазан.
***
Зәр шығару жолдарында қалыпты микрофлораға кірмейді://
стафилококктар;//
микробактерия;//
бактероидтар;//
+хламидия;//
фузобактерия.
***
Сау әйелдің қынабында басым болатын микроорганизм://
гонококк;//
клостридия;//
+сүт қышқылды таяқшалар;//
трихомонада;//
Candida саңырауқұлақтары.
***
Сау адамның өнешінде кездеседі://
лактобацилла;//
шірткі микробтар;//
+микроорганизмнен бос;//
ішек таяқшасы;//
бифидумбактерия.
***
Тоқ ішектің микрофлора құрамына кірмейді://
бактероидтар;//
бифидумбактерия;//
+дифтероидтар//
сүтқышқылды таяқшалар;//
ішек таяқшасы.
***
Тоқ ішектің басым микробтары (9599%)://
Ішек таяқшасы және басқа да энтеробактериялар;//
стафилококк пен стрептококк;//
клостридия;//
+бифидумбактерия және бактероидтар;//
Candida туысы саңырауқұлақтары.
***
Тоқ ішектің қалдық микрофлорасы (0,010,001%)://
бактероидтар;//
бифидумбактерия;//
+стафилококк;//
ішек таяқшасы;//
энтерококктар.
***
Ішек дисбактериозын емдеу үшін тағайындалады://
+колибактерин;//
бифидумбактерин;//
лактобактерин;//
аталғандардың барлығы;//
аталғандар кірмейді.
***
Ауыз қуысының қалыпты микрофлора құрамында басым болатын микроорганизм://
+ауыз қуысы стрептококктары;//
бифидумбактерия;//
энтерококк;//
микобактерия;//
хламидия.
***
Ауық қуысының қалыпты микрофлора құрамына кірмейді://
стрептококктар (S. salivarius, S. mitis и др.);//
актиномицеттер (p. Actinomyces);//
бактероидтар мен фузобактерий;//
спирохеталар (Treponema denticola, Borrelia buccalis идр.);//
+протей (Proteus vulgaris және т.б.).
***
Ауыз қуысының транзиторлы микрофлорасына кіреді://
стафилококк;///
Candida туысы саңырауқұлақтары;//
герпесвирустар;//
+аталғаннын барлығы ;//
аталғандар кірмейді.
***
Бифидумбактерия қалыпты микрофлорам құрамына кіреді://
өкпенің;//
теріде;//
+ішекте;//
асқазанда;//
қанда.
***
Ішек микрофлора құрамындағы ішек таяқшасы қызметіне кірмейді://
ферментативті белсенділік;//
витамин К өндіреді;//
патогенді энтеробактерияларға антагонизм қасиетіне ие;//
+вирусқа қарсы белсенділік;//
иммунитетті белсендіреді.
***
Вирустардың антагонистік қарым қатынастарын атайды: //
вирогения.//
симбиоз.//
+интерференция.//
сателлизм.//
синергизм.
***
Ішектің қалыпты микрофлорасына кіреді://
коринеобактериялар.//
бруцеллалар.//
сальмонеллалар.//
шигеллалар.//
+лактобактериялар
***
Көптеген патогенді микроорганизмдердің температуралық оптимумы: //
28-30оС//
42-45оС//
+36-37оС//
44оС//
20оС төмен
***
Дисбактериоз себептері: //
антилифоцитарлы сарысуды қолдану//
бактериофагты пайдалану//
+тиімсіз антибиотикотерапия//
емдеу сарысуларды пайдалану//
пробиотиктерді пайдалану
***
Микроорганизм болмайтын сау адамның тіндері мен ағзалары: //
ауыз қуысы//
мұрын//
сыртқы құлақ //
+ішкі құлақ//
сыртқы жыныс мүшелері
***
Микроорганизм болмайтын сау адамның тіндері мен ағзалары: //
тері//
сілекей//
ашы ішек//
асқазан//
+жұлын сұйықтығы
***
Ішек дисбактериоз көрсеткіші ретіндегі микроорганизм: //
бифидумбактерия //
+алтын түсті стафилококк//
энтерококк //
лактобацилла//
лактозопозитивті ішек таяқшасы
***
Қалыпты жағдайда ағзада микроорганизмдер болмайды://
Жоғары тыныс алу жолдары//
+Қан//
Қынап//
тоқ ішек//
тері
***
Қалыпты жағдайда ағзада микроорганизмдер болмайды://
жоғары тыныс алу жолдары//
+жүрек//
қынап//
ашы ішек//
тері
***
Инфекция//
Макроорганизмнің қалыпты микрофлорамен симбиозы//
Бір популяция тіршілігі екіншісімен тежеледі//
Екі патогенді микробтардың тіршілік ету түрі//
Түрарасындағы қарым қатынас формасы//
+жұқтыру
***
Инфекциялық ауру сипаттамасы://
+Ағымы циклды//
контагиоздылығы жоқ//
инкубациялық кезеңі бір//
продромалды кезені жоқ//
фагоцитоз тежеледі
***
инфекция формасы ://
Ошақты//
аралас//
екіншілік //
+Эндогенді//
суперинфекция
***
Микробтың таралуына байланысты инфекция түрі://
Ошақты//
Жіті //
+Септицемия//
Созылмалы//
экзогенді
***
Инфекция түрі://
+Бактерия тасымалдаушылық//
Мутуализм//
Комменсализм//
Синергизм//
паразитизм
***
Реинфекция://
Басқа бактерия түрімен қайтара жұқтыру//
+Сауыққан соң қайтадан бірінші қоздырғышты қатара жұқтыру//
Бірінші аурудан сауықпай сол қоздырғышты қайтара жұқтыру//
Қалыпты микрофлора арқылы мүмкін//
Эндотоксин түзетін бактерияны жұқтыру
***
Суперинфекция://
Сауыққан соң қайтадан бірінші қоздырғышты қатара жұқтыру//
+Бірінші аурудан сауықпай сол қоздырғышты қайтара жұқтыру//
Экзотоксин түзетін қоздырғышты жұқтыру//
Тұқрақты иммунитет қалыптастыратын ауруда дамиды//
Бірнеше қоздырғышты жұқтыру
***
Індет көзі бойынша инфекция формасы//
Эпидемия//
Латентті//
+Зоонозды//
Экзогенді//
бактериемия
***
Микроорганизмнің вируленттілігі ://
Патогенді фактор емес//
+Штамның жекеленген сипаттамасы//
Жануарларға пассаж жасағанда өзгермейді//
Генотипті белгі //
Антиген антидене кешені түзілуіне байланысты
***
Бактерияның вируленттілігі байланысты://
Лактоза ферментіне//
Спорасы бар//
+Адгезия мен колонизацияға//
Қылшықтар болғанда ғана көрінеді//
Лизосомасы бар
***
Белоктық токсиндер://
+Цитотоксиндер//
Эндотоксиндер//
Липополисахаридтер//
Пептидогликан//
Тимин//
***
Инвазия факторы://
Фибринолизин//
+Гиалуронидаза//
липаза//
каталаза//
липопротеид
***
Грамоң бактериялардың адгезия факторлары://
Липопротеидтер//
Липополисахаридтер//
Гиалуронидаза//
+Тейхой қышқылы//
липаза
***
Белоктық токсиндер сипаттамасы://
+Органотропты//
Антигендік қасиеті әлсіз//
Физикалық химиялық факторларға төзімді//
термостабилді//
улы емес
***
Дифтерия таяқшасының токсигенді гені орналасады://
Плазмидада//
Нуклеотидте//
+Орташа фагтың ДНҚ//
Хромосомада//
РНҚ молекуласында
***
Патогенді фермент://
Редуктаза//
Каталаза//
Трансфераза//
+Плазмокоагулаза//
оксидоредуктаза
***
Септицемия://
Қоздырғыш қан ағымымен ағзаларға, тіндерге тарайды, көбейеді//
+Қоздырғыш қанда, сол жерде көбейеді//
Қоздырғыш енген орнында, қанмен оның токсиндері тарайды//
Толық сауыққан кейін қайтара сол қоздырғышты жұқтыру//
Бірнеше қоздырғыштарды жұқтырады
***
Паразитизм симбиоз формасы ретінде://
Бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді//
+Бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді//
Екі организм бір біріне көмектесіп тіршілік етеді//
екі организм бір біріне байланысты емес, бірақ зиян келтіреді//
облигатты клеткаішілік тіршілік ету
***
Инкубациялық кезеңге тән ://
Анафилактикалық шок дамиды//
Интоксикация симптомдары байқалады//
+Ұзақтығы бірнеше сағаттан бірнеше апталар (жылдар) болуы мүмкін//
Қоршаған ортаға қоздырғыштың шектен тыс бөлінуі//
Аурудың спецификалы симптомдары көріне бастайды
***
Экологиялық белгілері бойынша микроорганизмдерді бөледі ://
+Облигатты клеткаішілік//
патогенді//
факультативті клеткаішілік//
хромосомадан тыс//
вирулентті
***
Прокариоттардың тұқым қуалаушылықтың материалдық негізін құрайды://
+ДНҚ//
РНҚ//
ақуыздар//
ферменттер//
плазмидалар
***
Вирусқа тән емес геномды анықтаңыз://
бір жіпшелі ДНҚ//
екі жіпшелі ДНҚ//
бір жіпшелі РНҚ//
екі жіпшелі РНҚ//
+РНҚ және ДНҚ
***
Микроб жасушасында ДНҚ орналасады://
+нуклеоидте//
жасуша қабырғасында//
мезосомада//
талшықтарда//
пилилерде
***
Ақуыздардың синтезі туралы ақпаратты тасымалдаушы гендер://
реттегішті гендер//
+құрылымдық гендер//
оператор//
транспозондар//
маркерлер
***
Вирогенияның мәні://
жаңа вириондардың пайда болуы//
вирустық геномдардың зақымдануы//
вириондардың жеке құрылымдық элементтердің қалыптасуы//
+зақымдалған жасушаның ДНҚ құрамына келесі синхронды
репликациямен вирустық нуклеин қышқылының интеграциялануы//
құрылымдық элементтердің жинақталуы
***
Модификация деп://
+организмнің бір немесе бірнеше фенотиптік белгілерінің өзгерісі//
жекеленген гендердің құрылымындағы өзгеріс//
хромосома құрылымының өзгерісі//
біріншілікті ДНҚ құрылымының өзгерісі//
жасушалық рекомбинациялар
***
Модификация кезіндегі организмнің өзгеріс белгілері://
+адаптациялық сипатта//
тұқым қуалаушылық сипатта//
генотипке әсері//
қайтымсыз сипатқа ие болады//
адаптациялық сипатта болмайды
***
Спонтанды мутациялар бұл://
+белгілі мутагендердің әрекетімен байланыстыруға қиын мутациялар//
ешқандай әсер етуінсіз микроорганизмдердің кез-келген популяциясында пайда болатын мутациялар//
гендік мутациялардың қатысуының нәтижесінде пайда болатын мутациялар//
белгілі бір мөлшерде қойылған ультракүлгін сәулелер мен радияцияның әсер етуі нәтижесінде пайда болатын мутациялар//
тәжірибе жүзінде физикалық және химиялық мутагенездермен әсер ету арқылы пайда болған мутация
***
Фертильді Fфакторлы плазмида://
ДНҚ хромосомасының бөлігі//
тасымалдаушы РНҚ молекуласны//
+ДНҚ-дан тыс хромосоманың тұйықталған молекуласы//
нуклеотидті реттілік//
транспозонды элементтер
***
Fплазмиданың қызметі://
транскрипция үрдісін бақылайды//
+коньюгация үрдісін бақылайды//
жасуша иесінің цитоплазмалық мембранасын қысқарту//
трансляция үрдісіне қатысады//
бактерияның вирулентті қасиетін бақылайды
***
Плазмидалар бұл://
бактериалды рибосомалар//
+хромосомадан тыс ДНҚ молекуласының генетикалық элементтері//
бактериалды мезосомалар//
қандай да бір белгілердің фенотиптік өзгерісі//
жыныстық пилилер
***
Плазмидалар бактериялардың ең маңызды белгілерін айқындайды://
+токсинді түзу//
талшықтарды түзу қабілеті//
ДНҚ-ның біріншілікті құрылымын өзгертеді//
трансдукцияға қабілеті//
трансформацияға қабілеті
***
Ген дегеніміз не://
бір жасушаның ұрпағы//
+ақуыз немесе полипептид молекуласының синтезін бақылайтын ДНҚ молекуласының бөлшегі//
ДНҚ-ның бір бөлігінен басқа бөлігіне ауыса алатын ДНҚ бөлшегі//
нуклеотидтердің реттілігінің өзгерісі//
тұқым қуалайтын біртұқымдас жасушалардан тұратын дақыл
***
Трансформация ненің көмегімен жүзеге асады://
әлсіз фагтың//
фертильді фактор//
+донор дақылының ДНҚ-мен//
лизогендікпен//
донор дақылының РНҚ-мен
***
Трансформация кезінде донор ДНҚ жасушаның реципиентке енген кезде не байқалады://
изогенизация//
деспирализация//
+реципиент геномына донор ДНҚ-ның бір жіпшесінің қосылуы//
конъюгация//
лизогенді бактерияларда көбеюі
***
Rплазмида көмегімен тұрақтылықты анықтайтын антибиотик://
грамицидин//
+стрептомицин//
эритромицин//
экмолин//
тетрациклин
***
Генотиптік өзгеріс ненің нәтижесінде байқалады://
+мутация//
бактериялардың сүзгіш түрлерінің пайда болуы//
диссоциация//
ферментативтік өзгерістер//
спирттің әсерінен
***
Эписомды (плазмидті) факторларға жатады://
вирулентті бактериофаг//
әлсіз бактериофаг//
+дәрі-дәрмекке көптеген тұрақтылық факторлары//
хромосомды гендер//
супермутанттар
***
Диагностиканың молекулалы-генетикалық әдістерімен нені анықтайды://
спецификалық микробты ақуыздар;//
+қоздырғыштың нуклеин қышқылдары;//
қоздырғыш жасушасының метаболизм өнімдері;//
микробты антигендерге антиденелерді//
қоздырғыштың антигендерін
***
Вирустардағы генетикалық рекомбинациялар қалай аталады://
конъюгация;//
трансдукция;//
+шифт;//
дрейф//
трансформация
***
Вирустардағы нүктелік мутациялардың атауы://
+дрейф;//
шифт;//
конъюгация;//
трансдукция//
трансформация
***
«Мутация» терминін алған қолданған://
Пастер;//
Кох;//
+Бейеринк;//
Ивановский;//
Мечников.
***
Вирустардың геномы болуы мүмкін://
+ДНҚнемесе РНҚ молекуласы//
ДНҚ-ның екі молекуласымен//
протеин//
ДНҚ және РНҚ//
бір хромосома
***
Ретровирустар мына ферменттерге ие://
рестриктаза//
ДНК-аза//
РНК-полимераза//
ДНК-полимераза//
+кері транскриптаза
***
Транспозондар://
фенотиптік белгілері бар ақпаратқа ие емес қозғалмалы генетикалық элементтер //
+фенотиптік белгілері бар ақпаратқа ие қозғалмалы генетикалық элементтер //
конъюгация үрдісін анықтайды//
трансформация үрдісін анықтайды//
жанасу барысында бір жасушадан басқа жасушаға тасымалданатын генетикалық элементтер
***
Бактериядағы генетикалық ақпаратты хромосомадан тыс тасымалдаушы://
мезосомалар//
волютин дәндер//
+плазмидалар//
вирулентті бактериофагтар//
нуклеоид
***
Lac–дақылдан ішек таяқшасының Lac мутанттарын бөліп алу үшін қандай ортаны қолданады://
СТА;//
қанды агар;//
+Эндо;//
висмут-сульфидті агар;//
сарысулы агар.
***
Микроорганизмдерде мутация ненің әсер етуінен пайда болады: //
ферменттердің//
+Ренген сәулелердің//
бактериялардың токсиндері//
өсу факторы//
оптимальді температураның
***
Жыныс кірпікшелердің синтезделуін қай плазмидалар бақылайды//
R-плазмида//
Col-плазмида//
+F-плазмида//
Ent-плазмида//
Hly-плазмида
***
Бактериялардың дәрі-дәрмектерге тұрақтылықтарын анықтайтын плазмидалар//
Ent-плазмидa//
F-плазмидa//
Col-плазмидa//
Hly-плазмидa//
+R-плазмидa
***
Жасушалық геномның (ДНК) қалпына келу үрдісі //
модификация//
+репарация//
мутация//
диссоциация//
рекомбинация
***
Плазмидалар - бұл://
қосымша заттар//
бактерия жасушасының қосымша қоректік заттар//
адамның трансмиссивті аурулар қоздырғыштары//
+бактерияның хромосомадан тыс генетикалық ақпаратты тасымалдаушылар.//
бактериялардың вирустары
***
Бактерияның хромосомадан тыс генетикалық ақпаратты тасымалдаушылар://
рибосомалар//
полисомалар//
праймерлер//
приондар//
+плазмидалар
***
Бактерия жасушасында ДНK-ның орналасқан жері://
+нуклеоид//
жасуша қабырғасы//
цитоплазмалық мембрана//
талшықтар//
пилилер
***
Фенотиптік өзгерістерге нені жатқызамыз://
вакциндік штаммдарды алу.//
эписомдардың тасымалдануы.//
+фенолды ортада бактерия талшықтарының жойылуы.//
спецификалық емес трансдукция.//
трансформация.
***
Вирустардың тұқым қуалаудың материалдық негізі болатын не://
протеин//
ДНҚ.//
РНҚ.//
+не ДНҚ, не РНҚ//
Липидтер.
***
Бактериялардың S түріненR түріне ауысуы қалай аталады://
+диссоциация.//
рекомбинация.//
репарация.//
трансдукция.//
трансформация.
***
Бактериялардың диссоциациясы төмендегі қай формаларға тән://
L-трансформация.//
+модификация.//
мутация//
репликация//
рекомбинация.
***
Энтеротоксиндердің түзілуін бақылайтын плазмидалар://
К-плазмидалар //
+Ent-плазмидалар//
Н1у-плазмидалар//
F-плазмидалар//
Соl-плазмидалар
***
Антигеннің иммуногенді және антигенді қасиеттері байланысты://
+бөтендігімен//
молекулалық массасы төмен//
вируленттілігі//
комплементтің күрт құбылысы//
арнайы физикалық химиялық жағдайы
***
Аутоантигендер://
индивидуумды бір бірінен ажырататын антигендер//
+антиденелер туындататын организмнің өз антигендері//
әртүрлі микробтар өкілдерінде кездесетін жалпы антигендері//
белоктытүрге спецификасы бар антигендер//
ағзалық тіндік спецификасы айқын емес белоктар
***
Организмде аутоантигендер пайда болуы байланысты://
+макроорганизмнің тіндері зақымданған//
толеранттылығы//
микробтық клетканың мутациясы//
антибиотиктер түзілуі//
лизоцим синтезі
***
Иммуноглобулиндер класы бір бірінен ажыратылады://
инфекциялық агентке қарсы түру факторлар кешеніне//
+седиментация константына//
антигендік спецификасына//
детерминантты топтары болмауы//
синтездеу механизміне
***
Антиденелер түзілуі бәсендейді://
антибиотиктер қабылдағанда//
антигенді адъювантпен бірге еңгізгенде//
шектен тыс витамин қабылдағанда//
+бір уақытта көптеген антигенді еңгізгенде//
иммуномодуляторлар қабылдағанда
***
Жетілмеген антиденелер://
дивалентті//
антигенмен байланысып үлкен конгломераттар тудырады//
блокадаланған антиген тұңбаға түседі//
микроб ферменттерінің белсенділігін тежейді//
+конгломерат түзбей антигенді блокадалайды
***
Жетілмеген антиденелерді анықтайтын реакция://
гемагглютинация//
преципитация//
агглютинация//
+Кумбс//
ИФА
***
Антигендердің иммуногенділігінін негізгі жағдайына кірмейді://
бөтен//
иммунокомпетентті организммен байланысты//
нақты химиялық табиғаты бар//
коллоидті жағдай//
+табиғаты жасанды
***
Жетік гуморалді жауап дамиды://
В-лимфоциттер тек антиген туралы ақпарат алуы//
В-лимфоциттер тек медиатордан хабар алады//
В-лимфоциттің мембранасынада бөтен антигеннің этиотопын ажыратуға қатысады//
+макрофагтар, Т-хелперлер, В-лимфоциттер қатысады//
тек Т-хелперлер қатысады
***
Иммунды жауаптың негізгі формаларына кірмейді://
антиденелер синтезі//
+оң хемотаксис//
иммунологиялық есте сақтау қалыптасады //
иммунологиялық толеранттылық дамиды//
гиперсезімталдылық
***
Антигендік мимикрия сипаттамасына кірмейді://
+микробтың вирулентті факторының бірі//
адам антигендерімен қоздырғыштың қиылыса әсер ететін антигендері //
микробтың макроорганизмнің қорғаныс механизміне төтеп беретін және онда көбейе алу қабілеті//
қоздырғыштың енуіне иммундық жауаптың бәсендеуіне әкеледі//
аурудың қолайсыз кенеттік жағдайына әкелуі мүмкін
***
IgА сипаттамасы://
қан сарысуында димер//
сүтте, сілекейде, несепте кездеседі//
+жергілікті иммунитетке жауапты//
плацента арқылы өтеді//
иммуноглобулиндердің негізгі класы
***
Ұрықтың пассивті иммунизациясын қамтамасыз ететін, плацента арқылы өте алатын иммуноглобулин класы://
А//
М//
+G//
Д//
Е
***
Антиденелер түзілу сипаттамасы://
гаммаглобулинемияда мүмкін//
+лимфа тінінде өтеді//
антибиотикотерапияда жылдам ұлғаяды//
антиген қатысуысыз өтеді//
Т-лимфоциттерге тәуелді емес
***
Антигеннің детерминантты топтарының қызметі://
антиденелер түзілуін дамытады//
микробтардың қорытылуын қамтиді//
фагоцитозды белсендіреді//
+антиденелердің активті орталықтарымен байланысады//
сарысулы иммуноглобулиндердің дисперстілігін өзгертеді
***
Антиденелер синтезінің бір фазасы://
+индуктивті//
селективті//
активті//
теріс хемотаксис//
лейкоциттер диализі
***
Антиденелердің химиялық табиғаты//
+протеин//
гликопротеид//
нуклеопротеид//
липополисахаридтер//
көмірсулар
***
Антиденелердің молекулалық құрылымы//
+екі ұзын ауыр және екі қысқа жеңіл тізбектер//
бір ұзын ауыр және екі қысқа жеңіл тізбектер//
екі ұзын ауыр және бір қысқа жеңіл тізбектер//
бір ұзын ауыр және бір қысқа жеңіл тізбектер//
үш ұзын ауыр тізбектер
***
Бактерияның Нантигені ненің құрамына кіреді//
макрокапсула//
+талшықтар//
споралар//
қоспалар//
клетка қабырғасы
***
О антигенді бөліп алу үшін бактериялық дақылды өндейді//
+жоғары температурамен//
формалинмен//
ацетонмен//
трипсинмен//
этанолмен
***
Организмнің десенсибилизациясын не бойынша жүргізеді//
Асколи//
Манту//
Кох//
+Безредко//
Ивановский
***
Жетілмеген антигендердің (гаптендердің) қасиеттері://
антигенділік және спецификасы//
нуклеопротеид//
+арнайлығы//
протеин//
экзотоксин
***
Антигеннің иммуногенділігі байланысты://
вируленттілікпен//
токсикогенділікпен//
+бөтендігімен//
төмен молекулалық массаға//
комплементтің шапшаң құбылысына
***
Антигеннің детерминантты топтары://
+антиденелермен байланысады//
фагоцитозды белсендіреді//
антиденелер түзілуін туындатады//
иммуноглобулиндердің дисперстілігін өзгертетеді//
вируленттілікті айқындатады
***
Антиген бірінші рет еңгенде жауапқа бірінші болып иммуноглобулиннің қай класы түзіледі://
+IgM.//
IgD.//
IgG.//
IgE.//
IgA
***
Иммунитеттің ең басты қызметі://
Тосқауылдық қызмет//
Антагонистік қызмет//
+"бөтеннен" "өзінің" қызметтерін жырата алады//
Жасуша қабырғаларының өткізгіштігін өзгерте алады//
Жергілікті сезімталдықты күшейтеді
***
Иммунитет түрлері:
+Жүре пайда болған//
Абсолютті//
Салыстырмалы//
Оталаудан кейінгі//
емдеу
***
табиғи иммунитеттің (түрлік) негізгі белгілері://
вакцинадан кейінгі//
+тұқым қуалайды//
өмір сүру барысында пайда болады//
салыстырмалы//
спецификалық емес
***
Жүре пайда болған иммунитеттің негізгі белгілері://
Түрлік белгі//
өмір сүру барысында пайда болады//
тұқым //
салыстырмалы//
спецификалық емес+
***
Туа падй болған белсенді иммунитет болуы мүмкін://
+Антибактериалды//
Антивакцинальді//
Антисарысулы//
Фагоцитозға қарсы//
антигормоналды
***
Антитоксикалық иммунитет қандай жағдайда пайда болады://
Эндотоксинді енгізу кезінде//
+Анатоксинмен иммундау барысында//
Кез-келген ақуызбен иммундау барысында//
Антимикробты сарысмуды пайдалану барысында//
Вирусқа қарсы сарысуды енгізгенде
***
Жүре пайда болған иммунитет болуы мүмкін://
Абсолютті//
+Антитоксикалық//
Туа пайда болған//
Жергілікті//
фагоцитарлы
***
Жүре пайда болған иммунитет://
Генотиптің өзгерісі нәтижесінде пайда болады//
Жасанды иимундау барысында пайда болады//
Туа пайда болған//
+Жекеленген емес//
Тұқым қуалайды//
***
Жасанды белсенді иммунитет://
Механикалық тосқауыл қызметін атқарады//
Вакцина енгізгеннен кейін пайда болады//
IgM түрінде тұқым қуалайды//
+Сарысуды енгізгеннен кейін пайда болады//
Ана сүті арқылы беріледі//
***
Спецификалық емес тұрақтылықтың негізгі факторлары://
+Терінің қорғаныш қасиеттері//
Вакцинадан кейінгі//
Механикалық//
Антиденелерді өндіру//
Адамда мүлдем болмайды
***
Терінің тосқауылдық қызметі://
+Бактерицидті қасиетке ие//
Антиденелерді өндіру//
Түрлік белгі//
Балалық шақта белсендірек//
Антагонистік әсер ету
***
Шырышты қабаттардың тосқауылдық қызметі://
Антагонистік әсер ету//
+Механикалық тосқауыл//
Комплементтің әсері//
Вакцина енгізу кезінде байқалады//
Түрлік белгіге ие
***
Қалыпты микрофлораның қорғаныш қызметі://
Тосқауылды бекітуші//
Механикалық тосқауыл//
+Антагонисттік әсер//
Лизоцимнің бактерицидтік әсер етуі//
Адамда мүлдем болмайды
***
Табиғи иммунитеттің жасушалық қорғаныш факторлары://
Комплемент//
+Фагоцитоз//
Пропердин//
Антиденелер//
Лейкиндер//
***
Спецификалық емес гуморалды факторларға не жатпайды://
Лизоцим//
β-лизин//
комплемент//
интерферон//
+антитоксиндер
***
Лизоцим://
Көміртек//
Липопротеид//
+Фермент муроминидаза//
Фагоцитозды белендіреді//
Қалыпты микрофлораның қызметін тежейді//
***
Лизоцимді қайда анықтайды://
Зәрде//
Нәжісте//
+Көз жасында//
Лимфоциттерде//
макрофагтарда
Лизоцим әсіресе неге әсер етеді://
Грам оң бактерияларға//
+Грам теріс бактерияларға//
Макроорганизмге//
Фагоцитозға//
Шырышты қабаттарға
***
Комплемент:
+Ақуыз//
липополисахаридтер
микробтарды лизиске ұшыратпайды//
жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//
нуклеопротеид//
***
Комплементтің төменде келтірілгендердің біреуінен басқасының барлығы негізгі қасиеттеріне жатады ://
Термолабилді//
Иммунды лизис тудырады//
+Иммуноглобулин болып табылады//
Бактерицидті әсер етеді//
Антиген-антидене кешенімен байланысады
***
Комплементтің қорғаныш қызметтері:
жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//
вирустардың көбеюін тежейді//
микроорганизмдерді жояды//
+Иммунды лизис тудырады//
Бактериостатикалық әсер етеді
***
Қалыпты антиденелердің қорғаныштық қызметі://
Бактерияларды сіңіреді//
Антиген-антидене кешенімен байланысады//
+Фагоцитозды белсендіреді//
Шығу тегі жануар және өсімдік тектес жасушаларды ерітеді//
Комплемент бак кезде әсер етеді
***
Иммунитеттің жасушалық теориясын ұсынушы://
Пастер//
Кох//
+Мечников//
Ивановский//
Д"Эррель
***
Микрофагтар://
+Нейтрофилдер//
Эритроциттер//
Моноциттер//
Купфер жасушалары//
Ретикулярлы жасушалар
***
Қозғалғыш макрофагтар://
+Моноциттер//
ретикулярлы жасушалар//
эндотелий жасушалары//
қызыл сүйек кемігінің стромасы//
нейтрофилдер
***
Бекітілген макрофагтар://
Лимфалардың жасушалары//
Қан моноциттері//
Нейтрофилдер//
+Купфер жасушалары//
Базофилдер
***
Фагоцитарлы жасушалардың қызметі://
Антиденелердің синтезіне қатысады//
+Микроорганизмдерді жояды//
Бактерицидті әсер етеді//
Антагонистік әсер етеді//
Атиген-антидене кешенімен байланысады
***
Фагоцитоз кезеңдерінің бірі://
+оңды хемотаксис//
Фаголизис//
лейкоцтитердің диапитезі//
Эритроциттердің гемолизі//
Хромосомадағы интеграция
***
Интерферон://
+Термостабилді бактерицидті зат//
Қан сарысуының жоғары молекулалы ақуызы//
Тін жасушалармен өндірілетін төменгі молекулалы ақуыз//
Лизин антиденелері//
Липид тектес зат
***
Аяқталмаған фагоцитоз қайда байқалады://
Іш сүзегінде//
+Гонореяда//
Дифтерияда//
Пиелонефритте//
Тырысқақта
***
Гемолитикалық сарысу://
+Эритроциттермен иммундау кезінде алынады//
Емдеуде қоланады//
Қосымша компоненттерсіз эритроциттерді лизиске ұшыратады//
Қалыпты антиденелерден тұрады//
Фагоцитозды тудырады
***
Жүре пайда болған иммунитетті сипаттаудағы қате жауап ://
Жекеленген//
өмір сүру барысында пайда болады//
спецификалды//
+түрлік//
табиғи және жасанды түрлерге бөлінеді
***
Спецификалық емес иммунитеттің негізгі факторларға төменде келтірілгендірдің қайсысы тән емес://
Терінің және шырышты қабаттардың қорғаныштық қасиеттері //
+Т-хелперлер//
табиғи киллерлер//
гуморалдық факторлар (лизоцим, комплемент және т.б.)//
фагоцитоз
***
Қалыпты микрофлораның қорғаныштық қызметіне не жатпайды://
+Механикалық тосқауыл//
Организмнің иммундық жүйесінің жетілуіне әсер етеді//
Қалыпты антиденелердің өндірісі//
Патогенді микробтардың шырышты қабаттарда колонизациялануына және адгезиялануына кедергі жасайды//
Патогенділерге антагонистік әсер көрсетеді
***
Фагоциттер нені синтездей алмайтыны дәлелденді://
Оттегі радикалдарын (О2 , Н2 О2 )//
Комплемекнт пен лизоцим компоненттерін//
лизосомды ферменттер//
интерферон//
+кортикостероидтар
***
Фагоциттеуші жасушалардың қызмет етуіне жатпайды://
+Коплементті байланыстыру реакциясы//
Организмнің гомеостазын ұстап тұрады//
Қабыну және қалпына келу үрдістері//
Спецификалық емес инфекцияға қарсы қорғаныш //
Спецификалық жасушалық иммунитеттің иммуногенезінде және реакцияларында
***
Табиғи киллер жасушалары (ТКЖ)://
Токсиндердің әсерін бейтараптайды//
Анафилотоксин болып табылады//
Ферменттердің синтезделуіне белгі береді//
Лизосомды ферменттерді синтездейді//
+Ісікке қарсы бақылауды қалыптастырады
***
Лизоцимді сипаттауда төмендегінің қайсысы тән емес://
Ақуыз//
Муроминидаза ферменті//
Бактерия жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//
Грам оң бактерияларға әсер етеді//
+Барлық грам теріс бактерияларға белсенді әсер етуі
***
Интерферон://
Жасушадан тыс вирусты зақымдайды//
+Вирустық РНҚ-ның синтезін тосқауылдайды//
Лейкоциттерден өндірілмейді//
Антибактериалды белсенділікке ие//
Жасушалардың токсині
***
in vitro-да антиген-антиденелер байланысу реакциясы қолданылады//
алдын алуға//
емдеуге//
антибиотиктерге тұрақтылығын анықтау//
+бөліп алынған дақылды идентификациялау//
санитарлық гигиеналық зерттеулер
***
Қарапайым серологиялық реакциялар. Тұжырымды анықтаманы көрсетіңіз://
+екі компонент қана кіреді – антиген және антидене//
сұйық ортада өтеді//
реакциялық қоспада үш компонет бар//
бірнеше реакция тізбегі//
комплементті байланыстыру реакция
***
Преципитация реакциясы қолданылады://
+инфекциялық аурулар диагностикасында (cібір жарасы, дифтерия)//
топырақтың микробтармен ластануын анықтауда//
комплемент денгейін анықтауда//
қан тобын анықтауда//
бактерияның индикациясында
***
Преципитация реакция механизмі байланысты://
бактерияның беткейлі кернеуінің өзгеруіне//
диффузия және осмос процестеріне//
+ерітінді антиген-антидене кешені байланысуда//
клетка қабырғасы құрылымына//
микробтардың агрегациясына
***
Гельдегі преципитация реакциясы қолданылады://
антитоксикалық сарысуларды титрлеу//
антибиотиктердің төзімділігін зерттеу//
+токсингенділігін анықтау//
қан тобын анықтау//
комплемент денгейін анықтауда
***
Иммуноэлектрофорезді нені анықтауға қолданылады://
Преципитинді//
қоршаған ортадағы макроорганизмді//
+электрофорездік белсенділік бойынша антигендерді идентификациялау//
комплементті//
қан тобын анықтау
***
Жетік емес антиденелер қандай реакцияда анықтайды://
гемагглютинация//
преципитация//
агглютинация//
+Кумбс//
ИФА
***
Жіті респираторлы инфекцияға күдік туындағанда науқастың мұрынның төменгі қуысы бөліндісінен жағынды дайындалды. Ацетонда бекітіп, гриппке қарсы сарысумен өнделді. Қандай зерттеу әдісі қолданылды?//
Кумбс реакциясы//
ИФА//
РИА//
+тікелей емес иммунофлюоресценция реакциясы//
КБР
***
Иммуноблотинг әдісі ажыратады://
клиникалық материалдағы антигенді//
клиникалық материалда қоздырғыштың ДНҚ //
+қан сарысуындағы қоздырғыштың жеке антигендеріне түзілген антиденелерін//
эритроцитарлы диагностикум қолданып сарысудағы антиденелерді//
радиоактивті изотоппен таңбаланған антиденелерді қолданып материалдағы антигендерді
***
Иммуноблотинг әдістің принципі://
+белоктарды электрофорезбен ажыратып ИФА әдісімен антиденелерді анықтау//
белоктарды электрофорезбен ажыратып иммобилизация реакциясымен қосарлануы//
белоктарды электрофорезбен ажыратып иммунофлюоресценция әдісімен қосарлануы//
белоктарды электрофорезбен ажыратып полимеразалық тізбекті реакциясымен қосарлануы//
иммуноэлектрофорез
***
Комплементті байланыстыру реакциясының иммунологиялық заңдылығы://
бактериялардың беткейлік кернеуі өзгеруі//
сарысулық глобулиндердің дисперсттілігін өзгерту//
+комплементтің антиген-антидене комплексімен байланысу//
антигеннің агрегациясы//
диффузияжәне осмос процесі
***
Комплементті байланыстыру реакциясының оң нәтижесі://
гемолиз//
бактериялардың лизисі//
+гемолизі тоқтаған//
бактериялар жабысады//
тұңба "қол шатырына" ұқсас келеді
***
Иммуноферментті анализ негізделген://
сарысудағы глобулиндердің дисперстілігі өзгереді//
+антигендердің пероксидазасымен таңбаланған арнайы антиденелердің байланысуына//
клетка мембранасының өткізгіштігі//
антиген әсерінен макрофаг ядросындағы соматикалық мутацияға//
диффузия және осмос процесіне
***
Комплементті байланыстыру реакциясының теріс нәтижесі://
+гемолиз//
бактерия лизисі//
гемолизді тоқтату//
эритроциттер тұңбаға түседі//
бактериялар жабысады және түйіршіктер көрінеді
***
Антиденелерді анықтайтын ең сезімтал реакцияны көрсетіңіз://
преципитация//
+иммуноферментті анализ//
токсинді бейтараптау//
бактерияның агглютинациясы//
иммуноэлектрофорез
***
Нейтрализация реакциясы негізделген://
лейкоциттер лизисіне//
арнайы антидене әсерінен корпускулярлы антигенді ыдырату//
+антитоксикалық сарысу токсиннің улы әсерін бейтараптайды//
клетка мембранасының өткізгіштігін өзгертуіне//
антиген-антидене кешені комплементпен байланысуына
***
Радиоиммунологиялық анализ сипаттамасындағы бір дұрыс емес тұжырымды табыңыз://
спецификасы жоғары//
қоюы жеңіл//
сезімталдығы жоғары//
радиоизотоптармен таңбаланған немесе таңбаланмаған антигендер антиденелердің шектеулі аймақтарына байланысуға бәсекелестікке түседі//
+гемагглютинация реакция нәтижесін ескереді
***
Мерез диагностикасында қолданылатын комплементті байланыстыру реакциясы авторы бойынша қалай аталады://
Борде-Жангу//
+Вассерман//
Видаль//
Кумбс//
Райт
***
Белгілі сарысумен агглютинация реакциясын қоюына қажет//
+корпускулярлы антиген//
комплемент//
гемолитикалық сарысу//
қой эритроциті//
лизоцим
***
Хрен пероксидазасымен таңбаланған антиглобулинді сарысу қолданылады//
комплементті байланыстыру реакциясында//
+иммуноферментті анализде//
ПГАР//
агглютинация реакциясында//
иммунофлюоресцентті әдісте
***
Агглютинация реакциясында қолданылатын диагностикум//
өлтірілген немесе тірі бактериялар//
+жеке бактериялық немесе вирустық антигендер//
алдын алу үшін//
емдеу үшін//
жануарларды иммунизация арқылы дайындайды
***
Резус-факторды және оған қарсы антиденелерді анықтайтын серологиялық реакция://
+Кумбс реакциясы//
комплементті байланыстыру реакциясы//
агглютинация реакциясы//
преципитация реакциясы//
нейтрализация реакциясы
***
Іш сүзегінде Видаль реакциясы анықтайды://
+О және Н антиденелерді.//
антигендерді//
қоздырғышты//
эндотоксинді//
экзотоксинді
***
Вакциналар жіктелуіне кірмейді://
тірі//
өлі//
анатоксиндер//
+капсулалы//
химиялық
***
Тірі вакциналар://
АКДС//
+БЦЖ//
Көкжөтелге қарсы//
Менингококктық//
Іш сүзекке қарсы
***
Инактивацияланған вакцинлар://
Сіреспеге қарсы//
Сібір түйнемесіне қарсы//
+Обаға қарсы//
Дифтерияға қарсы//
Туберкулезге қарсы
***
Анатоксиндер қандай аурудың қоздырғышына қарсы иммунитет қалыптастырады://
Туберкулезге//
Гриппке//
+Сіреспеге//
Көкжөтелге//
Полиомиелитке
***
Вакцинаның иммуногенділігін күшейту үшін құрамына еңгізеді://
+Адъювант//
Антибиотик//
Бактериофаг//
Сарысу//
пробиотик
***
Иммуногенділігі жоғары вакциналар://
+аттенуацияланған//
Анатоксиндер//
Химиялық//
инактивацияланған//
барлықтарының иммуногенділігі бірдей
***
АКДС вакцина құрамына кірмейді://
Сіреспеге қарсы анатоксин//
+Қызылшаға қарсы вакцина//
Көкжөтелге қарсы вакцина//
Дифтериялық анатоксин//
Алюминий гидроокисі
***
Вакцинаны тандаңыз://
+аттенуацияланған//
Сарысу//
Аллергендер//
Гаптендер//
диагностикумдар
***
Вакцина дайындауына арналған штамдар қасиеттері://
Ферментативті белсенді//
+Айқын иммуногенді//
Анаэробты тіршілік//
Жоғары вирулентті//
Сенсибилизация тудырушы
***
Иммуноглобулинді дайындайды://
Тек антитоксикалық сарысулардан//
Бактериалық антигендерден//
+нативті антимикробты сарысулардан//
химиялық вакциналардан//
тірі вакциналардан
***
иммуноглобулиндер препаратын дайындау үшін қолданады://
эритроциттер массасын//
лейкоциттер массасын//
тромбоциттер массасын//
+реконвалесценттер қанын//
науқас қанын
***
Адам қанынан алынған иммуноглобулин://
Тырысқаққа қарсы//
Дифтерияға қарсы//
Сіреспеге қарсы//
Менингококке қарсы//
+Қызылшаға қарсы
***
Диагностикалық сарысуларды пайдаланады://
емдеуге//
микроорганизмдер индикациясына//
алдын ауына//
+микроорганизмдердің идентификациясына//
қоршаған ортадан микробты табу үшін
***
Аллергияда байқалады://
Иммунды статустың бұзылуы//
Тіндер мен ағзалардың құрылымы мен қызметі бұзылуы//
+Организмнің сезімталдылығы күшеюі//
Гиперпродукцияға тұқым құалаушылық бейімділігі//
Генетикасы бөтен затты бейтараптау тәсілі
***
Инфекциялық аллергия://
Гиперсезімталдылықтың жедел типі//
Негізінде гуморалды жауап бар//
Сарысулар енгізгенде дамиды//
Антигенді бірінші рет енгізгенде дамиды//
+Гиперсезімталдылықтың баяу типі
***
Аллерген енген орнында байқалады://
+Инфильтрат//
күйік//
бөртпе//
іріңдеу//
некроз
***
Агглютинация реакциясында пайдаланатын диагностикум://
+Өлі немесе тірі бактериялар қоспасы//
лактобактерин//
бөлек микробтың немесе вирустың антигендері//
интерферон//
жануарларды иммунизациялау арқылы дайындайды
***
Аллергия сипаттамасы://
+Организмнің жоғары сезімталдылығы//
Организмнің сезімталдылығы болмайды//
Антигенді екінші рет енгізгенде сезімталдылық төмендейді//
Иммунитеттің бір түрі//
Организмнің толеранттылығы
***
Жедел типті аллергиялық реакцияның клиникалық көрінісі://
Инфекциялық аурулардағы аллергия//
+Анафилактикалық шок//
Жанасу аллергиясы//
Цитотоксикалық реакция//
Сарысулы ауру
***
Цитотоксикалық реакция негізі://
IgE бөлінеді//
Сенсибилизацияланған Т-лимфоциттер жиналуы//
Преципитацияланатын антиденелердің бөлінуі//
+Т-лимфоциттер цитокиндер бөледі//
Медиаторлар бөлінеді//
***
Гиперсезімталдылықтың баяу типінде қатысады://
+Т-лимфоцит//
Эритроцит//
В-лимфоцит//
Тромбоцит//
цитотоксин
***
Аутовакциналар://
Микробтар мен оның токсиндерінен дайындалады//
+Науқастан бөлінген микроб штаммы өлі вакцина құрамына кіреді//
Емдеуге қолданылмайды//
Пассивті иммунитет қалыптастырады//
Диагностикада қолданылады
***
Химиялық вакциналар://
Құрамында бүтін микробтық клетка бар//
Қыздырып және формалинмен өнделген микробтан дайындалған//
Лиофилді кептіру әдісімен кептіреді//
Антитоксикалық иммунитетті қалыптастырады//
+Толық жетілген антигендік комплекс
***
Тірі вакцина дайындау негізі://
кептіру//
фенолмен өндеу//
+аттенуация//
қатырып мұздату//
протективті антигенді ажырату
***
Тірі вакциналардың қасиеттері://
Айқын реактогенділігі жоқ//
Жоғары спецификалы//
вирулентті//
қиын ерітілетін заттарға адсорбцияланады//
+иммуногенділігі жоғары
***
Тірі вакциналардың өлі вакцинаға қарағанда жетістіктері://
+Иммуногенділігі жоғары болғандықтан аса қарқынды иммунитет қалыптастырады//
Микробтардан және олардың токсиндерінен алады//
Иммунитет реакцияларына қатысады//
Емдеу және алдын алуына пайдалынады//
Енгізу жеңіл
***
Дәрігерге туберкулезге қарсы вакцина егуін жүргізуді ұсынған. Арнайы профилактика үшін қолданатын препаратты табыңыз://
Туберкулин//
Антитоксикалық сарысу//
АКДС//
Тубазид//
+БЦЖ
***
Антитоксикалық сарысуларды қандай аурудың емдеуіне тағайындайды://
+дифтерия, сіреспе//
бруцеллез, туберкулез//
іш сүзегі, коли-инфекция//
грипп, гепатит В//
полиомиелит, көкжөтел
***
Антитоксикалық сарысулар://
Риккетсияға қарсы//
Тырысқаққа қарсы//
Энцефалитке қарсы//
Грипке қарсы//
+Сіреспеге қарсы
***
Антибактериялық сарысу құрамындағы антиденелердің қасиеттері://
+Агглютинин//
Анатоксин//
Интерферон//
Интерлейкин//
фагоцит
***
Антитоксикалық сарысулар://
Іш сүзегінде, дизентерияда қолданылады//
Грипп, гепатит А пайдалынады//
Агглютинациялық қасиеті бар//
+сіреспеде, ботулизмде қолданылады//
туберкулез, көкжөтелде қолданылады
***
Гомологиялы иммуноглобулиндердің емдеу препараты тағайындалады://
Бруцеллезде//
Туберкулезде//
грипте//
+гепатит В//
дизентерияда
***
"Вакцина" латын тілінен мағынасы://
қой//
Оспа//
+сиыр//
Бактерия//
вирус
***
Қандай антимикробты агент анаэробты бактериялар өсуін тежейді://
+метронидозол;//
нистатин;//
леворин;//
полимиксин;//
грамицидин
***
Фитонцидтерді бөледі://
микроорганизмдер;//
қарапайымдылар;
+жоғары сатыдағы өсімдіктер//
жоғары сатыдағы жануарлар;//
табиғаты жасанды ағзалар
***
Лизоцимді бөледі://
микроорганизмдер;//
жоғары сатыдағы өсімдіктер;//
+жоғары сатыдағы жануарлардың тіндерінде;//
қарапайымдылар клеткаларында;//
химиялық жолмен алынған.
***
Пенициллинді өндіруші://
бацилла;//
+зең саңырауқұлағы;//
микрококктар;//
қарапайымдылар//
актиномицеттер
***
Гентамицинді өндіруші://
Зең саңырауқұлағы;//
микрококктар;//
+актиномицеттер;//
бациллалар;//
қарапайымдылар.
***
Нуклеин қышқылы синтезі мен транскрипциясының ингибиторлары://
пенициллин;//
стрептомицин;//
нистатин//
+рифампицин;//
эритромицин
***
Саңырауқұлаққа қарсы антибиотик://
+полиендер;//
цефалоспорин;//
пенициллин;//
аминогликозидтер;//
тетрациклин
***
-лактамды антибиотиктердің әсер ету механизмі://
микроб клеткасында белок синтезін тежейді;//
микроб мембранасының бүтіндігін бұзады;//
+клетка қабырғасының пептидогликан синтезін бұзады;//
нуклеин қышқылы синтезін бұзады//
спора түзуді бұзады
***
-лактамды антибиотик://
гентамицин;//
рифампицин;//
нистатин;//
+цефалоспорин;//
тобрамицин
***
Аминогликозидтер тобына кіретін антибиотик://
нистатин;//
+гентамицин;//
эритромицин;//
пенициллин//
ципрофлоксацин
***
Антибиотиктің бактерицидтік әсерінің маңызы://
+микроорганизмдерді жояды//
микроб өсуі және көбеюі тежеледі//
мутацияны белсендіреді//
микробтың өсуін және көбеюін белсендіреді//
организмнің қорғаныс механизмдерін күшейтеді
***
Антибиотиктің бактериостаттық әсерінің маңызы://
микроорганизмдерді жояды//
+микроб өсуі және көбеюі тежеледі//
мутацияны белсендіреді//
микробтың өсуін және көбеюін белсендіреді//
организмнің қорғаныс механизмдерін күшейтеді
***
Бактериялардың клетка қабырғасы синтезін тежейтін антибиотик://
+пенициллин//
тетрациклин//
левомицетин//
рифампицин//
полимиксин
***
Белок синтезін тежейтін антибиотик://
+левомицетин//
пенициллин//
цефалоспорин//
рифампицин//
нистатин
***
Нуклеин қышқылы синтезін тежейтін антибиотик://
+рифампицин//
пенициллин//
тетрациклин//
полимиксин//
леворин
***
Цитоплазмалық мембрана бұтіндігін бұзатын антибиотик://
пенициллин//
тетрациклин//
левомицетин//
цефалоспорин//
+леворин
***
Антибиотиктер туралы ілім негізін қалаушы ғалым://
Пастер//
Монасеин//
Заболотный//
+Флеминг//
Кох
***
Антибиотиктер қасиеттері://
жалпы плазмалық уыт //
бактерия лизисін тудырады//
+бактериостатты әсері бар//
бактерицидті әсері жоқ//
вирусқа қарсы белсенділігі бар
***
Антибиотиктерге қойылатын талаптар://
+уытты қасиеті болмайды//
организмнің қорғаныс механизмдерін белсендіреді//
аз мөлшерде әсер ету//
организмнің белоктарымен байланысады//
бактериялық фильтрлер арқылы фильтрленуі
***
Тар спектрлі әсер ететін антибиотик://
цефалоспориндер//
макролид//
рифампицин//
+леворин//
левомицетин
***
Микроорганизмдердің антибиотиктерге тұрақтылық механизмі байланысты://
антибиотикке клетка қабырғасы өткізгіштігі жойылады//
+ гендерде генетикалық рекомбинациялар жүреді//
антибиотиктердің активті формасы активті емес түріне ауысуы//
макроорганизмде антибиотиктердің өзгеруі//
антибиотиктері бар ортада бактерияның талшықтары жойылуда
***
Химиялық құрамы бойынша антибиотиктердің жіктелуі://
құрамында хлор бар;//
пенициллин;//
эритромицин;//
+тетрациклин;//
ауыр металл тұздары бар
***
Саңырауқұлақтар өндіретін антибиотик://
тетрациклин;//
+пенициллин;//
гентамицин;//
нистатин;//
эритромицин.
***
Актиномицеттер өндіретін антибиотик://
пенициллин;//
цефалоспорин;//
сульфаниламидтер;//
+гентамицин;//
cтерилизацияны бөліп жүргізеді//
+aвтоклавта //
қоректік ортаны стерилизация жасайды//
материалды t 50-65"C қыздырады
***
Шыны ыдысын стерилизациялайды://
пастеризациямен//
тиндализация//
+құрғақ ыстықпен//
Кох аппаратында//
бумен
***
Беткейлі активті заттардың әсер ету механизмі://
белоктың денатурациясын тудырады//
+цитоплазмалық мембрана арқылы қоректік заттар тасымалдауын бұзады//
нуклеопротеидтердің фосфорқышқылды топтарына ұқсастығы болғандықтан бактериялар өсуін тежейді//
бос қышқылдар әсерінен белокты коагуляциялайды//
глюкозаның дегидротациясына қатысатын коферменттер қызметін тежейді
***
Ауыр металдар тұздарының әсер ету механизмі (мырыш, қорғасын, күмісжәне т.б.)://
белоктың денатурациясын тудырады//
цитоплазмалық мембрана арқылы қоректік заттар тасымалдауын бұзады//
нуклеопротеидтердің фосфорқышқылды топтарына ұқсастығы болғандықтан бактериялар өсуін тежейді//
+бос қышқылдар әсерінен белокты коагуляциялайды//
глюкозаның дегидротациясына қатысатын коферменттер қызметін тежейді
***
Құрамында фенолы бар заттардың әсер ету механизмі://
белоктың денатурациясын тудырады//
цитоплазмалық мембрана арқылы қоректік заттар тасымалдауын бұзады//
нуклеопротеидтердің фосфорқышқылды топтарына ұқсастығы болғандықтан бактериялар өсуін тежейді//
бос қышқылдар әсерінен белокты коагуляциялайды//
+глюкозаның дегидратациясына қатысатын коферменттер қызметін тежейді
***
Бояулардың әсер ету механизмі (бриллиантты жасыл, риванол және т.б.)://
белоктың денатурациясын тудырады//
цитоплазмалық мембрана арқылы қоректік заттар тасымалдауын бұзады//
нуклеопротеидтердің фосфорқышқылды топтарына ұқсастығы болғандықтан +бактериялар өсуін тежейді//
бос қышқылдар әсерінен белокты коагуляциялайды//
глюкозаның дегидротациясына қатысатын коферменттер қызметін тежейді
***
Құрамында альдегиді бар дезинфектанттардың әсер ету механизмі://
+белоктың денатурациясын тудырады//
цитоплазмалық мембрана арқылы қоректік заттар тасымалдауын бұзады//
нуклеопротеидтердің фосфорқышқылды топтарына ұқсастығы болғандықтан бактериялар өсуін тежейді//
бос қышқылдар әсерінен белокты коагуляциялайды//
глюкозаның дегидротациясына қатысатын коферменттер қызметін тежейді
***
Антисептика - бұл://
адам организмі тіндеріне қоршаған ортадан микроорганизмді ендірмеуіне бағытталған іс-шаралар кешені//
+терінің және кілегей қабаттың зақымданған немесе интактті ошақтарынан бактерияны жоюға бағытталған іс-шаралар кешені//
қоршаған орта нысандарын залалсыздандыруға бағытталған іс-шаралар кешені//
организмнің барлық ұрықтарын жоюға бағытталған іс-шаралар кешені//
адам организмінде инфекциялық ошағы дамуын жеке тежейтін заттар
***
"Стерилизация" анықтамасы://
+физикалық факторлар әсерімен микроорганизмдердің барлық вегетативті формалары мен спораларында толығымен жою//
химиялық және физикалық факторлар әсерімен микроорганизмдердің барлық вегетативті формалары мен спораларында толығымен жою//
химиялық факторлар әсерімен микроорганизмдердің споралық формаларын толығымен жою (лизол, хлорамин)//
тек вегетативті формаларын жою//
химиялық факторлар әсерімен микроорганизмдердің барлық вегетативті формаларын толығымен жою (лизол, хлорамин)
***
Стерилизация әдісіне жатпайтын тәсіл://
Автоклавтау//
+пастеризация//
тиндализация//
күйдіру//
Пастер пешінде құрғақ ыстықпен әсері
***
Пастеризация – бұл://
қайнату;//
+материалды 70°С дейін 15 минут қыздырып, жылдам салқындату;//
материалды ұзақ уақыт 80°С қыздырып, жылдам салқындату;//
бумен өндеу//
материалды 180°С дейін 15 минут қыздырып, жылдам салқындату
***
Тиндализация – бұл://
қайнату;//
материалды 60-80°С аралығында 15 минут қыздырып, әрі қарай салқындату;//
материалды 80°С ұзақ уақыт қыздыру;//
қысым мен бу арқылы әсер ету//
+температурасы 1000С дейін және бумен әсер ету
***
Антисептик ретінде пайдаланылмайтын затты табыңыз://
Люголь ерітіндісі;//
метилен сия көгі;//
триклозан;//
+NaOH ерітіндісі//
генциан фиолет
***
Температураға тұрақсыз материалды стерилизация жасауына қолданылатын газ (буы)://
йодоформ//
глутар альдегиді//
+формальдегид//
этилен окисі//
азот окисі
***
Вирустардың антагонистік қарым қатынас құбылысы аталады://
симбиоз//
+интерференция//
вирогения//
сателлизм//
синергизм
***
Инфекциялық аурулар қоздырғышын таратушылармен күресті атайды://
дезинфекция//
+дезинсекция//
дератизация//
стерилизация//
пастеризация
***
Санитарлы-бактериологиялық зертханалар дезинфекцияның тиімділігін бақылайды://
жылына 1 рет//
+кварталына 1 рет//
күнделікті//
апта сайын//
айына бір рет
***
Емдеу-сақтандыру мекемелердің зертханалары дезинфекцияның тиімділігін бақылайды://
жылына 1 рет//
кварталына 1 рет//
+айына бір рет//
апта сайын//
күнделікті
***
Дезинфекциялық шаралардың тиімділігін ішкі бақылауды кім жүргізеді://
бас дәрігері//
+ЕСМ/ЛПУ зертханасы//
СЭС//
бөлім меңгерушісі//
орта медициналық қызметкер
***
Физикалық стерилизацияға жатады://
+күйдіру//
стерилизант көмегімен газды тәсіл//
тексеру нысанын 24 сағат формалинизопропанол ерітіндісіне салып қояды//
формальдегид буымен стерилизация//
Rентген сәулелерін қолдану тәсіл
***
Стерилизация - бұл://
вакцина дайындау//
бактерияның диагностикалық антигендерін алу//
емдеу сарысуларын дайындау//
+микроорганизмді толығымен жою//
бактерияларды дақылдандыру әдісі
***
Инфекциялық аурулар қоздырғыштар көзі – кеміргіштермен қүресті атайды://
дезинфекция//
дезинсекция//
+дератизация//
стерилизация//
пастеризация
***
Микроорганизмнің антибиотиктерге сезімталдығы анықталынады: //
+қағаз дискі әдісімен//
агглютинация реакциясында//
преципитация реакциясында//
Грация бойынша титрлеу//
Аппельман бойынша титрлеу
***
Антибиотиктің минималды тежеуші концентрациясын анықтайтын әдісті табыңыз://
антибиотиктермен сіңірілген дискі көмегімен агарға диффузия әдісі;//
шұнқырлар әдісі;//
+сериялық ерітінділер әдісі;//
Грация әдісі//
Аппельман әдісі
***
Топырақтың санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдері://
V.cholerue//
M.leprae//
+Cl.perfringens//
St.pyogenes//
Corynebacterium
***
Топырақта ұзақ уақыт сақталатын патогенді микроорганизм://
менингококк//
бордетелла//
шигелла//
+сіреспе клостридиясы//
гонококк
***
Судың микробтық саны://
ІТТБ табылған судың ең аз мөлшері//
материалда патогенді микробтардың саны//
+ 1 мл судағы мезофилді хемоорганотрофты бактериялар//
1 лсудағы ІТТБ //
перфрингенс-титрмен есептелінеді
***
Судағы микробтар саның анықтайды://
зерттеу нысанның белгілі көлемінде табылған санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдер саны бойынша//
бір ішек таяқшасы табылған судең ең аз мөлшері//
колониялар саны бойынша//
+1 мл суды зерттеуде өскен колониялар саны бойынша//
Омельянский формуласы бойынша
***
Судың сапасын айқындайтын санитарлы көрсеткіштік микроб://
клостридиум перфрингенс//
тырысқақ вибрионы//
энтерококк//
+ішек таяқшасы//
стрептококк
***
Судың коли титрын анықтайды://
Вильсон- Блер ортасында//
Кесслер ортасында//
ЕПА себу//
+мембраналық фильтр әдісімен//
седиментациялық әдіспен
***
Орталық су желісіне қойылатын талаптар://
микробтар саны 100 аспайды//
коли-титр 2//
+коли-индекс 3 аспайды//
коли индекс 5//
судың жалпы саны 300 аспайды
***
Ауаның санитарлы гигиеналық жағдайын тұжырымдайды://
сальмонелла бар//
улы заттар бар//
+ауаның 1 м3микробтар саны//
ішек таяқшасы саны бойынша//
термофилді бактерияны анықтау
***
Ауа арқылы таралмайтын ауруды табыңыз://
менингит//
дифтерия//
+сіреспе//
грипп//
көкжөтел
***
Су қоймасының 1 мл полисапробты аймақта кездеседі://
микробтар саны 100 аспайды;//
микробтар саны 100 мың;//
+микроб саны млн. және одан да көп;//
микробтар саны 500 және одан да көп;//
стерилді.
***
Су қоймасының 1 мл мезосапробты аймақта кездеседі://
микробтар саны 100 аспайды;//
+микробтар саны 100 мыңдай;//
микробтар саны 1 млн. және одан да көп;//
микробтар саны 10 аспайды;//
микроорганизмдер жоқ.
***
Су қоймасының 1 мл олигосапробты аймақта кездеседі://
+микробтар саны 100 аспайды;//
стерилді;//
микробтар саны 1млн.;//
микробтар саны 100 мың;//
микробтар саны 1001млн.
***
Ас суы сапалы, егер://
+1 мл суда жалпы микроб саны – 100 аспайды;//
1 мл суда жалпы микроб саны – 100 ден 500 дейін;//
1 мл суда жалпы микроб саны – 500 ден 1000;//
суда бактериялар жоқ;//
1 мл суда жалпы микроб саны – 1000 аспайды
***
Қандай инфекцияда ауа таралу факторы бола алмайды://
менингококкты;//
дифтерия;//
грипп;//
+дизентерия;//
туберкулез
***
«Операциялық» бөлменің 1м3 ауасында жалпы микробтар саны аспау керек://
10000;//
1000;//
+500;//
200;//
100
***
Ауаның микрофлорасын тексеруге пайдалынады://
Дригальский бойынша себу//
+седиментациялық әдісті;//
Гоулди бойынша себу;//
сериялық ертінділер әдісті;//
барлық аталған әдістерді.
***
Қоршаған орта нысандары нәжіспен ластану көрсеткіші://
стафилококк;//
+ішек таяқшасы тобы бактериялары;//
бифидумбактерия;//
бактероидтар;//
лактобактерия
***
Қоршаған орта нысандардың нәжіспен ластану көрсеткіштері://
+ішек таяқшасы тобы бактериялары; энтерококк; клостридия//
энтерококк; стафилококк, клостридия//
клостридия; ішек таяқшасы тобы бактериялары; стафилококк//
ішек таяқшасы тобы бактериялары; энтерококк; стрептококк;//
энтерококк; стрептококк; клостридия
***
Судың вирустармен ластанған көрсеткіші://
полиомиелит вирусы;//
гепатит А вирусы;//
аденовирус;//
Коксаки вирусы;//
+коли-бактериофаг.
***
Топырақтың бактериямен ластанғанын бағалау үшін анықталған санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдерге кірмейді://
Ішек таяқшасы тобы бактериялары;//
энтерококк;//
+Candida туысы саңырауқұлақтары;//
клостридия;//
термофилді бактерия
***
Ауаның санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмі://
+стафилококк;//
коринебактерия;//
грипп вирусы;//
көкірінді таяқша;//
микобактерия
***
Ауыз суға қойылатын талаптар://
1 литр суда колифагтар саны 10 аспайды;//
1 л суда микробтар мүлдем болмайды;//
1 л суда микробтар 1000 аспайды;//
+1 л суда колифагтар болмайды;//
1 л суда эшерихия (ішек таяқшасы) микробы 10 аспайды
***
Судың санитарлық сапасын анықтайды://
микроскопия әдісімен;//
+бактериологиялық әдіспен;//
жануарларда биологиялық сынамада;//
молекулярлы генетикалық әдіспен;//
химиялық анализбен
Төменде көрсетілген микроорганизмдердің қайсысы ұрықтың туу жолында инфекциямен зақымданып, нәрестелердегі менинигиттің дамуына әкеледі://
Staphylococcus epidermidis//
Staphylococcusaureus//
Streptococcuspyogenes//
+Streptococcusagalactiae//
Stretococcuspneumoniae
***
Стрептококктар эритрогенді токсин бөледі, ол ненің туындауына себепші://
+скарлатина (жәншу)//
созылмалы тонзиллит//
тілме//
терінің іріңді зақымдануы//
флегмона
***
Стрептококктан туындайтын қай аурудан соң төменгі иммунитет қалыптасады://
ревматизм//
созылмалы тонзилит//
гломерулонефрит//
+скарлатина//
флегмона
***
Стафилококкты инфекцияға күдік болғанда, зерттелетін материалды себеді://
+СТА және қанды агар//
Қантты сорпа және қанды агар//
ККА//
Сарысулы агар//
Теллуритті орта
***
СТА (саруызды тұзды агар) ортасындағыS.aureus дақылдық ерекшелігі://
+Бұлыңғыр аймағы бар алтын түсті колониялар//
Бұлыңғыр ұсақ колониялар//
Ұсақ жылтыр колониялар//
Мөлдір, көгілдір реңді колониялар//
Орталығында тығыздалған ұсақ колониялар
***
S.aureus-тік стафилококкты инфекция патогенезіндегі тұрақты фермент://
+плазмокоагулаза//
оксидаза//
Протеинкиназа//
Фосфотаза//
Муромидаза
***
Стафилококк үшін дифференциалды-диагностикалық маңызы бар тест://
+Анаэробты жағдайда маниттің ашуы//
Серологиялық зерттеулер//
Нативті ақуыз кезіндегі өсу//
Крахмалдың ферментациясы//
Уреазды белсенділік
***
Эксфоллиатинге ие стафилококктар тудырады://
скарлатина//
тағамдық улану//
энтерит//
+нәрестелердегі күлбіреу//
сепсис
***
Бөлініп алынған алтын түсті стафилококктың идентификациясы үшін қолданылатын ерекшеліктерін атаңыз://
Глюкозаның ферментациясы//
Глицериннің ашуы//
Эндо ортасында өсу//
Оксидазаны анықтау//
+Плазмокоагулазаны анықтау
***
Стрептококктардың токсині://
энтеротоксин//
эксфолиатин//
+цитотоксин//
эндотоксин//
тетаноспазмин
***
Стрептокококк түзеді://
энтеротоксин//
каталаза//
+гиалуронидаза//
уреаза//
лизоцим
***
Скарлатинаның микробиологиялық диагностикасында қолданады://
Қанды себу//
+жұтқыншақтан алынған материалды себу//
Жұтқыншақтан алынған материалды микроскопиялау//
Қан микроскопиясы//
Преципитация реакциясы
***
Staphylococcusжәне Streptococcus туыстардың арасындағы дифференциация жүргізіледі://
Эндо ортасында өсу сипаты//
Каталазаға тест//
Мальтозды ыдырау//
+глюкозды сорпадағы тұнба//
Қанды агардағы өсу
***
Менингокктардың таралу жолы://
алиментарлы//
+ауа-тамшылы//
трансмиссивті//
ұзақ контакт//
парентеральді
***
Менингококкты менингит инфекция қоздырғышы қандай ортада өседі://
Сабуро ортасы//
Раппопорт ортасы//
Плоскирева ортасы//
+Сарысу қосылған орта//
ВСА ортасы
***
Егер патологиялық материалда энтеробактериялардың бар болуына күдік болса, онда себінді жасайтын орта://
+Эндо//
Сары-тұзды агар//
Клауберг//
Китта -Тароцци//
Казеинді-көмірлі агар
***
Энтеробактериялардың дифференциясын қандай ортаның көмегімен анықтауға болады://
+Энда,Плоскиров, Левин//
Сары-тұзды агар//
Клауберг//
Китта-Тароцци//
Казеинді-көмірлі агар
***
Энтеробактериялардың соңғы идентификациясын өткізеді://
Микроскоппен қарау//
Биохимиялық зерттеу//
РА поливалетті сарысумен//
Дифференциалды –диагностикалық ортаға себу//
+РА бірвалентті сарысумен
***
Ішек инфекциясы кезінде таралу жолы://
аэрозольді//
жыныстық//
+алиментарлы//
парентеральді//
трансплацентарлы
***
Эшерихиозға күдіктенген кезде зерттелетін материал://
Ірің//
Жарадан шықан бөлінді//
Мұрынан жағынды//
Қан сары суы//
+нәжіс
***
Эшерихиоз диагностикасы кезінде колониядан алынған материал қолданылады://
+агглютинацияреакциясыполивалентті сары сумен//
Преципитацияреакциясы//
КБР//
иммунофлюоресцентті://
ПЦР
***
Ішек таяқшасының биохимиялық қасиеті://
Лактозаны қышқылға дейін ыдыратады://
Аммиак түзеді://
Күкірт сутегін түзеді://
+Лактозаны қышқылға және газға дейін ыдыратады ://
Сахарозаны ыдыратпайды
***
Ішек таяқшаларға тән антигендер://
Тек пептидогликан//
+тек О, Н, К –антигендер//
Тек Н және Vi-антиген//
Протективті антиген//
Тек О-антиген
***
Эшерихияның патогенді факторлары://
+энтеротоксин//
Плазмокоагулаза//
лецитиназа//
каталаза//
лейкоцидин
***
Іш сүзегінде бактерия тасымалдаушылықты қалай анықтайды://
гемодақылды бөлу//
О-диагностикуммен Видаль реакциясын қою//
+Vi-гемагллютинацияны қою//
нәжісті себу//
монорецепторлы диагностикумдармен агглютинация реакциясын қою
***
Ішектік эшереихиоздың алдын алуы жүргізіледі://
Антибиотиктермен//
арнайы алдын алу жүргізілмейді//
иммундалған сарысулармен//
анатоксинмен//
тірі вакцинамен
***
Shgiella туыстастығының классификациясы негізделген://
Биохимиялық құрылымына//
токсин түзілуіне//
-тинкториальді құрылымына//
+антигендік құрылымына//
-морфологиялық ерекшеліктеріне
***
Shigella туыстастығының сипатамасы ://
Организмде капсула түзеді//
қозғалғыш//
+ О және К-антигені бар//
Қоректік ортаға талғамды://
Vi- және Н – антигені бар
***
Шигелланың резистенттілігі ://
Дезинфицирлеуші заттарға сезімтал емес//
+суда және сүтте, азық-түліктерде ұзақ сақталады//
Асқазан сөлінің әсеріне сезімтал емес//
Қайнату кезінде сақталады//
нәжісте ұзақ сақталады
***
Шигелланың антибиотикке резистенттілігі байланысты://
РНҚ-ның берілуімен//
Организм реактивтілігінің төмендеуі//
Генетикалық рекомбинациямен//
Мутуализммен//
+R-плазмидамен
***
Созылмалы дизентерияны емдеуде қолданады://
Аутовакцина//
антитоксикалық сарысу//
спецификалық гаммаглобулин//
антимикробты сары су//
+эубиотиктер (лактобактерин, бактисубтил)
***
Ішек таяқшасының О-антигені://
+серологиялық топты анықтайды//
талшықтарда орналасады//
термостабильді//
ақуызды зат//
бактерия түрін анықтайды
***
Іш сүзегі кезіндегі иммунитет://
Антитоксикалық//
Әлсіз//
+ұзақ, кернеулі//
стерильді емес//
енжарлы, табиғи
***
Сальмонеллезді токсикоинфекция қоздырғыштарының биохимиялық қасиеттері://
лактозаны ыдыратады//
+пептонды ыдырата отырып күкіртсутек түзеді//
желатинді ыдыратады//
глюкозаны қышқыл мен газға дейін ыдыратады//
қанттарды қышқыл мен газға дейін ыдыратады
***
Іш сүзегі қоздырғышының антигендері://
+О-антиген (термостабильді), Н-Аг, Vi-Аг//
М-ақуыз//
О-Аг, К-Аг//
Гемагглютининдер//
Пептидогликан
***
Соз кезіндегі иммунитет://
Қысқа мерзімді//
Табиғи, енжарлы//
Антитоксикалық//
+қалыптаспайды//
Тұрақты
***
Іш сүзегінің патогенездік фазасы://
+бактериемия//
Вирусемия//
Катаралды//
Конвульсивті//
Токсинемиялы
***
Кампилобактерияның жұғу жолдары://
Трансмиссивті//
Парентеральді//
Аэрогенді//
+алиментарлы//
Жанасу арқылы
***
Тырысқақ қоздырғышының патогенділігі://
Капсула//
+энтероктоксин//
Эритрогенді токсин//
Летальді токсин//
Некротоксин
***
Тырысқақтың алдын алуда қолданылады://
Антитоксикалық сарысу//
СТИ вакцина//
АКДС//
+холероген-анатоксин//
Тірі вакцина
***
Тырысқақ вакцинасы://
Антитоксин//
+қыздырып немесе формалинмен өлтірілген вибриондар//
Қоянның қанынан алынады//
Диагностика үшін қолданылады//
Аутовакцина
***
Тырысқақ кезінде нәжіс://
Түрі өзгермейді//
Қанмен аралас//
Көпіршікті,сулы//
+пісірілген күрішке ұқсас//
Тығыздалған күйде
***
Бленнорея – бұл://
Гонококкты артрит//
Гонококкты цистит//
+гонококкты конъюнктивит//
Гонококкты сепсис//
Гепатит
***
Жаңа туған сәбидегі стафилококкты күлбіреуік кезіндегі ең маңызды патогендік факторы болып табылады://
плазмокоагулаза//
+эксфоллиатин//
лецитиназа//
фибринолизин//
гемолизин
***
Mycobacterium tuberculosis: тыныс алуы бойынша://
+аэроб//
Анаэроб//
Капнофил//
Микроаэтофил//
дұрыс жауап жоқ
***
Туберкулез спецификалық профилактикасы://
анықталмаған//
өлі вакцина//
туберкулездің жойылуына әкеледі//
+Кальмет пен Геренмен ұсынған//
гумoральді қорғаныс туындайды
***
БЦЖвакцинасы://
тірі бактериялар,әлсіреген жануарларға//
өмірлік иммунитет//
ашықтуберкулезді балаларға ревакцинацияны енгізу//
ішке енгізу//
+ құрамында өті бар картофильді-глицеринді ортада ұзақ уақыт пассаждау кезінде аттенуирленген
***
Манту сынамасында қолданылытын туберкулин қалай алынады://
микробтар мен токсиндерден алынады//
+микобактерия дақылды сорпа сүзгісінен алынған//
ем үшін қолданады//
алдын алу емдеу үшін қолданады//
тірі бактериялардан тұрады
***
Алапес кезінде инфекция көзі://
+ауру адам//
инфекцияланған су және азық-түлік//
кеміргіштер//
жануарлар//
үй құстары
***
Көкжөтел кезінде бактериоскопиялық зерттеуде алынатын материал://
нәжіс//
қан//
асқазан шайындысы//
ликвор//
+мұрынжұтқыншақ бөліндісі, қақырық
***
Көкжөтелді алдын алуда қолданылады://
БЦЖ вакцинасы//
секстаанатоксин//
тірі аттенуирленген вакцина//
+өлі вакцина//
адъюванттар
***
Туберкулезді инфекция кезінде организм сенсибилизациясын шақырады://
+туберкулин//
Корд фактор//
Сульфатидтер//
Глицерин//
экзотоксин
***
Туберкулезді алдын алуда БЦЖ вакцинасын қалай енгізеді://
Интраназальді//
Теріасты//
+тері ішілік//
Бұлшық ет асты//
тамырішілік
***
Туберкулин://
Микробтар мен токсиннен алынады//
+Микобактерия сорпа дақылының сүзгісінен алынады//
Ем үшін қолданады//
Алдын алу үшін қолданады//
Тірі бактериялардан тұрады
***
Қандай микроорганизм,тамаққа жиі майлы күріш пайдалануымен байланысты қиын анықталатын тағамдық токсикоинфекция шақырады://
+Bacillus cereus//
Clostridium bifermentans//
Bacillus stearothermophilus//
Bacillus subtilis//
Clostridium perfringens
***
Clostridium botulinum спорасының өсуі кезінде асқазан-ішек жолында дамитын зақымданулар://
Псевдомембранозды колит//
Некрозді энтерит//
Сіреспе//
+туа біткен ботулизм//
куріш қайнатпасы түріндегі диарея
***
Жүрек бұлшықетін, нерв ганглиилерін және бүйректерді зақымдайтын дифтерияның негізгі патогендік факторы://
Эндотоксин//
+экзотоксин//
Гиалуронидаза//
Нейроминидаза//
Корд-фактор
***
Ең күшті биологиялық удың бірі – экзотоксинді бөлетін инфекциялық аурудың қоздырғышын атаңыз://
Yersinia pestis//
Bacillus cereus//
Vibrio cholera//
Salmonella typhi//
+Clostridium botulinum
***
Сіреспені жедел алдын алуда және емдеуде қолданылады://
сіреспелік анатоксин//
өлі вакцина//
+сіреспеге қарсы сарысу//
бактериофагтар//
эубиотиктер
***
Сіреспені алдын алуда қолданылады://
+сіреспелік анатоксинді//
тіріаттенуирленген вакцинаны//
өлі вакцинаны//
гендік-инженерлік вакцинаны//
антибиотиктер
***
Сіреспе қоздырғышының патогендік факторы://
инвазивтілік//
+нейротоксин//
гистотоксин//
ісіктік фактор//
энтеротоксин
***
Клостридияларды дақылдандыруда қандай қоректік орталар пайдаланылады://
СТА//
Эндо//
+Китта-Тароцци ортасы//
Левенштейна-Йесен//
Борде-Жангу
***
Ботулизмнің негізгі патогендік факторына жатады://
Спора түзуі//
Инвазивті ферменттер//
эндотоксин//
+нейротоксин//
энтеротоксин
***
Ботулизм қоздырғышының токсиндерінің 8 типке бөлінуі неге негізделген://
Антитоксиндерді түзу қабілетіне//
+Антигенді қасиеттерге//
Протеолитикалық қасиеттерге//
Әсер ету механизмі//
Әсер ету нысаны бойынша
***
Clostridium perfringens-тің 6 серотиптерге жіктелуі неге негізделген://
О-антигенінің спецификалылығы//
+Экзотоксиннің спецификалылығы//
К-антигеннің спецификалылығы//
Н-антигеннің спецификалылығы//
Патогендік факторлардың жиынтығы
***
Көкжөтел патогенезінде ең басты рөлді атқарады://
капсула түзуі//
инвазия ферменттері//
Ent-плазмида//
+термолабильді экзотоксин
А ақуызы
***
Шоқпар тәріздес бактерияның қоздыратын инфекциялық ауру://
+дифтерия//
амебиаз//
Шигеллез//
Иерсиниоз//
Туберкулез
***
Сыртқы қоршаған орта факторларына ботулизм қоздырғышының резистенттілігі сипатталады://
Капсула түзуі//
+Спора түзуі//
Анаэробты тыныс алуы//
Липидті қабаттарының болуы//
Аяқталмаған фагoцитозбен
***
Газды гангренаның жедел диагностикасында материалды себеді://
Китта-Тароцци//
+Вильсон-Блер ортасы лакмусты сүтпен//
Қанды және өтті агар//
Жоғары бағанды қантты агар//
Блаурокк
***
Анаэробты жағдайда қанды агарда клостридиялар колониялары://
+бұдыр үлкен жазық колониялыр айналасында толық гемолизі бар//
нәзік кілегейлі колониялар, гемолизі жоқ//
ұсақ нүктелі колониялар металл жылтыры түстес, гемолизі жоқ//
ұсақ түссіз колониялар, гемолизі жоқ//
құрғақ, бұдыр, тез бұзылатын колониялар сары түсте, гемолизі бар
***
C. Diphteriae ыдыратпайды://
Глюкозаны//
Галактозаны//
Крахмалды//
+Мочевинаны//
Сахарозаны
***
C. Diphteriae-ның анилинді бояулармен толығымен боялмауы байланысты://
Спора түзуімен//
Капсула түзуімен//
Талшықтардың болуымен//
Липидтердің жоғары мөлшерде болуымен//
+Волютин дәндерінің болуымен
***
C. Diphteriae-ның негізгі патогенді факторы://
Фтионды қышқыл//
ЛПС//
Гемолитикалық белсенділігі//
+Гистотоксин//
А ақуызы
***
Дифтеряға қарсы белсенді иммунитет қалыптастыруда қолданылады://
Антитоксикалық сарысу//
Тірі вакцина//
Химиялық вакцина//
+Анатоксин//
Интреферон
***
Bordetella бактерия тұқымдастығының антигендік құрылымы сипатталады://
Н-антигеннің болуымен//
Vi-антигеннің болуымен//
К-антигеннің болуымен//
+О-термостабильді антигеннің болуымен//
А-антиген
***
Микроорганизмдердің қышқылға төзімділігі байланысты://
нуклеин қышқылына//
+клетка қабырғасындағы майлы-восктықзаттектерге//
Полисахаридті капсулаға//
Цитоплазмадағы клеткаішілік қосындыларға//
көмірсуларға
***
Қышқылға төзімділік қандай микроорганизмге тән://
Гемофилді таяқшаға//
Іш сүзегі қоздырғышына//
стафилококктарға//
+туберкулез микобактериясына//
риккетсияға
***
Сіреспе ауруының сипаттамасына кірмейтін белгіні табыңыз://
қоздырғышы - Clostridium tetani//
токсинемиялық инфекция//
+патогенезде нейраминидазаның орыны маңызды//
Қоздырғыш анаэробтарға жатады//
Қоздырғыш спора түрінде ұзақ сақталынады
***
Сіреспе қоздырғышының патогенді факторы://
инвазивтілік//
+нейротоксин//
гистотоксин//
ісіну факторы//
энтеротоксин
***
Сіреспе нейротоксиніне жатпайтын қасиетті табыңыз://
Синапстық өткізгіштікке тосқауыл қояды//
Табиғаты протеин//
Қозғалғыш нейрондарда жинақталады//
+антигендік қасиеті жоқ//
Биологиялық сынамада ақ тышқандарда анықталмайды
***
Газды гангренамен ауырған науқастың зерттеу материалын тексеру кезеңіне жатпайды://
Бактериоскопия//
Қоздырғышты бөліп алу, идентификациялау//
+иммуноферментті анализде антигендерді анықтау//
Ақ тышқандарды жұқтыру//
Нейтрализация реакциясымен токсинді ажырату
***
Сіреспе қоздырғышының антигендері://
О, К, Н//
+О, Н//
О, К//
О, К,Vi//
О,К,Vi,Н
***
Спора түзбейтін анаэробты бактерияларды дақылдандыру әдісі://
Китта-Тароцци ортасында өсіру//
Жарық жағып эксикаторда//
+анаэростатта дақылдандыру//
+аталғандардың барлығы//
Аталғандар жатпайды
***
Спора түзбейтін анаэроб - Bacteroidesfragilis қасиеттері://
Бәсендеп өседі (колониялары 3-5 тәуліктен кейін көрінеді)//
Плеоморфты таяқшалар//
облигатты анаэроб//
+аталғандардың барлығы//
Аталғандар жатпайды
***
Prevotellamelaninogenicusқасиеттеріне бір белгі жаптайды. Соны табыңыз://
Грамтеріс таяқшалар//
Қара пигмент түзеді//
Өсіру үшін гемин және витамин К қажет//
+экзотоксин бөледі//
Жағымсыз иіс береді
***
Газды гангренаның жылдам диагностикасына қолданылатын қоректік орта://
Китта-Тароцци//
+Вильсон-Блер ортасы лакмустық сүтпен//
Қанды агар және бауыр қосылған орта//
Пробиркадағы жоғары қантты агары//
Блаурокк
***
Клостридиалық инфекция диагностикасында қолданылатын газды хроматография әдісінде тексеру материалынан анықтайды://
Клостридия токсиндерін//
+ұшқыш майлы қышқылдар//
Клетка қабырғасының компоненттерін//
Клостридиялардың антигендерін//
Бактериоциндерді
***
Clostridium perfringens бар клиникалық материалды лакмусты сүтке еңгізгеннен 2-4 сағат инкубацияда байқалады://
Шектен тыс газ бөліну//
Казеин шоғырланып қоректік орта қара түске боялады//
Шектен тыс газ бөлінеді, жағымсыз иіс шығады//
+қоныр-қызыл ірімшік секілді іріткі көпіршіктеніп бөлінеді//
Түссіз казеин іріткісі мен түссіз сары су бөлінеді
***
Газды хроматография әдісі көмегімен анаэробты микроорганизмнің туысы мен түрін анықтау неге негізделген://
Токсиндердің спецификасына//
Клетка қабырғасы құрамын анықтауға//
+майлы қышқылдар спектрін анықтауға//
Ферменттер құрамын анықтауға//
Гомология деңгейін анықтауға
***
Бруцеллезді алиментарлы жолмен жұқтұрудағы ең қауіптісі://
Су//
+сүт, ірімшік//
Жеміс-жидек//
Балық өнімдері//
Құс
***
Туляремия қоздырғышының тыныс алуы бойынша жатады://
Анаэробтарға//
Факультативті аэробтарға//
Микроаэрофильдерге//
Факультативті анаэробтарға//
+аэробтарға
***
Туляремия инфекциясының көзі://
Жорғалаушылар//
Маймылдар//
Жылқылар//
+Кемірушілер, буынаяқтылар//
Құстар
***
Туляремияны арнайы алдын алуы жүргізіледі://
Анатоксинмен//
Өлі вакцинамен//
+тірі вакцинамен//
Фагтармен//
Химиялық вакцинамен
***
Сібір күйдіргісінің аранйы алдын алу жүргізіледі://
Сібір күйдірігісінің анатоксинімен//
Сібір күйдіргісіне қарсы фагпен//
+СТИ тірі вакцинасымен//
Антифагиндармен
***
Сібір күйдіргі қоздырғышы көзін жедел алдын алуында қолданылады://
Бактериофаг//
СТИ тірі вакцинасы//
+сібір күйдіргісінің иммуноглобулині//
Өлі вакцина//
Химиялық вакцина
***
Обаның арнайы алдын алуы жүргізіледі://
Сарысумен//
+ ЕV тірі вакцинасымен//
Анатоксинмен//
Гамма-глобулинімен//
Фагтармен
***
Оба қоздырғышының негізгі патогнедік факторы://
Жасуша қабырғасының май қышқылдары//
О-антиген//
+«тышқандық тоскин»//
Спора түзуі//
Гистамин сенсибилиздеуші фактор
***
Бубон – бұл://
Гиперсезумталдылық кезіндегі жасушалық инфильтрат//
Абсцесс//
Жақ-сүйек бөлігіндегі флегмона//
+Лимфа түйіндерінің ісінуі//
Панариций
***
Оба кезіндегі иммунитет://
Тұрақсыз//
+Өмірбақилық//
Кернеулі//
Антивурстық//
Вирусты бейтараптаушы
***
Сібір күйдіргісінің патогенділігі байланысты://
+экзотоксинмен, ісіктік және протективті АГ фактормен//
адгезиямен, коллонизациялаумен, энтреотоксинді түзумен//
инвазивтілікпен, гистаминсинсибилздеуші фактормен//
Эндотоксинмен, жасуша қабырғасының майлы қабатымен//
Микроколонизациялаумен, тетаноспазминмен және тетанолизинмен
***
Сібірі күйдіргі инфекциясының негізгі көзі://
Биттер//
Кенелер//
+Жануарлар//
Тек адам//
Тағам өнімдері
***
Туляремияны қалай жұқтырады://
Науқаспен тікелей қарым-қатынасқа түсу кезінде//
+Трансмиссивті жолмен//
Жыныстық жолмен//
Трансплацентарлы жолмен//
Алиментарлы жолмен
***
Бруцеллалардың резистенттілігі://
Жоғары температураға тұрақты//
Қайнату кезінде де сақталады//
Дезинфицирлеуші препараттарға сезімтал емес//
+Төменгі температурада ұзақ сақталады//
УКС-не сезімтал емес
***
Бруцеллез диагностикасы кезіндегі аллергиялық әдісі://
Дик сынамасы//
Шик сынамасы//
Туляринмен сынама//
+Бюрне сынамасы//
Антитоксинмен сынама
***
Бруцелларлардың антигендері://
+Vi-антиген//
протективті//
Н-антиген//
К-антиген//
Пептидогликан
***
Райт реакциясында анықтайды://
Преципитинді//
Агглютиногенді//
+Комплемент байланыстырушы антиденелерді//
Тромбоцитобактериндерді//
Гемолизиндерді
***
Алиментарлы жолмен жұққан туляремия кезінде қандай инфекция түрі дамиды://
+Ішектік инфекция түрі//
Өкпелік инфекция түрі//
Септикалық инфекция түрі//
Терілік инфекция түрі//
Генерализденген инфекция түрі
***
Ауа-тамшылы жолмен жұққан туляремияда дамиды://
+инфекцияның өкпелік формасы//
Инфекцияның ішектік формасы//
Инфекцияның сепcистік формасы//
Инфекцияның өкпелік формасы//
Инфекцияның генерализациялық формасы
***
Қарым-қатынас жолмен жұққан туляремияда дамиды://
Инфекцияның ішектік формасы//
+инфекцияның көзді-бубонды формасы//
Инфекцияның өкпелік формасы//
Инфекцияныңсепcистік формасы//
Инфекцияныңгенерализациялық формасы
***
Туляремия кезіндегі иммунитет://
Антитоксикалық//
Тұрақсыз, кпернеулі//
Стерильді емес, біртіндеп стерильді түрге ауысады//
Анасынан балаға енжарлы күйде беріледі//
+Организмнің аллергизациялануымен сипатталады
***
Туляремияның дигностикасындағы аллергиялық әдіс түрі://
Дик сынамасы//
Шик сынамасы//
Манту сынамасы//
Бюрне сынамасы//
+Туляринмен қойылатын сынама
***
Бруцеллездің арнайы алдын алуы жүргізіледі://
Жануар тектес тағам өнімдерін залалсыздандыру//
Бактериофагпен//
Өлі вакцинамен//
+Тірі вакцинамен//
Анатоксинмен
***
Бруцеллез диагностикасында Хеддльсон реакциясының қойылу мақсаты://
Бактерия тасымалдаушылықты анықтау//
+жаппай жұқтыруды анықтау//
Фаготиптеу//
Бейтараптау реакциясы
***
Brucella melitensis бактериясының ерекшелігі сипатталады://
Күкіртсутек түзбейді//
Қоректік орталарға талғамды//
Аэроб//
Дұрыс жауап жоқ//
+Жоғарыдағының барлығы
***
Бруцеллин – бұл://
Бруцеллезға қарсы вакцина//
+Бюрне сынамасына арналған аллерген//
Бруцеллезге қарсы тірі вакцина//
Ксенобиотик//
Бруцеллезге қарсы ассоцирленген вакцина
***
Оба қоздырғышының патогенді факторы://
Гемагглютинин//
Плазмокоагулаза//
Гиалуронидаза//
+пестицин//
Цитохромдар
***
Q-қызбаны қоздырады://
Вирустар//
+риккетсиялар//
қарапайымдылар//
саңырауқұлақтар//
гельминттер
***
Риккетсиялар дақылдандырылады://
Қарапайым қоректік орталарда//
Құрамы бай қоректік орталарда//
+Тауық эмбриондарының фиброластарында//
Сарыуызды-тұзды агарда//
Тауық эмбрионының сары қапшығында
***
Боррелиялар беріледі://
Жыныс жолдары арқылы//
+Бунақденелілердің шағуы//
Ауа-тамшылар//
Алиментарлы//
Түшкіру кезінде
***
Боррелиялар тыныс алу типі бойынша://
факультативті анаэроб//
+облигатты анаэроб//
облигатты аэроб//
факультативті аэроб//
хемототрофты
***
Эпидемиялық қайталама сүзек ауруын қоздырады://
Borreliatyphi//
Borreliaduttonii//
+Borreliareccurentis//
Borreliapersica//
Borreliaburgdorferi
***
Бөртпе сүзек кезінде диагностикалық мәні бар://
Сарысулы IgА//
IgD//
IgЕ//
+IgМ,G//
Секреторлы IgА
***
Брилль ауруы кезінде диагностикалық мәні бар://
Секреторлы IgA//
+ІgG//
IgD//
IgE//
Сарысулы IgA
***
Q-қызба қоздырғышы көбіне зақымдайтын жері://
Асқазан-ішек жолдары//
+Өкпе//
Зәр шығару жолдары//
Тері//
Шырышты қабаттар
***
Қайталама сүзек қоздырғышы құрамында нені қажет ететін қоректік орталарда дақылдандырылады://
Өт//
+сарысу,асцитикалық сұйықтық//
висмут//
фуксин//
тұз
***
Бозғылт трепонема тыныс алу типі бойынша://
Аэробтар//
+Анаэробтар//
факультативті анаэробтар//
гиперсезімталды//
микроаэрофильдер
***
Хламидиялардың биологиялық ерекшеліктеріне төмендегінің қайсысы тән емес://
облигатты жасуша ішілікті паразит//
грам теріс//
+күрделі жасанды қоректік ортада көбейеді//
пневмонияны, венерологиялық аурулардың қоздырғыштары//
кокк пішіндес, спора, капсула түзбейді, қозғалмайды
***
Бозғылт трепонемаларды дақылдандыру қоректік орталардың құрамында ненің болуын қажет етеді://
висмут-сульфит//
фуксин//
глюкоза//
+ми тіндері//
өт
***
Мерез кезіндегі инфекция көзі://
+Адамдар//
Сиырлар//
Шошқалар//
Құстар//
Жорғалаушылар
***
Микоплазманың биологиялық ерекшеліктеріне төменде келтірілгендердің қайсысы тән емес://
Полиморфтылық//
ригидті жасуша қабырғасының болмауы//
үш қабатты мембранадан тұрады//
+пенициллин тобындағы антибиотиктерге сезімтал//
тығыз қоректік орталарда қуырылған жұмыртқаға ұқсас колониялар түзеді
***
Хламидиялар дақылдандырылады://
Қарапайым қоректік орталарда//
+Тауық эмбрионында//
Сарысулы агарда//
Тасымалдаушы – бунақденелілердің организмінде//
анаэростатта
***
Біріншілікті мерез қандай көрініспен сипатталады://
Розеолезды бөрпемен//
Әр түрлі органдардағы гуммоздыинфильтраттардың пайдаболуымен//
+Шанкрдың пайда болуымен//
"Венера алқасы"//
себорея
***
Екіншілікті мерез қандай көрініспен сипатталады://
Жасушалық типті аллергиялықреакциялар//
Жүректің айнуы//
Жүйке жүйесінің зақымдану симптомдарымен//
+Теріде және шырышты қабаттарда бөрпелердің пайда болуымен//
қатты шанкрдің пайда болуымен
***
Үшіншілікті мерез қандай көрініспен сипатталады://
+гуммозды инфильтраттардың пайда болуымен//
қатты шанкрдің пайда болуымен//
диареямен//
розеолезды бөрпелермен//
жүректің айнуымен
***
Хламидияларға инфекциялық сипат беретін қандай құрылым://
Қосындылар денешіктері//
Гликогенді денешіктері//
+Элементарлы денешіктер//
Агрегирленген денешіктер//
Инициальді денешіктер
***
Микоплазмаларды дақылдандыру үшін қоректік ортаға қосады://
+β-лактамды антибиотикті//
-аминогликозидтерді//
-макролидтерді//
-тетрациклиндерді//
-гликопептидтерді
***
Урогенитальді хламидиоздың спецификалық алдын алуы://
Иммуноглобулиндерді енгізуді қарастырады//
+Қарастырылмаған//
Науқастарды оқшаулауға негізделген
Нәтижелі//
Өмірбақилық иммунитеттің қалыптасуына әкеледі
***
Микоплазма тынысалу типі бойынша://
+факультативті анаэробтар//
облигатті анаэробтар//
облигатті аэробтар//
микроаэрофилдер//
капнофилдер
***
Сарысуда C.trachomatis-ке қарсы М және G иммуноглобулиндер класының анықталуы нені айқындайды: //
+Аурудың асқынуы//
Созылмалы инфекция//
Тасымалдаушы//
Вакцинадан кейінгі иммунитет//
Реконвалесценция
***
Аяқ ауру әйелдің нәрестесіне урогенитальді микоплазмоз қалай әсер етеді://
Ұрықта пассивті иммунитеттің қалыптасуы//
+нәрестенің өлі туулуы//
Жүрек кемістіктеріне//
Хатчинсон триадасының дамуына//
Тератогендік әсеріжоқ
***
Уреаплазмалық инфекциялардың зертханалық диагностикасында есепке алынбайды://
Гемолитикалық белсенділік//
Уреазды белсенділік//
Көмірсуларға инерттілігі//
+Протеолитикалық белсенділік//
Каталаздық белсенділік
***
Қайталама сүзек ағымы қалай өтеді://
сепсис//
септикопиемия//
+рецидивті инфекция//
Екіншілікті инфекция//
Реинфекция
***
Эндемиялық бөртпе сүзегі инфекциясының табиғи көзі://
Адамдар//
Жылқылар//
Ешкілер//
Бауырымен жорғалаушылар//
+Кемірушілер
***
Эпидемиялық бөртпе сүзек инфекциясы не арқылы таралады://
Бүрге//
Кенелер//
масалар//
+биттер//
қандалалар
***
Эндемиялық бөртпе сүзегі инфекциясының көзі://
Адамдар//
Жылқылар//
Ешкілер//
Бауырымен жорғалаушылар//
+Кемірушілер
***
Эпидемиялық бөртпе сүзек инфекциясының тасымалдаушысы://
Бүрге//
Кенелер//
масалар//
+биттер//
қандалалар
***
Эндемиялық бөртпе сүзек инфекциясының тасымалдаушысы://
+Биттер, кенелер//
Масалар//
Шіркейлер//
сірнелер//
бүргелер
***
Эпидемиялық бөрпе сүзегінің спецификалық алдын алуда жүргізіледі://
анатоксинмен//
фагтармен//
антибиотиктармен//
+вакцинамен//
интерферондармен
***
Хламидиялардың негізгі патогендік факторы://
+Жасуша қабырғасының липополисахариді//
Қышқылға тұрықтылық//
Антифагоцитарлы белседілік//
Мембрананы зақымдаушы әсер ететін механизмге ие токсин//
Энтеротоксин
***
Микоплазмалар тыныс алу типі бойынша://
+факультативті анаэробтар//
облигатты анаэробтар//
облигатты аэробтар//
микроаэрофилдер//
капнофилдер
***
Ureaplasma туысы Mycoplasma туысынан қай қабілеттілігі бойынша ажыратылады://
+Мочевинадан аммиак түзу//
Көмірсуларды ыдыратуы//
Жасуша қабырғасын түзу//
Грам бойынша боялады//
Қоректік орталарда өсу
***
Қайталама сүзек кезінде қызба мен апирексия ұстамаларының қайталануы немен байланысты://
+Боррелиялардың фагоциттер цитоплазмасында сақталу мүмкіндігі//
Иммунды статустың төмендеуі//
Боррелиялардың патогендік қасиеттерін жоғалтуына бейімделушілігі//
Бактериялардың L-түрге ауысуы//
Антибиотик тұрақтылықтың тез пайда болуымен
***
Қайталама сүзектің микроскопиялық диагностикасында қай әдіс қолданылмайды://
«ілінген» тамшы//
«ірі» тамшы//
Бурри//
Күңгірт микроскопиялау//
+Ожешко
***
Лептоспироз қоздырғышын дақылдандыру үшін қоректік ортада болу керек://
Висмут//
+сарысу//
Өт//
Липид//
казеин
***
Лептоспироздыңспецификалықпрофилактикасы://
Тірівакцина//
фаг//
анатоксин//
+өлівакцина//
сарысу
***
Қайталама сүзекте биологиялық сынаманы қою мақсаты://
+биттен және кенеден тарайтын қайталама сүзекті бір-бірінен ажырату үшін//
Қоздырғышты дақылдандыру//
токсиндерді жинақтау//
аллергиялық сынамалар қою//
инфекцияны моделдеу
***
Дәрігер-лаборант пневмонияменауыратыннауқастыңқақырығынанжасалған, Грамәдісіменбоялғанжағындынымикроскоптаудажүзімтәріздіорналасқан, күлгінтүсті, шар тәріздібактериялардыанықтады. Қандай микроорганизм табылды://
ішектаяқшасы//
+стафилококтар//
туберкулез қоздырғышы//
спирохеталар//
көгерткішсаңырауқұлақтар
***
Қышқылғатұрақтыбактериялардыбояуәдісі://
Романовский-Гимзе//
+ Циль-Нильсен//
Грам//
Здродовский//
Бурри
***
Жағынды-препараттыдайындаубарысындазертханашызаттықшынығафизиологиялықерітіндітамшысынтамызды, үстіне бактерия дақылынқосты, кептірді, от жалынындабекітті. Микроскоптаудабактерияларанықталмады. Себебінтүсіндіріңіз://
дистилденеген су қолданылды//
+бактериялардыбояужүргізілмеді//
Бекітуденсоңбактерияларфизиологиялықерітіндідееріпкетті//
Жағындыныбекітутәсілідұрыстаңдалмаған//
иммерсиялықмайдықолдануарқылымикроскопталды
***
Микроскоптыңиммерсиялықжүйесініңқызметі://
Микроскоптыңшешушіқабілетінұлғайтады//
Сәуленіңсынуынауытқытады//
+иммерсиялықмайдың сыну көрсеткіші мен шынының сыну көрсеткішібірдей//
Иммерсиялықмайдың сыну коэффициентіауаның сыну коэффициентінежақын//
Иммерсиялықмайдың сыну көрсеткіші мен шынының сыну көрсеткішіәртүрлі
***
Ожешко бояуәдісіндежағындығақыздыраотырыптұзқышқылынтамызумақсаты://
+спораныуландыруүшін//
жағындыныбекітуүшін//
бактерия құрылысынбұзуүшін//
капсуланыуландыруүшін//
қозғалғыштықтыжақсартуүшін
***
Бурри-Гинсәдісіменбоялғанжағындынымикроскоптаудатабылады://
Бактериялардыңретсізқозғалғыштығы//
спора түзілупроцесі//
грампозитивтіжәнеграмнегативтібактериялар//
хламидияныңэлементарлыжәнеретикулярлыденешіктері//
+күңгірт фонда түссіз капсула
***
Облигаттыаэробтар://
+энергияны тек тынысалужолыменалады, сондықтанмолекулалықоттегіміндеттітүрдеқажет//
О2 аз болса да бактерия өсуітоқталады, өйткені О2 токсикалыққосылыстарыныдырататынферменттеріболмайды //
О2 бар жерде де жоқжерде де өсебереді//
атмосфералықоттегіболғандаөсугеқабілетті, бірақ оны энергия көзіретіндеқолданбайды//
энергия алуүшіноттегініқажететсе де, СО2 көпболғандажақсыөседі
***
Факультативтіанаэробтар://
энергияны тек тынысалужолыменалады, сондықтанмолекулалықоттегіміндеттітүрдеқажет//
О2мөлшері аз болса да бактерия өсуітоқталады, өйткені О2 токсикалыққосылыстарыныдырататынферменттеріболмайды//
+О2 бар жерде де жоқжерде де өсебереді//
атмосфералықоттегіболғандаөсугеқабілетті, бірақ оны энергия көзіретіндеқолданбайды//
энергия алуүшіноттегініқажететсе де, СО2 көпболғандажақсыөседі
***
Диагностиканыңбактериоскопиялықәдісініңмаңызы://
+жағынды-препараттыдайындаужәне оны микроскоптанкөру//
таза дақылдыбөліпалу//
бөлінгендақылдыидентификациялау//
зертханалықжануарларға инфекция жұқтыру//
антигендікқұрылымдыанықтау
***
Диагностиканыңбактериологиялықәдісініңмаңызы://
+таза дақылдыбөліпалыпәріқарайидентификациялау//
жағынды-препараттыдайындаужәне оны микроскоптанкөру//
зертханалықжануарларға инфекция жұқтыру//
антигендікқұрылымдыанықтау//
аллергиялықсынамажүргізу
***
Орташабактериофагтыңгеномынлактозопозитивтіішектаяқшасыныңгеномынаенгізгенненкейінлактозонегативтіішектаяқшасыпайдаболды. Ішектаяқшасындағы осы өзгерістіңатауы://
спонтандылизогения//
бактериялартранслокациясы//
интеграцияланғанпрофаг//
фенотиптіөзгергіштік//
+лизогенді конверсия
***
Іріңдібаспаменауыратыннауқастаналынғанматериалданбактерияның таза дақылыбөліндіжәне алтын түсті стафилококк идентификацияланды. ЛОР дәрігернауқасқастафилококты бактериофаг тағайындады. Бұлпрепараттыңтағайындалумақсаты://
диагностикалықмақсатта//
алдыналумақсатында//
+емдікмақсатта//
экспериментальдықмақсатта//
иммунитеттікүшейтуүшін
***
Стафилококкты сепсистің микробиологиялық диагностикасында қолданылады://
Қанның тура микроскопиясы//
Эндо ортасына қанды себу//
Агглютинация реакциясы//
Иммундыфлюросценті әдіс//
+Қантты сорпаға қаннан себінді жүргізу
***
Науқастың құсығынан, қаймақ пен ірімшіктен коагулаза оң стафилококк анықталды. Қоздырғыштың түрлік идентификациясына қандай әдістер қолданылады://
+фаготиптеу//
гемолитикалық қасиеттерін анықтау//
СТА себінді жүргізу//
Агглютинация реакциясын жүргізу//
Сахаролитикалық белсенділікті анықтау
***
Копродақылды(нәжіс) микроскоппен қарау кезіндегі грам теріс таяқшалы микроорганизм анықталды. Ол болуы мүмкін://
клостридиялар//
стафилококктар//
стрептококктар//
ашытқы тәрізді саңырауқұлақтар//
+энтеробактерилар
***
Патогенді ішек таяқшасын патогенсізден ажыратады://
Эндо ортасында өсу сипаты бойынша//
АВСДЕ сарысуларымен агглютинация реакциясы бойынша//
+ОК-сарысумен агглютинация реакциясы бойынша//
көмірсуларды ыдыратуы бойынша//
индолды түзуі бойынша
***
Эндо ортасынан алынған колониялар шыныда ОКА сарысумен қойылған агглютинация реакциясында оң нәтиже көрсетті. Бөлініп алынған бактерия қай инфекция қоздырғышы болып табылады://
Дизентерия//
іш сүзегі//
+эшерихиоз//
Иерсиниоз//
кампилобактериоз
***
Тағамдық токсикоинфекция кезіндегі микробиологиялық зерттеу://
Аллергиялық сынама//
+Миелодақылды бөліп алу//
Монорецепторлы О- және Н-сарысулармен қоздырғышты идентификациялау//
Гемодақылды бөлу//
Преципитация реакциясын қою
***
Жедел создың диагностикасы://
КБР//
Биологиялық//
+бактериоскопиялық//
Бактериологиялық//
Агглютинация реакциясы
***
Тырысқақ қоздырғышын басқа вибриондардан идентификациясы қалай жүргізіледі://
Морфологиясы мен қозғалғыштығын анықтау//
Холероген әсерінен эритроциттерді лизиске ұшырату//
Лактозаны ыдыратуы мен индолды түзуі//
+О1 мен О139- сарысуларменагглютинациялау//
Сілтілі агарда және 1% пептонды суда өсуі
***
А. қаласында тырысқаққа ұқсас инфекцияның тұтануы байқалды. Минимальді мерзімде нақты диагноз қою үшін қандай қоректік орталарды пайдалануға болады?//
+сілтілі агар//
Плоскирев ортасы//
Сарыуызды-тұзды агар//
Сабуро ортасы
***
Науқастан туберкулезді тексеруге қақырық алынған. Қандай бояу әдісін қолданасыз://
+Циль-Нельсон//
Бурри-Гинс//
Романовский-Гимзе//
Нейссер//
Здродовский
***
Туберкулездің жедел диагностика әдісі://
Ермольева әдісі//
Қараңғы алаңды микроскопия//
+иммунофлюоресцентті әдіс//
Асколи рекциясы//
РПГА
***
Туберкулез кезіндегі аллергиялық жағдайды қалай анықталады://
Бюрне сынамасы//
Туляремия сынамасы//
БЦЖ//
+Манту сынамасы//
Бактериологиялық әдіс
***
Клостридиялардың токсинін идентификациялау ненің көмегімен жүзеге асырылады://
+Тышқандарға биологиялық сынамаларда бейтараптау реакциясы//
Агар геліндегі преципитации//
Иммунды ферментті талдау//
Агглютинация реакциясы//
Комплементті байланыстыру реакциясы
***
Клиникалық материалдан Clostridium perfringens анықталған жағдайда микроскоппен қарағанда қандай көрініс береді://
Ірі коккты таяқшалар//
Ірі грам теріс таяқшалар//
Ұсақ грам оң таяқшалар//
Капсуламен айқындалған, бұтақталған жасушалар//
+ірі грам оң, капсуламен айқындалған таяқшалар
***
Mycobacterium tuberculosis-ті басқа микобактериялардан ажырату үшін қандай зертханалық тест қойылады://
Эритролды ферменттеуі//
Микол қышқылының гидролизі//
Жарықта пигменттің түзуі//
+ниацин түзуі//
Циль-Нельсон бояуы
***
Туберкулезбен ауыратын науқастан алынған қақырықтан жағынды дайындалған, боялды. Нәтижесінде қызыл түсте фибрин жіптері арасында сәл иілген қызыл түстегі таяқшалар көрінді. Бояу әдісін табыңыз://
Грам//
Нейссер//
Бурри-Гинс//
Романовский-Гимзе//
+Циль-Нильсен
***
Clostridium perfringens жылдам түрде анықтау үшін қолданылатын әдіс://
Сәулелі микроскопия//
Иммунофлюоресцентті әдіс//
газды хромотография//
+аталғандар әдістердің барлығы//
Аталған әдістерді қолданылмайды
***
Райт реакциясы ненің диагностикасында қолданылады://
Іш сүзегі//
Дизентерия//
Бөртпе сүзегі//
+Бруцеллез//
Туляремия
***
Туляремияның микробиологиялық диагностикасында қолданылады://
+Биосынама//
Қан жағындысын микроскопиялау//
Видаль реакциясы//
Бюрне сынамасы//
Дик сынамасы
***
Сібір күйдіргісінің жедел-диагностикасында қолданылады://
ПТР//
+Асколи реакциясы//
Бюрне сынамасы//
Қара күңгірт микроскопиялауда//
РТГА
***
Ку-қызбаның негізгі зертханалық диагностикасы://
микроскопиялық//
риккетсиологиялық//
+серологиялық//
аллергиялық//
биологиялық
***
Урогенитальді хламидиоздың жедел диагностикасы негізделген:
+Иммунофлюоресценция реакциясының тағайындалуы//
иммунды ферментті талдау//
бактерияны дақылдандыру//
комплементті байланыстыру реакциясының тағайындалуы//
зертханалық жануарлар жұқтыру
***
Спораныанықтауүшінқолданылатынбояуәдісі://
Грам//
Циль-Нильсен//
+Ожешко//
Бурри-Гинс//
Романовский-Гимзе
***
Капсуланыанықтауүшінқолданылатынбояуәдісі://
Грам//
Циль-Нильсен//
Ожешко//
+Бурри-Гинс//
Романовский-Гимзе
***
Волютиндәнінанықтауүшінқолданылатынбояуәдісі://
Грам//
Циль-Нильсен//
+Нейссер//
Бурри-Гинс//
Романовский-Гимзе
**
Аэробтыбактериялардың таза дақылынбөліпалудың 1-ші күні://
+материалды ЕПА-ға «штрих» әдісіменсебеді//
материалды ЕПС-ғасебеді//
дақылдыққасиеттерінзерттейдіжәне таза дақылдыбөлуүшінқиғашагарғасебеді//
таза дақылды «ала қатар»-ғасебеді, агглютинация реакциясынжүргізеді, антибиотиктергесезімталдығынанықтауүшін ЕПА-ғасебеді//
«ала қатар», антибиотиктергесезімталдықнәтижелерінзерттейді, түртуралынақтыжауапбереді
***
Аэробтыбактериялардың таза дақылынбөліпалудың 2-ші күні://
материалды ЕПА-ға «штрих» әдісіменсебеді//
материалды ЕПС-ғасебеді//
+дақылдыққасиеттерінзерттейдіжәне таза дақылдыбөлуүшінқиғашагарғасебеді//
таза дақылды «ала қатар»-ғасебеді, агглютинация реакциясынжүргізеді, антибиотиктергесезімталдығынанықтауүшін ЕПА-ғасебеді//
«ала қатар», антибиотиктергесезімталдықнәтижелерінзерттейді, түртуралынақтыжауапбереді
***
Аэробтыбактериялардың таза дақылынбөліпалудың 3-ші күні://
материалды ЕПА-ға «штрих» әдісіменсебеді//
материалды ЕПС-ғасебеді//
дақылдыққасиеттерінзерттейдіжәне таза дақылдыбөлуүшінқиғашагарғасебеді//
+таза дақылды «ала қатар»-ғасебеді, агглютинация реакциясынжүргізеді, антибиотиктергесезімталдығынанықтауүшін ЕПА-ғасебеді//
«ала қатар», антибиотиктергесезімталдықнәтижелерінзерттейді, түртуралынақтыжауапбереді
***
Аэробтыбактериялардың таза дақылынбөліпалудың 4-ші күні://
таза дақылды «ала қатар»-ғасебеді, агглютинация реакциясынжүргізеді, антибиотиктергесезімталдығынанықтауүшін ЕПА-ғасебеді//
материалды ЕПА-ға «штрих» әдісіменсебеді//
материалды ЕПС-ғасебеді//
+«ала қатар», антибиотиктергесезімталдықнәтижелерінзерттейді, түртуралынақтыжауапбереді//
дақылдыққасиеттерінзерттейдіжәне таза дақылдыбөлуүшінқиғашагарғасебеді
***
Анаэробтыбактериялардың таза дақылынбөліпалудың 1-ші күні://
таза дақылды «ала қатар»-ғасебеді, агглютинация реакциясынжүргізеді, антибиотиктергесезімталдығынанықтауүшінқоректікортағасебеді//
Китта-Тароцциортасынанқаннемесеқантқосылғанагарларғасебеді, анаэробтыжағдайдаөсіреді//
+ материалдыКитта-Тароцциортасынасебеді//
«ала қатар», антибиотиктергесезімталдықнәтижелерінзерттейді, түртуралынақтыжауапбереді//
дақылдыққасиеттерінзерттейдіжәне таза дақылдыбөлуүшінКитта-Тароцциортасынасебеді
***
Анаэробтыбактериялардың таза дақылынбөліпалудың 2-ші күні://
таза дақылды «ала қатар»-ғасебеді, агглютинация реакциясынжүргізеді, антибиотиктергесезімталдығынанықтауүшінқоректікортағасебеді//
+Китта-Тароцциортасынанқаннемесеқантқосылғанагарларғасебеді, анаэробтыжағдайдаөсіреді//
материалдыКитта-Тароцциортасынасебеді//
«ала қатар», антибиотиктергесезімталдықнәтижелерінзерттейді, түртуралынақтыжауапбереді//
дақылдыққасиеттерінзерттейдіжәне таза дақылдыбөлуүшінКитта-Тароцциортасынасебеді
***
Анаэробтыбактериялардың таза дақылынбөліпалудың 3-ші күні://
таза дақылды «ала қатар»-ғасебеді, агглютинация реакциясынжүргізеді, антибиотиктергесезімталдығынанықтауүшінқоректікортағасебеді//
Китта-Тароцциортасынанқаннемесеқантқосылғанагарларғасебеді, анаэробтыжағдайдаөсіреді//
материалдыКитта-Тароцциортасынасебеді//
«ала қатар», антибиотиктергесезімталдықнәтижелерінзерттейді, түртуралынақтыжауапбереді//
+дақылдыққасиеттерінзерттейдіжәне таза дақылдыбөлуүшінКитта-Тароцциортасынасебеді
***
Анаэробтыбактериялардың таза дақылынбөліпалудың 4-ші күні://
+таза дақылды «ала қатар»-ғасебеді, агглютинация реакциясынжүргізеді, антибиотиктергесезімталдығынанықтауүшінқоректікортағасебеді//
Китта-Тароцциортасынанқаннемесеқантқосылғанагарларғасебеді, анаэробтыжағдайдаөсіреді//
материалдыКитта-Тароцциортасынасебеді//
«ала қатар», антибиотиктергесезімталдықнәтижелерінзерттейді, түртуралынақтыжауапбереді//
дақылдыққасиеттерінзерттейдіжәне таза дақылдыбөлуүшінКитта-Тароцциортасынасебеді
***
Анаэробтыбактериялардың таза дақылынбөліпалудың 5-ші күні://
таза дақылды «ала қатар»-ғасебеді, агглютинация реакциясынжүргізеді, антибиотиктергесезімталдығынанықтауүшінқоректікортағасебеді//
Китта-Тароцциортасынанқаннемесеқантқосылғанагарларғасебеді, анаэробтыжағдайдаөсіреді//
материалдыКитта-Тароцциортасынасебеді//
+«ала қатар», антибиотиктергесезімталдықнәтижелерінзерттейді, түртуралынақтыжауапбереді//
дақылдыққасиеттерінзерттейдіжәне таза дақылдыбөлуүшінКитта-Тароцциортасынасебеді
***
Спора түзбейтіноблигаттыанаэробтардыөсіретінқоректікортаныатаңыз://
+ Вильсон-БлержәнеКитта-Тароцци//
Эндо жәнеет-пептондыагар//
ет-пептондысорпа//
сілтіліагар//
сарыуызды-тұздыагар
***
Бактериологиялықәдіс://
+қоздырғыштыәріқарайидентификациялауарқылыбөліпалу//
жағындынымикроскоптауданкейінқоректікортағасебу//
патологиялықматериалданантигендіанықтау//
зерттелушініңқансарысуынанантидененіанықтау//
жануарларғаэксперименталдыинфекцияныжүзегеасыру
***
Қатаңанаэробтардыөсіругеарналған прибор://
+анаэростат //
құрғақыстық шкафы//
Кротов аппараты//
центрифуга//
сулымонша
***
Қатаңанаэробтардыөсірудіңбиологиялықәдісі://
Циль-Нильсенәдісі//
Бури-Гинсәдісі//
Кох әдісі//
+Фортнерәдісі//
Кастелланиәдісі
***
Аэробтыбактериялардың таза дақылынбөлетінәдіс://
+Кох әдісі//
Бурри-Гинсәдісі//
Кастелланиәдісі//
Грамәдісі//
Морозов әдісі
***
Аэробтыбактериялардың таза дақылынбөлетінәдіс://
Китта-Тароцциортасы//
Бурри-Гинсәдісі//
Кастелланиәдісі//
Грамәдісі//
+Дригальскийәдісі
***
Аэробтыбактериялардың таза дақылынбөлетінәдіс://
Бурри-Гинсәдісі//
Кастелланиәдісі//
+секторлыәдіс//
Грамәдісі//
Морозов әдісі
***
Тіндікдақылдавирустыңболуынанықтайтын реакция://
агглютинация реакциясы//
гемагглютинация реакциясы//
гендік-молекулалықталдау//
+гемадсорбцияреакциясы//
лизис реакциясы
***
Қатаңанаэробтардыөсіруәдісінежатады://
қанагарындаөсіру//
+Вейон-Виньялтүтігіндеөсіру//
радиацияменөсіру//
СО2инкубатордаөсіру//
қысыммен О2өсіру
***
Вирустыинфекцияларкезіндеқолданылатын диагностика әдісі://
бактериологиялық//
аллергиялық//
+вирусологиялық//
тинкториальды//
антибиотиктергесезімталдық//
***
Балаларбақшасындадизентерияныңтұтануыкезіндебарлықденісаубалаларғапероральды (ауызға) дизентериялы бактериофаг берілді. Бұлпрепараттыңтағайындалумақсаты://
диагностикалықмақсатта//
+алдыналумақсатында//
емдікмақсатта//
экспериментальдықмақсатта//
иммунитеттікүшейтуүшін
***
"Дисбактериоз" дұрыс анықтамасын табыңыз://
+Қалыпты микрофлораның экологиялық балансы бұзылуы//
Патогенді микроорганизмнің енуі//
Ішекте сүтқышқылды бактериялар бар//
Ішекте ішек таяқшасы бар//
Ішекте бактероидтар табылуы
***
Дисбактериозда микрофлора өзгерісі сипатталады://
+микрофлора құрамынан кейбір түрлері жойылуы//
организмнің резистенттілігі төмендеу//
генетика тәуелді//
бактериялардың нуклеин қышқылы қасиеті өзгеруі//
қалыпты жағдайда микробы жоқ ағзада симбионттардың мекендеуі
***
Лактобактерия мен бифидобактерияның антагонистік қасиетіне кірмейді://
Қышқылдар, спирттер, лизоцим түзу//
Энтеропатогенді токсин бөлінуін тежеу//
Ішектен Са иондары, Д витамині сіңірілу процесі күшею қабілеті//
аминқышқылдар, протеиндер, витаминдер синтезі//
+ішектің кілегей қабатының морфологиялық құрылымына әсері
***
Додерлейна сүтқышқылды таяқшалар стафилококктарды және грамтеріс бактерияларды тежеу қасиеті неге байланысты://
+сүт қышқылды түзеді;//
антибиотиктер бөледі;//
бактериоциндер түзеді;//
аталғандардың барлығы;//
аталғандар кірмейді.
***
Асқазанда өте аз мөлшерде болады, дұрыс емес тұжырымды табыңыз://
ашытқылар;//
лактобактерия;//
кампилобактерия;//
сарцина;//
+шірткі бактерия
***
Ішек дисбактериозсипаттамасы://
бифидумбактерий саны өскен;//
+стафилококктар саны өскен;//
қалдық микрофлора азайған;//
Candida туысы саңырауқұлақтары жоқ;//
лактобактерий саны өскен
***
Дисбактериоздың ауыр көрінісіне кірмейді://
стафилококкты колит//
псевдомембранозды колит//
кандидомикоз//
+іш сүзегі//
протей тудырған инфекция
***
Дисбактериоздың даму себептері://
кең спектрлі антибиотиктермен емдеу;//
организмнің табиғи резистентілігі төмендеген;//
алмасу процестер бұзылған;//
+аталғандардың барлығы//
аталғандар кірмейді.
***
Қалыпты микрофлора рөлі://
лимфа тіндері дамуы белсендіру;//
ферментативті процестерге қатысу;//
макроорганизмді витаминдермен (В1, В2, В6, В12, К және т.б.) толықтыру;//
+аталғандардың барлығы;//
аталғандар кірмейді.
***
Қалыпты микрофлора өкілдері қолайсыз жағдайда эндогенді инфекция тудырады. Дұрыс емес тұжырымды табыңыз://
фузобактерия – ауыз қуысында;//
Candida туысы саңырауқұлақтары– кілегей қабатта;//
+бифидумбактериялар – ішекте;//
стафилококктар – теріде;//
стрептококктар – жоғары тыныс алу жолдары инфекцияны.
***
Ішектегі қалыпты микрофлора құрамындағы бифидумбактерияларды анықтайды://
микроскопияда;//
Эндо ортасына себу;//
Полимеразалық тізбекті реакцияда;//
+Блаурокк ортасына себу;//
КиттаТароцци ортасына себу.
***
Ішектің микрофлора құрамындағы стафилококты анықтау://
Тікелей микроскоптан қарау//
+СТА/ ЖСА себу;//
Эндо ортасына себу;//
Китта-Тароцци ортасына себу;//
Блаурокк ортасына себу.
***
Ішек таяқшасының антагонистік қасиеті://
мембрананы зақымдайтын токсин бөледі;//
лизоцим ферментін түзеді;//
+бактериоциндер түзеді;//
қоректік затқа бәсекелестік;//
орта рН өзгертіп патогенді микроорганизм көбеюіне кедергі жасайды.
***
Ішек таяқшасы тобы бактерияларын анықтау үшін материалды қандай қоректік ортаға себеді://
СТА/ЖСА;//
+Эндо;//
Блаурокк;//
Вильсон-Блер//
Сабуро
***
Ішек дисбактериозының сипаттамасы: //
+бифидумбактерия жәнелактобактерия саны төмендеген//
коккалар саны төмендеген//
Proteus туысы бактериялар саны төмендеген//
Candida туысы ашытқы секілді саңырауқұлақтар жоқ//
лактобактериялар табылды
***
Инфекциялық процесс дамуына қажетті жағдай://
Макроорганизмнің қалыпты микрофлорамен симбиозы//
Патогенді микробтың болмауы//
+Макроорганизмге қоздырғыштың енуі//
Орташа фагтың енуі//
Қоршаған ортаның қалыпты жағдайы
***
Вирустық инфекцияның ерекшеліктері://
+Инкубациялық кезеңі қысқа//
Облигатты паразитизм//
Бактериемия дамиды//
Вирус геномы иесі клетка геномымен байланысы жоқ//
Спецификалық әсері болмайды
***
Вирустық инфекцияда байқалады://
Вирогения//
Токсинемия//
+Клеткаішілік қосындылар пайда болады//
индуктивті инфекция дамиды//
инкубациялық кезеңі бір//
***
Вирустардың жұқпалылығы://
+Олардың репродукциясында ғана көрінеді//
Вирустың тұтас бөлшегіне байланысты//
Вирустың белоктық қабатының қасиетеріне байланысты//
Нуклеин қышқылы қасиеттеріне байланысты емес//
Вирустың генотипіне байланысты емес
***
Инфекциялық аурулардың сипаттамасына кірмейді://
жұқпалы//
+сол жүректің гипертрофиясы//
ағымы циклды//
инкубациялық кезеңі бар//
инфекциядан кейінгі иммунитет дамиды
***
Трансформация үрдісінің мәні://
+компетентті жасушалардың жасушадан тыс ДНҚ-ны тану қабілеті//
фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//
байланысқа түскенде бактериялардың бір-бірімен міндетті түрде НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндігі//
фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//
бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері***
Трансдукция үрдісінің мәні://
бактерияның сыртқы ортадан НҚ-ның үлкен молекулаларын қабылдау мүмкіндігі//
+фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//
бактериялардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндігі//
фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//
бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері
***
Коньюгация үрдісінің мәні://
бактерияның сыртқы ортадан НҚ-ның үлкен молекулаларын қабылдау мүмкіндігі//
фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//
+ДНҚ фрагменттерінің F плазмида көмегімен цитоплазмалық көпірше арқылы тасымалдануы//
фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//
бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері
***
Генетикалық рекомбинациялардың мәні://
+рецепиент жасуша мен ДНҚ донор жасушасының өзара генетикалық материалмен алмасуы //
1800 хромосома бөлшегінің бұрылуы//
екі жасушаның бірігіп, екі ядролы жсаушалардың пайда болуы//
микроб жасушасының генетикалық аппаратында еш өзгеіріссіз микробтың қасиеттерінің өзгерісі//
хромосома бөлігінің басқа бөлікке көшуі
***
Бактериялардың дәрі-дәрмектерге тұрақтылық қасиетінің кең таралуы немен байланысты://
бактерия жасуша қабырғасының синтезінің бұзылысымен//
микробтардың цитоплазмасындағы ақуыздардың коагуляциясымен//
микроб жасушасының метаболизмнің бұзылысы//
+r-гендердің конъюгативті плазмидалармен (R) өзара көшуі//
ақуыз синтезі кезіндегі әр түрлі кезеңдердің блокталуы
***
Бактериялар – барлық қасиеттерге ие қарапайым генетикалық бірліктер, төменде келтіріген қасиеттердан басқа//
олар гаплоидты;//
олардың генетикалық материалы бір хромосомаға жинақталған;//
бактерия геномының түсінігі бактерия геномына сәйкес;//
генетикалық код эукариоттардағыдай;//
+сызықтық спираль
***
Бактерияның генетикасын зерттеуде мына әдістен басқасының бәрі қолданылады://
генетикалық жұқа құрылымдыкартирлеу//
комплементациялық тестілеу//
трансформация//
+мейотикалықсегрегация//
трансдукция
***
Бактериялар – барлық қасиеттерге ие қарапайым генетикалық бірліктер, төменде келтіріген қасиеттердан басқа://
олар гаплоидты//
олардың генетикалық материалы бір хромосомаға жинақталған //
+олардың ДНҚ-сы барлық гендерде аралық реттілікке (интрондар) ие//
олар да эукариот жасушалар сияқты сол генетикалық кодтарды пайдаланады//
олардың генотиптері мен фенотиптері бірдей
***
Бактериоционогенді плазмидалар нені анықтайды://
кең спектрлі әсер ететін антибиотиктердің синтезін;//
+жақын туысты бактерия түрлерін өлімге әкелетін ақуыздардың синтезі;//
Fпилилердің синтезі;//
конъюгация үрдісі кезінде бактерияның донор болу мүмкіндігі//
трансформациялану мүмкіндігі.
***
Бактериялардың анбиотиктерге тұрақтылықтың біріншілікті генетикалық механизмдері://
жасуша қабырғасының компоненттерінің синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.//
Rплазмидалардың тасымалдануы.//
+антибиотиктердің әсер етуі үшін «нысананың» болмауы.//
цитоплазмалық мембрананың синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.//
рибосомалық ақуыздардың синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.
***
Бактериялардағы трансформация үрдісіне анықтама беріңіз://
айқастыру кезіндегі донор жасушадан реципиент жасушаға генетикалық материалдың тасымалдануы.//
фаг көмегімен гентикалық ақпараттың жасуша-донордан жасуша-рецепиентке тасымалдау.//
фаг көмегімен донордан рецепиентке белгілі бер гендердің тасымалдануы //
+донордан рецепиентке міндетті түрде генетикалық материалдың берілуі. //
R-плазмидалардың донордан рецепиентке тасымалдануы.
***
Фагоцитоздың интенсивтілігі://
+бір лейкоцитпен фагоциттелген бактериялардың орташа мөлшері//
микроорганизмдерді қоршап алу мүмкіндігі бар фагоциттердің профунті//
реакция беретін шамалы ғана мөлшерде сұйылтыған сарысу //
жасушаішілік қорытылу //
организмнің арнайы жасушалармен белсенді жұту үрдісі
***
Лизоциманің титрі://
+зерттелетін материалдың шамалы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы//
зерттелетін материалдың ең төменгі мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//
зерттелетін материалдың ең жоғарғы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//
антигеннің шамалы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//
антигеннің ең жоғарғы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы
***
Иммунофлюоресценция негізделген://
сарысудағы иммуноглобулиндер дисперстілігі өзгерілуде//
клетка мембрананың өткізгіштігіне//
диффузия және осмос процестеріне//
+антигеннің флуорохроммен таңбаланған арнайы антиденелердің байланысуында//
антиген әсерінен макрофагтар ядросының соматикалық мутациясына
***
Корпускулярлы антигендердің жабысуы және тұңбаға түсуі қандай реакцияда байқалады://
преципитация//
+агглютинация//
нейтрализация//
иммунофлюоресценция//
флотация
***
Иммобилизация реакция сипаттамасына кірмейді://
қозғалғыш микробтардың иммобилизациясын тудыратын антисарысулардың қабілеті//
микробтың антигендері мен антиденелер арасындағы реакцияға байланысты//
тырысқақ, мерезде қолданылады//
+лайланады, кейін тұңбаға түседі//
комплемент бар жерде ғана өтеді
***
Комплемент байланыстыру реакция оң нәтиже берді, егер://
шұнқырда гемолиз//
эритроциттердің агглютинациясы//
+гемолиз жоқ//
преципитат түзіледі//
индикатор түсі өзгерді//
***
Серологиялық реакциялар не үшін қолданылады://
инфекциялық аурулардың алдын алуы//
инфекциялық аурулардың терапиясына//
+инфекциялық аурулардың диагностикасына//
протеолитикалық белсенділікті анықтау//
биохимиялық белсенділікті анықтау
***
инфекциялық аурулардың серотерапиясында жиі байқалатын асқынулар://
+анафилактикалық шок//
дисбактериоз//
дәріге төзімділік//
иммунитет тапшылығы//
қанда қан деңгейі жоғарлаған
***
Дерттің алдын алуы және емдеуіне қолданылатын интерферонның қасиеттері://
+Универсалды вирусқа қарсы белсенділік//
универсалдыбактерияға қарсы белсенділік //
универсалды токсинді бейтараптайды//
универсалдысаңырауқұлаққа қарсы белсенділік//
иммунодепрессант
***
Антибиотиктерге сезімталдылықты анықтауда дискі айналасында микробтың өсуі тежелген аймақ байқалады. Бұл нені тұжырымдайды://
+дақыл сезімтал//
белоктың денатурациясы//
уыттылығы жоқ//
мембрананың өткізгіштігі күшейген//
клеткада зат алмасуы белсенген
***
Емдеу-сақтандыру мекемелерінде дезинфекциялық іс-шаралар тиімді егер..://
+аурухана нысандарынан алынған жағындылардың барлығынан алтын түсті стафилококк және грамтеріс шартты-патогенді энтеробактериялар табылмаса//
аурухана нысандарынан алынған жағындылардың барлығынан алтын түсті стафилококк табылмаған, бірақ грамтеріс шартты-патогенді энтеробактериялар табылды//
аурухана нысандарынан алынған жағындылардың барлығынан алтын түсті стафилококк табылған, бірақ грамтеріс шартты-патогенді энтеробактериялар табылмады//
аурухана нысандарынан алынған жағындылардың барлығынан алтын түсті стафилококк табылмаған, бірақ грамоң шартты-патогенді бактериялар табылды//
аурухана нысандарынан алынған жағындылардың барлығынан алтын түсті стафилококк табылды, бірақ грамоң шартты-патогенді бактериялар табылмаған
***
Қоршаған орта нысандарының санитарлы бактериологиялық зерттеу мақсаты://
+қоршаған орта нысандардың эпидемиялық қауіпсіздігін анықтау//
нысандарды тексеру әдістерін талдау//
микрофлораның патогенділігін зерттеу//
антибиотиктерге резистенттілігін анықтау//
лизогенді бактерияларды анықтау
***
Санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдердің талаптарына тек біреу жатпайды, тұжырымды табыңыз://
барлық уақытта адам мен жануарлардың бөліндісімен қоршаған ортаға бөлініп отырады;//
адам мен жануардан басқа иесі болмау керек;//
тіршілігі патогенді микробтар тіршілігіне сәйкес болу керек, адам организмінен солардың жолымен бөлініп отыруы;//
+қоршаған ортада белсенді көбейюге;//
қоршаған ортада өздерінің биологиялық қасиеттерін өзгертпеу керек
***
Операциядан 4 айдан кейін дәрігер науқастың склерасының, шырышты қабаттарының, терісінің сарғаюын тіркеп, науқасқа донорлық қан құйылғанын анықтады. Дәрігер науқасқа қандай алдын ала диагноз қойды?//
+Гепатит В//Иерсиниоз//Гепатит А//Сепсис//Лептоспироз
***
Гепатит В басынан өткізген науқаста гепатоцеллюлярлы карцинома дамыды. Инфекцияның қай түрінде вирустық геном иесінің геномына қосылып, онкологиялық ауру шақырады?//
+ Интеграцияланған//Латентті//
Абортивті//Жедел//Созылмалы
***
Хирургиялық бөлімшеде емделгеннен 4 айдан кейін дәрігер төрт науқасқа вирусты гепатит диагнозын қойды. Клиникалық көрінісі: склераның, терінің, шырышты қабаттардың сарғаюы. Эпидемиологиялық зерттеу кезінде оларға бір сериялы донорлық қан құйылғаны белгілі болды. Науқастарда қандай вирусты гепатит анықталды?//
+Гепатит В//Гепатит С//Гепатит А//Гепатит D (гепатит дельта)//Гепатит Е
***
Донордың қанын вирусты гепатит В антигендерінің бар-жоқтығына тексеру үшін қандай жоғары сезімталды реакцияны қолданады?//
Қатты фазалы иммуноферментті анализ//+Иммуноэлектрофорез//Тікелей емес гемагглютинация реакциясы//Комплемент байланыстыру реакциясы//Тікелей емес иммунофлуоресценция реакциясы
***
Ұзақ уақыт қан тапсырмаған донордың қанында ИФА кезінде антиНBs-антидене анықталды. Бұл нені көрсетеді?//
+Адам гепатит В ауырып шықты//
Жедел гепатит В//
Жедел гепатит С//
Созылмалы гепатит В//
Созылмалы гепатит С
***
Ауруханаға жол апатынан кейінгі науқас жеткізілді. Науқасқа жедел түрде қан құю керек. Қай реакция арқылы дәрігер донордың қанын вирусты гепатит В антигенінің бар-жоқтығына зерттейді?//
+Иммуноферментті анализ//Гемагглютинацияны тежеу реакциясы//Гемадсорбцияны тежеу реакциясы//Комплемент байланыстыру реакциясы//Иммобилизация реакциясы
***
Сарыаурумен ауыратын науқастан алынған материалды зерттегенде мынадай қорытында алынды: HBsAg –, HBeAg –, антиHBsG +, антиHBsM –, HCAg +. Қандай диагноз қойылды?//
+Гепатит С, анамнезінде – гепатит В//Гепатит С//Төмен репликативті белсенділікті созылмалыгепатит В//Гепатита В рецидиві//Гепатит В қайта жұқтыру
***
Науқасты қарағаннан кейін және анамнезіне байланысты гепатит Д диагнозы қойылды. Зерттеудің қандай қорытындысы бұл диагнозды растайды?//
+Қанда гепатит B мен D маркерлерінің анықталуы//Қанда гепатит А мен В маркерлерінің анықталуы//Қанда гепатит Е мен D маркерлерінің анықталуы//
Қанда гепатит С мен D маркерлерінің анықталуы//
Қанда гепатит Ғ мен D маркерлерінің анықталуы
***
Науқаста сарғаю, қызба, тәбетінің болмауы, бауырдың 3 см үлкейгені анықталды. Ең алдымен қандай реакцияны жүргізеді?//
+Hbs-антигенді анықтау үшін ИФА//Видаль реакциясы//Вейгль реакциясы//Вассерман реакциясы//РНГА с хламидийным диагностикумом
***
25 жасар науқаста сарғаю, қызба анықталды. Қанды лабораторлы зерттеуде HbsAg, HbsAg антиденелер анықталған жоқ. Қандай қосымша зерттеу түрі гепатит В растайды?//
+НвсAg қарсы антиденелерді анықтау//НвсAg анықтау//НвеAg қарсы антидене анықтау//НвхАg анықтау//Дельта-антиген анықтау
***
Донордың қанын тексеру кезінде HbsAg анықталды. Донор жақын арада ем қабылдағанын және парентеральды инфузия жүргізілгенін айтты. Донорлық қанның сапасы://
+Қанды қан құю үшін қолдануға болмайды//
Қанды қолдануға болады//
Тек сарысуды ғана қолдануға болады//
Тек эритроцитарлы массаны құюға болады//
Қанды өңдегеннен кейін құюға болады
***
Емханаға жалпы әлсіздікке, субфебрильды температура мен сарғаюға науқас шағымданды. Анамнезінде 2 апта бұрын теңізде демалып, өңделмеген теңіз өнімдерін пайдаланғаны белгілі болды. Қай маркерлер гепатит Е диагнозын растайды?//
IgM анти-HAV//
+IgM анти-HEV//
IgG анти-HEV//
IgG анти-HAV//
IgА анти-HEV
25 жасар науқаста сарғаю, қызба байқалады. Қанды лабораторлы зерттеуде HbsAg, HbsAg антиденелер анықталған жоқ. Қандай қосымша зерттеу түрі гепатит В растайды?//
+НвсAg қарсы антиденелерді анықтау//НвеAg анықтау//НвеAg қарсы антидене анықтау//НвхАg анықтау//Дельта-антиген анықтау
***
Рецидивті оппортунистік инфекцияға күдік туындағанда емделушінің зертханалық тексеруінен кейін дәрігер «АИВ-инфекция» деген диагноз қойды. Осы диагноз қоюға қандай зерттеулер дәйекті болды?//+иммуноферментті талдау қорытындысы//Гемагглютинацияны тежеу реакция нәтижесі//Пассивті гемагглютинация реакция нәтижесі//Комплементті байланысу реакция нәтижесі//Гельдегі преципитация реакция нәтижесі
***
ИФА лабораториялық зерттеуде пациенттің қан сарысуында вирусолог АИВ антиденесін анықтады.? « АИВ – инфекция» диагнозын нақты қою үшін қандай қосымша тексеру жүргізу керек?//+Иммуно-блотинг арқылы қан сарысуына талдау жүргізу //Иммунофлюресценция реакциясы //Тереңдетілген иммунологиялық тексеру//Иммунодиффузды реакцияда қан сарысуын талдау//Электронды-микроскоп арқылы қан жасушаларын талдау***
Науқаста АИВ-инфекциясына иммуноблотинг арқылы вирусолог ақуыздың бірі АИВ – gp41 анықтады. Нақты сл диагноз екенін растау үшін вирусологқа қандай талдау жасау қажет?//ИФА//+Иммунограммалық зерттеу //РСК//Радиоиммунопреципитация реакциясы//РНГА*** 16 жастағы наркоманды зерттеу кезінде дәрігер: тез арықтау, лимфаның ісінуі, субферальды дене қызуы, созылмалы диареяны анықтады.Қойылған диагноз – « ЖИТС». Қандай зерттеу нәтижесі осы диагонзды растайды?//+Иммуноблоттинг//Кері гемагглютинация реакциясы//Радиоиммунды анализ//Иммуноферментті анализ//Иммунофлюресценция реакциясы***
Науқас 25 жаста, соңғы жыл ішінде 11 кг арықтады, іш өтумен ауырады, «пневмоцистті пневмония» диагнозымен ауруханаға түсті.Дәрігер науқасқа «ЖИТС» диагнозын қойды. Бұл клиникалық диагнозды қандай зертханалық зерттеулерде нақты анықтайды? +Иммуноблоттинг//CD4+/ CD8+-клеткалардың қатынасын анықтау//Т- и В-лимфоциттердің санын анықтау//Тура емес гемаглютинация реакциясы//Иммуноферментті әдіс***
Біріншілікті зерттеу нәтижесінде науқастың материалынан вирусолог иммуноферментті анализді жүргізді және науқаста АИВ-қа антидене бар екенін анықтады. Дәрігер ары қарай қандай шешім қабылдау қажет?//+Иммуноблотинг арқылы нақтылайтын диагностика жүргізу //Ретровирусқа қарсы терапия жүргізуге нұсқама беру//1 жылдан соң, қайтадан материалға зерттеу жүргізу//Вирусты жасуша дақылдарында жинақтау //***
Дәрігер 18 жастағы ер балада шап аймағындағы лимфа түйіндердің ұлғаюын, ұзақ субфибральді температурасын және ауыз қуысының кандидозын анықтады. Науқастың АИВ-инфекциясымен инфицирленуін ең айқын дәлелдейтін лабораториялық зерттеуді көрсет?
+Вестернблоттинг//Радиоиммунды анализ//Антиденелерді анықтау үшін иммуноферментті анализ //Иммунофлуоресцентті реакция//Антигендерді анықтайтын иммуноферментті анализ//***
ЖИТС-пен күрес орталығындағы жас адамды зерттегенде науқаста ИФА оң нәтижеғсінде АИВ-антигені анықталған.Науқастың денсаулығына байланысты шағымы жоқ. ИФА нәтижесі оң болғаны нені білдіреді?//+АИВ-ты жұқтырғанын //ЖИТС-мен ауырғандығын//гепатит В қоздырғышын жұқтырғанын //ЖИТС ауруымен ауырғанын//гепатит В қоздырғышының персистенциясын
***АИВ-инфекциясының диагностикасы үшін дәрігер вирусолог науқастың қан сарысуын спецификалық антидененің пайда болуын зерттеген, қатты фазалы иммунофлюресцентті анализді қолданған.Қандай антидене қолданды?//+адам иммуноглобулиніне қарсы //АИВ антигеніне қарсы //gp120 гликопротеиніне қарсы//p17 ақуызына қарсы//gp41 гликопротеиніне қарсы***
Пневмониямен ауыратын науқастың қақырығында вирусолог Pneumocystis carinii- ді анықтады.Қандай инфекцияның ауруда мына этиологиясы бар пневмония дамиды?//+АИВ -инфекциясында//Обада//Орнитозда//Легионеллёзда//Q- қызбасында *** Әйел 35 жаста ,дәрігерге жалпы әлсіздігімен, тез шаршағыштығына және лимфа түйіндерінің көбеюіне шағымданады.Анамнезінде дәрігер науқаста бірнеше жыл бойын наркотикті-парентеральды қабылдағанын анықтады. Қанды серологиялық зерттеуде ( ИФА)науқаста АИВ вирусының антиденелері анықталды.Қанның қайта тексеруінде оң нәтиже берді.Дәрігер диагнозды бекіту үшін қандай іс – әрекет жасайды?//+Иммуноблотинг реакциясын жасайды//АИВ вируысн анықтау үшін тез арада жыныстық серіктестерін анықтайды //Диагноз бекітуді талап етпейді//Видал реакциясын жасады//Вассерман реакциясын жасайды
***
Қан құю орталығында 1 донордың қан сарысуында дәрігер адамның иммундытапшылық вирусының антиденесін анықтады.Дәрігер-вирусолог « АИВ – инфекциясы» деген диагнозды бекіту үшін қандай зерттеу жүргізу міндетті?//+Вестернблоттинг (иммуноблоттинг)//Электронды микроскопия//Иммуноферментті анализ//иммунофлуоресцентті реакция//Радиоиммунды анализ***
Мамандандырылған ауруханада дәрігер науқасқа бірнеше дәрілерді тағайындады. Бұл дәрілер АИВ репродукциясын тоқтатады. вирусқа қарсы кешенді терапияға арналған препараттар қай топқа жатады?//+нуклеозид аналогтары//кең спектрлі антибиотиктер//Интерлейкиндер//Индинавир (синоним криксиван)//Бисептол*** Стандартты терапияға тұрақтылығы бар, этиологиясы белгісіз пневмониямен науқас ұзақ уақыт бойы ауырды.Науқас анамнезінен оның ұзақ уақыт АҚШ-та іссапарда болғаны белгілі болып,оның жарақат алғаны және емделгені белгілі болды.Жазылғаннан кейін отанына оралған.Анамнезіне және аурудың клиникалық белгілеріне қарай отырып дәрігер науқасқа алдын ала ЖИТС диагнозын қойды.Алдын ала қойған диагнозды қандай зерттеу әдісі дәлелдей алады?//+Иммуноферментті анализ// Видаль реакциясы //комплементті байланыстыру реакциясы//Электронды микроскопия//
РТГА (гемагглютинацияны тежеу реакциясы)***
Рецидивті вирусты,бактериальды және саңырауқұлақты «оппортунистикалық» инфекцияларды жұқтырған науқасты лабораториялық зерттеуден кейін дәрігер науқасқа АИВ-инфекция диагнозын қойды.Қандай зерттеу диагнозды растайды?//+Иммуноблоттинг//гемагглютинацияны тежеу реакциясы// гемагглютинацияның пассивті реакциясы//комплементті байланыстыру реакциясы//Иммуноферментті анализ***
25 жастағы науқастың терісіндегі бөртпелерінен эпидермальды стафилакоккпен қоса алтын түсті стафилакоккқа себінде жасалды.Қақырықты зерттеудеPneumo cystiscarinii, нәжісте- криптоспоридий,Proteus vulgaris және Candida туысты саңырауқұлақтар табылды. Қандай ауру кезінде осындай көптеген шартты патогенді микроорганизмдермен инфекцияланады?//+СПИД//Дисбактериоз//Сепсис//Медикаментозды агранулоцитоз//Қантты диабет***
Клиникалық диагностика бойынша ЖИТС-пен ауырған 35 жастағы әйел айқын тыныс жетіспеушілігінің пневмониясынан қайтыс болды.Пневмония этиологиясының қай түрі сәйкес келеді?//+Пневмоцисталар//Цитомегаловирус//Микобактерия//Легионелла//Криптоспоридия***Дәрігер науқастың қанының ққұрамынан CD-4 лимфоциттердің абсолютті және салыстырмалы санының төмендегенін анықтады.Қандай зерттеулер вирусты анықтауға көмегін тигізеді?//+нысаналы моноклональды антиденелер реакциясы//қойдың розетка тәрізді эритроциттері реакциясы//опсонизация реакциясы//фитогемагглютининдермен лимфоциттердің бластотрансформация реакциясы//липополисахаридтермен лимфоциттердің бластотрансформация реакциясы//***
27 жастағы науқаста жақасты, қолтықасты және шап лимфа түйіндері ұлғайған.Лимфа түйіндерінің биосиясы кезінде дәрігер фолликулярлы гиперплазия диагнозын қойды және АИВ инфекцияға клиникалық диагностика жасалды.АИВ инфекцияның қай кезеңіне осындай белгілер тән ?//+ лимфоаденопатияның генерализацияланған персистенуші кезеңіне//жасырын кезеңіне//ЖИТС алды кезеңіне//ЖИТСқа//Латентті кезеңге***
Вирусты гепатит және АИВ инфекцияны жұқтырғанда қай қан препараттарының трансфузиясы жұқтыру қаупін төмендетеді//Альбумин//Жаңа мұздатылған плазмалар//Тромбоцитарлы масса//Эритроцитарлы масса//+Антигемофильді глобулин***
«Ауызба-ауыз» әдісімен өкпенің жасанды желдетуін жүргізу кезінде дәрігердің ауыз қуысына АИВ инфекциямен ауыратын науқастың қаны түсіп кетті. Дәрігер АИВ инфекциясының жедел профилактикасы мақсатымен ауыз қуысын шаюға қандай ерітінді қолданады?//+70% этил спирті//2% натрий карбонатының ертіндісі//2% хлорамин ертіндісі //3% хлорлы әк ертіндісі//6% сутегінің асқын тотығы ертіндісі ***
40 жастағы науқас 2 айдан бері ауырып жатыр. Әлсіздікке, тершеңдікке, жиі, ұзақ диареяға және қайталама респираторлы инфекцияға шағымданды.12 кг арықтады.Объективті-генерализацияланған лимфоаденопатия, ауыз қуысындағы кандидоз белгісі, фекальды қан мен сілекейдің араласуы. Қанда Т-хелперлер саны азайған, CD-4/CD-8<0,5. Дәрігер науқасқа алдын-ала қандай диагноз қойды? ?//+ЖИТС //Созылмалы дизентерия//Амёбиаз//Туберкулез//Цитомегаловирусты инфекция***Дәрігер донор тексеру барысында науқаста АИВ инфекциясының антиденелерін анықтады.Донорда ешқандай шағым жоқ. Тексеру кезінде дені сау.Дәрігер донорға қандай алғашқы диагноз қойды ?//+АИВ инфекция//ЖИТС//Барлығы жауап дұрыс//Барлық жауап дұрыс емес
***Науқас,жарты жыл бұрын күдікті жыныс қатынаста болғандықтан дене салмағының төмендеуімен диарея,ұзақ уақыт бойы қызба,дерматит болуымен шағымданған.Қандай жасуша қоздырғышы инфекцияланған?//+Т-хелпер//ТГЗТ//
CD8+ (регуляторные, супрессоры)//В-лимфоциттер//CD8+ (эффекторные, цитотоксические)***
25 жастағы ер адам иммунды тапшылық вирусының тасымалдаушы ретінде зерттеу керек.Қан донорын зерттеу барысында не байқалады,егер науқас шынымен АИВ жұқтырған болса?//+Гликопротеин вирусының антиденесі.//РНК вирусы//Ревертаза ферменті//Провирус// Т-лимфоциттердің мөлшері төмендейді.***Қандай серонегативті преиод ауруы кезінде ең жиі ақпараттық АИВ- инфекция кезінде диагностикалық лшабораториялық зерттеу?//+ПЦР//Антиденені анықтау үшін ИФА//Антиденені анықтау үшін вестернблоттинг//Гемагглютинация реакциясы//ИФА- ді анықтау үшін***Зерттеу кезінде науқастың иммунды дәрежесі асқазанның перификациялық қатерлі ісігін қанның құрамында анықтаған.Соған байланысты Т лимфоциттердің мөлшері төмендеген.Алынған нәтиже нені білдіреді ?//
+иммунитеттің Т жасушасының бұзылысы//Нейронның вирустық репродукциясында бас миының микрогеалды жасушасында//
Вирустың персистенциясы гипоиммуноглобулинемии//гиперсезімталдылықтың жылдам реакциясының бұзылысы***
АИВ инфекциясының қоздырғышы анықталмаған болса,қазіргі кезде спецификалық профилактикасына ЖИТС препараты жоқ.Жоғарғы өткізгіштігі АИВ-ның эффективациялық вакцина бірінің мүмкінділігінің ашылуы.Қоздырғыштардың өзгергітігі қандай?//+Спонтанды мутациямен генетикалық рекомбинация//Фенотип аралас//Генетической реактивация//Летальді мутация//Фенотипті маскировка***Науқаста дәрігер вирустың тпологиясының ісігін анықтаған.Онкогенді вирустығ сезімтал жасышаның механизмді қатынасын анықтау?//Интеграция вирустың геномдық жасушалық геномына ие//+Вирустың репродукциясы және жасушаның бүршіктеніп шығуы//Персистенция вирусы жасушада//Вирустың репродукциясы және жасушадан жарылыс арқылы шығуы//Вирустың репродукциясы және цитоплазматикалық бірігуі***Қан құю станциясында донордың қанын тексеру кезінде қан сарысуында адамның иммунды тапшылық вирусының антиденесі анықталған. АИВ инфекция диагнозын нақтылау үшін қандай әдіс қолданылады?//
+Вестернблот (иммуноблотинг) //
Электронды микроскопия //
Иммуноферментті анализ //
Иммунофлюоресценция//
Радиоиммунды анализ
***
Арнайы мамандандырылған емханада емделушіге АИВ репродукциясын тежеу үшін препараттар тағайындалды. Вирусқа қарсы кешенді терапиясына міндетті түрде қандай препарат кіреді?//
+Нуклеозидтер аналогы//
Кең спектрлі антибиотиктер//
Итерлейкин//
Криксиван//
Бисептол.
***
Науқас ұзақ уақыт бойы этиологиясы белгісіз пневмонияда тұрақты стандартты терапиямен емделген. Анамнезі бойынша науқастың ұзақ уақыт бойы АҚШ-та кәсіптік іс-сапарда болғаны белгілі болды.Іс-сапар кезінде жарақат алып, әскери ауруханада емделген,сауыққан соң үйіне келген.Анамнез бағалауңы бойынша ,аурудың клиникалық белгілеріне қарап, дәрігер науқастың ЖИТС-ды жұқтырғанын болжады.Қойылған диагнозды қандай лабораториялық – диагностикалық әдіс дәлелдей алады? //
+Иммуноферментті анализ//
Видаль реакциясы//
Комплементті байланыстыру реакциясы//
Электронды микроскопия//
Гемагглютинация тежеу реакциясы
***
Жүре пайда болған иммунды жетіспеушіліктің жиі себебі организмнің инфекциялық зақымдануы болып табылады.Бұл кезде ауру қоздырғыштары иммунды жүйе жасушаларында көбейеді және бұзады. Жоғарыда айтылған себептерге сәйкес , қандай ауру екенін анықтаңыз? //
+Инфекциялық мононуклеоз, ЖИТС//
Туберкулез, микобактериоз//
Полиомиелит, гепатит А//
Дизентерия, холера//
Ку- қызбасы ,бөртпе сүзегі.
***
Жас ер адамды ЖИТС-ға қарсы орталықта тексеру барысында ИФА антигенімен АИВ оң нәтиже көрсетті .Денсаулығына байланысты шағымы жоқ. ИФА оң нәтижесі нені дәлелдейді? //
+АИВ инфекуиясын жұқтырғанын білдіреді //
ЖИТС- мен ауыратындығын//
Вирусты гепатит В жұқтырғандығын//
ЖИТС ауруымен бұрын ауырғандығын//
Вирусты гепатит В персистенциясын
***
АИВ инфекциясын диагностикалау мақсатында арнайы антиденелерді анықтау үшін қан сарысуын қатаң фазалы иммноферментті анализбен зерттеді. Қандай энзиммен таңбаланған антиденелер қолданылады?//
+Адамның иммуноглобулиніне қарсы //
АИВ-тың жалпы антигендеріне қарсы//
gp120 белоктарына қарсы//
p 18 белоктарына қарсы//
gp 41 белоктарына қарсы
***
Тіс дәрігеріне ауыз қуысының үнемі қайталанатын және емдеуге келмейтін кандидозымен ауыратын науқас келді.Сұрау барысында, науқаста белгілі уақыттан бері температурасының жоғарылағаны және салмағының азйғаны белгілі болды. Науқасқа қандай тексеру жүргізу керек?//
+АИВ –инфекциясына иммунологиялық және серологиялық тест//
Дисбактериозға бактериологиялық зерттеу жүргізу//
Таза қоздырғышты бөліп алып және антибиотикке сезімталдығын бақылау//.
Гуморальды иммунитеттің жағдайын тексеру//
Кандида саңырауқұлағына спецификалық антидененің дәрежесін тексеру
***
25 жастағы науқастың терісіндегі бөртпелерінен эпидермалды стафилакоккпен қоса алтын түсті стафилакоккқа себінде жасалды. Қақырықты зерттеуде пневмоциста карини, нәжісте - криптоспоридий, протей және кандида туысты саңырауқұлақтар табылды. Қандай ауру кезінде осындай көптеген шартты патогенді микроорганизмдермен инфекцияланады?//
+СПИД//
Дисбактериоз//
Медикаментозды агранулоцитоз//
Сепсис//
Қантты диабет
***
Қанда АИВ вирусының жоқтығына кепілдік беру мақсатында донор қанын тексеруде қандай әдісті қолдану керек?//
+Қоздырғыштың нуклеин қышқылын анықтау//
Лимфоциттер дақылына жұқтыру жолымен вирусты анықтау//
IgM классының антиденелерін анықтау//
Т4 лимфоциттерді электронды-микроскопиялық әдіспен зерттеу//
Қоздырғыштың антигендерін анықтау
***
Жалпы әлсіздік, құрғақ жөтел, қызбаға шағымданған гомосексуалист ауруханаға жатқызылды. Рентгенологиялық зерттеу нәтижесіндебронх түбінде екі жақты инфильтраттар анықталды. Пневмонияның мүмкін болатын этиологиялық себебі қандай? //
+Пневмоцисттер//
Стрептококтар//
Микоплазмалар//
Стафилококтар//
Клебсиеллалар
***
Вирусолог цитомегаловирусты инфекцияға күдікпен жаңа туған нәрестенің қан сарысуын зерттеді.Одан G класына жататын спецификалық иммуноглобулинді анықтады.Осы класқа жататын антиденені вирусолог анасынан да тапты.Басқа топқа жататын антиденелерді анасынан да баласынан да таппады.Осы алныған нәтижені қалай түсіндіруге болады?//+Трансплацентарлы антидененің берілу жолы//Трансплацентарлы ұрыққа жұғуы//Инфицирленген ұрықтың иммунды жауабы//Жаңа туған нәрестенің босану кезінде инфицирленуі //Жаңа туған нәресте иммунитетінің В-жүйесінің дефектісі***Жүре пайда болған иммунодефицитті жағдайлардың көбісінің себебі ағзаның инфекционды зақымдалуы болып жатады.Сол кезде қоздырғыш тікелей иммунды жүйенің жасушаларында репродукцияланып оны бұза бастайды.Қандай аурулардың қоздырғыштарына тән көрініс?//+Мононуклеоз, ЖИТС жұқпалары//Туберкулез, микобактериоз//Полиомиелит, гепатит А//Дизентерия, тырысқақ ауруы//Q-қызбасы, бөртпелі тиф***Жуйелі ауруына байланысты иммунодепрессантты терапия қабылдаған науқаста цитомегаловирусты инфекцияның белсену белгілері пайда бола бастады.Ауруды нақтылау үшін вирусолог қандай тест жүргізуі қажет?//+ИФА ны қолдана отырып спецификалық IgM анықтау//Ақ тышқандарға жұқтыру//Жұп сарысуларды зерттеу //Жасушалық иммунитет жағдайын зерттеу//
БР көмегімен антидененің деңгейін анықтау ***Дәрігерге 4-5 қабырғалар арасында ауырсынулы көпіршіктер пайда болғанына шағымданған науқас келді.Науқас бала кезінде желшешекпен ауырған.Дәрігер науқасқа қандай диагноз қойды?//+Белбеу тәріздес герпес//
Қарапайым герпес//Аллергиялық дерматит//Тілмелі қабыну //Крапивница***
Инфекционды мононуклеозбен ауыратын науқас екі апта бойына глюкокортикоидтарды қабылдады. Ремиссия туды, бірақ бір мезгілде созылмалы тонзилиттің асқынуы болды.Глюкокортикоидтардың қандай әсерінің нәтижесінде бұл асқыну пайда болды?//+Иммунодепрессивті//Шокқа қарсы//Антитоксикалық//Антиаллергиялық//Қабынуға қарсы
***Науқас бүйрек трансплантациясынан кейін қажетті ем қабылдады.Бірақ науқаста трансплантациядан кейін жайылмалы цитомегаловирусты инфекцияның белгілері пайда бола бастады.Аурудың пайда болуының себебін көрсетіңіз ?//+Иммунодепрессивті емді қолдану//Ағза иесіне қарсы трансплантаттың реакциясы//Гистосәйкессіздік реакциясының пайда болуы//В-лимфоциттердің поликлонды стимуляциясы//Вирусты геномның депрессиясы***2-жастағы науқаста желшешектің ауыр ағымымен ауырған балада дәрігер бетінің дефектісін, монголоидты көзді байқады.Анамнезінде тырысулар, ауыз қуысының шырышты қабатының тұрақты микозы, В-лимфоциттердің және қандағы иммуноглобулиндердің қалыпты деңгейінде лимфоцитопения анықталған.Дәрігер баладан қандай иммунодефицитті синдромды анықтады?//+ Ди-Джорджи синдромы //Клайнфельтер синдромы//Луи-Барр синдромы//Шерешевский –Тернер синдромы//Вискот-Олдрич синдромы***
Диагностикалық лаборатория орталығы TORCH-инфекцияны анықтау үшін қазіргі заманғы тест-жүйені алды.Ол токсоплазмозды, рубиинфекцияны, цитомегаловирусты инфекцияны , герпесинфекцияны анықтауға мүмкіндік береді .Аталған аурулардың қайсысы вирустармен шақырылады?//
+Рубиинфекция, цитомегаловирусты инфекция, герпес-инфекция//Рубиинфекция, герпесинфекция//Цитомегаловирусты инфекция, герпесинфекция//Рубиинфекция//Тестте көрсетілген барлық вирустар***
Стоматолог дәрігерге тілінде,қатты таңдайында және ұртының шырышты қабатында ұсақ везикулалары бар және қызбасы бар науқас келіп түсті.Дәрігер герпестік стоматитке күдіктенді. Диагнозды нақтылау үшін қандай зерттеу тәсілдерін өолдануға болады?//
199 ортаға сиыр сарысуын қосып егу//
Раппопорт ортасына егу//
Преципитация реакциясын қою//
+Хорионаллонтоиста тауық эмбрионын жұқтыру, алынған материалды ақ тышқанның миына егу //
Ине ортасына егу
***
Герпесті диагностикалау үшін дәрігер-лаборант иммунофлюоресценцияның тікелей емес тәсілін қолданды.Ол үшін ол көрсетілген раегенттердің біреуімен жақпа-препаратты қосымша өңдеді://
+антиглобулинді флюоресцирленетін сарысу//
1% тауық эритроцитімен //
Қоян сарысуымен//
Эванс метилен сия к-кпен//
изотиоцинат флюоресцинмен
***
Аурудың басында жұқпалы аурулар бөлімшесіне түскен студенттен инфекционды мононуклеозға күдіктенеді. Госпитализация болған күні диагнозды растаған нәтижені көрсетіңіз.//
+Цитомегаловирусқа антиденені анықтау.//
Қарапайым герпеске IgM-антиденсін анықтау.//
Эпштейн –Барр вирусына 4-есе антидененің санының өсуі анықталуы.//
Қарапайым герпес вирусы анықталуы//
Эпштейн-Барр вирусына IgM-антиденесінің анықталуы
***
Энцефалиттің клиникалық белгілері бар науқасқа (10 күн ауырады) қанның сарсуын зерттеу арқылы, дәрігер, серологиялық реакциялардың нәтижесіне суйене отырып "кенелі энцефалит" диагнозын қойды. Қандай серологиялық реакцияларды вирусолог ауруға шалдығудың диагностикасы үшін пайдалануына болады?//
+РН, РСК, РТГА қаздың эритроциттерімен//
РНГА, Ра кененің энцефалитінің вирустық диагностикумымен, РП//
Молекулалық гибридтеудің реакциясын, РОПГА, РСК//
РП, РСК, РИА, ИФА//
РСК, РН, РП, Ра кененің энцефалитінің диагностикумымен
***
Жұқпалы аурулар ауруханасының емделушісі бөртпе мен безгектің теріде және геморрагиялық синдромға деген шағымданады. Зарарлану кененің шаққаннан кейін дамығанын ескере отырып, инфекцияны атаңыз//
+Қырым безгегі//
Аллергиялы дерматит//
Кененің спирохетозы//
Сепсис стафилокок//
Лептоспироз
***
Жұқпалы аурулар ауруханасына емделуші В энцефалитінің клиникалық белгілермен келіп түсті, анамнезде кененің тістеуі. Гемагглютинацияның реакциясының тежеуінің арқасында бас емделушіге вирусолог антиденелерге қарсы кененің энцефалитінің қоздырғышын айқындады, түзілген титры 1: 20(титр диагностикалық болып табылмайды)қатынасында болды. Нәтижені алғаннан кейінгі дәрігердің әрекеттері қандай?//
+ емделушіден 10 күннен кейін қан алу керек және қан сарсуының зерттеуін қайталау керек//
Осы қан сарысуын қайта зерттеу керек //
Сезімталдығы жоғарылау реакцияны қолдану керек//
Басқа диагностикалық әдіспен зерттеуді қайталау//
емделушіден 1 айдан кейін қан алу керек және қан сарсуының зерттеуін қайталау керек
***
Қырымның геморрагиялық безгегіне күдікпен науқасты вирусолог қан сарысуын серологиялық зерттеуін жасады және қос сарысудан комплемент байланыстырушы антидененің титрының төрттік жоғарылауын айқындады. Алынған нәтиже не туралы айқындайды?//
+Аурудың жедел ағымына//
Бұрынғы шалдыққан ауруына//
Вакцинация өткізу туралы//
Иммунитеттің болмағандығы туралы//
Ауруға шалдықпағаны туралы
***
Жұқпалы аурулар ауруханасына ұйқышылдық, ауыспалы ұйқысыздықпен және менингиал көріністермен науқас келіп түсті. Анамнезінен 2 апта бұрын науқастың ешкінің қайнатылмаған сүтін қабылдағаны анықталды. Дәрігер науқасқа болжамды диагнозды қойды: "кенелі энцефалит". Емделушіден зерттеу үшін мышей-сосунковпен инфицирленген қан алды. 5 күннен кейін вирусолог жануардың артқы түпкіліктің салдануын байқады, кейін тыныс алу бұзылды және өлім. Қандай зерттеу емделушіге ақырғы диагнозды қоюға мумкіндік береді?//
+ вирусты БР//
Тауықтың тұқымында вирустың жинақталуылуы //
"Түсті" сынама//
РГА да қос сарысу зерттеуі//
Биосынаманың зерттеу нәтижесі
***
Инфекционист дәрігерге кенелі энцефалиттіңи клиникалық симптомдарымен науқас әйел қаралды. Анамнезінен бір апта бұрын, науқас аяғынан кенені жұлып алғаны анықталды.Кенелі энцефалит қоздырғышының бөлініп шығуы үшін қандай әдісті қолданған жөн?//
Мышей-сосунковтың зарарлануын, РН, РСК, РТГА қаздың эритроциттерімен//
Теңіз доңыздың зарарлануын, кенелі энцефалиттің вирусты агглютинация диагностикумымен, РНГА//
+Тауық тұқымының зарарлануы, РСК, РП, РИА//
Клетканың зарарлануы, РСК, РН, РГА//
ПЦР, РСК, РП мен антивирусты антиденемен
***
Ит тістеп алған емделушіге, құтырғанның алдын алуы үшін сарысу енгізілді.7 күннен емделушіде сарсу аурудың белгілері: безгек, есекжем, домбығу және буындарда ауру, лимфалық түйіншектер ұлғайған. Сарысу ауруының тетігі неменшектеледі?//
+Иммунды кешеннің циркульяциясымен//
Иммуноглобулин Е нің синтезімен//
Иммуноглобулин G нің синтезімен//
Т-лимфоциттердің төмендеуімен//
Макрофагтардың белсенуімен
***
Дәрігер науқастан клиникалық көрінісі нағыз шешектің(ауруға шалдығудың үшінші аптасы) симптомдарын анықтады.Қандай практикалық лабороториялық зерттеу нақты диагнозды қоюға көмектеседі?//
+Гемоглютинацияның тежелу реакциясында антиденелердің анықталу//
Аглютинация реакциясында антиденелердің анықталуы//
Маймылға биосынама//
Электронды-микроскопиялық зерттеу//
Аллергиялық теріішілік сынаиа
***
Қандай ауруға шалдығу жиі нағыз шешектің иммунопрофилактикасын күрделендіреді?//
+Теміреткі вакцинасы//
Жеделдеу склерозданушы панэнцефалит//
Гигантоклеточная пневмония//
Орхит//
Ешқайсы көрсетілген емес
***
Жұқпалы аурулар ауруханасына энцефалиттің клиникалық көріністерімен науқас келіп түсті. Анамнезінде - кене тістеген. Гемоглютинация реакциясында кенелі энцефалитке қарсы антидене бар. Осы нәтижені алғаннан кейінгі дәрігердің әрекетін //
+10 күннен кейін сарысуына қайта зерттеу жасау//
Дәл осы сарысуды қайта зерттеу//
Сезімталдығы жоғарылау зерттеу әдісін қолдану//
Басқа диагностикуммен зерттеу жасау//
Кенелі энцефалит диагнозын жоққа шығару
***
Жұқпалы аурулар ауруханасына ұйқышылдық, ауыспалы ұйқысыздықпен және менингиал көріністермен науқас келіп түсті. Анамнезінен 2 апта бұрын науқастың ешкінің қайнатылмаған сүтін қабылдағаны анықталды. Дәрігер науқасқа болжамды диагнозды қойды: "кенелі энцефалит". Емделушіден зерттеу үшін мышей-сосунковпен инфицирленген қан алды. 5 күннен кейін вирусолог жануардың артқы түпкіліктің салдануын байқады, кейін тыныс алу бұзылды және өлім. Қандай зерттеу емделушіге ақырғы диагнозды қоюға мумкіндік береді?//
+РН вирусы//
Тауықтың тұқымында вирустың жинақталуылуы //
"Түсті" сынама//
РГА да қос сарысу зерттеуі//
Биосынаманың зерттеу нәтижесі
***
Вирусологиялық зертханаға минимальді концентрациясы бар вирустың бөлшек материалын жеткізілді. Дәрігер қандай жаңа диагностикалак әдісі арқылы вирус бөлшегін алуына қолданылады?//Гемагглютинациялық реакциясы//Преципетациялық реакциясы//
Гемадсорбциялық реакциясы//
Агглютациялық реакциясы//
+ Полимераза-шынжырлы раекциясы***
Қан лимфоциттерінде провирустардың бар екенің қандай әдіс аркылы анықталады?//Молекулярлы гибридизация радиоактивты зонд пайдалану арқылы //+Клеткалық гибридизация клетка дақылдарын пайдалану арқылыИммуноферментті анализ.//
Иммунофлуоресценция реакция арқылы антиденені аныктау//
Комплемент байланыстырушы реакциясы***Мал шаруашылықпен айналысатын науқасты тексергенде мұрын және ауыздың шырышты қабатынды, саусақ арасындағы теріде дәрігер везикулярлық-эрозиялық зақымдануды анықтады (жаралар).Науқас ауыз қуысының күйеуіне, сілекейдің көп ағуына, ішектің дисфункциясына және несеп шығару кезіндегі ауырсынуға шағымданды. Жобалау диагнозы “ауысыл”. Вирусолог диагнозын дәлелдеу үшін қандай тест қолданады?//+Биосынама –теңіз шошқасынын табанына афт қырындыларын жағады//Қоздырғышты дақылдық жасушаға дақылдандыру кезінде //Сепсиске қанды тексеру//
Зақымдалған тіндін биопсиясы//Зертханалық зерртеу жүргізілмейді***
Эпидемиолог бала бақшада вирус этиологиясын анықтады. Жедел және уақытылы инфекция көзін анықтау үшін қандай зертханалық диагностикалық әдісті таңдау керек?//+Люминесцентную микроскопию//Электронды микроскоп//Вирусологиялықәдіс//Серологиялықәдіс//Сәулелі микроскопия***Вирус индикациясы үшін вирусолог зерттелетін материалды өңдеп микроскоппен қарағанда,эритроцит шоғырланған жасушаларды анықтады,вирус индикациясын анықтайтын тест қалай аталады?//+Гемадсорбция реакциясы //Гемагглютинации реакция//Цитопатикалық әсер//“Түрлі тусті реакция”//Дақ тәрізді***Вирустық аурыдың диагностикасы кезінде зерттелетін сарысуды планшетте араластырып оған эритроциттер қоспасын қосады,осы реакция қалай аталады?//+Гемагглютинацияның тежелу реакциясы//Гемагглютинация реакциясы//Пассивтігемагглютинация реакциясы//Реакция обратной пассивной гемагглютинации//Комплементті байланыстыру реакциясы***Вирусолог дәрігер аллантоистік тауық эмбрионның сұйықтығынан қоздырғышты анықтады,вирусолог қандай реакцияны қолданды ?//+Гемагглютинация реакциясы //Нейтрализация реакциясы //Гемадсорбцияның тежелу реакциясы//Комплементті байланыстыру реакциясы//гемагглютинацияның тежелу реакциясы***Дәрігер бала бақшада гепатитпен ауыратын баланы анықтады,осы баламен қатынаста болған басқа балаларға гепетит А ның спецификалық профелактикасы үшін қандай дәрі тағайындайсыз?//+ Иммуноглобулин//
Сарысу//Анатоксин//Плазма//Вакцина***Вирусологиялық зертханаға науқастан алынған материал жеткізілді.Вирусты анықтау үшін әр түрлі серологиялық реакция таңдалды.Осы реакциялар неге байланысты таңдалды?//
+Зерттелетін вирустың антигендік құрылысының ерекшелігіне жатады//
Аурудың клиникалық формасы//
Жұқпалы аурулар түрінде//
Вирус бөлшегінің антигендік саны//
Талдаудың өткізу мерзімі
***
Бала ағзасынан цитопатиялық әсер көрсететін полиемилит вирусы анықталды, Бұл вирустың цитопатиялық әсерін көрсетіңіз. //
+Микроскоппен қарағанда, вирус репродукциясы нәтижесіндеклетканың морфологиялық өзгерісі байқалады//
Жасуша ядросында немесе цитоплазмасында вириондардың жиналуы//
Вирустармен зақымдалған //
Вирустардың гликопротеинді антигендері арқылы эритроциттерді бір-біріне жабыстыру қабілеті//
Вирустарды жұқтырған тін жасушалары өзіне эритроциттерді жабыстыру
***
Балалар бақшасында вирустық инфекция өршуі тіркелген.Эпидемияға қарсы жоспар құру керек. Жедел және уақытылы инфекция көзін анықтау үшін қандай зертханалық диагностикалық әдісті таңдау керек//
+иммунофлюоресцентті микроскоп//
электронды микроскоп//
вирусологиялықәдіс//
серологияолық әдіс//
нативті материалының жарық микроскопиясы
***
15 жастағы А. науқастан алынған материалды мононуклеоз инфекциясына вирусологиялық зерттеу жүргізген кезде, Эпштейн-Барр вирусы анықталды,
жасушадағы ДНҚ құрамды вирус репликациясының дұрыс тізбегін көрсетіңіз? //
+депротеинизация, транскрипция, ақуыз синтезі, ДНК вирусының синтезі//
депротеинизация, ақуызсинтезі, ДНК вирусыныңсинтезі//
транскрипция, ақуыз синтезі, депротеинизация, ДНК вирусының синтезі//
ақуыз синтезі, депротеинизация, транскрипция, ДНК вирусының синтезі//
транскрипция, ДНК вирусының синтезі
***
Вирустық лабораторияға «ЖРВИ» мен ауыратын науқастан алынған материал жеткізілді.Бұл зерттеу қандай мақсатта жүргізіледі? //
+Вирустық инфекциясының этиологиялық диагностикасы үшін//
Вирустардың биологиялық құрылымын анықтау үшін//
Вирустардың физико-химиялық құрылымын зерттеу үшін//
Спецификалық емес прафилактикасы үшін преперат дайындау//
Вирустардың қоршаған ортаға резистентілігін анықтау үшін
***
Учаскелік дәрігер грипп профелактикасы үшін интерферонды қабылдауды ұсынды. Осы препатарттың әсер ету механизмі қандай? //
+Трансляция инициациясын тосқауылдайды және вирусспецифика РНҚ бұзады//
Вирустардын жиналуын бұзады//
Вириондардың жасушадан шығуын тоқтатады//
Вирустың ашылуын тоқтатады//
Клетка рецепторларында вирус адсорбциясын ескертеді
***
Дәрігер науқастан респираторлық вирусты инфекцияны анықтау үшін серологиялық әдісті қолданды.Аурудың қай кезеңінде науқастан материал алған тиімді?//
+Аурудың бастапқы сатысында(мүмкіндігінше ертерек) және2-3 аптадан кейін//
Аурудың бастапқы сатысында , ертерек//
Аурудың соңғы сатысында, клиникалық симптомдар көрінуі кезінде//
Аурудың өршуі кезінде,және барлық клиникалық симптомдары көрінуі кезінде//
Максималды жоғары температура кезінде
***
Жұқпалы аурулар ауруханасынан паталогоанатомиялық бөлімшеге «тұмау» клиникалық диагнозымен кенеттен қайтыс болған адамның мәйіті әкелінді. Диагнозды нақтылау үшін қандай зерттеулер жүргізу керек?//
+Зерттеу материалынан тұмау вирусын бөліп алу және түрін анықтау//
Жарық микроскобымен жасушаішілік қосындыларды анықтау//
Гемаглютинацияны тежеу реакциясында антиденелердің жоғары титрін анықтау//
Вирусты электронды-микроскопиялық анықтау//
Комплементті байланыстыру реакциясында антиденелерді анықтау
***
Науқастан алынған жасушалық бірқабатты вирускөшіру нәтижесінде дәрігер «респираторлық-синцитиалды вирустық инфекция» деген диагноз қойды. Бұл вирус жасушалар клеткасында қандай өзгерістер туғызды?//
+Көпядролы жасушалардың қалыптасуы//
Жасушалық бір қабаттың толық деструкциясы//
Бір қабаттың ажырауы//
Дөңгелек жасшаның дегенерациясы//
Бабеш-Негри денешіктерінің қалыптасуы
***
Вирусологиялық зертханада тауық эмбриондарына жіті респираторлық инфекциямен ауырған науқастың мұрын-жұтқыншағынан алынған жағындыны жұқтырды. Вирусолог тауық эритроциттерінің 1% суспезиясын агглютинациялаған вирусты бөліп алды. Вирусолог қандай вирусты бөліп алды?//
+Тұмау вирусы//
Респираторлық-синцитиалды инфекция вирусы//
Табиғи шешек вирусы//
Риновирус//
Аденовирус
***
Эпидемиолог балабақшада жіті респираторлық инфекцисының ошағын тіркеді. «Тұмау» диагнозын нақтылау үшін вирусолог тексеру материалында (мұрын-жұтқыншақ жағындысында) арнайы антигендерді анықтауға негізделген экспресс-диагностика жүргізді. Вирусолог қандай реакцияны қолданды?//
+Иммунофлуоресценция реакциясын//
Комплементті байланыстыру реакциясын//
Агглютинация реакциясын//
Преципитация реакциясын//
Опсонизация реакциясын***
Тұмаудың серологиялық диагносикасы науқастың қанындағы қос сарысуды зерттеу кезіндегі қоздырғышқа қарсы антиденелердің титрінің жоғарылауын қарастырады. Қорытындыға сенімді болу үшін антиденелердің титрі қанша рет көп болу керек?//
+4 және жоғары//
2 //
1 //
3 //
Жарты титр
***
Тұмау вирусында ішкі антигендер бар: нуклеопротеидтік (NP), полимеразалық (P1, P2, P3), матрикстік белок (М) және сыртқы антигендер - гемагглютинин (Н) жәненейраминидаза (N). Тұмауға қарсы иммунитет пайда болу үшін қандай антиген негізгі рөл атқарады?//
+Гемагглютинин және нейраминидаза
Нуклеопротеидтік антиген//
Матрикстік белок//
Полимеразалық белоктар//
Нейраминидаза***
Зертханаға тұмаумен ауырады деген күдікпен науқастың мұрын қуысынан жағынды жеткізілді. Вирусты нақтылау үшін вирусолог қандай зерттеу жүрізу керек?//
+Иммуноферментті талдау//
Агглютинация реакциясы//
Преципитация реакциясы//
Тікелей емес гемагглютинация реакциясы//
Комплементті байланыстыру реакциясы
***
Тұмауға қарсы тиімді вакцинациялау үшін эпидемияның себебі болатын мүмкін болатын вирусты табу керек. Реторспективті зерттеу нәтижесі бойынша әр жыл сайын тұрғындардың көбінде вирустың подсеротипіне антидене жоқ вирус тұмаудың қоздырғышы болып табылады. Адамның қан сарысуында антиденелерді анықтау үшін қандай реакция керек?//
+Гемагглютинацияны тежеу реакциясы//
Тікелей емес гемагглютинация реакциясы//
Гемагглютинация реакциясы//
Цитопатиялық әрекетті жою реакциясы//
Комплементті байланыстыру реакциясы
***
Вирусологиялық зертханада тұмау вирусының идентификациясы жүргізілді. Бұл үшін вирус культурасы жиналғаннан кейін тауық эритроциттері бар пробирканың екі қатарына араластырды. Бірінші қатарға А типінің сарысуын қосты (агглютинаттың «төңкерілген қолшатыр» сарысу титріне айналуын бақылады), екінші – В тип (агглютинаттың «түймеге» айналуын бақылады). Вирус типі В типті вирус деп анықталды. Вирустың идентификациясы үшін қандай серологиялық реакция қолданылды?//
+АГТР//
ПГАР//
КБР//
БР//
ИФР
***
Инфекциялық ауруханаға пневмония белгілерімен науқас келіп түсті.Аурудың белгілері тұмау басталғаннан кейін 6-шы күні көрінген.Қандай зерттеу әдісі пневмонияның тұмаулық этиологиясын сенімдірек анықтайды?//ИФА әдісімен қақырықтан тұмау вирусының антигенін анықтау//+Исследование парных сывороток//Тауық эмбриондарының зақымдалуы//Мұрын жолдарынан жағынды алып иммунолюминесцентті зерттеу//Тұмау вирусының гемагглютининіне қарсы антидене анықтау***Жаға туылған балалар бөлімшесінде ЖРВИ-мен ауыру жылдам өсті.Баларға ем ретінде қандай препарат қолдану керек?//+Интерферон//Тұмаулық суббірліктік вакцина//Тұмаулық вакцина пероральді енгізу үшін//Антибиотиктер//Сульфаниламидтер***Эпидемиолог перзентханада жаңа туылған балалар арасында респираторлық вирустық инфекцияны тіркеді. Вирустық тексеру барысында вирустың тауық эмбрионында дақылдандырылмайтыны анықталды, ал жасушаларды дақылдандыру кезінде симпласттар мен өсінділері бар дөңгелек жасушалар цитопатикалық әсермен сиппаталады.Қандай қоздырғыш аурудың негізгі себебі болып табылады?//+Вирус РС-инфекциямен //Ортомиксовирустар//Герпесвирустар//Аденовирустар//Пикорнавирустар***
2-жастағы балаға дәрігер жедел бронхопневмония деген диагноз қойды.Бронхтардан бөліндіден вирусологүлкен көп ядролы жасушаларды анықтады.Ауруды қандай қоздырғыш шақырды?+Вирус РС-инфекция//Тұмау вирусы//Риновирус//Streptococcuspneumoniae//Bordetellapertussis***Вирусологиялық зертханада болжам тұмау диагнозы қойылған науқастан алынған патологиялық материал жеткізілді(мұрын жолдарынан бөлінді).Экспресс әдістің қандай реакциясы зерттелетін материалдың спецификалық вирусты антигенін анықтайды? //Тура және тура емес РИФ//Тура және тура емес ИФА//РТГА//+РОПГА//РИА
***Тұмау эпидемиясының жақындау қаупіне байланысты эпидемиолог профилактикалық препараттарға хабарлама құрды.Қандай препарат адам организмі үшін активті спецификалық иммунитет қалыптастырады және реагентті болып табылады?//+Суббірліктік вакцина//Аттенуацияланған (тірі) вакцина//Инактивирленген вакцина//Донорлықγ (гамма) – глобулин//Лейкоцитарлық интерферон***Жаңа туылған балалар бөлімшесінде түрлі вирустармен шақырылған ЖРВИ күрт өсті.Таралудың алдын алу үшін адамның лейкоцитарлық интерфероны тағайындалды.Оны қандай жолмен енгізеді?//+мұрын қуысына//конъюнктиваға//Тері астына//Пероральді//Бұлшықетке***Науқасқа дәрігер ауыру басталғаннан кейін 2-ші күні тексеруден кейін респираторлы-синцитиальді инфекция деген болжам диагноз қойды.Қандай лабораторлық тексеру баланың стационарда болған алғашқы күндерінде диагнозды дәлелдеуі мүмкін?//+Мұрын-жұтқыншақтан алынған РС инфекция вирусынынң антигендерін анықтау//Серологиялық зерттеу (антидене титрінің төрт дүркін өсуі)//Науқастың сарысуымен аглютиннация реакциясы//Мұрын-жұтқыншақтан алынған IgМ – антидене// РС-инфекция вирусына антигеніне науқас сарысуындағы антидененің жоғарғы титрі***
Бала жедел құрғақ жөтелге, жоғарғы температураға шағымданды.Дәрігер парагриппозды инфекция деген болжам диагнозды қойды.Қандай зертханалық тексеру науқастың диагнозын дәлелдеуі мүмкін?//+ гемадсорбциялайтын агенттің, жасуша дақылының мұрын-жұтқыншақ шайындысымен зақымдалғанда, анықталуы//Парагрип вирусының антигеніне қан сарысуының антиденесінің анықталуы//Науқас сарысуымен агглютинация реакциясы//Электронды микроскоппен сфера тәрізді вирионның анықталуы//
Дақылдың мұрын-жұтқыншақ шайындысымен зақымдану кезінде, агар бетінде ақтаңдақтар көрінуі ***Учаскелік дәрігер грипптің алдын алуы үшін емделушілерге интерферонды тағайындады. Осы препараттың әсер ету механизмін көрсетіңіз?//+трансляцияны блокадалайды және вирусспецификалық аРНК бұзады//Жаңа вирустар жинақталуын бұзады//клеткадан жаңа вирустың шығуын тежейді//вирус капсидің және суперкапсидің ыдыратады//клетка рецепторында вирустың адсорбциясын блокадалайды
***
Вирусологиялық зертханаға «ЖРВИ» диагнозы қойылған науқастың материалы жеткізілді. Қандай мақсатпен бөлінген вирусты титрлейді?//+Вирустық инфекцияның этиологиялық диагностикасы үшін//вирустың биологиялық қасиеттерін зерттеу//вирустың физика-химиялық қасиеттерін зерттеу//антибиотиктерге сезімталдылығын анықтау//
Қоршаған орта факторлары әсеріне вирустың резистенттілігін анықтау
***дәрігер науқасқа “грипп” күдікті диагноз қойды және материалын тексеруге жіберді. Вирусологиялық зерттеуде вирусолог гемадсорбция реакциясын жүргізді. Осы реакция қандай вирусты анықтау үшін қойылады?//+беткейінде гемагглютинині бар вирустарды//барлық қарапайым вирустарды//барлық күрделі вирустарды//ДНК-геномды вирустарды//барлық вирустарды
***Өнеркәсіптік мекемеде гриппке қарсы жылдам профилактикалық іс-шараларын жүргізді. Осы мақсатта қандай вирусқа қарсы препарат қолданылды?//Ремантадин//Бонафтон//+Интерферон//Дибазол//Гамма-глобулин
***Гриппке күдік тудырған науқастың мұрын бөліндісінен вирусолог гемагглютинациялық қаисетке ие вирусты бөліп алды. Вирустың идентификациясына қандай серологиялық реакция қойылады?//+гемагглютинацияны тежеу реакциясы//агглютинация реакциясы//преципитация реакциясы//Кумбс реакциясы//гемагглютинация реакциясы
***«Жіті респираторлы вирустық инфекция» диагнозына зертханалық диагноз қоюға дәрігер қос сарысуымен серологиялық зерттеу әдісін тағайындады. Диагностиканың осы әдісін жүргізу үшін науқас қай уақытта материал тапсырады?//+ауру басталғанда (мүмкін болса жылдам) және 2-3 аптадан кейін//ауру басталғанда (мүмкін болса жылдам) //ауру соңында, клиникалық симптомдары бәсендегенде//+клиникасы айқын көрініс бергенде//дене қызуы жоғарылағанда
***
Науқас балада тіласты және жақ асты сілекей бездері қабынған. “Эпидемиялық паротит” диагнозын дәлелдеу үшін қандай патологиялық материал тексерілінеді?//+сілекей, несеп//
Нәжіс, несеп//ірің, несеп//Биопсиялық материал, нәжіс//құсық массасы
***Педиатр баланы тексеру барысында оның сәл дене қызуын, құлақ маны сілекей бездері ұлғайғанын байқады. Вирусолог науқастың сілекейінен гемагглютинациялық қасиетке ие және тін клеткаларында симпласт құрайтын, тауық эмбрионында репродукцияланған вирусты бөліп алды. Осы инфекцияда вирус тағы қандай ағзаларды зақымдайды?//+жыныс бездерін//бауырды//өкпені//Миндалинаны//бас мийын
***Вирусолог тексеру материалынан онкогенді РНК-вирусын тапқан. Вирустың РНҚ молекуласын көбейтіп алу үшін қандай фермент қажет?//РНК-тәуелді РНК-полимераза//+кері транскриптаза//ДНК-тәуелді РНК-полимераза//Транслоказа//ДНК-лигаза
***Бала бақшаға баратын бала қызылшамен ауырды. Қызылша 100% жұқпалы. Ауру баламен қатынаста болған адамдарға аурудың алдын алуы үшін қандай препарат ұсынылады?//+барлық балаларға γ (гамма) - глобулин//қызылшаға қарсы егілмеген балаларға γ (гамма) - глобулин тағайындау//қатынаста болған балаларды тек бақылау//барлық балаларға қызылшаға қарсы егу//егілмеген балаларға қызылшаға қарсы вакцина егу
***Бала бақшада балаларға қызылшаға қарсы вакцина егілді. Егуден кейінгі иммунитет қалыптасқаның қалай тексеруге болады?//Серологиялық//Бактериологиялық//+Вирусологиялық//Тері-аллергиялық сынама//экспресс - диагностика (ИФА)
***Жанұяда улкен әпкесі қызылшамен ауырып қалды.Кіші баласы жасы 1 жыл 7 ай,қызылшамен ауырмаған,жоспарлы АКДС вакцинасын егу уақыты жақындаған.Педиатр бұл жағдайда қандай шара қолдануы керек?//+Жоспарлы түрдегі АКДС вакцинасын тоқтату,балаға қызылшаға қарсы иммуноглобулин егу// Қызылшага қарсы вакцина егу//АКДС вакцинациясын егумен қатар кең спектрлі антибиотик тағайындау//+ Жоспарлы вакцинадан бастарту//АКДС вакцинациясын егумен қатартар спектрлі антибиотикті тағайындау
*** 8 жасар балада дене қызуы 38,8°С көтерілді, мұрыннан шектен тыс бөлінулер, конъюнктивит, жөтел пайда болды. Теріде улкен көлемдегі бөртпелер пайда болды,ауыз қуысын қарағанда шырышты қабатында ақшыл кебекті бөртпелер бар,кенеттен тыныс алуды қиындап,асфиксия белгілерімен өлім туды.Бұл белгілер қандай ауруға тән?//+қызылша//Скарлатина//Полиомиелит//Гепатит В//
Тұмау
***
7 жасар балада күрт дене қызуының көтерелуімен көрініс береді,айқын катаральды қабыну жоғарғы тыныс алу жолдарында,коньюктивитті жас ағумен журеді.Теріде үлкен дақты папулалы бөртпелер, ұрттың шырышты қабатында сонымен қатар кіші азу тістерге дейін ақ дақтар (Коплик-Филатов). Өкпеде бронхит,дымқыл сырылдар бар. Науқасқа қандай диагноз қоясыз?//Скарлатина//+қызылша//Дифтерия//Бронхопневмония//ЖРВИ
***Балалар үйінде екі апта бұрын 3 бала ауырған. Клиникалық көріністері, эпид.анамнез бойынша қызылша індетіне күдік туындаған. Ауруды дәлелдеу үшін қандай зертханалық әдіс жүргізілді?//+Серологиялық//Риноцитоскопия//
Экспресс-әдіс: РИФ//Вирусологиялық: тауық эмбрионың жұқтыру//тері-аллергиялық сынама
***Жүкті әйел (2-і айлық) ауырды: дене қызуы жоғарылады 38,5°С, қатты бас ауырды, мойынның бұлшықеттері ауырсынады, теріде бөртпелер шықты. Тексеруде дәрігер лимфа түйіндердің ұлғайғанын байқады, қызамық диагнозын қойды. Вирусолог қос сарысуында антиденелер титрі қандай реакцияда анықталынады?//+гемагглютинацияны тежеу реакциясы//иммунофлуоресценция //комплементті байланыстыру реакция//иммуносорбция //термокольцепреципитация
***Жүкті болар алдында әйел қызамықпен ауырған. Диагнозды вирусолог серологиялық реакциямен дәлелдеген. Бұл серологиялық реакцияны қалай атайды?//+гемагглютинацияны тежеу реакция//агглютинация реакция//комплементті байланыстыру реакция//преципитация реакциясы//опсонизация реакциясы
***Педиатр сәбиде даму ақауларын анықтаған, анасы жүктілік кезінде лимфа түйіндері ұлғаюымен, бөртпе шығуымен сипатталатын вирустық инфекцияға шалдыққан. Ұрықта ақаулар дамуына себепші болған вирустық инфекцияны табыңыз?//+қызамық//Грипп//Паротит//Полиомиелит//қырым геморрагиялық қызбасы
***Әйелдер емханасында жүкті әйелге бірнеше инфекцияға кешенді тексерулер тағайындалған. Вирусолог әйелдің қан сарысуынан қызамық вирусына түзілген IgM тапты. Тексеру нәтижесін талдаңыз?//+Жүкті әйелде біріншілік инфекция//созылмалы инфекция//дені сау//созылмалы ауру өршіген//қызамықты екінші рет жұқтырған
***Жүктіліктің бірінші триместінде дәрігер кеңесіне әйел келді, қызамықпен ауырған адаммен қатынаста болған. Сіз қандай ұсыныс бересіз.//+жүктілікті тоқтату//витамин А және Е тағайындау//иммуноглобулин тағайындау//
антибиотиктер тағайындау//донор сарысуын енгізу
***Үш жасар қыз баласына дәрігер «қызамық» диагнозын қойды. Оның оң жасар апкесі науқаспен қатынаста болғанымен ауырмады. Педиатр анамнез жинауында 10-жасар қыз бес жыл бұрын қызамықпен ауырғанын анықтады. Апкесінде қызамыққа қарсы иммунитет қалыптасқан?//
+табиғи белсенді//табиғи пассивті//жасанды активті//жасанды пассивті//түрлік
***Педиатр сәбиде келесі ақаулар тапқан: гидроцефалия, катаракта, жүрек ақауы. Шағым жинауда анасы жүктіліктің екінші айында дене қызуы субфебрилді температура, ұсақ ақтандақты ақшыл қызыл бөртпелер шыққан. Ұрықтың интраплацентарлы жұқтыру себепшісін табыңыз://+қызамық вирусы//Токсоплазма//Цитомегаловирус//II типтегі қарапайым герпес вирусы//жел шешек-белдемелі теміреткі вирусы
***Балалар ұжымында тыныс алу жолдары зақымдану симптомдарымен, фарингит, кератоконъюнктивитпен сипатталатын ауру таралған. Қандай вирус осындай ауру қоздырғышы болады?//+Аденовирус//Риновирус//ECHO-вирус//Коксáки вирус//Герпесвирус
***Армияда солдаттар арасында асқазан ішек жолдары бұзылыстары, кіші дәрет ауырсынып бөлінеді, дене қызуы көтерілген ауру тіркелді. Осы ауруды қандай вирус тудыруы мүмкін?//+Аденовирус//Герпесвирус//ЕСНО-вирус//Коксáки вирус//Ротавирус
***1.5 жастағы жас балада дәрігер аденовирустық инфекциямен күдіктенеді.Науқастың қансары суында антидене аденовирустық титрі 1:20.Серологиялық тексерісті қайталағаннан кейін науқас сауығады (2 аптадан кейін).Диагнозды нақтылау үшін қандай болжам диагнозын қоюға болады?//
+Антидене титрінің жоғарылауы//
Антидене титрінің төмендеуі//
Антиген жоқ//
КБР сәйкес болуы//
Антидененің толық болмауы
***
Сәбидің қансарысуында антидене вирустық торын анықтады.Қандай иммунитет осыған куа болады?//
+табиғи пассивті//
табиғи активті//
Жасалынған пассивті//
Жасалынған активті//
Туқым қуалаушылық
***
Врач–педиатр, ата–аналарға қызылшаға қарсы профилактика жүргізеді ойткені ол балаларда иммунитеттің төмендеуі нәтижесінде ауыратындығын байқайды.Врач қандай ауруды көзде тутып айтады?//
Сәбилік кезде //
14 жастан асқан//
1 жылында қызылшаға қарсы прививкаға алып келу//
Жоспарлы прививка алу//
Ата- анасының қызылшамен ауырмағандығы
***
Бала бақшада бала қызылшамен ауырады. Қызылшаға қарсы қандай препарат тағайындауға болады?//
+Иммуноглобулин//
Қызылшаға қарсы вакцина//
Сульфаниламид//
Интерферон//
Профилактикалық дозада антибиотик
***
Бала-бақшада жоспарлы түрде вакцинаға қарсы іс жүргізіледі.Қандай жолмен поствакциналдық иммунитетті тексеруге болады?//
+Серологиялық//
Бактериологиялық//
Вирусологиялық//
Бактериоскопиялық//
Аллергиялық//
***
Екі апта бұрын балалар үйінде бірнеше ауырған балалар тіркелген. Клиникалық тексерістен кейін эпид. анамнезінде врач-эпидемиолог қызылша инфекциясын қояды. Қандай зертханалық тексеріс жүргізуге болады?//
+Серологиялық//
Риносцитоскопия//
Иммунофлюоресценттік //
Тауық эмбрионының іріңдеуі//
Аллергиялық сынама
***
6 жасар ер баланың дене қызуы көтерілді, құлақ маңы бездері ұлғайған.Науқастың сілекейінен вирус табылды,ол тауық эмбрионында және тің дақылдарында көбейді, гемаглютинациялық қасиеті бар және тің дақылдарында симпласт құрайды. Осы вируспен қандай ағзалар зақымданады?//
+Жыныс бездері.//
Бауыр//
Өкпе//
Миндалина//
Бас ми
***
Оңтүстік-Шығыс Азия тұрғындар арасында респираторлы инфекция тіркелді, зерттеуде тұмау вирусының гемагглютинині және нейраминидазасы өзгерген. Зертхана қызметкерлері бұны індеттін таралуына болжады.Вирустың антигендік өзгерісін қалай атайды?//
+Антигендік шифт//.
Антигендік дрейф//
Конъюгация//
Трансдукция//
Трансформация
***
32 жастағы адамда грипп тәрізді синдром байқалды,дене қызуы көтерілді,бас ауырды,жұтқыншақ пен бұлшықеттері ауырады.Инфекция қоздырғышын,яғни вирусты табу үшін тексеруге қандай материал алынады?//
+Мұрын жұтқыншақ шайындысы //
Нәжіс//
Несеп//
Қан//
Сілекей
***
Грипп эпидемиясы жақындар алдында аудан эпидемиологы профилактикалық препараттарға ұсыныс жасайды. Преператтың ішінде қайсысы белсенді иммунитетті қалыптастырады және реактогенділігі төмен?//
+Суббірліктік вакцина//
Тірі вакцина//
Инактивацияланған вакцина//
Донордың гамма-глобулині//
Лейкоцитарлы интерферон
***
Жіті респираторлы инфекция індетінде грипп диагнозын қою үшін экспресс-диагностика жүргізіледі,тексерү материалына арнайы вирустың антигені анықталынады.Қандай серологиялық реакция жүргізіледі?//
+Иммунофлуоресценция//
Комплементті байланыстыру//
Агглютинация//
Преципитация//
Опсонизация.
***
Гриппен ауыратын науқастың мұрынының төменгі қуысынан алынған жағындылардан дәрігер грипп вирусын анықтады. Дәрігер қандай әдісті қолданды?
+Иммунофлюоресценция//
Романовски-Гимзе бойынша бояуы//
Грамм бойынша бояуы //
Ожешко бойынша бояуы //
Люминесценция
***
Гриппен ауырған науқастан алынған материал зертханаға жіберілді, вирусологиялық зерттеуде гемадсорбция реакция қолданды. Қандай вирустарды анықтағанда осы реакцияны қолданамыз? //
+беткейінде гемаглютинин бар вирустар//
Кез келген вирустар//
Барлық күрделі вирус//
ДНК-геномды вирус//
Барлық қарапайым вирус
***
Бала құрғақ жөтелге, тұмауратуға, дененің жоғары температураға шағымданды. Дәрігер парагрипп вирусын жұқтырды деген диагноз қойған. Қандай зертханалық зерттеулер осы аурудың диагнозын нақтылайды? //
+Сарысуда парагрипп вирусының антигендеріне қарсы антидененің болуы //
Сарысуда парагрипп вирусының антиденелеріне қарсы антигеннің болуы //
Мұрын жұтқыншақ жағындысымен тышқандарды жұқтырғанда,өлуі//
Электрондық микроскопиямен қарағанда сфералық вириондардың көрінуі //
ИФА әдісімен қақырықтан тұмау вирусының антигенін анықтау
***
Инфекциялық ауруханаға пневмония белгілерімен науқас келіп түсті.Аурудың белгілері тұмау басталғаннан кейін 6-шы күні көрінген.Қандай зерттеу әдісі пневмонияның тұмаулық этиологиясын сенімдірек анықтайды?//ИФА әдісімен қақырықтан тұмау вирусының антигенін анықтау//+Қос сарысу зерттеуі//Тауық эмбриондарының зақымдалуы//Мұрын жолдарынан жағынды алып иммунолюминесцентті зерттеу//Тұмау вирусының гемагглютининіне қарсы антидене анықтау.
***
Тексерудің екінші күні дәрігер балада респираторлы-сенциальды вирус барына күдектенді.Қандай зертханалық зерттеулер оның диагнозын айқындайды? //
+Мұрын жұтқыншақтан РС-вирусының бөлінуі//
Cерологиялық зерттеу//
Мұрын жұтқыншақтан IgA-вирусының бөлінуі //
Мұрын жұтқыншақтан IgM-вирусының бөлінуі //
Мұрын жұтқыншақтан IgG-вирусының бөлінуі
***
Тексеру барысында жүкті әйелден алынған қанның сарысуында IgM қызамық вирусы анықталды. Бұл жағдайда не туралы ойлауға болады? //
+біріншілікті жұқтыру//
Созылмалы процесс//
Созылмалы процесстің өршуі//
Дені сау//
Қызамықты қайта жұқтыру
***
Балалар бақшасында вирустық инфекция өршуі тіркелген.Эпидемияға қарсы жоспар құру керек. Жедел және уақытылы инфекция көзін анықтау үшін қандай зертханалық диагностикалық әдісті таңдау керек //
+иммунофлюоресцентті микроскоп//
электронды микроскоп//
вирусологиялықәдіс//
серологиялықәдіс//
нативтіматериалыныңжарықмикроскопиясы
***
Аяғы ауыр әйел дәрігерге консультацияға келді.Ол жүктіліктің алғашқы үшайлығында қызамықпен ауыратын науқаспен қатынаста болған.Сіздің беретін кеңесіңіс? //
+Жүктілікті жасанды түрде тоқтату//
А, Е витаминдері//
Иммуноглобулин//
Антибиотиктер//
Витаминдер
***
Науқас (сауыншы) стоматологқа қаралу барысында ауыздың шырышты қабатында афт тәрізді жараны байқады. Дәрігер науқастың қолында және тырнақ маңында терінің зақымдануын байқады. Бұл аурудың қоздырғышы? //
Ауысыл вирусы//
цитомегаловирус//
стоматит вирусы//
герпесвирус//
Коксаки вирусы
***
Парагрипп вирусын анықтау үшін врач лаборант гемаглютинация реакциясын қолданды.Вирустық инфекцияның диагностикасында қолданылатын реакциясының сипаттамасы //
+гликопротеиндық таяқшалардың арқасында кейбір вирустар өзіне эритроциттерді жабыстырып алатын қасиетке ие болады //
Жасуша ядросында немесе цитоплазмосында вириондардың жиналуы //
Вирустарды жұқтырған тін жасушалары өзіне эритроциттерді жабыстыру //
Микроскоппен қарағанда, вирус репродукциясы нәтижесіндеклетканың морфологиялық өзгерісі байқалады//
Вирустармен зақымдалған
***
Балаға диареяның клиникалық белгілерімен дәрігер «ротавирусты гастроэнтерит» диагнозын қойды.Болжамды диагнозды растау қандай зертханалық зерттеудің нәтижесінде болады? //+Нуклеин қышқылының электрофоретипін анықтау //1 күн ішіндегі тамырлар мен бұлшық етке вирустардың жиналуы //Тауық эмбрионына вирустардың жиналуы //РТГА антиденесінің анықталуы //Жасушаны дақылдандыруға вирусты жинау
***Қалалық балалар ауруханасының жұқпалы аурулар бөлімшесіне «ротавирусты гастроэнтерит» болжамды диагнозымен бір топ балалар жатқызылды.Осы балалар бөлімінде эпидемиолог тұмаудың бұрқ еткенін тіркеген болатын.Болжамды диагнозды растау үшін вирусолог қандай негізгі лабораторялық диагностикалық ұстанымды қабылдады?//+Зерттелетін материалда вирус антигенінің анықталуы//Зерттелетін материалды сарғыш түспен бояғанда жасуша цитоплазмасынан свечения феноменін анықтау//
Өмір сүру анамнезін толығырақ сұрастыру//
Материалды зерттеу кезінде жасушада арнайы қосылуларды анықтау//Жасуша дақылынан вирусты бөліп алу
***
Эпидемиолог ақпан айында бала бақшада гастроэнтериттің бұрқ еткенін анықтады.Бактериолог бактериологиялық зерттеу материалы арқылы патогенді бактерияны бөліп алмады. Қандай микроорганизм ішек инфекциясының бұрқ етуіне себеп болды?//
+Ротавирус//Шигелла//Стафилококк//
РС-инфекциясының вирусы (респираторно-синцитиальды инфекция)//Ашытқы саңырауқұлағы
***Жедел ішек инфекциясымен ауырған аурудың материалынан вирусолог Enterovirus туысына жататын вирусты бөліп алды. Вирусолог вирустың серотипін анықтау үшін диагностикалық сарысу дайындады. Осы сарысуда қандай антидене табылуы қажет? //+ Ақуыз капсидіне қарсы//Ақуыздың суперкапсидіне қарсы //Құрылымдық емес ақуыз вирусына қарсы //Вирустық ферменттерге қарсы//Вирустық гемагглютининге қарсы
***
Аудандық ауруханаға шалғай ауылдан бір әйел келді. Дәрігер оның баласында қызба мен диареямен сипатталған жедел аурудан кейін дамыған өкше парезін анықтады.Қандай зерттеу «полиомиелит» диагнозын растайды?//+Қос сарысуын зерттеу//Қаннан вирустың бөліндісін//Қан сарысуында антидененің пайда болуын//Вирус антигенінің пайда болуын//Фекальді фильтратпен тауық эмбрионын зақымдау***Бала бақшаға барып жүрген бала 3 күн бұрын ауырды.Дәрігер-инфекционист оған «полиомиелит» болжамды диагнозын қойды.Бала бақшада осыған дейін осындай полиомиелитпен ауырған 3 жағдай тіркелгені эпиданамнезде көрсетілді. Дәрігер зерттеуге жолдамаға науқастан қандай материалын алып жібереді?//+ Жасуша дақылын инфицирлеу үшін вирусологиялық зерттеуге нәжісін//Бұлшық ет тамырды инфицирлеу үшін вирусологиялық зерттеуге мұрын жұтқыншақ бөліндісін//Вирусологиялық зерттеуге қақырығын//Бұлшық ет тамырды инфицирлеу үшін вирусологиялық зерттеуге нәжісін//Бұлшық ет тамырды инфицирлеу үшін вирусологиялық зерттеуге сарысуын***Педиатр жаңа туылған сәбиден қиын дем алатындығын байқады, ал баланы қарау кезінде жұтыну бадамшалараның үлкейгенін және зев гиперемиясын анықтады. Дәрігер 2 аптадан соң баланың аймақтық лимфа түйіндерінің ұлғайғанын тіркеді. Бала 6аптада қайтыс болды.Аутопсияда патологанатом мына өзгерістерді байқады: жұлынның куеде бөлімінде қан толу, ісіну, нүктелік қан құйылуды.Гистологиялық препараттардың микроскопиясында жұлында өлген нейрон бөліктері және жекеленген майда кисталар. Жүрегінде – интерстициальді миокардит. Өлім тыныс алу жетіспеушілігіннен болған. Науқасқа қойылған диагноз «полиомиелит». Аурудың сатысын атап көрсетіңіз://+ Полиомиелиттің салдануалды сатысы//Полиомиелиттің латентті сатысы//
Полиомиелиттің салдану сатысы//Қалпына келу сатысы(реконвалесценция)//
Полиомиелиттің қалдық сатысы***
Жұқпалы аурулар ауруханасына «энтеровирусты инфекция» диагнозымен бір бала жатқызылды. Вирусолог вирусты жинау үшін Vero дақыл клеткасын және бұлшық ет тамырды пайдаланды. Вирусолог жасушаны дақылдандыруда цитопатиялық әсерді анықтамады,бірақ бұлшық ет тамырдың өлгенін байқады.Қандай энтеровирус балада ауруды шақырды?//+ Коксáки А вирусы//Коксáки В вирусы//ЕСНО-вирусы//Полиомиелит вирусы//Классификацияланбаған энтеровирустар 68-71***Жедел ішек инфекциясымен ауырған науқастан энтеровирус туыстығына жататын вирус бөліп алынды.Вирусты серотиптеу қағидасы үшін диагностикалық сарысулар қолданылады. Бұл сарысу құрамында қандай антидене болуы керек?//
+К ақуыз капсиді//
К ақуыз суперкапсидті қабаты//
К құрылымдық емес ақуыз вирусы//
К вирусты ферменті//
К вирусты гемагглютинин
***
Жұқпалы аурулар ауруханасына «энтеровирусты инфекция» диагнозымен бір бала жатқызылды. Вирусолог вирусты жинау үшін Vero дақыл клеткасын және бұлшық ет тамырды пайдаланды. Вирусолог жасушаны дақылдандыруда цитопатиялық әсерді анықтамады,бірақ бұлшық ет тамырдың өлгенін байқады.Қандай энтеровирус балада ауруды шақырды?//+ Коксáки А вирусы//Коксáки В вирусы//ЕСНО-вирусы//Полиомиелит вирусы//Классификацияланбаған энтеровирустар 68-71***
Елді мекенде эпидемиолог су факторы арқылы берілетін инфекциямен байланысты гепатиттің бұрқ етуін тіркеді. Аурудың бұрқ етуін гепатит вирусының қай түрі шақыруы мүмкін?//
+Е гепатитінің вирусы//
D гепатитінің вирусы//
C гепатитінің вирусы//
B гепатитінің вирусы//
G гепатитінің вирусы
***
Инфекциялық ауруханаға вирусты гепатитпен науқас жеткізілді. Қоздырғыштың әсеріне қарсы жауап ретінде қай антиденелер бірінші болып өндіріледі?//
+IgM//IgG//IgA//IgD//IgE
***
Қай вирусты гепатиттің эпидемиологиясында маусымдық (мезгілдік) байқалады?//
+Гепатит А//Гепатит В//Гепатит С//Гепатит D//Гепатит G
***
А гепатитін жұқтырудың негізгі жолы://
+Алиментарлы//
Ауа-тамшылы//
Тұрмыстық-қатынастық//
Парентеральды//
Трансмиссивті
***
Хирургиялық операция кезінде науқасқа қан құйылды. Дәрігер науқастың қанын қай қоздырғыштың антигеніне тексерді?//
+Гепатита В вирусы//Аденовирус//Вирусты гепатит А//Вирусты гепатит Е//Энтеровирус
***
Қай аурудың қоздырғышы химиялық және физикалық факторларға ең төзімді?//
+Гепатит В//Қызамық//Полиомиелит//Тұмау//Эпидемиялық паротит
***
Емханаға гепатит В қарсы вакцинация алу мақсатымен тіс дәрігері қаралды. Қандай вакцина қолданылады?//
Рекомбинантты вакцина//+Инактивирленген вакцина//Аттенуацияланған (тірі) вакцина//Анатоксин//Химиялық вакцина
***
Зертханаға үш қан сарысуы жеткізілді: созылмалы гепатит В бар науқастың, гепатит В ауырып шыққан науқастың және көрініссіз ағымды гепатит В бар науқастың сарысулары. Сарысуларда қандай антиген анықталады?//
+HВsAg//HВeAg//HВcAg//HBcAg мен HВeAg//HBcAg мен HВsAg
***
Науқасты болжамды диагноз гепатит В-мен ауруханаға жатқызды. Дәрігер пероксидаза мен сілтілі фосфатазамен байланысты антиген мен антидене байланысына негізделен серологиялық реакцияны қойды. Бұл қандай серологиялық реакция?//
+ Иммуноферментті анализ//Радиоиммундық әдіс//Иммунофлуоресценция реакциясы//Комплемент байланыстыру реакциясы//Иммобилизация реакциясы
***
Вирусты гепатит Д (дельта вирус) дефектті вирус болып табылады және тек мына вируспен жұқтырылған жасушаларда репродуцирленеді://
+Гепатит В//Гепатита А//Гепатита Е//Эпстайн-Барр//АИВ
***
Ауыр ағымды гепатит В ауыратын науқасқа агент-серік анықтау мақсатымен зерттеу тағайындалды. Ол қандай агент?//
+Дельта-вирус//Гепатит С вирусы//Гепатит Е вирусы//Гепатит А вирусы//Hbs-антиген
***
Гепатит В растау немесе жоққа шығару үшін зерттеуге қандай материал алынады?//
+Қан//Нәжіс//Мұрын-жұтқыншақ шайындысы//Өт//Зәр
***
Гепатитпен ешқашан ауырмаған студентке донор болуға тыйым салынды. Себебі оның қанында ағзаның вируспен инфицирленгенін көрсететін серологиялық маркер анықталды. Ол қандай маркер?//
+HBsAg//HBcAg//HBeAg//HBcIg//HBsIg
***
Иммуноферментті анализ көмегімен науқас қанының сарысуында НВs-антиген анықталды.
Бұл қандай ауруда анықталады?//
+Вирусты гепатит В//Вирусты гепатит А//ЖИТС//Туберкулез//Мерез
***
Жазғы лагерьден келгеннен 1 айдан кейін бала инфекциялық ауруханаға жеткізілді. Вирусты гепатит А диагнозы қойылды. Қандай жұқтыру механизмі тән?//
+Фекальды- оральды//
Қатынас//
Ауа-шаң//
Трансмиссивті//
Парентеральды
***
10 күн бұрын сарыаурумен аурыған науқастың қанында HbsAg анықталды. Бұл қай ауру көрсеткіші?//
+Вирусты гепатит В//Вирусты гепатит А//Вирусты гепатит С//Вирусты гепатит Е//Вирусты гепатит F
***
Гендік инженерия жолымен алынған биологиялық препараттар ішінде вакцина бар. Бұл вакцинаны қай вирусты инфекцияда қолданады?//
+Гепатит В//
Полиомиелит//Қызамық//Эпидемиялық паротит//Аденовирусты инфекция
***
Науқас субфебрильды температураға, әлсіздікке, сарғаюға шағымданды. 3 ай бұрын науқасқа көктамырға манипуляциялар жасалды. Болжамды диагноз вирусты гепатит қойылды. Диагнозды растау үшін қандай зерттеулер жүргізілу керек?//
+Науқастың сарысуында жалпы HBs антигенді анықтау/Нәжісті бактериологиялық зерттеу//Гепатита А қоздырғышына мұрын-жұтқыншақ шайындысын зерттеу//Гепатита С қоздырғышына мұрын-жұтқыншақ шайындысын зерттеу//Қан сарысуында IgA анықтау
***
Инфекциялық ауруханаға вирусты гепатит А бар науқас жеткізілді. Вирустың көбеюіне жауап ретінде қай антигендер бірінші болып түзіледі?//
IgG. //
IgA. //
IgD. //
IgE//
+IgM.
***
Донордың қанын зерттеу кезінде гепатит В вирусының маркері анықталды. Қандай маркер донор қанын гемотрансфузияға қолдануға рұқсат бермейді?//
HBc -антиген//
HAV//
HBe-антитела//
+HBs -антиген//
HBe -антиген
***
Кәсіби көрсеткіштер негізінде тіс дәрігерлерін вакцинациясы жүргізілді. Вакцина дәрігерлерді науқас қанында болатын қоздырғыштардан қорғайды. Қандай вакцина егілді?//+Гендік-инженерлі НВs -антиген//
Гепатит А қарсы инактивирленген вакцина//
Тірі қызамық вакцинасы//
Суббірлікті тұмау вакцинасы//
Антирабикалық вакцина
***
Гепатит В профилактикасы ретінде хирургиялық бөлімшеде вакцинация жүргізілді. Иммунизациядан кейін қандай маркерлерді анықтайды?//
HВsAg//
Анти-HВe//
ДНК ВГВ//
HВcAg//
+Анти-HBs
***
Ауыр ағымды гепатит В ауыратын науқасқа агент-серік анықтау мақсатымен зерттеу тағайындалды. Ол қандай агент?//
+Дельта-вирус//Гепатит С вирусы//Гепатит Е вирусы//Гепатит А вирусы//Hbs-антиген
***
Донордың қанын вирусты гепатит В антигендерінің бар-жоқтығына тексеру үшін қандай жоғары сезімталды реакцияны қолданады?//
+Қаттыфазалы иммуноферментті анализ//Иммуноэлектрофорез//Тікелей емес гемагглютинация реакциясы//Комплемент байланыстыру реакциясы//Пассивті иммунофлуоресценция реакциясы
***
Тіс дәрігерлері гепатит В жұқтыру бойынша қауіп тобына жатады. Арнайы белсенді алдын алу шараларына не жатады?//
Медициналық құралдарды стерилизациялау//
Қолғапта жұмыс істеу//
Арнайы иммуноглобулин енгізу//
Интерферон енгізу//
+Рекомбинантты вакцинамен вакцинациялау
***
Жас адам әртүрлі локлизациялық ауру сырқауына шағымданады.Дәрігер науқастың - инъекциялық наркоман екенін анықтады.Қан сарысуына талдау жүргізгенде АИВ- инфекциясына оң нәтиже берді. Қандай иммунды иимунды жүйеде жиі АИВ – мен ифекцияланады?//+Т-хелперлер//Плазмалық клетка//Цитотоксикалық Т-лимфоциттер//Нейтрофильдер//Т-супрессорлар***
Жануар ағзасына эксперимент жүргізуде дәрігер онкогенді РНК-вирусын тапты. Қандай ферменттің көмегімен репликацияда оның геномы анықаталады?//+РНК-тәуелді ДНК-полимеразалар//ДНК-лигазлар//ДНК-полимеразалар//Транслоказалар//ДНК- тәуелді РНК-полимеразалар***
Кері транскриптацияны АИВ –тың қандай ақуызы қамтамасыз етеді?
Қандай ақуызды – фермент АИВ- тың кері транскриптазасын қамтамасыз етеді?//Ревертаза//+РНК-полимераза//Протеаза//Интеграза//Эндонуклеаза
*** Адам қандай жолмен АИВ-инфекциясын жұқтырмайды??//Тұрмыстық – қатынастық(фекальды-оральды механизм арқылы )+ Трансфузиондық//
Инекциялық// Жыныстық// Трансплацентарлы//***Төмендегі факторлардың қайсысы арқылы АИВ-инфекциясы адамға жұқпайды? +Несеп//Сілекей//Қан//
Қынап бөліндісі//Сперма***Науқас дәрігерге шағыммен келді, осы шағымдарға сүйене отырып, дәрігер науқасқа «АИВ-инфекция» диагнозын қойды. АИВ- инфекциясы кезінде ең жиі қолданылатын лабораториялық зерттеу?
+Иммуноферментті анализ //Коагглютинация реакциясы//
Тура емес гемаглютинация реакциясы//Радиоиммунды анализ//Иммуноблоттинг***Вирионның құрамында РНК-тәуелді ДНк-полимераза бар вирус қандай тұқымдастыққа жатады?//+Retroviridae//Adenoviridae//Orthomyxoviridae//Rhabdoviridae//Reoviridae***
Дәрігер 20 жастағы науқасты ЖИТС тексерді. Қандай популяцияның жасушалары адамның имунды тапшылық вирусына ең сезімтал болып келеді? +Т-хелперлер//Гепатоциттер//Эндотелиоциттер//Эпителиоциттер//В-лимфоциттер*** Адамның иммунды тапшылық вирусы Retroviridae тұқымдастығына жататыны белгілі. Бұл тұқымдастықты сипаттайтын басты белгіні анықтаңыз//Кері-транскриптаза ферментінің болуы+ «теріс- РНК» болуы//Адамда ғана ауру тудыратын қарапайым вирус//Нуклеин қышқылы иесі геномымен интеграцияланбайды//Созылмалы инфекцияның себебі болатын ДНК-құрамды вирус//***
ЖИТС-пен ауыратын науқастың иммунды жүйесін, зерттегенде Т-хелпер деңгейін анықтау керек.Қандай реакция осы клетканы анықтауға мүмкіндік береді?//Иммунофлюресценция реакциясы//+Қой эритроцитімен розетко тәрізді реакция //С3 комплементімен жүктелген, эритроциті бар розетко тәрізді рекция//IgG-мен жүктелген эритроциті бар розетко тәрізді реакция//Лимфоцитарлы антиденелі иммуноглобулині бар иммунофлюресцентті реакциясы***
Қандай вирус туыстастығы реакция кезінде өз геномын иесінің жасушасындағы геномына интеграциялайды?//Retroviridae//+Herpesviridae//Adenoviridae//Poliomaviridae//Hepadnaviridae***
Адамның иммундытапшылығының вирусы басқа вирустан ерекшелігі://Кері транскриптазамен //Құрылымның қиындығымен//Жасуша геномына интеграциялау қасиетімен//+Нуклеин қышқылының 2 типімен (РНҚ және ДНҚ )Тауық эмбрионында редукциялану қасиеті***
АИВ-инфекциясының лабораториялық негізгі әдістері болып табылады://Серологиялық//+Вирусологиялық//Биологиялық//Тері-аллергиялық сынама//Электронды микроскопия***Адамның иммунотапшылық вирусын, өз беткейінде gp41 және g120 анитгеннің болуы, ағздағы мишень жасушасымен әрекеттеседі.Қандай адамның лимфоцит антигені gp120 комплементарлы байланысады? ://+CD4//CD3//CD8//CD19//CD28***
Науқасты ЖИТС ауруына серологиялық тестілеу 2 этаптан тұратыны жайлы ақпараттандырды.Вирусолог тестілеудің біріншіь этапында науқастың қан сарысуын зерттегенде вирусқа қарсы антиденені анықтау үшін ,қандай реакция қолданады?//+ИФА//Иммуноблоттинг//РИА//РИФ//РНГА***
ЖИТС-ды анонимды зерттеу бөлмесіне науқас өзін тескеруді және АИВ инфекциясын жұқтырған - жұқтырмағандығын анықтайын деген өтінішпен қаралады.АИВ инфекциясын анықтау үшін дәрігер – вирусолог қандай реакция жасауға міндетті?//+Иммуноферменттң анализ//Радиоиммунды анализ//Полимеразды тізбек реакциясы//Иммунды электрофорез//Гемагглютинацияны тежеу реакциясы***
АИВ жұқтырған науқаста дәрігер кезеңмен белгілердің пайда болуының белсенді процессін зерттеді. Қандай белгі АИВ инфекциядан ЖИТС-ға өтуін куәландырады?//+Саркома Капоши. Т-хелперлер мөлшері 200 кл/мкл/ төмен//нейтрофильдер мөлшерінің төмендеуі//эритроциттер мөлшерінің төмендеуі//Т-киллерлер мөлшері критикалық деңгейден төмен болуы//gp41 антиденелерін анықтау***
Дәрігер қандай диагноз қояды,егер вирусолог иммунотапшылық белгісі бар науқастың қан сарысуын зерттеу кезінде gp120 және gp41антиденелерін тапты?//+ВИЧ-инфекция//ЕСНО-инфекция//TORCH-инфекция//HLTV-1 инфекция//HBV-инфекция***
Иммуноблотинг кезінде вирусолог науқастың қан сарысуынан gp 120 гликопротеинін анықтаған. Қандай ауру кезінде бұл гликопротеинді анықтайды?//+ВИЧ-инфекция//Вирусты гепатит В//Туберкулез//Сифилис//Полиомиелит***Жас жігіт АИВ антидене оң жауап алды.Науқас қосымша зерттеуге ,осы АИВ инфекциясын қоздырғышын анықтауын талап етті.Қандай зерттеу науқастың антидене инфекциясын анықтайды?\+Иммуноблоттинг//РПГА//РИФ//ПЦP//РТГА***
3 жастағы балаға қан құйылды,қанның құрамында ЖИТС анықталған,алты й ішінде ауру дамыған,бірақ науқастың жағдайы нашарлаған.Провирустың қауіптілігі қандай?//+екіжіпшелі ДНК//біржіпшелі РНК//ферменттің комплексік вирусы//Нуклеокапсид вирусының суперкапсидінсіз//Суперкапсидтің гликопротеиновый компоненті ***
АИВ – инфекцияның ең таңдамалы бағыты болып құрылғылардың құрылуымен, рецепторлардың лимфоциттері бәсекелестігін бөгейді және вирустың адсорбциясының алдын алады.Вирустың адсорбциялануына қандай жасушалардың құрылымы жауап береді?//+CD4//gp120//gp41//CD28//CD29***АИВ инфекция кезінде оппортунистік пневмонияның жиі қоздырғышы не болады. ЖИТС – те болады?
+Пневмоцисттер//Стафилококктар//Стрептококктар//Цитомегаловирустар//Клебсиеллалар***
АИВ-инфекциямен ауыратын науқаста иммундыграмма жасалынды, дәрігер CD4+/CD8+ жасушаның бұзылысын анықталды. Т-хелперлердің бетінде қандай негізгі беткейлік маркелер СD (ClusterofDifferentiation) орналасқан?//+CD2, CD3, CD4//CD2, CD3, CD8//CD19, CD21, CD22//CD23, CD24, CD37//CD16, CD56***Дәрігер науқаста инфицирленген Т-лимфоциттердің АИВ вирусын анықтаған. Қандай вирустың синтезі кері транскриптаза ферментін ( РНК-тәуелді ДНК-полимераза) катализдейді?//РНК вирусының ДНК матрицасында //ДНК вирусының РНК матрицасында//рРНК вирусының ДНК-да//+Ақуыздың иРНК матрицасында //ДНК матрицасында вирусытң иРНК*** Ең жиі себебі организмнің инфекциялық бұзылысы жүрк пайда болған иммунды тапшылық анықтаған.Оның қоздырғышы репродукцияланады.Жасушаның иммунды жүйесін бұзады.Қандай аталған аурулардың қасиетіне тән?//+ЖИТС//Дифтерия//Полиомиелит//Тырысқақ//
Бөртпе сүзегі
***
Вирусолог науқастың материалында РНК геномды вирустың анықтаған,онкогенді қасиетке ие. Қандай аталған вирустың тұқымдастығына жатады?//+Retroviridae//Picornaviridae//Rhabdoviridae//Coronaviridae//Orthomyxoviridae***Дәрігер науқасқа “ЖИТС” диагнозын қойды,аталған қасиеттердің ішінде ең маңызды анықтау дәрежеснің ауруын анықтаңыз.://+CD4+/ CD8+- жасушаның қатынасы//Титр комплементі//IgG құрамы//Белсенді фагоцит //Табиғи киллердің көлемі***
Аутопсия кезінде қайтыс болған адамның терісінің төменгі жақтауында қарақызғылт дақтары анықталған.Жедел пневмония пневмоцисталармен анықталаған.Қандай аурулардың өзгерістеріне тән ? //
+ЖИТС//
Сібір жарасы//
Дифтерия//
Грипп//
Қызылша
***
Науқаста этиологиясы белгісіз қызбасы, иммунотапшылық жағдайы, жүйке-жүйесінің және ас қорыту жүйесінің зақымданғанына қарап ЖИТС диагонозы қойылған. Қандай диагностикалық әдісті диагнозды бекіту үшін қолданады?//
+Иммуноферментті анализ, иммуноблоттинг, полимеразды-тізбекті реакция//
Комплементты байланыстыру реакциясы, преципитация реакциясы, флоккуляция реакциясы//
Агглютинация реакциясы, полимеразно-тізбекті реакция, жануардан жұқтыру//
Типті спецификалық сарысумен гемадсорбция реакциясы//
Типті спецификалық сарысумен гемаглютинация реакциясы
***
АИВ жұқтырған науқас активизация процесінің белгісін анықтау үшін тексеріліп тұрады. Қандай белгі АИВ инфекциясынан ЖИТС-қа өтуді көрсетеді?//
+Саркома Капоши. Т-хелперлер мөлшері 200 кл/мкл төмен//
Нейтрофилдер мөлшерінің төмендеуі//
Т-хелперлер мөлшерінің төмендеуі//
Т-хелперлер мөлшері критикалық деңгейден төмен//
gp 41 белогын анықтау.
***
20 жастағы науқасқа ЖИТС диагнозы қойылған. Адамдағы қандай жасуша популяциясында вирусқа сезімтал иммундық жетіспеушілік байқалған ?//
+Т-хелперлер//
Гепатоциттер//
Эндотелиоциттер//
Эпителиоциттер//
В-лимфоциттер
***
Адамдағы иммундық жетіспеушілік вирусы ретровирус тұқымдастығына жататындығы белгілі.Тұқымдастықтың негізгі белгілерінің сипаттамасын табыңыз?//
+Кері транскриптаза ферментінің болуы//
Теріс РНК-ның болуы//
Адамды ғана зақымдайтын, қарапайым вирустар//
Нуклеин қышқылы өз иесінің геномын интеграцияламайды//
Антигендерді анықтау үшін иммуноферментті анализ реакциясы
***
Иммуноблотт-тест жүргізу кезінде қан сарысуында gp120 белок табылған.Қай ауруда бұл антиген кездеседі??//
+АИВ -инфекция//
Вирусты гепатит В//
Туберкулез//
Сифилис//
Полиомиелит
***
Рецидивті афтозды стоматит және кандидозы бар науқасты тексеру қорытындысынан дәрігер АИВ-инфекция күдікті диагнозын алып тастады.Диазнозды нақтылау үшін қандай тексерулер жүргізілді? //
+Иммуноферментті анализ//
Гелдегі преципитация реакциясы//
Гемагглютинацияны тежеу реакциясы//
Гемагглютинация реакциясы //
Фазалы-контрастты микроскопия
***
Үлкен стоматологиялық клиниканың лабораториясында АИВ-инфекциясының диагностикасы қаралған. Лаборатория қандай диагностикалық жабдықтармен жабдықталу керек?//
+Спецификалық антиденені иммуноферментті әдіспен анықтайтын тесттік жүйе //
Вирусты бөлетін жасуша дақылы//
Арнайы қоректік орталар жиынтығы//
Стандартты диагностикалық сарысумен//
Антиген және комплементті байланыстыратын гемолитикалық жүйемен
***
ЖИТС адамдағы иммунды жетіспеушілікті шақырады.Организмнің қандай жасушасы осы вирусқа нысана бола алады?: //
+Т-лимфоциттер-хелперлер//
Табиғи киллерлер//
Эозинофильдер//
Базофильдер//
Плазмалық
***
Адамның иммунды жетіспеушілік вирусы өзінің антигені gp41және gp 120, адам организмінің нысана жасушаларымен байланысады. Организмнің нысана жасушалары кайсысы? //
+CD 4//
CD 3//
CD 8//
CD 19//
CD 28
***
Иммунотапшылық белгісі бар науқас қанының сарысуын зерттеу кезінде gp41,gp 120 ақуыздарына антиденелер табылған.Бұл нәтижелер науқаста қандай ауру екенін растайды? //
+АИВ-инфекция//
НLTV-1- инфекция//
TORCH- инфекция//
НВ - инфекция//
ЕСНО-инфекция
***
25 жастағы жас ер адамда бірінші рет АИВ инфекциясын тексеретін кабинетке қаралды.Науқаста АИВ инфекциясы диагностикасына қандай реакция қолданылады? //
+Иммуноферменттіанализ (ИФА)//
Иммуноблотинг реакциясы//
Радиоиммунды анализ (РИА)//
Иммуноэлектронды микроскопия (ИЭМ)//
Иммунофлюоресценциия реакциясы (РИФ)
***
АИВ инфекция туындауына байланысты стоматологиялық ауруханалар және бөлмелердің науқастарымен ЖИТС-тің алдын алу орталығының дәрігер-эпидемиологымен медициналық кеңес жүргізілді.Стоматолог дәрігерлерге бұл инфекцияны болдырмау үшін қандай алдын алу шараларын жүргізуге болады ? //
+Жеке қорғаныс құралдарымен жұмыс (қолғап, очки)//
Әр науқасты тексерген соң қолды жуу//
Әр науқасқа жаңа стерилді инструменттерді пайдалану//
Әр науқастан медициналық сертификатты талап ету//
Бөлмені кварцпен өндеу.
***
Перзентхананың обсервациялық бөлімшесінде әйел адам босанды. Жаңа туылған нәрестеде АИВ-инфекциясына диагностика жүргізу үшін қандай әдіс қолданылады?//
+ПТР//
ИФТ//
РВН//
КБР//
РИТ
***
АИВ-инфекциясының қай сатысында адам инфекция көзі болып табылады?//
+АИВ-инфекциясының барлық сатыларында//
Жіті АИВ-инфекциясында//
Созылмалы (латенттік) АИВ-инфекциясында//
Персистирлеуші таралған АИВ-инфекциясында//
ЖИТС – ассоциацияланған комплексі
***
Иммундыферменттік талдаудың нәтижесін білуге келген науқасқа АИВ-жұқтырылған деген диагноз қойылды. Диагнозды нақтылау үшін қандай серологиялық әдіс қолданылады?//
+Иммуноблоттинг//
Агглютинация реакциясы//
Преципитация реакциясы//
Комплемент байланыстыру реакциясы//
Иммунофлюоресценция реакциясы
***
Т-лимфоциттердің АИВ вирусымен жақымдалғандығы анықталды. Соған қарамастан вирустың кері транскриптаза ферменті (РНҚ-тәуелді ДНҚ-полимераза) ненің синтезін катализдейді://
+вирустың р-РНК-на ДНҚ//
ДНҚ матрицасына вирустық і-РНҚ//
ДНҚ матрицасына вирустық ДНҚ//
вирустық і-РНҚматрицасына ДНҚ//
вирустық ақуыз матрицасына і-РНК
***
3 жастағы балаға құрамында ЖИТС вирусы бар қан құйылды. Келесі 6 ай аралығында ауру дамыған жоқ, бірақ қоздырғыштың провирус түріне өтуіне байланысты вирустасымалдаушылық жағдайы қалыптасты. Провирус дегеніміз не?//
+екі жіпшелі ДНҚ//
Бір жіпшелі РНҚ//
Вирустық ферменттер кешені//
Сыртқы қабықшасы жоқ вирустың нуклеокапсиді//
Суперкапсидтің гликопротеиндік компоненті
***
АИВ-жұқтырылған науқасқа иммунограмма жүргізілді, нәтижесінде Т-хелперлер мен Т-супрессорлардың қатынасында қалыпты жағдайдан ауытқулар бар екені анықталды. Т-лимфоциттер-хелперлердің беткейіндегі CD (clusterdiferentiation) қандай негізгі беткейлік молекулалар бар?//
+CD2, CD3, CD4//
CD2, CD3, CD8 //
CD19, CD21, CD22//
CD23, CD24, CD37//
CD16, CD56
***
АИВ-инфекциясын емдеуге арналған заттарды өндірудің перспективті бағыттарының бірі – лимфоциттердегі рецепторларды блокирлеп, оларға вирус абсорбциясының алдын алатын препараттарды дайындау болып табылады. Қандай құрылымдар жөнінде айтылды?//
+CD4//
GP120//
GP41//
CD28//
CD29
***
ЖИТС-ке серологиялық тесттілеу жүргізу екі сатыдан тұратыны жайлы науқасқа ақпарат белілді.Бірінші сатыда вирусқа қарсы антиденелерді қансарысуында анықтау үшін қандай реакция қолданылады?//
+ИФТ//
Иммуноблоттинг//
ИФР//
РИТ//
ПГАР
***
Клиникалық дені сау 25 жастағы донор ер адамды адамның иммундытапшылық вирусына тасымалдаушылыққа тексеру қажет. Егер ер адам АИВ-жұқтырылған болса, донор қанын зерттеу кезінде нақты не анықталуы керек?//
+Қирустың гликопротеидтеріне қарсы антиденелер//
Вирус РНҚ-сы//
Ревертаза ферменті//
Провирус//
Т- лимфоциттер саны төмендейді
***
АИВ-инфекциясының серонегативті кезеңде жүргізілетін айтарлықтай ақпаратты зертханалық диагностика әдісі қандай?//
+ПТР//
ИФТ көмегімен антиденелерді анықтау//
Вестерн-блоткөмегімен антиденелерді анықтау//
Гемагглютинацияреакциясы//
ИФТ көмегімен антигендерді анықтау
***
АИВ/ЖИТС кезіндегі оппортунисттік пневмонияның айтарлықтай жиі кездесетін қоздырғышы болып табылады: //
+Пневмоцисттер//
Стафилококтар//
Стрептококтар//
Цитомегаловирустар//
Клебсиеллалар
***
Табиғи шешекке күдігі бар науқастан везикуланы бөліп алып ,қоян көзінің қасаң қабатына жұқтырып ,жағынды дайындалды.Романовский-Гимзе әдісімен боялған микропрепаратты микроскоппен қарағанда жасуша цитоплазмасында әртүрлі көлемдегі және пішіндегі денешіктерді тапты . Осы денешіктерді атаңыз?//+Гварнéр//Арагао//Пашéн//Лúпшютц//Бáбеш-Нéгри*** ДДСҰ 1980 жылы қандай вирусты инфекцияның медицинаның күшімен жойылғанын мәлімдеді// +Табиғи жел шешек//Қызылша//Полиомиелит//СПИД//Грипп***Герпесвирусты инфекциясы бар науқаста теріде,еріннің шырышты қабатында және мұрнында везикулалар пайда болды.Везикуладан герпес вирусын бөліп алу үшін вирусолог экспресс-диагностиканың қандай реакциясын қолданады?//+ Иммунофлуоресценция реакциясын/
нейтрализация реакциясын// комплементті байланыстыру реакциясын//
гемагглютинацияны тежеу реакциясын// преципитация реакциясын//***Жайылмалы герпесвирусты инфекциясы бар науқаста дәрігер диагностика үшін, белгілі бір класқа жататын спецификалық антиденені анықтау үшін қан сарысуын зерттеді. Антидененің қандай класы вирусты инфекцияның жедел кезеңін көрсетеді?//+IgM//IgA//IgE//IgG//IgD***Дәрігер Африка студентінен Беркит лимфомасын тапты.Аурудың негізгі этиологиялық факторы не болып табылады?//
Эпстайн-Барр вирусы//+Белбеу тәрізді герпес вирусы//Жай герпес вирусы , тип I//Жай герпес вирусы, тип II//Адамның цитомегалия вирусы***
Аурудың екінші күнінде жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған студенттен дәрігер инфекционды мононуклеозға күдіктенді.Қандай лабораториялық зерттеу тәсілі науқастың диагнозын нақтылай алады?//+ Эпстайн-Барр вирусына қарсы IgM антиденесін анықтау//
Цитомегаловирусқа қарсы антиденені анықтау//Герпес вирусын анықтау//Эпстайна-Барр вирусына қарсы антидененің титрінің 4 есе ұлғаюының анықталуы//Жай герпес вирусына IgM – антидененің анықталуы***
60-жастағы пациентте суықтанудан кейін бет терісінде оң жақ бет нервісі бойымен ауырсынулы ,қышумен жүретін везикулалар пайда болды. Антибиотигі бар жақпаны қолдану тиімсіз болды.Бұл аурудың қоздырғышы болуы мүмкін://+Herpesvirus//Adenovirus//Streptococcus//Staphylococcus//Bacillus***Дәрігер инфекционды монолуклеозға күдіктенген 15-жастағы науқастың материалын вирусологиялық зерттеу кезінде Эпстайн-Барр вирусын анықтады. Жасушада қандай ДНК-лы вирус репродукциясының реттілігі дұрыс болып саналады?//+Депротеинизация, транскрипция, ақуыз синтезі, вирустың ДНК синтезі//Депротеинизация, ақуыз синтезі, транскрипция, вирустың ДНК синтезі //Транскрипция, синтез белка, депротеинизация, вирустың ДНК синтезі //Ақуыз синтезі, депротеинизация, транскрипция, вирустың ДНК синтезі //Дұрыс жауабы жоқ***Неврология бөлімшесіне белбеу тәрізді бөртпелер шығуына шағымданған әйел келіп түсті.Кеудесінің терісінде бөрпелер ауырсынулы,көпіршіктердің ішінде серозды сұйықтық бар.Қандай вирус ауруды туындатты?//+Альфа-герпесвирус//Бета-герпесвирус//Гамма-герпесвирус//АИТВ//Поксвирус***Ауруханаға дене температурасының жоғарылауымен, лимфа түйіндерінің ұлғаюымен, бөртпемен бала түсті.Дәрігер қан анализінде моноциттердің, атипті лимфоциттердің жоғарылағанын анықтады.Дәрігер инфекционды мононуклеозға күдіктенді. Ауруды қандай вирус шақырды?//+Эпстайн-Барр вирусы//Цитомегаловирус//Желшешек вирусы //Поксвирус//АИВ*** Дәрігер науқастың дене температурасының жоғарылауын,ұрттың шырышты қабатының гиперемиясын және ісінуін ,ауырсынулы ұсақ бөртпелерді байқады. Клиникалық қарапайым герпес деп диагностикалады.Науқасқа қандай препарат тағайындайсыз?//+Ацикловир//Герпестік иммуноглобулин//Иммуноглобулин//Рибавирин//Аттенуленетін (тірі ) вакцина***
3-жастағы балада дәрігер ұзақ уақыт бойы дене қызуының жоғарылауын,лимфа түйіндерінің ұлғайғанын, қанда лимфоциттер деңгейінің айқын жоғарылауын байқады.ИФА көмегімен вирусолог Эпстайн-Барр вирусын тапты. Науқасқа сіз қандай диагноз қоясыз?//+Инфекционды мононуклеоз//Бёркитт лимфомасы//Герпестік аденопатия//Жайылмалы инфекция, herpes-zosterмен шақырылған//Цитомегаловирусты инфекция***
Ревматизммен ауыратын науқаста қабырғааралық нерв бойымен белбеу тәрізді ,көпіршікті, ауырсыну синдромымен қатар жүретін бөртпе пайда болды.Белбеу тәрізді герпестің экспресс-диагностикасына қандай зерттеу тәсілі ең тиімді болып саналады?//+Моноклональды антиденелері бар РИФ//Жасуша дақылында вирустың жиналуы//БР//ИФА//РСК***Балабақшада балалар ауруларының бірнеше түрлері анықталды.Клиникалық көрінісі дене қызуының жоғарылауымен және аранда,ауыз қуысында және терісінде көпіршікті бөртпелермен сипатталған.Болжам диагноз- желшешек.Көрсетілген материалдардың қайсысын экспрес-диагностика үшін вирусологиялық лабораторияға жіберу керек?//
Қақырық//
Қолдың жуындысы.//
+Көпіршіктегі құрамды.//
Зәрді.//
Өтті.//
***
Дәрігер-стоматологқа ерінінің тері мен шырышты қабат арасында сұйықтыққа толы көпіршіктер шыққанына шағымданған науқас келді.Бұл патологияны қандай микроорганизмдер шақыра алады?//
Стрептококктар//
Микобактериялар//
Ортомиксовирустар//
+Герпесвирустар//
Стафилококктар
***
Тері мен шырышты қабат арасында орналасқан везикулалардың пайда болуына және қызбаға шағымданған науқас келді.Науқаста қарапайым герпес вирусы бар екенін қандай зерттеу тәсілі арқылы анықтауға болады?//
+Вирусологиялық және серологиялық//
Вирусологиялық және биологиялық//
Серологиялық және биологиялық//
Микроскопиялық және биологиялық//
Микроскопиялық және аллергиялық
***
Жайылмалы герпес вирусын диагностикалау үшін белгілі бір класқа жататын спецификалық антиденені анықтауға қан сарысуы алынды.Қай кластың антиденесі вирусты инфекцияның жедел кезеңін растайды?//
+IgM//
IgA//
IgE//
IgG//
IgD
***
32 жыл бойы әйел қайталанатын вирусты инфекциямен ауырады.Ауру ауыз қуысына және ерінге көпіршікті бөртпелердің шығуымен, жалпы интоксикация және дене қызуының жоғары болуымен көрініс береді. Бұл аурудың қайталануының арнайы алдын алуы үшін қандай препарат қолдану керек?//
+Герпестік инактивтендірілген вакцина//
Интерферон//
Лизоцим//
Ацикловир//
Донорлық гамма-глобулин
***
Стоматология бөлімшесіне қызыл иектің ауырсыну сезіміне, қызаруына, ісінуіне шағымданып науқас келді. Дәрігер герпестік гингивостоматит дамығанын ойлады. Бұл ауруды қандай вирус шақырды?//
+Қарапайым герпес вирусы 1 типті//
Қарапайым герпес вирусы 2 типті //
Белбеу тәрізді лишай вирусы//
Цитомегалия вирусы//
Эпштейн-Барр вирусы
***
Инфекциялы мононуклеозбен ауыратын науқаста Эпштейн-Барр вирусының антигеніне қарсы антидене табылды. Бұл қоздырғыштың кең таралған жұғу жолы қандай?//
+Ауа-тамшылы//
Алиментарлы//
Контактілі//
Жыныстық//
Парентералді
***
Науқас поликлиникаға иттің тістеуі бойынша қаралды. Итті таптыб және ол ит құтырған болып шықты. Қандай вакцинаны адам құтырғанның төл алдын алуы үшін пайдалануға болады?//
Анатоксин//
+Тірі//
Химиялық//
Рекомбинантты//
Синтетикалық
***
Хирургиялық бөлімшеге белгісіз ит тістеген адам қаралған. Кең жұлма жаралар бетке таралған. Қандай емдеу-профилактикалық көмекті құтырғанның алдын алуы үшін қолданады? //
Комбинирленген антибиотикотерапия//
Шұғыл түрде АКДС вакцинасын енгізу керек
Ауруханаға жатқызу және дәрігердің қадағалауында ұстау
Шұғыл гамма-глобулинді енгізу//
+Жедел антирабикалық вакцинамен иммундеу
***
Кенелі энцефалит кезіндегі инфекция көзін атаңыз.//
+Аурулы қозылар//
Ауру адам//
Адам вирус иеленуші//
Ауру жарқанаттар//
Ауру доңыздар
***
Кенелі энцефалитінің қоздырғышының негізгі берілу жолын атаңыз.//
Трансмиссивті//
+Фекальді-оральді//
Контактілі//
Ауа-тамшылы //
Қоректік
***
Кенелі энцефалитінің вирусты материалын вирусологиялық зерттеуде өсіреді://
Тауықтың тұқымында//
+Айуанаттың бойында //
Тасымалшының бойында //
Қанның агарда//
Сарысу агарда
***
Иммунологиялық профильдің диагностикалық зертханасы қырым безгегінің вирусымен залалданған клетканы айқындауға тапсырманы алған. Қандай тестті тапсырманың орындалуы үшін пайдалануға болады?//
+Иммунофлуоресценция реакциясын //
Агглютинацияның реакциясын//
Бейтарап гемагглютинацияның реакциясын//
Комплементтің байланыстыру реакциясын//
Гемагглютинация реакциясын
***
Жұқпалы аурулар ауруханасына безгекке шағымданған науқас жатқызылды, ол интоксикация, бөртпе және қызбаға шағымданады. Науқас жақында Бразилиядан қайтқан, дәрігер науқатан сары безгекке күдіктенеді. Бұл ауру қандай жолмен жұғады?//
+Трансмиссивті//
Воздушно-капельным//
Қоректік//
Еденді//
Контактілі-тұрмыстық
***
Дәрігер 8-жасты баладан кенелі энцефалиттің белгілерін айқындады. Кененің тістеуінен басқа, науқас, қандай жол арқылы инфекциялануы мүмкін?//
+ Ешкінің сүті арқылы, вируспен инфицирленген//
Науқас адаммен тікелей байланыста болғанда//
Қоректік//
Ауа-тамшылы //
Әуе-тозаң
***
Хирургиялық жұмыс бөлмемесіне қаңғы иттің тістеуі бойвнша ер адам қаралды. Зардап шегушінің бетінде аумақты жұлма жаралар бар. Құтырғанның алдын алуы үшін науқасқа қандай емдеу-профилактикалық көмекті көрсету қажет?//
+ антирабикалық вакцинамен иммунизациялау//
Комбинирленгени антибиотикотерапия тағайындау//
Шұғыл АКДС вакцинасын енгізу//
Науқасты ауруханаға жатқызу және қадағалау керек//
Шұғыл гамма глобулинді енгізу
***
НИИ вирусологтары антирабикалық вакцинаны шығарды. Вакцинаны алу үшін қандай құтырғанның вирусының штаммын пайдаланды?//
+Тіркелген вирус//
Инактивацияланған вирус//
Ультракүлгін сәулелердің әсерінен зиянсызданған вирус//
гендік инженериянің көмегімен синтезделген вирус//
Иттерден бөлінген вирус
***
Ауруханаға, ауру жыртқыштың тістеуінен кейінгі "құтыру" диагнозымен сирақтың жұлма жарасымен науқас жеткізілді.Құтырұдың алдын алу мақсатында науқасқа қандай вакцина енгізу қажет?//
+антирабдикалық вакцина//
АКДС//
АДС//
BCG//
ТАВТе вакцинасын
***
Аңшыға жедел медициналық көмек керек – оның қолдарын жаралы түлкі тістеген. Құтырудың спецификалық емі үшін зардап шегушіге қандай көмек көрсету керек?//
+Антирабдикплық вакцинаны қолдану//
Жараны хирургиялық өңдеу//
Сабынды ерітіндімен жараны жуу//
Жараны йодты спиртті ерітіндімен өңдеу
***
Құтырған иттің бас ми кесіндісінен дайындалған РИФ препаратынан вирусолог жарықтануды байқады. Бұл зерттеу нені көрсетеді?//
+Антигендер кешені антиденелермен//
Вирустарды//
Антиденелерді//
Бабеша-Негри денелері//
Пашен денелері
***
Қаладан алысырақта ұсталған түлкінің миынан вирусолог Бабеш-Негри денешігін тапты. Бұл аң қай аурудың көзі болып табылады?//
+Құтыру//
Асептикалық менингиттің//
Туа біткен қызылша//
Эпидемиялық паротиттың//
Инфекцияның мононуклеозының
***
Науқас ауруханаға иттің көптеп тістеуі бойынша қаралды. Итті қолға түсірді. Иттің құтырғандығы анықталды. Құтырұдың спецификалық емі үшін қандай вакцина жасау керек?//
+Аттенуированной(тірі) //
Анатоксин//
Химиялық//
Рекомбинантты//
Синтетикалық
***
Құтыру қоздырғышының таралуын қалай қадағалауға болады?
+Үй және ауыл шаруашылық жануарларын иммунизациялау//
Антиденелердің агглютинация реакциясында анықталуы//
Маймылдарға биосынама//
Электронды-микроскопиялық зерттеу//
Тері астылық аллергиялық сынама
***
Жабайы аңдар бар ауданда эпидемиолог құтырұдыңэпицентірін тіркеді, поликлиникаға қанғы иттің тістеуімен ер кісі қаралды. Профилактикалық мақсатта науқасқа антирабдикалық вакцина енгізді. Бұл препарат қандай вакцина тобына жатады?//
+Аттенуировациялық(тірі) //
Инактивированная//
Молекулярлы//
Синтетикалық//
Анатоксин
***
40-жасар ер адамды түлкі тістеп алған, 4 аптадан кейін қызу көтерілген, күйзеліс, селсоқтық, дем алу және жұтынұдың бұзылыстары анықталды. 6 күннен кейін науқас жүрек жетіспеушілігінен қайтыс болды. Қайтыс болған науқастың бас миынан вирусолог Бабеш-Негри денешігін анықтаған. Бұл вирус қай тұқымдастықтың өкілі болып табылады?//
+Rhabdoviriday//
Adenoviridae//
Herpesviridae//
Retroviridae//
Orthomyxoviridae
***
Дәрігер 8-жасты баладан кенелі энцефалиттің белгілерін айқындады. Кененің тістеуінен басқа, науқас, қандай жол арқылы инфекциялануы мүмкін?//
+ Ешкінің сүті арқылы, вируспен инфицирленген//
Науқас адаммен тікелей байланыста болғанда//
Қоректік//
Ауа-тамшылы //
Әуе-тозаң
***
Күрделі вирустар хламидиядан қандай қасиеттерімен ерекшеленеді//
+түрлі антибактериальды препаратар вирус өсуін тежемейді?//Вирустар көлденен жолмен көбейеді//
Вирустарда РНҚжәне ДНҚ болмайды//
Вирустың қыртысында липополисахаридтер болады //Вируста рибосома болады***Вирустық аурулардың серологиялық диагностикасы антидене-антиген спецификалық әсер етуі негізінде құрылады,белгіленген флюорохромамен бірге антиденені қолданатын серологиялық реакция қалай аталады?//+Иммунофлуоресцениялық реакциясы //Энзиммиялық антидене рекция көмегімен//Полимераза-тізбекті раекциясы//Байланыстыру комплеметті реакциясы//
Молекулярлық гибридация реакциясы***Вирусологиялық аурулар диагностикасының негізгі әдісіжасушалық дақылдардан вирустарды бөлу,вирустын бар болуына оның жасуша дақылдарына спецификалық әсерімен анықталады.Бұл әдіс қалай аталады?//+ЦПӘ (цитопатикалық әсер)//РН (вирус нейтрализацияреакциясы)//РИФ//РП (вирустардың преципетациярекциясы)//РИА***Вирустарды жасушадан анықтау үшін әртүрлі әдіс қолданылады, олар рН өзгерісіне қоректік ортада вирустарды өсіруге негізделген invitro. Осы вирус индикациясының әдісі қалай аталады?//+Түрлі-түсті сынама//
Цитопатикалық әсер//
Гемагглютинацияреакциясы //
Гемабсорбцияреакциясы //
Дақ түзілу реакциясы
***
Вакцина алу үшін микроорганизмдерді синтетикалық қоректік орталарға егеді.Қандай микроорганизмдер синтетикалық қоректік ортада өспейді?//+Вирустар//Саңырауқұлақтар//Актиномицеттер//Қарапайымдылар//Микоплазмалар***Зертханада вирустарды өсіру жоспарланды,жақсы нәтиже алу үшін қадай ортаны аласыз ?//+ Игла ортасы// Эндо ортасы//Сарыуызды тұзды агар //Қанды агар//Өтті сорпа***60 жастағы ер адамда ұйқышылдық және атаксия,ақыл есінің төмендеуі байқалды, осы симптомдар дәрігерге болжамдық Крейтцфельда-Якоб диагнозын қоюға негіз болды. Қандай инфекциялық қоздырғыш осы ауруды тудырады?//+Прион//Бактерия//Вирус//Вироид//Плазмида***«Жатыр мойының обыры» диагнозымен ауырған науқастан ПТР (полимераздық тізбектік реакция) реакциясы көмегімен адам вирус папиломасының 16 типы(АПВ-16) , осы вирус жасушаға өзінің ДНҚ геномын енгізеді. Жасуша геномына енген вирус қалай аталады?//+Провирус//Вироид//Вирусоид//Вирион//Прион***Науқаста вирустық ауру анықталды.Вирустың ағзаға енуі фагацитоз кезіндегідей әр түрлі механизммен енеді, бұл қалай аталады?//
+виропексис//
депротеинизация//
репликация//
вирогения//
репродукция
***
Дәрігер бактериолог тауық эмбрионын хорионалланттық қабықшасына жұқтыру кезінде зерттелетін материалды пенициллинмен және стрептомецинмен өңдеді. Қандай қоздырғышты нақтылау керек?//
+Вирустар//
Саңырауқұлақтар//
Риккетсиялар//
Бактериялар//
Қарапаймдылар
***
Микробтарға қарсы вакцина жасау үшін микроорганизмдерді жасанды ортада өсіреді. Қандай микроорганизмдер жасанды ортада өспейді?//
+вирустар//
саңырауқұлақтар//
актиномицеттер//
қарапайымдылар//
микоплазмалар
***
Вирустарды жасушадан анықтау үшін әртүрлі әдіс қолданылады, олар рН өзгерісіне қоректік ортада вирустарды өсіруге негізделген invitro.Осы вирус индикациясының әдісі қалай аталады?//
+Түрлі-түсті сынама//
Цитопатикалық әсер//
Гемагглютинацияреакциясы //
Гемабсорбцияреакциясы //
Дақ түзілу реакциясы.
***
«Жатыр мойының обыры» диагнозымен ауырған науқастан ПТР (полимераздықтізбектік реакция) реакциясы көмегімен адам вирус папиломасының 16 типы, осы вирус жасушаға өзінің ДНҚ геномын енгізеді. Жасуша геномына енген вирус қалай аталады? //
+провирус//
вироид//
вирусоид//
вирион//
прион
***
65 жастағы ер адамда ұйқышылдық және атаксия,ақыл есінің төмендеуі байқалды, бұл Крейтцфельда-Якоб ауруына күдік тудырды. Қандай инфекциялық қоздырғыш осы ауруды тудырады?//
+прион//
бактерия//
вирус//
вироид//
плазмида
***
Оқу орнындарында мезгілдік тұмаумен аурудың жоғарылауының алдын алу үшін балалар мен жасөспірімдерді белсенді иммунизациялау жүргізілді. Иммунизация кезінде қандай препарат қолданылды?//
+Инактивацияланған тұмаулық вакцина//
Ремантадин//
Адамның қалыпты иммуноглобулині//
Оксолин//
Интерферон
***
Парагрипптің бесенділігі төмен түрін анықтау үшін қолданады://
ГадсТР (гемадсорбцияны тежеуреакциясын)//
ГАТР(гемагглютинацияны тежеу реакциясын)//
ПГАР(пассивті гемагглютинация реакциясын)//
КБР(Комплементті байланыстыру реакциясын)//
БР(Бейтараптау реакциясын)
***Тұмаудың вирусологиялық диагностикасы үшін 10-күндік тауық эмбриондарын қолданады. Парагрипп вирусын өсіру үшін қай модельді қолдану керек?//
+Жасуша дақылын//
Тауық эмбрионын//
Ақ тышқандарды//
Ақ егеуқұйрықтарды//
Теңіз шошқаларын***
Қай аурудың диагностикасы үшін ГАТР қолдану керек?//
+Тұмау//
С гепатиті//
Қарапайым ұшықтың І типі//
Құтыру//
АИВ-инфекциясы
***
Қалада тұмау эпидемиясы. Сіз аурудың бейспецификалық алдын алу үшін қандай препарат ұсынасыз?//
+Лейкоцитарлық интерферон//
Тұмауға қарсы вакцина//
Пенициллин//
Тұмауға қарсы иммуноглобулин//
Тұмауға қарсы сарысу
***
Тауық эмбриондарына жұқтыру вирусты жинаудың негізгі әдісі. Тауық эмбрионына материалды енгізудің алдында тексеру материалына(мұрынжұтқыншақ жағындысына) не қосады?//
+Стрептомицин және пенициллин//
Калий перийодаты//Игла ортасы//Формалин//Эфир***
Жедел респираторлық аурудың симптомдары бар науқасқа дәрігер,анамнезіне және клиникалық белгілеріне қарап «тұмау» деп диагноз қойды.Тұмаудың вирустары қандай туыстастыққа жатады?//+Orthomyxoviridae//Hepadnaviridae//Herpesviridaе//Picornaviridae//Togaviridae***Вирусолог вирусты құрайтын, материалмен жасуша дақылын инфицирледі.Гемадсорбция реакциясы барысында қандай вирусты анықтауға болады?//+А типті тұмау вирусы//
I типті полиомиелит вирусы //
II типті полиомиелит вирусы// III типті полиомиелит вирусы//Гепатита А вирусы
***
Құс тұмауы вирусы бүкіл елде адамдарда ауру тудыруы мүмкін.Бұл жағдайда://+Пандемия//Эпидемия/Эпизоотия//Суперинфекция//Реинфекция***Науқас бас ауруына, жалпы әлсіздікке, жөтелге,дене температурасының жоғарылауына шағымданды. Дәрігер ЖРВИ клиникалық диагнозын қойды.Мына вирустардың қайсысы қоздырғыш бола алады?//Тұмау вирусы//Аденовирус//Респираторлық-синцитиальді вирусты инфекция//Коронавирус//+аталғандардың барлығы
***Педиатр 7-жасар балаға «парамиксовирустыинфекция» диагнозын қойды. Парамиксовирустардың цитопатиялық әсері қалай көрінеді?//симпласт түзу//+ядроішілік қосындылар түзілу//Бáбеш-Нéгри денешіктер пайда болады//Лúпшютц қосындылары пайда болады//клеткалар зақымданған
***Қалада грипп эпидемиясы тіркелген. Бейспецификалық профилактика үшін тұрғындарға қандай препарат ұсынасыз?//+Интерферон//грипке қарсы вакцина//Пенициллин//грипке қарсы иммуноглобулин//грипке қарсы сарысу
***Қызылшадан кейін сауыққан адамдарда қалыптасады://
+қарқынды иммунитет//жиі рецидив болады//Иммунологиялық толеранттылық//бейспецификалық иммунитет//клеткалардың ареактивтілігі
***Бала бақшаға баратын бала қызылшамен ауырды. Қатынаста болған балаларды қорғау үшін қандай препарат тағайындалады?//қызылшаға қарсы иммуноглобулин//+қызылшаға қарсы вакцина//Иммуностимулятор//
Антибиотик//Ацикловир
***Перзентханада эпидемиолог қызылшаның індетін тіркеді.Шешесі жастайынан қызылшамен ауырған болса,балалары ауырмайды деген мәліметтер бар. Нәрестені иммуноглобулиндердің қай класы қорғайды?//IgA//+IgG//IgD//
IgЕ//
Igм***
2 жасар ер бала егу күнтізбесіне сәйкес уақытылы қызылшаға қарсы вакцина қабылдамады, қызылшамен науқастанған баламен қатынасты. Жіділ профилактика үшін балаға донордың γ-глобулині еңгізілді. Иммунитеттің қандай түрі дамиды?//табиғи//+Пассивті//Антитоксикалық//вакцинадан кейінгі//жергілікті
***Қызылшаға қарсы спецификалық профилактика міндетті егу жоспарына енгізілген. Қызылшаға қарсы қандай вакцина қолданылады?//Аттенуирленген (тірі)//+Инактивацияланған//Химиялық//Анатоксин//Антиидиотипті
***Қызылшадан сауығып келе жатқан балада шартты-патогенді бактериялар туындатқан пневмония дамыды. Бұл инфекцияның қандай түрі?//Реинфекция//+екіншілік инфекция//Суперинфекция//
Персистентті инфекция//Микст-инфекция
***Қызамықтың алдын алуына қандай тиімді вакциналар қолданылады?//+Рубивакс және Тримовакс//Сóлк вакцинасы//Л-16 (қызылша қоздырғыштың атиенуирленген штамы)//Л-3//Суббірліктік
***ДНК-геномды вирус қандай ауру тудырады?//+Аденовирустыинфекция//ЖИТС//Респираторлы-синцитиалды инфекция//Грипп//Парагрипп
***ДНК синтезін тежеу жолымен қандай вирустың репликациясына тағайындаған препарат кедергі жасайды?//+Аденовирус//Ортомиксовирус//Рабдовирус//Полиовирус//Тогавирус
***Вирусологиялық тексеріске кілегейлі қабаттың везикулалары жіберілді Жағындының микроскопиясында қандай өзгерістер анықталынады?//
+Пашен денешіктері//
Бабеш-Негри денешіктері//
Гварниери денешіктері//
Каудри денешіктері//
Синцитий.
***
5 жасар науқас баланы тексеру барысында «эпидемиялық паротит» клиникалық диагнозы қойылды. Осы ауру қандай жолмен жұқтырылады?//
+Ауа- тамшылы //
Трансмиссивті//
Жануар тістегенде//
фекалді-оралді//
парентералді
***
Науқас баланың тіл асты,жақ асты бездері қабынған. Вирусологиялық тексерісте паротит диагнозын растау үшін қандай патологиялық материал алынады?//
+Сілекей, нәжіс //
Нәжіс, сілекей//
Ірің, сілекей//
Биопсия//
Құсық массасы//
***
Оқу орындарында балалар мен жасөспірімдерге вирусттың алдын алу үшін сан-эпидемиологиялық станция алдын ала екпелер жүргізу қажет.Төменге көрсетілген преператтардың қайсысын иммундау үшін қолдануға болады?//
+Вакцина//
Адам иммуноглабулины//
Ремантадинмен//
Оксолинмен//
Интерферонмен
***
Жаңа туылған балалар бөлімшесінде әртүрлі вирустармен туындаған ЖРВИ жиілеп кетті. Оның таралуын алдын алу үшін интерферон тағайындалды. Оны қалай енгіземіз?//
+Тыныс жолына//
Теріастына//
Ингаляциялық//
Ауыз арқылы//
Бұлшық етке.
***
Вирусологиялық зертханада полиомелитпен түскен науқастан алынған материалдар зерттелді. Ол үшін врач-лаборант қандай қоректік ортаны қолданды?//
+ 199 ортасы//
Хэнкс ортасы//
Чистович ортасы//
Эрла ортасы//
Бұзау сарысуы
***
Көбею барысында вирустардың құрылымдық бөліктерінде, ақуыздар синтезі жүреді, өздігінен көбейеді. Бұлқандай көбею түрі? //
+дизъюнктивті//
репродуктивті//
лизогенді//
кенеттен//
рекомбинатициялық
***
Дәрігер науқасқа грипп профилатикасы үшін интерферон тағайындады. Әсер ету механизмін көрсетіңіз: //
+Трансляция инициациясын тосқауылдайды және вирусспецифика РНҚ бұзады//
Вирустардын жиналуын бұзады//
Вириондардың жасушадан шығуын тоқтатады//
Вирустың ашылуын тоқтатады//
Клетка рецепторларында вирус адсорбциясын ескертеді
***
ЖРВИ кезінде диагноз анықтау үшін экспресс-диагностика әдісі, осы әдіс зерттелетін материалдан вирустың антигендерін анықтау үшін қолданылады.Қандай серологиялық реакцияны қолданамыз? //
+Иммунофлуоресценция//
Агглютинация//
Опсонизация//
Преципитация//
Комплементті байланыстыру реакция
***
Аурудың басталуынан 2-3 апта ішінде қандай вирустың бөліндісін науқастың нәжісінен анықтауға болады?//+Полиомиелит вирусы//Тұмау вирусы//В вирусты гепатиті//Қызылша вирусы//Қызамық вирусы
***Лабораторияға полиомиелитпен ауыратын науқастың материалы жеткізілді. Вирусолог вирусты қалай бөліп ала алады? //Вирусты жасушалар ортасына себу арқылы //+Вирусты синтетикалық ортаға 199 себу арқылы //Вирусты дифференциальды-диагностикалық ортаға себу арқылы//Вирусты элективті ортаға себу арқылы //Вирусты селективті ортаға себу арқылы
***Вирусолог полиомиелиттің серологиялық диагностикасы арқылы аурудың жұп(парные) сарысуын зерттеді. Вирусолог бейтараптау реакциясын қою арқылы антигеннің сапасын анықтау үшін не қолдану қажет?// +Үш типті тірі вирусты//Вирустың комплемент байланыстырушы антигені//Формалинмен белсенсізденген антигендер//Гемагглютинин-антигендер//Ақуыз капсидінің вирустарының антигендері ***Дәрігер 5жастағы баланың ауырғанына бес күн болғанында мұрын жұтқыншақтың шырышты қабатынан және бадамша безінен полиомиелит ауруның қоздырғышын бөліп алды.Вирусолог қоздырғыштың серотипін анықтау үшін қандай реакцияны қолданды?//+ Цитопатиялық әсердегі бейтараптау реакциясын//Гемагглютинацияның тежелу реакциясын//Гемадсорбцияның тежелу реакциясын //Тура емес гемагглютинация реакциясын//Комплемент байланыстцру реакциясын***Полиомиелиттің арнайы алдын алуда қандай препарат қолданылады?//+ Аттенуацияланған(тірі) вакцинаны//АКДС вакцинасын//Анатоксин//Бактериофаг//Химиялық вакцинаны
***Полиомиелитке қарсы алғашқы вакцинация 3-айлық балаға Сэйбин вакцинасы жасалынады.Поствакцинальді иммунитетті қалыпқа келтіру үшін иммуноглобулиндердің қай класы қолданылмайды? //IgE//IgG//+IgА секреторлық//IgМ//IgА сарысулық
***8 жастағы қыз балада кенеттен температурасы көтерілді, тыныс алу жолдарында катаральді өзгерістер байқалды.Ауырудың 5-ші күні аяқтарының бұлшық еті салданды және оған тыныс алудың бұзылуы қосылды.Дәрігер жұлынында өлген нейрондардың айналасында нейроглиялардың пролиферациясын байқады.Бұл белілер қандай аурудың сипаттамасы болып табылады? +Полиомиелиттің//Қызамықтың//Дифтерияның//Менингококкемияның//Жәншаудың
***
Бала бақшада жаңа жыл мерекесінің қарсаңында эпидемиолог ішек инфекциясының бұрқ етуін анықтады.Бактериолог бактериологиялық зерттеу арқылы науқас нәжісінен патогенді бактерияны бөліп алмады.Вирусолог электронды микроскоп арқылы зерттелетін материалдан дөңгелек пішінді,айқын жиекті форманы байқады .Осы ауруға сәйкес келетін қоздырғышты атаңыз. //Ротавирус//Аденовирус//+Коксáки вирусы//Escherichiacoli//Proteusvulgaris
***
Вирусолог күшті диареямен үш күн бұрын ауырған 3 жастағы баланың нәжісінен иммунды әдіспен электронды микроскопта екі қабатты капсидтен тұратын және псевдоқабырғасы бар вирусты анықтады. Бұл ерекше морфология қандай вирусқа сәйкес келеді?//Ротавирусқа//+Коксáки вирусына//ЕСНО-вирусына6//Коронавирусына//Реовирусқа***Үндістанға барып келген науқасқа дәрігер «полиомиелит» деген болжамды диагноз қойды. Вирусолог диагнозды растау үшін қандай зерттеу жүргізуі қажет?//+ Нәжістен вирус бөліндісін және идентификациясын серологиялық зерттеуге жұпты қан сарысуын//Электронды микроскопияға нәжіске вирустың индикациясын//Микроскопияға қанды әдіс арқылы тамызу//Иммунофлуоресценция реакциясының көмегімен асқазанның жуған суын зерттеу//Қоздырғышты жинау үшін қоректік ортаға отырғызу
***Вирусологиялық лабороторияда «В вирусты коксаки инфекциясы» диагнозы расталды. Дәрігер 16 жастағы науқастан алынған материалды жолдады. Вирусолог вирусты анықтау үшін қандай зерттеу жүргізуі қажет?//+ Қоздырғышты жинау үшін перевиваемую дақылданған жасушаны (Нер-2, НеLa) пайдаланады//Зерттелетін материал Эндо ортасына егіледі //Зерттелетін материал қанды агарға егіледі//Зерттелетін материал ео пептпнды сорпаға егіледі//Қоздырғышты жинау үшін тауық эмбрионын пайдаланады
***Вирусолог энтеровирусты инфекцияның белгілері бар аурудан алынған материалдан әртүрлі серотипті Коксаки А вирусының антигені және ЕСНО инфекциясы бар құрамды штамм бөліп алды.Ақуызды капсидтердің алмасуы болған бір уақытта туыс вирустардың бір клеткада репродукциясы қандай процесс деп аталады?//+ Фенотипті араласу//Фенотипті маскирование//Двусторонняя комплементация//Интерференция//Генетикалық репрессия***Бала бақшада бірнеше күннің ішінде 5 бала ауырды.Балалар «полиомиелит» диагнозымен жатқызылды.Инфицирленген балалардағы механизді атаңыз. //+ Фекальді-оральді//Алиментарлы//
Қарым қатынас арқылы//Ауа-шаң арқылы//Трансмиссивті***Полиомиелиттің арнайы алдын алу үшін әртүрлі биологиялық препараттар қолданылуы мүмкін. Қандай препарат ішектің шырышты қабатында ұзақ жергілікті иммунитетті қалыптастырады?//+ Оральді вакцинация аттенуацияланған (тірі) вакинамен //Парентеральді вакцинация инактивтелген вакцинамен//Полиовирусты иммуноглобулинді оральді қабылдау//Парентеральді вакцинация аттенуацияланған (тірі) вакцинамен//Донор иммуноглобулинін парентеральді енгізу***«Энтеровирусты инфекция» деген болжамды диагнозбен науқас ауруханаға жатқызылды.Вирусолог қоздырғышты жинау үшін дақыл клеткасын пайдаланды. Дақыл клеткасында вирустың репродукциясын қалай анықтауға болады?//+ Вирустың дақыл клеткасына цитопатиялық әсері бойынша//Грам әдісі бойынша микропрепаратты бояу//Фазалы-контрастты микроскопияны пайдалану//Агглютинация рекциясының көмегімен//Флокуляция реакциясының көмегімен***Полиомиелитке қарсы қандай вакцинаны гуморальді және жергілікті иммунитетті қалыптастыру үшін қабылдау қажет? //+Аттенуацияланған (тірі) вакцинаны//Суббірліктік вакцинаны//Химиялық вакцинаны//Инактивтелген вакцинаны//Векторлы вакцинаны***
Полиомиелитке қарсы вакцинация 3 айлық кезде Сэбин вакцинасын қолдану арқылы жүргізіледі. Поствакцинальді иммунитеттің құрылуына иммуноглобулиндердің қай класы жауап бермейді?//
+Ig. E//
IgG//
IgAсекреторлық//
Ig.M//
IgA сарысулық.
***
Полиомиелиттің серологиялық диагностикасы үшін аурудың жұп сарысуы зерттелінеді. Вирусбейтараптаушы реакцияға антиген ретінде не қолданылуы тиіс?//
+Тірі вирустар//.
Вирустың комплемент байланыстырушы антигендері//Формалинмен белсенсізденген антигендер//Гемагглютинин-антигендер//Ақуыз капсидінің вирустарының антигендері
***
«В вирусты Коксаки инфекциясы» диагнозын растау мақсатында вирусологиялық лабороторияға 16 жастағы Н., науқастың материалы зерттеуге жолданды. Вирусты бөліп алу үшін не қолдану керек? //
+Перевимаемые жасуша дақылы (Нер-2, НеLa)//
Эндо ортасы//
Қанды агар//
Етпептонды сорпа//
Тауық эмбрионы
***
3 жастағы балада айқын білінетін 3 күн ауырлықпен болған диарея анықталды, иммунды әдіспен электронды микроскопта екі қабатты капсидтен тұратын және псевдоқабырғасы бар вирусты анықтады. Бұл ерекше морфология қандай вирусқа сәйкес келеді?//
+ротавирустар//
Коксаки-вирустар//
ЕСНО-вирустар/
коронавирустар//
реовирустар
Стафилококкты инфекцияға күдік болғанда, препаратты қандай әдіспен бояйды://
+Грамм//
Циль-Нильсена//
Ожешки//
Нейссера//
Бурри-Гинса
***
Дайын жағындыда стафилококк мынадай түрде болады://
+Грам оңжүзім шоғыры тәріздес кокктар//
Грам оң тізбектелген кокктар//
Грам теріс овоидты таяқшалар//
Грам теріс жұп кокктар//
Грам оң соңында метахроматикалық қосындылармен
***
Төменде көрсетілген қасиеттердің қайсысы стрептококктың морфологиялық ерекшеліктеріне тән://
Бұршақ пішінді//
Жағындыда жүзім тәрізді орналасу//
Ұсақ таяқшалар, тізбек түзушілер//
+жағындыда тізбек түрінде//
Ретсіз бөліну
***
Гонококктар жатады://
спирохеталарға//
вирустарға//
+бактерияларға//
риккетсияларға//
фагтарға
***
Менингококкты инфекция қоздырғышы қай туысқа жатады://
Branhamella//
Moraxella//
Acinetobacter//
+Neissеria//
Francisella
***
N.meningitidis морфологиялық қасиетіне тән://
Грам теріс таяқшалар//
Грам оң таяқшалар//
Грам оң спора түзуші таяқшалар//
+Грам теріс диплококктар//
Грам оң кокктар
***
Дайындалған жағындыда энтеробактериялар қандай көрініс береді://
+грам теріс таяқшалар//
Грам оң таяқшалар //
Грам оң кокктар//
Грам тері диплококктар//
Грам теріс коккобактериялар
***
Зәр жолының өрлемелі инфекциясын жиі туындататын бактерия://
Klebsiellapneumoniae//
Serraciamarcescens//
Citrobacterfreundii//
Enterobacter cloacae//
+Escherichia coli
***
Ішек таяқшасының морфологиясы://
ірі грампозитивті таяқша//
тізбектеле орналасқан таяқша//
спорасы ортасында орналасқан таяқша//
+грамнегативті соңы дөңгеленген таяқша//
организм мен қоректік ортада анық капсула түзеді
***
Эндо ортасында ішек таяқшасы колония түзеді://
көк-қара//
айналасындагемолизі бар//
жасыл-қоңырқай//
+күңгірт-қызыл металл жылтыр түстес//
түссіз, R-пішінді
***
Шигелланың морфологиясы://
+ұштары дөңгеленген грам теріс таяқшалар//
Перетрихтар болып табылады//
Ірі грам оң таяқшалар//
Ортада орналасқан спорасы бар//
Организмде капсула түзеді
***
Shigella flexneri Плоскиров ортасында колониялар түзеді://
боялған//
металды жылтыры бар қою-қызыл//
+түссіз//
Ақшыл-жасыл//
Түссіз кедір –бұдыр
***
Плоскирев ортасында шигелла Зонне қандай колониялар түзеді://
жасыл түстес//
күңгірт-қызыл металл жылтыр түстес//
+түссіз S-колониялар//
Өспейді//
қоңыр-жасыл түстес
***
Серологиялық қасиеттеріне қарай сальмонеллалардың жүйелілік кестесін ұсынған://
Эберт//
Пастер//
Шотмюллер//
+Кауфман және Уайт//
Кох
***
Кампилобактериоз қоздырғыштары қай туысқа жатады://
Actinomicetаеceae//
Brucellaceae//
+Spirillaceae//
Micrococcaceae//
Enterobacteriaceae
***
Тырысқақ қоздырғышының туыстығы://
+Vibrionaceae//
Brucellaceae//
Spirillaceae//
Micrococcaceae//
Enterobacteriaceae
***
Тырысқақ қоздырғышының антигендері://
+Соматикалық О-антиген//
Vi-антиген//
капсулалы//
протективті//
толық емес
***
Туберкулез бактерияларын бояу әдісі://
Бурри-Гинса//
+Циль-Нельсен//
Романовский-Гимзе//
Нейссер//
Здоровский
***
Mycobacterium bovis морфологиясы://
+полиморфты бактериялар//
Коккобактериялар//
Стрептобактериялар//
Шоқпар тәріздібактериялар//
Арқан тәрізді бактериялар
***
Патогенді туберкулез бактерияларының негізгі факторлары://
экзотоксиндер//
энтеротоксиндер//
капсулалар//
+кордфактор//
F-фактор
***
Алапес микобактериясы://
ланцтет пішінді кокк//
грам теріс//
тура,иілген таяқшалар//
+клетка ішінде шылы қорабы түрінде орналасқан//
сыртқы ортада спора түзеді
***
Алапес қоздырғышын атаңыз://
Mycobacterium avium//
+Mycobacterium leprae//
Mycobacterium tuberculosis//
Mycobacterium bovis//
Mycobacterium africanum
***
Mycobacterium tuberculosis-ті ашқан ғалым ://
Л.Пастер//
+Р.Кох//
А.Хансен//
Д.Ивановский//
Р.Галло
***
Левенштейн-Йенсен ортасында туберкулезді бактериялары қандай колония түзеді://
+R форма, құрғақ пигменттер//
S форма//
M-форма//
Қара,түзу шеттерімен//
S форма, құрғақ пигменттер
***
Газды гангренаның қоздырғышы://
+Clostridium perfringens//
Clostridium botulinum//
Clostridium intermedia//
Bacillus anthracis//
B. gracillis
***
Сіреспе қоздырғышы://
Clostridiumperfringens//
+Clostridiumtetanі//
Clostridiumbotulinum//
Clostridiumnucleatum//
Clostridiumintermedia
***
Клостридиялар жоғары бағанды агардың ең төменгі бөлігінде қандай колониялар түзеді://
Қара нүктелер//
Кристаллдар //
+Жасымық дәндер//
мақта түйіндер//
ұзын өрілген жіптер
***
Коринебактериялардың морфологиялық сипаттамасы://
Грам теріс кокктар//
Гарм теріс таяқшалар//
Эндоспорла грам оң таяқашалар//
+Волютин дәндері бар грам оң таяқшалар//
Иілген таяқшалар
***
Дифтерия қоздырғышы дақылдандырылады://
Етті-пептонды агарда//
Құрамында өті бар қоректік орталарда//
Эндо ортасында//
+Қанды-телліуритті агарда//
Саруызды-тұзды аграда
***
C.diphteria биоварлары - gravis және mitis бір-бірінен қалай ажыратылады://
Гемолиз түзетін қасиеті бойынша//
Антигендік қасиеттері бойынша//
Экзотоксин түзуі бойынша//
Морфологиялық қасиеттеріне қарай//
+Дақылдық және биохимиялық қасиеттері бойынша
***
Терминалді спорасы мар микроорганизм://
стафилококк//
риккетсия//
+сіреспе клостридиясы//
эшерихия//
микоплазма
***
Газды гангрена қоздырғыштары://
Clostridiumperfringens//
Clostridiumsepticum//
Clostridiumnovyi//
+аталғандардың барлығы//
Дұрыс жауап жоқ
***
Clostridium tetani сипаттамасы://
Грамтеріс таяқша//
Капсула түзеді//
Қоректік ортада өспейді//
+перитрихті талшықтары бар//
Энтеротоксин бөледі
***
Клиникалық материалдан бөлінген Clostridium perfringens микроскопта көрінеді://
ірі кокк тәрізді таяқшалар//
ірі грамтеріс таяқшалар//
ұсақ грамм оң таяқшалар//
капсуласы бар тармақталған клеткалар//
+крупные грамположительные палочки с выраженной капсулой
***
Облигатты анаэробты спора түзбейтін бактериялар қатарына кірмейді://
Bacteroides//
Fusobacterium//
Prevotella//
Peptococcus//
+Bacillus
***
Prevotellamelaninogenicaтұқымдасына кіреді://
Bacillасеае//
+Bacteroideceaе//
Actinomycetaceae//
Spirochaetaceae//
Veillonellaceae
***
Veillonellaceae тұқымдасы өкіліне жатпайтын қасиетті табыңыз://
облигатты анаэроб//
грамтеріс//
+спора түзеді//
Көмірсуларды ферменттемейді//
кокктар
***
Бруцеллалар жатады://
Вирустарға//
+бактерияларға//
Спирохеталарға//
Риккетсияларға//
Микоплазмаларға
***
Хеддльсон реакциясы ненің диагностикасында пайдаланылады://
+бруцеллез//
Іш сүзегі//
Дизентерия//
Тубереркулез//
Бөртпе сүзегі
***
Сібір күйдіргісі қандай туыстыққа жатады://
Brucellaceae//
Micrococcoceae//
Enterobacteriaceae//
+Bacillaceae//
Mycobacteriaceae
***
Сібір күйдіргі қоздырғышының дақылдық қасиеттеріне жатады://
Анаэробтар//
Қозғалғыш//
Қоректік орталарға талғамды//
+факультативті анаэробтар//
1% пептонды суда үлбір түзеді
***
Сібір күйдіргісі кезіндегі иммунитет://
+Тұрақты//
Тұрақсыз//
Кернеулі//
Стерильді емес//
Антивирустық
***
Оба қоздырғышы қандай тұқымдасқа жатады://
Shigella//
+Yersinia//
Klebsiella//
Legionella//
Borditella
***
Оба қоздырғышы қандай тұқымдастыққа жатады://
Brucellaceae//
Micrococcoceae//
+Enterobacteriaceae//
Lactobacillaceae//
Mycobacteriaceae
***
Оба қодырғышының бояуда ерекшелігі://
грам оң ұышқылға төзімді//
Нейссер әдісімен бояу кезінде полюстерінде волютин дәндері анықталады//
+грам теріс биполярлы боялған//
қарапайым анилинді бояулармен боялмайды//
Романовский-Гимзе әдісімен бояу кезінде бозғылт қызыл түске боялады
***
Обаның R-формалы колониясы неге ұқсайды://
Медузаның басына//
+Кестелі орамалға//
Қорғасын тамшыларына//
Арыстанның басына//
Қыртысты теріге
***
Сібір күйдіргісінің колониялары неге ұқсайды://
Кестелі орамалға//
Қорғасын тамшыларына//
Қатпарлы теріге//
Шық тамшыларна//
+Медузаның басына
***
Укол тәсілімен желатинге себінді жүргізгенде сібір күйдіргісіның қоздырғышы желатинді қандай күйде ыдыратады://
Дискілі//
Диффузды//
+Төңкерілген шырша//
Мамық//
Сталактит
***
Құрамында пенициллині бар ортада өскен сібір күйдіргі қоздырғышының жағындыда нені еске түсіреді://
Арыстанның басын//
Медузаның басын//
+Меруерт моншақтарын//
Шоқпар//
Шағала
***
Сібір күйдіргі қоздырғышы боялған препараттардағы көрінісі://
Теннис ракеткасы//
+Бамбукты таяқша//
Шоқпар//
Шағала//
Шырша
***
Сібір күйдіргі қоздырғышының морфологиясы бойынша://
Кокктар//
Вибриондар//
+Стрептобактериялар//
Спирохеталар//
Спириллалар
***
Бруцеллалар сипаттамасы://
Грам оң боялады//
Қозғалғыштығымен//
+ұсақ мөлшерімен//
Спора түзуімен//
Қоректік орталарға талғамсыз
***
Туляремия қоздырғышын алғаш рет бөліп алған://
Мечников//
Кох//
Борде//
Пастер//
+Мак-Кое және Чепин
***
Francisella tularensis қоздыратын ауру://
Дифтерия//
+Туляремия//
Бруцеллез//
Грипп//
Гонорея
***
Туляремия қоздырғышы қай туыстыққа жатады://
Bordetella//
Brucella//
+Francisella//
Streptococcus//
Staphylococcus
***
Туляремия қоздырғышын егжей-тегжей зерттеген ғалым://
+Мак-Кое және Х.Чепин//
Кох//
Пастер//
Э.Френсис//
Х.Штуц
***
Ауа-тамшылы жолмен жұққан сібір күйдіргісінде дамиды://
+инфекцияның өкпелік формасы//
Инфекцияның ішектік формасы//
Инфекцияның септикалық формасы//
Инфекцияның өкпелік формасы//
Инфекцияның генерализденген формасы//
***
Бруцеллез қоздырғышын алғаш бөліп алған және зерттеген ғалым://
Мечников//
Кох//
+Брюс//
Борде//
Пастер
***
Риккетсиялар қай әдіспен жақсы боялады://
+Здродовский//
Бурри-Гинс//
Ожешко//
Нейссер//
Циль-Нельсен
***
Провачек риккетсиялары қай тұқымдасқа жатады://
Spirochaeсeae//
+Rickettsiaceae//
Enterobacteriaceae//
Lactobacillaceae//
Mycobacteriaceae
***
Риккетсиялар қоздырмайды://
+Лайм ауруын//
марсель қызбасын//
волын қызбасы//
бөртпе сүзегі//
цуцугамуши бөртпесі
***
Музер риккетсиясы қоздырады://
Эпидемиялық бөртпе сүзегі//
+Эндемиялық бөртпе сүзегі//
Q-қызбасын//
Марсель қызбасы//
Волын қызбасы
***
Эпидемиялық бөртпе сүзегін алғаш рет анықтаған://
Кох//
Пастер//
+Риккетсия және Провачек//
Мечников//
Стокс және Чейн
***
Эндемиялық бөртпе сүзегін алғаш рет анықтаған://
+Музер//
Пастер//
Мечников//
Стокс//
Провачек
***
П.Ф.Здродовский бойынша риккетсиялар 4 морфологиялық типтерге ие. Бөртпе сүзегі қоздырғышына тән емес сипаттаманы табыңыз://
Ұсақ ұнтақты кокктар//
Жұп дәнді таяқшалар//
+Көпдәнді грам оң ұзын таяқшалар//
Екі дәнді созылыңқы//
Көпдәнді жіптәрізділер
***
Қайталама сүзек қоздырғышы қай туысқа жатады://
+Borrellia//
Pasteurella//
Bordetella//
Streptococcus//
Brucella
***
Қайталама сүзек қандай тұқымдасқа жатады://
Enterobacteriaceae//
Lactobacillaceae//
Corynebacteriaceae//
Mycobacteriaceae//
+Spirochetaeсeae
***
Borrelia reccurentis-тің морфологиялық сипаттамасы://
Грам теріс таяқша бактериялар//
грам оң иілген бактериялар//
грам теріс коккты бактериялар//
+грам теріс иілген бактериялар//
грам оң таяқша бактериялар
***
Романовский-Гимзе әдісі бойыншаборрелиялар боялады://
Қызыл түске//
Бозғылт-қызыл түске//
Цитоплазмадағы көк қосындылармен сары түске//
+Көк-күлгін түске//
Орталықта орналасқан қызыл споралармен көк түске
***
Treponema pallidum жатады://
Бактерияларға//
+Спирохеталарға//
Вирустарға//
Қарапайымдыларға//
Риккетсияларға
***
Бозғылт спирохета қоздыратын ауру://
гонорея//
көкжөтел//
+мерез//
тұмау//
дифтерия
***
Mycoplasma pneumonia қоректік орталарда неге ұқсайды://
+«қуырылған жұмыртқаға»//
«тоқылған сүлгіге»//
«қыртысты теріге»//
«медузаның басына»//
«төңкерілген шыршаға»
***
Вирустар мен микоплазмаларға ортақ белгі://
+Бактериалы сүзгіден өтеді//
Жасанды қоректік ортада өспейді//
Жасуша ішілік паразиттер//
Жасушалық құрылымы жоқ//
Бірдей өлшемді
***
Брилль-Цинссерауруы - бұл://
Бөртпе сүзегі//
+Бөрпе сүзегі (рецидив)//
Дизентерия//
қайталама сүзек//
Q-қызба
***
Хламидиялар мен вирустарға ортақ нәрсе://
Бактериады сүзгілен өтеді//
+Жасанды қоректік ортада өспейді//
Грам теріс//
Жасушалық құрылымы жоқ//
Бірдей өлшемді
***
Орнитоз қоздырғышы://
Legіonella pneumophіla//
Mycoplasma pneumonіae//
Staphуlococcus aureus//
Candіdaalbіcans//
+Chlamуdіapsіttacі
***
Микробиологиядағы негізгі таксономиялык бірлік://
+ түр//
туыстық//
тұқымдас//
қатар//
класс
***
Жағынды-препаратты дайындау және оны микроскоппен көру қандай әдіске жатады://
молекулалық-генетикалық//
биологиялық//
серологиялық//
аллергиялық//
+бактериоскопиялық
***
Прокариоттық жасушаның айрықша белгісі://
митохондриясы бар//
мейоз жолымен көбейеді//
ядросы бар//
+ядролық субстанцисы бар (нуклеоид)//
рибосоманың көлемі 80S
***
Диплококтар жағындыда орналасады://
біpеулеп//
+жұптасып//
пакет, тюк түрінде//
тізбектеліп//
жүзім дәндері түрінде
***
Тетракоктар жағындыда орналасады://
біpеулеп//
+төртеулеп//
пакет, тюк түрінде//
тізбектеліп//
жүзім дәндері түрінде
***
Талшыктардың атқаратын қызметі://
+қозғалу//
қоректену//
адгезивтік//
көбеюге қатысады//
энергетикалық
***
Пилидің атқаратын қызметі://
+адгезивтік//
қозғалу//
қоректену//
энергетикалық//
тыныс алуға қатысады
***
Спораны түзеді://
хламидиялар//
+бациллалар//
коктар//
риккетсиялар//
вирустар
***
Риккетсиялардың морфологиялық қасиеті://
спиральді иілген қозғалғыш бактериялар//
ірі спора түзетін таяқшалар//
+полиморфты ұсақ грамнегативті бактериялар//
ұзын бұтақты грампозитивті бактериялар//
тізбектеліп орналасқан грампозитивті коктар
***
Сыртқы ортада бактерия спораларының сақталу ұзақтығы://
бірнеше сағат//
бірнеше минут//
+бірнеше жыл//
бірнеше тәулік//
бірнеше апта
***
Микробиологиядағы Пастердің еңбегі://
вирустарды ашты//
+пастеризацияны ашты//
туберкулез қоздырғышын ашты//
тәжірибе жүзінде мерез қоздырғышын ашты//
тырысқақ қоздырғышын ашты
***
Кейбір бактериялар қолайсыз жағдайда түзеді://
протопластар//
цисталар//
капсулалар//
+споралар//
сферопластар
***
Бактериялардың адгезия мен коньюгация процестеріне қатысатын органелласы://
+кірпікшелер//
капсула//
талшықтар//
споралар//
мезосомалар
***
Рибосома – бұл://
қоректік заттың қоры//
цитоплазмалық мембрананың туындысы//
+белок синтезінің орталығы//
түрді сақтауға қажет//
жасушаны қолайсыз сыртқы әсерлерден қорғайды
***
Талшықтардың қызметі://
жасушаны қолайсыз сыртқы әсерлерден қорғайды//
бактерияларға белгілі пішін береді//
+қозғалысты қамтамасыз етеді//
еріген заттарды жасушаға тасымалдайды//
жасушалар бөлінуіне қатысады
***
Спирохетаның пішіні://
шар тәрізді//
жіпше тәрізді//
таяқша тәрізді//
конус тәрізді//
+иілген
***
Тізбектеліп орналасқан коктар://
сарциналар//
микрококтар//
+стрептококтар//
стафилококтар//
бациллалар
***
Бактериялардың спора түзуінің маңызы://
көбеюге қабілеті//
+сыртқы ортада сақталу қабілеті//
қоректенуге қатысады//
қозғалуға қабілеті//
адам организмін қорғау қабілеті
***
Жүзім тәрізді орналасқан коктар://
стрептококтар//
+стафилококтар//
сарциналар//
бациллалар//
микрококтар
***
Хламидиялар мен риккетсиялардың басқа бактериялардан айырмашылығы://
жасуша қабырғасы болмайды//
олар оттегісі бар ортада көбейе алмайды//
қолайсыз жағдайларда споралар түзеді//
адамдарда жұқпалы ауруларды туындатпайды//
+жасушаішілік паразиттер болып табылады//
***
Медициналық микробиология нені зерттейді://
+патогенді және шартты патогенді микроорганизмдерді//
фитопатогенді микроорганизмдерді//
фотобактерияларды//
өсімдіктерді//
гельминттерді
***
Бактериялар жататын патшалық://
+ Procaryotae//
Eucaryotae//
Vira//
Enterobacteriacеae//
Nocardia
***
Грампозитивті бактериялар қандай түске боялады://
жасыл//
қоңыр//
сары//
+көк//
қызыл
***
Бактериялар өлшемі қандай бірлікте өлшенеді://
нанометрмен//
+микрометрмен//
миллиметрмен//
ангстреммен//
сантиметрмен
***
Жағындыны қандай мақсатпен бекітеді://
капсуланы анықтау үшін//
талшықты анықтау үшін//
жағындыны түссіздендіру үшін//
спораны анықтау үшін//
+бактерияны заттық шынығы бекіту үшін
***
Бактериялардың негізгі таксономиялық бояу әдісі://
Нейссер//
+ Грам//
Морозов//
Леффлер//
Бурри-Гинс
***
Таза дақыл дегеніміз://
+бір түрге жататын микроорганизмдер жиынтығы//
әр түрге жататын микроорганизмдер жиынтығы//
бір туыстыққа жататын микроорганизмдер жиынтығы//
әр түрге жататын микроорганизмдер жиынтығы//
грамнегативті микроорганизмдер жиынтығы
***
Термостатты қолданады://
+ микроорганизмдерді өсіруге//
зертханалық ыдыстарды стерилдеуге//
хирургиялық саймандарды стерилдеуге//
қоректік орталарды стерилдеуге//
бактерияның спора түзуін күшейтуге
***
Стафилококтар Грам бойынша боялады://
+көк түс//
қызыл түс//
сары түс//
жасыл түс//
сарғыш түс
***
Прокариоттың эукариоттан айырмашылығы://
хромосома жиынтығы диплоидты//
+рибосома органелласы бар//
жасуша қабырғасы белокты-липидті//
көлемі миллиметрмен өлшенеді//
ядролық қабықшасы бар
***
Прокариоттық жасушаның эукариоттық жасушадан ерекшеліктерінің бірі://
+көптеген жасушаішілік органеллалардың болмауы//
рибосоманың болмауы//
жасушаішілік қосындылардың болмауы//
ЦПМ-ның болмауы//
жасуша қабырғасының болуы
***
Бактерияның қозғалғыштығын анықтайтын әдіс://
+"ілінген" тамшы//
бекітілген жағынды//
агарда дақылдандыру//
пассивті гемагглютинация реакциясы//
иммундыферментті анализ
***
Жарық микроскоптың құрылымында ажыратылады://
динамикалық жүйе//
+оптикалық жүйе//
тіркеуші жүйе//
бақылаушы жүйе//
люминесцентті жүйе
***
Жағынды-препаратта коктардың орналасуы байланысты://
коктар өлшеміне//
талшықтардың саны мен орналасуына//
+әртүрлі кеңістікте бөлінуіне//
капсула түзу ерекшелігіне//
конъюгация процесіне
***
Микрококтар жағындыда орналасады://
+біpеулеп//
жұптасып//
пакет, тюк түрінде//
тізбектеліп//
жүзім дәндері түрінде
***
Сарциналар жағындыда орналасады://
біpеулеп//
жұптасып//
+пакет, тюк түрінде//
тізбектеліп//
жүзім дәндері түрінде
***
Цитоплазмалық мембрананың негізгі қызметі://
бактерияға арнайы пішін береді//
+жасушаға қоректік заттарды тасымалдайды//
мезосомаларды түзбейді//
жасушаны қорғайды//
тыныс алу тізбегі жоқ
***
Бактерияның негізгі пішіндері://
+шар тәрізді, таяқша тәрізді, иілген//
конус тәрізді, иілген, куб тәрізді//
оқ тәрізді, жіпше тәрізді, куб тәрізді//
таяқша тәрізді, иілген, куб тәрізді//
шар тәрізді, жіпше тәрізді, куб тәрізді
***
Бактериялардың талшықтарын анықтайтын әдіс://
Нейссер//
Грам//
+Леффлер//
Бурри-Гинс//
қарапайым бояу әдістері
***
Спора түзетін микроорганизм://
дизентерия//
туберкулез//
бруцелла//
туляремия//
+клостридия
***
***
Бацилла спорасының маңызы://
+микроорганизмді қолайсыз әсерлерден қорғайды//
бактерияның көбеюіне қатысады//
қолайсыз жағдайда түрді сақтамайды//
бактерияның ерекше тіршілік формасы//
қоректік затты жинақтау
***
Жасушалық қабырғасы жоқ бактериялар:
хламидиялар//
риккетсиялар//
спирохеталар//
актиномицеттер//
+микоплазмалар
***
Прокариоттың эукариоттан айырмашылығы://
+хромосома жиынтығы гаплоидты//
барлық органелла бар//
жасуша қабырғасы белокты-липидті//
көлемі миллиметрмен өлшенеді//
ядролық қабықшасы бар
***
Бактерияның жасуша қабырғасының сипаттамасы:
+құрамында күрделі биополимер - пептидогликан бар//
құрамында холестерин бар//
құрамында хитин бар//
билипидті қабаттан құралған//
бөлек белоктық суббірліктер - капсомерлерден құралған***
Бактериялық жасушаның қай құрылымы сезімтал тіндер беткейіне жабысуға (адгезияға) жауап береді://
нуклеоид//
+пили//
цитоплазмалық мембрана//
плазмида//
талшық
***
Пеpитрихтар сипаттамасы: //
жалғыз полярлы талшық//
жекелеген талшықтардың полярлы орналасуы//
талшықтар шоғырының полярлы орналасуы//
+талшықтар жасушаның барлық беткейінде//
коньюгациялық пили
***
Терминальды спора түзетін микроорганизм://
стафилококк//
риккетсия//
+сіреспе таяқшасы//
ішек таяқшасы//
микоплазма
***
Procaryotae патшалығына жатады://
+микоплазма//
қарапайымдылар//
ДНҚ геномды вирустар//
микроскоптық саңырауқұлақтар//
РНҚ геномды вирустар
***
Туберкулезбен ауыратын науқастың қақырығынан жасалған жағындыда аздап иілген қызыл таяқшалар және көк түсті басқа микроорганизмдер анықталған. Бояу әдісін атаңыз://
Грам//
Нейссер//
Бурри-Гинс//
Романовский-Гимзе//
+Циль-Нильсен
***
Микроорганизмдердің қышқылға төзімділігі байланысты://
нуклеин қышқылының болуымен//
+жасуша қабырғасында май-балауыз заттардың болуымен//
полисахаридті капсуланың болуымен//
цитоплазмадағы жасушаішілік қосындылардың болуымен//
көмірсулардың болуымен
***
Жасуша қабырғасындағы айырмашылықты анықтауда қолданатын бояу әдісі: //
Нейссер//
+Грам//
Ожешко//
Бурри-Гинс//
Романовский-Гимзе
***
Грам бойынша бояу әдісінде бекітілген жағындыға генцианкүлгін сүзгі қағазы қойылды, Люголь ерітіндісі тамызылды, әрі қарай://
жағындыны кептіру//
сумен жуу//
+спиртпен түссіздендіру//
Пфейффер фуксинін тамызу//
микроскоптан қарау
***
Микробтар дақылынан жасалған жағындыны бекіту жүргізіледі://
+от жалынында//
Никифоров қоспасында//
ацетонмен//
метилен спиртінде//
тұз қышқылында
***
Саңырауқұлақтар құрылысындағы негізгі құрылымдық компонент://
+мицелий//
капсула//
органелла//
талшықтар//
волютин дәні
***
Бактериялар морфологиясы дегеніміз://
+көлемі, пішіні, өзара орналасу сипаты//
анилинді бояғыштармен боялу қабілеті//
қоректік ортада өсу ерекшелігі//
ауа құрамына қатынасы//
көмірсуларды ыдырату қабілеті
***
Циль-Нильсен әдісімен бояу анықтайды://
спораны//
капсуланы//
волютин дәнін//
+ қышқылға төзімді бактерияны//
жасуша қабырғасын
***
Спирохетаның морфологиялық ерекшелігі://
қабықшасы болады//
+бактерияның иілген пішініне жатады//
қалыптасқан ядросы бар//
волютин дәні бар//
фибриллалары жоқ
***
Саңырауқұлақтар жатады://
прокариотқа//
+эукариотқа//
бактерияға//
қарапайымдыларға//
вирусқа
***
Трепонеманың орамдары://
1-3//
3-8//
+8-12//
12-18//
18-25
***
Трепонемалар Романовский-Гимзе бойынша боялады://
қызыл түске//
+бозғылт-қызғылт түске//
көгілдір түске//
көк-күлгін түске//
көк қосындылары бар сары түске
***
Спирохеталар жатады://
саңырауқұлақтарға//
қарапайымдарға//
+бактерияларға//
вирустарға//
приондарға
***
Саңырауқұлақтардағы мицелидің көлденең аралығы аталады://
гиф//
+септа//
конидия//
стеригма//
спорангия
***
Микроорганизмдердің қышқылға төзімділігі байланысты://
нуклеин қышқылының болуымен//
капсуланың болуымен//
+ май-балауыз заттардың болуымен//
цитоплазмалық мембрананың болуымен//
көмірсулардың болуымен
***
Қышқылға төзімді бактериялар://
гемофиль таяқшасы//
ішсүзек таяқшасы//
стафилококтар//
+туберкулез таяқшасы//
риккетсиялар
***
Иммерсиялық микроскоп ерекшелігі: //
конденсоры түсірілген//
бүйір жарықты қолдану//
объектив 40 үлкейткішін қолдану//
толығымен жабық диаграмма//
+иммерсиялық майды қолдану
***
Боялған бактериялар морфологиясын зерттеуде қолданады://
фазалы-контрастылы микроскопия әдісін//
люминесцентті микроскопты//
+иммерсиялық объективті//
құрғақ объективті//
қара күңгірт өрісті
***
Спирохеталардың қозғалғыштығы байланысты://
талшықтарына//
+осьтік жіпшеге//
түкшелерге//
фимбрияға//
пилиге
***
Қаннан, ағза таңбаларынан жасалған жағындыны бекіту жүргізіледі://
от жалынында//
+Никифоров қоспасында//
ацетонмен//
метилен спиртінде//
тұз қышқылында
***
Күрделі бояу әдістерін қолдану арқылы зерттейді://
+ бактерия жасушасының құрылымын//
тотығу-тотықсыздану ферменттерін//
бактерияның генетикалық материалын//
бактериялардың қорғаныш механизмдерін
бактериялардың биохимиялық қасиетін
***
Қара күңгірт микроскоп көмегімен анықтайды://
волютин дәнін//
спораны//
капсуланы//
+талшықты//
нуклеоидты
***
Бактерияларды тірі жағдайда зерттеу әдісі://
Нейссер//
қарапайым бояу//
+"ілінген тамшы"//
Бурри//
электрондық микроскопия
***
Қарапайым әдіспен боялған нативті жағындыда пакет тәрізді орналасқан дөңгелек жасушалар анықталды. Морфологиялық формасын атаңыз://
стафилококк//
микрококк//
тетракокк//
+сарцина//
диплококк
***
Қарапайым әдіспен боялған нативті жағындыда тізбектеліп орналасқан таяқша тәрізді жасушалар анықталды. Морфологиялық формасын атаңыз://
+стрептобактериялар//
бұтақталған//
ілмек тәрізді//
коккобактериялар//
диплобактериялар
***
Прокариот цитоплазмасында болатын органелла://
эндоплазматикалық тор//
+рибосома//
жасушалық орталық//
митохондрия //
лизосома
***
Грам әдісін қолдану мақсаты://
+грамнегативті бактериялар мен грампозитивті бактериялардың ерекшеліктерін анықтау//
талшықтарды тауып қозғалғыштығын анықтау//
протопластар, сферопластар, L-пішінді бактерияларды анықтау//
науқас материалынан вирустарды анықтау//
саңырауқұлақтар идентификациясын анықтау
***
Жасуша қабырғасының қызметі://
+ қорғаныштық//
энергетикалық//
зат алмасу//
тыныс алуға қатысады//
көбеюге қатысады
***
Грам бойынша бояу әдісінде бекітілген жағындыға генцианкүлгін сүзгі қағазы қойылды, әрі қарай://
+люголь ерітіндісін тамызу//
сумен жуу//
спиртпен түссіздендіру//
Пфейффер фуксинін тамызу//
микроскоптан қарау
***
Грам бойынша бояуда қолданылатын реактив://
+генцианкүлгін//
сутегі тотығы//
везувин//
азур-эозин//
метилен көгі
***
Нуклеоид - бұл://
+екі жіпшелі ДНҚ молекуласы//
рибосомалардың шоғырлануы//
ақпараттық РНҚ//
бір жіпшелі ДНҚ молекуласы//
фрагменттелген РНҚ
***
Микроб жасушасының қосындысы://
рибосома//
+гликоген грануласы//
вакуоль//
мезосома//
нуклеопротеид
***
Хламидиялар Грам әдісі бойынша қандай бояуға боялады://
көк//
жасыл//
түссіз//
+қызыл//
қара
***
Қарапайым бояу әдісін таңдаңыз://
Грам әдісі//
Циль-Нильсен әдісі//
+фуксинмен//
Бурри-Гинс әдісі//
Романовский-Гимзе әдісі
***
Көгерткіш саңырауқұлақтардың бұтақталған жіпшелері аталады://
мицелия//
+гиф//
друз//
конидия//
спорангия//
***
Медициналық микробиологияның даму тарихының кезеңі://
гистологиялық//
патологоанатомиялық//
нанотехнологиялық//
+молекулалық-генетикалық//
биохимиялық
***
Медициналық микробиологияның міндеттерінің бірі://
мұнай өнімдерін тазарту үшін микроорганизмдерді бөліп алу//
жануарлардың ішек микрофлорасын зерттеу//
гендік-модификацияланған тағам өнімдерін алу//
+бактериялардың антибиотиктерге төзімділіктерін жою//
ірі қара малдарға вакцина жасау
***
Медициналық микробиологияның зерттеу әдістеріне жатады://
химиялық зерттеу әдісі//
физиологиялық зерттеу әдісі//
патологиялық зерттеу әдісі//
+аллергиялық зерттеу әдісі//
биотехнологиялық зерттеу әдісі
***
Прокариот патшалығының бөлімдері://
гетеротрофтар және автотрофтар//
аэробтар және анаэробтар//
лактозонегативтілер және лактозопозитивтілер//
+фотобактериялар және скотобактериялар//
эукариоттар және вирустар
***
Ricketsia класына жатады://
ішек таяқшасы және стафилококк//
+хламидия және риккетсия//
риккетсия және саңырауқұлақ//
тек вирустар//
риккетсиялар және спирохеталар//
***
Риккетсиялар спора түзеді ме://
адам организмінде түзеді//
қоршаған ортада түзеді//
қоректік ортада түзеді//
+түзбейді//
анаэробты жағдайда түзеді
***
Хламидиялардың тіршілік ету түрлері://
грампозитивтілер және грамнегативтілер//
қатаң аэробтар және факультативті анаэробтар//
+ретикулярлы және элементарлы денешіктер//
гетеротрофтар және автотрофтар//
таяқша тәрізділер және иілгендер
***
Боррелияның морфологиялық пішіні://
шар тәрізді//
+иілген//
таяқша тәрізді//
гантель тәрізді//
кубты
***
Вирустардың негізгі ерекшелігі://
+ ДНҚ немесе РНҚ болуы//
ДНҚ және РНҚ болуы //
көлемі микронмен өлшенеді//
жасанды қоректік орталарда өседі//
жасушалық құрылысы бар
***
Вирионның сипаттамасы://
+ нуклеокапсидтің болуы//
хроматинді субстанцияның болуы//
митохондрияның болуы//
жасушаішілік қосындының болуы//
гликоген грануласы мен крахмалдың болуы
***
Вирион дегеніміз://
жасуша геномындағы вирусты нуклеин қышқылы//
вирустардың жиналуы//
+вирустың жасушадан тыс формасы//
вирустың таза дақылы//
жасушаішілік қосындылар
***
Бактерияның вирусын (фагтарды) ашқан ғалым://
Кох//
Пастер//
Мечников//
Зильберт//
+Д,Эррель
***
Вирустың негізгі құрылымдық компоненттері://
рецепторлар және капсула//
+нуклеин қышқылы және капсид//
талшық және нуклейн қышқылы//
спора және суперкапсид//
нуклейн қышқылы және рибосома
***
Вирустар суперкапсидінің құрамы://
+липопротеид, гликопротеид//
белок, пептидогликан//
капсид, тейхой қышқылы//
капсомер, полисахарид//
липопротеид, рибосома
***
Суперкапсид дегеніміз://
полисахаридті немесе полипептидті капсула//
+вирустардың сыртқы қабықшасы//
цитоплазмалық мембрана//
белокты-липидті мембрана//
ДНҚ немесе РНҚ қабықшасы
***
Вирустарды 2 топқа бөлу негізделген://
+ нуклеин қышқылы типіне//
морфологиясына//
физиологиясына//
биохимиялық қасиеттеріне//
құрылысына.
***
Д.И.Ивановскийдің ғылыми жаңалығы://
алғашқы микроскопты жасады//
+вирустарды ашты//
бактериологиялық әдісті ашты//
бактерияның таза дақылын алды//
антибиотиктерді ашты
***
Вирустардың капсомерлер симметриясының типі://
көп қырлы//
+кубты//
сфералы//
призматикалық//
дұрыс емес пішінді
***
Вирустардың капсомерлер симметриясының типі://
цилиндрлі//
+спиральды//
сфералы//
призматикалық//
циркулярлы
***
Бактериологиялық әдісті (таза дақылды бөлу) алғаш рет қолданған://
Л.Пастер//
+Р.Кох//
И.И.Мечников//
А.ван-Левенгук//
К.Эберт
***
Сарыуызды-тұзды агарда бөліп алады://
стрептококты//
энтеробактерияны//
+стафилококты//
микобактерияны//
риккетсияны
***
Сахаролитикалық белсенділік анықталады://
+Гисс//
висмут-сульфит агарда//
қан агарында//
қан-теллуритті агарда//
сарысулы агарда
***
Дифференциальды-диагностикалық орта://
желатин қосылған//
қан агары//
сарыуызды-тұзды агар//
+Эндо ортасы//
сарысулы агар
***
Дифференциальды-диагностикалық орта://
желатин қосылған//
қан агары//
сарыуызды-тұзды агар//
+Плоскирев ортасы//
сарысулы агар
***
Элективті орта://
қан агары//
+ сарыуызды-тұзды агар//
сарысулы агар
Эндо ортасы//
Вильсон-Блер ортасы
***
Автотрофтар сипаттамасы://
органикалық заттарды минералға дейін ыдыратады//
метотрофты және паратрофтыларға бөлінеді//
органогендерді органикалық қосылыстардан сіңіреді//
органикалық көміртегі құрамды қосылыстарды қолданады//
+ көміртегі құрамды компоненттер мен СО2 синтездейді
***
СО2 көміртегі көзі ретінде://
гетерофильдер үшін//
+автотрофтар үшін//
фототрофтар үшін//
хемотрофтар үшін//
метотрофтар үшін
***
Күн сәулесінің энергиясын қолданады://
гетеротрофтар//
автотрофтар//
+фототрофтар//
хемотрофтар//
метотрофтар
***
Тотығу-тотықсыздану реакциялар нәтижесіндегі энергияны қолданатындар: //
гетеротрофтар//
автотрофтар//
фототрофтар//
+хемотрофтар//
метотрофтар
***
Жасушаға концентрация градиенті бойынша коректік заттардың тасымалдануы ненің көмегімен өтеді://
+пассивті диффузияның//
жеңілдетілген диффузияның//
белсенді тасымалдың//
транслокацияның//
осмостың
***
Жасушаға концентрация градиентіне қарсы коректік заттардың тасымалдануы ненің көмегімен өтеді://
пассивті диффузияның//
жеңілдетілген диффузияның//
+ белсенді тасымалдың//
транслокацияның//
осмостың
***
Жасушаға концентрация градиенті бойынша пермеазаның қатысуымен коректік заттардың тасымалдануы ненің көмегімен өтеді://
пассивті диффузияның//
+ жеңілдетілген диффузияның//
белсенді тасымалдың//
транслокацияның//
осмостың
***
Жасуша ішінде қызмет ететін ферменттер://
+эндоферменттер//
экзоферменттер//
изоферменттер//
оксидоредуктаза//
лиаза//
***
Сыртқы қоршаған ортаға бөлінетін ферменттер://
эндоферменттер//
+экзоферменттер//
лиазалар//
лигазалар//
гидролазалар
***
Микроорганизмдер жасушасында тұрақты концентрацияда кездесетін ферменттер://
эндоферменттер//
экзоферменттер//
+конститутивті//
индуцибельді//
трансферазалар
***
Концентрациясы субстраттың болуына тәуелді ферменттер://
эндоферменттер//
экзоферменттер//
конститутивті//
+индуцибельді//
трансферазалар
***
Сахаролитикалық ферменттерге субстрат бола алады://
липидтер//
+көмірсулар//
белоктар//
сутегі тотығы//
аминқышқылыдар
***
Дифференциальды-диагностикалық орталарды таңдаңыз://
+Эндо және Гисс//
ЕПА және қан агары//
Рапоппорт және глицеринді орта//
Плоскирев және сілтілі агар//
Ру және сарысу агары//
***
Негізгі орталарды таңдаңыз://
Эндо және Гисс//
+ЕПА және ЕПС//
Рапоппорт және глицеринді орта//
Плоскирев және сілтілі агар//
Ру және сарысу агары//
***
Аэробты микроорганизмдер://
+ оттегіні бос күйінде қабылдайды//
заттардың ыдырауы барысында оттегі жоқ жерден энергия алады//
оттегіге индифферентті//
молекулалық азотты кажет етеді//
көмір қышқыл газын жоғары концентрацияда қажет етеді (СО2)***
Анаэробты микроорганизмдер://
оттегіні бос күйінде қабылдайды//
+заттардың ыдырауы барысында оттегі жоқ жерден энергия алады//
оттегіге индифферентті//
оттегіні төмен концентрацияда қажет етеді//
көмір қышқыл газын жоғары концентрацияда қажет етеді (СО2)***
Микроаэрофильді микроорганизмдер://
оттегіні бос күйінде қабылдайды//
заттардың ыдырауы барысында оттегі жоқ жерден энергия алады//
оттегіге индифферентті//
+оттегіні төмен концентрацияда қажет етеді//
көмір қышқыл газын жоғары концентрацияда қажет етеді (СО2)***
Тыныс алу типі бойынша бөлінбейтін бактериялар://
облигатты аэробтар//
микроаэрофильдер//
облигатты анаэробтар//
+хемоорганотрофтар//
факультативті анаэробтар
***
Облигатты анаэробтар://
+вегетативті формалары оттегі бар жерде жойылады//
цитохромдары бар//
оттегі әсерінен жасушаны жоятын Н2О2 пайда болады//
каталаза түзеді//
глюкозаны CO2 және Н2О дейін ыдыратады//
***
Селективті орталар://
+белгілі бактериялары бөліп алуға мүмкіндік береді, басқа бактериялардың өсуін басады//
бактериялардың бір түрін басқасынан биохимиялық белсенділігі бойынша ажыратады//
әртүрлі бактериялар түрлерінің өсуіне мүмкіндік береді //
ауксотрофты бактериялар түрлерін бөліп алу үшін қолданады//
прототорфты бактерияларды бөліп алу үшін қолданады
***
Психрофильдер үшін оптимальды температура://
+1 С°- 5 С°//
20 С° -25 С°//
36,6 С° - 37,0 С°//
55 С°- 65 С°//
-35 С° - 45 С°
***
Энергия көзі ретінде жарық пен бейорганикалық заттардың көміртегін қолданатын микроорганизмдер://
хемоавтотрофтар//
фотогетеротрофтар//
хемогетеротрофтар//
+фотоавтотрофтар//
хемоорганоторофтар
***
Энтеробактерияларды бөлу үшін қолданылатын дифференциалды-диагностикалық орталар жиынтығы://
қан агары, сарыуызды-тұзды агар, сарысу агары//
ет пептонды агар, қантты сорпа, Левин ортасы//
Эндо, Плоскирев, висмут-сульфит агар//
сілтілі агар, өт сорпасы, селенитті сорпа//
Ру, Леффлер орталары және сарысу агары
***
Аутотрофтар сипатталады://
органикалық заттарды минералдарға дейін ыдыратуға қабілетті//
энергия көзі ретінде күн сәулесін қолданады//
тотығу-тотықсыздану реакцияларының энергияларын қолданады//
көміртегі көзі ретінде дайын органикалық қосылыстарды талап етеді//
+көміртегінің жалғыз көзі ретінде көмірқышқыл газын қолданады
***
Бактериялардың катаболизм процесі://
энергияны жинақтайтын күрделі органикалық заттар синтезі //
энергияны бөлетін қарапайым бейорганикалық заттар синтезі//
+энергияны босататын күрделі органикалық заттардың ыдырауы//
оттегі болмағанда өсу факторларының синтезі//
энергияны жинақтайтын бейорганикалық заттардың ыдырауы
***
Дифференциальды-диагностикалық қоректік орталар: //
белгілі бактериялары бөліп алуға мүмкіндік береді, басқа бактериялардың өсуін басады//
+бактериялардың бір түрін басқасынан биохимиялық белсенділігі бойынша ажыратады//
әртүрлі бактериялар түрлерінің өсуіне мүмкіндік береді //
ауксотрофты бактериялар түрлерін бөліп алу үшін қолданады//
прототорфты бактерияларды бөліп алу үшін қолданады
***
Жасушаға концентрация градиентіне қарсы коректік заттардың тасымалдануы нәтижесінде бактериялық жасуша ішінде өзгеріске ұшыраған тасымалдаушы молекула аталады://
пассивті диффузия//
женілдетілген диффузия//
+радикалдар транслокациясы//
белсенді тасымал//
эндоцитоз
***
Бактериялардың негізгі көбею тәсілі://
+бинарлы бөліну//
спора түзілу//
митоз//
мейоз//
фрагментация
***
Бактерияның өсу факторына жатады://
күкірт қышқылы//
натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісі//
оттегінің жоғары концентрациясы//
бояғыштар//
+пуринді, пиримидинді негіздер
***
Температураға қатысты бактериялар тобына жатқызады://
автотрофтарды//
+термофильдерді//
анаэробтарды//
микроаэрофильдерді//
паразиттерді
***
Температураға қатысты бактериялар тобына жатады://
автотрофтар//
ауксотрофтар//
эукариоттар//
паразиттер//
+мезофильдер
***
Бактериялардың анаболизм процесі://
+энергияны жинақтайтын күрделі органикалық заттар синтезі//
энергияны бөлетін қарапайым бейорганикалық заттар синтезі//
энергияны жинақтайтын күрделі бейорганикалық заттар синтезі//
бактериялар қоректенуінде ыдырау өнімдерін бөлу//
оттегі болмағанда өсу факторларының синтезі
***
Облигатты анаэроб://
бруцеллез қоздырғышы//
дифтерия қоздырғышы//
скарлатина қоздырғышы//
+ботулизм қоздырғышы//
оба қоздырғышы
***
Қоректік орталарға қойылатын талаптарға жатады://
+қоректік орталар стерилді болуы керек//
қоректік орталар тұз құрамы бойынша гипотоникалық болуы керек//
қоректік орталардың құрамында тек минералды заттар болуы керек//
қоректік орталар құрамында тек органикалық заттар болуы керек//
қоректік орталарда су болмауы керек
***
Қоректік орталарға қойылатын талаптарға жатады://
қоректік орталар стерилді болмауы керек//
+қоректік орталар тұз құрамы бойынша изотоникалық болуы керек//
қоректік орталардың құрамында тек минералды заттар болуы керек//
қоректік орталар құрамында тек органикалық заттар болуы керек//
қоректік орталарда су болмауы керек
***
Бактерияның өсу факторы дегеніміз://
+бактерияның өсуін жылдамдататын химиялық заттар//
бактерияның өсуін жылдамдататын физикалық заттар//
бактерияның өсуін жылдамдататын бактериофагтар//
бактерияның өсуін жылдамдататын көгерткіш саңырауқұлақтар//
бактерияның өсуін жылдамдататын адам гормондары
***
Бактерияның өсу факторына жатады://
күкірт қышқылы//
натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісі//
+витаминдер//
оттегінің жоғары концентрациясы//
антибиотиктер
***
Облигатты анаэробтар://
+оттегі болғанда жойылады//
бос оттегіні қажет етеді//
супероксиддисмутаза ферментіне ие//
каталазаны түзеді//
ет-пептонды агарда өседі
***
Бактериялардың тыныс алу типтері://
+ аэробты және анаэробты//
химиялық және физикалық//
химиялық және биологиялық//
тотығу және тотықсыздану//
физикалық және биологиялық
***
Факультативті анаэробтар өседі://
+оттегісі бар ортада да жоқ ортада да//
тек оттегісі бар ортада//
оттегісі жоқ ортада//
инертті газ қосылған ортада//
көмірқышқылды газ қосылған ортада
***
Бактериялардың көбеюі жүреді://
ұзына бойы бөлінумен//
+көлденең изоморфты бөлінумен//
бүршіктенумен//
экзоспорамен//
фильтрлі форманың пайда болуымен
***
Анаэробтарды өсіретін қоректік орта://
ЕПА//
ЕПС//
Гисс ортасы//
сілтілі агар//
+Китта-Тароцци ортасы
***
Бактериялардың дақылдық қасиеттері://
+қоректік ортада өсу сипаты//
боялуға қабілеті//
биохимиялық белсенділігі//
антигендік құрамы//
бактериялық жасуша пішіні
***
Анаэробтар://
өсу үшін оттегі қажет//
қарапайым қоректік орталарда өседі//
грамнегативті//
+бос оттегінің болмауын қажет етеді//
өсу үшін СО2 қажет
***
Бактериологиялық зерттеу әдісі, бұл://
+таза дақылды бөліп алу//
жағынды дайындау//
жануарға жұқтыру//
вакцина дайындау//
иммунды статусты анықтау
***
Колония дегеніміз://
капсула түзу//
микроорганизмдердің патогендік факторы//
бактериялық жасуша өлшемінің ұлғаюы//
спора түзу//
+бір микроб жасушасының тығыз қоректік ортада жинақталуы
***
Көптеген патогенді бактерияларды өсіруге қажетті оптимальды температура://
+ 370//
200//
520//
00//
460
***
Қатаң анаэробтарды өсірудің химиялық әдісінде қолданады://
тотықтырғыш ферменттерді//
тотықсыздандыру ферменттерін//
+оттегіні жұтушыларды//
аэробты бактериялар дақылын//
орташа бактериофагтарды
***
Облигатты анаэробтарды өсіру кезінде анаэростатты толтырады://
СО2//
СО//
+инертті газдармен//
NО2//
SО2
***
Дифференциальды-диагностикалық орта://
желатин қосылған//
қан агары//
сарыуызды-тұзды агар//
+Левин ортасы//
сарысулы агар
***
Физиологиялық белгілер сипатталады://
+тотығу және пластикалық метаболизм типтерімен//
бактерияның пішіні және құрылымымен//
бактерияның өсу ерекшелігімен//
колониялар морфологиясымен//
молекулалық-биологиялық белгілермен
***
Бактерияның таксономиялық белгісі://
+дақылдық//
химиялық//
физикалық//
механикалық//
физико-механикалық
***
Азотбекітуші бактериялар://
+ ауадан атмосфералық азотты сіңіреді//
күкірт бактериялар//
темір бактериялар//
клетчатканы ыдырататын бактериялар//
шіріткіш бактериялар
***
Фагтардың табиғатта таралуы://
+барлық жерде//
тек адам организмінде//
тек топырақта//
тек суда//
тек ауада
***
Бактериялардың зат алмасуында жүретін процесстер://
энергетикалық және транкрипция//
конструктивті және трансляция//
+энергетикалық және конструктивті//
транскрипция және трансляция//
репликация және трансдукция
***
Қан агарын дайындау үшін қажет://
қан сарысуы//
+қан//
глюкоза//
пептон//
қан плазмасы
***
Вирион өлшенеді://
+нанометрмен//
миллиметрмен//
сантиметрмен//
ангстреммен//
микрометрмен
***
Бактерия жасушасын лизиске ұшырататын бактериофаг аталады://
типтіспецификалық//
орташа//
топтыспецификалық//
+вирулентті//
түрлікспецификалық
***
Бактериялар пигментінің қызметі://
+тыныс алу процесіне қатысады//
генетикалық ақпараттар алмасуына қатысады//
қоршаған ортада спора түзілуге қатысады//
радиациядан қорғайды//
химиопрепараттардан қорғайды
***
Өсу факторларын қажет ететін микроорганизмдер://
гетеротрофтар//
+ауксотрофтар//
прототрофтар//
автотрофтар//
паразиттер
***
Өсу факторларын қажет етпейтін микроорганизмдер://
гетеротрофтар//
ауксотрофтар//
+прототрофтар//
автотрофтар//
паразиттер
***
Бактериялардың біркомпонентті ферменттерінің құрамы://
белок және кофермент//
белок және көмірсу//
белок және липид//
+белок//
белок және пептидогликан
***
Бактериялардың екікомпонентті ферменттерінің құрамы://
+белок және кофермент//
белок және липополисахарид//
белок және ДНҚ//
белок//
белок және пептидогликан
***
Бактериологиялық зертхана аэробты бактериялардың таза дақылын бөліп алып нақты жауапты береді://
2 күні//
+4 күні//
3 күні//
5 күні//
7 күні
***
Бактериологиялық зертхана анаэробты бактериялардың таза дақылын бөліп алып нақты жауапты береді://
2 күні//
4 күні//
3 күні//
+5 күні//
7 күні
***
Таза дақыл дегеніміз://
екі түрге жататын бактериялар жиынтығы//
бір тұқымдасқа жататын бактериялар жиынтығы//
әр түрге жататын бактериялар жиынтығы//
+бір түрге жататын бактериялар жиынтығы//
бір туыстыққа жататын бактериялар жиынтығы
***
Бактерия пигментінің қызметі://
+УК-сәуледен қорғау//
жоғары температурадан қорғау//
төмен температурадан қорғау //
радиациядан қорғау//
антибиотиктерден қорғау
***
Өсу факторын өздері синтездейтін бактериялар://
+прототрофтар//
ауксотрофтар//
гетеротрофтар//
микроаэрофильдер//
сапрофиттер
***
Қоректік ортада өсу факторының болуын қажет ететін бактериялар://
прототрофтар//
+ауксотрофтар//
гетеротрофтар//
паразиттер//
автотрофтар
***
Қатаң анаэробтарды өсіру әдістеріне жатады://
физикалық, химиялық, радиациялық//
гистологиялық, химиялық, биологиялық//
терапевтикалық, профилактикалық, радиациялық//
+ физикалық, химиялық, биологиялық//
инновациялық, биохимиялық, табиғи
***
Қоректік орталар шығу тегі бойынша бөлінеді://
+табиғи, жасанды//
отандық, шетелдік//
универсалды, арнайы//
стерильді, стерильді емес//
сұйық, тығыз
***
Вирустарды дақылдандырады://
Эндо ортасында//
Левин ортасында //
Плоскирев ортасында //
+тауық ұрығында//
сарыуызды агарда
***
Бактериофагтың көбею сатылары://
+ адсорбция - ену - репродукция - шығу//
ену - адсорбция - репродукция - шығу//
репродукция - ену - адсорбция - шығу//
ену - репродукция - адсорбция - шығу //
адсорбция - репродукция - ену - шығу
***
"Адсорбция" терминінің мағынасы://
вирустың жасушада шешінуі//
+вирусты бөлшектің жасушаға бекітілуі//
вирусты компоненттердің жиналуы//
жасушаға ену//
вирусты бөлшектің жасушадан шығуы
***
Бактериофагтардың сипаттамасы://
әртүрлі нуклейн қышқылынан тұрады//
+абсолютті жасушаішілік паразитизм тән//
жасушалық құрылымы бар//
табиғаты бактериялық//
жасушаішілік қосындылары бар
***
Фагтардың химиялық құрамы://
мукополисахарид//
+ДНҚ және белок//
кальций тұздары//
микол қышқылы//
полисахарид
***
Фагтың бактериялық жасушаға адсорбциялануына көмектеседі://
+рецепторлар//
белоктар//
нуклеин қышқылы//
полисахаридтер//
цитоплазмалық мембрана
***
Лизогенді бактерияның профагы://
+бактериялық жасуша хромосомасына енеді//
лизиске ұшыратады//
қосынды болып табылады//
дақылды фаготиптеу үшін қажет//
хромосомалар жиынтығы
***
Фагтар жататын микроорганизмдер тобы://
бактерия//
риккетсия//
спирохета//
актиномицет//
+вирус
***
Фагтардың нақты анықтамасын беріңіз://
вирустарды жоятын бактериялар//
бактерияларды жоятын бактериялар //
эукариоттық жасушаны жоятын бактериялар //
+бактериялардың вирустары, паразиттері//
эукариоттық жасушаның вирустары, паразиттері
***
Фагтардың көпшілігінің пішіні://
иілген//
спираль тәрізді//
+сперматозоид тәрізді//
таяқша тәрізді//
жіпше тәрізді
***
Фагтар көбейеді://
жасанды қоректік орталарда//
+ микроорганизмдердің сезімтал жасушаларында//
тауық ұрығында//
жасуша дақылында//
зертханалық жануар организмінде
***
Фагтардың адсорбциясы жүретін жасушаның құрылымы://
+жасуша қабырғасының рецепторлары//
цитоплазмалық мембрана//
вирустар суперкапсиді//
талшықтар//
генетикалық аппарат
***
Бактериялық жасушаға енеді://
фагтың барлық құрылымдық элементтері//
+ фагты нуклеин қышқылы//
фаг басының капсидті белогы//
фаг өсіндісінің капсидті белогы//
фагтардың лизоцим ферменті
***
Фагтың әсер ету спецификалығына байланысты бөледі://
орташа//
вирулентті//
+ типтіспецификалық//
профагтар//
ДНҚ-геномды фагтар
***
Жіктелуі бойынша бактериофагтар бөлінеді://
шар тәрізді және таяқша тәрізді//
патогенді және патогенді емес//
Грампозитивті және грамнегативті//
+вирулентті және орташа//
қозғалатын және қозғалмайтын
***
Бактериофагтар бактерияларға жабысады://
талшығымен//
капсуласымен//
фаг басындағы рецепторлармен//
+фаг өсіндісіндегі рецепторлармен//
жасуша қабырғасындағы рецепторлармен
***
Фагтардың тығыз қоректік ортада өсуі://
дөңгелек, тегіс колониялар//
дөңгелек, кедір-бұдыр колониялар//
+«стерильді» дақ түрінде//
дұрыс емес пішінді, дөңес//
құрғақ және әжімді колониялар
***
Фагтардың сұйық қоректік ортада өсуі://
орта лайланады//
+орта мөлдірленеді//
тұнба түзеді//
ортаның беткейінде қабық болады//
орта көк түске боялады
***
Бактериофагтарды анықтаудың сандық әдісі://
Грам//
Здродовский//
Кастеллани//
Зимницкий//
+Аппельман
***
Бактериофагтарды анықтаудың сандық әдісі://
Грам//
Здродовский//
Кастеллани//
+Грациа
Зимницкий//
***
Бактериофагтарды медицинада қолдану мақсаты://
+бактериялық инфекциялардың алдын алу үшін//
эксперименттер жасау үшін//
балалар денсаулығын жақсарту үшін//
тұқымқуалайтын аурулардың алдын алу үшін//
вирусты инфекциялардың алдын алу үшін
***
Лизогенді конверсия дегеніміз://
адам организмінде бактериофагтар қасиеттерінің өзгеруі//
+орташа фаг геномының әсерінен бактериялар қасиеттерінің өзгеруі//
қоршаған ортада бактериофагтар қасиеттерінің өзгеруі //
бактериофагтың вирулентті қасиетінің күшеюі//
бактериофагтар мен бактериялық жасуша рецепторларының өзара байланысының бұзылуы
***
Вирустардың цитопатикалық әсері://
+тіндік дақыл жасушасының патологиялық өзгерістері мен жойылуы//
вирус әсерінен тауық ұрығы тіршілігінің бұзылуы//
вирус әсерінен зертханалық жануарлардың өлуі//
химиопрепараттар әсерінен вирустардың жойылуы//
вирустар өсуінің күшеюі
***
Тауық ұрығында вирустың болуын анықтайтын әдіс://
агглютинация реакциясы //
көмірсулар ферментациясы//
тұну реакциясы//
центрифугалау//
+ гемагглютинация реакциясы
***
Бактериофаг құрылысы://
басы, капсула, спора//
мойны, өсіндісі, қосынды//
басы, цитоплазма, жасуша қабырғасы//
+басы, мойны, өсіндісі//
басы, талшықтар, ядро
***
Вирустар құрылысын зерттеуге болады://
жарық микроскоппен//
+электрондық микроскоппен//
фазалы-контрастылы микроскоппен//
люминесцентті микроскоппен//
күңгірттелген микроскоппен
***
Вирустың жасушамен өзара байланысуының продуктивті түрінің аяқталуы://
зақымдалмаған жасушаның пайда болуы//
нуклеин қышқылының жасуша геномына интеграциясы//
тыныштықтағы жағдайға өту//
+жасушаның лизисімен жүретін вирустық ұрпақтың пайда болуы//
жасушада жасушаішілік қосындының пайда болуы
***
Жасушаның беткейіне вирустың адсорбция үрдісі қамтамасыз етіледі://
жасуша ферментінің әсерінен//
вирусты қабықшамен//
+жасуша мен вирустың спецификалық рецепторлары әсерінен//
жасушаның тасымалдау ақуыздарының (пермеаз) қатысуымен//
спецификалық вирусты құрылым – пилилердің әсерінен
***
«Виропексис» терминінің мағынасы://
+вирусты бөлшектің жасушаға эндоцитоз нәтижесінде енуі//
вирусты және жасушалы мембрананың бірігуі//
жасушада вирустың шешінуі (капсидтен босауы)//
жасуша цитоплазмасында вирусты компоненттердің жиналуы//
ферменттің қатысуымен жасушаға бекітілуі
***
Провирус бұл://
вирусты бөлшекке интеграцияланған ДНҚ жасушасының фрагменті//
+жасуша геномына интеграцияланған ДНҚ вирусы//
вирустың жасушадан тыс формасы//
абортивті инфекция нәтижесінде түзілетін ақаулы вирусты бөлшек//
вирустың ақуыз-түзілістері
***
Вирусологиялық әдістің кезеңдері://
анализ, идентификация, ликвидация//
дақылдандыру, жануарларға сынама жасау, анализ//
индикация, дақылдандыру, емдеу//
+ дақылдандыру, индикация, идентификация//
жануарларға сынама жасау, емдеу, анализ
***
Вирустар капсидінің қызметі://
зат тасымалдауға қатысады//
зат алмасуға қатысады//
қозғалғыштықты қамтамасыз етеді//
фагоцитозға кедергі келтіреді//
+генетикалық материалды қорғайды
***
Вирустарды дақылдандыруға қажетті тіндік дақыл дегеніміз://
+адам мен жануарлардың ұрықтан немесе ісіктен алынған жасушалары//
тіндері бар ет-пептонды агар//
тіндері бар ет-пептонды сорпа//
адамнан алынған биопсиялық материал//
жануарлардың ұрықтан немесе ісіктен алынған өлі жасушалары
***
Диагностикалық бактериофагтар қолданылатын реакция://
фагты агглютинация//
фагты преципитация//
+фаголизис//
флоккуляция//
флюоресценция реакциясы
***
Диагностикалық бактериофагтар қолданылатын реакция://
фагты агглютинация//
флюоресценция реакциясы
бактерияларды бейтараптау реакциясы//
фагтарды бейтараптау реакциясы//
+фаготиптеу реакциясы
***
Бактерия жасушасына қатысты бактериофагтар спецификалығы қамтамасыз етіледі://
+фагтардың рецепторымен//
фагтардың симметрия типтерімен//
нуклеин қышқылының типтерімен//
фагтардың қоректену типтерімен//
фагтардың тыныс алу типтерімен
***

Приложенные файлы

  • docx 26448322
    Размер файла: 339 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий