Тема 1_Засади фінменеджменту_2013


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Тема 1Засади фінансового менеджменту в банку Карчева Г.Т. Основна література 1. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых послуг / Джозеф Синки мл.; Пер. с англ. – М.; Альпина Бизнес Букс, 2007.- 1018 с.2. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – 3-ге вид., доп. І перероб – К. КНЕУ, 2012. – 338c. 3. Грудзевич У.Я. , Пшик Б.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 191 с. 4.Карчева Г.Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України /НАН України ; - К., 2012.- 532 с.5. Банківські ризики: теорія і практика управління: Монографія / Л.О.Примостка, О.В. Лисенок, О.О. Чуб та ін. К.: КНЕУ, 2008.- 456 с. Домашнє завдання № 1 Підготувати презентацію по темі “Стратегічне управління та планування в банку” з таких питань:сутність стратегічного управління та стратегічного менеджменту в банку;методи стратегічного аналізу діяльності банку;відмінності між місією, стратегічною метою та стратегіями банку;особливості стратегічного, тактичного та оперативного планування в банку;етапи процесу планування; Домашнє завдання № 2 Підготувати тему “Управління прибутковістю банку”Підготувати фінансову звітність по закріпленому банку на квартальні дати – 4 таблиці (активи, зобов’язання, капітал, фінансовий результат) у форматі Excel за період з 01.01.2007 року по 01.01.2013 рСфомувати динаміку щомісячного прибутку за 2012 р. План лекції Предмет, мета та завдання дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку», її зв’язок з іншими дисциплінамиМенеджмент як система управління банком: суб’єкти, об’єкти, принципи і напрями фінансового менеджменту у банкуНапрями банківського менеджменту: фінансовий та організаційний;Основні функції і цикл фінансового менеджменту у банкуУправління банком в умовах економічної кризи. Основні завдання навчальної дисципліни: розкрити сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту банку;охарактеризувати особливості організаційної побудови та системи управління банком;визначити роль планування в системі управління банком та розкрити його методологію;навчити студентів використовувати інструменти управління активами, пасивами, ризиками, ліквідністю та прибутковістю банку;формування системного підходу у використанні інструментів управління банком. Предмет дисципліни – це відносини, пов’язані з: акумулюванням і розміщенням коштів;підтриманням на достатньому рівні ліквідності та платоспроможності банку;забезпеченням оптимального рівня прибутковості та ризику в банку. Фінансовий менеджмент в банку Фінансовий менеджмент в банку – це підсистема менеджменту, яка передбачає управління грошовими потоками, цілеспрямований вплив на операції банку шляхом використання таких інструментів як аналіз, планування, регулювання і контроль Основна мета фінансового менеджменту Основна мета фінансового менеджменту – максимізація ринкової вартості банку, що передбачає отримання стабільного прибутку, зростання обсягів активно-пасивних операцій банку, допустимі ризики в діяльності банку, інституційний розвиток банку.Менеджери банку мають забезпечити надійність банку шляхом розв’язання протиріччя у досягненні таких конфліктних цілій: «одержання оптимального прибутку – підтримання на достатньому рівні ліквідності – мінімізація ризиків» (“магічний трикутник цілей” Основні завдання фінансового менеджменту: розроблення обгрунтованої концепції та планів розвитку банку, які б забезпечували ефективне функціонування і стабільний розвиток банку шляхом підтримання ліквідності і капіталізації банку на достатньому рівні, забезпечення прибуткової діяльності і мінімізації ризиків, зміцнення конкурентної позиції банку;-здійснення ефективного управління банком, направленого на забезпечення досягнення поставлених функціональних цілей, реалізації концепції розвитку;проведення комплексного аналізу активів і пасивів, внутрішнього і зовнішнього середовища, ризиків у діяльності банків з метою упередження виникнення проблемних ситуацій в банках; Управління кадровим потенціалом Організація систем безпеки Організація систем контролю ОрганізаційнийОрганізація та управління колективом, створення організаційних структур і систем забезпечення діяльності банку Управління ліквідністю та резервами Управління прибутковістю Управління банківськими ризиками Управління власним капіталом Управління активами і зобов’язаннями Банківський менеджмент ФінансовийУправління фінансовими процесами, що перебувають у компетенції банку Управління процесом планування Управління інформаційними технологіями Об’єктами фінансового менеджменту банку є: фінансові результати: доходи, витрати, прибуток;ліквідність та фінансові ризики;капітал банку, активні та пасивні операції; продуктовий ряд, комісійно-посередницькі операції;податки і т.д. Суб’єкт управління Суб’єкт управління – це комплекс підрозділів банку і відповідальні посадові особи , які мають право ухвалювати управлінські рішення і несуть відповідальність за ефективність здійснюваного процесу управління банком. Це члени правлінні і спостережних рад банків, аналітичні служби, планування, казначейство, служби контролю та ін.. Основні функції фінансового менеджменту: фінансовий аналіз;фінансове планування;регулювання;фінансовий контроль. Оцінка макроекономічної ситуації та її вплив на діяльність банків України Аналіз динаміки та структури активів Аналіз банківських ризиків Аналіз доходів, витрат і прибутковості Аналіз динаміки, структури та якості кредитного портфеля Комплексний аналіз діяльності банку Аналіз дотримання економічних нормативів Аналіз динаміки, структури та стабільності зобов`язань банку Аналіз рівня капіталізації банку Технологія проведення фінансового аналізу діяльності банків включає такі етапи: попередній;аналітичний;заключний (інтерпретаційний);перспективний аналіз.Кожний з етапів фінансового аналізу включає горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний аналіз. Фінансове планування -розроблення стратегічного плану розвитку банку на строк більше 3 років;-розроблення бізнес-плану на строк до 1 року;- складання кошторису доходів і витрат на найближчий рік;- розроблення прогнозного балансу ресурсів і вкладень, розрахунок прогнозних фінансових результатів, складання плану руху капіталу, плану банківських операцій, плану розробки і впровадження нових банківських продуктів на надання послуг;- розрахунок прогнозних показників і обов’язкових нормативів;розроблення програми фінансового оздоровлення (у разі необхідності) Програма фінансового оздоровлення 1. Програма фінансового оздоровлення банку передбачає систему заходів окремого банку, спрямованих на поліпшення його фінансового стану (ліквідності, платоспроможності, достатності капіталу, структури активів, дохідності, рентабельності тощо), а також на усунення порушень, що призвели до скрутного фінансового стану банку. 2. Програма фінансового оздоровлення банку в обов'язковому порядку має містити: 2.1. Аналіз причин, унаслідок яких погіршилися фінансовий стан і платоспроможність банку. 2.2. Прогнозні показники діяльності банку (капітал банку, резерви, економічні нормативи, доходи, прибуток тощо), яких передбачається досягнути після виконання заходів фінансового оздоровлення із щомісячною розбивкою. 2.3. Конкретні заходи (залежно від умов, за яких відбулося погіршення фінансового стану), спрямовані на покращання фінансового стану банку, із зазначенням строків їх виконання та розрахунок економічного ефекту від упровадження кожного заходу Кошторис доходів і витрат Кошторис доходів і витрат складається зі щомісячною розбивкою в розрізі філій. Запланований рівень витрат на поточний квартал має визначатися з урахуванням фактичних витрат за попередній квартал та динаміки співвідношення доходів і витрат і не передбачати випереджувального зростання витрат порівняно з доходами. Функція регулювання (оперативне управління) включає такі напрями: удосконалення організаційної структури банку;розробку нових і удосконалення діючих інструктивних методичних матеріалів, процедур прийняття рішень, що дають змогу підвищувати якість управління банківською діяльністю;коригування цілей, пріоритетів і методів здійснення банківської політики відповідно до ситуації, що склалася;прийняття конкретних заходів щодо обмеження обсягів ризиків за окремими напрямами діяльності банку;визначення заходів щодо удосконалення кадрової політики, системи вивчення персоналу, організації внутрішньобанківського контролю. Фінансове регулювання Оперативне управління рентабельністю діяльності банку;Оперативне управління грошовими потоками та підтримання ліквідності банку;Оперативне управління фінансовими ризиками банку. Функція контролю Функція контролю полягає в перевірці виконання прийнятих рішень та інформування про певні відхилення. (це процес забезпечення реалізації поставлених цілей). Основними характеристиками контролю є: своєчасність, гнучкість, економічність. Фінансовий контроль за дотриманням обов’язкових економічних нормативів та лімітів валютної позиції;показників ліквідності, рентабельності, якості активів та стабільності ресурсної бази банків, фінансових ризиків тощо;Планових завдань, що відображають необхідні обсяги та ефективність операцій Етапи аналізу розвитку банківської кризи: Визначення характеристик найбільш небезпечного стану банкуВизначення чинників, які призводять до цих станівРозробка сценаріїв розвитку ситуації та можливих стратегій подолання кризових явищ Основні завдання менеджменту в умовах кризи: -зберегти ефективно діючий банк організаційно та технологічно;- не допустити втрати платоспроможності банком;- не допустити втрати клієнтури банку, відтоку коштів клієнтів;- втримати на достатньому рівні ліквідність, платоспроможність, рівень капіталізації, показники ефективності;- забезпечити своєчасне повернення кредитів. Дякую за увагу Київ - 2010

Приложенные файлы

  • ppt 26448312
    Размер файла: 85 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий