жауап


1.Есептерді декомпозициялау — 1) есепті құрамды бөліктерге жіктеу; күрделі мәселелерді немесе құрылғыны (жүйені) күрделілігі шамалы бірқатар мәселерге немесе құрылғыларға (ішкі жүйелерге) бөлшектеу әдісі жөне оларды тізбектей шешу немесе модификациялау; 2) өңдеу объектісін (есеп, программа, жүйе мөліметтері) құрамды бөліктерге жіктеу. Жүйелік талдау мәселелерінің бірі болып табылады. Программалар үшін декомпозицияның келесі деңгейлерін анықтайды: версия, компонент, модуль, процедура, программа, макрокоманда.
2.Экстремумның қажетті шартты - 1. Бір айнымалды y=f(x) функциясының х0 нүктесінде экстремумы бар болуы үшін f'(х)-тің осы нүктеде нөлге тең болуы немесе туындының болмауы қажетті шарт; 2. Көп айнымалды u = f(х1, х2,...,хn) функциясының (х10, х20,...,х0n) нүктесінде экстремумы бар болуы үшін осы нүктеде функцияның барлық дербес туындыларының нөлге тең болуы:

немесе кейбір туындылырының бар болмауы қажетті шарт.
z  f (x, y) функциясының шартты экстремумы деп осы
функцияның, х және у айнымалыларының (x, y)  0 теңдеуімен байланысты
болған жағдайдағы экстремум мәнін айтады. Мұндағы (x, y)  0 теңдеуі
байланыс теңдеуі деп аталады.
Шартты экстремумды табу үшін Лагранж функциясы деп аталатын
u(x, y)  f (x, y)  (x, y) функциясының экстремумын табу жеткілікті, мұндағы
 - анықталмаған тұрақты көбейткіш.Лагранж функциясының экстремумының бар болуының қажетті шарты:
(4.30)
Осы үш теңдеуден тұратын жүйеден x, y және  мәндерін табуға болады.D тұйық облысында z  f (x, y) функцияның ең үлкен М және ең кіші m
мәндерін табу үшін:
а) D облысының ішінде жатқан барлық станционарлық нүктелерді тауып,
осы нүктелердегі функцияның мәндерін есептеу керек (бұл нүктелердеэкстремум мәндерінің болуын не болмауын тексерудің қажеті жоқ);
б) D облысының шекарасында функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерінтабу керек;
в) барлық табылған мәндердің ең кішісін (бұл ең кіші мән) және ең үлкенін
(бұл ең үлкен мән) таңдап аламыз.

Приложенные файлы

  • docx 26448308
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий