барлық жауап -300


Пән: «Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәнді оқыту әдістемесі пәнінің тест сұрақтары»
1. Дене тәрбиесінің мақсаты
(!) дене сапасына, адамгершілікті жетілдіру арқылы еңбекке және Отанды қорғауға дайындау
(?) халықтың дене шынығуын жетілдіру
(?) денсаулықтық, тәрбиелік, білімдік, жоспарларды шешу
(?) дене тәрбиесі білімін жеткізу
(?) денсаулықты нығайту, дамуы
2. Жинақталған әлеуметтік тәжірбиені, соның ішінде еңбек құралдарын жасау және қолдану, биологиялықтан тыс механизмдер қажет болған. Сол механизмге не жатады?
(!) тәрбие;
(?) қатынасу;
(?) дене тәрбиесі;
(?) дене шынықтыру;
(?) спорт;
3. Қазіргі таңда оқушылардың дене тәрбиесі мақсаты- не болып табылады?
(!) денсаулығы мықты, рухани байлығы игерген, моралы таза, отанды қорғауға және ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды адамдарды тәрбиелеп қалыптастыру;
(?) еңбек құралын дайындау және оны қолданудағы жинақталған тәжірбиені беру
(?) адамның өзінің денесін дамытып өзгерту жолындағы қызметтік нәтижесі және осы жолдағы процесс;
(?) бір қозғалыс біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға, осы саладағы арнаулы білімдермен қаруландыру;
(?) оқушылардың жеке мәдениетін қалыптастыру
4. Дене тәрбиесінің қолданбалы-мақсатты түрі ретіндегі нәтижесі болып табылатын ұғым не ?
(!) шынығу даярлығы;
(?) дене тәрбиесі;
(?) спорт;
(?) дене мәдениеті;
(?) дене дамуы;
5. Негізгі дене қасиеттері
(!) күш, төзімділік, ептілік, икемділік, жылдамдық
(?) күш, күштік жылдамдық, шапшаңдық
(?) икемділік, жылдамдық, шапшаңдық, күштік
(?) шыдамдылық, икемділік, күш, жылдамдық
(?) күштік жылдамдық, шапшаңдық, икемділік
6. Қабылдайтын білім мен үйрететін жаттығудың қолданбалы бағасын оқушының түсінуіне көз жеткізу керек» деген анықтама қандай оқыту қағидалардың түрін білдіреді?
(!) қол жетерлік;
(?) ғылыми;
(?) беріктілік;
(?) саналық;
(?) белсенділік;
7. Оқу және практикалық материалды игеру үшін қолайлы күш жұмсаған жағдайда ғана берілген тапсырма оқушының қасиеттерінің дамуын тиімді түрде өз септігін тигізетін қағида қалай аталады?
(!) саналық;
(?) қол жетерлік;
(?) ғылыми;
(?) беріктілік
(?) белсенділік;
8. Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі» пәнінің оқытудың маңызы не болып табылады?
(!) дене тәрбиесі ғылымда әрбір зерттелінетін педагогикалық фактор;
(?) адам, оған дене жаттығулардың әсері зерттелінеді
(?) әлеуметтік құбылыс есебінде дене тәрбиесінің жалпы заңдылықтары;
(?) дене тәрбиесінің жекелеген заңдылықтары;
(?) зерттеу нәтижесінде пайда болған мәліметтер анықтық жүйеге кіреді, содан кейін оқытудың зерттеу пәні деген оқулық пәнді құрайды;
9. Дене жаттығуларының әсерін анықтайтын факторлар
(!) ғылыми, әдістемелік, материалды
(?) физикалық, техникалық, тактикалық
(?) кезеңдік, күштік, шапшаңдық
(?) қозғалыстық, негізгі, кешендік
(?) кешендік, негізгі, қозғалыстық
10. Келешек жұмысқа дайындау үшін қолданылатын арнаулы дене мәдениетінің жүйесі оның қандай қызметін атқарады?
(!) қолданбалы;
(?) эстетикалық;
(?) қарым-қатынас;
(?) тәрбиелік;
(?) нормативтік;
11. Адамның мүмкіндігін жетілдіру жолдарын жинақтап хабарлау әрекетін атқаратын дене тәрбиесінің қызметі қалай аталады?
(!) хабарлау;
(?) эстетикалық;
(?) қарым-қатынас
(?) тәрбиелік;
(?) нормативтік;
12. Өмірге аса қажет сан алуан қимыл-әрекеттерді игеруге, дене тәрбиесі арқылы әскери және азаматтық мамандықтарды жақсы меңгеріп, терең түсінуге бағыттайтын дене мәдениеті қандай түріне жатады?
(!) негізгі;
(?) қолданбалы;
(?) сауықтыру;
(?) гигеналық;
(?) спорт;
13. Жаттығулардың кейбір қасиеттеріне әрқайсысының жалып іштей үйлестігіне қарай оларды матасқан топтарға бөлу
(!) жүйелеу
(?) дамыту
(?) қалыптасу
(?) қолдану
(?) пайдалану
14. Адамның қозғалыстық мүмкіндіктерінің кейбір сапалық қырлары - ол
(!) дене сапалары
(?) үйлестілік қабілеттері
(?) күш қабілеттері
(?) жылдамдық қабілеттері
(?) икемділік қабілеттері
15. «Мемлекеттік типтік бағдарламалар, президенттік сынамалары, республикалық спорт классификациясы сатылары » қандай дене тәрбиесі жүйесінің негізін құрайды?
(!) бағдарламалық-нормалық;
(?) құқықтық;
(?) ғылыми;
(?)әлеуметтік-экономикалық;
(?) ұйымдастыру;
16. Түрлі қызметтегі қажып шаршауға қарсы тұрар қабілеттілік ол:
(!) төзімділік
(?) жылдамдық
(?) икемділік
(?) шапшаңдық
(?) күш
17. Бақылаулық нормативтер арқылы халықтың оқуға, еңбекке, әскери қызметтік дене қуаты дайындығының жалпы деңгейлік анықтайтын әр түрлі сынақ, жаттығулар жиынтығы дене тәрбиесі жүйесінің бағдарламалық-нормалық негізінің қандай сатысына жатады?
(!) мемлекеттік бағдарлама;
(?) Республикалық спорт классификациясы;
(?) Президенттік сынамалар;
(?) спорттық разрядтар;
(?) оқу нормативтері;
18. «Дене тәрбиесі заңдылықтарын және оқытумен тәрбиелеу қағидаларын жүзеге асыру жөніндегі тиісті ұсыныстарды, сонымен қатар тұрғын халықтық әрбір әлеуметтік тобымен жаттығудың әдістері мен формаларын ұйымдастыруды құрал жабдықтарды пайдалану жөніндегі ұсыныстарды қамтитын дене тәрбиесі жүйесінің негізі» қалай аталады?
(!) әдістемелік
(?) әлеуметті-экономикалық;
(?) құқықтық;
(?) ғылыми;
(?) ұйымдастыру;
19. «Дене тәрбиесі сабағын ұйымдастырып өткізу кезіндегі мұғалімнің дамытушылық, сауықтырушылық қызметін басшылыққа алуы» деген анықтама қай ұғымды білдіреді?
(!) дене тәрбиесінің білімділік міндеттері;
(?) дене тәрбиесінің сауықтыру міндеттері;
(?) дене тәрбиесінің тәрбиелік міндеттері;
(?) сауықтыру бағытындағы қағида;
(?) жеке тұлғаның жан-жақты даму қағидасы;
20. Дене тәрбиесінің міндеттерін шешу ақыл-ой, еңбекке адамгершілік және эстетикалық тәрбиесімен тығыз байланыста жүргізілуі керек екенін міндеттейтін қандай дене тәрбиесі жүйесінің қағидасына сай?
(!) сауықтыру бағытындағы қағида;
(?) жеке тұлғаның жан-жақты даму қағидасы;
(?) еңбек және қорғаныс практикасымен байланыс қағидасы;
(?) беріктілік;
(?) жүйелік;
21. «Дене жаттығуларын пайдалану кезінде жүзеге асырлуға тиісті талаптардың кең көлемдегі тобын біріктіреді» деген ұғым дене жаттығулардың әсерін анықтайтын қандай факторларын білдіреді?
(!) тәсілдік;
(?) ғылыми;
(?) гигеналық;
(?) метереологиялық;
(?) оқытушы мен оқушының жеке мінездемесі;
22. «Қимыл қозғалысын орындаудың ең тиімді әдісі» не болып табылады?
(!) дене жаттығуларының фазасы;
(?) дене жаттығуларының айырмашылық белгісі;
(?) техника тиімділігінің педагогикалық өлшемі;
(?) дене жаттығуларының бөлімі;
(?) дене жаттығуларының техникасы;
23. «Қимылдың арнайы белгілерін бейнелейтін қозғалыстарды және белгіленген қимылды орындау үшін міндетті қозғалысы» деген анықтама қандай ұғымды білдіреді?
(!) техникасының негізі;
(?) техникасының бөлшектері;
(?) техника тиімділігінің педагогикалық өлшемдері;
(?) дене жаттығуларының фазасы;
(?) дене жаттығуларын әсерін анықтайтын факторы;
24. Дене жаттығулардың қандай фазасы қимылдың басты міндетін орындау үшін ең қолайлы жағдайлар жасауға арналған?
(!) негізгі;
(?) қортынды;
(?) дайындық;
(?) кіріспе;
(?) дайындық негізі;
25. «Еңбек құралын дайындау және оны қолданудағы жинақталған тәжірбиені беру» деген анықтама дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесінің жалпы сипаттамасында қандай ұғымды білдіреді?
(!) қатынасу;
(?) тәрбие;
(?) дене тәрбиесі;
(?) дене тәрбиесінің пайда болуының субъективті себебі;
(?) дене тәрбиесінің пайда болуының объективті себебі;
26. Сабақтың барлық өту бойындағы дене жаттығуларына тікелей жұмсалған уақыт қатынасы- ол:
(!) сабақтың жалпы жиілігі
(?) сабақтың қуатты жиілігі
(?) сабақтың шарттан тыс түрлері
(?) сабақтың жоспарлауы
(?) анатомия, физиологиялық
27. Адамның өзінің денесін дамытып өзгерту жолындағы қызметтік нәтижесі және осы жолдардағы процесс не болып табылады?
(!) дене тәрбиесі;
(?) дене шынықтыру;
(?) спорт;
(?) дене дамуы;
(?) денені жетілдіру;
28. «Денсаулығы мықты, рухани байлықты игерген, моралы таза, Отанды қорғауға және ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды адамды тәрбиелеп қалыптастыру» деген анықтама нені білдіреді?
(!) дене тәрбиесінің міндеттері;
(?) дене тәрбиесінің қағидалары;
(?) дене тәрбиесінің тәсілдері;
(?) дене тәрбиесінің әдістері;
(?) дене тәрбиесі жүйесінің мақсаты;
29. «Дене тәрбиесі» және «спорт» деген ұғымдардың арасында қандай өзара қатынас бар?
(!) «спорт» «дене тәрбиесінің» құралы болып табылады;
(?) «дене тәрбиесі» «спорттың» құралы болып табылады;
(?) «спорт» деген ұғымға белсенділігі аз қозғалыстары кіретіндігінің себебінен (шахмат, тоғызқұмалақ, «дене тәрбиесі және спорт» деп) екі ұғым қатар қолданылады;
(?) бұл ұғымдардың бір-біріне ешқандай қатынасы жоқ, олар дербес түсініктер ретінде жүзеге асырылады;
(?) спорт арқылы организм дамиды;
30. Бақылау түрлері
(!) шапшаң, ағысты, циклді, кезеңді
(?) күн бұрын, күн сайын, негізгі
(?) циклді, кезеңді, қорытынды
(?) дайындық, негізгі, қорытынды
(?) дайындық, циклді, ағысты
31. Дене жаттығуларының тарихи принциппен жүйеленуі
(!) қозғалыс әрекеті және дағдысы
(?) дене жаттығулары, гигиеналық факторлар, табиғи жаратылыс күші
(?) гимнастика, спорт, ойын және туризм
(?) қозғалыс дағдысы, іскерлігі
(?) білім міндеттерін шешу
32. Дене тәрбиесі жүйесінің сипаттамасында «қағидалар» түсінігі не болып табылады?
(!) оқытушыларға дене жаттығуларын үйрету процесінің заңдылықтарын көрсететін талаптарға сәйкес оқытуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді;
(?) күрделі әлеуметтік-педагогикалық құбылыстың жетекші заңдылықтарының өмір сүретіндігін ашып көрсету үшін қолданылады;
(?) педагогикалық процесті қайталануы мен жүйелігін сақтай отырып, біртіндеп және ретімен ұйымдастыру;
(?) оқытуды оқушылар ерекшеліктеріне сәйкес жүзеге асыру;
(?) оқыту нәтижелігін объективті бағалау;
33. Бұл ұғым әр түрлі қоғамдағы техникалық, білім, ғылым, әдебиет, өнер, философия, адамгершілік және соған тән мекемелердің дамуы жолындағы қол жеткен табыстарын қамти көрсетеді
(!) әдіс
(?) мәдениет
(?) құралдар
(?) маман
(?) жүйесі
34. Адам организміне дене жаттығуларымен мақсатты жүйелі түрде ықпал ету, денсаулықты нығайтуға жақсарталық табиғаттың табиғи күштері мен тазалық сақтауды жолға қою, дене қасиеттерін өмірлік мәні зор қозғалтқыштық тәрбиелеу іскерлік пен дағдыларды, соларға байланысты білімдерді қалыптастырып, жетілдіру, адамды белсенді өмірге даярлауды қамтамасыз ету бұл
(!) дене мәдениеті
(?) дене тәрбиесі
(?) дене білімі
(?) дене тәрбие жүйесі
(?) дене дайындығы
35. Әсемділікке деген құштарлықты дене сымбаттылығы, әсем қимыл қозғалыс арқылы қанағаттандыру- дене мәдениетінің қай қызметіне жатады?
(!) эстетика;
(?) хабарлау;
(?) қарым-қатынас;
(?) тәрбие;
(?) нормативтік;
36. Адамның эстетикалық, адамгершілік, зейіндік еңбек сүйгіштік қасиеттерін қалыптастыратын дене мәдениетінің қызметі қалай аталады?
(!) эстетика;
(?) хабарлау;
(?) қарым-қатынас;
(?) тәрбие;
(?) нормативтік;
37. Организмнің уақытша жоғалған функциялық мүмкіндіктерін қалпына келтіретін дене мәдениеті оның қандай түріне жатады?
(!) қолданбалы;
(?) негізгі;
(?) сауықтыру;
(?) гигеналық;
(?) спорт;
38. Адам организмнің генетикалық және әлеуметтік жолдар арқылы дамыту» дене мәдениетінің қандай арнаулы дене мәдениеті қызметтерін білдіреді?
(!) білімділік;
(?) кәсіби-қолданбалы;
(?) тынығу;
(?) қажеттілікті мотивациялау;
(?) дене дамуының тиімділігі;
39. Дене тәрбиесі жүйесі өз жұмысын бағыттайтын көптеген нормативтік актілер «дене тәрбиесі жүйесінің» қандай «негізін» білдіреді?
(!) құқықтық;
(?) ғылыми;
(?) бағдарламалық-нормалық;
(?) әлеуметтік-экономикалық;
(?) ұйымдастыру;
40. «Мемлекеттік типтік бағдарламалар, президенттік сынамалары, республикалық спорт классификациясы сатылары қандай дене тәрбиесі жүйесінің қандай негізін құрайды?
(!) құқықтық;
(?) ғылыми;
(?) бағдарламалық-нормалық;
(?) әлеуметтік-экономикалық;
(?) ұйымдастыру;
41. Дене тәрбиесіенің әлеуметтік практикасындағы белгілі тарихи үлгіні бейнелейді, яғни ол өзі тәуелді нақты қоғамдық қауым жағдайының алғашқы негіздері мен ұйымдары түрлерінің тәртіпке келтірілген жиынтығы бұл ұғым
(!) дене мәдениеті
(?) дене тәрбиесі
(?) дене білімі
(?) дене тәрбие жүйесі
(?) дене дайындығы
42. «Жасөспірімдер разрядынан бастап халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағын беру, соның ережесін бекітіп, тәртібі мен нормативтік белгілеу» дене тәрбиесі жүйесінің бағдарламалық-нормалық негізінің қандай сатысына жатады?
(!) Республикалық спорт классификациясы;
(?) мемлекеттік бағдарлама;
(?) Президенттік сынамалар;
(?) спорттық разрядтар;
(?) оқу нормативтері;
43. «Дене тәрбиесі жүйесі адамның әлеуметтік жағдайын қалыптастырып қоғамдық қатынастарды жетілдіреді» деген анықтама қандай дене тәрбиесі жүйесінің негізін білдіреді:
(!) құқықтық;
(?) ғылыми;
(?) бағдарламалық-нормалық;
(?) әлеуметтік-экономикалық;
(?) ұйымдастыру;
44. Қандай дене тәрбиесі міндеттері дене және рухани күштердің белгілі нәтижесінде адамның жан-жақты дамуына бағытталған?
(!) сауықтыру, тәрбиелік;
(?) тәрбиелік;
(?) білімділік;
(?) сауықтыру, білімділік;
(?) тәрбиелік, білімділік;
45. «Дене тәрбиесінің мазмұны бәрінен бұрын өмірге қажетті жүру, жүгіру, секіру, жүзу т.б. кезеңдегі біліктілік пен дағдыларын қалыптастыру қажет» деген талапты орындау дене тәрбиесі жүйесінің қандай қағидасына сай?
(!) сауықтыру бағытындағы қағида;
(?) жеке тұлғаның жан-жақты дамуы қағидасы;
(?) еңбек және қорғаныс практикасымен байланыс қағидасы;
(?) беріктілік;
(?) жүйелік;
46. «Адам организімінің моторлы функция есебінде дененің және оның бөлшектерінің өзгеру» деп нені атайды?
(!) қозғалыс;
(?) қимыл;
(?) дене жаттығулар;
(?) механикалық жұмыс;
(?) ой жұмысы;
47. «Шынығушылардың ең қолайлы негізінде керекті қимылды орындауды көрсететін техника» қалай аталады?
(!) стандартты техника;
(?) жекелілік техникасы;
(?) дене жаттығуларының техникасы;
(?) бағдарламалық техника;
(?) техниканың негізі;
48. Төмендегі көрсетілген анықтамалар қайсысы техника тиімділігінің педагогикалық өлшемін анықтайды?
(!) мұғалім мен оқушының жеке тұлға есебіндегі сипаттамасы маңызды фактор болады;
(?) дене жаттығулары қозғалыс жүйесі есебінде адамның ойы мен сезімін, оның өзін қоршаған ортаға қатынасын білдіреді;
(?) дене жаттығуларының нәтижелілігі (оның ішінде, спорттық нәтиже де бар) ;
(?) стандарттық техниканың параметрлері;
(?) нормативтер;
49. Қозғалыстарға үйретудің негізгі мазмұнын құрайды және адамның өз қозғалыстарын басқарудағы орынды тәсілдерді меңгеру жүйесін жасайды, сол арқылы іскерліктің дағдылардың және солармен байланысты білімдердің өмірге қажет қозғалтқыш қорын меңгереді бұл
(!) дене мәдениеті
(?) дене тәрбиесі
(?) дене білімі
(?) дене тәрбие жүйесі
(?) дене дайындығы
50. Дене тәрбиесінің тәсілдері мен әдістерінің дамуына әсер еткен себептері қандай?
(!) дене тәрбиесі сабақтары, методикалық сабақтар, жалпы дене дайындықтары секциялары;
(?) Павлов теориясы, Берштейн теориясы, Лестгафт теориясы;
(?) философия, саяси экономия, дене тәрбиесінің тарихы;
(?) қоғамдық өмір практикасы, дене тәрбиесі практикасы, оқымыстылардың алдыңғы қатарлы ойлары;
(?) анатомия, физология, биохимия;
51. Нақты үйрету міндетіне сәйкес іске асырылатын әдіс жолын не деп атайды?
(!) әдістемелік әдіс;
(?) әдістеме;
(?) әдіснама;
(?) практикалық әдіс;
(?) шеңберлі әдіс;
52. Орындаған дене қуаты жұмысының санын не деп атайды?
(!) күш түсіру;
(?) күш түсіру қарқыны;
(?) күш түсіру көлемі;
(?) күш;
(?) күш түсіру қарқыны мен көлемі;
53. Қозғалыс жылдамдығы, спорт ойындарындағы ойын қарқыны т.б. көрсеткіштер күш түсірудің (жүктеменің) қандайына жатады?
(!) сыртқы көрсеткіш;
(?) ішкі көрсеткіш;
(?) күш түсірудің шамасы;
(?) күш түсіру қарқыны;
(?) күш түсіру көлемі;
54. Жаттығуды орындау көп қайталануды, аралықтағы тынығуда организм толық бастапқы қалпына келуді қажет ететін әдіс қалай аталады?
(!) өзгермелі орындау;
(?) қайталап орындау;
(?) интервалды орындау;
(?) шеңберлі әдіс;
(?) ойын;
55. «Оқушыларға үйренетін жаттығу туралы түсінік беру және соны үйретуге ынтасын ояту» міндеті қимыл іс-әрекетке үйретудің қай кезеңіне тән?
(!) таныстыру;
(?) үйрету;
(?) жетілдіру;
(?) жеңу;
(?) көну;
56. Жеке қозғалыстарға емес, нақты әрекет нәтижесіне бағытталған қимыл іс-әрекетін автоматтандыра орындай алу қабілеттілігін қалай атаймыз?
(!) қимыл ептілігі;
(?) қимыл дағдысы;
(?) жоғары қимыл дағдысы;
(?) жаттығу;
(?) дене жааттығу;
57. Қимыл дағдысын жетілдіру оқу әдістерінің ішінде жетекші орынды қандай әдістер алады?
(!) ойын;
(?) тұтас үйрету;
(?) бөлшектеп үйрету;
(?) ойын және тұтас үйрету;
(?) сөз қолдану әдістері;
58. «Дене қуатының қасиеттерін тәрбиелеу» дейтін ұғым немен сипатталады?
(!) адам мен белсенді қозғалтқыш әрекетті жасауға, оның дене даярлығын айқындайтын нақты әлеуметтік қажеттілік пен пайда болған соның биологиялық және психологиялық қабілеттердің қоры;
(?) қозғалтқыш қимылды іске асыру тиімділігін анықтайтын организмнің органдар мен құрылымдардың туғаннан бастап және өмірдің бойында пайда болған шамамен тұрақты функциональдық ерекшеліктердің өзара байланысы;
(?) адамның белсенді еңбекті жасау және Отанды қорғауға дене даярлығын анықтайтын биологиялық және психологиялық қабілеттердің нақты қорын қалыптастыру педагогикалық процесі;
(?) қабілет педагогикалық әсер ету арқасында сапаға айналады;
(?) барлық аталған жағдайлар;
59. Бұлшық ет жұмысы тәртібінде «бұлшық ет жиырылатын» әрекетінде орындалатын күш жұмысы қандай тәртіпке жатады?
(!) жеңу тәртібі;
(?) көну тәртібі;
(?) қозғалмайтын (статистикалық) тәртібі;
(?) динамикалық тәртібі;
(?) изометрикалық тәртібі;
60. «Бұлшық ет жұмысы тәртібінде бұлшық еттің ұзындығы өзгерілмейтін» әрекетінде орындалатын күш жұмысы қандай тәртібіне жатады?
(!) жеңу тәртібі;
(?) көну тәртібі;
(?) қозғалмайтын (статистикалық) тәртібі;
(?) динамикалық тәртібі;
(?) изометрикалық тәртібі;
60. «Бұлшық ет жұмысы тәртібінде бұлшық еттің ұзындығы өзгерілмейтін» әрекетінде орындалатын күш жұмысы қандай тәртібіне жатады?
(!) жеңу тәртібі;
(?) көну тәртібі;
(?) қозғалмайтын (статистикалық) тәртібі;
(?) динамикалық тәртібі;
(?) изометрикалық тәртібі;
61. Белгілі – бір уақыт ішіндегі жылдам қозғалыс әрекетін қалай атайды?
(!) жылдамдық;
(?) жалғыз қимыл жылдамдығы;
(?) қимыл жиілігі
(?) күрделі қозғалыс жауабының жылдамдығы;
(?) жай қозғалыс жауабы;
62. Күрделі қозғалыс жылдамдығын тәрбиелеуде қандай негізгі әдіс қолданылады?
(!) ойын;
(?) сенсомоторлық;
(?) жарыстық;
(?) қайталау
(?) үйрету;
63. Қимыл жиілігін тәрбиелеу үшін қандай жаттығулар пайдаланады?
(!) жоғары шапшаңдықта орындауға болатын жаттығулар (10 сек, жүгіру) ;
(?) кенеттен пайда болатын дыбысты сезіну;
(?) қозғалыс жауабының ұзақтығы спортшыларда орташа 0.10-0.20 сек. орындайтын;
(?) 1000 м жүгіру;
(?) 5000 м жүгіру;
64. Жоғарғы сынып оқушыларында жылдамдықты тәрбиелегенде қандай жаттығулар қолданылады?
(!) аз уақытта тез жылжып, орын ауыстыратын жергілікті қимылдары бар әртүрлі жаттығулар;
(?) жылдам күш жаттығулары;
(?) өз жылдамдығын, күш жылдамдығын және төзімділік жылдамдығын дамыту жаттығулары;
(?) 1000 м жүгіру;
(?) 5000 м жүгіру;
65. Белгілі әрекетке арналған спорт түріне бейімделген төзімділіктің түрі қалай аталады?
(!) арнайы;
(?) аэробты;(?) жалпы;
(?) анаэробты;
(?) фронтальды;
66. Анаэробты төзімділікті дамытудың амалдары қандай?
(!) шегіне дейінгі және шегіне жақын күшпен орындалған, циклді немесе ациклді сипаттағы жаттығулар;
(?) ұзақтығы 1-ден 3 минутке дейін жаттығулар;
(?) 10-нан 30 минутқа дейінгі жаттығулар;
(?) ұзақтығы 5-10 сек. дейін жаттығулар;
(?) ұзақтығы 0,1-5 сек. дейін жаттығулар;
67. Ептілікті тәрбиелеудің негізгі амалдары қандай?
(!) жаңа немесе жаңадан пайда болған элементтері бар спортты қозғалмалы ойындар, гимнастика акробатика жаттығулары;
(?) ұзақ және қатты қарқынды орындалатын жаттығулар;
(?) күш жылдамдығы дамытатын жаттығулар;
(?) жарыстық жаттығулары;
(?) жылдамдық жаттығулары;
68. Ептілікті мектеп жасынан қайсысында дамытқан тиімді?
(!) бастауыш;
(?) орта;
(?) жоғары;
(?) бастауыш және орта мектеп жастарында қозғалыс, көру, есту, дене арқылы сезіну анализаторлары екпінді өсуі кезінде;
(?) бастауыш, жоғары мектеп жастарында;
69. Сыртқы орта әрекеті күшімен, үлкен амплидудамен қозғалысты орындау қабілеттілігін не деп атайды?
(!) белсенді икемділік;
(?) енжер (бәсең) икемділік;
(?) икемділік;
(?) ептілік;
(?) күш;
70. Сабақты бөлімдерге бөлу- сабақты құрудың қай кезеңіне жатады?
(!) бірінші;
(?) екінші;
(?) үшінші;
(?) төртінші;
(?) бесінші;
71. Дене қуаты дамуының, білім берудің, тәрбиелеудің негізін қалау қандай сабақтарға сай?
(!) жалпы дене қуаты дайындығы;
(?) спорт жаттықтырулары;
(?) қолданбалы дене қуаты;
(?) дене тәрбиесі сауықтыру;
(?) әдістемелік;
72. Әр түрлі сабақтарды оқыту және жетілдіру, тәжірбие алмасу мақсатында өткізілетін қандай сабақтардың түрлеріне тән?
(!) жалпы дене қуаты дайындығы;
(?) спорт жаттықтырулары;
(?) қолданбалы дене қуаты;
(?) дене тәрбиесі сауықтыру;
(?) әдістемелік;
73. Әрбір топ мұғалімнің бақылауымен әр түрлі тапсырмаларды орындау оқушылардың қимыл әрекетін ұйымдастырудың қай әдісіне жатады?
(!) фронтальдық;
(?) топтық;
(?) жекелік;
(?) фронтальдық, топтық;
(?) топтық, жекелік;
74. Өз қызметін және оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру, алға қойған жоспарларды орындау оның қандай шеберлігіне жатады?
(!) жоспарлау;
(?) ұйымдастыру;
(?) гностикалық;
(?) қимыл;
(?) коммуникативтік;
75. Дене тәрбиесі процесінде белгілі бір нәтижеге жету жолында бағытталған амалдар мен әдістер жүйесін не деп атайды?
(!) әдістемелік тәсіл;
(?) әдіс;
(?) әдістеме;
(?) әдіснама;
(?) практикалық әдіс;
76. Жүректің соғу жиілігі, белгілі бір уақытқа күш жұмсау өлшемі т.б. көрсеткіштер күш түсірудің жүктеменің қандайына жатады?
(!) сыртқы көрсеткіш;
(?) ішкі көрсеткіш;
(?) күш түсірудің шамасы;
(?) күш түсіру қарқыны;
(?) күш түсіру көлемі;
77. Қысқаша айтылып, бұлжытпай орындауды талап ететін сөз әсерін не деп атайды?
(!) бұйрық;
(?) нұсқау;
(?) бағалау;
(?) талқылау;
(?) түсіндіру;
78. Бір түсінікті айтуға, ойын кезіндегі қозғалыс әрекетін түсіндіруге, спорттық жаңалықтарды хабарлауға қандай әдіс қолданылады?
(!) баяндау;
(?) әңгімелеу;
(?) түсіндіру;
(?) бұйрық беру;
(?) талқылау;
79. Оқушыларға тәсіл негізін үйрету, оны тұрақты орындауға жеткізу және осылар арқылы қимыл ептілігін қалыптастыру міндеттері қимыл әрекетке үйретудің қай кезеңіне тән?
(!) таныстыру;
(?) үйрету;
(?) жетілдіру;
(?) бағалау;
(?) нұсқау;
80. Ертерек қалыптасқан дағды келесі дағдының қалыптасу процесіне жеңілдетуін не деп атайды?
(!) орындау жобасын құру;
(?) дағды дамуының ақырындауы;
(?) жағымды ауысу;
(?) жағымсыз ауысу;
(?) жоғары қимыл ептілігі;
81. Дене қуатының қасиеттерін тәрбиелеу қажеттігі немен сипатталады?
(!) қоғаммен қойылатын талаптардың денесі жан жақты дамыған, дене қуатының қасиеттері жоғары деңгейі мен еңбек әрекетін іске асыруға функционалдық дайындығы бар азаматтармен қанағаттандыру;
(?) адаммен белсенді қозғалтқыш әрекетті жасауға оның дене даярлығын айқындайтын нақты әлеуметті қажеттіліктен пайда болған соның биологиялық және психологиялық қасиеттердің қоры;
(?) адам белсенді еңбекті жасау Отанды қорғауға дене даярлығын анықтайтын биологиялық және психологиялық қабілеттердің нақты қорын қалыптастыру педагогикалық процесі;
(?) адамның сана сезімі
(?) барлық аталған жағдайлар;
82. Сыртқы қарсылықты жеңу мен бұлшық ет көмегі арқылы оған қарсылық көрсету не деп аталады?
(!) жылдамдық;
(?) күш;
(?) икемділік;
(?) төзімділік;
(?) ептілік;
83. Белгілі бір іс - әрекетке байланысты мақсатты орындауға бағытталған дене тәрбиесінің мамандандырылған процесі - бұл
(!) дене мәдениеті
(?) дене тәрбиесі
(?) дене білімі
(?) дене тәрбие жүйесі
(?) дене дайындығы
84. «Күш» қасиетін тәрбиелеу әдістерінен жаттығу әбден болдырғанша немесе шамасы келмей қалғанынша орындалатын әдіс қалай аталады?
(!) статикалық ( қозғалмайтын) күш салу әдісі
(?) қайталап күш салу әдісі;
(?) максимальдық күш салу әдісі;
(?) интервалдық әдіс;
(?) өзгермелі әдіс;
85. Жылдамдықтың қарапайым жауабын тәрбиелегенде жылдам және аз уақыт аралығын айыра білу қабілеттілігіне негізделген әдіс қалай аталады?
(!) ойын;
(?) жарыс;
(?) қайталау;
(?) интервалдық;
(?) бөлшектеп үйрету;
86. Адам денесінің жан жақты және дене тәрбиесінің гармониялық дамуының үйлесімді шарасы туралы түсініктерді жинақтайды бұл ұғым
(!) дене шынығуын жетілдіру
(?) дене пішінінің дайындалғандығы
(?) дене дамуы
(?) дене дайындығы
(?) дене бітімі
87. Кіші және орта мектеп жасындағы балалардың күшін жетілдірудің негізгі міндеттері қандай?
(!) күшке бағытталған жаттығуларды жасау;
(?) барлық бұлшық ет топтарының үйлесімді дамуы;
(?) күш жаттығулардың комплексін орындау;
(?) барлық бұлшық еттерді дамыту;
(?) барлық аталған жаттығулар;
88. Бастауыш мектеп жасында оқушыларда негізінен жылдамдықтың қандай жаттығулары берілуі тиіс?
(!) аз уақытта тез жылжып, орын ауыстыратын жергілікті қимылдары бар әртүрлі жаттығулар;
(?) жылдам күш жаттығулары;
(?) өз жылдамдығын, күш жылдамдығын және төзімділік жылдамдылығын дамыту жаттығулары;
(?) барлық бұлшық еттерді дамыту;
(?) барлық аталған жаттығулар;
89. Адамның жұмысты ұзақ, қарқынды азайтпай орындай алу қабілеті қалай аталады?
(!) күш;
(?) икемділік;
(?) төзімділік;
(?) жылдамдық;
(?) ептілік
90. Аэробты төзімділікті дамытудың әдістері қандай?
(!) интервальды жаттығу әдісі
(?) қайталау;
(?) стандартты үздіксіз;
(?) өзгермелі;
(?) бөлшектеп үйрету;
91. Бастауыш кластарда төзімділікті дамытқанда қандай міндеттер қойылады?
(!) организмнің анаэробты мүмкіншілігіне үлкен талаптар қоймайтын, бірқалыпта орындалатын жаттығулар қолданылады;
(?) 3-5 шақырымға жүгіру өзгермелі және қайталап жүгіру жаттығулар;
(?) ойын жаттығуларын орындау;
(?) күш жаттығуларын орындау;
(?) ептілік жаттығуларын орындау;
92. Адамның жаттығуды үлкен амплитудамен орындай алу қабілеттілігін не деп атайды?
(!) күш;
(?) икемділік;
(?) төзімділік;
(?) жылдамдық;
(?) ептілік;
93. Күн тәртібі ішінде физкульт – сәттер, кіріспе гимнастик, жаттығу арасындағы тынығу, класстан тыс спорт түрлерімен жаттықтыру сабақтары сабақтың қандай түріне жатады?
(!) оқу сабағы;
(?) жаттықтыру сабағы;
(?) арнайы сабақтар;
(?) аралас сабақтар;
(?) гимнастика сабақтары;
94. Сабақтың ұзақтығы кезінде педагогикалық тұрғыдан дұрыс пайдаланылған уақытты не деп атаймыз?
(!) сабақтың қозғалтушы тығыздығы;
(?) сабақтың жалпы тығыздығы;
(?) күш түсіру қарқыны;
(?) күш түсіру көлемі;
(?) педагогикалық тығыздық;
95. Алға қойылған мақсатқа жетуге көмектесетін құралдар мен әдістерді пайдалану жүйесі бұл
(!) әдіс
(?) әдістеме
(?) ілім
(?) қағида
(?) зерттеу
96. Жаттығушылардың бәрімен бір тапсырманы орындау оқушылардың әрекетін ұйымдастырудың қандай әдісіне жатады?
(!) фронтальдық;
(?) топтық;
(?) жекелік;
(?) фронтальдық, топтық;
(?) топтық, жекелік;
97. Мұғалімнің өзінің оқушыларын жан-жақты тануы, ғылыми-әдістемелік және оқу кітаптарын пайдалануы, зерттеу жүргізуі қандай оның шеберлігіне жатады?
(!) жоспарлау;
(?) ұйымдастыру;
(?) гностикалық;
(?) қимыл;
(?) коммуникативтік;
98. Әр түрлі жаттығулар тобы мен әрқилы жағдайда, белгілі-бір міндеттер орындау үшін қолданылатын дене тәрбиесі жаттығуларының тәсілін не деп атайды?
(!) әдістемелік тәсіл;
(?) әдіс;
(?) әдістеме;
(?) әдіснама;
(?) практикалық әдіс;
99. Дене жаттығулары мен адам организіміне әртүрлі көлемде әсер ету не деп аталады?
(!) күш түсіру;
(?) күш түсіру қарқыны;
(?) күш түсіру көлемі;
(?) күш түсіру қарқыны мен көлемі;
(?) жүктеме;
100. Жүктеме мен демалыс дене тәрбиесі әдістерінің арнайы компоненттері ретінде болатын себебі қандай?
(!) күш түсіру аралығындағы демалыстың ұзақтығы әдеттегідей (толық) қатаң (толық емес) және экстремальды (мұнда түсетін күштің кезекті бөлігі қалпына келу оразасымен сәйкес келеді) түрінде болатыны;
(?) дене жаттығуы арқылы нақты міндетті шешу барысында алынатын нәтиже жүктеменің көлемі мен қарқындылығына және демалыстың ұзақтығына байланысты;
(?) жүктеме мен демалыс арасында өзара қатынасына байланысты әдістердің ішінен тиістісі таңдалады;
(?) демалыс жүктеменің көлеміне байланысты;
(?) барлық аталған жағдайлар;
101. Әйтеуір бір ілімнің, оқудың, ғылымның көзқарастың бастапқы негізгі жағдайы бұл
(!) әдіс
(?) әдістеме
(?) ілім
(?) қағида
(?) зерттеу
102. Күш түсіру қатаң мөлшерлеу, әртүрлі дене қуатының қасиетін дамыту жаттығулар мен әрбір дене мүшісіне әсер ету, дене тәрбиесі процесінде жеке үйретуді пайдалану арқылы жүзеге асатын әдіс қалай аталады?
(!) ойын;
(?) жарыс;
(?) қатаң уақыт тәртібімен жаттығу;
(?) сөз қолдану әдісі;
(?) көрнектілікті қолдану әдісі;
103. Адамның дене қуатын және психологиялық жетілуіне бағытталған арнаулы білім жүйесі мен қимыл әрекетке үйрету, оны меңгеру процесі не болып табылады?
(!) теориялық материалдарды оқыту;
(?) дене тәрбиесін оқыту;
(?) орындау жобасын құру;
(?) қимыл ептілігі;
(?) қимыл дағдысы;
104. Оқушының әрбір қозғалысқа ықылас сала орындайтын қимыл әрекетін не деп атайды?
(!) қимыл ептілігі;
(?) қимыл дағдысы;
(?) жоғары қимыл ептілігі;
(?) жағымды ауысу;
(?) жағымсыз ауысу;
105. Дене тәрбиесі негізгі екі бөлімнен тұрады
(!) дене мәдениеті, дене шынықтыру
(?) дене шынықтыру, ойын
(?) дене шынықтыру, спорт
(?) спорт, дене мәдениеті
(?) спорт, туризм
106. Адам денесінің дамуына қандай фактор әсер етеді
(!) биологиялық, әлеуметтік, психологиялық
(?) биологиялық, әлеуметтік, экономикалық
(?) биологиялық, әлеуметтік, географиялық
(?) биологиялық, географиялық, экономикалық
(?) биологиялық, әлеуметтік, тұрмыстық
107. 1 кг адам салмағына келетін күш мөлшері қалай аталады?
(!) абсолютті күш;
(?) салыстырмалы күш;
(?) статикалық (қозғалмайтын) күш салу;
(?) абсолюттік күш салу;
(?) салыстырмалы күш салу;
108. Әлеуметтік экономикалық, құқықтық, әдістемелік - бағдарламалық, нормалық - бұл дене тәрбие жүйесінің
(!) міндеттері
(?) қағидалары
(?) негіздері
(?) кезеңдері
(?) бөлімдері
109. Қимыл жиілігін дамыту үшін қандай әдістер қолданылады?
(!) қайталау;
(?) ойын;
(?) жарыстық;
(?) сенсомоторлық;
(?) қайталау, өзгермелі орындау, ойын, жарыс;
110. Орта мектеп жасында жылдамдықты тәрбиелеуде қандай жаттығулар қолданылады?
(!) шапшаңдық кедергісі;
(?) қарапайым жауапты;
(?) күрделі қозғалыс жауапты;
(?) күш қарқындылығы;
(?) күштің көлемі;
111. Адамның берілген қарқынды әрекетке және болдыруға қарсылық ете алу уақытын не деп атайды?
(!)жалпы төзімділік;
(?)арнайы төзімділік;
(?) төзімділік өлшемі;
(?) төзімділік көлемі;
(?) төзімділік қарқыны;
112. Адамнын жаңа күрделі үйлесімділігін тез меңгеру, өзінің қозғалыс әрекетін өзгертілген жағдайға байланысты тез басқаша құра алу қабілеттілігін не деп атайды?
(!) күш;
(?) төзімділік;
(?) ептілік;
(?) жылдамдық;
(?) икемділік;
113. Ептілікті дамыту жаттығуларын сабақтың, қай бөліміне кіргізген жөн?
(!) 6ipiншi жартысында;
(?) екінші жартысында;
(?) ортасында;
(?) үшінші жартысында;
(?) төртінші жартысында
114. Өз бұлшық ет күшімен, үлкен амплитудамен қозғалысты орындау қабілеттілігін не деп атайды?
(!) белсенді икемділік;
(?) енжар икемділік;
(?) икемділік;
(?) төзімділік;
(?) күш
115. Дене жаттығулары, оқушылар әрекеті, оқушының әрекеті, оқытушының әрекеті сабақтың нәтижесінен тұратын элементер нені құрайды?
(!) сабақтың, құрылымы;
(?) сабақтың мазмұнын;
(?) сабақтын бөлімдерін;
(?) сабақтын тәртібін;
(?) сабақтын бірізділігін;
116. Сабақ кезінде дене тәрбиесі жаттығуларын орындауға кеткен уакытты не деп атайды?
(!) сабақтың жалпы тығыздығы;
(?) сабақтың қозғалтушы тығыздығы;
(?) күш түсіру қарқыны;
(?) күш түсіру көлемі;
(?) төзімділік;
117. Ауырған немесе жарақат алған организм функциаларын дене тәрбиесі жаттығулары көмегімен қалпына келтіруге қандай сабақтардың түрлері арналған?
(!) жалпы дене қуаты дайындығы;
(?) спорт жаттықтырушылар;
(?) қолданбалы дене қуаты;
(?) дене тәрбиесі сауықтырушы;
(?) әдістемелік;
118. Оқушылардың тапсырма алып жеке өз бетімен дербес орындауын оқушылардың қимыл әрекетінің ұйымдастырудың қандай әдісіне жатады?
(!) фронтальдық;
(?) топтық;
(?) жекелік;
(?) фронтальдық топтық;
(?) топтык, жекелік
119. Мұғалімнің дене тәрбиесі жаттығулары тәсілін орындауы, оның қандай шеберлігіне жатады?
(!) жоспарлау;
(?) ұйымдастыру;
(?) гностикалық;
(?) қимыл;
(?) коммуникативтік;
120. Жалпы дене тәрбиесі,кәсіптік, спорттық - бұл дене тәрбиесі жүйесінің
(!) негіздері
(?) бағыттары
(?) кезеңдері
(?) қызметтері
(?) құралдары
121. Дене жаттығулары гигиеналық факторлар, табиғаттың табиғи күштері бұл дене тәрбиесінің
(!) негіздері
(?) бағыттары
(?) кезеңдері
(?) қызметтері
(?) құралдары
122. Қоғамның халық дене тәрбие қабілетін дамытуға бағдарланған арнайы құралдар, әдістер және жағдайлар жетістігінің жиынтығы - ол
(!) дене тәрбиесі
(?) дене мәдениеті
(?) дене жаттығулары
(?) дене білімі
(?) дене дамуы
123. Организмнің уақытша жоғалған функциялық мүмкіндіктерін қалпына келтіруі - ол
(!) жалпы дене мәдениеті
(?) негізгі дене мәдениеті
(?) қолданбалы дене мәдениеті
(?) сауықтыру дене мәдениеті
(?) гигиеналық дене мәдениеті
124. Адам жеке өмірінің ұзақ жасында өз денесі қызметінің табиғи қасиеттеріне және дене сапалары мен қабілеттеріне негіздеме біртіндеп қалыптасуы және өзгеруі заңды процесс - ол
(!) дене білімі
(?) дене дамуы
(?) дене дайындығы
(?) дене шынығуы
(?) дене мәдениеті
125. Арнаулы дене мәдениетінің қызметтері
(!) нормативтік, эстетика, хабарлау, тәрбие, қарым- қатынас
(?) нормативтік, хабарлау, білімділік
(?) эстетика, тәрбие, хабарлау
(?) тынығу, қолданбалы, білімділік
(?) эстетика, тәрбие, білімділік
126. Педагогикалық процесс ұйымдастырудың негізгі түрі не болып табылады?
(!) экскурсия;
(?) қосымша сабақтар;
(?) үй тапсырмасы;
(?) сабақ;
(?) жаттығу;
127. Адамның биологиялық және әлеуметтік қасиеттерінің арасында қандай байланыс бар?
(!)жеке тұлға табиғат құбылысы болғасын, оның жүріс тұрысы оған тиісті туғаннан бері пайда болған қажеттіліктеріне, мүдделеріне байланысты
(?) адам туғаннан бастап биологиялық құбылыс ретіде саналады, өмірдің барысында ол әлеуметтік топтармен қарым қатынастың арқасында әлеуметтендіріледі;
(?) адамның психологиялық процестері (сезім, қабылдау,ойлау және басқалар) биологиялық табиғатымен сипатталады;
(?) биологиялық қасиеттер әлеуметіктен туындайды;
(?) барлық аталған жағдайлар;
128. Спорттық жаттығулардың құралы не болып табылады?
(!) дене жаттығулары, табиғи жаратылыс күші, гигиеналық факторлар, жай рефлекстер;
(?) жарыстық жаттығулар, арнайы факторлар, табиғи жаратылыс күші;
(?) көрсету, әңгіме, жаттығу, табиғи жаратылыс күші;
(?) күшті дамытатын жаттығулар, шыдамдылықты дамытатын жаттығулар;
(?) массаж, жай рефлекстер, қалпына келтіру процедуралары дене жаттығулары;
129. Спорттық жаттығулардың қағидаларына не жатады?
(!) жаттығу процеснің үздіксіз қағидасы жаттығу процесінің циклдік қағидасы, жалпы және арнайы дайындықтың бірлігі;
(?) жаттығу процесінің мүмкіншілік қағидасы, жаттығу процесінің жүйелік қағидасы, жаттығу процесінің тиімділік қағидасы;
(?) көрнекілік қағидасы, жаттығу процеснің тиімдік қағидасы, саналылық пен белсенділік қағидасы
(?) ғылыми негізделген модельдер қағидасы, практика мен теорияның байланыс қағидасы (?) кондициондық және координациялық қабілеттері, дамуының бірлігі қағидасы, жаттығу процесінің тиімділік қағидасы, гигиеналық нормаларды ескерту қағидасы жаттығу процесінің тиімділік қағидасы;
130. Алғашқы іріктеу амалдары:
(!) тесттің нәтижесі, психологиялық ерекшеліктер, дене қасиеттерінің дамуы;
(?) спорт турін таңдау мотиві, морфологиялық ерекшеліктер, тұқым қуалау, физиологиялық ерекшеліктер, психологиялық ерекшеліктер;
(?) физиологиялық ерекшеліктер, психологиялық ерекшеліктер, спорттық форманы бағалау, кондиция дамуының нәтижесі;
(?) қозғалыс әрекетінің динамикалық құрылысы, қозғалыс әрекетінің хабарлық құрылысы;
(?) уақытша параметрлердің бағасы, кеңістікті параметрлердің бағасы, қозғалыстың уақытша параметрлердің бағасы, сыртқы дене күшінің бағасы, ішкі дене күшінің бағасы;
131. Екінші іріктеу амалына не жатады?
(!) алғашқы нәтижелер дәрежесі, спорттық нәтижелер өсуінің темпі, спорттық жетістіктердің тұрақтылығы, морфологиялық ерекшеліктері;
(?) морфологиялық ерекшеліктер, тұқым қуалау, әлеуметтік экономикалық жағдайлар;
(?) физиологиялық, анатомиялық, психологиялық;
(?) қозғалыс функциясының даму дәрежесі координациялық қабілеттердің даму ерекшеліктері кондициондық қабілеттері дамуының дәрежесі;
(?) дене қасиеттері дамуының дәрежесі, психологиялық қасиеттер дамуының дәрежесі
132. Спорттық жаттығулардың, әдісіне не жатады?
(!) сөзді пайдалану әдісі, көрнекілік, практикалық әдіс;
(?) қатаң регламенте жаттығулар әдісі, ойын әдісі;
(?) қозғалыс әрекетін толығымен үйрену әдісі, күрделі әсер ету әдісі,шексіз және жартылай, шекті жүктемелер әдісі;
(?) қатаң регламентті жаттығулар әдісі ауыспалы жаттығулар әдісі, интервалды қайталау жаттығулардың әдісі;
(?) максималды мүмкіншілік әдісі, шексіз тырысу әдісі, изометрикалық еңбектену әдісі миометрикалық еңбектену әдісі, плометрикалық еңбектену әдісі;
133. Спорттық жаттығулардың, негізін көрсет?
(!) қозғалыс дайындығы, физиологиялық дайындық, психологиялық дайындық
(?) дене, техникалық, практикалық, психологиялық, теориялық дайындық;
(?) күш, қозғалыс, теориялық, өз бетімен, кәсіби дайындық;
(?) ерік, күш, қозғалыс, жалпы дайындық;
(?) ерік, күш, қозғалыс;
134. Жаттығу процесінің үлкен цикілінің құрылысымен (макроцикл) не болып табылады?
(!) базалық тарту, демалу кезеңі;
(?) дайындық кезеңі, жарыс кезеңі, өтпелі кезең;
(?) дайындық, жарыстың ауыспалы кезең;
(?) жалпы жылдамдықты тәрбиелеу кезеңі, арнайы шыдамдылықты тәрбиелеу кезеңі, күштік – жылдамдық қасиеттерді тәрбиелеу кезеңі;
(?) жеке жаттығу кезеңі, тартылу кезеңі, бақылау дайындық кезеңі;
135. Мұғалімнің өзінің оқушыларын жан - жақты тануы, ғылыми-әдістемелік және оқу кітаптарын пайдалануы, зерттеужүргізуі қандай оның шеберлігіне жатады?
(!) жоспарлау;
(?) ұйымдастыру;
(?) гностикалық;
(?) қимыл;
(?) коммуникативтік;
136. Дене тәрбие жаттығуларын қолдану арқылы белсенді демалыс адам организмнің уақытша жоғалтқан функциялық мүмкіндіктерін қалпына келтіруі - ол
(!) тынығу қызметі
(?) қолданбалы қызметі
(?) білімділік
(?) хабарлау
(?) тәрбие қызметі
137. Дене тәрбиесі жүйесінің неше бағыты бар?
(!) 2
(?) 3
(?) 5
(?) 6
(?) 7
138. Жаттығуды орындау көп қайталануды, аралықтағы тыңығуда организм толық бастапқы қалпына келуді қажет ететін әдіс қалай аталды?
(!) өзгермелі орындау;
(?) қайталап орындау;
(?) интервалды орындау;
(?) шеңберлі әдіс;
(?) ойын;
139. Бақылаулық нормативтер арқылы халыктың оқуға, еңбекке, әскери қызметтік дене қуаты дайындығының жалпы деңгейлік анықтайтын әр түрлі сынақ, жаттығулар жиынтығы дене тәрбиесі жүйесінің бағдарламалық-нормалық негізінің қандай сатысына жатады?
(!) Республикалық спорт классификациясы;
(?) мемлекеттік бағдарлама;
(?) Президенттік сынамалар;
(?) спорттық разрядтар;
(?) оқу нормативтері;
140. Дене тәрбиесі денсаулықты нығайту - ол
(!) принциптері
(?) жаттығуы
(?) факторлары
(?) бағыттары
(?) әдістері дейміз
141. «Денені қайта қалпына келтіру» ұғымы нені білдіреді?
(!) «дененің реабилитациясы»;
(?) «дене шынықтыру мәдениеті»;
(?) «физикалық рекреация»;
(?) «дене тәрбиесі»;
(?) «спорт» ;
142. «Дене жаттығуларының тиімді әсер үйретуші мен үйренушінің адамгершілік касиеттері мен интеллекті, білім деңгейіне дененің дамуы мен дағдыларға, қызығушылығы мен белсенділігіне тәуелді» деген анықтама дене жаттығуларының әсерін анықтайтын қандай факторларына тән?
(!) мұғалім мен оқушылардың жеке тұлға есебіндегі сипаттамасы;
(?) ғылыми;
(?) тәсілдік;
(?) гигиеналық;
(?) метеорологиялық.
143. «Педагогикалық процестің мазмұнының тұтастық дәрежесіне үйрету тиімділігінің тәуелділігін ашып көрсететін заңдылық болып табылады» деген анықтама оқытудың қандай қағидасына тән?
(!) көрнекілік;
(?) қайталау;
(?) жүйелілік;
(?) қол жетерлік;
(?) жекелілік;
144. Нақты міндетті шешуге және осы негізде белгілі бір жүйеге біріктірілген қозғалыс нені кұрайды?
(!) қозғалыс;
(?) қозғалыс іс - әрекет
(?) дене жаттығу;
(?) іс-әрекет;
(?) жаттығу;
145. Қимыл әрекеті тиімді орындау жаттығудың
(!) принципі
(?) тәсілі
(?) негізі
(?) әдісі
(?) бағыты
146. Қозғалыс әрекетіне жақсы жағдай тудыруға арналған қимыл - “ кезең”
(!) дайындық
(?) негізгі
(?) қорытынды
(?) кіріспе
(?) қозғалыстық
147. Дене мен дене мүшелерінің тұрысы, қалпы қозғалыс троекториясы сипаттамасына жататындар ол ..
(!) кеңістік
(?) уақыт
(?) кеңістік уақыт
(?) қозғалыс тәрізді
(?) кеңістік тәрбиесі
148. Дене мүшелерінің бір шеткі қалыптан екінші шеткі қалыпқа дейін жеткізе сілтеген қозғалыс
(!) амплитуда
(?) троектория
(?) адам келбеті
(?) тәсіл
(?) қимыл
149. Дене тәрбиесі жүйесінің міндеттері не болып табылады?
(!) оқыту физиологиялық дидактикалық;
(?) психологиялық;жарыстық; теориялық;
(?) білім берушілік;тәрбиелік; сауықтыру;
(?) жүйелік;академиялық;эстетикалық;
(?) қозғалыстық;практикалық;теориялық;
150. Дене тәрбиесінің негізгі бағыттары қандай?
(!) тарихи;жалпы педагогикалық;арнайы дайындық;
(?) дене тәрбиесінің мәдениеті;дене тәрбиесі;
спорттық жетілдіру;
(?) жалпы дене дайындығы;кәсіби бағыттағы;спорттық;
(?) әскери;қоғамдық өмірдің практикасы;
дене тәрбиесі практикасы;
(?) теориялық;практикалықморальды-еріктілік
151. Дене мәдениеті
(!) Қоғамдық қызмет қалпының жиынтығы
(!) Кәсіптік қолданбалы дайындыққа бағытталған мәдениет
(?) Адамның дене дамуына бағытталған үдеріс
(?) Дене мүсінін жетілдіре денсаулықты нығайтуға арналған үдеріс
(?) Мемлекеттік қызмет қалпының жиынтығы
(?) Халықтың дене тәрбиесіне бағытталған ілім
152. Дене тәрбиесінің өзгеше айырмашылықтары:
(!) Дененің қимыл сапасын тәрбиелеуге бағыттау
(!) Көп рет қолданылатын күрделі құбылыс
(?) Дене тәрбиесінің қасиеті
(?) Дене дамуы
(?) Дене дайындығы
(?) Қозғалысқа үйрету
153. Дене тәрбиесі жүйесінің жалпы қағидалары:
(!) Қолданбалы бағыттағы қағидалар
(!) Сауықтыру бағытындағы қағидалар
(?) Дене тәрбиесінің арнаулы заңдылықтары
(?) Дене тәрбиесінің әдістемелері
(?) Жалпы өмір қағидалары
(?) Спорттағы жаттығу қағидалары
154. Балалық және мектепке дейінгі дене тәрбиесін ұйымдастыру түрлері:
(!) Мемлекеттік және өз бетінше
(!) Өз бетінше
(?) Ата-ана көмегімен
(?) Кешендік
(?) Арнайы қызметкерлер жалдау арқылы
(?) Демеушілер арқылы
155. Адамның дене дамуы:
(!) Барлық дене қасиеттерін бірдей дамыту
(!) Табиғи морфологиялық даму
(?) Күш –ерік дамуы
(?) Адамгершіліктің дамуы
(?) Қоғамдық құбылыс
(?) Өркениеттің дамуы
156. Сыныптан тыс дене тәрбие жұмысының сипаттамасы:
(!) Мектепте ұйымдастырылған спорт үйірмесі
(!) «Қозғалмалы» үзіліс,дене шынықтыру үзілістері, «Көңілді старттар»
(?) Сабаққа дейінгі дене тәрбиесі жұмыстары,іс-шаралары
(?) Демалыс орындарында жүргізлген спорттық іс-шаралар
(?) Мектеп және мектептен тыс жүргізілген жаттығулар
(?) БЖСМ-де жүргізілген сабақ
157. Нәтижелері құрал-жабдықтар арқылы өлшенетін спорт түрлері:
(!) Жеңіл атлетика
(!) Суға секіру
(?) Мәнерлеп сырғанау
(?) Көркем гимнастика
(?) Гольф
(?) Жүзу
158. Денеге түсетін жүктемені реттеу жолдары:
(!) Әмбебапты жүктеме түсіре отыра демалыс санын реттеу
(!) Жаттығу санын үйлесімді көбейту
(?) Жетілдіру арқылы
(?) Жаттығу санын көбейту немесе азайту
(?) Оқытуда сөзбен әсер ету мен қайталап түсіндіру
(?) Тренажер көмегімен дене жүктемесін беру
159. Салыстырмалы күш:
(!) Әр адамның салыстырмалы күші әртүрлі
(!) Адамның салмағына байланысты анықталатын күш
(?) Адамның 1 кг .өзіндік салмағына түсетін күш
(?) Адамның салыстырмалықсыз өзіндік салмағына түсетін күш
(?) Дене шынықтыру сабақтарында күнделікті қолданылады
(?) Бір кв.см.физиологиялық бұлшық етке түсетін күш өлшемі
160. Мұғалімнің тиімді өткізген сабағын бақылау жолдары:
(!) Жеке басымен сұқбаттасу
(!) Хронометраж арқылы
(?) Оқушылардың түсініктерін талдау
(?) Оқу бағдарламасына сүйене
(?) Педагогикалық бақылау
(?) Жоспарлау құжаттарын қарау
161. Көлемдік көрнекілік:
(!) плакаттар
(!) фото-суреттер
(?) кинофильмдер
(?) суреттеме
(?) әсерлі әңгімелеу
(?) күйтаспаларына жазылған жаттығулар
162. Шұғылданушылардың қызығушылығын бағыттайтын қағида:
(!) Белсенділік
(!) Саналылық
(?) Біркелкілік
(?) Көрнекілік
(?) Ерекшелік
(?) Біртіндеушілік
163. Дене жаттығуларының педагогикалық әсерінің нәтижесі:
(!) Қозғалыс іскерлігі
(!) Қозғалыс дағдысы
(?) Тарихи қалыптасқан жүйе
(?) Анатомиялық белгісі
(?) Физиологиялық көрсеткіші
(?) Гигиеналық факторлар
164. Дене тәрбиесі сабағы барысында төзімділікті арттыруға арналған жаттығуларды орындау кезеңі:
(!) Сабақтың 30-35 минутынан бастап
(!) Қорытынды бөлімнің алдында
(?) Дайындық бөлімінің алдында
(?) Негізгі бөлім ортасында
(?) Дайындық бөлімінің соңында
(?) Негізгі бөлімнің басында
165. Дене тәрбиесінің көмекші құралы:
(!) Табиғаттың сырқы күшінің әсері
(!) Қыздырыну
(?) Демалу
(?) Еңбек ету
(?) Спорт алаңы
(?) Дене жаттығулары
166. Сабақтың жалпы тығыздығының түсініктемесі:
(!) Мұғылімнің жаттығуды түсіндіруі кезінде кеткен уақытта есептелінеді
(!) Сабақта кем қолданылатын айту әдісі бұл ұғымға кіреді
(?) Негізгі жаттығулардың орындалуына жіберілген уақытқа қатысты
(?) Ұйымдастырылуға жіберілген уақытқа қатысты
(?) Сабақтың негізгі бөлімінен жіберілген уақытқа қатысты
(?) Педагогикалық тұрғыдан жаттығуды жасауға кеткен уақыттың ақталуы
167. ЖДД секцияларындағы сабақтар өткіззілу мерзімі:
(!) Әр маусымда
(!) Барлық маусымда
(?) Кезеңінде
(?) Мұғалімнің бос уақытына қарай
(?) Ата-аналардың рұқсатымен
(?) Шұғылданушылардың қалауы бойынша
168. Мектептерде дене тәрбиесі бойынша оқу үрдісін жоспарлаудың құжаты аталады:
(!) Бір айлық жоспар
(!) Қосымша жұмыс жоспары
(?) Күнтізбелік тақырыптық жоспар
(?) Тоқсандық жоспар
(?) Жылдық жоспар
(?) 4 жылдық жоспар
169. Студенттердің дене тәрбиесі сабағына арналған оқу бөлімдері:
(!) Арнайы
(!) Спорттық
(?) Дайындық
(?) Кіріспе
(?) Бастапқы
(?) Қорытынды 170. Алдын ала спорттық дайындықтың басталу кезеңі:
(!) Төменгі сыныптарда
(!) Мектептің бастауыш буынында
(?) Меуктептің жоғары сыныптарында
(?) Орта жастан кейін
(?) Мектептің орта сыныптарында
(?) Бала бақшадан бастап
171. Дене тәрбиесінің негізгі құралы:
(!) дене жаттығулары
(!) гигиеналық факторлар
(?) көрнекілік құралдарын пайдалану
(?) салқын суға шомылу
(?) машықтану жаттығулары
(?) қайта қалыпқа келу
172. Дене жаттығуы түсінігінің мазмұны:
(!) жаттығуды орындау барысындағы негізгі үдерістер жиынтығы мен оның қозғалыс құрамы
(!) қозғалыс құрылымы
(?) қозғалыс құрамы
(?) дене жүктемесі
(?) спорт түрінің техникасы
(?) адам ағзасының моторлы қызметі
173. Дене жаттығуының түрі:
(!) қозғалыстың ішкі және сыртқы құрылымы
(!) қозғалыстың кейбір орындалу жиынтығы
(?) қозғалыстың орындалу көркемділігі
(?) қозғалыстың ырғақты және күш сипаттамасы
(?) адамның қозғалысты орындауы
(?) дене жаттығуының ұзақтығы, жиілігі
174. Қажетті қозғалыс міндеттерін шешу, қозғалыс құрылымының негізгі жиынтығы дегеніміз:
(!) қозғалыс техникасының негізі
(!) қозғалыс техникасының негізгі бөлімі
(?) қозғалыс техникасының бөлімі
(?) қозғалыстың соңғы сатысы
(?) қозғалыс техникасы
(?) қимыл-қозғалыс
175. Қозғалыс қызметінің уақыт бойынша сипаттамасы:
(!) қозғалыс уақыты мен қарқыны
(!) қимыл-қозғалыс уақыты
(?) қозғалыс амплитудасы
(?) қозғалыс күші
(?) дене жолы және тұрағы
(?) бағыты
176. Қозғалыстың жалпы құндылығының сипаттамасы:
(!) тура, үнемдеу, энергетикалық, созылмалылық
(!) қозғалысты тура дұрыс орындау
(?) қозғалыс ырғағы
(?) қозғалыстың динамикалық сипаттамасы
(?) кеңістік, күш, уақыт, кеңістік-уақыт
(?) қозғалыс бағыты
177. Дене тәрбиесінің арнайы әдістері:
(!) қатаң реттелген жаттығулар әдісі және ойын, жарыс әдістері
(!) ойын әдісі
(?) көрнекілік әдісі және жылдам ақпарат әдісі
(?) психологиялық әдісі
(?) стандартты әдіс
(?) дене шынықтырудың педагогикалық әдісі
178. Дене жаттығуларын орындау барысындағы жүктеме сипаттамасы:
(!) орындалған жұмыстың сандық жиынтығы
(!) орындалған жұмыс санының уақыт бірлігі
(?) жаттығуды орындау барысындағы ағзаның белсенді, қосымша және қиындықтарды жеңу құны
(?) спорттық жарыс тактикасы
(?) жаттығуды бірнеше рет қайталау барысында ағзаға түскен салмақ
(?) спорттық жаттығу техникасына байланысты
179. Демалыс аралығы, келесі жүктемеге дейінгі жұмыс қабілетінің толық қалпына келтіруін айқындаушы:
(!) ерекше
(!) қарапайым
(?) қатты
(?) төмен-жоғары аралық
(?) экстремалды
(?) өте жоғары
180. Демалыс аралығындағы сабақ барысында берілетін жүктемеге байланысты функционалды өзгеріс:
(!) экстремалды
(!) төмен-жоғары аралық
(?) қатты
(?) қарапайым
(?) жұмсақ
(?) өте жоғары
181. Демалыс аралығын айқындаушы жаттығу, жұмыс қабілетін жоғарылатушы сипаттамасы:
(!) экстремалды
(!) жоғары- экстремалды
(?) қатты
(?) қарапайым
(?) толық
(?) жаттығу техникасы
182. Қатаң реттелген жаттығулар әдісінің негізі:
(!) нақты түзілген қозғалыс бағдарламасы және тура жүктеме мен демалыс мөлшері
(!) жүктеменің тура берілуі
(?) тура қозғалыс апараты
(?) жаттығуларды қайталау саны
(?) демалыс аралығын тура жариялау
(?) қимыл-әрекетке үйрету
183. Қозғалыс қызметінің оқыту үдерісіне байланысты қатаң реттелген жаттығу әдісі:
(!) сараптамалы және толық әдістер негізінде
(!) айналмалы шынығу әдісі
(?) стандартты қайталау әдісі
(?) вариативті, біркелкі жаттығу әдісі
(?) көрнекілік әдісі
(?) ойын әдісі
184. Қайталау жүктемесі негізінде әртүрлі демалыс аралығында қолданылатын әдіс:
(!) стандартты-қайталау жаттығу әдісі
(!) вариативті-аралық жаттығу
(?) стандартты-қайталау аралық жаттығу әдісі
(?) вариативті-біркелкі жаттығу әдісі
(?) біркелкі жаттығу әдісі
(?) айналмалы шынығу әдісі
185. Максималды жүктеме әдісінің бағыты:
(!) дене қабілеттерін тәрбиелеу
(!) дене сапаларын дамытуға бағытталған
(?) қозғалысқа оқыту
(?) қозғалыс қызметінің саналы жағын әрі қарай дамыту
(?) қозғалыс қызметін дамытуға және қалыптастыру
(?) қозғалысты сезіну
186. Жалпы төзімділікті тәрбиелеудегі айналмалы жаттығу әдісі:
(!) айналмалы шынығу ұзақ үздіксіз жаттығу әдісі арқылы
(!) айналмалы шынығу жаттығу аралығы біртіндеп демалыс аралығы әдісі арқылы
(?) айналмалы шынығу жаттығу аралығы қатты демалыс аралық әдісі арқылы
(?) айналмалы шынығу қатты жұмыс істеу әдісі
(?) айналмалы шынығу ойын әдісі арқылы
(?) демалыс аралық жаттығу арқылы
187. Қозғалыс қызметін көрнектілік негізінде ұйымдастыруды сипаттайтын әдіс:
(!) ойын
(!) сайыс
(?) қатаң реттелген жаттығу әдісі
(?) аралас
(?) жарыс
(?) шеңберлі
188. Негізгі сабақ міндетіне шұғылданушылардың қызығушылығын бағыттайтын қағида:
(!) белсенділік
(!) саналылық
(?) көрнекілік
(?) қолайлылық
(?) ерекшелік
(?) реттілік
189. Белсенділік қағидасы мазмұнына қойылатын талаптар:
(!) өзіндік тәрбиені қамтамасыз ету
(!) қиындық өлшемін табу
(?) міндеттерді шешу бірлестігі
(?) қиын жағдайды қамтамасыз ету
(?) жеке дара жаттығумен шұғылдануға ұмтылу
(?) қимыл дағдыларын дамыту
190. Шұғылданушылар мүмкіндігімен дене тәрбиесінің әдісі, құралы және міндетінің арнайы ұқсастығын айқындайтын қағида:
(!) ерекшелік
(!) жүйелік
(?) көрнекілік
(?) динамикалық
(?) үзіліссіздік
(?) әдістемелік
191. Қиындық біртіндеп өсуді қамтамасыз ететін ереже:
(!) қарапайым ережеден күрделіге
(!) белгілі ережеден белгісізге
(?) меңгеру
(?) жаттығуда күрделі әрекеттер жасау
(?) белгіліден белгісізге
(?) үйренетін жаттығу техникасы
192. Қозғалыс дағдысын қолданудың негізгі мазмұнын қамтамасыз ету:
(!) қозғалысқа оқыту
(!) әрекеттерге үйрету
(?) дене қабілеттерін тәрбиелеу
(?) ойлау қабілетін тәрбиелеу
(?) сауықтыру міндеттерін шешу
(?) ойды тәрбиелеу
193. Дене тәрбиесі барысында қарастырылатын дене жаттығуы бірлестігінің ережесі:
(!) қарапайымнан - күрделіге
(!) оңайдан – қиындыққа
(?) белгіліден - белгісізге
(?) меңгеру
(?) тәжрибеден- теорияға
(?) жүйеліліктен –жүйесіздікке
194. Дене тәрбиесін құруда келесі сабақ, өткен сабақтың жалғасын табуды айқындайтын қағида:
(!) жүйелік
(!) сәйкестік
(?) динамикалық
(?) қолайлылық
(?) көрнекілік
(?) ерекшелік
195. Сабақ жүйесінде дене жаттығуларын бір қалыпты қамтамасыз ету үшін қажет:
(!) ығыстырудың барынша жақсы жағын қолдану, оның кері әсерін жою
(!) ығыстырудың кері әсерін жою
(?) қозғалыс тәсілдерінің жақсы жағын барынша қолдану
(?) дене қабілеттерінің жақсы жағын толық қолдану
(?) барынша күш-жігер қолдану қағидасы
(?) дене қабілеттерін тәрбиелеу
196. Динамикалық қағиданың мәні (өскелең)-(өсу):
(!) жаңа тапсырмалар мен бірқалыпты үдемелі өсу көлемін және соған байланысты жүктеменің орындалу жалпы талабын білдіреді
(!) шұғылданушылар дене тәрбиесі мүмкіндігінің міндеті, құралдары мен түрлерінің тура келуін қамтамасыз ету
(?) дене тәрбиесі үдерісінде белсенділікті қолдану
(?) дене тәрбиесінде белгіленген және бірқалыпты үдерісті іске асыруды қажет етеді
(?) жүктемені төмендету
(?) дене қабілеттерін тәрбиелеу
197. Дене тәрбиесінің қағидаларына байланысты жүктемені жоғарылату үш жолы:
(!) түзу - шығыс
(!) баспалдақты
(?) белгіленген бағыттың бәрі де іске асырылады
(?) аралық
(?) бірқалыпты
(?) үзіліссіз
198. Дене тәрбиесін оқытуға арналған пән болып есептелінеді:
(!) қозғалысымен
(!) білім және дене мәдениеті жағынан білу
(?) ақыл-оймен
(?) ілім және қозғалыс техникасымен
(?) ақыл-ой, санасымен
(?) іс-әрекетімен
199. Бейімделу, бағытта болу негізі анықтайды:
(!) қозғалысты орындаудың негізгі күшін
(!) жалпы қисындылық қозғалыс жобасын
(?) әрекеттерге оқыту
(?) негізгі тірек нүктелерін
(?) соңғы көрсеткіш
(?) қозғалысты орындаудың негізгі ретін
200. Қозғалыс шеберлігі түсінігін айқындайды:
(!) адамның қозғалыс мүмкіндігін автоматты түрде іске асыру жолы
(!) қозғалысты вариативті түрде орындау
(?) адамның қозғалыс мүмкіндігін іске асыру жолы
(?) адамның қозғалыс мүмкіндігін білім арқылы, ал қосалқы бағыты автоматты түрде іске асырылады
(?) қозғалысты стеротипті түрде орындау
(?) дене сапаларын тәрбиелеу
201. Қозғалыс дағдысының негізгі айырмашылығы:
(!) автоматты түрдегі қозғалыс
(!) қозғалыс біркелкілігі
(?) қызмет өлшемдерінің стереотиптілігі
(?) қимыл автоматизмдерінің қозғалысты басқарудың орта деңгейі
(?) қозғалысты эмоционалды түрде орындау
(?) жаттығуды көп қайталау
202. Қозғалыс шеберлігінің айырмашылығын көрсет:
(!) қозғалыс біркелкілігі, тұрақтылығы, сенімділігі, вариативтілігі
(!) қозғалысты автоматты түрде орындау
(?) қозғалысты орындау тұрақсыздығы, қозғалыс техникасының өзгеруі
(?) қозғалысты басқарудағы автоматтылықтың өте төмен дәрежесін көрсету
(?) қозғалыс өлшемдері стереотипінің айқындалуы
(?) қозғалыс үйрету үрдісінің межесі
203. Ығыстыру дағдысын айқындайды:
(!) қозғалыс техникасының негізгі және түсінік негізінің ұқсастығы
(!) қозғалыс техникасының ұқсастығы
(?) қозғалыстың дайындық сатысының ұқсастығы
(?) қолданылған құралдардың ұқсастығы
(?) қозғалыс техникасы
(?) қозғалыстың өтпелі сатысының ұқсастығы
204. Қозғалысты оқыту тәжірибесімен айқындалатын негізгі белгілер:
(!) дене қабілеті
(!) қозғалыс тәжірибесі
(?) психикалық-өзіндік факторлар жағдайлар
(?) оқу үдерісін қамтамасыз ететін сыртқы жағдайлар
(?) клиникалық жағдайлар
(?) қозғалыс тәжірибесі
205. Қозғалысқа оқыту үдерісінің кезеңдері:
(!) үш
(!) үшке дейін
(?) төрт
(?) алты
(?) бес
(?)жеті
206. Қозғалысқа оқытудың бірінші кезеңінің мақсаты:
(!) қозғалыс тәжірибесін орындауды оқыту негізін қалыптастыру
(!) қозғалысты бірыңғай орындау
(?) қозғалыс техникасын бөлшектеп қолдану
(?) қозғалыс техникасын біркелкі қолдану
(?) қозғалыс тәжірибесін қалыптастыруды аяқтау
(?) қозғалыс дағдысын қалыптастыру
207. Күрделі қозғалысқа оқытудың бірінші кезеңінде қолданылатын әдіс:
(!) бөлшектелген
(!) көрнекілік әдісі
(?) бірыңғай құрастырылған
(?) ойын
(?) жаттығуды түйіндестіру
(?) динамикалық әдіс
208. Қозғалысқа оқытудың екінші кезеңінің мақсаты:
(!) қозғалыс тәжірибесін қалыптастыруды аяқтау
(!) қозғалыс техникасын әрі қарай оқытуды жалғастыру
(?) қозғалысты оқытуда жалпы көзқарасты қарастыру
(?) қозғалыс техникасының вариативтігіне қол жеткізу
(?) қимылды бірқалыпты орындау
(?) қозғалыс техникасын үздіксіз оқыту
209. Қозғалысқа оқытудың екінші кезеңінде қолданылатын негізгі тәжірибелік оқыту әдісі:
(!) ойын және жарыс (сайыс)
(!) түйіндестіру
(?) сөзді қолдану
(?) бірқалыпты жаттығу орындау
(?) жаттығуды бөлшектеп орындау
(?) түсіндіру
210. Қозғалысқа оқытудың үшінші кезеңінің соңғы мақсаты:
(!) қозғалыс дағдысының белгіленген деңгейіне дейін білу
(!) қозғалыс техникасының вариативті жетістігі
(?) қозғалыс шеберлігін білу
(?) қозғалыс дағдысын ығыстыру
(?) қозғалыс дағдысының дұрыс шапшаңдықпен қалыптасуы
(?) қозғалыстың қайталау ұзақтығы
211. Қозғалысқа оқытудың үшінші кезеңінде шешілетін міндеттерді ажыратып көрсет:
(!) қозғалыс техникасының тұрақтылығын, вариативтілігін, сенімділігін, үнемділігін қамтамасыз
(!) қозғалыс техникасының тұрақтылығын, сенімділігін, қамтамасыз ету
(?) қозғалыс шеберлігін дағдыға айналдыру
(?) қозғалыс техникасының негізін үйрену
(?) қозғалыс техникасының қосымша бұрмалануын жою
(?)қозғалыс техникасын үйренудің үзіліссіздігі
212. Оқытудың үшінші кезеңінде көбірек қолданылатын әдіс:
(!) вариативті жаттығу әдісі
(!) ойын және сайыс (жарыс) әдісі
(?) оқытудың үшінші кезеңінде осы аталған барлық әдістер қолданады
(?) vүлгі қалыпты қайталау әдісі
(?) көрнекілік әдісі
(?) айналмалы әдіс
213. Қозғалыс дағдысын қайта құру мүмкіндігінің қамтамасыз етілуі:
(!) қозғалыс дағдысының вариативті өлшемімен
(!) қозғалыс дағдысының жоғары икемділік өлшемімен
(?) қозғалыс дағдысының тұрақтылық өлшемімен
(?) еркін рефлекторлық байланыстың жойылуы
(?) жоғарыда аталғандармен
(?) ағзаның қажуымен
214. Қозғалысты қайталау көрсеткіштері кезеңіндегі оқыту үдерістері ерекшеленетін вариативті тапсырмалар
(!) спорттық ойын және жекпе-жек спорт түрлері
(!) бокс, күрес түрлері
(?) циклді спорт түрлерінде (жүгіру, велоспорт, шаңғымен жүру және т.б.)
(?) әртүрлі ату спорт түрлерінде (мылтық, тапанша, садақ ату)
(?) спорттық гимнастика және суға секіру
(?) авто, мото авиа спорт түрлері
215. Үйлесімділік қабілетінің түсінігі:
(!) қозғалысты мақсатқа сай және қайта құру
(!) қозғалыс міндеттерін үнеммен өзгермелі жағдайда шешу
(?) қозғалысты бүтіндей мақсатқа сай құру қабілеті
(?) бір қызмет түрінен екіншісіне ауысу қабілеті талаптарына байланысты ?
(?) жаңа қозғалысқа оқыту
(?) шапшаңдық реакиясы
216. Үйлесімділік қабілеттерін тәрбиелеуде қозғалыс тапсырмаларын таңдау белгілері:
(!) жаңалық, әдеттен тыс, үйлесімділік, қиындық
(!) қимыл әрекеттің жаңалығы
(?) қимыл әрекеттің күрделі үйлесімділігі
(?) үйлесімділік күрделігі және қозғалыс әрекетінің жақсылығы
(?) шапшаңдық талабын орындау
(?) жылдамдықты тәрбиелеу
217. Үйлесімділік қабілетін тәрбиелеуде жаттығуларды қайталау арасында қолданылатын демалыс аралығы:
(!) толық
(!) экстремалды
(?) қаттылау
(?) қатты
(?) жұмсақ
(?) жоғары
218. Үйлесімділік қабілеттерін тәрбиелеу жұмысы мақсатқа сай жүргізілетін сабақ бөлімі:
(!) негізгі бөлімінің басында
(!) негізігі бөлімінің ортасында
(?) сабақтың басында
(?) негізгі бөлімінің соңында
(?) сабақтың қорытынды бөлімінде
(?) бастапқы бөлімде
219. Икемділік қабілетінің негізгі түсінігі:
(!) адамның үлкен қозғалыс амплитудасына жету қабілеті
(!) сыртқы күштер арқылы адамның үлкен қозғалыс амплитудасына жету қабілеті
(?) морфо-функционалды қажетті тірек-қимыл аппараты қозғалыс бөлімдерін анықтаушы дәрежесі
(?) адамның шпагат жасау қабілеті
(?) шұғылданушының теңселу шегі
(?) оңға-солға иілу қабілеті
220. Икемділіктің дамуын және оған барынша әсер ететін жолы:
(!) күніне екі рет қайталап жасау
(!) жаттығуды күн сайын сериалап жасау
(?) жаттығуды күн ара қайталап жасау
(?) жаттығуды оқытып мезгілімен жасау
(?) жаттығуды аптасына екі рет жасау
(?) күндіз жасау
221. Икемділіктің қарқынды дамуына кері әсерін тигізетін дене қабілеттері:
(!) күш
(!) төзімділік
(?) шапшаңдық
(?) үйлесімдідік қабілеті
(?) ептілік
(?) жылдамдық
222. Күш статикалық тұрақтылыққа қатысты жаттығулар:
(!) қолмен тұру
(!) күрес
(?) конькимен жүгіру
(?) велосипед тебу
(?) мотоцикл жүргізу
(?) шаңғымен сырғу
223. Спорттық мүсіннің түрі:
(!) үш
(!) төрт
(?) алты
(?) сегіз
(?) жеті
(?) бестен артық
224. Өзгеріссіз күшті анықтайтын бұлшық ет жиырылуының тәртібі:
(!) изометрлік
(!) кем түсу арқылы
(?) жеңу арқылы
(?) аралас
(?) созылу
(?) қысқару
225. Салыстырмалы күш дегеніміз:
(!) адамның 1кг. өзіндік салмағына түсетін күш
(!) бір адамның, екіншісімен салыстырмалы күш көрсеткіші
(?) адамның салыстырмалықсыз өзіндік салмағына түсетін күш
(?) бір кв. см. физиологиялық бұлшық етке түсетін күш өлшемі
(?) дененің жеке салмағы факторы
(?) жеке салмағына сәйкес келетін күш
226. Аз уақытта максималды күш көрсетуді сипаттайтын адамның мүмкіндігі:
(!) шапшаңдық күш қабілеті
(!) жарылыс күш қабілеті
(?) абсолютті күш
(?) салыстырмалы күш
(?) өзіндік күш қабілеті
(?) күш төзімділігі
227. Қай анықтама адамның дене қабілетін дұрыс емес анықтайды:
(!) арнайы төзімділік - бұл узақ уақыт жұмысты аз өнімділікпен барлық бұлшық ет аппаратын жұмысқа қосу
(!) жарылыс-күші – ұзақ уақыт бойына оттегіні көбірек қажет ету қабілеті
(?) күш - сыртқы күшке бұлшық ет арқылы әсер ету және оны жеңіп шығу қабілеті
(?) шапшаңдық - бұл адамның кешенді функционалды қажетті, қозғалыс жылдамдығы сипатын және қозғалыс реакциясының уақытын анықтайтын қабілет
(?) төзімділік - бір қызмет түрінде шаршауға қарсы тұру қабілеті
(?) ерікті дайындық – психикалық әрекет
228. Жалпы төзімділікті тәрбиелеуде қолданылатын әдіс:
(!) қайталау, аралық
(!) аралық, қайталау-ауыспалы
(?) біркелкілік , ауыспалы, фортлек
(?) аралық
(?) нормабарикалық гипокси
(?) шеңберлі
229. Анаэробты мүмкіндігіне әсер ету жолын төзімділікті тәрбиелеу барысында шешу:
(!) фосфокреактивтік механизм мүмкіндігін арттыру
(!) демалу үдерісін жылдамдату, барынша арттыру
(?) ауаны максималды (барынша) қабылдауды арттыру
(?) ұзақ уақыт бойынша ауа қабылдау қабілетін дамыту
(?) өкпе сыйымдылығын арттыру
(?) купер тесті бойынша
230. Жалпы төзімділік дегеніміз:
(!) ұзақ уақыт бойы шаршауға қарсы тұру, сонымен қатар барлық бұлшық ет аппараттарын іске қосу
(!) субмаксималды өнімділікте шаршауға қарсы тұру
(?) қандай-да қызметте шаршауға қарсы тұру
(?) максималды өнімділікті жұмыс барысындағы барлық бұлшық ет топтары қызметі кезінде шаршауға қарсы тұру
(?) қысқа ара қашықтықта жұмыс істеуде шаршауға қарсы тұру
(?) жұмыс істеуде шапшаң әрекет ету
231. Барынша салмақ салуды қолдану сипаты:
(!) өзіндік күш қабілетін тәрбиелеу
(!) өз күш мүмкіндігі
(?) шапшаңдықты-күш қабілетін тәрбиелеу
(?) статистикалық күшті тәрбиелеу
(?) бұлшық ет салмағын арттыру
(?) салыстырмалы күш
232. Шапшаңдықтың күрделі қимыл реакциясының көбірек тәжірибелі мәні бар спорт түрі:
(!) техникалық спорт түрлері
(!) ойын және жекпе-жек спорт түрлері
(?) спорттық гимнастика, акробатика, көркемдік гимнастика
(?) циклді спорт түрлері
(?) садақ ату, трамплиннен секіру
(?) вело, авто, мото спорт түрлері
233. Күш дайындығы барысында динамикалық күшті жоғарылату бағытында қолданылады:
(!) үлкен жылдамдықпен қолданатын ауырлық (салмақ)
(!) орташа ауырлықпен, барынша қайталау саны
(?) изометрлік жаттығу
(?) барынша ауырлық
(?) изометрлік ауырлық (салмақ)
(?) шапшаңдық – күш қабілеті
234. Бастаушы спортшылардың келешекте өсуіне қарай жұмыс істеуде, шапшаңдықты бөгеуді ескертудің жолы:
(!) алдын-ала, жан-жақты дене дайындығы мен кеш мамандық
(!) шапшаңдық күш жаттығуларының үлкен көлемін қолдану
(?) ерте мамандық шапшаңдықты жаттығудың үлкен көлемін қолдану
(?) тек шапшаңдық жаттығуларын қолдану
(?) кеш мамандық
235. Шапшаңдықты тәрбиелеуде жаттығу арасында қолданылатын демалыс:
(!) толық
(!) экстремалды
(?) қатты
(?) орта-қатты
(?) жұмсақ
(?) бастапқы қалып
236. Ептілікті тәрбиелеуге байланысты қолданылатын жаттығу:
(!) жаңалық жағдайдың өзгеруімен
(!) шапшаңдықты орындаумен
(?) үлкен салмақпен
(?) үлкен жүктеме көлемімен
(?) күшпен
(?) төмен жүктеме көлемі
237. Дене тәрбиесінің кеңінен тараған ұғымы:
(!) дене мәдениеті
(!) спорт
(?) дене жаттығулары
(?) дене дайындығы
(?) дене дамуы
(?) мектептегі спорт
238. Ептілікке қатысы жоқ дене қабілеті:
(!) оқу қабілеті
(!) жоспарлау
(?) қуаты
(?) үйлестіргіш қуаты
(?) тепе-теңдік сезімі
(?) шапшаңдық қуаты
239. Бұлшық етті дамыту үшін қажетті салмақ көлемі (барынша қайталау):
(!) 4-ке дейін
(!) 3-4
(?) 4-10
(?) 6-7
(?) 11-20
(?) 25-жоғары
240. Бұлшық етті дамыту үшін аптасына өткізілетін шынықтыру саны:
(!) 2-3
(!) 2-ден артық
(?) 1
(?) 4
(?) 5
(?) күнде
241. Салмақты түсіру үшін жаттығулар әдістемесінде қолданатын жаттығулар:
(!) төзімділік
(!) жалпы төзімділік
(?) ептілік
(?) икемділік
(?) күш
(?) тепе-теңдік
242. Педагогикалық жүйеде рухани байлықты қалыптастыру әдісі:
(!) сендіру
(!) марапаттау
(?) тәжірибелік оқыту
(?) спорттық
(?) көрнекілік
(?) үйрете білу
243. Білім беру жолында ой тәрбиелік негізгі жолы емес:
(!) жедел хабар әдісі
(!) жетелеу
(?) түсіндіру
(?) ережені үйрету
(?) орындалған тапсырманы талдау
(?) педагогика ілімі
244. Тәрбие беруде мұғалім - жаттықтырушының өзіндік "мен" негіз емес:
(!) теріс қарау
(!) қағидашыл
(?) әдет
(?) еңбек сүйгіштік
(?) шындық
(?) дағды
245. Дене дайындығы үдерісінің негізгі бағыты:
(!) дене шынықтыру сабағы
(!) оқу-жаттығу үрдісі
(?) таңертеңгілік бой жазу
(?)серуен
(?) спорттық жарыс
(?) туристік серуен
246. Дене жаттығу сабағының арнайы мазмұны:
(!) белсенді қызмет
(!) дене жаттығуын жасауға дайындық
(?) сабақ орнын дайындау
(?) бәсең тынығу
(?) жұмыс істеу тиімділігі
(?) сапқа тұру
247. Дене жаттығуларының түрі:
(!) жаттығуды орындау тәртібі
(!) ішкі түрі
(?) тұрақты қалпын салыстыру мен элемент мазмұны
(?) сабақ бөлімдерін салыстыру
(?) оқушылардың өзара міндеті
(?) дене тәрбиесі
248. Көрнекілік оқыту әдісі дегеніміз
(!) макеттер мен кескін және суреттер арқылы көрсету
(!) суреттер арқылы көрсету
(?) дәріс
(?) баяндама, әңгімелесу
(?) пікір талас
(?) ойын
249. Сөйлеу әдісі дегеніміз:
(!) айту, түсіндіру, ескерту
(!) баяндама, әңгімелесу
(?) оқу бағдарламасын қарау
(?) қайталау
(?) аралық
(?) жарыс
250. Қозғалыс қызметі көбінесе қарқынды дамиды:
(!) 12-14 жасқа дейін
(!) 14-16 жасқа дейін
(?) 10-12 жасқа дейін
(?) 6-8 жасқа дейін
(?) 16-18 жасқа дейін
(?) 18-20 жасқа дейін
251. 10-11 сыныптардағы сабақтың дұрыс уақыт бөлімі:
(!) 7-10; 30-35; 2-3
(!) 10-12; 28-30; 3-5
(!) 10-12; 30-35; 2-3
(?) 12-15; 23-25; 5-7
(?) 12-15; 30-35; 5-7
(?)7-10; 30-34; 2-3
(?) 7-9; 30-35; 2-4
(?) 10-13; 28-31; 5-7
252. Орта сыныптардағы сабақта дене қабілетінің дамуы және қозғалысты үйретуге бөлінген уақытқа дұрыс қатысы (%):
(!) 50-50
(!) тең дәрежеде
(!)40-60
(?)10-90
(?) 90-100
(?) 30-70
(?) бірдей
(?) 70-30
253. Бастауыш және орта сыныптардағы дене шынықтыру сабағында барлық бұлшық ет топтарының дамуына ең көп көңіл бөлінуі түсіндіріледі:
(!) бұшық еттер әлсіз болып келеді
(!) күштің қиын даму кезеңінде
(!) сүйек қатаю үдерісінің жалғасуымен
(?) жоғары қарқындылықпен өсу және даму
(?) шапшаңдық дамуының сенситивтік кезеңімен
(?) бұлшық еттің гетерохронды дамуы
(?) бұшық еттер жылдам дамиды
(?) бұлшық еттер дамымайды
254. Бастауыш сыныптардағы дене шынықтыру сабағында дене қабілетінің дамуында қолданылатын құрал
(!) қозғалыс ойындары, эстафеталар
(!) әр түрлі ойындар,қысқа дем алу аралықтары
(!) қозғалыс ойындары, жалпы дамыту жаттығулары
(?) қозғалыс ойындары, арнайы дамыту жаттығулары
(?) негізгі жарыстық жаттығулар
(?) арнайы дамыту жаттығулары
(?) би жаттығулары
(?) жарыс жаттығулары
255. Орта сыныптардағы дене шынықтыру сабағында дене қабілетінің дамуында кеңінен қолданылатын құралдар:
(!) қозғалыс ойындары, арнайы дамыту жаттығулары
(!) арнайы дамыту жаттығулары
(!) негізгі базалық спорт түрлерін қолдану
(?) қозғалыс ойындары, жалпы дамыту жаттығулары
(?) негізгі жарыстық жаттығулар
(?) қозғалыс ойындары, эстафеталар
(?) таңдап алған спорт түрлерімен жүйелі айналысу
(?) жалпы дамыту жаттығулары
256. Мектептерде дене тәрбиесі бойынша оқу үдерісін жоспарлаудың қандай құжаты дұрыс аталмаған:
(!) қосымша жұмыс жоспары мен күнделікті сабақ жоспары
(!) бақылау құжаты
(!) бағалау құжаты
(?) күнделікті сабақ жоспары
(?) күнтізбелік - тақырып жоспары
(?) күнделікті жұмыс жоспары
(?) бағдарламалық кестесін бөлу жоспары
(?) күнделікті сабақ жоспары
257. Мектепте дене тәрбиесі бойынша оқу үдерісін жоспарлаудың күнделікті жоспары жасалынатын құжат:
(!) қосымша жұмыс жоспары
(!) кесте жоспары және қосымша жұмыс жоспары
(!) сабақ жоспары
(?) бағдарламалық кестесін бөлу жоспары
(?) барлық аталған жоспарлар негізінде
(?) жалпы білім беру мектептеріндегі 1-11 сынып оқушыларының дене тәрбиесінің бағдарламасы
(?) типтік бағдарлама
(? )сынып журналы
258. Оқу жұмыс жоспары анықтайды (оның қызметі): түзету керек 1жауап жоғары шығып кеткен
(!) бағдарламалық материалдарды жалғастыру
(!)қойылған міндеттердің шешілу жолы
(!)сабақтың жалпы мазмұны
(?) қозғалысқа үйретудің жалғасы
(?)мемлекеттік бағдарлама
(?)cабақтың жоспары
(?) сабақтың мазмұнының теңселу бөлімі
(?) жаттығу сабағының жоспарын
259. Бағдарламалық материал бөлімінің жоспар кестесі анықтайды:
(!)сабақтың жалпы мазмұны және бағдарламалық материалды өту жалғасы
(!)бағдарламалық материалды өту жалғасы
(!) сабақтың жалпы мазмұны
(?) қозғалыс міндеттерінің шешілу жалғасы
(?)емлекеттік бағдарлама
(?)сабақ жоспары
(?)типтік бағдарлама
(?)мемлекеттік стандарт
260. Мектепте дене шынықтыру сабағына бөлінетін сағат саны:
(!)102-105
(!) 102
(!) 105
(?) 86-90
(?) 95-97
(?) 97-100
(?) 110-112
(?) 100
261. Жоғары сыныптарда сабақта өтетін дене қабілетін дамытуға және қозғалысты оқытуға бөлінетін дұрыс уақыттың қатысы (%):
(!) 30 - 70
(!) 20 -80
(!) 10 - 90
(?) 70 - 30
(?) 90 - 100
(?) 35 -70
(?) 30 -65
(?) 50 - 50
262. Орта сыныптарда сабақтың дене қабілетін дамытуға және қозғалысты оқытуға бөлінетін дұрыс уақыттың қатысы (%):
(!) 30 - 70
(!) 50 - 50
(!) 15 -75
(?) 10 - 90
(?) 90 -100
(?) 35 -70
(?) 30 -65
(?) 70 - 70
263. Дене шынықтыру сабағында айналмалы жаттығудың қолданылуы:
(!) дене қабілеттерін жоғарлату
(!) қозғалыс дағдыларының қалыптасуында
(!) дене қабілетінің дамуы және қозғалыстың анықтау түрін жетілдіруде
(?) қозғалыстың анықтау түрін жетілдіруде
(?) ерік-жігер қабілетін тәрбиелеуде
(?) төзімділік қабілетін дамытуда
(?) күш,жылдамдық,ептілік қасиеттерін дамыту
(?) күшті дамыту
264. Негізгі медициналық топқа жататын балалар:
(!) денесі жақсы дамыған, денсаулығы дұрыс
(!) денсаулығы жақсы
(!) денесі жақсы дамыған
(?) денсаулығы дұрыс, дене дамуы нашарлаған
(?) денесі жақсы дамыған, денсаулығы аздап нашарлаған
(?) денсаулықтары мықты негізгі медицналық топ
(?) мектептерде дене шынықтыру сабағына қатысатын негізгі медециналық топ
(?) дене дамуы нашарлаған
265. Дайындық медициналық топқа жататын балалар:
(!) денсаулығы аздап нашарлаған
(!) денсаулығы және дене дамуы қалыпты күйден аздап ауытқыған
(!) дене дамуы аздап нашарлаған
(?) денесі жақсы дамыған
(?) денсаулық жағдайы жақсы
(?) негізгі топқа жататын,дене қуаты дайындығы төмен дайындық тобы
(?) сынақ тапсырғанда дайындық тобы ескерілетін топ
(?) дене дайындығы жақсы топ
266. Арнайы медициналық топқа жататын балалар:
(!) сабақтары оқу тобынан бөлек уақыттарда жүргізілетін топ
(!) дәрігерлік комиссия денсаулыктары нашар деп таныған
(!) денсаулық күйі мен дене дамуы аздап ауытқыған
(?) денесі жақсы дамыған
(?) денсаулық күйі жақсы
(?) дене дамуы уақытша аздап нашарлаған
(?) денсаулық күйі аздап аутқыған
(?) денесі жақсы қалыптасқан
267. Арнайы медициналық топта дене шынықтыру сабағы қажет пе:
(!) қажет
(!) әрине
(!) иә, аптасына 2 рет 30 минуттан
(?) иә, аптасына 3 рет 45 минуттан
(?) иә, аптасына 1 рет
(?) кез- келген дене жүктемелері кері әсер етеді
(?) қажет емес
(?) жоқ
268. Арнайы медициналық топтағы оқушыларға сабақ өткізілуі керек:
(!) негізгі және дайындық медициналық топтан бөлек
(!)негізгі медициналық топпен бірге
(!) бөлек
(?) негізгі және дайындық медициналық тобымен бірге
(?) айырмашылығы жоқ
(?) дайындық медициналық тобымен бірге
(?) жеке
(?)бірге
269. Қатаң шектелген жаттығулар әдістері:
ойын
(!) қайталау
(!) жарыс
(!) сөз қолдану
(?) көрнекілік қолдану
(?) үйрету
(?) көңіл көтеру
(?) дене сапаларын дамыту
270. Жас және ересек жастағы адамдардың дене жаттығуларымен аптасына шұғылдану саны:
(!) 1-2
(!) 3-4
(!) 4-ке дейін
(?) 5-6
(?) 7-9
(?) 10-11
(?) 12-13
(?) 13-14
271. Жүрек-тамыр жүйесінің функционалды мүмкіндіктерін дамыту мақсатында жүктемені шамалауда жүрек соғысының көрсеткіші мына мөлшерден кем болмауы қажет (соғу/мин):
(!) 130
(!) 150-160
(!) 155-160
(?) 90
(?) 100-110
(?) 70-78
(?) 60-65
(?) 65-70
272. Бір-бірінен міндеттері өзгеше және үйрету әдістерінің өздеріне ғана тән ерекшеліктері бар, кез келген қозғалыс әрекеттерін үйрету үдерісінің кезеңдері
(!) үш
(!) 3-ке дейін
(!) 2-3
(?) төрт
(?) алты
(?) бес
(?) жеті
(?) сегіз
273. Қимыл-қозғалыс ептілігінің бастапқы белгілерін көрсетіңіз:
(!) жаттығуларды кейде дұрыс орындай алмауы, ойлана орындау
(!) жаттығуды тез орындай алу
(!) қозғалыс әрекетінде сананың тұрақты қатысуы
(?) қозғалыстың үйлесімділігі, тұрақтылығы, сенімділігі және өзгермелі жағдайға бейімділігі
(?) жаттығуды табиғи немесе басқа ортада, жарыс жағдайында орындай алуы
(?) қозғалыс әрекеттерін меңгеруде қозғалысты автоматтандыра орындау
(?) қозғалысты өзгерте орындау
(?) жаттығуды тез орындау
274. Күш дегеніміз:
(!) адамның сырттан әсер еткен қарсылықты жеңуі немесе бұлшық етінің күшімен қарсы тұра білу қабілеті
(!) сыртқы қарсылықты жеңу үрдісі
(!) бұлшық ет көмегі арқылы қарсылық көрсету
(?) «бұлшық ет күші» деген түсінікке сүйенген, адамның нақты қозғалыс әрекеттерінде әртүрлі деңгейде көріне білуі
(?) адамның қысқа уақыт аралығында әртүрлі көлемде бұлшық ет күшін көрсете білу қабілеттілігі
(?) адамның бұлшық етінің үлкен деңгейде күш тудыра білу қабілеттілігі
(?) адамның күш – жылдамдығы әрекеттерін орындай алу қабілеттілігі
(?) дене қалыбын ұстау
275. Шапшаңдық қабілеттілігін дамытудағы ең тиімді жас кезеңі:
(!) 11-13
(!) 10-12
(!) 12-13
(?) 14-16
(?) 17-18
(?) 19-21
(?) 16-18
(?) 18-20
276. Бастауыш сыныптардағы дене тәрбиесі сабақтарында көп көңіл бөлінетін міндет
(!) денсаулықты арттыру
(!) тәрбиелеу
(!) сауықтыру
(?) білім беру
(?) дене тәрбиесінің амалдарын қолдана отырып, дене бітімін және дене салмағын реттеуге
(?) қалпына келтіру және тәрбиелеу міндеттері
(?) жан-жақты білім беру
(?) дене тәрбиесі бойынша білім беру
277. Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесі сабағында шешілетін міндеттер:
(!) білім беру
(!) тәрбиелеу
(!) денсаулықты нығайту
(?) денсаулықты арттыру
(?) спорттық міндеттер
(?) білім беру
(?) дене сапасын тәрбиелеу
(?) тәрбиелеу міндеттері
278. Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесінің қорытынды бөлімінің уақыты (минут):
(!) 3-5
(!) 4-5
(!) 5
(?) 10
(?) 7
(?) 1-2
(?) 8
(?) 9
279. Дене тәрбиесі сабағы барысында төзімділікті арттыруға арналған жаттығуларды орындау уақыты:
(!) негізгі бөлімнің ортасында
(!) негізгі бөлімнің соңында
(!) негізгі бөлімде
(?) негізгі бөлімнің басында
(?) қорытынды бөлімде
(?) дайындық бөлімнің соңында
(?) қорытынды бөлімнің басында
(?) -дайындық бөлімнің басында
280. Денсаулықтарында ауытқулары жоқ, дене дайындық деңгейлері жоғары мектеп оқушылары енгізілетін топ:
(!) негізгі медициналық топ
(!) денсаулықтары мықты негізгі медециналық топ
(!) мектептерде дене шынықтыру сабағына қатысты негізгі медециналық топ
(?) дене тәрбиесі тобы
(?) спорттық топ
(?) арнайы медициналық топ
(?) дайындық топ
(?) арнайы дайындық топ
281. Денсаулықтары аздап қана нашарлаған, дене қуаты дайындығы төмен топ:
(!) дайындық тобы
(!) негізгі топқа қатысатын,дене қуаты дайындығы төмен дайындық топ
(!) сынақ тапсырғанда дайындық тобы ескертілетін топ
(?) негізгі медициналық топ
(?) дене тәрбиесі тобы
(?) денсаулықтары мықты медициналық топ
(?) негізгі арнайы топ
(?) дене тәрбиесінің үш тобы
282. Дене тәрбиесі сабағында хаттама жүргізіп, бір оқушының әрекеттерін тіркеу арқылы анықталады:
(!) сабақтың жалпы тығыздығы
(!) сабақтың қозғалтушы тығыздығы
(!) сабақтың жалпы және қозғалтушы тығыздығы
(?) сабақтың сапасы
(?) жаттығулардың орындалу саны
(?) педагогикалық ақталған уақыттың барлық қатынасын
(?) педагогикалық тұрғдан дұрыс пайдаланылған уақыт
(?) сабақ құрылымы
283. Мектептерде дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі құжаты:
(!) дене тәрбиесінің оқу бағдарламасы
(!) сабақтық жұмыс жоспары
(!) дене тәрбиесі сабақтарының жоспары
(?) жылдық күнтізбелік жарыс жоспары
(?) педагогикалық бақылау мен есеп жоспары
(?) әр сабақтық жоспар
(?) оқу ұйымдастыру жоспарлары
(?) жалпы дене тәрбиесі және спорт жұмыстары жоспары
284. Мектеп тәжірибесінде бақылау және есепке алу кезеңдері:
(!) 2
(!) 3
(!) 1-3
(?) 4
(?) 5
(?) 6
(?) 7
(?) 8
285. Мектептегі негізгі есепке алу құжаты:
(!) дене шынықтыруды ұйымдастыру журналы
(!) сынып журналы
(!) көпшілік журнал
(?) спортшылар тізімі
(?) жарыс жоспары
(?) құрал-жабдықтар тізімі
(?) мұғалімнің оқушыны белгілеу құжаты
(?) мұғалімнің оқушыны бағалау құжаты
286. Күн тәртібі ішіндегі дене тәрбиесі сауықтыру жұмыстары:
(!) сабаққа дейінгі гимнастика, сергектік сәттері, ұзартылған үзіліс, спорттық сағат
(!) сабаққа дейінгі гимастика,ұзақ үзіліс кезіндегі қозғалыс ойындары
(!) сергектік сәттері,спорттық сағат
(?) дене жаттығулары, ойындар
(?) жарыстар, көпшілік шаралары
(?) рекреациялық шаралар
(?) қалпына келтіру шаралары
(?) спорт үйірмелері
287. Мектеп оқушыларының дене тәрбиесі жүйесінде сабаққа дейінгі гимнастика өткізіледі:
(!) бірінші сабақтың алдында
(!) бірінші сабаққа он минут қалғанда
(!) сабақтың алдында бес минутут бұрын
(?) жалпы білім беру сабақтарында оқушылар шаршай бастағанда
(?) дене тәрбиесі сабағында
(?) спорттық секциялардада
(?) әрбір сабақ аяқталған кезде, үзілісте
(?) жауаптар дұрыс емес
288. 1-4 сыныптарда қолданылатын сабақты ұйымдастыру әдісі:
(!) алдыңғы қатарлы
(!) топты
(!) топты және алдыңғы қатарлы
(?) өзіндік тапсырма әдісі
(?) айналмалы жаттығу
(?) оқушының жетекшілігімен
(?) күшті дамыту әдісі
(?) жылдамдықты дамыту әдісі
289. 5-9 сыныптарда қолданылатын сабақты ұйымдастыру әдісі:
(!) топты
(!) айналмалы жаттығу
(!) жекелеген
(?) алдыңғы қатарлы
(?) өзіндік тапсырма
(?) жоғарыда көрсетілген
(?) мұғалім жетекшілігімен
(?) нұсқау арқылы
290. Сабақтың қозғалысты тығыздығы тәуелді көрсеткіш:
(!) ағзаның жас ерекшелігі, дене дайындығы кезеңі, сабақта шешілетін тапсырма
(!) ағзаның жас ерекшелігі, дене дайындығы кезеңі
(!) дене дайындығы кезеңі,сабақта шешілетін тапсырма
(?) дене дайындығы деңгейіне
(?) ағзаның жас ерекшелігі
(?) дене дамуының деңгейі
(?) оқушылардың тәртібі
(?) жыныс ерекшелігі
291. Сабақ жоспарын талдау арқылы оқытушы бірінші қарастыратын бөлім:
(!) негізгі бөлім
(!) сабақ міндеттеріне сәйкес білім беру бөлімі
(!) алға қойған міндеттерді шешу бөлімі
(?) дайындық бөлімі
(?) қорытынды бөлім
(?) кіріспе бөлім
(?) үш бөлімді бірдей
(?) жауаптар дұрыс емес
292. Өткізілген сабақтың сапасы анықталатын белгі:
(!) сабақтың жалпы қозғалысты тығыздығы көрсеткішімен
(!) сабақтың қозғалысты тығыздық көрсеткіші
(!) қойған негізгі міндеттерді орындау
(?) қолда қойылған тапсырманың шешім дәрежесімен
(?) жаттығудың эмоциялығымен
(?) оқушылардың ұйымдасуымен
(?) үйретудің нәтижесі,бағалау
(?) үйретудің қортындысы,бағалау
293. Сабақта дайындаушыларды ұйымдастырудың топты әдістері сипатталады:
(!) сыныптың топқа бөлінуі
(!) оқушыларды топтарға бөлу және жалпы тапсырманың орындалуы
(!) топтарда бірдей тапсырманың бір мезгілде орындалуы
(?) әр дайындалушының өзінің жеке сабағының орындалуы
(?) бәріне ортақ тапсырманың біреуін оқытушының басшылығымен орындалуы
(?) олардың өз бетімен тапсырманы тікелей топтың жетекшісі басшылығымен орындауы
(?) оқытушы басшылығымен оқушыларды топтап жаттығу жүргізу
(?) топтарға ойын ойнату
294. Сабақтың жалпы тығыздығының түсініктемесі:
(!) барлық сабақ мерзімінің педагогикалық есеп беру жиындарында жіберілген уақытқа қатысы
(!) педагогикалық ақталған уақыттың барлық сабақтың ұзақтығына қатынасы
(!) сабақтың бүкіл ұзақтығы кезінде педагогикалық тұрғыдан дұрыс пайдаланылған уақыт
(?) барлық сабақтың ұзақтығына байланысты жаттығу орындалуына жіберілген уақытқа қатысты
(?) барлық сабақтың ұзақтығына байланысты негізгі жаттығулардың орындалуына жіберілген уақытқа қат
(?) ұйымдастыруға жіберілген уақытқа қаты
(?) сабақтың негізгі бөліміне жіберілген уақытқа қатысты
(?) кіріспе бөлімнің ұзақтығы
295. Дене жаттығуының қозғалысты тығыздығы төмен сабақ түрлері:
(!) күрделі бағдарлы қозғалыс спорт
(!) гимнастика
(!) акробатика
(?) спорттық ойын
(?) циклді спорт
(?) жекпе-жек
(?) спорттық ойын түрлері мен жекпе-жек
(?) ациклді спорт
296. Дене дайындығының негізгі әдісі:
(!) тесттер, морфо-функционалды көрсеткіштер, оқулық мөлшері
(!) тесттер, техника бағасы, антропометрлік көрсеткіштер қозғалыс нәтижесінің өлшемі
(!) техника бағасы, антропометрлік көрсеткіштер қозғалыс әрекетінің нәтиже өлшемі
(?) тесттер, өлшеу, бақылау, сұрау
(?) біркелкі әдіс
(?) тестер,морофо-функционалды көрсеткіштер,физиологиялық көрсеткіштер
(?) морофо-функционалды көрсеткіштер,тестер,анатомиялық көрсеткіштер
(?) оқулық мөлшері
297. Адамның қозғалыс қызметінің сенситивті кезеңі дамуының сипаттамасы:
(!) сыртқы ортаға жоғары сезіммен әсер ету түрі, қозғалыс қабілеттерінің жоғарғы қарқынмен дамуы
(!) сыртқы ортаға жоғары сезімммен әсер ету
(!) қозғалыс қабілеттерінің жоғары қарқынмен дамуы
(?) дене қабілеттерінің тест нәтижесінің орта жылдық жоғары деңгейінің өсуі
(?) қозғалыс қабілеттерінің төмен деңгейі
(?) нақты әрекет нәтижесіне бағытталған қимыл әрекетін автоматтандыра орындай алу қабілеті
(?) сыртқы ортаға,көрермендер әсеріне,қозғалыс қабілетінің қарқынды дамуы
(?) қозғалыс қабілетінің орта деңгейі
298. Бастауыш сыныптардағы дене шынықтыру сабағындағы көп көңіл бөлінетін міндеттер:
(!) мүсінді қалыптастыру
(!) cауықтыру міндеттері
(!) білім беру міндеттері
(?) дене қабілетінің дамуы
(?) қозғалысты үйрету
(?) теориялық дайындық
(?) қозғалыс қызмет техникасын меңгеруді тереңдете жүргізу
(?) шығармашылық міндеттері
299. 1-4 сыныптардағы сабақтың дұрыс уақыт бөлімі:
(!) 10-12; 28-30; 3-5
(!) 12-15; 30-35; 5-7
(!) 12-14: 22-25: 5-6
(?) 12-15; 23-25; 5-7
(?) 7-10; 30-35; 2-3
(?) 10-12; 30-35; 2-3
(?) 13-15; 24-25; 5-7
(?) 5-6: 14-23: 7-8
300. 5-9 сыныптардағы сабақтың дұрыс уақыт бөлімі:
(!) 10-12; 28-30; 3-5
(!) 10-11; 29-30; 3-4
(!) 11-12; 28-30; 3-5
(?) 7-10; 30-35; 2-3
(?) 12-15; 23-25; 2-7
(?) 10-12; 30-35; 2-3
(?) 12-15; 30-35; 5-7
(?) 12-15; 30-35; 5-7

Приложенные файлы

  • docx 26448218
    Размер файла: 86 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий